HANDLINGSPROGRAM VID VÅLD MOT KVINNOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPROGRAM VID VÅLD MOT KVINNOR"

Transkript

1 Höglandets sjukvårdsområde Utarbetad av Anne-Len Jägsell Agneta Rahm-Johansson Margareta Svedman Katarina Drott Anna-Karin Arvidsson Malena Tiefenthal Datum: Upplaga nr. 2 Ersätter upplaga 1 Daterad Gäller from Reviderad HANDLINGSPROGRAM VID VÅLD MOT KVINNOR 1

2 INLEDNING...3 Lathund Akutmottagningens och Vårdcentralens roll i samband med kvinnomisshandel I. HANDLINGSPROGRAM AKUTMOTTAGNINGEN HÖGLANDSSJUKHUSET EKSJÖ...5 II. 1. BEMÖTANDE OCH OMHÄNDERTAGANDE Tolk Anmälningsskyldighet/sekretess Besöksförbud Läkarundersökning (se sida 6) Rättsintyg (se sida 9) LÄKARUNDERSÖKNING Noggrann anamnes Noggrann kroppsundersökning Blödningsstatus Remiss gynekologi Sjukskrivning Återbesök Rättsintyg (se sida 9) SKADEMARKERINGSSKISS RÄTTSINTYG CHECKLISTA AKUTMOTTAGNINGEN OCH VÅRDCENTRALEN HANDLINGSPROGRAM KVINNOKLINIKEN HÖGLANDSSJUKHUSET EKSJÖ PM INSKRIVNING AV MISSHANDLADE KVINNOR RUTINBESKRIVNING OMHÄNDERTAGANDE AV KVINNOR SOM UTSATTS FÖR ÖVERGREPP Dokument och referenser...19 Instruktion och Bilagor till Provtagningssats vid sexualbrott...19 III. HANDLINGSPROGRAM KURATORERNA HÖGLANDSSJUKHUSET EKSJÖ MISSHANDLADE KVINNORS HJÄLPBEHOV FRÅGESTÄLLNINGAR VID KURATORSSAMTAL ANMÄLNINGSSKYLDIGHET KONTAKT MED ANDRA MYNDIGHETER Polismyndighet Socialtjänsten Kvinnojouren Advokat för juridisk rådgivning och hjälp Försäkringsbolag (via facket och privata olycksfallsförsäkringar) LAG OM BESÖKSFÖRBUD BROTTSOFFERMYNDIGHETEN TRYGGHETSPAKET NAMNSEKRETESS MÅLSÄGANDEBITRÄDE BARN IV. ÖVRIGT TELEFONLISTA ARBETSGRUPPEN

3 INLEDNING Varje år misshandlas tusentals kvinnor i Sverige. Varje vecka misshandlas en kvinna till döds. Vid en tredjedel av alla mord eller dödsfall efter misshandel är offren kvinnor och förövarna kända för offren. Cirka kvinnor per år polisanmäler misshandel. Statistiken visar att när kvinnan äntligen anmäler misshandeln har de blivit slagna cirka 30 gånger. Mörkertalet är dock mycket stort eftersom just detta är utmärkande för kvinnomisshandeln att våldet sker i hemmet och är en familjeangelägenhet. Polisanmälan är därför svår att göra och hot kan finnas med i bilden. Kvinnomisshandel är en kriminell gärning och djupt mänskligt förnedrande. Både mannen och kvinnan är i behov av hjälp. Med kvinnomisshandel menas att en kvinna utsätts för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld av en man hon har eller har haft en relation till. Den stora upptäckargruppen är sjukvården. Dit kommer man med diffusa symtom orsakade av våld och övergrepp. Många gånger uppges andra skadeorsaker och bakom psykosomatiska symtom av olika slag kan den verkliga orsaken, misshandel, döljas. Skälen till att det inte kommer fram är flera. Skuld, skam och ambivalens p.g.a. stark bindning till mannen och rädsla för repressalier hindrar henne från att berätta. Dessa patienter är utsatta för ett multitrauma. De är såväl psykiskt och fysiskt som rättsligt och socialt skadade. Detta ställer särskilda krav på hälso- och sjukvårdspersonalen. Om vårdgivaren brister i respekt, hänsyn eller handlingskraft ligger det nära till hands att kvinnan känner sig avvisad eller utsatt för ett nytt övergrepp. Detta handlingsprogram syftar till att förbättra omhändertagandet av misshandlade kvinnor och det kan också användas i utbildningssyfte. Utarbetad av: Anne-Len Davidsson, Kurator Eksjö Agneta Rahm-Johansson, Kurator Eksjö Margareta Svedman, Sjuksköterska Akutmottagningen Katarina Drott, Sjuksköterska Kvinnokliniken Anna-Karin Arvidsson, Sjuksköterska Kvinnokliniken Malena Tiefenthal, Verksamhetschef Kvinnokliniken 3

4 Akutmottagningen Höglandssjukhuset Eksjö Lathund Akutmottagningens och Vårdcentralens roll i samband med kvinnomisshandel. Undersökning: Anamnes. Raka frågor, ta tid, lyssna Kroppsundersökning Fotografering Ev. röntgen Ev. sjukskrivning Dokumentation Ev. gynekologisk kontakt (sängplatser finns på KK) Erbjud kuratorskontakt Erbjud kvinnojourskontakt Erbjud socialtjänstkontakt (jourtid 112) Polisanmälan Vid brott som ger > 2 års fängelse, såsom dråp, mordförsök och våldtäkt. Vid misshandel om kvinnan ger sitt samtycke. Vid grov misshandel som ger > 1 års fängelse. Skydd Ordna inläggnning eller kontakt med socialtjäntsen/kvinnojouren om kvinnan inte kan gå hem. Anmälan till socialtjänsten Om barn finns. Telefonkontakter Akutmottagningen eller Vårdcentralen eller Kontaktpersoner Margareta Svedman, Ros-Marie Burning, Carina Andersson, Dorte Kjeldmand. 4

5 I. HANDLINGSPROGRAM AKUTMOTTAGNINGEN HÖGLANDSSJUKHUSET EKSJÖ Indikationer på misshandel eller övergrepp Indikationer kan vara: Patientens förklaring stämmer inte överens med skadan. Tidigare akuta sjukvårdsbesök. Patienten söker upprepade gånger för diffusa åkommor utan att bli bra. Patienten har väntat länge med att söka för skadan. Överbeskyddande partner som inte vill lämna kvinnan ensam. 1. BEMÖTANDE OCH OMHÄNDERTAGANDE Vid misstanke om misshandel ska samtal med och undersökning av kvinna ske, utan att misstänkt gärningsman/gärningskvinna är närvarande. Lämna inte kvinnan ensam i rummet. Se till att någon sjukvårdspersonal finns närvarande. Fråga rakt på sak: Har du blivit slagen? Våga fråga om kvinnan är utsatt för våld, när hon söker för diffusa problem/symtom. Ge dig tid till att lyssna aktivt och visa förståelse. Nekar kvinnan till misshandel, framhåll trots detta möjligheterna till hjälp. Kritisera inte mannen och inte heller kvinnan för deras relation, d.v.s. lägg inte in dina egna värderingar. Erbjud alltid kvinnan övernattning på sjukhuset även om hennes fysiska skador inte motiverar inläggning. Ta annars reda på vart kvinnan ska ta vägen. Erbjud alltid kontakt med kvinnojouren (informera om skyddat boende). Erbjud kontakt med kurator. 5

6 1.1 Tolk Kalla på tolk om kvinnan är invandrare och har svårt att förstå eller göra sig förstådd. (Se avdelningens tolkförteckning). Visa eller läs tolklistan för kvinnan och be henne godkänna tolken. 1.2 Anmälningsskyldighet/sekretess Uppmana till att göra polisanmälan. Ofta ökar antalet anmälningar prioriteringen av brottet. Sjukvårdspersonalen har alltid rätt att göra polisanmälan om kvinnan ger sitt samtycke. Grov misshandel kan vara försök till dråp, för vilket minsta straff är 2 år, och kan därför polisanmälas utan kvinnans medgivande. Våldtäkt har minsta straffsats på 2 år och kan följaktligen anmälas av sjukvårdspersonal (en del vanligt förekommande med sexuella övergrepp vid kvinnomisshandel). När det gäller barn och ungdom under 18 år som utsatts för misshandel eller sexualbrott ska anmälan till Socialnämnden (socialsekreterare) göras av sjukvårdspersonalen. Det finns möjlighet (men ej skyldighet) att lämna uppgifter till polismyndighet utan att bryta mot sekretesslagen, även vid lindrigare misshandel av minderåriga. Alla misstankar om brott ska och får anmälas till socialtjänsten respektive polismyndigheten. Sekretesslagen kapitel 7 och 14 (se bilaga) Brottsbalkslagen kapitel 3, 4 eller 6 (se bilaga) Socialtjänstlagen kapitel 14, 1 (2001:453) (se bilaga) Kom ihåg Att de psykiska följderna av misshandel ofta är lika svåra som de fysiska. Psykosocialt omhändertagande är därför av största vikt, i första hand genom snabb kuratorskontakt. Att sexuella övergrepp är vanliga vid misshandel. Vid våldtäkt ska gynekolog undersöka kvinnan. Barnläkare om minderårigt barn. Att det vid misshandel är vanligt med slag och sparkar mot huvudet. Att om kvinnan vägrar undersökning kan den inte genomföras. 1.3 Besöksförbud Om vårdpersonalen uppfattar att kvinnan är rädd finns möjlighet att besluta om besöksförbud. Sådant beslut tas av verksamhetschefen. Det kan även fattas mot kvinnans vilja om skäl föreligger. Polis kan tillkallas för att avvisa besökare. 1.4 Läkarundersökning (se sida 6) 1.5 Rättsintyg (se sida 9) 6

7 2. LÄKARUNDERSÖKNING Undersökningen och samtalet ska ske enskilt, d v s utan närvaro av eventuell gärningsman/kvinna. Läkarens undersökning ska omfatta: 2.1 Noggrann anamnes Utan närvaro av anhörig. Iakttag stor försiktighet med upplysningar från anhörig, då denne kan vara vållande till misshandeln. - När och på vilket sätt har skadorna uppstått? - Även den psykiska reaktionen ska noteras. - Fråga om sexuellt övergrepp. Eventuellt remiss till gynekolog. - Fråga om slag och sparkar mot huvudet. - Fråga om alkohol och mediciner. Det behöver inte betyda missbruk. Det har dock betydelse för den hjälp som kan behövas. - Observera spår av skador på kläder. 2.2 Noggrann kroppsundersökning Hela kroppsytan undersöks om patienten medger det. - Rita skadorna på figurerna med angiven markering. Typ av skada, skadans utseende, färg, form, ålder, läge och storlek (cm x cm) beskrivs i journalanteckningen (se sida 8). - Vid misstanke om skelettskador, röntgenundersökning. - Dokumentera även skador som inte ska behandlas (se sida 8). - Titta efter skador av äldre datum. - Undersök hårfäste och hårbotten. - Färgfotografera skadorna, helfigur och närbilder med måttband på huden. Notera kroppsdel, sida, datum och ID på fotot. 2.3 Blödningsstatus 2.4 Remiss gynekologi Vid sexuellt övergrepp -eller misstanke om det- skrivs i Cosmic. Ring vårdenhet 8 för information. 2.5 Sjukskrivning Om sjukskrivning är aktuell väljs en diagnos som inte skadar kvinnan, skriv ej misshandel. 2.6 Återbesök Erbjud alltid kuratorskontakt för att framhålla allvaret i den misshandel som kvinnan utsatts för. 7

8 2.7 Rättsintyg (se sida 10) Vid rättsintyg krävs att patienten ska kunna legitimera sig. Om legitimation saknas, ta foto av patientens ansikte samt be patienten komma in med legitimation nästa dag. Kom ihåg Att titta efter spår och skador på kläderna. Uppmana patienten att ej tvätta kläderna om polisanmälan ska göras. Att känslor av skuld, skam och rädsla kan försvåra för patienten att berätta vad hon varit med om, likaså om hon befinner sig i chocktillstånd. Att de psykiska följderna av misshandel ofta är minst lika svåra som de fysiska. Att den psykosociala anamnesen är viktig för bedömning av stöd- och hjälpbehov. 8

9 3. SKADEMARKERINGSSK/SS Markera skadornas art och placering på skisserna nedan. öppna sår kontusion IZJ fraktur ( } ( ) 9 9

10 4. RÄTTSINTYG Från 1/ gäller en ny lag angående rättsintyg. I princip skall alla rättsintyg skrivas av läkare som är knutna till Rättsmedicinalverket (RMV). Syftet med de nya reglerna är att höja kvalitén på de rättsintyg som utfärdas vid misstanke om brott då målsättningen är att de flesta rättsintyg numera skall utfärdas av antingen specialister i rättsmedicin (rättsläkare) eller läkare med annan specialistkompetens som genomgått specialutbildning i rättsintygsskrivning (kontrakterade läkare). Läkare undersöker den person som intyget ska avse från topp till tå för att dokumentera förekomst (respektive avsaknad) av eventuella skador. Läkaren dikterar ofta fynden direkt i samband med undersökningen och använder ofta en linjal eller liknande för att noggrant kunna bestämma en skadas längd och storlek. Ofta tas fotografier. Undersökningen syftar inte till att påbörja en behandling, och skiljer sig därför från ett vanligt läkarbesök. Undersökningen är frivillig för den som utsatts för våld, medan en misstänkt gärningsperson under vissa förutsättningar kan tvingas till undersökningen mot sin vilja. I samband med underökningen har läkaren skyldighet att informera den undersökte om vad ett rättsintyg är, och inhämta den undersöktes samtycke både till själva undersökningen och till att ett rättsintyg sedan utfärdas. Rättsintyg kan endast begäras av polis. Denna begäran kan komma långt efter undersökningstillfället och det är därför av stor vikt att alla skador är väl dokumenterade. Fotografier är här av stort värde. I rättsintyget ska skadornas lokalisering, storlek och utseende beskrivas på svenska. Observera att även mindre, ej behandlingskrävande skador, är av stor vikt då de kan ge besked om våldets art, t.ex. vid sexuella övergrepp, greppmärken eller blåmärken på lårens insidor, på halsen, bakom öronen eller i sätesregionen. Ange också om skadorna överensstämmer med uppgivet uppkomstsätt och om dessa varit livshotande samt om risk föreligger för framtida fysiska och psykiska men. Observera att det är vanligt att misshandlade patienter ger vilseledande uppgifter om skadornas uppkomst, p.g.a. skamkänslor, rädsla för förövaren som de i många fall direkt återvänder till, för eventuell ny misshandel. För att verkligen få fram vad som har hänt är det därför av största vikt att läkaren vid undersökningen visar sitt intresse för patientens hela situation -för den sociala situationen, för det psykiska traumat och för behovet av psykosocialt omhändertagande. Rättsintygmallen på nästa sida finns även på intranätet. 10

11 Till Rättsintyg vid kvinnomisshandel (mall) (Mallen kan också användas vid andra typer av våld och får då anpassas efter dessa förhållanden) A. Data Datum, år, förrättades undersökning av NN, på anmodan av (t.ex. polismyndighet). Här anges endast patientens namn. (Denna bestämmelse har tillkommit för misshandlade kvinnors säkerhet). Patientens fullständiga identitet ska istället anges på separat papper som bifogas rättsintyget. Undersökningen utfördes av undertecknad på (ange plats t ex sjukhusets namn) i närvaro av (ID körkort, personlig kännedom etc). B. Bakgrund Vid undersökningen förelåg (en polisanmälan eller dylikt ) daterad:--- Och upprättad av Den undersökta är målsägande och medger att undersökning (ev begränsad undersökning) utförs. Händelsen framgår av polisrapport, eller andra viktiga uppgifter C. Undersökning - Beskrivs på begriplig svenska. Beskrivs på begriplig svenska. Vid undersökningen som omfattade hela kroppsytan samt synliga delar av naturliga kroppsöppningar, kunde följande noteras (om ej fullständig kroppsundersökning, specificera begränsningen). 1. Kroppsbyggnad, längd, vikt samt allmäntillstånd. 2. Systematisk undersökning region för region. Beskriv alla förändringar., storlek, form, konsistens samt exakta läge. Smärta? Ömhet? 3. Dokumentera gärna med foto. Använd förtryckta skisser: Ange om foto tagits eller skisser använts. 11

12 D. Prover Ange vilka prover som tagits och vad resultatet av dessa varit i de fall du har fått provsvar, annars anger du att provsvar ännu ej föreligger. Ange också de eventuella kompletterande undersökningar som gjorts och ange också resultatet av dessa. E. Utlåtande Med stöd av vad som sålunda framkommit får jag härmed avge följande UTLÅTANDE att NN företett tecken på (art av) våld mot huvudet/ mot halsen/ mot bålen/ mot extremiteterna (sammanfattande skadebeskrivning), att fynden kan/kan inte stämma med angivet händelseförlopp, art skadan kan/kan inte ha uppkommit vid den tidpunkt som anges, att skadan varit lindrig, måttlig eller alternativt svår kroppskada. Har skadan varit livshotande bör detta anges separat. 1. att skadan kan förväntas ge bestående fysiska/psykiska men 2. att skadan inte kan förväntas ge bestående fysiska/psykiska men 3. att det ännu är för tidigt att uttala sig om detta vilket härmed intygas Ort Namn Befattning Arbetsplats Telefonnumer 12

13 5. CHECKLISTA AKUTMOTTAGNINGEN OCH VÅRDCENTRALEN Akutmottagningens och Vårdcentralens roll i samband med kvinnomisshandel. Undersökning Anamnes (raka frågor). Ta tid. Lyssna Kroppsundersökning Fotografering Ev. röntgen Ev. sjukskrivning Dokumentation Ev. gynekologkontakt (sängplatser finns på KK) Vid behov av inläggning är lämplig placering Kvinnokliniken avd. 8 men patienten skrivs in på Kirurgsektion 4. Erbjud kuratorskontakt Erbjud kvinnojourskontakt Erbjud socialtjänstkontakt Polisanmälan Vid brott som ger >2 års fängelse, såsom dråp, mordförsök och våldtäkt Vid misshandel om kvinnan ger sitt samtycke Skydd Ordna inläggning eller kontakt med socialtjänsten/kvinnojouren om kvinnan inte kan gå hem. Anmälan till socialtjänsten Om barn finns med i bilden och far illa. 13

14 Höglandssjukhuset Eksjö Akutkliniken Datum: Klinik: Läkare: Sjuksköterska: Anvisning: Blanketten är ett hjälpmedel vid undersökning av misshandlade patienter. Checklista, anamnes, fotografier och status med figurmarkering enl. omstående sida ger underlag för att ev. rättsintyg och för ett gott omhändertagande Se även Handlingsprogram för omhändertagande vid kvinnomisshandel. CHECKLISTA VID KVINNOMISSHANDEL Pnr: Namn: Adress: Telefon: Annan adress: Hemlig? Ja ˆ Nej ˆ CHECKLISTA Nationalitet Svensk ˆ Annan ˆ Vilken Tolkbehov Ja ˆ Nej ˆ Språk Civilstånd Gift ˆ Sambo ˆ Ensamstående ˆ Barn Ja ˆ Nej ˆ Ålder Var finns barnen nu? Finns anledning att kontakta socialtjänsten? Ja ˆ Nej ˆ OBS! Anmälningsskyldighet enl. SoL 71 vid misstanke/vetskap att barn far illa. Polisanmälan Är polisanmälan gjord? Ja Om patienten vill göra polisanmälan tillkallas polis. ˆ Nej ˆ Hotbild Är gärningsmannen känd? Ja ˆ Nej ˆ Namn/relation: Föreligger hot mot patient/barn? Ja ˆ Nej ˆ Finns reträttplats? Ja ˆ Var? Nej ˆ Kurator Patienten vill blir kontaktad ˆ Hur Patienten ringer själv ˆ Avböjer kuratorskontakt ˆ Sjukskrivning Ja ˆ Nej ˆ Till avdelning: Återbesök Ja ˆ Nej ˆ Information Informationsblad med möjliga hjälpkontakter har lämnats till patient. Notera vilka kontakter som finns/tagits: ˆ ˆ Kurator Kvinnojour/kvinnohus ˆ Polis Namn Tel ˆ Socialtjänsten i Namn Tel ˆ ˆ Psykiatri Vuxen/Barn Brottsofferjour ˆ Skickas till kurator på kirurgkliniken 16

15 Il. HANDLINGSPROGRAM KVINNOKLINIKEN HÖGLANDSSJUKHUSETEKSJÖ 1 PM INSKRIVNING AV MISSHANDLADE KVINNOR PM HKIR - Ansvarig Titel Hans Ravn Verksamhetschef Fastställt Uppdat Inskrivning av misshandlade kvinnor På akutmottagningen, Höglandssjukhuset finns ett handlingsprogram vid våld mot kvinnor. Av detta framgår att enstaka kvinnor, även om det inte finns medicinsk indikation, kan behöva vara kvar på sjukhuset åtminstone över natten. Dessa patienter ska placeras på kvinnoklinikens vårdavdelning efter samråd mellan primärjouren på kvinnokliniken och kirurg/ortopedklinikerna. - Misshandlade kvinnor skrivs in på kirurgkliniken sektion 4, men läggs in på kvinnoklinikens vårdenhet. - Primärjour kirurgi utför rond på patienten. - Kuratorskontakt bör etableras. Hans Ravn Verksamhetschef Malena Tiefenthal Thrane Verksamhetschef 17

16 2. RUTINBESKRIVNING OMHÄNDERTAGANDE AV KVINNOR SOM UTSATTS FÖR ÖVERGREPP Organisation: Kvinnokliniken avd. 8 Titel/Ämne: Omhändertagande av kvinnor, som utsatts för övergrepp. Beteckning: RAVD039 Utgivare: Birgitta Wirefeldt/Carina Robertsson Godkänd av: Tomasz Stypa Datum: Revision: F Referens/Policy: Vänligt och respektfullt bemötande av kvinnor som utsatts för övergrepp. Syfte och omfattning: Kvinnor som utsatts för övergrepp 18

17 Rutinbeskrivning Organisation Titel/Ämne Beteckning Utgivare Godkänd av Datum Revision F Referens/Policy Ange övergripande krav: Datum uppdatering/ ändring/: Underskrift: Syfte och omfattning Ange målgrupp, varför, omfattning och undantag: Aktiviteter och metoder Ange logiskt steg för steg vad som skall utföras: Att tänka på vid omhändertagandet av kvinnor som utsatts för övergrepp: OBS! Pat. betalar ej avgift för läkarbesöket. Avgift debiteras Polisen. Skriv detta på Besöksregistreringslappen. Kassasekreterare på KK-mott. skickarräkning. Ev. förövare skall ej vistas på KK. Vid behov av undersökning av mannen, bör detta göras på akuten av kirurg/ortoped-jour. Låt ej kvinnan sitta ensam. Erbjud omvårdnad på KK vårdenhet. Behov av skydd kan vara indikation. Inskrives Kir. sektion 4. Informera om kvinnojour (information finns från Kvinnojouren Linnéorna i Eksjö, informationsblad till kvinnligt offer finns i spårsäkringssatsen ), kuratorskontakt, socialsekreterare m.m. Stämpla checklista Våld mot kvinnor som finns i pärm med samma namn på expeditionen. Checklista som fylls i av ssk/bmsk vid omhändertagande av kvinna som utsatts för övergrepp - skickas vidare till kurator vid utskrivning. För kirurg patient skickas checklistan till kuratorn kir.klin. Hjälp med polisanmälan om kvinnan så önskar. Prover tas enl Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp, undersökande läkare följer medföljande guide. Målet är så fullständig undersökning som möjligt (självfallet alltid utifrån kvinnans önskemål). Vid undersökningen närvarar ssk/bm alt usk. Denna assisterar vid provtagningen och ska också duka fram och förbereda inför undersökningen. OBS märkning av alla kuvert och prover. Blodprover tas för DNA, droganalys. Urinprov till 2 sterila rör. 19

18 Rutinbeskrivning Vid behov av fotografering av skador använd avdelningens digitalkamera. Kameran lämnas till sekr Annika Ström. För att säkerställa ID. Stämpla namn och personnummer på en lapp, ha den med på varje bild som fotograferas på kvinnan. Kvinnans trosor tillvaratas enl spårsäkringssatsen, ersättningstrosor finns i lådan. Övriga kläder ska ej tillvaratas! Det görs av polisen! Är polisanmälan ej gjord uppmanas kvinnan förvara kläderna i befintligt skick i skilda papperspåsar inför ev anmälan. Spårsäkringssatsen överlämnas till polis så snart som möjligt om en polisanmälan är gjord. I de fall polisanmälan ej är gjord förvaras de torra proverna identitetsmärkta och samlat i rumstemperatur i 2 år på avdelningen. Återbesök efter 2 v helst till samma läkare, då tas uppföljande infektionsprover( klamydia gonorre, syfilis) och grav test. 3 månader efter första provtagningen tas hepatit- syfilis och hivprover. Utöver prover enl. Spårsäkringssatsen ska dessa prover tas: Finns som ett enhetens labpaket i Ros Lägg in prover som ska tas vid åb om 2 v samt om 3 mån och spara detta. OBS! Tvätta ej med sprit sudd vid provtagning ger felvärde på S- etanol 1. Hiv-test/Hepatit tas patienten uppmanas att ta om HIV och Hepatit - test efter 3 månader. 2. Grav.test( tas om vid åb efter 2 v ) 3. Clamydiaprov både vaginal samt från svalget tas om vid återbesöket efter 2v. 4. Gonokockodling tas om vid återbesöket efter 2 v. 5. Syfilis( tas om efter 2 v vid återbesöket samt 3 månader). 6. S-etanol Vid misstanke om genomfört samlag tänk på dagen efter piller eller Ella One. Rättsintyg utfärdas av Dr Lars Larsson i första hand, i samråd med handläggande läkare på KK. Två spårsäkringssatser skall alltid finnas i behandlingsrummet. (Vårdenhetschefens ansvar). Polisen har ibland med denna förpackning, då de begärt läkarundersökning. Nya spårsäkringssatser kan beställas från tel alt via mail Allmänt att tänka på vid övergrepp: Barn under 18 år, se Social tjänstlagen (14 kap 1). Personal har skyldighet att genast anmäla till Socialtjänsten om vi misstänker att ett barn far illa. Sekretessen kan brytas vid brott som ger mer än två års fängelse, t.ex. mordförsök och våldtäkt. Anmälan kan ske utan kvinnans samtycke. 20

19 Rutinbeskrivning Dokument och referenser Ange kopplade dokument, formulär och referenser: Instruktion och Bilagor till Provtagningssats vid sexualbrott Pärm: Våld mot kvinnor Handlingsprogram: Våld mot kvinnor, Höglandets sjukvårdsområde, Eksjö, april 2006 Socialtjänstlagen (14kap 1) Checklista vid kvinnomisshandel. Om anmälan till polis inte gjorts, dvs. rättsintyg inte begärts (rape-kit inte hämtats av polis) inom 2 månader efter övergreppet, destrueras rape-kit, dvs. blodprov till gula lådan, undersökningsformulär till sekretesslådan och övrigt till brännbart. Med hänsyn till biobankslagen används denna tidsgräns på 2 månader. 21

20 III. HANDLINGSPROGRAM KURATORERNA HÖGLANDSSJUKHUSET EKSJÖ 1. MISSHANDLADE KVINNORS HJÄLPBEHOV Hjälpbehovet varierar beroende på kvinnans allmänna livssituation och på hur länge misshandeln har varit. I det akuta stadiet efter misshandeln, då kvinnor söker vård, har de behov av psykosocialt stöd, medicinsk vård och logi. De behöver krisstöd, därför är det viktigt att få träffa en kurator för bearbetande samtal. Kuratorn kan också förmedla en långsiktig uppföljande samtalskontakt. Detta kan vara med t.ex. personal vid öppenpsykiatriska mottagningen, primärvårdskurator eller kvinnojour. 2. FRÅGESTÄLLNINGAR VID KURATORSSAMTAL Hur upplever kvinnan sin situation tillsammans med mannen? Vilken slags misshandel utsätts hon för? Förekommer sexuella övergrepp? Vilka behov av hjälp och stöd har kvinnan? Hur ser hennes sociala nätverk ut? Har kvinnan barn? Behöver de hjälp och stöd? Har de sett misshandeln? Har de själva misshandlats? Var befinner de sig? Finns det anhöriga som kan vara en resurs? Behöver de kontakt med BUP? Har mannen hört av sig till sjukhuset? Hur reagerar hon på det? I de fall kvinnan ber kuratorn att kontakta mannen, ringer kuratorn upp honom och samtalar om situationen. Kuratorn informerar mannen om möjlighet till en egen samtalskontakt. Hur tänker sig kvinnan i framtiden? Eventuellt separation? Vilka praktiska frågor måste lösas akut och vilka ska följas upp senare? Kuratorn samarbetar med läkare angående vårdtidens längd, sjukskrivning m.m. Ibland behöver kvinnan vara kvar på vårdavdelningen tills de akuta praktiska problemen har löst sig. Det är bra om kuratorn har möjlighet att träffa kvinnan dagligen under vårdtiden. 22

21 3. ANMÄLNINGSSKYLDIGHET Kurator och övrig vårdpersonal har anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen (SOL) 14:e kapitlet 1 till socialnämnden vid misstanke om att barn farit illa, även om kvinnan inte ger sitt medgivande eller själv anmäler misshandeln. 4. KONTAKT MED ANDRA MYNDIGHETER 4.1 Polismyndighet Stötta kvinnan att själv polisanmäla. Informera om personalens rätt, ej skyldighet att anmäla om straffet skulle bli minst 2 års fängelse, d v s vid grov misshandel eller våldtäckt. 4.2 Socialtjänsten Kvinnan kan eventuellt behöva hjälp med jourlägenhet, ny bostad. Ekonomiska frågor, familjerättsliga frågor, barnomsorg, avlastning eller kontaktfamilj. 4.3 Kvinnojouren Här finns möjlighet till akut hjälp i form av boende och kontakt. 4.4 Advokat för juridisk rådgivning och hjälp. 4.5 Försäkringsbolag (via facket och privata olycksfallsförsäkringar). 5. LAG OM BESÖKSFÖRBUD Besöksförbud kan utfärdas om det p.g.a. särskilda omständigheter finns risk för att någon kommer att begå brott mot en annan persons liv, hälsa, frihet eller frid. Det gäller förbud att besöka, ta kontakt med eller följa efter personen. Med utvidgat besöksförbud menas förbud att uppehålla sig i närheten av den andra personens bostad, arbetsplats eller något annat ställe där personen brukar vistas. Besöksförbud beslutas för ett år i taget och meddelas åklagaren. 6. BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Brottsoffermyndigheten kan betala ut skadestånd till offret om gärningsmannen saknar förmåga till det. 7. TRYGGHETSPAKET Polisstationer har ett antal trygghetslarm att lämna ut. Det kan t.ex. innehålla trygghetstelefon, ett akustiskt larm och en telefonsvarare. (Detta kan lämnas ut utan att polisanmälan är gjord). 8. NAMNSEKRETESS Möjlighet finns att få skyddad identitet, kontakta skattemyndigheten. 9. MÅLSÄGANDEBITRÄDE Rättegångsbalken 20 lag om målsägandebiträde. 23

22 Vid misshandelsbrott kan målsägande under vissa omständigheter få biträde gratis med rättshjälp efter domstolsprövning. Ansökan göres hos tingsrätten. Vid sexualbrott ska målsägandebiträde alltid förordnad om kvinnan begär det. När det gäller våld i nära relationer anses regelmässigt att kvinnan har behov av målsägandebiträde. Målsägandebiträde är oftast en advokat eller juridiskt utbildad person, som ska känna till och informera kvinnan om den juridiska gången i förhandlingarna. Målsägandebiträdet ska vara ett stöd för kvinnan och i regel föra skadeståndstalan. 10. BARN Det är mycket viktigt att vi beaktar barnens situation när vi möter en kvinna som blivit misshandlad och att vi ställer frågor om dem. I journalen noteras: Antal barn Var de finns Om de har tillsyn Om det finns anledning att vidta åtgärder. Socialnämnden kan behöva ge stöd och skydd. Det är inte sjukvårdspersonalens ansvar att utreda hemförhållandena och göra en bedömning. Detta är socialnämndens uppgift. Sjukvårdspersonal ska vid misstanke om att barn far illa anmäla till socialnämnden (SOL 4:1). Har ett barn blivit misshandlat ska läkare kontaktas för dokumentation av skadorna. Vid misstanke om sexuella övergrepp kan man rådgöra med BUP. Anne-Len Jägsell Helena Alvin Kurator kirurgkliniken Kurator kvinnokliniken

23 IV. ÖVRIGT 1. TELEFONLISTA Kvinnojourer Aneby och Eksjö Jönköping Nässjö Tranås Vetlanda och Sävsjö Linköping Tjejjouren Jönköping Kuratorer Kurator KK Eksjö eller växel Kurator Kirurgen Individ och familjeomsorg Aneby Eksjö Nässjö Sävsjö Tranås Vetlanda: Mottagning för våldsutövare ATV, alternativ till våld Jönköping , Linköping Brottsofferjourer Eksjö Jönköping BRIS Terrafem jourtelefon för flickor och kvinnor med utländsk härkomst Kvinnofridslinjen

24 STÖD OCH RÅDGIVNING FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN Det har inrättats en telefonjour för utsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter. M B som har haft skydd i 1,5 år är ansvarig för verksamheten med hjälp av aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen, Skattekontoret i Bollnäs upplåter lokaler M B. Aktivitetsstödet gäller t.o.m Målgruppen är utsatta kvinnor och barn som kanske lever gömda, isolerade från omvärlden, utan självförtroende, självkänsla och saknar någon att få uttrycka sina känslor och tankar med. M B kan även ge vardagliga praktiska råd, tips och vägledning för att bygga upp ett nytt socialt nätverk och diskutera olika problemlösningar, vilka risker som kan dyka upp i vardagen, allmän information m.m. Målsättningen är att målgruppen ska kunna känna samhörighet med och förtroende för någon som har egen erfarenhet av skyddet och därmed känna sig tryggare. Jouren är öppen kl och Telefon Ovanstående information kommer från: Linda Frank Hälso- och sjukvårdsavdelningen Landstingets kansli Box Jönköping Tel

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4

Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 1. INLEDNING... 3 Handlingsplan för Askersund...4 Källor...4 2. VAD ÄR KVINNOMISSHANDEL?... 5 HUR VÅLDET KAN SE UT...5 Fysiska övergrepp...5 Hot om våld eller skada...5 Sexuella övergrepp...5 Känslomässiga

Läs mer

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR

5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. RÄTTSVÄSENDETS ANSVAR 5. 1 Aktuell lagstiftning Brottsbalken Brottsbalkens 3:e, 4:e och 6:e kapitel innehåller bestämmelser om olika former av våldsbrott och brott mot frihet och frid samt sexualbrott.

Läs mer

Barn och unga som brottsoffer

Barn och unga som brottsoffer Barn och unga som brottsoffer POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNING BARNKONVENTIONEN SOCIALTJÄNST ANMÄL STÖD OCH HJÄ POLIS BARNAHUS RÄTTEGÅNG BROTTSSKADEERSÄTTNIN STÖD OCH HJÄLP POLIS BARNAHUS

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?

hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Jag vill veta hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? www.jagvillveta.se VUXNA 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Inledning

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Undersökning och vård av personer som utsatts för sexuellt våld

Undersökning och vård av personer som utsatts för sexuellt våld Undersökning och vård av personer som utsatts för sexuellt våld Akut hjälp för våldtagna Handboken innehåller A Akutvård av person som utsatts för sexuellt våld B Undersöknings- och vårdprotokoll för undersökning

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

Vem ska tro på mig? *

Vem ska tro på mig? * Vem ska tro på mig? * * Citat från kvinnojouren Måna i Strängnäs Mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer Ett projekt för att utveckla Moderaternas politik mot mäns våld mot kvinnor och annat

Läs mer

I mötet med en våldsutsatt person... 1

I mötet med en våldsutsatt person... 1 I mötet med en våldsutsatt person... 1 Att möta en våldsutsatt flicka/kvinna första gången... 3 Handlingsplan och samarbete med andra aktörer... 4 Att möta människor i en krissituation... 4 Vilken hjälp

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Den nya kvinnofridslagen

Den nya kvinnofridslagen Domstolsverket Den nya kvinnofridslagen Särtryck av en artikelserie i tidningen Nämndemannen i samarbete med DV Januari 2001 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen När mamma blir slagen Att hjälpa barn som levt med våld i familjen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer