HANDLINGSPROGRAM VID VÅLD MOT KVINNOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPROGRAM VID VÅLD MOT KVINNOR"

Transkript

1 Höglandets sjukvårdsområde Utarbetad av Anne-Len Jägsell Agneta Rahm-Johansson Margareta Svedman Katarina Drott Anna-Karin Arvidsson Malena Tiefenthal Datum: Upplaga nr. 2 Ersätter upplaga 1 Daterad Gäller from Reviderad HANDLINGSPROGRAM VID VÅLD MOT KVINNOR 1

2 INLEDNING...3 Lathund Akutmottagningens och Vårdcentralens roll i samband med kvinnomisshandel I. HANDLINGSPROGRAM AKUTMOTTAGNINGEN HÖGLANDSSJUKHUSET EKSJÖ...5 II. 1. BEMÖTANDE OCH OMHÄNDERTAGANDE Tolk Anmälningsskyldighet/sekretess Besöksförbud Läkarundersökning (se sida 6) Rättsintyg (se sida 9) LÄKARUNDERSÖKNING Noggrann anamnes Noggrann kroppsundersökning Blödningsstatus Remiss gynekologi Sjukskrivning Återbesök Rättsintyg (se sida 9) SKADEMARKERINGSSKISS RÄTTSINTYG CHECKLISTA AKUTMOTTAGNINGEN OCH VÅRDCENTRALEN HANDLINGSPROGRAM KVINNOKLINIKEN HÖGLANDSSJUKHUSET EKSJÖ PM INSKRIVNING AV MISSHANDLADE KVINNOR RUTINBESKRIVNING OMHÄNDERTAGANDE AV KVINNOR SOM UTSATTS FÖR ÖVERGREPP Dokument och referenser...19 Instruktion och Bilagor till Provtagningssats vid sexualbrott...19 III. HANDLINGSPROGRAM KURATORERNA HÖGLANDSSJUKHUSET EKSJÖ MISSHANDLADE KVINNORS HJÄLPBEHOV FRÅGESTÄLLNINGAR VID KURATORSSAMTAL ANMÄLNINGSSKYLDIGHET KONTAKT MED ANDRA MYNDIGHETER Polismyndighet Socialtjänsten Kvinnojouren Advokat för juridisk rådgivning och hjälp Försäkringsbolag (via facket och privata olycksfallsförsäkringar) LAG OM BESÖKSFÖRBUD BROTTSOFFERMYNDIGHETEN TRYGGHETSPAKET NAMNSEKRETESS MÅLSÄGANDEBITRÄDE BARN IV. ÖVRIGT TELEFONLISTA ARBETSGRUPPEN

3 INLEDNING Varje år misshandlas tusentals kvinnor i Sverige. Varje vecka misshandlas en kvinna till döds. Vid en tredjedel av alla mord eller dödsfall efter misshandel är offren kvinnor och förövarna kända för offren. Cirka kvinnor per år polisanmäler misshandel. Statistiken visar att när kvinnan äntligen anmäler misshandeln har de blivit slagna cirka 30 gånger. Mörkertalet är dock mycket stort eftersom just detta är utmärkande för kvinnomisshandeln att våldet sker i hemmet och är en familjeangelägenhet. Polisanmälan är därför svår att göra och hot kan finnas med i bilden. Kvinnomisshandel är en kriminell gärning och djupt mänskligt förnedrande. Både mannen och kvinnan är i behov av hjälp. Med kvinnomisshandel menas att en kvinna utsätts för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld av en man hon har eller har haft en relation till. Den stora upptäckargruppen är sjukvården. Dit kommer man med diffusa symtom orsakade av våld och övergrepp. Många gånger uppges andra skadeorsaker och bakom psykosomatiska symtom av olika slag kan den verkliga orsaken, misshandel, döljas. Skälen till att det inte kommer fram är flera. Skuld, skam och ambivalens p.g.a. stark bindning till mannen och rädsla för repressalier hindrar henne från att berätta. Dessa patienter är utsatta för ett multitrauma. De är såväl psykiskt och fysiskt som rättsligt och socialt skadade. Detta ställer särskilda krav på hälso- och sjukvårdspersonalen. Om vårdgivaren brister i respekt, hänsyn eller handlingskraft ligger det nära till hands att kvinnan känner sig avvisad eller utsatt för ett nytt övergrepp. Detta handlingsprogram syftar till att förbättra omhändertagandet av misshandlade kvinnor och det kan också användas i utbildningssyfte. Utarbetad av: Anne-Len Davidsson, Kurator Eksjö Agneta Rahm-Johansson, Kurator Eksjö Margareta Svedman, Sjuksköterska Akutmottagningen Katarina Drott, Sjuksköterska Kvinnokliniken Anna-Karin Arvidsson, Sjuksköterska Kvinnokliniken Malena Tiefenthal, Verksamhetschef Kvinnokliniken 3

4 Akutmottagningen Höglandssjukhuset Eksjö Lathund Akutmottagningens och Vårdcentralens roll i samband med kvinnomisshandel. Undersökning: Anamnes. Raka frågor, ta tid, lyssna Kroppsundersökning Fotografering Ev. röntgen Ev. sjukskrivning Dokumentation Ev. gynekologisk kontakt (sängplatser finns på KK) Erbjud kuratorskontakt Erbjud kvinnojourskontakt Erbjud socialtjänstkontakt (jourtid 112) Polisanmälan Vid brott som ger > 2 års fängelse, såsom dråp, mordförsök och våldtäkt. Vid misshandel om kvinnan ger sitt samtycke. Vid grov misshandel som ger > 1 års fängelse. Skydd Ordna inläggnning eller kontakt med socialtjäntsen/kvinnojouren om kvinnan inte kan gå hem. Anmälan till socialtjänsten Om barn finns. Telefonkontakter Akutmottagningen eller Vårdcentralen eller Kontaktpersoner Margareta Svedman, Ros-Marie Burning, Carina Andersson, Dorte Kjeldmand. 4

5 I. HANDLINGSPROGRAM AKUTMOTTAGNINGEN HÖGLANDSSJUKHUSET EKSJÖ Indikationer på misshandel eller övergrepp Indikationer kan vara: Patientens förklaring stämmer inte överens med skadan. Tidigare akuta sjukvårdsbesök. Patienten söker upprepade gånger för diffusa åkommor utan att bli bra. Patienten har väntat länge med att söka för skadan. Överbeskyddande partner som inte vill lämna kvinnan ensam. 1. BEMÖTANDE OCH OMHÄNDERTAGANDE Vid misstanke om misshandel ska samtal med och undersökning av kvinna ske, utan att misstänkt gärningsman/gärningskvinna är närvarande. Lämna inte kvinnan ensam i rummet. Se till att någon sjukvårdspersonal finns närvarande. Fråga rakt på sak: Har du blivit slagen? Våga fråga om kvinnan är utsatt för våld, när hon söker för diffusa problem/symtom. Ge dig tid till att lyssna aktivt och visa förståelse. Nekar kvinnan till misshandel, framhåll trots detta möjligheterna till hjälp. Kritisera inte mannen och inte heller kvinnan för deras relation, d.v.s. lägg inte in dina egna värderingar. Erbjud alltid kvinnan övernattning på sjukhuset även om hennes fysiska skador inte motiverar inläggning. Ta annars reda på vart kvinnan ska ta vägen. Erbjud alltid kontakt med kvinnojouren (informera om skyddat boende). Erbjud kontakt med kurator. 5

6 1.1 Tolk Kalla på tolk om kvinnan är invandrare och har svårt att förstå eller göra sig förstådd. (Se avdelningens tolkförteckning). Visa eller läs tolklistan för kvinnan och be henne godkänna tolken. 1.2 Anmälningsskyldighet/sekretess Uppmana till att göra polisanmälan. Ofta ökar antalet anmälningar prioriteringen av brottet. Sjukvårdspersonalen har alltid rätt att göra polisanmälan om kvinnan ger sitt samtycke. Grov misshandel kan vara försök till dråp, för vilket minsta straff är 2 år, och kan därför polisanmälas utan kvinnans medgivande. Våldtäkt har minsta straffsats på 2 år och kan följaktligen anmälas av sjukvårdspersonal (en del vanligt förekommande med sexuella övergrepp vid kvinnomisshandel). När det gäller barn och ungdom under 18 år som utsatts för misshandel eller sexualbrott ska anmälan till Socialnämnden (socialsekreterare) göras av sjukvårdspersonalen. Det finns möjlighet (men ej skyldighet) att lämna uppgifter till polismyndighet utan att bryta mot sekretesslagen, även vid lindrigare misshandel av minderåriga. Alla misstankar om brott ska och får anmälas till socialtjänsten respektive polismyndigheten. Sekretesslagen kapitel 7 och 14 (se bilaga) Brottsbalkslagen kapitel 3, 4 eller 6 (se bilaga) Socialtjänstlagen kapitel 14, 1 (2001:453) (se bilaga) Kom ihåg Att de psykiska följderna av misshandel ofta är lika svåra som de fysiska. Psykosocialt omhändertagande är därför av största vikt, i första hand genom snabb kuratorskontakt. Att sexuella övergrepp är vanliga vid misshandel. Vid våldtäkt ska gynekolog undersöka kvinnan. Barnläkare om minderårigt barn. Att det vid misshandel är vanligt med slag och sparkar mot huvudet. Att om kvinnan vägrar undersökning kan den inte genomföras. 1.3 Besöksförbud Om vårdpersonalen uppfattar att kvinnan är rädd finns möjlighet att besluta om besöksförbud. Sådant beslut tas av verksamhetschefen. Det kan även fattas mot kvinnans vilja om skäl föreligger. Polis kan tillkallas för att avvisa besökare. 1.4 Läkarundersökning (se sida 6) 1.5 Rättsintyg (se sida 9) 6

7 2. LÄKARUNDERSÖKNING Undersökningen och samtalet ska ske enskilt, d v s utan närvaro av eventuell gärningsman/kvinna. Läkarens undersökning ska omfatta: 2.1 Noggrann anamnes Utan närvaro av anhörig. Iakttag stor försiktighet med upplysningar från anhörig, då denne kan vara vållande till misshandeln. - När och på vilket sätt har skadorna uppstått? - Även den psykiska reaktionen ska noteras. - Fråga om sexuellt övergrepp. Eventuellt remiss till gynekolog. - Fråga om slag och sparkar mot huvudet. - Fråga om alkohol och mediciner. Det behöver inte betyda missbruk. Det har dock betydelse för den hjälp som kan behövas. - Observera spår av skador på kläder. 2.2 Noggrann kroppsundersökning Hela kroppsytan undersöks om patienten medger det. - Rita skadorna på figurerna med angiven markering. Typ av skada, skadans utseende, färg, form, ålder, läge och storlek (cm x cm) beskrivs i journalanteckningen (se sida 8). - Vid misstanke om skelettskador, röntgenundersökning. - Dokumentera även skador som inte ska behandlas (se sida 8). - Titta efter skador av äldre datum. - Undersök hårfäste och hårbotten. - Färgfotografera skadorna, helfigur och närbilder med måttband på huden. Notera kroppsdel, sida, datum och ID på fotot. 2.3 Blödningsstatus 2.4 Remiss gynekologi Vid sexuellt övergrepp -eller misstanke om det- skrivs i Cosmic. Ring vårdenhet 8 för information. 2.5 Sjukskrivning Om sjukskrivning är aktuell väljs en diagnos som inte skadar kvinnan, skriv ej misshandel. 2.6 Återbesök Erbjud alltid kuratorskontakt för att framhålla allvaret i den misshandel som kvinnan utsatts för. 7

8 2.7 Rättsintyg (se sida 10) Vid rättsintyg krävs att patienten ska kunna legitimera sig. Om legitimation saknas, ta foto av patientens ansikte samt be patienten komma in med legitimation nästa dag. Kom ihåg Att titta efter spår och skador på kläderna. Uppmana patienten att ej tvätta kläderna om polisanmälan ska göras. Att känslor av skuld, skam och rädsla kan försvåra för patienten att berätta vad hon varit med om, likaså om hon befinner sig i chocktillstånd. Att de psykiska följderna av misshandel ofta är minst lika svåra som de fysiska. Att den psykosociala anamnesen är viktig för bedömning av stöd- och hjälpbehov. 8

9 3. SKADEMARKERINGSSK/SS Markera skadornas art och placering på skisserna nedan. öppna sår kontusion IZJ fraktur ( } ( ) 9 9

10 4. RÄTTSINTYG Från 1/ gäller en ny lag angående rättsintyg. I princip skall alla rättsintyg skrivas av läkare som är knutna till Rättsmedicinalverket (RMV). Syftet med de nya reglerna är att höja kvalitén på de rättsintyg som utfärdas vid misstanke om brott då målsättningen är att de flesta rättsintyg numera skall utfärdas av antingen specialister i rättsmedicin (rättsläkare) eller läkare med annan specialistkompetens som genomgått specialutbildning i rättsintygsskrivning (kontrakterade läkare). Läkare undersöker den person som intyget ska avse från topp till tå för att dokumentera förekomst (respektive avsaknad) av eventuella skador. Läkaren dikterar ofta fynden direkt i samband med undersökningen och använder ofta en linjal eller liknande för att noggrant kunna bestämma en skadas längd och storlek. Ofta tas fotografier. Undersökningen syftar inte till att påbörja en behandling, och skiljer sig därför från ett vanligt läkarbesök. Undersökningen är frivillig för den som utsatts för våld, medan en misstänkt gärningsperson under vissa förutsättningar kan tvingas till undersökningen mot sin vilja. I samband med underökningen har läkaren skyldighet att informera den undersökte om vad ett rättsintyg är, och inhämta den undersöktes samtycke både till själva undersökningen och till att ett rättsintyg sedan utfärdas. Rättsintyg kan endast begäras av polis. Denna begäran kan komma långt efter undersökningstillfället och det är därför av stor vikt att alla skador är väl dokumenterade. Fotografier är här av stort värde. I rättsintyget ska skadornas lokalisering, storlek och utseende beskrivas på svenska. Observera att även mindre, ej behandlingskrävande skador, är av stor vikt då de kan ge besked om våldets art, t.ex. vid sexuella övergrepp, greppmärken eller blåmärken på lårens insidor, på halsen, bakom öronen eller i sätesregionen. Ange också om skadorna överensstämmer med uppgivet uppkomstsätt och om dessa varit livshotande samt om risk föreligger för framtida fysiska och psykiska men. Observera att det är vanligt att misshandlade patienter ger vilseledande uppgifter om skadornas uppkomst, p.g.a. skamkänslor, rädsla för förövaren som de i många fall direkt återvänder till, för eventuell ny misshandel. För att verkligen få fram vad som har hänt är det därför av största vikt att läkaren vid undersökningen visar sitt intresse för patientens hela situation -för den sociala situationen, för det psykiska traumat och för behovet av psykosocialt omhändertagande. Rättsintygmallen på nästa sida finns även på intranätet. 10

11 Till Rättsintyg vid kvinnomisshandel (mall) (Mallen kan också användas vid andra typer av våld och får då anpassas efter dessa förhållanden) A. Data Datum, år, förrättades undersökning av NN, på anmodan av (t.ex. polismyndighet). Här anges endast patientens namn. (Denna bestämmelse har tillkommit för misshandlade kvinnors säkerhet). Patientens fullständiga identitet ska istället anges på separat papper som bifogas rättsintyget. Undersökningen utfördes av undertecknad på (ange plats t ex sjukhusets namn) i närvaro av (ID körkort, personlig kännedom etc). B. Bakgrund Vid undersökningen förelåg (en polisanmälan eller dylikt ) daterad:--- Och upprättad av Den undersökta är målsägande och medger att undersökning (ev begränsad undersökning) utförs. Händelsen framgår av polisrapport, eller andra viktiga uppgifter C. Undersökning - Beskrivs på begriplig svenska. Beskrivs på begriplig svenska. Vid undersökningen som omfattade hela kroppsytan samt synliga delar av naturliga kroppsöppningar, kunde följande noteras (om ej fullständig kroppsundersökning, specificera begränsningen). 1. Kroppsbyggnad, längd, vikt samt allmäntillstånd. 2. Systematisk undersökning region för region. Beskriv alla förändringar., storlek, form, konsistens samt exakta läge. Smärta? Ömhet? 3. Dokumentera gärna med foto. Använd förtryckta skisser: Ange om foto tagits eller skisser använts. 11

12 D. Prover Ange vilka prover som tagits och vad resultatet av dessa varit i de fall du har fått provsvar, annars anger du att provsvar ännu ej föreligger. Ange också de eventuella kompletterande undersökningar som gjorts och ange också resultatet av dessa. E. Utlåtande Med stöd av vad som sålunda framkommit får jag härmed avge följande UTLÅTANDE att NN företett tecken på (art av) våld mot huvudet/ mot halsen/ mot bålen/ mot extremiteterna (sammanfattande skadebeskrivning), att fynden kan/kan inte stämma med angivet händelseförlopp, art skadan kan/kan inte ha uppkommit vid den tidpunkt som anges, att skadan varit lindrig, måttlig eller alternativt svår kroppskada. Har skadan varit livshotande bör detta anges separat. 1. att skadan kan förväntas ge bestående fysiska/psykiska men 2. att skadan inte kan förväntas ge bestående fysiska/psykiska men 3. att det ännu är för tidigt att uttala sig om detta vilket härmed intygas Ort Namn Befattning Arbetsplats Telefonnumer 12

13 5. CHECKLISTA AKUTMOTTAGNINGEN OCH VÅRDCENTRALEN Akutmottagningens och Vårdcentralens roll i samband med kvinnomisshandel. Undersökning Anamnes (raka frågor). Ta tid. Lyssna Kroppsundersökning Fotografering Ev. röntgen Ev. sjukskrivning Dokumentation Ev. gynekologkontakt (sängplatser finns på KK) Vid behov av inläggning är lämplig placering Kvinnokliniken avd. 8 men patienten skrivs in på Kirurgsektion 4. Erbjud kuratorskontakt Erbjud kvinnojourskontakt Erbjud socialtjänstkontakt Polisanmälan Vid brott som ger >2 års fängelse, såsom dråp, mordförsök och våldtäkt Vid misshandel om kvinnan ger sitt samtycke Skydd Ordna inläggning eller kontakt med socialtjänsten/kvinnojouren om kvinnan inte kan gå hem. Anmälan till socialtjänsten Om barn finns med i bilden och far illa. 13

14 Höglandssjukhuset Eksjö Akutkliniken Datum: Klinik: Läkare: Sjuksköterska: Anvisning: Blanketten är ett hjälpmedel vid undersökning av misshandlade patienter. Checklista, anamnes, fotografier och status med figurmarkering enl. omstående sida ger underlag för att ev. rättsintyg och för ett gott omhändertagande Se även Handlingsprogram för omhändertagande vid kvinnomisshandel. CHECKLISTA VID KVINNOMISSHANDEL Pnr: Namn: Adress: Telefon: Annan adress: Hemlig? Ja ˆ Nej ˆ CHECKLISTA Nationalitet Svensk ˆ Annan ˆ Vilken Tolkbehov Ja ˆ Nej ˆ Språk Civilstånd Gift ˆ Sambo ˆ Ensamstående ˆ Barn Ja ˆ Nej ˆ Ålder Var finns barnen nu? Finns anledning att kontakta socialtjänsten? Ja ˆ Nej ˆ OBS! Anmälningsskyldighet enl. SoL 71 vid misstanke/vetskap att barn far illa. Polisanmälan Är polisanmälan gjord? Ja Om patienten vill göra polisanmälan tillkallas polis. ˆ Nej ˆ Hotbild Är gärningsmannen känd? Ja ˆ Nej ˆ Namn/relation: Föreligger hot mot patient/barn? Ja ˆ Nej ˆ Finns reträttplats? Ja ˆ Var? Nej ˆ Kurator Patienten vill blir kontaktad ˆ Hur Patienten ringer själv ˆ Avböjer kuratorskontakt ˆ Sjukskrivning Ja ˆ Nej ˆ Till avdelning: Återbesök Ja ˆ Nej ˆ Information Informationsblad med möjliga hjälpkontakter har lämnats till patient. Notera vilka kontakter som finns/tagits: ˆ ˆ Kurator Kvinnojour/kvinnohus ˆ Polis Namn Tel ˆ Socialtjänsten i Namn Tel ˆ ˆ Psykiatri Vuxen/Barn Brottsofferjour ˆ Skickas till kurator på kirurgkliniken 16

15 Il. HANDLINGSPROGRAM KVINNOKLINIKEN HÖGLANDSSJUKHUSETEKSJÖ 1 PM INSKRIVNING AV MISSHANDLADE KVINNOR PM HKIR - Ansvarig Titel Hans Ravn Verksamhetschef Fastställt Uppdat Inskrivning av misshandlade kvinnor På akutmottagningen, Höglandssjukhuset finns ett handlingsprogram vid våld mot kvinnor. Av detta framgår att enstaka kvinnor, även om det inte finns medicinsk indikation, kan behöva vara kvar på sjukhuset åtminstone över natten. Dessa patienter ska placeras på kvinnoklinikens vårdavdelning efter samråd mellan primärjouren på kvinnokliniken och kirurg/ortopedklinikerna. - Misshandlade kvinnor skrivs in på kirurgkliniken sektion 4, men läggs in på kvinnoklinikens vårdenhet. - Primärjour kirurgi utför rond på patienten. - Kuratorskontakt bör etableras. Hans Ravn Verksamhetschef Malena Tiefenthal Thrane Verksamhetschef 17

16 2. RUTINBESKRIVNING OMHÄNDERTAGANDE AV KVINNOR SOM UTSATTS FÖR ÖVERGREPP Organisation: Kvinnokliniken avd. 8 Titel/Ämne: Omhändertagande av kvinnor, som utsatts för övergrepp. Beteckning: RAVD039 Utgivare: Birgitta Wirefeldt/Carina Robertsson Godkänd av: Tomasz Stypa Datum: Revision: F Referens/Policy: Vänligt och respektfullt bemötande av kvinnor som utsatts för övergrepp. Syfte och omfattning: Kvinnor som utsatts för övergrepp 18

17 Rutinbeskrivning Organisation Titel/Ämne Beteckning Utgivare Godkänd av Datum Revision F Referens/Policy Ange övergripande krav: Datum uppdatering/ ändring/: Underskrift: Syfte och omfattning Ange målgrupp, varför, omfattning och undantag: Aktiviteter och metoder Ange logiskt steg för steg vad som skall utföras: Att tänka på vid omhändertagandet av kvinnor som utsatts för övergrepp: OBS! Pat. betalar ej avgift för läkarbesöket. Avgift debiteras Polisen. Skriv detta på Besöksregistreringslappen. Kassasekreterare på KK-mott. skickarräkning. Ev. förövare skall ej vistas på KK. Vid behov av undersökning av mannen, bör detta göras på akuten av kirurg/ortoped-jour. Låt ej kvinnan sitta ensam. Erbjud omvårdnad på KK vårdenhet. Behov av skydd kan vara indikation. Inskrives Kir. sektion 4. Informera om kvinnojour (information finns från Kvinnojouren Linnéorna i Eksjö, informationsblad till kvinnligt offer finns i spårsäkringssatsen ), kuratorskontakt, socialsekreterare m.m. Stämpla checklista Våld mot kvinnor som finns i pärm med samma namn på expeditionen. Checklista som fylls i av ssk/bmsk vid omhändertagande av kvinna som utsatts för övergrepp - skickas vidare till kurator vid utskrivning. För kirurg patient skickas checklistan till kuratorn kir.klin. Hjälp med polisanmälan om kvinnan så önskar. Prover tas enl Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp, undersökande läkare följer medföljande guide. Målet är så fullständig undersökning som möjligt (självfallet alltid utifrån kvinnans önskemål). Vid undersökningen närvarar ssk/bm alt usk. Denna assisterar vid provtagningen och ska också duka fram och förbereda inför undersökningen. OBS märkning av alla kuvert och prover. Blodprover tas för DNA, droganalys. Urinprov till 2 sterila rör. 19

18 Rutinbeskrivning Vid behov av fotografering av skador använd avdelningens digitalkamera. Kameran lämnas till sekr Annika Ström. För att säkerställa ID. Stämpla namn och personnummer på en lapp, ha den med på varje bild som fotograferas på kvinnan. Kvinnans trosor tillvaratas enl spårsäkringssatsen, ersättningstrosor finns i lådan. Övriga kläder ska ej tillvaratas! Det görs av polisen! Är polisanmälan ej gjord uppmanas kvinnan förvara kläderna i befintligt skick i skilda papperspåsar inför ev anmälan. Spårsäkringssatsen överlämnas till polis så snart som möjligt om en polisanmälan är gjord. I de fall polisanmälan ej är gjord förvaras de torra proverna identitetsmärkta och samlat i rumstemperatur i 2 år på avdelningen. Återbesök efter 2 v helst till samma läkare, då tas uppföljande infektionsprover( klamydia gonorre, syfilis) och grav test. 3 månader efter första provtagningen tas hepatit- syfilis och hivprover. Utöver prover enl. Spårsäkringssatsen ska dessa prover tas: Finns som ett enhetens labpaket i Ros Lägg in prover som ska tas vid åb om 2 v samt om 3 mån och spara detta. OBS! Tvätta ej med sprit sudd vid provtagning ger felvärde på S- etanol 1. Hiv-test/Hepatit tas patienten uppmanas att ta om HIV och Hepatit - test efter 3 månader. 2. Grav.test( tas om vid åb efter 2 v ) 3. Clamydiaprov både vaginal samt från svalget tas om vid återbesöket efter 2v. 4. Gonokockodling tas om vid återbesöket efter 2 v. 5. Syfilis( tas om efter 2 v vid återbesöket samt 3 månader). 6. S-etanol Vid misstanke om genomfört samlag tänk på dagen efter piller eller Ella One. Rättsintyg utfärdas av Dr Lars Larsson i första hand, i samråd med handläggande läkare på KK. Två spårsäkringssatser skall alltid finnas i behandlingsrummet. (Vårdenhetschefens ansvar). Polisen har ibland med denna förpackning, då de begärt läkarundersökning. Nya spårsäkringssatser kan beställas från tel alt via mail Allmänt att tänka på vid övergrepp: Barn under 18 år, se Social tjänstlagen (14 kap 1). Personal har skyldighet att genast anmäla till Socialtjänsten om vi misstänker att ett barn far illa. Sekretessen kan brytas vid brott som ger mer än två års fängelse, t.ex. mordförsök och våldtäkt. Anmälan kan ske utan kvinnans samtycke. 20

19 Rutinbeskrivning Dokument och referenser Ange kopplade dokument, formulär och referenser: Instruktion och Bilagor till Provtagningssats vid sexualbrott Pärm: Våld mot kvinnor Handlingsprogram: Våld mot kvinnor, Höglandets sjukvårdsområde, Eksjö, april 2006 Socialtjänstlagen (14kap 1) Checklista vid kvinnomisshandel. Om anmälan till polis inte gjorts, dvs. rättsintyg inte begärts (rape-kit inte hämtats av polis) inom 2 månader efter övergreppet, destrueras rape-kit, dvs. blodprov till gula lådan, undersökningsformulär till sekretesslådan och övrigt till brännbart. Med hänsyn till biobankslagen används denna tidsgräns på 2 månader. 21

20 III. HANDLINGSPROGRAM KURATORERNA HÖGLANDSSJUKHUSET EKSJÖ 1. MISSHANDLADE KVINNORS HJÄLPBEHOV Hjälpbehovet varierar beroende på kvinnans allmänna livssituation och på hur länge misshandeln har varit. I det akuta stadiet efter misshandeln, då kvinnor söker vård, har de behov av psykosocialt stöd, medicinsk vård och logi. De behöver krisstöd, därför är det viktigt att få träffa en kurator för bearbetande samtal. Kuratorn kan också förmedla en långsiktig uppföljande samtalskontakt. Detta kan vara med t.ex. personal vid öppenpsykiatriska mottagningen, primärvårdskurator eller kvinnojour. 2. FRÅGESTÄLLNINGAR VID KURATORSSAMTAL Hur upplever kvinnan sin situation tillsammans med mannen? Vilken slags misshandel utsätts hon för? Förekommer sexuella övergrepp? Vilka behov av hjälp och stöd har kvinnan? Hur ser hennes sociala nätverk ut? Har kvinnan barn? Behöver de hjälp och stöd? Har de sett misshandeln? Har de själva misshandlats? Var befinner de sig? Finns det anhöriga som kan vara en resurs? Behöver de kontakt med BUP? Har mannen hört av sig till sjukhuset? Hur reagerar hon på det? I de fall kvinnan ber kuratorn att kontakta mannen, ringer kuratorn upp honom och samtalar om situationen. Kuratorn informerar mannen om möjlighet till en egen samtalskontakt. Hur tänker sig kvinnan i framtiden? Eventuellt separation? Vilka praktiska frågor måste lösas akut och vilka ska följas upp senare? Kuratorn samarbetar med läkare angående vårdtidens längd, sjukskrivning m.m. Ibland behöver kvinnan vara kvar på vårdavdelningen tills de akuta praktiska problemen har löst sig. Det är bra om kuratorn har möjlighet att träffa kvinnan dagligen under vårdtiden. 22

21 3. ANMÄLNINGSSKYLDIGHET Kurator och övrig vårdpersonal har anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen (SOL) 14:e kapitlet 1 till socialnämnden vid misstanke om att barn farit illa, även om kvinnan inte ger sitt medgivande eller själv anmäler misshandeln. 4. KONTAKT MED ANDRA MYNDIGHETER 4.1 Polismyndighet Stötta kvinnan att själv polisanmäla. Informera om personalens rätt, ej skyldighet att anmäla om straffet skulle bli minst 2 års fängelse, d v s vid grov misshandel eller våldtäckt. 4.2 Socialtjänsten Kvinnan kan eventuellt behöva hjälp med jourlägenhet, ny bostad. Ekonomiska frågor, familjerättsliga frågor, barnomsorg, avlastning eller kontaktfamilj. 4.3 Kvinnojouren Här finns möjlighet till akut hjälp i form av boende och kontakt. 4.4 Advokat för juridisk rådgivning och hjälp. 4.5 Försäkringsbolag (via facket och privata olycksfallsförsäkringar). 5. LAG OM BESÖKSFÖRBUD Besöksförbud kan utfärdas om det p.g.a. särskilda omständigheter finns risk för att någon kommer att begå brott mot en annan persons liv, hälsa, frihet eller frid. Det gäller förbud att besöka, ta kontakt med eller följa efter personen. Med utvidgat besöksförbud menas förbud att uppehålla sig i närheten av den andra personens bostad, arbetsplats eller något annat ställe där personen brukar vistas. Besöksförbud beslutas för ett år i taget och meddelas åklagaren. 6. BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Brottsoffermyndigheten kan betala ut skadestånd till offret om gärningsmannen saknar förmåga till det. 7. TRYGGHETSPAKET Polisstationer har ett antal trygghetslarm att lämna ut. Det kan t.ex. innehålla trygghetstelefon, ett akustiskt larm och en telefonsvarare. (Detta kan lämnas ut utan att polisanmälan är gjord). 8. NAMNSEKRETESS Möjlighet finns att få skyddad identitet, kontakta skattemyndigheten. 9. MÅLSÄGANDEBITRÄDE Rättegångsbalken 20 lag om målsägandebiträde. 23

22 Vid misshandelsbrott kan målsägande under vissa omständigheter få biträde gratis med rättshjälp efter domstolsprövning. Ansökan göres hos tingsrätten. Vid sexualbrott ska målsägandebiträde alltid förordnad om kvinnan begär det. När det gäller våld i nära relationer anses regelmässigt att kvinnan har behov av målsägandebiträde. Målsägandebiträde är oftast en advokat eller juridiskt utbildad person, som ska känna till och informera kvinnan om den juridiska gången i förhandlingarna. Målsägandebiträdet ska vara ett stöd för kvinnan och i regel föra skadeståndstalan. 10. BARN Det är mycket viktigt att vi beaktar barnens situation när vi möter en kvinna som blivit misshandlad och att vi ställer frågor om dem. I journalen noteras: Antal barn Var de finns Om de har tillsyn Om det finns anledning att vidta åtgärder. Socialnämnden kan behöva ge stöd och skydd. Det är inte sjukvårdspersonalens ansvar att utreda hemförhållandena och göra en bedömning. Detta är socialnämndens uppgift. Sjukvårdspersonal ska vid misstanke om att barn far illa anmäla till socialnämnden (SOL 4:1). Har ett barn blivit misshandlat ska läkare kontaktas för dokumentation av skadorna. Vid misstanke om sexuella övergrepp kan man rådgöra med BUP. Anne-Len Jägsell Helena Alvin Kurator kirurgkliniken Kurator kvinnokliniken

23 IV. ÖVRIGT 1. TELEFONLISTA Kvinnojourer Aneby och Eksjö Jönköping Nässjö Tranås Vetlanda och Sävsjö Linköping Tjejjouren Jönköping Kuratorer Kurator KK Eksjö eller växel Kurator Kirurgen Individ och familjeomsorg Aneby Eksjö Nässjö Sävsjö Tranås Vetlanda: Mottagning för våldsutövare ATV, alternativ till våld Jönköping , Linköping Brottsofferjourer Eksjö Jönköping BRIS Terrafem jourtelefon för flickor och kvinnor med utländsk härkomst Kvinnofridslinjen

24 STÖD OCH RÅDGIVNING FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN Det har inrättats en telefonjour för utsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter. M B som har haft skydd i 1,5 år är ansvarig för verksamheten med hjälp av aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen, Skattekontoret i Bollnäs upplåter lokaler M B. Aktivitetsstödet gäller t.o.m Målgruppen är utsatta kvinnor och barn som kanske lever gömda, isolerade från omvärlden, utan självförtroende, självkänsla och saknar någon att få uttrycka sina känslor och tankar med. M B kan även ge vardagliga praktiska råd, tips och vägledning för att bygga upp ett nytt socialt nätverk och diskutera olika problemlösningar, vilka risker som kan dyka upp i vardagen, allmän information m.m. Målsättningen är att målgruppen ska kunna känna samhörighet med och förtroende för någon som har egen erfarenhet av skyddet och därmed känna sig tryggare. Jouren är öppen kl och Telefon Ovanstående information kommer från: Linda Frank Hälso- och sjukvårdsavdelningen Landstingets kansli Box Jönköping Tel

Riktlinjer för rättsintyg i Jämtlands läns landsting (Läkarundersökning och dokumentation) Version: 1

Riktlinjer för rättsintyg i Jämtlands läns landsting (Läkarundersökning och dokumentation) Version: 1 (Läkarundersökning och dokumentation) Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektör Karin Strandberg-Nöjd 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2009-05-07 Nyutgåva Karin Strandberg-

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

4. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVAR

4. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVAR 4. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVAR 4.1 Målsättning och handlingsprogram Målsättning Målsättningen är, i enlighet med riksdagens beslut om kvinnofridsreformen, att medverka i arbetet för ett professionellt

Läs mer

Vem hjälper unga utsatta för sexuella övergrepp?

Vem hjälper unga utsatta för sexuella övergrepp? sexuella övergrepp? Hotell Riverton 4 maj 2012 Gynakuten Sahlgrenska Sjukhuset Carina Iloson centrumöverläkare Bakgrund Lagförändring 1 april 2005 ökat antal våldtäkter (Brottsbalken 6 kap) Kvinnan möter

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Handlingsprogram Kvinnofrid

Handlingsprogram Kvinnofrid 1 (13) Gotlands kommun (13) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Hälso- och sjukvårdens ansvar...3 Bemötande av våldutsatta kvinnor...3 Upptäcka och identifiera misshandel...5 Medicinskt omhändertagande och

Läs mer

2013-05-06. Våld i nära relationer

2013-05-06. Våld i nära relationer Våld i nära relationer Dagens program 09.30 09.45 Inledning 09.45 11.30 Våldsutsatta, inklusive paus 11.30 12.30 Lunch 12.30 14.00 Barn 14.00 14.30 Fika 14.30 15.45 Våldsutövare 15.45 16.00 Avslutning

Läs mer

Anmäl vid misstanke om barn far illa

Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl genast till socialnämnden i barnets hemkommun om vid: fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld vanvård eller försumlig behandling hedersrelaterat våld eller annat

Läs mer

Kansliet. Susann Swärd

Kansliet. Susann Swärd 2017-08-10 Kansliet Susann Swärd Anmälningsplikten vid misstanke om att barn far illa ANMÄLAN AV MISSTANKE OM BARN SOM FAR ILLA... 2 1.1 SÅ HÄR GÖR DU EN ANMÄLAN... 3 1.2 MÖJLIGHET ATT STÄLLA FRÅGOR...

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Definition av våld och utsatthet

Definition av våld och utsatthet Definition av våld och utsatthet FN:s definition: varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång

Läs mer

7 Rättsintygets utformning och innehåll

7 Rättsintygets utformning och innehåll 7 Rättsintygets utformning och innehåll Administrativa uppgifter Vissa administrativa uppgifter skall alltid redovisas: datum och tidpunkt för undersökningen uppdragsgivande myndighet denna myndighets

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Ändrad 2006-05-04 Sida 1 (9) Senast reviderad: 2007-12-03 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD OCH HJÄLP ÅT VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH DERAS FAMILJER

Läs mer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras familjer Sidansvarig Anna-Lena Sellergren, senast uppdaterat 2004-04-22 Socialtjänstens ansvar Socialtjänstlagens 11 skriver att Socialnämnden bör verka

Läs mer

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN

KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Handlingsprogram KVINNOFRID i ÄLVSBYNS KOMMUN Upprättat i samarbete med Primärvården, Polismyndigheten samt Socialtjänsten Gemensamma mål och utgångspunkter Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett mångfacetterat

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg

2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg 2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg Den 1 januari 2006 infördes en ny ordning för utfärdande av rättsintyg. Syftet var att höja kvaliteten på rättsintygen. Grunden för den nya ordningen är lagen (2005:225)

Läs mer

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS

STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS 1(13) NORDMALINGS KOMMUN HANDLINGSPROGRAM FÖR STÖD ÅT MISSHANDLADE KVINNOR OCH DERAS FAMILJER Dnr 09/SN063 750 Socialnämnden den 24 februari 2009, 56 Kommunfullmäktige den 22 juni 2009, 39 2(13) 2008-10-12

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL 2013-06-10 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten... 3 Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen... 3

Läs mer

10.2 Hälso- och sjukvårdens ansvar vid våld i nära relationer

10.2 Hälso- och sjukvårdens ansvar vid våld i nära relationer 2009-01-09 Utdrag ur Yrkesgemensam handbok (rev nov 2008) Samverkansgruppen för Kvinnofrid i Nordöstra Skåne 2003 10. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVAR 10.1 Bakgrund Våld i nära relationer är ett samhällsproblem

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER En liten broschyr om vilken hjälp som går att få i Ljungby, Markaryd och Älmhult Det berör oss alla Är du kvinna, man, ungdom, barn som blir utsatt för någon form av våld av någon

Läs mer

Rättsmedicinsk undersökning och utfärdande av rättsintyg

Rättsmedicinsk undersökning och utfärdande av rättsintyg 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Rättsmedicinsk undersökning och 2.0 Rutin utfärdande av rättsintyg Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Rättsintyg 2010-04-29 Utfärdande

Läs mer

Du har rätt till ett liv fritt från våld!

Du har rätt till ett liv fritt från våld! Blir du utsatt? Du har rätt till ett liv fritt från våld! Det är numera väl dokumenterat, både i forskning och annan litteratur, att det våld som män riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i och finner

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Välkomna! Våld i nära relationer

Välkomna! Våld i nära relationer Välkomna! Våld i nära relationer Vad är våld? Fysiskt våld Psykiskt våld Ekonomiskt våld Sexuellt våld Materiellt våld Våld är varje handling riktad mot annan person, som genom att den skrämmer, smärtar,

Läs mer

Definition av våld och utsatthet

Definition av våld och utsatthet Definition av våld och utsatthet FN:s definition Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller

Läs mer

Omhändertagande av kvinnor som utsatts för sexualiserat våld

Omhändertagande av kvinnor som utsatts för sexualiserat våld Omhändertagande av kvinnor som utsatts för sexualiserat våld Riktlinjer för vederbörande sköterska/undersköterska: 1. Kontrollera legitimationen 2. Etablera kontakt med patienten men fråga inte ut henne

Läs mer

Att möta våldsutsatta kvinnor i hälso- och sjukvården praktiska råd

Att möta våldsutsatta kvinnor i hälso- och sjukvården praktiska råd Att möta våldsutsatta kvinnor i hälso- och sjukvården praktiska råd Fynd som bör leda tanken till våld: skada i ansiktet, på halsen, brösten, armarna, bålen eller genitalt blåmärken, kontusioner, frakturer,

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

Kvinnofrid. rutiner och riktlinjer inom hälso- och sjukvården samt tandvården vid fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor

Kvinnofrid. rutiner och riktlinjer inom hälso- och sjukvården samt tandvården vid fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor Kvinnofrid rutiner och riktlinjer inom hälso- och sjukvården samt tandvården vid fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor Handbok utarbetad av den länsövergripande arbetsgruppen för kvinnofrid i

Läs mer

Handlingsprogram för Arvidsjaur

Handlingsprogram för Arvidsjaur Våld mot kvinnor Handlingsprogram för Arvidsjaur Norrbottens läns landsting Polisen Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25 37. Arvidsjaurs kommun INLEDNING Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor SÖLVESBORGS KOMMUN KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-27 Kf 165 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 3 POLISANMÄLAN OCH RÄTTSLIGA FRÅGOR...

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Anpassa utredningar efter barnens behov

Anpassa utredningar efter barnens behov myndighetssamverkan då det finns misstanke om att barn utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp Anpassa utredningar efter barnens behov En handbok för er som vill arbeta med Barnsamråd 1 Handboken

Läs mer

RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING]

RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING] Ert dnr: [ex K21345-05] Till polismyndigheten i [ex Östergötlands län] Polisområde [ex Vadstena] [adress] [gatuadress] RÄTTSINTYG KROPPSUNDERSÖKNING [om gärningsman KROPPSBESIKTNING] FORMALIA [2006-01-01]

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld i nära relation

Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld i nära relation Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld i nära relation Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Nationellt centrum för kvinnofrid (nck) vid Akademiska sjukhuset och primärvården. Kontaktpersoner Åsa

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 I föräldrabalken 11 kap 4 framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Barn som far illa Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Vilka barn far illa? Barnmisshandel Sexuella övergrepp Psykiskt våld Barn som bevittnar våld i hemmet

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Socialnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen och 15 LSS skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon. Sådan anmälan skall göras

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 alternativt 7 föräldrabalken (ansökan från anhörig). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 respektive 7 föräldrabalken får göras av bl.a. av den hjälpbehövandes make eller sambo och närmaste släktingar. Syftet med blanketten

Läs mer

Våld i nära relationer, våldtäkt och misstanke om våld i nära relationer som bakomliggande orsaker till sjukdomstillstånd och sjukskrivning

Våld i nära relationer, våldtäkt och misstanke om våld i nära relationer som bakomliggande orsaker till sjukdomstillstånd och sjukskrivning Lokala riktlinjer: Våld i nära relationer, våldtäkt och misstanke om våld i nära relationer som bakomliggande orsaker till sjukdomstillstånd och sjukskrivning November 2015 1 FÖRORD Våld i nära relationer

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa?

Lever du i en. destruktiv relation. eller känner du någon du vill hjälpa? Lever du i en destruktiv relation eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något mot

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

2012-10-17. Datum: 2011-10- 01

2012-10-17. Datum: 2011-10- 01 Arbetsområde: Primärvård och division opererande, samt polismyndigheten Norrbotten Datum: 2011-10- 01 Giltigt tom: 2014-01-31 Sida 1 (10) Upprättat av: Godkänt av: Ansvarig för uppdatering: Version: Dok.typ:

Läs mer

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn

Bakgrund Mäns våld mot kvinnor och barn Bakgrund 1 Mäns våld mot kvinnor och barn Ett globalt problem Ett samhällsproblem Ett demokratiproblem Ett folkhälsoproblem Ett rättsligt problem 2 Folkhälsopolitiskt program Västerbottens läns landsting

Läs mer

Ansökan till Tingsrätten avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan)

Ansökan till Tingsrätten avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan) Ansökan till Tingsrätten avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan) Kryssa för det ansökan gäller God man Förvaltare Ansökan om förordnande av

Läs mer

Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp

Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp INNEHÅLL Instruktion för undersökning och provtagning...1 Patientinformation enligt lagen om rättsintyg...2 Patientuppgifter...3 Anamnes... 4 7 Undersökning

Läs mer

Kommunledningskontoret. Handbok. Är dina medarbetare utsatt för våld i nära relationer?

Kommunledningskontoret. Handbok. Är dina medarbetare utsatt för våld i nära relationer? Kommunledningskontoret Handbok Är dina medarbetare utsatt för våld i nära relationer? 3 1 Det fjärde jämställdhetspolitiska målet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 1 Denna handbok vänder sig till alla

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Barnahus i Jönköpings län

Barnahus i Jönköpings län Barnahus i Jönköpings län Start våren 2014 Syfte med Barnahus En fysiskt och psykiskt trygg miljö. Myndigheterna/de vuxna kommer till barnet istället för tvärtom. Myndigheter med gemensamt mål. Ett gott

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) Kryssa för det ansökan avser. Ansökan skickas till Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Norrköping

ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) Kryssa för det ansökan avser. Ansökan skickas till Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Norrköping ANSÖKAN OM GOD MAN-FÖRVALTARE - ANHÖRIG 1 (5) ANSÖKAN OM GOD MAN/FÖRVALTARE (Ansökan från anhörig) Avseende behov av god man eller förvaltare Kryssa för det ansökan avser God man Förvaltare Ansökan skickas

Läs mer

Anmälan till överförmyndarnämnden

Anmälan till överförmyndarnämnden Anmälan till överförmyndarnämnden Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Socialnämnden är enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen och 15 6 p LSS skyldig

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD Barn- och utbildningsförvaltningen HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD 2014-06-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING s. 2 1.1 Handlingsplanens syfte s. 2 1.2 Handlingsplanens uppbyggnad s. 2 1.3 Kvalitetssäkring

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är en

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 1 5

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 1 5 LK/152219 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje Division allmänmedicin 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Christina Ledin, med. sakkunnig Landstingsdirektör

Läs mer

1. Sökande (Den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer. 2. Jag behöver hjälp i följande omfattning. Adress Postnummer Ort

1. Sökande (Den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer. 2. Jag behöver hjälp i följande omfattning. Adress Postnummer Ort Kryssa för det ansökan avser God man Förvaltare 1. Sökande (Den som vill ha god man eller förvaltare) Namn Personnummer Adress Postnummer Ort Vistelseadress (om annan än ovan) Postnummer Ort Tel bostad

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011

Vad är VKV? Utbildningar. Information. Rapporter. VKV Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. den 22 september 2011 Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Våld i nära n relationer Skövde den 22 september 2011 031 346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se/vkv Tove Corneliussen,,

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer

Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer Datum 1 (6) Anne-Li Gustafsson, 2138 Rutiner vid misstanke om att en medarbetare är utsatt för våld i nära relationer Målgrupp: Chef, företagshälsovården och HR-funktionen Våld i nära relationer en arbetsgivarfråga

Läs mer

Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar

Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar Våld i nära relation Myndigheterna i Jokkmokk informerar Det berör oss alla! Den här broschyren har vi tagit fram för till stöd för den som lever med våld eller hot eller som känner rädsla för hot och

Läs mer

Ansökan om god man / förvaltare

Ansökan om god man / förvaltare Ansökan om god man / förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (egen ansökan) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Riktlinjer för Våld i nära relation

Riktlinjer för Våld i nära relation Riktlinjer för Våld i nära relation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderad Riktlinjer Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-01 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Katarina Haddon Castor, G/VOK/Ledning/

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av den som har kunskap om den enskildes behov. Vanligtvis anmäls behovet av socialtjänsten eller av läkare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Dagens program 09.00 09.10 Inledning 09.10 11.30 Våldsutsatta, inklusive fruktpaus 11.30 12.30 Lunch 12.30 14.00 Barn 14.00 14.30 Fika 14.30 15.45 Våldsutövare 15.45 16.00 Avslutning

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsutsatta kvinnor verksamhetsåret 2011 2012-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Plan vid hot och våld Ådalsskolan

Plan vid hot och våld Ådalsskolan Plan vid hot och våld Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Avgränsning... 3 Definitioner... 3 Ansvar... 3 Polisanmälan... 4 Bryt den akuta situationen.... 4 Våld eller

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd

Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd Efterlevandepärm - Riktlinjer för efterlevandestöd I denna pärm finns riktlinjer för omhändertagande av anhöriga i samband med dödsfall liksom för uppföljning med efterlevande via telefonsamtal. Ett bra

Läs mer

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Sida 1 (8) Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Bakgrund Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade hos barn och ungdomar som placeras i

Läs mer