Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde"

Transkript

1 Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland Understöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 1336/2006, Arbetskrafts- och näringsministeriet (ANM)

2 Innehållsförteckning 2 1 Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland Österbottens TE-centrals riktlinjer för finansiering av företagsstöd från landsbygdsprogrammet Investeringsstöd för företag Startstöd för företag Stöd för utveckling av företag eller företagsgrupper Arbets- och näringsministeriet, (ANM), understöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet Landskapet Österbotten: Österbottens TE-centrals riktlinjer vid finansiering av företagsprojekt i landskapet Österbotten De viktigaste linjedragningarna och kriterierna vid finansiering av EUdelfinansierade projekt Landskapet Mellersta-Österbotten: Österbottens TE-centrals riktlinjer för utvecklingsunderstöd till företag i projekt i Mellersta-Österbotten Inriktning och prövning av understöd Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd Prioriteringarna inom branscherna Nyetablerade företag Investeringar...12 Förteckning över bilder och bilagor Bild 1. Karta över stödområden i samband med investeringsstöd för företag (landsbygdsprogrammet)... 5 Bild 2. Landsbygdstyper... 6 Bild 3. Karta över stödområden Bilaga 1. Anvisningar för ansökan om understöd för utvecklande av företag Bilaga 2. Beviljande av företagsstöd och anvisningar för ifyllandet av ansökan om företagsstöd

3 Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde 3 Österbottens arbetskrafts- och näringscentrals (i fortsättningen TE-centralen) verksamhetsområde består av två landskap, Österbotten och Mellersta-Österbotten. TE-centralens verksamhetsområde är uppdelat i olika stödområden beroende på program och lagstiftning. TE-centralen beviljar företagsfinansiering i huvudsak från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (företagsstöd) och enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 1336/2006 (understöd), Arbetskrafts- och näringsministeriet (ANM). Flera olika program förverkligas på TE-centralens verksamhetsområde, från vilka samma typ av företag kan ansöka om stöd. Lagstiftningen och tolkningen gällande företagsstöd kan ändras under programperioden. Tag därför alltid kontakt med TE-centralens stödhandläggare vid ansökan om stöd. Observera att ansökan om företagsstöd och understöd görs på skilda blanketter. Som bilagor finns anvisningar för ifyllandet av ansökan om företagsstöd (bilaga 2) och anvisningar för ansökan om understöd för utvecklande av företag (bilaga 1). 1 Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland TE-centralen har tagit emot företagsstödansökningar från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (i fortsättningen landsbygdsprogrammet) från och med TE-centralen fick lov att påbörja beslutsfattande på företagsstödansökningar Företagsstöd kan också sökas av de lokala aktionsgrupperna. Vid ansökan om stöd från TE-centralen skall ansökan lämnas in till TEcentralen. Vid ansökan om stöd från den lokala aktionsgruppens finansieringskvot skall ansökan lämnas till den lokala aktionsgruppen på området. På Österbottens TE-centrals verksamhetsområde verkar följande aktionsgrupper: - Pirityiset ry, Kaustby ekonomiområde, - Rieska-Leader ry, Karleby ekonomiområde, - Studiefrämjandet i Österbotten rf, kustområdet i Österbotten, - Yhyres-Kehittämisyhdistys ry, Kyrolandet, Med hjälp av landsbygdsprogrammet stöds startandet och utvecklandet av företag som uppfyller målen för programmet och gör företagsverksamheten på landsbygden mångsidigare. Utvidgning stöds också. Det är möjligt att få bidrag för investeringar (investeringsstöd), företagsutveckling (utvecklingsstöd) och lönekostnaderna för de första utomstående arbetstagarna som anställs (startstöd). Företagsstöd kan beviljas: jordbruksföretag (gårdsbruksenheter) - som bedriver eller börjar bedriva annan företagsverksamhet än jordbruk. Jordbruksföretaget anses utvidga sin verksamhet utanför jordbruket om det börjar producera tjänster eller tillverka andra produkter än jordbruksprodukter på eller utifrån gårdsbruksenheten mikroföretag på landsbygden som inleder, utvidgar eller utvecklar sin verksamhet och - som sysselsätter färre än 10 arbetstagare - har en årlig omsättning eller årlig balansomslutning om högst 2 miljoner euro och uppfyller kraven på mikroföretag enligt kommissionens rekommendation 2003/361 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag små och medelstora företag som bedriver första gradens förädling av jordbruksprodukter och som utvecklar sin verksamhet och - som sysselsätter färre än 250 arbetstagare 3

4 - har en årlig omsättning om högst 50 miljoner euro eller årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro och uppfyller kraven på små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation 2003/361 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag 1.1 Österbottens TE-centrals riktlinjer för finansiering av företagsstöd från landsbygdsprogrammet En investering eller annan åtgärd som stöds skall hänföra sig till sådan företagsverksamhet som ökar försörjningsmöjligheterna för befolkningen i programområdet, gör näringsverksamheten i området mångsidigare eller förbättrar näringsverksamhetens struktur utan att försvaga de verksamma företagens verksamhetsbetingelser. Förutom landsbygdsprogrammet styrs prioriteringen av företagsstöd av Österbottens TE-centrals regionala urvalskriterier. Projekt för vilka stöd ansöks från landsbygdsprogrammet eller från den lokala aktionsgruppens program, kan påbörjas på egen risk efter att stödansökan har inkommit till TE-centralen eller den lokala aktionsgruppen. Detta ger dock inte sökanden någon förtur vid själva behandlingen av stödansökan. Trots att själva projektet och sökanden fyller alla lagenliga krav, betyder det inte att stöd automatiskt kan beviljas. Stöd från landsbygdsprogrammet beviljas till de projekt som bäst uppfyller de uppsatta målen och urvalskriterierna. Österbottens TE-centrals verksamhetsområde är uppdelat i tre stödområden (se bild 1) och fyra landsbygdstyper (se bild 2.) Enligt landsbygdsprogrammet skall största delen av medlen för stöd för företagsverksamhet riktas till företag, som bedriver verksamhet på kärnlandsbygd eller glesbygd. I landskapet Österbotten klassificeras Vasa, Jakobstad och Kaskö som städer medan kommunerna Korsholm och Larsmo som stadsnära landsbygd. Öar utan fast vägförbindelse och öar med fast vägförbindelse i kommunerna Larsmo, Vörå-Maxmo, Korsholm, Närpes och Oravais klassificeras som skärgårdsområde och hör till det andra stödområdet. Malax klassificeras som glesbygd. Övriga kommuner i landskapet Österbotten klassificeras som kärnlandsbygd. I landskapet Mellersta-Österbotten klassificeras Karleby som stad och Lestijärvi som glesbygd. Övriga kommuner i landskapet klassificeras som kärnlandsbygd. Företagsstöd på kärnlandsbygd och glesbygd TE-centralen kan bevilja företagsstöd från landsbygdsprogrammet till jordbruks- och mikroföretag. Dessutom kan stöd beviljas till SME-företag inom första gradens förädling av jordbruksprodukter. Företagsstöd i städer och stadsnära landsbygd (Vasa, Karleby, Jakobstad, Kaskö, Korsholm och Larsmo) TE-centralen kan i huvudsak bevilja företagsstöd från landsbygdsprogrammet till jordbruksföretag och gårdsbrukbaserade mikroföretag. Därtill kan stöd beviljas till SME-företag inom första gradens förädling av jordbruksprodukter. På tätortsområdena i Vasa och Karleby kan företagsstöd från landsbygdsprogrammet beviljas endast för första gradens förädling av jordbruksprodukter. Enlig lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 1336/2006 kan TE-centralen bevilja understöd (ANM) till mikroföretag som bedriver verksamhet i städer och stadsnära landsbygd. Företagsstöd på skärgårdsområden Oberoende av landsbygdstyp kan TE-centralen bevilja företagsstöd från landsbygdsprogrammet till jordbruks- och mikroföretag. Dessutom kan stöd beviljas till SME-företag inom första gradens förädling av jordbruksprodukter. 4 4

5 Bild 1. Karta över stödområden i samband med investeringsstöd för företag (landsbygdsprogrammet) 5 5

6 Bild 2. Landsbygdstyper 6 6

7 Investeringsstöd för företag Stöd kan sökas av: - gårdar som bedriver eller börjar bedriva annan företagsverksamhet vid sidan av jordbruket -mikroföretag på landsbygden med färre än 10 arbetstagare - SME-företag med färre än 250 arbetstagare som bedriver första gradens förädling av jordbruksprodukter Gårdar och mikroföretag kan beviljas bidrag för förvärv av anläggningstillgångar som behövs när företagsverksamhet inleds eller utvidgas och för ändrings- och förbättringsarbeten som gäller dem. Bidrag beviljas inte för förvärv av omsättningstillgångar och driftskapital. SME-företag kan i huvudsak beviljas bidrag för investeringar som stöder ökad produktivitet vid första gradens förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter, förbättrad produktkvalitet och internationalisering av verksamheten. Stödbeloppet är beroende av hur stort företaget är och inom vilket nationellt stödområde det har sin hemort. Tabellen här invid anger investeringsstödet när det gäller olika företagsklasser och stödområden. Medelstora företag sysselsätter färre än 250 arbetstagare och har en årlig omsättning om högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro. Små företag sysselsätter färre än 50 arbetstagare och har en årlig omsättning eller årlig balansomslutning om högst 10 miljoner euro. Mikroföretag sysselsätter färre än tio personer och har en årlig omsättning eller årlig balansomslutning om högst 2 miljoner euro. Investeringsstöd får beviljas jordbruksföretag, mikroföretag, små företag och medelstora företag så, att det maximala stödet uttryckt i procent av den godtagbara kostnaden för en investering är följande: Nationellt stödområde Medelstora företag procent Små företag procent Stödområde I Stödområde II glest bebyggd landsbygd 35 Stödområde III glest bebyggd landsbygd 30 Jordbruks- och mikroföretag procent Investeringens art och betydelse beaktas vid fastställande av investeringsstödets belopp. TE-centralen har fri prövningsrätt beträffande stödnivåerna och kan tillämpa lägre stödnivåer än de maximala. TE-centralens stödhandläggare ger närmare information om stödnivåerna i de enskilda projekten Startstöd för företag Stöd kan sökas av -företag som inleder sin verksamhet eller -företag som ännu inte har några avlönade arbetstagare Företag som inleder eller utvidgar sin verksamhet kan få startstöd när de anställer sina första utomstående arbetstagare. Stödet beviljas i högst två års tid för avlöning av arbetskraft i en omfattning som motsvarar sammanlagt högst två årsverken. Det är alltså möjligt att stödja anställningen av en arbetstagare i två år, anställningen av två arbetstagare i ett år eller anställningen av fyra arbetstagare i ett halvt år. Längden på stödperioden prövas i de enskilda fallen. 7

8 Stödet kan utgöra högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna. Godtagbara kostnader är skäliga lönekostnader i form av pengar och naturaförmåner på vilka förskottsinnehållning skall verkställas. 8 Startstöd kan inte beviljas till SME-företag inom första gradens förädling av jordbruksprodukter, till mikroföretag som bedriver småskalig mekanisk träförädling eller produktion av energi som baserar sig på åker- och skogsbiomassa Stöd för utveckling av företag eller företagsgrupper Stöd kan sökas av -gårdar som bedriver annan företagsverksamhet vid sidan av jordbruket -mikroföretag på landsbygden och -SME-företag som bedriver första gradens förädling. Bidrag kan beviljas för förvärv av sådan utomstående sakkunskap och kompetens som är till hjälp när det gäller att utveckla företagets produkter, produktionsmetoder eller marknadsföring eller att förbättra företagets affärsverksamhet på annat sätt. Ett utvecklingsprojekt kan genomföras av en grupp som består av minst tre företag. Alla företag som deltar i projektet ska uppfylla villkoren enligt programmet. Godtagbara kostnader utgörs av förvärv av utomstående sakkunnigtjänster och utbildning samt övriga kostnader för utvecklingsprojekt. Undantag: kostnader som hänförs till investeringar i anläggningstillgångar. Stöd kan, beroende av åtgärderna, kostnaderna och företagets bransch, beviljas till högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna. Ett företag som bedriver första gradens förädling eller marknadsföring av jordbruksprodukter eller ett mikroföretag som bedriver småskalig mekanisk träförädling eller produktion av energiprodukter baserade på åker- och skogsbiomassa kan beviljas utvecklingsstöd till högst 40 procent av kostnaderna för utvecklingsåtgärden. Utvecklingsstöd kan också beviljas innan företagsverksamheten startas för att utreda verksamhetsförutsättningarna för ett företag, varvid stöd kan beviljas till högst 90 procent av kostnader som får uppgå till högst 1500 euro. 8

9 2 Arbets- och näringsministeriet, (ANM), understöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 9 Lagstiftningen om finansieringen av företag har förnyats. De nya författningarna trädde i kraft I början av året startade också en ny EU-programperiod som pågår åren Enligt författningarna är målen att långsiktigt förbättra de små- och medelstora företagens konkurrenskraft genom att utveckla kompetens, teknologinivå, förutsättningarna för internationalisering och företagens verksamhetsmiljöer. Finansieringen ska främst riktas till företag som har goda tillväxtmöjligheter. 2.1 Landskapet Österbotten: Österbottens TE-centrals riktlinjer vid finansiering av företagsprojekt i landskapet Österbotten Den företagsfinansiering som beviljas av Österbottens TE-central innehåller delvis EU -finansierade och delvis nationella stöd. Utvecklingsunderstöd till företag är prövningsbaserat stöd som ansöks från TE-centralen innan verksamheten inleds. Den förnyade företagsstödslagstiftningen erbjuder mycket mångsidiga möjligheter till finansiering av SME-företag. Eftersom anslagen är otillräckliga i förhållande till företagens behov är det ändamålsenligt att göra upp riktlinjer för finansieringen. Dessa tillämpas sedan vid finansiering av projekt som bereds på Österbottens TE-centrals företagsavdelning. Enligt den nya lagstiftningen, som trädde i kraft , kan understöd beviljas till företagens materiella och immateriella investeringar och /eller andra utvecklingsåtgärder. Vidare kan till ett litet företag 1 beviljas utvecklingsunderstöd för bl.a. lönekostnader. Därtill kan offentliga och privata sammanslutningar beviljas understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö till projekt som genomförs i syfte att förbättra förutsättningarna för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö eller företagsverksamhet. Enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 675/2007 riktas understöd till projekt som främjar: 1) uppkomsten av ny företagsverksamhet, 2) utvecklandet och ibruktagandet av nya produkter, tjänster och produktionsmetoder, 3) kommersialiseringen av forskningsresultat och innovationsverksamhet, 4) tillämpningen och införandet av ny teknik, 5) samarbetet mellan små och medelstora företag, 6) diversifieringen eller förstärkningen av företagsverksamheten i regionerna eller 7) samarbetet mellan företag och läro- eller forskningsanstalter samt samarbetet mellan företag och andra offentliga samfund. EU-delfinansierat understöd kan beviljas sådana projekt som uppfyller kriterier och mål om regional konkurrenskraft och sysselsättning enligt ERUF åtgärdsprogrammet för Västra Finland , handlingslinje 1. (Främjande av företagsverksamhet), handlingslinje 2 (Innovationsverksamhet och nätverksbyggande samt förstärkning av kompetensstrukturer) och handlingslinje 4 (Vasa stads område, enl. HL 1 och 2) De viktigaste linjedragningarna och kriterierna vid finansiering av EU-delfinansierade projekt Följande branscher utgör kärnområden i landskapet Österbotten: energi, metall, ICT, trä-, plast-, livsmedelsoch servicebranscherna. 1 företag med färre än 50 anställda och omsättning eller balansomslutning max. 10 milj. euro 9

10 - utvecklingsunderstöd beviljas till produktions- och serviceföretag samt vårdföretag - utvecklingsprojekt har företräde 10 Stöd beviljas i regel inte för byggande av verksamhetsutrymmen. Beträffande anskaffningar av maskiner och anordningar finansieras i första hand nya anskaffningar. Vid behandlingen av projekt bedöms stödets betydelse för verksamheten. Minimistorleken på projekt som stöds är Företagsavdelningen behandlar alla understödsansökningar från mikroföretag i städerna Vasa, Jakobstad och Kaskö samt i Korsholms kommun, förutom skärgårdsområdena, och i Larsmo kommun undantaget Eugmo området. Företagsavdelningen behandlar ansökan om understöd för skäliga kalkylerade lönekostnader till mikroföretag som inleder sin verksamhet (startstöd) i hela landskapet Österbotten. Övriga investerings- och utvecklingsansökningar från mikro- och jordbruksföretag i Österbotten samt från SME-företag som idkar första gradens förädling av jordbruksprodukter behandlas av landsbygdsavdelningen. Med ett mikroföretag avses ett företag med färre än 10 arbetstagare vars omsättning eller balansomslutning uppgår till högst 2 milj., och som uppfyller kriterier för oberoende företag och andra kännetecken som ingår i kommissionens rekommendation. 2.2 Landskapet Mellersta-Österbotten: Österbottens TE-centrals riktlinjer för utvecklingsunderstöd till företag i projekt i Mellersta-Österbotten Den nya lagen som reglerar beviljandet av statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006), och statsrådets förordning (675/2007) i anknytning till denna, trädde i kraft Dessutom regleras beviljandet av stöd av Arbets- och näringsministeriets (ANM, tidigare HIM) årsanvisning, handbok, finansieringsriktlinjer och övriga anvisningar från ANM. Den inleddes genomförandet av det regionala konkurrenskrafts- och sysselsättningsmålet för Norra Finlands ERUF- åtgärdsprogram , samt användningen av medel inom HIM:s ( senare ANM) förvaltningsområde för företagsavdelningarnas projekt. Största delen av de understöd som Österbottens TE-centrals företagsavdelning beviljar inom Mellersta Österbottens område kommer via detta program. Utvecklingsbidrag till företag är behovsprövade stöd. Dessa ansöks via TE-centralen i större omfattning än vad som inom ramarna för erhållna medel är möjligt att bevilja. Den förnyade lagstiftningen om företagsunderstöd medger mångsidigare möjligheter för finansiering, främst gällande SME-företagen. Eftersom anslagen årligen är otillräckliga i förhållande till företagens påvisade behov är det ändamålsenligt att på TE-centralsnivå uppgöra riktlinjer för finansiering av företag. Dessa riktlinjer efterföljs vid finansiering av företagsprojekt som bereds på Österbottens TE-centrals företagsavdelning vid Karlebyenheten. Riktlinjerna grundar sig bl.a. på de prioriteringar man har på landskapsnivå i Mellersta Österbotten, på TE-centralens åsikt om stödets inverkan på snedvridning av konkurrenskraften, på utvärdering av stödens inverkningar samt beaktande av andra aktörers finansieringsmöjligheter. Dessa finansieringsriktlinjer har beretts i samråd med Österbottens TE-centrals företagsavdelning och Mellersta Österbottens förbund och har behandlats och godkänts av Mellersta Österbottens samarbetsgrupps sekretariat och av landskapets samarbetsgrupp Riktlinjerna justeras årligen vid behov i samband med beredningen av utformningen av samarbetsdokument för landskapet Mellersta Österbotten Inriktning och prövning av understöd I lagstiftningen förutsätts att projektet har en betydande inverkan på företagets tillväxt, teknologi, internationalisering, produktivitet eller affärskompetens. Understöd kan beviljas för projekt där understödet på ett betydande sätt bedöms kunna bidra till att: 10

11 11 1) projektet genomförs enligt en snabbare tidtabell, 2) projektet genomförs med högre kvalitet, 3) projektet genomförs i större omfattning eller 4) att projektet över huvud taget genomförs. Understödet är prövningsbaserat och alla projekt bedöms separat. Understöd inriktas i huvudsak på SMEföretags projekt som främjar: - uppkomsten av ny företagsverksamhet, - utvecklandet och ibruktagandet av nya produkter, tjänster och produktionsmetoder, - tillämpningen och införandet av ny teknik, - samarbetet mellan små och medelstora företag, - diversifieringen eller förstärkningen av företagsverksamheten i regionerna eller - samarbetet mellan företag och läro- eller forskningsanstalter samt samarbetet mellan företag och andra offentliga samfund. Understödet riktas till målmedvetna satsningar på allt från daglig verksamhet till separata helheter som utvecklar företagets verksamhet och som har stor betydelse i förhållande till företagets storlek. Finansieringen riktas speciellt till projekt som utvecklar SME-företagen på ett heltäckande sätt ( inom projektet utvecklas såväl kompetens som teknologi). Ifall projektet endast omfattar maskin- anordnings- eller byggnadsinvesteringar, måste projektet speciellt bra främja målen enligt lagen och ERUF- programmets handlingslinjer Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd Förutsättningarna för beviljande av stöd är bland annat: - kontinuerlig lönsam verksamhet - inga betydande betalningsanmärkningar (till exempel obetalda skatter), stöd kan i regel inte beviljas till ett företag i skuldsanering - ny produkt/tjänst/produktionssätt - inte många direkta konkurrenter eller/ och - växande marknader -företagarens förutsättningar att nå större marknader ( kompetens, resurser, existerande potentiella kundkontakter, nätverk). Understöd kan inte beviljas till företag inom fiskerihushållning, jordbruk, skogsbruk eller första gradens förädling/marknadsföring av jordbruksprodukter (förutom produktion av bioetanol eller biogas ämnat för användning i trafiken). Vid finansiering av serviceföretag ligger fokus på utveckling men småskaliga investeringar är möjliga. I samband med utvecklingsprojekt bedöms också lämpligheten hos producerade tjänster och TYKESprogrammet. Mikroföretagsprojekt som passar in i landsbygdsprogrammet och förverkligas utanför tätortsområden styrs till landsbygdsavdelningen eller aktionsgruppen. Enligt avdelningarnas samarbetsavtal behandlar landsbygdsavdelningen företag som sysselsätter under 10 personer och vars omsättning är under 2 milj. euro och som enligt definitionen inte tillhör Karleby. I förordningen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet är endast den maximala stödnivån fastställd. Stöd beviljas inte automatiskt enligt denna nivå. Enligt ministeriets årsanvisning är den normala stödnivån 5-10 procentenheter lägre än den maximala nivån. Den regionala synen på utveckling, utmanande områden, samt projektets innehåll, art och betydelse beaktas då man funderar på höjning. Stödet riktas på de kostnader som har mest betydelse för projektet. Inom utvecklingsprojekt ges företräde till lönekostnader för experttjänster och nyckelpersoner. På motiverade grunder kan stöd ges för begagnade maskiner och anordningar. 11

12 Prioriteringarna inom branscherna Mål för företagsfinansiering är enligt Mellersta Österbottens landskapsprogram i första hand kärnområdena metall och maskinverkstad, trä, båt, ICT, kemi, bioenergi- och miljöteknik, turism och service samt tillväxtföretag inriktade på internationalisering. Inom servicebranschen riktas stödet till projekt som skapar nya innovativa tjänster för företags- och servicebranschen samt turismen. Den verksamhet som understöds ska på ett betydande sätt förbättra företagens konkurrenskraft. Projektet ska också vara betydande i förhållande till företagets storlek. Utvecklingsprojekten har företräde. För anställning av en nyckelperson i ett utvecklingsprojekt kan beviljas understöd under det första året. I framtiden är även gruvdrift av stor betydelse för landskapet. För stödjande av storskaliga investerings- och utvecklingsprojekt inom gruvdrift försöker man i första hand att hitta ersättande nationella eller andra eventuella finansieringslösningar. Av konkurrensskäl beviljas i regel inte stöd till branscher som främst inriktar sig på lokala marknader och på privat konsumtion där verksamheten grundar sig på offertförfarande och där arbetet i huvudsak utförs på entreprenad. Det är möjligt att stödja andra branscher, ifall projektet speciellt väl passar in på EU-programmet. Företag inom konsultbranschen stöds enbart av speciella skäl. (inte vanlig affärsmässig konsultering, konkurrenssituationen måste beaktas). Projekt inom detalj- och partihandel stöds inte (undantag stöd till byabutiker). Beträffande företag inom vård- och socialbranschen följs riktlinjerna för finansiering som uppgjorts av branschchefen på HIM; man förhåller sig avvaktande till stöd för investeringar i branschen. I samband med utvecklingsprojekt är det möjligt att stöda småskaliga investeringar. Övriga projekt, som utvecklande av affärsverksamhetskompetens är möjliga Nyetablerade företag Bland nyetablerade företag beviljas understöd närmast till små innovativa producerande företag eller företag som producerar tjänster till andra företag. Projektet ska ha betydande inverkan på etableringen av företaget, för tillväxtförutsättningar, teknologi, internationalisering, produktivitet eller affärsverksamhetskompetens. Nya innovativa företag kan beviljas understöd för lönekostnader för företagarens kalkylmässiga lön under ett års tid. Till nya vanliga företag beviljas inte stöd för lönekostnader Investeringar Fastighetsköp stöds inte. Man förhåller sig mer kritiskt än tidigare till stöd för byggande av verksamhetsutrymmen. Inom dessa projekt söker man andra finansieringsmodeller, bl.a. via Finnveras räntestödslösningar. Byggande av industrihallar kan stödas genom projekt som ökar produktionen och som har en betydande inverkan på uppkomst av nya arbetsplatser. Den beräknade tiden för genomförande av investeringar är i regel 12 månader. 12

13 Bild 3. Karta över stödområden 13 13

14 Bilaga 1. Anvisningar för ansökan om understöd för utvecklande av företag (Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 1336/2006) 14 1 GRUNDERNA FÖR BEVILJANDE AV UTVECKLINGSSTÖD Understödet för utvecklande av företag är ett statligt understöd som beviljas enligt prövning och som företag kan ansöka om för investeringar eller andra utvecklingsåtgärder. Ett litet företag kan ansöka om understödet även för att kunna anställa nya arbetstagare. Ett litet innovativt företag kan dessutom ansöka om understöd förutom för täckande av lönekostnader också för andra omkostnader. Utvecklingsstöd kan även beviljas kommuner, eller sådana fastighetsbolag i vilka kommunen är delägare, för byggande av verksamhetslokaler som ställs till förfogande för små och med medelstora företag. Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för projekt som på lång sikt förbättrar företagets konkurrenskraft och som bedöms ha betydande inverkan på företagets tillväxt, teknologi, internationalisering, produktivitet eller affärskompetens. Som en faktor som talar för att understöd skall beviljas betraktas projektets gynnsamma effekter på sysselsättningen, miljön och jämställdheten. Ansökan om utvecklingsstöd skall inlämnas innan projektet inleds. För att understöd kan beviljas för en investering på stödområde I och II förutsätts dessutom att sökanden innan projektet inleds från TE-centralen erhåller en bekräftelse enligt punkt 5 i anvisningarna (Ansökan om och utbetalning av utvecklingsstöd) på att projektet enligt en preliminär bedömning uppfyller de grundläggande villkoren för understödet. Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för projekt som på lång sikt förbättrar företagets konkurrenskraft då detta inleder sin verksamhet eller utvidgar eller utvecklar verksamheten. Ett projekt som är föremål för understöd skall vara betydande med tanke på utvecklandet av företagets verksamhet. Ett villkor för att understöd skall kunna beviljas är att företaget uppskattas ha förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet och att understödet bedöms ha betydande konsekvenser för genomförandet av projektet. Utvecklingsstöd kan inte beviljas för fiskeri, jordbruk eller skogsbruk. Understöd kan inte heller beviljas för förädling eller marknadsföring av jordbruksprodukter, med undantag av investeringar som sammanhänger med produktion av bioetanol som är avsedd för användning i trafiken. 2 PROJEKTPLAN Utvecklingsstödet beviljas för ett projekt som har avgränsats enligt en projektplan som företaget presenterat. Projektplanen presenteras i en separat bilaga. Projektplanen skall vara detaljerad och den skall besvara följande frågor: vilka är projektets konkreta mål vilka separata åtgärder projektet består av och vilket är innehållet i varje åtgärd vilka är utgifterna för projektet specificerade enligt delområde eller åtgärd vilka är projektets verkningar på företagets verksamhet vilken tidtabell har projektet För varje resa som ingår i projektet skall i projektplanen presenteras resans mål, tidtabell och syfte. De utomstående sakkunnigtjänster och andra tjänster (t.ex. konsulteringar) som anskaffas skall i regel basera sig på ett skriftligt anbud. En kopia av anbudet skall bifogas ansökan. Om någon utomstående tjänst som föreslås bli omfattad av ansökan inte baserar sig på ett anbud, skall man i projektplanen ge en motivering till varför något anbud inte finns. Projektplanen och övriga bilagor skall dateras och förses med officiell underskrift. 4 DEFINITIONER PÅ FÖRETAGS STORLEK Med små och medelstora företag avses företag som sysselsätter färre än 250 personer och som har en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro. Dessutom skall företagen uppfylla kriteriet om oberoende och övriga kännetecken på små och medelstora företag som ingår i EU kommissionens rekommendation.

15 Med ett litet företag avses företag som sysselsätter färre än 50 personer och som har en årlig omsättning eller en balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro. Företaget skall dessutom uppfylla kriteriet om oberoende och övriga kännetecken på små företag som ingår i EU-kommissionen rekommendation. Med mikroföretag avses företag som sysselsätter färre än 10 anställda och som har en årlig omsättning eller balansomslutning som inte överstiger två miljoner euro. Företagen skall dessutom uppfylla kriteriet om oberoende och övriga kännetecken på ett litet företag som ingår i EU-kommissionens rekommendation. 4 UTGIFTER SOM OMFATTAS AV UTVECKLINGSSTÖDET OCH MAXIMIBELOPPET AV UNDERSTÖD 4.1 INVESTERINGAR Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för materiella och immateriella investeringar. Med materiella investeringar avses anskaffning av mark, byggnader, maskiner, anordningar och inventarier. Också kostnader för långvarig hyrning av maskiner och anordningar kan godkännas för högst tre år. Med immateriella investeringar avses förvärv av patenträttigheter, licenser, know-how och ickepatentskyddad teknisk kunskap som hänför sig till överföring av teknik. En förutsättning för att utvecklingsstöd kan beviljas för en investering, är att stödtagaren finansierar minst 25 % av anskaffningsutgifterna för investeringen med sådan finansiering där det inte ingår finansiering som har beviljats av en offentlig finansiär. Utvecklingsstöd kan inte beviljas för anskaffning av lastbil, paketbil eller annan liknande transportmateriel. Ett stort företag kan beviljas utvecklingsstöd endast för nyanskaffningar. Summan av procentandelarna av understöd för utvecklande av företag som beviljas för en investering och annat stöd som betraktas som statligt stöd kan uppgå till högst den procentandel av anskaffningsutgiften för investeringen som anges i tabellen nedan: 15 STÖDOMRÅDE 1 STÖDOMRÅDE II STÖDOMRÅDE III Maximal Maximal Maximal procentandel procentandel procentandel Stora företag Medelstora ,5 företag Små företag Mikroföretag Mikroföretag i glesbygden Understöd kan inte beviljas ett stort företag på stödområde II i Övre Birkalands ekonomiska region och Kuusankoski stad. Summan av procentandelarna av understöd för utvecklande av företag som beviljas ett företag inom trafiksektorn för finansiering av en investering och annat stöd som betraktas som statligt stöd får på stödområde I uppgå till högst 15 procent av anskaffningsutgiften för investeringen. På stödområde II är understödets procentandel för små och medelstora företag högst 15 procent och för stora företag högst 10 procent. På stödområde III är understödets procentandel för små företag högst 15 procent och för medelstora företag högst 7,5 procent. För små och medelstora företag på små öar och skärgårdsområden inom stödområde II vilka räknas upp i punkterna FI181, FI183 och FI195 i bilagan till Europeiska kommissionens beslut om statligt stöd N 359/2006 är understödets procentandel högst 10 procent.

16 4.2 ANDRA UTVECKLINGSÅTGÄRDER 16 Understöd till utvecklande av företag kan förutom för investeringar beviljas även för andra utvecklingsåtgärder. Med andra utvecklingsåtgärder avses utvecklande av företagets affärskompetens, internationalisering samt produkter och produktionsmetoder, utredning av förutsättningarna för grundande av och verksamhetsbetingelserna för ett företag samt annat med detta jämförbart betydelsefullt utvecklande av företagsverksamheten. Utgifter som orsakas av andra utvecklingsåtgärder och som godkänns inom ramen för understödet kan vara: 1) Utgifter för anskaffning av tjänster och sakkunniga utifrån; 2) Lönekostnader; 3) Resekostnader; 4) Utgifter för deltagande i mässor eller utställningar utomlands 5) Utgifter för anskaffning eller hyrning av maskiner och anordningar, till den del dessa hänför sig till utvecklandet av produkter eller produktionsmetoder samt 6) Utgifterna för anskaffning av råvaror och halvfabrikat, varvid understöd kan beviljas endast för utvecklande av produkter och produktionsmetoder Inom ramen för understödet kan i regel godkännas endast sådana lönekostnader som orsakas av att en ny tjänsteman som är viktig för genomförandet av projektet (nyckelperson) anställs vid företaget. Inom ramen för understödet kan av särskilda skäl godkännas också lönekostnader för företagets befintliga personal, förutsatt att personen har en väsentlig betydelse för genomförandet av utvecklingsåtgärden och att arbetstagarens tidsanvändning inom projektet följs upp genom en särskild skriftlig arbetstidsuppföljning på tim- eller dagisnivå, som kan kontrolleras i samband med utbetalningen. Inom ramen för understödet godkänns lönekostnaderna utan arbetsgivaravgifter. Summan av de sammanräknade procentandelarna av understöd för utvecklande av företag och annat stöd som betraktas som statligt stöd kan uppgå till högst 50 %. 4.3 LÖNEKOSTNADER OCH ANDRA OMKOSTNADER Ett litet företag som inleder eller utvidgar sin verksamhet kan beviljas utvecklingsstöd på basis av lönekostnaderna för ny personal som anställs vid företaget. I sådana fall kan lönekostnader utan arbetsgivaravgifter godkännas att omfattas av stödet. Ett litet företag som inleder sin verksamhet kan beviljas understöd även på basis av företagarens skäliga kalkylmässiga lönekostnader. Understöd kan också beviljas ett litet innovativt företag för utgifter som föranleds av användningen av sakkunnigtjänster och andra tjänster samt för utgifter för hyrning av verksamhetslokaler och anordningar. Understödet kan uppgå till högst 50 procent och beviljas för högst 24 månader. Understödet beviljas som de minimis - stöd. 5 ANSÖKAN OCH UTBETALNING AV UTVECKLINGSSTÖD Ansökan om utvecklingsstöd skall inlämnas till den TE-central inom vars verksamhetsområde projektet genomförs innan projektet inleds. Observera att redan det att man ingår ett avtal eller gör en beställning som gäller projektet innebär att projektet inleds. För att understöd kan beviljas för investeringar på stödområde I och II förutsätts att sökanden innan projektet inleds från TE-centralen erhåller en preliminär skriftlig bekräftelse enligt åläggandet i artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 på att projektet uppfyller de grundläggande villkoren för beviljande av understöd. TE-centralen tar slutgiltigt ställning till eventuellt beviljande av understöd senare på basis av en noggrannare granskning av ansökningen. Om projektet har inletts innan sökanden mottagit TE-centralens bekräftelse enligt ovan, kan understöd för projektet inte beviljas på basis av kommissionens ovan nämnda förordning. Understödstagaren skall upprätta projektbokföring av de utgifter för projektet som omfattas av understödet. Projektbokföringen skall utgöra en del av företagets bokföring enligt bokföringslagen om inte annat har överenskommits med TE-centralen. Understödstagaren skall tillställa TE-centralen en projektspecifik utskrift av bokföringen av de utgifter som omfattas av understödet för att understödet skall kunna betalas ut.

17 TE-centralen betalar ut utvecklingsstödet på en särskild ansökan i den takt projektet framskrider utgående från de villkor som ställts och en godtagbar avräkning. Det är klokt att kontakta en sakkunnig på TE-centralen redan idet skede då projektet planeras, innan ansökan inlämnas. Detta gör att utarbetandet av en eventuell ansökan och behandlingen av denna vid TE-centralen går smidigare. Sökanden får samtidigt mer upplysningar om de grunder på vilka utvecklingsstöd beviljas. 6 DE MINIMIS TUKI (S.k. stöd av mindre betydelse) De minimis-stöd innebär att företag kan få högst euro (ett företag inom trafiksektorn högst euro) i offentligt stöd i form av de minimis-stöd under det berörda beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren. Understödstagaren svarar för att det sammanlagda beloppet av understöd som betalas ut av olika instanser (ministerier, myndigheter som är underställda ministerierna, Tekes, Finnvera Abp, kommunerna och landskapsförbunden) inte överstiger nämnda belopp. 7 BEDÖMNING AV UNDERSTÖDETS OCH PROJEKTETS VERKNINGAR: (Punkt 17 i ansökan) Ny permanent heltidsarbetsplats En ny arbetsplats kan vara a) en permanent heltidsarbetsplats eller b) en säsongarbetsplats (sommar/vinter) eller deltidsarbetsplats (t.ex. 50 % av arbetstiden för en heltidsarbetsplats), men ändå till sin art en permanent arbetsplats. a) En permanent heltidsarbetsplats räknas i sig som en arbetsplats. Nya permanenta heltidsarbetsplatser är uppgifter som kan bedömas räcka längre än fem år. b) Arbetsförhållanden som är säsongbetonade eller på deltid, vilka kan bedömas räcka längre än fem år. Dessa arbetsförhållanden omvandlas till permanenta heltidsarbetsplatser på följande sätt: t.ex. två arbetsförhållanden på deltid, där personerna har en arbetsdag på fyra timmar, räknas som en arbetsplats (antagandet är en 8-timmars arbetsdag, eller en annan normal längd på en arbetsdag i ett företag). Eller t.ex. två fortgående arbetsförhållanden, där arbetstiden är sex månader per år, utgör tillsammans en permanent heltidsarbetsplats. En omsorgsfullt ifylld blankett och adekvata bilagor möjliggör en smidig behandling av ansökan. Ytterligare upplysningar samt kontaktinformation om TE-centralerna: 17

18 Bilaga 2. Beviljande av företagsstöd och anvisningar för ifyllandet av ansökan om företagsstöd (Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland ) 18 ALLMÄNT Denna ansökningsblankett används vid ansökan om investeringsstöd för företag, stöd för utveckling av företag och startstöd för företagsverksamhet ur programmet för utveckling av landsbygden i Fasta Finland enligt lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) och statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden (632/2007). Programmet för utveckling av landsbygden i Fasta Finland har som sitt främsta mål att genom mångsidigare näringsverksamhet öka antalet arbetsplatser och utkomstmöjligheterna för invånarna i landsbygdslika områden. Arbetskrafts- och näringscentralerna har utarbetat regionala landsbygdsutvecklingsplaner och de lokala aktionsgrupperna lokala landsbygdsutvecklingsplaner. Information om det regionala landsbygdsutvecklingsprogrammet fås av arbetskrafts- och näringscentralen och information om det lokala landsbygdsutvecklingsprogrammet av aktionsgruppen. Ansökan om stöd Företagsstöd kan sökas hos den lokala arbetskrafts- och näringscentralen eller ur finansieringskvoten för den lokala aktionsgruppen. Vid ansökan om stöd hos arbetskrafts- och näringscentralen skall ansökan lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentral på vars verksamhetsområde man ämnar genomföra den åtgärd som stöds. Vid ansökan om stöd ur finansieringskvoten för den lokala aktionsgruppen skall ansökan lämnas till den aktionsgrupp på vars område man ämnar genomföra den åtgärd som stöds. Stöden skall sökas innan åtgärden inleds. Ansökan skall fyllas i omsorgsfullt och till den fogas alla nödvändiga bilagor. Användningen av stödet kontrolleras och övervakas och stödets verkningsfullhet bedöms även på basis av uppgifterna i ansökan, varför uppgifterna skall vara riktiga och uppskattningarna så realistiska som möjligt. Arbetskrafts- och näringscentralen och aktionsgruppen kan begära ytterligare utredningar och preciseringar innan beslutet fattas och utlåtande ges. Anhängiggörande av ansökan och påbörjande av åtgärden Stöd kan beviljas för nödvändiga och skäliga kostnader som orsakas av den åtgärd som stöds och som har uppkommit efter det att stödansökan har blivit anhängig. När finansiering söks hos arbetskrafts- och näringscentralen blir ansökan anhängig då den har lämnats in till den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen. Vid ansökan om finansiering ur finansieringskvoten för en lokal aktionsgrupp blir ansökan anhängig när den har lämnats in till den behöriga lokala aktionsgruppen. Aktionsgruppen behandlar de ansökningar som lämnats in till gruppen och ger ett utlåtande om dem. Gruppen skickar stödansökan och utlåtandet till arbetskrafts- och näringscentralen som fattar beslut om beviljandet av stöd. Före arbetskrafts- och näringscentralens finansieringsbeslut genomför sökanden åtgärden på sitt eget ansvar, eftersom det inte är säkert att finansieringsstöd beviljas. Villkor för företagsstöd En investering eller annan åtgärd som stöds skall hänföra sig till sådan företagsverksamhet som ökar försörjningsmöjligheterna för befolkningen i programområdet, gör näringsverksamheten i området mångsidigare eller förbättrar näringsverksamhetens struktur utan att ändå försvaga de verksamma företagens verksamhetsbetingelser. När ett företag som är större än ett mikroföretag bedriver första gradens förädling eller marknadsföring av jordbruksprodukter kan verksamheten stödjas bara om mer än hälften av företagets omsättning härrör från verksamheten i fråga. En förutsättning för att stöd skall beviljas är att stödet är nödvändigt med tanke på den företagsverksamhet som är föremål för stödet. Företagsstöd kan beviljas: jordbruksföretag (gårdsbruksenheter) som bedriver eller börjar bedriva annan företagsverksamhet än jordbruk. Jordbruksföretaget anses utvidga sin verksamhet utanför jordbruket om det börjar producera tjänster eller tillverka andra

19 produkter än jordbruksprodukter på eller utifrån gårdsbruksenheten. mikroföretag på landsbygden som inleder, utvidgar eller utvecklar sin verksamhet och - som sysselsätter färre än 10 arbetstagare - har en årlig omsättning eller årlig balansomslutning om högst 2 miljoner euro små och medelstora företag som bedriver första gradens förädling av jordbruksprodukter och som utvecklar sin verksamhet och - som sysselsätter färre än 250 arbetstagare - har en årlig omsättning om högst 50 miljoner euro eller årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro - som till högst en fjärdedel ägs av ett större företag Ytterligare information om uträkningen av antalet arbetstagare ingår i punkt 7. Föremålet för en investering som fått stöd får inte varaktigt eller i betydande grad användas för annan företagsverksamhet än den som stödet gäller innan fem år har förflutit från betalningen av den sista stödposten. Den företagsverksamhet som är föremål för stödet får inte läggas ned eller inskränkas väsentligt innan fem år förflutit från betalningen av den sista stödposten. 1. STÖDFORM Anteckna vilka stöd som söks med denna ansökan: investeringsstöd för företag, stöd för utveckling av företag, startstöd för företag. Investeringsstöd för företag Investeringsstöd för företag kan beviljas för kostnaderna för ritande, uppförande, utvidgande, reparation och förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning samt för förvärv av immateriella rättigheter, maskiner och anordningar eller för kostnader förorsakade av anskaffning av övriga för företagsverksamheten nödvändiga anläggningstillgångar. Stöd kan beviljas för kostnaderna för förvärv av mark i samband med förvärv av en byggnad. En förutsättning för att investeringsstöd skall beviljas är att det finns en marknad för de produkter som produceras i den företagsverksamhet som stöds. Stöd kan beviljas för en investering som behövs i företagsverksamheten och är av väsentlig 19 betydelse för inledande eller utvidgning av företagsverksamheten eller för företagets möjlighet att fortsätta sin verksamhet till följd att förhållandena på marknaden har förändrats. Beviljandet av stöd förutsätter att investeringen genomförs på det med avseende på investeringens syfte totalekonomiskt sett mest fördelaktiga sättet. När totalekonomin för en investering bedöms beaktas förutom investeringskostnaderna investeringens användningstid, beskaffenhet, drifts- och underhållskostnader samt motsvarande omständigheter. Beviljandet av stöd förutsätter dessutom att stödtagaren ska hålla byggnadsinvesteringsobjekt försäkrade som sig bör, åtminstone tills det för ändamålet beviljade stödet har betalts i sin helhet. Följande investeringar omfattas inte av stödet: - anskaffning av traktorer till jordbruksföretag, - anskaffning av avverkningsmaskiner eller lastbärande skogstraktorer, - produktion av torv som är avsedd för energianvändning - förvärv av aktier eller andelar i ett annat företag eller förvärv av ett annat företags affärsverksamhet eller för en åtgärd som syftar till att finansiera ägarbytet i ett företag, - förvärv av en fastighet eller byggnader hos ett offentligt samfund, om inte föremålet för förvärvet har varit till salu offentligt i minst två månader för att gängse värde skall kunna klarläggas eller om inte anskaffningspriset för det baserar sig på en uppskattning av gängse pris som minst två av säljaren oberoende bedömare har gjort, - en för företaget sedvanlig ersättningsinvestering som inte inbegriper väsentlig utvidgning av det objekt som skall ersättas eller introduktion av helt ny teknik. Stöd för utveckling av företag Stöd för utveckling av företag kan beviljas för kostnaderna för utvecklingsarbete och planering av det. Utvecklingsstöd kan beviljas ett företag för sådan sakkunnighjälp eller utbildning som förvärvas utanför företaget och med vars hjälp företaget kan planera en effektivisering, utvidgning eller omläggning av sin verksamhet, leta efter nya marknader, förbättra produktkvaliteten, utveckla nya produkter eller på annat sätt förbättra sin affärsverksamhet. Stöd kan dessutom beviljas för extra kostnader som utvecklingsarbetet föranleder företaget.

20 Beviljandet av stöd förutsätter att åtgärdens beskaffenhet eller omfattning är exceptionell i förhållande till företagets normala affärsverksamhet eller att det är fråga om en utredning som gäller förutsättningarna för att starta eller avsevärt utvidga ett företag. Stöd för utveckling av företag kan användas för att stödja 1) utveckling och introduktion av nya produkter och tjänster samt produktionsmetoder, 2) kommersialisering av innovationer och forskningsresultat, 3) främjande av forskning och produktutveckling, 4) bildande av företagsnätverk, 5) höjning av den för företagets verksamhet väsentliga affärskompetensen. Stöd för utveckling av företag kan beviljas för sådana skäliga kostnader för företagsutveckling som följer av 1) anlitande av externa tjänster och sakkunniga, 2) resor, 3) löner vid visstidsanställning av sakkunniga, 4) deltagande i mässor eller utställningar, 5) anskaffning eller hyra av maskiner och anordningar (utgiften måste rikta sig till utvecklingsåtgärden och inte gälla anläggningstillgångar som anskaffas för produktionsverksamhet), 6) anskaffning av råvaror och halvfabrikat, 7) andra kostnader för utvecklingsverksamheten som specificeras i en plan. 8) sådana bokförings-, övervaknings- och rapporteringskostnader som följer av att stöd har beviljats en företagsgrupp. Stöd beviljas inte för löner eller arvoden som väsentligt överstiger nivån för lönerna och arvodena inom branschen. Stöd som gäller åtgärder för utveckling av produkter och produktionsmetoder beviljas inte för utgifter som hänför sig till utveckling av prototyper avsedda att säljas. Startstöd för företagsverksamhet Jordbruksföretag (gårdsbruksenheter) kan beviljas startstöd, om de börjar utvidga verksamheten så att den gäller även annat än jordbruk eller fortsätter med en sådan utvidgning. Mikroföretag kan beviljas startstöd för inledande eller utveckling av verksamheten. Ett jordbruksföretag anses utvidga verksamheten så att den gäller även annat än jordbruk om det börjar producera tjänster eller tillverka andra produkter än jordbruksprodukter på eller utifrån gårdsbruksenheten. Startstöd kan beviljas företag för anställning av sina första arbetstagare i företagets sedvanliga regelbundna affärsverksamhet i anställningsförhållande som omfattar minst 25 veckoarbetstimmar och är avsett att vara fortlöpande. Startstöd beviljas inte för löner till personer som utför säsongbetonade kortvariga arbeten. Vid anställning av den första arbetstagaren till företaget kan stöd beviljas för lönekostnaderna under en högst två år lång period som följer på det att arbetsförhållandet har börjat. Lönekostnaderna kan utgöras av en persons lön under två års tid eller t.ex. sex månaders lönekostnader för fyra personer. Startstöd kan beviljas för kostnaderna för sådan avlöning av arbetstagare som motsvarar högst två årsverken. 20 Stöd kan beviljas företag vars personalstyrka bortsett från företagaren inte har överstigit ett halvt årsverke i motsvarande företagsverksamhet under den räkenskapsperiod då ansökan har blivit anhängig och den föregående räkenskapsperioden. Grunden för betalning av stöd bör vara lönekostnaderna under minst sex månader. Med årsverke avses en heltidsanställds normala arbetstid under ett år. Stöd beviljas inte för företagarens egen lön. När en sammanslutning ansöker om stöd betraktas en av delägarna eller medlemmarna som företagare. Stödberättigande lönekostnader för en arbetstagare är: 1) skäliga lönekostnader som erläggs i pengar och på vilka förskottsinnehållning skall verkställas 2) högst upp till beskattningsvärdet sådana skäliga naturaförmåner som orsakar företaget regelbundna kostnader som går att fördela. När det bedöms om lönekostnaderna är skäliga kan lönen jämföras med löner som har betalts för motsvarande arbete inom samma bransch till personer vilkas kompetens huvudsakligen motsvarar kompetensen hos den som avses bli avlönad med hjälp av stödet. 2. SÖKANDE Företagsverksamhet kan utövas av en fysisk person (som firma eller i fråga om ett jordbruksföretag som jordbruksidkare), ett öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag eller andelslag.

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Företagsstöden Målet är att öka försörjningsmöjligheterna och arbetstillfällena på landsbygden

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 företagsstöd

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 företagsstöd Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 företagsstöd NTM-centralen i Österbotten Matias Smeds 14.4.2015 Sida 1 Allmänt om företagsstödet För små företag (mindre än 50 pers.)

Läs mer

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Villkor för företaget Små företag (mindre än 50 årsverke) och mikroföretag som är belägna på område med landsbygdskaraktär

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD Inledning Denna anvisning är avsedd att vara till hjälp vid uppgörandet av ansökan om utbetalning av företagsstöd (Landsbygdsverkets

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Team Finland (NTM-centralen i Tavastland) NTM-centralens finnansiering för smfföretag Företagsutveckjlingstjänster Samanskaffningsutbildning

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna Regionala företagsstöd och de nya förordningarna katalin.frydenlund@tillvaxtverket.se 08-6819297 1 Regionala företagsstöd Tillåtet statsstöd enligt EU:s regelverk i syfte att utjämna regionala skillnader.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Ny förordning RIS. Fredrik Olofsson

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Ny förordning RIS. Fredrik Olofsson Ny förordning RIS Fredrik Olofsson 1 Gruppundantaget RIS-förordningen ej notifierad Begränsningarna i gruppundantaget gäller (Europeiska Kommissionens förordning nr 651/2014 ) Olagligt stöd 2 Strategiskt

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Vilket landsbygdsprogram? Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden - Har förverkligats

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001):

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

SÄTT NY KURS PÅ FÖRETAGANDET 24.8 8.9.2015

SÄTT NY KURS PÅ FÖRETAGANDET 24.8 8.9.2015 SÄTT NY KURS PÅ FÖRETAGANDET 24.8 8.9.2015 26.8. 24.8 8.9. 27.8. 3.9. 1.9. 2.9. VASAREGIONENS UTVECKLING AB VASEK Regionalt utvecklingsbolag Betjänar företagare och alla som vill starta eget företag och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb strukturfondsprogrammet för Finland

URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb strukturfondsprogrammet för Finland 1 Regionavdelningen/Strukturfonderna 13.6.2014 URVALSKRITERIER Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 strukturfondsprogrammet för Finland Uppföljningskommittén har i enlighet med förordningen om allmänna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1176/2014 Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

Aktuellt om projektstöden

Aktuellt om projektstöden Aktuellt om projektstöden Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 Petri Svanbäck och Sirkku Wacklin 3.11.2016 Positiva beslut om projektstöd 11.10.2016 NTM-centralen Leader

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte

Lag. om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och Lagens syfte Lag om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar genom

Läs mer

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER

STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER STADSSTYRELSENS ALLMÄNNA SEKTIONS UNDERSTÖDSFORMER Stadsstyrelsen i Vanda beviljar årligen stadsstyrelsens allmänna sektion ett anslag att användas till att stödja organisationer som främjar Vandabornas

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna Utfärdad i Helsingfors den 12 maj 2011 I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets-

Läs mer

Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014 2020

Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014 2020 Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 NTM-centralens stöd för företag Team Finland Utvecklingstjänsterna för företag (Tavastehus NTMcentral) Gemensam anskaffning

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Produktionsincitament för den audiovisuella branschen

Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Godtagbara kostnader och projektuppföljning Finansieringsvillkoren: Produktionsincitament för den audiovisuella branschen 5.5.2017 Copyright Tekes

Läs mer

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 Giltighetstid 11.4.2008-31.12.2015 Bemyndigande Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 35, 37 och 38 Motsvarande EG-rättsakter Rådets förordning (EG)

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015

PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN. Guide för ansökan år 2015 PRODUKTUTVECKLING INOM KULTURTURISMEN Guide för ansökan år 2015 Undervisnings- och kulturministeriet 2014 Innehåll Förord... 2 1 Allmänna kriterier... 2 2. Bedömningsgrunder... 3 3. Att ansöka om statsunderstöd...

Läs mer

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET 1(5) ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT 3317 ANSÖKAN OM UTBETALNING AV VERKSAMHETSPENNING TILL AKTIONSGRUPP Blnr 3316A EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar

Läs mer

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett 1 (6) Projektet är ett Regionalt utvecklingsprojekt Projekt som förbereder för ett EU-finansierat projekt Gäller En ny ansökan Ansökan om fortsatt

Läs mer

Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland

Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland Har du en utvecklingsidé som berör människor eller företag i Västra Finland, över landskapsgränserna? Vår målsättning är att

Läs mer

Anvisningar för sökanden

Anvisningar för sökanden HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 FINLANDS STRUKTURFONDSPROGRAM Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete RIKSOMFATTANDE ÖPPEN ANSÖKAN TILL ESF 1.6 15.9.2015 Anvisningar för sökanden Valitse

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt.

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt. 6.7 Bidrag till detaljhandeln i skärgården Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (1988:50). Landskapslag

Läs mer

Förmögenhetskriterier

Förmögenhetskriterier Förmögenhetskriterier Övriga I denna anvisning används allmänt termen STEA-understöd, som avser statsunderstöd som beviljas allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 102/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 i lagen om strukturstöd till jordbruket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 13 april 2015 364/2015 Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad Utfärdad i Helsingfors den 9 april 2015 I enlighet

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd;

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

6. NÄRINGSAVDELNINGENS ALLMÄNNA BYRÅS FÖRETAGSSTÖD

6. NÄRINGSAVDELNINGENS ALLMÄNNA BYRÅS FÖRETAGSSTÖD 6. NÄRINGSAVDELNINGENS ALLMÄNNA BYRÅS FÖRETAGSSTÖD 6.1 Investeringsbidrag Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om näringsstöd (2008:110) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM REGIONALSTÖD Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas för anmälan av alla stödordningar eller enskilda stöd som omfattas av riktlinjerna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 52/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

ANSÖKAN OM ENERGISTÖD FÖR ETT UTREDNINGSPROJEKT Statsrådets förordning om energistöd (1063/2012), mom. 32.60.40

ANSÖKAN OM ENERGISTÖD FÖR ETT UTREDNINGSPROJEKT Statsrådets förordning om energistöd (1063/2012), mom. 32.60.40 Stödet kan sökas endast om det på ett betydande sätt anses bidra till att projektet inleds. Energistöd för utredningsprojekt ska sökas innan projektet inleds. Utredningsprojektet anses ha blivit inlett

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014 Utgångsuppgifter om ansökan Är det fråga om Företag Utvecklingen inriktas huvudsakligen på För utveckling av en produkt, tjänst och/eller metod Basuppgifter Basuppgifter FO-nummer 1234567-8 Företagets

Läs mer

Reglering av Finnveras finansieringsverksamhet 11.5.2012

Reglering av Finnveras finansieringsverksamhet 11.5.2012 Reglering av Finnveras finansieringsverksamhet 11.5.2012 Innehåll 1. Finnveras relation till staten 2. Finnveras finansieringsverksamhet regleras av författningsramarna 3. Finnveras lagstadgade uppgifter

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1187/2014 Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN

ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN SMDno-2015-1965 ANVISNING OM ANSÖKAN OM UNDERSTÖD FRÅN BRANDSKYDDSFONDEN Giltighetstid 15.10.2014 - Författningar: Lagen om brandskyddsfonden (306/2003) Statsunderstödslagen (688/2001) Förvaltningslagen

Läs mer

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina

ANSÖKNINGSMEDDELANDE. Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina ANSÖKNINGSMEDDELANDE 19.11.2014 60/2014 Ärende ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2014 Yrkesutbildning TUTKE2 Genomförande av de reviderade examensgrunderna för grundexamina Bakgrund Författningsgrund Statsunderstödslagen

Läs mer

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande:

Då kommissionen fattade detta beslut togs hänsyn till följande: EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 21.12.2001 C(2001)4748 Ärende: Statligt stöd nr N 649/00 Finland Undantag från skatt vid köp av fast egendom Herr Minister, Jag har äran att informera Er att kommissionen

Läs mer

Operativprogrammet för Eruf och ESF har två typer av urvalskriterier, obligatoriska och prioriterande:

Operativprogrammet för Eruf och ESF har två typer av urvalskriterier, obligatoriska och prioriterande: Bilaga 5 Urvalskriterier För varje ansökan om finansiering, kommer en bedömning att göras huruvida projektet uppfyller och till vilken grad med programmets urvalskriterier. Uppfyller ett projekt inte urvalskriterierna

Läs mer

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet 1 (5) UTBILDNING I ANSÖKAN OM JORDBRUKARSTÖD HÖSTEN 2014 STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) Tankesmedja 9: Unga jordbrukare och Tvärvillkoren 1. Allmänt Stödet till unga jordbrukare är ett av EU:s direktstöd.

Läs mer

Urvalskriterier. Operativprogrammet för Eruf och ESF har två typer av urvalskriterier, obligatoriska och prioriterande:

Urvalskriterier. Operativprogrammet för Eruf och ESF har två typer av urvalskriterier, obligatoriska och prioriterande: Bilaga 1 till N1015E07_28042015 Urvalskriterier För varje ansökan om finansiering, kommer en bedömning att göras huruvida projektet uppfyller och till vilken grad med programmets urvalskriterier. Uppfyller

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs.

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs. RP 94/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om skatteåren 2013 2015 och upphävande av lagen om temporärt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2011 986/2011 Lag om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar Utfärdad i Helsingfors den 26 augusti 2011 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020

Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 Startstöd till unga jordbrukare 2015-2020 1 Vem kan få startstöd? Sökanden minst 18 år och högst 40 år Första etableringen som ansvarig jordbruksföretagare Tillräcklig yrkeskunskap Företagarinkomsten från

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten

Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten 1 Allmänt STEA börjar betala ut nya understöd efter social- och hälsovårdsministeriets understödsbeslut. Sättet på vilket understödet betalas ut anges

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR FÖR UTVECKLINGSPROJEKT SOM OMFATTAR FLERA FILMER

BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR FÖR UTVECKLINGSPROJEKT SOM OMFATTAR FLERA FILMER ANSÖKNINGSANVISNINGAR Utvecklingsstöd/utvecklingsprojekt för flera filmer (slate)/5.10.2015 1 BEHANDLING AV ANSÖKNINGAR FÖR UTVECKLINGSPROJEKT SOM OMFATTAR FLERA FILMER Ansökan om stöd sker via ett elektroniskt

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna för statligt stöd till företag 1 definieras i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.* Fastän statliga

Läs mer

Utkast till lagar 3.7.2015

Utkast till lagar 3.7.2015 Utkast till lagar 3.7.2015 Lag om ändring av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd till regionala investeringar; utfärdad den 26 mars 2015. SFS 2015:211 Utkom från trycket den 14 april 2015 Regeringen föreskriver följande. Syfte

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice

RP 78/2007 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice RP 78/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer