Alkohol och våld. Kunskapsöversikt 2014:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkohol och våld. Kunskapsöversikt 2014:2"

Transkript

1 Kunskapsöversikt 2014:2 Alkohol och våld Alkohol kan vara en stämningshöjare som bidrar till trevligt och givande socialt umgänge. Men alkohol kan också kopplas till misshandel, dråp och andra våldsbrott. Ökad kunskap om sambanden mellan alkohol och våld ger oss större möjligheter att förebygga alkoholrelaterade våldsbrott.

2 Statistikens tydliga språk Det finns ett starkt samband mellan alkohol och våldsbrottslighet. Olika studier visar att alkohol finns med i bilden vid mellan 50 och 80 procent av alla våldsbrott. Historiskt har man kunnat visa att om alkoholkonsumtionen i ett land ökar med en liter ren alkohol per invånare och år, ökar både misshandel och dödligt våld med i genomsnitt 5-10 procent. I en svensk intervjustudie som publicerades 2012 uppgav 74 procent av män som hade utsatts för misshandel att gärningsmannen var alkohol- eller drogpåverkad. 53 procent var själva påverkade av alkohol när misshandeln inträffade. Av de kvinnor som hade blivit misshandlade svarade 51 procent att gärningsmannen var alkohol- eller drogpåverkad. 20 procent av kvinnorna hade själva varit alkoholpåverkade vid misshandeln. Skillnaden mellan män och kvinnor beror till stor del på att män oftare misshandlas på allmän plats och kvinnorna oftare i hemmet eller på en arbetsplats. Även vid dråp och mord finns ett tydligt samband med alkohol. Drygt en tredjedel av gärningspersonerna vid fullbordat dödligt våld har ett pågående alkoholmissbruk vid tiden för brottet. Närmare hälften är alkoholpåverkade när de dödar. Särskilt när människor har blivit dödade inomhus och med kniv är kopplingen till alkohol stark. Vid omkring hälften av alla våldtäkter är gärningsmannen, offret eller båda alkoholpåverkade, enligt en amerikansk studie. I en svensk studie hade minst 43 procent av våldtäktsmännen druckit alkohol före brottet när det gällde våldtäkter som är relaterade till nöjeslivet. Över hela världen finns ett starkt samband mellan alkohol och ungdomsvåld. Alkohol spelar ofta en roll när människor misshandlas och utsätts för andra övergrepp av en partner som man lever tillsammans med. Möjliga felkällor i statistiken är bland annat att det kan vara svårt att i efterhand få information om förövarens alkoholkonsumtion i samband med brottet. Och det kan också vara lättare att gripa en berusad gärningsman än en som är nykter. 74% av män som hade utsatts för misshandel 2012 uppgav att gärningsmannen var alkohol- eller drogpåverkad.

3 Förklaringarna kan vara många Trots att de statistiska sambanden är tydliga, kan man inte utan vidare dra slutsatsen att alkohol är en ensam, direkt orsak till våld. Många faktorer talar i stället för att sambandet mellan våld och alkohol är komplext: Länder med hög alkoholkonsumtion har inte alltid större våldsbrottslighet än länder med lägre konsumtion. Ökad alkoholkonsumtion leder visserligen ofta, men inte alltid, till mer våld. Många våldsbrott begås utan alkohol. Många kan dricka alkohol utan att bli aggressiva. I forskningen om varför alkohol bidrar till våld studeras flera olika förklaringsmodeller. Vissa modeller betonar det rent biokemiska sambandet alkohol påverkar hjärnan på ett sätt som får hämningar att släppa. I en studie vid Karolinska Institutet deltog 133 personer som var dömda för våldsbrott. Majoriteten av delta- garna var män med en psykiatrisk problematik som hade begått övergrepp mot personer de kände. 58 procent hade druckit alkohol under dygnet före brottet. Risken att använda våld beräknades öka 13 gånger när studiens deltagare använde alkohol. Bensodiazepiner och antidepressiva medel minskade däremot risken att bli våldsam. Andra forskare fokuserar på vilka speciella egenskaper hos en person det är som gör att alkoholpåverkan kan bidra till våld. I en studie i Norge visades det till exempel att den våldsökande effekten av alkohol var mycket större bland personer som bar på en undertryckt ilska som gjorde dem mer våldsbenägna än andra. Det finns även forskare som betonar kulturella och sociala faktorer attityderna till alkohol i ett samhälle kan påverka om alkoholkonsumtion bidrar till våld eller ej. I en studie i Norge visades det att den våldsökande effekten av alkohol var mycket större bland personer som bar på en undertryckt ilska som gjorde dem mer våldsbenägna än andra.

4 Vilken roll spelar dryckesmönstret? Det tycks främst vara berusningsdrickande som bidrar till våld. Några forskare har undersökt om dryckessorten spelar någon roll för våldsbrottsligheten. I studier där skillnader mellan dryckessorter syns, är det framför allt starksprit och i någon mån öl som har starka kopplingar till våld. För vin syns inte samma starka koppling. Både forskning och statistik talar för att alkoholdrickande i nöjeslivet har större betydelse för nivån på våldsbrottsligheten än drickande i hemmen. Den framlidne och framstående kriminologiprofessorn Leif Lenke fann exempelvis att offentligt drickande har 5-10 gånger större effekt på våldsbrottslighetens storlek än privat drickande har. STARKT SAMBAND MELLAN VÅLD OCH ALKOHOL Per invånare Mord och dråp, , enl. dödsorsaksstatistiken, per invånare Registrerad alkoholkonsumtion (liter per invånare 15 år och däröver; skalanpassad, dividerad med faktor 8), års medeltal.* 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, * Värdena på Y-axeln (0-1,6) för alkoholkonsumtion har i diagrammet dividerats med 8 för att samma skala ska vara tillämplig på både den mörkblå och den ljusblå linjen. För den ljusblå linjen betyder värdet 1 således 8 liter alkohol per person och år. Källa: von Hofer, Hanns (2011). Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik Diagram, tabeller och kommentarer

5 Det alkoholrelaterade våldet i Sverige minskar Studier visar uppmuntrande nog att den våldsbrottslighet som är kopplad till alkohol minskar i vårt land. Andelen grova våldsbrott med koppling till alkohol är fortfarande hög, men minskar jämfört med tidigare decennier. Minskningen antas kunna bero dels på att ungdomar dricker mindre alkohol än tidigare och dels på att vuxnas alkoholvanor förändrats så att berusningsdrickandet gått ned (trots att alkoholkonsumtionen gått upp). I en Brå-studie analyserades samtliga fall av fullbordat mord, dråp och misshandel med dödlig utgång som kommit till polisens kännedom under åren och , samt ett urval av domar för försök till mord och dråp åren Totalt sett minskade det fullbordade dödliga våldet med omkring 25 procent mellan 1990-talet och 2000-talet. Och det var just den alkoholrelaterade delen av denna brottslighet som minskade. På 2000-talet var 45 procent av dem som dödade en annan människa alkoholpåverkade vid brottet, att jämföra med 60 procent föregående decennium. 35 respektive 46 procent av förövarna hade ett dokumenterat alkoholmissbruk. Bråforskarna ser en möjlig koppling till minskad försäljning av starksprit och minskat högintensivt drickande i vårt land vi dricker mer vin och öl och mindre sprit än tidigare. Olika studier visar att även misshandelsbrotten minskar bland både ungdomar och vuxna. Också här lyfts förändrade alkoholvanor fram som en sannolik förklaring. På 2000-talet var 45 procent av dem som dödade en annan människa alkoholpåverkade vid brottet, att jämföra med 60 procent föregående decennium.

6 Vilka åtgärder är effektiva? Många framhåller att man bör göra alkohol mindre tillgängligt om man effektivt vill minska den alkoholrelaterade våldsbrottsligheten. I en svensk studie har forskare beräknat hur alkoholskadorna skulle påverkas om alkoholförsäljningen flyttades ut från Systembolaget till vanliga butiker. Enligt beräkningarna skulle detta höja alkoholkonsumtionen på ett sätt som bland annat skulle resultera i minst fler våldsbrott per år. Att stänga krogarna tidigare på kvällen eller natten är en annan åtgärd som gör alkohol mindre tillgängligt och minskar våldsriskerna även på andra sätt. I en studie gjord i 18 norska städer kom forskarna fram till att varje extra timme öppet på krogen leder till en signifikant ökning av våldsbrotten. När det gäller insatser på individnivå diskuteras både att hjälpa våldsbrottslingar att minska sin alkoholkonsumtion och att påverka bakomliggande faktorer som gör personen våldsbenägen. Ansvarsfull servering minskar våld Metoden Ansvarsfull alkoholservering (AAS) har prövats i stor skala i Sverige och flera studier rapporterar att den minskar våldsbrottsligheten i nöjeslivet. AAS är ett flerkomponentprogram där det ingår att utbilda restaurangpersonal om sambandet mellan berusning och våld och betydelsen av ett professionellt förhållningssätt. Syftet är att alkohol inte ska serveras till underåriga eller märkbart berusade gäster. Utbildningen handlar om alkoholens medicinska effekter, alkohollagen, alkoholrelaterat våld, narkotikaproblem på krogen och konflikthantering. I AAS ingår också strukturerad samverkan mellan kommunen, polisen, restaurangbranschen och andra aktörer samt en ökad tillsyn. I en studie var våldsbrottsligheten 29 procent lägre i kommuner som tilläm- pade AAS än i jämförbara kommuner som inte gjorde det. I en annan studie minskade våldsbrottsligheten med mellan 3 och 9 procent när AAS infördes. Framgångsrik polisstrategi Vad gäller ungdomsfylleri och våldsbrottslighet har det som kallas Kronobergsmodellen prövats i sju polisområden och resultaten utvärderats av Brå, Brottsförebyggande rådet. Kronobergsmodellen, som utvecklats i Kronobergs län, kan beskrivas som ett handfast arbetssätt där polisen förebygger ungdomskriminalitet genom att stoppa ungdomar på stan, hälla ut deras alkohol och ringa hem till de omyndiga ungdomarnas föräldrar och be dem hämta sina barn. Polisen ställer även frågor om var alkoholen kommer ifrån. Utvärderingen visar att det krävs att polisen arbetar systematiskt efter modellen för att få resultat. Ungdomarna hade snabbt förstått att polisen ändrat förhållningssätt och följden har blivit att det dricks mindre på stan. Kronobergsmodellen har efter den positiva utvärderingen år 2009 införts på flera håll i landet. ATT FÖREBYGGA VÅLD I OFFENTLIGA MILJÖER När det gäller insatser på individnivå diskuteras både att hjälpa våldsbrottslingar att minska sin alkoholkonsumtion och att påverka bakomliggande faktorer som gör personen våldsbenägen. Våld i offentliga miljöer handlar i stor utsträckning om så kallad nöjesrelaterad misshandel där både gärningspersoner och offer är unga män. Enligt Brås rapport Misshandel mellan obekanta är det vanligt att gärningspersonen är berusad men ännu vanligare att den brottsutsatte är berusad. Eftersom denna våldsbrottslighet sker i anslutning till nöjeslivet är den ofta knuten till vissa platser som i detta sammanhang brukar kallas hot-spots. Brå har följt och gett metodstöd till så kallat hot-spots-arbete mot våld i offentlig miljö i Eskilstuna där man uppnådde god effekt på våldsbrottsligheten. Konkret innebar arbetet att polisen i samverkan med kommunen, ordningsvakter och krögare genomförde en rad åtgärder såsom dold krogtillsyn, utbildning i ansvarsfull alkoholservering, förändringar av trafiksituationen och etableringen av ett krögarnätverk. KÄLLA: Brå

7 Källor Abbey, A. m.fl. (uå). Alcohol and Sexual Assault. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. (Hämtad från Brå: Våldtäkt En kartläggnings av polisanmälda våldtäkter RAPPORT 2005:7 Brå: Utvärdering av Kronobergsmodellen Rapport 2009:5 Brå (2011). Det dödliga våldets utveckling Brå (2012). Brottsutvecklingen i Sverige. Nationella Trygghetsundersökningen (NTU). Granath, S. (2012). Homicide in Sweden. I: Liem, M. & Pridemore, W. A. (red.), Handbook of European Homicide Research. New York: Springer Granath, S. (2013). Gatuvåld i Stockholm City/Seriebrottslighet, polisinblandning och brottsutveckling. En genomgång av polisanmälda ärenden och jämförelse med början av 00-talet. Linnæus University studies in policing. Nr 003, Haggård-Grann, U., Hallqvist, J., Långström, N., Möller, J. (2006). The role of alcohol and drugs in triggering criminal violence: a case-crossover study. Addiction 101: Norström, T (1998). Effects on criminal violence of different beverage types and private and public drinking. Addiction. May;93(5): Lenke, L. (1990). Alcohol and criminal violence. Time series analyses in a comparative perspective. Stockholm: Almqvist and Wiksell International. Norström, T. m.fl. (2010). Potential consequences of replacing a retail alcohol monopoly with a private licence system. Addiction, 105, Norström, T. & Pape, H. (2010). Alcohol, suppressed anger and violence. Addiction, 105: Ramstedt, M. (2011). Population drinking and homicide in Australia: A time series analysis of the period , Drug and Alcohol Review, 30, Rossow, I. (2001). Alcohol and homicide: a cross-cultural comparison of the relationship in 14 European countries. Addiction. Feb;96 Suppl 1:S Rossow, I. & Norström, T. (2012). The impact of small changes in bar closing hours on violence. The Norwegian experience from 18 cities. Addiction, 107: Smyth, C. (2013). Alcohol and violence exploring the relationship. Drugs and Alcohol Today, vol. 13 no. 4, Trolldal, B., Brännström, L., Paschall, M.J. and Leifman, H. (2013). Effects of a multi-component responsible beverage service programme on violent assaults in Sweden. Addiction 108(1) Wallin, E., Norström, T., Andreasson, S. (2003). Alcohol prevention targeting licensed premises: a study of effects on violence. J Stud Alcohol. 64; World Health Organization (u.å.). WHO Facts on Youth Violience and Alcohol. (Hämtad från who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/fs_youth.pdf) World Health Organization (u.å.). WHO Facts on Intimate partner violence and alcohol. (Hämtad från Det populärvetenskapliga innehållet i denna kunskapsöversikt är granskat av Sven Granath, kriminolog och utredare på Brottsförebyggande rådet (Brå).

8 Tryckt november 2014

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Innehåll Inledning... 4 Dödligt våld... 7 Misshandel... 11 Personrån... 15 Sexualbrott... 17 Hot och trakasserier... 21 Bilagor...

Läs mer

Alkohol och våld är sedan lång tid viktiga

Alkohol och våld är sedan lång tid viktiga Artikel KALLE TRYGGVESSON SANDRA L. BULLOCK Äsch, Om unga vuxnas syn på alkohol som ursäkt för våldsamma beteenden Alkohol och våld är sedan lång tid viktiga referenser i den svenska kulturen. Trots att

Läs mer

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt

Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen - Spelar det någon roll? Krögarintervjuer och brottsstatistik inom projektet Stökfritt Arbetet mot våld och stök på krogen Spelar det någon roll? ISSN 1103-8209, Meddelande

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer

brottsutveckling Lärarhandledningen har tagits fram av fil. dr Jan Andersson och fil. dr Sven Granath för Brottsrummet.se

brottsutveckling Lärarhandledningen har tagits fram av fil. dr Jan Andersson och fil. dr Sven Granath för Brottsrummet.se En lektion om Lärarhandledning brottsutveckling FRÅGA 1: Vilka är de vanligaste brotten? FRÅGA 2: Vilken bild ger massmedia av de vanligaste brotten? FRÅGA 3: Ökar brottsligheten? FRÅGA 4: Begår unga i

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention.

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention. En kunskapsöversikt genomförd på uppdrag av Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté. 2004 Gunnel Hensing, docent

Läs mer

K R I M I N O L O G I S K A I N S T I T U T I O N E N S A V H A N D L I N G S S E R I E Mått på brott. Självdeklaration som metod att mäta

K R I M I N O L O G I S K A I N S T I T U T I O N E N S A V H A N D L I N G S S E R I E Mått på brott. Självdeklaration som metod att mäta K R I M I N O L O G I S K A I N S T I T U T I O N E N S A V H A N D L I N G S S E R I E Mått på brott. Självdeklaration som metod att mäta brottslighet Nr. 29 Mått på brott Självdeklaration som metod

Läs mer

UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR

UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR Fördjupning Ungdomsbrottslighetens utveckling speglad i olika källor UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR Jonas Ring och Jonas Öberg Sammanfattning Syftet med detta kapitel är att studera

Läs mer

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser

Rapport 2014:17. Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Rapport 2014:17 Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen på fler poliser Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget Satsningen

Läs mer

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Blånader och silverhår Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Den svenska supen i det nya Europa

Den svenska supen i det nya Europa Den svenska supen i det nya Europa Den svenska supen i det nya Europa Nya villkor för alkoholprevention: en kunskapsöversikt Red. Sven Andréasson Statens folkhälsoinstitut Rapportnr 2002:11 ISSN 1104-358X

Läs mer

KVINNORS TRYGGHET I VARDAGEN

KVINNORS TRYGGHET I VARDAGEN ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KVINNORS TRYGGHET I VARDAGEN Sammanfattning Sverigedemokraterna anser att män och kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter, och därmed också lika stor rätt till ett tryggt liv.

Läs mer

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen?

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen? MATS RAMSTEDT Alkohol och äldre Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen? Inledning Den äldre befolkningens alkoholvanor negligerades länge inom svensk

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

BEDRÄGERI. Sammanfattning. Bedrägeri. Johanna Hagstedt

BEDRÄGERI. Sammanfattning. Bedrägeri. Johanna Hagstedt BEDRÄGERI Johanna Hagstedt Bedrägeri Sammanfattning Enligt den Nationella trygghetsundersökningen 70 (ntu) har utsattheten för bedrägeri ökat med en tredjedel under de senaste fem åren. Andelen utsatta

Läs mer

Vad man inte borde ha sagt. Eller gjort.

Vad man inte borde ha sagt. Eller gjort. Vad man inte borde ha sagt. Eller gjort. En rapport om unga vuxnas alkoholvanor och om prevention IQ, rapport 2008:1 IQ-initiativet är ett dotterbolag till Systembolaget AB. Syftet med IQ:s verksamhet

Läs mer

Linnæus University studies in policing #002-2011. Peter Lindström. Peter Lindström Fler poliser - färre brott?

Linnæus University studies in policing #002-2011. Peter Lindström. Peter Lindström Fler poliser - färre brott? Docent Peter Lindström är kriminolog och har i ett kvarts sekel arbetat med forsknings- och utvecklingsverksamhet inom det kriminalpolitiska området. De senaste två åren vid Polismyndigheten i Stockholms

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

SiS följer upp och utvecklar 2/10. Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ungdomsvård.

SiS följer upp och utvecklar 2/10. Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ungdomsvård. SiS följer upp och utvecklar 2/10 Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ungdomsvård Tove Pettersson Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten

Läs mer

Vilka dricker mer alkohol i Sverige?

Vilka dricker mer alkohol i Sverige? HÅKAN LEIFMAN Vilka dricker mer alkohol i Sverige? En studie av konsumtionstrender bland män och kvinnor och i olika åldersgrupper under perioden 1990 till 2002 Inledning Denna studie handlar om hur svenska

Läs mer

OM ALKOHOLENS KOSTNADER OCH HÄLSOEFFEKTER I SVERIGE 2002

OM ALKOHOLENS KOSTNADER OCH HÄLSOEFFEKTER I SVERIGE 2002 TILL VILKET PRIS? OM ALKOHOLENS KOSTNADER OCH HÄLSOEFFEKTER I SVERIGE 2002 Johan Jarl Pia Johansson Antonina Eriksson Mimmi Eriksson Ulf-G. Gerdtham Örjan Hemström Klara Hradilova Selin Mats Ramstedt SoRAD

Läs mer

Drogutvecklingen i Sverige 2014 CAN rapport 144

Drogutvecklingen i Sverige 2014 CAN rapport 144 Drogutvecklingen i Sverige 2014 CAN rapport 144 Drogutvecklingen i Sverige 2014 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr. 144 Stockholm 2014 Förord Sedan 1970-talets början har

Läs mer

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR RAPPORT 2008:23 D EX Y RAPPORT 2008:23 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer