Försäkringsvillkor för AMF FTP/AMF FTPK Fondförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsvillkor för AMF FTP/AMF FTPK Fondförsäkring"

Transkript

1 Försäkringsvillkor för AMF FTP/AMF FTPK Fondförsäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med Utgivna Allmänt AMF FTP och AMF FTPK (nedan kallat FTP) används för att försäkra pensionslösningar inom FTP-planen, som är ett kollektivavtal träffat mellan Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation FAO och FTF, Jusek, Civilekonomernas Riksförbund samt Sveriges Ingenjörer (nedan kallat avtalsparterna). FTP kan endast tecknas som tjänstepensionsförsäkring, d v s med en arbetsgivare som försäkringstagare och en anställd som försäkrad. Försäkringen kan tecknas för anställd som omfattas av FTP-planen. Försäkringen är en premiebestämd försäkring. Arbetsgivaren betalar en enligt kollektivavtalet eller på annat sätt bestämd premie. 2. Försäkringsavtalet För FTP gäller mellan avtalsparterna överenskommen FTP-plan samt dessa försäkringsvillkor. För försäkringen gäller också försäkringsavtalslagen (2005:104), i den mån något annat inte följer av bestämmelser som överenskommits i kollektivavtal mellan avtalsparterna. Vidare gäller försäkringsrörelselagen (1982:728) och svensk lag i övrigt. 3. Försäkringsgivare AMF Pensionsförsäkring AB (AMF), org nr , är försäkringsgivare. AMF står under Finansinspektionens tillsyn och är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av Svenskt Näringsliv och LO gemensamt. AMF har sitt säte i Stockholm. 4. Försäkringstagare Arbetsgivare som tecknar FTP är försäkringstagare. I vissa avseenden är istället den försäkrade att anse som försäkringstagare. Se punkt Försäkrad Försäkrad är den på vars liv försäkringen gäller. FTP tecknas av försäkringstagaren med en anställd som försäkrad. Den anställde anses som försäkringstagare i följande fall: i fråga om rätten till försäkringsersättning, (ålderspension) - vid tillämpning av reglerna om förfogande över försäkringen, bl a rätten att göra och ändra förmånstagarförordnande för efterlevandepension - vid tillämpning av reglerna i förhållandet till borgenärer - i fråga om rätt till flytt av pensionssparande - i fråga om fondbytesberättigad

2 6. Ingående av försäkringsavtal Arbetsgivare som önskar teckna FTP för viss anställd gör detta genom Skandikon. Skandikon tillser att de anställda som omfattas av arbetsgivarens anmälan ges möjlighet till att elektroniskt eller via valblankett för ålderspensionen välja försäkringsgivare samt om återbetalningsskydd skall gälla för försäkringen. Skandikon meddelar därefter AMF vilka anställda som skall omfattas av FTP hos AMF. Skandikon meddelar också vilka anställda som valt återbetalningsskydd. Försäkringsavtalet anses ingånget när AMF fått besked från Skandikon om att en anställd valt AMF och därför skall omfattas av FTP med fondförsäkring hos AMF. 7. Tiden för AMFs ansvar Försäkringstiden i FTP löper från den dag AMFs ansvar inträder och till dess försäkringen är slututbetald. AMFs ansvar för försäkringen inträder när AMF har fått uppgift från Skandikon om att en anställd skall omfattas av FTP hos AMF. AMFs ansvar för försäkringen upphör på försäkringens sista dag, d v s när försäkringen är slututbetald, om inget annat framgår av punkterna 17 och 25 nedan. 8. Premie och premiebetalning Premiebeloppet bestäms av och betalas av försäkringstagaren i enlighet med kollektivavtalet. Premiebeloppet beräknas som en procentsats av den anställdes pensionsmedförande lön, eventuellt uppdelat på olika löneintervall. Procentsatserna anges i kollektivavtalet. Arbetsgivaren kan dock betala ytterligare premier för en anställd. I de fall den försäkrade valt förstärkt familjeskydd minskas ålderspensionspremien med kostnaden för sådant skydd. Förstärkt familjeskydd tecknas i förekommande fall hos försäkringsgivare som anvisats av Skandikon. Arbetsgivaren betalar premiebeloppet månadsvis till Skandikon. Därefter vidarebefordrar Skandikon det belopp som är hänförligt till sådan anställd som valt AMF som förvaltare, med avdrag för Skandikons administrationskostnader, till AMF. Inbetald premie tillförs försäkringen senast bankdagen efter premien är tillhanda på AMFs konto. Vid eventuellt krav på återbetalning av premier återbetalar AMF sådana premier till Skandikon. Eventuell av Skandikon fastställd ränta kan tillkomma. 9. Avgifter och skatter För att täcka AMFs administrationskostnader tas avgifter ut löpande från försäkringen. Avgifter tas ut från och med den tidpunkt då första premien för försäkringen inkommit till AMF och fram till den tidpunkt då försäkringen är slututbetald. Avgifterna kan när som helst ändras, dock under den tid då förmedlingsavtal mellan AMF och Skandikon gäller, endast efter godkännande av FTP-nämnden och påverkar då utvecklingen av försäkringens värde. De avgifter som tagits ut under året redovisas i den information som årligen tillställs den försäkrade se punkt AMF är även skyldigt att i viss omfattning innehålla skatt. AMFs avgifts- och skatteuttag framgår av vid var tid gällande avgiftsbilaga för FTP/FTPK. 2

3 Utöver AMFs administrationskostnader tillkommer kostnader för fondförvaltningen. Fonderna förvaltas av AMF Fondförvaltning AB. 10. Fondval och utdelning Den försäkrade väljer, skriftligen eller elektroniskt, hur inbetald premie ska placeras. Placering kan ske i de fonder som AMF vid var tid tillhandahåller. Endast hela procenttal per fond kan väljas. Innehav är tillåtet i maximalt tio fonder per försäkring. Nya premier kan investeras i maximalt tio fonder. När premien inkommit till AMF köps fondandelar, i enlighet med den försäkrades val, inom fem bankdagar. Om inget val skett när premien kommit AMF tillhanda, köps andelar i den entrélösning som AMF vid var tid tillhandahåller för den som inte gjort något fondval. Vid ofullständigt ifylld blankett eller placeringsuppdrag som inte kan tolkas, avvaktar AMF med köp i alla valda fonder. Uppdraget genomförs när hindret upphört eller den försäkrade gjort ett nytt fondval. Under försäkringstiden kan såväl omplacering av befintligt fondandelsinnehav, som omval av investeringsprofil för nya premier, ske. Om inget annat avtalats ska begäran om omplacering eller omval ske på blankett som AMF tillhandahåller eller, elektroniskt via AMFs Internettjänst. Omplacering av fondandelsinnehav sker inom fem bankdagar från begäran kommit AMF tillhanda. AMF kan endast behandla en (1) begäran om omplacering inom dessa fem bankdagar. Om utdelning sker från en fond återinvesteras den i samma fond genom köp av nya andelar. Den försäkrade informeras vid förändringar i fondutbudet. AMF äger de fondandelar som hör till varje försäkring men ansvarar inte för värdeutvecklingen i fonderna. Eventuell rabatt på fondavgifter ska beräknas på månatlig basis och återföras till försäkringen minst en (1) gång per år Ökat eller minskat fondutbud AMF äger rätt att tillföra ytterligare fonder till fondutbudet. AMF äger rätt att utesluta en fond ur fondutbudet. En stängning eller sammanläggning av fonder kan utan AMFs medverkan genomföras av förvaltande fondbolag AMFs rätt att omplacera fondandelar Den försäkrade informeras i god tid inför en förstående stängning, uteslutning eller sammanläggning av en fond. Om den försäkrade inte anvisar en ny placering inom den tid som AMF då föreskriver, har AMF rätt att utan den försäkrades medgivande placera kapitalet från den stängda fonden i en fond med likvärdig placeringsinriktning som AMF erbjuder eller, i den entrélösning som AMF vid var tid tillhandahåller för den som inte har gjort något fondval. 3

4 11. Försäkringens omfattning 11.1 Allmänt FTP hos AMF omfattar ålderspension med eller utan återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att försäkringens totala värde, vid den försäkrades dödsfall, utbetalas till förmånstagare som en månatlig efterlevandepension. Den försäkrade väljer vid försäkringens tecknande om den skall omfattas av återbetalningsskydd eller inte. Saknas återbetalningsskydd vid den försäkrades dödsfall tillfaller försäkringens totala värde AMF som riskkompensation. Försäkring utan återbetalningsskydd erhåller riskkompensation som baseras på AMFs antaganden om dödlighet Ålderpension För varje inbetald premie köper AMF andelar i den/de fond/er som den försäkrade valt enligt punkt 10. Fondförsäkringens värde beror bl a på storleken på inbetalda premier, värdeutvecklingen i de valda fonderna och AMFs uttag av skatter och avgifter, samt eventuell tilldelning av riskkompensation. Någon garanti avseende fondförsäkringens värde finns inte. Fondförsäkringen fortsätter att vara en fondförsäkring under hela utbetalningstiden om inte den försäkrade väljer att överföra det totala värdet till en traditionell försäkring. Den försäkrade har möjlighet att innan pensionsåldern påbörja en successiv överföring till en traditionell försäkring, se punkt Den försäkrade kan även välja att överföra värdet i form av en engångsöverföring, se punkt Successiv överföring till traditionell pensionsförsäkring (försäkring utan anknytning till värdepappersfonder) Om den försäkrade inte väljer utbetalning från fondförsäkring påbörjas en successiv överföring av fondförsäkringens totala värde till en traditionell försäkring när fem år och sju månader återstår till pensionsåldern. Överföringen medför nytecknad försäkring som följer villkoren för en AMF FTP / AMF FTPK traditionell försäkring. Överföringarna till den traditionella försäkringen görs varje månad (i förhållande till antal månader kvar till pension) fram till sju månader före den månad då den försäkrade uppnår pensionsåldern. Pensionsutbetalning sker därmed helt från en traditionell försäkring. En procentuell andel av det överförda beloppet, som för var tid gäller och framgår av avgiftsbilagan, används för att beräkna ett garanterat pensionsbelopp i den traditionella försäkringen. Resterande överförda medel utgör överskott i samma försäkring. Den försäkrade har möjlighet att avbryta den successiva överföringen. Den andel av pensionskapitalet som redan har överförts till den traditionella försäkringen återförs till fondförsäkringen och används för köp av nya fondandelar. Nya fondandelar köps enligt den försäkrades investeringsprofil. Den försäkrade kan välja bort den successiv överföring och istället begära en engångsöverföring till traditionell försäkring, se punkt Den försäkrade har möjlighet att välja utbetalning från fondförsäkring. Försäkringar tecknade före fortsätter att ha utbetalning från fondförsäkring om inget annat väljs. Den försäkrade kan fram till 9 månader innan utbetalning välja att starta en successiv överföring. 4

5 Engångsöverföring Vid begäran om förtida uttag, om den försäkrade inte väljer utbetalning från fondförsäkring, överförs fondförsäkringens totala värde till en traditionell försäkring. Överföringen medför nytecknad försäkring som följer villkoren för en AMF FTP traditionell försäkring. Med försäkringens totala värde avses fondandelsvärdet jämte försäkringens del i ej placerade medel med avdrag för upplupna ej uttagna kostnader och skatter samt eventuell tilldelning av upplupen riskkompensation. Om den försäkrade avlider innan den successiva överföringen slutförts sker en engångsöverföring av fondförsäkringens totala värde till en traditionell försäkring Den försäkrade kan välja bort den successiva överföringen och istället välja en engångsöverföring till traditionell försäkring. Överföringen sker då 8 månader innan utbetalning påbörjas. Den försäkrade kan begära engångsöverföring till traditionell försäkring 2 månader innan utbetalning påbörjas. Engångsbeloppets storlek fastställs per den dag AMF utför engångsöverföringen. En procentuell andel av det överförda beloppet som för var tid gäller och framgår av avgiftsbilagan, används för att beräkna ett garanterat pensionsbelopp i den traditionella försäkringen. Resterande överförda medel utgör överskott i samma försäkring Återbetalningsskydd Återbetalningsskyddet omfattar som huvudregel hela pensionskapitalet, dock med en begränsad utbetalningstid om högst 20 år. Även om återbetalningsskydd inte valts vid ansökningstillfället kan den försäkrade senare ansöka om ändring av försäkringen till att omfatta återbetalningsskydd, dock senast månaden innan utbetalning av försäkringen påbörjats. AMF förbehåller sig rätten att utföra en hälsoprövning av den försäkrade för att bedöma om återbetalningsskydd skall beviljas avseende hela pensionskapitalet eller endast för framtida premier. Hälsoprövningen utförs av Skandikon för AMFs räkning. Hälsoprövningen innebär att den försäkrade har att svara på frågor om sitt hälsotillstånd. Återbetalningsskydd beviljas för hela pensionskapitalet om AMFs riskbedömningsregler tillåter detta. Försäkrad som vid hälsoprövningen befunnits lida av allvarlig sjukdom erbjuds möjlighet att få en försäkring med återbetalningsskydd avseende premier som betalas in från och med månaden efter valet av återbetalningsskydd. En försäkrad som inte har återbetalningsskydd och som ingår äktenskap, blir sambo eller får barn, kan inom ett år från sådan händelse välja till återbetalningsskydd för hela pensionskapitalet utan hälsoprövning. Försäkrad som valt ålderspension med återbetalningsskydd kan när som helst välja bort återbetalningsskyddet så att försäkringen endast omfattar ålderspension. Den försäkrade skall skriftligen eller elektroniskt till Skandikon anmäla att återbetalningsskydd skall tas bort. 5

6 Ansökan om ändring av försäkringen till att omfatta återbetalningsskydd skall göras till Skandikon. Återbetalningsskyddet träder i kraft, i förekommande fall efter hälsoprövning, dagen efter den dag då den försäkrade ansökte om ändringen. Försäkrad som valt ålderspension med återbetalningsskydd behåller skyddet även när utbetalningarna av ålderspensionen påbörjats. Återbetalningsskyddet gäller längst under 240 månader, d v s i 20 år, från och med den månad ålderspensionen började utbetalas Försäkringens upphörande Försäkringen upphör när försäkringen är slututbetald, eller vid den tidigare tidpunkt som framgår av punkterna 17 och 25 nedan. 12. Pensionsålder och utbetalningstid Den försäkrade uppnår pensionsåldern vid ingången av den kalendermånad under vilken denne fyller 65 år. Ålderspensionen betalas ut från och med den månad under vilken den anställde uppnår pensionsåldern eller från en annan tidpunkt som den anställde begär, dock tidigast från månaden efter 55 års ålder. Utbetalning pågår som längst i 30 år, dock endast så länge den försäkrade är i livet. Om återbetalningsskydd se under punkt Information från AMF 13.1 Information innan försäkring meddelas AMF lämnar information innan försäkring meddelas, förköpsinformation, på förfrågan. Skandikon ansvarar i övrigt för information till arbetsgivare och anställda om arbetsgivares skyldighet att teckna FTP och för information om kostnaderna för försäkringen och dess omfattning Information när avtal har träffats Snarast efter det att AMF mottagit uppgift från Skandikon om att viss anställd omfattas av FTP hos AMF tillställer AMF den försäkrade en skriftlig bekräftelse på avtalet i form av ett försäkringsbesked Information under försäkringstiden Årligen under försäkringstiden informerar AMF den försäkrade i skälig omfattning om sådana förhållanden rörande försäkringen som det är av betydelse för denne att känna till. AMF/Skandikon tillställer årligen den försäkrade bl a information om försäkringens värde, information om årets uttag av skatter och avgifter samt om inbetalda premier. Om successiva överföringen valts och påbörjats till en traditionell försäkring informerar AMF/Skandikon den försäkrade om de överförda beloppens storlek. Under utbetalningstiden informerar AMF den försäkrade om storleken på kommande utbetalningar under året Information om villkorsändring Om försäkringen ändras får den försäkrade som huvudregel information om ändringen senast en månad innan ändringen träder ikraft. Se punkt 16 för vad som betraktas som en ändring av försäkringen och vilka ändringar AMF kan komma att göra Kontrolluppgift AMF lämnar i förekommande fall, p g a skyldighet i lag, kontrolluppgift till skatteverket. Avseende pensionsutbetalningar lämnas även kontrolluppgift till den försäkrade. 6

7 13.6 Information vid försäkringsfall Information inför uppnådd pensionsålder När avtalad pensionsålder närmar sig får den försäkrade information om: - tidpunkten för påbörjad pensionsutbetalning och utbetalningstidens längd - preliminärt beräknat pensionsbelopp - garanterat pensionsbelopp och beräknat tilläggssbelopp (vid val av successiv eller engångsöverföring till traditionell försäkring) - möjlighet att skjuta upp utbetalningarna, ändra utbetalningstidens längd och att få pensionen utbetald helt eller delvis - utbetalningssätt och tillfälle att anmäla till vilket bankkonto utbetalning skall ske Information vid dödsfall Om AMF får ett meddelande från Skandikon om ett försäkringsfall som utgörs av den försäkrades död, underrättar AMF dödsboet och kända förmånstagare om försäkringsfallet. Om AMF inte har möjlighet till kännedom om den försäkrades död, måste företrädare för dödsboet anmäla dödsfallet till AMF eller Skandikon Information från AMF i övrigt Försäkringstagaren har inte rätt att erhålla uppgift om innehållet i ett av den försäkrade upprättat särskilt förmånstagarförordnande. Försäkringstagaren har heller inte rätt att ta del av eventuella hälsouppgifter rörande den försäkrade. Den försäkrade har rätt att efter förfrågan hos AMF ta del av de uppgifter om försäkringen som berör denne. Ytterligare information om försäkringstekniska beräkningar eller annan generell information, lämnas efter förfrågan hos AMF. 14. Försäkringsfall Försäkringsfall utgörs av att den försäkrade uppnår avtalad pensionsålder och utbetalning av ålderspension därmed skall påbörjas. Om återbetalningsskydd ingår i försäkringen utgörs försäkringsfall även av den försäkrades dödsfall, då utbetalning i form av efterlevandepension skall påbörjas Utbetalning av ålderspension Utbetalning av ålderspensionen påbörjas i anslutning till att den försäkrade uppnår ordinarie pensionsålder, om inte annan utbetalningstid valts enligt , och pågår under avtalad utbetalningstid, dock endast så länge den försäkrade är i livet. Utbetalning sker månadsvis. Om återbetalningsskydd finns, se punkt 14.2 nedan. Om månadsbeloppet understiger 1 procent av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har AMF rätt att välja annan periodicitet än månatlig utbetalning. Om försäkringens totala värde understiger gränsen för återköp enligt vid var tid gällande regler i inkomstskattelagen (se nedan under punkt 18 om återköp) kan AMF utbetala försäkringens totala värde som ett engångsbelopp. 7

8 Förtida och uppskjutet uttag av ålderspension Den försäkrade har möjlighet att ta ut ålderspensionen i förtid, dock tidigast från 55 års ålder. Pensionsutbetalningen kan även skjutas upp. Någon övre gräns för uttaget finns inte. Begäran om förtida uttag av ålderspensionen skall meddelas AMF skriftligen tidigast 2 och senast 1 månad före det att utbetalningen ska påbörjas. Den dag AMF erhåller denna begäran, om den försäkrade inte väljer utbetalning från fondförsäkring, fastställs fondförsäkringens totala värde och överförs som ett engångsbelopp till en traditionell försäkring, se punkt Begäran om uppskjutet uttag meddelas skriftligen till AMF. Denna begäran ska ske tidigast 7 och senast 2 månader före utbetalning ska påbörjas Ändring av utbetalningstid samt utbetalning helt eller delvis Den försäkrade kan ändra utbetalningstidens längd. Utbetalningstiden kan vara mellan fem och tjugo år eller om ingen utbetalningstid valts, livsvarigt. Med livsvarig utbetalning från fondförsäkring avses 30 års utbetalning. Den försäkrade har rätt att få pensionen utbetald helt eller delvis. Högst tre utbetalningsperioder får väljas. Pensionen kan utbetalas med hela eller en del av försäkringens värde, vid tidpunkten för uppnådd pensionsålder, under en bestämd tid på minst fem år. Utbetalningstid, utbetalningsperiod eller nivå kan ändras tidigast sju och senast två månader innan utbetalning påbörjas Månadsbeloppets storlek, utbetalning via fondförsäkring Månadsbeloppet fastställs för varje kalenderår, första gången då utbetalning påbörjas samt därefter vid början av varje nytt kalenderår. Månadsbeloppets storlek beräknas med ledning av värdet av fondandelarna samt den försäkrades ålder vid beräkningstillfället. Dessutom tas hänsyn till återstående utbetalningstid samt om den försäkrade har valt återbetalningsskydd eller inte, antaganden om avgifts- och skatteuttag samt antaganden om dödlighet. Vid hel utbetalning kan försäkringen komma att avslutas i förtid om försäkringens värde inte räcker till för att utbetala månadsbeloppet. Återstående belopp utbetalas och försäkringen avslutas. Vid delvis utbetalning kan respektive periods utbetalning komma att avslutas i förtid om värdet inte räcker till för att utbetala månadsbeloppet. Om den försäkrade inte gör något val, sker utbetalning under 30 år Månadsbeloppets storlek, utbetalning via traditionell försäkring Har den försäkrade valt utbetalning via traditionell försäkring fastställs månadsbeloppet för varje kalenderår, första gången då utbetalning påbörjas samt därefter vid början av varje nytt kalenderår. Månadsbeloppets storlek beräknas med ledning av pensionskapitalets värde samt den försäkrades ålder vid beräkningstillfället. Dessutom tas hänsyn till återstående utbetalningstid samt om den försäkrade har valt återbetalningsskydd eller inte, antaganden om framtida förräntning, avgifts- och skatteuttag samt antagan- 8

9 den om dödlighet. Om det framräknade månadsbeloppet understiger det garanterade beloppet, utbetalas alltid det garanterade beloppet. Om det framräknade månadsbeloppet överstiger det garanterade beloppet utbetalas mellanskillnaden som ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är inte garanterat, utan kan både öka och minska i värde bland annat beroende på pensionskapitalets utveckling och AMFs antaganden om framtida förräntning. Om den försäkrade inte gör något val, sker utbetalning livsvarigt Utbetalning av återbetalningsskydd som efterlevandepension Om återbetalningsskydd gäller sker utbetalning till insatt förmånstagare när den försäkrade avlidit. Förmånstagare skall styrka sin rätt till förmån genom dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket. Handlingarna skall skickas till AMF. AMF kan komma att begära in kompletterande uppgifter för att betrakta rätten till förmån som styrkt och påbörja utbetalning. Om det finns fler än en förmånstagare, kan en person av dessa utses till fondbytesberättigad. Denna person har då möjlighet att ändra vald fondvalsprofil och/eller byta fonder. Om det bara finns en förmånstagare kan han/hon byta till utbetalning via AMF FTP traditionell försäkring Dödsfall före utbetalning av ålderspension har påbörjats Om den försäkrade avlider innan utbetalning av ålderspensionen påbörjats, har förmånstagare rätt till efterlevandepension från och med månaden efter den då den försäkrade avlidit. Utbetalning pågår som längst i 60 månader, d v s fem år. Efterlevandepensionens storlek beror på värdet av fondförsäkringen vid tidpunkten för dödsfallet, och i de fall successiv överföring påbörjats, även på värdet av den traditionella försäkringen. En engångsöverföring av fondförsäkringens totala värde vid tidpunkten för dödsfallet sker till en traditionell pensionsförsäkring. Om en förmånstagare avlider innan efterlevandepensionen betalats ut till fullo, inträder annan förmånstagare om sådan finns. Utbetalning sker månadsvis. Om månadsbeloppet understiger en (1) procent av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har AMF rätt att välja annan periodicitet än månatlig utbetalning. Om försäkringens totala värde understiger gränsen för återköp enligt vid var tid gällande regler i inkomstskattelagen (se nedan under punkt 18 om återköp) kan AMF utbetala efterlevandepensionen som ett engångsbelopp. Om det endast finns en ensam förmånstagare kan denne, före utbetalning har påbörjats, ändra utbetalningstid till tio, femton eller tjugo års utbetalning. En ensam förmånstagare kan skjuta upp tidpunkten för när utbetalning skall påbörjas. Om så har skett, och förmånstagaren i sin tur skulle avlida före utbetalning har påbörjats, sker utbetalning till annan insatt förmånstagare efter den försäkrade från och med månaden efter förmånstagarens dödsfall. 9

10 Om den försäkrade har valt successiv överföring eller engångsöverföring, överförs fondförsäkringens totala värde till den traditionell försäkring varifrån utbetalning sker Dödsfall efter utbetalning av ålderspension har påbörjats Om utbetalning av ålderspension har påbörjats när den försäkrade avlider, fortsätter utbetalningarna istället till förmånstagare under återstående utbetalningstid. Om ålderspensionen skulle utbetalas livsvarigt, upphör utbetalningarna till förmånstagare senast när 240 månader, d v s tjugo år, förflutit från och med den månad som ålderspensionen började utbetalas till den försäkrade. Om den försäkrade hade valt utbetalning från fond sker en engångsöverföring av fondförsäkringens totala värde till en traditionell försäkring. Om en förmånstagare avlider innan efterlevandepensionen betalats ut till fullo, inträder annan förmånstagare om sådan finns. Utbetalning sker månadsvis. Utbetalningstiden kan inte ändras Dödsfall då förmånstagare saknas Saknas förmånstagare avslutas försäkringen och någon utbetalning görs inte Ränta på icke utbetald pension AMF betalar ränta på försäkringsbelopp som inte utbetalats i rätt tid enligt dessa försäkringsvillkor. Rätten till ränta gäller om dröjsmålet med utbetalning varat längre än en månad. Räntan uppgår till den av Riksbanken fastställda referensräntan minus en procentenhet. Ränta utbetalas inte om det sammanlagda räntebeloppet för försäkringsbelopp som hänför sig till samma försäkringsfall understiger en halv procent av prisbasbeloppet, enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, för januari månad det år försäkringsbeloppet utbetalas. 15. Förmånstagare 15.1 Förmånstagare till ålderspension Förmånstagare till ålderspension är den försäkrade Förmånstagare till efterlevandepension Försäkrad som valt återbetalningsskydd väljer också vem som skall vara förmånstagare, och vid den försäkrades död erhålla pensionskapitalet i form av en månatlig efterlevandepension. På grund av bestämmelser i inkomstskattelagen (1999:1229) kan endast en begränsad krets av personer sättas in som förmånstagare till en pensionsförsäkring Generellt förmånstagarförordnande för efterlevandepension Förmånstagare är, om inte annat meddelats till Skandikon, i första hand den försäkrades make, registrerade partner eller sambo, och i andra hand den försäkrades arvsberättigade barn. Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pensionen i lika proportioner dem emellan. I det generella förmånstagarförordnandet anses nedan angivna beteckningar ha följande betydelse: 10

11 Make : den som är gift med den försäkrade när förordnandet tillämpas. Förordnandet gäller även om det pågår mål om äktenskapsskillnad mellan makarna. Registrerad partner : den som är registrerad partner med den försäkrade när förordnandet tillämpas. Förordnandet gäller även om det pågår mål om upplösning av partnerskapet. Sambo : ogift person, som under äktenskapsliknande förhållanden eller förhållanden som liknar registrerat partnerskap, vid dödsfallet stadigvarande sammanbott med ogift försäkrad förutsatt att de: - har eller har haft eller väntar barn tillsammans eller - tidigare har varit gifta med varandra eller levt samman i registrerat partnerskap eller i vart fall - stadigvarande sammanbott sedan minst sex månader Särskilt förmånstagarförordnande Den försäkrade kan med ett egenhändigt undertecknat meddelande till Skandikon anmäla ett annat förmånstagarförordnande än det generella. Ett sådant förordnande kan endast omfatta följande personer: a) make/registrerad partner eller tidigare make/registrerad partner b) sambo eller tidigare sambo c) arvsberättigat barn/styvbarn/fosterbarn till den försäkrade eller till någon person enligt a) eller b) Tidigare make/registrerad partner, tidigare sambo, styvbarn eller fosterbarn skall anges med namn och personnummer. Övriga behöver inte anges med namn och personnummer. Begreppen har då samma betydelse som den som anges ovan under punkt Är flera barn förmånstagare fördelas efterlevandepensionen mellan dem i lika proportioner, om inte annan fördelning anges i förordnandet. Ett förmånstagarförordnande kan förenas med villkor om att belopp som tillfaller förmånstagaren skall vara förmånstagarens enskilda egendom. Ett särskilt förmånstagarförordnande gäller så länge försäkringen gäller eller till dess förmånstagarförordnandet återkallas eller ändras. Ett förmånstagarförordnande kan dock göras oåterkalleligt och kan då inte återkallas eller ändras utan förmånstagarens samtycke Avstående från förmånstagarförvärv Förmånstagare kan helt eller delvis avstå från sitt förmånstagarförvärv. Rätten övergår då till den/de som enligt förordnandet är närmast berättigad/e. Den som avstått från sin rätt kan dock återinträda som förmånstagare om andra förmånstagare senare saknas. Avståendet kan endast göras innan förmånstagaren tagit emot något försäkringsbelopp eller vidtagit någon åtgärd med försäkringen, exempelvis senarelagt utbetalningen av efterlevandepensionen. 11

12 16. Ändring av försäkringen Kollektivavtalsparternas ändringsrätt Avtalsparterna kan besluta om ändringar i kollektivavtalet som påverkar försäkringens utformning. Sådan ändring gäller från den tidpunkt som parterna beslutar Den försäkrades ändringsmöjlighet Den försäkrade har möjlighet att utföra följande ändringar: - välja/välja bort återbetalningsskydd enligt punkt anmäla nytt/särskilt förmånstagarförordnande enligt punkt begära förtida eller uppskjutet uttag av ålderspensionen enligt punkt ändra utbetalningstid samt utbetalning helt eller delvis enligt punkt välja bort successiv överföring av fondförsäkringen enligt punkt Begäran om ändring skall göras skriftligen eller på annat avtalat sätt hos AMF. Val av eller borttag av återbetalningsskydd och ändring av förmånstagarförordnande sker hos Skandikon Försäkringstagarens ändringsmöjlighet Försäkringstagaren har ingen rätt att ändra försäkringen. Försäkringstagaren är dock den som, inom ramen för vad kollektivavtalet föreskriver, avgör storleken på de premier som inbetalas Förmånstagares ändringsmöjlighet En ensam förmånstagare har möjlighet att ändra försäkringen om den försäkrade avlider innan utbetalning av ålderspensionen påbörjats och om begäran om ändring inkommer till AMF före utbetalning av efterlevandepension påbörjats. Följande ändringar är möjliga, - begära uppskjutet uttag av efterlevandepensionen - ändra utbetalningstiden till tio, femton eller tjugo år se ovan under punkt Rättighet och skyldighet för AMF att genomföra begärda ändringar AMF har rätt att ändra försäkringen då den försäkrade eller förmånstagare på avtalat sätt meddelat AMF att ändring skall ske. Om inget annat avtalats skall ändringar meddelas skriftligen. AMF är skyldigt att snarast möjligt genomföra begärda ändringar AMFs ändringsrätt AMF förbehåller sig rätten att ändra dessa försäkringsvillkor och försäkringsavtalet i övrigt. En ändring får endast göras med godkännande av FTP-nämnden och i överrenstämmelse med det förmedlingsavtal som finns mellan Skandikon och AMF. Med ändring av försäkringen skall förstås en ändring av de faktiska försäkringsvillkoren så som de här beskrivs. En sådan ändring får ske om den är sakligt befogad och kan ske med vederbörlig hänsyn till den försäkrade. Detta kan bl a vara en ändring som blir nödvändig p g a lagstiftning, lagtillämpning eller myndighetsföreskrifter eller annan för avtalet viktig förutsättning. 12

13 Som ändring av försäkringsvillkoren eller försäkringsavtalet i övrigt ska inte förstås en ändring av AMFs avgifter för fondförsäkringen. Dessa kan ändras när som helst och framgår av vid var tid gällande avgiftsbilaga för FTP/FTPK - se ovan under punkt 9. Ändringar som beror på ändrad lagstiftning, lagtillämpning eller myndighetsföreskrifter, samt sådana justeringar som inte innebär någon ändring i sak, kan börja gälla omedelbart. Övriga ändringar meddelas av AMF senast en (1) månad före ändringen träder ikraft. 17. Flytt av försäkringens värde Flytt av försäkringens värde från FTP till en annan försäkring är tillåtet på nedan angivna villkor Allmänt Med flytt av försäkringens värde avses en överföring av hela försäkringens värde direkt till en pensionsförsäkring som försäkringstagaren tecknar, hos samma eller annan försäkringsgivare, med samma person som försäkrad. Försäkringens värde kan flyttas till annan motsvarande FTP/FTPK-försäkring inom AMF eller till en motsvarande FTP/FTPK-försäkring hos en annan försäkringsgivare som godkänts av Skandikon. Om försäkringens värde flyttas från eller inom AMF upphör försäkringen. Det kapital som flyttas ska placeras i en ny försäkring som den försäkrade väljer och ombesörjer. Flyttat kapital skall placeras i en annan pensionsförsäkring på de villkor som gäller för densamma. Den nya pensionsförsäkringen behöver därmed inte innehålla samma förmåner som den tidigare. Om försäkringen flyttas skall den flyttas till en försäkring med motsvarande omfattning (med/utan återbetalningsskydd). Om försäkringens värde skall flyttas och successiv överföring pågår från en fondförsäkring i FTP till FTP, traditionell försäkring behandlas försäkringarna som ett avtal och det totala värdet av båda försäkringarna måste flyttas. Vid flytt från AMF upphör bolagets ansvar för försäkringen vid den tidpunkt för flytt från AMF som meddelats av Skandikon. Vid flytt till AMF inträder AMFs ansvar för försäkringen vid den tidpunkt för flytt in till AMF som meddelats av Skandikon AMFs krav för flytt Flytt kan göras fram till månaden före pensionsutbetalning påbörjas. Om försäkringens värde skall flyttas skall detta meddelas AMF via Skandikon. En försäkrad får flytta försäkringen senast två veckor efter det att slutlig flyttbegäran inkommit från Skandikon. Den försäkrade, skall lämna de uppgifter Skandikon behöver för att kunna överföra värdet av försäkringen till annan försäkring eller försäkringsgivare. 13

14 17.3 Skatter och avgifter vid flytt AMF tar ut en avgift för att täcka sina kostnader för flytt av försäkringens värde. Flyttavgiften framgår av AMFs vid var tid gällande avgiftsbilaga för FTP/FTPK. Om flytt av pensionssparandet sker innan årligt uttag av avkastningsskatt har skett tar AMF ut upplupen skatt i samband med flytten. Samtidigt tar AMF ut de avgifter som belöper på försäkringen fram till dagen för flytten Bestämmande av försäkringens värde vid flytt Flytt från FTP till annan försäkring hos AMF eller annan försäkringsgivare Vid flytt från FTP, fondförsäkring, gäller att försäkringens totala värde får flyttas och att försäkringen avslutas. Med försäkringens totala värde avses fondandelsvärdet jämte försäkringens del i ej placerade medel med avdrag för upplupna ej uttagna kostnader och skatter samt eventuell tilldelning av upplupen riskkompensation Flytt till FTP från annan försäkring hos AMF eller annan försäkringsgivare Vid inflytt till FTP, fondförsäkring, tecknas en ny försäkring och utifrån det inflyttade kapitalet köps fondandelar enligt aktuell fondkurs. Den försäkrade väljer själv skriftligen eller på AMFs hemsida hur premien till fondförsäkringen skall placeras. Placering kan ske i de fonder AMF vid var tid tillhandahåller. När premien från Skandikon inkommer till AMF, placeras den i vid var tid gällande entréfond till dess att kunden gör ett byte. Därefter sker insättning enligt vald placeringsprofil Ränta på icke flyttat kapital AMF betalar ränta på flyttkapital som inte utbetalats i rätt tid enligt dessa försäkringsvillkor. Räntan uppgår till den av Riksbanken fastställda referensräntan minus en procentenhet. Ränta utbetalas inte om räntebeloppet för flyttkapitalet understiger en halv procent av prisbasbeloppet, enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, för januari månad det år flyttkapitalet utbetalas. 18. Återköp 18.1 Allmänt Återköp innebär att försäkringens totala värde (återköpsvärdet) betalas ut som ett engångsbelopp före den avtalade försäkringstidens slut. Detta får enligt inkomstskattelagen ske om försäkringens återköpsvärde uppgår till högst 30 procent av gällande prisbasbelopp. Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Sker utbetalning från en traditionell försäkring, fastställs återköpsvärdet enligt villkoren för den traditionella försäkringen AMFs rätt att återköpa försäkringen AMF har rätt att återköpa pensionsförsäkringen om försäkringens värde vid tiden för utbetalning understiger värdet som anges ovan Försäkringstagarens eller den försäkrades rätt att återköpa försäkringen På grund av att syftet med pensionsförsäkring är att utbetalning skall ske först i samband med att den försäkrade går i pension, gäller att försäkringen är av en sådan art att det inte föreligger någon rätt för försäkringstagaren eller den försäkrade att få försäkringen återköpt. 14

15 19. Förfogande över försäkringen Försäkringen får inte överlåtas, pantsättas eller belånas och inte heller ändras på så sätt att den upphör att vara pensionsförsäkring enligt inkomstskattelagen. 20. Utmätningsfrihet FTP är en tjänstepensionsförsäkring som har tecknats av en arbetsgivare på en anställds liv och till förmån för de anställda (de försäkrade). Därför kan försäkringen inte utmätas för arbetsgivarens skulder. 21. Upplysningsplikt På AMFs begäran är den försäkrade skyldig att lämna sådana upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkringen eller försäkringsmomentet (återbetalningsskydd) skall meddelas, ändras eller i övrigt hanteras. Den försäkrade skall därvid ge riktiga och fullständiga svar på AMFs frågor. Den försäkrade skall även i övrigt anmäla sådana förändringar av betydelse för försäkringen som den försäkrade önskar att AMF skall beakta. 22. Följden av oriktiga uppgifter Om den försäkrade, när han lämnar uppgifter enligt punkt 11.3, har förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder kan försäkringsavtalet vara ogiltigt och AMF fritt från ansvar för försäkringsfall som inträffar därefter. Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter som varit av betydelse för AMFs riskbedömning (se ovan punkt 11.3), kan AMFs ansvar begränsas till det ansvar som gällt om AMF känt till de rätta förhållandena. 23. Risken för meddelanden Ett meddelande går som huvudregel på avsändarens risk och får effekt när det kommit mottagaren till handa. 24. Force majeure AMF är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om en behandling av ansökan, försäkringsfall eller utbetalning fördröjs p g a krig, krigsliknande förhållanden eller politiska oroligheter, riksdagsbeslut, av myndighet vidtagen eller underlåten åtgärd eller stridsåtgärd på arbetsmarknaden. Förbehållet om stridsåtgärd gäller även om AMF är föremål för eller självt vidtar sådan åtgärd. Befrielse från ansvar p g a force majeure gäller så länge hindret kvarstår. 25. Preskription Rätten till försäkringsersättning av såväl ålderspension som efterlevandepension kan gå förlorad i enlighet med försäkringsavtalslagen. Detta innebär att den som vill göra anspråk på utbetalning av försäkringsersättning måste begära detta inom 10 år från avtalad pensionsålder eller den försäkrades dödsfall. I annat fall går rätten till ersättning förlorad. Om AMF fått kännedom om ett försäkringsfall som utgörs av den försäkrades död, och inte underrättat dödsboet och kända förmånstagare om försäkringsfallet, kan anspråk på utbetalning av försäkringsersättning begäras upp till 30 år efter dödsfallet. I annat fall går rätten till ersättning förlorad. 15

16 Om anspråk har framställts till AMF inom nämnda frister om AMF tagit slutlig ställning till anspråket, har den som gör anspråket på ersättning alltid sex månader på sig att väcka talan i allmän domstol mot AMF. 26. Prövningsrätt AMF omprövar Om försäkringstagare eller försäkrad inte är nöjd med AMFs beslut eller hantering av försäkringen skall i första hand kontakt tas med AMF för omprövning av ärendet. FTP-nämnden Avtalsparterna har träffat överenskommelse om en särskild nämnd - FTP-nämnden som svarar för tolkningen av de överenskommelser som avtalsparterna träffat om FTP. Försäkringstagare eller försäkrad kan begära att fråga som angår denne skall tas upp till behandling i denna nämnd. Begäran om prövning av FTP-nämnden skall ges in till Skandikon som därefter vidarebefordrar ärendet till nämnden för handläggning. Allmän domstol Rättslig prövning kan alltid erhållas genom att väcka talan i allmän domstol. 27. Information enligt personuppgiftslagen (PuL) De personuppgifter som AMF får av dig eller hämtar in behandlas för att vi skall kunna fullgöra och administrera såväl AMFs förpliktelser som dina önskemål. AMF kan också komma att använda lämnade och inhämtade personuppgifter för marknads- och kundanalyser samt för affärs-, produkt- och metodutveckling. Vi använder också dina personuppgifter för att kunna skicka dig information om och i övrigt marknadsföra våra tjänster. Alla bolag inom AMFkoncernen kan komma att använda personuppgifterna för nu nämnda ändamål. För samma ändamål kan AMF komma att lämna ut personuppgifterna till sådana bolag som vi samarbetar med (t ex måste företaget som skriver ut våra brev veta namn och adress på mottagarna). Du har rätt att få information om vilka personuppgifter AMF har om dig, för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna, varifrån uppgifterna har hämtats samt till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Du kan också anmäla till oss att du motsätter dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. 16

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2009-01-01. 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO Avtalspension SAF-LO är en av

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

Försäkringsvillkor för PA 03 Indviduell ålderspension i AMF Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för PA 03 Indviduell ålderspension i AMF Fondförsäkring Försäkringsvillkor för PA 03 Indviduell ålderspension i AMF Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses den individuella delen i det kollektivavtalade pensionsavtal som

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Fondförsäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses den individuella

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF FTP/AMF FTPK Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF FTP/AMF FTPK Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF FTP/AMF FTPK Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2008-01-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt AMF FTP och AMF FTPK (nedan kallat FTP) används för

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Engångsbetald Tjänstepension Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Engångsbetald Tjänstepension Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Engångsbetald Tjänstepension Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Engångsbetald Tjänstepension AMF Engångsbetald Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att trygga

Läs mer

Livsarbetstidspension/ Arbetstidspension

Livsarbetstidspension/ Arbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Livsarbetstidspension/ Arbetstidspension Gäller försäkringsavtal tecknade 2013-12-31 och tidigare. Utgivna 2016-01-01. 1 ALLMÄNT OM LIVSARBETSTIDSPENSION/- ARBETSTIDSPENSION

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 AMF Privat Medlemspension är stängd för nyteckning. Fr o m 1 januari 2015 kan ej nya premier erläggas. 1 Allmänt om AMF

Läs mer

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsvillkor för traditionell försäkring AMF ITP/AMF ITPK Gäller fr o m 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade under perioden 2007-07-01 2013-06-30. 1 ALLMÄNT AMF ITP och AMF ITPK (nedan kallat

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring. 1 Allmänt om Avtalspension SAF-LO. 6 Ingående av försäkringsavtal. 2 Försäkringsavtalet

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring. 1 Allmänt om Avtalspension SAF-LO. 6 Ingående av försäkringsavtal. 2 Försäkringsavtalet Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO Gäller försäkringsavtal tecknade före 2009-01-01. Utgivna 2016-01-01. 1 Allmänt om Avtalspension SAF-LO Avtalspension SAF-LO är en av Svenskt

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Tjänstepension AMF Tjänstepension är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som avser att

Läs mer

ITPK och ITPK-liknande försäkringar

ITPK och ITPK-liknande försäkringar Försäkringsvillkor för fondförsäkring ITPK och ITPK-liknande försäkringar Gäller fr o m 2016-01-01 för ITPK-liknande försäkringsavtal och för ITPK tecknade före 2007-07-01 samt för försäkringsavtal inom

Läs mer

Kollektivavtalad Pension KAP-KL i AMF

Kollektivavtalad Pension KAP-KL i AMF Försäkringsvillkor för fondförsäkring Kollektivavtalad Pension KAP-KL i AMF Gäller försäkringsavtal tecknade före 2012-01-01 Utgivna 2016-01-01 1 ALLMÄNT OM KAP-KL Med KAP-KL hos AMF avses den premiebestämda

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring. 1 Allmänt om Avtalspension SAF-LO. 6 Ingående av försäkringsavtal. 2 Försäkringsavtalet

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring. 1 Allmänt om Avtalspension SAF-LO. 6 Ingående av försäkringsavtal. 2 Försäkringsavtalet Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2009-01-01 till och med 2013-12-31. Utgivna 2016-01-01. 1 Allmänt om Avtalspension SAF-LO Avtalspension

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Avtalspension SAF-LO

Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade under perioden 2009-01-01 till och med 2013-12-31. 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO

Läs mer

AMF Privat. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AMF PRIVAT 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET 7 AVGIFTER OCH SKATTER 3 FÖRSÄKRINGSGIVARE

AMF Privat. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AMF PRIVAT 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET 7 AVGIFTER OCH SKATTER 3 FÖRSÄKRINGSGIVARE Försäkringsvillkor för fondförsäkring AMF Privat Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2012-12-15 eller senare. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1 ALLMÄNT OM

Läs mer

AMF Privat Medlemspension

AMF Privat Medlemspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring AMF Privat Medlemspension Gäller från och med 2016-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1 ALLMÄNT OM AMF PRIVAT MEDLEMSPENSION AMF Privat

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Alternativ ITP-14 Fondförsäkring

Försäkringsvillkor för AMF Alternativ ITP-14 Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Alternativ ITP-14 Fondförsäkring Preliminära Försäkringsvillkor Slutgiltig version kommer att finnas tillgänglig i god tid före villkorens ikraftträdande 2014-01-01. 1. Allmänt

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd

Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension Ålderspension med/utan återbetalningsskydd Gäller försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. Utgivna 2015-01-01 För tidigare försäkringsavtal där premiebetalning

Läs mer

AMF Alternativ ITP - Fondförsäkring

AMF Alternativ ITP - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Alternativ ITP - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

- i fråga om rätten till försäkringsersättning (ålderspension) - vid tillämpning av reglerna om förfogande över försäkringen,

- i fråga om rätten till försäkringsersättning (ålderspension) - vid tillämpning av reglerna om förfogande över försäkringen, Försäkringsvillkor för AMF ITP/AMF ITPK Fondförsäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2013-07-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om ITP AMF ITP/AMF ITPK (nedan kallat ITP) används för att

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

PA 16 avdelning 2. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM PA 16 AVDELNING 2 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET

PA 16 avdelning 2. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM PA 16 AVDELNING 2 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET Försäkringsvillkor för fondförsäkring PA 16 avdelning 2 Gäller från och med 2017-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2011-05-01. 1 ALLMÄNT OM PA 16 AVDELNING 2 Med PA 16 avdelning 2 avses Individuell

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Privat Medlemspension Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 AMF Privat Medlemspension är stängd för nyteckning. Fr o m 1 januari 2015 kan ej nya premier erläggas. 1 Allmänt

Läs mer

uppgift från Fora om att en anställd skall omfattas av Avtalspension SAF-LO hos AMF.

uppgift från Fora om att en anställd skall omfattas av Avtalspension SAF-LO hos AMF. Försäkringsvillkor för AMF Avtalspension SAF-LO Traditionell försäkring Gäller från och med 2015-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. Utgivna 2015-07-01 584.026 15 06 1. ALLMÄNT

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Avgångspension

Försäkringsvillkor för AMF Avgångspension Försäkringsvillkor för AMF Avgångspension Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Avgångspension AMF Avgångspension är en pensionsförsäkring som kan tecknas av arbetsgivare med en anställd som försäkrad till

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

Valcentralen meddelar därefter AMF vilka anställda som ska omfattas av ITPK hos AMF.

Valcentralen meddelar därefter AMF vilka anställda som ska omfattas av ITPK hos AMF. Försäkringsvillkor för ITPK i AMF Fondförsäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om ITPK ITPK är en del av ITP-planen, som är ett kollektivavtal träffat mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlingsoch samverkansrådet

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

detta genom Collectum AB, nedan kallad Collectum.

detta genom Collectum AB, nedan kallad Collectum. Försäkringsvillkor för AMF ITP/AMF ITPK Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2013-07-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om ITP AMF ITP/AMF ITPK (nedan kallat ITP) används

Läs mer

PA 16 avdelning 2. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT OM PA 16 AVDELNING 2 7 TIDEN FÖR AMFS ANSVAR 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET

PA 16 avdelning 2. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT OM PA 16 AVDELNING 2 7 TIDEN FÖR AMFS ANSVAR 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET Försäkringsvillkor för traditionell försäkring PA 16 avdelning 2 Gäller från och med 2017-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2011-05-01 1 ALLMÄNT OM PA 16 AVDELNING 2 Med PA 16 avdelning 2 avses

Läs mer

AMF Engångsbetald Tjänstepension Traditionell försäkring

AMF Engångsbetald Tjänstepension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Engångsbetald Tjänstepension Traditionell försäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan

Läs mer

AMF Pro Engångsbetald Tjänstepension Traditionell försäkring

AMF Pro Engångsbetald Tjänstepension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Engångsbetald Tjänstepension Traditionell försäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och /eller premieinbetalning

Läs mer

ITPK traditionell försäkring hos AMF. Försäkringstiden i ITPK löper från den dag AMFs ansvar inträder och till dess försäkringen är slututbetald.

ITPK traditionell försäkring hos AMF. Försäkringstiden i ITPK löper från den dag AMFs ansvar inträder och till dess försäkringen är slututbetald. Försäkringsvillkor för ITPK i AMF Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om ITPK ITPK är en del av ITP-planen, som är ett kollektivavtal träffat mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlingsoch

Läs mer

Villkor för Avtalspension FTP i Länsförsäkringar - fondförvaltning

Villkor för Avtalspension FTP i Länsförsäkringar - fondförvaltning Villkor för Avtalspension FTP i Länsförsäkringar - fondförvaltning Gäller från 2008-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2 2 Förmånstagare...............................................2

Läs mer

AMF Privat. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT OM AMF PRIVAT 7 AVGIFTER OCH SKATTER 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET 3 FÖRSÄKRINGSGIVARE

AMF Privat. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT OM AMF PRIVAT 7 AVGIFTER OCH SKATTER 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET 3 FÖRSÄKRINGSGIVARE Försäkringsvillkor för traditionell försäkring AMF Privat Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2012-12-15 eller senare. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1

Läs mer

ITPK och ITPK-liknande försäkringar

ITPK och ITPK-liknande försäkringar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring ITPK och ITPK-liknande försäkringar Gäller från och med 2016-01-01 för ITPK-liknande försäkringsavtal och för ITPK tecknade före 2007-07-01 samt för försäkringsavtal

Läs mer

KAP-KL och AKAP-KL. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.2 Försäkringstagare. 1.3 Försäkrad. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

KAP-KL och AKAP-KL. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.2 Försäkringstagare. 1.3 Försäkrad. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för fondförsäkring KAP-KL och AKAP-KL Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2012-01-01 eller senare. 583.960 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd ålderspension

Läs mer

AMF Alternativ ITP Traditionell försäkring

AMF Alternativ ITP Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Alternativ ITP Traditionell försäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO

Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor för traditionell försäkring Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade under perioden 2009-01-01 till och med 2013-12-31. 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION

Läs mer

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT 3 FÖRSÄKRINGSGIVARE 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT 3 FÖRSÄKRINGSGIVARE 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET Försäkringsvillkor för fondförsäkring AMF ITP/AMF ITPK Gäller fr o m 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade under perioden 2007-01-01 2013-06-30. 1 ALLMÄNT AMF ITP och AMF ITPK (nedan kallat ITP) används

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men som

Läs mer

AMF Privat. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT OM AMF PRIVAT 7 AVGIFTER OCH SKATTER 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET 3 FÖRSÄKRINGSGIVARE

AMF Privat. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT OM AMF PRIVAT 7 AVGIFTER OCH SKATTER 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET 3 FÖRSÄKRINGSGIVARE Försäkringsvillkor för traditionell försäkring AMF Privat Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2012-12-15. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1 ALLMÄNT

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning LFAB 04691 utg 00 2009-03 Form & Profil Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01.

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation PA 03 Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du rätt att

Läs mer

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2009-01-01 LFAB 06905-00 2009-01 Form& Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.014 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Avtalspension FTP Avtalspension FTP omfattar ålderspension inom ramen för FTP-planen (ålderspension inom FTP 1 och kompletterande ålderspension inom FTP 2), som baseras

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

AMF Flexi. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AMF FLEXI 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET 7 AVGIFTER OCH SKATTER

AMF Flexi. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AMF FLEXI 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET 7 AVGIFTER OCH SKATTER Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Flexi Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2012-12-15 eller senare. Nyteckning och/eller premieinbetalning

Läs mer

AMF Flexi. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AMF FLEXI 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET 7 AVGIFTER OCH SKATTER

AMF Flexi. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AMF FLEXI 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET 7 AVGIFTER OCH SKATTER Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Flexi Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2012-12-15. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte

Läs mer

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd

Försäkringsvillkor. Frivillig slutbetalning av familjeskydd Försäkringsvillkor Frivillig slutbetalning av familjeskydd Gäller från och med 1 februari 2017 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringsförmånerna 5 Utbetalningsbestämmelser 7 Premier och premiebetalning

Läs mer

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING Förköpsinformation AMF Tjänstepension Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Privat Familjeskydd

Försäkringsvillkor för AMF Privat Familjeskydd Försäkringsvillkor för AMF Privat Familjeskydd Utgivna 2015-01-01 1 Allmänt om AMF Privat Familjeskydd AMF Privat Familjeskydd är en privat riskförsäkring som kan tecknas av en privatperson som försäkringstagare

Läs mer

ITPK och ITPK-liknande försäkringar

ITPK och ITPK-liknande försäkringar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring ITPK och ITPK-liknande försäkringar Gäller från och med 2016-01-01 för ITPK, ITPK-PP och LP tecknade före 2007-07-01, FTPK tecknad före 2008-01-01 samt BTPK,

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning

Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning Försäkringsvillkor för FTP-planen i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2014-01-01 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Information från Länsförsäkringar... 2 4 När börjar

Läs mer

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01.

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation FTP 1 och FTPK Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK

Villkor för Länsförsäkringar ITPK Villkor för Länsförsäkringar ITPK Gäller från 2009-01-01 LFAB 04685 utg 04 2008-12 Form & Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4 Förmåner 4.1 Utbetalning

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar FTPK

Villkor för Länsförsäkringar FTPK Villkor för Länsförsäkringar FTPK Gäller från 2010-09-01 LFAB 04683 utg 07 2010-09 Form & Profi PP2261 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad....................... 1 2 Försäkringen börjar gälla...............................

Läs mer

KAP-KL och AKAP-KL. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring. 1.2 Försäkringstagare 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.3 Försäkrad

KAP-KL och AKAP-KL. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring. 1.2 Försäkringstagare 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.3 Försäkrad Försäkringsvillkor för traditionell försäkring KAP-KL och AKAP-KL Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2012-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd ålderspension

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2017-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar KAP-KL Traditionell försäkring eller Fondförsäkring

Villkor för Länsförsäkringar KAP-KL Traditionell försäkring eller Fondförsäkring Villkor för Länsförsäkringar KAP-KL Traditionell försäkring eller Fondförsäkring PP2210 2008-05 Form & Profil Gäller från 2008-06-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3

Läs mer

för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO

för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO Villkor för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO Gäller från 2008-06-01 LFAB 04789 utg 04 2008-05 Form & Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4 Förmåner

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

Villkor för. Innehåll. 1 Försäkringstagare - Försäkrad. 2 Försäkringen börjar gälla

Villkor för. Innehåll. 1 Försäkringstagare - Försäkrad. 2 Försäkringen börjar gälla Villkor för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension SAF-LO Gäller från 2009-01-01 Försäkringsvillkoren gäller för försäkringar som tecknats till och med den 31 december 2008. LFAB

Läs mer

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning

Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Villkor för ITP Avtalspension i Länsförsäkringar fondförvaltning Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2 3 Internettjänster... 2 4 När börjar försäkringen

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar FTPK

Villkor för Länsförsäkringar FTPK LFAB 04682 utg 04 2008-12 Form & Profil Villkor för Länsförsäkringar FTPK Gäller från 2009-01-01 Försäkringsvillkoren gäller för försäkringar som tecknats till och med den 31 december 2007. Innehåll 1

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension

Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Villkor för Länsförsäkringar PA 03 Tjänstepension Gäller från 2008-06-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.................. 2 2 Försäkringen börjar gälla....................... 2 3 Premiebetalning.................................

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats

Läs mer

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med Förköpsinformation KAP-KL och AKAP-KL Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

KAP-KL och AKAP-KL. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring. 1.2 Försäkringstagare 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.3 Försäkrad

KAP-KL och AKAP-KL. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring. 1.2 Försäkringstagare 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.3 Försäkrad Försäkringsvillkor för traditionell försäkring KAP-KL och AKAP-KL Gäller från och med 2018-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2012-01-01 eller senare. Försäkringsvillkoret gäller även för försäkringsavtal

Läs mer

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION

VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION VILLKOR AI TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO Traditionell Försäkring i Swedbank Gäller försäkringar tecknade från och med 2009-01-01. Försäkrad kan omfattas av både Avtalspension SAF- LO och Livsarbetstidspension/Arbetstidspensionen

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för traditionell försäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. Försäkringsvillkoret

Läs mer

KPA Traditionell pensionsförsäkring

KPA Traditionell pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för PA-KFS KPA Traditionell pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter 2 Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Efterlevandekapital Tjänstepension

Försäkringsvillkor för AMF Efterlevandekapital Tjänstepension Försäkringsvillkor för AMF Efterlevandekapital Tjänstepension Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Efterlevandekapital AMF Efterlevandekapital är en riskförsäkring som kan tecknas av arbetsgivare med en

Läs mer

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK

Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Försäkringsvillkor för Kompletterande ålderspension, ITPK Allmänna villkor för försäkringar tecknade från och med den 1 juli 1990. Försäkringsgivare Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) med organisationsnummer

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ)

Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) Allmänna försäkringsvillkor för Fastigo PlusPension i KPA Pensionsförsäkring AB (publ) dessa villkor gäller för avtal om försäkring som har träffats den 1 januari 2006 och därefter. 2 försäkringsavtalet

Läs mer

KPA Privat Fondförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor

KPA Privat Fondförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor KPA Privat Fondförsäkring Allmänna försäkringsvillkor Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så placeras premien... 5 3. Så bestäms pensionskapitalet... 6 4. I försäkringen ingår ålderspension

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 januari 2014 för icke-ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2

Läs mer

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring

KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för KPA Privat Traditionell Pensionsförsäkring dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 maj 2008 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet 3 2.

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 juli 2015 för ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget,

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat

Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat Kort om villkoren för Försäkrad Pension Privat I försäkringsvillkoren kan du läsa mer om ditt sparande i Försäkrad Pension Privat. Där har vi formulerat de regler som gäller för din försäkring. Det är

Läs mer