Sammanhållen vård- och omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanhållen vård- och omsorg"

Transkript

1 Sammanhållen vård- och omsorg Handlingsplan för västra länsdelen Version Upprättad av kvalitets- och utv. chef Ing-Marie Larsson och verksamhetsutvecklare Jan Persson Godkänd av: Styrgruppen för samverkan västra länsdelen den

2 INLEDNING Föreliggande dokument är en konkretisering av den länsövergripande handlingsplanen angående sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län Dokumentet är kompletterat med målgruppen barn- och ungdomar med risk för övervikt samt riskgrupper för drogmissbruk resp. psykisk ohälsa. BAKGRUND Samverkan i västra länsdelen Ansvaret för ovan nämnda grupper delas mellan kommun, regionens primärvård och slutenvård. Detta ställer stora krav på samarbete och god information och kommunikation så att inte den enskilde kommer i kläm mellan olika verksamheter och slussas runt mellan olika vårdinrättningar. I december 2013 bildades en styrgrupp och en kärnarbetsgrupp för samverkan i den västra länsdelen. Styrgruppen består av socialcheferna från de tre kommunerna och områdeschef för Karlskoga lasarett. Vårdcentralerna företräds av tre vårdcentralschefer. Psykiatrin företräds av verksamhet- och enhetschef. Till gruppen är två medicinska rådgivare och två resurspersoner i kvalitetsfrågor knuten, se förteckning i bilaga. Styrgruppens uppgift är att styra, leda och följa upp det operativa arbetet i västra länsdelen där det finns behov av samverkan mellan de olika parterna. Gruppens uppgift är vidare att bryta ned länsövergripande handlingsplaner till länsdelen samt initiera och leda utvecklingsarbete som gynnar gemensamma brukare/patienter. Samverkan med intresseorganisationer i länet finns i form av kommunala pensionärsråd, regionens pensionärsråd, möte med patientorganisationerna och handikappråd. Samverkan sker också genom brukarråd, anhörigråd och samrådsmöten med patientföreningar. I övrigt, se regionala handlingsplanen. MÅLGRUPPER inom västra länsdelen Äldre över 65 år Denna plan omfattar hela gruppen 65 år och äldre, där de mest sjuka äldre ingår som en prioriterad grupp samt andra personer som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av skada eller sjukdom. Barn och ungdom med risk för övervikt resp. drogberoende MÅL, AKTIVITETER OCH FRAMGÅNGSFAKTORER Målet med arbetet utifrån denna handlingsplan är ett bättre liv för ovan nämnda målgrupper i västra länsdelen. Syftet med handlingsplanen är att utveckla möjligheter till samarbeten mellan närsjukvårdsområde väster och kommuner för att förbättra en sammanhållen vård- och omsorg. Utveckling av ett strukturerat förebyggande arbetssätt med den enskildes behov i fokus och en prioritering av rätt insatser behövs för att uppnå Upprättad av kvalitets- och utv. chef Ing-Marie Larsson och verksamhetsutvecklare Jan Persson Godkänd av: Styrgruppen för samverkan västra länsdelen den

3 jämlik och effektiv vård. Aktiviteter Denna handlingsplan berör aktiviteter inom följande områden: Sammanhållen vård och omsorg Förebyggande arbetssätt och rehabilitering Främja hälsa och förebygg ohälsa God psykisk hälsa God vård vid demenssjukdom God vård vid livets slutskede God läkemedelsbehandling för äldre Förbättringsarbete i samverkan mellan vårdgivarna kopplat till aktiviteter Framgångsfaktorer processtänkande och med den enskildes perspektiv etik och bemötande samverkan hållbar utveckling samma möjlighet till vård i hela västra länsdelen evidensbaserad praktik och systematiskt förbättringsarbete kompetensutveckling ARBETSSÄTT Arbeta med evidensbaserad praktik De som arbetar inom vård och omsorg fattar dagligen beslut som ska vila på bästa tillgängliga kunskap utifrån forskning och erfarenhet för att göra bästa möjliga nytta. Systematiskt förbättringsarbete För att medarbetare och chefer ska känna motivation och engagemang är det viktigt att se nyttan med arbetet - inte bara för patient/brukares skull utan även för verksamhetens utveckling. För att kunna redovisa vad som gjorts, rätta till brister och visa på förändringar och förbättringar behövs en systematik i förändringsarbetet. Det betyder att alla bör arbeta uthålligt med att mäta, redovisa, analysera och synliggöra resultat. Genom att sprida goda exempel, lär vi av varandra och sprider ett gemensamt arbetssätt. Det gäller att visa och se fördelar och vinst med de gemensamma satsningarna. UPPFÖLJNING av länsdelsvisa aktiviteter som sker i samverkan sker i styrgruppen. Ansvaret för måluppfyllelsen ligger hos respektive huvudman och verksamhetschef/socialchef. 3

4 AKTIVITETSPLAN FÖR SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG Mål: Sammanhållen vård och omsorg Långsiktigt mål år 2018 Samtliga patienter ska vårdas på rätt vårdnivå Beslutsstödets alla delar ska användas av sjuksköterskor i samtliga kommuner och av ambulanspersonalen för en strukturerad bedömning av hälsotillståndet och ställningstagande till vårdnivå. Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar ska minska jämfört med år 2016 Mätetal Aktiviteter under Ansvarig för Antal ifyllda checklistor för beslutsstöd i förhållande i antalet inläggningar för patient > 65 år Förändring av Indikatorn undvikbar slutenvård samt återinläggningar Fortsatt utbildning i beslutsstödet till berörda. Tydliggöra på APT att beslutsstödet ska användas. Granskningsmall för statusmeddelandet ska användas för uppföljning av täckningsgrad Verksamhetsutvecklare utbildar. Kärnarbetsgruppen samt berörda chefer ser över behovet av utbildning samt informerar på APT mm MAS i samarbete med verksamhetsutvecklare Mäts via granskningsmallen, totalundersökning, men max 50 under en månad. Resultatet redovisas i styrgrupp, kärnarbetsgrupp samt inom resp. berörd verksamhet Samtliga patienter ska vårdas på rätt vårdnivå Samtliga patienter ska vårdas på rätt vårdnivå De förslag som tagits fram inom Kliniken för Medicin/Geriatrik (KMG) processarbeten ska vara verkställda Säker utskrivning ska användas i samtliga verksamheter. Andel genomförda förslag utifrån handlingsplanen KMG Antal vårdplaneringar enl. beslutad modell i förhållande till det totala antalet vårdplaneringar Besluta om aktiviterer utifrån förlag i handlingsplan samt påbörja implementering Den enskilde individens riskfaktorer och insatta åtgärder ska beskrivas i statusmeddelande vid inskrivning på sjukhus samt vid utskrivning i vårdsammanfattning Verksamhetschef KMG i samråd med områdeschef MAS i samarbete med verksamhetsutvecklare Styrgruppsmöte 2 ggr/år Mäts via granskningsmallen enlig ovan Upprättad av kvalitets- och utv. chef Ing-Marie Larsson och verksamhetsutvecklare Jan Persson Godkänd av: Styrgruppen för samverkan västra länsdelen den

5 Långsiktigt mål år 2018 Samtliga patienter ska vårdas på rätt vårdnivå SIP = samordnad individuell planering Planering med Samordnad individuell plan (SIP) ska användas i samtliga verksamheter vid behov av samordning av insatser för den enskilde med sammansatta behov. Mätetal Aktiviteter under Ansvarig för Antal vårdplaneringar enl. beslutad modell i förhållande till det totala antalet vårdplaneringar Kommuner och regionen utbildar sin personal i SIP enligt samverkansmodell för vårdplanering och informationsöverföring. Region Örebro län och kommunerna granskar kvaliteten på upprättade SIP:ar. Modell för granskning upprättas i gruppen för sammanhållen vård och omsorg. Verksamhetsutvecklare Kärnarbetsgruppen Områdeschef/Socialchef/ verksamhetschef Antal vårdplaneringar enl. beslutad modell i förhållande till det totala antalet vårdplaneringar rapporteras till styrgrupp 2 ggr/år Nationell patientöversikt (NPÖ) ska användas av legitimerad personal i kommunerna för att inhämta information i samband med övertagande av vårdansvar. Kommunerna och regionen deltar i NPÖ-resurspersonsträffar i länet. Tar regelbundet del av statistik gällande användande. NPÖ-resurspersoner från kommuner och regionen Nytt NPÖ är på gång nationellt. Gränsöverskridande arbetssätt i samband med Trygg och säker utskrivning Prova nya arbetssätt i övergången mellan olika vårdnivåer Utvärdera nytt arbetssätt Mål: Förebyggande arbetssätt och rehabilitering Att utveckla ett förebyggande arbetssätt, såväl vad gäller de mest sjuka äldre (med kvalitetsregistret Senior alert som ett verktyg) som för barn/ungdomar som har/riskerar att få övervikt alternativt riskerar hamna i ett drogberoende. Med hjälp av ett preventivt arbetssätt ökar möjligheten till bästa möjliga resultat. 5

6 Långsiktigt mål år 2018 Andelen överviktiga barn och ungdomar är lägre än eller i nivå med övriga delar av regionen år 2017 En gemensam strategi finns hur andelen överviktiga barn och ungdomar ska minska inom västra länsdelen Mätetal Aktiviteter under Ansvarig för Andel överviktiga 4-åringar inom resp. kommun Utveckla en samverkansmodell hur barn och ungdomar med risk för övervikt alt. redan förvärvad övervikt identifieras. Utarbeta en handlingsplan hur dessa barn/ungdomar kan få stöd, samt vem som tar ansvar för de olika aktiviteterna. Vikt-igt-gruppen Avrapportering till styrgruppen hösten 2016 samt därefter december 2017 Andelen barn/unga med drogproblem är lägre än eller i nivå med övriga delar av regionen Andelen barn/unga med psykisk ohälsa är lägre än eller i nivå med övriga delar av regionen En gemensam strategi finns hur andelen barn och ungdomar med risk för drogberoende ska minska inom västra länsdelen En gemensam strategi finns hur andelen barn och ungdomar med psykisk ohälsa ska minska inom västra länsdelen Utveckla en samverkansmodell hur barn och ungdomar med risk för drogberoende alt. redan förvärvat drogberoende identifieras. Utarbeta en handlingsplan hur dessa barn/ungdomar kan få stöd, samt vem som tar ansvar för de olika aktiviteterna. Utveckla en samverkansmodell hur barn och ungdomar med psykisk ohälsa identifieras. Utarbeta en handlingsplan hur dessa barn/ungdomar kan få stöd, samt vem som tar ansvar för de olika aktiviteterna. Arbetsgruppen mot nätdroger i samverkan med Lokbrå-gruppen samt föreliggande handlingsplans styrgrupp Grupp bestående av personer från berörda verksamheter såsom: samhällsmedicin. samtalsmott., UMO, BUM, socialtjänst, Folkhälsoenheten, VC från elevhälsan Avrapportering till styrgruppen Avrapportering till styrgruppen 6

7 Långsiktigt mål år 2018 Andel undernärda inom gruppen mest sjuka äldre ska vara < 60 % inom den västra länsdelen Andelen frakturskador på grund av fall ska vara < 1 % inom den västra länsdelen Inga trycksår eller vårdrelaterad infektion uppkommer under vårdtiden på sjukhus eller inom det särskilda boendet/korttidsboendet. år 2017 Riskbedömningar och planering av förebyggande åtgärder samt uppföljning och registrering i Senior alert ska erbjudas alla med hemsjukvård, alla som bor i särskilda boenden och som vistas på korttidsboenden, oavsett driftsform. Målgruppen i primärvården och hemtjänsten ska vara identifierad och ska erbjudas riskbedömning och förebyggande åtgärder samt uppföljning och registrering i Senior alert. Yrkesgrupper som berörs i primärvården och kommunen ska vara tydliggjorda. Riskbedömningar och planering av förebyggande åtgärder samt uppföljning och registrering i Senior alert ska erbjudas alla som är inlagda på något av länets tre sjukhus. Mätetal Aktiviteter under Ansvarig för Andel riskpatienter över 65 år inom resp. område Andel enheter som har implementerat bedömnings -instrument förebyggand e av undernäring, fall o tryckskador Andel enheter som implementerat och använder ROAG. Antal registreringar i SA Fortsatt användning av nationella skalor för identifiering av riskpatienter avseende fall, trycksår, nutrition och munhälsa inom samtliga berörda enheter. Åtgärder ska vidtas och utvärderas vilket ska framgå av dokumentationen. Fortsatt utbildning av berörda medarbetare gällande riskbedömningar och åtgärder. Gemensamma träffar mellan utsedda resurspersoner i kommunerna regionen västra sjukvårdsområdet för analys och erfarenhetsutbyte kring identifiering av riskpatienter och vidtagna åtgärder ska genomföras. Arbetet med vårdhygien ska följas av alla verksamheter genom årliga mätningar i kommunerna och Region Örebro län. Använda verktyget Geriatrisk riskprofil (GRP) för att identifiera riskpatienter i primärvården. Varje enhet inom kommunerna samt region västra sjukvårdsområdet ansvarar för att utbildning sker. Verksamhetsutvecklare är en resurs i detta. Verksamhetsutvecklare sammankallande. Vårdcentralerna väster och analys av antal patienter i registret samt andel riskpatienter och vidtagna åtgärder för detta sker 3 ggr/år. Redovisas i styrgrupp samt inom resp. berörd enhet 7

8 Långsiktigt mål år 2018 Inga trycksår uppkommer under vårdtiden på sjukhus eller inom det särskilda boendet/korttidsboendet år 2017 Andelen trycksår som uppkommer under vårdtiden på sjukhus eller i särskilda boenden och på korttidsboenden är < 3 % vid slutet av år 2017 Obligatorisk grundutbildning i förflyttningskunskap införs inom samtliga kommuner samt sker fortsatt inom sjukhuset, kopplat till omvårdnad. 5 dagar för all vård/ omvårdnads-personal, även inom särskilda boendet/ korttidsboendet. Mätetal Aktiviteter under Ansvarig för Andel trycksår, % av totalantalet inneliggande patienter resp. antalet boende i särskilt boende, korttidsboende Fortsatt arbete utifrån metoden skonsam förflyttning inkl. lägesändringsscheman, tryckavlastande madrasser och andra tryckavlastande hjälpmedel och med koppling till nutrition. Instruktörsombudsutbildning (8 dagar) ges vid behov via Karlskoga lasarett. Minst 1-2 instruktörer/ombud finns per avdelning. Instruktörerna/ombud på enheterna ansvarar för att genomföra repetitions utb. 1-2 ggr/ år (ca ½ dag). Fortbildning sker även vid instruktörsträffar 2ggr/år Kontinuerlig översyn av befintliga sängar och hjälpmedel. Inköp vid behov. Fortsatt utbildning av representanter från avdelningarna inför trycksårsmätningar Genomtänkta aktiviteter* vid boende samt genom hela vårdkedjan, från ambulans till vårdavdelning via akutmottagning, ev. röntgen och operation. *Riskbedömning, hudinspektion, planering, genomförande och uppföljning av givna omvårdnadsåtgärder. Patientinformation och ev. överrapportering. Prevalensmätning 1-2 ggr/år inom samtliga enheter med boende/patienter Analysera aktuella resultat och vidta åtgärder om målet ej är nått. Samtliga berörda patienter/brukare ska bevara sina förmågor optimalt samt ha en bibehållen god livskvalitet Rehabiliteringsmodulen i Senior alert ska användas inom relevanta verksamheter vid slutet av Blåsdysfunktion- och inkontinensmodulen i Senior alert ska användas inom relevanta verksamheter vid slutet av Andel deltagande enheter Utbildning till medarbetare och chefer inom berörda enheter via utsedda resurspersoner Andel deltagande enheter mäts via Senior Alert, redovisas i styrgrupp och inom berörd verksamhet 2 ggr/år. Ansvarig för redovisningen är Verksamhetsutvecklare 8

9 Mål: Främja hälsa och förebygga ohälsa Långsiktigt mål År 2018 Förlänga den tredje åldern som definieras personer över 65 år utan behov av insatser och med en god livskvalitet Forum finns som främjar fysisk och psykisk hälsa utifrån de fyra hörnpelarna Social gemenskap Delaktighet Fysisk aktivtet Goda matvanor Mätetal Aktiviteter under Ansvarig för Forum finns Ja/Nej Identifiera och skapa strategier för utsatta grupper. Genomföra främjande aktiviteter inom de fyra hörnpelarna Fortsatt aktivitet med Seniorkraft (Laxå) Delta i den årliga fallkampanjen Folkhälsoteamet i sydnärke, vårdcentralen, socialoch omsorgsnämnden i Laxå kommun, Örebro läns idrottsförbund MAS/MAR i resp kommun 9

10 Mål: God psykisk hälsa Långsiktigt mål År 2018 Andelen patienter över 65 år inom västra länsdelen med behov av sjukvård/stöd på grund av psykisk ohälsa är lägre 2018 än 2016 Minst en första hjälpen instruktör finns inom västra länsdelen En gemensam handlingsplan för överenskommelsen psykisk hälsa finns upprättad för västra länsdelen Mätetal Aktiviteter under Ansvarig för Första hjälpen instruktör finns ja/nej Skapa en uppdragsbeskrivning för första hjälpen instruktör Utbilda minst en första hjälpen instruktör Genomför aktiviteter utifrån upprättad handlingsplan Överenskommelse psykisk hälsa Tydliggör respektive instans uppdrag och ansvar inom västra länsdelen i styrgruppen december 2016 Att arbeta utifrån den gemensamma överenskommelsen psykiatrisk hemsjukvård Implementering av överenskommelsen om psykiatrisk hemsjukvård 10

11 Mål: God vård vid demenssjukdom Målet är en likvärdig vård och behandling av patienter med demenssjukdomar. Genom registrering i kvalitetsregistret SveDem förbättra demensutredning, behandling och uppföljning av patienter med demenssjukdomar. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) drabbar ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. BPSD-registret kan med hjälp av struktur i vårdarbetet minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demens samt bidra till personcentrerad vård, gemensamt språk för personalen, tydliga mål, teamarbete och utveckling av demensvården. Långsiktigt mål År 2018 Demensvården är minst i nivå med övriga riket De personer som har behov av demenutredning har erbjudits tidig utredning enligt dokument Basal demensutredning Region Örebro län 2016 på lika villkor, oavsett var man bor eller vilken bakgrund man har. Mätetal Aktiviteter under Ansvarig för Statistik från BPSDregistret Alla personer med BPSD-symtom ska bedömas med NPIskattning och bör registreras i BPSDregistret 11

12 Långsiktigt mål År 2018 Demensvården är minst i nivå med övriga riket De personer som drabbas av demenssjukdom ska erbjudas en trygg vård och omsorg genom hela sjukdomen från utredning till palliativ vård. Miljön inom demensvård och omvårdnad ska vara utformade så att den erbjuder en aktiv och meningsfull vardag på den enskildes villkor. Mätetal Aktiviteter under Ansvarig för Antal nyregistreringar/vc Antal uppföljningar/vc Ökad kunskap i demensvård enligt nationella riktlinjer hos personal inom olika verksamheter genom DemensSam(som är en interaktiv webbutbildning) Samtliga berörda ska tillämpa den nationella riktlinjen Personal ska ha kunskap och grundläggande utbildning om demensvård/ omvårdnad Andel utbildade/kommun Implementering av nationella riktlinjer Arbetsgrupp 12

13 Långsiktigt mål År 2018 Den palliativa vården ska vara bättre eller minst i nivå med övriga länet Samtliga kommuner och regionen ska förbättra värdet för de fyra indikatorerna Brytpunktssamtal Smärtskattning Munhälsa Ordination av injektionsmedel mot ångest vid behov Mätetal Aktiviteter under Ansvarig för Jämföra resultaten för de fyra indikatorerna mellan åren 2015 och 2016 Länsdelens resultat från palliativa registret analyseras och jämförs med övriga länsdelars resultat. Åtgärder vidtas vid behov. Aktiviteter planeras utifrån resultaten. Kärnarbetsgrupp/ ansvarig chef Kvalitetsportal.se 13

14 Mål: God vård i livets slutskede Palliativ vård syftar till att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem. Livets slutskede innebär att döden är oundviklig inom en överskådlig framtid. Det huvudsakliga målet med vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande och stödjande. Vid palliativ vård finns behov av ett strukturerat arbetssätt för att skapa kvalitet i det medicinska och omvårdnadsmässiga omhändertagandet. Långsiktigt mål År 2018 Den palliativa vården ska vara bättre eller minst i nivå med övriga länet. Samtliga kommuner och regionen ska förbättra värdet för de fyra indikatorerna Brytpunktssamtal Smärtskattning Munhälsa Ordination av injektionsmedel mot ångest vid behov Mätetal Aktiviteter under Ansvarig för Jämföra resultaten för de fyra indikatorerna mellan åren 2015 och 2017 Länsdelens resultat från palliativa registret analyseras och jämförs med övriga länsdelars resultat. Åtgärder vidtas vid behov. Aktiviteter planeras utifrån resultaten. Kärnarbetsgrupp/ ansvarig chef Kvalitetsportal.se Den palliativa vården ska vara bättre eller minst i nivå med övriga länet Samtliga kommuner ska förbättra värdet för indikator erbjuda efterlevandesamtal Samtliga närstående till palliativt bedömd patient som avlidit på sjukhus ska erbjudas ett efterlevandesamtal Förändring i andel erbjudna efterlevandesamtal Aktiviteter planeras utifrån verksamheternas mål. Alla berörda verksamheter använder e-utbildning i Allmän palliativ vård. Verksamhetschefer Region Örebro län och kommuner 14

15 Långsiktigt mål År 2018 Den palliativa vården ska vara bättre eller minst i nivå med övriga länet Den palliativa vården ska vara bättre eller minst i nivå med övriga länet Mätetal Aktiviteter under Ansvarig för Utifrån palliativt register En palliativ koordinatortjänst, med delad anställning mellan Karlskoga kommun och lasarett är inrättad med ett treårigt förordnande. 40 % arbetstid i palliativa konsultteamet och 60 % i den kommunala vården. Utvärdering under 3 sista månaderna av förordnandet år 2018 Den palliativa vården ska vara bättre eller minst i nivå med övriga länet Alla berörda enheter deltar i Svenska palliativregistret Minst 90 % täckningsgrad av alla dödsfall Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård ska tillämpas. Täckningsgrad % Utsedda nyckelpersoner träffas för analys av resultat och erfarenhetsutbyte 2 ggr/år Representant från länsdelen deltar i Palliativa rådet Utveckla den palliativa vården enligt lokal rutin/handlingsplan Palliativ grupp i länsdelen Mätning/ analys av resultat 2 ggr/år och analys av resultat i palliativregistret. 15

16 Mål: God läkemedelsbehandling för äldre Långsiktigt mål År 2018 Olämplig läkemedelsbehandling förekommer inte Alla medarbetare i berörda verksamheter ska ha kännedom om behandlingsrekommendationerna Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2016 från Regionala läkemedelsrådet i Uppsala- Örebroregionen För de som är 75 år och äldre ska en minskning ske av riskläkemedel jämfört med 2015 Mätetal Månadsvis Förslag till Kärnarbetsgruppen på aktiviteter under Läkemedelsrådet inom region Örebro län anordnar utbildningar inom området äldre och läkemedel. Tydliggöra och följa rekommendationer från Läkemedelsrådet Öka kunskap och kompetens kring behandling läkemedel och äldre. Samtliga kommuner har tillsammans med primärvården en utarbetad plan och struktur för hur minskning av användandet av olämpliga läkemedel för äldre enligt nationella målen ska genomföras Ansvarig för Verksamhetschefer Läkemedelsenheten i region Örebro län återkopplar aktuell förskrivningsstatistik till vårdcentraler och kommunala företrädare vid platsbesök, och också till kliniker på sjukhusen 16

17 Långsiktigt mål År 2018 Olämplig läkemedelsbehandling förekommer inte Alla personer inom särskilt boende och hemsjukvård ska årligen genomgå en fördjupad läkemedelsgenomgång Mätetal Antal genomförda läkemedelsgenomgångar Förslag till Kärnarbetsgruppen på aktiviteter under Utveckla informationsöverföringsrutiner. Läkemedelsgenomgångar i samverkan mellan primärvården och kommunerna. Ansvarig för Journalgranskning Läkemedelsgenomgångar genomförs inom de enheter där detta är relevant. 100% av patienterna alt närstående/ vårdpersonal förstår hur och varför läkemedel tas samt hur länge behandlingen ska pågå. 100 % av patienterna får vid utskrivning en vårdsammanfattning innehållande en korrekt läkemedelsberättelse Samtliga kommuner har en plan och struktur för hur läkemedelsgenomgångar ska genomföras. MASgruppen utarbetar en struktur för genomförandet i kommunen. Läkemedelsgenomgångar vid in- och utskrivning på sjukhus där så är relevant. Vårdsammanfattning med läkemedelsberättelse till patient. MAS i kommunerna implementerar i kommunerna Verksamhetschef i berörd verksamhet 17

Sammanhållen Vård- och omsorg Om de mest Sjuka äldre. Handlingsplan för södra länsdelen

Sammanhållen Vård- och omsorg Om de mest Sjuka äldre. Handlingsplan för södra länsdelen Sammanhållen Vård- och omsorg Om de mest Sjuka äldre Handlingsplan för 2014-2015 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE uppgift att bryta ner den länsövergripande handlingsplanen till länsdelsnivå med aktiviteter.

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län Handlingsplan Datum:

Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län Handlingsplan Datum: Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 Handlingsplan Datum: 2016-03-31 Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 2016-03-31 Innehåll

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 121001 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Aktivitetsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre Länsdel Örebro

Aktivitetsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre Länsdel Örebro Aktivitetsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre 2016-2018 Länsdel Örebro - Samverkansdokument mellan Örebro kommun och Region Örebro län Inledning Ansvaret för vård och omsorg om äldre delas mellan

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-026 14 Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre, fastställelse av Gemensamma

Läs mer

Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen

Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen ÖK målområde Resultat Mått Läns-mått nuläge Länsmål Hur mäter vi? Uppföljning Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen Att samtliga

Läs mer

Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015

Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015 Datum: 150302, rev 150313 Märta Hjelmér. Närsjukvårdsstrateg, Kristina Olsson, Närsjukvårdsstrateg Sofia Ljung, Chefs- och verksamhetsutvecklingsstrateg, Ann Svensson, Chefssjuksköterska Karin Hesselgard,

Läs mer

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O= EJ PÅBÖRJAT O= PÅGÅRO= KLART OPilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O= EJ PÅBÖRJAT O= PÅGÅRO= KLART OPilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Uppföljning 09 17 Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 121001 130930 Resultat för åldersgruppen 65 år, utom för läkemedel (se nedan) Sammanhållen

Läs mer

AVÄ rapport Bättre liv

AVÄ rapport Bättre liv VOHJS mål 2014 God vård i livets slutskede Mått 2014 registreras 70 % eller fler av dödsfallen bland befolkningen i Svenska palliativregistret. I genomsnitt 10 % förbättring har uppnåtts på de tre indikatorerna,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre. HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft

Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre. HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA

Läs mer

Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2014-2015

Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2014-2015 Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2014-2015 Handlingsplan Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014-2015 Framtagen av styrgrupp för projektet

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Skånes universitetssjukvård Handlingsplan för vård av mest sjuka äldre 2015, rev

Skånes universitetssjukvård Handlingsplan för vård av mest sjuka äldre 2015, rev Skånes universitetssjukvård Handlingsplan för vård av mest sjuka äldre, rev -05-08 Bakgrund har fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdnämnden att för utarbeta en handlingsplan för förbättrad vård för de

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015 UPPFÖLJNING

Skånevård Sund Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015 UPPFÖLJNING Skånevård Handlingsplan för vård av de mest sjuka äldre 2015 Datum: 150302, rev 150317 Märta Hjelmér. Närsjukvårdsstrateg, Kristina Olsson, Närsjukvårdsstrateg Sofia Ljung, Chefs- och verksamhetsutvecklingsstrateg,

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, omsorg och skola

Politisk samverkansberedning för vård, omsorg och skola Politisk samverkansberedning för vård, omsorg och skola Trygg ålderdom Statistiskt säkerställd förbättring av indikatorn Undvikbar sluten vård Statistiskt säkerställd förbättring av indikatorn Återinläggningar

Läs mer

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Inledning Under åren 2011-2014 har det pågått en satsning kallad Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Denna satsning med

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Skånes universitetssjukvård Handlingsplan för vård av mest sjuka äldre 2015 Uppföljning Mona A

Skånes universitetssjukvård Handlingsplan för vård av mest sjuka äldre 2015 Uppföljning Mona A Bakgrund SUS har fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden att för 2015 utarbeta en handlingsplan för förbättrad vård för de mest sjuka äldre. Planen utgår från den regionala planen för 2015 samt den

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-08-28 SN-2012/296 Socialnämnden Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Riskbedömningar i särskiltboende 90% 2015-01-26 11 av 12 kommuner klarar målet! PPM mätningarna

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet - sammanställning av enkät till förstalinjens chefer Hela länets svar = ca 100 enheter

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Socialdepartementet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet Socialdepartementet Äldresamordning Förbättra vården och omsorgen för de

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Palliativ-senior alert 19 sept ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 1 Varför en

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom

Bättre liv för sjuka äldre. Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Bättre liv för sjuka äldre Härnösand 5 februari 2015 Maj Rom Varje system är perfekt designat för att ge det resultat det ger. Donald Berwic Vi har systemproblem i vården av sjuka äldre Den öppna vården

Läs mer

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Karlstad 28 april 2015 NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR Nya Perspektiv- äldres hälsa Madelene Johanzon Regional handlingsplan

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 60 (65) 40 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Under åren 2011-2014 har det pågått en nationell satsning kallad

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Utifrån överenskommelse om den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Utifrån överenskommelse om den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån överenskommelse om den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 En lokal överenskommelse har tagits fram mellan representanter från hälso-

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Alla län/regioner i Sverige deltar Från Jönköpings län deltar 3 team Esther ledningskraft Herman och Brita KLASledningskraft Länets samtliga kommuner är representerade http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/ledningskraft

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka

Läs mer

Nyhetsbrev december 2012

Nyhetsbrev december 2012 Nyhetsbrev december 2012 Nu lackar det mot jul och klapparna till landstinget och kommunerna i form av prestationsersättning finns nu för varje huvudman att fakturera SKL. Summan för varje kommun redovisas

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Åbytorp 4 februari 2016 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2014-2015 Framtagen av kommunerna

Läs mer

God vård för äldre i Sörmland 2015

God vård för äldre i Sörmland 2015 God vård för äldre i Sörmland 2015 Uppföljning av målen Anita Segring, utvecklingsledare 1 Uppföljning av målen God vård för äldre i Sörmland 2015 Innehåll God läkemedelsbehandling... 2 Eskilstuna... 2

Läs mer

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149

Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2013-06-11 SN-2013/149 Socialnämnden Handlingsplan för Bättre liv för sjuka äldre SN-2013/149 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Nationella kvalitetsregister år 2016 rapport

Nationella kvalitetsregister år 2016 rapport Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (6) Vård-och omsorgsförvaltningen, kvalitetsenheten Elisabeth Fagerström/Linda Svensson 046-35 55 58/35 64 55 elisabeth.fagerstrom@lund.se/linda.svensson@lund.se

Läs mer

Leva livet hela livet. Ängelholm 30 november 2016 Maj Rom

Leva livet hela livet. Ängelholm 30 november 2016 Maj Rom Leva livet hela livet Ängelholm 30 november 2016 Maj Rom Möt INGEBORG Aldrig förr har äldre haft möjlighet att leva ett så gott och långt liv som idag Vad är viktigt för sjuka äldre? Trygghet Kunna klara

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun År 2013 2013-02-13 Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Genomförandeplan för Skaraborg av Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Genomförandeplan för Skaraborg av Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Genomförandeplan för Skaraborg av Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Process FÖRE, Hälsofrämjande, riskidentifierande och förebyggande verksamhet PRIO UPPSTART KLART 1 våren 2013 dec 2013

Läs mer

Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre , med handlingsplan för 2015

Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre , med handlingsplan för 2015 Gemensam strategisk plan Bättre liv för sjuka äldre 2012-2015, med handlingsplan för 2015 Reviderad 2014-12-05 Antagen av Välfärdsberedningen den 2014-12-19 Välfärdsberedningen 2014-12-19 1 Oskar, 86 år

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Ronneby mars 2013 Karin Widecrantz Medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013

Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Inga onödiga sjukhusvistelser Ejja Häman Aktell 13 mars 2013 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Datum 2014-04-15. Äldrenämnden

Datum 2014-04-15. Äldrenämnden fa.jo Uppsala " KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Carina Kumlin Datum 214-4-15 Diarienummer ALN-214-239.3 Äldrenämnden Handlingsplan 214 - Bättre liv för sjuka äldre Förslag till beslut

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Hur kan Palliativregistret vara en hjälp i att styra och leda den palliativa vården?

Hur kan Palliativregistret vara en hjälp i att styra och leda den palliativa vården? Hur kan Palliativregistret vara en hjälp i att styra och leda den palliativa vården? En förbättringsresa i palliativ vård Särskilt boende och korttidsboende Umeå Kommun 2013 Pernilla Blomdal, Verksamhetschef

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre i Jönköpings län

Bättre liv för sjuka äldre i Jönköpings län Datum 2014-06-23 Antal sidor 1(12) Bättre liv för sjuka äldre i Jönköpings län Strategi- och handlingsplan 2014 och framåt www.smalandsbilder.se Innehåll Innehåll... 2 Inledning och bakgrund... 3 Målgrupp...

Läs mer

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS MÄTTAVLA Qulturum Marina Sumanosova Uppdaterad 7-- Påverkansdiagram Primära påverkansfaktorer Sekundära

Läs mer

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films.

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films. Socialnämnden HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum KOMMUN 2012-09-04 SN 86 SN 2012/44 Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Uppsala läns landsting

Läs mer

13/16 Revidering av handlingsplan för bättre vård och omsorg för äldre i Sörmland

13/16 Revidering av handlingsplan för bättre vård och omsorg för äldre i Sörmland Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-04-22 NSV16-0019-3 13/16 Revidering av handlingsplan 2015-2016 för bättre vård och omsorg för

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-03-01 Susanna Wahlman-Sjöbring, Verksamhetschef Inger Andersson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Division Social Omsorg

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Division Social Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2014 Division Social Omsorg 2015 03 01 Ylva Larsson Områdeschef Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Ansvaret för patientsäkerhetsarbetet har ytterst vård- och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-11 Helena Dahlstedt Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 217-4-25 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel

Läs mer

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen

Förebyggande arbete. Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen. Socialförvaltningen Socialförvaltningen Förebyggande arbete Att förebygga trycksår, undernäring, fallolyckor samt ohälsa i munnen Ersätter version från 2013-10-28 Monica Örmander, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Antal % % % % % % Min-max Riket

Antal % % % % % % Min-max Riket (Sammanhållen vård och omsorg) 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Fallskador Åtgärd vid Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Rehabilitering efter Funktionsförmåga

Läs mer

Uppföljning av uppdrag, Utmarksgatans bostad med särskild service enligt LSS, Västerås stad Vård och Omsorg

Uppföljning av uppdrag, Utmarksgatans bostad med särskild service enligt LSS, Västerås stad Vård och Omsorg TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-09-27 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00161-1.6.2 Sociala nämndernas förvaltning Marianne Fall Epost: marianne.fall@vasteras.se Kopia till Västerås stad Vård och Omsorg Nämnden

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Maj Rom

Bättre liv för sjuka äldre. Maj Rom Bättre liv för sjuka äldre Maj Rom Aktuella problem Framtida utmaningar Begränsade resurser Bättre liv för sjuka äldre Ett nytt arbetssätt - Förebyggande - Evidensbaserat - Strukturerat - Kunskap om resultat

Läs mer

och läkemedelshantering finns framtagen, se länk under referenser.

och läkemedelshantering finns framtagen, se länk under referenser. RIKTLINJE 1(5) Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede Den här riktlinjen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 21 4 Datum och ansvarig för innehållet 215-2 - 16 Gunilla Marcusson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Övergripande

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Division Social omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2012

Division Social omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2012 Division Social omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2012 2013 02 28 Ylva Larsson Områdeschef 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning

Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Nationellt kunskapsstöd för palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för ledning och styrning Socialstyrelsens bedömningar och centrala rekommendationer 2011

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2011

Patientsäkerhetsberättelse 2011 Patientsäkerhetsberättelse 2011 Enligt SFS 2010:659 2012-03-07 Marianne Falk Verksamhetens omfattning I Ovanåkers kommun finns 128 platser på särskilt boende för äldre. Det finns 16 platser för korttidsvistelse.

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Utlåtande 2013:63 RV (Dnr 327-1866/2012) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. År Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet. Datum och ansvarig för innehållet

Patientsäkerhetsberättelse. År Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet. Datum och ansvarig för innehållet Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-19 Susanne Hoflin MAS, Bodil Evertsson MAR, Barbro Toutin MAS Robert Brandt Verksamhetschef HSL Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre 2010-2014

Bättre liv för sjuka äldre 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre 2010-2014 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt En god demensvård Sammanhållen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

Trycksår - handlingsplan

Trycksår - handlingsplan Nationella satsningen för ökad patientsäkerhet, indikator 4, 2013 Handlingsplan med mål och förbättringsarbete för att minska andelen trycksår inom Norrbottens läns landsting (NLL). Handlingsplan: NLL;s

Läs mer

Regional handlingsplan för bättre liv för mest sjuka äldre SN-2014/151

Regional handlingsplan för bättre liv för mest sjuka äldre SN-2014/151 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-05-12 SN-2014/151 Socialnämnden Regional handlingsplan för bättre liv för mest sjuka äldre SN-2014/151 Förslag till beslut

Läs mer

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507 Datum 130507 Hälsosam uppväxt Alla barn och unga i Norrbottens län ska ha ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör Psykiatrisatsning

Läs mer

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård

Fast vårdkontakt...och verktygen i Äldresatsningen! Skånes universitetssjukvård Fast vårdkontakt.. verktygen i Äldresatsningen! Staben för verksamhetsutveckling 4 enheter! Enhet för läkemedel Enhet för säkerhet, användarnära IT MT Enhet för patientsäkerhet Enhet för ehälsa kvalitet

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Socialtjänsten. Handlingsplan för våra mest sjuka äldre inom Socialtjänsten, Vård och omsorg

Socialtjänsten. Handlingsplan för våra mest sjuka äldre inom Socialtjänsten, Vård och omsorg Socialtjänsten Datum 2014-11-19 D.nr 2014/28/739 Handlingsplan för våra mest sjuka äldre inom Socialtjänsten, Vård och omsorg Inom socialtjänsten har en arbetsgrupp bildats för att hålla samman arbetet

Läs mer