Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag"

Transkript

1 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

2 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Du kan aldrig skydda dig helt mot olyckor men du kan minska deras effekter. Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. Dess fem delar ger ett brett ekonomiskt skydd: Egendomsskydd, Reseskydd, Ansvarsskydd, Överfallsskydd och Rättsskydd. I den här broschyren får du en översiktlig beskrivning av Hemförsäkringen. Observera de röda pilarna i texten! De är din vägledning till extra viktig information. Var gäller försäkringen? Hemförsäkringen gäller inom hela Norden. Den gäller också på resor i hela världen, men då under begränsad tid. (Se längre fram under Reseskydd). Vilka personer omfattas av försäkringen? Hemförsäkringen är skapad för dig och de i familjen som är folkbokförda och bosatta på försäkringsstället. Egendomsskydd hem och ägodelar Egendomsskyddet täcker din lösegendom. Med lösegendom menar vi familjemedlemmarnas personliga ägodelar som finns i bostaden. Det vill säga möbler, kläder, sportartiklar och annat. När skyddar försäkringen? Egendomsskyddet i Hemförsäkringen ersätter vid bland annat: Stöld, inbrott och skadegörelse. Brand, explosion och nedsotning. Läckage från ledningssystem och anslutna anordningar. Storm, hagel och blixt. Översvämning och naturskador. Skada på hushållsmaskiner. Skada genom trafikolycka. Transportskada vid flyttning som du själv har hand om. Ägodelar i bostaden ersätts med högst försäkringsbeloppet. Ersättningens storlek avgörs bland annat av vad som skadats eller stulits. Avdrag sker på grund av ålder och skick. Vissa kategorier av föremål har en högsta gräns för ersättningen. Här är exempel på sådana: Pengar (3 000 kronor). Värdehandlingar (5 000 kronor). Mynt-, sedel- eller frimärkssamlingar ( kronor). Ägodelar du förvarar eller medför utanför bostaden ( kronor). Fast inredning i bostaden ( kronor). Brygga och uthus på annans mark ( kronor). Ägodelar som skadas under flyttning ( kronor). Var rädd om dina ägodelar! För att vi ska kunna ersätta dig fullt ut vid stöld eller skada, måste du ha uppfyllt kraven på vanlig aktsamhet, det vi kallar aktsamhetskrav. Här är några av de viktigaste: När ingen är hemma ska alla dörrar vara stängda och låsta. Nycklar ska förvaras på ett betryggande sätt. Du ska följa tillverkarens anvisningar för skötsel av din egendom. Du ska hålla uppsikt över ägodelar du medför utanför bostaden. Cykel ska vara låst med av oss godkänt cykellås. Värdefulla saker kräver extra försiktighet Begreppet stöldbegärlig egendom omfattar ägodelar som är särskilt attraktiva för tjuvar. Sådan egendom ersätts 2

3 inte om den förvarats i exempelvis garage, förråd eller gemensamhetsutrymmen. Du måste också vara särskilt försiktig när du har stöldbegärlig egendom med dig utanför bostaden. Som stöldbegärlig egendom räknar vi: Smycken, fick- och armbandsur. Antikviteter, konstverk och äkta mattor. Kameror, mobiltelefoner, datorer, tv-apparater och liknande optisk och elektronisk utrustning. Pälsar och pälsverk. Musikinstrument. Vin och sprit. Vapen. Du kan behöva separat försäkring Viss egendom är av en sådan karaktär att den undantas från Hemförsäkringen. Det gäller bilar, motorcyklar, båtar, husvagnar, segelbrädor, mopeder, samt kringutrustning till dessa. För egendom av den här typen tecknar du våra separata försäkringar. Reseskydd Reseskyddet är en bit av tryggheten du och familjen tar med er, var ni än reser i världen. Försäkringen gäller automatiskt i 45 dagar. Ska du vara borta längre tid än så bör du teckna en reseförsäkring kontakta oss före din avresa så hjälper vi dig. Har du barn under 18 år, som inte bor i samma bostad som du, gäller försäkringen också för dem, om de är med på resan. Försäkringen gäller bara för dig som privatperson och inte för skada som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet. Försäkringen täcker följande: Kostnader till följd av sjukdom eller olycksfall du drabbas av under resan. Avbruten resa på grund av sjukdom eller olycksfall under resan, eller allvarliga händelser hemma. Stöld. Skador på polletterat bagage. Missad avgång till följd av att du hindrats på väg till avreseplatsen av en trafikolycka. Förseningar till följd av strejk eller tekniskt fel. För att få full ersättning ska du vara särskilt försiktig med pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom. Bor du på hotell ska du låsa in dina värdesaker i säkerhetsbox eller resväska. Ansvarsskydd Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Den här försäkringen skyddar dig om du krävs på skadestånd av någon som inte omfattas av samma Hemförsäkring som du. Ansvarsskyddet gäller de försäkrade som privatpersoner och täcker alltså inte exempelvis händelser i samband med yrkes- eller tjänsteutövning. Det finns ytterligare undantag vilka framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Detta får du hjälp med: Vi utreder om den i familjen det gäller är skadeståndsskyldig. Vi förhandlar med den som ställer kravet. Vi för din talan vid eventuell rättegång och svarar då också för rättegångskostnaderna. Vi betalar det skadestånd du är skyldig att betala. Högsta ersättningsbelopp är kronor. Överfallsskydd Försäkringen gäller om du eller någon i din familj blir utsatt för misshandel eller annat uppsåtligt våld. Den ersätter ifall gärningsmannen är okänd eller inte kan betala det skadestånd du har rätt till. Ersättning lämnas med ett fast belopp. Maximalt belopp är kronor. Överfallsskyddet gäller dig och din familj som privatpersoner. Försäkringen gäller exempelvis inte om du utan skälig anledning utsatt dig för risken att skadas. Det finns ytterligare undantag vilka framgår av de fullständiga försäkringsvillkoren. Rättsskydd Detta är ett ekonomiskt skydd som gäller om du hamnar i en rättstvist som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol, statens VA-nämnd, i miljödomstol enligt 20 kap 2 p 6 Miljöbalken, hovrätt eller Högsta domstolen. Försäkringen täcker de flesta tvister du kan hamna i som privatperson och kan då ersätta dina ombuds- och rättegångskostnader. Högsta ersättning är kronor. Vissa tvister är undantagna från rättsskyddet, exempelvis skilsmässotvister och tvister i samband med yrkesutövning. Aktsamhetskrav Har du vid försäkringsfallet försummat att följa ett aktsamhetskrav som framgår av försäkringsvillkoren eller av en författning som villkoren hänvisar till, kan ersättningen från försäkringen sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, det uppsåt eller den vårdslöshet som har förekommit och omständigheterna i övrigt. Anmäl förändringar Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande som har angetts i avtalet och som är av väsentlig 3

4 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag betydelse för risken ändras. Om en sådan ändring försummas kan ersättningen från försäkringen sättas ned. Vad betalar du? Försäkringspremie Kostnaden för din Hemförsäkring försäkringspremien bestäms av flera faktorer, till exempel var du bor och hur många rum din lägenhet har. Med vårt bonussystem LänsBonus kan du sänka premien på dina övriga försäkringar (hemförsäkringen är undantagen). Kontakta oss på Länsförsäkringar Skåne så får du veta exakt vilken premie och vilka rabatter vi kan erbjuda dig. Självrisk En del av skadekostnaden står alltid du själv för. Det är detta som kallas självrisk. Självrisken är minst kronor per skada. För vissa föremål och skadetyper gäller högre självrisker. Exempel på högre självrisk: Cykel 25 procent av skadebeloppet, dock minst kronor. Rättsskydd 20 procent av kostnaderna, dock minst kronor. Tilläggsförsäkringar Hemförsäkringen står för grundtryggheten i tillvaron. Utöver den kan du vilja ha ett utökat skydd vid vissa olyckshändelser eller för särskilda föremål. Det får du med Länsförsäkringars förmånliga tilläggsförsäkringar. Allriskförsäkring Dina ägodelar kan skadas eller förloras genom andra händelser än de som täcks av hemförsäkringen. Det är för de tillfällena Allriskförsäkring finns. Allriskförsäkringen följer dessutom med dig på resor över hela världen under de första 45 dagarna av resan. Vilken egendom och vid vilka skadehändelser gäller försäkringen? Allriskförsäkring täcker ditt lösöre och dina värdehandlingar. Observera att Allriskförsäkringen inte gäller för pengar. Försäkringen gäller för skada eller förlust genom plötslig och oförutsedd händelse, t ex när du städar och välter en dyrbar vas i golvet, när du flyttar TV:n och tappar den i golvet. För lösöre är högsta ersättningsbelopp kronor och för värdehandlingar kr. Försäkringen gäller inte Försäkringen ersätter exempelvis inte skada på eller förlust av stöldbegärlig egendom eller värdehandlingar som förvaras i garage, uthus, olåst utrymme, i källar- eller vindsutrymme i flerfamiljshus eller gemensamhetsutrymmen. Skada som består i slitage eller förbrukning ersätts inte heller. Det finns ytterligare några undantag. Vilka dessa är framgår av de fullständiga villkoren. Privatolycksfallsförsäkring Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Försäkringen kan tecknas för person som är folkbokförd på försäkringsstället och ingår i hushållet. Ersättning kan lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk invaliditet. Försäkringen är individuell och gäller för den eller de personer som anges i försäkringsbrevet. Var gäller försäkringen? För kostnader i samband med olycksfallsskada gäller skyddet i Norden. För invaliditets- och dödsfallsersättning gäller det i hela världen. Vad ersätter försäkringen? Du kan få ersättning för följande kostnader som har samband med olycksfallsskada: Vårdkostnader. Tandskadekostnader. Resekostnader. Kläder och glasögon (högst kronor). Hjälpmedel (högst kronor). Försäkringen ersätter också: Medicinsk invaliditet. Ersättningens storlek avgörs av invaliditetsgraden. Om invaliditetsgraden är mindre än 50 procent, används kapitalbeloppet kronor. Är den 50 procent eller högre används kapitalbeloppet kronor. Efter 56 års ålder sjunker ersättningen successivt. Dödsfall ersätts med kronor. Försäkringen gäller inte Försäkringen gäller exempelvis inte för skada vid utövning av boxning eller annan kampsport där slag eller sparkar ingår. Försäkringen gäller heller inte för kostnad som kan ersättas från annat håll enligt lag, annan författning eller annan försäkring. Det finns ytterligare några undantag. Vilka dessa är framgår av de fullständiga villkoren. Begränsningar Det finns några begränsningar i privatolycksfallsförsäkringen. Exempelvis ersätts olycksfallsskada i samband med flygning endast om du varit passagerare. Ett annat exempel är att försäkringen inte gäller för merkostnader som uppkommit på grund av att kroppsfel förelåg när olycksfallsskadan inträffade. 4

5 Tur & Retur Försäkringen gäller i hela världen när du är på resa. Tilläggsförsäkringen Tur & Retur gäller för obegränsat antal resor under ett år för dig och din familj. Vilka personer omfattas av försäkringen? Försäkringen är skapad för dig och de i familjen som är folkbokförda och bosatta på försäkringsstället. Försäkringen gäller också för dina barn under 18 år som inte bor hos dig men avser att följa med på resan. Avbeställningsskydd Har du ett avbeställningsskydd behöver du inte förlora det du betalt för resan. Skyddet gäller om din permanenta bostad skadas väsentligt eller om du, din medresenär, nära anhörig eller person du skulle besöka på resan drabbas av akut sjukdom, olycksfallsskada eller dödsfall. Vad ersätter försäkringen? Du kan få ersättning för betalda kostnader för resa, kost, logi och bokade arrangemang som du inte kan få tillbaka från researrangör, trafikföretag, hotell eller liknande. Högsta ersättningsbelopp är kronor per försäkrad, dock sammanlagt högst kronor per skadetillfälle för alla som omfattas av försäkringen. Försäkringen gäller inte För sjukdom och olycksfallsskada som är orsakad av användande av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotika eller missbruk av läkemedel. För kostnader som kan ersättas genom annan försäkring. Ersättningsresa Försäkringen gäller om du, medförsäkrad eller medföljande medresenär: Blir sjuk eller råkar ut för olycksfallsskada och läkaren ordinerar vila eller du blir intagen på sjukhus. Förutsättningen är att den ordinerade vilan eller sjukhusvistelsen överstiger mer än halva antalet resdagar och du inte kunnat utnyttja resan som planerat. Avlider. Av medicinska skäl som följd av sjukdom eller olycksfallsskada måste återvända hem under resans första hälft. Vidare gäller försäkringen om din permanenta bostad skadas och du tvingas återvända hem i förtid under resans första hälft. Vad ersätter försäkringen? Ersättning lämnas för betalda kostnader för resa, kost, logi, liftkort och bokade arrangemang som du inte kan få tillbaka från annat håll. Högsta ersättning är kronor per försäkrad, dock sammanlagt högst kronor per skadetillfälle för alla som omfattas av försäkringen. Försäkringen gäller inte Försäkringen lämnar inte ersättning: För kostnader som kan ersättas från annan försäkring eller annat håll. Vid sjukdom eller olycksfallsskada där vårdbehov kunnat förutses innan resan påbörjats. Bagageförsening Om ditt bagage blir försenat när du reser ut och det kommer till resmålet mer än 8 timmar senare än du, lämnar vi ersättning. Ersättning lämnas med kronor per försäkrad, dock sammanlagt högst kronor per skadetillfälle för alla som omfattas av försäkringen. Resestartskydd Försäkringen gäller om du inte skulle komma i tid till utgångspunkten för utresan eller hemresan och förseningen beror på: Att allmänt färdmedel drabbats av väderlekshinder, tekniskt fel eller trafikolycka. Trafikolycka eller motorhaveri med privatbil som du färdas i till resans utgångspunkt. Du får ersättning för skäliga merkostnader som uppstår för att du ska kunna ansluta dig till resan. Om det inte går att ordna lämnar försäkringen istället ersättning för merkostnader för hemresa och reseavbrott. 5

6 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Begränsning Försäkringen gäller endast vid sådan resa där biljetterna inte är ombokningsbara. För merkostnader lämnar försäkringen ersättning med högst kronor per försäkrad. Reseavbrott ersätts längst i 45 dagar och högst kronor per person och dag. Viktigt att veta För att du som försäkringstagare ska få bra och tydlig information om innehållet i och omfattningen av din försäkring, har vi markerat med en pil framför text som innehåller extra viktig information för dig. Övriga tilläggsförsäkringar Vi har även andra tilläggsförsäkringar: Allrisk, för angivna värdeföremål. Golfförsäkring. Småbåtsförsäkring. Samlingsförsäkring. Kontakta oss på Länsförsäkringar Skåne så berättar vi mer! Aktsamhetskrav för tilläggsförsäkringar För att få full ersättning måste du ha iakttagit aktsamhetskraven enligt försäkringsvillkoren. I annat fall kan ersättningen sättas ned, det vill säga minskas. Exempelvis måste du förvara och handha egendom så att skada eller förlust så långt som möjligt förhindras. Riskökning Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande som har angetts i avtalet och som är av väsentlig betydelse för risken ändras. Om en sådan ändring försummas kan ersättningen från försäkringen sättas ned. Självrisker för tilläggsförsäkringar Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv står för. Det skiljer mellan tilläggsförsäkringarna när och hur mycket i självrisk du får betala. I de fall självrisk finns är den minst kr per skada, dvs grundsjälvrisk. Följande tilläggsförsäkringar gäller med grundsjälvrisk, såvida du inte har avtalat med oss om högre självrisk för då gäller istället den. Allrisk. Privatolycksfall (vid invaliditet eller dödsfall lämnar vi ersättning utan avdrag för självrisk). Mynt-, sedel- och frimärkssamling. Dessa tilläggsförsäkringar gäller alltid med grundsjälvrisk. Allriskförsäkring för angivna föremål. Småbåt. Golf (vid hole-in-one gäller försäkringen utan självrisk). I din försäkring kan det finnas vissa begränsningar i försäkringsskyddet. Det kan även finnas vissa viktiga säkerhetsföreskrifter/aktsamhetskrav som du måste känna till och iaktta för att din försäkring ska gälla fullt ut. Som försäkringstagare har du också skyldighet att anmäla eventuell riskökning för att inte ditt försäkringsskydd ska påverkas. Dessutom är det viktigt för dig att känna till hur du kan förnya din försäkring vid avtalstidens slut så att du inte går miste om ersättning om olyckan skulle vara framme. Klagomålsansvarig Är du missnöjd med något angående din försäkring kan du alltid vända dig till klagomålsansvarig hos oss, som ser till att ditt ärende behandlas och besvaras. Om våra åsikter går isär Om du inte är nöjd med vårt beslut i ett skadeärende, kan du alltid begära att ditt ärende omprövas internt av klagomålsansvarig hos oss. Till Allmänna Reklamationsnämnden kan du vända dig med tvistefrågor som inte är av medicinsk karaktär. Tel: När det gäller medicinska frågor kan dessa hänskjutas till Personförsäkringsnämnden för yttrande. Tel: Prövningen i nämnderna är kostnadsfri för dig. Om du vill vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat, kan dina ombudskostnader ersättas genom ditt rättsskydd i försäkringen. Du betalar då enbart självrisken. Du kan också vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för information och råd om försäkringar. Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar också allmänna upplysningar i förfrågningar. Tel: Rådfrågning enligt ovan är kostnadsfri för dig. Tilläggsförsäkringen Tur & Retur gäller utan självrisk. 6

7 Allmänna bestämmelser Avtalstid Försäkringsavtalet tecknas på ett år om inte annat avtalats. Försäkringen gäller från den dag som anges i försäkringsbrevet. Din försäkring träder i kraft dagen efter du ansökt om försäkring om inte annan försäkringstid avtalats. Betalning av premie Första premien för din försäkring ska betalas inom 14 dagar efter den dag då vi avsänt ett skriftligt meddelande till dig om premieinbetalning. Förnyelse Din försäkring förnyas automatiskt om den inte sagts upp att upphöra vid försäkringstidens slut, om det inte framgår av avtalet eller andra omständigheter att den inte ska förnyas. Följden av obetald premie Om du inte betalar premien i tid får vi säga upp försäkringsavtalet att upphöra 14 dagar efter den tid då skriftlig uppsägning sänts till dig. Betalar du premien innan denna tid löpt ut upphör inte försäkringen. Rätt att säga upp försäkringsavtalet Du har rätt att säga upp försäkringsavtalet med omedelbar verkan om ditt försäkringsbehov bortfaller eller om det inträffar annan liknande omständighet. Information om behandling av personuppgifter De personuppgifter som du lämnar till något bolag inom Länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet med Personuppgiftslagens regler. Uppgifterna inhämtas normalt direkt från den registrerade eller annat bolag inom Länsförsäkringsgruppen men för vissa finansiella tjänster kan uppgifter inhämtas från arbetsgivare eller annan. Länsförsäkringar kommer att behandla vissa personuppgifter om dig som kund, samt om till exempel försäkrade, medförsäkrade, inbetalare, förmånstagare och panthavare, såsom exempelvis allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, vissa ekonomiska förhållanden och hälso- tillstånd. Uppgifterna kan komma att uppdateras genom externa register, till exempel SPAR. Uppgifterna används för att ge en helhetsbild av ditt engagemang som du har inom Länsförsäkringsgruppen samt för att Länsförsäkringar ska kunna teckna och fullgöra avtal och rättsliga skyldigheter samt framställa rättsliga anspråk, ge en god service, marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser samt i övrigt kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Uppgifterna är avsedda att i första hand användas inom Länsförsäkringsgruppen men kan komma att lämnas ut till andra företag, föreningar, organisationer som Länsförsäkringsgruppen samarbetar med, exempelvis återförsäkringsgivare, samt myndigheter i fall skyldighet därom föreligger enligt lag. Vidare kan uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav komma att lämnas ut till personer som du har hushållsgemenskap med. Personuppgiftsansvarig är din försäkringsgivare, ditt lokala Länsförsäkringsbolag. Som fysisk person har du rätt att genom en skriftlig ansökan, en gång om året, kostnadsfritt begära att få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör dig samt skriftligen anmäla att dina personuppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Försäkringsbrevet Avtalet mellan oss utgörs av försäkringsbrevet och de fullständiga försäkringsvillkoren. Allt du vill ha försäkrat ska finnas med i försäkringsbrevet. Vi ber dig läsa igenom försäkringsbrevet och genast kontakta oss om det är något som fattas eller är fel, så ändrar vi det. Villkor Detta är endast en sammanfattning av de fullständiga försäkringsvillkoren. De fullständiga villkoren finns på Du kan också ringa oss så skickar vi dem till dig. 7

8 Välkommen till Länsförsäkringar Skåne Ditt kundägda försäkringsbolag Du som är kund i Länsförsäkringar Skåne är också delägare. Du och våra övriga kunder är våra enda uppdragsgivare. Därför är det aldrig vårt långsiktiga mål att tjäna så mycket pengar som möjligt för att skapa ett stort överskott. Länsförsäkringar Skånes mål är enkelt: verksamheten ska gå ihop med låga premier och hög servicegrad. Ditt lokala försäkringsbolag Länsförsäkringar Skåne är lokalt, självständigt och endast verksamt i Skåne. Som kund får du ett försäkringsbolag som finns nära dig, med kunskap om det skånska samhälle där du lever och arbetar. Hög tillgänglighet utan krångel och byråkrati gör oss till ett mera personligt bolag. Bank + Försäkring = Förmånskund Av Länsförsäkringar Skåne får du ett komplett utbud av bank- och försäkringstjänster, som innefattar allt du behöver för din och din familjs trygghet: Ordning och reda i vardagsekonomin, ett säkert boende och en trygg framtid. Du blir Förmånskund när du samlar dina banktjänster och försäkringar hos oss. Då får du en tydlig Översikt över hela din privatekonomi. Du har den alltid tillgänglig på Internet det ger dig trygghet. Som Förmånskund får du dessutom rabatt på dina försäkringspremier, lägre räntor på dina lån och ett flertal avgiftsförmåner. Så är det att vara kund i ett bolag du själv äger förmånligt, enkelt och nära. Vid nyteckning, tillägg och förändringar, kontakta ditt bostadsbolag! Om något är oklart eller om du har frågor är du välkommen att kontakta Willis AB, telefon eller ditt bostadsbolag. Helsingborg Södergatan 15 Box Helsingborg Tel Malmö Lugna Gatan 82 Box Malmö Tel Ystad Österleden 3 Box Ystad Tel Lund Bytaregatan Lund Tel LF Skåne 5026 Utg MOR

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2014

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2014 Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus Gäller från 1 januari 2014 3 Innehåll Översiktlig information...4 A Hemförsäkring...5 Var och för vem försäkringen gäller...5 Självrisker...5 Egendomsskydd...5

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för?

Hemförsäkring. Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid. Premien. Vad gäller försäkringen för? Avbrudd Ansatt Prosjet Reise Hemförsäkring Verdi Innbo Traktor Veteranbil Snøscooter Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2013-04-01. Boendeförsäkring

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2013-04-01. Boendeförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2013-04-01 Boendeförsäkring 2 Boendeförsäkring Boendeförsäkring 3 BOENDEFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Var försäkringen gäller 5 När försäkringen gäller 5 Aktsamhetskrav

Läs mer

Stor villahemförsäkring

Stor villahemförsäkring Stor villahemförsäkring Vår villahemförsäkring ger ett bra skydd för ditt hus och dina ägodelar, både i och utanför hemmet. Villahemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt

Läs mer

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Villkor GSV 840:2 Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta

Läs mer

Gruppförsäkring. Med delad sjukförsäkring. Gäller från 2012-01-01

Gruppförsäkring. Med delad sjukförsäkring. Gäller från 2012-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Med delad sjukförsäkring Gäller från 2012-01-01 Information om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01 BARNFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Barnförsäkring Gäller från 2015-06-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 6 E Värderings- och ersättningsregler

Läs mer

HEM-, VILLAHEM- OCH FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01

HEM-, VILLAHEM- OCH FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01 HEM-, VILLAHEM- OCH FRITIDSHUSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-01-01 Villkor Hem-, Villahem- och Fritidshusförsäkring A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Vilka avtal du kan välja 5 Vem försäkringen gäller

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

Villkor Låneskyddsförsäkring

Villkor Låneskyddsförsäkring Villkor LS 400:3 Villkor Låneskyddsförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor VillaHem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer