Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde"

Transkript

1 Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland Understöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 1336/2006, Arbetskrafts- och näringsministeriet (ANM)

2 Innehållsförteckning 2 1 Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland Österbottens TE-centrals riktlinjer för finansiering av företagsstöd från landsbygdsprogrammet Investeringsstöd för företag Startstöd för företag Stöd för utveckling av företag eller företagsgrupper Arbets- och näringsministeriet, (ANM), understöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet Landskapet Österbotten: Österbottens TE-centrals riktlinjer vid finansiering av företagsprojekt i landskapet Österbotten De viktigaste linjedragningarna och kriterierna vid finansiering av EUdelfinansierade projekt Landskapet Mellersta-Österbotten: Österbottens TE-centrals riktlinjer för utvecklingsunderstöd till företag i projekt i Mellersta-Österbotten Inriktning och prövning av understöd Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd Prioriteringarna inom branscherna Nyetablerade företag Investeringar...12 Förteckning över bilder och bilagor Bild 1. Karta över stödområden i samband med investeringsstöd för företag (landsbygdsprogrammet)... 5 Bild 2. Landsbygdstyper... 6 Bild 3. Karta över stödområden Bilaga 1. Anvisningar för ansökan om understöd för utvecklande av företag Bilaga 2. Beviljande av företagsstöd och anvisningar för ifyllandet av ansökan om företagsstöd

3 Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde 3 Österbottens arbetskrafts- och näringscentrals (i fortsättningen TE-centralen) verksamhetsområde består av två landskap, Österbotten och Mellersta-Österbotten. TE-centralens verksamhetsområde är uppdelat i olika stödområden beroende på program och lagstiftning. TE-centralen beviljar företagsfinansiering i huvudsak från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (företagsstöd) och enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 1336/2006 (understöd), Arbetskrafts- och näringsministeriet (ANM). Flera olika program förverkligas på TE-centralens verksamhetsområde, från vilka samma typ av företag kan ansöka om stöd. Lagstiftningen och tolkningen gällande företagsstöd kan ändras under programperioden. Tag därför alltid kontakt med TE-centralens stödhandläggare vid ansökan om stöd. Observera att ansökan om företagsstöd och understöd görs på skilda blanketter. Som bilagor finns anvisningar för ifyllandet av ansökan om företagsstöd (bilaga 2) och anvisningar för ansökan om understöd för utvecklande av företag (bilaga 1). 1 Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland TE-centralen har tagit emot företagsstödansökningar från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (i fortsättningen landsbygdsprogrammet) från och med TE-centralen fick lov att påbörja beslutsfattande på företagsstödansökningar Företagsstöd kan också sökas av de lokala aktionsgrupperna. Vid ansökan om stöd från TE-centralen skall ansökan lämnas in till TEcentralen. Vid ansökan om stöd från den lokala aktionsgruppens finansieringskvot skall ansökan lämnas till den lokala aktionsgruppen på området. På Österbottens TE-centrals verksamhetsområde verkar följande aktionsgrupper: - Pirityiset ry, Kaustby ekonomiområde, - Rieska-Leader ry, Karleby ekonomiområde, - Studiefrämjandet i Österbotten rf, kustområdet i Österbotten, - Yhyres-Kehittämisyhdistys ry, Kyrolandet, Med hjälp av landsbygdsprogrammet stöds startandet och utvecklandet av företag som uppfyller målen för programmet och gör företagsverksamheten på landsbygden mångsidigare. Utvidgning stöds också. Det är möjligt att få bidrag för investeringar (investeringsstöd), företagsutveckling (utvecklingsstöd) och lönekostnaderna för de första utomstående arbetstagarna som anställs (startstöd). Företagsstöd kan beviljas: jordbruksföretag (gårdsbruksenheter) - som bedriver eller börjar bedriva annan företagsverksamhet än jordbruk. Jordbruksföretaget anses utvidga sin verksamhet utanför jordbruket om det börjar producera tjänster eller tillverka andra produkter än jordbruksprodukter på eller utifrån gårdsbruksenheten mikroföretag på landsbygden som inleder, utvidgar eller utvecklar sin verksamhet och - som sysselsätter färre än 10 arbetstagare - har en årlig omsättning eller årlig balansomslutning om högst 2 miljoner euro och uppfyller kraven på mikroföretag enligt kommissionens rekommendation 2003/361 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag små och medelstora företag som bedriver första gradens förädling av jordbruksprodukter och som utvecklar sin verksamhet och - som sysselsätter färre än 250 arbetstagare 3

4 - har en årlig omsättning om högst 50 miljoner euro eller årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro och uppfyller kraven på små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation 2003/361 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag 1.1 Österbottens TE-centrals riktlinjer för finansiering av företagsstöd från landsbygdsprogrammet En investering eller annan åtgärd som stöds skall hänföra sig till sådan företagsverksamhet som ökar försörjningsmöjligheterna för befolkningen i programområdet, gör näringsverksamheten i området mångsidigare eller förbättrar näringsverksamhetens struktur utan att försvaga de verksamma företagens verksamhetsbetingelser. Förutom landsbygdsprogrammet styrs prioriteringen av företagsstöd av Österbottens TE-centrals regionala urvalskriterier. Projekt för vilka stöd ansöks från landsbygdsprogrammet eller från den lokala aktionsgruppens program, kan påbörjas på egen risk efter att stödansökan har inkommit till TE-centralen eller den lokala aktionsgruppen. Detta ger dock inte sökanden någon förtur vid själva behandlingen av stödansökan. Trots att själva projektet och sökanden fyller alla lagenliga krav, betyder det inte att stöd automatiskt kan beviljas. Stöd från landsbygdsprogrammet beviljas till de projekt som bäst uppfyller de uppsatta målen och urvalskriterierna. Österbottens TE-centrals verksamhetsområde är uppdelat i tre stödområden (se bild 1) och fyra landsbygdstyper (se bild 2.) Enligt landsbygdsprogrammet skall största delen av medlen för stöd för företagsverksamhet riktas till företag, som bedriver verksamhet på kärnlandsbygd eller glesbygd. I landskapet Österbotten klassificeras Vasa, Jakobstad och Kaskö som städer medan kommunerna Korsholm och Larsmo som stadsnära landsbygd. Öar utan fast vägförbindelse och öar med fast vägförbindelse i kommunerna Larsmo, Vörå-Maxmo, Korsholm, Närpes och Oravais klassificeras som skärgårdsområde och hör till det andra stödområdet. Malax klassificeras som glesbygd. Övriga kommuner i landskapet Österbotten klassificeras som kärnlandsbygd. I landskapet Mellersta-Österbotten klassificeras Karleby som stad och Lestijärvi som glesbygd. Övriga kommuner i landskapet klassificeras som kärnlandsbygd. Företagsstöd på kärnlandsbygd och glesbygd TE-centralen kan bevilja företagsstöd från landsbygdsprogrammet till jordbruks- och mikroföretag. Dessutom kan stöd beviljas till SME-företag inom första gradens förädling av jordbruksprodukter. Företagsstöd i städer och stadsnära landsbygd (Vasa, Karleby, Jakobstad, Kaskö, Korsholm och Larsmo) TE-centralen kan i huvudsak bevilja företagsstöd från landsbygdsprogrammet till jordbruksföretag och gårdsbrukbaserade mikroföretag. Därtill kan stöd beviljas till SME-företag inom första gradens förädling av jordbruksprodukter. På tätortsområdena i Vasa och Karleby kan företagsstöd från landsbygdsprogrammet beviljas endast för första gradens förädling av jordbruksprodukter. Enlig lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 1336/2006 kan TE-centralen bevilja understöd (ANM) till mikroföretag som bedriver verksamhet i städer och stadsnära landsbygd. Företagsstöd på skärgårdsområden Oberoende av landsbygdstyp kan TE-centralen bevilja företagsstöd från landsbygdsprogrammet till jordbruks- och mikroföretag. Dessutom kan stöd beviljas till SME-företag inom första gradens förädling av jordbruksprodukter. 4 4

5 Bild 1. Karta över stödområden i samband med investeringsstöd för företag (landsbygdsprogrammet) 5 5

6 Bild 2. Landsbygdstyper 6 6

7 Investeringsstöd för företag Stöd kan sökas av: - gårdar som bedriver eller börjar bedriva annan företagsverksamhet vid sidan av jordbruket -mikroföretag på landsbygden med färre än 10 arbetstagare - SME-företag med färre än 250 arbetstagare som bedriver första gradens förädling av jordbruksprodukter Gårdar och mikroföretag kan beviljas bidrag för förvärv av anläggningstillgångar som behövs när företagsverksamhet inleds eller utvidgas och för ändrings- och förbättringsarbeten som gäller dem. Bidrag beviljas inte för förvärv av omsättningstillgångar och driftskapital. SME-företag kan i huvudsak beviljas bidrag för investeringar som stöder ökad produktivitet vid första gradens förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter, förbättrad produktkvalitet och internationalisering av verksamheten. Stödbeloppet är beroende av hur stort företaget är och inom vilket nationellt stödområde det har sin hemort. Tabellen här invid anger investeringsstödet när det gäller olika företagsklasser och stödområden. Medelstora företag sysselsätter färre än 250 arbetstagare och har en årlig omsättning om högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro. Små företag sysselsätter färre än 50 arbetstagare och har en årlig omsättning eller årlig balansomslutning om högst 10 miljoner euro. Mikroföretag sysselsätter färre än tio personer och har en årlig omsättning eller årlig balansomslutning om högst 2 miljoner euro. Investeringsstöd får beviljas jordbruksföretag, mikroföretag, små företag och medelstora företag så, att det maximala stödet uttryckt i procent av den godtagbara kostnaden för en investering är följande: Nationellt stödområde Medelstora företag procent Små företag procent Stödområde I Stödområde II glest bebyggd landsbygd 35 Stödområde III glest bebyggd landsbygd 30 Jordbruks- och mikroföretag procent Investeringens art och betydelse beaktas vid fastställande av investeringsstödets belopp. TE-centralen har fri prövningsrätt beträffande stödnivåerna och kan tillämpa lägre stödnivåer än de maximala. TE-centralens stödhandläggare ger närmare information om stödnivåerna i de enskilda projekten Startstöd för företag Stöd kan sökas av -företag som inleder sin verksamhet eller -företag som ännu inte har några avlönade arbetstagare Företag som inleder eller utvidgar sin verksamhet kan få startstöd när de anställer sina första utomstående arbetstagare. Stödet beviljas i högst två års tid för avlöning av arbetskraft i en omfattning som motsvarar sammanlagt högst två årsverken. Det är alltså möjligt att stödja anställningen av en arbetstagare i två år, anställningen av två arbetstagare i ett år eller anställningen av fyra arbetstagare i ett halvt år. Längden på stödperioden prövas i de enskilda fallen. 7

8 Stödet kan utgöra högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna. Godtagbara kostnader är skäliga lönekostnader i form av pengar och naturaförmåner på vilka förskottsinnehållning skall verkställas. 8 Startstöd kan inte beviljas till SME-företag inom första gradens förädling av jordbruksprodukter, till mikroföretag som bedriver småskalig mekanisk träförädling eller produktion av energi som baserar sig på åker- och skogsbiomassa Stöd för utveckling av företag eller företagsgrupper Stöd kan sökas av -gårdar som bedriver annan företagsverksamhet vid sidan av jordbruket -mikroföretag på landsbygden och -SME-företag som bedriver första gradens förädling. Bidrag kan beviljas för förvärv av sådan utomstående sakkunskap och kompetens som är till hjälp när det gäller att utveckla företagets produkter, produktionsmetoder eller marknadsföring eller att förbättra företagets affärsverksamhet på annat sätt. Ett utvecklingsprojekt kan genomföras av en grupp som består av minst tre företag. Alla företag som deltar i projektet ska uppfylla villkoren enligt programmet. Godtagbara kostnader utgörs av förvärv av utomstående sakkunnigtjänster och utbildning samt övriga kostnader för utvecklingsprojekt. Undantag: kostnader som hänförs till investeringar i anläggningstillgångar. Stöd kan, beroende av åtgärderna, kostnaderna och företagets bransch, beviljas till högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna. Ett företag som bedriver första gradens förädling eller marknadsföring av jordbruksprodukter eller ett mikroföretag som bedriver småskalig mekanisk träförädling eller produktion av energiprodukter baserade på åker- och skogsbiomassa kan beviljas utvecklingsstöd till högst 40 procent av kostnaderna för utvecklingsåtgärden. Utvecklingsstöd kan också beviljas innan företagsverksamheten startas för att utreda verksamhetsförutsättningarna för ett företag, varvid stöd kan beviljas till högst 90 procent av kostnader som får uppgå till högst 1500 euro. 8

9 2 Arbets- och näringsministeriet, (ANM), understöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 9 Lagstiftningen om finansieringen av företag har förnyats. De nya författningarna trädde i kraft I början av året startade också en ny EU-programperiod som pågår åren Enligt författningarna är målen att långsiktigt förbättra de små- och medelstora företagens konkurrenskraft genom att utveckla kompetens, teknologinivå, förutsättningarna för internationalisering och företagens verksamhetsmiljöer. Finansieringen ska främst riktas till företag som har goda tillväxtmöjligheter. 2.1 Landskapet Österbotten: Österbottens TE-centrals riktlinjer vid finansiering av företagsprojekt i landskapet Österbotten Den företagsfinansiering som beviljas av Österbottens TE-central innehåller delvis EU -finansierade och delvis nationella stöd. Utvecklingsunderstöd till företag är prövningsbaserat stöd som ansöks från TE-centralen innan verksamheten inleds. Den förnyade företagsstödslagstiftningen erbjuder mycket mångsidiga möjligheter till finansiering av SME-företag. Eftersom anslagen är otillräckliga i förhållande till företagens behov är det ändamålsenligt att göra upp riktlinjer för finansieringen. Dessa tillämpas sedan vid finansiering av projekt som bereds på Österbottens TE-centrals företagsavdelning. Enligt den nya lagstiftningen, som trädde i kraft , kan understöd beviljas till företagens materiella och immateriella investeringar och /eller andra utvecklingsåtgärder. Vidare kan till ett litet företag 1 beviljas utvecklingsunderstöd för bl.a. lönekostnader. Därtill kan offentliga och privata sammanslutningar beviljas understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö till projekt som genomförs i syfte att förbättra förutsättningarna för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö eller företagsverksamhet. Enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 675/2007 riktas understöd till projekt som främjar: 1) uppkomsten av ny företagsverksamhet, 2) utvecklandet och ibruktagandet av nya produkter, tjänster och produktionsmetoder, 3) kommersialiseringen av forskningsresultat och innovationsverksamhet, 4) tillämpningen och införandet av ny teknik, 5) samarbetet mellan små och medelstora företag, 6) diversifieringen eller förstärkningen av företagsverksamheten i regionerna eller 7) samarbetet mellan företag och läro- eller forskningsanstalter samt samarbetet mellan företag och andra offentliga samfund. EU-delfinansierat understöd kan beviljas sådana projekt som uppfyller kriterier och mål om regional konkurrenskraft och sysselsättning enligt ERUF åtgärdsprogrammet för Västra Finland , handlingslinje 1. (Främjande av företagsverksamhet), handlingslinje 2 (Innovationsverksamhet och nätverksbyggande samt förstärkning av kompetensstrukturer) och handlingslinje 4 (Vasa stads område, enl. HL 1 och 2) De viktigaste linjedragningarna och kriterierna vid finansiering av EU-delfinansierade projekt Följande branscher utgör kärnområden i landskapet Österbotten: energi, metall, ICT, trä-, plast-, livsmedelsoch servicebranscherna. 1 företag med färre än 50 anställda och omsättning eller balansomslutning max. 10 milj. euro 9

10 - utvecklingsunderstöd beviljas till produktions- och serviceföretag samt vårdföretag - utvecklingsprojekt har företräde 10 Stöd beviljas i regel inte för byggande av verksamhetsutrymmen. Beträffande anskaffningar av maskiner och anordningar finansieras i första hand nya anskaffningar. Vid behandlingen av projekt bedöms stödets betydelse för verksamheten. Minimistorleken på projekt som stöds är Företagsavdelningen behandlar alla understödsansökningar från mikroföretag i städerna Vasa, Jakobstad och Kaskö samt i Korsholms kommun, förutom skärgårdsområdena, och i Larsmo kommun undantaget Eugmo området. Företagsavdelningen behandlar ansökan om understöd för skäliga kalkylerade lönekostnader till mikroföretag som inleder sin verksamhet (startstöd) i hela landskapet Österbotten. Övriga investerings- och utvecklingsansökningar från mikro- och jordbruksföretag i Österbotten samt från SME-företag som idkar första gradens förädling av jordbruksprodukter behandlas av landsbygdsavdelningen. Med ett mikroföretag avses ett företag med färre än 10 arbetstagare vars omsättning eller balansomslutning uppgår till högst 2 milj., och som uppfyller kriterier för oberoende företag och andra kännetecken som ingår i kommissionens rekommendation. 2.2 Landskapet Mellersta-Österbotten: Österbottens TE-centrals riktlinjer för utvecklingsunderstöd till företag i projekt i Mellersta-Österbotten Den nya lagen som reglerar beviljandet av statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006), och statsrådets förordning (675/2007) i anknytning till denna, trädde i kraft Dessutom regleras beviljandet av stöd av Arbets- och näringsministeriets (ANM, tidigare HIM) årsanvisning, handbok, finansieringsriktlinjer och övriga anvisningar från ANM. Den inleddes genomförandet av det regionala konkurrenskrafts- och sysselsättningsmålet för Norra Finlands ERUF- åtgärdsprogram , samt användningen av medel inom HIM:s ( senare ANM) förvaltningsområde för företagsavdelningarnas projekt. Största delen av de understöd som Österbottens TE-centrals företagsavdelning beviljar inom Mellersta Österbottens område kommer via detta program. Utvecklingsbidrag till företag är behovsprövade stöd. Dessa ansöks via TE-centralen i större omfattning än vad som inom ramarna för erhållna medel är möjligt att bevilja. Den förnyade lagstiftningen om företagsunderstöd medger mångsidigare möjligheter för finansiering, främst gällande SME-företagen. Eftersom anslagen årligen är otillräckliga i förhållande till företagens påvisade behov är det ändamålsenligt att på TE-centralsnivå uppgöra riktlinjer för finansiering av företag. Dessa riktlinjer efterföljs vid finansiering av företagsprojekt som bereds på Österbottens TE-centrals företagsavdelning vid Karlebyenheten. Riktlinjerna grundar sig bl.a. på de prioriteringar man har på landskapsnivå i Mellersta Österbotten, på TE-centralens åsikt om stödets inverkan på snedvridning av konkurrenskraften, på utvärdering av stödens inverkningar samt beaktande av andra aktörers finansieringsmöjligheter. Dessa finansieringsriktlinjer har beretts i samråd med Österbottens TE-centrals företagsavdelning och Mellersta Österbottens förbund och har behandlats och godkänts av Mellersta Österbottens samarbetsgrupps sekretariat och av landskapets samarbetsgrupp Riktlinjerna justeras årligen vid behov i samband med beredningen av utformningen av samarbetsdokument för landskapet Mellersta Österbotten Inriktning och prövning av understöd I lagstiftningen förutsätts att projektet har en betydande inverkan på företagets tillväxt, teknologi, internationalisering, produktivitet eller affärskompetens. Understöd kan beviljas för projekt där understödet på ett betydande sätt bedöms kunna bidra till att: 10

11 11 1) projektet genomförs enligt en snabbare tidtabell, 2) projektet genomförs med högre kvalitet, 3) projektet genomförs i större omfattning eller 4) att projektet över huvud taget genomförs. Understödet är prövningsbaserat och alla projekt bedöms separat. Understöd inriktas i huvudsak på SMEföretags projekt som främjar: - uppkomsten av ny företagsverksamhet, - utvecklandet och ibruktagandet av nya produkter, tjänster och produktionsmetoder, - tillämpningen och införandet av ny teknik, - samarbetet mellan små och medelstora företag, - diversifieringen eller förstärkningen av företagsverksamheten i regionerna eller - samarbetet mellan företag och läro- eller forskningsanstalter samt samarbetet mellan företag och andra offentliga samfund. Understödet riktas till målmedvetna satsningar på allt från daglig verksamhet till separata helheter som utvecklar företagets verksamhet och som har stor betydelse i förhållande till företagets storlek. Finansieringen riktas speciellt till projekt som utvecklar SME-företagen på ett heltäckande sätt ( inom projektet utvecklas såväl kompetens som teknologi). Ifall projektet endast omfattar maskin- anordnings- eller byggnadsinvesteringar, måste projektet speciellt bra främja målen enligt lagen och ERUF- programmets handlingslinjer Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd Förutsättningarna för beviljande av stöd är bland annat: - kontinuerlig lönsam verksamhet - inga betydande betalningsanmärkningar (till exempel obetalda skatter), stöd kan i regel inte beviljas till ett företag i skuldsanering - ny produkt/tjänst/produktionssätt - inte många direkta konkurrenter eller/ och - växande marknader -företagarens förutsättningar att nå större marknader ( kompetens, resurser, existerande potentiella kundkontakter, nätverk). Understöd kan inte beviljas till företag inom fiskerihushållning, jordbruk, skogsbruk eller första gradens förädling/marknadsföring av jordbruksprodukter (förutom produktion av bioetanol eller biogas ämnat för användning i trafiken). Vid finansiering av serviceföretag ligger fokus på utveckling men småskaliga investeringar är möjliga. I samband med utvecklingsprojekt bedöms också lämpligheten hos producerade tjänster och TYKESprogrammet. Mikroföretagsprojekt som passar in i landsbygdsprogrammet och förverkligas utanför tätortsområden styrs till landsbygdsavdelningen eller aktionsgruppen. Enligt avdelningarnas samarbetsavtal behandlar landsbygdsavdelningen företag som sysselsätter under 10 personer och vars omsättning är under 2 milj. euro och som enligt definitionen inte tillhör Karleby. I förordningen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet är endast den maximala stödnivån fastställd. Stöd beviljas inte automatiskt enligt denna nivå. Enligt ministeriets årsanvisning är den normala stödnivån 5-10 procentenheter lägre än den maximala nivån. Den regionala synen på utveckling, utmanande områden, samt projektets innehåll, art och betydelse beaktas då man funderar på höjning. Stödet riktas på de kostnader som har mest betydelse för projektet. Inom utvecklingsprojekt ges företräde till lönekostnader för experttjänster och nyckelpersoner. På motiverade grunder kan stöd ges för begagnade maskiner och anordningar. 11

12 Prioriteringarna inom branscherna Mål för företagsfinansiering är enligt Mellersta Österbottens landskapsprogram i första hand kärnområdena metall och maskinverkstad, trä, båt, ICT, kemi, bioenergi- och miljöteknik, turism och service samt tillväxtföretag inriktade på internationalisering. Inom servicebranschen riktas stödet till projekt som skapar nya innovativa tjänster för företags- och servicebranschen samt turismen. Den verksamhet som understöds ska på ett betydande sätt förbättra företagens konkurrenskraft. Projektet ska också vara betydande i förhållande till företagets storlek. Utvecklingsprojekten har företräde. För anställning av en nyckelperson i ett utvecklingsprojekt kan beviljas understöd under det första året. I framtiden är även gruvdrift av stor betydelse för landskapet. För stödjande av storskaliga investerings- och utvecklingsprojekt inom gruvdrift försöker man i första hand att hitta ersättande nationella eller andra eventuella finansieringslösningar. Av konkurrensskäl beviljas i regel inte stöd till branscher som främst inriktar sig på lokala marknader och på privat konsumtion där verksamheten grundar sig på offertförfarande och där arbetet i huvudsak utförs på entreprenad. Det är möjligt att stödja andra branscher, ifall projektet speciellt väl passar in på EU-programmet. Företag inom konsultbranschen stöds enbart av speciella skäl. (inte vanlig affärsmässig konsultering, konkurrenssituationen måste beaktas). Projekt inom detalj- och partihandel stöds inte (undantag stöd till byabutiker). Beträffande företag inom vård- och socialbranschen följs riktlinjerna för finansiering som uppgjorts av branschchefen på HIM; man förhåller sig avvaktande till stöd för investeringar i branschen. I samband med utvecklingsprojekt är det möjligt att stöda småskaliga investeringar. Övriga projekt, som utvecklande av affärsverksamhetskompetens är möjliga Nyetablerade företag Bland nyetablerade företag beviljas understöd närmast till små innovativa producerande företag eller företag som producerar tjänster till andra företag. Projektet ska ha betydande inverkan på etableringen av företaget, för tillväxtförutsättningar, teknologi, internationalisering, produktivitet eller affärsverksamhetskompetens. Nya innovativa företag kan beviljas understöd för lönekostnader för företagarens kalkylmässiga lön under ett års tid. Till nya vanliga företag beviljas inte stöd för lönekostnader Investeringar Fastighetsköp stöds inte. Man förhåller sig mer kritiskt än tidigare till stöd för byggande av verksamhetsutrymmen. Inom dessa projekt söker man andra finansieringsmodeller, bl.a. via Finnveras räntestödslösningar. Byggande av industrihallar kan stödas genom projekt som ökar produktionen och som har en betydande inverkan på uppkomst av nya arbetsplatser. Den beräknade tiden för genomförande av investeringar är i regel 12 månader. 12

13 Bild 3. Karta över stödområden 13 13

14 Bilaga 1. Anvisningar för ansökan om understöd för utvecklande av företag (Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 1336/2006) 14 1 GRUNDERNA FÖR BEVILJANDE AV UTVECKLINGSSTÖD Understödet för utvecklande av företag är ett statligt understöd som beviljas enligt prövning och som företag kan ansöka om för investeringar eller andra utvecklingsåtgärder. Ett litet företag kan ansöka om understödet även för att kunna anställa nya arbetstagare. Ett litet innovativt företag kan dessutom ansöka om understöd förutom för täckande av lönekostnader också för andra omkostnader. Utvecklingsstöd kan även beviljas kommuner, eller sådana fastighetsbolag i vilka kommunen är delägare, för byggande av verksamhetslokaler som ställs till förfogande för små och med medelstora företag. Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för projekt som på lång sikt förbättrar företagets konkurrenskraft och som bedöms ha betydande inverkan på företagets tillväxt, teknologi, internationalisering, produktivitet eller affärskompetens. Som en faktor som talar för att understöd skall beviljas betraktas projektets gynnsamma effekter på sysselsättningen, miljön och jämställdheten. Ansökan om utvecklingsstöd skall inlämnas innan projektet inleds. För att understöd kan beviljas för en investering på stödområde I och II förutsätts dessutom att sökanden innan projektet inleds från TE-centralen erhåller en bekräftelse enligt punkt 5 i anvisningarna (Ansökan om och utbetalning av utvecklingsstöd) på att projektet enligt en preliminär bedömning uppfyller de grundläggande villkoren för understödet. Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för projekt som på lång sikt förbättrar företagets konkurrenskraft då detta inleder sin verksamhet eller utvidgar eller utvecklar verksamheten. Ett projekt som är föremål för understöd skall vara betydande med tanke på utvecklandet av företagets verksamhet. Ett villkor för att understöd skall kunna beviljas är att företaget uppskattas ha förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet och att understödet bedöms ha betydande konsekvenser för genomförandet av projektet. Utvecklingsstöd kan inte beviljas för fiskeri, jordbruk eller skogsbruk. Understöd kan inte heller beviljas för förädling eller marknadsföring av jordbruksprodukter, med undantag av investeringar som sammanhänger med produktion av bioetanol som är avsedd för användning i trafiken. 2 PROJEKTPLAN Utvecklingsstödet beviljas för ett projekt som har avgränsats enligt en projektplan som företaget presenterat. Projektplanen presenteras i en separat bilaga. Projektplanen skall vara detaljerad och den skall besvara följande frågor: vilka är projektets konkreta mål vilka separata åtgärder projektet består av och vilket är innehållet i varje åtgärd vilka är utgifterna för projektet specificerade enligt delområde eller åtgärd vilka är projektets verkningar på företagets verksamhet vilken tidtabell har projektet För varje resa som ingår i projektet skall i projektplanen presenteras resans mål, tidtabell och syfte. De utomstående sakkunnigtjänster och andra tjänster (t.ex. konsulteringar) som anskaffas skall i regel basera sig på ett skriftligt anbud. En kopia av anbudet skall bifogas ansökan. Om någon utomstående tjänst som föreslås bli omfattad av ansökan inte baserar sig på ett anbud, skall man i projektplanen ge en motivering till varför något anbud inte finns. Projektplanen och övriga bilagor skall dateras och förses med officiell underskrift. 4 DEFINITIONER PÅ FÖRETAGS STORLEK Med små och medelstora företag avses företag som sysselsätter färre än 250 personer och som har en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro. Dessutom skall företagen uppfylla kriteriet om oberoende och övriga kännetecken på små och medelstora företag som ingår i EU kommissionens rekommendation.

15 Med ett litet företag avses företag som sysselsätter färre än 50 personer och som har en årlig omsättning eller en balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro. Företaget skall dessutom uppfylla kriteriet om oberoende och övriga kännetecken på små företag som ingår i EU-kommissionen rekommendation. Med mikroföretag avses företag som sysselsätter färre än 10 anställda och som har en årlig omsättning eller balansomslutning som inte överstiger två miljoner euro. Företagen skall dessutom uppfylla kriteriet om oberoende och övriga kännetecken på ett litet företag som ingår i EU-kommissionens rekommendation. 4 UTGIFTER SOM OMFATTAS AV UTVECKLINGSSTÖDET OCH MAXIMIBELOPPET AV UNDERSTÖD 4.1 INVESTERINGAR Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för materiella och immateriella investeringar. Med materiella investeringar avses anskaffning av mark, byggnader, maskiner, anordningar och inventarier. Också kostnader för långvarig hyrning av maskiner och anordningar kan godkännas för högst tre år. Med immateriella investeringar avses förvärv av patenträttigheter, licenser, know-how och ickepatentskyddad teknisk kunskap som hänför sig till överföring av teknik. En förutsättning för att utvecklingsstöd kan beviljas för en investering, är att stödtagaren finansierar minst 25 % av anskaffningsutgifterna för investeringen med sådan finansiering där det inte ingår finansiering som har beviljats av en offentlig finansiär. Utvecklingsstöd kan inte beviljas för anskaffning av lastbil, paketbil eller annan liknande transportmateriel. Ett stort företag kan beviljas utvecklingsstöd endast för nyanskaffningar. Summan av procentandelarna av understöd för utvecklande av företag som beviljas för en investering och annat stöd som betraktas som statligt stöd kan uppgå till högst den procentandel av anskaffningsutgiften för investeringen som anges i tabellen nedan: 15 STÖDOMRÅDE 1 STÖDOMRÅDE II STÖDOMRÅDE III Maximal Maximal Maximal procentandel procentandel procentandel Stora företag Medelstora ,5 företag Små företag Mikroföretag Mikroföretag i glesbygden Understöd kan inte beviljas ett stort företag på stödområde II i Övre Birkalands ekonomiska region och Kuusankoski stad. Summan av procentandelarna av understöd för utvecklande av företag som beviljas ett företag inom trafiksektorn för finansiering av en investering och annat stöd som betraktas som statligt stöd får på stödområde I uppgå till högst 15 procent av anskaffningsutgiften för investeringen. På stödområde II är understödets procentandel för små och medelstora företag högst 15 procent och för stora företag högst 10 procent. På stödområde III är understödets procentandel för små företag högst 15 procent och för medelstora företag högst 7,5 procent. För små och medelstora företag på små öar och skärgårdsområden inom stödområde II vilka räknas upp i punkterna FI181, FI183 och FI195 i bilagan till Europeiska kommissionens beslut om statligt stöd N 359/2006 är understödets procentandel högst 10 procent.

16 4.2 ANDRA UTVECKLINGSÅTGÄRDER 16 Understöd till utvecklande av företag kan förutom för investeringar beviljas även för andra utvecklingsåtgärder. Med andra utvecklingsåtgärder avses utvecklande av företagets affärskompetens, internationalisering samt produkter och produktionsmetoder, utredning av förutsättningarna för grundande av och verksamhetsbetingelserna för ett företag samt annat med detta jämförbart betydelsefullt utvecklande av företagsverksamheten. Utgifter som orsakas av andra utvecklingsåtgärder och som godkänns inom ramen för understödet kan vara: 1) Utgifter för anskaffning av tjänster och sakkunniga utifrån; 2) Lönekostnader; 3) Resekostnader; 4) Utgifter för deltagande i mässor eller utställningar utomlands 5) Utgifter för anskaffning eller hyrning av maskiner och anordningar, till den del dessa hänför sig till utvecklandet av produkter eller produktionsmetoder samt 6) Utgifterna för anskaffning av råvaror och halvfabrikat, varvid understöd kan beviljas endast för utvecklande av produkter och produktionsmetoder Inom ramen för understödet kan i regel godkännas endast sådana lönekostnader som orsakas av att en ny tjänsteman som är viktig för genomförandet av projektet (nyckelperson) anställs vid företaget. Inom ramen för understödet kan av särskilda skäl godkännas också lönekostnader för företagets befintliga personal, förutsatt att personen har en väsentlig betydelse för genomförandet av utvecklingsåtgärden och att arbetstagarens tidsanvändning inom projektet följs upp genom en särskild skriftlig arbetstidsuppföljning på tim- eller dagisnivå, som kan kontrolleras i samband med utbetalningen. Inom ramen för understödet godkänns lönekostnaderna utan arbetsgivaravgifter. Summan av de sammanräknade procentandelarna av understöd för utvecklande av företag och annat stöd som betraktas som statligt stöd kan uppgå till högst 50 %. 4.3 LÖNEKOSTNADER OCH ANDRA OMKOSTNADER Ett litet företag som inleder eller utvidgar sin verksamhet kan beviljas utvecklingsstöd på basis av lönekostnaderna för ny personal som anställs vid företaget. I sådana fall kan lönekostnader utan arbetsgivaravgifter godkännas att omfattas av stödet. Ett litet företag som inleder sin verksamhet kan beviljas understöd även på basis av företagarens skäliga kalkylmässiga lönekostnader. Understöd kan också beviljas ett litet innovativt företag för utgifter som föranleds av användningen av sakkunnigtjänster och andra tjänster samt för utgifter för hyrning av verksamhetslokaler och anordningar. Understödet kan uppgå till högst 50 procent och beviljas för högst 24 månader. Understödet beviljas som de minimis - stöd. 5 ANSÖKAN OCH UTBETALNING AV UTVECKLINGSSTÖD Ansökan om utvecklingsstöd skall inlämnas till den TE-central inom vars verksamhetsområde projektet genomförs innan projektet inleds. Observera att redan det att man ingår ett avtal eller gör en beställning som gäller projektet innebär att projektet inleds. För att understöd kan beviljas för investeringar på stödområde I och II förutsätts att sökanden innan projektet inleds från TE-centralen erhåller en preliminär skriftlig bekräftelse enligt åläggandet i artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 på att projektet uppfyller de grundläggande villkoren för beviljande av understöd. TE-centralen tar slutgiltigt ställning till eventuellt beviljande av understöd senare på basis av en noggrannare granskning av ansökningen. Om projektet har inletts innan sökanden mottagit TE-centralens bekräftelse enligt ovan, kan understöd för projektet inte beviljas på basis av kommissionens ovan nämnda förordning. Understödstagaren skall upprätta projektbokföring av de utgifter för projektet som omfattas av understödet. Projektbokföringen skall utgöra en del av företagets bokföring enligt bokföringslagen om inte annat har överenskommits med TE-centralen. Understödstagaren skall tillställa TE-centralen en projektspecifik utskrift av bokföringen av de utgifter som omfattas av understödet för att understödet skall kunna betalas ut.

17 TE-centralen betalar ut utvecklingsstödet på en särskild ansökan i den takt projektet framskrider utgående från de villkor som ställts och en godtagbar avräkning. Det är klokt att kontakta en sakkunnig på TE-centralen redan idet skede då projektet planeras, innan ansökan inlämnas. Detta gör att utarbetandet av en eventuell ansökan och behandlingen av denna vid TE-centralen går smidigare. Sökanden får samtidigt mer upplysningar om de grunder på vilka utvecklingsstöd beviljas. 6 DE MINIMIS TUKI (S.k. stöd av mindre betydelse) De minimis-stöd innebär att företag kan få högst euro (ett företag inom trafiksektorn högst euro) i offentligt stöd i form av de minimis-stöd under det berörda beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren. Understödstagaren svarar för att det sammanlagda beloppet av understöd som betalas ut av olika instanser (ministerier, myndigheter som är underställda ministerierna, Tekes, Finnvera Abp, kommunerna och landskapsförbunden) inte överstiger nämnda belopp. 7 BEDÖMNING AV UNDERSTÖDETS OCH PROJEKTETS VERKNINGAR: (Punkt 17 i ansökan) Ny permanent heltidsarbetsplats En ny arbetsplats kan vara a) en permanent heltidsarbetsplats eller b) en säsongarbetsplats (sommar/vinter) eller deltidsarbetsplats (t.ex. 50 % av arbetstiden för en heltidsarbetsplats), men ändå till sin art en permanent arbetsplats. a) En permanent heltidsarbetsplats räknas i sig som en arbetsplats. Nya permanenta heltidsarbetsplatser är uppgifter som kan bedömas räcka längre än fem år. b) Arbetsförhållanden som är säsongbetonade eller på deltid, vilka kan bedömas räcka längre än fem år. Dessa arbetsförhållanden omvandlas till permanenta heltidsarbetsplatser på följande sätt: t.ex. två arbetsförhållanden på deltid, där personerna har en arbetsdag på fyra timmar, räknas som en arbetsplats (antagandet är en 8-timmars arbetsdag, eller en annan normal längd på en arbetsdag i ett företag). Eller t.ex. två fortgående arbetsförhållanden, där arbetstiden är sex månader per år, utgör tillsammans en permanent heltidsarbetsplats. En omsorgsfullt ifylld blankett och adekvata bilagor möjliggör en smidig behandling av ansökan. Ytterligare upplysningar samt kontaktinformation om TE-centralerna: 17

18 Bilaga 2. Beviljande av företagsstöd och anvisningar för ifyllandet av ansökan om företagsstöd (Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland ) 18 ALLMÄNT Denna ansökningsblankett används vid ansökan om investeringsstöd för företag, stöd för utveckling av företag och startstöd för företagsverksamhet ur programmet för utveckling av landsbygden i Fasta Finland enligt lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) och statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden (632/2007). Programmet för utveckling av landsbygden i Fasta Finland har som sitt främsta mål att genom mångsidigare näringsverksamhet öka antalet arbetsplatser och utkomstmöjligheterna för invånarna i landsbygdslika områden. Arbetskrafts- och näringscentralerna har utarbetat regionala landsbygdsutvecklingsplaner och de lokala aktionsgrupperna lokala landsbygdsutvecklingsplaner. Information om det regionala landsbygdsutvecklingsprogrammet fås av arbetskrafts- och näringscentralen och information om det lokala landsbygdsutvecklingsprogrammet av aktionsgruppen. Ansökan om stöd Företagsstöd kan sökas hos den lokala arbetskrafts- och näringscentralen eller ur finansieringskvoten för den lokala aktionsgruppen. Vid ansökan om stöd hos arbetskrafts- och näringscentralen skall ansökan lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentral på vars verksamhetsområde man ämnar genomföra den åtgärd som stöds. Vid ansökan om stöd ur finansieringskvoten för den lokala aktionsgruppen skall ansökan lämnas till den aktionsgrupp på vars område man ämnar genomföra den åtgärd som stöds. Stöden skall sökas innan åtgärden inleds. Ansökan skall fyllas i omsorgsfullt och till den fogas alla nödvändiga bilagor. Användningen av stödet kontrolleras och övervakas och stödets verkningsfullhet bedöms även på basis av uppgifterna i ansökan, varför uppgifterna skall vara riktiga och uppskattningarna så realistiska som möjligt. Arbetskrafts- och näringscentralen och aktionsgruppen kan begära ytterligare utredningar och preciseringar innan beslutet fattas och utlåtande ges. Anhängiggörande av ansökan och påbörjande av åtgärden Stöd kan beviljas för nödvändiga och skäliga kostnader som orsakas av den åtgärd som stöds och som har uppkommit efter det att stödansökan har blivit anhängig. När finansiering söks hos arbetskrafts- och näringscentralen blir ansökan anhängig då den har lämnats in till den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen. Vid ansökan om finansiering ur finansieringskvoten för en lokal aktionsgrupp blir ansökan anhängig när den har lämnats in till den behöriga lokala aktionsgruppen. Aktionsgruppen behandlar de ansökningar som lämnats in till gruppen och ger ett utlåtande om dem. Gruppen skickar stödansökan och utlåtandet till arbetskrafts- och näringscentralen som fattar beslut om beviljandet av stöd. Före arbetskrafts- och näringscentralens finansieringsbeslut genomför sökanden åtgärden på sitt eget ansvar, eftersom det inte är säkert att finansieringsstöd beviljas. Villkor för företagsstöd En investering eller annan åtgärd som stöds skall hänföra sig till sådan företagsverksamhet som ökar försörjningsmöjligheterna för befolkningen i programområdet, gör näringsverksamheten i området mångsidigare eller förbättrar näringsverksamhetens struktur utan att ändå försvaga de verksamma företagens verksamhetsbetingelser. När ett företag som är större än ett mikroföretag bedriver första gradens förädling eller marknadsföring av jordbruksprodukter kan verksamheten stödjas bara om mer än hälften av företagets omsättning härrör från verksamheten i fråga. En förutsättning för att stöd skall beviljas är att stödet är nödvändigt med tanke på den företagsverksamhet som är föremål för stödet. Företagsstöd kan beviljas: jordbruksföretag (gårdsbruksenheter) som bedriver eller börjar bedriva annan företagsverksamhet än jordbruk. Jordbruksföretaget anses utvidga sin verksamhet utanför jordbruket om det börjar producera tjänster eller tillverka andra

19 produkter än jordbruksprodukter på eller utifrån gårdsbruksenheten. mikroföretag på landsbygden som inleder, utvidgar eller utvecklar sin verksamhet och - som sysselsätter färre än 10 arbetstagare - har en årlig omsättning eller årlig balansomslutning om högst 2 miljoner euro små och medelstora företag som bedriver första gradens förädling av jordbruksprodukter och som utvecklar sin verksamhet och - som sysselsätter färre än 250 arbetstagare - har en årlig omsättning om högst 50 miljoner euro eller årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro - som till högst en fjärdedel ägs av ett större företag Ytterligare information om uträkningen av antalet arbetstagare ingår i punkt 7. Föremålet för en investering som fått stöd får inte varaktigt eller i betydande grad användas för annan företagsverksamhet än den som stödet gäller innan fem år har förflutit från betalningen av den sista stödposten. Den företagsverksamhet som är föremål för stödet får inte läggas ned eller inskränkas väsentligt innan fem år förflutit från betalningen av den sista stödposten. 1. STÖDFORM Anteckna vilka stöd som söks med denna ansökan: investeringsstöd för företag, stöd för utveckling av företag, startstöd för företag. Investeringsstöd för företag Investeringsstöd för företag kan beviljas för kostnaderna för ritande, uppförande, utvidgande, reparation och förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning samt för förvärv av immateriella rättigheter, maskiner och anordningar eller för kostnader förorsakade av anskaffning av övriga för företagsverksamheten nödvändiga anläggningstillgångar. Stöd kan beviljas för kostnaderna för förvärv av mark i samband med förvärv av en byggnad. En förutsättning för att investeringsstöd skall beviljas är att det finns en marknad för de produkter som produceras i den företagsverksamhet som stöds. Stöd kan beviljas för en investering som behövs i företagsverksamheten och är av väsentlig 19 betydelse för inledande eller utvidgning av företagsverksamheten eller för företagets möjlighet att fortsätta sin verksamhet till följd att förhållandena på marknaden har förändrats. Beviljandet av stöd förutsätter att investeringen genomförs på det med avseende på investeringens syfte totalekonomiskt sett mest fördelaktiga sättet. När totalekonomin för en investering bedöms beaktas förutom investeringskostnaderna investeringens användningstid, beskaffenhet, drifts- och underhållskostnader samt motsvarande omständigheter. Beviljandet av stöd förutsätter dessutom att stödtagaren ska hålla byggnadsinvesteringsobjekt försäkrade som sig bör, åtminstone tills det för ändamålet beviljade stödet har betalts i sin helhet. Följande investeringar omfattas inte av stödet: - anskaffning av traktorer till jordbruksföretag, - anskaffning av avverkningsmaskiner eller lastbärande skogstraktorer, - produktion av torv som är avsedd för energianvändning - förvärv av aktier eller andelar i ett annat företag eller förvärv av ett annat företags affärsverksamhet eller för en åtgärd som syftar till att finansiera ägarbytet i ett företag, - förvärv av en fastighet eller byggnader hos ett offentligt samfund, om inte föremålet för förvärvet har varit till salu offentligt i minst två månader för att gängse värde skall kunna klarläggas eller om inte anskaffningspriset för det baserar sig på en uppskattning av gängse pris som minst två av säljaren oberoende bedömare har gjort, - en för företaget sedvanlig ersättningsinvestering som inte inbegriper väsentlig utvidgning av det objekt som skall ersättas eller introduktion av helt ny teknik. Stöd för utveckling av företag Stöd för utveckling av företag kan beviljas för kostnaderna för utvecklingsarbete och planering av det. Utvecklingsstöd kan beviljas ett företag för sådan sakkunnighjälp eller utbildning som förvärvas utanför företaget och med vars hjälp företaget kan planera en effektivisering, utvidgning eller omläggning av sin verksamhet, leta efter nya marknader, förbättra produktkvaliteten, utveckla nya produkter eller på annat sätt förbättra sin affärsverksamhet. Stöd kan dessutom beviljas för extra kostnader som utvecklingsarbetet föranleder företaget.

20 Beviljandet av stöd förutsätter att åtgärdens beskaffenhet eller omfattning är exceptionell i förhållande till företagets normala affärsverksamhet eller att det är fråga om en utredning som gäller förutsättningarna för att starta eller avsevärt utvidga ett företag. Stöd för utveckling av företag kan användas för att stödja 1) utveckling och introduktion av nya produkter och tjänster samt produktionsmetoder, 2) kommersialisering av innovationer och forskningsresultat, 3) främjande av forskning och produktutveckling, 4) bildande av företagsnätverk, 5) höjning av den för företagets verksamhet väsentliga affärskompetensen. Stöd för utveckling av företag kan beviljas för sådana skäliga kostnader för företagsutveckling som följer av 1) anlitande av externa tjänster och sakkunniga, 2) resor, 3) löner vid visstidsanställning av sakkunniga, 4) deltagande i mässor eller utställningar, 5) anskaffning eller hyra av maskiner och anordningar (utgiften måste rikta sig till utvecklingsåtgärden och inte gälla anläggningstillgångar som anskaffas för produktionsverksamhet), 6) anskaffning av råvaror och halvfabrikat, 7) andra kostnader för utvecklingsverksamheten som specificeras i en plan. 8) sådana bokförings-, övervaknings- och rapporteringskostnader som följer av att stöd har beviljats en företagsgrupp. Stöd beviljas inte för löner eller arvoden som väsentligt överstiger nivån för lönerna och arvodena inom branschen. Stöd som gäller åtgärder för utveckling av produkter och produktionsmetoder beviljas inte för utgifter som hänför sig till utveckling av prototyper avsedda att säljas. Startstöd för företagsverksamhet Jordbruksföretag (gårdsbruksenheter) kan beviljas startstöd, om de börjar utvidga verksamheten så att den gäller även annat än jordbruk eller fortsätter med en sådan utvidgning. Mikroföretag kan beviljas startstöd för inledande eller utveckling av verksamheten. Ett jordbruksföretag anses utvidga verksamheten så att den gäller även annat än jordbruk om det börjar producera tjänster eller tillverka andra produkter än jordbruksprodukter på eller utifrån gårdsbruksenheten. Startstöd kan beviljas företag för anställning av sina första arbetstagare i företagets sedvanliga regelbundna affärsverksamhet i anställningsförhållande som omfattar minst 25 veckoarbetstimmar och är avsett att vara fortlöpande. Startstöd beviljas inte för löner till personer som utför säsongbetonade kortvariga arbeten. Vid anställning av den första arbetstagaren till företaget kan stöd beviljas för lönekostnaderna under en högst två år lång period som följer på det att arbetsförhållandet har börjat. Lönekostnaderna kan utgöras av en persons lön under två års tid eller t.ex. sex månaders lönekostnader för fyra personer. Startstöd kan beviljas för kostnaderna för sådan avlöning av arbetstagare som motsvarar högst två årsverken. 20 Stöd kan beviljas företag vars personalstyrka bortsett från företagaren inte har överstigit ett halvt årsverke i motsvarande företagsverksamhet under den räkenskapsperiod då ansökan har blivit anhängig och den föregående räkenskapsperioden. Grunden för betalning av stöd bör vara lönekostnaderna under minst sex månader. Med årsverke avses en heltidsanställds normala arbetstid under ett år. Stöd beviljas inte för företagarens egen lön. När en sammanslutning ansöker om stöd betraktas en av delägarna eller medlemmarna som företagare. Stödberättigande lönekostnader för en arbetstagare är: 1) skäliga lönekostnader som erläggs i pengar och på vilka förskottsinnehållning skall verkställas 2) högst upp till beskattningsvärdet sådana skäliga naturaförmåner som orsakar företaget regelbundna kostnader som går att fördela. När det bedöms om lönekostnaderna är skäliga kan lönen jämföras med löner som har betalts för motsvarande arbete inom samma bransch till personer vilkas kompetens huvudsakligen motsvarar kompetensen hos den som avses bli avlönad med hjälp av stödet. 2. SÖKANDE Företagsverksamhet kan utövas av en fysisk person (som firma eller i fråga om ett jordbruksföretag som jordbruksidkare), ett öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag eller andelslag.

FÖRETAGETS FINANSIERING

FÖRETAGETS FINANSIERING FÖRETAGETS FINANSIERING 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET

Läs mer

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd

Guide om de minimis-stöd. EU:s regler om statligt stöd Guide om de minimis-stöd EU:s regler om statligt stöd Innehåll Inledning... 3 1 EU:s statsstödsregler och förfarandena i samband med dem... 4 1.1 Definition av de minimis-stöd och checklista för den som

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

1. MÅL Landskapsregeringens övergripande målsättning för näringspolitiken är att bidra till att skapa förutsättningar för ett livskraftigt och

1. MÅL Landskapsregeringens övergripande målsättning för näringspolitiken är att bidra till att skapa förutsättningar för ett livskraftigt och 1. MÅL Landskapsregeringens övergripande målsättning för näringspolitiken är att bidra till att skapa förutsättningar för ett livskraftigt och lönsamt näringsliv som bidrar till den ekonomiska tillväxten

Läs mer

Bilaga 1 till N2111P01_10032011

Bilaga 1 till N2111P01_10032011 Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN??ÅR 2015 Dnr N21/00/1/3 Innehållsförteckning

Läs mer

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 54/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (RP 72/2008 rd) PROPOSITIONENS

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR

LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR Bilaga 1 till N2111P01_10032011 LANDSKAPSREGERINGENS REGLER FÖR INVESTERINGSSTÖD OCH STARTSTÖD TILL LANTBRUKET PÅ ÅLAND ANTAGNA AV ÅLANDS LANDSKAPSREGERING DEN 10 MARS ÅR 2011 Dnr N21/00/1/3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020

Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020 Mera ekologiskt! Regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen

Arbetsavtalslagen. Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Arbetsavtalslagen Arbetsgivarens och arbetstagarens ställning enligt arbetsavtalslagen Innehållsförteckning 7 Permittering... 39 1 Lagens uppbyggnad och tillämpningsområde... 4 2 Ingående av arbetsavtal...

Läs mer

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015

Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets publikationer 12b/2015 Ekonomiska utsikter Europa 2020 strategin Finlands nationella program våren 2015 Finansministeriets

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga 2008:10 Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga aspekter MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-29 2008/59-5 ERT DATUM

Läs mer

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Slutrapport åtgärder inklusive författningsändringar Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG 2/2015 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG www.novago.fi FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET 3 2. FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM 4 3. VAL AV FÖRETAGSFORM 6 3.1

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Introduktion Arbetsgivaren har i sin verksamhet behov av att samla in arbetstagarnas personuppgifter, medan till skyddet av privatlivet hör

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till säkerhetsutredningslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stiftas en

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer