Oscarsgymnasiet är en av regionens populäraste gymnasieskolor, en skola som visar på resultat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-08-12. Oscarsgymnasiet är en av regionens populäraste gymnasieskolor, en skola som visar på resultat."

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL LÄSÅRET 2014/2015

2 Välkommen! Oscarsgymnasiet är en av regionens populäraste gymnasieskolor, en skola som visar på resultat. På skolan har vi en mycket bra gemenskap både elever emellan och mellan elever och personal. Oscarsgymnasiet är en stor skola. Här finns ett stort utbud av olika program och över tusen elever. Det innebär att det händer något hela tiden och att skolan är en stor mötesplats. Vi har plats för alla intressen och här kan du utveckla dig och dina intressen under tre härliga år. Mitt i denna gemenskap mellan ungdomar, diskussioner, tankar och möten finns det en alldeles särskild plats för dig. Här kan du lära känna nya kamrater, få många nya vänner för livet och få minnen som räcker hela livet! Just din insats har stor betydelse. Det är ditt sätt att vara mot kamrater och andra, ditt sätt att visa upp dig själv i mötet med andra som är själva kärnan i vår gemensamma arbetsmiljö på Oscarsgymnasiet. Alla måste hjälpas åt för att behålla den goda stämning som råder på skolan. Du är välkommen att bli en av oss! För att nå goda studieresultat ser vi att god närvaro, arbetsro och att du är väl förberedd inför lektionerna har mycket stor betydelse. Ett äkta engagemang är också viktigt för ett bra studieresultat. På Oscars är det självklart att vi ställer upp för varandra. Det gäller både elever och personal. Vi som arbetar på Oscars ställer höga krav på oss själva. Våra lärare har bra ämneskunskaper och kan lära ut på ett bra sätt och lärartätheten är hög. Vi tycker att det är självklart att du som elev ska få vara med och tycka till om olika saker som rör dig. Du ska känna dig delaktig i planeringen av dina studier och andra saker som rör skolan. Genom att engagera dig i undervisningen, klassråd, programråd, skolkonferens, skolföreningar och elevkår kan du vara med och påverka. Vi tänker ge dig helhjärtat stöd och om du också satsar helhjärtat på dina studier, kommer din tid på skolan att ha alla förutsättningar att bli framgångsrik. Välkommen till oss! Ann-Marie Lotsengård Gymnasiechef

3 S A-Ö för elev Adressändring Om du flyttar anmäl snarast din nya adress och ev nytt telefonnummer till skolans reception samt till din mentor. Vid namnändring ska du lämna in personbevis från Skatteverket. Affischering Affischering får endast ske på anslagstavlor, godkännande och stämpel fås i Receptionen. APL På yrkesprogrammen ska 75 dagar förläggas till företag eller institutioner, så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande). APL ingår i vissa kurser. Dagar för APL är fördelade mellan årskurserna. Avbruten skoldag När du måste avbryta din skoldag, till exempel på grund av sjukdom, skall detta anmälas till lärare som du just haft i undervisning, lärare som du har vid nästa lektionstillfälle eller till din mentor. Det går också bra att meddela skolsköterskan. Bibliotek Biblioteket är öppet för skolans elever och personal under hela skoldagen. Här har du tillgång till bibliotekets resurser: böcker, tidningar, tidskrifter, databaser, internet mm. Bibliotekarierna, i samarbete med speciallärarna, hjälper till med alternativa verktyg. Brandlarm När brandlarmet utlöses skall skolan utrymmas omedelbart! Alla lärare och elever beger sig till Kikeboplanen som är återsamlingsplats. Vänta där tillsammans med din klass/grupp tills ytterligare information ges. Busskort Om du har mer än sex kilometers resväg till skolan erhåller du, efter ansökan, ett terminskort. Busskort får du till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Stulet eller borttappat busskort ersätts mot en avgift av 100 kronor. Om du glömt ditt busskort får du åka med till skolan ändå. Men hemresan får du betala själv eller ordna på annat sätt. Om förhållandena som legat till grund för din ansökan ändras så att du ej längre har rätt till busskort skall du omedelbart återlämna detta till skolans reception. Om du har erhållit busskort genom vilseledande uppgifter kommer återkrav att göras för varje månad du haft busskort samt en expeditionsavgift på 300 kronor att tas ut. Café På Oscarsgymnasiet finns ett café med hälsoprofil. Här kan du köpa smörgåsar, kaffe/te, kalla drycker mm. Caféets öppettider är måndag-torsdag 08: och fredagar 08:00-14:00. I caféet arbetar Britt och Carola.

4 Dexter Alla elever får en inloggning i Dexter där du bland annat kan se din studieplan och göra olika val. Elevskåp Varje elev får ett skåp för förvaring av böcker, skrivmateriel, ytterkläder mm. Till skåpet får du själv skaffa ett hänglås. I samband med att du kvitterar ut ditt skåp godkänner du också att rektor har rätt att öppna skåpet vid misstanke om att otillåtna föremål finnsdär. Förvara aldrig värdesaker i skåpen. Skolan ansvarar ej för innehållet i dessa. Elev ska tömma sitt skåp inför läsårets slut och om detta ej sker tömmer skolan skåpet och slänger dess innehåll. Elevinflytande Varje vecka träffar du din mentor på en schemalagd mentorstid. På mentorstiden får du information om kommande aktiviteter och klassen kan tillsammans med mentor diskutera frågor som är av intresse för klassen. Klassråd För varje klass i gymnasieskolan finns ett klassråd. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och deras mentorer. Klassrådet är en del av skolans pedagogiska och demokratiska verksamhet. Klassrådet behandlar frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. Klassråd skall alltid hållas första veckan i varje månad, samt vid behov. Det är mentorn/mentorerna som har det allmänna ansvaret för klassen och därmed också för klassrådsverksamheten. Klassrådsverksamheten förläggs normalt till mentorstid. Programsamråd Klassrådsrepresentanter för ett program träffas kontinuerligt tillsammans med lärarrepresentanter från programarbetslaget för att diskutera saker som rör programmet. Elevkår/Elevkårsstyrelse Elevkårsstyrelsen är utsedd av elevkåren genom val och har till uppgift att samla upp önskemål och förslag från eleverna och den enhetsvisa skolkonferensen samt sprida information till eleverna i frågor, som berör skolans verksamhet. Enhetsvis Skolkonferens Den enhetsvisa Skolkonferensen är ett organ för att behandla vissa frågor som är av stor betydelse för eleverna inom sektorn och för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan rektor, personal och elever. Programråd Programråd finns för yrkesprogrammen. Rektor, lärare, politiker, elever, fackförbund, arbetsgivare/närlingsliv träffas och diskuterar APL-frågor och upplägg av programmet. Elevhälsoteam På skolan finns ett elevhälsoteam bestående av skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt speciallärare.

5 First Class Skolans system för mailkontakt heter First Class. Alla elever får en egen inloggning i First Class. På First Class läggs ut information om tex val, temadagar, enkätundersökningar och vidare studier. Fusk Fusk är förbjudet! * Om elev fuskar på ett prov (t.ex; boken ligger öppen, fusklappar används, mobiltelefonen används o dyl) ogiltigförklarar läraren provet. Eleven får ett streck på provet. * Om en elev fuskar på en inlämningsuppgift är det läraren som bedömer fuskets omfattning. Är hela arbetet taget/kopierat får eleven ett streck på uppgiften. Om delar av uppgiften är taget/kopierat avgör läraren i vilken utsträckning detta ska påverka betyget dels på uppgiften ifråga, dels på kursen som helhet. * Trepartssamtal mellan lärare, elev och rektor ska genomföras innan beslut om konsekvenser (se ovan) av påvisat fusk fattas. Förälder till omyndig elev informeras. Hemsida Oscarsgymnasiet har en egen hemsida: Hittegods Lämna in upphittade saker till receptionen. Har du tappat något så fråga i receptionen om det har kommit in. Efter 14 dagar skickas allt av värde till polisens hittegodsavdelning. Kvarglömda kläder som inte hämtats ut efter terminens slut skänks till välgörenhet. Övriga saker kastas efter terminens slut. Intern-TV På skolans intern-tv annonseras viktig information. Vill du själv få ut ett meddelande vänder du dig till receptionen. Kurator Oscarsgymnasiets kurator Angeliki Dimou arbetar på skolan varje dag mellan kl Angeliki är en del av skolans elevhälsoteam. Du kan vända dig till kuratorn om du t e x. vill * prata om din skolgång eller egna bekymmer * ha information om studiebidrag och inackorderingsbidrag Kursbyte Byte av kurs får endast ske efter kontakt med studie- och yrkesvägledare. Ledighet under terminstid Vi är restriktiva med att bevilja ledighet under terminstid. Det finns ett stort antal ledighetsveckor under ett läsår. Ledighet i samband med nationella prov kan inte rekommenderas. Ledighet utöver lov har många gånger visat sig medföra problem att klara studierna. I de fall ledighet tas ut görs detta under förutsättning att kunskaper tas igen. Längre ledighet kan medföra att elevens studiemedel dras in. Mentor beviljar ledighet för högst tio dagar/läsår. Blankett för ledighetsansökan finns på hemsidan och kan även hämtas hos din mentor eller i receptionen. Du lämnar ifylld ansökan till din mentor som själv beslutar om ledigheten eller lämnar blanketten vidare till rektor. Blanketten ska lämnas in i god tid före önskad ledighet.

6 Lärarfrånvaro Grundregeln för varje klass/grupp är att alltid gå till lektionen. I regel kommer nödvändiga instruktioner från receptionen. Information om lärares frånvaro kan också ske via annan lärare. Det kan inträffa att lärare på grund av särskilda omständigheter inte infinner sig till lektionens början. Klassen/gruppen väntar i så fall tio minuter och skickar sedan någon till receptionen för att få information. Resten av klassen/gruppen stannar kvar vid klassrummet till dess information erhållits. När lärare är borta kommer i möjligaste mån alltid en vikarie och sätter igång lektionen. När elever blir friställda från lektioner är syftet att den tiden skall användas till studier på StudieXtra eller i biblioteket. Läroböcker och skrivmaterial Skrivmateriel delas inte ut till elever utan du måste själv skaffa dig ditt skrivmateriel. När undervisande lärare har sin klass eller undervisningsgrupp första lektionen på terminen, delar han/hon ut böckerna i sitt ämne/kurs. Böckerna kvitteras av eleverna. Eleverna uppmanas att ej skriva namn eller anteckna i läroböckerna. Elev kan köpa lärobok till inköpspris + moms, (kontakta Ing-Mari på expeditionen). Borttappad eller förstörd bok ersätts av eleven faktureras med inköpspriset (moms 6%). Läsårstider Hösttermin Vårtermin Studiedagar Lovdagar Mentor Rektor utser mentor för klassen. Mentorn har huvudansvaret för olika elevstödjande aktiviteter och ansvarar för den schemalagda mentorstiden. Mentorstiden är obligatorisk för eleverna. I uppgiften ingår också att främja trivsel och gott kamratskap i klassen och stötta eleverna med råd och hjälp. Mentor samarbetar med skolledningen och elevhälsan och ansvarar för att klassråd och närvarokontroll fungerar. Mentor inbjuder även in till ett utvecklingssamtal varje termin. Närvaroplikt Du har skyldighet att infinna dig punktligt till lektioner och närvara vid alla aktiviteter enligt gällande schema. God närvaro i undervisningen är avgörande för goda studieresultat. Hög frånvaro är ofta första tecknet på att något inte fungerar för dig som elev. Om du har hög frånvaro är det viktigt att du pratar med din mentor eller annan personal på skolan om orsaken till frånvaron så att vi kan hjälpa dig. Olycksfallsförsäkring Du är genom skolans försorg olycksfallsförsäkrad under både skoltid och fritid i försäkringsbolaget Protector.

7 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns på hemsidan och det är viktigt att du läser den. Du kommer att gå igenom planen tillsammans med din mentor på mentorstid. Det finns också en Likabehandlingsgrupp på skolan. Om du vill komma i kontakt med gruppen vänd dig till kuratorn. Vi är varandras arbetsmiljö. På Oscarsgymnasiet har vi bestämt oss för att acceptera varandra för de personer vi är. Vi lyssnar och visar respekt för varandra. Den känslan finns i väggarna på vår skola och den är vi rädda om! Prov och omprov Om du är sjuk eller beviljats ledighet, ges du möjlighet att göra prov vid annat tillfälle (vilket då räknas som prov 1). Elev som beviljats ledighet informerar själv provgivande lärare. Elev som uteblir från provtillfället utan att ange godtagbar orsak har förverkat rätten att genomgå prov vid annat tillfälle. Prövning Elever som genomfört en kurs med betyget F eller fått ett S har rätt att göra en prövning på kursen. Du hämtar blankett för prövning i receptionen. Den lärare som av rektor utses att ansvara för prövningen tar första kontakten med elev som ska göra prövning. Därefter ansvarar prövande elev för kontakten med prövande lärare. Vid prövningen gäller alla betygsnivåer. Reception Skolans reception är belägen i anslutning till expeditionen. I receptionen kan du få hjälp med schemafrågor, busskort, blanketter mm. Rökning Tack för att du inte röker inom skolans område. Rökning kan orsaka astmaanfall för de som är allergiker. Detta är även förbjudet enligt Tobakslagen. Schema Du kommer att ha olika schema under hösttermin och vårtermin och i samband med terminsbyte får du ett nytt schema av din mentor. Du hittar även schemat på hemsidan och kan om du vill få en inloggning till schemaappen Skola24 där du kan se ditt personliga schema. Mer information om appen kan du få av din mentor. Sjukanmälan av elev Om du blir sjuk gör du en sjukanmälan på tel och uppger personnummer. Du sjukanmäls då automatiskt i vårt datasystem. För att duinte ska få oanmäld frånvaro är det viktigtatt du sjukanmäler dig senast kl Du som målsman har fram till att ditt barn fyller 18 år möjlighet att få ta del av ditt barns närvaro/frånvaro och får då, via mail, meddelande om när ditt barn är frånvarande från skolan. Mer information om hur du anmäler dig till tjänsten får du via ditt barns mentor i samband med den föräldrainformation som äger rum tidigt på höstterminen.

8 Skolläkare Skolläkaren heter Birgitta Torstensson. Tidsbokning sker genom skolsköterskorna. Skolpsykolog Tidsbokning sker genom skolsköterska eller kurator. Skolrestaurang Skolrestaurangen börjar servera mat kl och stänger kl Matsedlar finns på I matsalen serverar vi dagligen två olika dagens rätt, dagens vegetariska, samt fläskfri kost. Vi värnar om miljön och använder oss därför i allt större utsträckning av klimatvänliga och närproducerade produkter. Du som behöver specialkost lämnar intyg till skolsköterskan och är välkomna in i köket för att få Din mat. Vi strävar efter en trivsam miljö i matsalen och hoppas att Du hjälper oss med detta. Vi som arbetar i köket är: Douglas, Christine, Sara, Marie, Amila, Fadila, Eva och Ulrika. Skolsköterskor Tillsammans med övrig personal arbetar skolsköterskorna för att elever ska må bra och känna trivsel i skolan. Den enskilde elevens behov står i fokus och skolhälsovården arbetar under sekretess. På Oscarsgymnasiet finns två skolsköterskor. Om du går på något av programmen EK, FT, GS, IM, LÄRLING, RL samt SA ska du i första hand ta kontakt med Mairon Svensson. Går du på något av programmen EE, ES, IN, NA, TE, VF eller VO tar du i första hand kontakt med Helena Wallman. Skolsköterskorna kan nås via mail eller telefon och har öppen mottagning dagligen. Skolhälsovården arbetar i första hand med förebyggande hälsovård. Under ditt första år på Oscarsgymnasiet kommer du att kallas till ett hälsosamtal. Skoltid utanför lektionstid På skoltid utanför lektionstid kan du vara i det läsrum som finns i anslutning till biblioteket och där det finns tillgång till datorer. Du kan också vara i de studieceller som finns i vissa längor, i centralkapprum och entréhall eller på StudieXtra som finns i länga 10. Studiebidrag Elever får studiemedel till och med vårterminen det året de fyller 20 år. Studiebidraget betalas ut från september t.o.m juni (10 gånger/år). För att få studiemedel måste man enligt studiestödslagen studera på heltid. Om du har hög frånvaro kan detta medföra att ditt studiemedel dras in. Studie- och yrkesvägledning Välkommen till Studie- och yrkesvägledningen (SYV) på Oscars. Vi finns till för dig i de valsituationer som du kommer att stå inför både när du profilerar ditt program och när du är på väg från oss i gymnasieskolan eller från komvux till arbete eller vidare studier. Om du får problem med dina studier på Oscars försöker vi tillsammans med din mentor och eventuellt övrig elevhälsopersonal stötta dig. Om du känner dig osäker och har frågor som till exempel: Har jag valt rätt? Kan jag ångra mig? Vad innebär utbildningen? Kommer jag att få jobb? Klarar jag det här? Orkar jag tre år till? så är du välkommen att kontakta någon av oss SYV-are.

9 Gymnasieskolans SYV hittar du på andra våningen i länga B (där Vård- och omsorgsprogrammet finns). SYV för Komvux och VO-programmet finns i länga 6. Du når oss också via telefon eller First class. Struktur på gymnasiet Alla studier på gymnasieskolan är uppdelade i kurser. Du kommer att behöva göra ett antal val under årskurs 1 och 2. Inför dessa val får du information av din mentor samt av Studie- och yrkesvägledare. Du får betyg efter varje kurs efter en sexgradig skala: A-F. Du ska uppnå 2500 poäng oavsett vilket program du går på. Detta innebär att du inte kan avbryta en kurs för då kommer du inte upp i den nödvändiga totalpoängen. Du kan se din individuella studieplan och satta betyg i Dexter. Studieuppehåll eller avbrott av studier Om du önskar göra studieuppehåll eller avbryta dina studier under ett läsår måste du kontakta studie- och yrkesvägledare eller din rektor. Ansökan görs på särskild blankett. StudieXtra är till för elever som: * behöver hjälp inför prov * siktar på högre betyg * vill ha en lugn studiemiljö * vill studera på egen hand * vill ha läxhjälp * vill söka information till sina arbeten * vill ta igen missade lektioner På StudieXtra arbetar eleverna i sin egen takt, på eget ansvar och på ej schemalagd tid. StudieXtra är öppet dagligen och bemannat större delen av skoldagen. Uppsamlingsprov Har du varit sjuk eller haft beviljad ledighet vid ett provtillfälle ges du tillfälle att genomgå provet vid ett uppsamlingsprov. Dessa genomförs vissa tisdagar mellan 15:30-17:00 i aulan. Eleven avtalar med läraren när omprovet ska göras, läraren anmäler sedan eleven till aktuellt uppsamlingsprov. Elev som uteblir från uppsamlingsprovet utan giltig anledning har förverkat rätten att göra provet vid annat tillfälle. StudieXtra StudieXtra är en extra resurs utöver den hjälp som elever kan få av undervisande lärare och speciallärare i samband med lektionstid.

10 KONTAKTER: ADRESS HEMSIDA Stengatan 21, OSKARSHAMN RECEPTION Öppettider: måndag fredag Telefon: E-post: GYMNASIECHEF Ann-Marie Lotsengård, tfn REKTORER Ann-Marie Lotsengård, ES tfn Bengt Bobeck, EE, IN, NA, TE, VF tfn Carina Boman, GS IM, RL tfn Niclas Hammar, BA, EK, FT, SA, LÄRLING tfn Richard Berkeby, VO, KOMVUX, SFI tfn STUDIE- OCH Birgitta Hollertz, EE, ES, IN, NA, TE, VF tfn YRKESVÄGLEDARE Anders Håkansson, BA, BF, FT, LÄRLING, SA tfn (med antagningsansvar) Patrick Williamsson, GS, IM, RL, HA tfn Annette Diener, KOMVUX, VO tfn SKOLKURATOR Angeliki Dimou, tfn SKOLSKÖTERSKOR Mairon Svensson, tfn Helena Wallman, tfn

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen.

Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Information från A till Ö Adressändring Du ska snarast anmäla ändring av adress och/eller telefonnummer till receptionen. Affischering Affischering får endast ske på särskilt anvisade anslagstavlor och

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2014/2015 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Elevhandbok Läsåret

Elevhandbok Läsåret Elevhandbok Läsåret 2015 2016 www.partillegymnasium.se Varmt välkommen till Partille Gymnasium På Partille Gymnasium vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete.

Innehållet i detta häfte sammanfattar en del av den information om arbete, rutiner och regler som ingår i förutsättningarna för läsårets arbete. Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium, till stora delar en fräsch och nyrenoverad skola. Målsättningen för skolan är att du tillsammans med skolans lärare och övrig personal

Läs mer

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret

Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret Välkommen till AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM läsåret 2017-2018 Detta informationshäfte ger en kortfattad information om Akademi Båstad gymnasium. Syftet är att ge information om vår verksamhet och även tydliggöra

Läs mer

Information till elever och vårdnadshavare

Information till elever och vårdnadshavare Information till elever och vårdnadshavare Läsåret 2016/2017 Välkommen till Vimmerby gymnasium! Vi hälsar dig välkommen till dina studieår vid Vimmerby gymnasium. Målsättningen för skolan är att du tillsammans

Läs mer

Elevhandbok Läsåret

Elevhandbok Läsåret Elevhandbok Läsåret 2016 2017 www.partillegymnasium.se Varmt välkommen till Partille Gymnasium På Partille Gymnasium vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan

Läs mer

Elev- och föräldrainformation

Elev- och föräldrainformation Elev- och föräldrainformation Läsåret 2016/17 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16

Elev- och föräldrainformation. Läsåret 2015/16 Elev- och föräldrainformation Läsåret 2015/16 Innehåll Innehåll... 2 Personal... 4 Studie- och yrkesvägledare... 4 Skolkurator... 4 Skolhälsovård... 4 Specialpedagogen... 4 Läsårstider, avslutningar och

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2013/2014. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2013/2014 Välkommen Hjärtligt välkommen till oss! Kungshögaskolan en del av Mjölby gymnasium Kungshögaskolan en attraktiv skola som skapar

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION OKTOBER 2015 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium

Elevens 2013/2014. S:t Martins Gymnasium Elevens 2013/2014 S:t Martins Gymnasium APL... 2 Arbetsplan... 3 Betyg... 3 Beviljad frånvaro... 3 Borttappade/stulna föremål... 3 Brandlarm... 3 Datoranvändning... 3 Droger... 4 Elevinflytande... 4 Elevråd...

Läs mer

Elevinformation A-Ö 1

Elevinformation A-Ö 1 Elevinformation A-Ö 1 Kontakt Adress: Postgatan 5, 411 13 Göteborg Telefon: 031-65 25 30 Hemsida: www.rytmus.se Skolans öppettider Ordinarie skoldagar: 08:00 17:00 Torsdagar även kvällsöppet: 17:00 20:00

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

LÄSÅRET 2016/2017. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2016 Vt. 11 januari 16 juni 2017

LÄSÅRET 2016/2017. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2016 Vt. 11 januari 16 juni 2017 LÄSÅRET 2016/2017 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2016 Vt. 11 januari 16 juni 2017 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 16 Lovdag 9/1, 10/1, 26/5 och 5/6 2017 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Välkommen till Balder

Välkommen till Balder Välkommen till Balder 1 Innehåll Sidnummer: 3-4. Att börja gymnasiet 5. Vision 6. Program på Balder 7-12. Var hittar man information 13. Fritid 14. Baldergymnasiets ledning 15-20. Ordningsregler 21-22.

Läs mer

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17

Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Kungsgårdshandboken för Språkintroduktion 2016/17 Innehåll 1. Inledning Språkintroduktion 2. Närvaro 3. Elevhälsa 4. Betyg och bedömning 5. Elevdemokrati 6. IKT 7. Ordningsregler 8. Kontaktuppgifter Välkommen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2012/2013 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8.

De Geerhandboken. Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. De Geerhandboken Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. ELEVDEMOKRATI 7. IKT 8. ORDNINGSREGLER 9. KONTAKTUPPGIFTER Under uppdatering, se hemsida istället

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare

VIKTIGT ATT VETA. För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VIKTIGT ATT VETA För dig som studerar på Komvux i Eskilstuna genom en annan utbildare VERSION Januari 2016 Välkommen till Komvux! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos en annan

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2010 2011

Elevhandbok Läsåret 2010 2011 Elevhandbok Läsåret 2010 2011 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium! På Porthälla vill vi att eleven skall synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 Anderstorpsskolan Välkommen till Anderstorpsgymnasiet Läsåret 2015/2016 Elevinformation Åk 1-4 www.anderstorpsskolan.se På hemsidan hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Information till dig som skall börja på Nösnäsgymnasiet

Information till dig som skall börja på Nösnäsgymnasiet Information till dig som skall börja på Nösnäsgymnasiet läsåret 2015-2016 Välkommen till Nösnäsgymnasiet Vår skola Nösnäsgymnasiet är beläget i en av västkustens vackraste delar med lummig grönska runt

Läs mer

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information

Lärvux. Information till elever KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN. på Särskild Utbildning för Vuxna INNEHÅLL. Lärvux 2 Praktisk information KOMVUX MALMÖ SÖDERVÄRN INNEHÅLL Lärvux 2 Praktisk information 3 Personal 4-5 Praktisk information 6 Elevrådet 6 Så här vill vi ha 7 det Etiska regler 7 Information om försäkring vid skada 7 Biblioteket

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Elevhandbok 15/16 GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

AKALLA GRUNDSKOLA

AKALLA GRUNDSKOLA AKALLA GRUNDSKOLA 2015 16 INFORMATION TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER Kontakt SÅ HÄR NÅR DU OSS PÅ AKALLA GRUNDSKOLA: Telefon...08-508 45 100 Sveaborgsskolan...08-508 45 595 Mail...akallagrundskola@stockholm.se

Läs mer

Information för elever och vårdnadshavare vid

Information för elever och vårdnadshavare vid Information för elever och vårdnadshavare vid Elsa Brändströms skola Läsåret 2017-2018 1 Innehållsförteckning Välkommen till Elsa Brändströms skola 3 Läsårstider 4 Kontaktuppgifter 6 Rutiner och information

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2015-08-18 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2015/2016 2015-08-18 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå

Välkommen till Vuxenutbildningen. Yrkesstudier på gymnasial nivå 2018 Välkommen till Vuxenutbildningen Yrkesstudier på gymnasial nivå Välkommen till vår skola! Vi är glada att ha dig här och hoppas att du kommer att lyckas bra med dina studier. För att hjälpa dig har

Läs mer

De Geerhandboken 2015/16

De Geerhandboken 2015/16 De Geerhandboken 2015/16 Innehåll 1. INLEDNING 2. NÄRVARO 3. ELEVHÄLSA 4. BETYG OCH BEDÖMNING 5. GYMNASIEEXAMEN 6. IKT 7. ORDNINGSREGLER 8. KONTAKTUPPGIFTER Välkommen till De Geergymnasiet! Vår målsättning

Läs mer

Välkommen till Anderstorpsskolan!

Välkommen till Anderstorpsskolan! orpsskol an Gymnasiekontoret SKELLEFTEÅ KOMMUN Anderstorpsskolan Läsåret 2013/2014 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Välkommen. till MILNERGYMNASIET. Läsåret 2014/2015. Hantverksprogrammet Florist. Hantverksprogrammet Frisör. Vård- och Omsorgsprogrammet

Välkommen. till MILNERGYMNASIET. Läsåret 2014/2015. Hantverksprogrammet Florist. Hantverksprogrammet Frisör. Vård- och Omsorgsprogrammet Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Välkommen till MILNERGYMNASIET Läsåret 2014/2015 Hantverksprogrammet Florist Hantverksprogrammet Frisör Vård- och Omsorgsprogrammet Att arbeta med och för människor

Läs mer

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan

Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18

Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016. Uppdaterad 20015 08 18 Elevhandbok LÄSÅRET 2015/2016 Uppdaterad 20015 08 18 Välkommen till Hörby Yrkesgymnasium! I denna handbok finns en hel del nyttig information om olika begrepp och annat inom skolan som kan vara bra att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN

VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen. Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN ! VÄLKOMMEN TILL Mimers Hus Vuxenutbildningen Våren 2017 VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA BÖRJA STUDERA VID VUXENUTBILDNINGEN! Administration 2:a våningen Expeditionen: 0303-23 83 40 Skol-administratör Ann-Britt

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Information till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Brynässkolan F-5 Fridhemsskolan F-6 Hemlingby skola F-3 Sörbyskolan F-6 Vallbacksskolan 6-9 Läsåret 2015/2016 VISION Trygga elever

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2016/2017 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Matteusskolan 2014-08-07 Välkommen till Matteusskolan Läsåret 2014/2015 stockholm.se Sida 2 (10) Innehåll Läsårsdata 2014/2015 4 2014 4 2015 4 Att anslå hemma 5 Sjukanmälan

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning

Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning Information Om studier på KOMVUX Birgittaskolans vuxenutbildning HÖSTTERMINEN 2016 Komvux från a ö VÄLKOMMEN till Komvux Birgittaskolans vuxenutbildning På Birgittaskolans vuxenutbildning finns följande

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

A B C INFORMATION, POLICY OCH REGLER FÖR OSS PÅ SKOLAN

A B C INFORMATION, POLICY OCH REGLER FÖR OSS PÅ SKOLAN MALGOMAJSKOLANS A B C INFORMATION, POLICY OCH REGLER FÖR OSS PÅ SKOLAN Reviderad 2015-08-05 ANSLAGSTAVLOR Affischering sker på därför avsedda anslagstavlor. Annonsering ska godkännas av rektor. APL Arbetsplatsförlagt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX

VÄLKOMMEN TILL KOMVUX 2015/16 VÄLKOMMEN TILL KOMVUX I LUND Anteckningar Välkommen till Komvux i Lund! Vi är en skola som erbjuder många utbildningar. Här studerar elever i olika skolformer: på grundläggande och gymnasial nivå,

Läs mer

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22 ATT GÅ I DALSKOLAN www.tyreso.se/dalskolan 1 2014-08-22 Innehållsförteckning Välkommen till Dalskolan sid 3 ELEVINFLYTANDE Klassråd Elevråd Matråd, andra råd Friends Trivsel ORGANISATION Utvecklingssamtal

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer