Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS."

Transkript

1 I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Vill du och ditt barn delta i en forskningsstudie med syfte att utforma och utvärdera behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) för ungdomar med irritable bowel syndrome (IBS)? KBT som behandlingsmetod för IBS och andra funktionella magtarmsjukdomar har i tidigare studier visat sig fungera väl för barn och ungdomar, men tillgängligheten är i dag låg eller obefintlig. På senare år har det bedrivits mycket forskning kring psykologisk behandling via Internet för att öka tillgängligheten. Internetbaserade behandlingsprogram för bland annat IBS hos vuxna har genomförts med goda resultat och vi har även genomfört en mindre studie av internetbaserad KBT för ungdomar med IBS som gav lovande resultat. Nu går vi därför vidare med en större studie där vi utvärderar KBT för Den här studien är ett samarbete mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och Centrum för psykiatriforskning i Stockholm, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, och Karolinska Institutet. Studien syftar till att undersöka om internetbaserad KBT för ungdomar med IBS är en effektiv behandling jämfört med att stå på väntelista för behandling. Studien baseras på KBT-metoder och innebär att ni som familj går igenom ett internetbaserat behandlingsprogram under 10 veckor med kontakt med behandlare via e-post och telefon. Målgrupp Vi vänder oss till ungdomar mellan år med konstaterad IBS, och deras föräldrar eller vårdnadshavare (i texten nedan används föräldrar). Deltagande i behandlingen förutsätter att ni, såväl ungdom som föräldrar, är beredda att sätta av tid till att utföra olika uppgifter varje vecka. För att delta i studien måste både föräldrar och ungdom genomgå en intervju med en legitimerad psykolog som bedömer om behandlingen passar er. Huvudansvarig förälder En huvudansvarig förälder ska utses och det är den som har ansvaret för kontakten med den psykolog som leder behandlingen i studien. Om inte barnet bor med båda föräldrarna och ni är osäkra på vem som ska vara huvudansvarig förälder kan ni höra av er till oss. Hur går studien till? Ni laddar ner en hälsoblankett från studiens hemsida: Den blanketten vänder sig till ert barns läkare som ska intyga att angivna prover har tagits och IBS konstaterats. Ni skickar in den ifyllda och signerade blanketten till oss (angiven adress på blanketten). Vi tar då kontakt med er för inloggningsuppgifter till en screening via internet. När screeningen är ifylld kontaktas ni för bedömningssamtal. Om det vid screeningen framkommer att deltagande i studie inte är aktuellt kommer ni att få besked om det och vid behov hänvisas till annan behandling. Bedömningssamtalet tar ca en timme och sker i första hand på plats i Stockholm, endast i undantagsfall kan bedömningen ske via telefon. Vid telefonbedömning kommer båda

2 föräldrarna att intervjuas separat liksom ungdomen separat. Bedömningssamtalen tar ca en timme. Syftet med bedömningen är att få en uppfattning om huruvida den här behandlingen skulle kunna passa er. Under samtalet kartläggs barnets aktuella problematik, eventuella tidigare behandlingar, er familjesituation etc. Kontaktuppgifter till båda vårdnadshavare noteras och en huvudansvarig förälder utses. För kompletterande information vid bedömningen kan den läkare som signerat hälsoblanketten komma att kontaktas. Om inga hinder att delta framkommer och ni godkänner att delta i studien får ni inloggningsuppgifter till en internetbaserad webbplats där både föräldrar och barn kommer att fylla i olika formulär i en förmätning innan ni inkluderas i studien. När förmätningen är ifylld kommer ni att lottas till antingen KBT i 10 veckor eller att vänta på KBT i 10 veckor. Behandlare kommer att vara psykologer eller psykologstudenter på sitt sista år under utbildningen. Dessa handleds av behandlingsansvarig leg. psykolog Marianne Bonnert. Under hela behandlingstiden har ni möjlighet att direkt kontakta behandlare eller ansvarig psykolog via säker internetbaserad kommunikation eller telefon. Under behandlingen kommer ni att fylla i några frågeformulär varje vecka. Beräknad tidsåtgång för den veckovisa mätningen är 10 minuter/vecka. Efter att behandlingen är avslutad kommer ni att få fylla i ett antal formulär på nätet i. Formulären ska även fyllas i 6 månader efter behandlingens slut av båda föräldrar och ungdomar, för att se om behandlingen ger stabil förbättring. Vi kommer också att höra av oss med samma formulär för långtidsuppföljning 1 år, 5 år och 10 år efter avslutad behandling. Det är viktigt för studien att få in allas svar, men det är alltid frivilligt att besvara formulären. Behandlingsupplägg Det internetbaserade behandlingsprogrammet pågår under 10 veckor och är uppdelat i flera delar som ni stegvis får tillgång till. 10 delar riktar sig till ert barn som får en del i veckan. 5 delar riktar sig till er föräldrar som får en del enligt givet schema (ca varannan vecka). Ni arbetar självständigt med programmet hemifrån, och beräknad tidsåtgång är 1 timme per del i programmet. Utöver den tiden kommer såväl ungdom som föräldrar att få hemuppgifter i form av övningar som ska utföras dagligen. Övningarna är utformade för att successivt passa in i ert dagliga liv och ni bör räkna med att lägga minst en timme om dagen på övningarna. Det är mycket viktigt att övningarna genomförs för att behandlingen ska kunna ge någon effekt. Själva behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Varje del innehåller information och en presentation av övningar eller uppgifter. Dessa övningar gör ni på egen hand och får sedan feedback från er behandlare via ett internetbaserat kommunikationsverktyg. Ni har också möjlighet att ställa frågor till behandlaren under hela behandlingsprogrammet. I behandlingen ingår utbildning om IBS, övningar för att träna nytt förhållningssätt till magproblemen, utbildning om hur man kan underlätta förändring och hur man kan vidmakthålla de framsteg som gjorts. Det finns ingen möjlighet att göra uppehåll i behandlingen eftersom kontakten med er behandlare avslutas efter de veckor som studien pågår.

3 Utifrån våra tidigare studier av internetbaserad KBT för vuxna och barn med IBS har vi all anledning att tro att de flesta barn och föräldrar som deltar i studien kommer märka av mindre symtom och att vardagen fungerar bättre efter avslutad behandling. Frivillighet och etik För att delta krävs att båda vårdnadshavare skriver under en blankett för informerat samtycke där ni godkänner att ni och ert barn deltar i studien och att uppgifter om er sparas på det sätt som beskrivs nedan. Barn under 15 år skriver inte under något papper men ert barn har alltid rätt att säga nej till att vara med. Ert barn kommer därför att informeras om att han eller hon har rätt att tacka nej till att deltaga i studien oavsett vad föräldrarna önskar och därefter få frågan om han eller hon vill delta i studien. Ert deltagande är frivilligt och därför kan du eller ditt barn när som helst avbryta behandlingen. Vi är mycket tacksamma om samtliga deltagare fyller i eftermätning och uppföljningarna oavsett om ni fullföljt behandlingen eller inte, och kan därför återkomma för att fråga er om detta också om ni avbrutit behandlingen. Det är lika viktigt för oss att få information från dem som väljer att avsluta sitt deltagande i studien som från dem som fullföljer studien. Resultaten kommer att ligga till grund för vidare forskning på internetbaserad KBT för barn och ungdomar, och era svar är ett viktigt bidrag till den forskningen. Resultatet från undersökningen behandlas under sekretess och ingen utomstående kommer att kunna ta reda på att ni har deltagit eller kunna se hur just ni svarade. Svaren kommer att presenteras i avidentifierad form. Har ni några frågor om undersökningen, eller om några frågor dyker upp under eller efter behandlingen, är ni välkomna att kontakta oss. Vilka är riskerna? Vi känner inte till några risker med internetbaserad KBT för IBS. Hantering av data och sekretess Vid inklusion i studien kommer ert barn att skrivas in som patient vid mottagningen BUP-CPF. Uppgifter om barnets medverkan i studien kommer att journalföras vid mottagningen i enlighet med gällande lagstiftning. Alla journalhandlingar omfattas av tystnadsplikt och sekretesskydd. Eftersom detta är en studie kommer även uppgifter om er och barnets hälsa att samlas in i en databas i syfte att utvärdera effekten av behandlingarna i studien. Alla svar på frågeformulär behandlas konfidentiellt. Ingen utomstående har möjlighet att komma åt dina svar på ett sådant sätt att de kan kopplas till din person. Denna studie är anmäld till ett datoriserat register inom Karolinska Institutet, KI. Vill ni ha reda på vilka uppgifter som finns registrerade om er har ni rätt att skriftligen begära ett utdrag hos KIs personuppgiftsombud, tel , eller via en förfrågan till ansvarig forskare för studien, Brjánn Ljótsson (se nedan för kontaktuppgifter). Ett sådant utdrag har ni rätt att få en gång per år utan kostnad. Framkommer det att det står felaktiga uppgifter om er skall dessa uppgifter rättas. Efter senast 10 år kommer kodnyckeln att förstöras, därefter är det inte längre möjligt att lämna ut något registerutdrag.

4 Vi som arbetar med projektet omfattas alla av sjukvårdslagens tystnadsplikt. Försäkring och ersättning Den vanliga patientskadeersättningen gäller för denna studie. Behandlingen är kostnadsfri. Det utgår ingen ersättning för föräldrars eller barns omkostnader för deltagande i behandlingen. Den behandlande psykologen lyder under hälso- och sjukvårdslagens tystnadsplikt. Medverkande forskare: Ola Olén, Specialistläkare i Barn- och Ungdomsmedicin vid Sachsska barn- och ungdomssjukhusets Gastroenhet, Med. Dr. vid Karolinska Institutet Eva Serlachius, Överläkare vid BUP-divisionen, Stockholm, Stockholms Läns Landsting och Med. Dr. vid Karolinska Institutet Erik Hedman, leg.psykolog, med dr. Instutitionen för klinisk neurovetenskap, KI Forskare ansvarig för studiens genomförande Brjánn Ljótsson, leg. psykolog, med dr Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykologi Karolinska Institutet Nobels väg Stockholm Projektledare, huvudansvarig behandlare och kontaktperson för studien: Marianne Bonnert, Leg. psykolog, BUP-CPF, Stockholm, Stockholms läns landsting e-post: telefon:

5 II. Forskningspersonsinformation Ungdomar Vill du delta i en forskningsstudie och pröva KBT-behandling via internet för irritabel tarm (Irritable bowel syndrome = IBS)? Om du har fått diagnosen IBS kan du nu kostnadsfritt delta i en forskningsstudie. Det betyder att du får behandling för dina magtarmproblem och att du får svara på en del frågor från oss både innan, under och efter behandlingen. Det hjälper oss forskare att ta reda på om behandlingen fungerade eller inte. Behandlingen får du och dina föräldrar via internet. Ni kommer att få var sitt träningsprogram att följa. Under behandlingen har ni kontakt med psykolog via mail. Man har testat denna typ av behandling via internet på vuxna som har IBS och sett att det fungerar bra. Vem kan vara med? För att vara med i studien behöver du vara mellan 13 och 17 år och du ska ha diagnosen IBS. Innan du får börja med behandlingen kommer du och dina föräldrar att få svara på frågor på nätet över telefon och vid ett bedömningssamtal. Det är för att ta reda på om den här behandlingen passar just dig. Hur går det till? Ni träffar först en läkare som tar prover på dig så att ni vet att det är IBS du har. Sen tar vi kontakt med er och ni får svara på många frågor via internet. Efter det träffar ni en psykolog för ett samtal. Den psykologen kommer att ställa fler frågor och svarar på alla frågor du har om behandlingen eller forskningsstudien. Psykologen kan under bedömningen komma fram till att KBT inte passar er. Då kommer han eller hon att tala om det för dina föräldrar och ge tips om vad ni kan göra istället. Om alla tycker att behandlingen passar så kommer ni att påbörja behandlingen. Behandlingen Behandlingen innebär att du och dina föräldrar följer var sitt program på internet. Ungefär som lektioner. Dina föräldrar kommer att få lära sig hur de bäst hjälper dig med dina magtarmproblem. Du kommer att få lära dig hur du kan göra för att bättre klara av sådant som blivit svårt. Sedan kommer ni att jobba själva med egna övningar. För att övningarna ska bli så bra som möjligt kommer ni att få hjälp av en behandlare via internet. Programmet håller på i 10 veckor. Innan behandlingen börjar kommer du och dina föräldrar att få svara på flera frågor via internet och när den är slut kommer ni att få besvara samma frågor igen. Samma frågor kommer tillbaka igen 6 månader senare. Det kan låta tjatigt men är viktigt för att forskarna ska kunna ta reda på om behandlingen fungerar eller inte. Vi kommer att fråga dig om du kan tänka dig att svara på samma frågor igen 1 år, 5 år och 10 år efter avslutad behandling. Behandlingen bygger på något som heter kognitiv beteendeterapi (KBT) och som man har testat på många andra barn och ungdomar. Man vet att KBT fungerar och är en av de

6 bästa behandlingarna för barn och ungdomar som har problem med smärta och oro. Det är frivilligt att vara med! Du kan när som helst säga att du inte vill vara med i studien eller behandlingen och då måste både dina föräldrar och forskarna lyssna på dig. Om du väljer att börja behandlingen men efter ett tag bestämmer dig för att du inte vill fortsätta kommer forskarna ändå att be dig svara på frågorna efteråt. I forskning är det lika viktigt att få veta hur de som inte genomfört behandlingen mår efteråt som det är att få veta hur de som genomfört behandlingen mår. Ni får inget betalt för att vara med i studien, men behandlingen är helt gratis. All information om dig och dina föräldrar som samlas in, till exempel svar på frågor och era namn, kommer att kodas och förvaras på ett säkert sätt in så att ingen annan än forskarna kan se det. När forskarna sen vill tala om vad de kommit fram till så kommer de inte att använda namn eller prata om någon speciell person. Det kan ibland kännas tråkigt eller jobbigt att svara på alla frågor eller göra det som ingår i programmet. Men ingen del av programmet är farlig och meningen är alltid att du ska må och fungera bättre. Ansvariga: Brjánn Ljótsson, Leg. psykolog, Med Dr vid Karolinska Institutet Ola Olén, Specialistläkare i Barn- och Ungdomsmedicin vid Sachsska barn- och ungdomssjukhusets gastroenhet, Med. Dr. vid Karolinska Institutet Eva Serlachius, Överläkare vid BUP-divisionen, Stockholm, Stockholms Läns Landsting och Med. Dr. vid Karolinska Institutet Erik Hedman, Leg. psykolog, Med Dr vid Karolinska Institutet Marianne Bonnert, Leg. psykolog, BUP-CPF, Stockholm, Stockholms läns landsting För frågor kontakta leg psykolog Marianne Bonnert via mail eller telefon:

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Erbjudande om behandling inom vetenskaplig studie Ni har möjlighet att delta i en studie där internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) prövas för att

Läs mer

Studie av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi vid intermittent (paroxysmalt) förmaksflimmer

Studie av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi vid intermittent (paroxysmalt) förmaksflimmer Sidan 1 av 5 Studie av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi vid intermittent (paroxysmalt) förmaksflimmer Bakgrund och syfte Förmaksflimmer är en vanlig hjärtsjukdom som beror på en störd elektrisk

Läs mer

Har du svårt att sova?

Har du svårt att sova? Till äldre ungdomar, 15-18 år, och deras vårdnadshavare: Har du svårt att sova? Är du mellan 15-18 år? Har du haft svårt att sova åtminstone tre av veckans dagar de senaste tre månaderna? Stämmer något

Läs mer

Har du svårt att sova?

Har du svårt att sova? Till yngre ungdomar, 13-14 år, och deras vårdnadshavare: Har du svårt att sova? Är du mellan 13-14 år? Har du haft svårt att sova åtminstone tre av veckans dagar de senaste tre månaderna? Stämmer något

Läs mer

Information/Informerat samtycke -ebup-sömn implementering. Till vårdnadshavare: Behandling för ungdomar med sömnproblem

Information/Informerat samtycke -ebup-sömn implementering. Till vårdnadshavare: Behandling för ungdomar med sömnproblem Information/Informerat samtycke -ebup-sömn implementering Till vårdnadshavare: Behandling för ungdomar med sömnproblem Nu har ungdomar mellan 13-18 år möjlighet att delta i en forskningsstudie och få internetförmedlad

Läs mer

Information om forskningsstudien Born into Life (5-6 årsuppföljning av Life Gene Gravidstudien och Födelsekohorten)

Information om forskningsstudien Born into Life (5-6 årsuppföljning av Life Gene Gravidstudien och Födelsekohorten) Sid: 1 / 5 Information om forskningsstudien Born into Life (5-6 årsuppföljning av Life Gene Gravidstudien och Födelsekohorten) Vad är Born into Life? I studien har vi följt dig och ditt barn med frågeformulär

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Välkommen till BUP Kärnan

Välkommen till BUP Kärnan Välkommen till BUP Kärnan För barn i åldrarna 0-6 år och blivande föräldrar Barn- och föräldraverksamheten BUP Kärnan vänder sig till dig/er som snart ska få barn och till er föräldrar med barn i åldern

Läs mer

Blankett Registrering av föreningsuppgifter

Blankett Registrering av föreningsuppgifter Blankett Registrering av föreningsuppgifter SID 1/5 SKICKAS TILL På denna blankett lämnas information om föreningen och dess styrelse, uppgifterna registreras därefter av fritidsförvaltningens personal.

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 080008 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Ditt barn erbjuds att delta i en studie om glutenintolerans.

Ditt barn erbjuds att delta i en studie om glutenintolerans. Bästa förälder! Ditt barn erbjuds att delta i en studie om glutenintolerans. Studiens syfte är att ta reda på hur vanligt det är med glutenintolerans och om det finns sätt att förebygga sjukdomen. Läsåret

Läs mer

Internetstödd kognitiv beteendeterapi, IKBT

Internetstödd kognitiv beteendeterapi, IKBT Internetstödd kognitiv beteendeterapi, IKBT i primärvården i Östergötland Hanna Tarkian Tillgren Leg. Psykolog Implementeringsledare för KBT via nätet 2017-11-02 Agenda Vad är KBT? Vad är IKBT? Varför

Läs mer

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet

STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN. Paraplyet STÖDGRUPPER I DANDERYDS KOMMUN Paraplyet Innehållsförteckning 1. Aladdin 2. Barnkraft 3. Skilda Världar 4. Komet 5. Anhörigstödet 6. Gapet 7. Öppenvårdsgrupper 8. Egna anteckningar 9. Kontaktuppgifter

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall?

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? UppStART Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? Det tar några minuter och kan ge forskningen enorma möjligheter till att förbättra

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Några minuter idag. Många liv i morgon.

Några minuter idag. Många liv i morgon. Broschyr Karma Kamera Studiefas 20141208.docx Några minuter idag. Många liv i morgon. Karma Kamera www.karmakamera.se Karolinska Institutet genomför forskningsstudien Karma Kamera i samarbete med Södersjukhuset.

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Namn: Klass: IUP-häftet. F- klass. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: F- klass IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 1 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

Information till patienten och patientens samtycke

Information till patienten och patientens samtycke Information till patienten och patientens samtycke Finlands muskelsjukdomsregister patientregister för personer med spinal muskelatrofi Information till patienten Innan du fattar beslut om att låta införa

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

10 tips. för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården. psykologpartners

10 tips. för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården. psykologpartners 10 tips för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården psykologpartners Att skapa internetbaserade stödprogram för vården kan vara en utmaning. Det som har levererats via papper eller i fysiska

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång. På

Läs mer

Till alla barn och ungdomar

Till alla barn och ungdomar VÅRD OCH OMSORG Till alla barn och ungdomar som träffar socialsekreterare i Sala Hej, Vi som jobbar som socialsekreterare här i Sala tycker att det viktigaste med vårt arbete är att se till att alla barn

Läs mer

Övervikt och fetma 2016

Övervikt och fetma 2016 Övervikt och fetma 2016 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Aktuell forskning om övervikt och fetma vad är det senast sagda gällande risker, genetisk känslighet och behandlingsmetoder?

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Några minuter idag. Många liv i morgon.

Några minuter idag. Många liv i morgon. Några minuter idag. Många liv i morgon. Karma Kamera www.karmakamera.se Karolinska Institutet genomför under hösten 2013 forskningsstudien Karma Kamera i samarbete med Södersjukhuset. Vi ställer nu frågan

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Blankett för samtycke

Blankett för samtycke Blankett för samtycke ELEVENS NAMN PERSONNUMMER SKOLA ÅRSKURS Godkänner du att uppgifterna från frågeformuläret sparas i Norrbottens läns landstings databas? JA NEJ DATUM UNDERSKRIFT VÅRDNADSHAVARE 1 /ELEV*

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet

Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

KBT- sömnbehandling på internet i NSÖ

KBT- sömnbehandling på internet i NSÖ - KBT- sömnbehandling på internet i NSÖ Informationsmaterial till personal på vårdcentraler i NSÖ. Uppdaterad januari 2012. Du hittar även information om projektet på www.susanneprojektet.info Hanna Tillgren

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Internetbaserad KBT-behandling (ikbt) Tinnitusmottagningen. Akademiska sjukhuset

Internetbaserad KBT-behandling (ikbt) Tinnitusmottagningen. Akademiska sjukhuset Internetbaserad KBT-behandling (ikbt) Tinnitusmottagningen Akademiska sjukhuset Tinnitusmottagningen Hörsel- och balanssektionen Specialistvård Personal KBT-psykologer: 1,5 heltidstjänst Läkare: (deltid)

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare

- förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck. Information för deltagare MMCUP - förebyggande uppföljning vid ryggmärgsbråck Information för deltagare Personer med ryggmärgsbråck behöver många olika sjukvårdskontakter under hela livet och det är lätt hänt att någon viktig insats

Läs mer

Har barn alltid rätt?

Har barn alltid rätt? Har barn alltid rätt? Knepig balansgång i möten med barn och unga Möten med barn och unga, och med deras föräldrar, hör till vardagen för personal inom vården. Ofta blir det en balansgång mellan barnets

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN Till dig som är gravid Hälsoformulär Fylls i av barnmorska Beräknad förlossning: / / År Månad Dag Hälsocentral Kod: Hälsoformuläret skickas till: tandvårdsklinik:...

Läs mer

KBT-behandling för tinnitusbesvär i grupp och via Internet

KBT-behandling för tinnitusbesvär i grupp och via Internet Agenda för tinnitusbesvär i grupp och via Internet Thomas Haak och Katarina Molin Psykologer vid hörsel- och balanssektionen Tinnitusmottagningen Våra behandlingsprogram Internetbaserad Behandlingsresultat

Läs mer

Information om undersökningen Riksmaten ungdom

Information om undersökningen Riksmaten ungdom Till vårdnadshavare för ungdomar i åk 5 eller åk 8 Information om undersökningen Riksmaten ungdom Bakgrund och syfte med Riksmaten ungdom Livsmedelsverket jobbar för säker mat och för bra matvanor. Livsmedelsverket

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Information om Anorexi-Bulimi Slutenvårdsavdelningen

Information om Anorexi-Bulimi Slutenvårdsavdelningen Information om Anorexi-Bulimi Slutenvårdsavdelningen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Anorexi-Bulimi Slutenvårdsavdelning ADRESS Vitaminvägen 17, 41650 Augusti 2015 Om oss Anorexi-Bulimiverksamheten

Läs mer

Introduktion - Förklara hur intervjun går till - Påbörja ljudinspelningen

Introduktion - Förklara hur intervjun går till - Påbörja ljudinspelningen Bilaga 1 Svensk översättning: Föräldrar Denna guide är framtagen för att vägleda en semistrukturerad intervju. Syftet med intervjuguiden är att presentera öppna frågor så att deltagarna uppmuntras att

Läs mer

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-förening. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-förening Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning 2. Föreningsregister på webben 3. Logga

Läs mer

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

Till dig som ska föda ditt första barn

Till dig som ska föda ditt första barn Till dig som ska föda ditt första barn Ett forskningsprojekt pågår om akupunktur som smärtlindring under förlossning. Vi vill undersöka vilken typ av akupunkturbehandling som ger bäst smärtlindring. Resultaten

Läs mer

Maj Mars 2012 Medborgarpanel 2. - behandling via Internet

Maj Mars 2012 Medborgarpanel 2. - behandling via Internet Maj 2012 Mars 2012 Medborgarpanel 2 - behandling via Internet Medborgarpanel 2 - mars 2012 behandling via Internet Varför är det här ett aktuellt område? Internet skapar nya möjligheter för behandling

Läs mer

Unga får hjälp att må bättre med KBT via nätet

Unga får hjälp att må bättre med KBT via nätet Unga får hjälp att må bättre med KBT via nätet Sara Elofsson enhetschef/socialpedagog Maria Heiver enhetschef/psykolog 2018-06-04 Barn- och ungdomshälsan Innehåll Om barn- och ungdomshälsan Bakgrund till

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Sjukgymnastens nya roll och funktion

Sjukgymnastens nya roll och funktion Sjukgymnastens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN Ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sara Holm Primärvården Landstinget Uppsala län

Läs mer

Projektets hemsida: http://www.ungarorelsehindrade.se/hemlighet

Projektets hemsida: http://www.ungarorelsehindrade.se/hemlighet 1 av 13 Projektets hemsida: http://www.ungarorelsehindrade.se/hemlighet Boken finns som pdf-fil: http://www.ungarorelsehindrade.se/images/stories/hemlighet/boken/boken.pdf Du kan fylla i och spara dina

Läs mer

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre helhet. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Bättre helhet. Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre överblick, ännu bättre vård. Öppna och ta del av de vanligaste frågorna och svaren Sammanhållen journalföring. Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter. Bättre helhet. Sammanhållen

Läs mer

NN Adress. Solna, juni 2012

NN Adress. Solna, juni 2012 NN Adress Solna, juni 2012 Stort tack för din medverkan i Sjukrapport! Hur upplevde du att det var att delta i Sjukrapport? Din åsikt är viktig för oss. Vi skulle vilja intervjua dig per telefon om dina

Läs mer

En forskningsstudie om Kronisk Myeloisk Leukemi, KML

En forskningsstudie om Kronisk Myeloisk Leukemi, KML En forskningsstudie om Kronisk Myeloisk Leukemi, KML FORSKNINGSPERSONINFORMATION Du tillfrågas härmed om du vill delta i studie angående Kronisk Myeloisk Leukemi, KML, och kan tänka dig att lämna extra

Läs mer

Behandlingsprocess. Internetbaserad KBT IKBT. Landstinget Sörmland

Behandlingsprocess. Internetbaserad KBT IKBT. Landstinget Sörmland Landstingets ledningsstab Hälsovalsstaben D A T U M 2018-06-25 D I A R I E N R Behandlingsprocess Internetbaserad KBT IKBT Landstinget Sörmland SID 1(13) Landstingets ledningsstab Hälsovalsstaben D A T

Läs mer

Ansökningsformulär för The Phil Parker Lightning Process kurs med (fyll i namn)

Ansökningsformulär för The Phil Parker Lightning Process kurs med (fyll i namn) Ansökningsformulär för The Phil Parker Lightning Process kurs med (fyll i namn) Namn: Adress: Postnummer: Land: Hemtelefon: Mobil: E-postadress: Man/Kvinna: Födelsedatum: Sysselsättning/Tidigare sysselsättning:

Läs mer

Krav på er som familjehem

Krav på er som familjehem Att bli Familjehem För de barn i Lund som av någon anledning inte kan bo kvar hemma är en placering i familjehem ett mycket fint alternativ. Det kan handla om både kortare och längre placeringar och ibland

Läs mer

Tillsammans för bättre hälsa

Tillsammans för bättre hälsa Tillsammans för bättre hälsa Vår vision är ett samhälle där alla får leva ett så friskt liv som möjligt.vi jobbar långsiktigt och brett för att kunna hjälpa forskare i deras strävan efter bättre hälsa

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Täby kommuns anhörigstöd Program hösten 2013

Täby kommuns anhörigstöd Program hösten 2013 Täby kommuns anhörigstöd Program hösten 2013 www.taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd erbjuder föreläsningar, nätverk och samtalsgrupper för dig som hjälper en närstående. Föreläsningar Du är välkommen

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg

Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg Kalmar 29 oktober 2013 Marianne Winqvist Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Gruppintervjuer Boendestöd: tre grupper, 4+4+5

Läs mer

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet Psykisk ohälsa i primär- och företagshälsovården Stress hur påverkar långvarig stress den psykiska hälsan aktuell forskning! Sömnproblem hur kan du hjälpa patienten? Konkreta råd att ge och förslag på

Läs mer

Förvaltningens arbete gentemot förskola och skola avseende likabehandling

Förvaltningens arbete gentemot förskola och skola avseende likabehandling Förvaltningens arbete gentemot förskola och skola avseende likabehandling Bakgrund och syfte Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att följa upp hur bl.a. kommuner arbetar med anledning av lagen (2006:67)

Läs mer

Så här använder du erecept

Så här använder du erecept På Svenska Så här använder du erecept Hela Finland ska börja använda elektroniska recept, så kallade erecept. Du får mer information från ditt apotek eller din hälsostation. Du kan också gå in på webbsidan

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Vad händer under besöket i RATSS- studien?

Vad händer under besöket i RATSS- studien? Vad händer under besöket i RATSS- studien? Information och samtycke När ni kommer för att besöka oss i RATSS- studien möts ni först av forskningssjuksköterskan som berättar för er vad som kommer att hända

Läs mer

Forskningsetiska anvisningar för examens-

Forskningsetiska anvisningar för examens- Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna Beslut: UFN och UFL 2008-12-17 Revidering: Rektor 2013-12-20 Dnr: DUC 2010/687/90 Gäller fr o m: 2013-12-20 Ersätter:

Läs mer

Dimitras resa Elevmaterial

Dimitras resa Elevmaterial Dimitras resa Elevmaterial Hej! Visste du att alla barn har rätt till en meningsfull fritid? Vi på Majblomman arbetar för att förbättra barns villkor och vi har en vision om att alla barn ska få vara med

Läs mer

Självhjälps-KBT i Primärvården. Jonas Almlöv Psykolog Närsjukvården i Östergötland

Självhjälps-KBT i Primärvården. Jonas Almlöv Psykolog Närsjukvården i Östergötland Självhjälps-KBT i Primärvården Jonas Almlöv Psykolog Närsjukvården i Östergötland Syfte Att behandla patienter med egentlig depression Syfte Att behandla patienter med egentlig depression Med kognitiv

Läs mer

INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES. Sachsska. barn- och ungdomssjukhuset. En del av Södersjukhuset

INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES. Sachsska. barn- och ungdomssjukhuset. En del av Södersjukhuset INFORMATION TILL DIG OCH DITT BARN SOM HAR FÅTT DIAGNOSEN DIABETES Sachsska barn- och ungdomssjukhuset En del av Södersjukhuset Diabetes, vad är det? Diabetes är en relativt vanlig sjukdom, cirka 8000

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

UNIKA patienter och familjer: kognition, beteende och psykiatrisk samsjuklighet vid sällsynta syndrom och intellektuell funktionsnedsättning

UNIKA patienter och familjer: kognition, beteende och psykiatrisk samsjuklighet vid sällsynta syndrom och intellektuell funktionsnedsättning UNIKA patienter och familjer: kognition, beteende och psykiatrisk samsjuklighet vid sällsynta syndrom och intellektuell funktionsnedsättning Centrum för sällsynta diagnoser Karolinska universitetssjukhuset

Läs mer

Så här funkar det Tjäna pengar till klassen, klubben eller laget

Så här funkar det Tjäna pengar till klassen, klubben eller laget Så här funkar det Tjäna pengar till klassen, klubben eller laget Tjäna pengar på ett enkelt sätt! Newbody erbjuder det bästa och enklaste sättet att tjäna pengar nämligen att sälja produkter som alla vill

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0

Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 Uppdatering av föreningsuppgifter i föreningsregistret på www.halmstad.se Gäller från 2011-03-14 Version 1,0 TEKNIK- OCH FRITIDS / IDROTT & FRITID Innehåll Kontaktperson idrott & fritid, teknik- och fritidsförvaltningen...

Läs mer

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler I den här lathunden finns detaljerade instruktioner om hur du gör för att skicka rapporter och ljudfiler till din handledare. Först kommer en beskrivning

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Information till dig som vårdnadshavare

Information till dig som vårdnadshavare Dnr 5.3.1-587/2015 Ekonomi och styrning, Sida 1 (5) Planeringsenheten 2015-03-09 Information Information till dig som vårdnadshavare Frågor & svar gällande skolskjuts för fristående skola eller för kommunal

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Information till deltagaren

Information till deltagaren Information till deltagaren Bakgrund Är du i åldern 60 75 år? Har du funderingar om din hälsa och då specifikt kring övervikt, diabetes, högt blodtryck eller depression? Vill du veta mer om hur din livsstil

Läs mer

Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se/bidrag

Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se/bidrag Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se/bidrag AKTUELL 2016-01-01 Innehåll Kontaktperson Fritidskontoret Hörby Kommun 1 Inledning 1 Följande bidrag går att söka på webben.1 Logga in..2 Dokumenthantering..3

Läs mer

Kriterier och förslag till arbetsgång för KBTinriktad behandling av lättare/medelsvåra psykiska besvär enligt Rehabiliteringsgarantin

Kriterier och förslag till arbetsgång för KBTinriktad behandling av lättare/medelsvåra psykiska besvär enligt Rehabiliteringsgarantin 1 (5) Datum 2014-01-07 Kriterier och förslag till arbetsgång för KBTinriktad behandling av lättare/medelsvåra psykiska besvär enligt Rehabiliteringsgarantin Inledning En stor del av sjukskrivningarna framförallt

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Vad tycker du om komvux?

Vad tycker du om komvux? Oktober 2012 Vad tycker du om komvux? Skolverket genomför under hösten en stor attitydundersökning om vad ni som studerar i den kommunala vuxenutbildningen tycker om er utbildning. Det är första gången

Läs mer

Information till dig som vill bli familjehem

Information till dig som vill bli familjehem 1 (3) Information till dig som vill bli familjehem Vad innebär det att vara familjehem? Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem och ge det en naturlig hemmiljö och en

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Alexandra Hokander-Sandberg Medicinsk sekreterare Ht-15 LIA Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16 Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Sammanfattning I denna LIA- rapport

Läs mer

Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se

Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se Värnamo kommun Barn-och Utbildningsförvaltningen Hitta rätt i Etjänsten Dexter för förskola Webbplatsadress: http://dexter.varnamo.se Här har vi samlat information om hur man går tillväga för att ändra

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 8668 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas att

Läs mer

Välkomna till Ashihara karate!

Välkomna till Ashihara karate! Välkomna till Ashihara karate! Ni kan se fram emot en termin med många nya intryck! Vi erbjuder en allsidig träning där man tränar både teknik, snabbhet, styrka och uthållighet. Information om vår förening,

Läs mer