Redovisning. Produktprocess

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning. Produktprocess"

Transkript

1 Redovisning Bokföring system för att registrera, klassificera, värdera och rapportera affärshändelser och ekonomiska transaktioner. Intern redovisning frivillig redovisning till mottagare innanför företaget. Underlag för eknomistyrning, kalkylering och prissättning. Extern redovisning lagstadgad redovisning till mottagare utanför företaget. Årsredovisning Offentligt sammanställa och rapportera ekonomisk information. Balans och reslutaträkning, tilläggsupplysningar och förvaltningsberättelser. Lag årsredovisning överskådligt uppställt, god redovisningssed, rättvis bild, tillgångar, avsättningar och skulder. Du Pontmodellen Hur olika faktorer påverkar vinstmarginalen och kapitalomsättningshastigheten. Räntabilitet resultatet ställt i relation till kapitalet. Om vinst är tillfredsställande i förhållandet till kaptialet. 4 konton tillgång, eget kaptial /skuldkonto, inkomst och utgiftskonton. Produktprocess Produktionsprocess Tillverkning, input -> värdeförädling ->output. Hur man beskriver produktionssystem, produktionsproblem/planering, effektivitet? Produktion industri - Omvandling av råvaror, halvfabrikat och komponenter av människor och realkaptial till varor. Produktion handel Göra varor tillgängliga för kunden. Transportera, exponera, lagerhålla, sälja, betjäna kunderna med information och service av olika slag. Produktion tjänst Personligen producerar/leverera tjänster. Produktionssystem flödesschema, layout, myckeluppgifter, kapacitet, teknologi, produktionstyp. Indelning hur produktionen initieras, produkttyper och serielängd. Kapacitetsplanering anspassa struktur, antal anställda, maskiner, lokaler. Löpande produktionsplanering Utgår från vad man har (när, var, vem) Ledtid = Leveranstid från kundens beställning till levererad order. Lean production resurssnåla, flexibla, tidseffektiva, magra produktionssystem. Supply Chain totala,materialflödesprocessen. Processteknologi material, processer, metoder, tekniker som tillämpas när produkt/tjänst produceras och levereras. Förbättrad produktegenskaper och sänka kostnader.

2 ORDLISTA Grossist system för att registrera, klassificera, värdera och rapportera affärshändelser och ekonomiska transaktioner. Detalj Lagerför, distribuerar detaljhandelns sortiment. Amortering Bara betalning, ej kostnad. FiFo varukostnad mot myndigheter LVP lägsta värdet princip Moms Aldrig kostnad för företaget, transaktion mellan kunden, företagen och staten. Balansräkning finansiella ställningen cid redovisningsperiodens slut. Reslutatutredning med rättvisa. Anläggningstillgångar stadigvarande längre än ett år, det som brukas/innehas i rörelsen. Omsättningstillgångar avsedda tillgångar att omsätta i rörelse genom försäljning eller förbrukning.

3 Marknadsföring Marknad Den plats där utbud och efterfrågan möts (säljare och konsumenter) Mikroomvärld affärsomvärlden, marknaden, konkurrensen, teknologin och distributionsfunktionen (leverantörer och övriga intressenter ) Makroomvärld Lagstiftning, demografiskt (folket), ekonomiskt, konjuktur, finansläget, politiska, kulturella och religösa förutsättningarna samt andra grundläggande värderingar hur företagets marknadsföring uppfattas/tolkas. Operativ marknadsföring Konkurrensmedel att förstärka kundrelationer och förbättra konrkurrenskraften, 4 P Pris(värdet, tillverkningskostnad, konkurrens, etc.) Plats(grossist, detaljhandel, e-handel etc.) Produkt(Behov/efterfrågan, kvalitet, resurser) Påverkan(Reklam, annonser, internet, politik etc.) Relationsmarknadsföring Etablera kundrelationer, förädla, attrahera, får kunden köpa första gången, vårda/utveckla kunderna. Marknadskommunikation Kunderna måste bli medvetna, få kunskap, preferenser(föredra) via reklam, elektronisk kommunikation etc. Marknadsföringens behov Primär( för att överleva ) Sekundär(vill ha men behöver ej) Säljorienterad Produktion Nuvarande produkt sälj och marknadföringstryck - lönsamhet försäljningsvolym Marknadsorienterad Marknaden kundbehov Integrerad marknadsföring lönsamhet nöjda kunder CSR Corporate Social Responibility Sammhällsansvar, sammhällsengagemang, etik och hållbarhet, juridiskt och företagsekonomiskt ansvar. Att respektera mänskliga rättigheter och grundläggande miljöstandarder.

4 Affärsidé och affärsmodell Affärsidé Innebär grundläggande syfte/inriktning, precisering av kunder, erbjudanden, resurser, kompetens, affärsmodellens utformning. Affärsidéns innehåll Misson om vad företaget vill åstadkomma, vision var organisationen är påväg(mål) och värderingar som medarbetarna ska vara överens om (policy) Kundbehov/Produktlösning/kunnande resurser Yttre affärsidé Den marknad företaget vänder sig till med sina varor/tjänster klargjort för kunderna. Inre affärsidé Hur företaget utnyttjar resurser och kompetens för att utveckla, tillverka och sälja konkurrenskraftigt. Affärsmodell Den grundläggande logik en organisation utgår från och tillämpar för att skapa värde för kunderna och samtidigt vara konkurrenskraftig och lönsam Affärsidéns livscykel sök, utveckling, penetration för expansion. Stabilisering och nedgångsfas. Konkret affärsidé Vår marknad är, vi erbjuder, vi fyller funktionen/behovet, våra resurser är (marknad vara/tjänst-resurser) Strategi och organisationer Strategi Utnyttja företagets samlade resurser för att uppnå mål. Organisatoriska nivåer koncern, affärsområde, division, affärsenhet, funktion. Snabba förändringar i omvärlden konjuktur, konkurrenter, köpare ändrar köpvanor, politik och teknikutvecklig. Strategiska beslut Bolagsstyrelsen bestämmer långsiktiga mål. Taktisk strategi marknadschef, inköposchef, ekonomichef etc. Lågkostnadsstrategi Att kunna erbjuda lägre priser -> konkurrensfördelar, differentiering (produkter med unika egenskaper) Strategiprocessen Analys, formulering, genomförande SWOT Styrkor/svagheter (intern), möjligheter/hot (extern) Konkurrenslagen Utnyttja resurser på bästa sätt. Förbud konkurrensbegränsad samarbete mellan företag och missbruk av dominans ställning. Undantag Avtal att förbättra produktion, distribution, teknik, ekonomi m.m. Konsumenträtt stödja konsumenters ställning på marknaden, marknadsrätt (alla) civilrätt (enkilda) Organisation Fördela arbete, ansvar och administration. Funktion horisontell arbetsfördelning med var sin chef och VD högst upp.

5 Finans och kaptial Finansiering Kaptialstorlek, använding anskaffning kostnader Kapital företagets resurser. Behovet är i anläggningskaptial, rörelsekaptial och säkerhetskapital. Olika kapital Real(produktion/lager bundet i kaptial) Finansiell(pengar, bank/kassa) Human(personal) Immateriell(Patent/varumärket/Good Will) Rörelsekapital För betalning av råmaterial, löner, reklam osv. Löpande betalningar och inbetalningar (försäljning) för att kunna betala... Säkerhetskapital Buffert, beräknas som en procentsats av omsättningen. Franschising Avtal mellan enskilt företag och en licensgivare om driften av en rörelse. Finansiell analys Internt(tillgång till omfattande underlag. Intressenter(leverantörer, långivare, aktieägare, anställda, konkurrenter, kunder etc.) Extern är offentligt material, i första hand årsredovisnings. Soliditet bedöma långsiktig betalningsförmåga och motståndskraft mot förluster. Ju större andel eget kapital finansieras av verksamheten ju bättre soliditet. Mer än 3 år. Likviditet kortsiktig betalningsförmåga. Kaptialrationalisering Minska lager, Just in time-principen. Material in, tillverkning, ut till kund -> materialstyrning. Cash management Kapitaleffektivitet in och utbetalningssystem av kundfordningar och leverantörsskulder. Finansbudget Framåtriktad kassaflödesanalys, en plan för kapitalrörelsen i företaget. Främmande kapital Få låna, betala, lämna säkerhet (realsäkerhet eller namn) Nyemession Investeringar/insatser i företaget som beror på företagsformen, goda affärsidéer, mer kaptial för att finansiera utveckling. Fondemession Bokföringstransaktion, fritt eget kapital som flyttas till aktiekaptial.vill öka säkerheten mot långivare och det synliga egna kaptialet.

6 Strategi och organisationer Division - gruppera verksamheten för självständiga resultatenheter per produkt. Matris Kombinera två sätt att organisera avdelningsvis med flera chefer. Linje Varje underordnad med en chef Projekt tid, kostnad, kvalitetsramar Nätverk välja efter relaterad kärnkompetens Mål Specifika och tydliga, mätbara, utmanande, realistiska, tidssatta, koordinerad med företagets affärsidé Lärande processer (går runt) Tänka planera utföra - värdera

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista

FORTNOX ORDLISTA. EkonOmisk ordlista FORTNOX ORDLISTA Ordlista EkonOmisk ordlista EkonOmisk ordlista A Affärshändelse Affärsidé Affärsplan Aktie Aktiebolag Aktiekapital Aktivitetsplan Amortering Anbud Arbetsgivare händelse som påverkar företagets

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Så skriver Du en vinnande affärsplan

Så skriver Du en vinnande affärsplan Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag Inledning Denna guide har tagits fram för dig som är, eller vill bli, företagare i de gröna näringarna och som är i behov av inspiration och tips kring

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer