Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Kontroll av allergikost i skolor och förskolor i samarbete med 4 YES-kommunerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren 2014 Kontroll av allergikost i skolor och förskolor i samarbete med 4 YES-kommunerna"

Transkript

1 Miljö- och Byggnadsavdelningen Anna Moldovani Dnr 2014/1954 Projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun våren Kontroll av allergikost i skolor och förskolor i samarbete med 4 YES-kommunerna

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 6 Metod... 6 RESULTAT... 6 DISKUSSION OCH SLUTSATS... 7 UPPFÖLJNING... 8 Bilaga 1 Frågeformulär, allergi 2

3 SAMMANFATTNING Under våren 2014 genomfördes en projektinriktad livsmedelskontroll i Vellinge kommun. Syftet med projektet var att kontrollera om skolor och förskolor i kommunen hade tillräckliga kunskaper och rutiner kring allergikost samt att verifiera om allergimaten de tillagar verkligen är fri från de allergener som den påstås vara fri ifrån. Målet med projektet är att skapa en högre medvetandegrad hos kökspersonalen och således en säkrare allergikost. Kontrollen bestod i att ett besök bokades in på skol- eller förskoleköket. Under besöket intervjuades en av kökspersonalen med ett frågeformulär. Vissa av frågorna krävde visuella kontroller i köket och dess tillhörande utrymmen. Efter intervjun togs ett matprov av allergikosten som skickades för analys. I projektet inspekterades tio tillagningskök; fem skolkök och fem förskolekök. Det skickades totalt tio matprov på analys. Resultatet av analyserna visade att inget skolkök hade förekomst av gluten och/eller mjölkprotein i allergikosten. Däremot hade alla verksamheter något de kunde förbättra i hanteringen och rutinerna kring allergikosten för att säkerställa att denna inte innehåller allergener. Bland annat konstaterades att många verksamheter hade bristande märkning av den utrustning som användes vid tillagning och servering av allergikost. Mer än hälften av köken saknade skriftliga instruktioner för hur allergikosten ska hanteras samt skriftlig beskrivning av hur ny personal ska introduceras. I majoriteten av verksamheterna fanns det personal som lagade specialkost utan att ha genomgått utbildning för detta. Alla kontrollerade kök, förutom ett, saknade skriftlig rutin för rapportering av eventuell incident, och samtliga kök saknade en skriftlig rutin för hur uppföljning av en eventuell incident ska ske. Inget av de kontrollerade köken hade ett avskilt utrymme för beredning av allergikost, dock hade näst intill alla en separat spis och bänk för detta. De slutsatser som kan dras efter projektets genomförande är att allergikosten på de skolor som undersökts håller en hög nivå, men att förbättringar kan göras i samtliga kök för att ytterligare säkerställa att hanteringen av allergikosten sker på ett riskfritt sätt. Bland annat behövs skriftliga rutiner för hur allergikosten ska tillberedas så att även nyanställd eller extrapersonal är införstådda i rutinerna som finns i köket. Dessutom behövs rutiner för rapportering av eventuell incident och vidare uppföljning av incidenten. Märkningssystemet av den utrustning som används vid tillagning och servering av allergener kan också i många fall förbättras. Den 5e september 2014 kommer 4-YES-gruppen att samlas och sammanställa resultatet av kartläggningen och diskutera vilka bedömningar som ska göras av resultaten som framkommit. Avvikelserna kommer att följas upp löpande i respektive verksamhet vid kommande kontrollbesök. 3

4 INLEDNING Bakgrund Livsmedelslagstiftningen syftar till att all mat ska vara säker och att ingen ska vilseledas, vilket innebär att alla konsumenter ska kunna äta mat utan risk för att bli sjuka. Enligt uppgifter från Livsmedelsverket är matallergier, särskilt allergi mot mjölkprotein och ägg, vanligast i barnaåren. Uppskattningsvis lider en till fem procent av barnen i Sverige av allergi mot mjölkprotein eller ägg. Många barn växer ifrån sin allergi mot mjölk eller ägg, medan allergier mot nötter, jordnötter och fisk är ofta bestående. Under våren 2014 har livsmedelsinspektörerna i Staffanstorp, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Svedala, Burlöv och Vellinge kommun genomfört ett gemensamt projekt. Projektet bestod av kontrollbesök på skolor och förskolor som tillagar allergikost. Besöket avslutades med provtagning av den tillagade maten. I detta projekt valdes att matprovet skulle analyseras för förekomst av mjölk och/eller gluten. Anledningen till detta är att det är två av de vanligare intoleranser/allergier som kan ses hos förskole- och skolbarn. På Livsmedelsverkets hemsida står information om mjölkproteinallergi respektive glutenintolerans. Beträffande mjölkallergi så reagerar den drabbade på proteinerna till skillnad mot laktosintolerans, då det är mjölksockret; laktosen, som ger besvär. Symtom på mjölkproteinallergi yttrar sig som kräkningar, magont och diarré och i vissa fall hudreaktioner. I mjölkproteinfri kost måste alla mjölkprodukter, inklusive ost, uteslutas. Även mjölkprodukter som är laktosfria och laktosreducerade måste uteslutas, liksom vanliga margariner och smör. Beträffande glutenintolerans så är gluten proteiner som finns i vete, råg och korn. Gluten orsakar en skada på slemhinnan i tarmen som leder till att den drabbade inte kan tillgodogöra sig näringen i maten på normalt sätt. De vanligaste symtomen vid glutenintolerans hos barn är diarré och att de inte växer som de ska. Glutenintolerans försvinner inte med åren, utan kräver livslång diet utan gluten. Detta innebär att produkter som innehåller vete (inklusive durumvete, dinkelvete/speltvete), råg och korn utesluts helt. Detta omfattar bland annat alla vanliga sorter av bröd, mjöl, flingor och kli, liksom mannagryn, skorpmjöl, frukostflingor, makaroner och spaghetti av vete, råg och korn. Som ersättning väljs naturligt glutenfria livsmedel som potatis, ris, majs och quinoa. Det finns även specialprodukter, som till exempel pasta, bröd och kakor, som är baserade på spannmål som reducerats på gluten (t.ex. specialutvecklad vetestärkelse) eller på ris, hirs, majs eller bovete. 4

5 Bestämmelser kring livsmedel finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 852/2004, bilaga II, kapitel IX där följande anges: Råvaror och alla ingredienser som förvaras på ett livsmedelsföretag skall förvaras under lämpliga förhållanden som förhindrar förskämning och skyddar mot kontaminering. Livsmedel skall i alla led i produktions-, bearbetnings- & distributionskedjan skyddas mot kontaminering som kan göra livsmedlen otjänliga, skadliga för hälsan eller kontaminerade på ett sådant sätt att de inte rimligen kan konsumeras i det skick i vilket de befinner sig. Livsmedelsverket har tagit fram en vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. rörande livsmedel särskilt avsedda för personer med allergi eller intolerans. I denna skrift står bland annat nämnt olika åtgärder som kan vidtas för att förebygga allergisk reaktion eller överkänslighetsreaktion som kan orsakas av ett livsmedel som serveras som specialkost. Det kan t.ex. vara: noggranna inköpsrutiner utrustning och redskap av god hygienisk design separat utrustning märkning av utrustning diskning åtskild i tid eller rum förvaring åtskild från andra livsmedel särskilda märkningsrutiner av råvaror, halvfabrikat och färdiga livsmedel granskning av märkning bra system för att ta hand om klagomål och reklamationer bra system för produktåterkallelse kompetens hos företagare och personal På livsmedelsverkets hemsida finns även en blankett för rapportering av allergiska reaktioner mot livsmedel som kan användas vid en eventuell incident i ett förskoleeller skolkök. Astma- och allergiförbundet har gett ut en handbok: Säker mat i förskola och skola som handlar om hur kökspersonalen kan förbättra skolmåltiderna för elever med allergi. Livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln har gemensamt tagit fram en branschriktlinje: Allergi och annan överkänslighet Hantering och märkning av livsmedel. Dokumentet innehåller bland annat en checklista för vad restauranger och andra storhushåll kan kontrollera i sin verksamhet för att göra hanteringen säkrare och underlätta för allergiska och överkänsliga konsumenter. Det finns även en checklista som riktar sig till kontrollpersonal som arbetar med tillsyn av kök som lagar allergikost. 5

6 Syfte Projektets syfte var att kontrollera att personal som hanterar och tillagar måltider för barn som behöver allergikost har tillräckliga kunskaper och att man i verksamheterna har tillfredsställande rutiner för att producera säker allergi- och specialkost. Det togs också ett matprov för att bekräfta att allergikosten som serveras är fri från de skadliga allergenerna. Projektet syftade också till att öka kompetensen hos aktuella livsmedelsinspektörer beträffande specialkost, matallergier och intoleranser. Den valda metoden gav ytterligare erfarenhet i provtagning och analys av livsmedel. Dessutom skapar projektet ökad samsyn hos de medverkande kommunerna och stärker samarbetet. Metod Kontrollen bestod i att ett besök bokades in i skol- eller förskoleköket. Inspektionerna gjordes under juni månad Anledningen till att kontrollen föranmäldes var att verksamheten skulle kunna tillaga och lägga undan en portion allergikost som skulle skickas för analys. Under besöket intervjuades en av kökspersonalen med ett frågeformulär (se bilaga 1). Vissa av frågorna krävde visuella kontroller i köket och dess tillhörande utrymmen. Efter intervjun togs matprovet som sedan skickades för analys. I de flesta fall testades matprovet både för mjölkprotein (kasein) och för gluten. I vissa fall testades den provtagna maten endast för en av parametrarna beroende på vad köket hade lagat för allergikost. I projektet inspekterades tio verksamheter; fem skolkök och fem förskolekök. Totalt skickades tio matprov för analys hos ALcontrol. RESULTAT Resultaten av livsmedelsanalyserna visade att inget skolkök hade förekomst av gluten och/eller mjölkprotein i allergikosten. Däremot hade alla kontrollerade verksamheter något de kunde förbättra i hanteringen och rutinerna kring allergikosten för att säkerställa att denna inte innehåller allergener. I fyra av de tio köken hade all personal som hanterar allergikost genomgått utbildning rörande allergener och annan överkänslighet. Fyra av köken hade nedskrivna rutiner för hantering av allergikost. Endast två kök hade nedskrivna rutiner för introduktion av nyanställd personal. En rutin för rapportering av eventuell incident kunde uppvisas av ett av de kontrollerade köken. Inget av köken hade en skriftlig rutin för uppföljning av en eventuell incident. Ingen av de kontrollerade verksamheterna hade ett avskilt utrymme för beredning av allergikosten utan kökspersonalen har fått skilja på matlagningen, antingen genom att använda sig av en separat spis och ugn i en del av köket eller genom att skilja på det i tid från tillagningen av normalkosten. Sju av de tio kontrollerade köken använde 6

7 speciell utrustning vid beredning och servering av allergikost, dock saknades det i många fall ett märkningssystem för utrustningen. De tre köken som skickade iväg mat i värmeskåp hade däremot tydlig märkning av kantinerna med allergikost som placerats i skåpet och dessa kantiner placerades enligt uppgift överst i värmeskåpen. Hos två av de tre köken märks locken på kantinerna med allergikost, medan det tredje köket märkte både lock och kantin. Ingen av verksamheterna använde sig regelbundet av recept för att laga allergikost, utan de utgick från normalkosten och lagade en eller flera rätter utan de aktuella allergenerna i. Endast en verksamhet hade en separat termometer för provtagning av allergikosten. DISKUSSION OCH SLUTSATS För att kunna laga specialkost som är säker för skol- och förskolebarn är utbildning av personalen en grundläggande faktor. I Livsmedelsverkets vägledning om livsmedel särskilt avsedda för personer med allergi och intolerans står att personalen bör ha kunskap om allergener och överkänslighetsframkallande livsmedel och kännedom om vilka negativa hälsoeffekter allergenet eller den överkänslighetsframkallande ingrediensen kan orsaka. Ett exempel är skillnaden mellan mjölkallergi och laktosintolerans. Kunskap bör finnas om var betydande faror kan uppstå i hanteringen eller verksamheten och hur man förebygger och hanterar dem. Det bör alltså finnas förståelse för att vissa rutiner eller moment är extra viktiga (kritiska kontrollpunkter CCP eller liknande). I sex av de tio köken saknade en eller flera personer som lagade allergikost utbildning för detta. Dessutom hade endast två av köken en skriftlig rutin för introduktion av nyanställd personal. Orutinerad personal eller vikarier ska aldrig lämnas med ensamt ansvar för specialkosten. Enligt Astma- och allergiförbundets handbok Säker mat i förskola och skola bör varje elev med svår allergi ha en individuell handlingsplan med information om vad som gäller om han eller hon får en reaktion. All personal ska vara införstådd i vad som behöver göras för respektive elev och en rutin för hur vikarier informeras om handlingsplanerna bör upprättas. Det måste alltid finnas någon i matsalen som kan hjälpa eleven att ta sina akutmediciner eller ge läkemedel vid behov. I handlingsplanen ska det anges relevanta telefonnummer, bland annat till elevens föräldrar. Dessa telefonnummer bör uppdateras med jämna mellanrum. I det fall en elev utan känd allergi reagerar på något i maten finns en checklista i handboken som kan användas vid en sådan situation. Om en incident skulle inträffa ska kökschefen eller annan ansvarig rapportera händelsen på en särskild blankett så fort som möjligt. Detta bör göras även om eleven inte har hunnit äta av maten, för att man ska kunna utreda vilka rutiner som brustit och förhindra att det händer igen. Vid beredning av specialkost bör särskilda stekpannor, skärbrädor med mera användas och dessa bör vara försedda med tydlig märkning. I många av köken fanns 7

8 särskild tillagnings- och serveringsutrustning, men det saknades ett märkningssystem för dessa. Enligt Astma- och allergiförbundets handbok Säker mat i förskola och skola bör kantiner med allergikost alltid placeras överst i värmeskåpen för att minimera risken för spill. Detta gjordes av samtliga tre kök som hade utleverans av mat. Dock ska kantinerna märkas på kanten, och inte endast på locket då detta skapar risk för förväxling. Detta saknades hos två av de tre köken. Märkningen bör innehålla elevens namn, maträttens beteckning och redovisning av alla ingredienser i maten. Samma specialkantiner bör användas vid varje tillfälle. Beträffande särskild termometer för provtagning av allergikosten bedöms det inte finnas skäl nog att kräva av köken att det ska finnas en särskild sådan, förutsatt att provtagning görs med den ordinarie termometern med mellanliggande rengöring och desinfektion. En felkälla i utförandet av projektet kan vara förbättrade analysresultat av livsmedelsproverna som följd av att besöken anmäldes. I detta projekt var detta dock nödvändigt då många av köken endast lagar ett litet antal allergiportioner, och det skulle funnits stor risk att det inte fanns mat över att skicka för provtagning om köken inte hade ombetts att laga en extra portion. De slutsatser som kan dras efter projektets genomförande är att allergikosten på de skolor som undersökts håller en hög nivå, men att förbättringar kan göras i samtliga kök för att ytterligare säkerställa att hanteringen av allergikosten sker på ett riskfritt sätt. Bland annat behövs rutiner som säkerställer att all personal som hanterar allergi- och specialkost har genomgått utbildning i detta. Skriftliga rutiner behövs även för hur allergikosten ska tillberedas så att nyanställd eller extra personal är införstådda i rutinerna som finns i köket för att undvika risker. Dessutom behövs rutiner för rapportering av eventuell incident och vidare uppföljning av incidenten. Märkningssystemet av den utrustning som används vid tillagning och servering av allergener kan också i många fall förbättras. UPPFÖLJNING Den 5e september 2014 kommer 4-YES-gruppen att samlas och sammanställa resultatet av kartläggningen och diskutera vilka bedömningar som ska göras av resultaten som framkommit. Vid nästa årliga kontroll kommer vidare diskussioner att föras med de kontrollerade köken om vilka åtgärder respektive kök behöver vidta för att säkra hanteringen av allergikost. Dessutom kommer samma frågeställningar och krav ställas på de övriga skol- och förskoleköken, som inte var en del av projektet, så att kontrollen blir likvärdig i kommunen och att samma höga kvalitet eftersträvas på specialkosten i alla Vellinge kommuns skolor och förskolor. 8

9 Bilaga 1 Frågeformulär, projekt allergikost Inspektör. Datum.. Anläggning, objekt id.. Intervjuad personal 1. Typ av kök. 2. Hanteras kost för allergiska barn eller barn med annan överkänslighet? Vilka måltider hanteras under dagen (frukost, lunch, mellis mm)?.. 4. Hur många allergiportioner tillagas per dag? Antal Vem gör matsedel? Befattning 6. Vem köper in livsmedel för allergikoster? Befattning.. 7. Används receptur vid tillagning av allergikoster? Ja Nej 8. Finns avskilt utrymme för beredning av allergikost? Ja Nej Ej aktuellt 9. Om nej, redogör för hur verksamheten gör 10. Används enskild/speciell utrustning vid beredning och servering av allergikost? Ja Nej Ej aktuellt 11. Förvaras allergena råvaror åtskilda/förslutna från övriga råvaror? Ja Nej 12. Finns det något märkningssystem för den utrustning som används vid tillagning av allergikost? Ja Nej Ej aktuellt 13. Finns det något märkningssystem för den utrustning som används vid servering av allergikost? Ja Nej Ej aktuellt 9

10 Bilaga Används separat termometer vid temperaturkontroll av allergikost? Vid tillagning? Ja Nej Vid servering? Ja Nej 15. Kryssa för följande som medföljer vid utleverans: Lista på allergiska barn Recept för normalkost Kantinerna i värmeskåpet är märkta på ett tydligt sätt Kantinerna i värmeskåpet sätts överst om det är tillsammans med normalkosten Märkningen finns på: lock? eller kärl? 16. Finns skriftliga rutiner/instruktioner för hantering av allergikosten? Ja Nej 17. Finns skriftliga rutiner för introduktion av ny/tillfällig personal? Ja Nej 18. Har all personal som hanterar allergikost genomgått utbildning av allergener och annan överkänslighet? Ja Nej 19. Finns utbildningen dokumenterad? Ja för all personal Ja för viss personal Nej 20. Finns böcker eller liknande skrifter tillgängliga där kökspersonalen kan söka information om födoämnesallergier/överkänslighet? Ja Nej 21. Finns det namnlistor över de barn som behöver allergikost? Ja Nej 22. Krävs det läkarintyg för att få allergikost? Ja Nej 23. Uppdateras listorna med barnens uppgifter en gång per år eller oftare? Ja Nej 24. Finns rutiner för rapportering vid eventuell incident? Ja Nej 25. Till vem rapporteras eventuell incident? Förälder Rektor Lärare Barnhälsovård Chef Arbetsmiljöverket 26. Finns skriftliga rutiner för uppföljning av eventuell incident? Ja Nej 10

Allergiprojekt 2014. Kontroll av hantering av allergikost på förskolor och skolor och äldreboende

Allergiprojekt 2014. Kontroll av hantering av allergikost på förskolor och skolor och äldreboende Allergiprojekt 2014 Kontroll av hantering av allergikost på förskolor och skolor och äldreboende Burlöv, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Staffanstorp, Svedala och Vellinge kommun Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län

Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län Allergener/specialkost i förskolor och skolor i Jönköpings län Kommunerna i Jönköpings län Jönköping 2010 2 Sammanfattning Kommunerna i Jönköpings län har genomfört projektet Allergener/specialkost i förskolor

Läs mer

Allergikost i skolor. Kontroll av allergikosthantering i Stockholms skolor. Maj stockholm.se

Allergikost i skolor. Kontroll av allergikosthantering i Stockholms skolor. Maj stockholm.se Kontroll av allergikosthantering i Stockholms skolor Maj 2017 stockholm.se Maj 2017 Dnr 2017-3432 Utgivningsdatum 2017-05-16 Utgivare: Miljöförvaltningen i Stockholms stad Kontaktperson: Helena Rosén och

Läs mer

Bild: www.colourbox.com januari 2015

Bild: www.colourbox.com januari 2015 Bild: www.colourbox.com januari 2015 Rapport om kontroll av specialkosthantering på skolor och förskolor i Malmö 2014 1 2 I Malmös förskolor och skolor finns en del barn med födoämnesallergi. Dessa barn

Läs mer

Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök

Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök MILJÖFÖRVALTNINGEN Provtagning av specialkost vid grundskolornas tillagningskök En rapport från Miljöförvaltningen Teresa Tärnvik och Johan Rådal Oktober 2012 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING

Läs mer

Hantering av specialkost på förskolor och skolor i Sollentuna kommun

Hantering av specialkost på förskolor och skolor i Sollentuna kommun Hantering av specialkost på förskolor och skolor i Sollentuna kommun Rapport av miljö- och hälsoskyddsinspektörer Fouad Maroof och Malin Löwbom 2) Sammanfattning Miljö- och byggnadskontoret i Sollentuna

Läs mer

Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2010 Kontroll av tillagningen av mat till födoämnesöverkänsliga konsumenter inom förskola, skola och äldreomsorg Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Sauli Hautakangas, januari 2011 Postadress

Läs mer

Hantering av allergikost

Hantering av allergikost 1 (5) Miljökontoret 2011-01-11 Dnr Hantering av allergikost Hösten 2010 Kalle Tegnestedt Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping Växel: 013-20 60 00,

Läs mer

Miljökontoret Linköpings kommun

Miljökontoret Linköpings kommun Projekt Tillsyn av Grundskolor - Skolmåltid och Födoämnesöverkänslighet Januari December 2003 Miljökontoret Linköpings kommun Jean-Pierre Conte Annelie Danielsson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Provtagning och analys av allergikost, Norrköping

Provtagning och analys av allergikost, Norrköping RAPPORT 1(8) 2008-06-23 MHK 2008-3041 Handläggare, titel, telefon Axel Bark, miljö- och hälsoskyddsinspektör 011-15 16 30 Provtagning och analys av allergikost, Norrköping Sammanfattning Under våren 2008

Läs mer

Projektrapport Allergiprojekt i skolor och förskolor år 2011

Projektrapport Allergiprojekt i skolor och förskolor år 2011 Projektrapport Allergiprojekt i skolor och förskolor år 2011 Datum: 2011-10-19 Antaget av/ansvarig Livsmedelsteamet Dokumentbeteckning 1. Projekt-, utvärderingsrapport: Förvaltning Miljöförvaltningen Dnr/Dokument

Läs mer

Allergiprojekt. Tillagningskök. Miljö- och byggavdelningen Rapport 2009:1

Allergiprojekt. Tillagningskök. Miljö- och byggavdelningen Rapport 2009:1 Allergiprojekt Tillagningskök 2009 Miljö- och byggavdelningen Rapport 2009:1 Rapport för tillsynsprojekt om allergi och överkänslighet Sammanfattning Miljö- och byggavdelningen har genomfört projektinriktad

Läs mer

Rätt mat till rätt barn

Rätt mat till rätt barn Rätt mat till rätt barn -ett kontrollprojekt i förskolan våren 2014 Sammanfattning Under april 2014 har miljöskyddskontoret i Alingsås besökt 11 kommunala förskolor för att kontrollera hur hanteringen

Läs mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Kost för allergiker. - livsmedelskontroll av hantering i skolor och förskolor

Miljö- och byggnadsförvaltningen. Kost för allergiker. - livsmedelskontroll av hantering i skolor och förskolor 2015 Miljö- och byggnadsförvaltningen Kost för allergiker - livsmedelskontroll av hantering i skolor och förskolor Projektet utfördes under våren 2015 av livsmedelsinspektörerna: Giovanna Sanchez, Ulrika

Läs mer

Livsmedelsrapport. Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011

Livsmedelsrapport. Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011 Miljökontoret Livsmedelskontroll Livsmedelsrapport Hantering av specialkost i förskolor och skolor - Projekt nr 4-2011 Datum: 2011-11-17 Handläggare: Victor Muñoz och Åsa Almberg Diarienummer: 2011-232

Läs mer

RAPPORT. Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016. Antagen av miljönämnden 2016-06-14. Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690

RAPPORT. Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016. Antagen av miljönämnden 2016-06-14. Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690 RAPPORT Specialkosthantering i skolor och förskolor i Malmö 2016 Antagen av miljönämnden 2016-06-14 Rapport nr 4/2016 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2012: 01/2012 Sammanställning

Läs mer

Information och hantering av allergener på restaurang Januari 2015. Petrus Landin Eva Ringborg Helena Rosén

Information och hantering av allergener på restaurang Januari 2015. Petrus Landin Eva Ringborg Helena Rosén Information och hantering av allergener på restaurang Januari 2015 Petrus Landin Eva Ringborg Helena Rosén Januari 2015 Utgivningsdatum: 2015-02-17 Utgivare: Miljöförvaltningen, Livsmedelskontrollen Projektledare:

Läs mer

Allergiprojekt 2016 Kan restaurangen erbjuda någon rätt till den glutenintoleranta gästen?

Allergiprojekt 2016 Kan restaurangen erbjuda någon rätt till den glutenintoleranta gästen? Allergiprojekt 2016 Kan restaurangen erbjuda någon rätt till den glutenintoleranta gästen? Utförd av miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun Skriven av Maria Kjellander och Maria Sandquist,

Läs mer

Specialkost i förskolor

Specialkost i förskolor Specialkost i förskolor Projektinriktad livsmedelskontroll i Västra Götaland 2009 Rapport 2010:01 Rapportnr: 2010:01 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig/text: Maria Möller Utgivare: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 1: Till dig som jobbar i skolkök. Sid 2: Till annan skolpersonal. Sid 4: Till färäldrar och elever

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 1: Till dig som jobbar i skolkök. Sid 2: Till annan skolpersonal. Sid 4: Till färäldrar och elever Maten i skolan Hej! Det här är en guide med tips och råd om att servera mat till matöverkänsliga elever. Guiden riktar sig till föräldrar, elever och skolans personal. Guiden är uppdelad i tre delar, där

Läs mer

Sammanfattning av projektet Odeklarerade allergener i mat livsmedelskontroll, analyser och riskvärdering

Sammanfattning av projektet Odeklarerade allergener i mat livsmedelskontroll, analyser och riskvärdering Sammanfattning av projektet Odeklarerade allergener i mat livsmedelskontroll, analyser och riskvärdering 1.1 Introduktion Under hösten 2015 genomförde livsmedelsinspektörer i Danmark, Finland, Norge och

Läs mer

Allergener i oförpackade livsmedel

Allergener i oförpackade livsmedel Allergener i oförpackade livsmedel Kontrollprojekt 2016 Kommunerna i Jönköpings län Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Krav på allergiinformation... 4 Syfte... 5 Projektets genomförande och omfattning...

Läs mer

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern.

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Vägledning till matsedelsplanering Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Köpings kommun Rapporten skriven av: Jorun Ledin, 2014-10-14 Uppdaterad: Hanna Liedgren, 2016-04-29 Rapporten

Läs mer

4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion

4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion 4. Checklista för dig som arbetar inom: Livsmedelsproduktion Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelshanteringen säkrare. Att underlätta för allergiska och överkänsliga konsumenter. Att du vet att konsumenten

Läs mer

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13

Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 Branschtillsyn, 2011 Mottagnings- och serveringskök Rapport nr: 13 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 13 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Emma Handy, Gerd Holm, Kristina

Läs mer

Samtliga dessa livsmedel och ingredienser innehåller gluten och skall uteslutas

Samtliga dessa livsmedel och ingredienser innehåller gluten och skall uteslutas Glutenfri kost Glutenintolerans, celiaki, är en tarmsjukdom som innebär att slemhinnan i tarmen blir skadad av gluten. Gluten är ett protein som finns naturligt i sädesslagen vete, råg och korn. Celiaki

Läs mer

Offentliga måltiden och allergikost

Offentliga måltiden och allergikost Offentliga måltiden och allergikost Sala och Heby kommun - 2014 Angelica Nyqvist 2014-01-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Syfte och frågeställningar... 2 2. Avgränsningar... 2 2.1. Geografiskt...

Läs mer

AVTAL. 1. Restaurangens åtagande

AVTAL. 1. Restaurangens åtagande AVTAL mellan Astma- och Allergiförbundet, Stockholm, org.nr 802005-7512, nedan kallat "Förbundet" och xxxxxxxx, org.nr xxxxxx-xxxx nedan kallat "Företaget" avseende rätten för Företaget att använda Förbundets

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN

RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN STYRDOKUMENT 1 (12) RIKTLINJER FÖR SPECIALKOSTER I SKOLAN Samarbetsprojekt mellan Folkhälso- och Kostförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen i Karlskoga kommun samt Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI

ALLA TÅL INTE ALLT! MATALLERGI 10 MATALLERGI ALLA TÅL INTE ALLT! Allergi och annan överkänslighet mot livsmedel är vanligast hos små barn. Bland barn mellan 0 3 år får cirka 20 procent allergiska reaktioner mot mat. De flesta av dessa

Läs mer

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 2: Till dig som jobbar i bespisning. Sid 5: Till övrig personal. Sid 8: Fakta om gluten- och laktosintolerans

Maten i skolan. Hej! Innehåll. Sid 2: Till dig som jobbar i bespisning. Sid 5: Till övrig personal. Sid 8: Fakta om gluten- och laktosintolerans Maten i skolan Hej! Det här är en guide med tips och råd om att servera mat till matöverkänsliga elever. Guiden riktar sig till föräldrar, elever och skolans personal. Den är uppdelad i tre delar, där

Läs mer

Kontroll av specialkosthanteringen inom skola, förskola, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2011

Kontroll av specialkosthanteringen inom skola, förskola, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2011 1 (11) Kontroll av specialkosthanteringen inom skola, förskola, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2011 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under hösten 2011 besökt sjutton tillagningskök

Läs mer

1. Allmänna principer för planeringen av specialdieter och anmälningsförfarandet inom måltidsservicen för skolor och studerande

1. Allmänna principer för planeringen av specialdieter och anmälningsförfarandet inom måltidsservicen för skolor och studerande Airi Rintamäki 1(5) SPCIALDITR OCH TISKA ÖVRTYGLSR I SKOLAN 1. Allmänna principer för planeringen av specialdieter och anmälningsförfarandet inom måltidsservicen för skolor och studerande 1.1. Specialdieter

Läs mer

Provtagning av allergikost och "fri från produkter

Provtagning av allergikost och fri från produkter MILJÖFÖRVALTNINGEN 0 Provtagning av allergikost och "fri från produkter En rapport från Miljöförvaltningen Camilla Blom och Tobias Johansson Januari 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING

Läs mer

Bygg- och miljökontoret, Livsmedel

Bygg- och miljökontoret, Livsmedel 2012-06-25 Bygg- och miljökontoret, Livsmedel 2012:1 Kontroll av verksamheter som tillagar kost till känsliga konsumentgrupper Projektet är utfört av Bygg- och miljökontoret, livsmedelsenheten i Norrköpings

Läs mer

gluten laktos mjölk soja Lathund till dig som ska servera någon som inte tål

gluten laktos mjölk soja Lathund till dig som ska servera någon som inte tål Lathund till dig som ska servera någon som inte tål gluten laktos mjölk soja Svenska Celiakiförbundet för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja Glutenintolerans Gluten finns i: Den glutenintolerante

Läs mer

8. Checklista för dig som arbetar med: Kontroll

8. Checklista för dig som arbetar med: Kontroll 8. Checklista för dig som arbetar med: Kontroll Syfte: Att underlätta att göra livsmedelshanteringen säkrare ur allergisynpunkt. Att underlätta för allergiska och överkänsliga konsumenter. Förutsättningar:

Läs mer

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern.

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Vägledning till matsedelsplanering Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Köpings kommun Rapporten skriven av: Jorun Ledin, 2014-10-14 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd, datum

Läs mer

Kontroll av specialkosthanteringen inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012

Kontroll av specialkosthanteringen inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012 1 (11) Kontroll av specialkosthanteringen inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under hösten 2012 besökt sjutton

Läs mer

Kontroll av kök inom vård och omsorg 2010

Kontroll av kök inom vård och omsorg 2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN 0 Kontroll av kök inom En rapport från Miljöförvaltningen Camilla Blom och Li Hermansson Februari 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen SAMMANFATTNING Enligt Livsmedelsverkets vägledning

Läs mer

Projekt utbildning Riktad kontroll mot butiker, förskolor och producenter

Projekt utbildning Riktad kontroll mot butiker, förskolor och producenter MILJÖFÖRVALTNINGEN Projekt utbildning Riktad kontroll mot butiker, förskolor och producenter En rapport från Miljöförvaltningen Camilla Blom och Johan Rådal 23 Mars 2010 1 SAMMANFATTNING 3 2 Bakgrund

Läs mer

9. Checklista för dig som är: Konsument

9. Checklista för dig som är: Konsument 9. Checklista för dig som är: Konsument Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelsinköpen säkrare. Att minimera riskerna för misstag. Att uppmärksamma konsumenternas egenansvar. Konsumenten förväntar

Läs mer

Allergikost - Skolkök Våren 2012

Allergikost - Skolkök Våren 2012 Dnr 2012-2669 Allergikost - Skolkök Våren 2012 Utförd av Miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Malin Malmberg 2012-06-27 Inledning Delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings kommun

Läs mer

Planering av kompetenshöjning i skolköken

Planering av kompetenshöjning i skolköken MILJÖFÖRVALTNINGEN Planering av kompetenshöjning i skolköken En undersökning av rutiner för utbildning En rapport från Miljöförvaltningen Jenny Johansson Februari 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

7. Checklista för dig som arbetar inom: Restaurang och andra storhushåll

7. Checklista för dig som arbetar inom: Restaurang och andra storhushåll 7. Checklista för dig som arbetar inom: Restaurang och andra storhushåll Syfte: Förutsättningar: Att göra livsmedelshanteringen säkrare och följa lagstiftningen. Att underlätta för allergiska och överkänsliga

Läs mer

Maten till äldre. Hej! Innehåll. Sidan 1. Sidan 2. Sidan 4 Frukost och mellanmålstips. Sidan 5

Maten till äldre. Hej! Innehåll. Sidan 1. Sidan 2. Sidan 4 Frukost och mellanmålstips. Sidan 5 Maten till äldre Hej! Det här är en guide med råd och tips till dig som lagar och serverar mat och fika till äldre som är matöverkänsliga. Den är framtagen i samverkan med Kristina Lind som är kostkonsulent

Läs mer

Livsmedelskontroll på kommunala förskolor i riskklass 3B och 4B

Livsmedelskontroll på kommunala förskolor i riskklass 3B och 4B RAPPORT Livsmedelskontroll på kommunala förskolor i riskklass 3B och 4B Antagen av Miljönämnden 2010-01-25 Rapportnr 02/2010 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2006: 01/2006 Livsmedelstillsyn

Läs mer

Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vårdoch omsorgsverksamheter i Malmö 2013

Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vårdoch omsorgsverksamheter i Malmö 2013 Bilaga 1 RAPPORT Livsmedelskontroll av skolor, förskolor samt vårdoch omsorgsverksamheter i Malmö 2013 Antagen av Miljönämnden 2013-09-23 Rapportnr 11/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna

Läs mer

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 RAPPORT Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 Antagen av Miljönämnden 2014-05-26 Rapportnr 8/2014 ISSN 1400-4690 Rapporter

Läs mer

Transport av varmhållen mat. Projekt 2010. Jönköpings län

Transport av varmhållen mat. Projekt 2010. Jönköpings län Transport av varmhållen mat Projekt 2010 Jönköpings län 1 Sammanfattning Det är viktigt att varm mat förvaras och transporteras i rätt temperatur. Om temperaturen är under 60 C ökar risken för tillväxt

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Hantering av allergikost vid tillagningskök på förskolor. Kontrollprojekt Miljösamverkan, Östergötland, 2011.

Hantering av allergikost vid tillagningskök på förskolor. Kontrollprojekt Miljösamverkan, Östergötland, 2011. Hantering av allergikost vid tillagningskök på förskolor. Kontrollprojekt Miljösamverkan, Östergötland, 2011. Ansvariga för projektplan samt sammanställning av rapport: Helena Wistrand, Mjölby/Boxholms

Läs mer

Kosten kort och gott

Kosten kort och gott Kosten kort och gott En broschyr från kostenheten Reviderad december 2011 Bra mat i förskolan och skolan är betydelsefullt för att barnen ska orka med hela dagen på förskolan och för elevernas prestationer

Läs mer

Riktlinjer för specialkost i skolan

Riktlinjer för specialkost i skolan Riktlinjer för specialkost i skolan Samarbetsprojekt mellan Folkhälsoförvaltningen, Karlskoga och Degerfors 2012-09-11 Syfte Syftet med Rutiner för specialkoster i skolan är att alla elever i skolan ska

Läs mer

Livsmedelskontroll i förskolor 2009

Livsmedelskontroll i förskolor 2009 Livsmedelskontroll i förskolor 2009 R 2010:9 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss

Läs mer

Mat för äldre inom vård och omsorg

Mat för äldre inom vård och omsorg Nr 19 maj 2007 Författare: Niklas Ekman Äldres deltagande i matlagningen på gruppboenden Äldre som bor på gruppboenden får vara i köket och kan delta i matlagningen. Livsmedelsverket får ofta rapporter

Läs mer

Mat och måltid i fokus. för hemtjänst och LSS-verksamhet

Mat och måltid i fokus. för hemtjänst och LSS-verksamhet Mat och måltid i fokus för hemtjänst och LSS-verksamhet Innehåll Maten och näringens betydelse för kroppen...3 Energi och näring... 3 Kort om några näringsämnen... 4 Vid särskilda behov...7 Allergi och

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN. Glutenprojekt. Miljö och hälsoenheten Örnsköldsviks kommun. Version 1, Är glutenfri pizza glutenfri?

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN. Glutenprojekt. Miljö och hälsoenheten Örnsköldsviks kommun. Version 1, Är glutenfri pizza glutenfri? Version 1, 2015 BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN Glutenprojekt 2015 Miljö och hälsoenheten Örnsköldsviks kommun Är glutenfri pizza glutenfri? Sammanfattning Ett tillsynsprojekt har utförts av miljö- och hälsoenheten

Läs mer

8. Checklista för dig som arbetar med: Tillsyn

8. Checklista för dig som arbetar med: Tillsyn 8. Checklista för dig som arbetar med: Tillsyn Syfte: Att göra livsmedelshanteringen säkrare. Att underlätta för allergiska och överkänsliga konsumenter. Förutsättningar: Att du vet att konsumenten förväntar

Läs mer

Allergikost - Pizzerior Våren 2012

Allergikost - Pizzerior Våren 2012 Dnr 2012-2669 Allergikost - Pizzerior Våren 2012 Utförd av Miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Malin Malmberg 2012-06-29 Inledning Delar av den planerade livsmedelskontrollen i Jönköpings kommun

Läs mer

9. Checklista för dig som är: Konsument

9. Checklista för dig som är: Konsument 9. Checklista för dig som är: Konsument Syfte: Att göra livsmedelsinköpen säkrare ur allergisynpunkt. Att minimera riskerna för misstag. Förutsättningar: Att uppmärksamma konsumenternas egenansvar. Konsumenten

Läs mer

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014

Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Information om livsmedelskontrollen i Leksands kommun 2014 Helena Hamvall Malin Liss-Lundeberg Lis Ryberg Samhällsbyggnad - Tillsynsavdelningen Informationsträffens innehåll 0 Resultat från livsmedelskontrollen

Läs mer

Riktlinjer för specialkost i skolan

Riktlinjer för specialkost i skolan Ersätter version 2012-09-11 Barn-och utbildningsförvaltningen, Karlskoga Kultur- och utbildningsförvaltningen, Degerfors Riktlinjer för specialkost i skolan Samarbetsprojekt mellan Folkhälsoförvaltningen,

Läs mer

Mängd laktos i olika livsmedel

Mängd laktos i olika livsmedel Mängd laktos i olika livsmedel Mesost/messmör till en smörgås 7 8 g laktos I dl mjölk/lättmjölk 5 g laktos I dl filmjölk/lättfil 4 g laktos I dl kaffegrädde 4 g laktos 1 dl (50 g) glass, 8% fett 4 g laktos

Läs mer

Om projektet. Rätt mat. inom. äldreomsorgen. En undersökning av specialkosterna inom äldreomsorgen i fyra kommuner. Utredare: Christina Sollenberg

Om projektet. Rätt mat. inom. äldreomsorgen. En undersökning av specialkosterna inom äldreomsorgen i fyra kommuner. Utredare: Christina Sollenberg Om projektet Rätt mat inom äldreomsorgen En undersökning av specialkosterna inom äldreomsorgen i fyra kommuner Utredare: Christina Sollenberg I projektet Rätt mat inom äldreomsorgen har de gluten- och

Läs mer

Tillsynsprojekt Caféer 2013

Tillsynsprojekt Caféer 2013 Tillsynsprojekt Caféer 2013 Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun Rapport 2:2013 Miljö 2013-08-09 Dnr: 2013-1650 Inledning Livsmedelsenheten som är en del av Miljö- och byggnadskontoret bedriver

Läs mer

Födelseår. Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Målsman Tel hem Tel mobil/arbete

Födelseår. Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Målsman Tel hem Tel mobil/arbete Bilaga 1 2011-08-31 Kostenheten Specialkostintyg förskola/skola Ifylld blankett lämnas till skolsköterskan (gäller skolelev) eller till köket (gäller förskolebarn). Nytt intyg skall lämnas vid ändring!

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

Anvisning om hur checklistan för kontroll av märkningarna på förpackningar fylls i

Anvisning om hur checklistan för kontroll av märkningarna på förpackningar fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidor 1 / 5 Anvisning om hur checklistan för kontroll av märkningarna på förpackningar fylls i 1 Syftet med kontrollen I detta projekt är syftet med kontrollen av märkningarna

Läs mer

Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg

Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg Hjälp vid ifyllandet av blanketten, bilaga 2 Specialkostintyg Avokado Bilaga 2 2012-11-30 Baljväxter Förtydliga alltid vilka baljväxter det är frågan om Är det ärter, bönor eller linser? Är det alla bönor,

Läs mer

Lagstöd till kontrollrapport

Lagstöd till kontrollrapport Lagstöd till kontrollrapport 1. Infrastruktur, lokaler och utrustning Planlösning och produkt-/personalflöden Materialval/ konstruktion Vatten, avlopp, handtvätt Belysning Luftkvalitet och ventilation

Läs mer

cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14

cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14 cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14cpetzell Sidan 1 2014-02-14 SPECIALKOSTER Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten

Läs mer

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning 1 (7) Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning Sammanfattning År 2011 kontrollerades rengöring i tillagningskök inom skolor,

Läs mer

Öppna restaurang eller kafé

Öppna restaurang eller kafé Öppna restaurang eller kafé I den här broschyren kan du som ska starta, överta eller driva en restaurang eller ett kafé hitta information som är viktig för dig och din verksamhet. Det du serverar ska vara

Läs mer

Kontroll av allergikost för skolor och förskolor i Malmö 2011

Kontroll av allergikost för skolor och förskolor i Malmö 2011 RAPPORT Kontroll av allergikost för skolor och förskolor i Malmö 2011 Antagen av Miljönämnden 2011-08-22 Rapportnr 7/2011 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2006: 01/2006 Livsmedelstillsyn

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid

Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid INFORMATION 1 (6) Datum 2011-09-01 Till Livsmedelsföretagare i Köpings kommun Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid Den offentliga kontrollen

Läs mer

Handlingsplan och rutiner för allergioch specialkost

Handlingsplan och rutiner för allergioch specialkost Handlingsplan och rutiner för allergioch specialkost Senast uppdaterad 140902 (IM) Innehåll: Ansvarsfördelning Registreringsblanketten allergi- och specialkost Information till elev Information till matsalskök

Läs mer

Kontroll av information på förpackade livsmedel

Kontroll av information på förpackade livsmedel Rapport Fastställd 2017-xx-xx Kontroll av information på förpackade livsmedel Rapport från länsgemensamt kontrollprojekt 2016 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

Vi reder ut begreppen.

Vi reder ut begreppen. Vi reder ut begreppen. Mjölkens sammansättning är unik. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver få i oss varje dag. Inget annat livsmedel ger oss så mycket näring på en och samma gång.

Läs mer

R A PPORT. Livsmedelskontroll Projekt Rengöring på förskolor, skolor och vårdhem. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

R A PPORT. Livsmedelskontroll Projekt Rengöring på förskolor, skolor och vårdhem. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2014-12-01 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014 Livsmedelskontroll Projekt Rengöring på förskolor, skolor och vårdhem Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll

Läs mer

Måltidsservice Sundbyberg - delegation utifrån livsmedelslagstiftningen Respektive delegat ansvarar för att de uppgifter som nedan anges utförs.

Måltidsservice Sundbyberg - delegation utifrån livsmedelslagstiftningen Respektive delegat ansvarar för att de uppgifter som nedan anges utförs. Måltidsservice Sundbyberg - delegation utifrån livsmedelslagstiftningen Respektive delegat ansvarar för att de uppgifter som nedan anges utförs. Antagen av kommunstyrelsen den 15 december 2008 465. Gäller

Läs mer

Öppna kafé. Information för en- och tvåmansföretag

Öppna kafé. Information för en- och tvåmansföretag Öppna kafé Information för en- och tvåmansföretag Öppna kafé I den här broschyren kan du som ska starta, överta eller driva ett litet enkelt kafé hitta information som är viktig för dig och din verksamhet.

Läs mer

Kontroll av servering av specialkost 2014 Miljö- och hälsoskydd

Kontroll av servering av specialkost 2014 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2015:1 Kontroll av servering av specialkost 2014 Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Sauli Hautakangas, december 2014 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Falkenbergs kommun Storgatan

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, kokerska, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider

Läs mer

Öppna kafé. Information för en- och tvåmansföretag

Öppna kafé. Information för en- och tvåmansföretag Öppna kafé Information för en- och tvåmansföretag Öppna kafé I den här broschyren kan du som ska starta, överta eller driva ett litet enkelt kafé hitta information som är viktig för dig och din verksamhet.

Läs mer

Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012

Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 MILJÖ- OCH BYGGKONTORET Miljö- och hälsoskydd Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 Livsmedelsverket har gjort om metoden för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Den nya riskklassningen

Läs mer

Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat

Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat Frågeformulär - Födoämnesallergi och annan överkänslighet mot mat Ditt deltagande är frivilligt, men vi är mycket tacksamma om du väljer att medverka! Som tack för hjälpen kan du välja mellan presentkort

Läs mer

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Nedan kan du läsa hur vi steg för steg räknar ut riskklassen och kontrolltiden för din verksamhet. Kontrolltiden ger sedan den

Läs mer

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys (verksamhetens namn) Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Vad är systemet för egenkontroll -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV KUNSKAPSNIVÅN AVSEENDE LIVSMEDELSHYGIEN HOS PERSONAL VID FÖRSKOLOR

PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV KUNSKAPSNIVÅN AVSEENDE LIVSMEDELSHYGIEN HOS PERSONAL VID FÖRSKOLOR Länsprojekt 2009 i Blekinge och Kronobergs län PROJEKTINRIKTAD LIVSMEDELSKONTROLL AV KUNSKAPSNIVÅN AVSEENDE LIVSMEDELSHYGIEN HOS PERSONAL VID FÖRSKOLOR Länsprojekt 2009, Blekinge och Kronobergs län Länsstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Riktlinjer för kostpolicyn Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Innehåll Riktlinjer för kostpolicyn 1 Måltidens innehåll/måltidsordning 1 Planering av måltiderna 1 Inköp av livsmedel

Läs mer

Miljö- och byggenheten informerar

Miljö- och byggenheten informerar Miljö- och byggenheten Miljö- och byggenheten informerar Riskklassning och kontrollavgifter för livsmedelsanläggningar Riskklassning Livsmedelskontrollen ska vara riskbaserad och finansieras helt av avgifter.

Läs mer

Säker livsmedelshantering

Säker livsmedelshantering Miljö- och byggnadsförvaltningen informerar Säker livsmedelshantering Det är stora krav på kunskap som krävs för att kunna starta och driva en livsmedelsverksamhet. Du som livsmedelsföretagare är fullt

Läs mer

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes.

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Allergi eller intollerans? 1. Födoämnesallergi/matallergi 2. Matintolerans/överkänslighet Skillnaden mellan dessa är att vid födoämnesallergi/matallergi

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider är centrala

Läs mer

Egentillsyn. med haccp

Egentillsyn. med haccp Egentillsyn med haccp Du som driver ett livsmedelsföretag måste utöva tillsyn på din verksamhet. Den så kallade egentillsynen. Det som ingår i egentillsynen ska finnas beskrivet i ett egenkontrollprogram.

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer