Fakta om svensk turism och turistnäring års upplaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga"

Transkript

1 Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007

2 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen 23 Turism i Sverige 30 Inhemsk turism 33 Utgående turism 37 Inkommande turism 42 Mötesindustrin Definitioner och källor Fakta om svensk turism och turistnäring, 2007 års upplaga Nutek, mars 2007 Infonummer: Grafisk form och layout: Ordförrådet Tryckt i ex. Tryck: åtta.45, Stockholm

3 FÖRORD Fakta om svensk turism och turistnäring Nutek är ansvarig myndighet för turistnäringsfrämjande och ska utveckla näringspolitiska insatser för främjande av företagande och entreprenörskap inom turistnäringen genom kunskapsbildning, kvalitetsutveckling och samverkan. Nutek är statistikansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och en viktig uppgift är att ta fram och sprida information och kunskap om turism och turistnäringens utveckling i Sverige. Många är beroende av beslutsunderlag. Såväl myndigheter, enskilda näringsidkare, turistorganisationer, turistkonsulter som forsknings- och utredningsinstitut använder, förutom egna undersökningar, ofta de källor som används i denna publikation för analyser av specifika frågeställningar. Såväl aktiviteten turism liksom turistnäringen är mycket komplexa företeelser och det finns sällan några enkla metoder att på ett entydigt sätt vare sig definiera eller beskriva dem. I denna publikation belyses turism och turistnäringen från ett stort antal olika perspektiv som t ex utbud, efterfrågan, resevaluta, ekonomi, volymer och beteenden. Här hittar du också jämförelser med våra nordiska grannländer och med turismutvecklingen i världen. I 2007 års upplaga av Fakta om svensk turism och turistnäring finns de senast publicerade uppgifterna från respektive källa. Stockholm i mars 2007 Sune Halvarsson Tf generaldirektör Peter Terpstra Turismanalytiker

4 Nyckeltal Nyckeltal Omsättning, konsumtion, förädlingsvärde, export och sysselsättning 2005 (procentuell förändring från 2004) Nyckeltal från Turistnäringens ekonomi sid och Sysselsättning inom turistnäringen sid ,9 miljarder kronor i total omsättning, plus 9,8% sysselsatta (årsverken), plus 9,4% (plus 34,6% från 1995) 62,3 miljarder kronor i exportintäkter/utländsk konsumtion i Sverige, plus 18,6% (plus 118,5% från 1995) 8,7 miljarder kronor i momsintäkter från utländsk konsumtion i Sverige Cirka 20 procent av Sveriges totala tjänsteexport är exportvärdet av utländsk konsumtion i Sverige 5 procent av Sveriges totala export (varor och tjänster) är exportvärdet av utländsk konsumtion i Sverige 128,7 miljarder kronor, total svensk konsumtion i Sverige, plus 6,1% (plus 52,0% från 1995) 41 miljarder kronor, konsumtion näringsliv och myndigheter (svenska affärsresenärer) i Sverige, plus 7,4% (plus 31,7% från 1995) 87,6 miljarder kronor, konsumtion svenska hushåll i Sverige, plus 5,5% (plus 63,8% från 1995) Nästan 7 procent av svenska hushålls totala konsumtion är turistkonsumtion i Sverige 62,9 miljarder kronor i förädlingsvärde, plus 9% (plus 59,2% från 1995) 2,79 procent av Sveriges totala BNP

5 Nyckeltal Gästnätter, kapacitet och logiintäkter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping 2006 (procentuell förändring från 2005) Nyckeltal från Turism i Sverige sid totalt antal gästnätter, plus 6,3% totalt antal svenska gästnätter, plus 5,6% 16,7 miljarder kronor i logiintäkter på kommersiella boendeanläggningar, plus 9,1% totalt antal hotell totalt antal hotellbäddar Svenska resor till utlandet 2006 (procentuell förändring från 2005) Nyckeltal från Utgående turism sid ,5 miljoner affärsresor med övernattning till utlandet, plus 13,1% 10 miljoner resor på fritiden med övernattning till utlandet, minus 3% 12,6 miljoner resor totalt med övernattning till utlandet, plus/minus 0% GÄSTNÄTTER FRÅN UTLANDET I SVERIGE 2006 (procentuell förändring från 2005) Nyckeltal från Inkommande turism sid totalt antal utländska gästnätter, plus 8,7% (plus 95,0% sedan 1991) varav: från Europa utom Norden, plus 10,2% från Norden utom Sverige, plus 6,4% från länder utanför Europa, plus 4,8%

6 UTMANINGAR OCH UTVECKLING Utmaningar och utveckling Vad är turism och turistnäring Enligt Förenta Nationerna och den internationellt vedertagna definitionen omfattar turism människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Definitionen omfattar därmed i princip all konsumtion som är direkt kopplad till resande, inklusive affärsresandet. Det är vem som konsumerar och inte vad som produceras som per definition avgör vad som är turism. Detta skall ställas mot traditionella definitioner av olika sektorer, näringar eller branscher. Den traditionella definitionen av exempelvis flygbranschen utgår från vad aktörerna inom branschen producerar. Samtidigt är en övervägande del av luftfartens aktiviteter ett resultat av turism. Att det bara är 85 procent av luftfartens aktiviteter som utgör en del av turistnäringen beror på att resterande 15 procent är ett resultat av frakthantering och andra aktiviteter. Av samma orsak är det bara drygt hälften av hotell- och restaurangbranschens aktiviteter som utgör en del av turistnäringen eftersom resterande konsumtion, framför allt på restauranger, görs av lokalbefolkningen och därmed per definition inte är turism. Begreppsbildningen en kritisk faktor Begreppsbildningen är en kritisk faktor för god informationskultur och kunskapsbildning. Det är svårt att utveckla och arbeta med turiststatistik och statistiskbaserad information om begreppsbildningen inte är distinkt och inarbetad både hos den som producerar och den som använder informationen. Kunskap om vilka aktörer, både offentliga och privata, som är involverade i aktiviteter riktad mot turister är också avgörande för ett framgångsrikt näringsfrämjande arbete. En tjänstenäring i tillväxt Under 2005 ökade turistnäringen i Sverige sin totala omsättning med nära 10 procent till nästan 191 miljarder kronor, varav svenska fritidsresenärer svarade för 46 procent, svenska affärsresenärer för 21 procent och resenärer från utlandet

7 UTMANINGAR OCH UTVECKLING för 32 procent. Exportvärdet, mätt som utländska turisters konsumtion i Sverige, uppgick till 62 miljarder kronor, vilket var något mer än exportvärdet av svenska personbilar. Även om turistnäringens exportvärde utgör ett viktigt bidrag till Sveriges ekonomi, så är det framförallt turistnäringens förmåga att bidra till ökad sysselsättning som kommit i fokus under senare år. Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar i Sverige minskar, har turistnäringen bidragit med drygt nya heltidsarbeten sedan Under 2005 bidrog turistnäringen med helårverken, vilket är mer än inom till exempel jordbruk, skogbruk och fiske. Konkurrenskraft och attraktionsresurser Den gängse bilden av konkurrenskraft som något som i första hand skapas i företagen måste när det gäller turistnäringen kompletteras med en annan utslagsgivande faktor. Denna består framför allt av platsens eller aktivitetens attraktionskraft som samspelar med företagen och blir en avgörande omständighet för framgången. Det är den helhet som karaktäriserar platsen eller aktiviteten, det vill säga natur- och kulturmiljö, evenemang, infrastruktur etcetera som skapar attraktionskraften. För att skapa konkurrenskraft krävs därför ett utvecklat samarbete mellan många olika aktörer. Det gäller inte bara företag inom olika branscher utan i högsta grad även offentliga aktörer som inom turistnäringen har en väsentligt tyngre och mer aktiv roll än i andra mer traditionella näringar. Samordning av offentliga insatser Samhället har som ägare och förvaltare av många attraktionsresurser, som till exempel nationalparker, kulturminnen och infrastruktur, en avgörande inverkan på turistnäringens möjligheter att utvecklas. Turistnäringen påverkas också av en mängd andra beslut och förutsättningar inom många olika sektorer och politikområden. Det avsätts också betydande resurser inom en rad olika sektorer på både nationell och regional nivå för att direkt eller indirekt främja turistnäringen. Målet för turistpolitiken är att Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, som bidrar till en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i alla delar av landet. För att uppnå dessa mål förutsätts en gemensam strategi och en effektiv samordning över sektorgränserna och av de insatser som genomförs hos myndigheter som primärt inte arbetar med turism, men vars verksamhet har betydelse för turistnäringens utveckling eller viseversa.

8 UTMANINGAR OCH UTVECKLING Effekter och konkurrensverktyg I takt med att turistnäringens betydelse uppmärksammas, ökar också intresset hos både offentliga och privata aktörer för att engagera sig i turism och turistnäringen. Målet för turistpolitiken i kombination med både offentliga och privata insatser, ställer särskilda krav på hur turistnäringens betydelse och utveckling skall mätas, eftersom effekterna sällan syns i den traditionella statistiken. Även på regional nivå avsätts det betydande resurser för att främja turistnäringen. Effekterna av dessa insatser är idag svåra att mäta, därför behövs det förutom nationella beräkningar även beräkningar på regional nivå som belyser turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning. Turistnäringens exportvärde, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, utgör ett viktigt bidrag till Sveriges ekonomi. Med en hemmamarknad på drygt nio miljoner invånare kommer den förväntade tillväxten inom turistnäringen var beroende av utlandsmarknaderna. För att kunna bedriva en effektiv produktutveckling och marknadsföring av Sverige som destination behövs därför en löpande gränsundersökning som bland annat mäter volymer, besökarnas preferenser och konsumtionsmönster. En gränsundersökning är ett viktigt konkurrensverktyg och används ofta på de destinationer som Sverige konkurrerar med. En global utmaning Den globala turistnäringens största utmaning framöver är hur man åstadkommer en för miljön hållbar utveckling. Turism är till sin natur gränsöverskridande och därför måste också lösningar för ett miljövänligare resande sökas inom ramen för internationella samarbeten och regelverk. Det går inte enbart att förlita sig på att förändringar i resenärernas efterfrågan ska styra utvecklingen i rätt riktning. Det ligger också ett stort ansvar hos turistnäringens aktörer att anpassa utbudet. Flygbolag, rederier, bussbolag och biluthyrare kan genom att ställa hårda krav på sina leverantörer driva utvecklingen framåt och därmed samtidigt tillvarata sina egna intressen.

9 Internationell turism Internationell turism Utländsk turism till Sverige utvecklas bättre än turismen i övriga världen Enligt FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) ökade det internationella resandet i världen med 4,5 procent under I Europa var ökningen 4 procent. I Sverige ökade antalet utländska gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser med nära 9 procent. Sverige som destination har därmed haft en bättre utveckling än övriga världen under Sedan 1991 har den utländska turismen till Sverige, mätt i antal utländska gästnätter, ökat med 95 procent. Under samma period har det internationella resandet i världen enligt UNWTO ökat med 90 procent. I Europa har ökningen varit 75 procent. Index för utlandsresor med minst en övernattning (UNWTO) och utländska gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Sverige (Nutek/SCB). Index 1991 = 1. 2,0 1,8 Sverige Europa Världen 1,6 1,4 1,2 1, Källa: Nutek/SCB, UNWTO Sverige har fler besökare per invånare än europasnittet Sverige har under senare år haft fler besökare per invånare än vad de europeiska länderna har haft i snitt. Turistintensiva länder i Sydeuropa som till exempel Frankrike och Spanien hör till de länder som ligger bättre till än Sverige. Men mer tätbefolkade Storbritannien hade till exempel 0,42 besökare per invånare jämfört med 0,85 i Sverige.

10 Internationell turism Internationell jämförelse av antal inkommande besökare (med övernattning) per invånare 2,0 1,74 1,5 1,30 1,24 1,0 0,5 0,0 Rep. Irland 0,85 0,64 0,61 Spanien Frankrike (2003) Sverige Europa snitt 0,54 0,42 0,13 Norge Finland Storbritannien Världen Källa: Nutek/SCB, UNWTO/ETC Svensk BNP-andel mindre än i många andra länder Turismen har mindre betydelse för svensk ekonomi än i många andra länder. Turistnäringens andel av BNP har mellan åren 1995 och 2005 pendlat mellan 2,65 och 2,87 procent. Vilket visar att turistnäringens andel ligger på en konstant nivå i förhållande till den totala ekonomin. Förändringar i den övriga ekonomin påverkar dock turistnäringens andel av den totala ekonomin mer än upp- eller nedgångar inom turistnäringen. Turistnäringens andel av BNP var under 2005 betydligt större än för till exempel jordbruk, skogsbruk och fiske och nästan lika stor som för el, gas, värme och vatten. Internationell jämförelse av turistnäringens procentandel av BNP Spanien Österrike Frankrike Norge Irland Nederländerna Tyskland Danmark Sverige Finland Kanada USA 4,7% 4,0% 3,5% 3,2% 2,8% 2,8% 2,4% 2,3% 2,2% 6,5% 6,4% 11,0% Källa: Nutek/SCB, Tourism Strategy Consultants

11 Internationell turism Sverige har störst andel av den utländska turismen i Norden De nordiska ländernas statistik över utländska gästnätter i respektive land för åren 1995 till 2006 visar att Sverige har den största marknadsandelen av de utländska gästnätterna i Norden. Sverige har ökat sin marknadsandel från 27 procent 1995 till 33,6 procent under Därefter följer Danmark med 29,1 procent, Norge med 21,8 procent och Finland med 15,4 procent. Inkommande turism i Norden (gästnätter, marknadsandel i procent) Danmark Sverige Norge Finland 33,6% 29,1% 21,8% 15,4% Källa: Ylkanen/MEK, Nutek/SCB

12 Turistnäringens ekonomi Turistnäringens ekonomi Uppgifterna under avsnittet Turistnäringens ekonomi är hämtade från Satellitkontoberäkningarna för svensk turistnäring (se faktaruta sidan 18), om inte annat anges. Stor ökning av turistkonsumtionen i Sverige 2005 Den totala turistkonsumtionen i Sverige ökade under 2005 med nästan 10 procent. Mellan åren 1995 och 2005 har den totala turistkonsumtionen i Sverige ökat med drygt 68 procent i löpande priser. Exporten, värdet av utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade under samma period med nästan 120 procent i löpande priser. Även förädlingsvärdet och antal sysselsatta inom turistnäringen har ökat under perioden 1995 till Turismens andel av Sveriges totala BNP har under perioden pendlat mellan 2,65 och 2,87 procent, vilket visar att turistnäringen behåller sin andel av den totala ekonomin. Förändringar inom övriga näringslivet påverkar dock turistnäringens andel av BNP mer än upp- eller nedgångar inom själva turistnäringen. Nyckeltal för svensk turistnäring 1995 till 2005 Löpande priser/miljoner kronor Svenskars Utländska Total totala besökares turistkon- turistkon- konsumtion För- Andel av Sysselsumtion sumtion i Sverige ädlings BNP i satta i Sverige i Sverige (export) värde procent (årsverken) , , , , , , , , , prel , prel , /04% 9,8 6,1 18,6 9,0 9,4 Källa: Nutek/SCB 10

13 Turistnäringens ekonomi Turismen skapar stora intäkter Under 2005 spenderade turister nästan 191 miljarder kronor i Sverige, pengar som fördelar sig mellan de olika branscherna enligt illustrationen nedan. Mest pengar la turisterna på varuhandel, 39 procent eller drygt 74 miljarder kronor. Därefter kommer boende och restaurang, som kan tillgodoräkna sig intäkter på 57 miljarder kronor eller nästan 30 procent. Transportbranschen med intäkter från exempelvis tågbiljetter, flygstolar och hyrbilar står för 44,5 miljarder kronor eller drygt 23 procent. De svenska resenärerna stod för två tredjedelar av konsumtionen, varav fritidsresenärerna spenderade merparten, 68 procent. De utländska besökarnas konsumtion, 62,3 miljarder kronor, utgjorde drygt 32 procent av den totala konsumtionen. Fördelning av turistnäringens totala omsättning 2005 (miljoner kronor) Svenska affärsresenärer Svenska fritidsresenärer Utländska besökare Boende och restaurang TURISM Transport Varuhandel Boende, Utemåltider, Luftfart, Resebyråer, Landtransporter, Uthyrning, Järnväg, Sjöfart, Övriga tjänster Kultur/rekreation/sport Övrig handel, Livsmedel, Drivmedel, Källa: Nutek/SCB 11

14 Turistnäringens ekonomi Stark tillväxt för svensk turistnäring sedan 1995 Omsättningen inom svensk turistnäring har ökat med drygt 68 procent i löpande priser sedan Uttryckt i 1995 års priser har ökningen varit drygt 53 procent. Utveckling av total omsättning inom turistnäringen (miljoner kronor) Löpande priser 1995 år priser Källa: Nutek/SCB Utländsk konsumtion i Sverige ökar mer än den inhemska konsumtionen Sedan 1995 har den totala omsättningen inom svensk turistnäring ökat med drygt 68 procent i löpande priser. Svenskarnas turistkonsumtion i Sverige har under perioden ökat med 52 procent i löpande priser. Under samma period har turistnäringens exportvärde, det vill säga utländska besökares turistkonsumtion i Sverige, ökat mer än dubbelt så mycket eller med nästan 120 procent i löpande priser. Total turistkonsumtion i Sverige (löpande priser i miljoner kronor) Total turistkonsumtion Svensk konsumtion Export (utländsk konsumtion i Sverige) Källa: Nutek/SCB 12

15 Turistnäringens ekonomi Både fritidsresenärer och affärsresenärer spenderar mer Svenska fritidsresenärer står för drygt två tredjedelar av svenskarnas totala turistkonsumtion i Sverige. Fritidsresenärernas andel av den inhemska turistkonsumtionen har ökat från 63 till 68 procent sedan Affärsresenärernas andel har under samma period minskat från nästan 37 till drygt 32 procent. Under 2005 ökade dock affärsresenärernas konsumtion snabbare (plus 7,4 procent) än fritidsresenärernas konsumtion (plus 5,5 procent). Svenskars turistkonsumtion i Sverige (löpande priser i miljoner kronor) Svenska hushåll Svenskt näringsliv och myndigheter Källa: Nutek/SCB Hushållens turistkonsumtion i Sverige ökar mer än hushållens totala konsumtion Svenskarnas privata turistkonsumtion i Sverige har ökat med nästan 64 procent i löpande priser sedan Under samma period har hushållens totala konsumtion ökat med drygt 45 procent i löpande priser. Hushållens turistkonsumtion i Sverige har ökat sin andel från 6 till cirka 6,8 procent av hushållens totala konsumtion mellan åren 1995 och Index för hushållens turistkonsumtion i Sverige i förhållande till hushållens totala konsumtionsutgifter (löpande priser). Index 1995 = 1 1,7 1,6 Turistkonsumtion Total konsumtion 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, Källa: Nutek/SCB 13

16 Turistnäringens ekonomi Varuinköp största utgiftsposten för turister 39 procent av de 191 miljarder kronor som svenska och utländska turister gör av med i Sverige spenderas på varuinköp som till exempel livsmedel och drivmedel. Utemåltider står för nästan 15 procent och flyget för nästan 11 procent av den totala konsumtionen. Utländska besökare köper i större utsträckning varor än den genomsnittlige turisten. Varuinköp står för drygt 47 procent av de utländska gästernas konsumtion, där gränshandelns andel är betydande. För svenska fritids- och affärsresenärer är andelen drygt 35 procent, även om svenska fritidsresenärer i kronor har störst utgifter för varuinköp. Tydligt är också att utländska turister oftare äter på restaurang än de svenska. Drygt 25 procent av deras konsumtion går till utemåltider. För svenska fritidsresenärer står utemåltider för cirka 12 procent och drygt 5 procent för svenska affärsresenärer. För svenska affärsresenärer står kommersiell inkvartering för en betydligt större andel av konsumtionen än för svenska fritidsresenärer, som i stället har en hög andel utgifter för boende i fritidshus. I statistiken ingår inte icke kommersiellt boende som inkvartering hos släkt och vänner. Fördelning av omsättning inom olika branscher 2005 (miljoner kronor) Varuinköp inkl. drivmedel Utemåltider Luftfart Inkvartering, inkl. camping Fritidshus Rekreation, kultur Paketreseprovision Taxiresor Resebyråtjänster Lokal- och fjärrtrafiktransport + charterbuss Personbilsuthyrning Sjötransport Järnvägstransport Övriga varor och tjänster Fritidsresenärer/svenska hushåll Affärsresenärer/ näringsliv och myndigheter Export/utländska besökare Källa: Nutek/SCB 14

17 Turistnäringens ekonomi Turistnäringens exportvärde ökar fortare än Sveriges totala export Sveriges totala export av varor och tjänster har haft en gynnsam utveckling under senare år och har sedan 1995 ökat med drygt 85 procent i löpande priser. Under motsvarande period har turistnäringens exportvärde, det vill säga utländska besökares turistkonsumtion i Sverige, ökat med nästan 120 procent. Turistnäringen är den enda exportnäring som skapar direkta momsintäkter till statskassan. För 2005 uppgick momsen på utländsk turistkonsumtion i Sverige till cirka 8,7 miljarder kronor. Index för turistnäringens exportvärde (utländsk konsumtion i Sverige) jämfört med Sveriges totala export (varor och tjänster), löpande priser. Index 1995 = 1 2,2 2,0 1,8 Turistnäringens exportvärde (utländsk konsumtion i Sverige) Sveriges totala export (varor & tjänster) 1,6 1,4 1,2 1,0 0, Källa: Nutek/SCB 15

18 Turistnäringens ekonomi Turistnäringens exportvärde större än personbilsexporten Turistnäringens andel av Sveriges totala export var under 2005 högre än för några viktiga varuområden. Turistnäringens exportvärde, det vill säga vad utländska besökare konsumerar i Sverige, uppgick till 62,3 miljarder under 2005 och var därmed något större än värdet av Sveriges personbilsexport. Turistnäringens exportvärde (utländsk konsumtion i Sverige) jämfört med exportvärden för några viktiga varuområden 2005 (miljarder kronor) ,3 60,7 57,8 30,6 27,5 14,0 Turistnäring Personbilar Järn & stål Trävaror Livsmedel Möbler Källa: Nutek/SCB Turism viktigast för resebyråer och researrangörer De flesta branscher berörs på något sätt av turismen. Allra viktigast är den för resebyråer och researrangörer där turismen står för 100 procent av förädlingsvärdet. För varuhandeln är motsvarande siffra cirka 6 procent. Hotell och restaurang har med drygt 16,7 miljarder kronor det högsta förädlingsvärdet i turistnäringen. Näst viktigast är varuhandeln med nästan 14 miljarder i förädlingsvärde. Att andelen turism inom hotell och restaurang inte är större än 51 procent beror på att en stor andel av besöken på restauranger görs av lokalbefolkningen som definitionsmässigt inte är turism. För att beräkna förädlingsvärdet, det vill säga produktionsvärdet minus förbrukningsvärdet, kombineras turisternas utgifter med SCB:s produktionsstatistik. 16

19 Turistnäringens ekonomi Totalt förädlingsvärde och turistnäringens andel för olika branscher 2005 (miljoner kronor) Hotell och restaurang SNI 55 Varuhandel SNI ex 50.2 Småhus, fritidshus SNI 70.2 Luftfart SNI 62 Övrig landtransport SNI person Kultur, rekreation, sport SNI 92 Resebyråer, -arrangörer SNI 63.3 Övriga tjänster SNI 74.8 Uthyrning SNI 71 Järnvägstransport SNI 60.1 Sjöfart SNI 61 85% 100% 9% 15% 4% 20% 51% 15% 7% 8% Turistnäringens andel av förädlingsvärdet 6% Källa: Nutek/SCB Turistnäringens produktionsvärde och driftsöverskott Det totala produktionsvärdet i turistnäringen uppgick till 130 miljarder kronor under Hotell och restaurang har det största produktionsvärdet med 38,7 miljarder kronor, följt av luftfarten med 20,8 miljarder, varuhandeln 20,3 miljarder och småhus, fritidshus med 12,1 miljarder kronor. Det totala driftsöverskottet för den svenska turistnäringen steg mellan 1995 och 2005 från 16,5 miljarder kronor till 21,3 miljarder kronor eller med nästan 30 procent i löpande priser. Turistnäringens driftsöverskott (brutto, miljoner kronor, löpande priser) Källa: Nutek/SCB 17

20 Turistnäringens ekonomi Turistnäringens andel av BNP större än för jordbruk, skogsbruk och fiske Turistnäringens andel av BNP har mellan åren 1995 och 2005 pendlat mellan 2,65 och 2,87 procent. Vilket visar att turistnäringens andel ligger på en konstant nivå i förhållande till den totala ekonomin. Förändringar i den övriga ekonomin påverkar dock turistnäringens andel av BNP mer än upp eller nedgångar inom själva turistnäringen. Turistnäringens andel av BNP var under 2005 större än för till exempel jordbruk, skogsbruk och fiske och nästan lika stor som för el, gas, värme och vatten. Andel av BNP för några jämförbara näringar 2005 (procent) 3,0 2,86 2,79 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 1,17 0,45 0,0 El, gas, värme, vatten Turism Jordbruk, skogsbruk, fiske Mineralutvinningsindustri Källa: Nutek/SCB Satellitkontot mäter turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning Sverige har anslutit sig till den av Förenta Nationerna internationellt vedertagna definitionen av turism. Sedan 1995 mäts turismens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige genom så kallade satellitkontoberäkningar, där den del av konsumtionen som härrör från turism från de olika branscherna i nationalräkenskaperna samlas. Satellitkontot mäter värdet av såväl svenska som utländska turisters direkta konsumtion av svenska varor och tjänster. Metoden för satellitkontoberäkning, Tourism Satellite Account (TSA) är en internationellt vedertagen metod som har tagits fram av FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) i samarbete med OECD och turistnäringens organisationer. I Sverige görs beräkningarna av Nationalräkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Nutek. I likhet med övriga nationalräkenskaper revideras tidserierna varje år, därför är tidigare tidsserier inte jämförbara med de senaste uppgifterna. 18

21 Turistnäringens ekonomi Resevalutaunderskottet minskade under 2006 Efter att ha ökat något under 2004 minskade resevalutaunderskottet igen under både 2005 och Enligt Riksbankens statistik ökade exportvärdet, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, med hela 11,7 miljarder kronor till totalt 67 miljarder kronor under Samtidigt ökade importvärdet, det vill säga svensk konsumtion i utlandet, med bara 4,4 miljarder kronor, vilket resulterade i att resevalutaunderskottet minskade med hela 7,3 miljarder kronor under Det har skett en markant förändring av relationen mellan import- och exportvärden mellan 1993 och År 1993 var värdet av importen (svensk konsumtion i utlandet) nästan 70 procent högre än exporten (utländsk konsumtion i Sverige). År 2006 hade detta gap minskat och importvärdet var endast 27 procent högre än exportvärdet. Resevalutautveckling (miljarder kronor, löpande priser) Import (Svensk konsumtion i utlandet) Export (Utländsk konsumtion i Sverige) Resevalutanetto Källa: Sveriges Riksbank Resevalutan i bytesbalansen Riksbanken framställer kvartalsvis statistik om resevalutautvecklingen. Resevalutan avser utgifter som resenärer från ett land har när de besöker ett annat land. Svenskars utgifter i utlandet är lika med import. Utländska besökares utgifter i Sverige är lika med export. Därför kan utländsk turism i Sverige betraktas som en exportnäring som vilken annan varu- eller tjänsteexporterande näring som helst. Resevalutastatistiken innehåller, förutom de direkta utgifter som resenärer har, även poster hänförliga till bland annat valutaspekulation, återväxling, internethandel och privatimport av bilar. För vissa av dessa poster gör Riksbanken korrigeringar. 19

22 Sysselsättning inom Turistnäringen Sysselsättning inom turistnäringen Snabbare sysselsättningsökning i turistnäringen Antalet sysselsatta (årsverken) i turistnäringen har ökat med nästan 35 procent eller med drygt heltidsarbeten sedan Mätt i medeltal sysselsatta har Sveriges totala sysselsättning under motsvarande period ökat med cirka 7,5 procent. Index för sysselsättningsutveckling inom turistnäringen i jämförelse med total sysselsättningsutveckling i Sverige. Index 1995 = 1. 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 Inom turistnäringen Total sysselsättning i Sverige 0, Källa: Nutek/SCB (AKU) Fler anställda i turistnäringen än i många storföretag tillsammans Antalet sysselsatta inom turistnäringen är fler än det totala antalet sysselsatta i Sverige inom följande storföretag: Volvo AB, med dotterbolag, Ericsson, Volvo Personvagnar, Skanska, Jämförelse av antal sysselsatta i Sverige Svensk turistnäring Volvo AB, med dotterbolag Ericsson Volvo Personvagnar Skanska AstraZeneca Scania TeliaSonera Atlas Copco H&M Källa: Nutek/SCB och respektive bolag 20

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2013 FAKTA OM SVENSK TURISM Innehåll Förord 3 Nyckeltal

Läs mer

Fakta om svensk turism (utdrag)

Fakta om svensk turism (utdrag) Fakta om svensk turism (utdrag) Fakta & statistik 2009 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling 4 Turism i Sverige 29 Inhemsk turism 38 Inkommande turism 44 Internationella kongresser

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2010 FAKTA OM SVENSK TURISM Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2010 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2011 fakta om svensk turism Innehåll Utmaningar och utveckling

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2014 FAKTA OM SVENSK TURISM Innehåll Förord 3 Nyckeltal

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun Juli 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 6 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till nästan 33.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Filipstad kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Filipstad kommun och Värmland Filipstad 2012

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Ökning med 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Mar Ökning med 7 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 114.000 första kvartalet. Det

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 39.000 i Västerås i juni. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Jan Ökning i januari med 13 inleddes med en gästnattsökning i januari på 13. Totalt gjordes under månaden drygt 46. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Dec Ökning också i december Gästnätterna i summerade till 44. i december (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Hotellen ökade med 12 (till 35. gästnätter)

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Okt Hotellen upp 18 i oktober Gästnätterna i summerade till nästan 67. i oktober (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med totalt 38. Hotellen

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun

HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Ljungby kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Ljungby kommun och Kronobergs län Ljungby 2012 Kronobergs

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 25 i augusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås i augusti. Det var en ökning

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Jan 53.000 gästnätter i länet i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB 166.000 gästnätter i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till 166.000 i juli,

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB 167 000 gästnätter i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 167.000 i juli.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 6 i Uppsala i oktober Det totala antalet gästnätter under oktober i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 42.200 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Aug Ökning med 4 i augusti i länet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till 145.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB gäster + 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 462.000 första

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 20 juniaugusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 136.000 i Västerås under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 9 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB gästnätter ökade 15 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 106.000 i maj, vilket

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Apr Kraftig ökning i april Påsken inföll redan i mars i år, vilket gav till resultat en kraftig ökning av månadsresultatet för april, eftersom påsken förra året inföll

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Ökning med 20 i april Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 73.000 i april, en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 21 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 21.000 i Västerås i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Feb Hotellen ökade 11 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 51.000 i februari.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Ökning med 1 i september Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 45.000 i Uppsala under september. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 31 000 gästnätter under februari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 31.000 i Uppsala under februari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 22 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 22.000 i Västerås under februari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Okt Ökning med 8 i oktober Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 52.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 35 000 gästnätter under januari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 35.000 i Uppsala under januari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Dec Hotellen ökade 9 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 47.000 i december.

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep Ökning med 8 i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i september. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Hotellen ökade med 18 i juli Gästnätterna för hotellen ökade med 18 i Uppsala län i juli. Stugbyarna ökade med 37. Men vandrarhemmen minskade kraftigt, vilket gav

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 21 i maj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås under maj. Det var en ökning med 21

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB 38 000 gästnätter under april Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 38.000 i Uppsala under april. Det var oförändrat

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Dec Ökning med 7 år Ökningen av gästnätterna i fortsatte i december och gav ett totalresultat för hela året på plus 7 i. Totalt gjordes i länet år drygt 71. övernattningar

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb 36.000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i februari. Det var oförändrat

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Mar Fortsatt ökning Gästnätterna i summerade till nästan 44. i mars (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 2 jämfört med mars. Observera

Läs mer

Fakta om. svensk turism 2015

Fakta om. svensk turism 2015 Fakta om svensk turism 2015 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs ut av Nutek Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Aug Över 7. gästnätter i augusti Gästnätterna i summerade till över 7. i augusti (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 37 jämfört med

Läs mer

Kommunala turismeffekter Helsingborg kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Helsingborg kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Helsingborg kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Helsingborg kommun 2014 Helsingborg kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014

Läs mer

Regionala turismeffekter 2013

Regionala turismeffekter 2013 Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Destination Småland Kronobergs Län Sammanfattning Länet 2013 Sverige 2013 Länets andel av riket Folkmängd (31 December 2013) 187 156 9 644 864 2%

Läs mer

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Lund kommun 2014 Lund kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism 2016 Vi stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft Tillväxtverket ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för företag i hela landet att vara konkurrenskraftiga.

Läs mer

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016

Regionala turismeffekter Skåne län Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Regionala turismeffekter Skåne län 2016 Besökarnas profil Populäraste resmålen (start och slutmål) Färdsätt Syfte med resan Boendeform (kommersiella/icke-kommersiella) Konsumtion vid vistelse Utveckling

Läs mer

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg

Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg Storstadsnatur, Kunskap driver utveckling Stockholm 23 februari 2012 Therese Lindberg 2012-03-30 1 Vår bakgrund Våra kontor 11 kontor på 9 orter Huvudkontor i Stockholm För tillväxt t i hela landet 4

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Jun Ökning med 3 första halvåret Totalt gjordes under januari-juni drygt 335. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i, vilket var en ökning med 3 jämfört

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2017 Förord Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar. Gamla förhållningssätt och

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Dec 1.036.000 gästnätter i länet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till 1.036.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan Ökning med 9 i Uppsala i januari Det totala antalet gästnätter i januari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nära 35.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Plus 9 första halvåret Gästnätterna ökade med 11 i i juni. Totalt gjordes under månaden nära 63. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar. De svenska besökarnas

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB År Gästnätterna ökade med 3 Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 1.012.000 år,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Apr Ökning i april med 6 Gästnätterna ökade med 6 i i april. Totalt gjordes under månaden nära 49. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar. De svenska

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer