Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken"

Transkript

1 NR/FSR, NR/OEM Hushållens disponibla inkomster inom olika delar av den officiella statistiken Hushållens disponibla inkomster är ett begrepp som används med olika definitioner och betydelser beroende på inom vilket statistikområde man befinner sig. Begreppet hushållens disponibla inkomster förekommer inom statistikområdena Hushållens ekonomi, Nationalräkenskaper (NR) och Levnadsförhållanden. I en vid mening betyder begreppet disponibel inkomst samma sak i de olika statistikgrenarna det vill säga att de disponibla inkomsterna är summan av faktorinkomster och positiva transfereringar med avdrag för negativa transfereringar. Det kan dock skilja sig åt vad som skall klassificeras inom de olika delarna samt hur olika komponenter beräknas eller vilka källor som används i respektive beräkning. Inom Hushållens ekonomi finns flera produkter där begreppet Hushållens disponibla inkomster används: Inkomstfördelningsundersökningen (HEK), Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT) och i den totalräknade inkomststatistiken (IOT). HEK syftar till att redovisa utfallet av den disponibla inkomsten samt dess delkomponenter och dess fördelning mellan olika hushåll medan FASIT är ett verktyg för att simulera budget- och fördelningseffekter av tänkta regelförändringar i skatte- och bidragssystemen. Fördelningen inom såväl FASIT som HEK kan göras efter hushållstyp, kön, ålder, boende, sysselsättning och region. I jämförelsetabellerna är uppgifterna som redovisas för Inkomststatistiken (IS) hämtade från den totalräknade inkomststatistiken. Dessa registeruppgifter kommer från Skatteverket (taxerings och kontrolluppgifter), Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Rekryteringsmyndigheten och Socialstyrelsen. Hushållens disponibla inkomster enligt Nationalräkenskaperna (NR) beräknas utifrån manualen Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS Det primära syftet med ENS 1995 är att harmonisera beräkningen av bruttonationalprodukten (BNP) och bruttonationalinkomsten (BNI) mellan länderna inom Europeiska unionen med gemensamma definitioner och metoder. Nationalräkenskaperna är ett sammanhållet system där de metoder och definitioner som tillämpas för att fastställa landets förädlingsvärde, BNP, även påverkar övriga delar av nationalräkenskapssystemet så som de sektorvisa beräkningarna av driftsöverskott, sammansatt förvärvsinkomst, primära inkomster, disponibla inkomster och sparande. Inom statistikområdet Levnadsförhållanden används begreppet disponibel inkomst i Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). EU-SILC (EU Statistics on Income and Living Conditions) är en statistisk undersökning som genomförs årligen i alla EU-länder. Undersökningen är sedan 2008 en del av ULF och möjliggör internationella jämförelser. I EU-SILC ingår inte intäkter från privat pensionsförsäkring, kapitalvinster eller skattepliktiga förmåner i den disponibla inkomsten. Mer detaljerad information från EU-SILC inklusive jämförelser med övriga europeiska länder finns på Eurostats webbsida. De jämförelser som beskrivs nedan och redovisas i de tabeller som tagits fram med detaljerade jämförelser gäller endast disponibel inkomst enligt inkomststatistiken och Nationalräkenskaper och inte EU/SILC.

2 2(5) I Utredningen om översyn av den ekonomiska statistiken SOU 2002:73 i bilagan Förbättrad statistik om hushållens inkomster gjordes den första detaljerade jämförelsen av hushållens disponibla inkomster mellan nationalräkenskaperna och inkomststatistiken. Jämförelseåret i utredningen var Jämförelsen mellan NR och IS består av tre tabeller. Tabell 1 är en övergripande sammanställning, tabell 2 är en detaljerad sammanställning och tabell 3 är en tabell som korrigerar för kända definitionsskillnader mellan NR och IS för att på så vis erhålla en jämförbar nivå på hushållens disponibla inkomster. Efter att utredningens resultat publicerades uppdaterades tabellerna årligen fram till och med NR har under åren reviderat beräkningarna dels på grund av nya direktiv från EU angående beräkningar av konsumtion av banktjänster (FISIM) dels på grund av de med jämna mellanrum genomförda generalrevideringarna. Under 2012 beräknades och publicerades sektorerna hushåll respektive hushållens icke-vinstdrivande organisationer uppdelat var för sig från att tidigare endast beräknats på aggregerad nivå. Detta underlättar arbetet med inkomstjämförelsen något då den egentliga hushållssektorn beräknas redan från början inom nationalräkenskapernas sektorberäkningar jämfört med tidigare då en hel del extra beräkningar gjordes för att erhålla resultatet över de egentliga hushållens disponibla inkomster. I samband med publiceringen BNP, inkomster och sparande tredje kvartalet 2012 den 29 november 2012 publiceras Inkomstjämförelsen avseende åren 2008 och I de tabeller som publiceras görs en så detaljerad jämförelse som möjligt och nedan beskrivs de mest betydande skillnaderna. Faktorinkomst I Löneinkomster och sociala avgifter Löner inom NR Inom NR beräknas de totala lönerna och sociala avgifterna utifrån arbetsgivarnas ersättningar för anställda. Utöver redovisad kontant bruttolön är nationalräkenskapernas lönedefinition korrigerad för ett antal definitionsskillnader jämfört med inkomststatistiken. Det gäller skillnaden i löner till utlandet enligt NR och enligt kontrolluppgifter, hyra personaldatorer, tillägg till deklarerade bilförmåner, inkomster från handelsbolag, korrigering för flygbolag, värnpliktslön och militär mathållning. Avdrag görs för lönegarantiersättningar som istället redovisas som en positiv transferering. Svarta löner i NR Då nationalräkenskaperna skall täcka in all aktivitet i ekonomin görs tillägg för icke-deklarerade inkomster och illegala aktiviteter. Dessa tillägg förkommer dels som löneinkomster dels inom de sammansatta förvärvsinkomsterna (inkomst av näringsverksamhet). Sociala avgifter i NR I nationalräkenskaperna redovisas arbetsgivarnas betalningar av de anställdas sociala avgifter dels som en inkomst inom kategorin faktorinkomster dels som en utgift under negativa transfereringar (VII Övriga negativa transfereringar). Dock redovisas ett positivt netto av dessa transaktioner inom hushållens disponibla inkomster då en viss del av de sociala avgifterna bokförs som en

3 3(5) konsumtionsutgift av pensionsfondstjänst. Effekten på hushållens sparande är neutral. II Sammansatt förvärvsinkomst/driftsöverskott/blandad inkomst Svart och illegal ekonomi, Sammansatt förvärvsinkomst Tillägg för icke-deklarerade inkomster och illegala aktiviteter förkommer dels som löneinkomster (del av löneinkomster) dels inom de sammansatta förvärvsinkomsterna (inkomst av näringsverksamhet). Deklarerade inkomster enl NR definition Beräkningarna av de deklarerade sammansatta förvärvsinkomsterna i NR utgår ifrån uppgifter insamlade i undersökningen Företagens ekonomi (FEK) där produktions- och förbrukningsvärden beräknats. I dessa beräkningar har andra resultatpåverkande poster som inte klassificerats som produktion rensats bort vilket gör att förädlingsvärde/sammansatt förvärvsinkomst enligt FEK ej är helt jämförbart med begreppet inkomst av näringsverksamhet enligt inkomststatistiken. Dessutom görs ett antal korrigeringar mellan FEK och NR för de branscher där FEK används som källa vid beräkningen av förädlingsvärde och sammansatt förvärvsinkomst i nationalräkenskaperna Inkomsttillägg av boende i NR Produktionsvärdet av boende i egna ägda fastigheter, nyttjande av egna ägda fritidshus samt boende i bostadsrätter beräknas i nationalräkenskaperna med hjälp av modeller för att marknadsvärdera nyttjandet av dessa boendekategorier. Användningen redovisas vidare som konsumtionsutgifter i hushållssektorn. För att erhålla ett rättvisande sparande för hushållen redovisas därför skillnaden mellan de beräknade konsumtionsutgifterna och de verkliga underliggande utgifterna som driftsöverskott av eget hem, avseende småhus och fritidshus, samt en transfereringsinkomst från icke-finansiella företagssektorn till hushållssektorn i form av inkomsttillägg för bostadsrättsboende (se V Skattefria positiva transfereringar). III Kapitalinkomster Kapitalvinster/förluster i inkomststatistiken Kapitalvinster är beskattningsbara och kapitalförluster avdragsgilla i beskattningshänseende. Dessa är med i inkomststatistiken men inte i nationalräkenskaperna. I nationalräkenskaperna består kapitalinkomster av räntor, utdelningar, kapitalinkomst tillräknad försäkringstagarna samt arrenden. Indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM) i NR Vid beräkningen av de finansiella företagens produktion av banktjänster görs en modellberäkning där man utgår från avvikelser från en referensränta av räntesatserna på in- och utlåning. Beräkningen benämns som FISIM från förkortningen av det engelska begreppet Financial intermediation services indirectly measured. En del av produktionen av FISIM faller sedan ut som konsumtionsutgifter i hushållssektorn. Dessa konsumtionsutgifter påverkar dels beräkningarna av insatsförbrukningen för egnahemmen och egenföretagarna (under II Sammansatt förvärvsink./driftsöverskott/blandad ink.) dels kapitalinkomstnettot för att sparandet skall vara opåverkat av dessa tillägg till konsumtionsutgifterna. Påverkan på hushållens disponibla inkomster motsvarar alltså exakt konsumtionsutgifterna avseende FISIM men uppdelat på minskade driftsöverskott och sammansatta förvärvsinkomster och ökade kapitalinkomstnetton.

4 4(5) Kapitalutgifter i NR Nationalräkenskaperna redovisar ränteutgifter samt utgifter för arrende vid beräkningen av kapitalinkomstnettot till skillnad från inkomststatistiken som endast redovisar kapitalinkomster och inte kapitalutgifter vid sammanställningen av kapitalinkomstnettot. Kapitalinkomst tillräknad försäkringstagare i NR Tillägg görs i NR motsvarande de delar där hushållen är förmånstagare inom livförsäkringarna och försäkringstagare inom skadeförsäkringar. Tilläggen beräknas utifrån försäkringsbolagens kapitalavkastning och redovisas under kapitalinkomster. Tillägget under kapitalinkomster redovisas vidare under negativa transfereringar som tilläggspremier under premieinbetalningar. Motsvarande tillägg görs inte i inkomststatistiken. Positiva transfereringar IV Skattepliktiga positiva transfereringar Privat pensionssparande i inkomststatistiken Utbetalningar från privat pensionssparande till hushållen ingår som en positiv transferering i inkomststatistiken men inte i nationalräkenskaperna. I nationalräkenskaperna redovisas detta som en finansiell transaktion i Finansräkenskaperna. Skattefria delar av vissa ersättningar i NR I nationalräkenskaperna görs ingen uppdelning av skattepliktiga och skattefria delar för bostadstillägg till personer med sjuk- och aktivitetsersättning, frivillig pension, livränta och pension, samt barnpension utan dessa ersättningar redovisas med sammanslagna värden under skattepliktiga positiva transfereringar. V Skattefria positiva transfereringar Statlig assistansersättning I NR redovisas statlig assistansersättning som en skattefri positiv transferering till skillnad från inkomststatistiken där den inte ingår. Studielån i inkomststatistiken I inkomststatistiken klassificeras studielånen som en skattefri transfereringsinkomst till skillnad från i nationalräkenskaperna där alla lån klassificeras som finansiella transaktioner i finansräkenskaperna och är alltså inte en del av de disponibla inkomsterna. Skadeförsäkringsutfall och Skadeförsäkringspremier i NR I nationalräkenskaperna klassificeras skadeförsäkringsutfall (under V Skattefria positiva transfereringar) och skadeförsäkringspremier (under VII Övriga negativa transfereringar) som transfereringar och ingår i beräkningen av de disponibla inkomsterna.

5 5(5) Negativa transfereringar VI Skatter Avkastningsskatt i NR Avkastningsskatten på kapitalförsäkringar klassificeras i nationalräkenskaperna som hushållens skatter då även avkastningen tilldelas hushållen i nationalräkenskapssystemet. Denna skatt betalas in av försäkringsbolagen och är därför ej med i inkomststatstikens uppgifter. Motorfordonsskatt i NR I nationalräkenskaperna ingår den del av fysiska personernas motorfordonsskatt som inte används för att bedriva näringsverksamhet i kategorin direkta inkomstskatter med mera. Då nationalräkenskaperna klassificerar alla utgifter för icke-näringsidkare i någon av kategorierna negativa transfereringar, investeringar eller konsumtionsutgifter så klassificeras motorfordonsskatten som en direkt skatt i kategorin negativa transfereringar. Fastighetsskatt/fastighetsavgift Inom nationalräkenskaperna ingår fastighetsskatterna/fastighetsavgifterna i beräkningen av driftsöverskott av boende i eget hem och redovisas inte i kategorin inkomstskatter. VII Övriga negativa transfereringar Transfereringar till hushållens icke-vinstdrivande organisationer i NR Hushållen medlemsavgifter samt andra betalningar till dess icke-vinstdrivande organisationer klassificeras som övriga transfereringsutgifter i nationalräkenskaperna. Till HIO räknas bland annat Svenska kyrkan och arbetslöshetskassorna. Återbetalda studielån i inkomststatistiken Återbetalning av studielån klassificeras som en negativ transferering i inkomststatistiken. I nationalräkenskaperna klassificeras det som en finansiell transaktion och redovisas i finansräkenskaperna. Allmänt avdrag för pensionssparande i inkomststatistiken Allmänt avdrag för pensionssparande redovisas som en negativ transferering i inkomststatistiken, I nationalräkenskaperna redovisas dessa transaktioner i finansräkenskaperna som finansiella transaktioner. Kontaktpersoner Mattias Bågling, NR/FSR Leif Johansson, NR/OEM Lana Omanovic, NR/FSR Maria Pettersson, NR/OEM Annica Wallerå, NR/OEM Tel: E-post:

BNP Kvartal. BNP, inkomster och sparande. 29 november 2016

BNP Kvartal. BNP, inkomster och sparande. 29 november 2016 BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande 29 november 2016 BNP-tillväxt i linje med historiskt genomsnitt 2,0 112 1,5 110 1,0 108 Procent 0,5 0,0-0,5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2011 2012

Läs mer

Definitiv beräkning av BNP för år 2009

Definitiv beräkning av BNP för år 2009 1(5) Definitiv beräkning av BNP för år 2009 Nationalräkenskaperna har nu uppdaterats med mer detaljerade statistikuppgifter för år 2009 och systemet har avstämts med hjälp av tillgångs- och användningstabeller

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

I september 2017 revideras tidsserien för offentliga finanser

I september 2017 revideras tidsserien för offentliga finanser BESKRIVNING 1 (7) 2017-08-25 Johan Norberg Katarina Johansson I september 2017 revideras tidsserien för offentliga finanser Bakgrund Mer omfattande revideringar av år och kvartal tillbaka i tiden (tidsserien)

Läs mer

I denna promemoria redovisas hur fördelningseffekterna av regeringens reformer beräknas.

I denna promemoria redovisas hur fördelningseffekterna av regeringens reformer beräknas. Promemoria 2016-04-11 Finansdepartementet Ekonomiska avdelningen Beskrivning av beräkningar av fördelningseffekter av reformer hittills denna mandatperiod i bilaga 2 Fördelningspolitisk redogörelse I denna

Läs mer

BNP Kvartal. BNP, inkomster och sparande. 28 februari 2017

BNP Kvartal. BNP, inkomster och sparande. 28 februari 2017 BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande 28 februari 2017 Stegrad BNP-tillväxt kv 4 1,5 114 1,0 112 Procent 0,5 0,0-0,5-1,0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Hushållens ekonomiska standard Den ekonomiska standarden, (medianvärdet för den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet, räknat i fasta priser) har ökat varje år sedan

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard 2013

Hushållens ekonomiska standard 2013 Hushållens ekonomiska standard 2013 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Hushållens ekonomiska standard 2013 Uppgifterna i denna sammanställning

Läs mer

Sektorräkenskaper, kvartalsvis

Sektorräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2013 Sektorräkenskaper, kvartalsvis 2012, 3:e kvartalet Företagens vinstkvot minskade under tredje kvartalet Under tredje kvartalet 2012 var de centrala indikatorerna inom hushålls-

Läs mer

BNP Kvartal. 13 september 2018

BNP Kvartal. 13 september 2018 BNP Kvartal 13 september 2018 BNP-kvartal 2, 2018 Kvartal 2 Säsongrensad 0,8 Kalenderkorrigerad 2,5 Faktisk 3,0 Uppgifterna avser procentuell förändring. Säsongrensad BNP-förändring redovisas jämfört med

Läs mer

BNP Kvartal. 30 maj 2018

BNP Kvartal. 30 maj 2018 BNP Kvartal 30 maj 2018 BNP kvartal 1, 2018 Kvartal 1 Säsongrensad 0,7 Kalenderkorrigerad 3,3 Faktisk 2,8 Uppgifterna avser procentuell förändring. Säsongrensad BNPförändring redovisas jämfört med föregående

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

BNP Kvartal. 13 september 2017

BNP Kvartal. 13 september 2017 BNP Kvartal 13 september 2017 BNP kvartal 2, 2017 Kvartal 2 Säsongrensad 1,3 Kalenderkorrigerad 3,1 Faktisk 1,6 Uppgifterna avser procentuell förändring. Säsongrensad BNPförändring redovisas jämfört med

Läs mer

BNP Kvartal. BNP, inkomster och sparande. 30 maj 2017

BNP Kvartal. BNP, inkomster och sparande. 30 maj 2017 BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande 30 maj 2017 BNP kvartal 1, 2017 Kvartal 1 Säsongrensad 0,4 Kalenderkorrigerad 2,2 Faktisk 3,6 Uppgifterna avser procentuell förändring. Säsongrensad BNPförändring

Läs mer

BNP Kvartal. 29 november 2018

BNP Kvartal. 29 november 2018 BNP Kvartal 29 november 2018 BNP-kvartal 3, 2018 Kvartal 3 Säsongrensad -0,2 Kalenderkorrigerad 1,6 Faktisk 1,6 Uppgifterna avser procentuell förändring. Säsongrensad BNP-förändring redovisas jämfört med

Läs mer

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 Boverket Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Boverket april 2006 Titel:

Läs mer

BNP Kvartal. BNP, inkomster och sparande. 14 september 2016

BNP Kvartal. BNP, inkomster och sparande. 14 september 2016 BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande 14 september 2016 Dämpad BNP-uppgång efter starka kvartal 2,0 112 1,5 110 1,0 108 Procent 0,5 0,0-0,5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2011 2012 2013

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

I september 2018 revideras tidsserien för offentliga finanser

I september 2018 revideras tidsserien för offentliga finanser BESKRIVNING 1 (5) 2018-08-28 Johan Norberg Marcus Otterström I september 2018 revideras tidsserien för offentliga finanser Bakgrund Mer omfattande revideringar av års- och kvartalsdata tillbaka i tiden

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00 ÅRSBESKED 2014 Lennart Andersson 00064855_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra värdebesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

1. NATIONALPRODUKT och NATIONALINKOMST

1. NATIONALPRODUKT och NATIONALINKOMST 1. NATIONALPRODUKT och NATIONALINKOMST nationalprodukt: värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land under ett år förädlingsvärde = försäljningsvärde inköpsvärde spannmål mjöl bröd nationalprodukten

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

RIKTLINJER. Artikel 1. Ändringar. Bilagorna I och II till riktlinje ECB/2013/23 ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen.

RIKTLINJER. Artikel 1. Ändringar. Bilagorna I och II till riktlinje ECB/2013/23 ska ändras i enlighet med bilagan till den här riktlinjen. 15.6.2018 L 153/161 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2018/861 av den 24 april 2018 om ändring av riktlinje ECB/2013/23 om statistik över den offentliga sektorns finanser (ECB/2018/13)

Läs mer

1. NATIONALPRODUKT och NATIONALINKOMST

1. NATIONALPRODUKT och NATIONALINKOMST 1. NATIONALPRODUKT och NATIONALINKOMST nationalprodukt: värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land under ett år förädlingsvärde = försäljningsvärde inköpsvärde spannmål mjöl bröd nationalprodukten

Läs mer

RAKS (1993)

RAKS (1993) STATISTISKA CENTRALBYRÅN DOKUMENTATION 1(6) RAKS (1993)2003 2015 RAKS är en sammanställning och vidareutveckling av variabler som redan finns i LISA-databasen där målsättningen är att beskriva en individs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00 ÅRSBESKED 2016 Lennart Andersson 00095793_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra årsbesked är att beskriva hur ditt sparande har utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Större del av inkomsten stannar hos familjerna INKOMSTER. S 2008:4 Bo Karlsson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Större del av inkomsten stannar hos familjerna INKOMSTER. S 2008:4 Bo Karlsson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X INKOMSTER Familjeinkomster 1998 2006 S 2008:4 Bo Karlsson 2008-03-20 Tel: 508 35 030 Större del av inkomsten stannar hos familjerna Både den sammanräknade förvärvsinkomsten,

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Beräkningar av mörkertalet i BTP för pensionärer och äldreförsörjningsstödet för pensionärer. Inledning. Metod RAPPORT 2012-11-22 1(18)

Beräkningar av mörkertalet i BTP för pensionärer och äldreförsörjningsstödet för pensionärer. Inledning. Metod RAPPORT 2012-11-22 1(18) Avdelningen för Nationalräkenskaper Klas Lindström RAPPORT 2012-11-22 1(18) Beräkningar av mörkertalet i BTP för pensionärer och äldreförsörjningsstödet för pensionärer. Inledning På uppdrag av Riksrevisionen

Läs mer

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00 ÅRSBESKED 2015 Lennart Andersson 00085542_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra årsbesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Inkomststatistik - totalräknad 2007 HE0108

Inkomststatistik - totalräknad 2007 HE0108 Befolkning och välfärd/ekonomisk välfärd 2009-01-14 1(14) Inkomststatistik - totalräknad 2007 HE0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Marknadsekonomins grunder

Marknadsekonomins grunder Marknadsekonomins grunder Föreläsning 2 Makroekonomi och konjunkturläge Mattias Önnegren Agenda Vad är makroekonomi? Viktiga variabler BNP (nationalräkneskaper) Inflation Arbetslöshet Internationell ekonomi

Läs mer

Närområdesprofil Område: Kista

Närområdesprofil Område: Kista Närområdesprofil Område: Kista Aktuell kommun: Stockholm Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Utländsk Förvärvs- Köpkraft Boendetyp Hushåll/fordon Arbets- Befolkning bakgrund Hushåll arbetande

Läs mer

5 Den offentliga sektorns inkomster

5 Den offentliga sektorns inkomster Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns inkomster 5 Den offentliga sektorns inkomster I detta kapitel redovisar vi den offentliga sektorns inkomster. De olika inkomstkällorna presenteras och inkomsterna

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

Sammanfattning. Den offentliga sektorn omfattar, enligt nationalräkenskaperna: staten (riksdagen, Regeringskansliet och de statliga myndigheterna)

Sammanfattning. Den offentliga sektorn omfattar, enligt nationalräkenskaperna: staten (riksdagen, Regeringskansliet och de statliga myndigheterna) Offentlig ekonomi 2009 Syftet med denna årsbok är att ge en samlad bild av den offentliga sektorns utveckling ur ett makroekonomiskt perspektiv. Vilken avgränsning som används vid beräkningen av den offentliga

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 6.9.2014 L 267/9 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 3 juni 2014 om ändring av riktlinje ECB/2013/23 om statistik över den offentliga förvaltningens finanser (ECB/2014/21) (2014/647/EU)

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster 1999 (t.o.m. inkomståret 1998 benämnd Jordbrukarnas nettointäkter m.m. )

Jordbrukarhushållens inkomster 1999 (t.o.m. inkomståret 1998 benämnd Jordbrukarnas nettointäkter m.m. ) Jordbrukarhushållens inkomster 1999 (t.o.m. inkomståret 1998 benämnd Jordbrukarnas nettointäkter m.m. ) JO0903 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD- och SKOGSBRUK, FISKE A.2 Statistikområde Jordbrukets

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Kommunfakta 2015. barn och familj

Kommunfakta 2015. barn och familj Kommunfakta 2015 barn och familj Kommunfakta 2015 Barn & familj Definitioner Kommentarer Källor KÄLLOR TILL STATISTIKEN Grund för redovisningen av familjeförhållanden är SCB:s befolkningsregister. Data

Läs mer

Hälsoräkenskaper NR0109

Hälsoräkenskaper NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2013-12-20 1(6) Hälsoräkenskaper 2001-2008 NR0109 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2010:1277 Utkom från trycket den 30 november 2010 utfärdad den 18 november 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Detaljerad innehållsförteckning

Detaljerad innehållsförteckning Detaljerad innehållsförteckning DETAILED TABLE OF CONTENTS 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv 17 1.1 Skattesystemets huvuduppgifter...17 1.1.1 Finansieringen av offentliga utgifter...17

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(8) Sveriges BNP: + 1,2 procent 2001 Den första samlade bilden av Sveriges ekonomi för år 2001 visar att bruttonationalprodukten ökade med 1,2 procent jämfört med 2000 och uppgick till 2167 mdkr i löpande

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium

Välkommen till SCB:s frukostseminarium Välkommen till SCB:s frukostseminarium Frukostseminarium Nationalräkenskaper 12 juni 2015 Vinster, Lån och Investeringar Karl-Johan Bergström Mattias Bågling facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter

Läs mer

I september revideras tidsserien för offentliga finanser

I september revideras tidsserien för offentliga finanser BESKRIVNING 1 (10) 2016-09-02 Johan Norberg Katarina Johansson I september revideras tidsserien för offentliga finanser - NY VERSION - Ytterligare 10 punkter jämfört med annonserat i juni Bakgrund Enligt

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.2.2001 KOM(2001) 100 slutlig 2001/0056 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING avseende kvartalsvisa konton för icke-finansiella

Läs mer

Hälsoräkenskaper 2010 NR0109

Hälsoräkenskaper 2010 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2012-03-30 1(6) Hälsoräkenskaper 2010 NR0109 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Inkomststatistik - totalräknad 2008 HE0108

Inkomststatistik - totalräknad 2008 HE0108 BV/EV 20-01-12 1() Inkomststatistik - totalräknad 2008 HE08 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området =

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området = Närområdesprofil Område: Kista Antal boende inom området = 13 941 Antal arbetande inom området = 27 951 Ingående postnummerområden Källa: Posten 2013-04-01 SCB:S Registret över totalbefolkningen 2012-12-31

Läs mer

Inkomststatistik - totalräknad 2006 HE0108

Inkomststatistik - totalräknad 2006 HE0108 BV/EV 2008-01-06 1(14) Inkomststatistik - totalräknad 2006 HE0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Börja förbereda dig i god tid inför årsskiftet. Redan på hösten kan du stämma av ackumulatorvärden i ditt löneprogram, om du inte gör det kontinuerligt varje månad

Läs mer

Bilaga. Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga. Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 3.1 Internationell

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.05.2002 KOM(2002) 234 slutlig 2002/0109 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) 2223/96 med

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. Vem kan få bostadstillägg?

Läs mer

Hushållssektorn i nationalräkenskaperna

Hushållssektorn i nationalräkenskaperna EKONOMISK STATISTIK BAKGRUNDSFAKTA 2014:1 Hushållssektorn i nationalräkenskaperna inkomster, konsumtion och sparande för olika hushållsgrupper BAKGRUNDSFAKTA Hushållssektorn i nationalräkenskaperna inkomster,

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Inkomststatistik - totalräknad 2004 HE0108

Inkomststatistik - totalräknad 2004 HE0108 Befolkning och välfärd/ekonomisk välfärd 2006-12-12 1(13) Inkomststatistik - totalräknad 2004 HE0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

RIKTLINJER. EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 25 juli 2013 om statistik över den offentliga förvaltningens finanser.

RIKTLINJER. EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 25 juli 2013 om statistik över den offentliga förvaltningens finanser. L 2/12 Europeiska unionens officiella tidning 7.1.2014 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 25 juli 2013 om statistik över den offentliga förvaltningens finanser (omarbetning) (ECB/2013/23)

Läs mer

Bilaga 2. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 2. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 6.1 Internationell

Läs mer

Tillväxten dämpades första kvartalet... sid 3 Lönerna har utvecklats sig i samma takt som bärkraften... sid 7

Tillväxten dämpades första kvartalet... sid 3 Lönerna har utvecklats sig i samma takt som bärkraften... sid 7 Ur innehållet: Tillväxten dämpades första kvartalet... sid 3 Första kvartalet mattades BNP-tillväxten av något och Sveriges ekonomi växte i en långsammare takt än kvartalet innan. De fasta bruttoinvesteringarna,

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

Nationalräkenskaper 2013

Nationalräkenskaper 2013 Nationalräkenskaper 2014 Nationalräkenskaper 2013 Bruttonationalprodukten minskade med 1,2 procent i fjol Korrigerad 30.9.2014. De korrigerade punkterna är markerade med rött. Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Bilaga 4. Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män

Bilaga 4. Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Bilaga 4 Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Bilaga 4 Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män Innehållsförteckning Sammanfattning... 7 1 Ekonomiska resurser för

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. Vem kan få bostadstillägg?

Läs mer

Direkta effekter av högre räntor på statens inkomster från kapitalskatt

Direkta effekter av högre räntor på statens inkomster från kapitalskatt Konjunkturläget oktober 2018 69 FÖRDJUPNING Direkta effekter av högre räntor på statens inkomster från kapitalskatt Ränteläget är för närvarande mycket lågt men väntas bli högre. Förändringar i ränteläget

Läs mer

Nationalräkenskaper 2015

Nationalräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 2016 Nationalräkenskaper 2015 Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent i fjol Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av Finlands bruttonationalprodukt

Läs mer

kr kr 20 % x (beskattningsbar inkomst kr)

kr kr 20 % x (beskattningsbar inkomst kr) (se även anvisningar www.skatteverket.se) Inkomstskatt +fastighetsavgift/fastighetsskatt skattereduktioner = Slutlig skatt för privatperson (+ ev kyrkoavgift) Kommunal inkomstskatt 65 kap IL (Inkomstskattelagen)

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2016 ESV 2016:57

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2016 ESV 2016:57 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna December 2016 ESV 2016:57 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m.

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m. 113 10 Allmänna avdrag 62 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668 670 SOU 1997:2, del II s. 494 496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60 prop. 1989/90:110 s. 364 366, SkU30 prop. 1991/92:43, SkU7

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2008-10-24 1(6) Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Inkomstförfrågan gällande insatser inom vård och omsorg

Inkomstförfrågan gällande insatser inom vård och omsorg Information Det här formuläret behöver du fylla i och skicka in till socialkontoret för att vi ska kunna beräkna din avgift gällande insatser inom vård, som till exempel hemtjänst, trygghetslarm eller

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Inkomster och skatter, preliminär 2012 HE0110

Inkomster och skatter, preliminär 2012 HE0110 BV/EV 2013-10-09 1(15) Inkomster och skatter, preliminär 2012 HE0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 21.11.2002 L 317/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2056/2002 av den 5 november 2002 om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

Hälsoräkenskaper 2013 NR0109

Hälsoräkenskaper 2013 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2015-03-27 1(8) Hälsoräkenskaper 2013 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2015 ESV 2015:65

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2015 ESV 2015:65 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna December 2015 ESV 2015:65 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga

Läs mer

Förändrad statistisk redovisning av public service

Förändrad statistisk redovisning av public service PUBLIC SERVICE 1 (5) 2017-12-14 Johan Norberg Nationalräkenskaper Förändrad statistisk redovisning av public service I september 2019 kommer SCB ändra redovisningen i nationalräkenskaperna avseende radio-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1170 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Inkomster och skatter

Inkomster och skatter Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (15) Inkomster och skatter 2012 HE0110 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Bilaga 2. Tabellsamling ekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 2. Tabellsamling ekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling ekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling ekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 5.1 Internationell och

Läs mer

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 HE0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Merchanting en växande del av tjänsteexporten

Merchanting en växande del av tjänsteexporten Merchanting en växande del av tjänsteexporten KURT GUSTAVSSON OCH LARS FORS Utrikeshandeln med tjänster har de senaste åren ökat i betydelse. Den snabba ökningen i särskilt exporten av tjänster har bidragit

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper Nationalräkenskaper, kvartalsvis, 2:a kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,6 procent från föregående kvartal och med 2,9 procent från året innan Enligt Statistikcentralens

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN GÄLLER FRÅN JANUARI 2003 Nedanstående avgifter gäller inom äldre- och handikappomsorg från den 1 januari 2003. Avgifterna gäller båda för Dig som har hemtjänst

Läs mer