PRÄSTHAGEN INFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRÄSTHAGEN INFORMATION"

Transkript

1 Prästhagen Information utges av och för BRF Prästhagen i Upplands Väsby. Prästhagens internet-hemsida finner du på adressen PRÄSTHAGEN INFORMATION Nummer 39, juni 2006 Det är många barn som leker på infarter och parkeringar - man sparkar boll, spelar bandy, cyklar och åker skateboard. Det känns som det bara är en tidsfråga innan en allvarlig olycka händer. Föräldrar - försök hålla bättre uppsikt över vad era barn gör. Ni som uppmärksammar detta - hjälp till och säg till barnen och, om det inte hjälper, prata med barnens föräldrar. Vi måste alla hjälpas åt och förebygga riskerna. INFORMATION FRÅN STYRELSEN Kollektiv bostadsrättsförsäkring Föreningens kollektiva bostadsrättstillägg är nu i drift, och därmed kan alla medlemmar i föreningen teckna av det bostadsrättstillägg som de tidigare varit skyldiga att ha ovanpå sin ordinarie hemförsäkring. Läs mer i tidningen. Nya ordningsregler Föreningens ordningsregler har uppdaterats. Efter beslut på ordinarie stämma har reglerna för tvättstugetider förändrats. Likaså har vissa av reglerna förtydligats. Ordningsreglerna går att ladda ner från föreningens hemsida (se arkivet ). Farliga lekar TNT vädjar till föräldrar i området att hålla uppsikt över sina barn. Det finns några barn som leker vid lastbilsinfarten till TNT - de leker med de automatiska grindarna, när lastbilarna ska köra igenom, och det finns stora risker för skador. Boende i området har påträffat barn som leker på Älvsundavägen - barnen har lagt sig på vägen när det är bilar på väg, och bilarna får väja. Utetak på framsidan har beslutat att ej medge utetaksbyggen på framsidorna. Frågan uppkom under övriga ärenden på årets ordinarie stämma, och styrelsen ålades att hantera ärendet vidare. Läs mer i tidningen. INNEHÅLL Nummer 39 av Prästhagen Information innehåller: SIDA 1 SIDA 2 SIDA 3 SIDA 4 SIDA 5 SIDA 6 KOLLEKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING, NYA ORDNINGSREGLER, FARLIGA LEKAR, UTETAK PÅ FRAMSIDAN FÖRSÄLJARE I OMRÅDET, TRÅNGA INFARTER, NY MEDLEMSKONTAKT, NEJ TILL UTETAK PÅ FRAMSIDAN, UNDVIK TRAFIK I OMRÅDET ANALOGA TV-SLÄCKNINGEN, RAPPORT FRÅN ÅRETS STÄMMA WALK THE WORLD, TRÄDGÅRDSKURSEN, VÅRENS STÄDDAG INBROTT I VÄSBY VANLIGARE, NYA STYRELSEN, FISKEKORT FÖR EDSSJÖN, VILL DU DELTA I KLIPPGRUPPEN? BLI GÅRDSRÅD!, TELEFONLISTA Nästa nummer av Prästhagen Information distribueras troligen i september. PRÄSTHAGEN INFORMATION Redaktör Neptunigränd 34 Ansvarig utgivare Gunilla Hellenius, ordförande Neptunigränd 71 Justering Katarina Lind Tungel Foto (där ej annat anges) Katarina och Denna tidning är tryckt på miljömärkt papper Kaskad 80 g/m 2 (SIS )

2 Informationstidning för BRF Prästhagen Nummer 39 i juni 2006, sida 2 av 6 FÖRSÄLJARE I OMRÅDET Tydligen har flertalet boende i området blivit kontaktade av försäljare för luftvärmeväxlare. Det är viktigt att påtala för försäljarna att ni bor i ett bostadsrättsområde, där luftvärmeväxlarna ombesörjes av föreningen. TRÅNGA INFARTER Föreningen har pratat med brandkåren i Upplands Väsby, och de har påtalat att många av föreningens infarter är för trånga. Föreningen ska tillse att det är framkomligt överallt för akutfordon, som exempelvis ambulanser. Det innebär till och med att föreningen inte får ha blompottor som hinder i gångarna - det kan immobilisera akutfordon. NY MEDLEMSKONTAKT Föreningen har bytt medlemskontakt och har en separat kontakttelefon för ändamålet. Nytt telefonnummer är Detta nummer finns även hänvisning till på föreningens telefonsvarare, på telefon Felanmälan ska fortfarande göras på telefon Till hösten kommer föreningen troligen byta fastighetsskötare, och därmed eventuellt också felanmälannummer. föreningen ska teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg. Därefter anslöt föreningen sig till detta. Därmed har alla i föreningen, genom föreningens fastighetsförsäkring, ett försäkringsskydd som man normalt tecknar som bostadsrättstillägg på sin egen hemförsäkring. Det kollektiva bostadsrättstillägget gör det lättare för de boende/föreningen att hantera försäkringsärenden och minskar dessutom kostnaden - ett individuellt bostadsrättstillägg är dyrare än det kollektiva. Kostnaden, som det nya tillägget medför, kommer inte att kosta de boende något extra - den vinst föreningen gjorde i och med att föreningen bytte försäkringsbolag täcker detta. Säg upp ert bostadsrättstillägg i hemförsäkringen. Om det uppstår en försäkringsskada i er bostadsrätt, och ni fortfarande har bostadsrättstillägg på er egen hemförsäkring, kommer föreningens försäkringsbolag att vilja fördela försäkringskostaderna mellan både det privata och kollektiva bostadsrättsskyddet, vilket medför större självriskkostnader för den boende. NEJ TILL UTETAK PÅ FRAMSIDAN För alla former av byggen, tillse att ni läst på ordningsreglerna. Detta gäller både utomhus (utetak, staket, verandor med mera) och inomhus. Vid alla oklarheter - kontakta styrelsen, skriftligen. På stämman visade några intresse för att få bygga utetak på framsidan. Eftersom ärendet uppkom under övrigt, fanns det ingen möjlighet för föreningen att rösta i ärendet. ålades att utreda önskemålet vidare. har tills vidare beslutat att ej medge utetak på framsidorna. Kommunens bygglovsavdelning avråder föreningen från att bevilja utetak på framsidan. Vidare tror styrelsen att det kan medföra en hel del ansvarsfrågor och dispyter mellan medlemmar. Är intresset fortfarande starkt för utetak på framsidorna vill styrelsen att de intresserade lämnar in en motion till nästa stämma, så att alla boende i föreningen har en chans att rösta för eller emot förslaget. KOLLEKTIVT BOSTADSRÄTTSTILLÄGG I våras bytte föreningen försäkringsbolag till Trygghansa. I och med detta såg föreningen även över möjligheterna att teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg hos Trygghansa. Vid ordinarie stämma tog stämman ett enhälligt beslut att UNDVIK TRAFIK I OMRÅDET I vissa delar av området är det mycket moped-körande och de boende störs av oväsendet och påtalar även att det går fort och därmed är risk för olyckor inne i området. Var vänlig och undvik att köra bil, moped eller motorcykel genom området. Kör försiktigt om ni måste åka in i

3 Informationstidning för BRF Prästhagen Nummer 39 i juni 2006, sida 3 av 6 området. Och vänligen, parkera inte er bil inne i området - varken lång eller bara en liten stund. ANALOGA TV-SLÄCKNINGEN Det finns några i föreningen som frågat vad som händer när man släcker det analoga marksända TV-nätet. Svaret är att ComHem kabeltv kommer att fortsätta som tidigare över kabel-tv-nätet. Den analoga släckningen kommer således inte innebära några förändringar för oss i föreningen. ComHem kommer även i fortsättningen distribuera basutbudet analogt och däröver även erbjuda bredband, telefoni och digitaltv. låneläge. Man berättade om bytet av elleverantör till EOn, vindskydden, inblandningen av HSB i försäkringsärenden, bytet av försäkringsbolag till TryggHansa, omläggningen till ny bank (Föreningssparbanken) av ett av föreningens lån, extraamortering med mera. Stämman hade frågor om vindskydden, och styrelsen förklarade situationen och planerna. Innan pausen kom två representanter från TNT, platschef Thomas Engman och storkundsansvarige Anders Holmberg. De berättade kort om sin verksamhet och svarade på frågor från stämman. TNT berättade också om det kommande eventet Walk the world och hoppades på föreningens deltagande. Därefter gjorde stämman en paus och kaffe, macka, kaka och frukt serverades. Efter pausen inledde Barry med att förklara att alla fyra motioner som inkommit till stämman hade inkommit senare än vad stadgarna utlyser. Stämman beslöt att intresserösta om motionerna. Första motionen avsåg gemensam lokal i området. Det konstaterades att ärendet diskuterats på tidigare stämma, och då röstats ner. Man diskuterade möjligheterna att använda befintliga lokaler i omnejden. När man undersökte intresset för en föreningslokal konstaterades att hälften av de röstberättigade var intresserade av detta. gavs i uppdrag att genomföra en enkätundersökning. RAPPORT FRÅN ÅRETS STÄMMA Till vår stora glädje hade fler bostadsrättsinnehavare än vanligt tagit sig till årets stämma, som hölls en solig onsdag i april. Det var 60 personer närvarande och 51 röstande. s vice ordförande Barry Wilhelmsson valdes till ordförande för stämman. Efter det att sekreterare, justeringsmän och rösträknare utsetts, och man konstaterat att kallelsen skickats ut enligt konstens regler, föredrogs styrelsens förvaltningsberättelse. Inga frågor uppkom. Därpå föredrog föreningens ekonomiska förvaltare, Petter Brolin, föreningens resultat- och balansräkning. Petter drog de viktigaste siffrorna, men förklarade också en hel del om hur bokföringen fungerar i en bostadsrättsförening. Ett par frågor uppkom om förvaltningskostnaderna. Därpå redogjordes revisorernas berättelse, resultat- och balansräkningen fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årets resultat om kronor jämte balanserade vinstmedel om kronor balanserades i ny räkning. Därefter föredrog styrelsens ordförande,, budgeten för Likaså presenterades aktuella månadsavgifter, andelstal, intäkts/utgifts-fördelning och Den andra motionen avsåg önskemål om att sätta upp en skylt med föreningens namn och en klocka på gaveln av tvättstugan på Tellusgränd 1, synligt från busshållplatsen. Det skulle kunna ge ett snyggt men privat intryck, och förhoppningsvis också leda till att färre personer väljer att gena genom området till sina jobb. Stämman enades om att det var en bra idé, och styrelsen ålades att ordna detta. Tredje motionen avsåg en förändring av tvättstugetider. Förslaget löd att man skulle få utnyttja resterande tid av en bokad tvättid, om den som bokat tvättstugan inte gjort anspråk på lokalen inom en timme. Handuppräckning gav att 32 röster var för förslaget och 4 mot. Stämman beslöt att pröva förslaget omgående. Den fjärde och sista motionen handlade om förslag att styrelsen skulle inleda en undersökning om friköp av bostadsrätterna. svarade med att förklara att förslaget diskuterats tidigare och presenterade ett antal motargument. Motionären bemötte argumenten och förklarade fördelarna med friköpet. Handuppräckning visade att stämman med stor majoritet röstade mot förslaget. Man gick vidare med mötet med att presentera nytt förslag på styrelsearvode, där respektive arvode höjts med cirka 10%. Förslaget godkändes enhälligt av stämman. Valberedningens förslag av styrelsesammansättning presenterades, och stämman biföll förslaget (se separat

4 Informationstidning för BRF Prästhagen Nummer 39 i juni 2006, sida 4 av 6 artikel i tidningen). Därefter valdes revisorer och valberedning för 2006/2007. vädret var oberäkneligt. Som separat punkt på stämman diskuterades kollektivt bostadsrättstillägg. redogjorde för fördelar och nackdelar med kollektivt bostadsrättstillägg och berättade problemen som varit med försäkringsärenden. Stämman godkände enhälligt att föreningen tecknar ett kollektivt bostadsrättstillägg till fastighetsförsäkringen hos TryggHansa. När det nya avtalet är klart, ska styrelsen gå ut med information, så att bostadsrättsinnehavarna kan avsluta sina befintliga tillägg till hemförsäkringarna. Därefter kom stämman in på övriga ärenden. Barry berättade om vårens städdag. Man diskuterade katter, grovsopor och skräp. Man diskuterade pulkaåkningen i bullervallsslänten och att det är till problem för några av de boende. Säkerheten kring utfarten Neptunigränd behöver förbättras. Några medlemmar ville bygga utetak på framsidan - styrelsen ålades att fundera vidare på detta. Asfaltering av området togs upp igen, och intresse visades för att styrelsen utreder det på nytt. Några ville ha fler fasta parkeringsplatser som man hyr ut, vilket diskuterades. Skicket på maskinerna i tvättstugorna diskuterades. Därefter avslutades mötet. Protokollet från stämman går förstås att hämta från föreningens hemsida - se arkivet. Depåchef Thomas Engman Depåchef Thomas Engman höll i arrangemanget och hade ordnat med lokalvisning, korvgrillning, hoppborg, lotteri, tipspromenad och mycket annat. Se fler bilder från dagen och på TNT s lokaler på fotosidan på vår hemsida - TRÄDGÅRDSKURSEN Trädgårdsmästare Bengt Andersson, boende på Tellusgränd, ställde upp på en liten trädgårdskurs i våras. Intresset för deltagande blev stort, och man delade upp i tre omgångar. Under ett par timmar visade man grunderna för plantering och vård och gjorde en rundvandring i området för att identifiera växter och diskutera skötseln av dessa. Kvällen var mycket uppskattad och styrelsen har fått många uppskattande kommentarer att framföra till Bengt. Tack! VÅRENS STÄDDAG WALK THE WORLD Den 21 maj arrangerade TNT ett kombinerat öppet hus och gemensam vandring (för FN s event Fight Hunger - Walk The World ). Förutom anställda hos TNT var föreningen inbjuden att delta i eventet. Det var dock lågt deltagande från föreningen. Både styrelsen och TNT hade hoppats på en högre närvaro från föreningen för att på så sätt förstärka dialogen mellan föreningen och TNT. Förhoppningsvis berodde det låga deltagarantalet från föreningen på att Lördagen den 6 maj hölls föreningens vårstäddag. Det blev ett stort deltagande och återigen fick föreningen mycket gjort - gräsmattorna blev krattade, buskagen blev rensade, parkeringarna sopade, brunnarna tömda, gångarna gruspåfyllda och sandlådorna sandbytta. Det finns fortfarande sand kvar på Neptunigränds infart, och jord kvar vid Merkurigränds infart. Om er gård inte har bytt sand, se till att göra ett sandbyte till ny fräsch sand - gammal sand kan vara giftig för barnen. Likaså går det bra att hämta jord från Merkurigränd till buskarna i området eller på innergården.

5 Informationstidning för BRF Prästhagen Nummer 39 i juni 2006, sida 5 av 6 I juni kommer ISS att rengöra tvättstugorna. Mer leksand ska fyllas på i de centrala leklådorna. INBROTT I VÄSBY VANLIGARE Enligt en skrivelse från Polisen till bostadsområden i Upplands Väsby har bostadsinbrotten i Upplands Väsby blivit vanligare. Främst har inbrotten ökat i villaområden i Runbytrakten. Polisen manar till förhöjd uppmärksamhet i sommar. Reser ni bort - be grannen hålla ett extra öga på er bostad. Daniel Hedenström Jenni Fredén Hans Forslund Anna Ahmad FISKEKORT FÖR EDSSJÖN Så här inför sommaren vill vi påpeka att det erfordras fiskekort för att få fiska i Edssjön. Fiskekort löses hos Fiskeklubben Forellen. Som medlem i fiskeklubben har man möjlighet att hyra klubbens roddbåt i Edssjön, delta i klubbens tävlingar och andra aktiviteter. NYA STYRELSEN Vid stämman röstade föreningen igenom valberedningens förslag på styrelsemedlemmar. Det fanns dock inget förslag på styrelsesammansättning. konstituerades därmed på första styrelsemötet. Dessförinnan hade Barry Wilhelmsson anmält att han inte kommer delta i styrelsen, 2006/2007. Mer information om klubben, gällande regler för Edssjön och mer information om fiskekortet hittar du på FK Forellens informativa hemsida, Det går även att kontakta klubben på telefon VILL DU DELTA I KLIPPGRUPPEN? Vi söker boende i föreningen som är intresserad av att delta i föreningens gräsklippargrupp. Deltagare i gruppen hjälper till att hålla området klippt med hjälp av åkgräsklippare, bensinklippare och trimmers. Arvode utgår givetvis med 150 kronor per timme. Ytterligare information lämnas av gruppens samordnare, Fredy Duran, telefon Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ordinarie Ordinarie Gunilla Hellenius Ulrika Öberg Fredy Duran Rose-Marie Danielsson

6 Informationstidning för BRF Prästhagen Nummer 39 i juni 2006, sida 6 av 6 BLI GÅRDSRÅD! Gårdsrådet utgör en viktig länk mellan styrelsen och varje enskild medlem. Man träffas cirka 10 gånger per år i föreningens möteslokal och över en kopp kaffe lämnas information från styrelsen om vad som händer i föreningen och samtidigt ställs frågor och lämnas synpunkter som vidarebefordras till styrelsen via gårdsrådsansvarige, som sedan återkopplar till gårdsrådet som i sin tur kan informera sin gård och enskild medlem. Det finns alltid mycket att prata om och ibland blir det livliga diskussioner, men samtidigt mycket skratt och en känsl a av gemenskap. På det senaste gårdsrådsmötet till exempel ordnades det med "grill-knytis", ute på udden var det tänkt, men på grund av vädret höll man till i en av trädgårdarna istället. På varje gård skall det finnas ett gårdsråd, och nu saknas det gårdsråd på gård 3 och 11. Varför inte pröva på att bli gårdsråd och bli delaktig i din egen förening!? Kontakta Gårdsrådsansvarig Rose-Marie Danielsson, Neptunigränd 55, telefon TREVLIG SOMMAR! Tips! Klipp av nedanstående lapp och sätt upp på kylskåpet! Gård Adress Gårdsråd Nr Jupitervägen Gård 11 Gård 2 Gård 1 Gård 9 Gård 10 Gård 4 Gård 6 Gård 7 Älvsundavägen Gård 3 Gård 5 Gård 8 1. Tellusgränd 2-15 Jorge Quinteros Tellusgränd Christina Sjögren Neptunigränd Vakant! 4. Neptunigränd Karin Andersén Neptunigränd Anna Pyhähuhta Neptunigränd Gun Larsson 28 Carina Fernström Neptunigränd Anette Goderyd Neptunigränd 2-13 Karin Ericson 6 9. Merkurigränd Åsa Larsson Merkurigränd Hans Olsson 45 Michael Karlsson Merkurigränd 2-21 Vakant! Föreningsadress Viktiga BRF Prästhagen Tellusgränd UPPLANDS VÄSBY Föreningskontor Telefonsvarare/fax Medlemskontakt Jenni Fredén Ekonomisk förvaltning Petter Brolin Felanmälan kabeltv ComHem Felanmälan Njursta Sanering

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2005 BRF PRÄSTHAGEN

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2005 BRF PRÄSTHAGEN PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2005 BRF PRÄSTHAGEN Mötesdata: Tid och plats Biosalongen i Nya Kulturhuset, Centralvägen 9 Tisdagen den 12 april 2005, klockan 18:30 Närvarande: Medlemmar enligt

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2013 BRF PRÄSTHAGEN

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2013 BRF PRÄSTHAGEN PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2013 BRF PRÄSTHAGEN Mötesdata: Tid och plats Eds Församlingsgård Onsdagen den 17 april 2013, klockan 18:30 Närvarande: Medlemmar enligt bifogad röstlängd Protokollet

Läs mer

Stallet, Prästgårdsmarken Tisdagen den 24 april2012, klockan 18:30. Medlemmar enligt bifogad röstlängd

Stallet, Prästgårdsmarken Tisdagen den 24 april2012, klockan 18:30. Medlemmar enligt bifogad röstlängd PROTOKOLLFRAN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2012 BRF PRÄSTHAGEN Mötesdata: Tid och plats Stallet, Prästgårdsmarken Tisdagen den 24 april2012, klockan 18:30 Närvarande: Medlemmar enligt bifogad röstlängd Protokollet

Läs mer

Dessutom deltog: förvaltare Stefan Skärhult, Hans Lindström från Riksbyggen och Thomas Lagerqvist från Bostadsrätterna.

Dessutom deltog: förvaltare Stefan Skärhult, Hans Lindström från Riksbyggen och Thomas Lagerqvist från Bostadsrätterna. PROTOKOLL Ordinarie föreningsstämma, Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 11 Datum: Tisdagen den 13 december 2011 Tid: 18.00 Plats: Söderledskyrkans församlingssal Följande bostadsrätter var representerade:

Läs mer

Brf Kungsängsliljan. Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan

Brf Kungsängsliljan. Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan Brf Kungsängsliljan Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan 2015-05-27 Stämmans öppnande. 1 Föreningens ordförande Krister Frost hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

Läs mer

Ribbybergs Samfällighetsförening

Ribbybergs Samfällighetsförening Ribbybergs Samfällighetsförening Protokoll från Föreningsstämma 2016-03-10 Inklusive bilagor Bilaga 1. Förslag till dagordning Bilaga 2a & b. Röstlängd/närvarolista & fullmakter Bilaga 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Brf Svalan 32-38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012

Brf Svalan 32-38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012 Brf Svalan 32-38 38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012 1 Brf Svalan 32-38 Kallelse till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Lidingö SK Hansbolls lokal Svalvägen 32, ingång på baksidan

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Vår förening består av 3 huskroppar vilka vi gemensamt äger och förvaltar genom en styrelse, som föreningen väljer på vår stämma vilken infaller

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Brf Sandvik

Årsredovisning 2015 för Brf Sandvik Årsredovisning 2015 för Brf Sandvik 716418-6889 KALLELSE Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening SANDVIK nr 267 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 19 maj år 2016 klockan 19.00

Läs mer

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2013-05-14 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2013-05-14 Utskriven: 2013-05-15 Närvarande medlemmar: 54

Läs mer

Kontakta gärna Hazze Molin, telefon 08-767 03 55, om det är någon ytterligare information du efterfrågar i pappersformat.

Kontakta gärna Hazze Molin, telefon 08-767 03 55, om det är någon ytterligare information du efterfrågar i pappersformat. Hej! Här kommer en sammanställning av den information som vi har publicerat på www.korvetten.se sedan förra utdraget som skickades ut den 2010-07-02. Hemsidan innehåller dock en mängd information i fasta

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010

Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010 Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010 Närvarande 38 personer. 1. Årsstämman öppnas Årsstämman förklarades öppnad av ordföranden Tina Lindberg. 2. Prövning om

Läs mer

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2010-05-24/GM Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2010-05-24 2010-05-25 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29

Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29 Protokoll fört vid årsstämma i Brf Berglandet i Nacka, 2013-05-29 Styrelsens ordförande Nils-Erik Hedin hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad. 1. Val av ordförande för stämman. Lars Edström,

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24

Bostadsrättsföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2007-05-24 Dagordning 1. Stämmans Öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av ordförande vid stämman 5. Val av sekreterare vid stämman 6. Val av två personer

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007

MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2007 Skolexamen,, värme,, bad... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal HSB Bostadsrättsförening Pålsundet Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012-04-25 kl 18:30 Högalidsskolans matsal KALLELSE Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Pålsundet i Stockholm kallas härmed

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

Murklan Bladet April

Murklan Bladet April Murklan Bladet April 2003 Information till de boende i bostadsrättsföreningen Murklan www.murklan.nu Innehåll Murklans redaktion: Staffan Berglund, tel: 50 20 36 epost:staffan.berglund @spv.se Kerstin

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening

Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening Nysam Nyköping i samverkan, EK Förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nysam Nyköping i samverkan, ek förening 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Banslätt den 28 maj 2008. 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman Per-Olof Erickson förklarade stämman öppnad och föreslog att Christer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015

Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015 Bostadsrättsföreningen Berglandets Årsstämma 2015 Onsdagen den 27 maj Tid: 19.00 Plats: Brf Bergakungens lokal Becksjudarvägen 35 bv Efter stämman serveras kaffe med dopp Hjärtligt välkommen! Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen

Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen Ordinarie Föreningsstämma Mötesplats: Aulan, Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55 Mötesdatum: Torsdagen den 2017-05-18 Tid: kl. 19.00 Deltagare: 89 medlemmar med rösträtt i Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen

Läs mer

Brf Kungsängsliljan. Leif Forsell anmälde att valet av protokollförare var Gunnel Larsson.

Brf Kungsängsliljan. Leif Forsell anmälde att valet av protokollförare var Gunnel Larsson. Brf Kungsängsliljan Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan 2007-06-04 i Lillhagaskolan 1 Stämman öppnas. Brf Kungsängsliljans ordförande Åke Sjödin hälsade samtliga välkomna

Läs mer

1 Stämmans öppnande Föreningens ordförande Vidar Skytén hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

1 Stämmans öppnande Föreningens ordförande Vidar Skytén hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Gula Husen i Häggvik, org nr 716416-6626. Torsdagen den 21 april 2016 kl 18:30. Lokal: Häggviks Gymnasiesärskola/Löpargymnasiets matsal.

Läs mer

MÅNADSINFORMATION APRIL 2008

MÅNADSINFORMATION APRIL 2008 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION APRIL 2008 Kalla nätter men våren är här... Information från Nya grannar Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18.

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18. Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 20 april 2013. 1 Stämman öppnas Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Anders Ekman som hälsade

Läs mer

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan.

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens

Läs mer

Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1. 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1. 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1(9) Föreningsstämma Tid: 2015-03-24 Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1 Protokoll 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Ordförande Sven Bjerèn valdes

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN Du och din bostadsrättsförening Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Protokoll ordinarie föreningsstämma Protokoll ordinarie föreningsstämma Dag Plats Önneredshallen, Påvelund Tid kl 19:00 20:00 Närvarande 22 fastigheter enligt bilaga 1 1 Stämmans öppnande Roland Norlén (RN) hälsade alla välkomna och höll

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Brf Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

Brf Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar stämman. Brf Kungsängsliljan Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s Brf Kungsängsliljan 2004-06-01 i Lillhagaskolan 1 Stämman öppnas. Föreningens ordförande Åke Sjödin hälsar alla välkomna och öppnar

Läs mer

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Till justeringspersoner och rösträknare utsågs Kristoffer Wijk och Johan Wickström.

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Till justeringspersoner och rösträknare utsågs Kristoffer Wijk och Johan Wickström. Tid Tisdagen den 26 maj 2015, klockan 18.00 Plats Bo Bergmans gata 4 Närvarande Medlemmar enligt röstlängd PROTOKOLL 1. Stämmans öppnande Föreningens ordförande Jan Mårdh öppnade stämman. 2. Godkännande

Läs mer

Bangolfklubben Linjen

Bangolfklubben Linjen Närvarande: Enligt bifogad närvarolista och röstlängd för mötet Tid / Plats 7 mars 2016, kl 18.30 / Badkolonin i Lill-Olas 1. Årsmötets öppnande Vice ordföranden Andreas Feuk hälsade alla välkomna och

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Protokoll Årsstämma Bostadsrättsföreningen Hökboet 2009

Protokoll Årsstämma Bostadsrättsföreningen Hökboet 2009 Protokoll Årsstämma Bostadsrättsföreningen Hökboet 2009 Dag Tisdagen den 2 juni 2009 Tid Kl 18.30 Plats Bondens Bar och Restaurang, Bondegatan 1D 1 Stämmans öppnande Föreningens ekonomiansvarige Mats Brolin

Läs mer

KALLELSE. Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm kallas härmed till: ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE. Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm kallas härmed till: ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm kallas härmed till: ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Tisdagen den 27 april 2010 klockan 19,00 Från klockan 18,30 finns det fika.

Läs mer

SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE

SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE Skånes Motorcyklister 2011-01-23 Sida 1 (5) SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE 2011-01-23 1 MÖTETS ÖPPNANDE Styrelsens ordförande Karina Svensson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2 VAL AV ORDFÖRANDE

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Välkomna till Brf. Furumossen

Välkomna till Brf. Furumossen Välkomna till Brf. Furumossen En liten lathund för dig som flyttar in i Furumossen. Lägenhetsnycklar och Tv-nyckel har ni övertagit av den eller de ni köpt er bostadsrätt från. Lägenhetsnyckeln går även

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA Du och övriga medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening Vilunda i Upplands Väsby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Dag: Måndag den 25 april 2016 Tid: 18:45 (registrering

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

Bävernytt. ordförande h a r o r d e t. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Feb 2008. Du som Medlem är Inbjuden till:

Bävernytt. ordförande h a r o r d e t. Din lokala nyhetskälla. Nr 1 - Feb 2008. Du som Medlem är Inbjuden till: Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 1 - Feb 2008 Du som Medlem är Inbjuden till: ordförande h a r o r d e t Styrelsens arbete efter jul och nyår flyter på för fullt. Vi har många bollar i luften. Om inte

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 1 Ordföranden har ordet: Att informera är viktigt och svårt. Information till medlemmar i Matrosen har främst skett via vår hemsida, www.matrosen.se samt på anslagstavlor

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Protokoll till ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Reimer i Stockholm 2016

Protokoll till ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Reimer i Stockholm 2016 Protokoll till ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Reimer i Stockholm 2016 (Organisationsnummer 702001 7559) Datum: Onsdag 20 april 2016 Tid : Kl. 19:00 lättare förtäring serveras från kl. 18:30 Plats:

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Styrelsen i Barkarby Allé Samfällighetsförening

Styrelsen i Barkarby Allé Samfällighetsförening 1(1) 2012-04-05 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 för Tid och plats: Torsdagen den 19 april, kl. 19:30 i Församlingslokalen Järfälla Kyrka. Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val

Läs mer

Bostadsrättföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2011-05-26

Bostadsrättföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2011-05-26 Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande Medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av Ordförande för stämman 5. Val av sekreterare 6. Val av två personer att

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Sollentuna KALLELSE

Sollentuna KALLELSE KALLELSE Sollentuna 2016-05-05 Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Silverdals Kulle 1 till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 1 juni kl. 19.00 i Tintomararummet, Sollentuna bibliotek,

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening Välkommen till Samfälligheten Silvermossans Regler Rättigheter & Skyldigheter för medlemmar. 2016.04.08. Silvermossan Silvermossan är en samfällighetsförening som består av 63 hushåll. Området byggdes

Läs mer

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Uthammar Udds Samfällighetsförening Uthammar Udds Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 9 juli 2016 kl 10.00 i Smedjan Uthammar. Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1) 1 Ordförande Karl-Åge Skansberg

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas vid följande tillfällen,

Läs mer

Brf ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30

Brf ÅRSREDOVISNING. Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30 Brf ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2009-05-01 till 2010-04-30 Byggnationen i Brf Gunilla utfördes av I Sjölanders Byggnads AB. Produktionskostnaden inklusive kostnader för tomt, lagfart, trädgårdsanläggning

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg KALLELSE till Extra Föreningsstämma HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg Dag: Tisdag den 16 september 2014 Klockan: 19:00 Plats: Dalheimers Hus DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar PROTOKOLL fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Plats: Sturebyskolans aula Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar Föredragningslista

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare Mars 2017 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer