A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista"

Transkript

1 1 (57) Datum Tid Kl Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Bengt Rudolfsson, Telia, 44 a) Mikael Näsström, IT-chef, 44 b) Örjan Abrahamsson och Gert Persson, förvaltningschefer, 44 c) Ulla Fors Nilsson, chefsekonom, 44 d) Underskrifter Sekreterare... Britta Själander Ordförande... Elisabet Lassen Justerare... Bengt Sörlin Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Ulla Johansson

2 2 (57) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Omröstning Reservation Anteckning varo ers. Ja Nej Ledamöter Elisabet Lassen (S) X Ordförande Jerry Pehrsson (S) X Cathrine Näsmark (S) - Marie Dahlqvist (S) X T.o.m. 50 Torbjörn Persson (S) X Tommy Svensson (S) X Thomas Tejle (V) X Bengt Sörlin (M) X X X Justerare Kerstin Franzén (M) X X X Monica Tirri (C) X T.o.m. 51 Margareta Alton (MP) X X Gunilla Fluur (VISKB) X X X Leif Östberg (FP) - Ersättare John Åberg (S) X X Åsa Sjödén (S) X X Fr.o.m. 52 Linnea Stenklyft (S) - Annelie Markemo (S) X T.o.m. 50 Lennart Önblad (S) X T.o.m. 50 Niklas Lind (V) X Marie Hansson (V) X T.o.m. 50 Sven-Olov Gradin (M) X Folke Lindgren (M) - Johan Andersson (C) X X X Fr.o.m. 52 Paul Höglund (C) X Anders Bergman (VISKB) - Göran Solsjö (KD) X X X X Val av justerare Bengt Sörlin (M) väljs till justerare.

3 3 (57) Dagordning Ärende Paragraf Sida 1 Val av justerare Anmälan av protokoll Muntliga informationer s del i kommunens årsredovisning Utökning av förvaltarenheten med 0,5 tjänst Motion Sidointäkter till gymnasiet Motion Gratulationskort till nyblivna pappor Medborgarförslag Översyn av regelverk för offentlig livsmedelskontroll för ideella föreningar Stipendier och reseersättning till examensarbeten Bildande av destinationsutvecklingsbolag Höga Kusten AB Medarbetarenkät 2013 Övergripande rapport Överenskommelse om samarbete mellan Sollefteå kommun och Trafikverket Region Mitt Motion Utökat färdtjänstområde Motion Ersättning av vindkraftsproduktion i Sollefteå kommun Begäran om beslut avseende tillstyrkan angående lokalisering av vindkraft vid Ranasjö, Sollefteå kommun Uppföljning av lokalförsörjningsplan Kommunens årsredovisning 2013 (ej komplett) Ombudgetering av investeringsmedel till Verksamhetsuppföljning per

4 4 (57) 20 Bidragsansökan från QL Sollefteå Val av ombud till Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuners årsstämma 2014, Jerry Pehrsson (S) Delgivningar Anmälan av protokoll Arbetsutskottets protokoll , personalutskottets protokoll och teknikutskottets protokoll anmäls.

5 5 (57) 44 KS/19/2014 (2.2) Muntliga informationer s beslut Informationerna noteras. Ärendebeskrivning a) Bengt Rudolfsson, Telia - Telias utbyggnad av mobilnäten Rudolfsson informerar om den utbyggnad Telia gör i kommunen av mobilnäten 4G, 3G och 2G. Utbyggnaden beräknas vara är klar under sensommaren/hösten 2014 samt G- och 3G-näten kommer då att täcka större delen av kommunens yta. b) Mikael Näsström, IT-chef - Stadsnätet Kommunen, Sollefteå stadsnät, började bygga bredband Efter 10 år är ca privatboenden och ca 250 företag anslutna. Enligt Post- och telestyrelsens - PTS - mätmetod har 33 % tillgång till bredband i kommunen. PTS mätmetod visar endast vilka som har ett aktivt abonnemang, inte vilka som har möjlighet att ansluta sig. Hur många procent som har anslutningsmöjlighet ska tas fram. För att nå målet om 90 % år 2020 krävs att staten skjuter till ytterligare investeringsstöd. Den beräknade kostnaden för ett fullt utbyggt nät är 450 mnkr. Hittills har det byggts för ca 150 mnkr. Det är fortfarande inte klart om Sverige får använda EU-medel för fortsatt utbyggnad. Regeringen förhandlar med EU-kommissionen och beräknas få besked under detta år. c) Örjan Abrahamsson och Gert Persson, förvaltningschefer - Sparade semesterdagar överstigande 40 och sparad okompenserad tid överstigande 80 timmar Inom kultur-, utbildnings- och fritidsförvaltningen har en plan tagits fram för hur den okompenserad övertiden och de sparade semesterdagar ska tas ut under året. Socialförvaltningens överskridande av antalet sparade semesterdagar beror på att semester inte lagts ut för personer som varit långtidssjuka. Detta kommer fortsättningsvis att göras. Plan finns för uttag av okompenserad övertid.

6 6 (57) Forts. 44 d) Ulla Fors Nilsson, ekonomichef - Kommunernas kvalitet i korthet KKiK Sedan 2012 deltar kommunen i Sveriges Kommuner och Landsting - SKL - undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK deltog 220 kommuner. Frågorna i KKiK är hämtade från fem olika verksamhetsområden; kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet och kommunens information, kommunens effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Undersökningen ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Målet är att använda måtten som en del i styrning och verksamhetsutveckling samt ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett medborgarperspektiv. Undersökningen visar också hur vi ligger till jämfört med andra kommuner i undersökningen.

7 7 (57) 45 KS/60/2013 (4) s del i kommunens bokslut 2013 s beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag godkänns som kommunstyrelsens del i kommunens bokslut Ärendebeskrivning ska i likhet med övriga nämnder och styrelser besluta om styrelsens del i kommunens samlade bokslut. Förvaltningens bedömning Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att upprättat bokslut kan utgöra kommunstyrelsens del i kommunens bokslut Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelseförvaltningens förslag godkänns som kommunstyrelsens del i kommunens bokslut Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande med förslag till bokslut 2013 Muntlig information av förvaltningsekonomen Arbetsutskottets protokoll

8 8 (57) 46 KS/7/2014 (2.7) Utökning av förvaltarenheten med 0,5 tjänst s beslut Ärendet hänskjuts till budgetprocessen inför budgetåret Ärendebeskrivning Sollefteå kommun har tillsammans med Kramfors kommun en förvaltarenhet som sköter ställföreträdarskapet för de mest komplicerade uppdragen som inte bedöms kunna läggas ut på en lekman. Både Sollefteå och Kramfors kommuner bedömer att behov finns av ytterligare en befattning till förvaltarenheten, som ska delas lika mellan kommunerna. Överförmyndarnämnden hemställer därför om att få utöka förvaltarenheten med 0,5 befattning för Sollefteå kommuns del under 2014 eller att det ingår i budgetprocessen för Kostnadsökningen är beräknad till kronor. Förvaltningens bedömning Motsvarande ärende i Kramfors kommun kommer att behandlas i samband med budget för Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att Sollefteå kommun gör på samma sätt. Arbetsutskottets förslag Ärendet hänskjuts till budgetprocessen inför budgetåret Beslutsunderlag Överförmyndarnämndens protokoll Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Muntlig information av förvaltningsekonomen Arbetsutskottets protokoll

9 9 (57) 47 KS/226/2013 (13) Motion Sidointäkter till gymnasiet s beslut föreslår fullmäktige besluta: Motionen avslås. Reservation Bengt Sörlin (M), Kerstin Franzén (M), Göran Soljö (KD). Ärendebeskrivning Bengt Sörlin (M) har lämnat följande motion till fullmäktige. Jag har tagit möjligheten att följa en lärare under en arbetsdag vilket har varit mycket givande och lärorikt. Under en av dessa dagar blev jag upplyst om en som jag ser det felaktig hantering av pengar inom barn och skolförvaltningen. Våra praktiska gymnasikurser behöver träning i det yrke man utbildas mot vilket omfattar allt från kundbemötande till ekonomiska beräkningar för att kunna ge kunden ett fast pris som ofta förekommer ute på marknaden. Därför utför våra elever med handledning av lärare uppdrag åt allmänheten i ringa omfattning. Naturligtvis betalar kunden för reservdelar /material men även en liten del för utfört arbete. Detta kan generera ett litet överskott som idag går tillbaks till förvaltningen. Dessa praktiska utbildningar är ofta beroende av dyra verktyg och övrig utrustning för att kunna erbjuda eleverna en adekvat utbildning i det de kommer möta ute på arbetsplatserna. Därför föreslår jag fullmäktige besluta Att de gymnasieutbildningar där verksamheten kan generera ett ekonomiskt tillskott skall kunna använda detta som hel eller del av investeringar som krävs för att bibehålla eller öka kvalliten i utbildningen. Yttrande på motionärens förslag har inhämtats från barn- och skolnämnden. Av protokoll från nämndens utskott framgår att de intäkter som kommer från arbeten utförda inom ett gymnasieprogram tillfaller detta program. Intäkterna ska användas till att täcka de kostnader som arbetet medfört och om överskott uppstår får detta användas till något som gagnar det programmet. I de program som kan ge intäkter har dessa också budgeterats.

10 10 (57) Forts. 47 Förvaltningens bedömning Enligt barn- och skolnämndens yttrande är Bengt Sörlins förslag redan genomfört på det sättet att intäkter från arbeten tillfaller det program som gjort arbetet. Nettointäkt från arbetet används för att utveckla verksamheten. Bengt Sörlin har i sin motion angett att intäkt ska kunna användas för investeringar. Särskilda regler gäller för investeringar och överskott på driftbudget kan inte överföras till investeringar. Däremot kan särskilda medel avsättas för investeringar och dessa finansieras under investeringens livslängd genom kapitalkostnader i driftbudgeten. Då nettointäkten vid nämnda arbeten av barn- och skolförvaltningen bedöms som relativt små borde det räcka med att intäkterna används samma år, precis som nu sker. Arbetsutskottets förslag Motionen avslås. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde 1 Arbetsutskottets förslag Förslaget biträds av Jerry Pehrsson (S) 2 Bengt Sörlin (M) föreslår bifall till motionen Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Motion från Bengt Sörlin (M) Barn- och skolnämndens arbetsutskott protokoll Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

11 11 (57) 48 KS/224/2013 (2) Motion Gratulationskort till nyblivna pappor s beslut föreslår fullmäktige besluta: Motionen avslås. Ärendebeskrivning Eva Halling (FP) har lämnat följande motion. Sverige har världens generösaste föräldraförsäkring, på gott och ont. På gott - att föräldrar ha möjlighet att vara hemma med sina barn, att det går att kombinera familjeliv och yrkesliv för både män och kvinnor och naturligtvis att barnen får knyta an till sina föräldrar. Nackdelen med den långa föräldraförsäkringen är att kvinnor, i den ålder då arbetsliv och karriär ofta tar fart, kan vara hemma med barn i flera år, och bara gästspela på arbetsplatsen. Under 2012 tog kvinnor ut 76,3 procent av föräldradragarna och män 23,7 procent. Den som har tagit ut flest föräldradagar fortsätter även i större utsträckning att VABa och arbeta deltid. Den stora skillnaden i mäns och kvinnors livsinkomst grundläggs under småbarnsåren. Folkpartiet Liberalerna anser att ett jämnare uttag av föräldradagarna gynnar kvinnors möjlighet till makt och inflytande i samhället och även deras ekonomiska frihet Även män förlorar på det ojämna uttaget av föräldradagar. Det mest uppenbara är så klart att de förlorar i kontakten med sina barn, något som kan vara svårt att ta igen senare. Men en annan nackdel som män har av det låga uttaget är att de i vårdnadstvister oftare förlorar vårdnaden om barnen. Inom många partier pågår debatten om att lagstifta om fler dagar vikta åt den ena föräldern. En tvådelning, en tredelad föräldraförsäkring, en till pappamånad... förslagen är många. Det vore så klart önskvärt att kunna undvika en lagstiftning om detta, men jag tror att lagstiftning är en tidsfråga om inte utvecklingen mot ett mer jämnt uttag av föräldradragarna ökar drastiskt. En oväntad bieffekt man fick på Island när man införde tredelad föräldraförsäkring var att våld i nära relationer minskade. Det finns bara fördelar med jämnare uttag av föräldradagarna. Vad kan vi, som lokalpolitiker i Sollefteå, göra för detta?

12 12 (57) Forts. 48 Vi kan skicka ut ett gratulationskort till alla nyblivna fäder med information om föräldraförsäkringen. Där kan stå hur stor löneskillnaden är mellan män och kvinnor och att det ojämna uttaget av föräldraförsäkringen cementerar detta. Det kan innehålla lokal statistik och information om vinsterna med jämnare uttag. (Kanske får de gladare och nöjdare partners också, men det är inte säkert.) Därför föreslår jag att: Sollefteå kommun tar fram ett gratulationskort som skickas till nyblivna fäder i kommunen. Detta kort innehåller gratulation till det nya barnet och information om vad en mer jämn fördelning av föräldradagarna har för positiva effekter. Förvaltningens bedömning Inkomstskillnader mellan mannen och kvinnan medför att familjerna ofta förlorar mer ekonomiskt på att pappan tar ut föräldradagar, vilket torde vara en bidragande orsak till det fortfarande ojämna uttaget av dagar. Det är bland annat mot den bakgrunden tveksamt om ett gratulationskort till papporna med det av motionären föreslagna innehållet skulle få den eftersträvade effekten. Dessutom är frågan om påverkansåtgärder för ändrat uttag av föräldrapenning inte något primärt kommunalt ansvar, utan ankommer närmast på andra myndigheter och opinionsbildare. Mot den bakgrunden föreslår förvaltningen att motionen avslås. Arbetsutkottets förslag Motionen avslås. Beslutsunderlag Motion från Eva Halling (FP) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

13 13 (57) 49 KS/211/2013 (2) Medborgarförslag Översyn av regelverk för offentlig livsmedelskontroll för ideella föreningar s beslut föreslår fullmäktige besluta: Medborgarförslaget bifalls. Ärendebeskrivning Ylva Bergstedt Johansson, Sollefteå har lämnat följande medborgarförslag. På hembygdsgårdar i Sollefteå kommun bedrivs servering i skiftande slag både till omfång och också utformning. Dessa serveringar är ofta den enda källan, förutom medlemsavgifter, till inkomster föreningarna har, utöver att varje förening får ett bidrag från kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden med kronor per år. Servering, olika aktiviteter och program samt underhåll av föremål, mark och hus sköts av ideellt arbetande personer som dessutom ofta är i övre medelåldern. Att underhålla och hålla det gemensamma kulturarvet levande kostar pengar. Visserligen kan föreningarna i en del fall söka medel för vissa investeringar av större karaktär, som t.ex. att byta tak, från Länsstyrelsen/bygdemedel, men det är ingen självklarhet att de kan få ta del av dessa. Varje förening har ständig översyn av ekonomin för att dra ned på kostnader för att ha en god hushållning med de medel som föreningarna har att disponera. Många gånger får underhåll och utveckling av verksamheter stryka på foten för att fasta kostnader måste betalas. En av dessa fasta avgifter för några föreningar är Offentlig Livsmedelskontroll. En kostnad på 930 kronor och uppåt i kontrollavgift kan tyckas vara lite pengar men för hembygdsföreningarna är det mycket pengar. Vid inspektioner på hembygdsgårdar har dessa föreningar fått förelägganden om hur de skall vara klädda, byte av skor, hur de skall hantera matvaror, temperatur på kyl och frys, särskilda toaletter för kökspersonal, hantering av disk, skriva faroanalyser över tillredning av tunnbrödsmörgåsar och tillredning av skördesoppa, skriva flödesschema samt skriva schema över internkontroll. Man kan nästan tro att föreningarna är ett livsmedelsföretag med kommersiell verksamhet och inte en ideell förening.

14 14 (57) Forts. 49 Undertecknad hemställer om att Sollefteå kommun genomför en översyn av regler och avgifter för offentlig livsmedelskontroll och hur de skall gälla för ideella föreningar. Ylva Bergstedt Johansson Förvaltningen har inhämtat yttrande i ärendet från samhällsbyggnadskontoret. Av yttrandet framgår bland annat: - Som livsmedelsföretag klassas enligt livsmedelslagstiftningen en verksamhet som bedrivs med viss kontinuitet och en viss grad av organisation oberoende av verksamhetens juridiska form, - Fyra hembygdsgårdar i kommunen är klassade som livsmedelsföretag, - Samma krav ställs inte vid kontroll av en hembygdsgård som av t.ex. en restaurang - Kontrolltiden för en gård är begränsad till en timme årligen. - Skyldighet föreligger enligt avgiftsförordningen att ta ut kontrollavgifter - Timtaxan är 930 kronor och är fastställd av kommunfullmäktige. Förvaltningens synpunkter Enligt förvaltningens uppfattning är det rimligt att grundläggande hygienkrav ställs på verksamheter som tillhandahåller mat till allmänheten, oavsett i vilken form verksamheten bedrivs. Den offentliga livsmedelskontrollens syfte är att säkerställa detta. Utförandet av livsmedelskontroll regleras med utgångspunkt i en gemensam EU-lagstiftning som gäller för livsmedelshantering oavsett verksamhetsform. Med hänsyn till hembygdsgårdarnas förhållandevis begränsade verksamhet ställer man, såvitt framgår av samhällsbyggnadskontorets yttrande, lägre kontrollkrav på dessa än på mer omfattande verksamheter. Något utrymme i övrigt för särskild regeltillämpning när det gäller ideella föreningar finns inte. Mot ovanstående bakgrund anser förvaltningen inte att det finns bärande skäl för att göra den översyn som föreslås i medborgarförslaget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut föreslår fullmäktige att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottets förslag - Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. - Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att bjuda in Maria Söderlund, samhällsbyggnadskontoret, till kommunstyrelsens sammanträde för information i ärendet. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Jerry Pehrsson (S) föreslår att medborgarförslaget bifalls. Förslaget biträds av Bengt Sörlin (M)

15 15 (57) Forts. 49 Beslutsunderlag Medborgarförslag från Ylva Bergstedt Johansson, Sollefteå oktober 2013 Samhällsbyggnadskontorets yttrande Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

16 16 (57) 50 KS/34/2014 (4.1) Stipendier och reseersättning till examensarbeten s beslut 1 Sollefteå kommun har som målsättning att stödja tre examensarbeten under avsätter kr till stipendier och reseersättningar. Detta under förutsättning att för samma ändamål reserverade medel, kr, hos Sollefteå Näringslivs AB också kan användas. 3 s kostnad belastar ID s oförutsedda utgifter. 4 Stipendium och reseersättning kan sökas av studenter som under 2014 genomför examensarbeten på högskolenivå i privat eller offentlig sektor inom Sollefteå kommun. 5 Prövning av vilka examensarbeten som ska premieras göras av Reveljen i samråd med näringslivsavdelningen. Ärendebeskrivning Sedan 2009 tillämpar medlemskommunerna i Akademi Norr en modell med stipendier för att stimulera examensarbeten på akademisk nivå inom privat eller offentlig sektor. Modellen innebär att respektive kommun årligen beslutar om det antal examensarbeten man är beredd att stödja och anslår medel för detta, motsvarande högst kr per examensarbete. Därav avser kr reseersättning och kr stipendium som beslutas i varje enskilt fall. I skrivelse till kommunen önskar Akademi Norr besked om hur många examensarbeten kommunen har som ambition att stödja under De senaste åren har antalet premierade examensarbeten varierat mellan 1 till 3. Förvaltningens bedömning De ökande kompetenskraven i arbetslivet gör det angeläget att på olika sätt stimulera en ökning av andelen akademiker i såväl privat som offentlig sektor. Examensarbeten kan tillföra akademisk kompetens och bidra till att utveckla verksamheten i de företag eller organisationer som är föremål för sådana arbeten. De kan också genom de personkontakter som skapas under arbetets genomförande bidra till att underlätta kommande rekryteringar. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker därför att medel avsätts för stipendier och reseersättning till examensarbeten och föreslår en ambitionsnivå för år 2014 på tre examensarbeten. Det innebär med Akademi Norrs modell ett belopp på högst kr.

17 17 (57) Forts. 50 Enligt inhämtad uppgift från kommunens vilande bolag Sollefteå Näringslivs AB finns där sedan tidigare kr reserverade för examensarbeten. Med antagandet att dessa medel kan användas för år 2014 skulle kommunstyrelsen behöva tillskjuta kr. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avsätta kr för finansiering av stipendier och reseersättningar till studenter som under år 2014 genomför examensarbeten på högskolenivå i privat eller offentlig sektor inom Sollefteå kommun. Därvid förutsätts att för samma ändamål reserverade medel hos Sollefteå Näringslivs AB på kr också kan användas. Finansiering sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. Prövning av vilka examensarbeten som ska premieras görs av Reveljen i samråd med näringslivsavdelningen. Beslutsunderlag Skrivelse från Akademi Norr Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

18 18 (57) 51 KS/58/2014 (2) Bildande av destinationsutvecklingsbolag Höga Kusten AB s beslut På samtliga ställen i aktieägaravtalet byts uttrycket demografisk avgift till köp av tjänst. föreslår fullmäktige besluta 1 Sollefteå kommun bildar ett gemensamt aktiebolag för destinationsutveckling av området Höga Kusten tillsammans med Härnösands, Kramfors och Örnsköldsviks kommuner 2 Föreslagen bolagsordning godkänns 3 Föreslaget aktieägaravtal godkänns 4 Föreslaget ägardirektiv godkänns kr anvisas till aktiekapital. Aktiekapitalet tas ur rörelsekapitalet kr anvisas från kommunstyrelsens konto för projektmedfinansiering för kommunens tjänsteköp i bolaget För kommande år uppdras till budgetberedningen att i budget 2015 inarbeta finansieringen 8 Beslutet gäller under förutsättning att Härnösands, Kramfors och Örnsköldsviks kommuner fattar motsvarande beslut. Ärendebeskrivning Höga Kusten har av Svenskt Turism utmålats som ett av tre speciella destinationsområden i Norrland. En av slutsatserna som dragits är att det behövs ett systematisterat destinationsutvecklingsarbete. Sollefteå tillsammans med kommunerna Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik vill hantera detta utvecklingsarbete i ett gemensamt bolag. Syftet med bolaget är att kraftsamla kring målsättningen att fördubbla besöksnäringen, som för Höga Kustens del skulle betyda 800 nya arbetstillfällen. I nuläget har varje kommun sina lokala målsättningar, vilket gör att eventuella stimulansmedel sprids på flera aktörer och effekten av de satsningar som görs blir förhållandevis låg.

19 19 (57) Forts. 51 Den huvudsakliga uppgiften för bolaget är att utveckla destinationen Höga Kusten. Bolaget ska ta ett övergripande ansvar för destinationen och i samarbete med kommuner, näringsliv och organisationer ansvara för och driva detta utvecklingsarbete. Främst ska bolaget skapa samverkan med företag som betecknas som dragare, det vill säga företag som har ambitionen att bli en exportmogen attraktion. Därigenom ökas utvecklingstaken och varumärket stärks och blir tydligt. Bolaget ska ha en styrelse bestående av åtta ledamöter. Fullmäktige i varje kommun tillsätter två ledamöter var. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Bolaget leds av en VD som tillsätts av styrelsen. Kommunerna får löpande information från bolaget. Bolagsstämman utser en revisor och fullmäktige i varje kommun utser en lekmannarevisor. Enligt förslag till aktieägaravtal ska bolaget ha ett aktiekapital på totalt kr fördelat med 25 % på vardera kommunen. För Sollefteå kommun innebär det kr. Enligt avtalförslaget finansierar varje kommun årligen bolagets verksamhet med en grundavgift på kr, vartill varje kommun betalar en årlig demografisk avgift beräknad på folkmängden den Den demografiska avgiften innebär enligt förslaget för Sollefteå kommuns del kr för 2014 och kronor för Det innebär en sammanlagd avgift för Sollefteå på kr för år 2014 och kr för år För 2016 och 2017 uppräknas avgiften årligen med index 2. Avtalstiden för det gemensamma bolaget är 2014-xx-xx till och med Eventuellt utträde ur bolaget kan således tidigast ske Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 1 Sollefteå kommun bildar ett gemensamt aktiebolag för destinationsutveckling av området Höga Kusten tillsammans med Härnösands, Kramfors och Örnsköldsviks kommuner 2 Föreslagen bolagsordning godkänns 3 Föreslaget aktieägaravtal godkänns 4 Föreslaget ägardirektiv godkänns kr anvisas till aktiekapital. Aktiekapitalet tas ur rörelsekapitalet kr anvisas från kommunstyrelsens konto för projektmedfinansiering för kommunens tjänsteköp i bolaget För kommande år uppdras till budgetberedningen att i budget 2015 inarbeta finansieringen 8 Beslutet gäller under förutsättning att Härnösands, Kramfors och Örnsköldsviks kommuner fattar motsvarande beslut.

20 20 (57) Forts. 51 Arbetsutskottets beslut Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att bjuda in Peter Holmqvist, Örnsköldsviks kommun, till kommunstyrelsens sammanträde för information i ärendet. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde 1 Kommunstyrelseförvaltningens förslag Jerry Pehrsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag Förslaget biträds av Gunilla Fluur och Thomas Tejle 2 Bengt Sörlin (S) föreslår avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag Förslaget biträds av Göran Solsjö (KD) och Monica Tirri (C) Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. Redaktionell ändring Ordföranden ställer fråga om uttrycket demografisk avgift kan bytas ut mot köp av tjänst i i aktieägaravtalet och finner att kommunstyrelsen beslutar detta. Beslutsunderlag Förslagsskrivelse från Kramfors kommun Beslutsunderlag rörande bildandet av gemensamägt besöksnäringsbolag Förslag till bolagsordning Förslag till aktieägaravtal Förslag till ägardirektiv Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetsutskottets protokoll

21 21 (57) 52 KS/66/2014 (10) Medarbetarenkät 2013 övergripande rapport s beslut Medarbetarenkät 2013 Övergripande rapport godkänns. Kommunstyrelseförvaltningen informerar om enkäten på fullmäktiges sammanträde Ärendebeskrivning Syftet med medaretarenkäten är att kartlägga kommunens arbetsklimat och arbetsmiljö samt att arbeta med förbättringar. Enkäten genomfördes under perioden och totalt medarbetare har besvarat den. Enkäten omfattar alla förvaltningar samt Solatum Hus&Hem. Rapporten är en sammanfattning av det kommunövergripande resultatet av medarbetarenkäten. Förvaltningens bedömning 2013 års medarbetarenkät bygger på samma modell som enkäten som genomfördes 2011 och I årets enkät har ytterligare frågor infogats som mäter medarbetarengagemang på verksamhetsnivå. Arbetsplatserna har genom enkäten ett underlag för fortsatt förbättringsarbete. Detta arbete följs upp i samverkansgrupperna och i SAM-enkäten (SAM systematiskt arbetsmiljöarbete). Personalutskottets förslag Rapport Medarbetarenkät 2013 godkänns. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Arbetshandling Medarbetarenkät 2013, övergripande rapport Personalutskottets protokoll

22 22 (57) 53 KS/48/2014 (20) Överenskommelse om samarbete mellan Sollefteå kommun och Trafikverket Region Mitt s beslut 1 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Överenskommelse om samarbete mellan Sollefteå kommun och Trafikverket Region Mitt godkänns. 2 För kommunens del undertecknas överenskommelsen av kommunchef Johnny Högberg. Ärendebeskrivning Denna överenskommelse syftar till att tydliggöra hur Trafikverket och Sollefteå kommun samverkar för att uppnå sina respektive mål och ambitioner vad det gäller transportpolitik, tillgänglighet, säkerhet samt miljö och hälsa. Perspektivet omfattar, med fokus på hållbara transporter och fysisk planering, de fyra trafikslagen; väg, järnväg, flyg samt i förekommande fall sjöfart. Förvaltningens bedömning Det finns ett behov av att formalisera ett kontinuerligt samarbete mellan kommunen och Trafikverket vad gäller övergripande strategifrågor för kommunens utveckling, hållbara transporter samt för fysisk planering. Förvaltningens förslag har utarbetats i samarbete mellan Ulla Ullstein kommunplanerare kommunstyrelseförvaltningen och Matti Heino avdelningschef plan och bygg samhällsbyggnadskontoret. Nuvarande samarbetsformer med Trafikverket Sollefteå och Kramfors kommuners samarbete för att resterande del av Ådalsbanan sträckan Norr Nyland- Långsele ska genomföras. Information och dialog mellan kommunen och Trafikverket vid kommunstyrelsens möte punkt information ca en gång per år. Specifika träffar avseende akuta ärenden som bärighet för vindkraftens vägar, bärighet, vinterväghållning med mera vid behov. För närvarande har kommunen årligen två samrådstillfällen med fokus fysisk planering med Länsstyrelsen där aktuella ärenden behandlas. Vid dessa träffar deltar fram till nu även Trafikverket. Vid samrådstillfället sker även informationsutbyte.

23 23 (57) Forts. 53 Löpande kontakter med Trafikverket i ärenden gällande trafiksäkerhet, belysning, busshållplatser och skyltning. Vid bygglovärenden och detaljplaneärenden samråder plan- och byggavdelningen med samhällsplanerare på Trafikverket. I samband med arbetet med centrumförnyelse sker kontinuerliga kontakter med Trafikverket som väghållare av genomfarterna i tre av de aktuella orterna, Näsåker, Ramsele och Junsele. Förslag till bevakningslistan - Strategiska frågor Parterna upprättar en dagordning för strategigruppens möte. Dagordningen kan exempelvis innehålla upprustning av resterande del av Ådalsbanan Norr Nyland Långsele samt bärighet, information från bärighetsgruppen med mera. - Operativa ärenden. Genomfart Ramsele, ombyggnad och anläggande av gång- och cykelbana. Hågesta trafikplats, förbättrad trafiksäkerhet Gång- och cykelbana genom Näsåker. Gång- och cykelväg mellan Hågesta konferens- och ridsportanläggning, Övergård Översyn av trafiksäkerheten i korsningar mellan kommunala vägar och riksvägarna 87 och 90 Översyn av stationsområdena i Långsele och Sollefteå beträffande underhåll och säkerhet. Kommunstyrelseförvaltningens förslag Teknikutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: att underteckna överenskommelse om samarbete mellan Sollefteå kommun och Trafikverket Region Mitt, Teknikutskottets förslag 1 Kommunstyrelseförvaltningens förslag Överenskommelse om samarbete mellan Sollefteå kommun och Trafikverket Region Mitt godkänns. 2 För kommunens del undertecknas överenskommelsen av kommunchef Johnny Högberg. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens yttrande med förslag till överenskommelse Teknikutskottets protokoll

24 24 (57) 54 KS/31/2014 (19.8) Motion Utökat färdtjänstområde s beslut föreslår fullmäktige besluta: 1 Punkten 1 i motionen tillstyrks Kommunen föreslår Kollektivtrafikmyndigheten att genomföra en utredning omfattande länsfärdtjänst för länets alla kommuner. 2 Punkten 2 i motionen avslås Reservation Bengt Sörlin (M), Kerstin Franzén (M), Göran Solsjö (KD), Johan Andersson (C). Ärendebeskrivning Bengt Sörlin (M) har lämnat följande motion. Kommunerna och landstinget i västernorrland förutom Sundsvall är i startgroparna att gemensamt upphandla den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst, sjukresor och viss skolskjuts) I dag gäller färdtjänsttillståndet inom kommungränsen, vill man åka utanför gäller riksfärdtjänst. På andra ställen i Sverige har man utökat färdtjänsttillståndet att gälla inom regions eller länsgräns vilket underlättar för resenären samt innebär minskade kostnader för riksfärdtjänst. Just nu arbetar kollektivtrafikmyndigheten med att se hur man kan öppna upp färdtjänst och sjukresor för allmäna kolektivtrafikresenärer dvs de som inte har färdtjänsttillstånd. En utökning av det område inom vilket färdtjänsttillståndet gäller skulle innebära en enklare administration samt ökade möjliheter att linjelägga färdtjänst och sjukresor inom länet. Därför föreslår jag fullmäktige besluta 1 Att i samarbete med kollektivtrafikmyndigheten skyndsamt utreda vilka ekonomiska effekter en utökning av färdtjänstområdet skulle få. 2 Att Sollefteå kommun föreslår kollektivtrafikmyndigheten att upphandla färdtjänst och sjukresor med ett utökat trafikområde att gälla som Västernorrlands län.

25 25 (57) Forts. 54 Förvaltningens bedömning Länsfärdtjänst finn inom ett antal län omfattande hela länet, större del av länet eller hela länet kompltterat med områden i angränsande län. Några exempel är: - Region Jämtland där länsfärdtjänsten omfattar alla kommuner utom Östersunds kommun. - Östergötlands län, bland annat Motala kommun, möjliggör färdtjämnst till och från andra kommuner inom länet samt inom andra kommuner i länet Länsfärdtjänst Region Halland Särskild kollektivtrafik för resor inom Sverige men utanför ditt färdtjänstområde. Gäller för resor i Hallands län och angränsande kommuner Mölndal, Mark, Svenljunga, Gislaved, Ljungby, Markaryd, Örkelljunga, Ängelholm och Båstad kommuner. Därutöver ingår även göteborgsregionen (Göteborg, Härryda, Partille, Lerum, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner) samt del av norra Skåne (Helsingborg och Höganäs kommuner). Det är av intresse att för kommunens del utreda ett utökat färdtjänstområde omfattande hela Västernorrlands län. En sådan utredning ska även inbegripa Socialförvaltningen inte minst avseende bedömning av eventuellt förändrade kostnader års kostnader Total färdtjänst inklusive arbetsresor handikappomsorgen kr (enbart färdtjänst kr) Total kostnad riksfärdtjänst kr varav kr inom länet via KTM beställningscentral. Ett vidare förslag om att ge Kollektivtrafikmyndigheten uppdrag att upphandla färdtjänst och sjukresor med ett utökat trafikområde för kommunen kräver först att utredning med kostnadsberäkning utförts Sammanfattningsvis är det av intresse att för kommunens del utreda ett utökat färdtjänstområde omfattande hela Västernorrlands län. Kommunstyrelseförvaltningen ser dock helst att det bör omfatta alla kommuner i länet för att verka för en samsyn och ett enklare förfarande för alla länets färdtjänstresenärer. Förvaltningens förslag till besluta - Punkten 1 i motionen tillstyrks att i samarbete med kollektivtrafikmyndigheten skyndsamt utreda vilka ekonomiska effekter en utökning av färdtjänstområdet skulle få - Punkten 2 i motionen avslås tillsvidare att Sollefteå kommun föreslår kollektivtrafikmyndigheten att upphandla färdtjänst och sjukresor med ett utökat trafikområde att gälla som Västernorrlands län - Kommunen föreslår Kollektivtrafikmyndigheten att en utredning genomförs omfattande länsfärdtjänst för länets alla kommuner

26 26 (57) Forts. 54 Teknikutskottets förslag 1 Punkten 1 i motionen tillstyrks Kommunen föreslår Kollektivtrafikmyndigheten att genomföra en utredning omfattande länsfärdtjänst för länets alla kommuner. 2 Punkten 2 i motionen avslås Förslag under kommunstyrelsens sammanträde 1 Teknikutskottets förslag 2 Bengt Sörlin (M) föreslår ett tillägg till punkten 2 i teknikutskottets förslag, som då får lydelsen: Punkten 2 i motionen avslås i avvaktan på utredning Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt teknikutskottets förslag. Beslutsunderlag Motion från Bengt Sörlin (M) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Teknikutskottets protokoll

27 27 (57) 55 KS/202/2013 (2) Motion Ersättning av vindkraftsproduktion i Sollefteå kommun s beslut föreslår fullmäktige besluta: Motionen avslås. Reservation Gunilla Fluur (VISKB) Ärendebeskrivning Gunilla Fluur, ViSKB har lämnat följande motion. Den ersättningsnivå om 0,2 % av bruttoproduktion från vindkraften, som både uttryckts i media och i Kommunfullmäktige, är alltför låg, anser Västratinitiativet. Enligt uppgift finns inget avtal, varken skriftligt eller muntligt. (Detta synes otroligt då FORSCA är i full färd med sina etableringar!) I förhandlingen ska yrkandet på ersättningsnivån åtminstone vara i paritet med den nivå som tex Bergs kommun i Jämtland erhållit. Västrainitiativet vill att Sollefteå kommun omgående inleder förhandling om avtal ang ersättning. Vi yrkar därför att: 1. Ett skriftligt avtal snarast kommer till stånd 2 En ersättning om lägst 0,5 % till berörda byar och lägst 0,5 % till Sollefteå kommun. Förvaltningens bedömning Bakgrund Den vanligaste formen av ersättning vid uppförande av vindkraftverk är så kallad arrendeersättning, d.v.s. ersättning för upplåtelse av nyttjanderätten till mark som betalas av nyttjaren till markägaren. Vid sidan om sådan nyttjanderättsersättning finns bara den fria viljan mellan parter om att genom avtal komma överens om eventuella utvecklingsmedel/ vindbonus/bygdemedel. Enligt den svenska lagstiftningen finns inga tvingande regler om att en vindkraftsetablerare ska betala ersättning till bygden. Varken kommunen eller någon annan har någon juridisk möjlighet att framtvinga någon form av bygdemedel till bygden då det inte finns något stöd i lagen för detta.

28 28 (57) Forts. 55 Vindkraften har en påverkan på miljön. Detta är dock något som kommunen tar hänsyn till vid utarbetande och beslut om översiktsplan för vindbruk och senare vid samråd, beviljande av bygglov, miljöanmälan, remiss och då kommunen tillstyrker/avslår begäran om tillstyrkan av lokalisering av vindkraft. Det kan framstå som tvetydigt om kommunen i sin prövning ger bygglov eller tillstyrker begäran om lokalisering av vindkraft alternativt för uppförande av vindkraftverk och sedan kommer fram till att verksamheten påverkar bygden negativt i sådan utsträckning att någon form av ersättning ska utgå. De utvecklingsmedel/vindbonus/bygdemedel som kan utgå bygger på vindkraftetablerarens fria vilja. Motionen och FORSCA AB:s planerade vindkraftsetablering vid Fängsjön och Storsjöjhöjden FORSCA AB har lämnat in tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till länsstyrelsen Västernorrland och dess miljöprövningsdelegation. Kommunen har i kommunfullmäktige tillstyrkt begäran om lokalisering av vindkraft vid Fängsjön och Storsjöhöjden. Några privatpersoner har överklagat kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten s.k. laglighetsprövning. Miljöprövningsdelegationen har därför inte ännu tagit beslut om eventuellt tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för uppförande och drift av vindkraftanläggning vid Fängsjön och Storsjöhöjden. Sammanfattningsvis är FORSCA AB därmed i en tillståndsprocess och inte i full färd med sina etableringar. Det sker inga förhandlingar om ersättningar och därmed inte heller om bygdemedel/ utvecklingsmedel/vindbonus. Däremot åtar sig FORSCA AB följande enligt miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, under kapitel 15 Samhällsekonomiska konsekvenser Lokalt och långsiktigt sid 88 Till den lokala nivån kan även vindbonusen räknas. FORSCA AB har beslutat att avsätta 0,2 % av bruttointäkten till en vindbonus. Vindbonusen ska sedan delas ut till föreningar eller privatpersoner som driver olika projekt som kan gynna och utveckla bygden.

29 29 (57) Forts. 55 Övrigt Begreppet bygden är inte ett klart definierat begrepp. För exploatören kan det vara direkt olämpligt att träffa avtal alltför tidigt i prövningsprocessen då denne inte beviljats tillstånd till projektet ännu och då denne inte vet vilka kostnader denne har att vänta sig. Exploatören erbjuder utvecklingsmedel/vindbonus/bygdemedel till vald/valda parter av bygden. I avtal regleras utvecklingsmedlens/vindbonusens/ bygdemedlens syfte, till vad de kan utdelas och vem som är förvaltare av medlen med mera. Det är olämpligt att kommunen är direkt mottagare av bygdemedel/vindbonus/ utvecklingsmedel i dessa ärenden där kommunen hanterar bygglov eller begäran om tillstyrkan av lokalisering av vindkraft. Förvaltningens förslag till beslut Sammanfattningsvis föreslår kommunstyrelseförvaltningen kommunstyrelsens teknikutskott att avslå motionen. Teknikutskottets förslag Motionen avslås Förslag under kommunstyrelsens sammanträde 1 Teknikutskottets förslag 2 Gunilla Fluur (ViSKB) föreslår bifall till motionen Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt teknikutskottets förslag. Beslutsunderlag Motion från Gunilla Fluur (ViSKB) Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Teknikutskottets protokoll

30 30 (57) 56 KS/26/2014 (2) Begäran om beslut avseende tillstyrkan angående lokalisering av vindkraft vid Ranasjö, Sollefteå kommun s beslut föreslår fullmäktige besluta: Länsstyrelsens begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraftanläggning vid Ranasjö tillstyrks. Reservation Margareta Alton (MP) Skriftlig reservation från Gunilla Fluur (ViSKB) Västrainitiativet anser att kommunen inte i detta läge ska säga ja till planerna på en ny park enligt underlaget. Vi anser att många av de argument som förs fram i debatten saknar vetenskaplig täckning och därför lämnar vi dessa åt sidan. Att vi som län ska ha mer än tio gånger mer vindkraft än andra län verkar märkligt. Men ännu mer märkligt är det faktum att Sollefteå kommuns ledande politiker finner sig nöjda i att av Sveriges 290 kommuner ska 13 % av det nationella målet etablerar i vår ligga kommun. Sollefteå kommun bör alltså, oavsett att miljökonsekvensbeskrivningen i detta enskilda fall kanske kan anses vara tillfyllest, säga nej i detta ärende. Inte för att vi är emot just det, eller vindkraft överhuvudtaget, utan för att ge oss och de som valt oss, en chans att skapa en överblick, och en därefter i lugn och ro utarbetad övergripande plan, för hur vi och våra medborgare vill se vindkraftsutvecklingen i Sollefteå kommun. Ärendebeskrivning Bakgrund Det finns i huvudsak fyra olika typer av prövningsklasser för vindkraftverk på land; miniverk, gårdsverk, medelstora anläggningar och stora anläggningar. NordanVind vindkraft ABs ansökan avser en stor anläggning. En stor anläggning definieras som: 1. Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. Ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1.

31 31 (57) Forts. 56 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (MB) prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Enligt miljöbalken måste verksamheter med stor miljöpåverkan ha tillstånd innan de får byggas eller ändras. Vid prövningen tar länsstyrelsen ställning till om bästa teknik kommer att användas och om effekterna på omgivningen och miljön kan accepteras. Om en verksamhet kan tillåtas kopplas tillståndet till villkor, som reglerar utsläpp, buller, avfall, transporter och annan påverkan på omgivningen Från och med den 1 augusti 2009 får länsstyrelsens miljöprövningsdelegation endast ge tillstånd till en vindkraftanläggning om kommunen tillstyrkt det. Detta är en konsekvens av de förändringar i miljöbalken som trädde i kraft detta datum. Innebörden av det kommunala tillstyrkandebeslutet framgår tydligt i lagrådsremissen: Prövningsmyndigheten får endast ge tillstånd enligt miljöbalken till en anläggning för vindkraft om kommunfullmäktige i den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Miljöprövningsdelegationen begär enligt 16 kap 4 miljöbalken kommunens tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraftsanläggningen vid Ranasjö. Miljöprövningsdelegationen önskar besked om kommunens ställningstagande till etableringen och kommunen svarar på begäran om tillstyrkan i kommunfullmäktige. För att följa den normala beslutsprocessen innebär det att ärendet behandlas av kommunstyrelsens teknikutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sammanfattning NordanVind vindkraft AB:s planerade vindkraftanläggning omfattar maximalt 40 vindkraftverk med en installerad effekt på omkring 140 MW. Den maximala totalhöjden är 201 m. Anläggningen är beräknad att producera omkring 350 GWh/år. Detta motsvarar konsumtionen av el för cirka villor (20 000KWh förbrukning per år och elvärmd villa, enligt uppgifter om förbrukning från Energimyndigheten). Som jämförelse kan nämnas att Nämforsens Kraftstation har en installerad effekt på 115 MW. Intresset för projekt Ranasjö har varit känt inom kommunen i ett flertal år. Företaget har informerat kommunledningen om sitt intresse för vindkraft, samråd har genomförts med länsstyrelsen och kommunen 15 juni 2011 och samrådsmöten för allmänheten hölls 30 november och 1 dec 2011.

32 32 (57) Forts. 56 Förvaltningens bedömning Projektområde Ranasjö är till sin helhet lokaliserat inom Sollefteå kommun. Den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommun och verksamhetsområdet Ranasjö I den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommun antagen av Kommunfullmäktige har 10 st områden lämpliga för storskalig utbyggnad pekats ut. Planen anger även riktlinjer för; -Riksintressen -Allmänna intressen -Omgivningspåverkan; Skyddsavstånd till permanentboende och fritidsbebyggelse, Visuell påverkan, Ledningsnät och vägar, Ljud, Skuggor, Reflexer och hinderbelysning, Rennäring, Rörligt friluftsliv och turism, Höga naturvärden, Kulturmiljöer och kulturminnen, Mark- och hydrologi, Farligt avfall, Luftfarten, Säkerhet, Radio och signaltrafik samt Avveckling Miljöprövningsdelegationens Begäran om tillstyrkan avseende Ranasjö avser en vindbruksetablering inom kommunens s.k. utredningsområden. Kommunens förutsättningar för beslut/avslag vid begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft inom så kallade utredningsområden i den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommun har utretts. En vägledning har behandlats i teknikutskott, kommunstyrelse och beslutats i kommunfullmäktige. Beslutad vägledning utarbetades mot bakgrund av att det inom kommunorganisationen förekom olika tolkningar av fattade beslut avseende den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommun kommunfullmäktiges beslut samt tolkningen av kommunstyrelsens beslut , kommunfullmäktiges beslut samt kommunfullmäktiges beslut Vägledning för beslut/avslag vid begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft inom s.k. utredningsområden i den fördjupade översiktplanen Vindbruk i Sollefteå kommun skall enligt Kommunfullmäktiges beslut handläggas enligt följande:

33 33 (57) Forts Beslut att tillstyrka begäran om lokalisering av vindkraft inom så kallade utredningsområden kan fattas under förutsättning att - ansökan uppfyller riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen för vindkraft gällande riksintressen, allmänna intressen och omgivningspåverkan. 2 Inför varje beslut ska en detaljerad nulägesredovisning över vindkraftsetableringarna i kommunen göras. Av denna nulägesredovisning ska bland annat följande framgå: - inom hur stor del av de 10 utpekade områdena i vindbruksplanen intresse för vindbruk finns - inom hur stor del av beslutade alt. nya riksintressen intresse för vindbruk finns - vilket intresse för vindbruk som finns inom de s.k. utredningsområdena - hur de kumulativa effekterna ser ut med utgångspunkt i nulägesredovisningen 3 Med intresse för vindbruk avses att det finns officiellt intresse för etablering; från affärsidé till utredning till ansökan om bygglov, beviljat bygglov, miljöprövningsprocess samt byggande eller färdig byggnation. De viktiga frågeställningarna vid ansökan om etablering av vindkraftanläggning Ranasjö NordanVind vindkraft AB har lämnat in en tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas den tillståndssökta verksamhetens bedömda inverkan på människors hälsa och på miljön. En komplettering till miljökonsekvensbeskrivningen har lämnats Nordanvind vindkraft AB har under hela utredningsprocessen och arbetet med tillståndsansökan varit medveten om att projektet planeras inom ett s.k. utredningsområde i kommunens fördjupade översiktsplan Vindbruk i Sollefteå kommun. Bolagets ansökan har ambitionen att uppfylla den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommuns riktlinjer avseende riksintressen, allmänna intressen och omgivningspåverkan. De viktigaste frågeställningarna vid ansökan om etablering av vindkraft är projektets påverkan på människors hälsa, boendemiljö, naturmiljö inklusive växter, fåglar och däggdjur, kulturmiljö, friluftsliv och besöksnäring samt på möjligheten att bedriva rennäring. NordanVind vindkraft AB:s utredningar och bedömning i tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning- visar att planerad vindkraftsetablering medför förhållandevis små konsekvenser.

34 34 (57) Forts. 56 Vindkraftanläggningen kan anläggas och bedrivas utan någon risk för skada av betydelse för människors hälsa, boendemiljö, naturmiljö inklusive växter, fåglar och däggdjur, kulturmiljöer, friluftsliv och besöksnäring. Projektet medför främst påverkan på rennäring samt landskapsbild. Rennäring. Efter inlämnandet av tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning har NordanVind vindkraft AB genomfört ett fördjupat samråd med Ohredakhe sameby. Syftet med det fördjupade samrådet är att motverka och i möjligaste mån undvika störningar på samebyns möjligheter att bedriva fortsatt renskötsel i området. Det fördjupade samrådet skall ses som en fortsättning på det samråd som redovisas i tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning. Det finns från och med ett samarbetsavtal mellan NordanVind vindkraft AB och Ohredahke sameby i vilket parterna har reglerat frågan om åtgärder och den eventuella kvarstående påverkan som vindkraftsverksamheten, efter föreslagna åtgärder, har på rennäringen. Därmed gör kommunen bedömningen att mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Detta innefattar all vinterbetesmark, även den vinterbetesmark som även utgör riksintresse för rennäring. Konsekvenserna av vindkraftpark Ranasjö kan med samarbetsavtal samt övriga åtgärder och rutiner mellan verksamhetsutövare och sameby bli små till måttliga. Landskapsbild. Vindkraftanläggning Ranasjö kommer att medföra en förändring av landskapsbilden. Relativt få människor kommer dock att se den förändrade landskapsbilden från sitt boende. Den kumulativa effekten av vindkraftetableringar i denna del av kommunen och inom hela kommunen följs inför varje begäran om tillstyrkan av lokalisering av vindkraft. Vindkraftanläggningen är utformad så ett behörigt avstånd till närmaste bostads- eller fritidshus hålls förutom de stugor som ligger vid Stor-Kilsjön som ligger 550 respektive 710 meter från närmsta verk. Dessa stugor används vid jakt och som arbetarkoja. Ägarna till dessa stugor är också ägare till marken där vissa vindkraftverk planeras. Intyg angående användningen av dessa stugor finns. Det kan behövas även andra åtgärder avseende dessa stugor vilket överlåts till markägare och vindkraftsetablerare att lösa. Förvaltningsyttrandet bygger på NordanVind vindkraft AB:s hela tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning, samt komplettering. Innehåll i tillståndsansökan samt miljökonsekvensbeskrivning se Beslutsunderlag.

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (11) Datum Tid Kl. 11.00 11.50 Ajournering Kl. 11.35-11.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, stf kommunchef Lena

Läs mer

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

2014-03-31. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (66) Sammanträdestid Kl. 13.00 18.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande... Elisabet Lassen. Justerare... Bengt Sörlin 1 (16) Datum Tid Kl. 14.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Bengt-Åke Biller, kommunchef, 184-194 Britta Själander, sekreterare,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.05 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 3 närvarande Jerry Mähler, äldreomsorgschef 3

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.40 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ali Qadir, Hyresgästföreningen Norrland, 33 närvarande Niklas Nordén, förvaltningsekonom,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.55 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 27-28 närvarande Ulf Jonasson, ekonom 27-28 Ulla

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Johnny Högberg, kommunchef 27 närvarande Björn Osberg, organisationskonsulent 28 Ulla

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Nilsson och Leif Svensson Vasallen AB 8 närvarande Ulla Ullstein, kommunplanerare

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (20) Datum Tid Kl. 13.00 15.15 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Thomas

Läs mer

B-salen kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 13.00-15.35 Plats Beslutande B-salen kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Kollektivtrafikmyndigheten 14: närvarande Hans Fälldin administrativ chef Sture

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (8) Datum Tid Kl. 09.00 11.00 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Jonasson, ekonom socialförvaltningen 14 närvarande Ulla Fors Nilsson, chefsekonom

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2009-05-25 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Mari Runesson, anhörigkonsulent, administrativt servicecenter 3 närvarande Lotta Berglund,

Läs mer

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt

Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Ordförande... John Åberg. Justerare... Anita Garefelt 9919 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.35 Plats Beslutande B-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Jerry Mähler, vård- och äldreförvaltningen 1 Närvarande Mikael Holmsten, kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen.

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen. PROTOKOLL 1(5) Byggnadsnämnden 2008-11-19 Byggnadsnämndens arbetsutskott Au 455 Dnr 85233 Delbetänkande PRÖVNING AV VINDKRAFT (20U 2008:86) Remiss från KS2008/461-40 BESLUT Byggnadsnämnden överlämnar nedan

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I HÄRNÖSAND DOM BAKGRUND

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I HÄRNÖSAND DOM BAKGRUND BAKGRUND Kommunfullmäktige i Sollefteå kommun (kommunfullmäktige) beslutade den 27 maj 2013, 66, med anledning av att länsstyrelsens miljöprövningsdelegation begärt Sollefteå kommuns (kommunen) ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 15.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2012-08-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 132 Motion om allmänpolitisk debatt 133 Motion om krav på upphandling av livsmedel 134 Skaftåsens vindkraftsanläggning

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (13) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (11) Datum Tid Kl. 14.00 15.20 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Mattias Axelsson, förvaltningsekonom Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden

Sollefteå kommun Individ- och omsorgsnämnden 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 - Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef HO Mia

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-25 100 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Homström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 46-54 Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 14.00 15.30 ande Erik Blakstad (m) Ralph Widing (c) Leif Pettersson (siv) Bengt Eriksson (c) Christer Tengelin (c)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson

2002-01-25. Sammanträdestid 08.30-12.00. Karl-Åke Karlsson (c) för Ingemar Johansson FALKENBERGS KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-12.00 1 NÄRVARANDE Ledamöter Lars Glimvik, ordf (m) Jerry Karlsson, v. ordf (s) Monica Hansson (c), gick

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (97) Datum Tid Kl. 14.00 18.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare Underskrifter

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(8) Datum Tid 13.00 14.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry Mähler,

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer