PRÄSTHAGEN INFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRÄSTHAGEN INFORMATION"

Transkript

1 Prästhagen Information utges av och för BRF Prästhagen i Upplands Väsby. Prästhagens internet-hemsida finner du på adressen PRÄSTHAGEN INFORMATION Nummer 39, juni 2006 Det är många barn som leker på infarter och parkeringar - man sparkar boll, spelar bandy, cyklar och åker skateboard. Det känns som det bara är en tidsfråga innan en allvarlig olycka händer. Föräldrar - försök hålla bättre uppsikt över vad era barn gör. Ni som uppmärksammar detta - hjälp till och säg till barnen och, om det inte hjälper, prata med barnens föräldrar. Vi måste alla hjälpas åt och förebygga riskerna. INFORMATION FRÅN STYRELSEN Kollektiv bostadsrättsförsäkring Föreningens kollektiva bostadsrättstillägg är nu i drift, och därmed kan alla medlemmar i föreningen teckna av det bostadsrättstillägg som de tidigare varit skyldiga att ha ovanpå sin ordinarie hemförsäkring. Läs mer i tidningen. Nya ordningsregler Föreningens ordningsregler har uppdaterats. Efter beslut på ordinarie stämma har reglerna för tvättstugetider förändrats. Likaså har vissa av reglerna förtydligats. Ordningsreglerna går att ladda ner från föreningens hemsida (se arkivet ). Farliga lekar TNT vädjar till föräldrar i området att hålla uppsikt över sina barn. Det finns några barn som leker vid lastbilsinfarten till TNT - de leker med de automatiska grindarna, när lastbilarna ska köra igenom, och det finns stora risker för skador. Boende i området har påträffat barn som leker på Älvsundavägen - barnen har lagt sig på vägen när det är bilar på väg, och bilarna får väja. Utetak på framsidan har beslutat att ej medge utetaksbyggen på framsidorna. Frågan uppkom under övriga ärenden på årets ordinarie stämma, och styrelsen ålades att hantera ärendet vidare. Läs mer i tidningen. INNEHÅLL Nummer 39 av Prästhagen Information innehåller: SIDA 1 SIDA 2 SIDA 3 SIDA 4 SIDA 5 SIDA 6 KOLLEKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING, NYA ORDNINGSREGLER, FARLIGA LEKAR, UTETAK PÅ FRAMSIDAN FÖRSÄLJARE I OMRÅDET, TRÅNGA INFARTER, NY MEDLEMSKONTAKT, NEJ TILL UTETAK PÅ FRAMSIDAN, UNDVIK TRAFIK I OMRÅDET ANALOGA TV-SLÄCKNINGEN, RAPPORT FRÅN ÅRETS STÄMMA WALK THE WORLD, TRÄDGÅRDSKURSEN, VÅRENS STÄDDAG INBROTT I VÄSBY VANLIGARE, NYA STYRELSEN, FISKEKORT FÖR EDSSJÖN, VILL DU DELTA I KLIPPGRUPPEN? BLI GÅRDSRÅD!, TELEFONLISTA Nästa nummer av Prästhagen Information distribueras troligen i september. PRÄSTHAGEN INFORMATION Redaktör Neptunigränd 34 Ansvarig utgivare Gunilla Hellenius, ordförande Neptunigränd 71 Justering Katarina Lind Tungel Foto (där ej annat anges) Katarina och Denna tidning är tryckt på miljömärkt papper Kaskad 80 g/m 2 (SIS )

2 Informationstidning för BRF Prästhagen Nummer 39 i juni 2006, sida 2 av 6 FÖRSÄLJARE I OMRÅDET Tydligen har flertalet boende i området blivit kontaktade av försäljare för luftvärmeväxlare. Det är viktigt att påtala för försäljarna att ni bor i ett bostadsrättsområde, där luftvärmeväxlarna ombesörjes av föreningen. TRÅNGA INFARTER Föreningen har pratat med brandkåren i Upplands Väsby, och de har påtalat att många av föreningens infarter är för trånga. Föreningen ska tillse att det är framkomligt överallt för akutfordon, som exempelvis ambulanser. Det innebär till och med att föreningen inte får ha blompottor som hinder i gångarna - det kan immobilisera akutfordon. NY MEDLEMSKONTAKT Föreningen har bytt medlemskontakt och har en separat kontakttelefon för ändamålet. Nytt telefonnummer är Detta nummer finns även hänvisning till på föreningens telefonsvarare, på telefon Felanmälan ska fortfarande göras på telefon Till hösten kommer föreningen troligen byta fastighetsskötare, och därmed eventuellt också felanmälannummer. föreningen ska teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg. Därefter anslöt föreningen sig till detta. Därmed har alla i föreningen, genom föreningens fastighetsförsäkring, ett försäkringsskydd som man normalt tecknar som bostadsrättstillägg på sin egen hemförsäkring. Det kollektiva bostadsrättstillägget gör det lättare för de boende/föreningen att hantera försäkringsärenden och minskar dessutom kostnaden - ett individuellt bostadsrättstillägg är dyrare än det kollektiva. Kostnaden, som det nya tillägget medför, kommer inte att kosta de boende något extra - den vinst föreningen gjorde i och med att föreningen bytte försäkringsbolag täcker detta. Säg upp ert bostadsrättstillägg i hemförsäkringen. Om det uppstår en försäkringsskada i er bostadsrätt, och ni fortfarande har bostadsrättstillägg på er egen hemförsäkring, kommer föreningens försäkringsbolag att vilja fördela försäkringskostaderna mellan både det privata och kollektiva bostadsrättsskyddet, vilket medför större självriskkostnader för den boende. NEJ TILL UTETAK PÅ FRAMSIDAN För alla former av byggen, tillse att ni läst på ordningsreglerna. Detta gäller både utomhus (utetak, staket, verandor med mera) och inomhus. Vid alla oklarheter - kontakta styrelsen, skriftligen. På stämman visade några intresse för att få bygga utetak på framsidan. Eftersom ärendet uppkom under övrigt, fanns det ingen möjlighet för föreningen att rösta i ärendet. ålades att utreda önskemålet vidare. har tills vidare beslutat att ej medge utetak på framsidorna. Kommunens bygglovsavdelning avråder föreningen från att bevilja utetak på framsidan. Vidare tror styrelsen att det kan medföra en hel del ansvarsfrågor och dispyter mellan medlemmar. Är intresset fortfarande starkt för utetak på framsidorna vill styrelsen att de intresserade lämnar in en motion till nästa stämma, så att alla boende i föreningen har en chans att rösta för eller emot förslaget. KOLLEKTIVT BOSTADSRÄTTSTILLÄGG I våras bytte föreningen försäkringsbolag till Trygghansa. I och med detta såg föreningen även över möjligheterna att teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg hos Trygghansa. Vid ordinarie stämma tog stämman ett enhälligt beslut att UNDVIK TRAFIK I OMRÅDET I vissa delar av området är det mycket moped-körande och de boende störs av oväsendet och påtalar även att det går fort och därmed är risk för olyckor inne i området. Var vänlig och undvik att köra bil, moped eller motorcykel genom området. Kör försiktigt om ni måste åka in i

3 Informationstidning för BRF Prästhagen Nummer 39 i juni 2006, sida 3 av 6 området. Och vänligen, parkera inte er bil inne i området - varken lång eller bara en liten stund. ANALOGA TV-SLÄCKNINGEN Det finns några i föreningen som frågat vad som händer när man släcker det analoga marksända TV-nätet. Svaret är att ComHem kabeltv kommer att fortsätta som tidigare över kabel-tv-nätet. Den analoga släckningen kommer således inte innebära några förändringar för oss i föreningen. ComHem kommer även i fortsättningen distribuera basutbudet analogt och däröver även erbjuda bredband, telefoni och digitaltv. låneläge. Man berättade om bytet av elleverantör till EOn, vindskydden, inblandningen av HSB i försäkringsärenden, bytet av försäkringsbolag till TryggHansa, omläggningen till ny bank (Föreningssparbanken) av ett av föreningens lån, extraamortering med mera. Stämman hade frågor om vindskydden, och styrelsen förklarade situationen och planerna. Innan pausen kom två representanter från TNT, platschef Thomas Engman och storkundsansvarige Anders Holmberg. De berättade kort om sin verksamhet och svarade på frågor från stämman. TNT berättade också om det kommande eventet Walk the world och hoppades på föreningens deltagande. Därefter gjorde stämman en paus och kaffe, macka, kaka och frukt serverades. Efter pausen inledde Barry med att förklara att alla fyra motioner som inkommit till stämman hade inkommit senare än vad stadgarna utlyser. Stämman beslöt att intresserösta om motionerna. Första motionen avsåg gemensam lokal i området. Det konstaterades att ärendet diskuterats på tidigare stämma, och då röstats ner. Man diskuterade möjligheterna att använda befintliga lokaler i omnejden. När man undersökte intresset för en föreningslokal konstaterades att hälften av de röstberättigade var intresserade av detta. gavs i uppdrag att genomföra en enkätundersökning. RAPPORT FRÅN ÅRETS STÄMMA Till vår stora glädje hade fler bostadsrättsinnehavare än vanligt tagit sig till årets stämma, som hölls en solig onsdag i april. Det var 60 personer närvarande och 51 röstande. s vice ordförande Barry Wilhelmsson valdes till ordförande för stämman. Efter det att sekreterare, justeringsmän och rösträknare utsetts, och man konstaterat att kallelsen skickats ut enligt konstens regler, föredrogs styrelsens förvaltningsberättelse. Inga frågor uppkom. Därpå föredrog föreningens ekonomiska förvaltare, Petter Brolin, föreningens resultat- och balansräkning. Petter drog de viktigaste siffrorna, men förklarade också en hel del om hur bokföringen fungerar i en bostadsrättsförening. Ett par frågor uppkom om förvaltningskostnaderna. Därpå redogjordes revisorernas berättelse, resultat- och balansräkningen fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årets resultat om kronor jämte balanserade vinstmedel om kronor balanserades i ny räkning. Därefter föredrog styrelsens ordförande,, budgeten för Likaså presenterades aktuella månadsavgifter, andelstal, intäkts/utgifts-fördelning och Den andra motionen avsåg önskemål om att sätta upp en skylt med föreningens namn och en klocka på gaveln av tvättstugan på Tellusgränd 1, synligt från busshållplatsen. Det skulle kunna ge ett snyggt men privat intryck, och förhoppningsvis också leda till att färre personer väljer att gena genom området till sina jobb. Stämman enades om att det var en bra idé, och styrelsen ålades att ordna detta. Tredje motionen avsåg en förändring av tvättstugetider. Förslaget löd att man skulle få utnyttja resterande tid av en bokad tvättid, om den som bokat tvättstugan inte gjort anspråk på lokalen inom en timme. Handuppräckning gav att 32 röster var för förslaget och 4 mot. Stämman beslöt att pröva förslaget omgående. Den fjärde och sista motionen handlade om förslag att styrelsen skulle inleda en undersökning om friköp av bostadsrätterna. svarade med att förklara att förslaget diskuterats tidigare och presenterade ett antal motargument. Motionären bemötte argumenten och förklarade fördelarna med friköpet. Handuppräckning visade att stämman med stor majoritet röstade mot förslaget. Man gick vidare med mötet med att presentera nytt förslag på styrelsearvode, där respektive arvode höjts med cirka 10%. Förslaget godkändes enhälligt av stämman. Valberedningens förslag av styrelsesammansättning presenterades, och stämman biföll förslaget (se separat

4 Informationstidning för BRF Prästhagen Nummer 39 i juni 2006, sida 4 av 6 artikel i tidningen). Därefter valdes revisorer och valberedning för 2006/2007. vädret var oberäkneligt. Som separat punkt på stämman diskuterades kollektivt bostadsrättstillägg. redogjorde för fördelar och nackdelar med kollektivt bostadsrättstillägg och berättade problemen som varit med försäkringsärenden. Stämman godkände enhälligt att föreningen tecknar ett kollektivt bostadsrättstillägg till fastighetsförsäkringen hos TryggHansa. När det nya avtalet är klart, ska styrelsen gå ut med information, så att bostadsrättsinnehavarna kan avsluta sina befintliga tillägg till hemförsäkringarna. Därefter kom stämman in på övriga ärenden. Barry berättade om vårens städdag. Man diskuterade katter, grovsopor och skräp. Man diskuterade pulkaåkningen i bullervallsslänten och att det är till problem för några av de boende. Säkerheten kring utfarten Neptunigränd behöver förbättras. Några medlemmar ville bygga utetak på framsidan - styrelsen ålades att fundera vidare på detta. Asfaltering av området togs upp igen, och intresse visades för att styrelsen utreder det på nytt. Några ville ha fler fasta parkeringsplatser som man hyr ut, vilket diskuterades. Skicket på maskinerna i tvättstugorna diskuterades. Därefter avslutades mötet. Protokollet från stämman går förstås att hämta från föreningens hemsida - se arkivet. Depåchef Thomas Engman Depåchef Thomas Engman höll i arrangemanget och hade ordnat med lokalvisning, korvgrillning, hoppborg, lotteri, tipspromenad och mycket annat. Se fler bilder från dagen och på TNT s lokaler på fotosidan på vår hemsida - TRÄDGÅRDSKURSEN Trädgårdsmästare Bengt Andersson, boende på Tellusgränd, ställde upp på en liten trädgårdskurs i våras. Intresset för deltagande blev stort, och man delade upp i tre omgångar. Under ett par timmar visade man grunderna för plantering och vård och gjorde en rundvandring i området för att identifiera växter och diskutera skötseln av dessa. Kvällen var mycket uppskattad och styrelsen har fått många uppskattande kommentarer att framföra till Bengt. Tack! VÅRENS STÄDDAG WALK THE WORLD Den 21 maj arrangerade TNT ett kombinerat öppet hus och gemensam vandring (för FN s event Fight Hunger - Walk The World ). Förutom anställda hos TNT var föreningen inbjuden att delta i eventet. Det var dock lågt deltagande från föreningen. Både styrelsen och TNT hade hoppats på en högre närvaro från föreningen för att på så sätt förstärka dialogen mellan föreningen och TNT. Förhoppningsvis berodde det låga deltagarantalet från föreningen på att Lördagen den 6 maj hölls föreningens vårstäddag. Det blev ett stort deltagande och återigen fick föreningen mycket gjort - gräsmattorna blev krattade, buskagen blev rensade, parkeringarna sopade, brunnarna tömda, gångarna gruspåfyllda och sandlådorna sandbytta. Det finns fortfarande sand kvar på Neptunigränds infart, och jord kvar vid Merkurigränds infart. Om er gård inte har bytt sand, se till att göra ett sandbyte till ny fräsch sand - gammal sand kan vara giftig för barnen. Likaså går det bra att hämta jord från Merkurigränd till buskarna i området eller på innergården.

5 Informationstidning för BRF Prästhagen Nummer 39 i juni 2006, sida 5 av 6 I juni kommer ISS att rengöra tvättstugorna. Mer leksand ska fyllas på i de centrala leklådorna. INBROTT I VÄSBY VANLIGARE Enligt en skrivelse från Polisen till bostadsområden i Upplands Väsby har bostadsinbrotten i Upplands Väsby blivit vanligare. Främst har inbrotten ökat i villaområden i Runbytrakten. Polisen manar till förhöjd uppmärksamhet i sommar. Reser ni bort - be grannen hålla ett extra öga på er bostad. Daniel Hedenström Jenni Fredén Hans Forslund Anna Ahmad FISKEKORT FÖR EDSSJÖN Så här inför sommaren vill vi påpeka att det erfordras fiskekort för att få fiska i Edssjön. Fiskekort löses hos Fiskeklubben Forellen. Som medlem i fiskeklubben har man möjlighet att hyra klubbens roddbåt i Edssjön, delta i klubbens tävlingar och andra aktiviteter. NYA STYRELSEN Vid stämman röstade föreningen igenom valberedningens förslag på styrelsemedlemmar. Det fanns dock inget förslag på styrelsesammansättning. konstituerades därmed på första styrelsemötet. Dessförinnan hade Barry Wilhelmsson anmält att han inte kommer delta i styrelsen, 2006/2007. Mer information om klubben, gällande regler för Edssjön och mer information om fiskekortet hittar du på FK Forellens informativa hemsida, Det går även att kontakta klubben på telefon VILL DU DELTA I KLIPPGRUPPEN? Vi söker boende i föreningen som är intresserad av att delta i föreningens gräsklippargrupp. Deltagare i gruppen hjälper till att hålla området klippt med hjälp av åkgräsklippare, bensinklippare och trimmers. Arvode utgår givetvis med 150 kronor per timme. Ytterligare information lämnas av gruppens samordnare, Fredy Duran, telefon Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ordinarie Ordinarie Gunilla Hellenius Ulrika Öberg Fredy Duran Rose-Marie Danielsson

6 Informationstidning för BRF Prästhagen Nummer 39 i juni 2006, sida 6 av 6 BLI GÅRDSRÅD! Gårdsrådet utgör en viktig länk mellan styrelsen och varje enskild medlem. Man träffas cirka 10 gånger per år i föreningens möteslokal och över en kopp kaffe lämnas information från styrelsen om vad som händer i föreningen och samtidigt ställs frågor och lämnas synpunkter som vidarebefordras till styrelsen via gårdsrådsansvarige, som sedan återkopplar till gårdsrådet som i sin tur kan informera sin gård och enskild medlem. Det finns alltid mycket att prata om och ibland blir det livliga diskussioner, men samtidigt mycket skratt och en känsl a av gemenskap. På det senaste gårdsrådsmötet till exempel ordnades det med "grill-knytis", ute på udden var det tänkt, men på grund av vädret höll man till i en av trädgårdarna istället. På varje gård skall det finnas ett gårdsråd, och nu saknas det gårdsråd på gård 3 och 11. Varför inte pröva på att bli gårdsråd och bli delaktig i din egen förening!? Kontakta Gårdsrådsansvarig Rose-Marie Danielsson, Neptunigränd 55, telefon TREVLIG SOMMAR! Tips! Klipp av nedanstående lapp och sätt upp på kylskåpet! Gård Adress Gårdsråd Nr Jupitervägen Gård 11 Gård 2 Gård 1 Gård 9 Gård 10 Gård 4 Gård 6 Gård 7 Älvsundavägen Gård 3 Gård 5 Gård 8 1. Tellusgränd 2-15 Jorge Quinteros Tellusgränd Christina Sjögren Neptunigränd Vakant! 4. Neptunigränd Karin Andersén Neptunigränd Anna Pyhähuhta Neptunigränd Gun Larsson 28 Carina Fernström Neptunigränd Anette Goderyd Neptunigränd 2-13 Karin Ericson 6 9. Merkurigränd Åsa Larsson Merkurigränd Hans Olsson 45 Michael Karlsson Merkurigränd 2-21 Vakant! Föreningsadress Viktiga BRF Prästhagen Tellusgränd UPPLANDS VÄSBY Föreningskontor Telefonsvarare/fax Medlemskontakt Jenni Fredén Ekonomisk förvaltning Petter Brolin Felanmälan kabeltv ComHem Felanmälan Njursta Sanering

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

TRE DAMER Nr 71 April 2011

TRE DAMER Nr 71 April 2011 TRE DAMER Nr 71 April 2011 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas vid följande tillfällen,

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

sbcdirekt Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Att spara pengar i den löpande

sbcdirekt Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Att spara pengar i den löpande sbcdirekt Nummer 4 Maj 2009 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Föreningens bästa spartips! Att spara pengar i den löpande förvaltningen av en bostadsrättsförening är svårt.

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan

Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04. Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Bostadsrättsföreningen Masthugget 1/04 Teatern trivs på terassen Följ MBK:s fotbollsflickor Rånet på Fjällgatan Ledare styrelsens syn på saken Jag tar fram kopplet och ropar på Zabi vår hund. Jag tänker

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

PYROLABLADET. Tvättstugan. Nya TV-kanaler. Förbjudet att vistas på taken utanför piskbalkongerna

PYROLABLADET. Tvättstugan. Nya TV-kanaler. Förbjudet att vistas på taken utanför piskbalkongerna PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB Skärsätra nr 45 augusti -07 Tvättstugan Som de flesta säkert redan märkt har vi fått nytt lås och bokningssytem till tvättstugan. Låsbytet var planerat, eftersom

Läs mer

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning December 2011 Inledning Egen härd är guld värd stod det på broderade bonader i gamla svenska kök. Nu för tiden är det nog få som betalar för sin lägenhet i guld faktum är att de flesta betalar sina hyresavier

Läs mer