Nyhetsbrev Performa Global

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev Performa Global 2009-07-20"

Transkript

1 Nyhetsbrev Performa Global Hej och välkomna till vårt andra nyhetsbrev för fonden Performa Global. Vi vill med det här nyhetsbrevet informera om vad som händer i fonden Performa Global och ge en uppdatering på fondens avkastning mellan de officiella kurstillfällena. I det här nyhetsbrevet inleder vi också en artikelserie som syftar till att ge en djupare förståelse för Performa Globals investeringsprocess och den forskning som ligger till grund för denna. Vi startar med värdestrategier och en introduktion till behavioural finance. Avkastning t o m 30/ Utveckling Performa Global sedan årsskiftet Indexerad utveckling jun-2009 Sedan årsskiftet: Sedan start*: Utveckling Performa Global: +2% +30% -29% *Fonden startade Så här långt i juli har fondens innehav indikativt gått upp ca +1.6 procent (30/6-16/7). Nästa handelskurs sätts den 31/7 och är beroende av innehavens utveckling fram till dess. Förklaring till avkastningssiffror: Siffrorna i grafen motsvarar den genomsnittliga avkastningen för fondens investerare efter alla avgifter. Notera att avgiften för varje enskild kund varierar beroende på när kunden investerade i fonden och därför är ovan siffror enbart en indikation på varje enskild kunds avkastning. För mer information se fondens faktablad och informationsbroschyr på

2 Aktuellt i fonden Senaste månaden har återigen präglats av viss oro på de finansiella marknaderna. Detta har även präglat Performa i viss utsträckning även om det också har funnits en hel del glädjeämnen. Fordonstillverkaren Spartan motors har haft en jobbig månad efter att de missat en order på militärfordon till den amerikanska armén. Svenska SSAB och PA resources är två bolag som också hade en dålig kursutveckling under juni månad. Sett till hela året har dock alla dessa tre bolag gett positiva bidrag till fonden. Månadens glädjeämnen hittar vi betydligt längre österut i Japan där elektroniktillverkaren Maruwa och kirurginstrumenttillverkaren Aloka tillhör fondens vinnaraktier. Den svagare svenska kronan har fortsatt lägga sordin på stämningen efter att riksbanken oväntat sänkte styrräntan. Sett till hela året har ändå kronan varit tämligen oförändrad. Vi känner oss fortsatt trygga i att hedga fondens utlandsinvesteringar. I slutet av nyhetsbrevet finns det lite mer information om fondens valutastrategi. På vår hemsida finns mer information om vilka de tio största bolagen är samt vilka länder och sektorer fonden investerar i. Värdestrategier och behavioural finance Redan 1934 argumenterade den moderna investeringsanalysens grundare Benjamin Graham och David Dodd att s.k. värdestrategier, på lång sikt, ger bättre avkastning än traditionella aktieindex. Sedan dess har åtskilliga akademiska studier bekräftat deras påstående. Performa Global är en fond med en utpräglad värdestrategi och i detta nyhetsbrev tänker vi belysa vad värdestrategier är och varför dessa historiskt har levererat en markant bättre avkastning än traditionella aktieindex. Vi kommer även att göra en introduktion till ett fascinerande område som kallas för behavioural finance och vars lärdomar utgör grundbulten i Performa Globals investeringsprocess. Behavioural finance kombinerar erfarenheter och forskning från olika discipliner såsom psykologi, sociologi, neurovetenskap, beteendevetenskap och ekonomi. Till skillnad från traditionell finansiell teori, som antar att människan är helt rationell i alla avseenden, så utgår behavioural finance från hur människor faktisk beter sig. En stor mängd forskning inom ovan nämnda vetenskaper tyder på att den fullkomligt rationella individen, homo economicus, enbart existerar i textböckerna. Forskningen visar istället att människor, som individer och i grupp, inte är helt rationella. Ekonomiska modeller som utgår från rationalitet ger därför inte en realistisk beskrivning av verkligheten, vilket stämmer väl överens med erfarenheter från verkligheten. I en värld som befolkas av fullkomligt rationella individer ska exempelvis ekonomiska och finansiella bubblor inte förekomma. Likväl observerar vi bubblor i praktiken. Behavioural finance har växt som en motreaktion till det klassiska tänkandet och tar istället avstamp i investerares och finansanalytikers psykologi och hur de fattar finansiella beslut. På detta vis kan vi bättre förstå den verklighet vi observerar och förklara hur och varför omständigheter som bubblor faktiskt kan uppstå.

3 Den traditionella finansiella teorin är idag fortfarande den dominerande läran bland ekonomer men behavioural finance har fortlöpande flyttat fram sina positioner under senare år. Senaste tidens erfarenheter kommer säkerligen leda till att denna utveckling fortsätter. Från behavioural finance lär vi oss att nyckeln till att förstå de finansiella marknaderna ligger i att förstå hur investerare faktiskt tänker och agerar. Värdestrategier: Att investera i billiga aktier. Grunden i värdestrategier är att skilja på en akties pris och dess värde. Som ett exempel kan vi tänka oss ett företag som enbart har en aktie. Företaget har inga skulder och dess tillgångar består av en kassa på 100 kronor. Värdet på företagets aktie är 100 kronor och i ekonomiska termer brukar detta kallas för aktiens substansvärde (eng. book value). Priset på aktien bestäms däremot av utbud och efterfrågan, d.v.s. det pris en köpare och en säljare kommer överens om vid en affär. Den viktiga poängen är att priset påverkas av en mängd olika faktorer utöver värdet. Aktiens marknadspris kommer därför generellt inte att vara lika med aktiens värde. För att ta ett exempel, låt oss leka med tanken att vårt lilla företags tillgångar, istället för 100 kronor i kassa, består av ett antal maskiner som tillsammans är värda 100 kronor. Aktiens substansvärde är fortfarande 100 kronor men för att få tillgång till dessa i form av kontanter så måste aktieägaren sälja maskinerna. Ponera nu att aktieägaren hamnar i en situation där han snabbt måste få tillgång till pengar för att betala en skuld. Eftersom det tar alltför lång tid att sälja maskinerna bestämmer han sig för att istället sälja aktien. Om det vill sig riktigt illa kan det vara så att ingen för tillfället är intresserad av att köpa aktien och säljaren kan därför bli tvungen att sälja till ett pris som kraftigt understiger aktiens substansvärde. En smart investerare med pengar på fickan kan därför köpa aktien till ett kraftigt underpris, säg 50 kronor. Aktier där aktiens pris är lågt i förhållande till substansvärdet kallas för värdeaktier (eng. value stocks) och investerare som investerar i värdeaktier benämns värdeinvesterare. En värdestrategi likt Performa Global, kan följaktligen definieras som en strategi som syftar till att investera i billiga aktier, dvs aktier med ett lågt pris i förhållande till substansvärde. Den andra kategorin, dvs aktier vars pris i förhållande till substansvärde är högt, brukar benämnas tillväxtaktier (eng. growth stocks eller glamour stocks). Varför ger värdestrategier meravkastning? Bland akademiker råder det idag relativt stor enighet om att värdestrategier historiskt har gett bättre avkastning än både tillväxtaktier och marknaden som helhet. Orsaken till värdeaktiers högre avkastning har däremot varit kontroversiell. En grupp forskare har hävdat att den högre avkastningen enbart beror på att dessa aktier är mer riskabla. Eftersom risken är högre så kräver investerare en högre avkastning för att investera i värdeaktier. Överavkastningen i förhållande till marknaden är således enbart ett uttryck för den högre risken [Fama & French (1992)]. Flertalet akademiska studier har dock inte lyckats påvisa att värdeaktier har en högre risk. Annorlunda uttryckt är billiga bolag generellt inte mer riskabla än dyra bolag [Lakonishok et. al. (1994)].

4 Vi måste alltså söka förklaringen till avkastningsskillnaden på annat håll och den andra gruppen av forskare, som ansluter sig till behavioural finance skolan, har koncentrerat sig på psykologiska faktorer hos investerare som förklaring till fenomenet. Psykologin hos investerare och på marknaden För att förklara marknadens psykologi använder sig Benjamin Graham av en manodepressiv fantasifigur vid namn Mr Market som symboliserar aktiemarknaden. Mr Market är alltid beredd att göra affärer och varje dag erbjuder han sig att köpa eller sälja aktier till ett visst pris. Eftersom Mr Market är manodepressiv så svänger dock hans humör kraftigt från dag till dag. Vissa dagar är han sprudlande optimistisk och ser allt från den ljusa sidan. Dessa dagar tolkar han alla nyheter som positiva och priserna han erbjuder blir följaktligen höga. Andra dagar grips Mr Market av pessimism eller rent av panik och vill bli av med sina aktier till vilket pris som helst. Ibland drabbbar hans humörsvängningar hela marknaden och ibland enbart vissa aktier. Hans humör kan svänga mycket snabbt och ibland utan anledning. Han kan följaktligen plötsligt bli optimistisk inför bolag som han tidigare var pessimistisk inför. Poängen är att Mr Markets humörsvängningar kommer att medföra att han ibland blir överoptimistisk eller överpessimistisk inför vissa bolag och detta kommer att resultera i att dessa bolag blir överprissatta respektive underprissatta. Värdeförvaltning går ut på att utnyttja Mr Markets humörsvängningar och köpa aktier som för tillfället drabbats av hans överpessimism samtidigt som man avyttrar aktier som Mr Market är alltför optimistisk inför. Värdebolag: En ulv i fårakläder? Är värdeförvaltning då så enkelt som att bara köpa de bolag som har lägst pris i förhållande till substansvärde? Tyvärr är svaret på frågan nej då det finns en mängd andra faktorer som vi måsta ta hänsyn till. Först och främst måste vi titta på företagets vinstutsikter. Vi köper ju generellt inte aktier i syfte att, som i exemplet ovan, sälja tillgångarna (maskinerna) och omvandla dessa till reda pengar. Istället investerar vi aktier för att få ta del av den framtida vinst som företaget genererar. Två aktier med samma substansvärde bör följaktligen värderas olika vid olika vinstutsikter. Vissa värdeaktier är alltså billiga därför att de förtjänar att vara billiga, d.v.s. därför att vinstutsikterna för företaget bedöms vara dåliga. - En ulv i fårakläder m.a.o. och passande nog är den engelska termen för dylika företag är value traps. En lyckad värdestrategi måste därför kunna urskilja en äkta värdeaktie från en value trap. Performa Globals Värdestrategi Performa global investerar i mellan 30 och 50 värdeaktier som väljs ut från en databas som innehåller över bolag från hela världen. Investeringsprocessen utgörs av en kvantitativ modell i två steg. Från de bolag i vår databas väljer vi först ut de 20 procent som har lägst pris i förhållande till substansvärdet. Detta är en grov sållning och ger oss de cirka billigaste bolagen i världen. I steg två, som utgör modellens kärna, så genomförs sedan en omfattande screeningprocess med mycket hårda kriterier som syftar till att skilja värdeaktier från value traps. Denna process ger oss slutligen de 30 till 50 bolag som har högst förutsättningar för att vara riktiga värdeaktier dvs bolag som är billiga trots att de ur en objektiv synvinkel inte borde vara det. Annorlunda uttryckt sållar vi fram de bolag som

5 statistiskt sätt har högst sannolikhet att vara billiga p.g.a. de drabbats av Mr Markets överpessimism. I ett framtida nyhetsbrev kommer vi att beskriva performa globals process samt den akademiska forskning som ligger till grund för denna i mer detalj. Forskning och erfarenheter inom området behavioural finance är centralt för performa globals investeringsprocess och följaktligen kommer vi att fortsätta att fördjupa oss ytterligare inom detta område. Referenser och läslista Dreman D., (1977). Psychology and the Stock Market: Why the Pros Go Wrong and How to Profit. Dreman, D. (1998). Contrarian Investment Strategies: The Next Generation. Fama, E. & French, K. (1992). The cross section of expected stock returns, Journal of Finance, 46: Graham, B. (1949). The Inteligent Investor. Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R. (1994). Contrarian investment, extrapolation and risk. Journal of Finance, 49: Valutastrategi Jämfört med många andra globala aktiefonder har Performa Global en annorlunda och varierande länderexponering. Eftersom man får en valutarisk vid investeringar i ett annat land har vi valt att i största möjliga mån ta bort denna risk genom att valutasäkra fondens innehav. Syftet med detta är att försäkra att fondens utveckling enbart är beroende av aktieinnehavens utveckling och undvika att valutarörelser påverkar avkastningen. Att ta bort valutarisken (kallas också hedga) minskar normalt sett risken i fonden. Ett år som 2008 då kronan försvagades kraftigt blir tyvärr effekten att en hedgad fond som Performa Global, allt annat lika får sämre avkastning på utländska investeringar än en fond utan valutaskydd. Att köpa och sälja Performa Global Performa Global får en handelskurs sista bankdagen varje månad och order måste läggas innan dess. Denna månad kan order i fonden läggas till och med den 30/7. Fonden kan köpas eller säljas genom kontakt med någon av bankens rådgivare eller via Telefonbanken. Tänk på att om du vill köpa, måste likvid finnas på kontot den 30/7.

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Effektivitet på marknaden

Effektivitet på marknaden Kandidatuppsats Vårterminen 2007 Handledare: Rickard Olsson Författare: Lina Elfridsson Ida Eliasson Effektivitet på marknaden - en studie av den svenska aktiemarknadens effektivitet vid publicering av

Läs mer

Makten över skatten. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. optimal beskattning med ett globalt perspektiv.

Makten över skatten. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. optimal beskattning med ett globalt perspektiv. Makten över skatten optimal beskattning med ett globalt perspektiv Spencer Bastani Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa r skatten ett globalt perspektiv Vad bestämmer egentli Global Utmaning

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Fast eller rörlig bolåneränta

Fast eller rörlig bolåneränta Fast eller rörlig bolåneränta - resonemangen hos låntagare Författare: Erik Wocalewski Johan Bergström Handledare: Owe R. Hedström Student Handelshögskolan Vårterminen 2013 Kandidatuppsats, 15 hp Innehållsförteckning

Läs mer

Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010

Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 Johan Almenberg 2 och Olof Widmark 3 24 januari 2011 Sammanfattning. Vi redogör för några

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Varför inte www? - En studie om motsättningar till Internethandel. Johanna Damber Thomas Mejtoft

Varför inte www? - En studie om motsättningar till Internethandel. Johanna Damber Thomas Mejtoft Umeå School of Business and Economics Institutionen för företagsekonomi Magisteruppsats Januari 2003 Handledare: Henrik Linderoth Varför inte www? - En studie om motsättningar till Internethandel Johanna

Läs mer

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Maj 212 Titel: Vägval i bostadskarriären, Marknadsrapport, maj 212 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson: Alexandra Leonhard,

Läs mer

Marknadens effektivitet vid aktieprisfallet på ex-dagen

Marknadens effektivitet vid aktieprisfallet på ex-dagen Marknadens effektivitet vid aktieprisfallet på ex-dagen Vårterminen 2007 Författare: Handledare: Alexander Lemland Oskar Sinha Hossein Asgharian Sammanfattning Titel: Marknadens effektivitet vid aktieprisfallet

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Pensionsinformation på psykologernas vis. Niklas Laninge & Jonas Hjalmar Blom. På uppdrag av Min Pension och Svensk Försäkring

Pensionsinformation på psykologernas vis. Niklas Laninge & Jonas Hjalmar Blom. På uppdrag av Min Pension och Svensk Försäkring Niklas Laninge & Jonas Hjalmar Blom På uppdrag av Min Pension och Svensk Försäkring Pensionsinformation på psykologernas vis Bortom orange ångest och otydliga pensionsbesked 1 Om oss som har gjort rapporten

Läs mer