Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning. ajournering klockan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Löftadalens folkhögskola Klockan 9 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning. ajournering klockan 12.40 13.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Löftadalens folkhögskola Klockan 9 13."

Transkript

1 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Löftadalens folkhögskola Klockan ajournering klockan ande Övriga närvarande Ledamöter Jan Österdahl (M), ordförande Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande Helen Billström (M) Sören Lindgren (M) Malin Magnusson (M) Stellan Petré (C) Jan Eric Knutas (FP) Gull Lundberg (S) Ingela Hansson (S) Rigmor Jorkander Stjernedal (MP) Ersättare Axel Storckenfeltd (M) Annika Hedman (C) Birgitta Grundell (FP) Tjänstgörande ersättare Camilla Dahlgren (M) ersätts av Marianne Hultén (M) Tjänstemän Tomas Berndtsson, förvaltningschef Carin Johansson, sekreterare Lotta Nord, controller Andreas Mårtensson, utvecklingsledare Karl-Gunnar Lindman, utvecklingsledare Lotta Nord, controller Anita Ahlman, chef enhet för Vuxnas Lärande Karin Zetterman, verksamhetschef Kompetenscentrum Jenny Larsson, verksamhetschef Elof Lindälvs gymnasium Christer Hagman, verksamhetschef Aranäsgymnasiet Elisabeth Jonasson, rektor 50 Hannah Tengelin, lärare 50 Eva Torgersson, rektor 50 Per Graneld, verksamhetschef Kulturskolan Personalföreträdare Monica Neptun, Lärarnas Riksförbund Peer Hovden, Lärarförbundet Övriga Protokollsjusterare Plats och tid

2 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (23) Underskrifter Sekreterare Carin Johansson Paragrafer Ordförande Jan Österdahl (M) Protokolljusterare Sören Lindgren (M)

3 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (23) Organ ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Expeditionen för Gymnasie & Vuxenutbildning Underskrift

4 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (23) Innehåll Genomförd granskning av upphandlad vuxenutbildning - verksamhetsåret ABF Vux avbryter sitt avtal inom vuxenutbildning 6 Anmälan till Skolinspektionen gällande bristande läromedel vid vuxenutbildning 7 Åtgärder med anledning av regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 1 8 Åtgärder med anledning av regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 2 9 Åtgärder med anledning av regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 3 10 Åtgärder med anledning av regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 4 11 Åtgärder med anledning av regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 5 12 Skillnader mellan pojkars och flickors skolresultat 13 från Skolinspektionen för Aranäsgymnasiet samt Beda Hallbergs gymnasium 14 Nya utbildningsansökningar för Yrkeshögskolan 15 Resultat från elevenkät Medarbetarenkät Förbättra Vård- och omsorgsprogrammets status och elevrekrytering 18 Förvaltningschefen informerar 19 Rapporter från ledamöter 20 Övrig fråga ogiltig frånvaro i samband med studentresor 21 Övrig fråga fråga om att studera på svensk skola utomlands 22 Redovisning av delegeringsbeslut 23

5 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (23) 42 GV/2014:46 Genomförd granskning av upphandlad vuxenutbildning - verksamhetsåret 2013 Informationen läggs till handlingarna. Kungsbackas upphandlade vuxenutbildning kännetecknas av ett målmedvetet och systematiskt kvalitetsarbete där alla har ett ansvar att följa upp och utvärdera sitt arbete. De upphandlade utbildningsanordnarna ska aktivt bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och arbeta för en ökad måluppfyllelse utifrån elevens individuella behov samt att följa upp avtalade utbildningar så att nationella riktlinjer, styrdokument samt lokala politiska direktiv följs. Under hösten 2013 har Kompetenscentrum - enheten för Vuxnas lärande genomfört en kvalitetsgranskning av den upphandlade vuxenutbildningen. Syftet med kvalitetsgranskningen är att följa upp hur väl utbildningsanordnarna uppfyller ställda krav i tecknat ramavtal (ref.nr 12/192). Grundat på slutrapporterna har utbildningsanordnarna återkommit med åtgärdsplaner gällande de punkter som behöver åtgärdas under Åtgärdsplanerna kommer nogsamt att följas upp vid nästa kvalitetsgranskning. Eleverna inom den upphandlade vuxenutbildningen är i stor utsträckning mycket nöjda med sina studier: 91 % av de elever som svarat i elevenkäten instämmer, helt eller i hög grad, i påståendet som helhet är jag nöjd med mina studier. Det har genom granskningen framkommit att utbildningsanordnarna arbetar efter det avtal som tecknats, men det finns vissa delar som utbildningsanordnarna behöver arbeta vidare med. Anita Ahlman, chef enhet för Vuxnas Lärande, informerar om granskningen. sunderlag Granskning av upphandlad vuxenutbildning - En sammanfattning av granskning genomförd 2013 Tjänsteskrivelse Genomförd granskning av upphandlad vuxenutbildning - Verksamhetsåret 2013,

6 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) 43 GV/2014:47 ABF Vux avbryter sitt avtal inom vuxenutbildning Informationen läggs till handlingarna. ABF Vux är enligt ramavtal, ref.nr 12/192-01, utförare av vuxenutbildning genom enhet för Vuxnas lärande. ABF Vux har under avtalsperioden kämpat med ett litet elevunderlag och har kontinuerligt fört en dialog med enheten för Vuxnas lärande. Efter kontakt med Kungsbacka kommuns upphandlingsenhet, samt enheten för Vuxnas lärande, har utbildningsanordnaren på egen begäran och i enlighet med ramavtalet dragit sig ur. Nuvarande avtal med ABF Vux löper ut först och då har alla elever hunnit läsa klart sina pågående kurser/utbildningar. Därmed påverkas inte eleverna av ABFs utträde. Utbildningsanordnaren Miroi (ref.nr 12/192-05) stod, enligt utvärderingstabellen, näst på tur. De har blivit erbjudna att utöka sitt utbud inom de utbildningsområden som ABF Vux hade och de har tackat ja. Utbildningsanordnarna är efter den 30 juni sex till antalet, mot tidigare sju. Anita Ahlman, chef enhet för Vuxnas Lärande, informerar i ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse ABF Vux säger upp sitt avtal Ref.nr 12/192-01,

7 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (23) 44 GV/2014:44 Anmälan till Skolinspektionen gällande bristande läromedel vid vuxenutbildning Informationen läggs till handlingarna. Skolinspektionen fick den 24 april 2014 in en anmälan som riktas mot NTI-skolan, en av de upphandlade utbildningsanordnarna inom gymnasial vuxenutbildning i Kungsbacka kommun. Anmälan rör bland annat bristande läromedel. Rektorn på enheten för Vuxnas lärande, som är ansvarig för den upphandlade vuxenutbildningen, har begärt in ett svar från NTI-skolan på hur de ska åtgärda de bristande läromedlen. NTI-skolan har återkopplat till eleven, som även kommer att även erbjudas gå kursen på nytt. Anita Ahlman, chef och rektor på enheten för Vuxnas Lärande, redogör för anmälan och åtgärderna. sunderlag Anmälan om utbildningens innehåll vid NTI-skolan i Kungsbacka kommun, Skolinspektionen. Dnr: :2914 Svar från NTI-skolan gällande anmälan till Skolinspektionen Tjänsteskrivelse Anmälan till Skolinspektionen gällande bristande läromedel,

8 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (23) 45 GV/2014:48 Åtgärder med anledning av regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 1 Förvaltningens tjänsteskrivelser lämnas som nämndens svar på åtgärder till Skolinspektionen avseende regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 1. Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 1. Tillsynen resulterade i ett antal föreläggande som Kungsbacka kommun måste vidta åtgärder kring. De vidtagna åtgärderna ska senast den 25 juni 2014 redovisas för Skolinspektionen. Förvaltningen har sammanställt åtgärder med anledning av de brister som Skolinspektionen konstaterade vid sin tillsyn. Dessa redovisas som bilaga till denna tjänsteskrivelse. Jenny Larsson, verksamhetschef, redogör för ärendet. sunderlag Skolinspektionen, Sammanställning av bristområden och åtgärder utifrån regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun 2014, Elof Lindälvs gymnasium, skolenhet 1 Åtgärder med anledning av regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 1 sexpediering Skolinspektionen

9 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (23) 46 GV/2014:48 Åtgärder med anledning av regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 2 Förvaltningens tjänsteskrivelser lämnas som nämndens svar på åtgärder till Skolinspektionen avseende regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 2. Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 2. Tillsynen resulterade i ett antal föreläggande som Kungsbacka kommun måste vidta åtgärder kring. De vidtagna åtgärderna ska senast den 25 juni 2014 redovisas för Skolinspektionen. Förvaltningen har sammanställt åtgärder med anledning av de brister som Skolinspektionen konstaterade vid sin tillsyn. Dessa redovisas som bilaga till denna tjänsteskrivelse. Jenny Larsson, verksamhetschef, redogör för ärendet. sunderlag Skolinspektionen, Sammanställning av bristområden och åtgärder utifrån regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun 2014, Elof Lindälvs gymnasium, skolenhet 2 Åtgärder med anledning av regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 2 sexpediering Skolinspektionen

10 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (23) 47 GV/2014:48 Åtgärder med anledning av regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 3 Förvaltningens tjänsteskrivelser lämnas som nämndens svar på åtgärder till Skolinspektionen avseende regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 3. Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 3. Tillsynen resulterade i ett antal föreläggande som Kungsbacka kommun måste vidta åtgärder kring. De vidtagna åtgärderna ska senast den 25 juni 2014 redovisas för Skolinspektionen. Förvaltningen har sammanställt åtgärder med anledning av de brister som Skolinspektionen konstaterade vid sin tillsyn. Dessa redovisas som bilaga till denna tjänsteskrivelse. Jenny Larsson, verksamhetschef, redogör för ärendet. sunderlag Skolinspektionen, Sammanställning av bristområden och åtgärder utifrån regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun 2014, Elof Lindälvs gymnasium, skolenhet 3 Åtgärder med anledning av regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 3 sexpediering Skolinspektionen

11 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (23) 48 GV/2014:48 Åtgärder med anledning av regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 4 Förvaltningens tjänsteskrivelser lämnas som nämndens svar på åtgärder till Skolinspektionen avseende regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 4. Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 4. Tillsynen resulterade i ett antal föreläggande som Kungsbacka kommun måste vidta åtgärder kring. De vidtagna åtgärderna ska senast den 25 juni 2014 redovisas för Skolinspektionen. Förvaltningen har sammanställt åtgärder med anledning av de brister som Skolinspektionen konstaterade vid sin tillsyn. Dessa redovisas som bilaga till denna tjänsteskrivelse. Jenny Larsson, verksamhetschef, redogör för ärendet. sunderlag Skolinspektionen, Sammanställning av bristområden och åtgärder utifrån regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun 2014, Elof Lindälvs gymnasium, skolenhet 4 Åtgärder med anledning av regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 4 sexpediering Skolinspektionen

12 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (23) 49 GV/2014:48 Åtgärder med anledning av regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 5 Förvaltningens tjänsteskrivelser lämnas som nämndens svar på åtgärder till Skolinspektionen avseende regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 5. Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 5. Tillsynen resulterade i ett antal föreläggande som Kungsbacka kommun måste vidta åtgärder kring. De vidtagna åtgärderna ska senast den 25 juni 2014 redovisas för Skolinspektionen. Förvaltningen har sammanställt åtgärder med anledning av de brister som Skolinspektionen konstaterade vid sin tillsyn. Dessa redovisas som bilaga till denna tjänsteskrivelse. Jenny Larsson, verksamhetschef, redogör för ärendet. sunderlag Skolinspektionen, Sammanställning av bristområden och åtgärder utifrån regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun 2014, Elof Lindälvs gymnasium, skolenhet 5 Åtgärder med anledning av regelbunden tillsyn vid Elof Lindälvs gymnasium skolenhet 5 sexpediering Skolinspektionen

13 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (23) 50 GV/2014:14 Skillnader mellan pojkars och flickors skolresultat Informationen läggs till handlingarna. Jan-Eric Knutas (FP) har uppmärksammat att många undersökningar visar på skillnader i inlärning mellan pojkar och flickor. Flickor lyckas bättre i skolan. Liksom riket i övrigt så finns det skillnader mellan pojkar och flickor i våra egna skolor. Förvaltningen fick därför i uppdrag den 9 april 21 att redogöra för hur samhällsprogrammet arbetar med att utjämna skillnaderna mellan pojkar och flickor. Rektor Elisabeth Jonasson, rektor Eva Torgersson och lärare Hannah Tengelin från samhällsprogrammet informerar nämnden om sitt arbete. När de studerar antagningspoäng och skillnader mellan pojkar och flickor så är skillnaden likadan ut när eleverna börjar på våra gymnasier som när de slutar. Skillnaden mellan pojkar och flickor ser likadan ut i hela Sverige och även i hela Norden. Det finns mycket forskning som visar på varför flickor får bättre skolresultat. Ett problem är t ex att fler pojkar än flickor mobbas om de lyckas väl i skolan. På våra skolor jobbar de mycket med frågan. Ett annat problem är att pojkarna har sämre läs- och skrivförmåga och skolorna har satsat på extrahjälp till den målgruppen. Personalen upplever att för de elever som får lägre betyg så är det varje elevs särskilda bekymmer som påverkar snarare än vilket kön eleven har, så de arbetar mycket på individnivå för att motivera varje enskild elev. Man får inte heller glömma att i skollagen står det att vi ska hjälpa alla elever att utvecklas så mycket som möjligt baserat på elevens nivå. I förvaltningens Plug-in projekt arbetar vi med elever som är i riskzonen för att hoppa av gymnasiet. Där ingår 250 elever och hälften av dem är flickor. Skolornas datorsystem för betyg har uppgraderats och framöver kommer vi bättre kunna jämföra skillnaderna mellan ingångsbetyg och avgångsbetyg. För de elever som gick ur 9:an 2013 med det nya betygssystemet, så ser man att skillnaderna har minskat.

14 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (23) 51 GV/2014:40 GV/2014:33 från Skolinspektionen för Aranäsgymnasiet samt Beda Hallbergs gymnasium Förvaltningen får i uppdrag att ta fram åtgärder och svar till Skolinspektionen för de fem skolenheterna för Aranäsgymnasiet samt Beda Hallbergs gymnasium och redovisa detta vid nämnden Skolinspektionen genomför tillsyn i Kungsbacka kommun under Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i kommunen samt träffar huvudmännen. Vid den senaste tillsynen 2009 lämnade Skolinspektionen en samlad rapport på hela skolan, men vid årets tillsyn får varje enhet en egen bedömning. I slutet på april översände Skolinspektionen sina beslut för Aranäsgymnasiet och Beda Hallbergs gymnasium. Varje skolenhet har en egen rektor som ansvarar för enheten i enlighet med skollagen. I besluten finns de brister redogjorda för vilka enheten måste åtgärda. Nämnden ska senast den 26 september redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som planeras. Utvecklingsledare Andréas Mårtensson informerar om besluten. sunderlag för gymnasieskola efter tillsyn på Aranäsgymnasiet skolenhet 1, för gymnasieskola efter tillsyn på Aranäsgymnasiet skolenhet 2, för gymnasieskola efter tillsyn på Aranäsgymnasiet skolenhet 3, för gymnasieskola efter tillsyn på Aranäsgymnasiet skolenhet 4, för gymnasieskola efter tillsyn på Aranäsgymnasiet skolenhet 6, för gymnasieskola efter tillsyn på Beda Hallbergs gymnasium, sexpediering Aranäsgymnasiet, Beda Hallbergs gymnasium

15 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (23) 52 GV/2014:50 Nya utbildningsansökningar för Yrkeshögskolan Informationen läggs till handlingarna. Yrkeshögskolan i Kungsbacka måste varje år ansöka hos myndigheten för Yrkeshögskolan om nya utbildningar. Nästa ansökningsperiod är i september. Yrkeshögskolan planerar att till höstens ansökningsomgång lämna in ansökningar för följande utbildningar; CAD-konstruktör produktutveckling/design, CAD-konstruktör produktutveckling/design, Administratör IT-system, Certifierad mjukvarutestare, Fastighetsautomationsingenjör, Energianalytiker bygg, Redovisningsekonom och eventuellt B2B teknisk säljare. Christer Hagman, verksamhetschef Aranäsgymnasiet, redogör för planerade ansökningar. sunderlag Tjänsteskrivelse Ansökningar som Yrkeshögskolan Kungsbacka har för avsikt att göra inför läsåret 2015/2016,

16 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (23) 53 GV/2014:53 Resultat från elevenkät 2014 Informationen läggs till handlingarna. Göteborgsregionens kommuner har för fjärde året genomfört en gemensam elevenkät. I enkäten har eleverna har svarat på frågor om trivsel och trygghet, delaktighet och inflytande, skolmiljön, bemötande samt kunskap och lärande. Inom samtliga av dessa områden placerar sig Kungsbacka kommuns gymnasieskolor i toppskiktet. Eleverna vid Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs Gymnasium och Beda Hallbergs Gymnasium tillhör de elever som är nöjdast med sin utbildning i Göteborgsregionen. För kommunen som helhet är det främst området delaktighet och inflytande som är ett förbättringsområde. Varje skola och rektor har också fått sina egna resultat som de nu tillsammans med personalen kommer att analysera närmare och utgöra ett underlag för att utveckla verksamheten. Utvecklingsledare Andréas Mårtensson presenterar Kungsbackas resultat och Jenny Larsson, verksamhetschef vid Elof Lindälvs gymnasium, berättar hur skolorna arbetar med resultat. sunderlag Regiongemensam elevenkät 2014, Kommunrapport, Kungsbacka GY

17 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (23) 54 Medarbetarenkät 2014 Informationen läggs till handlingarna. Medarbetarenkäten genomförs numera vartannat år för alla som är anställda i Kungsbacka kommun. Till den 30 september ska handlingsplaner, baserat på resultatet, tas fram på alla enheter. Cheferna har därefter ett och ett halvt år på sig att arbeta med handlingsplanerna. Förvaltningschefen återkommer i oktober och redovisar handlingsplanerna för nämnden. Utvecklingsledare Andréas Mårtensson presenterar enkätresultatet på förvaltningsnivå. Verksamhetscheferna för Kompetenscentrum, Elof Lindälvs gymnasium, Aranäsgymnasiet och Kulturskolan redovisar hur de arbetar med resultatet från enkäten. sunderlag Förvaltningens medarbetarenkät 2014

18 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (23) 55 GV/2014:36 Förbättra Vård- och omsorgsprogrammets status och elevrekrytering Nämnden ska se över möjligheterna att förbättra Vård- och omsorgsprogrammets status och elevrekrytering. Nämnden vill, tillsammans med övrigt berörda nämnder, se över Kungsbackas framtida rekryteringsförutsättningar och behov inom vård- och omsorgsyrken. Som ett första steg redovisar förvaltningen för nämnden 27 augusti nuläget och hur man jobbat med marknadsföringen av programmet. Redovisningen ska också innehålla önskemål och behov av stöd/hjälp för att öka antalet sökande. Vid nämndsammanträdet den 14 maj 32 lyfte Jan Eric Knutas (FP) diskussionen om att Vård- och omsorgsprogrammet under lång följd av år har haft svårt att rekrytera elever. Denna fråga berör flera förvaltningar och nämnder i Kungsbacka, till exempel Personalutskott, Funktionsstöd och Äldreomsorg. Utanför kommunen är både Hallandsregionen och Göteborgsregionen stora arbetsgivare och intressenter i utbildningen. Mot denna bakgrund vill Folkpartiet att vår nämnd initierar en utredning om hur utbildningens status kan höjas. Nämnden diskuterar frågan. Tilläggsförslag under sammanträdet Ordförande Jan Österdahl (M) föreslår att nämnden tillsammans med kommunens övriga organisationer ser över behovet av vårdpersonal. sexpediering Aranäsgymnasiet, Kompetenscentrum, YH

19 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (23) 56 Förvaltningschefen informerar a) En av eleverna på Elof Lindälvs gymnasium ramlade på studentdagen av ett lastbilsflak och slog sig illa. Det var en tragisk olyckshändelse. Förvaltningen har dock inget ansvar för händelsen, då eleven hade slutat skolan. b) Kommunfullmäktige sammanträder och beslutar den 11 juni om kommunbudget 2015 och i september beslutar nämnden om nämndbudget Controller Lotta Nord presenterar preliminära budgetsiffror.

20 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (23) 57 Rapporter från ledamöter a) Marianne Hultén (M) och Malin Magnusson (M) rapporterar från programrådet för Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan. b) Jan Österdahl (M) rapporterar från programrådet för Fordonsprogrammet.

21 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (23) 58 GV/2014:51 Övrig fråga ogiltig frånvaro i samband med studentresor Förvaltningen får i uppdrag att i augusti redovisa hur våra gymnasieskolor hanterar all ogiltig frånvaro. Jan Eric Knutas (FP) skuggade den 15 maj en lärare på Elof Lindälvs gymnasium. Det var många frånvarande elever hela den veckan. De frånvarande eleverna hade, utan giltig frånvaro, rest utomlands en vecka på en så kallad studentresa. Jan Eric Knutas (FP) skulle vilja att förvaltningen ser över möjligheterna att stoppa dessa resor. Förvaltningschefen förklarar att skolorna inte har några formella verktyg att ta till mer än att registrera ogiltig frånvaro. Skolorna förklarar dock tydligt för eleverna att de kommer att missa viktiga dagar i skolan, såsom förberedelser inför nationella prov. Nämnden diskuterar ogiltig frånvaro. Förslag under sammanträdet Ordförande Jan Österdahl (M) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att i augusti redovisa hur våra gymnasieskolor hanterar all ogiltig frånvaro. sgång Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner det bifallet. sexpediering Lindälv, Aranäs, Beda

22 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (23) 59 GV/2014:51 Övrig fråga fråga om att studera på svensk skola utomlands Förvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet och presentera detta vid nämnden den 24 september. En förälder till en gymnasieelev har skickat ett mail till alla politiker i nämnden. I brevet önskar mamman att dotterns skolgång nästa läsår i en svensk skola utomlands delvis ska betalas av Gymnasie & Vuxenutbildning. Mamman vill att de pengar, som kommunen ska betala för dotterns årskurs två på gymnasiet på en skola i Göteborg, istället ska skickas till en svensk gymnasieskola utomlands. Förvaltningen har meddelat mamman att vi som kommun inte får skicka pengar till en skola utomlands. Jan Eric Knutas (FP) meddelar att Folkpartiet har diskuterat den här frågan och de anser att förvaltningen ska möjliggöra för elever att läsa ett år på svensk skola utomlands. Förslag under sammanträdet Jan Eric Knutas (FP) föreslår att nämnden ändrar riktlinjerna och beviljar att skolpengen skickas utomlands. Ordförande Jan Österdahl (M) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet och presentera detta vid nämnden den 24 september. sgång Ordförande ställer proposition på båda förslagen och finner bifall till eget förslag.

23 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (23) 60 Redovisning av delegeringsbeslut Redovisning av beslut som fattats på nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildnings vägnar, enligt bilagor till detta protokoll, godkänns. Vid sammanträdet redovisas beslut, som fattats på nämndens vägnar med stöd av nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildnings Delegerad beslutanderätt Sammanställningen omfattar beslut fattade eller inkomna till förvaltningen under perioden : Förvaltningens samverkansgrupp

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kompetenscentrum Klockan 16.30-19.10 ande Ledamöter Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande Helen Billström (M) Sören Lindgren

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Ljud & Bildskolan Klockan 16.30-19.20 ande Ledamöter Jan Österdahl (M), ordförande Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande 89-94

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beda Hallbergs gymnasium Klockan 16.30-19.40 ande Övriga närvarande Ledamöter Jan Österdahl (M), ordförande Marie Wadström (KD),

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kompetenscentrum Klockan 15.30 19 ande Ledamöter Jan Österdahl (M), ordförande Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande Helen

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kulturskolan, Esteten Klockan 16.30-19.45 ande Ledamöter Jan Österdahl (M), ordförande Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beda Hallbergs gymnasium Klockan 16.30-20.10 ande Ledamöter Jan Österdahl (M), ordförande Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande

Läs mer

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Yrkeshögskolan/ Klockan 17:45-18:00 Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (L), ordförande

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Klockan 17.30-19.45 Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Marianne Pleijel (M), förste vice ordförande Börje

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Gottskärs hotell Klockan 16.00 17.50 ande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Marianne Pleijel (M), förste vice ordförande

Läs mer

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Aranäsgymnasiet/ Klockan 17:00-19.45 ande Ledamöter Ulrika Landergren (L), ordförande Marianne

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Yrkeshögskolan/ Klockan 17:00-17:45, 18:00-19:30 ande Ledamöter Ulrika Landergren (L), ordförande

Läs mer

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.20 Ajournering 16.30-16.47 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kompetenscentrum, Gruvan Klockan 15.30 19.15 ande Ledamöter Jan Österdahl (M), ordförande Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Yrkeshögskolan Kungsbacka Klockan 16:30-19.40 ande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Marianne Pleijel (M), förste vice

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Omsorgens Hus Klockan 15:00.16:20 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Jan Eric Knutas (L), 1:a vice ordförande Maj-Britt Rane

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kompetenscentrum Klockan 16.30-20.45 ande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Marianne Pleijel (M), förste vice ordförande

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan 13-16.03 Ajournering 14.50-15.15 ONSALA

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan 13-16.03 Ajournering 14.50-15.15 ONSALA KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Gottskär Hotell, Landstormsvägen 31, ONSALA Klockan 13-16.03 Ajournering 14.50-15.15 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent

Läs mer

Valnämnden. Kommunstyrelsens förvaltning, stadshuset, onsdagen den 18 september klockan 16. Rebecka Lönnroth. Alf Olofsson (S) Inger Offneby (C)

Valnämnden. Kommunstyrelsens förvaltning, stadshuset, onsdagen den 18 september klockan 16. Rebecka Lönnroth. Alf Olofsson (S) Inger Offneby (C) Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet, stadshuset i Kungsbacka Klockan 17 18.50 ande Övriga närvarande Ledamöter Alf Olofsson (S), ordförande Kjell-Åke Andersson (M), vice ordförande

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 15-16.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar

Läs mer

Helen Billström (M) ersätts av Magnus Bodin (M) Frida Schill Örne (M) ersätts av Carl- Johans Aurell (M)

Helen Billström (M) ersätts av Magnus Bodin (M) Frida Schill Örne (M) ersätts av Carl- Johans Aurell (M) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Stadshuset/ Klockan 17:00-20:25 Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (L), ordförande Marianne

Läs mer

Ersättare Honore Lulendo (S) Lisbeth Larsson (S) Tommy Bech (SD) Thomas Lundberg (MP) Marie Karlsson, elevskyddsombud Aranäsgymnasiet 53

Ersättare Honore Lulendo (S) Lisbeth Larsson (S) Tommy Bech (SD) Thomas Lundberg (MP) Marie Karlsson, elevskyddsombud Aranäsgymnasiet 53 KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00 20:45 Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (L), ordförande

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Ajournering Kungsbacka

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Ajournering Kungsbacka KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Näsbofjorden, Teknikgatan 12, Kungsbacka Klockan 15 17.20 Ajournering 16.15-16.35 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent

Läs mer

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17-21:15 Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (L), ordförande

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskolas arbetsutskott

Nämnden för Förskola & Grundskolas arbetsutskott Plats och tid Stadshuset, klockan 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Christian Haneson (FP), 1:e vice ordförande Maj-Britt Rane Andersson (S), 2:de vice ordförande Lisa Andersson

Läs mer

Förskola & Grundskola arbetsutskott

Förskola & Grundskola arbetsutskott KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Löftadalsrummet Klockan 08:30-11.30 ande Ledamöter Anders Ekström (M) Ordförande Jan Eric Knutas (FP) Maj-Britt Rane-Andersson (S) Axel

Läs mer

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 16:30-19.10 Beslutande Ledamöter Ulrika Landerberg (FP), ordförande

Läs mer

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Gottskär hotell / Klockan 16:00-17:40 ande Ledamöter Ulrika Landergren (L), ordförande Marianne

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskolas arbetsutskott

Nämnden för Förskola & Grundskolas arbetsutskott Plats och tid Stadshuset, klockan 13.00-16.00 Beslutande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Christian Haneson (FP), 1:e vice ordförande Lisa Andersson (M) Karin Green (C) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30

Nämnden för Service. Christine Lindeberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Nämnden för Service SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet Klockan 8:30 12:30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Christine

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Valnämnden. Jan Pilmalm (KB) Mattias From (-), ersättare. Rebecka Lönnroth. Alf Olofsson (S) Jan Pilmalm (KB) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Valnämnden. Jan Pilmalm (KB) Mattias From (-), ersättare. Rebecka Lönnroth. Alf Olofsson (S) Jan Pilmalm (KB) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet, stadshuset, Kungsbacka Klockan 17.00 18.00 ande Ledamöter Alf Olofsson (S), ordförande Kjell-Åke Andersson (M), vice ordförande Inger Offneby

Läs mer

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund

Maria Rundahl, Lärarnas Riksförbund KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Söderbro, Kungsbacka Torg / Klockan 17:00-20.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren

Läs mer

Förskola & Grundskola arbetsutskott. Anders Ekström (M) Ordförande Jan Eric Knutas (FP) Maj-Britt Rane-Andersson (S) Karin Green (C)

Förskola & Grundskola arbetsutskott. Anders Ekström (M) Ordförande Jan Eric Knutas (FP) Maj-Britt Rane-Andersson (S) Karin Green (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Löftadalsrummet Klockan 15:00-17.00 ande Ledamöter Anders Ekström (M) Ordförande Jan Eric Knutas (FP) Maj-Britt Rane-Andersson (S) Karin

Läs mer

Valnämnd. Niklas Mattson (KD) ersätts av Peter Wesley (KD)

Valnämnd. Niklas Mattson (KD) ersätts av Peter Wesley (KD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, stadshuset Klockan 17.00-17.40 ande Ledamöter Alf Olofsson (S), ordförande Christian Johansson (M), vice ordförande Inger Offneby

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-12-08 Plats och tid Beslutande Kavelbron Event, Tibro Tisdagen den 8 december 2009, kl. 17.30 18.30 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Johan Åkerman, sekreterare Malin Linell, musikledare 38. Johan Åkerman Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 08.00 11.15 Beslutande ledamöter Aina Wåhlund, Ordförande (S) ej 36 Lars-Ove Jansson, Vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrummet Stora Kraft, Omsorgens hus, Kungsbacka

Sammanträdesrummet Stora Kraft, Omsorgens hus, Kungsbacka KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde ande Sammanträdesrummet Stora Kraft, Omsorgens hus, Kungsbacka Ledamöter Christian Haneson (FP), tjänstgörande ordförande Johan Tolinsson

Läs mer

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M)

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M) Nämnden för Äldreomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Ann Molander (FP), vice ordförande

Läs mer

Diarienr. 1. Val av justerare Marianne Pleijel (M) GV/2016:127

Diarienr. 1. Val av justerare Marianne Pleijel (M) GV/2016:127 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-29 Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2016-12-05 klockan 15:00 /Aranäsgymnasiet, sal C220 / 1. Val av justerare Marianne Pleijel (M) 2. Redovisning

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23 Datum: Torsdagen den 23 april 2015 Tid: 16.00-19.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 25-31 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Peter Söderberg (M) Monica Neptun (FP) Christine Lindeberg (M) Lars Thelén (M) Stefan Thorslund (M), 48 50 Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S)

Peter Söderberg (M) Monica Neptun (FP) Christine Lindeberg (M) Lars Thelén (M) Stefan Thorslund (M), 48 50 Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet Klockan 08:30 - ande Övriga närvarande Ledamöter Peter Söderberg (M) Monica Neptun (FP) Christine Lindeberg (M) Lars Thelén

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (FP), vice ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson (C) Johan Tolinsson (S)

Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (FP), vice ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson (C) Johan Tolinsson (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-10.40 Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (FP), vice ordförande

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Stora Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka

Stora Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka Nämnden för Äldreomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Stora Borg, Borgmästaregatan 5, Kungsbacka Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Ann Molander (FP) vice

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-29 1 (15) 2012-03-29 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 29 mars 2012, kl. 9:00-12:00. ande Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Susanne Jeffrey (MP), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan 15-18.52 Ajournering 16.20-16.40. Kungsbacka. Heidi Sjöstedt (M) Kristina Karlsson (C) Heidi Sjöstedt (M)

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan 15-18.52 Ajournering 16.20-16.40. Kungsbacka. Heidi Sjöstedt (M) Kristina Karlsson (C) Heidi Sjöstedt (M) Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 15-18.52 Ajournering 16.20-16.40 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C),

Läs mer

Anders Bergstedt (M) Christina von Schwerin (M) Carina Peleg (FP) 08:10 08:45 Annika Saxevall (C) 08:10 10:15 Renée Sylwan (S) 08:10 08:50

Anders Bergstedt (M) Christina von Schwerin (M) Carina Peleg (FP) 08:10 08:45 Annika Saxevall (C) 08:10 10:15 Renée Sylwan (S) 08:10 08:50 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Hotell Gottskär Klockan 08:10 12:00 ande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M)

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Digital signering den 23 oktober

Digital signering den 23 oktober KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 17:00-21.10 ande Ledamöter Monica Neptun (L), ordförande Lars Thelén (M), vice ordförande Åsa Hansson (M) Jan

Läs mer

Marianne Kierkemann (M), ordförande Christian Haneson (L), första vice ordförande Annika Hamberg (M) Ulf Persson (C)

Marianne Kierkemann (M), ordförande Christian Haneson (L), första vice ordförande Annika Hamberg (M) Ulf Persson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Anhörigcenter, Västergatan 23, Kungsbacka Klockan 14-17.30, fika 15.25-15.45 Beslutande Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Christian

Läs mer

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-19.04 Ajournering 16.45-17.00 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Förskola & Grundskola arbetsutskott

Förskola & Grundskola arbetsutskott KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Älvsåkersrummet Klockan 9.00-12.00. ande Ledamöter Anders Ekström (M) Ordförande Jan Eric Knutas (L) Maj-Britt Rane-Andersson (S) Axel

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo Dahlström (M) Heidi Sjöstedt (M) Harri Lötjönen (MP))

Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo Dahlström (M) Heidi Sjöstedt (M) Harri Lötjönen (MP)) Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-13 Plats och tid Säröhus, Säröhusvägen 12, Särö Klockan 13-16.35 Ajournering 14.40-15.00 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar

Läs mer

Gymnasienämnden (11)

Gymnasienämnden (11) Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2001-11-20, kl 15.00-18.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11:00-16:15 ande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) 99-106 Kl. 13:00-16:15 Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S)

Läs mer

Lilla kraft, Omsorgens hus, Kraftvägen 3, Kungsbacka. Klockan

Lilla kraft, Omsorgens hus, Kraftvägen 3, Kungsbacka. Klockan KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Beslutande Lilla kraft, Omsorgens hus, Kraftvägen 3, Kungsbacka Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Christian Haneson (L), första

Läs mer

Mats Eriksson, Lärarnas riksförbund Ronnie Ripgården, Lärarförbundet

Mats Eriksson, Lärarnas riksförbund Ronnie Ripgården, Lärarförbundet KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 17:00-19.30 ande Övriga närvarande Ledamöter Anders Ekström(M) ordförande Jan Eric Knutas (FP) v ordförande Maj-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

Veronica Andersson. administrativ chef, Sydskånska gymnasieförbundet Sekreterare. Ordförande. Justerare. Gymnasienämnden.

Veronica Andersson. administrativ chef, Sydskånska gymnasieförbundet Sekreterare. Ordförande. Justerare. Gymnasienämnden. Datum Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad 09:00 09:50, 10:20 11:10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Eva Setreus (S) Håkan Eriksson (C) Paula Larsson Jarl (M) Christer

Läs mer

Anita Ahlman Enhetschef Vuxnas lärande / rektor för upphandlad vuxenutbildning 0300-834583, anita.ahlman@kungsbacka.se

Anita Ahlman Enhetschef Vuxnas lärande / rektor för upphandlad vuxenutbildning 0300-834583, anita.ahlman@kungsbacka.se Det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet beskriver det systematiska kvalitetsarbetet i Kungsbacka kommun och innehåller information om både processen och metoden i gransknings- och uppföljningsarbetet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola Nämnden för Förskola & Grundskola SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 18.00 20.00 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Christian Haneson (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Valnämnd. Tommy Bech (SD) ersätter Stefan Jägnert (SD)

Valnämnd. Tommy Bech (SD) ersätter Stefan Jägnert (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, stadshuset Klockan 17.00 17.35 Beslutande Ledamöter Alf Olofsson (S), ordförande Christian Johansson (M), vice ordförande Inger

Läs mer

Marianne Kierkemann (M), ordförande Christian Haneson (FP), första vice ordförande Johan Tolinsson (S), andra vice ordförande Annika Hamberg (M)

Marianne Kierkemann (M), ordförande Christian Haneson (FP), första vice ordförande Johan Tolinsson (S), andra vice ordförande Annika Hamberg (M) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Åsa äldreboende, Pölagårdsvägen 25, Åsa Klockan 14 18, paus 15.30 16 Beslutande Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Christian

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Nämnden för Service. paus 11:30-12:45

Nämnden för Service. paus 11:30-12:45 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Stadshuset, Särörummet Klockan 8:30 14, paus 9:30 9:55, paus 11:30-12:45 ande Ledamöter Fredrik Hansson (C), ordförande Hravn Forsne (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016,

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, Sammanträdesdatum 216-4-2 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 2 april 216, 15. 16.5 Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande

Läs mer

Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet, stadshuset Klockan

Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Särörummet, stadshuset Klockan Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Särörummet, stadshuset Klockan 17.10-18.20 ande Ledamöter Alf Olofsson (S), ordförande Kjell-Åke Andersson (M), vice ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Förskola & Grundskola arbetsutskott. Anders Ekström (M) Ordförande Jan Eric Knutas (FP) Maj-Britt Rane-Andersson (S) Karin Green (C)

Förskola & Grundskola arbetsutskott. Anders Ekström (M) Ordförande Jan Eric Knutas (FP) Maj-Britt Rane-Andersson (S) Karin Green (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Löftadalsrummet Klockan 08:30-12.00 ande Ledamöter Anders Ekström (M) Ordförande Jan Eric Knutas (FP) Maj-Britt Rane-Andersson (S) Karin

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2012-04-04 Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats Häggetorpsskolan, och tid kl 18.00-20.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Ann Ohlsson (FP) Hans Dahm (S) Maria Sundqvist (S) Annica Erikssen (S) Rebecca

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-04-27 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, samhällsbyggnadskontoret, kl 08.00 15.45 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Daniela D Angelo

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Gymnasienämnden 2002-03-18 1 (6)

Gymnasienämnden 2002-03-18 1 (6) Sammanträdesdatum 1 (6) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Orvar Carlsson (kd), ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S)

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[7] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Maria Appelgren. Bernt Ekström. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell

Maria Appelgren. Bernt Ekström. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 180 Beslutande organ Plats och tid Vadsboskolan, sal K5, kl 14.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) tjänstgörande ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice ordförande Lennart Daghed

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-14 1 [11] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.40 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 10-12 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Barn- och Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Barn- och Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och sammanträdestid Konferensrummet, Strömstiernaskolan kl. 08:00-12:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ersättare Hans-Inge Sältenberg (C)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer