Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll. Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll. Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data"

Transkript

1 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data Beskrivning av tvättmaskinen, 4-5 Kontrollpanel Display Hur att öppna och stänga trumman Körning av ett program, 6 Program och alternativ 7 Programtabell Tvättalternativ IWTE Tvättmedel och tvättgods, 8 Tvättmedelsfack Att förbereda tvättgodset Speciella program Lastbalanseringssystem Åtgärder och råd, 9 Allmänt om säkerhet Bortskaffning Vård och underhåll, 10 Avstängning av vatten och el Rengöring av tvättmaskinen Skötsel av luckan och trumman Rengöring av pumpen Att kontrollera vattenförsörjningens slang Hur att rengöra tvättmedelsfacken Felsökning, 11 Service, 12 1

2 Installation! Spara denna bruksanvisning på säker plats för framtida konsultation. Säkerställ vid vidareförsäljning, överlåtelse eller flyttning att bruksanvisningen medföljer tvättmaskinen så att den nye ägaren kan ta del av informationen och varningarna.! Läs dessa anvisningar noga. De innehåller viktig information om installation, användning och säkerhet. Uppackning och nivellering Uppackning 1. Ta tvättmaskinen ur emballaget. 2. Kontrollera att tvättmaskinen inte skadats under transporten. Om skador påträffas ska du inte installera den men kontakta återförsäljaren. 3. Ta bort de fyra skruvarna som skyddat maskinen under transporten samt gummibrickan med dess distanshylsa från maskinens baksida (se illustrationen). 4. Täck hålen med de medföljande plastpluggarna. 5. Spara alla delar. Om maskinen måste flyttas till annan plats ska de återmonteras. En korrekt utförd nivellering ger maskinen stabilitet och förhindrar vibrationer, buller och förflyttning vid användningen. Om golvet är täckt av en heltäckande eller lös matta ska fötterna justeras så att ventilation under maskinen säkerställs. Att placera maskinen och flytta den. Anslutning av el och vatten Anslutning av vattenförsörjningen Om tvättmaskinen är försedd med infällbara hjul kan den enkelt flyttas. Hjulen sänks genom att fälla ut spaken på maskinens vänstra undersida. Fäll in spaken när maskinen står på önskad plats. Maskinen står nu stadigt (se illustrationen). 1. Anslut slangen för vattenförsörjningen till en kallvattenkran med ¾ gasgänga (se illustrationen). Låt vatten rinna tills det är klart innan du ansluter slangen. Varning: Säkerställ om skruvarna återmonteras att de kortare sätts in överst.! Emballagematerialet ska inte användas som leksaker för barn. Nivellering 1. Placera tvättmaskinen på hårt och plant underlag och på avstånd från väggar, möbler och andra föremål. 2. Om underlaget inte är plant kan ojämnheter kompenseras genom att de främre fötterna justeras (se illustrationen). Maskinen får inte luta mer än Anslut slangens andra ända genom att skruva fast den vid intaget på baksidans övre högra del (se illustrationen). 3. Säkerställ att slangen inte har veck eller är hopklämd.! Vattentrycket måste vara inom de angivna värdena i tabellen Tekniska data på nästa sida.! Rådgör med fackhandeln eller en auktoriserad servicetekniker om slangen är för kort.! Använd aldrig redan använda slangar. 2

3 Avloppsslangens anslutning! Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag. Dra avloppsslangen utan böjar till ett väggavlopp 65 till 100 cm över underlaget.! Nätsladden får inte böjas eller klämmas.! Nätsladden får endast bytas av en behörig elektriker. Varning! Tillverkaren avsäger sig allt ansvar om dessa föreskrifter inte följs. Första tvättcykeln Efter installationen men innan du börjar använda maskinen ska du köra en tvättcykel med tvättmedel men utan tvättgods genom att välja programmet med 90 C utan förtvätt. Alternativt kan den vila över kanten på ett handfat eller badkar. Bind fast slangen vid den medföljande skenan (se illustrationen). Slangens fria ända får inte vara nedsänkt i vatten. Tekniska data Modell IWTE Dimensioner bredd 59,5 cm höjd 85 cm djup 60 cm! Vi avråder från att använda förlängningsslangar. Om detta inte kan undvikas måste förlängningen ha samma diameter som originalslangen och får inte vara längre än 150 cm. Elektrisk anslutning Innan stickkontakten sätts i vägguttaget ska du säkerställa att: uttaget är jordanslutet och uppfyller kraven enligt gällande bestämmelser. uttaget kan tillgodose maskinens högsta effektförbrukning enligt Tekniska data (se vidstående tabell). nätspänningen är inom de värden som anges i tabellen Tekniska data (se vidstående tabell). stickkontakten på maskinens nätsladd passar i vägguttaget. Om så inte är fallet måste kontakten eller vägguttaget bytas.! Tvättmaskinen får inte installeras utomhus, inte heller under tak. Det är mycket farligt att utsätta maskinen för regn och oväder.! Vägguttaget måste vara lätt åtkomligt efter installationen. Kapacitet Elektrisk anslutning Vattenanslutning Centrifugeringshastighet Tvättprov utfört i enlighet med standard från 1 till 6 kg var god se maskinens typskylt max tryck 1 MPa (10 bar) min tryck 0,05 MPa (0,5 bar) trummans kapacitet 42 liter upp till varv/min Program 2: temperatur 60 C och 40 C. Denna utrustning uppfyller kraven enligt följande EC direktiv: /108/CE (Elektromagnetisk kompatibilitet) /96/EC /95/EC (Lågspänningsdirektiv) 3

4 Beskrivning av tvättmaskinen Kontrollpanel TILL/FRÅNknapp TEMPERATURknapp ALTERNATVknappar med indikeringslampor START/PAUSknapp med indikeringslampa DISPLAY PROGRAM-vred CENTRIFUGERINGS- HASTIGHETSknapp SENARELAGD START-knapp TILL/FRÅN-knapp : tryck kort på knappen för att starta eller stänga av maskinen. Indikeringslampan START/PAUS blinkar med grön färg vilket indikerar att maskinen är tillslagen. Maskinen kan stängas av under pågående tvättcykel genom att trycka på knappen i cirka 2 sekunder. Om knappen trycks in kortfattat eller oavsiktligt stoppas inte maskinen. Om maskinen stängs av under pågående tvättcykel kommer denna cykel att avbrytas. PROGRAMVRED: används till att ställa ina önskat tvättprogram (se Programtabell ). Knappar med indikeringslampor för FUNKTION: används till att välja tillgängliga funktioner. Indikeringslampan för vald funktion lyser. START/PAUS-knapp: När den gröna indikatorlampan blinkar långsamt, tryck på knappen för att starta en tvättcykel. När cykeln starta lyser lampan med fast sken. Tryck åter på knappen för att pausera tvättcykeln varvid indikatorlampan blinkar med orange färg. Om symbolen inte är tänd kan luckan öppnas. Tryck åter på knappen för att återstarta tvättcykeln från den punkt den avbröts. Standby-läge Denna tvättmaskin uppfyller kraven för energibesparing och är försedd med ett automatiskt avstängningssystem som aktiveras ungefär 30 minuter efter att ingen aktivitet detekteras. Tryck kortfattat på TILL-/FRÅN-knappen och vänta tills maskinen åter startar. CENTRIFUGERINGSKNAPP : tryck på knappen för att avkorta eller avsluta centrifugeringen. Värdet visas på displayen. TEMPERATURKNAPP : tryck på knappen för att sänka eller inte visa temperaturen. Värdet visas på displayen. Knappen SENARELAGD START : Tryck på knappen för att ställa in starten av det valda programmet. Fördröjningstiden visas på displayen. 4

5 Display Displayen används vid programmering och ger information om pågående tvättcykel. I område A visas tidlängden för de olika programmen och återstående tid för pågående tvättcykel. Om en SENARELAGD START har ställts in visas återstående tid till start av programmet. Vid tryckning på respektive knappar väljer maskinen automatiskt max temperatur och centrifugeringsvärde för det inställda programmet eller senast utförda inställningar om de är kompatibla med det valda programmet. I område B visas tvättfaserna för det valda programmet. Följade visas när programmet startats: Tvätt / Sköljning / Centrifugering / Tömning Symbolerna motsvarar temperatur, senarelagd start och centrifugering visas i område C: Om symbolen är tänd visar displayen den inställda temperaturen. Senarelagd start indikeras med att symbolen är tänd. Om symbolen är tänd visar displayen den inställda centrifugeringens värde. Symbol för låst lucka När denna symbol lyser är luckan låst. Du måste då vänta tills symbolen släcks för att inte skada låsmekanismen (vänta cirka 3 minuter). För att öppna luckan under pågående tvättprogram, tryck på knappen START/PAUS. Luckan kan sedan öppnas när symbolen släcks. Hur att öppna och stänga trumman Figur 1 Figur 2 A) Att öppna (Fig. 1). Lyft och öppna den yttre luckan helt. B) Att öppna trumma (mjuk öppning): Tryck ner knappen som visas i Figur 2 varvid trumman.öppnas mjukt. C) Lägg i tvätten (Figur 3). D) Stäng luckan (Figur 4). - stäng trumman genom att först stänga främre halvan och därefter den bakre. - Säkerställ att krokarna på främre delen har gripit in helt i hålet på bakre delen. - när krokarna klickat på plats, tryck lätt på båda halvorna för att kontrollera att inte kan öppnas. - stäng till sist yttre luckan. Figur 3 Figur 4 5

6 Körning av ett program 1. STARTA MASKINEN. Tryck på knappen varvid indikatorlampan START/PAUSE börjar blinka sakta med grönt sken. 2. LÄGG I TVÄTTEN. Lägg i tvätten. Överskrid inte mängden tvätt enligt tabellen på nästa sida. 3. DOSERA TVÄTTMEDLET. Häll tvättmedlet i de relevanta facken enligt beskrivningen i avsnittet Tvättmedel och tvättgods. 4. STÄNG LUCKAN. 5. VÄLJ TVÄTTPROGRAM. Ställ in önskat tvättprogram med PROGRAMVREDET. Samtliga program har förinställd temperatur och centrifugeringshastighet vilka kan ändras. Programmets tidslängd visas nu på displayen. 6. GÖR ÄNDRINGAR I TVÄTTPROGRAMMET. Använd de relevanta knapparna: Ändra temperatur och/eller centrifugeringshastighet. Maskinen visar automatiskt max temperatur och centrifugeringsvärde för det inställda programmet eller senast utförda inställningar om de är kompatibla med det valda programmet. Temperaturen kan sänkas stegvis genom att trycka på knappen till kallvattnets temperatur erhålls och OFF visas på displayen. Centrifugeringshastigheten kan sänkas stegvis genom att trycka på knappen tills centrifugeringen stängs av och OFF visas på displayen. Om dessa knappar åter trycks in kommer värdena att återgå till de maximala för det valda programmet.! Om det valda alternativet inte är kompatibelt med ett tidigare valt alternativ kommer indikeringslampan för det första alternativet att blinka, och endast det andra alternativet aktiveras. Indikeringslampan för det aktiverade alternativet förblir tänd.! Rekommenderad mängd tvättgods och/eller programmets tidslängd kan variera för de olika alternativen. 7. STARTA PROGRAMMET. Tryck på knappen START/PAUS. Respektive indikeringslampa lyser med fast grönt sken, och luckan låses (symbolen tänds). För att ändra ett pågående tvättprogram, pausera programmet genom att trycka på knappen START/PAUS varvid indikeringslampan START/PAUS blinkar sakta med orange sken. Välj då önskat program och tryck åter på knappen START/PAUS: För att öppna luckan under pågående tvättprogram, tryck på knappen START/PAUS. Luckan kan sedan öppnas när symbolen släcks. Tryck åter på knappen START/PAUS för att återstarta tvättcykeln från den punkt den avbröts. 8. PROGRAMMETS SLUT. Detta visas med ordet END på displayen. Luckan kan öppnas när symbolen släcks (efter cirka 3 minuter). Öppna luckan, ta ut tvätten och stäng av maskinen.! Om du önskar avbryta ett redan påbörjat tvättprogram, tryck in och håll knappen intryckt. Programmet avbryts och maskinen stängs av. Att ställa in en senarelagd start. För att ställa in en senarelagd start för det valda programmet, tryck på denna knapp tills önskad fördröjningstid visas. När detta alternativ är aktiverat tänds symbolen på displayen. Den senarelagda starten kan avaktiveras genom att trycka på knappen tills OFF visas på displayen. Att ändra programmets inställningar. Tryck på knappen för att aktivera funktionen varvid motsvarande indikeringslampa tänds. Tryck åter på knappen för att avaktivera funktionen varvid indikeringslampan släcks.! Om den valda funktionen inte är kompatibel med det valda tvättprogrammet kommer lampan att blinka, och alternativet aktiveras inte. 6

7 Program och alternativ Programtabell Program Beskrivning av programmet Max. temp. ( C) Max. hast. (rpm) Tvättmedel Max last (kg) Förtvätt Tvätt Sköljmedel Normal Eco Time Programmets längd Daglig Bomull med förtvätt: mycket smutsig vittvätt Bomull: mycket smutsig vittvätt Bomull (1-2): mycket smutsig tålig vit- och kulörtvätt Bomull (2): lätt smutsig vittvätt och ömtålig kulörtvätt Bomull: mycket smutsig tålig vit- och kulörtvätt Färgad bomull (3): lätt smutsig vittvätt och ömtålig kulörtvätt Syntet: mycket smutsig tålig kulörtvätt ,5 1,5 5 Syntet (4): mycket smutsig tålig kulörtvätt ,5 1,5 6 Syntet: lätt smutsig ömtålig kulörtvätt ,5 1,5 Special 7 Ylle: för ylle, kashmir, etc Silke/Gardiner: för plagg av silkem viskos och underkläder Jeans ,5-10 Express: för att snabbt fräscha upp lätt smutsiga plagg (ej lämpligt för ylle, silke och plagg som ska handtvättas) ,5 - Sport 11 Sport Intensiv Sport Lätt Sport Skor Max 2 par - Extra tillval Sköljning Centrifugering Tömning Tvättprogrammets längd kan kontrolleras på displayen. De på displayen och i bruksanvisningen angivna tvättiderna är beräknade och baserade på standardförhållanden. De verkliga tiderna kan variera till följd av flerfaldiga faktorer såsom vattnets temperatur och tryck, omgivningstemperatur, mängden tvättmedel, mängd och typen tvättgods, tvättgodsets balansering och eventuellt valda alternativ. För alla provningsanstalter: 1) Provtvätta enligt direktiv 2010/1061: ställ in program 2 med temperaturerna 60 C och 40 C. 2) Långt program för bomull: ställ in program 2 med temperaturen 40 C. 2) Kort program för bomull: ställ in program 4 med temperaturen 40 C. 4) Program för syntet: ställ in program 2 med temperaturen 40 C. Tvättalternativ Vid val av detta alternativ optimeras trummans rotation, temperaturen och mängden vatten för en mindre mängd lätt smutsig bomull och syntetmaterial (se Programtabellen ). Med kan du tvätta på kortare tid och därmed spara vatten och energi. Vi rekommenderar användning av flytande tvättmedel i lämplig mängd för mängden tvättgods.! Alternativet kan inte användas med programmen 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,,,. Funktionen sparar energi genom att inte värma vattnet - en fördel för både miljön och din elräkning. I stället ger intensifierad tvättaktion och optimering av vattnet bra tvättresultat under samma genomsnittliga tid som standardprogrammet. Vi rekommenderar användning av flytande tvättmedel för bästa resultat.! Alternativet kan inte användas med programmen 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13,,,. Extra sköljning Med detta alternativ ökas sköljningens effektivitet varvid tvättmedlet tas bort på bästa möjliga sätt. Programmet rekommenderas för personer med känslig hud.! Alternativet kan inte användas med programmen 10,,. Lättstruket Denna funktion ändrar tvättningen och centrifugeringen för att minska rynkor på tvättgodset. I slutet av tvättprogrammet roterar trumman långsamt. Indikeringslamporna för LÄTTSTRUKET (grön) och START/PAUS (orange) blinkar. Cykeln avslutas genom att trycka på START/PAUS eller LÄTTSTRUKET. För program 8 avslutas programmet med vatten i maskinen, och lamporna LÄTTSTURKET och START/PAUS binkar. Tryck då på en av knapparna för att tömma ut vattnet och ta ut tvätten.! Denna funktion kan inte användas med programmen 7, 10, 11, 12, 13,,. 7

8 Tvättmedel och tvättgods Tvättmedelsfack Bra tvättresultat är också avhängigt korrekt dos tvättmedel: för mycket innebär inte nödvändigtvis att tvätten blir renaren men kan istället leda till ansamling i maskinen och bidra till förorening av miljön.! Använd inte tvättmedel avsett för handtvätt då dessa alstrar alltför mycket lödder. Tvättmedelsfacken är placerade på yttre luckans insida. Fyll på tvättmedel och sköljmedel enligt följande. Fack 1: Tvättmedel för förtvätt (pulver) Fack 2: Tvättmedel för huvudtvätt (pulver eller flytande) Flytande tvättmedel får endast fyllas på innan start av programmet.! Använd inte tvättmedel avsett för handtvätt då dessa alstrar alltför mycket lödder. Fack 3: Tillsatser (sköljmedel m.m.) Säkerställ att sköljmedlet i fack 3 inte överstiger den markerade maxnivån. Sköljmedlet tillsätts automatiskt under sista sköljningen. I slutet av tvättprogrammet kommer en liten mängd vatten att kvarstanna i fack 3. Detta används för att spola mer trögflytande sköljmedel in i maskinen, dvs. spä ut trögflytande sköljmedel. Om en onormalt stor mängd vatten kvarstannar i fack 3 är tömningsanordningen blockerad. Sköljmedlet kommer då inte att spolas ut ur facket. Fack 4: Fyll inte tvättmedel i detta fack. Att förbereda tvättgodset Hur mycket väger tvätten? 1 lakan g 1 örngott g 1 bordsduk g 1 morgonrock g 1 handduk g Speciella program Ylle: alla ylleplagg kan tvättas med program 7, även sådana som är märkte med endast handtvätt. Överskrid inte 1 kg tvättgods, och använd speciella tvättmedel för bästa resultat. Silke: Använd det speciella programmet 8 för alla silkesplagg. Vi rekommenderar användning av speciellt tvättmedel för ömtåligt material. Gardiner: Vik ihop gardinerna och placera dem i ett örngott eller en tvättpåse. Tvätta med program 8. Jeans: Vänd plaggen ut och in innan de tvättas, och använd ett flytande tvättmedel. Tvätta med program 9. Express: Detta tvättprogram är avsedd för snabb tvätt av lätt smutsade plagg. Det tar bara 15 minuter och sparar därmed både energi och tid. Genom att välja detta program (10 vid 30 C) kan olika material tvättas tillsammans (utom ylle och silke) upp till 1,5 kg. Sport Intensiv (program 11): programmet är avsedd för hårt smutsade sportkläder (träningsoveraller, shorts, mm.). Vi rekommenderar att inte överskrida den i programtabellen angivna maxvikten. Sport Lätt (program 12): programmet är avsedd för lätt smutsade sportkläder (träningsoveraller, shorts, mm.). Vi rekommenderar att inte överskrida den i programtabellen angivna maxvikten. Vi rekommenderar också användning av flytande tvättmedel med dosering för halv mängd tvättgods. Sport skor (program 13): är speciellt avsedd för tvätt av sportskor. Tvätta inte fler än 2 par samtidigt. Lastbalanseringssystem För att undvika kraftiga vibrationer och distribuera tvättgodset jämnt i trumman, roterar den med en hastighet som är något högre än hastigheten under tvätten. Om lasten inte är korrekt balanserad efter ett antal försök sker centrifugeringen med reducerad hastighet. Om lasten är mycket ur balans utför maskinen en fördelningsprocedur i stället för centrifugering. För att underlätta lastens distribution och balans rekommenderar vi att små och stora plagg blandas. Sortera tvättgodset efter: - material och symbol på etiketten - färger: sortera ut färgade plagg från vita. Töm alla fickor och kontrollera knapparna. Överskrid inte angivna värden vilka anger vikten för torrt tvättgods: Tåliga material: max 6 kg Syntetiskt material: max 2,5 kg Ömtåliga material: max 2 kg Ylle: max 1 kg Silke: max 1 kg 8

9 Åtgärder och råd! Denna tvättmaskin är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med internationella säkerhetsstandarder. Följande information tillhandahålls av säkerhetsskäl och ska därför läsas noga. Kontakta den lokala myndigheten eller återförsäljaren angående information om korrekt bortskaffning av uttjänta elektriska apparater. Allmänt om säkerhet Denna apparat är endast avsedd för användning i hemmiljö. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysik, sensoriskt eller mentalt handikapp, ej heller av personer som saknar nödvändig erfarenhet och kunskap, utom i sådana fall då de erhållit vägledning eller instruktion i apparatens handhavande från en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn skall hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Tvättmaskinen får i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning endast handhas av vuxna personer. Vidrör inte maskinen om du är barfota eller har våta eller fuktiga händer eller fötter. Dra inte stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i sladden. Håll i kontakten när du drar ut den. Vidrör inte det utpumpade vattnet då det kan vara mycket hett. Öppna aldrig lyckan med våld. Att göra så kan skada säkerhetsmekanismen som skyddar mot oavsiktlig öppning. I händelse av ett fel ska du inte utföra ingrepp på de interna mekanismerna för att själv försöka reparera felet. Håll barn borta från maskinen när den arbetar. Be om hjälp om maskinen måste flyttas, och hantera den med största försiktighet. Försök inte flytta maskinen på egen hand då den är mycket tung. Säkerställ att trumman är tom innan den fylls med smutstvätt. Bortskaffning Bortskaffning av emballagematerialet: följ lokala bestämmelser så att materialet kan återvinnas. Europeiska Rådets direktiv 2002/96/EC angående Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter anger att uttjänta elektriska apparater inte får bortskaffas tillsammans med hushålslsopor. Uttjänta apparater ska insamlas separat för att optimera återvinning av det ingående materialet och minska negativ inverkan på människors hälsa och miljön. Den överkorsade soptunnan på produkten påminner om skyldigheten att bortskaffa apparaten separat. 9

10 Vård och underhåll Avstängning av vatten och el För att komma åt förkammaren: Stäng vattenkranen efter varje tvätt. Detta minskar slitaget på maskinens hydrauliska system och bidrar till förhindrandet av läckage. Dra stickkontakten ur vägguttaget vid rengöring och underhåll. Rengöring av tvättmaskinen De utvändiga delarna och gummikomponenter kan rengöras med en mjuk trasa som fuktats med ljummen tvållösning. Använd inte slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel. Skötsel av luckan och trumman Låt alltid luckan stå öppen för att förhindra dålig lukt. Rengöring av pumpen Tvättmaskinen är försedd med en självrensande pump som inte kräver speciellt underhåll. Små föremål (såsom mynt eller knappar) kan ibland fastna i förkammaren som skyddar pumpen och är placerad i dess nedre del. 1. demontera främre nedre frontpanelen med hjälp av en skruvmejsel (se illustrationen). 2. skruva bort locket genom att vrida det moturs (se illustrationen). En mindre mäng vatten kan rinna ut. Detta är helt normalt. 3. Rengör insidan noga. 4. Skruva tillbaka locket. 5. Återmontera panelen, och säkerställ att hakarna är korrekt placerade innan den trycks på plats.! Säkerställ att tvättprogrammet är avslutat, och dra stickkontakten ur vägguttaget. Att kontrollera vattenförsörjningens slang Kontrollera vattenförsörjningens slang minst en gång varje år. Om den har sprickor ska den omedelbart bytas. Vattentrycket är kraftigt och kan förorsaka att slangen brister.! Använd inte begagnade slangar. Hur att rengöra tvättmedelsfacken Demontering: Tryck in den stora knappen på tvättmedelsbehållarens framsida och för den uppåt (se illustrationen). Rengöring: Ta ut plastdetaljerna ur behållaren (se Figur 4). Spola behållaren under rinnande vatten (Figur 3), och avlägsna avlagringarna med en uttjänt tandborste. Återmontering: Glöm inte att sätta tillbaka plastdetaljerna i behållaren. Sätt tillbaka behållaren på locket så att det klickar på plats (Figurerna 4, 2 och 1). Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 10

11 Felsökning Det kan hända att tvättmaskinen inte fungerar. Innan du kontaktar kundtjänsten (se avsnittet Hjälp ), säkerställ att problemet inte kan lösas enkelt med användning av följande: Problem: Möjliga orsaker/åtgärder: Tvättmaskinen startar inte. Apparaten är inte korrekt ansluten till vägguttaget eller stickkontakten gör dålig kontakt, Bostadens kraftförsörjning är bruten. Tvättprogrammet startar inte. Luckan är inte ordentligt stängd. Knappen ON/OFF har inte tryckts in. Knappen START/PAUS har inte tryckts in. Vattenkranen är inte öppen. En senarelagd start har ställts in. Tvättmaskinen fylls inte med vatten ( H2O blinkar på displayen). Vattenslangen är inte ansluten till kranen. Slangen är böjd. Vattenkranen är inte öppen. Vattenförsörjningen till bostaden är avstängd. Vattentrycket är för lågt. Knappen START/PAUS har inte tryckts in. Maskinen fylls och pumpar ut vatten oavbrutet. Tvättmaskinen töms eller centrifugerar inte. Avloppsslangen har inte placerats på en höjd mellan 65 och 100 cm över golvet (se Installation ). Avloppsslangens öppning är nedsänkt i vatten (se Installation ). Avloppssystemet har inget luftavlopp. Om problemet kvarstår även efter dessa kontroller, stäng av apparaten och kontakta kundtjänsten. Om bostaden ligger på en av de övre våningarna kan problemet ligga i avloppssystemet och förorsaka att maskinen töms och fylls till följd av sughäverteffekter. Speciella ventiler är tillgängliga för att undvika dessa problem. Tömning ingår inte i programmet. Vissa program kräver att tömningen startas manuellt. Alternativet Lättstruket har valts. Tryck på knappen START/PAUS för att avsluta programmet (se avsnittet Tvättprogram och alternativ ). Avloppsslangen är böjd (se Installation ). Avloppsslangen är igensatt. Tvättmaskinen vibrerar kraftigt under centrifugeringen. Trumman har inte frigjorts korrekt vid installeringen (se Installation ). Tvättmaskinen är inte nivellerad (se Installation ). Tvättmaskinen vidrör skåp eller väggar (se Installation ). Tvättmaskinen läcker vatten. Slangen för vattenförsörjning är inte helt fastskruvad (see Installation ). Tvättmedelsbehållaren är blockerad (se avsnittet Vård och underhåll angående rengöringsanvisningar). Avloppsslangen är inte korrekt infäst (se Installation ). Indikeringslamporna för START/PAUS och ALTERNATIV blinkar och ett felmeddelande visas på displayen (t.ex. F-01, F-..). Stäng av maskinen och dra stickkontakten ur vägguttaget, vänta 1 minut och starta maskinen igen. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänsten. För mycket skum. Tvättmedlet är olämpligt för maskintvätt (ska vara avsett för tvättmaskiner eller hand och maskintvätt eller liknande). För mycket tvättmedel har använts. 11

12 Vård och underhåll Innan du kontaktar kundtjänsten: Kontrollera om du själv kan åtgärda problemet (se Felsökning ). Återstarta programmet och kontrollera om problemet lösts. Om inte, kontakta kundtjänsten på det i garantibeviset angivna telefonnumret.! Anlita alltid en auktoriserad tekniker. Ha följande uppgifter tillgängliga: problemets typ; maskinens modell; serienumret (S/N). Denna information är angiven på typskylten på tvättmaskinens baksida. 12

13 Indikeringslampor Indikeringslamporna tillhandahåller viktig information. De kan ange: Visad uppstartning Om funktionen SENARELAGD START är aktiverad (se Anpassning ) kommer indikatorlampan för den valda fördröjningstiden att blinka när tvättprogrammet startats. Återstående tid visas och tillhörande indikeringslampa blinkar: Det valda programmet startar när den inställda fördröjningen löpt ut. Programmets indikeringslampor När önskat program valts och startats växlar indikeringslamporna i turordning och visar var i programmet maskinen arbetar. Tvätt Sköljning Centrifugering Tömning Programmet avslutat Funktionsknappar och tillhörande indikeringslampor När en funktion valts tänds tillhörande indikringslampa. Om den valda funktionen inte är kompatibel med det valda tvättprogrammet kommer lampan att blinka, och alternativet aktiveras inte. Om det valda alternativet inte är kompatibelt med ett tidigare valt alternativ kommer indikeringslampan för det första alternativet att blinka, och endast det andra alternativet aktiveras. Indikeringslampan för det aktiverade alternativet förblir tänd. Indikeringslampa för låst lucka Nr denna indikeringslampa är tänd är luckan låst. Säkerställ att lampan är släckt innan luckan öppnas (vänta cirka 3 minuter). För att öppna luckan under pågående tvättprogram, tryck på knappen START/PAUS varvid luckan kan öppnas när indikeringslampan LUCKAN LÅST har slocknat. 13

14 Service Att starta ett tvättprogram 1. Slå på maskinen genom att trycka på knappen TILL/FRÅN. Samtliga indikeringslampor tänds under några sekunder och slocknar sedan varefter indikeringslampan START/PAUS blinkar. 2. Lägg i tvättgodset och stäng luckorna. 3. Välj önskat tvättprogram. 4. Ställ in önskad temperatur (se Anpassning ). 5. Ställ in centrifugeringshastigheten (se Anpassning ). 6. Fyll respektive fack med tvättmedel och tillsatser (se Tvättmedel och tvättgods ). 7. Välj önskade alternativ. 8. Starta programmet genom att trycka på knappen START/PAUS varvid tillhörande indikatorlampa tänds med grönt sken. För att avbryta programmet, pausera maskinen genom att trycka på knappen START/PAUS och välj ett nytt program. 9. Efter fullbordat program tänds indikatorlampan END. Luckan kan öppnas när indikeringslampan LÅST LUCKA har slocknat. Ta ut tvätten och lämna luckan öppen för att säkerställa att trumman torkar. Stäng av maskinen genom att trycka på knappen TILL/FRÅN. 14

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehåll Installation, 2 Uppackning och nivellering Att ansluta el- och vattenförsörjningar Första tvättprogrammet Tekniska data Beskrivning av tvättmaskinen och hur att starta

Läs mer

Bruksanvisning XWA 71483 TVÄTTMASKIN. Innehåll

Bruksanvisning XWA 71483 TVÄTTMASKIN. Innehåll Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehåll Installation, 2 3 Uppackning och nivellering Att ansluta el- och vattenförsörjningar Första tvättprogrammet Tekniska data Skötsel och underhåll, 4 Avstängning av vatten

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning IWSE 61251

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning IWSE 61251 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Svenka IW 61251 Innehållsförteckning Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data Underhåll och skötsel, 4 Avstängning

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

(j) indesu. Bruksanvisning. E Fl DK IWC 7145 TVATTMASKIN. Innehallsforteckning. Installation, 2-3

(j) indesu. Bruksanvisning. E Fl DK IWC 7145 TVATTMASKIN. Innehallsforteckning. Installation, 2-3 Bruksanvisning TVATTMASKIN E Fl DK Svenka, Suomi,3 Dansk,25 NO Norsk,3 IWC 45 Innehallsforteckning Installation, 23 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Forsta tvattcykeln Tekniska

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTT- OCH TORKMASKINEN. Innehållsförteckning IWDC 6125

Bruksanvisning TVÄTT- OCH TORKMASKINEN. Innehållsförteckning IWDC 6125 Bruksanvisning TVÄTT- OCH TORKMASKINEN Svenka IWDC 6125 Innehållsförteckning Installation, 38-39 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data Beskrivning av

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WITE 127

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WITE 127 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Svenska WITE 127 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 Beskrivning av tvättmaskinen,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Instruktioner för installation och användning

Instruktioner för installation och användning Instruktioner för installation och användning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning Svenska,1 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Tekniska data Underhåll och skötsel,

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS1024C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Tvättmaskin VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Bäste kund! Gratulerar till din nya tvättmaskin från Cylinda. Den här maskinen representerar något av det främsta på

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1214C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Bruksanvisning Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Innehållsförteckning INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Tvättmaskinsbekrivning Transportsäkringar Hjulvagga: tvätt position - mobil position Elektrisk

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL-Domino_S.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN INNAN DEN FÖRSTA

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 30105896S.fm Page 3 Monday, July 3, 2006 5:28 PM SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 3 30105896S.fm Page 4 Monday, July 3,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING INNEHÅLL DEL 1: FÖRE ANVÄNDNING Säkerhetsinformation Rekommendationer DEL 2: INSTALLATION Borttagning av transportskruvar Fotjustering Elanslutning Vattenanslutning Avloppsanslutning

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

Bruksanvisning FT 272 / FT 274

Bruksanvisning FT 272 / FT 274 Bruksanvisning FT 272 / FT 274 1 Varningar Allmän säkerhet Placera aldrig maskinen på en matta. Det kan leda till att luft inte får passera på maskinens undersida och att elektriska komponenter överhettas.

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCA G35 Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Bruksanvisning TORKTUMLARE

Bruksanvisning TORKTUMLARE Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehåll Viktig information, 2-3 Installation, 4 Torkarens placering Ventilation Elektrisk anslutning Att nivellera torktumlaren Innan du använder din torkare AQUALTIS AQC9 4F5

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

PRO EXPRESS ANTI-CALC

PRO EXPRESS ANTI-CALC Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 1 PRO EXPRESS ANTI-CALC F NL D GB E P I GR DK FIN S BG H CZ HR SK RO RU UA TR www.tefal.com Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 2 10 11 1 2

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1052E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830751

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1052E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830751 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1052E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS502C

Din manual ZANUSSI FLS502C Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS502C. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI FLS502C instruktionsbok

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16

1 a 6 11 b c 7 A 12 d g g e f 2 8 13 A B 3 9 14 4 C 15 A B D 5 10 16 1 a 6 11 b c 7 12 A d g g e f 8 2 13 A B 3 14 9 4 C A D 5 B 15 10 16 AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är bestämd uteslutande till tvättning och centrifugering av linne i mängden, som är vanlig i hushåll.

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Välj rätt tvättmaskin

Välj rätt tvättmaskin Välj rätt tvättmaskin 1 Tvättmaskiner finns i olika prisklasser. Priset beror bland annat av maskinens konstruktion, antalet specialfunktioner och hur pass energisnål den är. Det lönar sig både för miljön

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

Riktlinjer för användning av bruksanvisning Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen: Säkerhetsinformation

Riktlinjer för användning av bruksanvisning Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen: Säkerhetsinformation Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 21 Avfallshantering 22 Din nya maskin 22 Produktbeskrivning 23-25 - Framsidan, Baksidan - Manöverpanel Allmänt om tvätt 26-27 Programschema 28-29 Betjäning

Läs mer