Det ordinära ger världen. Oscar Wilde ( ), Irländsk författare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det ordinära ger världen. Oscar Wilde (1854-1900), Irländsk författare"

Transkript

1

2 Det ordinära ger världen dess existens, det extraordinära dess värde. Oscar Wilde ( ), Irländsk författare

3 Välkommen Vill du ha tillgång till personlig och heltäckande service kombinerad med oberoende rådgivning? KENDRIS är ett ägarlett företag som alltid agerar utifrån ett långsiktigt perspektiv och fokuserar endast och uteslutande på dina intressen. Kontinuitet, konfidentialitet och integritet är de pelare på vilka vår företagskultur vilar en företagskultur som mäter sig med de bästa. Vår målsättning är att erbjuda tjänster av absolut högsta kvalitet. Vi är experter på vårt område och stolta över att få ställa vårt kunnande och erfarenhet till ditt förfogande. Vi erbjuder kompetent rådgivning i samtliga frågeställningar kring din förmögenhet och dina tillgångar och håller ett vaksamt öga över samtliga faktorer som kan komma att påverka din finansiella situation. Vi förenar kompentens med ett oberoende tänkande och väljer våra medarbetare med stor omsorg för att kunna vara en tillförlitlig partner för dig, din familj och ditt företag. 5 Vilka vi är Hur vi arbetar 6 Var vi kommer från Vad vi står för 7 Våra tjänster 8-9 > Trust > Family Office > ART Management > Bolags- och redovisningstjänster > Rådgivning inom skatt och juridik > Redovisning > Löneadministration > Controlling > Fastighetsförvaltning > Förmögenhetsplanering Med denna broschyr vill vi presentera våra tjänster och visa dig det värdefulla i vårt kärnvärde oberoende för det är just det som det handlar om att du på ett bekymmersfritt sätt ska kunna åtnjuta det privilegium det innebär att vara oberoende.

4

5 Vilka vi är KENDRIS är det ledande oberoende schweiziska företaget som tillhandahåller tjänster inom Trust, Family Office, bolags- och redovisningstjänster, Art Management samt rådgivning inom nationell och internationell skatt och juridik för privatpersoner och företag. KENDRIS drivs av sina ägare och ägs i sin helhet av företagsledning och personal. Vi kombinerar klassisk strukturering (truster, stiftelser och bolag) med skatte- och juridisk rådgivning och redovisningsexpertis. Vi har gjort det medvetna valet att inte ägna oss åt kapitalförvaltning för att kunna leva upp till vårt värdefulla kärnvärde, oberoende. Till våra kunder räknas utöver förmögna privatpersoner, familjer och entreprenörer även finansiella institut, advokatbyråer, skatterådgivare, företag och Family Offices. Våra standarder är verifierade enligt SQS Quality Managment och ISO KENDRIS har tillgång till erfarna experter över hela världen. Utöver huvudkontoret i Zürich har KENDRIS kontor i Aarau, Basel, Genève, Lausanne och Luzern. Genom dotterbolaget KENDRIS GmbH (KENDRIS Österrike) med säte i Wien har vi också EU-certifiering som rådgivare i förmögenhetsplaneringsfrågor. Som en pålitlig partner skapar KENDRIS ett bestående värde. Denna höga målsättning bärs upp av en företagskultur som utmärks av entreprenörskap, kontinuitet och integritet en miljö som möjliggör för våra medarbetare att i våra kunders intresse agera på ett ansvarsfullt och innovativt sätt. 5 Vad vi erbjuder dig KENDRIS står för skräddarsydda lösningar som utvecklas tillsammans med dig, din familj och ditt företag. Vår uttalade målsättning är att säkerställa ditt långsiktiga finansiella välbefinnande - och därigenom ditt oberoende. Både privatpersoner och företag värdesätter den kontinuerligt höga kvaliteten på våra tjänster. När vi utarbetar koncept och strategier tänker vi interdisciplinärt och implementerar den valda lösningen inom ramen för ISO-certifierade standarder. KENDRIS är väl förtroget med de krav som ställs på moderna affärsprocesser och av projektledning, Total Quality Managment (TQM) och regelefterlevnad. Vår erfarenhet inom olika branscher och våra direktkontakter med nyckelaktörer inom finanssektorn är en ovärderlig tillgång. KENDRIS har också tillgång till ett globalt nätverk av affärspartners och specialister. Vi vet att förändringar är en del av livet. Våra specialister garanterar att du håller jämna steg med samtliga förändringar och att strukturen, ledningen och skötseln av dina tillgångar följer tillämplig lagstiftning.

6 Var vi kommer ifrån 6 7 Sedan den 1 april 2005 är vi verksamma under namnet KENDRIS. KENDRIS härstammar från KPMG Private, som bildades som ett dotterbolag till KPMG Schweiz 1999 och våra rötter sträcker sig 100 år bakåt i tiden: 1910 startade ett antal framsynta schweiziska entreprenörer Fides Treuhand-Vereinigung, som senare blev Fides Treuhandgesellschaft, vilket integrerades med KPMG Schweiz Vår starka känsla för tradition och kontinuitet och vår förmåga att anta nya utmaningar är därför stadigt förankrad. Vad vi står för KENDRIS företagskultur bygger på följande kärnvärden: Oberoende Vi är bankoberoende och har full frihet att agera i ditt bästa intresse. Kontinuitet Kontinuitet är viktigt för oss, både inom KENDRIS och i alla våra externa relationer. Vårt engagemang för dig och vårt agerande är långsiktigt. Entreprenörskap Vi skapar mervärde för dig genom att agera i en anda av entreprenörskap och innovation. Konfidentialitet Ditt förtroende är vår största tillgång. Därför skyddar vid det med omsorg - respekterandet av privatsfären är ju faktiskt också något av en schweizisk nationaldygd. Perfektion Vad vi än gör strävar vi efter att uppnå det bästa, både som rådgivare, affärspartner och arbetsgivare. Integritet Vi arbetar utifrån tydliga etiska grundprinciper och står för allt vi gör.

7 Våra tjänster Trust Family Office ART Management BOLAGS- OCH REDOVISNINGSTJÄNSTER

8 8 Truster innehar internationellt sett en särställning bland tillgängliga instrument för att föra en familjs förmögenhet och tillgångar vidare från en generation till en annan. Genom Schweiz ratificering av Haagkonventionen avseende truster är trusten och dess rättsliga status erkänd i Schweiz. Tillsammans med våra specialister inom skatt och juridik etablerar vi den bäst anpassade trusten för att skydda dina tillgångar så att trustens förmånstagares intressen tillvaratas på bästa sätt. Vi tillhandahåller följande tjänster: TRUST > Vi bildar och administrerar truster, stiftelser, handelsbolag samt aktiebolag i olika jurisdiktioner runt om i världen. > Inom ramen för våra trust-, stiftelse- och bolagstjänster står vi till ditt förfogande som en pålitlig och kunnig partner och kan agera som Trustee, Protector, styrelseledmot och stiftelseråd. Inom Family Office ställer vi samtliga våra tjänster till förfogande. Vi erbjuder däutöver: Family Office > pålitlig och transparent resultatrapportering kombinerad med revisionskonform redovisning av värdepapper och finansiella transaktioner. > uppföljning av investeringar, resultatanalyser, kostnadskontroll och compliance, övervakning av regelefterlevnad. Konst är en passion och erbjuder dessutom en intressant möjlighet att diversifiera investeringstillgångar. Vi ger dig råd i samtliga frågor kring det praktiska ägandet av konst, såsom administration och logistiska frågor, samt utreder möjligheten att överföra ägandet av konst till truster, stiftelser eller bolag i syfte att finna bra helhetslösningar för samtliga tillgångar. Våra Art Managementtjänster innefattar bland annat följande: ART Management > Våra specialister hjälper dig att strukturera och administrera konstsamlingar. > Vi hanterar administration och logistik för transporter, ombesörjer utlåning av konstverk inklusive lagrings- och försäkringsaspekter. Vi för elektroniska inventarieförteckningar med hjälp av specialiserad mjukvara, upprättar statusrapporter och inhämtar certifikat och värderingar. > Vi erbjuder stöd vid alla typer av konsttransaktioner, inklusive förhandlingar kring avtalsvillkor, extern finansiering, pantsättning och escrow transaktioner.

9 BOLAGS- OCH REDOVISNINGSTJÄNSTER > Ett av våra kärnkompetensområden är att bistå med strukturering och administration av materiella tillgångar som exempelvis fastigheter, flygplan och yachter. > Vi erbjuder olika skräddarsydda tjänster för att säkerställa genomförandet av dina transaktioner. I egenskap av escrow agents ställer vi till förfogande vår omfattande erfarenhet vid värdepapperstransaktioner, förvärv, avyttringar, bolags- och fastighets och andra affärstransaktioner med beaktande av avtalsparternas individuella behov. > Försäkringslösningar ingår i finansiell planering. Vi ger dig oberoende rådgivning och ordnar försäkringslösningar anpassade för tillgångs- och förmögenhetsstrukturen. 9 Beroende på var du har din hemvist kan användandet av en stiftelse ge dig möjlighet att avsätta en del av dina tillgångar för ett särskilt ändamål: STIFTELSER > kan erbjuda skydd för familjemedlemmar vid ändrade livsomständigheter. > kan uppfylla välgörenhets- eller fullfölja benefika ändamål. > kan finansiera en av donator angiven välgörenhetsinstitutuion efter hans eller hennes bortgång. KENDRIS hanterar många former av bolag inom olika jurisdiktioner och bistår affärsdrivande bolag, patentbolag, managmentbolag samt holdingbolag som innehar onoterade värdepapper eller värdepapper noterade på nationell eller internationell börs samt andra investeringsinstrument. BOLAG (inklusive bildande och administration) > Inom det komplexa området för juridiska, skattemässiga och regulatoriska frågor ombesörjer vi all hantering från styrelseledamotsuppdrag och sekreterartjänster till administration och redovisning. > Vi följer proaktivt hur lagstiftningen ändras och säkerställer att de bolag som leds och admini- streras av oss följer gällande lagar, förordningar och bestämmelser. > Med våra nationella och utländska dotterbolag och i samarbete med lokala partners kan vi etablera och administrera truster, stiftelser och bolag i ett flertal jurisdiktioner runt om i världen.

10 SKATT OCH JURIDIK

11 En proffessionell analys av alla rättsliga och skatterättsligt relevanta aspekter har en direkt inverkan på hur framgångsrikt nya koncept och idéer kan realiseras KENDRIS är väl förtroget med de grundläggande regelverk och står vid din sida som sakkunnig rådgivare inför beslut och optimering av såväl bestående som nya projekt. Vi strävar efter att minska din skattebelastning hemma och utomlands, liksom risken för dubbelbeskattning genom att på ett regelkonformt sätt tillvarata existerande möjligheter och om möjligt även utveckla nya lösningar. SKATT > Skatteoptimering av dina tillgångar och en effektiv strukturering av dina fastigheter och lös egendom som aktier, konst, båtar och flygplan. > Ändring av din hemvist eller ditt företags operativa verksamhet eller säte och nyttjande av särskilda skatteförmåner. > Omstruktureringar av dina företag. > Utarbetande och implementering av löne- och bonussystem. > Företagsöverlåtelser. > Planering inför din pension. > Frågor avseende nationell och internationell arvs- och gåvolagstiftning. > Utredning av komplicerade momsfrågor. > Frågor kring omsättnings- och stämpelskatter och andra skattefrågor för finansiella tjänsteleverantörer. > Kapitalisering och finansiering av ditt företag. Som leverantör av internationella bolagsstrukturstjänster har KENDRIS stor erfarenhet inom administration av truster, stiftelser samt nationella och internationella bolag. Våra kvalificerade advokater och jurister bistår schweiziska Trustees och organ såsom stiftelseråd, styrelser eller likvidatorer med juridiska utredningar och rådgivning inom ett stort antal rättsliga områden. Vi har en kompetent och erfaren juristavdelning med internationell inriktning som kan erbjuda heltäckande tjänster vid generationsskiftesplanering. JURIDIK > Generationsskiftesplanering: vi utformar konkreta överlåtelsealternativ där hänsyn tas till både civil- och skatterättslig lagstiftning. > Boutredningsärenden: vi kan agera som testamentsexekutor. > Dödsboförvaltning: vi erbjuder juridiskt bistånd vid komplexa arvsrättsliga frågeställningar. > Pensionsplanering: vi bistår med utredning och implementering av olika juridiska och skattemäs- siga frågor som uppkommer i samband med pensioneringen.

12 REDOVISNING LÖNEADMINISTRATION CONTROLLERFUNKTION FASTIGHETSFÖRVALTNING RÅDGIVNING

13 En grundlig planering av dina affärsaktiviteter hjälper dig till bättre riskhantering, förbättrade kontrollmekanismer, snabbare reaktioner på förändringar och ett bättre tillvaratagande av möjligheter. Genom en ISO-certifierad standard ger våra experter dig en transparent grund för finansiell rapportering Vi erbjuder bolag, familjer och privatpersoner, liksom banker, finansbolag och andra företag, ett modulbaserat tjänsteprogram som garanterar största möjliga oberoende och flexibilitet. REDOVISNING > Bokföring, organisation och rådgivning kring bokslut och koncernregler i enlighet med tillämplig lagstiftning och redovisningsstandarderna SWISS GAAP FER och IFRS. > Med vårt eget ekendris får du tillgång till ett säkert och pålitligt redovisningssystem för enklare finansiell bokföring och underkonton som kundfordringar, leverantörsskulder och löneredovisning samt outsourcing. > Vid personalbrist ställer vi gärna våra ekonomiska experter till förfogande som ställföreträdare eller ombud under tidsbegränsade perioder, med kompetens inom bokföringsprogram som Abacus, Navision, SAP, JD Edwards med mera. LÖNEADMINISTRATION > Till ert förfogande står personer med stor erfarenhet av anställnings- och personalfrågor som förstår både bokföring och krävande nationella och internationella regulatoriska frågor och därigenom gör din tillvaro lättare. > Gränsöverskridande anställningsförhållanden ökar stadigt i en global ekonomisk omgivning. Våra Expatriatsspecialister kan ta över hela din administration i detta avseende. Controlling > Vi förbereder och kontrollerar alla viktiga data för analys av strategiska och operativa processer. > Utöver analys av balans- och resultaträkningar och internrevision av bokföringen arbetar vi med implementering och utveckling av ledningsinformationssystem och interna kontrollsystem.

14 14 FASTIGHETSFÖRVALTNING > En fastighets värde står i direkt förhållande till dess hyresintäkter. Vi har många års erfarenhet av både teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning. > Du får tillgång till våra omfattande kunskaper om marknaden och till vårt nätverk av institutionella och privata köpare, investerare och säljare. > Vi biträder dig att söka lämpliga hyresfastigheter, fastigheter för eget boende eller mark. Marknader stagnerar och drabbas av omvälvningar, produktcykler blir kortare, nya teknologier ersätter gamla och konsumtionsmönster förändras i ett allt snabbare tempo. Samtidigt med detta leder regulatoriska förändringar (bolagsrätt, riskhantering, redovisningsstandarder, osv.) till ökade kostnader. Våra erfarna konsulter ger stöd i denna dynamiska miljö för att planera, implementera och smidigt hantera affärsprocesser och fatta rätt beslut. Vi erbjuder bl.a.: FÖRMÖGENHETSPLANERING > Finansiell rådgivning till privatpersoner och företag vid flytt till och från Schweiz. > Koncernredovisning, byte av redovisningssystem. > Organisation, finansiering ekonomisk bolagssanering och refinansiering. > Företagsvärderingar, Due Diligence, arrangerande av finansiering, förvärv och avyttring (i samarbete med dina egna rådgivare). > Likvidationer. > Generationsskiften. > Rådgivning avseende mervärdesskatt. > Due Diligence. > Mergers & Acquisitions.

15 Kort presentation av KENDRIS Ltd. KENDRIS är det ledande oberoende schweiziska företaget inom finansiell planering för företagsägare, förmögna privatpersoner och företagskunder och som kombinerar klassisk strukturering av förmögenhet - genom användandet av truster, stiftelser och bolag - med expertis inom skatt, juridik och redovisning. Kapitalförvaltning avstår KENDRIS medvetet ifrån för att behålla sitt oberoende. Utöver privatpersoner, familjer och företag räknas till KENDRIS kunder även finansiella institutioner, advokatbyråer, skattekonsulter, företag och Family Offices. KENDRIS har tillgång till erfarna specialister över hela världen och ägs till fullo av sin ledning och medarbetare. Utöver huvudkontoret i Zürich har KENDRIS kontor i Aarau, Basel, Genève, Lausanne och Luzern. Genom dotterbolaget KENDRIS GmbH (KENDRIS Österrike) med säte i Wien har KENDRIS också EU-certifiering som rådgivare i förmögenhetsplaneringsfrågor. Informationen i denna broschyr är av allmän karaktär och hänför sig inte till enskilda personers eller institutioners individuella förhållanden. Informationen kan därför inte användas som underlag för individuell planering eller beslut utan att professionell rådgivning först inhämtats. Ytterligare information: Tel. +41 (58) by KENDRIS

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Sund Rådgivning med 30 års erfarenhet av affärsutveckling Sund Rådgivning har som uppgift att stötta och ge råd till dig som

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer Företagsekonomiska institutionen Styrning i kund- och leverantörsrelationer - en fallstudie inom fordonsindustrin Kandidatuppsats i företagsekonomi Fördjupningskurs- redovisning Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering

Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Ekonomitjänster från Visma Låt oss ta hand om företagets redovisning och lönehantering Viktiga frågor vid beslut Idag är det etablerat att ta extern hjälp med redovisning och lön. Trenden gäller både det

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer