KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et ?1f

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f"

Transkript

1 rgi qj Uni,a e rs it e t s sj ukhus et PROTOKOLL r Justeras: Karolinska: 2oo7-? /? 20074?1f Fiirhandling angiende jour och beredskapsavtal fiir liikare vid Karolinska Universitetssj ukhuset Parter: Karolinska Universitetssjukhuset Liikarftireningen Niirvarande: Ftir Karolinska universitetssjukhuset Gunnel Liliefelt Gustafsson, Siw Zelahn och Bertil Roos Fdr Liikarftireningen Mikael Rolfs, Solbritt Lonne-Rahm, Maria Kiillberg $1 Att jiimte Gunnel Liliefelt Gustafsson justeraprotokollet uts&gs Mikael Rolfs. $2 Fdrhandling har pakallats med anledning av iindring i nytt jour och beredskapsavtalet ftir l?ikare vid Karolinska Universitetssjukhuset. $3 Parterna vill erinra om att arbete under jour och beredskap inte ska innehilla verksamhet som iir planerad i fiirviig. Parterna vill erinra om att gravida liikare ska pi egen begiiran befrias fran jourarbete pi kviillar, n?itter, samt kir-, scin- och helgdagar de sista 60 dagama av graviditeten. POSTADRESS UNIVERSITETSSJUKHUSEI HUDDINGE SE STOCKHOLM BESOKSADRESS HALSOVAGEN, FLEMINGSBERG TELEFON \D( UNIVERSITETSSJUKHUSET, SOLNA BESOKSADRESS KARoLINSKAVAGEN, solna TELEFON VX J'U

2 rs *.1 Uniu e rs i.t e t s sj ukhus et $ 4 Partema?ir 6,verens om att ersfltbring vid jour och beredskap ska utgi enligt bilaga. $s Avtalet ersiitter lokalt Jour och beredskapsavtal Karolinska per den 21 februari 2005 och fiider i fuaft Avtalet g[ller tillsvidare med en dmsesidig uppsiigningstid om tre m6nader. $6 Fdrhandlingen fiirklaras avslutad niir justerat protokoll inkommit till Karolinska Universitet sj ukhuset. Vid protokollet &d& Bertil Roos POSTADRESS UNIVERSITETSSJUKHUSET, HUDDTNGE SE-17l76STOCKHOLM BESOKSADRESS HALSoVAGEN, FLEMINGSBERG TELEFON U( IGROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, SOLNA BEsOKsADREss KARoLINSKAVAGEN,soLNA TELEFON U( ToOOO J'U

3 EEr *p Unia e r s i t e t s sj ukhus e t Bilaga Jour o beredskaps avtal fiir liikare vid Karolinska tlniversitetssjukhuset. Detta avtal ers[tter BOL 01 nr 03 $6. Fdljande omr?ikningsfaktorer giiller: tr.iir arbetad tid under jour och beredskap: o Helgfri mindag rill torsdag, fr6n kl 2l trll ftiljande dag kl 07: r Fredag eller dag ftire helg fran ordinarie arbetstidenslut dock senast kl 17. till dag efter sdn- eller helgdag kl 07 :. Owigtid: Bundenhet under jour: o Helgfri mindag till torsdag frin kl 2l,nll fiiljande dag k1 07: o Fredag eller dag fiire helg frin ordinarie arbetstidenslut dock senast kl 17" till dag efter sdn- och helgdag kl 07:. Owig tid: Bundenhet under Beredskap A o Helgfri mindag till torsdag fran ordinarie arbetstidenslut, till derpe ftiljande dag kl 07: o Fredag eller dag fiire helg fran ordinarie arbetstidenslut dock senast kl 17. till dag efter s6n- och helgdag kl 07:. 6wig tid: Bundenhet under Beredskap B o Helgfri mindag till torsdag fr6n ordinarie arbetstidenslut, till diirpl fiiljande dag kl 07: o Fredag eller dag ftir helg fr6n ordinarie arbetstidenslut dock senast kl 17. till dag efter sdn- och helgdag kl 07:. Owig tid: Faktor 2,0 Faktor 2,0 Faktor 1,0 Faktor 0,25 Faktor 0,50 Faktor 0,25 Faktor 0,15 Falitor 0,30 Faktor 0,15 Faktor 0,10 Faktor 0,20 Faktor 0,10 Storhelgstilliigg fiir arbetad tid under jour och beredskap Storhelgstilliigg fiir bundenhet vid Beredskap A Beredskap B Faktor 3,0 Faktor 3,0 Faktor 0,45 Faktor 0,45 Faktor 0,30 Faktor 0,30 POSTADRESS UNIVERSITETSSJUKHUSET, HUDDINGE se-17176srockholm BESOKSADRESSHALsovAcEN, FLEMTNGSBERG TELEFON \D( KAROLI NSKA UNIVERSITETSSJUKH USET, SOLNA B ESOKSADRESS KARoLI NSKA VAGEN, solna TELEFON VX Jfrt

4 {b q} Un i.a e rsit et s sj ukhuset Planering, arbetstid och ersiittning. Jour skall i stdrsta mdjliga utstr6ckning liiggas som jotrveckor. Om mdjligt ska kompensation ftir jourarbete schabloniseras. Detta sker genom att ett kollektivavtal tecknas. Jour- och beredskapsschema bdr vara arbetstagaren tillhanda senast en mfurad fiire aktuellt datum. Schemal5ggningen skall i stdrsta mdjliga utstiickning ske i samrid med arbetstagaren. Frinsteg fran arbetstidsrelaterade lagar och artal skall fiiregis av ftirhandling med arbetstagarorganisationen. Separata ldsningar i jour- och beredskapsfrigor fiir enskild klinik kan tiiffas genom kollektivavtal. Arbetsgivaren ska fiirst samrida med den enskilde l?ikaren om dnskad ftirdelning me11an ledighet och kontant ersiithring. Diirefter ska beslut fattas om hur kompensationen ska utges. Arbetsgivaren har siledes ett ansvar att ta hiinsyn till individuella dnskemil och behov innan beslut fattas. Om enighet inte uppnis gilller ftontant/ledighet) regel. Kontant ersiitbring bertiknas pi den minadsldn som g511er vid utbetalningstillfiillet. Kompensation i form av tid skall normalt ldggas ut i ledighet inom 6 minader fran intjiinandet. Om ledighet ej kunnat beredas inom 6 mfurader utgir kontant ersdthring mfuraden efter. Dispens fiir enskild liikare att spara kompledighet liingre iin 6 minader kan i undantagsfall beviljas av verlsamhetschef exempelvis vid fiiriildraledighet och randutbildning. Jour och beredskapslistor ska vara ldnekontoretillhanda senast 3 minader efter infiinandet ftir att ersdttring ska utg6. Arbetsgivaren ska utarbeta rutiner fiir rapportering av jour och beredskap. POSTADRESS UNIVERSITETSSJUKHUSET, HUDDINGE UNIVERSITETSSJUKHUSET, SOLNA SE STOCKHOLM BESOKSADRESS HALSOVAGEN. FLEMINGSBERG BESOKSADRESS KARoLINSKAVAGEN, solna TELEFON \D( TELEFON VX Jfu

GTS Giivteborgs. Dessutom tar vi hiinsyn till ftiljande faktorer;

GTS Giivteborgs. Dessutom tar vi hiinsyn till ftiljande faktorer; Giivteborgs Totkservice AB Samverkansavtal mellan VISION och Giivleborgs Tolkservice AB giillande ersiittning m.m. till tolkar och iiversiittare fiir tiden 2013-04-01-2014-L2-3I Vi striivar efter det bdsta

Läs mer

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv 2 Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Som skolledare ges vi ofta förtroendet att själva reglera vår arbetstid, vilket många kan

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST

Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST Till Dig som behöver veta mer om RIKSFÄRDTJÄNST 2 Till Dig som behöver veta mer om riksfärdtjänst Riksfärdtjänsten är ett kommunalt ansvar. Det innebär att Du som är folkbokförd i Danderyds kommun ska

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion väckt av Marie Fors (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-10 SN-2015/378.271 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén 08-535 377 04 Anna-Karin.Sanden@huddinge.se Socialnämnden Ge fler möjlighet att hyra- svar på motion

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser AB I lydelse fr.o.m. 2014-10-01 Allmänna bestämmelser Innehåll Förkortningar... 5 Kap. 1 Inledande bestämmelser... 7 1 Inledning... 7 2 Tillämpningsområde... 7 Kap. 2 Anställningen... 9 3 Intyg om arbetsförmåga...

Läs mer

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Personalavdelningen Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. juli 2013 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Anställning... 3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden

Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden Yrkesintroduktion Serviceentreprenad Specialservice En ny möjlighet att utveckla medarbetare för framtiden En unik möjlighet att säkra kompetens Yrkesintroduktionsanställning (YA) är en ny anställningsform.

Läs mer

Bilersättningsavtal BIL 12

Bilersättningsavtal BIL 12 Bilersättningsavtal BIL 12 Bilersättningsavtal BIL 12 1 Överenskommelse om Bilersättningsavtal BIL 12 2 Parter 2 1 Innehåll mm 2 2 Ändringar och tillägg 2 3 Tvisters handläggning 2 4 Fredsplikt 2 5 Giltighet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

PENSIONSAVTAL PA KFS 09

PENSIONSAVTAL PA KFS 09 PENSIONSAVTAL PA KFS 09 tryckt februari 2009 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO Svenska Transportarbetareförbundet,

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Lärares arbetstid Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Verksamhetsperioder 6 Reglerad arbetstid

Läs mer

Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar

Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar BESLUT 1 (6) AD 584-2014, D12 Regional samverkan Attunda, Nacka, Solna, Stockholm och Södertörns tingsrätter Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar Domstolsverket har

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

Arbetarskyddsvalet på industrins och servicebranschernas arbetsplatser

Arbetarskyddsvalet på industrins och servicebranschernas arbetsplatser Arbetarskyddsvalet på industrins och servicebranschernas arbetsplatser Valanvisning 2011 EK, AKAVA, FFC, FTFC På arbetsplatserna förrättas arbetarskyddsval i november-december. De valdas mandatperiod omfattar

Läs mer

Arbetstidslagen. med kommentarer

Arbetstidslagen. med kommentarer Arbetstidslagen med kommentarer Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015 Arbetsmiljöverket kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister redaktör: Marianne Tägtström grafisk formgivning:

Läs mer

Yttrande över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Yttrande över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-01-13 Diarienummer 140784 Kanslienheten Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer