KAPITEL 25 KVINNOMISSHANDEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAPITEL 25 KVINNOMISSHANDEL"

Transkript

1 Utdrag ur boken FrÄn helvetet mot himlen (sida 1 av 6) KAPITEL 25 KVINNOMISSHANDEL BÄsta läsare. Jag har under min tid, inte minst i mitt engagemang inom Mansjouren, träffat och tagit emot många män som misshandlar sin hustru eller sambo. Givetvis har jag ofta också träffat kvinnor som blivit misshandlade. Det var inte ovanligt att kvinnan var den som tog fçrsta kontakten när det gällde misshandel. Vad beträffar misshandel så Är det på intet sätt någon enkel problematik och jag kände mig väldigt liten infçr de här människorna som på olika sätt ville ha stçd och hjälp. NÅgot som tjejerna ofta frågade var: kan du hjälpa min kille så att han slutar att slå? Hur svarar man på en sådan fråga? NÅgra garantier kunde man ju aldrig ge. NÅgra falska fçrhoppningar fick det aldrig bli. DÄremot kunde jag svara att jag skall efter bästa fçrmåga fçrsçka att hjälpa er. Ganska vanligt var att när dessa killar ringde och bokade tid så sa de nästan aldrig vad saken gällde. NÄr de sedan satt framfçr mig så var det allt annat i deras relation som var fel men sällan att det handlade om misshandel. DÄremot när jag misstänkte att det handlade om misshandel så ställde jag frågan rakt ut och då svarade man ja och erkände att så var fallet. Sedan fanns det de andra som inte nämnde ett ord och erkände inte heller Även om jag hotade med att ta kontakt med offret. Jag tog alltid kontakt med båda pater fçr att få en så riktig bild som mçjligt av händelsefçrloppet. Min bestämda uppfattning Är att man alltid måste lyssna på båda parter. En av antagonisterna kan inte hållas utanfçr om det inte fçreligger något extremt, men oftast gçr det inte det. NÅgot som jag ofta hçrde från kvinnorna var att jag Älskar ju min kille men absolut inte det han gçr när han misshandlar mig. MÅnga gånger eller rättare sagt jämnt så ställde jag stora krav på mannen och då hände det ofta att kvinnan tog tillbaka honom och tyckte på något sätt synd om honom. Det hade jag ofta svårt att fçrstå. Det här Är en problematik som Är svår att hantera. Man kan dock aldrig någonsin godta att killar misshandlar sina tjejer lika lite som tvärt om, av vilket det senare fçrmodligen fçrekommer i betydligt stçrre utsträckning Än vi anar. Vi vet ju att många män misshandlas både psykiskt och fysiskt av sin kvinna. Vi vet också att de ofta Är obenägna att anmäla misshandeln de utsatts fçr. Orsakerna härtill kan vara flera som t.ex. att en man som blivit misshandlad ses som att inte vara en riktig karl som inte klarar av sin kvinna. En annan orsak kan vara att han vid fçrsçk att anmäla inte tas på allvar av polisen. En tredje kan vara att mannen inte ser en polisiär insats som en lçsning på konflikten utan vill finna en lçsning i samfçrstånd. En fjärde orsak kan vara att mannen inte vill blanda in myndigheter fçr barnens skull utan fçrsçker i det längsta att hitta en mçjlighet att kunna lçsa konflikten på ett mer sansat sätt.

2 Utdrag ur boken FrÄn helvetet mot himlen (sida 2 av 6) En femte orsak kan vara att han Älskar sin partner så mycket att han inte vill att hon skall hamna i något brottsre-gister eller fçr att han vill samtidigt skydda barnen från att få en mor som blivit bestraffad. En Åklagare sa en gång på ett mçte vi hade om kvinnomisshandel att hon ansåg att mçrkertalet beträffande kvinnomisshandel var stort men tillade ho jag Är Çvertygad om att mçrkertalet Är långt mycket stçrre när det gäller mansmisshandel p.g.a. att männen Är så obenägna att anmäla. Jag ger henne fullständigt rätt i detta resonemang. I Çvrigt när det gäller kvinnomisshandel så måste man också beakta det psykiska våldet som kan bestå av ständigt tjat, otrevligt bemçtande, orimliga krav, kränkningar infçr andra glåpord etc, etc. Det kan också innebära att personen psykar genom lätta slag som i andra sammanhang inte räknas som våldshandling men fçr med sig en psykisk effekt på offret. Jag Är ganska så säker på att de flesta killar som misshandlar går att hjälpa till 90 %. De Çvriga har svåra stçrningar som inte går att påverka tror jag men jag Är ingen expert, det Är bara mina egna erfarenheter. MÄns våld mot kvinnor Är ett allvarligt samhällsproblem som jag tror grundar sig mycket i att vi har ojämnställt samhälle. Ett aktivt jämställdhetsarbete på samhällets alla nivåer krävs fçr att fçrhindra våld. MÄnnen Är inte jämställda vad gäller att få umgås med sina barn vid ex. separationer och skilsmässor likaså när det gäller vård och behandling, mm. Vad jag anser vara det stçrsta misstag man begår från samhällets sida när det gäller kvinnomisshandel Är att man inte går till roten i varje enskilt fall och undersçker vad som orsakade misshandeln. Hela detta processfçrlopp i en misshandel Är naturligtvis intressant fçr att man från samhällets sida skall kunna sätta in adekvata ÅtgÄrder fçr att komma tillrätta med detta samhällsproblem. I en grupp mot kvinnovåld sa en kvinna en gång så här, (på den tiden representerade hon brottsofferjouren men hade varit med och starta kvinnojouren en gång i tiden) Vi har nu suttit här i så många År och talat om alla dessa usla män som slår och misshandlar men det Är väl snart dags fçr oss mçdrar att ställa oss fråga: Hur har vi uppfostrat våra sçner egentligen?" Jag tyckte detta Är en av de mest centrala av alla frågeställningar när det gäller våldet mot kvinnor. VarfÇr Är man alltid så obenägen att diskutera orsaken till våldet utan enbart inriktar ÅtgÄrder på att bestraffa allt hårdare istället. Den hårdare bestraffningen Är till fçr att fçrsçka skrämma människor att inte våga ta till våld. Denna metod som bygger på ett fascistiskt synsätt har aldrig lçst några problem. Vilket Är viktigast att få den som slagit att sluta med detta eller att bygga in mer hat i personen så att när han kommer ut så slår han igen. Detta Är stor risk fçr att

3 Utdrag ur boken FrÄn helvetet mot himlen (sida 3 av 6) han kommer att gçra om man inte går till grunden med orsakerna till våldshandlingen och då kan det vara så att kvinnans psykiska våld Är den tändande gnistan. Under 90- talet och i bçrjan av- 2000talet så sades det Återkommande från kvinnoorganisationer att Vad hon Än hade gjort mot honom så hade han ingen rätt att slå. En mycket farlig inställning som innebar att man fçrsvarade allt vad kvinnan kunde fçreta sig mot mannen. Den inställningen omfattas ju då också av att kvinnan t.o.m. hade rätt att slå mannen. Vi vet att om man utsätter en person fçr Återkommande kränkningar och fçrnedring samtidigt som denne inte får en chans till upprättelse så kommer signalsubstanser i hjärnan att utveckla ett destruktiv beteende. Ingen människa Är så motståndskraftig mot sådant att de inte fçrr eller senare drabbas av någon form av destruktivt beteende. Detta beteende drabbar i sin tur inte enbart personen ifråga utan Även omgivning, arbetsplatser och inte minst barnen. Beteendet kan bli vänt inåt mot personen själv eller utåtriktat mot andra. Konsekvensen av att en person utsatts under lång tid fçr sådant psykiskt lidande kan resultera i en misshandel. I ett sådant fall Är det helt fel att bara bestraffa den som misshandlat fysiskt beroende på att detta skett i ren affekt eller på den grova kränkning och psykiska misshandel personen fått genomlida. BÅda skulle härvidlag naturligtvis bestraffas fçr sin resp. del i skuldfrågan. PÅ grund av bristfälliga och undermåliga utredningar så bestraffas då enbart den ena parten och då särskilt när det gäller fysiskt våld man mot kvinna, Även om den andra parten har så att säga lyckats programmera om hjärnan på sin partner så att denne i ett rent vanmaktstillstånd begår en våldshandling. Enligt brottsbalken Är det straffbart att utsätta någon fçr sådan psykisk skada att det leder till skada eller sjukdom hos individen eller fçrsätter denne i vanmakt. (Brottsbalken 5 Ä Den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smårta eller fçrsåtter honom eller henne i vanmakt eller négot annat sédant tillsténd, dçms fçr misshandel till fångelse i hçgst tvé Ér eller, om brottet År ringa, till bçter eller fångelse i hçgst sex ménader. Lag (1993:207)). VarfÇr används inte denna paragraf i dessa sammanhang? Sen finns det en faktor som talar mot fängelsestraff istället fçr behandling med seriçsa och opartiska utredningar i botten som grund. Det Är att när någon blivit frihetsberçvad så kommer bestraffningen att vara evig Även om det handlar enbart en enstaka fçreteelse eller några månader på kåken. Dessa människor har svårare att få jobb. Det finns de som sçkt jobb på t.ex. bemanningsfçretag och varit Ärliga och berättat sin historia fått svaret att då kan de inte rekommenderas fçr någon arbetsgivare. Vad händer med människor som efter avtjänat straff bestraffas av civilsamhället på detta sätt. Det här handlar ju om personfçrfçljelse. En människa som i ren affekt begått en brottslig handling och som gçr allt fçr att leva ett hederligt liv, lika hederligt som innan personen utsattes fçr vanheder och kränkningar av olika slag skall nu bestraffas resten av sitt liv av civilsamhället med allt vad det inne-

4 Utdrag ur boken FrÄn helvetet mot himlen (sida 4 av 6) bär fçr konsekvenser inte enbart fçr personen utan fçr hela samhället och tron på rättsstaten. PÅ detta sätt sprider samhället självt sitt hat mot de enskilda som drabbas härav och skapar eller bygger upp en bestående kriminalitet. Att vissa särintressen i samhället skall få samhällets stçd att bedriva sådan här fçrfçljelse Är obegripligt. DÄrmed missar man poängen med kriminalvårdens insatser. Det lçnar sig helt enkelt inte fçr an människa som begått en brottlig handling att bättra sig med andra ord ty det straffar sig istället. Det finns också personer inom kriminalvården som kan ha en skrämmande människosyn och dçmer frihetsberçvade personer Çverlag fçr att vara oboliga. Detta kom jag på då en man sçkte kontakt med en kvinna. Kvinnan visade fçrst intresse av mannen men ställde honom helt plçtsligt frågan om han hade några lik i lasten. Mannen var Ärlig och talade om att han varit frihetsberçvad fçr att ha misshandlat sin fru. Kvinnan efterfrågade inte orsaken eller omständigheter runt händelsen och inte heller om han varit bestraffad tidigare eller ej. Mannen var tidigare ostraffad och mycket skçtsam men hade under många År blivit grovt psykiskt misshandlad av sin fru och svärfçräldrar. Mannen Är fortfarande mycket skçtsam och det som skett hade skett i ett rent vanmaktstillstånd. Kvinnan sa då att det var lika bra du talade om detta fçr jag kollar alla jag kommer i kontakt med. Eftersom jag jobbar inom kriminalvården har jag den mçjligheten. Hon tyckte ÄndÅ att mannen verkade trevlig men sa att hade man begått en sådan handling så var man ingen fin människa. Hon sa också att i hennes jobb träffade hon på så många trevliga män men som visade att de var allt annat Än fina när det kom till kritan. Det spelade enligt hennes Åsikt ingen roll hur väl mannen skçter sig och inte heller vad det var fçr brott (som polisen vägrade att utreda) han hade utsatts fçr utan endast den handling han utfçrt i ett rent vanmaktstillstånd var det som räknades. Detta säger mig att det Är väldigt viktigt att vid familjerelaterat våld och vid våld Çver huvud taget var det Än inträffar och mot vem det Än utspelas så måste det till sakliga och opartiska utredningar där båda parter får ta sin del av ansvaret alltefter skuldbçrda. Ett destruktivt bemçtande från det civila samhället mot dem som varit frihetsberçvade medfçr ju endast att de har bara fortsätta i någon form av kriminalitet. DÅ har samhällets resurser som lagts på kriminalvård inget reellt värde utan endast ett slçseri med allmänna medel. Detta Återspeglar att vi har fortfarande ett visst mått av fascistiskt inslag som lever kvar i vårt samhälle trots att vi under decennier har räknats som en socialistisk stat. Det Är vanligt att ett självdestruktivt beteende ofta utlçses i samband med fçrluster i livet som t.ex. vid en skilsmässa. DÅ kanske både fru och barn fçrsvinner ut ur mannens liv. Det Är viktigt att arbeta fçr att en skilsmässa inte betyder fçrlust av barnen fçr mannens del (och fçrlust av pappan fçr barnens del). Viktigt Är också att lyfta fram problem som uppstår i samband med skilsmässor fçrst då kan skadorna och riskerna fçrebyggas. Detta kommer inte att ske så länge allt

5 Utdrag ur boken FrÄn helvetet mot himlen (sida 5 av 6) umgängessabotage får fçrekomma. Vi vet alla att skilsmässorna Är fler Än någonsin idag och att många barn lever med bara den ena av sina fçräldrar och då oftast modern. SkilsmÄssan kan också leda till att en man i desperation vänder sin aggressivitet och besvikelser utåt, kanske mot sin fru och Även ibland barnen. Separationer kan få många olika konsekvenser fçr de inblandade. Ofta kan separationen innebära en katastrof som män ofta inte har någon beredskap fçr. Den kan då bli en utlçsande faktor fçr ett självdestruktivt beteende. MÄn som blivit skilda Är faktiskt tyvärr Çverrepresenterade vad gäller alkoholmissbruk och självmord. Det Är väl så idag vad jag kan se att många pojkar och Även män saknar vardagskontakt med sin far. DÅ missar de också en mçjlig fçrebild fçr hur en man bçr vara. Man kan undra mycket Çver vad som medverkar till att en del män utçvar våld? Kan det vara dålig självkänsla? En rädsla fçr att bli kränkt? En rädsla fçr att bli Çvergiven? HÄr kan vi dock inte generalisera det hela Är mer komplicerat Än så. Alla män som saknar en far blir ju givetvis inte misshandlare och ensamma mammor får heller inte kriminella sçner. Jag tror att ta till våld kan också påverkas av hur olika mäns sociala situation ser ut. Hur män upplevt våld fçr att lçsa konflikter. En bit på vägen fçr att minska våldet kan vara en uppgçrelse med den traditionella mansrollen, som innebär att män skall vara de som alltid Är stora och starka och lçsa konflikter med våld. SÅ Är inte dagens mansroll. Att fçrändra den kan vara ett litet steg i rätt riktning fçr att minska våldet mot kvinnor och Även allt Çvrigt våld i vårt samhälle. TÄnk om människor kunde lära sig att fçrstå att våld aldrig lçser något utan tvärtom våld fçder våld. TÄnk vad mycket enklare och lättare livet fçr alla skulle bli om det inte fanns något våld men detta Är tyvärr bara ett ÇnsketÄnkande. DÅ skulle alla barn få en bestående trygghet och det Är ju något vi ÄndÅ strävar efter. TÄnk er en nollvision när det ex. gäller våldet mot kvinnor och barn. Jag tillfrågade en bekant till mig som heter Östen HÄgg om vad han har fçr synpunkter på kvinnomisshandel och han säger fçljande: Vad som idag vedertaget och politiskt korrekt Är att man i alla avseenden fokuserar på mäns våld mot kvinnor när man egentligen borde fokusera på familjerelaterat våld. Det ligger i vissa organisationers intressen att bedriva och vidhålla tesen att det Är mannen som Är den ende våldsverkaren när det gäller familjerelaterat våld. HÄr kan man se rent ekonomiska intressen hos de kvinnoorganisationer som erhåller miljonbidrag fçr att vidhålla mäns våld som det enda utgçrandet av familjerelaterat våld. Att det finns ekonomiska intressen med i bilden anser jag också. Det som vi givetvis aldrig får sticka under stol med Är att det finns män som slår sina kvinnor. Det finns inget fçrsvar fçr sådant och självklart skall dessa kvinnor komma ur sina destruktiva fçrhållanden. Vidare har jag samma Åsikter som Östen i det jag nu vidare skriver.

6 Utdrag ur boken FrÄn helvetet mot himlen (sida 6 av 6) Vad jag dock vill tillägga Är att det finns alltid en fçrklaring till våldet. Denna fçrklaring måste sçkas i opartiska och sakliga utredningar. Det Är enda vägen till att Åstadkomma en attitydfçrändring i samhället och kunna gripa sig an själva kärnproblemet. Vad som Är vedertaget Är också att män som slår sin partner i ett fçrhållande också fortsätter att misshandla sin partner i nästa fçrhållande. Detta används har använts i debatten fçr att vidhålla att män Är djur och ÅlÄgga män ett kollektivt ansvar av något som man kanske kan kalla en bestående skuld utifrån kçn. IstÄllet borde man lägga resurser på att ge vård och terapi mot människors dåliga beteende. Man kan uppfatta att så inte gçrs eftersom en politiskt korrekt Åsikt tycks vara att man inte vill godta att hitta en fçrklaring till varfçr en person slår sin partner. IstÄllet tolkar man sçkandet som svar på något som skulle vara en ursäkt fçr våld och anser detta fçrkastligt vilket Är en grov missuppfattning. Att fçrsçka ursäkta eller rättfärdiga våld Är något helt annat. Om vi någon gång i det här landet skall fçrsçka att komma till rätta med kvinnomisshandel så kan vi inte enbart satsa pengar på akuta ÅtgÄrder vilket gçrs idag. Lika mycket pengar som idag satsas på kvinnojourernas arbete skulle också satsas på vård och behandling fçr dem som utçvar våld. Det måste till resurser fçr att ge bra vård och terapi. Den dagen man inser fullt ut att dessa män skall få vård och behandling och inte bara fängelsestraff då kommer mycket av detta stora problem att få sin lçsning. Man kan inte bara låsa in fçrçvaren gång efter annan och sedan ut och fortsätta sitt destruktiva handlande. HÄr skall det satsas från de ansvariga politikernas sida. Man måste komma fram till att våldet inte minskar genom fängelsestraff. Och något som Är viktig Är också fçrebyggande insatser. Jag tror att så gott som varenda man vill komma ifrån denna fruktansvärda handling han utfçr och som han lider enormt mycket av att ha genomfçrt. Om man inte tror det så vet jag av egen erfarenhet att man har så enormt stora skuldkänslor som bara blir värre och värre varje gång. SÅ tro inte att mannen bara slår till och sedan har han glçmt detta. Icke! Det fçljer honom hur länge som helst genom livet. Viktigt Är att vi får en annan syn på kvinnomisshandeln att det inte bara Är offren som vi satsar ÅtgÄrder på fçr då kommer vi aldrig till rätta med detta. Alla män som utfçr misshandeln måste få ett helt annat bemçtande från samhällets sida fçr att komma tillrätta med sina problem. De skall ha rätt till en riktig vård och behandling och fçrebyggande arbete.

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

Definition av våld. Per Isdal

Definition av våld. Per Isdal Definition av våld Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadat, smärtat skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010 Fråga nr. 1 - Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor SÖLVESBORGS KOMMUN KVINNOFRID Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-27 Kf 165 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 3 POLISANMÄLAN OCH RÄTTSLIGA FRÅGOR...

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Plan vid hot och våld Ådalsskolan

Plan vid hot och våld Ådalsskolan Plan vid hot och våld Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Avgränsning... 3 Definitioner... 3 Ansvar... 3 Polisanmälan... 4 Bryt den akuta situationen.... 4 Våld eller

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

Brott förr och nu. Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012

Brott förr och nu. Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012 Brott förr och nu Av Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012 Brottslighet Det har funnits brottslighet i vårt samhälle så länge vi kan minnas och förmodligen kommer det även fortsätta så längre fram i tiden. Det

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

Det är bara att lämna honom. och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor

Det är bara att lämna honom. och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor Det är bara att lämna honom och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor Det är bara att lämna honom och andra missuppfattningar om mäns våld mot kvinnor 2007 Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer

Läs mer

Frågor och svar om MFJ

Frågor och svar om MFJ Frågor och svar om MFJ 1. Är det inte lite gubbigt med bara män i styrelsen? 2. Vilka utmaningar kommer bli störst för föreningen? 3. Är ni kvinnohatare? 4. Är inte det stora samhällsproblemet män som

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010 Fråga nr. 1 - Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Våld i nära relationer - att våga se och agera!

Våld i nära relationer - att våga se och agera! Våld i nära relationer - att våga se och agera! Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för tillväxt FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993 Våld mot kvinnor är en manifestation

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Handlingsplan. mot våld och hot om våld. för. barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde 1 (6) Dokumentnamn. Fastställd/upprättad/reviderad

Handlingsplan. mot våld och hot om våld. för. barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde 1 (6) Dokumentnamn. Fastställd/upprättad/reviderad 1 (6) Handlingsplan mot våld och hot om våld för barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Handlingsplan mot våld och hot om våld för barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentansvarig

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

- Hur länge finns han kvar i det registret? - I fem år från dagen för domen.

- Hur länge finns han kvar i det registret? - I fem år från dagen för domen. När klassen arbetar med fallet om hot och våld i kärleksrelationen mellan Claes och Eva, kanske ni funderar kring det straff som Claes dömdes till. Vi har talat med Johan Ström, som är specialist på relationsvåld

Läs mer

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN

www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN www.kvinnofrid.nu 4:E JÄMSTÄLLDHETSMÅLET - MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA KERSTIN KRISTENSEN Jämställdhetsmålen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor

Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor 2007-09-24 205 448 Kommunstyrelsen 2008-08-11 159 408 Arbets- och personalutskottet 2008-06-16 150 357 07.567-008 septkf25 Motion om handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor Ärendebeskrivning Ylva

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010 Fråga nr. 1 - Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

FÖRELÄSAREN.

FÖRELÄSAREN. FÖRELÄSAREN bialasova@gmail.com God morgon. Mitt namn är Jackie Arklöv och jag kommer att föreläsa er i ämnet kriminologi. Tema för dagens föreläsning är Perspektiv att utgående ifrån humanism och ömsesidig

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Tjejer är någonting fint och ska inte untyttjas... Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution

Tjejer är någonting fint och ska inte untyttjas... Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution Tjejer är någonting fint och ska inte untyttjas... Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution Den mest integritetskränkande handlingen en individ kan utsättas för måste vara just påtvingade

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Till döden skiljer oss åt*

Till döden skiljer oss åt* Rapport nr. 185, Till döden skiljer oss åt* (en studie om mäns våld mot kvinnor) Sammanfattning Varje dag blir ett stort antal kvinnor misshandlade eller hotade av sina män. Enligt BRÅ 1 anmäldes det år

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION. Jämställdhetsmålen. www.kvinnofrid.nu FOKUS ÄLDRE. Kerstin Kristensen

VÅLD I NÄRA RELATION. Jämställdhetsmålen. www.kvinnofrid.nu FOKUS ÄLDRE. Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Jämställdhetsmålen VÅLD I NÄRA RELATION FOKUS ÄLDRE Kerstin Kristensen En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare

Läs mer

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Expert, NCK

Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv. Chrystal Kunosson Expert, NCK Våld mot kvinnor i ett samhällsperspektiv Chrystal Kunosson Expert, NCK Mäns våld i heterosexuella relationer Köp av tjänster för sexuella ändamål Mäns våld mot kvinnor Våld i hbtrelationer Hedersrelaterat

Läs mer

Ny dom kan ändra synen på människohandel

Ny dom kan ändra synen på människohandel Ny dom kan ändra synen på människohandel Publicerad 2016-03-01 Par dömt till fängelse. En man och en kvinna har dömts för människohandel med en prostituerad trots att offret vare sig varit inlåst eller

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna!

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna! Idag har vi ca 400 000 barn 1 som lever med ökad risk till psykiskt och fysisk ohälsa, stadigvarande hos endast en förälder (oftast mamman). Samtidigt ser vi tydliga ökningar av vårdnadstvister där pappan

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 2014-08-28 Ett tryggare Sverige I Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

Brott, straff och normer 3

Brott, straff och normer 3 Brott, straff och normer 3 Vad kan samhället (staten, kommunen, vi tillsammans) göra för att förändra situationen för de grupper som oftare hamnar i kriminalitet? Vad anser du? I uppgiften ska eleven resonera

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Personer med missbruk/beroendeproblematik Katarina Andréasson 2015-03-17 o 18 Alkohol och våld BRÅs Nationella trygghetsundersökning (BRÅ, 2012) 74 % av männen som utsatts för misshandel

Läs mer

Ge barnet en god uppväxt Nej till allt våld!

Ge barnet en god uppväxt Nej till allt våld! Ge barnet en god uppväxt Nej till allt våld! Tryckt på papper Reprint Deluxe som har tilldelats EU:s miljömärke rek.nr. DK/11/1. Fostraren är barnets förebild Får man lugga en arbetskamrat eller sin partner

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal FN:s definition av våld mot kvinnor Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för

Läs mer

Hot och våld i arbetsmiljön

Hot och våld i arbetsmiljön LOKAL ARBETSPLAN Katedralskolan 2016/2017 Hot och våld i arbetsmiljön Handlingsplanen finns tillgänglig för personal och elever på skolans hemsida. Mål På Katedralskolan skall varken personal eller elever

Läs mer

våld mot kvinnor LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Socialtjänstens insatser för att bekämpa

våld mot kvinnor LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Socialtjänstens insatser för att bekämpa LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Landskapsvård i Skåne 1998 LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Rapportserien Skåne i utveckling Socialtjänstens insatser för att bekämpa våld mot kvinnor Rapport nr 00:8 Sociala funktionen

Läs mer

Frågor och svar om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan

Frågor och svar om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan FAQ Sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan 1(6) Frågor och svar om sexuella övergrepp inom Svenska kyrkan Stockholmsprästen arbetar kvar i sin församling. Vilka garantier finns för att han inte begår nya

Läs mer

I skuggan av våldet. Filmen vänder sig till

I skuggan av våldet. Filmen vänder sig till HANDLEDNING I skuggan av våldet är en film om barns utsatthet i familjer där våld förekommer. En film om barn som växer upp i ett hem där mamman utsätts för våld av pappan, om en grupp barn som ofta glöms

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Referenser Ekbrand, H. (2006) Separationer och mäns våld mot kvinnor. Sociologiska Institutionen, Göteborgs Universitet.http://sociologi.cjb.

Referenser Ekbrand, H. (2006) Separationer och mäns våld mot kvinnor. Sociologiska Institutionen, Göteborgs Universitet.http://sociologi.cjb. Bilaga 1. Riskbedömning Att bedöma risken för att en kvinna kommer att utsättas för våld från en man hon lever i en nära relation med, är viktigt för de som möter en kvinna där man vet eller tror att hon

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

Så kan den allvarliga våldsbrottsligheten minskas

Så kan den allvarliga våldsbrottsligheten minskas DN Debatt Så kan den allvarliga våldsbrottsligheten minskas PUBLICERAD 2016-01-03 2014 utsattes 154 000 vuxna för misshandel i Sverige, enligt Brå. Endast 30 procent av fallen anmäldes. Foto: JESSICA GOW

Läs mer

Två HD-domar om ungdomstjänst

Två HD-domar om ungdomstjänst Två HD-domar om ungdomstjänst RättsPM 2007:18 Brottmålsavdelning December 2007 Två HD-domar om ungdomstjänst Högsta domstolen har nyligen meddelat två domar som gäller tillämpningen av påföljden ungdomstjänst.

Läs mer

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012 VÅLD - hjälp och stöd Ring alltid 112 vid nödsituation! Produktion: socialkontoret 2012 www.sollentuna.se Kontaktuppgifter SOCIALKONTORET Mottagningen för barn och unga, tel 08-579 212 50 Mottagningen

Läs mer

Det viktigaste kontinuerligt förebyggande arbete Det förebyggande arbetet sker i respektive klass och med stöd av mentorer i form av;

Det viktigaste kontinuerligt förebyggande arbete Det förebyggande arbetet sker i respektive klass och med stöd av mentorer i form av; Version 2007-08-24 Umeå kommuns skolplan tydliggör att. Föräldrarna är medansvariga till det som barnen gör i skolan. Då det uppstår problem med våld, hot och/eller mobbning ska åtgärder omedelbart sättas

Läs mer

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan.

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. LAG & RÄTT VAD ÄR ETT BROTT? För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol

Läs mer

Rättigheter och Rättsskipning

Rättigheter och Rättsskipning Rättigheter och Rättsskipning Syfte: Lag och Rätt Att eleverna förstår delar av det svenska rättssystemet och sambandet mellan lagar och de skyldigheter vi medborgare har i vårt demokratiska samhälle.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju 2012/4191/L5)

Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju 2012/4191/L5) Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2012-11-23 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 51-2012 Sid 1 (8) Yttrande över betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) (Ju

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Liten guide till kvinnofridsfrågor

Liten guide till kvinnofridsfrågor Hit kan man vända sig om man vill prata med någon: Brottsofferjouren: 013-10 44 00 Ungdomsmottagningen: www.umo.se Mansmottagningen: 013-20 68 90 Socialtjänsten: 0120-83 211, efter 17: 0703-27 86 24 Polisen:

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen. se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen. se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-07-25 ÅM 2014/5384 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CH./. riksåklagaren

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Brand- och utrymningssäkerhet

Brand- och utrymningssäkerhet Brand- och utrymningssäkerhet mer Ån bara teknik Brand och utrymningssäkerhet Är inte bara brandsläckare, skyltar och utrymningsplaner. Om olyckan väl skulle vara framme så ger bra teknisk utrustning (larm,

Läs mer

Skilsmässor nu och då!

Skilsmässor nu och då! Sida 1 (6) Skilsmässor nu och då! Att skilja sig är att gå på okänd mark. I alla fall om man inte gjort det förr. För omgivningen ser det ut som det hänt över en natt för de inblandade har processen ofta

Läs mer

Professionellt bemötande av aggressivt beteende. Juridiska och etiska grunder

Professionellt bemötande av aggressivt beteende. Juridiska och etiska grunder Professionellt bemötande av aggressivt beteende Juridiska och etiska grunder När riskerar man som arbetstagare att utsättas för våld eller hot om våld? Handhar värden Makt eller myndighet Möter människor

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

Others Av: Johannes Djerf

Others Av: Johannes Djerf Others Av: Johannes Djerf [Youtubeklipp (The Empress of Ireland: my immortal) start1:27.] Klockan är 16.30, 28 maj 1914 och fartyget Empress of Ireland har nyligen lämnat hamnen I Quebec, Kanada, och påbörjat

Läs mer

Eskilstuna En FriStad för kvinnor

Eskilstuna En FriStad för kvinnor Eskilstuna En FriStad för kvinnor Handlingsplan och kunskapsöversikt 2015 2017 Kortversion 1 Inledning I denna förkortade version av Eskilstuna en FriStad för kvinnor kan du ta del av Eskilstuna kommuns

Läs mer

Våldtäkt eller inte? - det är frågan.

Våldtäkt eller inte? - det är frågan. Våldtäkt eller inte? - det är frågan. När den nya sexualbrottslagen kom för tre år sedan var det många som välkomnade det stärkta skyddet för barn. Det slogs fast att sex med någon som är under 15 år är

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Den som inte tror på helvetet på jorden har inte sett den svenska människohandeln. Vi agerar när samhället inte räcker till

Den som inte tror på helvetet på jorden har inte sett den svenska människohandeln. Vi agerar när samhället inte räcker till Den som inte tror på helvetet på jorden har inte sett den svenska människohandeln Vi agerar när samhället inte räcker till DEN SOM INTE TROR PÅ HELVETET PÅ JORDEN HAR INTE BLIVIT LURAD ATT FÖLJA MED SIN

Läs mer

FILMGUIDE. för samtal och diskussion. En dokumentärfilm av: Åsa Ekman, Oscar Hedin och Anders Teigen År: 2015 Längd: 74 min

FILMGUIDE. för samtal och diskussion. En dokumentärfilm av: Åsa Ekman, Oscar Hedin och Anders Teigen År: 2015 Längd: 74 min FILMGUIDE för samtal och diskussion En dokumentärfilm av: Åsa Ekman, Oscar Hedin och Anders Teigen År: 2015 Längd: 74 min Filmproducent och distributör: Film and Tell Kontakt: info@filmandtell.com 08-55

Läs mer

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet

Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet Till Dig som arbetar med våldsutsatta människor eller djur Se Sambandet i samarbete med Se Sambandet! Det tycks finnas en osynlig barriär mellan de som arbetar med människor och de som arbetar med djur.

Läs mer

Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010. Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer

Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010. Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010 Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer Birgit Ahlberg Familjerådgivningen, Karolina Frick Fältsekreterare, Eleonora Karlsson Kurator LSS,

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Riktlinjer våld i nära relationer Våld i nära relationer är en bred och värdeneutral samlingsbenämning för allt våld som sker mellan personer som står varandra nära. Syftet med riktlinjerna

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Vad händer med det barn som dör i mammas mage eller utanför den?

Vad händer med det barn som dör i mammas mage eller utanför den? Vad händer med det barn som dör i mammas mage eller utanför den? Går han till himlen eller till helvetet? Av Christer Åberg På grund av att frågan har dykt upp ett antal gånger på apg29 och på grund av

Läs mer

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.4) Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Säkerhet Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2006-05-03 74 Revisions datum

Läs mer

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: SEXUALBROTT & LAGEN

LÄRARMATERIAL LEKTION 1: SEXUALBROTT & LAGEN 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 1: SEXUALBROTT & LAGEN MÅLGRUPP: ÅRSKURS 7-9 LÄRANDEMÅL Utveckla förmågan att använda en historisk referensram om frågor förknippade med sexualitet, samt resonera kring orsaker

Läs mer

Straffa våld i nära relationer hårt

Straffa våld i nära relationer hårt 1 av 7 2009-11-15 16:07 Textstorlek Straffa våld i nära relationer hårt Publicerad: 12 november 2009, 01:15 I snitt dödas 17 kvinnor om året av sin make, sambo, pojkvän eller före detta sådan. Det skriver

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer