Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel"

Transkript

1 Rapport 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015

2 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 Konsumentverket 2015 Ansvarig handläggare: Johan Jarelin

3 Förord Av undertiteln till denna rapport framgår att den är ett underlag till Konsumentrapporten 2015 läget för Sveriges konsumenter (Konsumentverkets rapport 2015:4). Konsumentrapporten 2015 består av två huvudsakliga delar: en basdel som innebär en bedömning av konsumenters situation på 45 olika marknader, och en temadel om gränsöverskridande handel. Temadelen om gränsöverskridande handel bygger på materialet i denna underlagsrapport. Tanken med Konsumentrapporten är att den ska vara lättläst och relativt kortfattad. Här i underlagsrapporten finns utrymme för mer detaljerade resultatpresentationer. För att kunna läsas fristående innehåller den samtliga delar som ingår i Konsumentrapportens temadel. Det är dock framförallt i resultatpresentationen som underlagsrapporten innehåller sådant som inte finns med i Konsumentrapporten. Underlag till basdelen i Konsumentrapporten redovisas i en separat rapport: Underlag till Konsumentrapporten 2015 (Konsumentverket rapport 2015:5). Vi hoppas att innehållet i denna rapport kan vara till nytta för den som har ett intresse av att fördjupa sig i frågor som rör svenska konsumenters handel över gränserna. Karlstad, april 2015

4 Innehållsförteckning Förord Sammanfattning Inledning Beskrivning av svenska konsumenters gränsöverskridande handel Förutsättningar för gränsöverskridande handel Konsumentproblem i samband med gränsöverskridande handel Konsumenters agerande i samband med att problem uppstår Framgångsrecept för att undvika problem Befintligt stöd till konsumenter Problemlösning och förebyggande på övergripande nivå Framtiden Analys av situationen, framtiden och behov av åtgärder Konsumentverkets förslag på åtgärder Referenser Bilaga 1: Detaljerade resultat från Konsumentverkets telefonenkätundersökning hösten 2014 Bilaga 2: Detaljerade resultat från Konsumentverkets webbenkätundersökning hösten 2014

5 5 (113) 1 Sammanfattning Den här underlagsrapporten ger en mer utförlig beskrivning av det material som använts för att beskriva svenska konsumenters gränsöverskridande handel i Konsumentrapporten 2015 Läget för Sveriges konsumenter (Konsumentverket rapport 2015:4). Vi gör här ingen sammanfattning av resultaten utan hänvisar till den mer kortfattade texten i Konsumentrapporten De förslag på åtgärder som Konsumentverket lägger fram i rapportens slut är följande: 1. Höja konsumenternas kunskapsnivå genom kommunikationsinsatser, samt ge dem bättre tillgång till information om hur man gör om något går snett 2. Skapa samma regler för konsumentskydd inom EU, på en hög skyddsnivå 3. Genomföra tillsynsinsatser där myndigheter samarbetar över landsgränserna 4. Förstärka Konsumentverkets möjligheter att agera mot näthandlare som agerar i strid med konsumentskyddande regelverk 5. Förbättra förutsättningarna för konsumenterna att driva klagomål och tvister 6. Stimulera näringslivet att genomföra egna åtgärder Utöver dessa åtgärder vill vi även att regeringen arbetar för att förslaget om gemensam europeisk köplag inte genomförs inom EU.

6 6 (113) 2 Inledning Med stigande välstånd i Sverige har utlandssemestrande blivit något som många svenskar kan unna sig. På ett år gör vi omkring 15 miljoner resor utomlands, där den stora majoriteten är fritidsresor. Ibland är konsumtion på plats en viktig anledning till själva resan; vi reser på storstadssemester och shoppar. Andra gånger reser vi för att få njuta av sol och bad, men det blir ändå köp i form av restaurangbesök, någon vara från orten och så kanske något från taxfree på hemresan. Med internets intåg i vår vardag har det blivit allt tillgängligare att köpa hem varor från hela världen med några enkla klick vid datorn, surfplattan eller på mobiltelefonen. Det har också blivit mycket enklare att snickra ihop en resa själv med bokning av flygbiljetter, hyrbil och hotell, som alternativ till att köpa en paketresa från en svensk arrangör. Allt fler svenska konsumenter handlar på nätet över landsgränserna, och de huvudsakliga anledningarna är att utbudet blir större och att priserna kan vara förmånliga. Det finns numera åtskilliga utländska e-handlare som riktar sig aktivt till svenska konsumenter med anpassade webbutiker. Alla dessa kategorier av köpsituationer faller inom ramen för det vi här kallar gränsöverskridande handel. Vi har valt att avgränsa det med att man som svensk konsument köper något av ett företag som är baserat utanför Sverige. I fallet utlandsresor är det konsumenten själv som är gränsöverskridande, och de varor som man eventuellt tar med sig hem från resan. När konsumenten gör sin beställning hemifrån Sverige från ett företag utomlands blir det beställningen och leveransen som är gränsöverskridande. Skälet till denna avgränsning är att köp från företag som inte är baserade i Sverige innebär vissa utmaningar för de svenska konsumenterna. En grundläggande aspekt är att man inte alltid kan räkna med att samma konsumentskyddande regelverk gäller som vid köp från svenska företag. Det finns regelverk som styr vilken domstol som man kan vända sig till och vilket lands lag som domstolen ska tillämpa när man handlar gränsöverskridande. En konsument kan alltid vända sig till en domstol i det land där hen är bosatt, men det lands lag som kommer att tillämpas av domstolen varierar. Det avgörande för att svensk rätt ska tillämpas är att säljaren kan anses aktivt rikta sig mot den svenska marknaden. Om problem skulle uppstå i samband med ett köp kan språket också vara en barriär som gör att situationen blir mer svårhanterlig än vid köp från svenska företag. Det kan även vara praktiskt svårt att driva ett klagomål gentemot företaget. En ytterligare problematik är att den gränsöverskridande e-handelsmarknaden erbjuder lockande möjligheter både för seriösa och mer eller mindre oseriösa aktörer. Det finns dessvärre en del e-handelsaktörer som i princip bara är ute efter att lura till sig pengar från konsumenter. Med internet som kanal kan de lätt agera internationellt. Som utlandsturist kan man också riskera att vara en attraktiv måltavla för oseriösa säljare. Det kan alltså finnas

7 7 (113) skäl att ha en viss vaksamhet för att inte råka illa ut som gränsöverskridande konsument. I statistiken över anmälningar till Konsumentverket år 2013 visade det sig att flera av de företag som fått flest anmälningar mot sig var baserade utanför Sverige. Göteborgsposten hade den 8 januari 2014 en artikel om detta med rubriken hälsobluffarna. Dessa ärenden toppade även Konsument Europas statistik över konsumentproblem det året. Konsumenternas problem var i första hand att de lockades med gratis eller billiga prova på-erbjudanden, men där det visade sig att de fastnade i dyra prenumerationer där pengar drogs från deras konton. Utmaningarna vid gränsöverskridande handel gäller inte bara för konsumenten utan även för Konsumentverket. När de företag som svenska konsumenter har problem med ligger utomlands blir det betydligt svårare för vårt konsumentskyddande arbete. Vi blir i hög utsträckning beroende av samarbete med myndigheter i det land där företaget befinner sig. Den EU-kommission som tillträdde under 2014 har en digital inre marknad som en av sina prioriteringar, där den gränsöverskridande e-handeln är en viktig del. Man beräknar att en sammankopplad digital inre marknad skulle kunna generera upp emot 250 miljarder euro i ytterligare tillväxt i EU under mandatperioden för nuvarande kommission. 1 Såväl för konsumenterna som för samhällsekonomin är det alltså viktigt att de gränsöverskridande köpen fungerar väl. Under perioden juli 2014 till och med juni 2015 är Konsumentverket ordförande i ICPEN (The International Consumer Protection and Enforcement Network), en organisation med konsumentskyddande myndigheter från 53 länder. Där utbyter vi erfarenheter och informerar varandra till exempel om gränsöverskridande konsumentproblem samt utvecklar system för att utbyta varningar. Detta ordförandeskap har bidragit till att vi valde den gränsöverskridande handeln som temadel i Konsumentrapporten I Konsumentrapporten har vi endast tagit med de mest centrala resultaten för att ge en förståelse för konsumenternas situation och för de åtgärdsförslag vi lägger fram. Mer utförliga resultat och analyser finns i denna underlagsrapport. För att studera den gränsöverskridande handeln har vi dels letat efter befintlig kunskap i olika källor, dels gjort tre olika intervjuundersökningar med konsumenter. Samtliga dessa undersökningar gjordes under hösten Två av undersökningarna var enkäter där den ena användes för telefonintervjuer och den andra besvarades av en webbpanel. Den tredje undersökningen gjordes i form av så kallade fokusgrupper där 8-10 personer diskuterade tillsammans med en undersökningsledare. Undersökningarna beskrivs närmare i avsnitt EU-kommissionen, 2015 c.

8 8 (113) 2.1 Avgränsningar När vi i denna rapport talar om gränsöverskridande handel gäller det köp som konsumenter boende i Sverige gör från utländska företag (med säte utanför Sverige). Köpen kan antingen ske när konsumenten själv befinner sig i Sverige (köp på distans) eller när konsumenten är på resa utomlands (köp på plats). Som konsument räknas man bara vid köp gjorda för privat räkning, alltså inte inom ramen för sitt arbete, en förening eller liknande. Skälet till att belysa den gränsöverskridande handeln i denna rapport är som vi nämnt ovan att konsumenter kan stöta på andra förutsättningar då än vid köp från svenska företag (med säte i Sverige). Därför är dessa skillnader vägledande för avgränsningen. Det finns åtskilliga butikskedjor i Sverige som i grunden inte är svenska, till exempel Lidl (tyskt) och Zara (spanskt). De butiker som finns i Sverige är dock registrerade med säte i Sverige, så när man som konsument gör sitt köp i dessa butiker gäller svenskt konsumentskyddande regelverk. På samma sätt kan man som svensk konsument inte räkna med att svenskt konsumentskyddande regelverk ska gälla om man handlar i en butik utomlands som tillhör en i grunden svensk butikskedja (till exempel Ikea och H&M). Köpen på plats utomlands är relativt sett enkla att avgränsa. Det är i stort sett bara när man är på en paketresa utomlands med en svensk researrangör, och till exempel betalar till den arrangören för att följa med på en dagsutflykt, som utgifter på plats inte räknas som gränsöverskridande. När det gäller köp på distans, och då framförallt på nätet, kan det dock vara svårt som konsument att veta var det företag man köper av är baserat. Även om företaget är utländskt kan de ha en webbplats riktad till svenska konsumenter med all information på svenska. I samband med de enkätundersökningar vi gjort har det också varit svårt att pedagogiskt beskriva vad vi menar med utländska företag. I de resultat vi redovisar som bygger på frågor till konsumenter får vi räkna med en viss felmarginal beroende på att en del köp görs där konsumenten inte är medveten om att det sker från företag med säte utanför Sverige. Vi behandlar endast sådan gränsöverskridande handel som den vanlige konsumenten ägnar sig åt. Det innebär att vi inte berör problematik kring privatpersoner som medvetet och kanske till och med i mer professionell skala bryter mot regelverk kring sådan handel. Ett exempel kan vara införsel av varor för att sälja dessa vidare, utan att betala skatt, tull och andra avgifter. Ett annat exempel kan vara att för eget bruk eller för försäljning föra in förbjudna varor som narkotika och liknande. Här finns dock en glidande skala där det är svårt att göra någon skarp gränsdragning, eftersom även vanliga konsumenter ibland medvetet eller omedvetet i begränsad omfattning bryter mot regelverket. Det kan

9 9 (113) till exempel vara att man för in lite mer alkohol än vad som är tillåtet vid resa tillbaka till Sverige. För att förenkla språket skriver vi utländska företag eller företag utomlands som en förenkling av företag som inte har sitt säte i Sverige.

10 10 (113) 3 Beskrivning av svenska konsumenters gränsöverskridande handel I detta avsnitt ger vi en beskrivning av hur svenska konsumenter handlar från och i andra länder. Det handlar bland annat om hur sådan handel utvecklats över tiden, hur vanligt det är i den svenska befolkningen, vilken ekonomisk volym det handlar om, genom vilka kanaler man handlar, vilka varor och tjänster som är vanligast, vilka länder som är vanligast med mera. Vi delar upp avsnittet i två delar, först behandlar vi handel på distans, därefter handel på plats i utlandet. I avsnittet redovisas en mängd siffror i form av resultat från olika undersökningar. När man jämför resultaten från olika undersökningar är det viktigt att se vad som eventuellt skiljer dem åt. Till exempel kan åldersintervallen vara olika, och ju högre ålder man tar med desto lägre blir andelen med erfarenhet av näthandel. 3.1 Handel på distans Med internets intåg i den svenska konsumentvardagen har förutsättningarna för att göra gränsöverskridande köp på distans utvecklats dramatiskt. Även tidigare fanns förstås vissa möjligheter att göra sådana köp per postorder och telefonbeställningar, men med internet har det blivit mycket enklare att ta del av utbud från hela världen Svenska konsumenters erfarenhet av handel på distans I den enkätundersökning som Konsumentverket låtit göra med anledning av denna rapport svarade 80 procent att de gjort något köp på distans under de senaste 12 månaderna. Det gäller köp från såväl svenska som utländska företag. Utifrån en fråga om konsumenternas senaste köp på distans var fördelningen mellan olika former av sådana köp 88 procent på nätet, 6 procent på telefon och 6 procent per postorder. Näthandeln dominerar alltså stort. Figur 1: Resultat från vår undersökning gällande olika former av köp på distans de senaste 12 månaderna. Att andelarna inte summerar till 100 % beror på avrundningar. Telefonenkät. Bas: Riksrepresentativt urval år, personer.

11 11 (113) E-handel generellt Andelen svenska konsumenter som genomför köp via internet har ökat ganska dramatiskt sedan år I SCB:s undersökningar har andelen svenska konsumenter i åldern år som köpt eller beställt varor eller tjänster via internet för privat bruk under årets första kvartal ökat från 21 procent 2003 till 62 procent år Figur 2: Andel svenskar i åldern år som genomfört köp eller beställningar över internet under det första kvartalet respektive år. Källa: Privatpersoners användning av datorer och internet, SCB. Hos Eurostat finns data för hela EU, och för inköp under ett helt års period. Resultaten för svenska konsumenter ser ut som i figur 3 nedan Figur 3: Andel svenskar i åldern år som genomfört köp eller beställningar över internet under de senaste 12 månaderna. Källa: Internet purchases by individuals [isoc_ec_ibuy], Eurostat. 2 SCB Privatpersoners användning av datorer och internet Eurostat, 2014.

12 12 (113) En liknande kurva redovisas från undersökningen Svenskarna och internet Observera att andelarna här beräknas på andel av internetanvändare över 18 år, och inte av hela befolkningen i ett visst åldersintervall Figur 4: Andel av internetanvändarna (18+ år) som någon gång köper och betalar för varor eller tjänster via internet. Källa: Svenskarna och internet 2014, Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE). E-handlandet varierar dock med ålder. I åldersgrupper mellan år uppdelade på 10-årsintervall ligger andelen som köpt något på internet för privat bruk det senaste året på procent. Sedan sjunker andelen ganska brant med stigande 10-årsintervall 5 : år 68 procent år 50 procent år 12 procent Ser man till volymen av svenska konsumenters handel över internet hos inhemska e-handlare har den ökat ännu tydligare än andelen konsumenter som använder den inköpsformen. E-handeln hos svenska företag (mätt som företagens omsättning och enbart från försäljning mot konsument) omsatte förra året 42,9 miljarder kronor, se figur 5 nedan 6. Försäljningen över internet står idag för 6 procent av den totala försäljningen i detaljhandeln i Sverige. Bortser man från dagligvarubranschen utgör e-handeln 10 procent av omsättningen. 7 4 Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2014, s SCB 2014, s PostNord 2015, s HUI Research, 2014.

13 13 (113) , , ,9 6,8 9 14,3 17,7 20,4 22, , * Figur 5: Omsättningsutveckling av e-handel för svenska företag till konsumenter , i miljarder SEK. Källa: E-barometern årsrapport 2014, PostNord. Sett ur ett internationellt perspektiv är svenskarna mer vana e-handelskonsumenter än många andra europeiska nationaliteter. I Eurostats statistik framgår att fyra länder har en andel på minst 75 procent av invånarna som handlat på internet under de senaste 12 månaderna: Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. 8 % Romania FYR Macedonia Turkey Bulgaria Italy Greece Lithuania Portugal Cyprus Croatia Hungary Latvia Poland Spain Slovenia Czech Republic Malta Slovakia Estonia Ireland Austria Belgium France Iceland Switzerland Finland Germany Netherlands Luxembourg Sweden Norway Denmark United Kingdom Figur 6: Andel invånare i europeiska länder som genomfört köp över internet under senaste 12 månaderna (2014). Källa: Internet purchases by individuals [isoc_ec_ibuy], Eurostat. 8 Eurostat, 2014.

14 14 (113) Svenska konsumenters erfarenhet av gränsöverskridande handel på distans Som nämndes i avsnitt var det 80 procent i Konsumentverket enkätundersökning som gjort något köp på distans under de senaste 12 månaderna. Av dessa var det 38 procent som gjort köp av ett företag som de visste var utländskt. Det motsvarar 31 procent av alla som deltog i undersökningen. Figur 7: Andel konsumenter (18-75 år) som köpt på distans generellt och från utländskt företag under de senaste 12 månaderna. Telefonenkät. Bas: Riksrepresentativt urval år, personer. När vi frågade om hur det senaste köpet skedde var fördelningen mellan olika former av köp på distans från utländska företag 96 procent på nätet, 2 procent per postorder och 1 procent på telefon E-handel gränsöverskridande Vår egen undersökning pekar alltså på att omkring 30 procent av konsumenterna mellan år handlat gränsöverskridande på nätet de senaste 12 månaderna. Liknande resultat finns från E-barometerns helårsrapport för 2013, som visar att var tredje svensk (33 procent) e-handlade från en aktör de upplevde som utländsk under år Motsvarande siffra i rapporten E-handeln i Norden var 31 procent 10. E-barometerns helårsrapport för 2012 visar att bland de 9 av 10 konsumenter som uppgav att de e-handlat någon gång svarade endast 40 procent att de aldrig e-handlat från en utländsk aktör. En majoritet av de som e-handlat har alltså genomfört köp från utlandet någon gång PostNord, 2014 a, s PostNord 2014 c, s Posten, 2013, s. 41.

15 15 (113) Enligt E-barometerns resultat för de tre första kvartalen 2014 uppskattas ungefär var fjärde leverans av en e-handelsvara till en svensk konsument ha skickats från utlandet. 12 Vill man få en relation mellan hur vanliga köpen är från e-handlare i Sverige, övriga EU samt länder utanför EU har SCB resultat för detta. För perioden april 2013-mars 2014 svarade 68 procent av konsumenter i åldern år att de gjort köp från svenska e-handlare, 22 procent hade köpt från länder inom EU, och 16 procent från länder utanför EU. 13 I vår egen undersökning var relationen att 57 procent av köpen på nätet från utländska företag gjordes från länder inom EU samt Norge och Island, jämfört med 35 procent från näthandlare i övriga världen. Ser man till hur ofta konsumenterna genomför köp från utländska näthandlare finns resultat från E-barometern för 2012 då de flesta som gjorde sådana köp angav att det skedde färre än någon gång per år. 14 Figur 8: Hur ofta svenskar köper från utländska e-handelsaktörer. Källa: E-barometern årsrapport 2012, Posten. I vår egen undersökning fick vi resultatet att av de som köpt under de senaste 12 månaderna hade 25 procent gjort det en gång, 37 procent två till tre gånger och 38 procent hade handlat fyra gånger eller fler. Vill vi se utvecklingen över tid av gränsöverskridande handel på distans finns data i SCB:s undersökning Privatpersoners användning av datorer och internet från 2008 till och med I figur 9 nedan visas utvecklingen av de gränsöverskridande nätköpen i relation till alla nätköp och köp från svenska e-handlare. 12 PostNord, 2014 b, s SCB, 2014 b. 14 Posten, 2013, s. 41.

16 16 (113) % Har köpt/beställt varor/tjänster på internet senaste året Varor från svenska leverantörer Varor från leverantörer inom EU Varor från leverantörer utanför EU Figur 9: Andel svenskar i åldern år som genomfört köp eller beställningar över internet under de senaste 12 månaderna. Källa: Privatpersoners användning av datorer och internet, SCB. I figur 10 nedan redovisas enbart de gränsöverskridande nätköpen mer i detalj. % Varor från leverantörer inom EU Varor från leverantörer utanför EU Figur 10: Andel svenskar i åldern år som genomfört köp eller beställningar över internet under de senaste 12 månaderna. Källa: Privatpersoners användning av datorer och internet, SCB Svenskar i jämförelse med andra länders konsumenter Även om svenska konsumenter vid en europeisk jämförelse är vana e-handlare, är andelen konsumenter som handlar från andra länder i EU lägre bland svenska konsumenter än bland många andra nationaliteter inom unionen. Enligt en undersökning från EU-kommissionen och som gäller erfarenheter av köp under 2012 uppgår andelen konsumenter i våra nordiska grannländer som genomfört köp från ett annat land i EU till omkring 30 procent. 15 Diagrammet nedan visar 15 EU-kommissionen, 2013, s. 16.

17 17 (113) andelen konsumenter i varje land som e-handlat dels från en e-handlare i det egna hemlandet, men även andelen som handlat från en e-handlare i ett annat EU-land. Figur 11: Jämförelse av e-handelsfrekvens bland europeiska invånare (andel som genomfört köp under år 2012). Källa: The Consumer Conditions Scoreboard 2013, EU-kommissionen. Sverige ligger alltså längst till höger i figuren med högst andel som köpt från inhemska e-handlare. Däremot ligger många länder högre upp i figuren, med högre andel som köpt från e-handlare i andra EU-länder. En liknande bild, dock med lite andra och färskare siffror, ges i rapporten E-handeln i Norden Där visas också att andelen svenskar som e-handlat från utlandet under 2014 är lägre än motsvarande andelar i våra nordiska grannländer. 16 Se figur 12 nedan. 16 PostNord, 2015, s. 8.

18 18 (113) % Norge Finland Danmark Sverige Figur 12: Andel konsumenter i de olika nordiska länderna som e-handlade varor från utlandet under de senaste tre månaderna. Bas: De som e-handlat under kvartalet. Källa: E-handel i Norden 2015, Post Nord Varifrån vi köper I vår undersökning har vi frågat vilket land man gjorde sitt senaste köp på nätet från. Vanligast är att handla från Storbritannien, följt av USA, Kina och Tyskland. Intressant att notera är att så många som 8 procent svarade vet ej, men var alltså medveten om att de köpt från en utländsk näthandlare.

19 19 (113) Storbritannien 21 % USA Kina Tyskland 13% 14% 14% Vet ej 8% Annat land inom EU Danmark 6% 6% Annat land utanför EU Spanien Norge Italien Frankrike Turkiet Thailand Japan Finland 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Figur 13: Länder där det senaste köpet på nätet från en utländsk e-handlare gjordes. Webbenkät. Bas: Har köpt/beställt på nätet från utländskt företag personer. Även E-barometern redovisar att de länder svenskarna huvudsakligen handlar sina varor från är Storbritannien, USA, Kina och Tyskland. Hälften av de svenska konsumenter som e-handlat från en utländsk aktör under år 2013 uppgav att de handlat från Storbritannien. Kina är samtidigt på frammarsch och ökade mest mellan åren 2012 och 2013, från 13 till 20 procent, enligt figur 14 nedan. 17 För år 2014 har E-barometern resultat för varje kvartal hur stor andel som handlat från olika länder. Den genomsnittliga andelen per kvartal under 2014 visas i figur PostNord, 2014 a, s PostNord, 2015, s.17.

20 20 (113) % Figur 14: Från vilka länder har du handlat varor på internet från utlandet det senaste året? Bas: Har e-handlat från utlandet senaste året. Källa: E-barometern årsrapport 2013, PostNord. % Storbritannien USA Tyskland Kina Figur 15: Från vilka länder har du handlat varor på internet från utlandet det senaste kvartalet? Siffrorna avser genomsnitt per kvartal under år Bas: Har e-handlat från utlandet under kvartalet. Källa: E-barometern årsrapport 2014, PostNord Hur mycket vi spenderar och på vad Ser man till omsättningsvolym anger E-barometerns årsrapport för 2014 att konsumenter i Sverige e-handlade varor från utländska sajter för 11,5 miljarder kronor under Rapporten E-handeln i Norden 2014 beräknade att svenska konsumenters köp från utländska e-handelsaktörer under år 2013 uppgick till närmare 5,8 miljarder kronor PostNord, 2015, s PostNord, 2014 c, s. 14.

21 21 (113) I Konsumentverkets undersökning var fördelningen mellan olika varor och tjänster som köptes på nätet från utlandet följande: Kläder och skor Semesterboende (t.ex. hotell, stuga, camping) Hemelektronik Annan vara Reguljära flygresor Sport- eller fritidsartiklar Smycken, accessoarer eller klockor Dataspel, musik, filmer i digitalformat Biluthyrning Hygien- och skönhetsprodukter Dataspel, musik, filmer (endast fysiska varor) Böcker, tidskrifter, tidningar (i pappersformat) Reservdelar/tilllbehör till bilen/annat fordon Paket- och charterresor Tåg- och bussresor Hälsoprodukter och naturläkemedel Möbler och inredning Alkohol Annan tjänst Andra online- eller app-tjänster Spel om pengar på nätet Kultur- och underhållningstjänster Bil och MC Livsmedel 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 11% 10% 9% 8% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Figur 16: Varor och tjänster som det senaste köpet på nätet från en utländsk e-handlare gällde. Webbenkät. Bas: Har köpt/beställt på nätet från utländskt företag personer. Vi fick lite större tyngdpunkt på kläder och skor än E-barometern, som visade att kläder och hemelektronik är de varukategorier som flest svenskar köpt via e-handel från utländska aktörer under år PostNord, 2015, s. 18.

22 22 (113) Figur 17: Fördelningen mellan köp av olika varor från utländska e-handlare de olika kvartalen Bas: Har e-handlat från utlandet under kvartalet. Källa: E-barometern årsrapport 2014, PostNord. Privat import av alkohol över internet är ett begränsat fenomen. I en kartläggning från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, (SoRAD) går att utläsa att 1,15 procent av den svenska befolkningen har beställt alkohol från utländskt företag via internet under Även när det gäller inköp av cigaretter via internethandel från utländska aktörer ger statistiken från SoRAD en fingervisning om att omfattningen av detta är mycket begränsad. 23 Det är intressant att konstatera att de största produktgrupperna i e-handelsköp från utlandet är kläder, hemelektronik och böcker, vilket också är de kategorier som först blev stora på nätet på hemmaplan. I den inhemska, och något mognare e-handelsmarknaden, har nya produktgrupper som byggmaterial och leksaker starkast tillväxt medan de gamla som böcker och hemelektronik stannat av betydligt. Det är enligt HUI Research troligt att även den gränsöverskridande e-handeln kommer att utvecklas liknande, även om just byggmaterial möjligen är svårare med stora geografiska avstånd. 22 Radwan, S. & Sohlberg, T HUI Research, 2014.

23 23 (113) 3.2 Handel på plats i utlandet När man befinner sig på resa i ett annat land är det förmodligen mycket ovanligt att man inte gör ett enda köp i någon form. Vi kan alltså utgå ifrån att utlandsresor även innebär gränsöverskridande köp i varierande omfattning. Även om man är på resa i tjänsten kan vi anta att det är ganska vanligt att man också köper något för privat räkning Svenska konsumenters resor till utlandet Enligt Tillväxtverket genomförde svenskarna totalt 15,9 miljoner resor till utlandet med övernattning under år Majoriteten av dessa resor, 13,4 miljoner, var fritidsresor och resterande 2,5 miljoner resor var affärsresor. Jämfört med året innan ökade antalet utlandsresor med övernattning med 2,4 procent. Det var fjärde året i rad som antalet resor till utlandet ökade efter en nedgång år Av de totalt 13,4 miljoner fritidsresor svenskarna genomförde under år 2013 hade 7,3 procent av dessa resor shopping som ett av syftena med resan. Detta motsvarar närmare en miljon resor. I ovanstående kartläggning ingår enbart resor med övernattning. Resor över dagen, till exempel till Danmark eller Tyskland ingår inte. 25 Enligt HUI/STS gjorde svenskarna 12,3 miljoner fritidsresor till utlandet under år Av dessa var cirka 2 miljoner dagresor, det vill säga utan övernattning. Antalet affärsresor till utlandet uppgick till cirka 1,5 miljoner (inklusive dagsresor). Av det totala antalet resor till utlandet av fritidsresenärer var cirka 1 miljon resor där det primära syftet med resan var shopping. Om man ser till antalet resor där shopping var ett av flera delsyften för svenska fritidsresenärer uppgick antalet resor till 1,2 miljoner. 26 Uppgifterna om antalet resor för år 2013 skiljer sig alltså åt något mellan dessa undersökningar, men vi kan räkna med att antalet fritidsresor med minst en övernattning låg någonstans i storleksordningen miljoner, och fritidsresor utan övernattning cirka 2 miljoner. Affärsresorna (tjänsteresor) uppgick till cirka 2-3 miljoner. I vår undersökning hösten 2014 svarade 72 procent av konsumenterna att de rest utomlands minst en gång under de senaste 12 månaderna. 45 procent hade gjort flera utlandsresor Vart vi reser Spanien (inklusive Kanarieöarna) var under år 2013 det mest populära resmålet för svenska fritidsresenärer om man ser till resor med minst en övernattning. Totalt genomförde svenska fritidsresenärer cirka 2,1 miljoner resor med 24 HUI Research, Ibid. 26 Ibid.

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre PRESSMEDDELANDE Stockholm 14 februari 2012 Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre E-handelscertifieringen TRYGG E-HANDEL har låtit genomföra en undersökning för att ta reda på

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Genomförande av tjänstedirektivet

Genomförande av tjänstedirektivet NÄRINGSLIVSKONTORET 2008-11-21 Reviderad 2008-12-03 Ann-Charlotte Gjöthlén Näringslivschef 08-550 224 05 Ann-charlotte.gjothlen@sodertalje.se Kommunstyrelsen Genomförande av tjänstedirektivet KS 2008:75

Läs mer

När du handlar på distans

När du handlar på distans När du handlar på distans Distanshandel så fungerar det I Sverige har distanshandel en lång tradition. Sedan de första beställningarna gjordes på 1800-talet har distanshandel med varor nått en omsättning

Läs mer

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013

E-julhandeln i Sverige 2013. Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2013 E-julhandeln i Sverige 2 Svenskarnas julklappsinköp på internet fram till 25 november 2 PostNord tar tempen på e-julhandeln Svenskarna har redan e-handlat julklappar för drygt miljard kronor Den 24-25

Läs mer

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 Förord Det svenska e-handelsåret inleds även 2014 mycket starkt med en tillväxt för första kvartalet om 16 procent. Under samma period ökade försäljningen

Läs mer

Finländarna som konsumenter i Estland

Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Konsumentenkäter Utredningen baserar sig på statistik från Eurostat och Statistics Estonia samt tre stickprovsbaserade konsumentenkäter:

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp

avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp Ordlista A avtal muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera parter, till exempel mellan köpare och säljare i samband med ett köp avtalsvillkor villkor som två eller flera parter har

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis.

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis. KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentvägledaren hjälper till med information om bl.a. konsumenträtt och vänder sig till både konsument och näringsidkare i Ger råd och tips om tester innan köp. om du har hamnat

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Lund kommun 2014 Lund kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Finländarnas resor 2011

Finländarnas resor 2011 Transport och turism 2012 Finländarnas resor 2011 Finländarnas utlandsresor ökade år 2011 År 2011 gjorde finländarna nästan 4,3 miljoner fritidsresor till utlandet med övernattning i destinationslandet.

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Konsumentmakt i e-handelsleveransen

Konsumentmakt i e-handelsleveransen Konsumentmakt i e-handelsleveransen Maj 2015 KOMPLETTERING TILL E-BAROMETERN Q1 2015 Svenskarna vill ha valfrihet i leveransen nu ökar vi tempot! FÖRORD E-handeln i Sverige fortsätter att visa kraftig

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2010-07-15

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2010-07-15 1 E-HANDEL I NORGE EXPORTRÅDET OSLO, HÖST 2010 2 AGENDA E-handel i Norge Varför rekommenderar vi att svenska e-handels företag ska etablera sig i Norge vid försäljning till norska privatpersoner? Etableringsalternativ

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Oxelösunds kommun

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL AVENSIA 2009-03-20 INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL Jonas Arnberg, HUI UPPLÄGG Försäljningsutveckling Vem är konsumenten Vad fungerar Framtid + 8 % e-barometern E-HANDELNS UTVECKLING

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Uppsala kommun 2013 3

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa?

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Anneli Petersson, Dr. Svenskt Gastekniskt Center AB Svenskt Gastekniskt Center SGC samordnar gastekniskt utvecklingsarbete.

Läs mer

Du kan beställa EU-kortet och få mer information på Försäkringskassans webbplats www.forsakringskassan.se.

Du kan beställa EU-kortet och få mer information på Försäkringskassans webbplats www.forsakringskassan.se. Resa till Spanien Spanien har länge varit ett populärt resmål med sitt varma klimat, sina vackra stränder och färgsprakande festivaler. Planerar du att åka dit? Här får du användbara tips och nyttig information

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid.

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid. e-barometern Q3 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Tema: Trygghet och julhandel I år är julen e-handlarnas tid. Trygghet och bekvämlighet lockar till julklappsinköp

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Vilhelmina kommun

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Checklista för näringsidkare

Checklista för näringsidkare Checklista för näringsidkare Om du säljer varor eller tjänster till konsumenter genom en webbplats måste du uppfylla vissa rättsliga skyldigheter. Dessa regler gäller oavsett om du är ett stort, etablerat

Läs mer

2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik. Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12

2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik. Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12 2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12 Årets nyheter HUI Research ny leverantör av data Inga trender i årets rapport Vi har i årets rapport lagt till en övergripande

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

E-handeln i Norden 2012

E-handeln i Norden 2012 E-handeln i Norden 2012 > RUBRIK > UNDERRUBRIK FÖRORD Allt fler nordbor e-handlar varor allt oftare Norden är en mycket spännande region för den som vill förstå de trender, krafter och kundbehov som driver

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Norrköpings kommun

Läs mer

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se Andrahandsknaden på nätet går

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar. Allmänna villkor 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (pinkorblue.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.pinkorblue.se (nedan även kallad

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

1 Uppgifter i reklam är i allmänhet inte bindande för annonsören. Priset bestäms först när kunden och säljaren möts och ingår avtal. Du kan därför inte kräva att få köpa en vara eller tjänst, till det

Läs mer

Distanshandeln i Norden 2010 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln i Norden 2010 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln i 2010 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Posten - Distanshandeln i 2010 3 Nordisk distanshandel med fortsatt växtkraft För andra året i rad kan Posten presentera

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer