Västsvenska Turistrådet AB. Box Göteborg. e-post: Telefon: Organisationsnummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västsvenska Turistrådet AB. Box 53199 400 15 Göteborg. e-post: info@vastsverige.com Telefon: 031-818300 Organisationsnummer: 556459-4538 2013-08-20"

Transkript

1 e-post: Telefon: Organisationsnummer: Inbjudan aktiv teknisk arrangör onlinebokning Västsvenska Turistrådet Ni inbjuds att inkomma med ert anbud för tjänstekoncession gällande aktiv Teknisk Arrangör, nedan benämnd TA, för portalen som ägs av med organisationsnummer nedan kallad VT. Uppdragsgivare Uppdragsgivare för tjänstekoncessionen är VT som är ett helägt aktiebolag inom Västra Götalandsregionen. VT arbetar för att stimulera företagande och ekonomisk tillväxt inom turismnäringen i Västsverige. Den övergripande inriktningen av verksamheten har en stark fokusering på strategisk utveckling och marknadskommunikation. Målsättningen är att bli Skandinaviens mest besökta, uppskattade och mest inkomstbringande region. Affärsidén är Västsvenska Turistrådet stimulerar, utvecklar och marknadsför Västra Götaland för att öka exportmognad, konkurrenskraft och försäljningsvolymer hos näringen och genom detta skapa en attraktiv destination. Detta åstadkoms genom att tillhandahålla den största samlade erfarenheten av, och kunskapen om, regionens förutsättningar och marknadernas behov Omfattning Den enskilt största och viktigaste kanalen för kommunikationen kring destinationen Västsverige är den regionala plattformen där besöksnäringsföretag i Västra Götaland erbjuds möjlighet att exponera och försälja sina produkter och paket. Plattformen ägs av VT, men VT bedriver ingen egen försäljning eller dylikt på plattformen. VTs fokus vad gäller marknadsföring omfattar i nuläget följande marknader; Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien, USA, Frankrike, Italien, Ryssland och Kina. På den inhemska marknaden är den kanal, i kombination med sociala medier, som står för kommunikationen. Kampanjer, tävlingar samt närvaron i de sociala kanalerna syftar till att driva trafik till webbplatsen där besökaren hittar mer information och har möjlighet att boka boende och aktiviteter. I slutet av 2012 ingick företag och totalt gjordes besök på sajten under året. Marknadsföringen inkluderar, förutom webb och sociala medier, kanaler som press&media, kampanjer med partners, transportörer och researrangörer. Enkom press och mediavärdet uppgick till 357 miljoner kronor under

2 Plattformen hämtar bokningsbara produkter (via bokningssystemet Citybreak) och information (via informationsdatabasen Basetool) från regionens kommuner/destinationer. De bokningsbara produkterna och innehållet i informationsdatabasen presenteras på och kan också presenteras på respektive kommuns/destinations/leverantörs webbplats. Totalt omfattas 49 kommuner. Egna tekniska arrangörer (TA) är i dag Göteborg&Co, Dalsland Turist AB, Next Skövde, Visit Trollhättan-Vänersborg, Skara och Läckö-Kinnekulle. Mål Målsättningen är att underlätta för kunden att köpa upplevelser i hela Västsverige samt att öka företagens försäljningspotential, varmed vi vill erbjuda en TA möjligheten att driva onlinebokningen på hela portalen För att skapa en stark destination vill VT via TA kunna erbjuda ett produktutbud där följande produkter kan bokas dynamiskt och i realtid på Boende: Stugor, hotell, vandrarhem, gästgiverier, herrgårdar, camping... Se & Göra: Aktiviteter, sevärdheter Evenemang: Musik, teater, nöje... Resa: Flyg, båt, tåg, hyrbil Paket: Leverantörspaket alternativt dynamiska arrangörspaket Övrigt Nuläge Totalt under 2012 genomfördes bokningar i Citybreak inom regionen vilket innebär en ökning med 34 % jämfört med Bokningarna genomfördes dels direkt på företagens egna hemsidor, dels via on-linebokningen på Bokningarna genererade gästnätter (+ 16 %) och ett bokningsvärde på 23, 8 miljoner kronor (+ 22 %) och kunder från 40 olika länder på samtliga kontinenter hittade till Västsverige den här vägen. För den som vill sälja direkt till kund finns möjlighet att nyttja onlinebokning i Citybreak via VTs licens. VT har under lång tid arbetar aktivt med att underlätta för företagen att bli on-linebokningsbara. Idag finns 350 produktleverantörer anslutna till VTs citybreaklicens (förmedling) med aktivitets- och boendeprodukter. En transaktionsavgift på 1,9% utgår till systemägaren Visit Technology. Då respektive företag själv ansvarar för sin försäljning finns begränsade möjligheter att erbjuda besökare paketlösningar samt ta förskottsbetalning direkt från kunden. Genom överenskommelse mellan VT och Visit Technology erbjuds företagen möjlighet att köpa sk microbutiker till reducerat pris. I nuläget har ca 40 företag microbutik. Läs mer om bokningssystemet City Break på: Läs mer om Västsvenska Turistrådet, våra marknadsaktiviteter och Västra Götaland som turistdestination på och 2

3 Inbjudans form och förutsättningar Denna inbjudan avser tilldelning av en tjänstekoncession. En tjänstekoncession är ett kontrakt av samma typ som ett offentligt tjänstekontrakt med den skillnaden att ersättning för tjänsternas utförande utgörs antingen av endast rätten att utnyttja tjänsten eller av dels en sådan rätt och dels betalning. TA får istället ersättning genom eventuell provision från leverantörer och samarbetspartners. Enligt avtalet med VT finns också en skyldighet att använda [''] procentenheter av total provision till återinvestering i plattformen (www.vastsverige.com) som marknadsförings- och försäljningsverktyg för att utveckla besöksnäringen i Västra Götaland. Vid tilldelning av en tjänstekoncession är procedurreglerna i lag (2007:1091) om offentlig upphandling inte tillämpliga. Däremot ska de grundläggande EU-rättsliga principerna om likabehandling, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande iakttas vilket framför allt innebär att tjänstekoncessionen ska konkurrensutsättas. Den nu aktuella inbjudan att agera som TA innebär att den som tilldelas tjänstekoncessionen åläggs att utföra i underlaget angivna uppgifter. Någon ersättning från VT utgår inte för detta. Avtalet kommer att gälla i tre år med möjlighet till förlängning i maximalt tre år därutöver. Efter det att anbuden inkommit till VT kan ett förhandlingsskede ta vid med den eller de anbudsgivare som VT finner lämpliga. Tjänstekoncessionen kan dock tilldelas utan föregående förhandling. Tidplan Offentliggörande av inbjudan Sista dag för anbud Sista dag att ställa frågor Eventuella förhandlingar Preliminär tidpunkt för tilldelning oktober/november 2013 Frågor Frågor kring tjänstekoncessionen ska ställas skriftligt till senast den 2 september Svar på eventuella frågor kommer skickas per e-post till de som begärt att få del av denna inbjudan. Inlämnande av anbud Anbud ska skickas per post till VT enligt nedanstående adress och vara VT tillhanda senast den 10 september Anbudet ska märkas Aktiv Teknisk Arrangör. Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 90 dagar räknat från sista anbudsdagen. Krav och utvärdering De krav som ställs på den leverantör som tilldelas tjänstekoncessionen framgår av bilaga 1. Av bilagan framgår också vilka kriterier VT kommer använda för att värdera den mest lämpliga leverantören. Anbudsgivaren ska ha med sådana uppgifter i anbudet som visar att kraven i bilaga 1 är uppfyllda. 3

4 Språk Anbud ska lämnas på svenska. Svenska språket ska tillämpas på i alla frågor och dokument rörande denna tjänstekoncession. Ersättning för anbudsgivning Ersättning för anbudsgivning lämnas inte. Sekretess VT omfattas av offentlighetsprincipen och kan på begäran behöva lämna ut inkomna anbud. För det fall anbudsgivaren anser att uppgift i anbudet ska sekretessbeläggas ska det anges vilken/vilka delar av anbudet som ska omfattas av sekretess samt vilken skada som anbudsgivaren kan lida om uppgiften röjs. VT kommer i förekommande fall pröva önskemål om sekretess och någon garanti om att sekretess kommer att erhållas kan inte lämnas. 4

5 Bilaga 1 Skall-krav på anbudsgivare 1. Kontroll av registrering Anbudsgivaren skall ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter. VT kommer att kontrollera om anbudsgivaren är: registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt innehar F-skatte- eller FA-skattesedel fri från skulder för svenska skatter och sociala avgifter VT kommer att inhämta uppgifter motsvarande SKV 4820 Begäran/Svar Offentliga uppgifter avseende de anbudsgivare som lämnar in anbud. Eftersom VT enbart har möjlighet att inhämta uppgifter från svenska myndigheter skall utländsk anbudsgivare bifoga motsvarande intyg. som inte får vara daterat tidigare än tre månader före datum för sista dag för inlämnande av anbud. 2. Finansiell och ekonomisk ställning Anbudsgivare och eventuella underleverantörer skall ha en stabil ekonomisk bas och ha tillgång till resurser som svarar mot tjänstekoncessionens omfattning och innehåll. Anbudsgivare skall styrka sina ekonomiska förutsättningar genom fastställda årsredovisningar inklusive undertecknade revisionsberättelser alt balans- och resultaträkningar avseende de två senaste räkenskapsåren. Anbudsgivare skall på begäran lämna information om vilka bankgarantier eller motsvarande som kan ställas som säkerhet. Anbudsgivare skall på begäran redovisa omsättning av sådana tjänster eller varor som tjänstekoncessionen avser för de två senaste räkenskapsåren. Anbudsgivare skall på begäran redovisa kvartals- och/eller delårsrapport. Förändringar av nyckeltalen under innevarande verksamhetsår bör inte vara sådana att dessa innebär väsentliga förändringar av anbudsgivarens ekonomiska stabilitet jämfört med den som redovisats i senaste årsredovisningen. VT skall ha möjlighet att kontrollera anbudsgivarens uppgifter. 3. Teknisk förmåga och kapacitet - Anbudsgivaren ska äga en Citybreak Financial-licens och därmed vara en fullvärdig teknisk arrangör. Licensen ska kunna tas i bruk senast den 15 november Arrangören skall inneha IATA-certifiering, resegarantier och övriga för tjänstekoncessionen nödvändiga ansvarsförsäkringar (enligt sedvanlig standard i branschen) - Anbudsgivare ska lämna två (2) goda referenser avseende liknande uppdrag som utförts under den senaste 3 års perioden. Referenserna skall vara företagskunder (destinationsföreträdare). 1

6 Bilaga 1 - Arrangören ska beskriva sin affärsmodell för utförande av tjänstekoncessionen. Affärsmodellen måste innehålla i vart fall följande; - Ansvar för administrativ hantering av systemet, såsom exempelvis gällande avtal med leverantörer och samarbetspartners, ekonomi, reklamationer, support och utbildning i CityBreak - En aktiv försäljning av utbud i hela Västra Götaland med en möjlighet att skapa de allianser som är nödvändiga för detta, t.ex. med tidigare nämnda befintliga arrangörer - Hänsyn till befintliga lokala, regionala och nationella affärsstrukturer (med en målsättning om tillväxt genom samverkan) - En aktiv medverkan till försäljningsoptimering, breddad försäljningsyta och merförsäljning (exempelvis genom agenter, återförsäljare, samverkanspartners och att aktivt erbjuda leverantörerna stöd via t.ex. CRM-system och DRIP-marketing) - En aktiv medverkan till produkt- och affärsutveckling, t.ex. genom att initiera paketering och skapa affärsallianser som ökar försäljningsmöjligheten för besöksnäringsföretag i Västsverige. - En supportorganisation som erbjuder leverantörer och kunder fri support via mail eller telefon helgfria vardagar Möjlighet att erbjuda analysfunktioner av bokningsflöden i syfte att ständigt förbättra affärsmöjligheterna för besöksnäringen. Utvärdering VT kommer tilldela tjänstekoncessionen till den anbudsgivare som sammantaget lämnat det mest fördelaktiga anbudet för VT. VT kommer vid utvärderingen att använda sig av nedanstående kriterier och göra en samlad bedömning. a, Anbudsgivaren har beskrivit en affärsmodell som förväntas generera ökad tillväxt till besöksnäringen i Västra Götaland. b, Anbudsgivaren påvisar stor marknadskunskap och kapacitet för att genomföra tjänstekoncession som aktiv teknisk arrangör i Västra Götaland. c, Anbudsgivaren kan erbjuda attraktiva tilläggstjänster (inklusiveprislista) för för nyttjare av plattformen (www.vastsverige.com) utöver uppdraget som TA ska utföra i enlighet med denna inbjudan. 2

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Hållbar besöksnäring

Hållbar besöksnäring Hållbar besöksnäring Hållbar användning av de resurser som är turismens bas natur, kultur, miljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet är branschens viktigaste framtidsfråga. 2 Förord

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård VÅRDVAL DALARNA Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård Dalarnas Sjukvårdsparti Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Dalarnas

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Förhandsmeddelande: OJ 2006/71-073762 daterad 12.4.2006 Banktjänster Page 1 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Avisita Smart Tools. Vad ingår i Avisita Smart Tools?

Avisita Smart Tools. Vad ingår i Avisita Smart Tools? Avisita Smart Tools Avisita Smart Tools är precis som namnet antyder, en smart verktygslåda, som är anpassad för dig som driver en anläggning inom turism, logi, konferens och servicebranschen. Vi tillhandahåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) Innehåll 1 Sammanfattning 7 Riskfaktorer 8 I nbjudan till teckning av aktier i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 9 Bakgrund och

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer