Förköpsinformation Ancoria Kapitalförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förköpsinformation Ancoria Kapitalförsäkring"

Transkript

1 Förköpsinformation Ancoria Kapitalförsäkring

2 1 Allmän information om Public Ltd ( Ancoria ) Information om Ancoria Kapitalförsäkring Försäkringens ikraftträdande Premier Investering Avslut Återköp Utbetalning Utbetalning är försäkrad person avlider Särskild betalningsinstruktion Överlåtelse, pantsättning Avgifter för försäkringen Fondbyte Fonder Fondhandel Fondbeskrivning Sparfond Utdelningsaktier Europa Utdelningsaktier Sverige USAfond Modellportfölj Balans Modellportfölj Offensiv Euro Absolute Return Fund Euro Balanced Fund Euro Aggressive Fund Indienfond Japanfond Kinafond Thailandfond Ancoria/Carnegie Rysslandsfond Ancoria/Carnegie Sverigefond Ancoria/Carnegie Strategy Fund Ancoria/Carnegie Emerging Markets Ancoria/Carnegie Småbolagsfond Global Tillväxt Östeuropafond Fastighetsfond Ny Energi Ancoria/Carnegie Corporate Bond Finansfond Ancoria Active Trading Aktiehandel (med Saxo Privatbank) Aktieindex Sverige Råvarufond Räntekonto Euroräntekonto Övrig information Försäkringsavtalslagen Valuta Ångerrätt Klagomålshantering Beskattning Personuppgiftslagen... 8 A20/28

3 1 Allmän information om Ancoria Insurance Public Ltd ( Ancoria ) erbjuder kapitalförsäkring till privatpersoner och företag. Bolaget bildades 1987 och är ett aktiebolag med säte på Cypern. Inom ramen för försäkringen kan du som är kund välja mellan ett antal olika fonder. erbjuder ränte-, aktieoch blandfonder och kan även investera i enskilda aktier. Bolaget har idag över tecknade försäkringar. Det här dokumentet redogör för vad din försäkring med Ancoria innebär. Adressen till huvudkontor är: PO Box 23415, 1683 Nicosia, Cypern Besöksadress är: 36 Laodikias Street, Nicosia, Cypern Tel: Fax: Kundservice kontaktar du på: Tel: Fax: E-post: Postadress är: Box 858, Stockholm 2 Information om Ancoria Kapitalförsäkring 2.1 Försäkringens ikraftträdande Försäkringen börjar gälla när mottagit fullständiga ansökningshandlingar och första premien kommit tillhanda. Ancoria Insurance utfärdar ett försäkringsbesked som bekräftelse på tecknad försäkring. Beskedet utgör ingen värdehandling utan är endast en sammanställning av de specifika försäkringsvillkoren. förbehåller sig rätten att göra ändringar av villkoren. Ändringar som utgör en betydande nackdel för försäkringstagaren kan inte göras utan aktuariens medgivande eller försäkringstagarens godkännande. 2.2 Premier Premie kan betalas som engångspremie eller löpande premie. Lägsta engångspremien är SEK. Lägsta årspremie är för närvarande SEK eller 500 SEK per månad. 2.5 Återköp Kapitalförsäkringen medger återköp vid valfri tidpunkt. Försäkringstagaren kan återköpa försäkringen genom att skriftligen meddela om återköpet. Uppsagda andelar betalas ut till säljpris efter avdrag av eventuell uppsägningsavgift enligt paragraf 2.10 nedan. 2.6 Utbetalning En Kapitalförsäkring kan utbetalas som ett engångsbelopp eller som löpande utbetalning. 2.7 Utbetalning är försäkrad person avlider Om försäkrad person avlider beräknas ett försäkringsbelopp som motsvarar 101 procent av värdet av försäkringen. Utbetalning sker normalt till försäkringstagaren eller om denne avlidit till förmånstagare. Kapitalförsäkringen utbetalas som ett engångsbelopp eller löpande utbetalning. 2.8 Särskild betalningsinstruktion Den försäkrade kan i en särskild instruktion bestämma hur försäkringsbeloppet skall betalas ut till förmånstagaren sedan den försäkrade har avlidit. Instruktionen kan även omfatta villkor för förvaltning av försäkringsbeloppet under utbetalningstiden. 2.9 Överlåtelse, pantsättning Genom överlåtelse kan Kapitalförsäkringen byta ägare. Pantsättning av Kapitalförsäkringen är möjlig Avgifter för försäkringen De avgifter som tas ut i samband med försäkringen och underliggande fonder finns angivna i prislistan som publiceras och finns tillgänglig på vår hemsida, Fondbyte Försäkringstagaren kan göra fondbyten via bolagets OnLine tjänst eller genom att skriftligen meddela. Alla fondbyten sker till andelspris. tar ut en avgift vid fondbyte som för närvarande är 150 kr. 3 Fonder Du kan via Kapitalförsäkringen investera i en eller flera av fonder. De fonder som för närvarande är öppna för investering är följande: 2.3 Investering 10 av premien investeras i andelar i den fond eller de fonder som du valt. Det sker till gällande köppris. 2.4 Avslut Försäkringen kan avslutas enligt nedanstående: försäkringen återköps försäkrad person avlider ångerrätten utnyttjas enligt vad som beskrivs under paragraf Sparfond Utdelningsaktier Europa Utdelningsaktier Sverige USAfond Modellportfölj Balans Modellportfölj Offensiv Euro Absolute Return Fund Euro Balanced Fund Euro Aggressive Fund Indienfond Japanfond Kinafond Thailandfond Ancoria/Carnegie Rysslandsfond Ancoria/Carnegie Sverigefond

4 Ancoria/Carnegie Strategy Fund Ancoria/Carnegie Emerging Markets Ancoria/Carnegie Småbolagsfonden Global Tillväxt Östeuropafond Fastighetsfond Ny Energi Ancoria/Carnegie Corporate Bond Finansfond Ancoria Active Trading Aktiehandel med Saxo Privatbank Aktieindex Sverige Råvarufond Räntekonto Euroräntekonto Fonderna har olika investeringsinriktning och risknivå. Du kan se respektive fonds risknivå i fondbeskrivningen på följande sidor. Notera att risk kan definieras olika inom olika bolag. Riskgraderingen nedan för respektive fond är därför endast användbar för jämförelse mellan fonder inom och ej som jämförelse med andra företags fonder. En fonds riskgradering kan ändras över tiden utan att fondens risktagande eller placeringsinriktning ändrats. Fondernas historiska volatilitet bestämmer deras riskklass. Målsättningen är att den långsiktiga fördelningen av tillgångar i aktiefonder som förvaltar ska vara i aktier/aktiefonder och 0-10 procent i kontanter/penningmarknadsinstrument, om inte annat anges under placeringsinriktning nedan. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar kan både stiga och falla. För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurserna medföra att värdet på fondandelar ökar eller minskar. 3.1 Fondhandel Varje fond består av andelar till lika värde och priset fastställs dagligen. Andelspriset beräknas genom att det totala fondvärdet delas med det totala antalet andelar i fonden. Varje fond har ett köp- och säljpris. Köppriset används vid investering av premie och säljpriset används för beräkning av belopp vid återköp. Skillnaden mellan köpoch säljpris är som mest två procent. Det totala fondvärdet beräknas baserat på marknadsvärdet av investeringarna. Till marknadsvärdet läggs summan av nya nettopremier samt avkastning på fondens investeringar. Alla kostnader relaterade till fondens investeringar dras från fondvärdet. Varje fond har en förvaltningsavgift som anges i fondbeskrivningen nedan och de underliggande fonderna har egna förvaltningsavgifter. reserverar sig rätten att med aktuariens godkännande ändra dessa avgifter och informera försäkringstagaren. När priset vid fondvärdering fastställs så värderas noterade värdepapper till slutpris dagen innan värderingsdagen, eller om inga transaktioner i det specifika värdepappret är gjorda denna dag, så används senast kända slutpris. Inlåning och deposition på penningmarknaden värderas i SEK, inklusive eventuellt upplupen ränta fram till värderingsdagen. Det som sägs i detta avsnitt om andelar och köp- och säljpris gäller inte för investeringar i Aktieindex Sverige. 3.2 Fondbeskrivning Sparfond Målsättning: Målsättningen för fonden är att ge en långsiktig och stabil värdetillväxt. Fondens fokus ligger på Sverige men fonden investerar även på utländska marknader som Europa, USA och Asien. Inriktning: Sparfonden är en blandfond som placerar i aktier, aktiefonder, ETF:er, strukturerade produkter, räntebärande papper och penningmarknadsinstrument. Fondens strategiska fördelning är 60-8 i aktier, aktiefonder, ETF:er och strukturerade produkter samt 20-4 i räntebärande papper och penningmarknadsinstrument. Risk: Låg-Medel Köp-/ Säljavgift Fondens startdatum Utdelningsaktier Europa Målsättning: Målsättningen för fonden är att generera kapitaltillväxt och avkastning genom att investera i kvalitetsaktier med relativt hög aktieutdelning. Inriktning: Ancoria Utdelningsaktier Europa investerar i aktier i ledande större europeiska företag som beräknas ge hög utdelning till sina aktieägare. Fonden kan också investera i företag som väntas lösa in aktier med förmånliga villkor. Fonden noteras i svenska kronor medan investeringarna sker i europeiska valutor Utdelningsaktier Sverige Målsättning: Målsättningen för fonden är att generera kapitaltillväxt och avkastning genom att investera i kvalitetsaktier med relativt hög aktieutdelning. Inriktning: Ancoria Utdelningsaktier Sverige investerar i aktier i ledande större svenska företag som beräknas ge hög utdelning till sina aktieägare. Fonden kan också investera i företag som väntas lösa in aktier med förmånliga villkor. Fonden noteras i svenska kronor. 3

5 3.2.4 USAfond Målsättning: Målet för fonden är att uppnå en hög kapitaltillväxt genom att investera i USA:s aktiemarknad. Inriktning: Fonden investerar i ETF:er (Exchange Trade Funds), fonder, noterade värdepapper och den kan även investera i penningmarknadsinstrument och derivat. Fonden är noterad i svenska kronor medan underliggande investeringar huvudsakligen är i amerikanska dollar Modellportfölj Balans Målsättning: Fondens målsättning är att generera kapitaltillväxt och avkastning. Inriktning: Ancoria Modellportfölj Balans investerar i värdepapper på den globala marknaden. Fonden ska normalt vara investerad med 75 procent i aktier, ETF:er, aktiefonder och aktierelaterade investering samt 25 procent i Risk: Medel Fondens startdatum 9 november Modellportfölj Offensiv Målsättning: Fondens målsättning är att generera hög avkastning. Inriktning: Ancoria Modellportfölj Offensiv investerar i värdepapper på den globala marknaden. Fonden ska normalt vara investerad till 9 i aktier, ETF:er, aktiefonder och aktierelaterade investeringar samt 10 procent i 1.5 procent per år Fondens startdatum 9 november Euro Absolute Return Fund Målsättning: Fondens målsättning är att bevara kapitalet och generera långsiktig kapitaltillväxt. Inriktning: Fonden har en konservativ investeringsstrategi med en relativt låg aktieexponering och med fokus på instrument som genererar avkastning eller en stabil kapitaltillväxt till låg risk. Fonden kan investera i ETF:er (Exchange Traded Funds), fonder, noterade värdepapper, strukturerade produkter samt penningmarknadsinstrument och derivat. Fonden kommer att investera i euronoterade instrument för att undvika valutarisk. Risk: Låg 2, per år Fondens startdatum 17 mars 2011 Fondens valuta Euro Euro Balanced Fund Målsättning: Fondens målsättning är att generera långsiktig kapitaltillväxt och avkastning. Inriktning: Fondens fördelningsstrategi är att vara investerad med 75 procent i aktier, ETF:er, aktiefonder och aktierelaterade investeringar samt 25 procent i Risk: Medel 2, per år Fondens startdatum 17 mars 2011 Fondens valuta Euro Euro Aggressive Fund Målsättning: Fondens målsättning är att generera långsiktig hög kapitaltillväxt. Inriktning: Fondens fördelningsstrategi är att vara investerad med 9 i aktier, ETF:er, aktiefonder och aktierelaterade investeringar samt 1 i 2, per år Fondens startdatum 17 mars 2011 Fondens valuta Euro Indienfond Målsättning: Målsättningen för fonden är att nå en hög långsiktig avkastning. Inriktning: Fonden är en aktiefond som investerar i andra tillväxtfonder som investerar i Indien. Fonden kan även investera direkt i företag hemmahörande i 4

6 regionen eller med merparten av verksamheten i regionen Japanfond Målsättning: Målsättningen för fonden är att nå en hög långsiktig kapitaltillväxt och att överträffa Inriktning: Japanfonden är en aktiefond som placerar i fonder med inriktning på Japan och Japanska aktier. Fonden får även placera i räntebärande värdepapper och direkt i bolag som har sin huvudsakliga verksamhet i Japan. Risk: Medel-Hög Fondens startdatum 1 mars Kinafond Målsättning: Målsättningen för fonden är att nå en långsiktig kapitaltillväxt och att överträffa Inriktning: Kinafonden är en aktiefond som investerar i andra aktiefonder med inriktning på investeringar i Kina, Hong Kong och Taiwan. Fonden kan även investera direkt i företag hemmahörande i regionen eller med merparten av verksamheten i regionen Thailandfond Målsättning: Målsättningen för fonden är att nå en långsiktig kapitaltillväxt. Inriktning: Thailandfonden är en aktiefond som investerar i aktier noterade på den thailändska börsen. Fonden får även investera i penningmarknadsinstrument och i andra aktiefonder som investerar i Thailand. Fondens startdatum 15 maj Ancoria/Carnegie Rysslandsfond Målsättning: Målsättningen för fonden är att ge en långsiktig kapitaltillväxt och att överträffa Inriktning: Rysslandsfonden är en aktiefond som placerar i ryska aktier utan begränsning avseende bransch eller företag. Fonden investerar även på aktiemarknaderna i Estland, Lettland och Litauen. Fonden får även placera i Fondens startdatum 7 november Ancoria/Carnegie Sverigefond Målsättning: Målsättningen för fonden är att ge en stabil och positiv kapitaltillväxt och att överträffa Inriktning: Sverigefonden är en aktiefond som investerar i aktier i varierande branscher noterade på Stockholms Fondbörs. Fonden har inga begränsningar avseende branscher eller företag. Fonden får även investera i Fondens startdatum 19 maj Ancoria/Carnegie Strategy Fund Målsättning: Målsättningen för fonden är att ge en stabil och positiv kapitaltillväxt och att överträffa Inriktning: Strategy Fund är en aktiefond som placerar i flera länder och branscher men med fokus på svenska aktier. Fonden får även placera i penningmarknaden och Risk: Medel-Hög Fondens startdatum 19 maj Ancoria/Carnegie Emerging Markets Målsättning: Målsättningen för fonden är att investera i marknader med förväntad hög ekonomisk tillväxt med målsättningen att nå långsiktig kapitaltillväxt och att överträffa Inriktning: Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i länder som över tiden förväntas ha en hög ekonomisk tillväxt, främst Asien, Latinamerika, Afrika och Östeuropa inklusive Ryssland. Fonden får också investera i 5

7 Risk: Medel-Hög Fondens startdatum 4 april Ancoria/Carnegie Småbolagsfond Målsättning: Fondens målsättning är att skapa hög långsiktig kapitaltillväxt genom att huvudsakligen investera i små företag noterade på den svenska aktiemarknaden. Fonden har även möjlighet att placera en liten andel av sina tillgångar på de övriga nordiska aktiemarknaderna. Inriktning: Fonden kan placera i ETFer (Exchange Traded Funds), fonder, noterade värdepapper och får även investera i penningmarknadsinstrument och derivatinstrument. Fondens startdatum 2 april Global Tillväxt Målsättning: Målsättningen för fonden är att på sikt uppnå en hög kapitaltillväxt genom att investera globalt i sektorer med hög tillväxtpotential. Inriktning: Global Tillväxt är en global aktiefond som huvudsakligen investerar i noterade aktier och UCITS fonder. Fonden investerar i sektorer så som alternativ energi, vatten, infrastruktur och bioteknologi. Fonden har inga begränsningar avseende branscher eller företag. Risk: Medel-hög Fondens startdatum 18 februari Östeuropafond Målsättning: Målsättningen för fonden är att nå en långsiktig kapitaltillväxt. Inriktning: Östeuropafonden är en aktiefond som investerar i andra aktiefonder med koncentration på investeringar i Östeuropa. Fonden kan även investera direkt i företag hemmahörande i regionen eller med merparten av sin verksamhet i regionen Fastighetsfond Målsättning: Målsättningen för fonden är att ge en stabil kapitaltillväxt på investeringar i fastighetsbranschen. Inriktning: Fastighetsfonden är en aktiefond som kan investera över hela världen i aktier och aktiefonder inom fastighetsmarknaden och byggbranschen. Risk: Medel Fondens startdatum 12 juli Ny Energi Målsättning: Målsättningen för fonden är att nå en långsiktig kapitaltillväxt. Inriktning: Fonden Ny Energi investerar globalt i värdepapper och/eller i andra aktiefonder som investerar i den växande marknaden för förnybar energi, energieffektivitet samt i företag som söker minska koldioxidutsläpp. Risk: Medel-hög 2,15 procent per år Fondens startdatum 22 maj Ancoria/Carnegie Corporate Bond Målsättning: Målsättningen för fonden är att generera hög långsiktig avkastning genom att investera i företagsobligationer. Inriktning: Fokus ligger på företagsobligationer emitterade av nordiska företag verksamma inom sektorer som energi, telekommunikation, verkstadsindustri, finans, hälsovård och skog. Fonden kan även investera i penningmarknadsinstrument och derivat. Notering sker i svenska kronor. Risk: Låg Fondens startdatum 2 oktober Finansfond Målsättning: Målsättningen för fonden är att generera hög kapitaltillväxt genom investeringar i finansiella institut globalt. 6

8 Inriktning: Finansfonden är en aktiefond som investerar globalt i värdepapper och/eller andra aktiefonder. Fonden kan även investera i penningmarknadsinstrument. Fondens startdatum 13 oktober Ancoria Active Trading Detta är en fond där försäkringstagaren eller någon av denne utvald kan köpa och sälja aktier genom Ancoria Active Trading OnLine-konto som är kopplat till försäkringen. per år Utses av försäkringstagaren Aktiehandel (med Saxo Privatbank) Detta är en fond där försäkringstagaren eller någon av denne utvald, via en Saxo Privatbank depå som är kopplad till försäkringen, kan köpa och sälja enskilda aktier, obligationer och värdepapper. per år Utses av försäkringstagaren Aktieindex Sverige Aktieindex Sverige ger försäkringstagaren en återbäring som följer upp- och/eller nedgång av Affärsvärldens Generalindex. Utdelning tillfaller. Köp och försäljning sker dagligen. Fonden har ingen förvaltningsavgift Råvarufond Målsättning: Målsättningen för fonden är att generera långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i den globala råvarumarknaden. Inriktning: Fonden investerar i ETF:er, fonder noterade värdepapper och den kan även investera i penningmarknadsinstrument och derivat. Fondens startdatum 25 juni Räntekonto På Ancoria räntebärande konto får du en hög sparränta från första kronan. Om du vill säkra dina investeringar under tider med stora förändringar på börsmarknaden är Räntekontot ett tryggt alternativ. Räntan är rörlig och påförs kvartalsvis. För aktuell räntesats besök vår hemsida eller kontakta kundtjänst. Uttagsavgift Insättningsavgift Ränteutbetalning Kvartalsvis 3.4 Euroräntekonto På Ancoria Euroräntekonto får du en hög sparränta från första kronan. Om du vill säkra dina investeringar under tider med stora förändringar på börsmarknaden, är detta ett tryggt och enkelt sparsätt. För aktuell växlingskurs och räntesats besök vår hemsida eller kontakta kundtjänst. Uttagsavgift Insättningsavgift Ränteutbetalning Fondens valuta 4 Övrig information Kvartalsvis Euro 4.1 Försäkringsavtalslagen Försäkringar som utfärdas av följer svensk lagstiftning. Eventuell meningsskiljaktighet som uppstår rörande försäkringen ska tas upp av svenskt rättssystem. 4.2 Valuta Alla inbetalningar till eller utbetalningar från sker i svensk valuta. 4.3 Ångerrätt Försäkringstagaren har rätt att ångra sig och säga upp försäkringen inom 30 dagar från det att försäkringen utfärdats. Anmälan om uppsägning av försäkringen ska ske skriftligen till. kommer därefter att utbetala det belopp som motsvarar fondandelarnas då aktuella värde. Försäkringstagaren står själv risken för värdeförändringar i fonden under ångerperioden. 4.4 Klagomålshantering Den som är missnöjd med Ancorias beslut i frågor som rör försäkringen kan begära omprövning hos den som handlagt ärendet. Om kunden och Ancoria fortfarande inte är överens kan ärendet hänskjutas till Ancorias kundombudsman, Box 858, Stockholm. Den som är missnöjd kan även: - begära prövning hos Personförsäkringsnämnden (PFN) som prövar alla typer av tvister som rör sjuk-, olycksfall-, 7

9 och livförsäkring, Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm, tel ; - vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som prövar vissa tvister som rör privatförsäkringar, Box 174, Stockholm, tel , samt - väcka talan mot Ancoria vid allmän domstol (oavsett om tvisten prövats av ARN eller inte). Vidare kan även Konsumenternas Försäkringsbyrå lämna upplysningar i ärenden som gäller privatpersoners frivilliga försäkringar, Rättskyddsförsäkring kan gälla vid tvist med Ancoria. 4.5 Beskattning Under nuvarande svensk skattelagstiftning är premiebetalningar i försäkringen inte avdragsgilla i din inkomstdeklaration. Utbetalningar i försäkringen är å andra sidan skattefria. För försäkringen utgår en årlig avkastningsskatt som beräknas på aktuellt saldo vid årets ingång. För Kapitalförsäkringen är avkastningsskatten 27 procent av den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år. Det innebär att avkastningsskatten för Kapitalförsäkringen är 0,84 procent för beskattningsåret Sparande i Kapitalförsäkring är från den 1 januari 2007 inte längre förmögenhetsskattepliktig. Du ansvarar själv för att redovisa underlaget för avkastningsskatten i din deklaration. lämnar inga kontrolluppgifter till Skatteverket för beskattning av din försäkring. Ancoria Insurance tillsänder dig årligen uppgift om ditt underlag för avkastningsskatt. 5 Personuppgiftslagen För att kunna utfärda en försäkring behöver Ancoria Insurance inhämta personuppgifter om försäkringstagare och försäkrad person. Uppgifterna registreras i tryckt eller elektronisk form och kommer endast att hanteras av behörig personal inom Ancoria Insurance, närliggande bolag eller person under Ancoria Insurance kontroll, i enlighet med gängse sekretessregler. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för räkning. Uppgifterna kommer även att användas av Ancoria Insurance och närliggande bolag för erbjudande av bolagets produkter och tjänster samt för undersökningar och statistisk analys. Om du inte önskar ta del av eventuella erbjudanden kan du skriftligen meddela direktreklamspärr till. 8

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m.

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Inkomståret 2013 2013 Information till dig som lämnar kontrolluppgifter om: Ränteinkomster Ränteutgifter Tomträttsavgäld Obligationer Schablonintäkt på investeringssparkonto

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER GamlaLiv INFORMATION TILL DIG SOM HAR FÖRSÄKRING I GAMLA LIV NR 2 2014 VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER TIPS FÖR PENSIONSSPARANDET:

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer