KAPITEL 25 KVINNOMISSHANDEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAPITEL 25 KVINNOMISSHANDEL"

Transkript

1 Utdrag ur boken FrÄn helvetet mot himlen (sida 1 av 6) KAPITEL 25 KVINNOMISSHANDEL BÄsta läsare. Jag har under min tid, inte minst i mitt engagemang inom Mansjouren, träffat och tagit emot många män som misshandlar sin hustru eller sambo. Givetvis har jag ofta också träffat kvinnor som blivit misshandlade. Det var inte ovanligt att kvinnan var den som tog fçrsta kontakten när det gällde misshandel. Vad beträffar misshandel så Är det på intet sätt någon enkel problematik och jag kände mig väldigt liten infçr de här människorna som på olika sätt ville ha stçd och hjälp. NÅgot som tjejerna ofta frågade var: kan du hjälpa min kille så att han slutar att slå? Hur svarar man på en sådan fråga? NÅgra garantier kunde man ju aldrig ge. NÅgra falska fçrhoppningar fick det aldrig bli. DÄremot kunde jag svara att jag skall efter bästa fçrmåga fçrsçka att hjälpa er. Ganska vanligt var att när dessa killar ringde och bokade tid så sa de nästan aldrig vad saken gällde. NÄr de sedan satt framfçr mig så var det allt annat i deras relation som var fel men sällan att det handlade om misshandel. DÄremot när jag misstänkte att det handlade om misshandel så ställde jag frågan rakt ut och då svarade man ja och erkände att så var fallet. Sedan fanns det de andra som inte nämnde ett ord och erkände inte heller Även om jag hotade med att ta kontakt med offret. Jag tog alltid kontakt med båda pater fçr att få en så riktig bild som mçjligt av händelsefçrloppet. Min bestämda uppfattning Är att man alltid måste lyssna på båda parter. En av antagonisterna kan inte hållas utanfçr om det inte fçreligger något extremt, men oftast gçr det inte det. NÅgot som jag ofta hçrde från kvinnorna var att jag Älskar ju min kille men absolut inte det han gçr när han misshandlar mig. MÅnga gånger eller rättare sagt jämnt så ställde jag stora krav på mannen och då hände det ofta att kvinnan tog tillbaka honom och tyckte på något sätt synd om honom. Det hade jag ofta svårt att fçrstå. Det här Är en problematik som Är svår att hantera. Man kan dock aldrig någonsin godta att killar misshandlar sina tjejer lika lite som tvärt om, av vilket det senare fçrmodligen fçrekommer i betydligt stçrre utsträckning Än vi anar. Vi vet ju att många män misshandlas både psykiskt och fysiskt av sin kvinna. Vi vet också att de ofta Är obenägna att anmäla misshandeln de utsatts fçr. Orsakerna härtill kan vara flera som t.ex. att en man som blivit misshandlad ses som att inte vara en riktig karl som inte klarar av sin kvinna. En annan orsak kan vara att han vid fçrsçk att anmäla inte tas på allvar av polisen. En tredje kan vara att mannen inte ser en polisiär insats som en lçsning på konflikten utan vill finna en lçsning i samfçrstånd. En fjärde orsak kan vara att mannen inte vill blanda in myndigheter fçr barnens skull utan fçrsçker i det längsta att hitta en mçjlighet att kunna lçsa konflikten på ett mer sansat sätt.

2 Utdrag ur boken FrÄn helvetet mot himlen (sida 2 av 6) En femte orsak kan vara att han Älskar sin partner så mycket att han inte vill att hon skall hamna i något brottsre-gister eller fçr att han vill samtidigt skydda barnen från att få en mor som blivit bestraffad. En Åklagare sa en gång på ett mçte vi hade om kvinnomisshandel att hon ansåg att mçrkertalet beträffande kvinnomisshandel var stort men tillade ho jag Är Çvertygad om att mçrkertalet Är långt mycket stçrre när det gäller mansmisshandel p.g.a. att männen Är så obenägna att anmäla. Jag ger henne fullständigt rätt i detta resonemang. I Çvrigt när det gäller kvinnomisshandel så måste man också beakta det psykiska våldet som kan bestå av ständigt tjat, otrevligt bemçtande, orimliga krav, kränkningar infçr andra glåpord etc, etc. Det kan också innebära att personen psykar genom lätta slag som i andra sammanhang inte räknas som våldshandling men fçr med sig en psykisk effekt på offret. Jag Är ganska så säker på att de flesta killar som misshandlar går att hjälpa till 90 %. De Çvriga har svåra stçrningar som inte går att påverka tror jag men jag Är ingen expert, det Är bara mina egna erfarenheter. MÄns våld mot kvinnor Är ett allvarligt samhällsproblem som jag tror grundar sig mycket i att vi har ojämnställt samhälle. Ett aktivt jämställdhetsarbete på samhällets alla nivåer krävs fçr att fçrhindra våld. MÄnnen Är inte jämställda vad gäller att få umgås med sina barn vid ex. separationer och skilsmässor likaså när det gäller vård och behandling, mm. Vad jag anser vara det stçrsta misstag man begår från samhällets sida när det gäller kvinnomisshandel Är att man inte går till roten i varje enskilt fall och undersçker vad som orsakade misshandeln. Hela detta processfçrlopp i en misshandel Är naturligtvis intressant fçr att man från samhällets sida skall kunna sätta in adekvata ÅtgÄrder fçr att komma tillrätta med detta samhällsproblem. I en grupp mot kvinnovåld sa en kvinna en gång så här, (på den tiden representerade hon brottsofferjouren men hade varit med och starta kvinnojouren en gång i tiden) Vi har nu suttit här i så många År och talat om alla dessa usla män som slår och misshandlar men det Är väl snart dags fçr oss mçdrar att ställa oss fråga: Hur har vi uppfostrat våra sçner egentligen?" Jag tyckte detta Är en av de mest centrala av alla frågeställningar när det gäller våldet mot kvinnor. VarfÇr Är man alltid så obenägen att diskutera orsaken till våldet utan enbart inriktar ÅtgÄrder på att bestraffa allt hårdare istället. Den hårdare bestraffningen Är till fçr att fçrsçka skrämma människor att inte våga ta till våld. Denna metod som bygger på ett fascistiskt synsätt har aldrig lçst några problem. Vilket Är viktigast att få den som slagit att sluta med detta eller att bygga in mer hat i personen så att när han kommer ut så slår han igen. Detta Är stor risk fçr att

3 Utdrag ur boken FrÄn helvetet mot himlen (sida 3 av 6) han kommer att gçra om man inte går till grunden med orsakerna till våldshandlingen och då kan det vara så att kvinnans psykiska våld Är den tändande gnistan. Under 90- talet och i bçrjan av- 2000talet så sades det Återkommande från kvinnoorganisationer att Vad hon Än hade gjort mot honom så hade han ingen rätt att slå. En mycket farlig inställning som innebar att man fçrsvarade allt vad kvinnan kunde fçreta sig mot mannen. Den inställningen omfattas ju då också av att kvinnan t.o.m. hade rätt att slå mannen. Vi vet att om man utsätter en person fçr Återkommande kränkningar och fçrnedring samtidigt som denne inte får en chans till upprättelse så kommer signalsubstanser i hjärnan att utveckla ett destruktiv beteende. Ingen människa Är så motståndskraftig mot sådant att de inte fçrr eller senare drabbas av någon form av destruktivt beteende. Detta beteende drabbar i sin tur inte enbart personen ifråga utan Även omgivning, arbetsplatser och inte minst barnen. Beteendet kan bli vänt inåt mot personen själv eller utåtriktat mot andra. Konsekvensen av att en person utsatts under lång tid fçr sådant psykiskt lidande kan resultera i en misshandel. I ett sådant fall Är det helt fel att bara bestraffa den som misshandlat fysiskt beroende på att detta skett i ren affekt eller på den grova kränkning och psykiska misshandel personen fått genomlida. BÅda skulle härvidlag naturligtvis bestraffas fçr sin resp. del i skuldfrågan. PÅ grund av bristfälliga och undermåliga utredningar så bestraffas då enbart den ena parten och då särskilt när det gäller fysiskt våld man mot kvinna, Även om den andra parten har så att säga lyckats programmera om hjärnan på sin partner så att denne i ett rent vanmaktstillstånd begår en våldshandling. Enligt brottsbalken Är det straffbart att utsätta någon fçr sådan psykisk skada att det leder till skada eller sjukdom hos individen eller fçrsätter denne i vanmakt. (Brottsbalken 5 Ä Den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smårta eller fçrsåtter honom eller henne i vanmakt eller négot annat sédant tillsténd, dçms fçr misshandel till fångelse i hçgst tvé Ér eller, om brottet År ringa, till bçter eller fångelse i hçgst sex ménader. Lag (1993:207)). VarfÇr används inte denna paragraf i dessa sammanhang? Sen finns det en faktor som talar mot fängelsestraff istället fçr behandling med seriçsa och opartiska utredningar i botten som grund. Det Är att när någon blivit frihetsberçvad så kommer bestraffningen att vara evig Även om det handlar enbart en enstaka fçreteelse eller några månader på kåken. Dessa människor har svårare att få jobb. Det finns de som sçkt jobb på t.ex. bemanningsfçretag och varit Ärliga och berättat sin historia fått svaret att då kan de inte rekommenderas fçr någon arbetsgivare. Vad händer med människor som efter avtjänat straff bestraffas av civilsamhället på detta sätt. Det här handlar ju om personfçrfçljelse. En människa som i ren affekt begått en brottslig handling och som gçr allt fçr att leva ett hederligt liv, lika hederligt som innan personen utsattes fçr vanheder och kränkningar av olika slag skall nu bestraffas resten av sitt liv av civilsamhället med allt vad det inne-

4 Utdrag ur boken FrÄn helvetet mot himlen (sida 4 av 6) bär fçr konsekvenser inte enbart fçr personen utan fçr hela samhället och tron på rättsstaten. PÅ detta sätt sprider samhället självt sitt hat mot de enskilda som drabbas härav och skapar eller bygger upp en bestående kriminalitet. Att vissa särintressen i samhället skall få samhällets stçd att bedriva sådan här fçrfçljelse Är obegripligt. DÄrmed missar man poängen med kriminalvårdens insatser. Det lçnar sig helt enkelt inte fçr an människa som begått en brottlig handling att bättra sig med andra ord ty det straffar sig istället. Det finns också personer inom kriminalvården som kan ha en skrämmande människosyn och dçmer frihetsberçvade personer Çverlag fçr att vara oboliga. Detta kom jag på då en man sçkte kontakt med en kvinna. Kvinnan visade fçrst intresse av mannen men ställde honom helt plçtsligt frågan om han hade några lik i lasten. Mannen var Ärlig och talade om att han varit frihetsberçvad fçr att ha misshandlat sin fru. Kvinnan efterfrågade inte orsaken eller omständigheter runt händelsen och inte heller om han varit bestraffad tidigare eller ej. Mannen var tidigare ostraffad och mycket skçtsam men hade under många År blivit grovt psykiskt misshandlad av sin fru och svärfçräldrar. Mannen Är fortfarande mycket skçtsam och det som skett hade skett i ett rent vanmaktstillstånd. Kvinnan sa då att det var lika bra du talade om detta fçr jag kollar alla jag kommer i kontakt med. Eftersom jag jobbar inom kriminalvården har jag den mçjligheten. Hon tyckte ÄndÅ att mannen verkade trevlig men sa att hade man begått en sådan handling så var man ingen fin människa. Hon sa också att i hennes jobb träffade hon på så många trevliga män men som visade att de var allt annat Än fina när det kom till kritan. Det spelade enligt hennes Åsikt ingen roll hur väl mannen skçter sig och inte heller vad det var fçr brott (som polisen vägrade att utreda) han hade utsatts fçr utan endast den handling han utfçrt i ett rent vanmaktstillstånd var det som räknades. Detta säger mig att det Är väldigt viktigt att vid familjerelaterat våld och vid våld Çver huvud taget var det Än inträffar och mot vem det Än utspelas så måste det till sakliga och opartiska utredningar där båda parter får ta sin del av ansvaret alltefter skuldbçrda. Ett destruktivt bemçtande från det civila samhället mot dem som varit frihetsberçvade medfçr ju endast att de har bara fortsätta i någon form av kriminalitet. DÅ har samhällets resurser som lagts på kriminalvård inget reellt värde utan endast ett slçseri med allmänna medel. Detta Återspeglar att vi har fortfarande ett visst mått av fascistiskt inslag som lever kvar i vårt samhälle trots att vi under decennier har räknats som en socialistisk stat. Det Är vanligt att ett självdestruktivt beteende ofta utlçses i samband med fçrluster i livet som t.ex. vid en skilsmässa. DÅ kanske både fru och barn fçrsvinner ut ur mannens liv. Det Är viktigt att arbeta fçr att en skilsmässa inte betyder fçrlust av barnen fçr mannens del (och fçrlust av pappan fçr barnens del). Viktigt Är också att lyfta fram problem som uppstår i samband med skilsmässor fçrst då kan skadorna och riskerna fçrebyggas. Detta kommer inte att ske så länge allt

5 Utdrag ur boken FrÄn helvetet mot himlen (sida 5 av 6) umgängessabotage får fçrekomma. Vi vet alla att skilsmässorna Är fler Än någonsin idag och att många barn lever med bara den ena av sina fçräldrar och då oftast modern. SkilsmÄssan kan också leda till att en man i desperation vänder sin aggressivitet och besvikelser utåt, kanske mot sin fru och Även ibland barnen. Separationer kan få många olika konsekvenser fçr de inblandade. Ofta kan separationen innebära en katastrof som män ofta inte har någon beredskap fçr. Den kan då bli en utlçsande faktor fçr ett självdestruktivt beteende. MÄn som blivit skilda Är faktiskt tyvärr Çverrepresenterade vad gäller alkoholmissbruk och självmord. Det Är väl så idag vad jag kan se att många pojkar och Även män saknar vardagskontakt med sin far. DÅ missar de också en mçjlig fçrebild fçr hur en man bçr vara. Man kan undra mycket Çver vad som medverkar till att en del män utçvar våld? Kan det vara dålig självkänsla? En rädsla fçr att bli kränkt? En rädsla fçr att bli Çvergiven? HÄr kan vi dock inte generalisera det hela Är mer komplicerat Än så. Alla män som saknar en far blir ju givetvis inte misshandlare och ensamma mammor får heller inte kriminella sçner. Jag tror att ta till våld kan också påverkas av hur olika mäns sociala situation ser ut. Hur män upplevt våld fçr att lçsa konflikter. En bit på vägen fçr att minska våldet kan vara en uppgçrelse med den traditionella mansrollen, som innebär att män skall vara de som alltid Är stora och starka och lçsa konflikter med våld. SÅ Är inte dagens mansroll. Att fçrändra den kan vara ett litet steg i rätt riktning fçr att minska våldet mot kvinnor och Även allt Çvrigt våld i vårt samhälle. TÄnk om människor kunde lära sig att fçrstå att våld aldrig lçser något utan tvärtom våld fçder våld. TÄnk vad mycket enklare och lättare livet fçr alla skulle bli om det inte fanns något våld men detta Är tyvärr bara ett ÇnsketÄnkande. DÅ skulle alla barn få en bestående trygghet och det Är ju något vi ÄndÅ strävar efter. TÄnk er en nollvision när det ex. gäller våldet mot kvinnor och barn. Jag tillfrågade en bekant till mig som heter Östen HÄgg om vad han har fçr synpunkter på kvinnomisshandel och han säger fçljande: Vad som idag vedertaget och politiskt korrekt Är att man i alla avseenden fokuserar på mäns våld mot kvinnor när man egentligen borde fokusera på familjerelaterat våld. Det ligger i vissa organisationers intressen att bedriva och vidhålla tesen att det Är mannen som Är den ende våldsverkaren när det gäller familjerelaterat våld. HÄr kan man se rent ekonomiska intressen hos de kvinnoorganisationer som erhåller miljonbidrag fçr att vidhålla mäns våld som det enda utgçrandet av familjerelaterat våld. Att det finns ekonomiska intressen med i bilden anser jag också. Det som vi givetvis aldrig får sticka under stol med Är att det finns män som slår sina kvinnor. Det finns inget fçrsvar fçr sådant och självklart skall dessa kvinnor komma ur sina destruktiva fçrhållanden. Vidare har jag samma Åsikter som Östen i det jag nu vidare skriver.

6 Utdrag ur boken FrÄn helvetet mot himlen (sida 6 av 6) Vad jag dock vill tillägga Är att det finns alltid en fçrklaring till våldet. Denna fçrklaring måste sçkas i opartiska och sakliga utredningar. Det Är enda vägen till att Åstadkomma en attitydfçrändring i samhället och kunna gripa sig an själva kärnproblemet. Vad som Är vedertaget Är också att män som slår sin partner i ett fçrhållande också fortsätter att misshandla sin partner i nästa fçrhållande. Detta används har använts i debatten fçr att vidhålla att män Är djur och ÅlÄgga män ett kollektivt ansvar av något som man kanske kan kalla en bestående skuld utifrån kçn. IstÄllet borde man lägga resurser på att ge vård och terapi mot människors dåliga beteende. Man kan uppfatta att så inte gçrs eftersom en politiskt korrekt Åsikt tycks vara att man inte vill godta att hitta en fçrklaring till varfçr en person slår sin partner. IstÄllet tolkar man sçkandet som svar på något som skulle vara en ursäkt fçr våld och anser detta fçrkastligt vilket Är en grov missuppfattning. Att fçrsçka ursäkta eller rättfärdiga våld Är något helt annat. Om vi någon gång i det här landet skall fçrsçka att komma till rätta med kvinnomisshandel så kan vi inte enbart satsa pengar på akuta ÅtgÄrder vilket gçrs idag. Lika mycket pengar som idag satsas på kvinnojourernas arbete skulle också satsas på vård och behandling fçr dem som utçvar våld. Det måste till resurser fçr att ge bra vård och terapi. Den dagen man inser fullt ut att dessa män skall få vård och behandling och inte bara fängelsestraff då kommer mycket av detta stora problem att få sin lçsning. Man kan inte bara låsa in fçrçvaren gång efter annan och sedan ut och fortsätta sitt destruktiva handlande. HÄr skall det satsas från de ansvariga politikernas sida. Man måste komma fram till att våldet inte minskar genom fängelsestraff. Och något som Är viktig Är också fçrebyggande insatser. Jag tror att så gott som varenda man vill komma ifrån denna fruktansvärda handling han utfçr och som han lider enormt mycket av att ha genomfçrt. Om man inte tror det så vet jag av egen erfarenhet att man har så enormt stora skuldkänslor som bara blir värre och värre varje gång. SÅ tro inte att mannen bara slår till och sedan har han glçmt detta. Icke! Det fçljer honom hur länge som helst genom livet. Viktigt Är att vi får en annan syn på kvinnomisshandeln att det inte bara Är offren som vi satsar ÅtgÄrder på fçr då kommer vi aldrig till rätta med detta. Alla män som utfçr misshandeln måste få ett helt annat bemçtande från samhällets sida fçr att komma tillrätta med sina problem. De skall ha rätt till en riktig vård och behandling och fçrebyggande arbete.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 74 Mäns våld mot kvinnor Individens eller samhällets ansvar? Författare: Linda Engström Mäns våld mot kvinnor.

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen SLAGEN MAN - fyra former av mansmisshandel Camilla Palmberg & Heidi Wasén Examensarbete på påbyggnadskurs i sociologi Vårterminen 2003 Handledare: Patrik

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Vem ska tro på mig? *

Vem ska tro på mig? * Vem ska tro på mig? * * Citat från kvinnojouren Måna i Strängnäs Mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer Ett projekt för att utveckla Moderaternas politik mot mäns våld mot kvinnor och annat

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden Brott mot barn Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden 2015 Rädda Barnen Författare: Maria Schillaci och Karin Blomgren Foto: Mostphotos AB Barnen på bilderna har ingen

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning?

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? 1 Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? Lisbeth Pipping C-uppsats vid institutionen för psykologi; Göteborgs universitet, 2001 2 Hur ser hjälpen ut när det gäller

Läs mer

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 Att få vara precis som jag är - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer