Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för ekonomiskt bistånd"

Transkript

1 Socialförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer antagna av Socialnämnden 22 november 2011 Reviderade

2 Innehållsförteckning 1. Grundläggande juridiska principer gällande rätten till bistånd...8 Socialnämndens arbete med ekonomiskt bistånd...8 Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd...9 Beakta barnperspektivet...9 Hänsyn till brottsoffer Det ekonomiska biståndets uppbyggnad...10 Ekonomiskt bistånd enligt SoL 4: Riksnorm...11 Följande poster ingår i riksnormen...11 a) Livsmedel...11 b) Kläder och skor...11 c) Lek och fritid...11 d) Barn och ungdomsförsäkring...11 e) Hälsa och hygien...11 f) Förbrukningsvaror...11 g) Dagstidning, telefon, TV-avgift mm...11 Högre eller lägre nivåer...12 Merkostnader för specialkost...12 Övrigt försörjningsstöd...12 Barnomsorgsavgift...12 Boende kostnader...12 Hyresrätt...13 Bostadsrätt eller villa...14 Andrahandsboende...14 Inneboende...14 Skäl att bevilja hyresdel...15 Samlevnad...15 Delad lägenhet...15 Övriga boendeformer...15 Akuta boendelösningar...15 Sida 2 av 51

3 Hyresdel för vuxna hemmaboende barn som tidigare erlagt hyresdel...16 Krav på byte till billigare boende...16 Undantag från krav på billigare boende...16 Flytt till dyrare boende...17 Dubbla boendekostnader...17 Ungdomar som utan egna inkomster tecknat hyresavtal...17 Boendeutredning skall göras vid behov, se särskild bilaga Rutin boendebistånd Hushållsel...17 Hemförsäkring...18 Hyresgästföreningen...18 Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa...18 Arbetsresor och resor för att söka arbete...18 Kostnader för att fullgöra med Socialnämnden uppgjord planering...19 Bistånd till livsföring i övrigt...19 Advokatkostnader och stämplingsavgift...19 Akut nödsituation...19 Alternativ medicinsk behandling...20 Begravningskostnader och kostnader för gravsten...20 Cykel...20 Flyttkostnader...20 Fritidskostnad...21 Försäkringar utöver hemförsäkring...21 Glasögon och kontaktlinser...21 Hemtjänstavgift och egenavgift för färdtjänst...21 Hemutrustning...21 ID-handling...22 Kläder...22 Läkarvård, medicin och hjälpmedel...22 Magasineringskostnader...23 Pass...23 Psykoterapi och psykologkostnader...23 Resor...23 Retroaktivt bistånd...23 Sida 3 av 51

4 Saneringskostnader...24 Sjukhusvistelse...24 Sjukresor...24 Spädbarnsutrustning...24 Kostnader för svenskt medborgarskap och förnyelse av PUT...25 Tandvård...25 Telefonkostnad...26 Umgänge med barn...26 Umgängesresor...26 Skulder...26 Barnomsorgsskuld...27 Elskuld...27 Hyresskuld Förutsättningar för olika sökandegruppers rätt till försörjningsstöd...28 Arbetslösa...28 Deltagande i Socialnämndens åtgärder för arbetslösa...28 Ogiltig frånvaro...29 Sjukdom...29 Ledighet...30 Asylsökande...30 Bostadslösa...30 Egna företagare och personer med s k 'fria yrken"...30 EES-medborgare...31 Registrering och ansökan om uppehållskort...31 Följande EES-medborgare omfattas av uppehållsrätt enligt Utlänningsförordningen (2006:97):...31 Arbetstagare...31 Arbetssökande...32 Icke yrkesverksamma personer...32 Tillfällig vistelse...33 Avvisning av EU-medborgare...33 Familjemedlemmar...33 Förtida uttag av pension samt personer äldre än 65 år...34 Sida 4 av 51

5 Föräldralediga...34 Gymnasiestuderande ungdomar...34 Kostnader för skolmåltider och reskostnader...35 Gymnasiestuderande ungdomar som gifter sig...35 Inskrivna på kriminalvård eller rättspsykiatrisk vård...35 Anstaltsvård...35 Fotboja som straffpåföljd...36 Samhällstjänst som straffpåföljd...36 Rättspsykiatrisk vård...36 Inskrivna för vård och behandling inom socialtjänsten...36 LMA-ersättning...37 Personer med beroendeproblematik...37 Personer med permanent försörjningshinder...37 Sjukskrivna...38 Kostnader för läkarutlåtande...38 Utländska medborgare...38 Vuxenstuderande...39 Grundläggande studier motsvarande åk SFI...39 Otillräckliga studieresultat...39 Kostnader i samband med studier...40 Vuxenstuderandes ansökan i samband med terminsuppehåll...40 Vistelse utanför Osby...40 Vistelsekommunen/kommunens yttersta ansvar Olika former av bidragshushåll...41 Sammanboende med hushållsgemenskap...41 Gifta men inte sammanboende...42 Underåriga som bildat familj...42 Hushåll där barn bor växelvis hos separerade föräldrar Principer för bedömning och beräkning av ekonomiskt bistånd jml. Sol, 4: Grundläggande principer...42 Beräkning av försörjningsstödet...43 Inkomster...43 Sida 5 av 51

6 Korrigering av inkomster...43 Alla inkomster skall medräknas...44 Skadestånd...44 Fonder och stipendier...44 Undantagna inkomster som inte skall medräknas...44 Utmätning och s k kvittning...44 Uppskattade inkomster...44 Inkomst av del av hyra...45 Barn och gymnasiestuderande ungdomars inkomster...45 Tillgångar...45 Bilinnehav...45 Motorcykel, EU-moped och andra fordon...46 Värderingsintyg...46 Bostadsrätt eller villa...46 Kolonistuga, husvagn, båt och annan fast tillgång...47 Övriga tillgångar...47 Sparade medel...47 Barns sparade medel...47 Sparade medel hos personer som uppbär löpande ekonomiskt bistånd Rutiner för handläggning av ekonomiskt bistånd...47 Ansökan...47 Utredning...48 Kontroller...48 Avgift för kontoutdrag och andra kontrolluppgifter...49 Dokumentation...49 Samtycke...49 Den enskildes rätt att ta del av sin akt...49 Beslut...49 Avslag...50 Återkrav och framställan till försäkringskassan...50 Återkrav enligt SoL Ekonomiskt bistånd enligt SoL 4: Sida 6 av 51

7 Sida 7 av 51

8 1. Grundläggande juridiska principer gällande rätten till bistånd 1 kap 1 SoL reglerar socialtjänstens mål; "Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet." 1 kap 2 SoL lyder "När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnens bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år". Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och skall vara ett komplement till socialförsäkringssystemet och ge hjälp när generella stödformer är otillräckliga eller inte kan lämnas. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Rätten till bistånd begränsas inte till några i lagen direkt angivna situationer. Genom det ekonomiska biståndet skall den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå Alla andra möjligheter skall vara uttömda innan rätt till bistånd inträder. Den enskilde har en skyldighet att själv planera för att undvika ett bidragsberoende. En viktig princip i socialtjänstlagen är att varje människa i första hand har ett eget ansvar för sitt liv. Socialtjänsten får inte frånta den enskilde hans eller hennes ansvar utan socialtjänstens uppgift är att förstärka och komplettera människors egna resurser. Utgångspunkten är att människor har en inneboende möjlighet till personlig utveckling och tillväxt och biståndet skall utformas på ett sådant sätt att den enskilde så snart som möjligt kan svara för sin egen försörjning. Socialtjänstens insatser skall inte bara syfta till att avhjälpa det aktuella behovet utan även underlätta för den enskilde att i framtiden själv klara sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Kommunerna skall aktivt verka för att biståndet gör det möjligt för den enskilde att utveckla och aktivera de egna resurserna för att så snart som möjligt kunna klara sig själv. Målet för arbete med ekonomiskt bistånd är att bistå människor att finna vägar till självförsörjning samt att under tiden pröva rätten till bistånd. Den enskilde skall efter förmåga bidra till sin försörjning och den som kan arbeta är också skyldig att göra det. En längre tids biståndsmottagande skall alltid förenas med relevanta krav i syfte att stödja den enskilde att finna en väg till eget arbete. Socialtjänstlagen förutsätter att det i varje enskilt fall görs en individuell bedömning av hjälpbehovet och omfattningen av det. Socialnämndens arbete med ekonomiskt bistånd Utgångspunkten i Socialnämndens arbete är att den enskilde utifrån sina resurser tar ansvar för sin egen försörjning och efter bästa förmåga gör vad han eller hon kan för att försörja sig. Fokus ligger på den enskildes egna möjligheter och utgår ifrån att människor utifrån sina förutsättningar både vill och kan ta ansvar för sin egen situation och försörjning. Genom stödjande och kompetenshöjande insatser kan den enskilde frigöra egna resurser och öka sin förmåga att försörja sig. Det kan bl a ske genom praktik eller grundläggande utbildning. Det kan också innebära att den enskilde medverkar i rehabilitering för att på längre sikt kunna leva ett självständigt liv. Såvida behovet av bistånd inte är mycket kortvarigt skall inte utbetalning av bistånd ses som en isolerad åtgärd. Försörjningsstödet utgör ett led av flera åtgärder varigenom Socialnämnden tillsammans med den enskilde verkar med sikte på den Sida 8 av 51

9 sökandes totala situation, inte minst för att personen uppnå en självförsörjning. Arbete eller studier är huvudmålet för att ersätta bidragsberoendet. Socialnämnden verkar för att den sökande själv i största möjliga utsträckning skall kunna ta ansvar för sitt liv och sina handlingar. Socialtjänsten skall därför inte överta hans eller hennes ansvar i detta avseende. Socialtjänsten skall därmed inte antaga en s k "fixarroll" utan genom olika stödåtgärder underlätta för den enskilde att i framtiden själv kunna svara för sin försörjning och livsföring i övrigt. Den enskilde är långsiktigt sett inte hjälpt av att socialtjänsten övertar ansvar såsom att rutinmässigt betala in räkningar etc för den sökande även om det under vissa omständigheter kan vara nödvändigt utifrån den situation som den enskilde befinner sig i. Målet med Socialnämndens arbete är att långsiktigt stärka den enskildes resurser att leva en självständigt liv. Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialtjänstlagen är en ramlag vilket gör att kommunerna har en stor frihet att utforma verksamheten och biståndet utifrån lokala förutsättningar. Föreliggande riktlinjer är ett stöd vid handläggningen. Syftet med riktlinjerna är att klargöra Socialnämndens hållning i vissa vanligt förekommande situationer. Riktlinjerna skall ses som en vägledning för likartade bedömningar skall råda vid likartade situationer och får inte tolkas som tvingande regler. Det är inte möjligt att i dessa riktlinjer beskriva alla olika sorters situationer eller behov som kan tänkas uppstå. Ansökan om försörjningsstöd skall alltid bedömas utifrån de speciella omständigheter som råder för den enskilde. Detta förutsätter att avsteg från riktlinjen skall göras om särskilda skäl för det framkommer. Stor vikt skall också läggas vid gällande lagpraxis och arbetet ska vid behov anpassas till utslag från överinstans. Stöd vid handläggningen kan också erhållas från Socialstyrelsens allmänna råd och Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd. Om det inte råder samstämmighet mellan rättspraxis och Socialstyrelsens rekommendationer skall beslut fattas i samråd med enhetschef. Socialnämnden beslutar också om delegering av beslutanderätten för det ekonomiska biståndets olika delar. Dessa återfinns i Socialnämndens delegationsordning. När man i texten skriver basbelopp hänvisar man till fastställt årsbasbelopp enligt regeringen. Beakta barnperspektivet I bidragshushåll som också omfattar barn och ungdomar skall deras situation alltid uppmärksammas och beaktas. Många barnfamiljer är långvarigt bidragsberoende och det är då särskilt viktigt att uppmärksamma barnens situation och behov vid bedömning av det ekonomiska biståndet. Innan beslut om bistånd fattas skall alltid konsekvenserna för barnen utredas och beaktas. Detta synsätt kan medföra att ett bistånd beviljas då det ur ett barnperspektiv kan föreligga behov och grund för bistånd trots att föräldrarna egentligen inte ansetts vara berättigade. Ur ett barnperspektiv är det särskilt angeläget att rikta insatser till föräldrar för att dessa skall nå en självförsörjning. Barn i hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd gynnas av att föräldrarna närmar sig arbete eller studier. Föräldrar bör därför vara prioriterade till arbetsbefrämjande insatser. Då barn inte alltid själva kan göra sig hörda är det angeläget att Socialnämnden aktivt uppmärksammar och tillvaratar deras intressen och särskilt beaktar barnens behov. Sida 9 av 51

10 Hänsyn till brottsoffer Socialtjänsten skall verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Särskilt ska beaktas att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Det kan finnas skäl att i dessa situationer beräkna kostnader till ett högre belopp än riksnormen om den enskilde har haft tillfälliga höga kostnader för kläder och skor, livsmedel etc. Likaså kan barn som varit tvungna att fly från sina hem vara i behov av ytterligare bistånd för att tillgodose behovet av lek och fritidsaktiviteter. Personer som varit utsatt för brott saknar ofta möjlighet att planera sin situation på ett sätt så att ett bidragsberoende kan undvikas. Kraven som ställs på den enskilde i en sådan situation måste således anpassas till den sökandes förutsättningar. I ett akut skede kan det t ex vara olämpligt att hänvisa till mannens försörjningsansvar. Vid misshandel i hemmet kan den misshandlade partnern ibland inte förfoga över gemensamma tillgångar och socialtjänsten kan då ge tillfälligt ekonomiskt bistånd utan hänsyn till gemensamma tillgångar. Personen saknar i den uppkomna situationen ibland möjlighet att inkomma med de fullständiga underlag som normalt krävs för att en komplett utredning om rätt till bistånd skall kunna göras. Personen kan också ha en kvarskrivning som gör att man är folkbokförd på församlingen i sin tidigare kommun. Detta utgör inte ett hinder för att kunna ansöka om ekonomiskt bistånd i Osby. Likaså kvarstår Socialnämndens skyldighet att bistå personer som p g a. hot och våld i hemmet i en akut situation vistas i en annan kommun. I arbetet med ekonomiskt bistånd är det viktigt att vara uppmärksam på att det kan föreligga våld och hot i familjen och vara observant på de signaler som kan förekomma. Vid behov skall personen erbjudas information om kommunens stöd till våldsutsatta personer. 2. Det ekonomiska biståndets uppbyggnad 1 Försörjningsstöd 2 Skäliga kostnader 3 Livsföring i övrigt t ex. enligt riksnorm. utanför riksnorm. Livsmedel Boende Läkarvård/medicin Kläder och skor Hushållsel Tandvård Lek och fritid Hemförsäkring Glasögon Förbrukningsvaror Arbetsresor Hemutrustning Hälsa och hygien Avgift till fack och A-kassa Flyttkostnader Dagstidning Barnomsorgsavgift Begravningskostnader Telefon TV-licens Barnförsäkring Ekonomiskt bistånd enligt SoL 4:2 Försörjningsstödet är uppdelat i två delar, dels riksnorm, dels skäliga kostnader utanför riksnormen. Allt annat bistånd som den enskilde kan behöva för att vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå ingår i begreppet "livsföring i övrigt". Detta bistånd kan utgöras av ekonomiskt stöd men också ges som annat stöd eller som vård och behandlingsinsatser. Sida 10 av 51

11 Bestämmelserna i 4 kap. 2 SoL ger socialtjänsten befogenhet att ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 SoL Det rör sig om stöd som den enskilde inte kan kräva att få enligt SoL 4:1, men som socialtjänsten ändå ser skäl att bevilja. Riksnorm. Den del av försörjningsstödet som utgör den s k riksnormen omfattar sex budgetposter för vuxna och sju budgetposter för barn och ungdomar. Kostnaderna för de olika normposterna bygger på Konsumentverkets beräkningar av kostnaderna. Beslutsnivå;socialsekreterare Följande poster ingår i riksnormen a) Livsmedel Utgångspunkten är en näringsmässigt fullvärdig och varierad kost. Hänsyn har tagits till att ensamhushåll beräknas ha en något högre kostnad eftersom det kan vara dyrare med inköp av mindre förpackningar. I riksnormen har man tagit hänsyn till att barn i åldrarna 7-18 år äter lunch i hemmet under skollov och normal övrig frånvaro. b) Kläder och skor Normen avser att täcka det vardagliga behovet av kläder och skor under hela året. Även kostnader för skoreparationer och viss kemtvätt ingår samt vissa tillbehör som paraply, armbandsur och väskor. Vidare ingår ryggsäckar för barn och skolungdomar c) Lek och fritid Normen avser den typ av aktiviteter som det anses rimligt att alla invånare får möjlighet till. Aktiviteterna gäller både inomhus och utomhus, viss motion och kultur. För äldre barn och vuxna ingår kostnader för att t ex gå på bio, lyssna på musik, läsa böcker, dansa eller gå på diskotek och besöka simhall. För yngre barn ingår leksaker, spel, pussel, böcker, biobesök m m. I posten ingår också cykel, skidutrustning för längdåkning och skridskor. För yngre barn beräknas att cykel och skridskor köps begagnade. I normposterna finns inga kostnader medräknade för semester eller dyrare fritidsintressen. d) Barn och ungdomsförsäkring Denna normpost ingår endast i normerna för barn och ungdom. e) Hälsa och hygien Normen avser kostnader för den personliga hygienen såsom tvål, tandkräm, blöjor och mensskydd. Även produkter som plåster och solskyddsmedel ingår. Kostnaderna omfattar även hårklippning. f) Förbrukningsvaror Normen avser varor som behövs för rengöring av bostaden och vård och skötsel av kläder och skor, t ex disk- och tvättmedel, dammsugarpåsar, glödlampor och skokräm. g) Dagstidning, telefon, TV-avgift mm. I denna post ingår kostnader för en helårsprenumeration på en dagstidning, avgift för TVlicens och kvartals- och samtalsavgift för telefon eller kostnad för mobiltelefon och mobiltelefonsamtal. Posten omfattar också vissa kostnader för att skicka kort och brev. Kostnader för TV och dator ingår inte. Socialnämnden likställer kostnad för dagstidning med kostnad för Internet. Sida 11 av 51

12 Kostnaden för förbrukningsvaror, dagstidning eller Internet, telefon, TV- licens är baserat på hur många som bor i bostaden. Om den sökande delar bostad med någon som inte ingår i hushållet utgår man ifrån att samtliga i bostaden bidrar till kostnaderna för förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och TV-licens. Kostnaden beräknas som andelar av den totala kostnaden för dessa poster. Om det finns ett hyresavtal där som avtalat om annat vad gäller dessa kostnader, utgår man från avtalet om detta är skäligt. Högre eller lägre nivåer Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försörjningsstödet beräknas till en högre nivå. Det gäller när någon har förhöjda kostnader för en eller flera av de budgetposter som ingår i riksnormen och om dessa kostnader inte täcks av annan ersättning såsom handikappersättning eller vårdbidrag. Det kan också finnas skäl att beräkna försörjningsstödet till en lägre nivå. Det kan t ex vara om vissa ingående budgetposter saknas, som när gemensamma hushållskostnader ingår i hyran för en inneboende eller om det endast rör en akut ansökan om bistånd till mat. Merkostnader för specialkost Tillägg till kostnader för särskild kost p g a. sjukdom bör medges om kosten medför merkostnader. Sjukdomen ska styrkas med läkarintyg. Konsumentverkets årliga beräkningar av merkostnader för olika specialkostnader bör vara vägledande. Om konsumentverket inte har beräknat några merkostnader får hushållet inkomma med uppgifter på sina faktiska kostnader. Ingen merkostnad för diabetes godkänns då dagens rekommendationer för näringsriktig diabeteskost inte skiljer från de allmänna näringsrekommendationerna. Tillägg för specialkost av andra skäl än medicinska medges inte. För barn under 16 år omfattar läkemedelsförmånen även livsmedel för särskilda näringsändamål. Egenavgiften ingår i högkostnadsskyddet.. Övrigt försörjningsstöd Beslutsnivå; socialsekreterare. Barnomsorgsavgift Kostnader för barnomsorg och fritidsverksamhet är att betrakta som godtagbara utgifter. Dock är det viktigt att den sökande har anmält korrekt inkomstuppgifter till barnomsorgen för att rätt avgift ska debiteras. Boende kostnader Ekonomiskt bistånd utgår till skäliga boendekostnader. Utgångspunkten för vad som är en skälig storlek, standard och kostnad är en jämförelse med det ekonomiska utrymme som en låginkomsttagare på orten normalt sett har. Vid bedömning av vilken bostadsstorlek familjen behöver skall hänsyn även tas till det behov av utrymme som umgängesbarn har. Både bostadens antal rum och kvadratmeteryta skall beaktas då man tar ställning till bostadsstorlek då det ofta är möjligt att avgränsa en större bostad så att fler privata utrymmen kan skapas. Utgångspunkt för rimlighetsbedömningen är att ett sammanboende par har ett gemensamt sovrum, två barn delar varje sovrum och att familjen därutöver skall disponera ett vardagsrum. I normalfallet behöver inte två tonåriga barn av motsatt kön dela rum med varandra. Det finns dock inget som hindrar att de delar rum med syskon av samma kön. Med tanke på barnens stigande ålder får man göra en individuell bedömning av om det är skäligt för barnen att dela rum. Sida 12 av 51

13 Socialnämnden har separata riktlinjer för vilka hyresnivåer som är godtagbara. Dessa riktlinjer utgår från hyresnivån hos utbudet av lediga lägenheter på den privata hyresmarknaden. Riktlinjerna utgår från hyresnivån hos det kommunala fastighetsbolaget i Osby. Riktlinjerna revideras vid behov. Högsta godtagbara boendekostnad eller boendestorlek är dock inte en rättighet om billigare alternativ finns att tillgå. Trots att det finns riktlinjer avseende boendekostnaden måste alltid en individuell bedömning göras. Det kan finnas t ex medicinska skäl eller funktionshinder som motiverar en högre boendekostnad. Om den sökande bor i en lägenhet där Socialnämnden innehar förstahandskontraktet eller om sökande har eget kontrakt för ett boende där Socialnämnden tidigare haft kontraktet godkänns den faktiska hyreskostnaden trots att den överstiger riktlinjen för godtagbar boendekostnad. Generellt gäller att individen ej har rätt att fördyra sin boendekostnad under tiden som hon/han uppbär försörjningsstöd. Hyr den sökande ut eller låter någon disponera en del av bostaden skall den inneboende bidra till hyreskostnaden. Hyresrätt Normala hyreshöjningar som sker en gång om året accepteras även om hyran efter den årliga hyreshöjningen överstiger högsta godtagbara hyresnivån. Om den nya hyran överstiger den högsta godtagbara hyresnormen med mer än 20 % måste den sökande finna ett annat boende. Skäligt rådrum om fyra månader beviljas för att möjliggöra omställningen. Oskäligt höga hyreshöjningar som överstiger det normala eller hyreshöjningar p g a standardhöjning av bostaden godkänns inte. Avgift för kabel-tv är att betrakta som en godtagbar utgift. Kostnader för bredband godkänns inte, utan får anses ingå i riksnormen. Avgift för parkeringsplats eller garage som ingår i hyran godtas endast om kostnaden är obligatorisk och inte kan väljas bort. Som regel accepteras inte att den enskilde gör tillval som fördyrar hyran under den tid man uppbär ekonomiskt bistånd. Om tillvalen redan var gjorda innan den enskilde ansökte om ekonomiskt bistånd godkänns dock kostnaden för tillval under förutsättning att den sammantagna hyran inte överstiger högsta godtagbara hyresnivån. Om hyreskostnaden avser kallhyra skall ett tillägg göras med Försäkringskassans schablon för uppvärmningskostnader uppdelat per månad. Kostnaden för uppvärmning får tillsammans med hyreskostnaden inte överstiga högsta godtagbara boendekostnad. Om inte vattenkostnaden ingår i hyreskostnaden godkänns grundhyra och det högst godtagbara beloppet för varm- och kallvatten som framgår av hyresnivån. Det åligger i första hand den enskilde att anpassa sin vattenförbrukning så att den ryms inom godtagbart belopp. Om den sökande har en faktisk vattenförbrukning som understiger det beviljade godtagbara beloppet påverkar inte det rätten till bistånd utan bistånd utgår ändå enligt rimligt belopp. Om den sökandens vattenförbrukning överstiger godtagbart belopp och den sökande vill ansöka om ekonomiskt bistånd till den faktiska kostnaden får en individuell bedömning av vattenförbrukningen göras. (Se Försäkringskassans beräkningskalkyl) Hänsyn skall tas till antalet boende i hushållet och om den faktiska förbrukningen kan anses vara skälig. Om hushållet har en oskäligt hög vattenförbrukning godkänns som regel inte den merkostnad som detta medför. Undantag kan göras om det finns medicinska eller andra skäl som påverkar vattenförbrukningen Sida 13 av 51

14 Bostadsrätt eller villa För bostadsrätt godkänns kostnaden för månadsavgiften samt räntekostnaden för insatslånet. Ekonomiskt bistånd utgår inte till amorteringskostnaderna. För villa godkänns kostnaden för drift och räntekostnader på befintliga bostadslån. Ekonomiskt bistånd utgår inte till amorteringskostnaderna. Vid prövningen av rätt till bistånd måste vägas in om boendekostnaden i villa eller bostadsrätten är skälig i förhållande till kommunens riktlinjer gällande hyreskostnader. Bostadsrätt eller villa är en realiserbar tillgång. Om biståndsbehovet bedöms bli långvarigt utgör detta skäl för försäljning av bostaden. Andrahandsboende Ett skriftligt avtal mellan sökanden och förstahandshyresgästen skall alltid uppvisas. Detta bör innehålla överenskommelse om hyrestidens längd, ömsesidig uppsägningstid, hyrans storlek och vad som ingår i hyreskostnaden. För att ekonomiskt bistånd ska utgå till hyreskostnaden för ett andrahandsboende måste hyresvärden skriftligt ha godkänt andrahandskontraktet enligt 12 kap. 39 Jordabalken. I övrigt görs en skälighetsprövning av hyreskostnaden på samma sätt som för hyresrätt. Inneboende Alla som bor inneboende ska beräknas utifrån normen för en ensamstående. Socialnämnden skiljer på två olika typer av inneboende. a) Den första formen av inneboende avser sökande som hyr ett rum hos en person som den sökande inte har någon form av personlig relation med eller vänskapsförhållande till. I detta fall bedöms rätten till hyreskostnad efter uppvisat avtal med bostadsinnehavaren. Om avtalet mellan bostadsinnehavaren och den inneboende innebär att vissa hushållsutgifter såsom t ex telefon och förbrukningsvaror ingår i hyran skall normen anpassas efter det. En skälighetsbedömning skall göras av boendekostnaden. I den bedömningen skall hänsyn tas till att rummet oftast hyrs möblerat vilket kan medföra en högre avgift. b) Den andra typen inneboende avser personer som bor tillsammans och samtidigt också delar vissa kostnader men som ändå inte har något ekonomiskt ansvar för varandra. Exempel på detta är vuxna barn som bor kvar hemma, föräldrar som bor inneboende hos vuxna barn eller vänner som delar lägenhet. I dessa fall skall hyresdel beräknas utifrån Riksförsäkringsverkets föreskrifter. Det innebär att varje rum räknas som två s k enheter medan köket utgör en enhet. Den totala andelen enheter delas med hyreskostnaden och därmed erhåller man en prisuppgift för hyreskostnaden per enhet. Om den inneboende delar rum med någon annan erhåller den sökande således bistånd till en enhet medan sökande som är inneboende i ett eget rum erhåller till två enheter. När det gäller hushållskostnader och el beräknas kostnaden på samtliga som bor bostaden inklusive underåriga barn och den sökande får en del av den totala kostnaden. I de fall då den inneboende bor hos någon som uppbär pension brukar Försäkringskassan som regel endast räkna med halva hyreskostnaden när det fastställer bostadstillägget. Om den sökande kan styrka detta förhållande finns skäl att frångå ovan princip om hyresdel enligt Riksförsäkringsverkets föreskrifter och istället fördela hyreskostnaden på antal personer som bor i bostaden. Sida 14 av 51

15 Skäl att bevilja hyresdel För att ekonomiskt bistånd ska utgå till del av boendekostnaden skall den sökande kunna visa att han eller hon tidigare betalat en hyra för boendet. Bistånd skall inte utgå till hyresdel om den sökanden inte tidigare haft och betalat denna utgift. Om en hyresvärd tidigare haft ett bostadsbidrag som reducerats med anledning av att den sökande blivit inneboende kan denna summa utgöra en skälig hyresdel. Samlevnad Samlevnad skall alltid utredas då vuxna som inte har en nära släktrelation delar bostad. Socialnämnden behöver fastställa om det kan finnas ett antagande för att de sammanlever på ett sådant sätt att de också har gemensamt försörjningsansvar för varandra. De skall då ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans. Delad lägenhet Om två hushåll delar lägenhet och båda hushållen står på kontraktet skall boendekostnaden fördelas på antalet kontraktsinnehavare. Båda hushållen har möjlighet att ansöka om bostadsbidrag om de i övrigt uppfyller kriterierna. Övriga boendeformer Med övriga boendeformer avses campingboende, hyra av kolonistuga, husvagn, båt eller liknande. Den enskilde har rätt att bestämma var han eller hon vill bo. Att en sökande själv väljer ett boende med en betydligt enklare standard än normalt utgör inget skäl att vägra bistånd så länge kostnaden för boendet är skälig. För att kunna avgöra om kostnaden för boendet är skälig måste den sökande visa ett avtal som reglerat hyresförhållandet. Av avtalet skall framgå hur stor yta som avses, vad som ingår i kostnaden, vad som är avtalat beträffande vattenförbrukning och uppvärmning, specifikation om bostaden är vinterbonad, hur lång hyrestid man avtalat om samt uppsägningsvillkor. En kolonistuga, husvagn, eller båt etc. som den sökande äger betraktas som en realiserbar tillgång som den enskilde måste avyttra för att kunna bidra till sin försörjning. Undantag kan dock göras om det föreligger sociala eller medicinska skäl för annan bedömning. Akuta boendelösningar I första hand ska Socialnämndens jourlägenheter användas. Om den sökande inte kan beredas plats i jourlägenhet kan ekonomiskt bistånd utgå till andra boendelösningar under en mycket begränsad tid. Bistånd till boendekostnader skall i dessa fall prövas mycket restriktivt och utgår först när inga andra alternativ finns att tillgå. Hyresdel för ungdom som avslutat studier men inte tidigare betalat hyresdel till föräldrarna Ekonomiskt bistånd utgår endast om det skett någon förändring föräldrarnas ekonomiska situation med anledning av den unge bor i bostaden. Om föräldrarna går miste om bostadsbidrag i samband med att den unge avslutar studierna kan ekonomiskt bistånd utgå till hyresdel med det belopp familjen annars skulle ha fått i bostadsbidrag. Om familjen enbart får ökade kostnader avseende vattenförbrukning, uppvärmning eller elförbrukning kan kostnaden för detta beräknas enligt Försäkringskassans schablonsystem och utgöra en skälig hyresdel för den unge. Om den unge är medlem i en familj som redan uppbär försörjningsstöd och en hyresdel för den unga därför tas upp som inkomst vid beräkning av familjens försörjningsstöd utgår ekonomiskt bistånd till denna hyresdel. Sida 15 av 51

16 Hyresdel för vuxna hemmaboende barn som tidigare erlagt hyresdel Ekonomiskt bistånd utgår till hyresdel om den sökande kan visa att han eller hon tidigare har erlagt en del av hyran. Hyresdelen ska beräknas utifrån Riksförsäkringsverkets föreskrifter. Det innebär att varje rum räknas som två s k enheter medan köket utgör en enhet. Den totala andelen enheter delas med hyreskostnaden och därmed erhåller man en prisuppgift för hyreskostnaden per enhet. Om den inneboende delar rum med någon annan erhåller den sökande således bistånd till en enhet medan sökande som är inneboende i ett eget rum erhåller till två enheter. Beträffande hushållskostnader och el beräknas kostnaden på samtliga som bor i bostaden inklusive underåriga barn och den sökande får en del av den totala kostnaden. Krav på byte till billigare boende Om den sökande har en boendekostnad som bedöms som oskäligt hög och den sökande bedöms ha ett behov av ekonomiskt bistånd som överstiger tre månader skall den sökande uppmanas att sänka sina bostadskostnader genom att flytta till ett boende med en hyreskostnad som överensstämmer med Socialnämndens hyresnorm. Den sökande skall erhålla en skälig tid om fyra månader för att hinna förändra situationen, ett s k skäligt rådrum. Ett beslut om skäligt rådrum har sådan rättsverkan att det är överklagningsbart. Den sökande skall erhålla ett beslut om rådrummet tillsammans med en besvärshänvisning där det framgår vilken tid sökande har på sig för att ändra boendekostnaderna. Den faktiska hyreskostnaden räknas med som godtagbar utgift under den tid den sökande har på sig att förändra sina boendekostnader, oavsett hur hög boendekostnaden är. Om den sökande kan visa att han eller hon aktivt har försökt hitta en billigare bostad men inte lyckats, eller om andra synnerliga skäl föreligger kan ytterligare rådrum med maximalt fyra månader beviljas. Om den sökande tidigare uppburit ekonomiskt bistånd från Osby kommun och under denna tid blivit informerad gällande hyresnormer kan det finnas skäl att endast bevilja normhyra utan att medge ett skäligt rådrum. Detta kan dock bara ske om den sökande under en längre tid innan ansökan om försörjningsstöd känt till att han eller hon skulle komma att bli i behov av ekonomiskt bistånd under en längre tid. 1 andra fall finns det inte skäl att omgående endast bevilja normhyra. Om en person uppburit ekonomiskt bistånd i en annan kommun och under pågående försörjningsstödsbehov flyttar till Osby kommun finns vanligen skäl för att begränsa boendekostnaden omgående. Den sökande torde i dessa fall haft kunskap om att det finns begränsningar i rätten till boendekostnader. Det får därmed anses ankomma på den sökande att förhöra sig om vilka regler som gäller i Osby kommun. Om den enskilde efter information och beslut från Socialnämnden om s k skäligt rådrum ändå väljer att behålla ett boende med en kostnad som inte anses skälig beräknas boendekostnad utifrån Socialnämndens fastställda hyresnormer och den sökande får själv svara för den överskjutande delen. Undantag från krav på billigare boende Om ett byte av bostad medför stora negativa sociala konsekvenser eller om den befintliga bostaden är anpassad till den sökandes funktionshinder skall dessa faktorer vägas in i helhetsbedömningen av rätt till bistånd. I vissa ärenden påverkas hushållets bidragsberoende Sida 16 av 51

17 endast marginellt om hushållet flyttar till ett billigare boende eftersom bostadstillägget från försäkringskassans är kopplat till hyreskostnaden. I sådana fall kan det finnas skäl att bevilja den faktiska hyran. Barnens situation skall särskild beaktas när Socialnämnden kräver att den sökande ska byta bostad. Flytt till dyrare boende Att fördyra sitt boende under den tid man uppbär ekonomiskt bistånd godkänns inte om inte ett medicinskt behov har tillkommit, om familjen har utökats med fler barn och trångboddhet därmed uppstått eller om andra starka sociala skäl styrker behovet av flytt. Ett samråd med Socialnämnden skall alltid föregå en flytt till dyrare boende. Dubbla boendekostnader Dubbla boendekostnader godkänns inte som en godtagbar utgift då det åligger den enskildes att själv planera så att dubbla boendekostnader inte uppstår. Om den sökande ändå har dubbla boendekostnader medräknas boendekostnaden för den bostad som den sökande faktiskt bor i. Dubbla hyreskostnader som uppkommit i samband med att sökanden flyttat till äldreboende, fått anställning på annan ort eller behövt flytta p g a. hot och våld i nära relationer kan medräknas som godtagbar utgift. Bistånd till dubbla boendekostnader kan även beviljas om den sökanden av starka sociala skäl måste flytta till annat boende och Socialnämnden medverkat i denna planering. Detta skall tillämpas mycket restriktivt och endast om synnerliga skäl föreligger och i samråd med samordnare/enhetschef. Den sökande har en skyldighet att begränsa sitt behov av ekonomiskt bistånd genom att göra vad han eller hon kan för att undvika dubbla boendekostnader även om skäl för att bevilja bistånd till de dubbla kostnaderna föreligger. T ex kan den sökande begära att hyresvärden försöker hyra ut lägenheten i förtid eller att själv annonsera etc. Ungdomar som utan egna inkomster tecknat hyresavtal Huvudregeln är att bistånd till boendekostnad inte beviljas om hyresavtalet tecknas under period då den sökande saknar inkomst och därmed inte har möjlighet att själv betala hyran. Undantag från huvudregeln kan göras om ett fortsatt boende hos föräldrarna skulle medföra mycket negativa sociala konsekvenser. Rätten till eget boende ökar allt eftersom den unge närmar sig 25 års ålder. Boendeutredning skall göras vid behov, se särskild bilaga Rutin boendebistånd. Det finns ingen ovillkorlig rätt för ungdomar som gifter sig att skaffa eget boende. Särskilda skäl måste föreligga för att bistånd ska utgå till boendekostnaden. Sådana skäl kan vara att familjen är mycket trångbodd eller att det förekommer svåra personliga motsättningar inom familjen. Hushållsel Normalt bör den faktiska kostnaden beviljas om förbrukningen är rimlig i förhållande till hushållets storlek. Elförbrukningskostnad följer konsumentverkets riktlinjer för elförbrukning. Hushållets kostnader för el kan man i viss mån själv påverka, dels genom elförbrukningen, dels genom val av elleverantör och elavtal. Det är viktigt att den enskilde tar ett eget ansvar för både sin förbrukning och sin kostnad och regelbundet uppvisar kvitto på betald el vid ansökan om försörjningsstöd. Om ett hushåll ansöker om ytterligare ekonomiskt bistånd till elkostnader måste en utredning avseende elförbrukning och elkostnad göras. Skäl som kan medföra rätt till ytterligare Sida 17 av 51

18 ekonomiskt bistånd är om den enskilde är i behov av medicinsk utrustning som förbrukar el eller om personen pga betalningsanmärkningar är förhindrad att teckna avtal med billigare elleverantör. Ett annat skäl kan vara att den sökande har ett fast avtal med en elleverantör och därför inte kan välja ett billigare alternativ. Inneboende skall bidra med sin andel till hushållets totala elkostnad. Hemförsäkring Det är viktigt att personerna erhåller det grundläggande skydd en hemförsäkring innebär. De personer som inte har en hemförsäkring skall uppmanas att teckna en. Ekonomiskt bistånd utgår till den faktiska kostnaden för hemförsäkring fördelad per månad under förutsättning att kostnaden är skälig. För bedömning av vad som är en skälig kostnad utgår Socialnämnden från Konsumentverkets beräkning av kostnader för hushåll av olika storlekar i en mindre tätort. Om sökandens faktiska kostnad överstiger Konsumentverket uppgifter godkänns endast kostnaden upp till Konsumentverkets normalkostnad. Personer som är inneboende erhåller som regel inte bistånd till hemförsäkring då inneboende omfattas av bostadsinnehavarens hemförsäkring och någon fördyring av denna hemförsäkring inte sker. Likaså reduceras inte biståndet till hemförsäkring om den sökande har någon inneboende. Om bostadsinnehavaren inte har någon hemförsäkring som den inneboende omfattas av bör den inneboende teckna en egen hemförsäkring och ekonomiskt bistånd utgår till skäliga kostnader för hemförsäkringen. Hyresgästföreningen Ekonomiskt bistånd utgår generellt till faktisk kostnad och är en godtagbar utgift. Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa Försörjningsstöd utgår med det belopp som gäller för den organisation den enskilde tillhör. I de fall det finns möjlighet att få reducerad avgift ska i första hand det utnyttjas. Avgift till fackförening och arbetslöshetskassa beviljas generellt inte till personer som av Socialnämnden bedömts stå så långt från arbetsmarknaden att en återgång till arbetslivet inte är möjlig. Arbetsresor och resor för att söka arbete Kostnaden för resor till och från arbetet samt reskostnader för att söka arbete godkänns om det avser resor utanför orten. Billigaste resesättet skall alltid användas. Om synnerliga skäl föreligger kan reskostnad för bil godkännas. Sådana synnerliga skäl kan vara att det saknas möjlighet att ta sig till arbetet med allmänna kommunikationer. I första hand skall möjligheten till samåkning undersökas. Reskostnader för egen bil godkänns med motsvarande belopp som Skatteverket fastställt som ej skattepliktig milersättning. För att reskostnader för att söka arbete skall godkännas skall den sökande kunna styrka att resans ändamål var att söka arbete. Planeringen skall ha skett i samråd med Socialnämnden. Även den del av reskostnaden som deltagare i åtgärd via Arbetsförmedlingen själv får betala skall betraktas på samma sätt som övriga arbetsresor. Resor till och från skola, till utbildning eller till annan daglig sysselsättning jämställs med arbetsresor. Kostnader för resor inom Osby godkänns som regel inte. Sida 18 av 51

19 Kostnader för att fullgöra med Socialnämnden uppgjord planering Om den sökande har fått fördyrade kostnader genom att man följer sin planering med Socialnämnden kan kostnaden efter en individuell bedömning betraktas som godtagbar utgift. Det kan avse kostnader för resor utanför tätorten, skyddskläder, undervisningsmaterial, reskostnader till NA - AA-möten eller till avgiftning. Kostnader som redan ryms inom riksnormen godkänns inte. Kostnader som uppstår i samband med framtagande av uppgifter som Socialnämndens krävt in som ett underlag räknas med som en godtagbar utgift vid beräkningen av bistånd och omfattas sedan av det gynnande beslutet eller av avslagsbeslutet. Bistånd till livsföring i övrigt. Advokatkostnader och stämplingsavgift Den sökandes behov av rådgivning skall i första hand tillgodoses genom nedsättning av avgiften. Om den sökande är i behov av hjälp med mer invecklade frågor skall den sökande i första hand utnyttja det rättsskydd som ingår i hemförsäkringen. I vissa fall kan rättshjälp från staten beviljas om sökande inte har någon hemförsäkring. Normalt sett utgår inte rättshjälp eller rättsskydd i samband med tvister angående skilsmässor, bodelning eller underhållsbidrag. Rättshjälp kan utgå vid tvister rörande barns boende, vårdnad och umgänge. Gäller tvisten umgänges- och vårdnadsfrågor ska sökanden i första hand hänvisas till Osby kommuns Familjerättsgrupp. Om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och det finns ett mycket starkt socialt motiv till juridisk hjälp kan ekonomiskt bistånd beviljas till skäliga och nödvändiga kostnader för familjerättsliga ärenden. Kostnader för ansökningsavgifter och stämplingsavgifter godkänns inte om synnerliga skäl inte föreligger. Beslutsnivå; socialsekreterare i samråd med samordnare/enhetschef. Akut nödsituation Av rättspraxis framgår att personer som tillfälligt hamnat i nödläge trots att de normalt sett klarar sin försörjning har rätt till bistånd för akut mathjälp, oavsett om nödläget har uppstått genom eget agerande eller på annat sätt. Det är endast den ekonomiska situationen från ansökningstillfället och under den period som hjälpen avser som skall ligga till grund för behovsprövningen. I de fall där det framgår att den sökande känt till kraven för rätt till bistånd men ändå vid upprepade tillfällen agerat på ett sådant sätt att nödläge uppstått kan hänsyn tas till de inkomster som den biståndssökande disponerat men förbrukat före ansökningstillfället och ansökan kan därmed avslås. Det bör även beaktas i vilken mån den utgift som föranlett nödläget varit oförutsägbar och nödvändig för att uppnå en skälig levnadsnivå. Om en sökande befinner sig i en nödsituation kan ekonomiskt bistånd utgå till posten livsmedel i riksnormen enligt s k nettonormsberäkning. För barn upp till tre år ingår även posten för hygienartiklar där utgift för blöjor är inkluderad. Beträffande övriga räkningar hänvisas i första hand till avbetalningsplaner. Om det föreligger en akut risk för avhysning kan ekonomiskt bistånd också utgå till hyreskostnaden. Sida 19 av 51

20 Om behov av akut bistånd uppstår vid upprepade tillfällen och det finns barn i hushållet skall särskilt uppmärksammas det kan finnas anledning till oro för barnens hälsa och utveckling och en anmälan enligt SoL 14 kap. 1 skall övervägas. Beslutsnivå; socialsekreterare. Alternativ medicinsk behandling Bistånd utgår inte till alternativ medicinsk behandling. Behov av vård skall hänföras till hälsooch sjukvården och det är sjukvårdshuvudmannens ansvar att tillgodose behovet av medicinsk behandling Begravningskostnader och kostnader för gravsten Bistånd till begravningskostnader kan beviljas under förutsättning att dödsboanmälan upprättats och dödsboets tillgångar utretts. Rätten till ekonomiskt bistånd till begravningskostnader avgörs av dödsboets tillgångar. Begravningskostnader och bouppteckningskostnader har företräde framför andra skulder och tillgångarna skall därför i första hand användas för att täcka begravningskostnaderna. Rätt till bistånd för att täcka andra skulder som dödsboet kan ha såsom hyra och telefon föreligger inte. Vid ansökan om bistånd till begravningskostnader för barn skall hänsyn tas till föräldrarnas inkomst- och förmögenhetsförhållande. Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader kan utgå med högst 50 % av basbeloppet, inom vilken ram dödsboet får göra egna prioriteringar. Ansökan om ekonomiskt bistånd till gravsten skall ha gjorts inom 1 år från dödsfallet. Merkostnader som uppstår för att begravningen äger rum utomlands eller att gravstenen införskaffas utomlands godkänns inte. Beslutsnivå; socialsekreterare. Cykel Kostnad för cykel ingår i riksnormen i posten lek/fritid och beviljas i regel därför inte. Bistånd till inköp av begagnad cykel kan beviljas efter särskild prövning till det billigaste alternativet om det behövs för arbetsresor och om allmänna kommunikationer inte kan utnyttjas eller om starka sociala skäl föreligger. Vid ansökan och cykel till barn skall barnperspektiv beaktas och hänsyn tas till om familjen varit långvarigt biståndsberoende samt om det underlättar för barnet att vara med i olika fritidsaktiviteter. Beslutsnivå; upp till 3% av basbeloppet, socialsekreterare. Flyttkostnader Bistånd kan beviljas om behovet av att flytta är motiverat av hälsoskäl eller av sociala omständigheter, om sökandens möjligheter att bli självförsörjande genom flytten ökar eller att flytten skulle medföra att sökandens boendekostnader minskar. Vid flytt till annan ort av arbetsmarknadsskäl skall först utredas om behovet kan tillgodoses genom bidrag från Arbetsförmedlingen. Kostnad beviljas för hyra av släpkärra eller mindre lastbil inklusive kostnader för drivmedel och försäkring efter uppvisande av kvitto. Normalt förutsätts att den enskilde flyttar med hjälp av sitt sociala nätverk. Endast om särskilda skäl finns godtas anlitande av flyttfirma. När flyttfirma anlitas skall tre offerter begäras in för en prisjämförelse. Kostnad för eftersändning av post beviljas inte. Beslutsnivå; socialsekreterare. Sida 20 av 51

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter.

Vid all handläggning inom arbetslivsförvaltningens enhet för försörjningsstöd gäller följande föreskrifter. ARBETSLIVSFÖRVALTNINGEN Tillämpningsanvisningar avseende försörjningsstöd år 2009 Regeringen fattar varje år beslut om ändringar i den del av socialtjänstförordningen som behandlar riksnormen. I riksnormen

Läs mer

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD)

Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Svar på interpellation angående bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet från Torbjörn Aronson (KD) Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 SoL. I paragrafen anges att den som inte själv

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Antagen av socialnämnden 2008-03-19 VAD ÄR FÖRSÖRJNINGSSTÖD? Den som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN REVIDERADE RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD I TRELLEBORGS KOMMUN Komplement till Socialstyrelsens riktlinjer och JP socialnet Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetsmarknadsnämnden Postadress:

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd k Försörjningsstöd & Ekonomiskt bistånd 2015 YDRE KOMMUN Alla personer som bor i Ydre kommun och som inte kan försörja sig och sin familj eller på något annat sätt tillgodose sin försörjning har rätt att

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-15. Lunchstängt 12-13 Telefon 0430-150 00 Telefontid:

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd

Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Barnperspektivet och ekonomiskt bistånd Socialnämnden Söderhamns Kommun Reviderade 2010-04-27 Innehåll Bakgrund 3 Barnperspektivet och socialtjänstlagen Syfte Inledning 4 Ledningsnivå Handläggarnivå

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen.

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032. Birgit Kallerhult. Till socialnämnden. SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) 2010-03-23 Dnr SN/2010/0032 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd till hemutrustning, spädbarnsutrustning

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd

FÖRSÖRJNINGSSTÖD. Information till dig som söker försörjningsstöd FÖRSÖRJNINGSSTÖD Information till dig som söker försörjningsstöd Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation. Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer och vägledning för handläggning och dokumentation Antagna av Socialnämnden 2016-02-09, 7 Götene Kommun Socialtjänsten IFO 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING... 5 1.1 Syfte...

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR

EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR BERGS KOMMUN 1 (3) EKONOMISKT BISTÅND FRÅGOR OCH SVAR Alla invånare i Bergs kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att de som vistas i Bergs kommun och som inte kan försörja sig och

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun

Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun Dokumentansvarig: Socialchef Antaget: KF 2017-04-03 42 RIKTLINJE 2(7) Innehållsförteckning Riktlinjer för kommunal hyresgaranti i Håbo kommun 1 1. Bakgrund

Läs mer

Information om försörjningsstöd 2015

Information om försörjningsstöd 2015 Västerviks kommun Enheten för arbete och kompetens Nygatan 12 593 80 Västervik Tfn 0490-25 54 00 vasterviks.kommun@vastervik.se Information om försörjningsstöd 2015 Rätt till försörjningsstöd Alla som

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

FÖRSLAG - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

FÖRSLAG - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND Rapport 2007-04-02 1(63)...Bilaga 1 FÖRSLAG - RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. INLEDNING... 5 Riktlinjernas syfte och tillämpning... 5 Utgångspunkter för arbetet... 5 Barnperspektiv...

Läs mer

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN

FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH LIVSFÖRING I ÖVRIGT RIKTLINJER FÖR EKONOMIENHETEN Av Socialtjänstlagen kap 4, 1 framgår: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se

KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER. Dnr xxx KF, xxx 201X. stockholm.se KBF - kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER Dnr xxx KF, xxx 201X stockholm.se 3 Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) Gäller från och med

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016

Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Riksnormen för ekonomiskt bistånd 2006 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd.

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Vad gör socialförvaltningen här???

Vad gör socialförvaltningen här??? Vad gör socialförvaltningen här??? Organisation Socialchef Administration, ekonomi och personal Avdelningen för försörjningsinsatser IFO avdelning1 IFO avdelning 2 Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas.

Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Ska ge hjälp när de generella systemen är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis eller vid korta perioder

Läs mer

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv

Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd när du inte kan försörja dig själv Försörjningsstöd Om du inte själv kan försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd Försörjningsstöd (ofta kallat socialbidrag)

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 887-05. meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA 1 (7) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 april 2008 KLAGANDE AA MOTPART Social- och arbetsmarknadsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Fastställd av social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 Social & Arbetsmarknad 2013-06-19 Innehåll 1 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT

Läs mer

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (64) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (64) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (64) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Eskilstuna kommun 2 (64 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer

Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2010-04-06 Dnr SN/2010/0035 SOCIALNÄMNDEN Socialförvaltningen Birgit Kallerhult Till socialnämnden Vägledande riktlinjer för ekonomiskt bistånd med hänsyn till brottsoffer Bakgrund

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggning att gälla från och med den 1 mars 2015

Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggning att gälla från och med den 1 mars 2015 Taxe- och avgiftsnämnden Tillämpningsföreskrifter för avgiftshandläggning att gälla från och med den 1 mars 2015 A. Förbehållsbelopp 1. Specifikation av avdrag Om någon av de utgifter som schablonbeloppet

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning

Ensamkommande barn och ungdomars försörjning PM 2015-11-11 Dnr 3.2-27697/2015 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten Anette Agenmark anette.agenmark@socialstyrelsen.se Ensamkommande barn och ungdomars försörjning Detta PM är en

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

Barns tillgång till IT

Barns tillgång till IT SOCIALFÖRVALTNINGEN AVD. FÖR STADSÖVERGR IPANDE SOCIALA FRÅGO R TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 3.2-0144/2012 SID 1 (6) 2012-03-27 Handläggare: Malin Eriksson Telefon: 08-508 25 402 Till Socialnämnden Förvaltningens

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Över ett halvt basbelopp.

Över ett halvt basbelopp. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt samt bistånd där speciella skäl finns. Antagna av vård- och omsorgsnämnden 2007-04-24, 38 Riktlinjerna gäller fr

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Bra att veta om ekonomiskt bistånd

Bra att veta om ekonomiskt bistånd Bra att veta om ekonomiskt bistånd Vad är ekonomiskt bistånd? Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand eget

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013 54, 25 september 2013 71 samt 30 september 2015 91. RIKTLINJER

Läs mer

Avgifter Vård och stöd. Gäller från

Avgifter Vård och stöd. Gäller från Avgifter Vård och stöd Gäller från 2017-01-01 Allmänt om avgifter inom vård och omsorg Bestämmelserna kring avgiftssystemet finns i Socialtjänstlagen kap 8 kap 2-9 och gäller avgift för vård, omsorg,

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd 2015

Riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd 2015 M-verksamheten Ann-Katrin Ståhl, 0485-473 50 ann-katrin.stahl@morbylanga.se Riktlinjer Godkänd/ansvarig Kommunstyrelsens 181/2015 1(13) Diarienummer KST 2015/000394-750 Författningssamling MBLAFS 2015:23

Läs mer

Riktlinjer för bistånd 2015 Integrationsavdelningen Utbildningsförvaltningen Alingsås Kommun

Riktlinjer för bistånd 2015 Integrationsavdelningen Utbildningsförvaltningen Alingsås Kommun Riktlinjer för bistånd 2015 Integrationsavdelningen Utbildningsförvaltningen Alingsås Kommun 1www.alingsas.s 1. INLEDNING 6 Riktlinjernas syfte och tillämpning 6 Utgångspunkter för arbetet 6 Barnperspektiv

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

Svedala Kommuns 3:08 Författningssamling 1(11)

Svedala Kommuns 3:08 Författningssamling 1(11) Författningssamling 1(11) Riktlinjer för socialbidrag i Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2000-09-13, 95, 2001-04-10, 33 1 ALLMÄNT Gäller från 2000-10-01 1.1 Mål och inriktning/lagstiftning Socialtjänstlagens

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar

Svar på skrivelse om individuell behovsbedömning av bistånd till elräkningar ENSKEDE ÅRSTA VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING ARBETE OCH BISTÅND TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-09-25 Handläggare: Eva Britt Lönnback Telefon: 08-508 14 152 Till Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd Svar

Läs mer

Tips och trix för din vardagsekonomi

Tips och trix för din vardagsekonomi Tips och trix för din vardagsekonomi Budget- och hyresrådgivningen i Malmö Inkomster Se till att du har rätt inkomster och bidrag. Saknar du inkomst eller har väldigt låg inkomst? Då kanske du har rätt

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Tjänsteskrivelse 1 (5) 2013-11-14 SN 2013.0209 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Sammanfattning Socialnämnden ska

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173

EKONOMISKT BISTÅND. Riktlinjer Töreboda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 EKONOMISKT BISTÅND Riktlinjer Töreboda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2012-06-20, KS 173 Ansvarig för uppdatering Enhetschef för Individ- och familjeomsorg EKONOMISKT BISTÅND Innehållsförteckning ALLMÄNT

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Riktlinjer för bistånd 2012 Integrationsavdelningen Utbildningsförvaltningen Alingsås Kommun. www.alingsas.s

Riktlinjer för bistånd 2012 Integrationsavdelningen Utbildningsförvaltningen Alingsås Kommun. www.alingsas.s Riktlinjer för bistånd 2012 Integrationsavdelningen Utbildningsförvaltningen Alingsås Kommun www.alingsas.s 1 1. INLEDNING 6 Riktlinjernas syfte och tillämpning 6 Utgångspunkter för arbetet 6 Barnperspektiv

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100)

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100) Riktlinjer ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 6 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET... 6 1.2 BARNPERSPEKTIV... 7 1.3 KVINNOFRIDSPERSPEKTIV

Läs mer

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Normer för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) 1985 2005 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) K. 11 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND I LOMMA KOMMUN Socialtjänstens mål Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453). I portalparagrafen 1 kap 1 kan

Läs mer

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen

RIKTLINJER. För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun. Reviderad upplaga 2015. Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen VK300S v1.0 040416, Riktlinjer 150203 redigerat RIKTLINJER För handläggning av ekonomiskt bistånd i Vingåkers kommun Reviderad upplaga 2015 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun,

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

2016-03-04 Lisa Eng RIKTLINJER HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

2016-03-04 Lisa Eng RIKTLINJER HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT 2016-03-04 Lisa Eng RIKTLINJER HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT 1 Innehåll 1. Riktlinjernas syfte och tillämpning...5 1.1 Barnperspektiv vid handläggning

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter 2017 Äldreboende

Avgifter 2017 Äldreboende Avgifter 2017 Äldreboende Vård & Omsorg Avgifter för äldreboende 2017 Du som behöver vård och omsorg dygnet runt kan få bo i kommunens äldreboenden, eller särskilda boenden som de också kallas. För att

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 Socialkontoret Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 1. Taxans tillämpningsområde Taxan gäller för personer som har insatser beviljade inom kommunens hemvård. 2. Beräkning

Läs mer

Avgifter 2013 - för omsorgsservice

Avgifter 2013 - för omsorgsservice Avgifter 2013 - för omsorgsservice Reviderad 2013-04-17 Innehållsförteckning Avgifter gällande äldreomsorg 3 Inkomstuppgifter 3 Vid beräkning av avgiftsutrymme för makar 3 Bostadskostnad 3 Hur räknar jag

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer