Allmänna försäkringsvillkor (AF) Allianz reseskydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna försäkringsvillkor (AF) Allianz reseskydd"

Transkript

1 Allmänna försäkringsvillkor (AF) Allianz reseskydd Kunduppgifter enligt den schweiziska lagen om försäkringsavtal (VVG) Nedanstående kunduppgifter ger i översiktlig och kortfattad form en överblick över försäkringsgivarens identitet och det huvudsakliga innehållet i försäkringsavtalet (Artikel 3 i den schweiziska lagen om försäkringsavtal, VVG) Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivaren är AGA International S.A, Paris, filial Wallisellen (Schweiz), i det följande kallad AGA, med huvudkontor på Hertistrasse 2, CH-8304 Wallisellen. Vem är försäkringstagare? Försäkringstagare är Interhome AG med huvudkontor på Sägereistrasse 27, CH-8152 Glattbrugg. Vilka risker gäller försäkringen för och vad har försäkringsskyddet för omfattning? De försäkrade riskerna liksom försäkringsskyddets omfattning framgår i försäkringsbekräftelsen och de allmänna försäkringsvillkoren (AF) Vilka personer är försäkrade? På grund av det kollektivförsäkringsavtal som har slutits med försäkringstagaren garanterar AGA att de personer som anges i begäran och i försäkringsbekräftelsen erhåller försäkringsskydd samt direkt fordringsrätt i enlighet med försäkringsutbetalningen. Vilka de försäkrade personerna är framgår i försäkringsbekräftelsen och de allmänna försäkringsvillkoren (AF). Vad finns det för väsentliga undantag? Händelser som redan inträffat vid tecknandet av kollektivförsäkringen eller bokningen av resan, ellersom var kända för den försäkrade personen vid tecknandet av kollektivförsäkringen eller bokningen av resan. Händelser i samband med epidemier eller pandemier. Händelser i samband med att man deltar i äventyrliga aktiviteter genom vilka man avsiktligt utsätter sig för fara. Denna lista innehåller endast de vanligaste undantagen. Vidare undantag framgår av de allmänna försäkringsvillkoren och av den schweiziska lagen om försäkringsavtal (VVG). Hur hög är försäkringspremien? Hur hög premien är beror på de gällande försäkrade riskerna och den önskade ersättningen. Kostnaden för premien definieras i begäran och framgår i försäkringsbekräftelsen. Vilka skyldigheter har de försäkrade personerna? Att helt och hållet uppfylla sina avtalsenliga eller lagenliga anmälnings-, upplysnings- eller förhållningsplikter (till exempel omedelbar anmälan av olycksfall till AGA). Att göra allt som kan bidra till att mildra och klara upp skadan (till exempel att utfärda fullmakt åt tredje part för klarläggande av underlag och upplysningar i försäkringsfallet etc.). Denna lista innehåller endast de vanligaste skyldigheterna. Vidare skyldigheter framgår av de allmänna försäkringsvillkoren och av den schweiziska lagen om försäkringsavtal (VVG). När börjar och slutar försäkringen att gälla? Försäkringens början och slut definieras i begäran och står i försäkringsbekräftelsen. Hur hanterar AGA uppgifterna? AGA hanterar de uppgifter som framgår i avtalsunderlagen eller i uppfyllandet av avtalet, och använder den i synnerhet för bestämmandet av premie, för riskbedömning, för bearbetning av utbetalning och för statistisk utvärdering samt i marknadsföringshänseende. Uppgifterna lagras fysiskt eller elektroniskt. Om nödvändigt lämnas uppgifterna vidare till involverad tredje part, i synnerhet andra berörda försäkringsgivare, myndigheter, advokater och externa sakkunniga, i erforderlig omfattning. Utlämning av uppgifter kan också ske i syfte att avslöja eller förhindra försäkringsbedrägeri. Allmänna försäkringsvillkor (AF) AGA International S.A., Paris, filial Wallisellen (Schweiz), i det följande kallat AGA, står för de utbetalningar som listas i kollektivförsäkringsavtalet som slutits med Interhome och i detta försäkringsdokument. Dessa definieras genom de allmänna försäkringsvillkoren (AF) och kompletteras av bestämmelser i den schweiziska försäkringslagen. I Gemensamma bestämmelser för alla delar av försäkringen De gemensamma bestämmelserna för alla delar av försäkringen gäller endast såvida inga andra gällande bestämmelser finns i de särskilda bestämmelserna om de enskilda delarna i försäkringen eller tjänsterna. 1 Försäkrad person Försäkrade personer är de personer som listas på bokningsbekräftelsen eller försäkringstagarens försäkringsbekräftelse, samt alla personer som medföljer under det att försäkringen är giltig och som bor i hyresobjektet under samma tid som försäkringstagaren. 2.1 Med förbehåll för andra bestämmelser bland de särskilda bestämmelserna, för de enskilda delarna i försäkringen eller servicetjänster, gäller försäkringen i hela världen. 2.2 Interhome-reseförsäkringen gäller för den försäkrade personen under dit- och hemresan, samt under vistelsen i det bokade hyresobjektet. 2.3 Försäkringens giltighetstid är begränsad till maximalt 31 dagar och börjar med resan från hemmet. 3 Förpliktelser vid skada 3.1 Den försäkrade personen är förpliktigad att göra allt som kan bidra till att mildra och klara upp skadan. 3.2 Den försäkrade personen är förpliktigad att följa avtalsenliga eller lagenliga anmälnings-, upplysnings- eller förhållningsplikter helt (bl.a. omedelbar anmälan av försäkringsrelaterade händelser till kontaktadressen som står bland de gemensamma bestämmelserna). 3.3 Om skadan har skett på grund av sjukdom eller olycksfall ska den försäkrade personen sörja för att behandlande läkare frigörs från sin tystnadsplikt gentemot AGA. 3.4 Om den försäkrade personen begär de av AGA levererade tjänsterna gentemot tredje part måste dessa krav tillgodoses och överlåtas åt AGA. 3.5 Följande dokument måste lämnas in till AGA, till kontaktadressen som står i de gemensamma bestämmelserna (beroende på försäkringshändelse, korrespondensspråk: engelska, tyska, franska eller italienska): - Försäkringsbevis (försäkringsbekräftelse) - Bokningsbekräftelse - Avbokningskostnadsräkning i original - Biljetter (flyg-, tågbiljetter), entrébiljetter, kvitton etc. i original - Styrkta oförutsedda kostnader i original - Dödsattest - Dokument eller officiella attester som verifierar skadan (t.ex. detaljerat läkarintyg med diagnos, intyg från arbetsgivaren, polisrapport osv.). - Kopia på pass med inresestämpel - Räkningar för läkar-, läkemedels- och sjukhuskostnader samt recept i original - Räkningar för försäkrade, extra kostnader i original - Konstaterande av fakta - Anmäla som saknad hos EDA (schweiziska UD) eller den för den försäkrade personens utrikesdepartement - Bevis om försening av flygbolag. 4 Försummelse av förpliktelser Om personen med fordringsrätt försummar sina förplikelser kan AGA avslå eller minska sina utbetalningar. 5 Händelser för vilka försäkringen inte gäller 5.1 Om en händelse redan har ägt rum vid tecknande av avtalet eller vid bokning av resan eller om händelsen redan var känd av den försäkrade personen vid tecknande av avtalet eller vid bokning av resan, kan man inte göra några anspråk på utbetalningar. 5.2 Försäkringen gäller inte för händelser som föranletts av att den försäkrade personen har del i något av följande: - Missbruk av alkohol, droger eller läkemedel - Självmord eller försök till självmord - Deltagande i strejker eller oroligheter - Deltagande i tävlingar och träning med motorfordon eller båtar - Deltagande i äventyrliga aktiviteter vid vilka man medvetet utsätter sig för fara - Grov vårdslöshet eller uppsåtlig handling/försummelse AGA International S.A., Paris, filial Wallisellen (Schweiz) Hertistrasse 2, CH-8304 Wallisellen, Tel , Fax ,

2 - Brott eller övergrepp eller försök till det 5.3 Försäkringen gäller inte för aktiviteter som går att koppla till en försäkringshändelse, t.ex. återanskaffningskostnader för försäkrat lösöre eller för polisiära syften. 5.4 Nedanstående händelser och deras följder ingår inte i försäkringen: Krig, terrorangrepp, alla typer av oroligheter, epidemier, pandemier, naturkatastrofer och incidenter med nukleära, biologiska och kemiska ämnen. 5.5 Följder av händelser av myndighetsbestämmelser, t.ex. beslagtagande av förmögenhet, häktning eller utreseförbud, ingår inte i försäkringen. 5.6 Om syftet med resan är medicinsk behandling. 5.7 Om den sakkunniga (expert, läkare osv.) direkt gynnas eller är släkt, även genom giftermål, med personen. 5.8 Kostnader i samband med kidnappningar ingår inte i försäkringen. 6 Definitionen 6.1 Närstående personer Närstående personer är: - Anhöriga (make, maka, föräldrar, barn, svärföräldrar, mor- och farföräldrar och syskon) - Livskamrat samt dess föräldrar och barn - Vårdpersoner för icke medföljande minderåriga barn eller anhöriga som behöver vård - Nära vänner, med vilka man har nära kontakt 6.2 Europa Giltighetsområdet Europa innefattar samtliga stater som hör till den europeiska kontinenten, samt öar i medelhavet och Kanarieöarna, Madeira samt utomeuropeiska medelhavsländer. Den östliga gränsen norr om turkiet utgörs av Azerbadjzjan, Armenien och Georgien, samt Uralbergen. 6.3 Schweiz Giltighetsområdet Schweiz innefattar Schweiz samt Liechtenstein. 6.4 Force majeure Force majeure är skador som skett på grund av vädermässiga förhållanden så som högvatten, översvämning, storm (vindstyrka på minst 75 km/h), hagel, laviner, snötryck, klippskred, stenskott eller jordskred. Skador till följd av jordbävningar eller vulkanutbrott räknas inte som force majeurer. 6.5 Penningvärden Som penningvärden räknas kontanter, kreditkort, värdepapper, bankböcker, ädelmetaller (i form av förråd, tackor eller handelsvaror), mynt, medaljer, lösa ädelstenar och pärlor. 6.6 Resa En resa innehåller antingen en tur- och returflygning eller minst en övernattning utanför det vanliga hemmet, samt en tur- och returresa och tar maximalt 31 dagar. 6.7 Reseföretag Som reseföretag (researrangörer, resebyråer, flygbolag, biluthyrningsfirmor, hotell, kursarrangörer osv.) räknas samtliga företag som levererar resetjänster med och åt den försäkrade personen genom ett avtal. 6.8 Offentliga transportmedel Som offentliga transportmedel räknas ett fortskaffningsmedel som kör regelbundet, enligt en tidtabell och för vilket man måste lösa biljett. Taxi och hyrbil är inte offentliga transportmedel. 6.9 Fel på fordonet Fel på fordonet är alla former av plötsligt och oförutsett fel på den försäkrade bilen, till följd av elektrisk eller mekanisk defekt, som gör det omöjligt att köra vidare eller på grund av vilket det blir olagligt att köra vidare. Ett sådant fel kan också vara: Fel på däck, bensinstopp, bilnycklar inlåsta i bilen eller urladdat batteri.. Borttappad eller skadad bilnyckel eller fel bensin räknas inte som fel på bilen och försäkringen gäller inte Personolycka Som olycksfall gäller plötslig, icke avsiktlig skada på kroppen till följd av ovanlig yttre faktor Motorfordonsolycka Som olycka räknas skada på det försäkrade fordonet som orsakas av plötslig och våldsam händelse utifrån och som gör att man inte kan köra vidare eller att det blir olagligt att köra vidare. Hit hör särskilda händelser på grund av krock, kollision, vältning, fall samt sjunkning Svåra sjukdomar/svåra olycksföljder Sjukdomar eller olycksföljder betraktas som svåra om de resulterar i tidsbegränsad eller obegränsad oförmåga till arbete eller om de tvunget leder till oförmåga att resa. 7 Kompletterande klausul 7.1 Om en försäkrad person kan göra anspråk från ett annat försäkringsavtal (frivillig eller obligatorisk försäkring) begränsas täckningen till den del av AGAutbetalningen som överstiger de som täcks av den andra försäkringen. Kostnaderna ersätts totalt endast en gång. 7.2 Om AGA ändå har gjort utbetalning för samma skada betraktas de som förskott och den försäkrade personen överlåter sina anspråk mot tredje part (ansvarigförsäkring, frivillig eller obligatorisk försäkring) till AGA. 8 Preskription Fordringarna i försäkringskontraktet preskriberas två år efter att händelsen, som ligger till grund för fullgörandeplikten, har ägt rum. 9 Normhierarki De särskilda bestämmelserna för de enskilda delarna av försäkringen går före de gemensamma bestämmelserna för alla delar av försäkringen. 10 Laga domstol och tillämpbar lag 10.1 Åtal mot AGA kan väckas i domstol på orten där företaget har sitt huvudkontor eller på den schweiziska ort där den försäkrade personen eller fordringsägaren bor Som komplettering till dessa bestämmelser gäller den schweiziska lagen om försäkringsavtal (VVG). 11 Kontaktadress AGA International (Schweiz), Hertistrasse 2, Postfach, CH-8304 Wallisellen II A Särskilda bestämmelser för försäkringens enskilda delar Assistans 1 Giltighetsområde Försäkringen gäller under resan (max 31 dagar). 2 Försäkringssumma Om inte annat sägs i bestämmelserna är utbetalningarna obegränsade. 3 Försäkrade händelser och utbetalningar AGA-larmcentralen är öppen dygnet runt (samtal med larmcentralen spelas in, konversationsspråk: engelska, tyska, eller franska): Vid medicinska fall bestämmer endast AGA:s läkare om typ av och tidpunkt för åtgärder. Följande tjänster måste hur som helst begäras hos AGA-larmcentralen via telefon: 3.1 Assistans-tjänster 1 Överflyttning till närmaste lämpliga sjukhus Om den försäkrade personen insjuknar svårt eller skadas svårt under resan, eller om av läkare intygad, oväntad försämring av kroniskt lidande inträder, organiserar och betalar AGA till följd av medicinskt expertutlåtande överflyttning till närmaste sjukhus som lämpar sig för behandling. 2 Sjuktransport till ett sjukhus nära hemmet Om det krävs organiserar och betalar AGA sjuktransport hem till ett sjukhus nära hemmet som lämpar sig för behandling av den försäkrade personen. 3 Hemresa utan medicinsk eskort AGA organiserar och betalar hemresa för den försäkrade personen, utan eskort av vårdpersonal, med stöd av motsvarande medicinskt expertutlåtande och vid förutsättningar enligt II A 3.1.1, till hemmet. 4 Återresa på grund av att medresenär eller familjemedlem avbryter resan Om en medresenär, en närstående eller en medföljande familjemedlem får resa tillbaka hem eller om resan måste avbrytas av annan orsak för vilken försäkringen gäller och den försäkrade personen måste fortsätta resan själv organiserar och betalar AGA extrakostnaderna för extra-hemresa (tågbiljett 1 klass, flygbiljett Economy-klass) för den försäkrade personen eller för den försäkrade familjemedlemmen. 5 Omhändertagande av medföljande minderåriga barn Om båda föräldrar eller den enda föräldern som är med på resan måste resa hem organiserar AGA extra omhändertagandet av de minderåriga barnen som måste fortsätta resan eller återvända själva, och betalar kostnaderna för dit- och hemresa för en person som passar barnen (tågbiljett 1:a klass, flygbiljett Economy-klass). 6 Återresa på grund av att närstående person hemma, eller vikarie på arbetsplatsen, har blivit sjuk, råka ut för en olycka eller omkommit. Om en närstående person hemma eller vikarie på arbetsplatsen blir svårt sjuk, skadas svårt eller omkommer, organiserar och betalar AGA extrakostnaderna för extra-hemresa (tågbiljett 1:a klass, flygbiljett Economy-klass) för den försäkrade personen. Sidan 2 av 5

3 7 Hemresa i förtid av andra viktiga orsaker Om den försäkrade personens egendom i hemmet har blivit svårt utsatt för stöld, brand-, vatten- eller force majeureskador organiserar och betalar AGA extrakostnaderna för extra-hemresa (tågbiljett 1:a klass, flygbiljett Economy-klass) för den försäkrade personen. 8 Temporär hemfärd AGA organiserar och betalar även temporär hemfärd (tågbiljett 1:a klass, flygbiljett Economy-klass) av samma anledningar som i II A och II A för en försäkrad person (dit- och tillbakaresa). Omkostnader för den del av resan som inte utnyttjades ersätts ej. 9 Hemtransport vid dödsfall Om en försäkrad person omkommer övertar AGA kostnaderna för kremering utanför hemlandet eller merkostnader för uppfyllande av internationella överenskommelser för transport av död (minstaföreskrifter så som zinkkista eller zinksvepning) samt transport av kistan eller urnan till den försäkrade personens senaste boendeort. Avfallshantering av zinkkistan täcks också. 10 Återresa på grund av oroligheter, terrorangrepp, naturkatastrofer eller strejk Om oroligheter, terrorangrepp, naturkatastrofer eller strejk på resedestinationen bevisligen omöjliggör att man fortsätter resan eller utgör risk för liv och egendom för den försäkrade personen organiserar och betalar AGA extrakostnaderna för extra-hemresa (tågbiljett 1:a klass, flygbiljett Economy-klass) för den försäkrade personen. 11 Returresa på grund av fel på transportmedlet Om det offentliga transportmedel som har bokats eller används för resan ställs in och om man därför inte kan fortsätta resan enligt programmet organiserar och betalar AGA extra-hemresa eller försenad fortsättning på resan för den försäkrade personen. Förseningar eller omvägar för bokade eller använda offentliga transportmedel betraktas inte som inställande. Man kan inte göra anspråk vid fel på eller olyckor med privata fordon som man kör själv eller medföljer i som passagerare. 12 Konsekvenser av dokumentstöld Vid stöld av personliga dokument (pass, id-kort, biljetter och bokningsverifikationer) som utgör tillfälligt hinder för resan eller som omöjliggör återresa till Schweiz övertar AGA merkostnader för vistelse (hotell, transportkostnader på plats, merkostnader för transport) upp till maximalt EUR per händelse, förutsatt att man omedelbart gör en polisanmälan på plats. 3.2 Besöksresa Om en försäkrad person måste vistas på sjukhus utomlands i mer än 7 dagar organiserar och betalar AGA en besöksresa för högst två närstående personer till sjukhuset (tågbiljett 1:a klass, flygbiljett Economy-klass, mellanklasshotell) för upp till maximalt EUR. 3.3 AGA Servicetjänster Travel Hotline Travel Hotline står till obegränsat förfogande för den försäkrade personen under försäkringens hela giltighetstid. 3.4 Ersättning av resekostnader 1 Ersättning för kostnader för den icke utnyttjade delen av resan Om en försäkrad person måste avbryta resan i förtid på grund av en försäkringshändelse betalar AGA ut kostnaderna för den icke utnyttjade delen av resan enligt priset för det försäkrade arrangemanget. Beslutet begränsas till beloppet i försäkringsbrevet. Om det inte finns något belopp i försäkringsbrevet utbetalas maximalt EUR. Ingen ersättning betalas för kostnaderna för den ursprungliga hemresan. Utbetalning sker ej om det finns en extraförsäkring med vilken man kan göra anspråk på den upprepade resan. 2 Oförutsedda kostnader för hemresa, extra-hemresa, reseavbrott eller försenad hemresa Om en försäkringshändelse medför oväntade kostnader (taxi, telefonkostnader osv.) övertar AGA dessa merkostnader på upp till 450 EUR per person. 4 Händelser för vilka försäkringen inte gäller (komplettering till I 5: Händelser för vilka försäkringen inte gäller) 4.1 Avsaknad av samtycke från AGA-larmcentralen Om AGA-larmcentralen inte har gett sitt samtycke till tjänsterna. 4.2 Avbrott på grund av reseföretaget Om reseföretaget inte kan leverera de avtalade tjänsterna eller endast levererar delar av dem, avbryter resan eller på grund av konkreta omständigheter måste avbryta och enligt lag är förpliktigad att återgälda de icke levererade tjänsterna och/eller kostnaderna för hemresan. Till de konkreta omständigheterna, som föranlett att resan ställdes in, räknas bl.a. avrådan från det schweiziska utrikesdepartementet att resa till området. 4.3 Kostnader för ambulerande eller behandling på plats täcks inte av AGA. 5 Förpliktelser vid skada (komplettering till I 3: Förpliktelser vid skada) För att man ska kunna göra anspråk på AGA:s tjänster måste AGA-larmcentralen meddelas omedelbart vid inträffandet av händelsen eller lidandet (konversationsspråk: engelska, tyska, eller franska): B Söknings- och bärgningskostnader 1 Försäkringssumma Maximal försäkringssumma är EUR. 2 Försäkrad händelse och utbetalning 2.1 Om den försäkrade personen är saknad i utlandet (utanför den försäkrade personens hemland) eller på grund av kroppslig nödsituation behöver bli bärgad betalar AGA nödvändiga söknings- och bärgningskostnader. 2.2 Sökning och bärgning måste hur som helst begäras hos AGA-larmcentralen via telefon (konversationsspråk: engelska, tyska, eller franska): 3 Händelser för vilka försäkringen inte gäller (komplettering till I 5: Händelser för vilka försäkringen inte gäller) Om AGA-larmcentralen inte har gett sitt samtycke till sökning och bärgning. C Bagage 1 Försäkrade föremål Den försäkrade personens bagage, inklusive souvenirer som inhandlats under resan, dvs. samtliga personliga tillhörigheter som medförs på resan eller som överlämnas till ett transportföretag, och som den försäkrade personen är ägare till, är försäkrat. Försäkringen gäller i hela världen. Med undantag för den försäkrade personens hem. 3 Försäkringssummor Försäkringssumman är EUR per händelse. 4 Försäkrade händelser och utbetalningar 4.1 Vid: - Stöld - Rån (stöld under hot eller användning av våld gentemot den försäkrade personen) - Skador och förstörelse - Förlust och skador under transport på offentligt transportmedel eller - Försenad leverans av offentligt transportföretag utbetalas följande, med hänsyn till försäkringssumman: 1 Vid totalskada eller -förlust utbetalas det aktuella anskaffningsvärdet. 2 Vid delskada begränsas kostnaderna för reparation av de skadade sakerna till dagens värde. 3 Film-, foto- och videoutrustning, musikspelare (mp3-spelare, discman etc.) samt skidor, snowboard och cyklar ersätts med dagens värde. Som målvärde gäller anskaffningsvärdet minus årlig avskrivning på 20 %, med början ett år efter inköpet (amortering). 4 Filmer samt data-, bild- och ljudlagring ersätts med materialvärdet. 5 Vid försenad leverans på grund av offentligt transportföretag är ersättningen för absolut nödvändiga inköp och hyreskostnader högst 20 % av avtalad försäkringssumma. 6 För person- och fordonspapper samt nycklar är kostnaderna begränsade till nytillverkning. 7 Repor och skrapskador på cyklar ersätts med högst 120 EUR. 8 För resesouvenirer utbetalas max 180 EUR. 4.2 Vid stöld av penningvärden uppgår ersättning till max 600 EUR och vid stöld av biljetter (tågbiljetter, flygbiljetter etc.) högst Musikinstrument, sportutrustning, cyklar, barnvagnar, gummibåtar är endast försäkrade vid transport med offentligt transportföretag. 4.4 Den försäkrade personen måste betala en självrisk på 120 EUR per stöldhändelse. 5 Föremål för vilka försäkringen inte gäller 1 Motorfordon, fartyg, surfingbräda och flygplan samt tillbehör 2 Värdesaker som täcks av särskild försäkring Sidan 3 av 5

4 3 Värdepapper, dokument, affärshandlingar, biljetter och tillgodokvitton, kontanter, kredit- och kundkort, samt frimärken (undantag se II C 4.2) 4 Datorhårdvara (desktop, laptop, projektor, tillbehör, handheld etc.), mobiltelefoner samt alla typer av programvara 5 Värdeföremål som lämnats i ett fordon (låst eller olåst) 6 Saker lämnas i ett fordon eller nattetid (22:00 till 06:00) lämnas i eller på ett fordon i vilket försäkringstagaren inte övernattar 7 Ädelmetaller, lösa ädelstenar och pärlor, frimärken, handelsvaror, varuprover, saker med konst- eller samlarvärde och verktyg som används i yrket 8 Film-, foto- och videoutrustning, smycken och pälsar, så länge de befinner sig i ett offentligt transportmedel under transporten och i transportföretagets ansvarsområde 9 Glasögon mot skador och förstörelse 10 Stöld, förlust och förstörelse av penningvärden. 6 Händelser för vilka försäkringen inte gäller (komplettering till I 5: Händelser för vilka försäkringen inte gäller) Skador som kan härledas från följande täcks inte heller av försäkringen: - Försummande av allmän omsorg av den försäkrade personen - Tappa bort, förlora och lämna kvar - Lämna eller glömma saker, även under kort tid, på allmän plats utanför den försäkrade personens direkta närhet - olämplig förvaring av värdesak med tanke på dess värde (jämför: Förhållningsplikt på resor) - Pärlor och ädelstenar som faller ur sina fästen - Temperatur- och väderpåverkan, samt användningsslitage - Oroligheter, plundringar, myndighetsföreskrifter och strejker som orsakas direkt eller indirekt därav. 7 Förhållningsplikter på resan Värdeföremål som pälsar, smycken, klockor med eller i ädelmetall, ädelstenar eller pärlor, laptops samt foto-, film-, video- och ljudutrustning och tillbehör måste, om man inte bär dem på sig eller använder dem, förvaras i låst förvaring (väska, skåp, kassaskåp) i låst rum som inte är tillgängligt för allmänheten. Förvaringssättet måste hur som helst motsvara sakens värde. 8 Förpliktelser vid skada (komplettering till I 3: Förpliktelser vid skada) 8.1 Händelsens orsak, omständigheter och omfattning ska bekräftas omedelbart, i detalj, av den försäkrade personen: 1 vid stöld och rån, på den lokala polisstationen 2 vid skador på grund av transportföretaget, ansvarig tredje part eller rese- eller hotelledare 3 vid förlust eller försenad leverans på grund av ansvarigt offentligt transportföretag 8.2 Om förlusten eller skadan, som uppstått under transport av det offentliga transportföretaget, upptäcks först vid leverans i hemmet måste samtliga fakta rapporteras skriftligt inom två arbetsdagar till transportföretaget och bekräftas av detta. 8.3 Skadans omfattning ska verifieras med originalkvitton. Om detta inte är möjligt kan AGA minska eller avvisa ersättningen. 8.4 Försäkringshändelsen ska omedelbart meddelas till AGA skriftligen. Fordringen ska motiveras och verifieras. 8.5 Skadade saker ska ställas till förfogande för AGA ända tills skadefallet har klarats upp och skickas in till dem, på egen bekostnad, för bedömning. D Läkningskostnader (Private Medical) 1 Försäkrad person De personer som är försäkrade enligt I 1, såvida de inte är äldre än 80 år. 2 Försäkringssummor Försäkringssumman är EUR per fall. 3 Giltighetsområde 3.1 Försäkringen gäller under dit- och tillbaka, samt under vistelsen (totalt max. 31 dagar) i det hyrda objektet för resor i hela världen, med undantag för det land i vilket den försäkrade personen huvudsakligen bor. 3.2 Kostnaderna för läkar- och sjukhusbehandlingar under vistelsen i utlandet betalas upp till 90 dagar utöver avtalad försäkringstid, såvida sjukdomen eller olyckan skedde under den tid då försäkringen gällde. 4 Försäkringsutbetalningar AGA gör utbetalningar som tilläggsförsäkring till de laga socialförsäkringarna i staten där den försäkrade personen bor (sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring etc.) och eventuella extraförsäkringar för sjukhusvistelser i nödfall samt ambulerande behandlingskostnader i nödfall, vilka inte täcks helt av den. 4.1 Vid olycka eller sjukdom övertar AGA de kostnader som uppstår för följande medicinska tjänster i det landet där den försäkrade personen vistas, så länge som sjukvården sker av en licensierad läkare eller tandläkare eller av en person med motsvarande tillstånd: - Läkåtgärder inklusive mediciner - Sjukhusvistelse - Behandling av statligt godkänd kiropraktor - Hyra för medicinska hjälpmedel - Vid olycka, första anskaffning av proteser, glasögon, hörapparater etc. - Reparation eller byte av medicinska hjälpmedel om dessa har skadats vid olycka som kräver läkarbehandling - Transport till närmaste sjukhus som lämpar sig för behandlingen - Tandvård, till följd av olycka, upp till maximalt EUR. 4.2 Förutsatt att läkarna på AGA-larmcentralen har givit sitt samtycke i förväg, övertar AGA de behandlingskostnader som orsakats av nödsituationen, även vid vistelse på plats på privat avdelning. Samtycke till behandlingen i privat avdelning måste i alla fall begäras via telefon hos AGA-larmcentralen (samtal med larmcentralen spelas in, konversationsspråk: engelska, tyska, eller franska): 4.3 Begränsning av utbetalningen och undantag för utbetalning Om det inte finns någon sjukförsäkring och/eller olycksfallsförsäkring från försäkringskassa ersätter AGA, upp till försäkringssumman, 50 % av kostnaderna för de styrkta totalkostnaderna för sjukhus och ambulerande behandling, såvida dessa har uppstått genom sjukdom eller olycka, vilka annars skulle ha täckts av den obligatoriska delen hos schweiziska försäkringskassan eller olycksfallsförsäkringen, om det fanns en laga sjukförsäkring och/eller olycksfallsförsäkring från forsäkringskassa. Andra utbetalningar utgår inte i detta fall AGA övertar nödbehandlingskostnaderna i privat avdelning vid olycka eller sjukdom, men endast fram till den tidpunkt från och med vilken den försäkrade personen är i stånd att återvända hem, vilket endast bedöms av AGA-larmcentralens läkare Utan tidigare uttryckligt samtycke av läkarna på AGA-larmcentralen kan inget utbetalningsanspråk göras för övertagande av eller ersättning för behandlingskostnader i den privata avdelningen Samtycke till behandling i privat avdelning enligt II D 4.2 ger eller nekar läkarna på AGA-larmcentralen efter egen bedömning, i inbegripande av de lokala medicinska förutsättningarna i det aktuella landet och enligt avvägning av den medicinska nödvändigheten av behandlingen som ska genomföras. Om den försäkrade personen låter sig behandlas i en privat avdelning, trots att samtycke inte ges av läkarna på AGA-larmcentralen eller deras uttryckliga anvisning om placering i allmän avdelning, sker detta på den försäkrade personens fulla ansvar och bekostnad. 5 Försäkringshändelser Olyckor och sjukdomar för vilka ett medicinskt nödingrepp krävs. 6 Händelser för vilka försäkringen inte gäller (komplettering till I 5: Händelser för vilka försäkringen inte gäller) 6.1 Olyckor och sjukdomar som redan hade uppkommit då försäkringen hade börjat gälla, samt följder, komplikationer av dessa, samt om de blir värre eller man får återfall, särskilt också kroniska och upprepade sjukdomar, och oberoende av detta, om den försäkrade personen redan kände till dem då försäkringen började gälla. 6.2 Behandling av tand- och käkessjukdomar. 6.3 Behandling av trötthets- och utmattningstillstånd, samt nervösa eller psykiska sjukdomar. 6.4 Behandling av cancer, inklusive kontroller. 6.5 Gynekologiska, pediatriska eller allmänna kontroller (check-up). 6.6 Profylaktiska mediciner, sömntabletter, lugnande medel, vitaminer, homeopatiska mediciner, vaccinationer, reseapotek, amfetaminer, hormoner och kolosterolsänkande mediciner. 6.7 Graviditet, abort och födsel samt eventuella komplikationer och följder av födelsekontroll eller fördrivande åtgärder. 6.8 Olyckor vid körning av motorfordon för vilket den försäkrade personen inte uppfyller laga krav. 6.9 Olyckor under utövandet av hantverksyrke Olyckor vid fallskärmshoppning, samt vid framförning av flygplan och flygmaskiner Massage- och SPA-behandlingar samt skönhetsoperationer Olyckor under militärtjänst Självriskkostnader respektive självrisk för laga socialförsäkringar (sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring etc.) och eventuell extraförsäkring övertas inte. Sidan 4 av 5

5 7 Kostnadsgaranti 7.1 AGA ger kostnadsgarantier inom ramen för denna försäkring, samt efter laga socialförsäkringar (sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring etc. och liknande försäkringar i landet där den försäkrade personen bor eller har sin huvudsakliga sjukförsäkring) och eventuella extraförsäkringar för alla vistelser i sjukhus. Den försäkrade personen står i skuld till den som erbjuder tjänsten (läkaren etc.) för alla ambulerande behandlingar på plats. 7.2 Kostnadsgarantin måste i alla fall begäras via telefon hos AGA-larmcentralen (samtal med larmcentralen spelas in, konversationsspråk: engelska, tyska, eller franska): 8 Förpliktelser vid skada (komplettering till I 3: Förpliktelser vid skada) 8.1 AGA ska meddelas skriftligen direkt vid händelsen (jämför I: Kontaktadress). 8.2 Den försäkrade personen måste när som helst låta sig undersökas av företagets läkare om AGA begär det. E Upprepad resa 1 Försäkringssummor Försäkringssumman är EUR per händelse. 2 Försäkrad händelse och utbetalning 2.1 Den försäkrade personen har rätt till upprepad resa, om personen under tiden då försäkringen gällde av medicinska själv fick resa hem till följd av beslut från AGA-larmcentralen. 2.2 Den försäkrade personen erhåller ett tillgodokvitto för resan vid inträffandet av försäkringshändelsen enligt II E 2.1 till värdet av den bokade resan. Icke belastade utbetalningar för researrangemanget och ersättningar till följd av hemresa beräknas ihop med kompensationen. 3 Händelser för vilka försäkringen inte gäller (komplettering till I 5: Händelser för vilka försäkringen inte gäller) Om fordringsägarens hemresa inte ordnas av AGA-larmcentralen. 4 Förpliktelser vid skada (komplettering till I 3: Förpliktelser vid skada) För att man ska kunna göra anspråk på assitansens tjänster måste AGA-larmcentralen meddelas omedelbart vid inträffandet av händelsen eller lidandet (konversationsspråk: engelska, tyska, eller franska): F Bil-assistans 1 Försäkrade fordon Det motorfordon som den försäkrade personen använder som förare (personbilar och husbilar upp till 3,5 t, samt motorcyklar). Godkända campingvagnar och husvagnar ingår också i försäkringen. Försäkringsskyddet gäller uteslutande för händelser i följande länder: Andorra, Österrike, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Makedonien, Tyskland, Gibraltar, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien, Cypern (grekiska delen). 3 Försäkringssumma Om inte annat sägs i bestämmelserna är utbetalningarna obegränsade. 4 Försäkrade händelser och utbetalningar Samtliga bil-assistans-tjänster måste i alla fall begäras via telefon hos AGA-centralen (samtal med larmcentralen spelas in, konversationsspråk: engelska, tyska, eller franska): 4.1 Vägassistans/bogsering/bärgning 1 Om fordonet till följd av fel eller olycka inte längre kan framföras organiserar och betalar AGA för vägassistansen på plats eller för bogsering till en närliggande, lämplig verkstad. 2 Kostnaderna för bärgning vid olycka (återföring av fordonet på vägen) försäkras upp till ett värde på EUR. 4.2 Övernattning/hemresa/hyrbil Om fordonet stjäls eller om ett fel eller en olycka inte kan repareras inom 48 timmar, i närliggande, lämplig verkstad, organiserar och betalar AGA vid telefonsamtal en av de tre följande utbetalningarna: Övernattning Om bilen inte kan repareras samma dag eller om stölden gör att man inte kan resa hem eller fortsätta resan organiserar och betalar AGA maximalt två övernattningar för upp till 73 EUR per passagerare och natt. eller Hemresa Hemresa för alla passagerare till den försäkrade personens hem med offentliga transportmedel (tågbiljett 1:a klass eller flygbiljett Economy-klass, om tågresan är längre än 6 timmar). eller Hyrbil Vid händelser utomlands (utanför staten i vilken den försäkrade personen har sin huvudsakliga bostad) organiserar och betalar AGA för fortsatt resa eller hemresa med hyrbil, i maximalt 5 dagar och upp till 910 EUR. Bensinkostnader och övriga extrakostnader ersätts inte. Den försäkrade personen förpliktigar sig att uppfylla och följa hyrbilsföretagets avtalsbestämmelser. 4.3 Taxikostnader Om taxikostnader uppstår i samband med försäkringshändelse övertar AGA dessa upp till maximalt 60 EUR per händelse. 4.4 Återtransport av fordonet Om fordonet inte kan repareras inom 48 timmar organiserar och betalar AGA återtransport av fordonet som inte kan köras eller det återfunna fordonet till närmaste verkstad i den försäkrade personens hemstad. Vid återtransport övertas transportkostnaderna endast om de är lägre än fordonets dagsvärde efter den inträffade händelsen. Om fordonet inte återtransporteras till det land där den försäkrade personen huvudsakligen bor övertar AGA eventuella tullkostnader. 4.5 Återförande av passagerarna och fordonet vid förlust av den enda föraren Om föraren blir svårt sjuk, skadas svårt eller omkommer och ingen annan medresenär kan köra fordonet, organiserar och betalar AGA återförandet av de övriga passagerarna och fordonet enligt bestämmelserna i II F (hemresa) och II F 4.4 (Återtransport av fordonet). 5 Händelser för vilka försäkringen inte gäller (komplettering till I 5: Händelser för vilka försäkringen inte gäller) 5.1 Om AGA enligt II F 4: Inte i förväg har samtyckt till de försäkrade händelserna och utbetalningarna. 5.2 Utbetalningar enligt F 4.2 kan endast fordras om tidigare vägassistans eller bogsering har organiserats av AGA enligt II F Om fordonet är i ett skick som inte uppfyller kraven i trafikförordningen, eller om de av tillverkaren rekommenderade underhållsarbetena inte har utförts. 5.4 Fel och olyckor som sker på icke allmän väg eller privat väg. 5.5 Fel och olyckor som sker på förbjudna vägar. 5.6 När det handlar om ett arbetsfordon eller en hyrbil. 5.7 När händelsen har orsakats till följd av vandalism eller force majeure. 5.8 Skador på fordonet och medföljande gods, samt eventuella följdkostnader omfattas inte av försäkringen. 5.9 Kostnaderna för reparationen och reservdelarna omfattas inte av försäkringen AGA ansvarar inte för skador som orsakats av en part som fått i uppdrag av AGA att utföra tjänst. 6 Förpliktelser vid skada (komplettering till I 3: Förpliktelser vid skada) 6.1 För att man ska kunna göra anspråk på AGA:s tjänster måste AGA-larmcentralen meddelas omedelbart vid inträffandet av händelsen (konversationsspråk: engelska, tyska, eller franska): 6.2 Skador på det försäkrade fordonet, som orsakats av en person som fått uppdrag av AGA-assistans att utföra en tjänst, i samband med en försäkringshändelse, måste anmälas direkt hos den som utför tjänsten eller den som orsakat skadan. Sidan 5 av 5

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska.

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska. *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking och Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Läs mer

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Statens grupp- och individförsäkring GIF

Statens grupp- och individförsäkring GIF Statens grupp- och individförsäkring GIF Försäkringsvillkor 2015-01-01 Dnr 899-7008-14 [Titel 3] Sid 2 (20) Denna försäkringsprodukt ska tillgodose behovet av försäkringsskydd för vissa grupper eller individer

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2014

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2014 Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus Gäller från 1 januari 2014 3 Innehåll Översiktlig information...4 A Hemförsäkring...5 Var och för vem försäkringen gäller...5 Självrisker...5 Egendomsskydd...5

Läs mer

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Allmänna försäkringsvillkor 01.01.2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Mer som används vid betalning. VIKTIG INFORMATION Försäkringen omfattar avbeställningsskydd

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2013-04-01. Boendeförsäkring

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2013-04-01. Boendeförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2013-04-01 Boendeförsäkring 2 Boendeförsäkring Boendeförsäkring 3 BOENDEFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Var försäkringen gäller 5 När försäkringen gäller 5 Aktsamhetskrav

Läs mer

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil Försäkringsvillkor bil Konsument Januari 2010 Ring oss gärna på: 0770-110 220 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02 Fordonsförsäkring Försäkringsvillkor 2014-10-02 Innehåll A. Din försäkrings giltighet....5 Vilka fordon försäkringen gäller för....5 Vad ingår i försäkringen....5 Var försäkringen gäller....6 B. Trafikförsäkring....7

Läs mer

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14. [Titel 3]

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14. [Titel 3] URA-försäkring Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (19) Innehåll 1 TECKNANDE, DEFINITIONER, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Vilka försäkringar kan tecknas?... 3 1.1.1 Samlingsförsäkring...

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01 Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01, FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN 1 Allmänna villkor SJV 01:01 1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal DKV Hälsa Vårdförsäkring Vägledning och försäkringsvillkor - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal Oslo, November 2009 (N) Om detta häfte Detta häfte innehåller alla de villkor som gäller din

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2012 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring Försäkringsvillkor Resgods- och reseansvarsförsäkring Företag och organisationer Gäller fr.o.m. 1.1.2010 Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 1 1.1 Försäkrade 1 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer