Användare och utvecklare - om anveckling med kalkylprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användare och utvecklare - om anveckling med kalkylprogram"

Transkript

1 Användare och utvecklare - om anveckling med kalkylprogram av Anders Avdic

2

3 NÓ JOWNE (RE- SAN) Dwon ó far faes jowne beighith lass lau ó gwyhn ddwennë fae dí lothcair nó naienth waien nó dieyhn waien Natt och dag min resa börjar här ljus och mörker jag skall nå fram bortom dimman bortom horisonten (John Avdic) i

4

5 Innehållsförteckning DEL I - GRUNDERNA Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION Användare och utvecklare Historik och utveckling Formalisering IT som möjliggörare Sammanfattning av utvecklingstendenser Kunskapsöverföringsproblemet Kalkylprogram och kalkylsystem Kalkylprogramanveckling Relation mellan användning och utveckling Anvecklare Kunskap om utvecklingsverktyg Verksamhetskunskap Verksamhetsmotverkande chauvinism Yrkesetik Verksamhetsetik Yrkes- och verksamhetsetik Uttrycket Anveckling Forskningsfråga Preliminära förutsättningar för kalkylprogramanveckling Tänkbara effekter Formulering av forskningsfrågor Syfte Disposition 29 2 FORSKNINGSMETOD Projekt och delprojekt Strategi En kvalitativ metodansats Kvantitativ och kvalitativ Metodtriangulering En hermeneutisk metodansats Förförståelse Perspektivväxling Intentionell aspekt Subjektiv aspekt En abduktiv metodansats Empiri datainsamling Teoretisk känslighet Användning av ordbehandlare Huvudvariabel Relation till respondent, närhet eller distans? 52 iii

6 Användare och utvecklare Datainsamling och validitet 54 DEL II - EMPIRI 3 INDUSTRI Företaget Genomförande Metod Urval av respondenter Disposition av presentation Ismo - produktionsplanerare Uppgifter och verksamhetskunskap Mål Anveckling, frekvens och typ Anveckling, exempel och analys Arbetssätt Sammanfattning - Ismo Bosse - controller Uppgifter och verksamhetskunskap Mål Anveckling, frekvens och typ Anveckling, exempel och analys Arbetssätt Sammanfattning - Bosse Thomas - avdelningschef Uppgifter och verksamhetskunskap Mål Användning av kalkylprogram och presentationsprogram Anveckling, exempel och analys Sammanfattning - Thomas Sammanfattning - Industri 84 4 MYNDIGHET Myndigheten Genomförande Metod Urval av respondenter Disposition av presentation Olle - exploateringsingenjör Uppgifter och verksamhetskunskap Mål Anveckling, frekvens och typ Anveckling, exempel och analys Arbetssätt Sammanfattning - Olle Jan - kamrer och stabschef Uppgifter och verksamhetskunskap Mål 100 iv

7 Innehållsförteckning Anveckling, frekvens och typ Anveckling, exempel och analys Arbetssätt Sammanfattning - Jan Annette - administratör Uppgifter och verksamhetskunskap Mål Anveckling, frekvens och typ Anveckling, exempel och analys Arbetssätt Sammanfattning - Annette 110 Sammanfattning - Myndighet IT-SPECIALISTER Genomförande Metod Urval av respondenter Disposition av presentation Hans - IT-chef IT-miljö Åtkomst till centrala data Användningsområden för kalkylprogram Problem med kalkylprogramanveckling IT-avdelningen och verksamhetskunskap Sten - systemutvecklare IT-miljö Åtkomst till centrala data Användningsområden Problem med kalkylprogramanveckling Framtiden? Mika - konsult Problem med kalkylprogramanveckling Problemorsaker och lösningar Sammanfattning - IT-specialister APPLIKATION Genomförande Metod Miljö Resultat Systemfunktioner Användningsfrekvens Orsaker och effekter Hantering Beställares deltagande i utvecklingsarbetet Diskussion Användning Utveckling 134 v

8 Användare och utvecklare DEL III - REFERENSRAM 7 REFERENSMODELL Strukturering av referensram Kriterier för och kategorier i referensramen Den praktikgeneriska modellen Praktikgenerisk modell för anvecklare Om referensramen INFORMATIONSSYSTEM Begreppet informationssystem Traditionella informationssystem (TIS) och anvecklade informationssystem (a-system) Kalkylsystem Human-Scale Information System Sammanfattning informationssystem kalkylsystem SYSTEMUTVECKLING Perspektiv på systemutveckling Traditionell systemutveckling (TSU) Livscykelmodellen Livscykelmodellen - kalkylprogramanveckling Sammanfattning Livscykelmodellen - kalkylprogramanveckling ANVECKLING Anveckling: definitioner och terminologi Kalkylprogramanveckling Förutsättningar för anveckling Spridning av anveckling Möjligt, berättigat, lämpligt Möjlighet Berättigande Lämplighet Effekter av anveckling Systemoptimalitet - verksamhetskunskaper Systemkvalitet - systemutvecklingsarbete Informationskvalitet Resursanvändning 201 vi

9 Innehållsförteckning Beslutsfattande och arbetssituation Inflytande och styrning Summering effekter - styrning eller ej Arbetssätt Traditionalism, organisation eller förnyelse? Traditionalismsynsätt Organisationssynsätt Förnyelsesynsätt Sammanfattning - Anveckling AKTÖRER Aktörer, traditionell systemutveckling Anvecklaren Aktörer, KPA-miljö Anvecklare - en definition INTENTION OCH BESLUTSSTÖD Begreppet beslutsstödssystem IT-utveckling ur ett beslutsstödsperspektiv Arbetsuppgifter för beslutsstöd Kalkylsystem - DSS Kalkylprogramaspekter Kommunikation - GDSS Sammanfattning - Intention och beslutsstöd KUNSKAP Kunskapsformer Verksamhetskunskap Verktygskunskap för anvecklare Kunskap, information och data Svårformaliserbar kunskap Tyst kunskap En inledande innebördsdiskussion Invändningar mot begreppet tyst kunskap Olika aspekter av tyst kunskap Fokal och tyst dimension Objektivering av det tysta 247 vii

10 Användare och utvecklare 13.7 Praktisk kunskap Skill, know-how och kompetens Professioner Praktik, kunskap och handling Alternativa ansatser Sammanfattning - Kunskap och anveckling NORMER Normer och mål Normer i relation till skill, know-how och kompetens Mål- och värdebaserad praktik Normer, kunskap och yrkesetik i professioner Förändring av normer Sammanfattning - Normer UTVECKLINGSVERKTYG Verktygsbegreppet Kalkylprogram Kalkylprogram och risker Användbarhet Utvecklingsverktygs användbarhet Cyklisk utveckling av verktyg Sammanfattning - Utvecklingsverktyg 289 DEL IV - AVSLUTNING 16 ANALYS AV ANVECKLINGSBEGREPPET Kalkylsystem Anveckling Självförsörjning, gruppanveckling och fadderanveckling Professionalism och kontroll Integration på flera plan Incitament till anveckling Målstyrd anveckling Dynamik och förändring 298 viii

11 Innehållsförteckning 16.3 Intention Olika syften Förutsättningar för beslutsstöd Underlag Kunskap Verksamhets-, professions- och verktygskunskap Fördelning av kunskap Objektivering av tyst kunskap En annan typ av formalisering VERKTYGSKUNSKAP OCH NORMER Behov och möjligheter Aktualitet Noggrannhet Formalisering och analys Kontroll Kommunikation Det goda kalkylsystemet Ett strukturerat system Ett säkert system Ett dokumenterat system Ett flexibelt system Ett komplexitetshanterande system Ett system med utdata med god läsbarhet Ett system med tillgång till data Allmänna lösningar på problem Sammanfattning Utvecklingsverktyg och normer SAMMANFATTANDE SLUTSATSER Svar på forskningsfrågorna Den anvecklargeneriska modellen Kontinuerlig förändring Integration Interaktivitet Ifrågasättande Metoder och förändring som permanent tillstånd Framtida forskning SUMMARY IN ENGLISH Introduction Methods Empirical studies Framework 337 ix

12 Användare och utvecklare 19.5 Conclusions 339 REFERENSER 341 INDEX 353 BILAGOR 359 x

13 Figurförteckning Figurförteckning FIGUR 1 FORMALISERBAR KUNSKAP MÅSTE FÖRST GÖRAS TILLGÄNGLIG OCH KOMMUNICERBAR. 6 FIGUR 2 UTVECKLINGEN VAD GÄLLER SYSTEMUTVECKLING GÅR MOT ATT MER OCH MER SVÅRFORMALISERADE UPPGIFTER KAN AUTOMATISERAS DÅ PROGRAMVAROR BLIR MER FLEXIBLA. 7 FIGUR 3 UTVECKLING OCH FÖRHÅLLANDE MELLAN FORMALISERINGSGRAD OCH TYP AV SYSTEMUTVECKLINGSMOMENT. 7 FIGUR 4 SCHEMATISK BILD AV KUNSKAPSÖVERFÖRING VID TRADITIONELL SYSTEMUTVECKLING (AVDIC 1995A:6). 10 FIGUR 5 KUNSKAPSÖVERFÖRINGSPROBLEMET VID TRADITIONELL SYSTEMUTVECKLING. 11 FIGUR 6 SCHEMATISK BESKRIVNING AV RELATION MELLAN ANVÄNDNING OCH UTVECKLING AV INFORMATIONSSYSTEM HOS DATORANVÄNDARKATEGORIER. 14 FIGUR 7 SCHEMATISK BESKRIVNING AV FÖRHÅLLANDET MELLAN VERKSAMHETSKUNSKAP OCH KUNSKAP OM UTVECKLINGSVERKTYG. 16 FIGUR 8 SCHEMATISK BESKRIVNING AV FÖRHÅLLANDET MELLAN KUNSKAP OCH UTVECKLING. 19 FIGUR 9 KALKYLPROGRAMANVECKLING: PRELIMINÄRA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH INNEBÖRD. 25 FIGUR 10 SCHEMATISK BESKRIVNING AV AVHANDLINGENS ÖVERGRIPANDE SYFTE. 28 FIGUR 11 SAMB 30 FIGUR 12 ÖVERSIKTLIG ARBETSGÅNG FÖR FORSKNINGSPROJEKTET KALKYLPROGRAMANVECKLING. 31 FIGUR 13 PROCESS OCH PRODUKT: STATISK OCH DYNAMISK DIMENSION AV SAMMA FENOMEN. 42 FIGUR 14 OLIKA FOKUS PÅ VERKSAMHETSBEHOV OCH UTVECKLINGSVERKTYG. 43 FIGUR 15 DEDUKTION, INDUKTION OCH ABDUKTION (ALVESSON & SKÖLDBERG 1994:45). 46 FIGUR 16 SCHEMATISK BESKRIVNING AV KUNSKAPSUTVECKLINGSSTRATEGI. 47 FIGUR 17 SAMMANHANG OCH HELHET PÅVERKAR TOLKNING AV OBSERVATIONER (PATEL & TEBELIUS 1987:33). 47 FIGUR 18 FÖRFÖRSTÅELSE OCH ÖPPENHET. 49 FIGUR 19 MÖNSTER FÖR BEGREPPSMODELLER. 51 FIGUR 20 FÖRHÅLLANDET MELLAN INRE OCH YTTRE VALIDITET (SVENNING 1996:62). 54 FIGUR 21 SCHEMATISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONEN PÅ DET STUDERADE FÖRETAGET. 57 FIGUR 22 SCHEMATISK BESKRIVNING AV DE ADMINISTRATIVA SYSTEMEN PÅ DET STUDERADE FÖRETAGET. (STRECKAD LINJE = EV ÖVERFÖRING) 58 FIGUR 23 KRAV PÅ SÄKRARE BESLUTSUNDERLAG GER KRAV PÅ NOGGRANNHET GER KRAV PÅ VERKTYG SOM STÖDJER DETTA. 63 FIGUR 24 EN ALLT MER FÖRÄNDERLIG OMVÄRLD STÄLLER KRAV PÅ VERKSAMHETSKUNSKAP I SYSTEMUTVECKLINGSARBETET. 63 FIGUR 25 KALKYLSYSTEM FÖR ALLOKERING AV ÖVERBLIVNA PALLAR. 64 FIGUR 26 EN KOMPLEX OCH KAPITALINTENSIV VERKSAMHET LEDER TILL BEHOV AV VERKSAMHETSKUNSKAP VID KALKYLPROGRAMANVECKLING. 65 FIGUR 27 DEL AV BLAD FÖR VISS EXTERNARKARE I KALKYLSYSTEM FÖR UPPFÖLJNING AV EXTERNARKNING. 66 FIGUR 28 SUMMERINGSBLAD I KALKYLSYSTEM FÖR UPPFÖLJNING AV EXTERNARKNING. 66 FIGUR 29 KALKYLSYSTEM FÖR BERÄKNING AV ARKANTAL PER PALL. 67 FIGUR 30 KALKYLSYSTEM FÖR SIMULERING AV ARKNINGSFÖRDELNING. 67 FIGUR 31 KALKYLSYSTEM FÖR TARABERÄKNING. 69 FIGUR 32 DEL AV KALKYLSYSTEM FÖR JÄMFÖRELSE AV ARKNINGSKOSTNADER (SIFFRORNA ÄR FIKTIVA). 70 FIGUR 33 SCHEMATISK BESKRIVNING AV BOSSES INFORMATIONSHANTERING. 72 FIGUR 34 FÖRDELNING AV ARBETSUPPGIFTER PÅ EKONOMIAVDELNINGEN. 72 FIGUR 35 EKONOMIAVDELNINGEN OCH KALKYLSYSTEM I SAMVERKAN. 75 FIGUR 36 EFFEKTER AV LOKALT NÄTVERK OCH KALKYLPROGRAMANVECKLING. 76 FIGUR 37 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RIMLIGHETSBEDÖMNINGAR. 76 FIGUR 38 DEL AV PRODUKTKALKYL (OBS FIKTIVA VÄRDEN). 77 FIGUR 39 FÖRENKLAD BESKRIVNING AV DEL AV KALKYLSYSTEM FÖR BERÄKNING AV TÄCKNINGSBIDRAG/TIMME. 78 FIGUR 40 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FORMALISERING. 78 xi

14 Användare och utvecklare FIGUR 41 DEN KONTINUERLIGA FÖRÄNDRINGSCIRKELN. EFFEKTER AV KONTINUERLIGA FÖRÄNDRINGAR. 79 FIGUR 42 MÅL EFTERBEARBETNINGEN. 82 FIGUR 43 DEL AV KALKYLSYSTEM FÖR UPPFÖLJNING AV PRODUKTIONSDATA DYGNSVIS. 82 FIGUR 44 DEL AV KALKYLSYSTEM FÖR PRESENTATION AV CENTRALA VARIABLER (OBS, FIKTIVA DATA). 83 FIGUR 45 FAKTAINSAMLING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN. 84 FIGUR 46 DEN KONTINUERLIGA FÖRÄNDRINGSCIRKELN. 85 FIGUR 47 STRUKTUR PÅ EXPLOATERINGSSAMMANSTÄLLNING. 91 FIGUR 48 SYSTEM FÖR TIDRAPPORTERING. 92 FIGUR 49 DEL AV SYSTEM FÖR HYRESBERÄKNING VID INVESTERING. 93 FIGUR 50 DEL AV SYSTEM FÖR CASH-FLOW BERÄKNING. 94 FIGUR 51 DEL AV SYSTEM FÖR VÄRDERING AV TOMTPRISER. 95 FIGUR 52 DEL AV SYSTEM FÖR JÄMFÖRELSE AV PRIS- OCH INDEXUTVECKLING. 96 FIGUR 53 EFFEKTER AV MÖJLIGHET TILL NOGGRANT BESLUTSUNDERLAG. 99 FIGUR 54 EFFEKTER AV ÖVERSKÅDLIGHET OCH BEARBETNINGSBAR INFORMATION. 100 FIGUR 55 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OCH EFFEKTER AV KALKYLPROGRAMANVECKLING PÅ MYNDIGHETEN. 102 FIGUR 56 RAPPORT OM INVESTERING PER VERKSAMHET. 103 FIGUR 57 DEL AV KALKYLSYSTEM FÖR BERÄKNING AV FASTIGHETSSKATT. 104 FIGUR 58 DEL AV KALKYLSYSTEM FÖR RAPPORTERING AV BRUTTOREDOVISNING MED ELLER UTAN INTERNTRANSAKTIONER. 105 FIGUR 59 EFFEKTER AV KALKYLPROGRAMANVECKLING. 107 FIGUR 60 MOTIV FÖR ANVÄNDNING AV KALKYLPROGRAM. 108 FIGUR 61 DEL AV SYSTEM FÖR PRESENTATION AV RESULTAT AV PERSONALENKÄT. 108 FIGUR 62 MOTIV FÖR VERKTYGSVAL FÖR SYSTEM FÖR PERSONALENKÄT. 109 FIGUR 63 DEL AV SYSTEM FÖR ANALYS AV BYGGLOV. 109 FIGUR 64 MOTIV FÖR VERKTYGSVAL FÖR SYSTEM FÖR BYGGLOVSSTATISTIK. 110 FIGUR 65 SCHEMATISK BESKRIVNING AV BUDGETERINGSSYSTEMET. 128 FIGUR 66 KOSTNADSSTÄLLEHIERARKIEN SCHEMATISKT. 129 FIGUR 67 EXEMPEL PÅ INMATNINGSBLAD I BUDGETSYSTEMET. 131 FIGUR 68 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSITIV UPPFATTNING AV BUDGETSYSTEMET. 134 FIGUR 69 EFFEKTER AV BUDGETSYSTEMET UR ANVÄNDARNAS PERSPEKTIV. 134 FIGUR 70 SLUTSATSER AV UNDERSÖKNINGEN. 135 FIGUR 71 DEN PRAKTIKGENERISKA MODELLEN (GOLDKUHL & RÖSTLINGER 1998:7). 142 FIGUR 72 RELATIONER MELLAN NORMER, KUNNANDE OCH VERKTYG (GOLDKUHL & RÖSTLINGER 1997:11). 144 FIGUR 73 ANVECKLARPRAKTIKEN INNEHÅLLER I SIN TUR MINST TVÅ PRAKTÍKER. 148 FIGUR 74 RELATIONER MELLAN NORMER, KUNNANDE OCH VERKTYG I EN ANVECKLARES PRAKTIK (MODIFIERING AV GOLDKUHL & RÖSTLINGER 1997:11). 151 FIGUR 75 FÖRDELNING AV KUNSKAP MELLAN PRODUCENT OCH VERKTYG. 152 FIGUR 76 MODIFIERING AV DEN PRAKTIKGENERISKA MODELLEN (MODIFIERING AV GOLDKUHL & RÖSTLINGER 1997:7). 153 FIGUR 77 DATASYSTEM I VERKSAMHET (GOLDKUHL 1993:16). 159 FIGUR 78 KALKYLSYSTEM ÄR EN TYP AV A-SYSTEM SOM ÄR EN TYP AV INFORMATIONSSYSTEM. 162 FIGUR 79 KALKYLSYSTEMTYPER OCH KALKYLPROGRAM (AVDIC 1995A:185). 164 FIGUR 80 OLIKA TYPER AV SYSTEMUTVECKLING (NILSSON 1991:57). 174 FIGUR 81 LIVSCYKELMODELLEN (ANDERSEN 1994:41). 177 FIGUR 82 KPA ÄR EN TYP AV ANVECKLING SOM ÄR EN TYP AV SYSTEMUTVECKLING. 186 FIGUR 83 OLIKA FOKUS PÅ ARBETSUPPGIFTER OCH SYSTEMUTVECKLING BEROENDE PÅ PERSPEKTIV (AVDIC 1995A:180). 189 FIGUR 84 OLIKA SYN PÅ ARBETSSÄTT FÖR ANVECKLING. 207 FIGUR 85 PRINCIPBESKRIVNING AV DATASYSTEM I VERKSAMHET (GOLDKUHL 1993:16). 216 FIGUR 86 FÖRHÅLLANDET MELLAN AKTÖRER I EN KPA-MILJÖ (AVDIC 1995A:49). 220 FIGUR 87 RELATIONER MELLAN SYFTEN MED KALKYLSYSTEM (AVDIC 1995A:191). 222 FIGUR 88 RELATION MELLAN TILLGÄNGLIG TID FÖR BESLUT OCH MÄNGDEN INFORMATION SOM KAN SAMLAS IN, KOMMUNICERAS OCH BEARBETAS. 224 FIGUR 89 RELATIONER MELLAN MIS, EIS, DSS OCH G(D)SS. 225 FIGUR 90 TRE NIVÅER AV DSS TEKNOLOGI (SPRAGUE & WATSON). 227 xii

15 Figurförteckning FIGUR 91 TILLGÅNG TILL IT LEDER TILL FÖRBÄTTRINGAR I KVALITATIV EFFEKTIVITET I KUNSKAPSUTVECKLING OCH BESLUTSFATTANDE (HUBER 1990:70). 228 FIGUR 92 OLIKA TYPER AV KUNSKAP SOM EN ANVECKLARE BEHÖVER. 237 FIGUR 93 TAXONOMI FÖR ANVECKLARKUNSKAPER (PANKO 1988:167). 238 FIGUR 94 FÖRHÅLLANDE MELLAN KUNSKAP INFORMATION OCH DATA I ETT KOMMUNIKATIONSPERSPEKTIV. 240 FIGUR 95 OGDENS TRIANGEL (OGDEN & RICHARDS 1949) 241 FIGUR 96 FORMALISERINGSUPPGIFTER FÖR (1) VERKSAMHETSFÖRETRÄDARE OCH (2) UTVECKLARE UTIFRÅN OGDENS TRIANGEL. 242 FIGUR 97 VID TSU MÅSTE UNDERLAG FÖR SYSTEMUTFORMNING VARA KOMMUNICERBART. 242 FIGUR 98 VID ANVECKLING KAN FORMALISERINGSAKTIVITETER SKE UTAN ATT VISS INFORMATION, T.EX. UNDERLAG I FORM AV VERKSAMHETSKUNSKAP, GÖRS KOMMUNICERBAR. 243 FIGUR 99 TYST KUNSKAP SOM FUNDAMENT (ROLF 1991:67). 246 FIGUR 100 OBJEKTIVERING, ÖVERFÖRING AV KUNSKAP FRÅN DEN TYSTA TILL DEN FOKALA DIMENSIONEN. 247 FIGUR 101 I ANVECKLARENS PRAKTIK KAN HUVUDPRAKTIKEN GE UPPDRAG TILL UTVECKLARPRAKTIKEN. 253 FIGUR 102 OLIKA NORMER GÄLLER I ANVECKLARPRAKTIKENS OLIKA (DEL)PRAKTÍKER. 261 FIGUR 103 EXEMPEL PÅ PROFESSIONSNORMER I RELATION TILL HUVUDPRAKTIK OCH STANDARDISERING. 266 FIGUR 104 FUNKTIONER I EN INTERAKTIV KPA-MILJÖ. 275 FIGUR 105 OLIKA KUNSKAPSOMRÅDEN, RELEVANTA FÖR FÖREBYGGANDE AV FEL I KALKYLSYSTEM. 279 FIGUR 106 PRODUKTIVITET ENLIGT ALLWOOD (1990:11). 281 FIGUR 107 ANVÄNDBARHETSFAKTORER FÖR ANVECKLING. 286 FIGUR 108 BESKRIVNING AV DEN CYKLISKA UTVECKLINGEN AV VERKTYG 288 FIGUR 109 DELAR AV KALKYLPROGRAMMET INGÅR I KALKYLSYSTEMET. 294 FIGUR 110 ANVECKLING INNEBÄR INTEGRATION, INTERAKTIVITET OCH IFRÅGASÄTTANDE. 296 FIGUR 111 KONSEKVENSER AV ÖKAD VERKTYGSKUNSKAP. 296 FIGUR 112 TRADITIONELL SYN BEHOVSUPPFATTNING. 297 FIGUR 113 ANVECKLINGSSYN BEHOVSUPPFATTNING. 297 FIGUR 114 TRADITIONELL SYN PROBLEM- OCH MÅLUPPFATTNINGAR. 298 FIGUR 115 ANVECKLINGSSYN PROBLEM- OCH MÅLUPPFATTNINGAR. 298 FIGUR 116 OLIKA SYFTESTYPER MED KALKYLSYSTEM/KPA. 301 FIGUR 117 DELSYFTEN TILL BESLUTSSTÖD. 301 FIGUR 118 HÖGRE BESLUTSKVALITET MED ANVECKLING. 302 FIGUR 119 FORMALISERINGSGRAD FÖR OLIKA KUNSKAPSTYPER. 306 FIGUR 120 INDELNING AV KUNSKAP MED AVSEENDE PÅ TILLGÄNGLIGHET, KOMMUICERBARHET OCH FORMALISERBARHET. 307 FIGUR 121 FÖRHÅLLANDET MELLAN ÖKAD VERKTYGSKUNSKAP OCH ÖKAD VERKSAMHETSKUNSKAP. 308 FIGUR 122 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FORMALISERING GENOM INTERAKTIV UTVECKLING. 310 FIGUR 123 ANVECKLING I NÄTVERKSMILJÖ INNEBÄR MÖJLIGHET TILL VERIFIERING OCH IFRÅGASÄTTANDE. 311 FIGUR 124 ETT KALKYLSYSTEMEXEMPEL. 314 FIGUR 125 ANVECKLINGSAKTIVITETER. 317 FIGUR 126 INSPELADE MAKRON FÖR ATT TA BORT OCH SÄTTA DIT SKYDD. 319 FIGUR 127 KNAPPAR KOPPLADE TILL MAKRON I FIGUR FIGUR 128 EXEMPEL PÅ KONTROLL AV EN RÅVARAS ANDEL (FORMATERAD TILL PROCENT) AV TOTALSUMMA. 320 FIGUR 129 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR OCH EFFEKTER AV KPA. 329 FIGUR 130 DEN ANVECKLARGENERISKA MODELLEN. 330 FIGUR 131 DEN KONTINUERLIGA FÖRÄNDRINGSCIRKELN. 331 FIGUR 132 UTVECKLING OCH ANVECKLING. 333 xiii

16

17 Tabellförteckning Tabellförteckning TABELL 1 IT:S INFLYTANDE PÅ PROCESSORIENTERAT FÖRÄNDRINGSARBETE (PROCESS INNOVATION) (DAVENPORT 1993:51). 8 TABELL 2 BEGREPP I ETT SAMMANHANG (ROSING 1978:39). 34 TABELL 3 KVANTITATIV OCH KVALITATIV METOD (HOLME & SOLVANG 1997:78). 35 TABELL 4 EMPIRISKA STUDIER I PROJEKTETS DEL TVÅ. 38 TABELL 5 AVHANDLINGENS INDELNINGSGRUNDER. 42 TABELL 6 KUNSKAPSBEHOV FÖR OLIKA TYPER AV ARBETSUPPGIFTER 124 TABELL 7 SKILLNADER MELLAN PROCEDURBASERAD OCH MÅLBASERAD PRAKTIK 146 TABELL 8 JÄMFÖRELSE AV HIS OCH KALKYLSYSTEM. 170 TABELL 9 EGENSKAPER FÖR SYSTEMUTVECKLING (ANDERSEN 1994:342). 172 TABELL 10 BESKRIVNING AV FASERNA I LIVSCYKELMODELLEN OCH DESS RESULTAT ENLIGT ANDERSEN (1994:43). 178 TABELL 11 KPA RELATERAT TILL LIVSCYKELMODELLEN (AVDIC 1995A:152F). 181 TABELL 12 JÄMFÖRELSE LIVSCYKELMODELLEN - KPA, EFTER AVDIC (1995A:156) 183 TABELL 13 INDELNING AV ANVECKLARE UTIFRÅN VEM SOM UTVECKLAR OCH ANVÄNDER A- SYSTEMET 217 TABELL 14 OLIKA TYPER AV UTVECKLARE (AVDIC 1995A:48). 219 TABELL 15 SKILLNADER MELLAN PROCEDUR- OCH MÅLBASERAT ARBETE (SPRAGUE & WATSON 1996:7). 229 TABELL 16 EFFEKTER PÅ KALKYLSYSTEM BEROENDE AV ANVECKLARENS KUNSKAPER OM KALKYLPROGRAM (EFTER WESTERLUND 1997:33). 240 TABELL 17 INDELNING AV PRAKTISK KUNSKAP (ROLF 1991:114). 249 TABELL 18 ABSTRAKTIONSGRAD FÖR IT-VERKTYG. 251 TABELL 19 MÅLKARAKTERISERING (GOLDKUHL & RÖSTLINGER 1988:86). 259 TABELL 20 ASPEKTER AV HANDLINGAR OCH DERAS INNEBÖRD (HABERMAS 1996:98). 262 TABELL 21 JÄMFÖRELSE: LANGEFORS DEFINITION AV IS OCH PANKOS DEFINITION AV KALKYLPROGRAM. 273 TABELL 22 KVANTITATIVA OCH KVALITATIVA FEL(MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN PANKO & HALVERSSON (1996). 278 TABELL 23 MEKANISKA, LOKISKA OCH UTELÄMNANDE FEL. 278 TABELL 24 OSÄKRA INDATA OCH STRUKTURELLA FEL. 278 TABELL 25 OLIKA KONSEKVENSER AV ANALYS AV INFORMATION. 311 TABELL 26 KALKYLPROGRAMFUNKTIONER RELATERADE TILL OLIKA BEHOV. 317 TABELL 27 KALKYLPROGRAMFUNKTIONER RELATERADE TILL OLIKA AKTIVITETER. 318 TABELL 28 OLIKA TYPER AV KALKYLSYSTEM FÖR LOGISKA KONTROLLER. 320 xv

18

19 Förord Förord När detta skrivs är fenomenet IT minst sagt aktuellt. Tidningar, radio, TV beskriver och analyserar varje dag förutsättningar och effekter vad gäller användning av datorer i olika sammanhang. Regeringar, kommuner och företag sammanträder, våndas och beslutar om olika åtgärder för att följa med i utvecklingen. Man tycker sig förstå, då man läser, lyssnar och tittar, att människor i västerlandet snart kommer att ha en näst intill obegränsad tillgång till information. En sak som inte så ofta berörs är den enskilda människans möjligheter att självständigt utnyttja, analysera och vidarebearbeta all information som hon så småningom kommer att ha tillgång till. Denna avhandling tar upp en aspekt av detta, nämligen anveckling, som handlar om människors möjlighet att tillgodose det informationsbehov, som inte direkt kan tillfredsställas genom surfande eller användande av standardprogram. Det tror jag kommer att bli en allt viktigare fråga under 2000-talet. Att genomföra ett avhandlingsprojekt sker inte i en handvändning, åtminstone inte för mig. Åtskilliga är de vänliga själar som bidragit till att projektskeppet så småningom lägger till vid kaj efter en hel del kryssande och alltför mycket stiltje. Till mina kunniga, engagerade och trevliga handledare vill jag rikta ett stort tack. Först och främst, tack till professor Göran Goldkuhl, alltid kunnig, tålmodig, engagerad och idérik. Göran har en formidabel förmåga att framföra kritik på ett konstruktivt och respektfullt sätt. Han kan engagera sig och samtidigt ställa krav och han har en förmåga att få en att tro att man kan klara av krävande uppgifter. Två egenskaper, som jag särskilt uppskattar är den respekt som Göran alltid visar och den avsaknad av fördömande, som utmärker hans handledning. Med min tunna akademiska bakgrund har denna attityd varit särskilt viktig. Görans fokusering på kvalitativ kunskapsutveckling och inget annat har varit den för mig största behållningen. Ett av de första råden som jag fick av Göran minns jag speciellt: "Kunskapsutveckling underlättas av prestigelöshet." Inte dumt. Tack också till professor Anders G Nilsson, som med sitt vänliga, kunniga och kompromisslösa sätt att ställa krav. Anders har alltid kommit med konkreta och konstruktiva förslag och på så sätt fört avhandlingsarbetet framåt, ibland då det verkligen behövts. Tack även till universitetslektor Ove L Johansson, som i slutskedet (ganska långt sådant) av avhandlingsarbetet tagit sig tid, läst flera versioner, kommenterat, diskuterat, föreslagit kloka förändringar samt delat med sig av sina värdefulla kunskaper och på så sätt gett ett stort och viktigt, för att inte säga avgörande, bidrag till denna avhandling. Tack för värdefull granskning till (i bokstavsordning): Bengt E W Andersson, Riksrevisionsverket, Karin Axelsson, Linköpings universitet, Jenny Cederborg, Örebro universitet, Marie-Therese Christiansson, Karlstads universitet, Benneth Christiansson, Karlstads universitet, Owen Eriksson, Högskolan Dalarna, Klas Gäre, Systeam Jönköping, Karin Hedström, Örebro universitet, Mikael Lind, Högskolan i Borås, Ulf Melin, Linköpings universitet, Lennart Ljung, Ericson Karlstad, Per Oscarsson, Örebro universitet, Markku Pellikka, Internationella handelshögskolan i Jönköping, Annie Röstlinger, Linköpings universitet, Pär Ågerfalk, Örebro universitet. xvii

20 Användare och utvecklare Tack för synpunkter och seminarieverksamhet till (i bokstavsordning): Jonas Arvidsson, Lars Nelander, Johan Petersson och Kenneth Åhlgren vid Örebro universitet. Tack för insikter och medverkan till (i bokstavsordning): Anette Bjurström, Stadsbyggnadskontoret Örebro, Helen Borg, AssiDomän Frövi, Olle Emilsson, Stadsbyggnadskontoret Örebro, Per-Otto Emilsson, Nerikes Allehanda Örebro, Ingvar Helsing, AssiDomän Frövi, Hans Ingwald, Dyno Nobel Gyttorp, Bo Magnusson, AssiDomän Frövi, Thomas Nyberg, AssiDomän Frövi, Tommy Petersson, AssiDomän Frövi, Ismo Sipola, AssiDomän Frövi, CG Svensson, Dyno Nobel Gyttorp, Sten Tynander, Assi- Domän Frövi, Mika Valjus, Martinsson Örebro, Jan Åkesson, Stadsbyggnadskontoret Örebro plus många fler, som under åren bidragit direkt och indirekt med kunskaper och kalkylsystem. Några alldeles särskilda tack går till: - Gunnar Fors, som besparat mig mycket arbete med praktisk dokumenthantering när Microsoft inte klarade att lösa ordbehandlingsproblem. - Tom Lacy, som kan rycka in när ens kunskaper i engelska inte räcker till. - Fredric Westerlund, som tack vare sitt examensarbete om kalkylsystem, förorsakat många givande diskussioner och uppslag. En tacksamhetens tanke flyger till min gamle prefekt Åke Holmén, som väl knappast trodde på någon himmel, men som helt säkert nu skulle suttit och myst i denna himmel, (om den funnits) då hans ambitioner att lägga en vetenskaplig grund för informatikämnet i Örebro, tagit ytterligare ett stapplande steg framåt. Tack för inspiration och många kloka frågor och svar till kloka och trevliga arbetskamrater och studenter vid Örebro universitet. Näst familjen, är den sociala gemenskap, som arbetskamraterna utgör den viktigaste förutsättningen för ett harmoniskt liv, som är en förutsättning för att hålla långlivade projekt igång. Här är jag lyckligt lottad. Vem kan ha bättre arbetskamrater? En annan arbetsförmån som är få förunnad är den som man som universitetslärare har när man får umgås med vetgiriga studenter på arbetstid. Tack för administrativ skicklighet och trevliga pratstunder till Lillemor Wallgren m.fl. vid Linköpings universitet samt Gurssi Nodklint Örebro universitet. Tack till berörda beslutsfattare vid Högskolan i Örebro/Örebro universitet, som varit vänliga och tålmodiga nog att finansiera mina forskarstudier. Förhoppningsvis har investeringen gett och kommer att ge viss avkastning. Tack till min stora familj för att de låtit mig hållas tills detta långa projekt äntligen avslutats. Om det inte har varit direkt kul att skriva avhandling, så har det i alla fall varit utvecklande och stimulerande på många andra sätt. Kanske kommer jag rent av att sakna mitt dåliga samvete och min oantastliga ursäkt för att slippa olika uppgifter, som t.ex. avfrostning av frysen, kavajinköp, gräsklippning, halltapetsering, buskflytt, läxförhör, hämtning av hönsmat etc. etc. Och kanske kommer jag nu också rent av att till- xviii

21 Förord låta mig att spela en patiens eller två, vilket kan komma att leda till roliga men ineffektiva stunder. Vetenskap i all ära, men vad vore livet värt utan lite ineffektiv irrationalitet och en god middag med sina nära och kära då och då? Några begreppsanvändnings- och formaliaaspekter bör nämnas. I avhandlingen används pronomenet han vid syftning på anvecklare. Mer relevant vore att skriva han/hon, eftersom anveckling inte är knutet till kön. Detta skrivsätt föreföll mig lite otympligt varför jag valt att konsekvent välja han. Majoriteten av respondenterna är trots allt män. I avhandlingen har referenser normalt försetts med sidreferenser. Inte minst för min egen skull. I de fall som sidhänvisning saknats kan det bero på att hela referensen och inte bara vissa sidor berörts. I dessa fall har sidhänvisning utelämnats. Någon gång beror det på att dokument hämtade från nätet inte har sidnumrering. Alla exempel på kalkylsystem är utförda i MS Excel 97. Avslutningsvis inledningsvis skall några väsentliga ståndpunkter understrykas (med flera streck). Anveckling kan fungera som ett komplement och i vissa fall ett alternativ till traditionell systemutveckling (TSU). Anveckling kan givetvis aldrig ersätta TSU. I de flesta fall av anveckling, är TSU aldrig aktuell. Denna avhandling syftar inte till att ifrågasätta existensen av TSU. Det riktas ingen ifrågasättande kritik mot TSU som sådan. Jag har själv bedrivit TSU och inser att denna verksamhet är nödvändig och kommer att bestå under överskådlig tid. Det finns i avhandlingen ingen ambition att framställa systemutvecklare som annat än viktiga, professionella yrkespersoner med minst lika goda avsikter, som andra professionella, t.ex. forskare. Adolfsberg, september 1999 Anders Avdic xix

22

23 Förkortningar Förkortningar A-system AIS-K D1 D2 DSS EUC GT IS KPA LAN SP SP-UDA TIS TSD TSU UD UDA USD Anvecklat system Arbetsintegrerad systemutveckling med kalkylprogram Delprojekt 1, avslutat med licentiatavhandling Delprojekt 2, avslutat med denna doktorsavhandling Decision Support System End User Computing Grounded Theory Information System Kalkylprogramanveckling Local Area Network (Lokalt nätverk) Spreadsheet Program Spreadsheet Program - User Developed Application Traditionellt informationssystem / Traditional Information System Traditional Systems Development Traditionell systemutveckling User Development User Developed Application User Systems Development xxi

24

25 Del I DEL I Grunderna 1

26

27 Introduktion Den övergripande forskningsfrågan för denna avhandling kan formuleras: Vilka nya möjligheter får användare att utföra arbetsuppgifter då de själva kan bygga informationssystem? (Anders Avdic, 1999:27) Syftet med detta kapitel är: att redovisa bakgrunden till varför denna avhandling skrivs, att introducera för avhandlingen grundläggande och relevanta begrepp att presentera de bakomliggande forskningsfrågorna och syftet med avhandlingen 1 Introduktion Första gången jag träffade en anvecklare, var Anvecklaren var en budgetchef, som med kalkylprogram som utvecklingsverktyg, själv hade gjort ett budgeteringssystem av icke ringa storlek. Han hade inga programmerings- eller systemeringskunskaper. Hans utvecklingsarbete möjliggjordes av verksamhetskunskap och viss kunskap om kalkylprogram. Ur min systemvetenskapliga synvinkel framstod detta som osannolikt. Kunde man verkligen bygga system utan systemerare och metoder? Sedan dess har jag träffat åtskilliga personer som, utan att reflektera över att det varit systemutveckling som de ägnat sig åt, byggt system av skiftande slag. Användarnas roll i IT-världen 1 har förändrats. Från att ha varit en ganska diffust definierad grupp människor, förutbestämda att leva med informationssystem, som systemutvecklingsspecialister konstruerat, har användarna (via olika användarvänliga systemutvecklingsansatser) hamnat i en situation, som innebär att de själva kan utveckla egna informationssystem. Användarna har blivit utvecklare. Detta innebär nya intressanta förutsättningar för systemutveckling och därmed för verksamheter med informationssystem, dvs i stort sett alla verksamheter. Det är vad denna avhandling handlar om. 1 Med IT avses i avhandlingen informationsteknik i en vid betydelse. 3

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

ÖKAD IT-ANVÄNDNING - VAD HÄNDER MED ORGANISATIONERS OCH MÄNNISKORS FÖRMÅGA?

ÖKAD IT-ANVÄNDNING - VAD HÄNDER MED ORGANISATIONERS OCH MÄNNISKORS FÖRMÅGA? Ingår i Lennerlöf L (red, 2000) Avveckla eller utveckla - en antologi om verksamhetskonsekvenser i magra organisationer, Rådet för Arbetslivsforskning, Stockholm ÖKAD IT-ANVÄNDNING - VAD HÄNDER MED ORGANISATIONERS

Läs mer

KUNSKAPANDE GÖRAN GOLDKUHL. Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet

KUNSKAPANDE GÖRAN GOLDKUHL. Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet KUNSKAPANDE av GÖRAN GOLDKUHL Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV) Stockholms universitet

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem EXAMENSARBETE 2005:060 SHU Elektroniskt patientjournalsystem Hur påverkar det vårdpersonalens arbetssituation? Peter Lundkvist Malin Stenvall Luleå tekniska universitet Informatik och systemvetenskap D-nivå

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Från projektorganisation till förvaltningsorganisation - en studie av överlämningsarenan. Ann-Margreth Hammar

Från projektorganisation till förvaltningsorganisation - en studie av överlämningsarenan. Ann-Margreth Hammar Filosofiska fakulteten FiF-avhandling, No. 103 Från projektorganisation till förvaltningsorganisation - en studie av överlämningsarenan Ann-Margreth Hammar 2011 Framlagd vid filosofiska fakulteten vid

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Linköping Studies in Information Science. Dissertation No. 13. - Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete

Linköping Studies in Information Science. Dissertation No. 13. - Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete Linköping Studies in Information Science Dissertation No. 13 Yrke: POLIS - Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete av Stefan Holgersson Institutionen för datavetenskap

Läs mer

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM D-UPPSATS 2005:05 PROJEKTUTVÄRDERING Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action?

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? 2004:127 SHU EXAMENSARBETE Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? ROBERT SUNDLÖF SEPPO TANSKANEN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla.

Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla. Kompetens inom hemtjänsten - kunskap förenat med känsla. Johanna Hansson Socialhögskolan Lunds Universitet Magisteruppsats i socialt arbete, SOAM 01. Vt-12 Handledare: Staffan Blomberg Abstract Author:

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer