Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 2007

2 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda arbetsförhållanden, en hållbar miljö, god etik och mänskliga rättigheter. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g VD har ordet Bak grund Organisation och ansvariga Polic ys och riktlinjer Samhällsomsorg Ex terna principer Samarbete och kommunik ation med intressenter Omdömen och nomineringar Socialt ansvar vid produktionen M iljöarbete Medarbetare R isk analys Om rappor ten och GRI I ndex

3 VD har ordet Lindex affärsidé är att erbjuda ett inspirerande prisvärt mode. En hållbar syn på hela vår verksamhet är fundamentalt för att kunna göra det. Att agera idag med morgondagen i tanken är ett av företagets grundvärden. Jag vet att som en av Europas ledande modekedjor har vi möjlighet att bidra till en hållbar positiv inverkan på människor över hela världen och bidra till en minskad miljöpåverkan. Lindex nya värderingar vi inspirerar våra kunder, vi tror på hållbarhet, vi är affärsdrivna, vi har en vinnarattityd och vi är passionerade och engagerade ger en värdegrund för våra medarbetare över hela världen. Värderingarna fungerar som vägledning i alla våra beslut såväl koncernövergripande strategiska beslut som för vårt dagliga beteende och därmed även för vårt hållbarhetsarbete. Tillsammans med FNs företagsinitiativ Global Compacts tio principer som Lindex är anslutet till, BSCIs uppförandekod och våra egna policys beskriver de vår inställning att vara ett ansvarstagande företag. vi utökat vårt hållbarhetsarbete med våra leverantörer i Asien. Vi kan se en förbättring av arbetsmiljön och minskade brott mot de mänskliga rättigheterna hos leverantörerna. Men det är viktigt att komma ihåg att det är ett långsiktigt arbete och mer krävs innan vi kan vara nöjda med arbetsförhållandena i många av de länder där vi har produktion. Genom att finna nya vägar för att på ett hållbart sätt erbjuda en modeupplevelse i världsklass, strävar vi efter att bli ett företag som är respekterat och betrott av kunder, medarbetare och andra omvärldsintressenter. Kritiskt för att uppnå detta är engagemanget från våra medarbetare och jag vill ge ett varmt tack till alla våra medarbetare som gör skillnad varje dag. Jag tror att ett viktigt steg mot att lösa våra utmaningar är att prata om dem. Genom vår hållbarhetsrapport och en löpande kommunikation är vi hängivna till att bevara en öppen dialog med våra kunder och våra intressenter. Effekterna av vårt arbete märktes tydligt under det gångna året. Något av det som jag är mest nöjd med är att vi har lyckats minska andelen flygtransporter från fem till tre procent. Flygtransporterna är Lindex största miljöpåverkan och vi ska fortsätta arbeta för att minska utsläppen till följd av våra transporter. Under året har Vi ser fram emot att hålla dig uppdaterad på vår utveckling inom hållbarhetsområdet. Göteborg i maj 2008 Göran Bille, VD Detta är Lindex Med cirka 350 butiker i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Tjeckien är Lindex en av norra Europas ledande modekedjor. Lindex affärsidé är att erbjuda ett inspirerande prisvärt mode. Sortimentet omfattar flera olika koncept inom damkonfektion, underkläder, barnkläder och kosmetik. Butikerna kännetecknas av ett unikt och feminint uttryck som förmedlar Lindex mode och inspirerar kunden att känna sig vacker och se fantastisk ut. Lindex huvudkontor ligger i Göteborg. Antalet medarbetare uppgick under 2006/2007 till totalt cirka Företaget har produktionskontor i Kina, Indien, Bangladesh, Pakistan och Turkiet. Lindex är sedan slutet av 2007 en del av den finländska börsnoterade koncernen Stockmann. 3

4 Om Lindex hållbarhetsarbete Bakgrund Lindex har under flera år arbetat med hållbar utveckling under benämningen Corporate Social Responsibility (CSR). För Lindex innefattar CSR arbetsmiljöarbete, miljöarbete, etikfrågor samt förhållningssätt vad gäller mänskliga rättigheter. Arbetet med CSR är integrerat i Lindex verksamhet och en del av det dagliga arbetet. Från det att Lindex 1993 införde förbud mot barnarbete har mycket hänt. Att producera mode är en komplicerad process och Lindex måste se till att det sker på ett bra sätt. Företaget vet att det går att producera mode under goda sociala förhållanden, men det kräver ett långsiktigt samarbete med leverantörerna för att förbättra arbetsförhållandena. V i k t i g a n e d s l ag i L i n d e x h å l l b a r h e t s a r b e t e 1993 Lindex första inköpskontor öppnas. Förbud mot barnarbete. Inspektioner införs Analys genomförs av en snittbutiks- och textiltillverkningens påverkan på miljön Lindex miljöpolicy och första miljömål antas Lindex uppförandekod instiftas Miljöledningssystemet enligt ISO införs Drygt hälften av Lindex leverantörer är kontrollerade. Miljöutbildning genomförs i hela koncernen. Lindex börjar rapportera sina koldioxidutsläpp Lindex eget system för klassificering av leverantörerna införs Gemensam intern CSR-organisation. Miljökrav införs i Lindex uppförandekod Medlemskap i Business Social Compliance Initiativ (BSCI) Lindex börjar arbeta enligt BSCIs uppförandekod samt klassificering av leverantörerna Ny koncernutbildning för både miljö och uppförandekod Information och workshops för leverantörer och fabriker angående uppförandekoden. Produkter i ekologisk bomull börjar säljas. Lindex första hållbarhetsrapport publiceras CSR-utbildning för alla ledare. Utökad dialog med intressenter. Nya värderingar implementeras i organisationen. 4

5 Om Lindex hållbarhetsarbete Organisation och ansvariga Styrning av Lindex hållbarhetsarbete Lindex verkställande direktör har det yttersta ansvaret för företagets CSR-arbete. På koncernnivå har Lindex en CSR-ledningsgrupp, som VD, andra medlemmar ur koncernledningen samt ansvarig för uppförandekoden och miljöarbetet ingår i. Denna grupp ansvarar för att strategiskt driva CSR-arbetet medan det operativa arbetet ligger hos affärsområdes- och landscheferna. CSRgruppen definierar mål och handlingsplaner och följer kontinuerligt upp hur arbetet fortskrider. Till grund för hållbarhetsarbetet ligger FNs företagsinitiativ Global Compact. Till var och en av Global Compacts principer hör Lindex policyer med riktlinjer för hur dessa ska omsättas i praktiken i den dagliga verksamheten. G lo b a l Co m pac t s t i o p r i n c i p e r f ö r g ot t u t h å l l i g t f ö r e tag a n d e Lindex har på koncernnivå en koordinator för uppförandekoden som driver, implementerar och följer upp arbetet. Till sin hjälp har koordinatorn sju heltidsanställda inspektörer, som är placerade på Lindex produktionskontor i Kina, Bangladesh, Indien och Turkiet. Lindex har dessutom cirka 25 kvalitetskontrollanter som kontinuerligt besöker leverantörerna och kontrollerar kvalitet, gör tester och som även rapporterar vid misstanke om överträdelse av uppförandekoden. På koncernnivå har Lindex en miljöansvarig som via ett nätverk av medarbetare inom koncernen, dels på avdelningsnivå, dels på landsnivå, driver, implementerar och följer upp miljöarbetet. Ett flertal avdelningar på huvudkontoret har utsedda miljöansvariga. Inom butiksverksamheten är butikscheferna regionala miljösamordnare. Medarbetarfrågorna inom Lindex drivs koncernövergripande av företagets Human Resource-avdelning. Koncernens säkerhetschef ansvarar för att utveckla, implementera och följa upp Lindex etikarbete. Genom att stödja Global Compact har Lindex förbundit sig att: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 1. Lindex som företag ska stödja och respektera bevarandet av tillkännagivna internationella mänskliga rättigheter där vi kan vara med och påverka. 2. Lindex ska se till att inte medverka till brott mot de mänskliga rättigheterna. ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3. Lindex ska upprätthålla fackföreningsfriheten och erkänna rätten till kollektiva avtal. 4. Lindex ska delta i avskaffandet av alla former av tvångsarbete. 5. Lindex ska delta i avskaffandet av alla former av barnarbete. 6. Lindex ska eliminera diskriminering avseende anställning och arbete. MILJÖ 7. Lindex ska följa försiktighetsprincipen inför miljömässiga utmaningar. 8. Lindex ska ta initiativ för att främja större miljöansvar. 9. Lindex ska uppmuntra utvecklingen och spridandet av miljövänliga tekniker. KORRUPTION 10. Lindex ska aktivt motverka all form av korruption, inklusive utpressning och mutor. Läs mer på sidan , , ,

6 Om Lindex hållbarhetsarbete Policys och riktlinjer E t i k p o l i c y Ärlighet, integritet och rent spel ska alltid känneteckna Lindex verksamhet. Det är lika angeläget att alla anställda VD likväl som butikspersonal har en tydlig hållning när det gäller mutor, gåvor, representation och företagshemligheter. Genom Lindex etikpolicy arbetar Lindex med att motverka all form av korruption, inklusive utpressning och mutor. Samtliga Lindex leverantörer informeras om och undertecknar Lindex etikpolicy. Lindex alla medarbetare på företagets inköpskontor har också genomgått utbildning i etikpolicyn. I denna utbildning får medarbetarna kunskap och förståelse i ämnen som korruption, utpressning och mutor. E t i s k a r i k t l i n j e r v i d d e s i g n Lindex har valt att undvika viss plaggutformning, vissa symboler och vissa tryck på produkterna. Som ett ledande företag i modebranschen har Lindex stort inflytande och möjlighet att påverka modet och därmed också ett ansvar. Lindex för därför kontinuerligt en intern diskussion kring etiska riktlinjer och utformning av plaggen. Lindex avstår från produkter som förknippas med krig eller annan militär verksamhet, exempelvis får inte krigssymboler, avbildade vapen eller karatesparkar förekomma. Lindex använder inte symboler, text eller bilder som är oförenliga med en demokratisk grundsyn. Symboler som har droganknytning får inte förekomma. Gränsdragningen för när ett plagg kan verka stötande kan vara svår då uppfattning och önskemål skiljer sig från olika personer och marknader. Att modet idag är internationellt och gränsöverskridande gör det inte lättare att avgöra när ett plagg anses opassande, men det gör diskussionen än mer viktig. D j u r r ät t s p o l i c y Sedan 2004 har Lindex en djurrättspolicy som reviderats under våren Företaget har valt en restriktiv hållning gällande produkter tillverkade av päls eller skinn. Äkta päls får inte förekomma i Lindex sortiment. Endast skinn från köttproducerande djur får användas. Lindex tillåter inte att kosmetiska slutprodukter testas på djur. Lindex tar avstånd från mulesing, det ingrepp som utförs på merinofår i Australien för att förhindra flugangrepp. Företaget har beslutat att styra inköpen mot andra ursprungsländer och leverantörer i Australien som kan garantera mulesing-fri merinoull. Syftet är att öka trycket på fåruppfödare som fortfarande utför mulesing. Lindex accepterar inte metoden med klämmor som alternativ till mulesing. M i l j ö p o l i c y Lindex arbetar sedan 2002 efter en miljöpolicy och företaget tar ett ansvar för miljön i alla sina led från produktion och transport till försäljning. Se vidare under Miljöarbete. A r b e t s m i l j ö p o l i c y Lindex arbetsmiljöpolicy ligger som grund för Lindex arbetsmiljöarbete. Policyn omfattar riktlinjer för personaloch arbetsmiljörelaterade frågor och tydliggör att Lindex strävar efter en såväl god fysisk som psykisk arbetsmiljö. Det primära målet är att säkerställa en arbetsmiljö som inte medför risk för ohälsa eller olycksfall. 6

7 Om Lindex hållbarhetsarbete P o l i c y m ot d i s k r i m i n e r i n g Lindex tolererar ingen form av kränkande särbehandling som förtal, utfrysning, mobbning eller sexuella trakasserier. Företaget har en policy och en handlingsplan mot diskriminering och trakasserier, som finns på företagets intranät och som har informerats om till företagets medarbetare. Som anställd på Lindex ska man aldrig behöva känna sig kränkt, diskriminerad eller på annat sätt känna obehag av etnisk tillhörighet, religion, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. A l ko h o l - o c h d r o g p o l i c y Lindex klassar missbruk av alkohol eller andra droger som en sjukdom och det är en arbetsmiljöfråga. En drogfri arbetsmiljö är viktig för allas säkerhet, hälsa och trivsel. Lindex accepterar inte att någon är påverkad av alkohol eller andra droger under arbetstid och arbetar med frågan utifrån en alkohol- och drogpolicy. U p p f ö r a n d e ko d Genom BSCIs uppförandekod ställer företaget krav på företagets leverantörer när det gäller arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och miljö. Se vidare under Socialt ansvar vid produktionen. fram en modekollektion, Pink Collection, där 10 procent av försäljningspriset donerades till kampanjen. Samtliga Lindex butiker var engagerade i insamlingen. De insamlade pengarna går till bröstcancerforskning. Dessutom går en del av pengarna till Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, som arbetar med stöd till drabbade och deras anhöriga. H a n d s l ag e t Västsvenska Handelskammaren driver ett långsiktigt program mellan näringsliv och skola för att öka samverkan mellan de båda parterna. Handslaget är utformat efter både näringslivet och skolans möjligheter och behov. Lindex är sedan 2007 med och stödjer Handslaget. Förutom en insats och möjlighet att lära känna den unga generationen ökar Lindex de långsiktiga möjligheterna att rekrytera rätt arbetskraft. R u n d a u p p Sedan 2006 driver Röda Korset och modebranschen gemensamt insamlingsprojektet Runda upp, som Lindex även är delaktig i. Kunderna erbjuds att runda av slutpriset uppåt i Lindex butiker och därmed bidra till Röda Korsets verksamhet. Samhällsengagemang R o s a B a n d e t Sedan 2002 har Lindex varit en av huvudsponsorerna till Rosa Bandet. Under 2007 samlade Lindex och företagets kunder in sex miljoner kronor till kampanjen. Förutom att sälja rosa band har Lindex skänkt en krona per såld bh under oktober månad och 10 kronor under den så kallade rosa lördagen i oktober tog Lindex även P r o j e k t i L i n d e x p r o d u k t i o n s l ä n d e r Lindex produktionskontor är engagerade i olika lokala välgörenhetsprojekt världen över. Bland annat stödjer företaget School of Hope i Bangladesh och 120 skolbarn i Shanghai. Skolorna får dels kläder från Lindex och dels kan de stödjas med ekonomiska bidrag. Lindex skänker även överblivna plagg från huvudkontoret till olika hjälporganisationer som exempelvis Stadsmissionen, Kvinnojouren Olivia i Alingsås och barnhem i bland annat Litauen och Polen. 7

8 Om Lindex hållbarhetsarbete Externa principer och initiativ G lo b a l Co m pac t Global Compact är instiftat av FN och syftar till att främja ett ansvarsfullt företagande över hela världen. Genom att stödja Global Compact förbinder sig Lindex att förverkliga och integrera följande tio principer i det dagliga arbetet. Miljö 7. Lindex ska följa försiktighetsprincipen inför miljömässiga utmaningar. 8. Lindex ska ta initiativ för att främja större miljöansvar. 9. Lindex ska uppmuntra utvecklingen och spridandet av miljövänliga tekniker. Korruption 10. Lindex ska aktivt motverka all form av korruption, inklusive utpressning och mutor. Lindex ska också sprida dessa principer och på så sätt vara med och påverka andra företag att stödja Global Compact. Mer information om Global Compact samt vilka andra företag som antagit principerna, finns på Där kan man också följa Lindex arbete med att förverkliga de tio principerna. Mänskliga rättigheter 1. Lindex som företag ska stödja och respektera bevarandet av tillkännagivna internationella mänskliga rättigheter där vi kan vara med och påverka. 2. Lindex ska se till att inte medverka till brott mot de mänskliga rättigheterna. Arbetsförhållanden 3. Lindex ska upprätthålla fackföreningsfriheten och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar. 4. Lindex ska delta i avskaffandet av alla former av tvångsarbete. 5. Lindex ska delta i avskaffandet av alla former av barnarbete. 6. Lindex ska eliminera diskriminering avseende anställning och arbete. B S C I Business Social Compliance Initative (BSCI) är ett samarbete mellan europeiska detaljhandlare, som alla vill förbättra den sociala situationen och arbetsvillkoren i produktionsländerna. Inom BSCI, som idag består av över 120 medlemsföretag, ställer alla samma krav på leverantörerna. På så sätt kan medlemmarna tillsammans påverka dem i positiv riktning i större utsträckning än som enskilda företag. Lindex var en av initiativtagarna till BSCI och sedan våren 2005 använder Lindex BSCIs uppförandekod och genomför inspektioner och rapporterar enligt BSCIs system. 8

9 Om Lindex hållbarhetsarbete A m n e s t y B u s i n e s s G r o u p B u s i n e s s F o r u m Lindex är sedan 2007 medlem i Amnesty Business Group Business Forum som är en del av Amnesty International. Det är en medlemsorganisation med visionen att inga mänskliga rättigheter ska kränkas i världen på grund av svenska företags okunskap eller ovilja att efterleva de internationellt etablerade människorättsprinciperna. Business Forum består av de företag som vill arbeta tillsammans med Amnesty Business Group i syfte att främja respekten för mänskliga rättigheter i sina respektive verksamheter. Genom Amnesty Business Groups stöd, rapporter och andra publikationer får Lindex en bättre inblick i de problem som finns i länder där produkterna produceras. Företaget kan även få råd om hur Lindex på ett korrekt sätt kan hantera frågor om mänskliga rättigheter i verksamheten. Läs gärna mer om Amnesty Business Group på

10 Om Lindex hållbarhetsarbete Samarbete och kommunikation med intressenter Liksom andra internationella företag har Lindex både interna och externa intressenter som både har förväntningar och ställer krav på företagets CSR-arbete. Lindex för en kontinuerlig dialog med intressentgrupper som utvecklar och förbättrar Lindex arbete. Det är bland annat kunder, medarbetare, leverantörer, media och studenter som är huvudintressenter. Lindex redovisar resultat inom hållbarhet till företagets intressenter via olika kommunikationskanaler såsom hållbarhetsredovisning, webbplats, pressreleaser, föreläsningar och möten. Lindex deltar i olika nätverk där företaget tillsammans med andra internationella företag för diskussioner och samarbetar för att föra hållbarhetsarbetet framåt. I Turkiet deltar Lindex sedan länge i så kallade Brand Meetings där deltagare från flera olika kläd- och skoföretag är representerade. Syftet med nätverket är att diskutera och samarbeta kring gemensamma uppförandekodfrågor och dela med sig av praktiska erfarenheter som fler företag kan ha nytta av. I Turkiet är Lindex också aktiva i så kallade Round Tables som har till syfte att arbeta med frågor som rör landets arbetsrätt och arbetsmiljö för att föra utvecklingen framåt. Enkäter från studenter, myndigheter och ideella organisationer ger värdefull återkoppling till Lindex hållbarhetsarbete. Omdömen och nomineringar Enligt en undersökning som Amnesty Business Group genomfört bland Sveriges 150 största företag angående hur de hanterar mänskliga rättigheter, kom Lindex 2007 på en sjunde plats. I organisationen Rena Kläder Etikbarometer utvärderas och jämförs regelbundet Lindex arbete med uppförandekoden med andra företags arbete. Resultatet redovisas dels på Rena Kläders hemsida, dels i media. I början av 2008 nominerades Lindex till Globe Award Det är ett pris som delas ut i maj 2008 till svenska företag och organisationer som kommit längst med att integrera Corporate Social Responsibility i sin verksamhet. 10

11 Socialt ansvar vid produktionen Socialt ansvar vid produktionen Lindex äger inga egna fabriker utan företagets produkter produceras hos externa textilleverantörer i främst Asien och Europa. Lindex har drygt 300 leverantörer som producerar i cirka 400 fabriker. Produktionen sysselsätter cirka personer. Cirka 20 procent av företagets produkter köps in från Europa och cirka 80 procent från Asien, varav Kina är den största marknaden. Lindex har produktionskontor i Shanghai, Hongkong och Guangzhou i Kina, Istanbul i Turkiet, New Delhi i Indien, Karachi i Pakistan och Dhaka i Bangladesh. Genom de egna produktionskontoren kommer Lindex närmre produktionen. Att finnas nära leverantörerna underlättar arbetet med att säkerställa att produktionen sker under acceptabla förhållanden. Företaget får en större insikt i lokala problem och upptäcker lättare eventuella missförhållanden hos leverantörerna. L i n d e x s tö r s ta i n kö p s m a r k n a d e r 2007 Människors arbete är grundläggande för att bekämpa fattigdom, men arbetslagar och regler har inte kommit lika långt i många av Lindex produktionsländer som i västvärlden. Därför tar Lindex som företag ett ansvar för att de människor som tillverkar företagets kläder gör det under acceptabla förhållanden. Produktionsland Kina Bangladesh Turkiet Indien Italien Indonesien Rumänien Sydkorea Hong Kong Pakistan Ukraina, Polen, Makau, Tyskland, Sverige, Bulgarien, Portugal, Sri Lanka, Nederländerna Procent <1 11

12 Socialt ansvar vid produktionen U p p f ö r a n d e ko d och Business Social Compliance Initiative Lindex vet att det går att producera mode under goda sociala förhållanden, men det kräver ett långsiktigt samarbete med leverantörerna för att förbättra arbetsförhållandena. Eftersom Lindex inte har direkt kontroll över tillverkningen har företaget regler och krav som leverantörerna måste följa, en så kallad uppförandekod. Alla Lindex leverantörer skriver under att de följer företagets uppförandekod. Sedan våren 2005 är Lindex medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI) och använder BSCIs uppförandekod. BSCI är ett samarbete mellan europeiska detaljhandlare som alla vill förbättra den sociala situationen och arbetsvillkoren i produktionsländerna. Alla inom BSCI, som idag består av över 120 medlemsföretag, ställer samma krav på leverantörerna. På så sätt kan medlemmarna tillsammans påverka dem i positiv riktning i större utsträckning än som enskilda företag. H i s to r i k U t v e c k l i n g e n f r a m t i l l d ag e n s u p p f ö r a n d e ko d Förbud mot barnarbete Lindex uppförandekodarbete startade i början på 1990-talet. Lindex började då köpa in kläder direkt från leverantörerna, istället för från agenter. På så sätt fick Lindex direktkontakt med leverantörerna och inblick i situationen på fabrikerna. Det ledde till förbud mot barnarbete 1993 och att Lindex egna uppförandekod instiftades DressCode Under 1999 startade organisationen Rena Kläder tillsammans med Lindex, H&M, KappAhl och Indiska Projektet för oberoende kontroll av klädtillverkning, som fick namnet DressCode. Syftet var att förbättra arbetsförhållandena i beklädnadsindustrin, framförallt bland leverantörerna till de svenska klädföretagen. Projektet tillsatte en pilotstyrelse med representanter från klädföretag, människorättsorganisationer och fackföreningar. Pilotstyrelsen tog initiativ till ett antal studier för att testa oberoende kontroller och revisioner av leverantörerna och klädföretagen. Ett förslag till uppförandekod togs fram men projektet lades ner 2001, eftersom de fackliga företrädarna inte ställde sig bakom förslaget om oberoende kontroller. Business Social Compliance Initiative Sedan våren 2005 är Lindex uppförandekod en del av det europeiska samarbetet BSCI, Business Social Compliance Initiative. En gemensam uppförandekod underlättar också för leverantörerna. Varje leverantör producerar ofta produkter till flera företag inom BSCI. Tidigare innebar det flera olika uppförandekoder med olika innehåll och krav. 12

13 Socialt ansvar vid produktionen O m u p p f ö r a n d e ko d e n BSCIs uppförandekod baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, FNs barnkonvention och ILOs (International Labour Organisation) konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet. U p p f ö r a n d e ko d e n b e h a n d l a r f ö l j a n d e o m r å d e n : Lagar och förordningar Organisationsrätt och rätt till kollektiv förhandling Förbud mot diskriminering Löner och ersättning Arbetstid Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet Förbud mot barnarbete Förbud mot tvångsarbete Miljöfrågor Ledningssystem och dokumentation Uppförandekoden ska alltid översättas till lokalt språk och sättas upp i fabriken på lämplig plats, tillgänglig för alla arbetare. Samtliga leverantörer som Lindex har en affärsförbindelse med omfattas av uppförandekoden. Den ingår i det General Agreement som skrivs under av leverantören innan en order placeras. Hela koden finns att ladda ner på Mer information om BSCIs uppförandekod finns på I n s p e k t i o n e r Textilfabriker som vill bli leverantörer till Lindex skriver inte bara under att de följer Lindex uppförandekod, de måste också tillåta att Lindex kontrollerar att kraven följs genom inspektioner i fabrikerna. För att kontrollera att Lindex leverantörer följer de krav som ställts sker återkommande inspektioner i fabrikerna. Främst sker det genom anmälda besök, men även oanmälda besök förekommer. Lindex har sju anställda inspektörer i produktionsländerna som på heltid arbetar för att förbättra villkoren för de fabriksanställda. Även inspektörer från externa oberoende revisionsbolag, godkända av BSCI, kontrollerar förhållandena hos Lindex leverantörer. Inspektionen görs bland annat genom revision av dokument, visuell inspektion i fabriken och eventuella arbetarbostäder och intervjuer med både företrädare för företaget och arbetare. Inspektören går sedan igenom vad som behöver förbättras samt vilka åtgärder som krävs av leverantören och tar fram en åtgärdsplan. Den innehåller även tidsramar för när eventuella åtgärder ska vara genomförda. För att en förändringsprocess ska kunna ske måste leverantören ges rimlig tid till förändring. Uteblir förbättringarna inom angiven tid avbryter Lindex samarbetet. Under 2007 har Lindex totalt genomfört 502 BSCIinspektioner. Utav dem är 268 så kallade initiala, det vill säga första inspektioner hos en leverantör och 234 återinspektioner. 365 är genomförda av Lindex egna inspektörer och 137 är genomförda av externa bolag godkända av BSCI. Innan en order placeras hos en ny leverantör inspekteras fabriken. Alla fabriker inspekteras minst en gång per år för att säkerställa att fabriken följer Lindex krav och kontinuerligt förbättrar sig tills de når nivå 2 enligt BSCIs kriterier (se stycke nivåer och rapporteringssystem). Lindex fortsätter att kontrollera fabriker som har nått nivå 2 för att se att de ligger kvar på den nivån och för att stödja dem till att ytterligare förbättra sig. 13

14 Socialt ansvar vid produktionen L i n d e x i n s p e k tö r e r Lindex lokala inspektörer har en bred kompetens som till exempel ingenjörskompetens, erfarenhet av fabriksarbete, ILO eller revision. Alla nya inspektörer genomgår en intern utbildning och därefter fortlöpande utbildning gällande till exempel miljö och lokal lagstiftning. Samtliga inspektörer genomgår också en SA 8000 inspektörskurs, en internationell certifieringsstandard för socialt ansvar. Alla inspektörer behärskar förutom lokalt modersmål även engelska. Som inspektör krävs att man är väl förtrogen med landets lagar, kultur och leverantörernas olika situationer. En gång om året träffas alla inspektörer för en gemensam strategisk arbetsvecka. Fokus ligger på uppföljning, riskanalys, fortbildning, framtida mål och arbetssätt. Förutom inspektörerna av uppförandekoden har Lindex även cirka 25 kvalitetskontrollanter som regelbundet är i fabrikerna för att kontrollera kvaliteten och då även ser över den synliga arbetsmiljön och att ingen minderårig arbetar i fabriken. Nivåer och rapporteringssystem Alla företag som är med i BSCI genomför samma typer av inspektioner och bedömer fabrikerna utifrån samma kriterier. Inom varje del av uppförandekoden bedöms fabriken på en skala från 0-2 beroende på hur väl kraven är uppfyllda, enligt följande nivåer. Nivå 0; avvikelser från kraven, en avvikelse från majoriteten av kraven och/eller på avgörande faktorer. Nivå 1; förbättringar behövs, avvikelser från ett fåtal av kraven och inga avgörande faktorer. Nivå 2; inga avvikelser från kraven eller endast mindre avvikelser. Efter varje inspektion gör inspektören en inspektionsrapport där resultaten från inspektionen samlas. Den redovisas för leverantören och resultaten följs upp av Lindex huvud- samt inköpskontor. Resultaten från de externa inspektionerna lagras även i en databas, där andra medlemmar i BSCI får tillgång till samma uppgifter. Det gör att leverantörerna även får en affärsmässig anledning till att förbättra standarden i fabrikerna. En bra BSCIrapport eller förbättring enligt planen öppnar marknaden till att fler BSCI-företag vill börja jobba med leverantören. U t b i l d n i n g a r g e r f ö r b ät t r i n g a r Kontroller genom inspektioner är viktiga, men för att verkligen åstadkomma långsiktiga förbättringar av arbetsförhållanden behövs också utbildning. Lindex arbetar därför aktivt med att utbilda leverantörerna genom lokala seminarier och workshops, som antingen arrangeras av BSCI eller av Lindex. Målet är att höja kunskapsnivån hos leverantörer och fabriker för att underlätta för dem att genomföra förbättringar. Under 2007 har Lindex arbetat aktivt med utbildning för att förbättra arbetsförhållandena i de kinesiska fabrikerna. Företaget har genomfört seminarier och workshops. Teman för dessa seminarier har varit bland annat BSCIs och Lindex rutiner samt hälsa och säkerhet. 133 leverantörer har deltagit. Punktinsatserna i Kina har gett mycket bra resultat. 14

15 Socialt ansvar vid produktionen I n s at s e r m ot b a r n a r b e t e Förbud mot barnarbete är ett av minimikraven som Lindex leverantörer måste följa. Företaget har jobbat länge för att motverka barnarbete och ser mycket allvarligt på detta. Arbetsför ålder är den lagstadgade åldern i respektive land, som vanligtvis är 15 år. Enligt ILOs konventioner och FNs barnkonventioner är det minimum 14 år för vissa utvecklingsländer. I Kina är den arbetsföra åldern 16 år. O m L i n d e x u p p täc k e r b a r n a r b e t e Om Lindex ändå skulle upptäcka att en minderårig jobbar hos en leverantör vill företaget alltid finna den bästa lösningen ur barnets perspektiv. Att bara avbryta samarbetet med leverantören eller att avskeda barnet utan uppföljning skulle kunna leda till att barnet istället tar ett annat arbete eller hamnar på gatan. Lindex har därför tagit fram en Child labour action plan som används om företaget skulle upptäcka att en minderårig arbetar hos någon leverantör. Vid de få tillfällen Lindex har hittat minderåriga hos sina leverantörer har Lindex tillsammans med barnets föräldrar och leverantören tagit fram en handlingsplan som utgår från barnets bästa. Barnet slutar självklart arbeta omedelbart. Exakt hur planen ser ut skiftar för att passa i det speciella fallet men lösningen består oftast av att leverantören garanterar att barnet fortsätter att få en månadslön som inte understiger landets minimilön till dess att barnet når arbetsför ålder. Leverantören garanterar också skriftligen att barnet återanställs när hon eller han når arbetsför ålder. Föräldrarna garanterar skriftligen att barnet inte börjar arbeta någon annanstans och om det är möjligt ska barnet gå i skola. Lindex följer sedan upp att överenskommelsen följs. Om inte leverantören skulle gå med på en uppgörelse för barnets bästa avbryter Lindex samarbetet med leverantören. Under 2007 har Lindex upptäckt fyra fall av barnarbete då barnen varit ett eller två år yngre än lagstadgad ålder. Vid samtliga fallen har Lindex Child labour action plan använts. I n s p e k t i o n e r f ö r at t u p p täc k a b a r n a r b e t e För att upptäcka om det arbetar minderåriga i fabrikerna tittar Lindex inspektörer på en mängd saker. Inspektörerna kontrollerar bland annat alltid dokument med kopior på id-kort och annan dokumentation över de anställda. Både inspektörerna och andra medarbetare som är ute i fabrikerna är alltid uppmärksamma på om någon ser för ung ut. Misstänker Lindex att någon som är minderårig jobbar i fabriken gör företaget extra inspektioner och kan då förutom anställningspapper också kontrollera ålder genom tandkort eller att en läkare hjälper till att bedöma åldern. I många av de länder där Lindex har produktion är det ett problem med att många saknar åldersbevis på hur gamla de är. 15

16 Socialt ansvar vid produktionen E f t e r l e v n a d av ko d e n Lindex är medvetet om riskerna för överträdelser mot uppförandekoden men arbetar aktivt för att koden till fullo ska efterlevas av alla leverantörer. Arbetet med uppförandekoden är ett långsiktigt arbete där Lindex tillsammans med leverantören försöker åstadkomma förbättringar inom alla de områden som uppförandekoden kräver. Arbetet och utvecklingen sker stegvis. Lindex kombinerar information och utbildning med tydliga krav och regelbundna inspektioner. Av de aktiva leverantörer som Lindex idag arbetar med, baserat på omsättning, uppnår 39 procent BSCIs högsta krav nivå 2 vid utgången av procent når upp till nivå 1 och 35 procent hamnar på nivå 0. Detta är en påtaglig förbättring mot tidigare år. Nivåer på aktiva leverantörer 31 december, 2007 Nivå 2 Inga avvikelser från kraven 39% (33%) Nivå 1 förbättringar behövs 26% (19%) Nivå 0 avvikelser från kraven 35% (48%) Siffror inom parentes visar motsvarande siffror per den 31 maj 2007, som är de siffror som Lindex senast rapporterat. 16

17 Socialt ansvar vid produktionen Vid utgången av 2007 kan Lindex se att flera av de områden som uppförandekoden behandlar har förbättrats hos leverantörerna. Inom Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, som tidigare varit ett stort problemområde, har det skett stora förbättringar under året. Det handlar till exempel om bättre arbetsmiljö (ljusare, bättre ventilation, mindre buller), förbättrad användning av skyddsutrustning, och att hantering av kemikalier sker under ordnade former och bättre brandskydd. Lindex ser dock fortfarande flera problemområden där överträdelser av uppförandekoden är vanliga. Dokumentation, ledningssystem, löner och ersättning, arbetstid och facklig anslutning är fortsatt områden med stora problem som Lindex fortsätter fokusera på under D o k u m e n tat i o n Ett grundläggande problem hos leverantörerna är att en övervägande del har stora brister när det gäller dokumentation. Det kan till exempel handla om att det inte finns kopior på alla anställdas id-kort, att lönelistor är undermåliga eller att det saknas ett skriftligt internt åtagande till uppförandekoden. Otillräcklig eller dålig dokumentation ger också följdproblem. Det gör att det är svårt att verifiera total uppfyllelse av vissa krav i koden såsom att rätt lön blir utbetald, att inte minderåriga jobbar i fabriken eller att övertidsarbete inte sker. Det gör det än viktigare att komma till rätta med problemet. Leverantörerna bedöms som att de inte uppfyller kravet i koden på de områden där inte tillräcklig dokumentation finns. Genom seminarier och workshops med leverantörerna jobbar Lindex för att öka kunskapen om vikten av bra dokumentation. Lindex ger också utbildning till ansvariga personer på fabrikerna. L e d n i n g s s y s t e m Problem med ledningssystem kan bestå i att det finns dåliga rutiner för kontroll av underleverantörer, att det saknas ansvariga personer för ledningssystemet eller att det saknas interna policys. Lindex arbetar med utbildning av fabriksledningen för att de ska kunna göra interna kontroller av sin leverantörskedja. Företaget arbetar även med utbildning om effektiva ledningssystem och hjälper leverantörerna att formulera policys i frågor som till exempel barnarbete och diskriminering. Nivåer per uppförandekodområde på aktiva leverantörer den 31 december, 2007 Nivå 2 Inga avvikelser från kraven Nivå 1 förbättringar behövs Nivå 0 avvikelser från kraven Inte tillämplig Ledningssystem Dokumentation Arbetstid Löner och ersättning Barnarbete Tvångsarbete Facklig anslutning Diskriminering Arbetsförhållanden Hälsa och hygien Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet Bostäder Miljö 0% 20% 40% 60% 80% 100% % % % % % % % % % % % % % 17

18 Socialt ansvar vid produktionen A r b e t s t i d Utbrett övertidsarbete som överskrider kraven i koden är ett stort problem i så gott som alla länder där Lindex har produktion. Samtidigt uppnår 48 procent av leverantörerna nivå 2, inga avvikelser från kraven, vilket bevisar att det går att komma till rätta med problemet i alla länder. journaler inte stämmer överens. Det gör att arbetad tid inte kan verifieras och inspektörerna kan inte säkerställa att rätt lön utbetalats. Att inte leverantörerna ger semester och ledigheter enligt landets lagar, felaktig kompensation för övertidsersättning och sena utbetalningar av löner är andra problem Lindex ser. För att minska övertiden i fabrikerna jobbar Lindex med att i dialog med leverantörerna försöka visa hur viktigt det är att leverantören har en produktionsplanering. Lindex arbetar med en kombination av utbildning, information och krav på att problemen rättas till för att ytterligare order ska placeras hos leverantören. Under 2007 har leverantörer som ligger på avvikelser från kraven, nivå 0, inom kompensationsområdet minskat till 35 (41) procent vilket visar att arbetet ger resultat men att det sker stegvis. Fac k l i g a n s lu t n i n g I de flesta av Lindex produktionsländer finns det svårigheter eller förbud mot att ansluta sig fackligt. Rättigheten att kollektivförhandla och ansluta sig fackligt är viktig. Ansvaret att etablera en oberoende, välfungerande fackföreningsverksamhet hos den enskilda leverantören/ fabriken ligger dock utanför ramen för Lindex uppförande kodsarbete. Lindex ansvar är att föra en dialog och värna om att rättigheten inte kränks. Innan varje order gör Lindex också en bedömning av leverantörens produktionskapacitet. Lö n e r o c h e r s ät t n i n g Problem med att korrekt lön betalas ut och att dokumentation för att så verkligen sker fortsätter vara ett av de områden som Lindex ser flest överträdelser mot. Enligt uppförandekoden ska leverantörerna, som minimikrav, betala landets lagstadgade minimilön till arbetstagarna i fabrikerna. I de länder eller regioner där facklig verksamhet inte är laglig arbetar Lindex med krav på leverantörerna att det ska finnas så kallade workers committees, där arbetarna i fabriken ska kunna förhandla med ledningen kollektivt. I alla fabriker som levererar produkter till Lindex är det krav på att det åtminstone ska finnas en arbetarvald workers committe som får träffa och förhandla med fabriksledningen. Lindex ger hjälp för att val av representanter ska kunna ske och utbildar dessa. Övriga fall av brott mot uppförandekoden när det gäller kompensation är att produktionsjournaler och närvaro 18

19 Socialt ansvar vid produktionen Mål och status för arbe te t med uppförandekoden Vartannat år sätts nya interna mål för arbetet med uppförandekoden. Mål att uppnå fram till 2008 och 2009 U p p f y l l e l s e av u p p f ö r a n d e ko d e n : Minst 2/3 av Lindex leverantörer (i riskländer mätt i omsättning) ska vara kontrollerade av externa BSCI-godkända revisionsföretag. Alla textilleverantörer ska vara kontrollerade av externa BSCIgodkända revisionsföretag. 20% (mätt i antal leverantörer) av alla BSCI-kontrollerade fabriker ska nå BSCI nivå 2. Lindex ska regelbundet (minst 2 ggr/år) bjuda in leverantörer till utbildning eller information om uppförandekoden. Lindex ska producera ämnesspecifika utbildningspaket för att stödja och pusha Lindex leverantörer att kvalifiera sig till full uppfyllelse av koden. Lindex ska aktivt uppmuntra sina leverantörer att engagera sig i olika seminarier och projekt som syftar till att öka uppförandekodsituationen i fabrikerna. affärsmässighe t Lindex strävar efter bästa pris, leveranstid och rätt produkt. Då två eller fler leverantörer har likvärdiga offerter ska den leverantör med bäst uppförandekodstatus få order. Under kontinuerliga månatliga leverantörsuppföljningar ska aktuell uppförandekodstatus beaktas som en signifikant parameter. Vid det årliga leverantörsutvärderingsmötet på huvudkontoret ska uppförandekodssituationen gås igenom och diskuteras och framtida strategier ska beslutas. medarbe tarnas ansvar Alla nya medarbetare i Lindexkoncernen ska genomgå CSR-utbildningen. Alla ledare på Lindex huvudkontor ska genomgå en utökad CSR-utbildning. Intressentdialog och kommunik ation: Lindex ska delta i externa forum och nätverk för utbyte av relevant information om CSR-arbete. Lindex ska inom sitt CSR-arbete samarbeta med relevanta organisationer, myndigheter och intressenter. Ansvarig PK PK PK PK PK PK I PK iuc, ukk CC, PKC, AC, GC GC, HR CSR MG IU, GC Kommentar Vid utgången av 2007 var 63% kontrollerade genom externa inspektioner. Se ovan. Vid utgången av 2007 nådde 18% till nivå 2. Under 2007 har Lindex arrangerat 4 seminarier med totalt ca 140 leverantörer. Under 2007 har Lindex haft ämnesspecifika seminarier för leverantörer i Kina. Sker kontinuerligt. Sker kontinuerligt Verktyg för ökad implementering i den dagliga affären är under utveckling. Sker kontinuerligt. Sker kontinuerligt. Utbildning sker kontinuerligt. Utbildning planerad till hösten Under 2007 har Lindex bland annat gått med i Amnesty Business Group och Global Compacts nordiska nätverk. Lindex har varit föreläsare vid ett flertal externa forum angående CSR-arbete. Dialog förs med bland annat Round Tables i produktionskontorsländer, Brand Meetings, Svensk Handel, Amnesty Business Group, Rena Kläder, Textilimportörerna och Globalt Ansvar. Deadline Aug-2008 Aug-2009 Aug-2009 Aug-2009 Aug-2009 Aug-2009 Löpande Löpande Löpande Löpande Aug-2009 Löpande Löpande PK= Produktionskontor, I=Inköpare, IUC=Inköpsutvecklingschef, UKK=Uppförandekodskoordinator, CC=Landschefer, PKC=Produktionkontorschefer, AC=Avdelningschefer, GC=Group Communications, CSR MG=CSR Management Group, IU= Inköpsutveckling 19

20 Miljö Miljö Lindex engagemang för miljöfrågor är stort. Att producera mode är en komplicerad process och Lindex måste se till att det sker på ett sätt som inte äventyrar miljön eller människors hälsa. Syftet med Lindex miljöarbete är att minska belastningen på miljön, både där produkterna produceras, under transport och i de länder de säljs. Lindex klart största miljöpåverkan sker genom utsläpp av koldioxid vid transporter, energianvändande av främst el till företagets cirka 350 butiker och genom avfallet från förpackningar. Dessutom påverkas miljön vid tillverkningen av företagets produkter, som sker hos externa leverantörer. L i n d e x m i l j ö p o l i c y Vi erbjuder ett inspirerande prisvärt mode och tar samtidigt ansvar för en hållbar utveckling. E f f e k t i v e n e r g i Lindex använder så kallad grön el på kontoren och i alla butiker där företaget har egna energiavtal. Det innebär att elen kommer från förnyelsebara energikällor såsom sol, vind, vatten och biobränslen. Totalt köpte Lindexkoncernen under verksamhetsåret cirka 28 miljoner kilowattimmar el, vilket är en minskning med knappt 1 procent jämfört med året innan. Den el som Lindex använde under 2007 släppte totalt ut 47 ton koldioxid att jämföra med ton verksamhetsåret 2005/2006. Minskningen beror till stor del på att Lindex under föregående år delvis inte köpte grön el till följd av ett administrativt misstag. Våra medarbetare har en hög medvetenhet om företagets miljöarbete och tar hänsyn till miljön i alla beslut. Vi uppmuntrar och stödjer våra leverantörers initiativ för en hållbar utveckling och följer upp att de uppfyller våra miljökrav. Vi håller oss uppdaterade på lagar och förordningar inom miljöområdet. De ses som minimikrav och vi går ofta längre än vad lagstiftningen kräver. Vi deltar i externa forum och nätverk och samarbetar med andra företag, myndigheter och olika intresseföreningar för en bättre miljö. Vi har en öppen kommunikation om Lindex miljöarbete och rapporterar om vår miljöpåverkan både internt och externt. L i n d e x m i l j ö l e d n i n g s s ys t e m Lindex miljöarbete är inte ISO-certifierat. Företagets miljöledningssystem följer dock principerna för ISO Även om det är viktigt att miljöarbetet har ett systematiskt tillvägagångssätt, har Lindex valt att fokusera på att minska påverkan på miljön genom att använda enkla och praktiska metoder. 20

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 1 2 Innehållsförteckning Vd har ordet... 3 Bakgrund och organisation... 4 Uppförandekod... 7 Kvalitet... 14 Etik... 16 Miljö... 17 Medarbetare... 23 3 Vd har ordet Omsorg

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav Social uppförande kod AB Sporrong Lagliga krav Vår allmänna regel är att alla våra leverantörer, i all sin verksamhet måste följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Skulle något av Sporrongs

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER INLEDNING Brunngård Group AB är ett inköpsorienterat grossisthandelsföretag utan egen tillverkning, med en företagskultur som framhåller engagemang,

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Viktiga nedslag i Lindex CSR-arbete

Viktiga nedslag i Lindex CSR-arbete CSR-rapport Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Detta är Lindex 5 Lindex CSR-arbete 8 Samhällsengagemang 10 En attraktiv arbetsgivare 11 Våra produkter 12 Hållbart mode 14 Socialt ansvar vid produktionen

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD Electrolux policyförklaring Electroluxkoncernen strävar efter att vara det bästa vitvaruföretaget i världen, såsom vi uppfattas av kunder, anställda och aktieägare. En del av denna

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

ERICSSONS Uppförandekod

ERICSSONS Uppförandekod ERICSSONS Uppförandekod Syfte Denna uppförandekod har utvecklats för att skydda de mänskliga rättigheterna, främja rättvisa anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av

Läs mer

Miljöarbete i läkemedelsindustrin

Miljöarbete i läkemedelsindustrin Miljöarbete i läkemedelsindustrin Bengt Mattson, CSR- och Miljöchef, Pfizer AB http://www.ansvarsblogg.se 1 De tio principerna för Global Compact Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skydd för

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar.

Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar. 3. Socialt ansvar Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar. För att få märka sin möbel med Möbelfakta ska verkställande direktör eller

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:4 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sociala krav vid upphandling uppförandekod för leverantörer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Landstingsdirektören framhåller

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 1(6) Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 Bakgrund och omfattning Landstinget i Uppsala län är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med miljöfrågor. I

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Ekonomiskt resultat 2011 Internationell expansion

Ekonomiskt resultat 2011 Internationell expansion Ekonomiskt resultat 2011 Internationell expansion Lindex tillväxtstrategi och starka affärsidé har möjliggjort en snabb och framgångsrik internationell expansion de senaste åren. Med positiva erfarenheter

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Uppnå eller överträffa ställda krav från våra kunder och lagstiftare

Uppnå eller överträffa ställda krav från våra kunder och lagstiftare Policy Verksamhet MARCON GRUPPEN skall verka för ständiga förbättringar i en långsiktig relation med våra kunder och medverka till en långsiktigt hållbar utveckling till gagn för människor, miljö och kulturarv.

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET.

VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET. VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET. På Fruit Of The Loom har vi väldigt höga krav. Detta märks på kläderna vi producerar

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs SYN PÅ RELATIONER OCH ANSVAR Billerudkorsnäs arbetar aktivt med att kommunicera koden i hela organisationen. Koden fastställdes av BillerudKorsnäs styrelse 7 maj 2013. 2 INNEHÅLL

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar 1 ISO 26000 En standard om ta samhällsansvar Anna Linusson, Stockholms läns landsting, Ordförande Svenska ISO 26 000 kommittén Ordförande Internationella myndighetsgruppen 2 ISO 26000 i korthet Titel:

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅR RESA..började 2006 då Skanska gav oss i uppdrag att göra social revision i samband med leveranserna till Clarion Sign.

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer