Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel"

Transkript

1 Rapport 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015

2 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 Konsumentverket 2015 Ansvarig handläggare: Johan Jarelin

3 Förord Av undertiteln till denna rapport framgår att den är ett underlag till Konsumentrapporten 2015 läget för Sveriges konsumenter (Konsumentverkets rapport 2015:4). Konsumentrapporten 2015 består av två huvudsakliga delar: en basdel som innebär en bedömning av konsumenters situation på 45 olika marknader, och en temadel om gränsöverskridande handel. Temadelen om gränsöverskridande handel bygger på materialet i denna underlagsrapport. Tanken med Konsumentrapporten är att den ska vara lättläst och relativt kortfattad. Här i underlagsrapporten finns utrymme för mer detaljerade resultatpresentationer. För att kunna läsas fristående innehåller den samtliga delar som ingår i Konsumentrapportens temadel. Det är dock framförallt i resultatpresentationen som underlagsrapporten innehåller sådant som inte finns med i Konsumentrapporten. Underlag till basdelen i Konsumentrapporten redovisas i en separat rapport: Underlag till Konsumentrapporten 2015 (Konsumentverket rapport 2015:5). Vi hoppas att innehållet i denna rapport kan vara till nytta för den som har ett intresse av att fördjupa sig i frågor som rör svenska konsumenters handel över gränserna. Karlstad, april 2015

4 Innehållsförteckning Förord Sammanfattning Inledning Beskrivning av svenska konsumenters gränsöverskridande handel Förutsättningar för gränsöverskridande handel Konsumentproblem i samband med gränsöverskridande handel Konsumenters agerande i samband med att problem uppstår Framgångsrecept för att undvika problem Befintligt stöd till konsumenter Problemlösning och förebyggande på övergripande nivå Framtiden Analys av situationen, framtiden och behov av åtgärder Konsumentverkets förslag på åtgärder Referenser Bilaga 1: Detaljerade resultat från Konsumentverkets telefonenkätundersökning hösten 2014 Bilaga 2: Detaljerade resultat från Konsumentverkets webbenkätundersökning hösten 2014

5 5 (113) 1 Sammanfattning Den här underlagsrapporten ger en mer utförlig beskrivning av det material som använts för att beskriva svenska konsumenters gränsöverskridande handel i Konsumentrapporten 2015 Läget för Sveriges konsumenter (Konsumentverket rapport 2015:4). Vi gör här ingen sammanfattning av resultaten utan hänvisar till den mer kortfattade texten i Konsumentrapporten De förslag på åtgärder som Konsumentverket lägger fram i rapportens slut är följande: 1. Höja konsumenternas kunskapsnivå genom kommunikationsinsatser, samt ge dem bättre tillgång till information om hur man gör om något går snett 2. Skapa samma regler för konsumentskydd inom EU, på en hög skyddsnivå 3. Genomföra tillsynsinsatser där myndigheter samarbetar över landsgränserna 4. Förstärka Konsumentverkets möjligheter att agera mot näthandlare som agerar i strid med konsumentskyddande regelverk 5. Förbättra förutsättningarna för konsumenterna att driva klagomål och tvister 6. Stimulera näringslivet att genomföra egna åtgärder Utöver dessa åtgärder vill vi även att regeringen arbetar för att förslaget om gemensam europeisk köplag inte genomförs inom EU.

6 6 (113) 2 Inledning Med stigande välstånd i Sverige har utlandssemestrande blivit något som många svenskar kan unna sig. På ett år gör vi omkring 15 miljoner resor utomlands, där den stora majoriteten är fritidsresor. Ibland är konsumtion på plats en viktig anledning till själva resan; vi reser på storstadssemester och shoppar. Andra gånger reser vi för att få njuta av sol och bad, men det blir ändå köp i form av restaurangbesök, någon vara från orten och så kanske något från taxfree på hemresan. Med internets intåg i vår vardag har det blivit allt tillgängligare att köpa hem varor från hela världen med några enkla klick vid datorn, surfplattan eller på mobiltelefonen. Det har också blivit mycket enklare att snickra ihop en resa själv med bokning av flygbiljetter, hyrbil och hotell, som alternativ till att köpa en paketresa från en svensk arrangör. Allt fler svenska konsumenter handlar på nätet över landsgränserna, och de huvudsakliga anledningarna är att utbudet blir större och att priserna kan vara förmånliga. Det finns numera åtskilliga utländska e-handlare som riktar sig aktivt till svenska konsumenter med anpassade webbutiker. Alla dessa kategorier av köpsituationer faller inom ramen för det vi här kallar gränsöverskridande handel. Vi har valt att avgränsa det med att man som svensk konsument köper något av ett företag som är baserat utanför Sverige. I fallet utlandsresor är det konsumenten själv som är gränsöverskridande, och de varor som man eventuellt tar med sig hem från resan. När konsumenten gör sin beställning hemifrån Sverige från ett företag utomlands blir det beställningen och leveransen som är gränsöverskridande. Skälet till denna avgränsning är att köp från företag som inte är baserade i Sverige innebär vissa utmaningar för de svenska konsumenterna. En grundläggande aspekt är att man inte alltid kan räkna med att samma konsumentskyddande regelverk gäller som vid köp från svenska företag. Det finns regelverk som styr vilken domstol som man kan vända sig till och vilket lands lag som domstolen ska tillämpa när man handlar gränsöverskridande. En konsument kan alltid vända sig till en domstol i det land där hen är bosatt, men det lands lag som kommer att tillämpas av domstolen varierar. Det avgörande för att svensk rätt ska tillämpas är att säljaren kan anses aktivt rikta sig mot den svenska marknaden. Om problem skulle uppstå i samband med ett köp kan språket också vara en barriär som gör att situationen blir mer svårhanterlig än vid köp från svenska företag. Det kan även vara praktiskt svårt att driva ett klagomål gentemot företaget. En ytterligare problematik är att den gränsöverskridande e-handelsmarknaden erbjuder lockande möjligheter både för seriösa och mer eller mindre oseriösa aktörer. Det finns dessvärre en del e-handelsaktörer som i princip bara är ute efter att lura till sig pengar från konsumenter. Med internet som kanal kan de lätt agera internationellt. Som utlandsturist kan man också riskera att vara en attraktiv måltavla för oseriösa säljare. Det kan alltså finnas

7 7 (113) skäl att ha en viss vaksamhet för att inte råka illa ut som gränsöverskridande konsument. I statistiken över anmälningar till Konsumentverket år 2013 visade det sig att flera av de företag som fått flest anmälningar mot sig var baserade utanför Sverige. Göteborgsposten hade den 8 januari 2014 en artikel om detta med rubriken hälsobluffarna. Dessa ärenden toppade även Konsument Europas statistik över konsumentproblem det året. Konsumenternas problem var i första hand att de lockades med gratis eller billiga prova på-erbjudanden, men där det visade sig att de fastnade i dyra prenumerationer där pengar drogs från deras konton. Utmaningarna vid gränsöverskridande handel gäller inte bara för konsumenten utan även för Konsumentverket. När de företag som svenska konsumenter har problem med ligger utomlands blir det betydligt svårare för vårt konsumentskyddande arbete. Vi blir i hög utsträckning beroende av samarbete med myndigheter i det land där företaget befinner sig. Den EU-kommission som tillträdde under 2014 har en digital inre marknad som en av sina prioriteringar, där den gränsöverskridande e-handeln är en viktig del. Man beräknar att en sammankopplad digital inre marknad skulle kunna generera upp emot 250 miljarder euro i ytterligare tillväxt i EU under mandatperioden för nuvarande kommission. 1 Såväl för konsumenterna som för samhällsekonomin är det alltså viktigt att de gränsöverskridande köpen fungerar väl. Under perioden juli 2014 till och med juni 2015 är Konsumentverket ordförande i ICPEN (The International Consumer Protection and Enforcement Network), en organisation med konsumentskyddande myndigheter från 53 länder. Där utbyter vi erfarenheter och informerar varandra till exempel om gränsöverskridande konsumentproblem samt utvecklar system för att utbyta varningar. Detta ordförandeskap har bidragit till att vi valde den gränsöverskridande handeln som temadel i Konsumentrapporten I Konsumentrapporten har vi endast tagit med de mest centrala resultaten för att ge en förståelse för konsumenternas situation och för de åtgärdsförslag vi lägger fram. Mer utförliga resultat och analyser finns i denna underlagsrapport. För att studera den gränsöverskridande handeln har vi dels letat efter befintlig kunskap i olika källor, dels gjort tre olika intervjuundersökningar med konsumenter. Samtliga dessa undersökningar gjordes under hösten Två av undersökningarna var enkäter där den ena användes för telefonintervjuer och den andra besvarades av en webbpanel. Den tredje undersökningen gjordes i form av så kallade fokusgrupper där 8-10 personer diskuterade tillsammans med en undersökningsledare. Undersökningarna beskrivs närmare i avsnitt EU-kommissionen, 2015 c.

8 8 (113) 2.1 Avgränsningar När vi i denna rapport talar om gränsöverskridande handel gäller det köp som konsumenter boende i Sverige gör från utländska företag (med säte utanför Sverige). Köpen kan antingen ske när konsumenten själv befinner sig i Sverige (köp på distans) eller när konsumenten är på resa utomlands (köp på plats). Som konsument räknas man bara vid köp gjorda för privat räkning, alltså inte inom ramen för sitt arbete, en förening eller liknande. Skälet till att belysa den gränsöverskridande handeln i denna rapport är som vi nämnt ovan att konsumenter kan stöta på andra förutsättningar då än vid köp från svenska företag (med säte i Sverige). Därför är dessa skillnader vägledande för avgränsningen. Det finns åtskilliga butikskedjor i Sverige som i grunden inte är svenska, till exempel Lidl (tyskt) och Zara (spanskt). De butiker som finns i Sverige är dock registrerade med säte i Sverige, så när man som konsument gör sitt köp i dessa butiker gäller svenskt konsumentskyddande regelverk. På samma sätt kan man som svensk konsument inte räkna med att svenskt konsumentskyddande regelverk ska gälla om man handlar i en butik utomlands som tillhör en i grunden svensk butikskedja (till exempel Ikea och H&M). Köpen på plats utomlands är relativt sett enkla att avgränsa. Det är i stort sett bara när man är på en paketresa utomlands med en svensk researrangör, och till exempel betalar till den arrangören för att följa med på en dagsutflykt, som utgifter på plats inte räknas som gränsöverskridande. När det gäller köp på distans, och då framförallt på nätet, kan det dock vara svårt som konsument att veta var det företag man köper av är baserat. Även om företaget är utländskt kan de ha en webbplats riktad till svenska konsumenter med all information på svenska. I samband med de enkätundersökningar vi gjort har det också varit svårt att pedagogiskt beskriva vad vi menar med utländska företag. I de resultat vi redovisar som bygger på frågor till konsumenter får vi räkna med en viss felmarginal beroende på att en del köp görs där konsumenten inte är medveten om att det sker från företag med säte utanför Sverige. Vi behandlar endast sådan gränsöverskridande handel som den vanlige konsumenten ägnar sig åt. Det innebär att vi inte berör problematik kring privatpersoner som medvetet och kanske till och med i mer professionell skala bryter mot regelverk kring sådan handel. Ett exempel kan vara införsel av varor för att sälja dessa vidare, utan att betala skatt, tull och andra avgifter. Ett annat exempel kan vara att för eget bruk eller för försäljning föra in förbjudna varor som narkotika och liknande. Här finns dock en glidande skala där det är svårt att göra någon skarp gränsdragning, eftersom även vanliga konsumenter ibland medvetet eller omedvetet i begränsad omfattning bryter mot regelverket. Det kan

9 9 (113) till exempel vara att man för in lite mer alkohol än vad som är tillåtet vid resa tillbaka till Sverige. För att förenkla språket skriver vi utländska företag eller företag utomlands som en förenkling av företag som inte har sitt säte i Sverige.

10 10 (113) 3 Beskrivning av svenska konsumenters gränsöverskridande handel I detta avsnitt ger vi en beskrivning av hur svenska konsumenter handlar från och i andra länder. Det handlar bland annat om hur sådan handel utvecklats över tiden, hur vanligt det är i den svenska befolkningen, vilken ekonomisk volym det handlar om, genom vilka kanaler man handlar, vilka varor och tjänster som är vanligast, vilka länder som är vanligast med mera. Vi delar upp avsnittet i två delar, först behandlar vi handel på distans, därefter handel på plats i utlandet. I avsnittet redovisas en mängd siffror i form av resultat från olika undersökningar. När man jämför resultaten från olika undersökningar är det viktigt att se vad som eventuellt skiljer dem åt. Till exempel kan åldersintervallen vara olika, och ju högre ålder man tar med desto lägre blir andelen med erfarenhet av näthandel. 3.1 Handel på distans Med internets intåg i den svenska konsumentvardagen har förutsättningarna för att göra gränsöverskridande köp på distans utvecklats dramatiskt. Även tidigare fanns förstås vissa möjligheter att göra sådana köp per postorder och telefonbeställningar, men med internet har det blivit mycket enklare att ta del av utbud från hela världen Svenska konsumenters erfarenhet av handel på distans I den enkätundersökning som Konsumentverket låtit göra med anledning av denna rapport svarade 80 procent att de gjort något köp på distans under de senaste 12 månaderna. Det gäller köp från såväl svenska som utländska företag. Utifrån en fråga om konsumenternas senaste köp på distans var fördelningen mellan olika former av sådana köp 88 procent på nätet, 6 procent på telefon och 6 procent per postorder. Näthandeln dominerar alltså stort. Figur 1: Resultat från vår undersökning gällande olika former av köp på distans de senaste 12 månaderna. Att andelarna inte summerar till 100 % beror på avrundningar. Telefonenkät. Bas: Riksrepresentativt urval år, personer.

11 11 (113) E-handel generellt Andelen svenska konsumenter som genomför köp via internet har ökat ganska dramatiskt sedan år I SCB:s undersökningar har andelen svenska konsumenter i åldern år som köpt eller beställt varor eller tjänster via internet för privat bruk under årets första kvartal ökat från 21 procent 2003 till 62 procent år Figur 2: Andel svenskar i åldern år som genomfört köp eller beställningar över internet under det första kvartalet respektive år. Källa: Privatpersoners användning av datorer och internet, SCB. Hos Eurostat finns data för hela EU, och för inköp under ett helt års period. Resultaten för svenska konsumenter ser ut som i figur 3 nedan Figur 3: Andel svenskar i åldern år som genomfört köp eller beställningar över internet under de senaste 12 månaderna. Källa: Internet purchases by individuals [isoc_ec_ibuy], Eurostat. 2 SCB Privatpersoners användning av datorer och internet Eurostat, 2014.

12 12 (113) En liknande kurva redovisas från undersökningen Svenskarna och internet Observera att andelarna här beräknas på andel av internetanvändare över 18 år, och inte av hela befolkningen i ett visst åldersintervall Figur 4: Andel av internetanvändarna (18+ år) som någon gång köper och betalar för varor eller tjänster via internet. Källa: Svenskarna och internet 2014, Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE). E-handlandet varierar dock med ålder. I åldersgrupper mellan år uppdelade på 10-årsintervall ligger andelen som köpt något på internet för privat bruk det senaste året på procent. Sedan sjunker andelen ganska brant med stigande 10-årsintervall 5 : år 68 procent år 50 procent år 12 procent Ser man till volymen av svenska konsumenters handel över internet hos inhemska e-handlare har den ökat ännu tydligare än andelen konsumenter som använder den inköpsformen. E-handeln hos svenska företag (mätt som företagens omsättning och enbart från försäljning mot konsument) omsatte förra året 42,9 miljarder kronor, se figur 5 nedan 6. Försäljningen över internet står idag för 6 procent av den totala försäljningen i detaljhandeln i Sverige. Bortser man från dagligvarubranschen utgör e-handeln 10 procent av omsättningen. 7 4 Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2014, s SCB 2014, s PostNord 2015, s HUI Research, 2014.

13 13 (113) , , ,9 6,8 9 14,3 17,7 20,4 22, , * Figur 5: Omsättningsutveckling av e-handel för svenska företag till konsumenter , i miljarder SEK. Källa: E-barometern årsrapport 2014, PostNord. Sett ur ett internationellt perspektiv är svenskarna mer vana e-handelskonsumenter än många andra europeiska nationaliteter. I Eurostats statistik framgår att fyra länder har en andel på minst 75 procent av invånarna som handlat på internet under de senaste 12 månaderna: Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. 8 % Romania FYR Macedonia Turkey Bulgaria Italy Greece Lithuania Portugal Cyprus Croatia Hungary Latvia Poland Spain Slovenia Czech Republic Malta Slovakia Estonia Ireland Austria Belgium France Iceland Switzerland Finland Germany Netherlands Luxembourg Sweden Norway Denmark United Kingdom Figur 6: Andel invånare i europeiska länder som genomfört köp över internet under senaste 12 månaderna (2014). Källa: Internet purchases by individuals [isoc_ec_ibuy], Eurostat. 8 Eurostat, 2014.

14 14 (113) Svenska konsumenters erfarenhet av gränsöverskridande handel på distans Som nämndes i avsnitt var det 80 procent i Konsumentverket enkätundersökning som gjort något köp på distans under de senaste 12 månaderna. Av dessa var det 38 procent som gjort köp av ett företag som de visste var utländskt. Det motsvarar 31 procent av alla som deltog i undersökningen. Figur 7: Andel konsumenter (18-75 år) som köpt på distans generellt och från utländskt företag under de senaste 12 månaderna. Telefonenkät. Bas: Riksrepresentativt urval år, personer. När vi frågade om hur det senaste köpet skedde var fördelningen mellan olika former av köp på distans från utländska företag 96 procent på nätet, 2 procent per postorder och 1 procent på telefon E-handel gränsöverskridande Vår egen undersökning pekar alltså på att omkring 30 procent av konsumenterna mellan år handlat gränsöverskridande på nätet de senaste 12 månaderna. Liknande resultat finns från E-barometerns helårsrapport för 2013, som visar att var tredje svensk (33 procent) e-handlade från en aktör de upplevde som utländsk under år Motsvarande siffra i rapporten E-handeln i Norden var 31 procent 10. E-barometerns helårsrapport för 2012 visar att bland de 9 av 10 konsumenter som uppgav att de e-handlat någon gång svarade endast 40 procent att de aldrig e-handlat från en utländsk aktör. En majoritet av de som e-handlat har alltså genomfört köp från utlandet någon gång PostNord, 2014 a, s PostNord 2014 c, s Posten, 2013, s. 41.

15 15 (113) Enligt E-barometerns resultat för de tre första kvartalen 2014 uppskattas ungefär var fjärde leverans av en e-handelsvara till en svensk konsument ha skickats från utlandet. 12 Vill man få en relation mellan hur vanliga köpen är från e-handlare i Sverige, övriga EU samt länder utanför EU har SCB resultat för detta. För perioden april 2013-mars 2014 svarade 68 procent av konsumenter i åldern år att de gjort köp från svenska e-handlare, 22 procent hade köpt från länder inom EU, och 16 procent från länder utanför EU. 13 I vår egen undersökning var relationen att 57 procent av köpen på nätet från utländska företag gjordes från länder inom EU samt Norge och Island, jämfört med 35 procent från näthandlare i övriga världen. Ser man till hur ofta konsumenterna genomför köp från utländska näthandlare finns resultat från E-barometern för 2012 då de flesta som gjorde sådana köp angav att det skedde färre än någon gång per år. 14 Figur 8: Hur ofta svenskar köper från utländska e-handelsaktörer. Källa: E-barometern årsrapport 2012, Posten. I vår egen undersökning fick vi resultatet att av de som köpt under de senaste 12 månaderna hade 25 procent gjort det en gång, 37 procent två till tre gånger och 38 procent hade handlat fyra gånger eller fler. Vill vi se utvecklingen över tid av gränsöverskridande handel på distans finns data i SCB:s undersökning Privatpersoners användning av datorer och internet från 2008 till och med I figur 9 nedan visas utvecklingen av de gränsöverskridande nätköpen i relation till alla nätköp och köp från svenska e-handlare. 12 PostNord, 2014 b, s SCB, 2014 b. 14 Posten, 2013, s. 41.

16 16 (113) % Har köpt/beställt varor/tjänster på internet senaste året Varor från svenska leverantörer Varor från leverantörer inom EU Varor från leverantörer utanför EU Figur 9: Andel svenskar i åldern år som genomfört köp eller beställningar över internet under de senaste 12 månaderna. Källa: Privatpersoners användning av datorer och internet, SCB. I figur 10 nedan redovisas enbart de gränsöverskridande nätköpen mer i detalj. % Varor från leverantörer inom EU Varor från leverantörer utanför EU Figur 10: Andel svenskar i åldern år som genomfört köp eller beställningar över internet under de senaste 12 månaderna. Källa: Privatpersoners användning av datorer och internet, SCB Svenskar i jämförelse med andra länders konsumenter Även om svenska konsumenter vid en europeisk jämförelse är vana e-handlare, är andelen konsumenter som handlar från andra länder i EU lägre bland svenska konsumenter än bland många andra nationaliteter inom unionen. Enligt en undersökning från EU-kommissionen och som gäller erfarenheter av köp under 2012 uppgår andelen konsumenter i våra nordiska grannländer som genomfört köp från ett annat land i EU till omkring 30 procent. 15 Diagrammet nedan visar 15 EU-kommissionen, 2013, s. 16.

17 17 (113) andelen konsumenter i varje land som e-handlat dels från en e-handlare i det egna hemlandet, men även andelen som handlat från en e-handlare i ett annat EU-land. Figur 11: Jämförelse av e-handelsfrekvens bland europeiska invånare (andel som genomfört köp under år 2012). Källa: The Consumer Conditions Scoreboard 2013, EU-kommissionen. Sverige ligger alltså längst till höger i figuren med högst andel som köpt från inhemska e-handlare. Däremot ligger många länder högre upp i figuren, med högre andel som köpt från e-handlare i andra EU-länder. En liknande bild, dock med lite andra och färskare siffror, ges i rapporten E-handeln i Norden Där visas också att andelen svenskar som e-handlat från utlandet under 2014 är lägre än motsvarande andelar i våra nordiska grannländer. 16 Se figur 12 nedan. 16 PostNord, 2015, s. 8.

18 18 (113) % Norge Finland Danmark Sverige Figur 12: Andel konsumenter i de olika nordiska länderna som e-handlade varor från utlandet under de senaste tre månaderna. Bas: De som e-handlat under kvartalet. Källa: E-handel i Norden 2015, Post Nord Varifrån vi köper I vår undersökning har vi frågat vilket land man gjorde sitt senaste köp på nätet från. Vanligast är att handla från Storbritannien, följt av USA, Kina och Tyskland. Intressant att notera är att så många som 8 procent svarade vet ej, men var alltså medveten om att de köpt från en utländsk näthandlare.

19 19 (113) Storbritannien 21 % USA Kina Tyskland 13% 14% 14% Vet ej 8% Annat land inom EU Danmark 6% 6% Annat land utanför EU Spanien Norge Italien Frankrike Turkiet Thailand Japan Finland 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Figur 13: Länder där det senaste köpet på nätet från en utländsk e-handlare gjordes. Webbenkät. Bas: Har köpt/beställt på nätet från utländskt företag personer. Även E-barometern redovisar att de länder svenskarna huvudsakligen handlar sina varor från är Storbritannien, USA, Kina och Tyskland. Hälften av de svenska konsumenter som e-handlat från en utländsk aktör under år 2013 uppgav att de handlat från Storbritannien. Kina är samtidigt på frammarsch och ökade mest mellan åren 2012 och 2013, från 13 till 20 procent, enligt figur 14 nedan. 17 För år 2014 har E-barometern resultat för varje kvartal hur stor andel som handlat från olika länder. Den genomsnittliga andelen per kvartal under 2014 visas i figur PostNord, 2014 a, s PostNord, 2015, s.17.

20 20 (113) % Figur 14: Från vilka länder har du handlat varor på internet från utlandet det senaste året? Bas: Har e-handlat från utlandet senaste året. Källa: E-barometern årsrapport 2013, PostNord. % Storbritannien USA Tyskland Kina Figur 15: Från vilka länder har du handlat varor på internet från utlandet det senaste kvartalet? Siffrorna avser genomsnitt per kvartal under år Bas: Har e-handlat från utlandet under kvartalet. Källa: E-barometern årsrapport 2014, PostNord Hur mycket vi spenderar och på vad Ser man till omsättningsvolym anger E-barometerns årsrapport för 2014 att konsumenter i Sverige e-handlade varor från utländska sajter för 11,5 miljarder kronor under Rapporten E-handeln i Norden 2014 beräknade att svenska konsumenters köp från utländska e-handelsaktörer under år 2013 uppgick till närmare 5,8 miljarder kronor PostNord, 2015, s PostNord, 2014 c, s. 14.

21 21 (113) I Konsumentverkets undersökning var fördelningen mellan olika varor och tjänster som köptes på nätet från utlandet följande: Kläder och skor Semesterboende (t.ex. hotell, stuga, camping) Hemelektronik Annan vara Reguljära flygresor Sport- eller fritidsartiklar Smycken, accessoarer eller klockor Dataspel, musik, filmer i digitalformat Biluthyrning Hygien- och skönhetsprodukter Dataspel, musik, filmer (endast fysiska varor) Böcker, tidskrifter, tidningar (i pappersformat) Reservdelar/tilllbehör till bilen/annat fordon Paket- och charterresor Tåg- och bussresor Hälsoprodukter och naturläkemedel Möbler och inredning Alkohol Annan tjänst Andra online- eller app-tjänster Spel om pengar på nätet Kultur- och underhållningstjänster Bil och MC Livsmedel 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 11% 10% 9% 8% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Figur 16: Varor och tjänster som det senaste köpet på nätet från en utländsk e-handlare gällde. Webbenkät. Bas: Har köpt/beställt på nätet från utländskt företag personer. Vi fick lite större tyngdpunkt på kläder och skor än E-barometern, som visade att kläder och hemelektronik är de varukategorier som flest svenskar köpt via e-handel från utländska aktörer under år PostNord, 2015, s. 18.

22 22 (113) Figur 17: Fördelningen mellan köp av olika varor från utländska e-handlare de olika kvartalen Bas: Har e-handlat från utlandet under kvartalet. Källa: E-barometern årsrapport 2014, PostNord. Privat import av alkohol över internet är ett begränsat fenomen. I en kartläggning från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, (SoRAD) går att utläsa att 1,15 procent av den svenska befolkningen har beställt alkohol från utländskt företag via internet under Även när det gäller inköp av cigaretter via internethandel från utländska aktörer ger statistiken från SoRAD en fingervisning om att omfattningen av detta är mycket begränsad. 23 Det är intressant att konstatera att de största produktgrupperna i e-handelsköp från utlandet är kläder, hemelektronik och böcker, vilket också är de kategorier som först blev stora på nätet på hemmaplan. I den inhemska, och något mognare e-handelsmarknaden, har nya produktgrupper som byggmaterial och leksaker starkast tillväxt medan de gamla som böcker och hemelektronik stannat av betydligt. Det är enligt HUI Research troligt att även den gränsöverskridande e-handeln kommer att utvecklas liknande, även om just byggmaterial möjligen är svårare med stora geografiska avstånd. 22 Radwan, S. & Sohlberg, T HUI Research, 2014.

23 23 (113) 3.2 Handel på plats i utlandet När man befinner sig på resa i ett annat land är det förmodligen mycket ovanligt att man inte gör ett enda köp i någon form. Vi kan alltså utgå ifrån att utlandsresor även innebär gränsöverskridande köp i varierande omfattning. Även om man är på resa i tjänsten kan vi anta att det är ganska vanligt att man också köper något för privat räkning Svenska konsumenters resor till utlandet Enligt Tillväxtverket genomförde svenskarna totalt 15,9 miljoner resor till utlandet med övernattning under år Majoriteten av dessa resor, 13,4 miljoner, var fritidsresor och resterande 2,5 miljoner resor var affärsresor. Jämfört med året innan ökade antalet utlandsresor med övernattning med 2,4 procent. Det var fjärde året i rad som antalet resor till utlandet ökade efter en nedgång år Av de totalt 13,4 miljoner fritidsresor svenskarna genomförde under år 2013 hade 7,3 procent av dessa resor shopping som ett av syftena med resan. Detta motsvarar närmare en miljon resor. I ovanstående kartläggning ingår enbart resor med övernattning. Resor över dagen, till exempel till Danmark eller Tyskland ingår inte. 25 Enligt HUI/STS gjorde svenskarna 12,3 miljoner fritidsresor till utlandet under år Av dessa var cirka 2 miljoner dagresor, det vill säga utan övernattning. Antalet affärsresor till utlandet uppgick till cirka 1,5 miljoner (inklusive dagsresor). Av det totala antalet resor till utlandet av fritidsresenärer var cirka 1 miljon resor där det primära syftet med resan var shopping. Om man ser till antalet resor där shopping var ett av flera delsyften för svenska fritidsresenärer uppgick antalet resor till 1,2 miljoner. 26 Uppgifterna om antalet resor för år 2013 skiljer sig alltså åt något mellan dessa undersökningar, men vi kan räkna med att antalet fritidsresor med minst en övernattning låg någonstans i storleksordningen miljoner, och fritidsresor utan övernattning cirka 2 miljoner. Affärsresorna (tjänsteresor) uppgick till cirka 2-3 miljoner. I vår undersökning hösten 2014 svarade 72 procent av konsumenterna att de rest utomlands minst en gång under de senaste 12 månaderna. 45 procent hade gjort flera utlandsresor Vart vi reser Spanien (inklusive Kanarieöarna) var under år 2013 det mest populära resmålet för svenska fritidsresenärer om man ser till resor med minst en övernattning. Totalt genomförde svenska fritidsresenärer cirka 2,1 miljoner resor med 24 HUI Research, Ibid. 26 Ibid.

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

Kartläggning av e-handelshinder inom EU

Kartläggning av e-handelshinder inom EU Kommerskollegium 2011:2 Kartläggning av e-handelshinder inom EU 20 exempel på handelshinder på den digitala inre marknaden Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kommerskollegium 2013:3 Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som an-svarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar

Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar R A P P O R T Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar En kartläggning av risker KFM Rapport 2008:3 Obs! Använd blanketterna som finns i foldern! Förord Kronofogden och Konsumentverket har

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet Mats Ramstedt (red) Annette Lindell Jonas Raninen Forskningsrapport

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

MODEBRANSCHEN I SVERIGE STATISTIK & ANALYS. rapport 13:03

MODEBRANSCHEN I SVERIGE STATISTIK & ANALYS. rapport 13:03 MODEBRANSCHEN I SVERIGE STATISTIK & ANALYS rapport 13:03 MODEBRANSCHEN I SVERIGE: STATISTIK & ANALYS Rapport 13:03 Stockholm, januari 2013 Volante är ett kunskapsföretag som vill bidra till en klokare

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena

Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Vilse i valfrihetsdjungeln? En kartläggning från Sveriges Konsumenter om EU:s framtidsutmaningar inom energi- och livsmedelsområdena Sveriges Konsumenter Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar på Europas inre marknad

Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar på Europas inre marknad YTTRANDE Enheten för inre marknaden Dnr 100-180-04 För kännedom Se sändlista Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och inre marknaden Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Varför inte www? - En studie om motsättningar till Internethandel. Johanna Damber Thomas Mejtoft

Varför inte www? - En studie om motsättningar till Internethandel. Johanna Damber Thomas Mejtoft Umeå School of Business and Economics Institutionen för företagsekonomi Magisteruppsats Januari 2003 Handledare: Henrik Linderoth Varför inte www? - En studie om motsättningar till Internethandel Johanna

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer