Momentumstrategier på riktigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Momentumstrategier på riktigt"

Transkript

1 Momentumstrategier på riktigt En risk och kostnadsanalys av en teknisk investeringsstrategi Momentumstrategies for real A Risk and Cost Evaluation of a Technical Investment Strategy Oskar Lagerqvist Olof Olsson Vårterminen 2008 Finansiell inriktning/ekonomprogrammet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

2

3 Förord Vi skulle vilja uttrycka vår tacksamhet till de personer som hjälpt oss med arbetet under denna uppsats. Vi skulle vilja tacka vår handledare, universitetslektor Göran Hägg, för den hjälp och vägledning vi fått under hela arbetsprocessen. Ett stort tack även till universitetsadjunkt Inger Asp för den hjälp vi fått vid matematiska och statistiska frågeställningar. Vi vill även framhäva vår tacksamhet till de respondenter som tagit sig tid till intervjuer samt övriga personer vi använt som bollblank löpande under arbetsprocessen. Linköping, 25 maj 2008 Oskar Lagerqvist & Olof Olsson

4

5 Sammanfattning Titel: Författare: Handledare: Momentumstrategier på riktigt En risk- och kostnadsanalys av en teknisk investeringsstrategi Oskar Lagerqvist & Olof Olsson Göran Hägg Momentumstrategins syfte är att utnyttja felprissättningar på aktiemarknaden som uppstår på grund av underreaktioner i nypublicerad information. Strategin har visat sig framgångsrik på diverse olika finansiella marknader runt om i världen. Denna studie undersöker om en momentumstrategi är framgångsrik på den svenska aktiemarknaden när man tar hänsyn till de kostnader och administrativa förutsättningar som råder på marknaden idag. Investeringsstrategin har utvärderats kvantitativt genom back-testing av åtta olika momentumportföljer på Stockholmsbörsen under perioden De olika portföljerna består av långa positioner i historiska vinnaraktier och korta positioner i historiska förloraraktier. Fyra olika tidsintervall för att mäta den historiska kursutvecklingen har testats, 3, 6, 9 och 12 månader. De identifierade aktierna har sedan ingått i portföljerna i 3 respektive 6 månader. En intervjustudie har genomförts för att kartlägga de kostnader och administrativa förutsättningar som råder på den svenska aktiemarknaden idag. Resultaten från studien indikerar att kostnadsnivåerna idag har en stor inverkan på den riskjusterade avkastningen för portföljerna. Endast två av åtta portföljer överavkastar jämförelseindex när man inkluderar kostnaderna. Den genomsnittliga årsavkastningen för portföljerna uppgår till 10,1 %. Utan hänsyn till kostnader avkastar samtliga portföljer i genomsnitt 17,0 % per år under testperioden. Jämförelseindex har under perioden avkastat 11,5 %. Ingen av de kostnadsjusterade portföljerna gav signifikant överavkastning. Fyra av åtta portföljer gav signifikant överavkastning mot jämförelseindex då kostnaderna för att tillämpa strategin exkluderats. Slutsatsen som gjorts utifrån resultaten är att long/short momentuminvestering inte kan anses som en fördelaktig investeringsstrategi (sett till riskjusterad avkastning) då hänsyn tagits till kostnader och administrativa förutsättningar. För att uppnå mer fördelaktiga resultat från strategin bör portföljerna innehålla fler aktier och urvalet av aktier bör göras utifrån en större urvalsgrund. Nyckelord: momentum, underreaktioner, överavkastning, transaktionskostnad, volatilitet

6 Abstract Title: Authors: Supervisor: Momentumstrategies for real A Risk- and Cost Evaluation of a Technical Investment Strategy Oskar Lagerqvist & Olof Olsson Göran Hägg The purpose of the momentum strategy is to take advantage of stock mispricing in the financial markets. This opportunity arises due to investors under-reacting on new information. The strategy has proven successful on several markets all around the world. The purpose of this thesis is to investigate if the momentum strategy can yield an abnormal return, when adjusting for all transaction costs affecting the strategy. The study involves back-testing eight different momentum portfolios on the Swedish stock market during Each portfolio consists of long positions in historical winners and short-sell positions in historical losers. Four different back-tracking intervals have been tested, 3, 6, 9 and 12 months. Two different investment intervals (3 and 6 months) have been combined with each of the back-tracking intervals, forming a total of eight different portfolios. To investigate the current level of transaction costs affecting the investment process, five individual interviews are included. The result of these interviews was used as an input in the back-testing investment model. The result stresses the importance of involving transaction costs when back-testing a momentum strategy. Only two of eight portfolios yield a higher return then the market portfolio, when all transaction costs are included. The average yearly return of the eight momentum portfolios was 10,1%. The same portfolios without transaction cost adjustment, returns an average of 17,0 % per year. During the same period, the market portfolio yields an average return of 11,5 % per year. None of the portfolios adjusted for transaction costs yields a statistically significant abnormal return. When the same portfolios without cost adjustment were tested, four of the eight portfolios showed a significant abnormal return. The conclusion made from the study is that long/short momentum strategies are not considered favourable when accounted for practical cost adjustments. Further conclusions are that the Swedish stock market is too small and volatile for a successful application of long/short momentum strategies. Key words: momentum, underreaction, abnormal return, transaction costs, volatility

7 Innehållsförteckning Kapitel Inledning Momentumstrategier Praktisk simulering av en investeringsstrategi Syfte Problemfrågeställningar Tillvägagångssätt Avgränsningar... 5 Kapitel Referensram Tidigare Forskning Kostnader för praktisk tillämpning Övrig forskning och alternativa metoder Förklaringsmodeller och investeringspsykologi Över- och underreaktioner på information Optimalt utnyttjande av momentumeffekten Kapitel Metod Pilotstudie av kostnadsundersökning Urval av data Val av tidsperiod för back-tracking samt omviktning Portföljdesign Finansiering av portföljen... 23

8 3.5.1 Ränteintäkter Kostnader Databearbetning och resultatutvärdering Statistisk utvärdering av överavkastning Metodkritik Kapitel Resultat från pilotstudie Faktiska kostnadsnivåer för att tillämpa strategin Courtage Blankningsavgift Praktiska förutsättningar och branschrestriktioner Margin account Vilka aktier går att blanka? Bid/ask spread Impact cost Portföljstorlek Hur stor portfölj kan strategin hantera? Applicering - kostnader och förutsättningar för strategin Kapitel Resultat och analys av portföljsimuleringar Long/short strategier Signifikansnivåer för överavkastning Back-tracking perioden och omviktningsintervallet Livslängd hos positiva och negativa priscyklar Skillnader mellan portföljformationerna Risk och riskjusterad avkastning Momentum med och utan kostnader Momentumstrategi med hävstång... 51

9 5.4 Analys av momentumeffekt Statistiskt säkerställd överavkastning? Beta för vinnare och förlorare portföljer Momentum long/short vs. momentum endast lång Kapitel Slutsats Slutdiskussion och vidare forskning Referenser Bilaga 1 Intervjumall- Pilotstudie...

10 Figurförteckning Figur 1 Samband portföljstorlek och avkastning.. 11 Figur 2 Skillnad mellan rationell kursreaktion och under- och överreaktion 14 Figur 3 Samband mellan omviktningsperiod och avkastning Figur 4 Värdeutveckling för long/short strategier, 3 månaders omviktningsintervall.. 40 Figur 5 Värdeutveckling för long/short strategier, 6 månaders omviktningsintervall.. 40 Figur 6 Geometrisk avkastning och volatilitet för respektive portföljformation.. 41 Figur 7 Volatilitetens utveckling över tiden, 3 månaders omviktningsintervall.. 43 Figur 8 Volatilitetens utveckling över tiden, 6 månaders omviktningsintervall.. 43 Figur 9 Portföljernas beta över tiden, 3 månaders omviktningsintervall.. 48 Figur 10 Portföljernas beta över tiden, 6 månaders omviktningsintervall.. 48 Figur 11 Värdeutveckling för long/short strategin, formation B3O6 utan hävstång Figur 12 Värdeutveckling för long/short strategin, formation B3O6 med hävstång Figur 13 Värdeutveckling, korta positioner som del av long/short strategier Figur 14 Värdeutveckling, Endast lång, vinnare, 3 månaders omviktningsintervall Figur 15 Värdeutveckling, Endast lång, vinnare, 6 månaders omviktningsintervall Figur 16 Värdeutveckling, Endast lång, förlorare, 6 månaders omviktningsintervall. 58 Figur 17 Värdeutveckling, Endast lång, förlorare, 6 månaders omviktningsintervall. 58 Figur 18 Long/short strategi jämfört med Endast lång, vinnare.. 62 Tabell 1 Sammanställning tidigare forskning Tabell 2 Sammansättning av portfölj med 100 % bruttoexponering.. 23 Tabell 3 Kostnader i procent per transaktion.. 38 Tabell 4 Avkastningar, p-värden och stdev för respektive portföljformation Tabel15 Riskjusterade avkastningar för samtliga portföljformationer Tabell 6 Skillnad i avkastning och signifikans, med och utan kostnader Tabell 7 Känslighetsanalys, kostnadernas påverkan på avkastningen 51 Tabell 8 Känslighetsanalys, kostnadernas påverkan på avkastningen 51 Tabell 9 Avkastning, Endast lång, vinnare och Endast lång, förlorare portföljer Tabell 10 Riskjusterad avkastning, Endast lång, vinnare och Endast lång, förlorare. 61

11 Kapitel 1 1. Inledning Far more money is made buying high and selling at even higher prices. 1 Richard Driehaus 1.1 Momentumstrategier Grundaren av Driehaus Capital Management, Richard Driehaus, är en förespråkare för momentuminvestering. Han menar att man lika gärna kan köpa aktier dyrt och sälja dyrare, som att köpa billigt och sälja dyrt. Det är precis vad momentum handlar om, att göra investeringar utifrån teknisk analys av trender i aktiekurser. Investerare och spekulerare har sökt efter framgångsrika investeringsstrategier genom tekniska analysverktyg ända sedan 1880-talet 2. Många teorier har formulerats och förkastats genom åren men momentumstrategin lever fortfarande. Det har gjorts många studier av momentuminvestering på diverse olika finansiella marknader under olika tidsperioder runt om i världen. Resultaten har visat på god framgång med hög avkastning och överavkastning mot jämförelseindex. På grund av sin framgång har strategin nu, under det senaste decenniet, blivit allt mer populär hos institutionella investerare 3. Momentumstrategin kan beskrivas med devisen The trend is your friend. Strategin bygger på den mest okomplicerade formen av teknisk analys och går ut på att köpa aktier som befinner sig i en positiv prisutvecklingstrend. Denna trend kan definieras på olika sätt. Gemensamt för de flesta metoderna är att den positiva trenden definieras som att aktiekursen 1 Richard Driehaus i The New Market Wizards: Conversations with America's Top Traders av Jack D. Schwager, s The Dow Theory formulerades år 1880 av Charles H Dow efter en studie av trender i aktiepriser. 3 Jegadeesh & Titman

12 ska ha stigit i ett historiskt tidsintervall (enkel momentum) eller att aktiekursen ska ha stigit över en viss kursnivå sett till ett historiskt tidsintervall (constrained momentum). Skillnaderna mellan metoderna ligger i åsikt av hur långt detta historiska tidsintervall bör vara eller hur mycket kursen ska ha stigit. Det har gjorts många studier på området som försökt fastställa hur långt det optimala historiska tidsintervallet är 4. Det har även gjorts studier kring när det är optimalt att sälja aktien som befunnit sig i en positiv trend. Många studier 5 som har gjorts har försökt att fastställa ett optimalt tidsintervall (enkel momentum) men det finns även de som förespråkar att investeraren bör avgöra när man ska gå ur positionen utifrån hur aktiekursen utvecklats (constrained momentum). En utvecklad variant av den traditionella momentumstrategin är Long/short strategi med momentumurval. Strategin innebär att investeraren går lång i aktier som befinner sig i en positiv prisutvecklingstrend och går kort i aktier som befinner sig i en negativ trend. Förutsatt att aktiekurserna fortsätter att utvecklas i respektive riktning kommer investeraren att göra vinst på både de långa och de korta positionerna. Skulle alla aktierna falla eller stiga kommer vinsten/förlusten att delvis att neutraliseras på grund av att de korta och långa positionerna motverkar varandra. Den stora fördelen med en long/short momentumstrategi är att den totala risken i portföljen, mätt i beta eller standardavvikelse, blir lägre förutsatt att de långa och korta positionerna är balanserade. Att investera enligt en teknisk analys-strategi som momentum är enligt den effektiva marknadshypotesen omöjligt. Om marknaden är svagt effektiv så är all historisk information inprisad i dagens aktiekurs, varför momentumstrategin ej bör fungera. 6 Åtskilliga studier har dock påvisat strategins framgång på diverse olika finansiella marknader, så också i Sverige. På grund av att den existerande forskningen på området har påvisat att aktiemarknaden uppenbarligen inte är effektiv i alla former, så ämnar författarna därför inte att föra diskussionen kring marknadseffektivitet vidare. 4 Se bland annat Jegadeesh & Titman, 2001 och Holden et al Se bland annat Jegadeesh & Titman 1993, 2001, Hogan et al 2004 samt Nilsson Fama

13 1.2 Praktisk simulering av en investeringsstrategi Det finns idag ett flertal internationella studier 7 som visar på att olika former av long/short momentumstrategier genererar en riskjusterad avkastning som är högre än marknadsportföljens. Det har också gjorts två omfattande svenska studier som båda har fastställt att momentumstrategier kan generera överavkastning på den nordiska aktiemarknaden under tidsperioderna samt Gemensamt för många studier är att det har gjorts antaganden om perfekta marknadsförhållanden samt bortsetts, alternativt schablonmässigt justerat för, de kostnader och administrativa förutsättningar som uppstår när en long/short strategi tillämpas i verkligheten. En amerikansk studie av Alexander från år 2000 presenterade en modell för hur resultat från tidigare studier kan justeras för verkliga transaktionskostnader. Enligt denna studie finns det fortfarande möjligheter till övervinster genom long/short momentumstrategier efter att man justerat ner tidigare resultat. Storleken på övervinsterna är dock beroende av hur höga transaktionskostnaderna är och hur villkoren för att blanka aktier ser ut. 9 Studien har dock baserats på amerikanska marknadsförhållanden och de antaganden som har gjorts kan inte appliceras på den svenska aktiemarknaden. År 2004 publicerade Lesmond & Zhou en studie som undersökt just problematiken med kostnader för momentumstrategin. Studien kritiserar tidigare momentumstudier för att de påvisade överavkastningarna endast är paper profits, som i stort sett elimineras i praktiken på grund av de kostnader investeringsstrategin verkligen medför. 10 Med bakgrund i denna debatt finner författarna av denna uppsats att de faktiska kostnaderna och förutsättningarna för att tillämpa en momentumstrategi på den svenska marknaden, behöver utredas tydligare. Denna studie tar därmed hänsyn till yttre praktiska omständigheter såsom transaktionskostnader, förutsättningar för blankning, räntekostnader, impact costs 11 samt survivorship bias 12. Anledningen till att det är så viktigt att beakta dessa faktorer är att de kan förändra förutsättningarna så mycket så att ett tidigare statistiskt signifikant resultat kan bli ointressant. För en investerare är det därför viktigt att få ett svar på frågan om vilka 7 Se till exempel Jegadeesh & Titman 1993, 2001 och Hogan et al Annerstedt & Schönström 2006 och Nilsson Alexander Lesmond & Zhou Impact cost är den kostnad som uppstår vid köp av stora volymer i en aktie till följd av att den stora transaktionen rubbar kursen i aktien vid köptillfället. 12 Survivorship bias förklarar den problematik som uppstår om man bara väljer att titta på utvecklingen i de noterade bolag som överlevt den period man studerar. Urvalet blir därmed skevt på grund av att man vid investeringstidpunkten har ett större urval av aktier än vad studien indikerar. 3

14 förutsättningar och kostnader det praktiska genomförandet av investeringsstrategin medför. De finns alltid en skepsis mot framgångsrika investeringssimuleringar på grund av de förenklingar och antaganden som ofta görs. Denna studie blir därför intressant ur en mer praktisk synvinkel för en investerare. 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka om en long/short-tradingstrategi baserad på momentumurval har genererat överavkastning jämfört med Stockholmsbörsen, när hänsyn tas till transaktionskostnader samt de praktiska och administrativa förutsättningar som strategin medför. 1.4 Problemfrågeställningar För att uppfylla studiens syfte ämnar författarna att svara på följande frågeställningar. Vilka kostnader och administrativa förutsättningar existerar vid investering med en long/short momentum strategi i Sverige? Vilka kostnader och förutsättningar är lämpliga att anta vid en simulering av en praktisk tillämpning av en long/short momentum strategi? Vilken riskjusterad avkastning skulle en simulering av en long/short momentumstrategi ha resulterat i om den hade tillämpats på den svenska aktiemarknaden mellan åren 1988 och 2007, med hänsyn tagen till de relevanta kostnader och administrativa förutsättningar som studien fastställer? Hur väl lämpar sig den svenska aktiemarknaden för en long/short momentum-strategi? 4

15 1.5 Tillvägagångssätt Författarna kommer, likt tidigare studier, skapa simulerade historiska portföljer givet vissa förutsättningar och fastställa avkastning och risk för dessa historiska portföljer. För varje given tidsperiod kommer aktierna i urvalet att rankas efter kurstillväxt de senaste tre till tolv månaderna. Urvalet till de långa och korta portföljerna kommer att göras enligt decilmetoden där de aktier som presterat topp 10 % kommer att utgöra den långa portföljen för perioden och de aktier som presterat botten 10 % kommer att utgöra den korta portföljen för perioden. Omviktning i portföljerna kommer att ske var tredje samt var sjätte månad. Aktier som vid omviktning fortfarande befinner sig i någon av respektive deciler kommer att behållas i portföljen. Aktiedatan för studien är inhämtad från Thomson Financials databas Datastream. Uppgifter om aktuella samt historiska kostnadsstukturer för att tillämpa strategin är inhämtade genom intervjuer med banktjänstemän som arbetar med aktiehandel. 1.6 Avgränsningar Denna studie fokuserar på den svenska aktiemarknaden under perioden 1988 till Urvalet av bolag som inkluderas i studien kommer dock att begränsas till de hundra mest omsatta på Stockholmsbörsen under respektive år som omfattas av studien. Avgränsningen beror på att varje aktie i urvalet måste vara tillräckligt likvid för att säkerställa möjligheten att gå kort i aktien. 5

16 Kapitel 2 2. Referensram 2.1 Tidigare Forskning De senaste tjugo åren har det gjorts många studier på momentumeffekten. En del av studierna 13 har tittat närmare på bakomliggande orsaker och eventuella faktorer som kan förklara effekten. Detta har gjorts med varierande resultat. Majoriteten av de tidigare studier som författarna tagit del av har kunnat fastställa att momentumeffekten existerar och att den kan utnyttjas genom en long/short strategi. Storleken på identifierade övervinster är dock väldigt varierande. Tidigare studier som gjorts på området har testat flera olika varianter av momentuminvestering för att på så sätt kunna se vilken tidsperiod för back-tracking samt omviktning som är mest lönsam. Back-tracking innebär den period då man studerar utvecklingen i en aktie som underlag för investeringsbeslut. Längden på omviktningsintervallet bestämmer hur länge vi investerar i en aktie utifrån utvecklingen under back-tracking perioden, det vill säga hur ofta portföljen viktas om. Jegadeesh & Titman (1993) testade i sin studie back-tracking perioder på 3, 6, 9 och 12 månader samt omviktningsintervall på 3, 6, 9 och 12 månader. (Hädanefter skrivs kombinationerna ut som BXOX där B står back tracking period, O för omviktningsperiod och X för längd på respektive period i antal månader.) Resultatet från Jegadeesh & Titman (1993) visade på att B12O3 gav högst avkastning. Back-tracking perioden 9 månader gav högst avkastning för O6 och O9. Portfölj B9O6 gav marginellt något högre månadsavkastning och hade dessutom högst signifikans med ett t-värde på 3,78. Överlag visade studien på ganska små skillnader i resultatet för de olika back-tracking perioderna, samt för omvikningsintervallen 3, 6 och 9 månader. Ett omviktningsintervall på 12 månader visade sig dock aldrig vara fördelaktigt. 13 Se bland annat Fama 1970 och Daniel et al

17 Hogan et al (2004) visade i sin studie på att B9O6 gav den högsta avkastningen vilket påminner om det resultat som Jegadeesh & Titman kom fram till. Hogan et al har dock i sin studie tagit hänsyn till vissa av kostnaderna som strategin medför, vilket gör att avkastningsnivåerna ligger på ungefär 50 % av de nivåer som uppmättes i Jegadeesh & Titmans studie. Hogan et al visar också likt tidigare studier att skillnaderna i avkastningarna är små för back-tracking perioderna B6 och B9 samt för omviktningsperioderna O3, O6 och O9. Med hänsyn taget till standardavvikelse gav B9O9 högst riskjusterad avkastning. Annerstedt & Schönström (2006) visar i sin studie över den nordiska aktiemarknaden att kombinationen B12O1 gav marginellt högre avkastning än kombinationerna B12O3, B9O6 och B6O3. En intressant slutsats från denna studie är att det råder stora skillnader i resultat när varje enskilt land i Norden analyseras för sig. För den svenska aktiemarknaden visar det sig att strategin som var mest lönsam för hela Norden (B12O1) konsoliderat, uppvisade negativt resultat. Den mest lönsamma strategin för Sverige visade sig vara B24O1, näst följt av B24O3, B24O6 samt B6O3. Givet en maximal back-tracking period på 12 månader gav kombination B6O3 högst avkastning följt av B3O6 och B6O6. Tabell 1 visar författarnas egna sammanställning av tidigare forskning. Tabellen visar att den generellt mest lönsamma strategin har varit att använda en back-track period på 6 12 månader kombinerat med ett omvikningsintervall på 3 till 9 månader. De mest lönsamma kombinationen från respektive studie avkastar i snitt 1,2 % per månad med en genomsnittlig standardavvikelse på 3,9 % per månad. 7

18 Författare Jegadeesh & Titman Jegadeesh & Titman Årtal Studerad tidsperiod Marknad USA USA Hogan et al USA Rouwenhorst K. Galaritotis et al Ellis & Thomas Annerstedt & Sjöström Hameed & Kusnadi Marshall & Cahan Europa England England Norden Asien Australien Urvalsmetodik (Back track period och kvalifikation) 3 12 månader, topp 10% och botten 10% decil 6 månader, topp 10% och botten 10% decil 3 12 månader, topp 10 % och botten 10% decil 3 12 månader, topp 10% och botten 10% decil 1 60 månader, topp 10% och botten 10% decil 3 12 månader, topp 10 % och botten 10% decil 1 24 månader, topp 10 % och botten 10% decil 3 12 månader, topp 10% och botten 10% decil 12 månader, topp 10% och botten 10% decil 12 månader, topp 30% och botten 30% decil Omviktningsintervall Lagerqvist & Olsson Kostnadsjustering Resultat (B/O) Resultat (avkast./månad) Riskjusterat resultat Volatilitet Kommentar 3 12 månader 0,5 % /affär B12O3 1,31% Beta = 0,08 B9O6 1,21% 6 månader 0,5 % /affär B6O6 1,23% 3 12 månader Justerat för trans.kostn. ca 0,5 %, margin account (50%), inlånings ränta: 1M T bill 0,27 %, likviditets buffert 10 %, utlåningsränta 1M T bill + 2% 3 12 månader 0,5 % /affär B12O3 1,35% Fama French alfa = 1,36 % / månad B9O6 0,36% 2,36% B9O6 1,29% Fama French alfa = 1,46 % / månad 4,00% 1 60 månader Ingen B8O4 1,22% 4,00% En månads glapp mellan B och O: 1,325 % total transaktionskostnad (courtage, 3 12 månader bid ask spread, impact cost) /affär, 1,5 % blankningskostnad B12O1 1,80% B6O9 1,04% B6O12 0,93% 1 24 månader Ingen B12O1 1,61% 3 12 månader Ingen B6O12 0,79% 6 månader Ingen B12O6 0,59% 6 månader Ingen B12O6 2,14% Fama French alfa = 2,07 % /månad Alfa 1,6 % / månad (beta 0,43) Alfa 1,51 % / månad(beta 0,55) B12O3 1,56% Beta 0,13 6,70% B9O12 0,79% NA 2,17% Alfa: 0,64 % /månad Alfa: 2,22 % /månad Effekten är något mindre för stora bolag än mindre. Effekten är mindre för stora bolag än mindre bolag (stora bolag: 0,86 %, små bolag: 1,42 %) Effekten är mindre för stora bolag (stora bolag: 0,73%, små bolag 1,45%) Effekten är mindre för stora bolag (stora bolag: 1,04%, små bolag 2,88%) Effekten är dubbelt så stor för bolag med hög volym (omsättning) Strategin ger 2,23 % /månad för svenska marknaden (B24O1) Marknadsportföljen gav avkastning motsvarande 2,2 %/ månad för perioden. Urvalet utgjordes endast av aktier som går att blanka. Stor skillnad mellan små bolag (4,76 % / månad) och stora bolag (0,64 % / månad). Tabell 1: Sammanställning av tidigare forskning. Resultaten från ovanstående studier visar på en genomsnittlig avkastning på cirka 1,2 % / månad till en genomsnittlig standardavvikelse på cirka 3,9 %. Fem av nio studier har uppnått högst avkastning då en 12 månaders back-tracking period har använts. Sju av nio studier av uppnått högst avkastning då ett omviktningsintervall på maximalt 6 månader har använts. De flesta av studierna har redovisat att momentumeffekten är mindre för stora bolag än för små bolag. Riskjusterad överavkastning är redovisad i fem av nio studier, som Jensens alfa eller Fama & French Three factor alpha.

19 2.2 Kostnader för praktisk tillämpning Det har även forskats kring hur stora kostnaderna för att tillämpa olika long/short momentumstrategier är. Kostnadernas inverkan beror till stor del på vilken marknad som studerats och vilken tidsperiod som observerats. Själva portföljformationen (val av back-track period samt omviktningsintervall) påverkar också hur stor kostnadsandelen blir. Lesmond, Schill och Zhou, publicerade 2004 en studie där de försökt att justera tidigare studier gjorda av bland annat Jegadeesh & Titman för transaktionskostnader. Studien kom fram till att den portföljformation som användes i Jegadeesh & Titman år 2001 (B6O6) gav 19 % årlig avkastning innan transaktionskostnader för perioden Efter studiens transaktionskostnadsjustering var avkastningen endast 4,45 % årsvis. Författarna erkänner dock själva att de räknat på överdrivet höga kostnader för courtage (i genomsnitt 1,4 % per affär) som under senare delen av undersökningsperioden blivit betydligt lägre. Författarna har också räknat med en bid-ask spread på hela 2,5 % i genomsnitt per affär. En ytterligare intressant aspekt som redovisas i denna studie är att den genomsnittliga andelen aktier som behålls i portföljen när den viktas om är 26 %. Det innebär att varje gång portföljen viktas om (var sjätte månad) kommer var fjärde aktie i urvalet redan att finnas med i portföljen, vilket gör att när portföljen viktas om omsätts endast 74 % av kapitalet. 14 Grundy & Martin konstaterar i en studie från 2001 att long/short momentumstrategin B6O1 utan kostnadsjustering gav en genomsnittlig avkastning på 1,34 % per månad, på den amerikanska marknaden mellan åren Resultaten från studien visar också att den genomsnittliga andelen aktier som behölls i portföljen uppgår till 39,9 % i vinnarportföljen och 36,2 % i förlorarportföljen. Grundy & Martin har sedan testat vid vilken kostnadsnivå som resultaten från studien förlorar sin signifikans och kommit fram till att signifikansen försvinner när transaktionskostnaderna överstiger 0,74 % per affär. Vid en kostnadsnivå över 0,85 % per affär genererar strategin inte längre någon positiv avkastning. 15 De indirekta kostnader som en praktisk tillämpning av momentumstrategin medför har även studerats. När aktier köps/säljs uppkommer en indirekt kostnad i form av att aktiekursen kan komma att påverkas av affären, så kallad impact costs. Hur stor denna kostnad blir beror på 14 Lesmond et al Grundy & Martin

20 hur många aktier som köps/säljs, samt hur likvid aktien är. 16 De flesta tidigare studier som har tillämpat transaktionskostnader på momentumstrategin har inte gått närmare in på att fastställa storleken på aktuella impact costs, då dessa varierar med portföljstorleken. Knez & Ready försöker dock i sin studie från 1996 att estimera den genomsnittligt totala kostnaden för price impact och bid-ask spread med hjälp av en statistisk modell. Studien är gjord på den amerikanska marknaden under perioden och visar på att kostnaderna för price impact (impact costs) och effektiv bid-ask spread blir mycket höga om affärerna antas genomföras vid en bestämd tidpunkt. En affär på $ medför en genomsnittlig kostnad på 0,41 % för en large-cap aktie och 5,45 % för en small-cap aktie. Knez & Ready understryker att det är omöjligt att exakt replikera verkligheten då all nödvändig information inte finns tillgänglig. De menar också på att price impact kostnaderna kan minimeras om mäklaren som genomför affären är skicklig 17. Några tidigare studier 18 har försökt hantera problematiken med impact costs genom att lägga in en omviktningsperiod (en till fyra veckor) mellan back-tracking perioden och omviktningsintervallet. Det vill säga en period mellan försäljning av förra tidsperiodens aktieinnehav och köp av nästkommande periods aktieinnehav. Det antas då att alla affärer görs stegvis under denna tidsperiod för att på så vis minimera eventuella impact costs. Detta innebär att portföljen inte antas generera någon avkastning under denna omviktningsperiod vilket blir alternativkostnaden för att slippa stora impact costs. Korajezyk & Sadka testar i sin studie från 2004 en metod med värdeviktade portföljer där de mer likvida aktierna får utgöra en större del av portföljen. I studien ingår alla amerikanska aktier under perioden Idén bakom denna formation har sin grund i att transaktionskostnaderna ökar proportionerligt med värdet på de omsatta aktierna men kostnaderna beror också på hur likvid aktien i fråga är. Det går att handla större poster med mer likvida aktier innan kostnaderna äter upp överavkastningen, därför får de mer likvida aktierna utgöra en större del av portföljen. Studien visar att en värdeviktad momentumportfölj kan generera överavkastning som är något lägre (mätt som alfa) än en strategi där alla aktier i vinnar- och förlorarportföljen får lika stora vikter (likaviktad portfölj). Strategin når en kritisk gräns när portföljvärdet överstiger $ 5 miljarder på grund av att transaktionskostnaderna 16 Knez & Ready Knez & Ready 1996 menar på att en mäklare till exempel kan genomföra affärer utanför den officiella orderboken, eller tack vare insikt i den inofficiella orderboken, kan få igenom avslut till bättre priser än de officiella quote-priserna. 18 Se bland annat Jegadeesh & Titman 1993, 2001 samt Galatariotis et al

All Guts, No Glory: Trading and Diversification Among Online Investors

All Guts, No Glory: Trading and Diversification Among Online Investors All Guts, No Glory: Trading and Diversification Among Online Investors Verdipapirfondenes forening Oslo, 28:e Mars, 2006 Behavioral Finance en introduktion Individ Positiv vs. normativ teori. Använda psykologi

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

52 week high momentum

52 week high momentum Nationalekonomiska institutionen Kandidatsuppsats 15 hp April 2008 52 week high momentum går det att skapa överavkastning genom att studera aktiers årshögsta? Handledare: Hossein Asgharian Författare:

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Spelar storleken roll?

Spelar storleken roll? Spelar storleken roll? En studie på ETF:er och dess underliggande kapitalvärde. Magisteruppsats - Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Författare: Douglas Lindahl och Anders Wallstedt

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

SVERIGEFONDERS AVKASTNING:

SVERIGEFONDERS AVKASTNING: SVERIGEFONDERS AVKASTNING: TUR ELLER SKICKLIGHET? Harry Flam 1 Roine Vestman 2 1 Stockholms universitet 2 Stockholms universitet och Swedish House of Finance SNS, 9 februari 2015 VAD VI HAR GJORT Skattat

Läs mer

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER Optioner ger investerare många möjligheter eftersom det finns strategier för alla olika marknadslägen. De är också effektiva verktyg för att försäkra innehav

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

P/E$effekten* * Existerar*den*på*Stockholmsbörsen?**

P/E$effekten* * Existerar*den*på*Stockholmsbörsen?** P/E$effekten* * Existerar*den*på*Stockholmsbörsen?** Kandidatuppsats*15*hp! Företagsekonomiska.institutionen! Uppsala&universitet! VT#2015!! Datum&för&inlämning:20150810! Alexander)Ristiniemi! Fredrik'Tingström*!

Läs mer

GeneTrader. Ett helautomatiserat tradingsystem

GeneTrader. Ett helautomatiserat tradingsystem GeneTrader Ett helautomatiserat tradingsystem Johan Näslund, GeneSoft AB G E N E S O F T AB W W W.GENESOFT.SE +46 8 411 48 48 K U N G S G A T A N 62, 4TR 111 22 STOCKHOL M 1 (8) Innehållsförteckning 1

Läs mer

TOM Certifikat TOM OMX X1 OC

TOM Certifikat TOM OMX X1 OC TOM Certifikat TOM OMX X1 OC Turn Of the Month Certifikat Vad står TOM för? TOM står för turn-of-the-month. TOM Certifikat följer en mycket enkel investeringsstrategi. Investering sker endast under månadsskiften,

Läs mer

Vi tar rygg på insiders

Vi tar rygg på insiders Insidertracker Vi tar rygg på insiders Hur kan vi hjälpa dig? Vill du handla enligt aktietips av Sveriges bästa analytiker? Då skall du följa insiders. Insiders sitter på ledande poster i börsnoterade

Läs mer

Finansiering. Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7. Jonas Råsbrant

Finansiering. Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7. Jonas Råsbrant Finansiering Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Föreläsningens innehåll Historisk avkastning för finansiella tillgångar Beräkning av avkastning och risk

Läs mer

Globala Utblickar i en turbulent värld. SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2009. Presentation av Charlotta Mankert

Globala Utblickar i en turbulent värld. SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2009. Presentation av Charlotta Mankert Et nødskudd. 1888. Beskuren. Av Christian Krohg, en av en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Globala Utblickar i en turbulent värld SKAGEN Fonders Nyårskonferens 2009 Presentation av Charlotta

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013 LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ006) 22/2 20 Hjälpmedel: Räknare samt formler på sidan. Betyg: G = p, VG = 9 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt

Läs mer

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering konomisk styrning Delkurs Finansiering Föreläsning 7 Introduktion till kapitalmarknadsteorin BMA: Kap. 8-9, 13 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@indek.kth.se Föreläsningens innehåll Security Market Line (SML)

Läs mer

sfei tema - högfrekvenshandel

sfei tema - högfrekvenshandel Kort fakta om högfrekvenshandel Vad är högfrekvenshandel? Högfrekvenshandel är en form av datoriserad handel med målsättning att skapa vinster genom att utföra ett mycket stort antal, oftast mindre affärer

Läs mer

Index viktat efter omsättning Presterar ett index viktat efter omsättning bättre än ett index viktat efter börsvärde?

Index viktat efter omsättning Presterar ett index viktat efter omsättning bättre än ett index viktat efter börsvärde? Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Magisteruppsats 10 poäng HT 2005 Index viktat efter omsättning Presterar ett index viktat efter omsättning bättre än ett index viktat efter börsvärde?

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Det har gång på gång konstaterats att. Förtroende för företagsledningen. har reella ekonomiska konsekvenser för kapitalmarknaden

Det har gång på gång konstaterats att. Förtroende för företagsledningen. har reella ekonomiska konsekvenser för kapitalmarknaden Förtroende för företagsledningen har reella ekonomiska konsekvenser för kapitalmarknaden Förtroende för företagsledningen tycks kunna påverka en investerares upplevda risk kopplat till en investering.

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Här kan du läsa om aktieoptioner, och hur de kan användas. Du hittar också exempel på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan vara upptagna till handel

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth Denna analys behandlar direktavkastning och består av 3 delar. Den första delen är en förklaring till varför direktavkastning är intressant just nu samt en förklaring till vad direktavkastning är. Den

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

under en options löptid. Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission

under en options löptid. Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission Del 1 Volatilitet Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är volatilitet?... 3 Volatility trading... 3 Historisk volatilitet... 3 Hur beräknas volatiliteten?... 4 Implicit volatilitet... 4 Smile... 4 Vega...

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Momentumeffekten på den svenska Large Cap marknaden och verktyg för identifiering av trender i marknaden

Momentumeffekten på den svenska Large Cap marknaden och verktyg för identifiering av trender i marknaden Handelshögskolan i Stockholm Kandidatuppsats Våren 2017 Momentumeffekten på den svenska Large Cap marknaden och verktyg för identifiering av trender i marknaden Johannes Westin Abstract The Swedish Large

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Relativvärdering som investeringsstrategi

Relativvärdering som investeringsstrategi Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2012 Management med IT-programmet Relativvärdering som investeringsstrategi En kvantitativ

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

EXCHANGE TRADED FUNDS - en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande till aktivt förvaltade Sverigefonder

EXCHANGE TRADED FUNDS - en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande till aktivt förvaltade Sverigefonder UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Magisteruppsats inom finansiering 15 hp Höstterminen 2009 EXCHANGE TRADED FUNDS - en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

PIVOT POINTS NAVIGERA EFTER STÖD OCH MOTSTÅND

PIVOT POINTS NAVIGERA EFTER STÖD OCH MOTSTÅND PIVOT POINTS NAVIGERA EFTER STÖD OCH MOTSTÅND En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling

Läs mer

Det oförväntade resultatets påverkan

Det oförväntade resultatets påverkan Det oförväntade resultatets påverkan En studie av Post earnings announcement drift på den svenska aktiemarknaden Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2015 Datum

Läs mer

Aktieanalytikers rekommendationer:

Aktieanalytikers rekommendationer: ISRN: LIU-IEI-FIL-A--10/00749--SE Aktieanalytikers rekommendationer: värdet av revideringar på de nordiska marknaderna Stock Analysts Recommendations: The Value of Recommendation Revisions in the Nordic

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r Här finner du allmän information om råvaruoptioner som handlas genom Danske Bank. Råvaror är obearbetade eller delvis bearbetade varor som handlas

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

Empirisk studie av investeringsstrategin Dogs of the Dow på den tyska aktiemarknaden

Empirisk studie av investeringsstrategin Dogs of the Dow på den tyska aktiemarknaden Empirisk studie av investeringsstrategin Dogs of the Dow på den tyska aktiemarknaden ELINA NILSSON Lund, November 211 Nationalekonomisk kandidatuppsats Handledare: Erik Norrman Abstrakt Denna uppsats undersöker

Läs mer

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning:

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning: Oskarshamns kommun Datum Tjänsteställe/handläggare 2006-01-30 ledningskontoret Ekonomiavdelningen styrelsen FINANSIELL RAPPORT 2005-12-31 Sammanfattning ens finansiella tillgångar var bokförda till ett

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter 28 Mars 2006 Strukturerade produkter Pär Sjögemark Pär Sjögemark, +46 8 701 36 58, pasj02@handelsbanken.se Agenda Vad menas med strukturerade produkter Olika riskprofiler En marknad i kraftig tillväxt

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward

Three Monkeys Trading. Tärningar och risk-reward Three Monkeys Trading Tärningar och risk-reward I en bok vid namn A random walk down Wall Street tar Burton Malkiel upp det omtalade exemplet på hur en apa som kastar pil på en tavla genererar lika bra

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande, utöver det befintliga teckningsoptionsprogrammet, ett

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

En empirisk undersökning av momentumeffekten på Stockholmsbörsens Large Cap-lista

En empirisk undersökning av momentumeffekten på Stockholmsbörsens Large Cap-lista Fredrik Samuelsson Johan Rolandsson En empirisk undersökning av momentumeffekten på Stockholmsbörsens Large Cap-lista An Empirical Investigation of the Momentum Effect on the Swedish Stock Exchange Företagsekonomi

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Efter den kraftiga börsuppgången 2009 har 2010 präglats av

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Överreaktion och säsongseffekt på den svenska aktiemarknaden

Överreaktion och säsongseffekt på den svenska aktiemarknaden Överreaktion och säsongseffekt på den svenska aktiemarknaden Författare: Albin Olsson Handeledare: Frederik Lundtofte Kandidatuppsats HT 2012 Nationalekonomiska institutionen Sammanfattning Möjligheten

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Livbolagens prestation

Livbolagens prestation fm Försäkringsmatematik Livbolagens prestation Återbäringsräntornas utveckling 1986-2012 Meryem Savas 2012-02-10 Innehållsförteckning Indelning... 2 Avkastningsskatt... 2 Pensionsförsäkring... 3 Besparingsperiod:

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 20 augusti 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj: Börshandlade

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

C4 Traditionell teknisk analys del 1 Vi diskuterar stöd och motstånd som är centrala inom den traditionella tekniska analysen.

C4 Traditionell teknisk analys del 1 Vi diskuterar stöd och motstånd som är centrala inom den traditionella tekniska analysen. Hjälp oss Kursen är ambitiös och omfångsrik. Om du hittar ett fel eller något som är otydligt så berätta det för oss så vi kan göra kursen ännu bättre. Maila oss på info@e2trading.com. A1 Introduktion

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter

Portföljstudie av bostadshyresfastigheter Portföljstudie av bostadshyresfastigheter En utvärdering av möjligheten att använda bostadshyresfastigheter som ett sätt att diversifiera en investeringsportfölj baserad på historisk avkastning för olika

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder

Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder Finansmarknadernas utveckling och den finansiella stabiliteten om hedgefonder KENT JANÉR VD för Nektar Asset Management, en marknadsneutral hedge fond som arbetar med stort inslag av makroekonomiska bedömningar.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer