SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R maj Öster Malma. Öster Malma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma"

Transkript

1 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping

2 PROGRAM Svenska Jägareförbundets Årsstämma maj 2015 Öster Malma Lördag den 30 maj 11:00 Årsstämman öppnas Förbundsordförande Björn Sprängare 12:00 Lunch 13:00 Anförande av statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartmentet 13:30 Stämmoförhandlingar 15:00 Kaffepaus 15:30 Stämmoförhandlingar 18:30 Stämmoförhandlingarna avslutas för dagen 19:30 Middag Söndag den 31 maj 08:30 Stämmoförhandlingarna återupptas 10:30 Kaffepaus 12:00 Lunch 13:00 Stämmoförhandlingar 14:00 Avslutning 2

3 Förslag till DAGORDNING ÄRENDEN Sid 1. Öppnande Inledningsanförande 2. Fastställande av röstlängd 8 3. Godkännande av kallelse 8 4. Antagande av dagordning (sid 3-5) 8 5. Antagande av arbetsordning (sid 6-7) 8 6. Stämmofunktionärer a) Val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 8 b) Val av tre protokolljusterare 9 c) Anmälan av sekreterare 9 7. Val av rösträkningskommitté 9 8. Val av redaktionskommitté 9 9. Svenska Jägareförbundets årsberättelse 2014 se bilaga! 10. Revisorernas berättelse Fastställande av resultat- och balansräkningar Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelse och generalsekreterare Propositioner från styrelsen ang: 11 a. Talerätt b. Förändring av valberedningens sammansättning och nominering samt styrelsens geografiska representation och sammansättning 14. Fastställande av årsavgifter Fastställande av valregioner Fastställande av arvoden Val av förbundsordförande 20 3

4 18. Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen Val av två revisorer och två suppleanter Utmärkelser Val av valberedning Förbundsstyrelsens proposition avseende forskningstjugan Förbundsstyrelsens proposition ang översyn av kretsens roll och ansvar i framtiden Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 1 ang jakttid på björn Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 2 ang rovdjursinventering Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 3 ang skyddsjakt på varg Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 4 ang kostnadsersättning i samband med vargjakt Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 5 ang ersättning till trafikviltsamordnare Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 6 ang viltrapportering Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 7 ang viltrapportering Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 8 ang utökat övningsskytte Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 9 ang införande av särskilt älgskytteprov Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 10 ang vildsvinspasset Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 11 ang förbundsmästerskap i eftersök Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 12 ang jaktledarutbildning Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 13 ang instickspipor 55 4

5 37. Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 14 ang enhetlig storlek på vapengarderob Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 15 ang påverka lagstiftare och beslutsfattare Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 16 ang genomförande av tidigare motioner Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 17 ang anses besvarad Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 18 ang att bli medlem Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 19 ang filmer om jaktbart vilt för jägarskolan Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 20 ang talesperson Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 21 ang underlättande av informationsspridning Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 22 ang mervärde för medlem, WeHunt Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 23 ang eftersöksapplikation Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 24 ang medlemskap jägarskoleelever Förbundsstyrelsen yttrande över motion nr 25 ang digitalt medlemskap Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 26 ang resurs- och kompetenskartläggning Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 27 ang jakt efter korp Åtgärder i anledning av motioner m m från årsstämman Eventuella uttalanden Avslutning 92 5

6 Förslag till ARBETSORDNING Årsstämmans arbetstid Lördag den 30 maj Stämman öppnas Lunch 13:00 Anförande av Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet 13:30 Stämmoförhandlingar 18:30 Stämmoförhandlingarna avslutas för dagen 19:30 Middag Söndag den 31 maj Stämmoförhandlingarna återupptas 12:00 Lunch 13:00 Stämmoförhandlingar 14:00 Avslutning Ordförande Årsstämman väljer ordförande samt förste och andre vice ordförande vid stämman, vilka växelvis och efter sinsemellan gjord överenskommelse leder förhandlingarna. Tjänstgörande ordförande bör söka få behandlingen av föreliggande ärende avslutad före pågående plenums slut och äger därför rätt att framställa förslag om debattens avslutning och om tidsbegränsning för talarna. Sådant förslag kan även framställas av årsstämmans röstberättigade deltagare. Önskar tjänstgörande ordförande delta i debatten, ska hen överlåta åt annan ordförande att leda förhandlingarna. Diskussionsordning 1. Ordet begärs genom handuppräckning, varvid röstkortet ska hållas synligt för presidiet. 2. Förslag ska, för att kunna upptas till behandling, vara skriftligen avfattat. 3. Anförandena spelas in. Därför och med hänsyn till deltagarna måste varje anförande hållas via högtalarmikrofon. 4. Vid behov äger presidiet rätt att införa tidsbegränsning. Föredragande eller inledare äger rätt till slutreplik samt efter tjänstgörande ordförandens medgivande - med brytande av talarlistans turordning lämna erforderliga upplysningar. 5. Reservation ska avges skriftligt. 6. Tjänsteman har yttrande- och förslagsrätt i frågor där vederbörande är handläggare. 7. Övriga närvarande kan medges yttranderätt efter beslut av årsstämman. 6

7 Sekretariat Förbundsstyrelsen utser en sekreterare jämte en protokollförare, som för stämmans protokoll. Vid stämman förs protokoll (beslutsprotokoll) som redovisar ärendet, talarförteckning, yrkanden samt beslut. Anförandena spelas in och inspelningarna arkiveras. Protokollets justering Årsstämmans protokoll justeras av tjänstgörande ordförande jämte av årsstämman valda protokolljusterare. Omröstningar Årsstämman väljer en rösträkningskommitté. Omröstning sker öppet. Vid val sker sluten omröstning om något ombud begär det. Röstsedel, som upptar flera namn än valet avser, är ogiltig. Vid lika röstetal, utom vid val, har den tjänstgörande ordföranden utslagsröst. Om hen inte har rösträtt samt vid val avgörs frågan genom lottning. Den/de som får flest röster förklaras vald/valda. Om valet förrättas med slutna sedlar ska varje valsedel innehålla lika många namn som det antal ledamöter som ska väljas. Redaktionskommitté Årsstämman väljer en redaktionskommitté, bestående av ordförande och minst fyra ledamöter. Då så många förslag i en fråga framställts att därför, eller av annat skäl, ett direkt avgörande inte kan ske, avslutas den första behandlingen med att frågan överlämnas till redaktionskommittén. Sedan utredning i frågan verkställs eller föreliggande förslag sammanjämkats, utarbetar kommittén ett förslag, som föreläggs årsstämman. Val I enlighet med föreskrifter i förbundets stadgar 11 utsåg årsstämman 2014 en valberedning som förberett valen till 2015 års stämma. Val får inte förrättas utan föregående kandidatnominering. Om antalet nominerade exakt överensstämmer med det antal som ska väljas och om presidiet konstaterar att samtliga föreslagna är valbara, förrättas val omedelbart efter avslutad nominering. Om vid kandidatnomineringen föreslagits fler personer än som ska väljas kan årsstämman hänskjuta frågan till förnyad beredning i valberedningen innan valet förrättas. Årsstämmans offentlighet I mån av utrymme har medlem i Jägareförbundet rätt att på egen bekostnad närvara vid årsstämma som åhörare. Dessutom är årsstämman öppen för särskilt inbjudna gäster. Stämman beslutar om den för någon frågas behandling ska vara sluten. 7

8 Redogörelse för vissa ÄRENDEN 2. Fastställande av röstlängd Samtliga röstberättigade ombud har vid ankomsten till årsstämman avprickats i en närvarolista och erhållit röstkort. Tjänstemän och gäster finns upptagna i deltagarförteckningen. Förslag till beslut Beslutar årsstämman att som röstlängd fastställa den över ombud förda förteckningen. 3. Godkännande av kallelse Kallelse till årsstämman har varit införd i Svensk Jakt Nyheter nr 4/2015. Skriftlig kallelse har sänts till ombud, förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer och valberedning samt länsjaktvårdsföreningarna Förslag till beslut Beslutar årsstämman godkänna formerna för kallelse till Svenska Jägareförbundets ordinarie årsstämma Antagande av dagordning Förslag till dagordning har godkänts av förbundsstyrelsen vid sammanträde Förslag till beslut Beslutar årsstämman fastställa förbundsstyrelsens förslag till dagordning för stämman. 5. Antagande av arbetsordning Förslag till arbetsordning har godkänts av förbundsstyrelsen vid sammanträde Förslag till beslut Beslutar årsstämman fastställa förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning för stämman. 6. Stämmofunktionärer a) Val av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande vid stämman Valberedningens förslag: Per Westerberg Karin Andersson Gustaf Wachtmeister ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Förslag till beslut 8

9 b) Val av tre protokolljusterare Valberedningens förslag: Valregion N V Ö Förslag till beslut c) Val av sekreterare utsedd av förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har vid sammanträde den utsett Bo Sköld som sekreterare och Ola Wälimaa som protokollförare vid stämman. 7. Val av rösträkningskommitté Valberedningens förslag: Valregion N V Ö Förslag till beslut 8. Val av redaktionskommitté Valberedningens förslag sammankallande Valregion N N V V Ö Ö Förslag till beslut 9. Svenska Jägareförbundets årsberättelse 2014 Se bilaga! 9

10 10. Revisorernas berättelse Revisionsberättelse Se årsberättelsen, utsänd med stämmohandlingarna. Förslag till beslut Beslutar årsstämman att lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret 1/1-31/ till handlingarna. 11. Fastställande av resultat- och balansräkningar Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1/1-31/ återfinns i Förvaltningsberättelsen. Förslag till resultatdisposition Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att till förfogande stående vinstmedel, trygghetsfond tkr, dispositionsfond tkr samt året resultat tkr, disponeras enligt följande: Balanseras i Trygghetsfond Balanseras i Dispositionsfond Summa tkr tkr tkr Förslag till beslut Beslutar årsstämman fastställa resultatdisposition enligt styrelsens förslag. Beslutar årsstämman fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1/1-31/ Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och generalsekreteraren Förslag till beslut Beslutar årsstämman att i enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 1/1-31/

11 13. Förbundsstyrelsens propositioner ang talerätt och förändring av valberedningens sammansättning och nominering, samt styrelsens geografiska representation och sammansättning. a) Proposition ang talerätt t Bakgrund Ett flertal rättsfall och även motioner, senast från Jägareförbundet Dalarna 2014, har lyft frågan om förbundets behov av talerätt i enlighet med Århuskonventionen avseende viltförvaltning. Under ordförandekonferensen i november 2014 diskuterades hur förbundet skulle komma vidare i ärendet. Utifrån de diskussionerna beslutade förbundsstyrelsen ge uppdraget till arbetsgruppen roller och ansvar att med stöd av Anders Iacobæus från förbundsstyrelsen och förbundsjuristen ta fram ett konkret förslag på hur förbundet kan tydliggöra sin talerätt i viltförvaltningsfrågor. Förbundsstyrelsen har sedan behandlat arbetsgruppens förslag. Förbundsstyrelsen lämnar härmed en proposition i ärendet vad avser justering i ändamålsparagrafen och hemställer om att stämman lämnar bifall till förbundsstyrelsens förslag. b) Proposition ang förändring av valberedningens sammansättning och nominering, samt styrelsens s geografiska representation och sammansättning. Bakgrund. Vid ordinarie förbundsstämma 2014 tillsattes en projektgrupp med uppgift att se över den förtroendevalda organisationens roll och ansvar samt snittyta mot tjänstemannaorganisationen. Projektgruppen har bestått av förbundsordförande Björn Sprängare (ordförande), Frederik Kjellson region syd, Tomas Björklund region mitt och Mikael Samuelsson region norr, generalsekreterare Bo Sköld och Jenny Kenneman (sekreterare). Arbetsgruppen redovisar sina slutsatser i en särskild rapport till förbundsstämman Styrelsen fick vid stämman uppdraget att se över valberedningsarbetet inom förbundet och uppdrog åt den ovan nämnda projektgruppen att till styrelsen lämna förslag till förändringar som kan underlätta och förbättra valberedningsarbetet. Förslagen har remissbehandlats av länsföreningarna. Styrelsen har behandlat projektgruppens förslag och kompletterat detta med synpunkter som aktualiserats i remissbehandlingen. Förbundsstyrelsen lämnar härmed en proposition i ärendet att beslutas på förbundsstämman Propositionen består av två delar, en presentation av sakinnehåll med motiv, avsnitt A och en med åtföljande stadgeförslag, avsnitt B. Vid bifall till propositionen krävs att stadgarna ändras i enlighet med stadgeförslaget i avsnitt B. 11

12 Avsnitt A. 1. Valregioner. Förslag lag: Valregionerna ska sammanfalla med de operativa regionerna Norr, Mitt och Syd. Motiv till förslaget: Som framgår av förslag till arbetsordning för valberedningen (nedan) är det synnerligen angeläget att valberedningen kommunicerar med länsordföranden inom respektive region under valberedningsarbetet. Regionråden är ett naturligt forum för utbyte av information, synpunkter och förankring av valberedningsarbetet. Den ojämna fördelningen av medlemmar mellan regionerna har föranlett kommentarer i remissbehandlingen. Valberedningens uppgift är att till förbundsstämman föreslå lämpliga kandidater som formerar en förbundsstyrelse, som är sammansatt med hänsyn till kompetensbehov, genussammansättning och geografisk tillhörighet. Uppgiften är sålunda vidare än att finna geografisk representation. Ledamöterna i valberedningen har därför ett större ansvar än att enbart företräda sin region. Som framgår av p. 4 nedan föreslås att fria mandat utan geografisk tillhörighet införs. Skulle det uppkomma en obalans av besvärande slag i den geografiska fördelningen kan ett sådant mandat utnyttjas av valberedningen för att utjämna denna obalans. 2. Antal ledamöter i valberedningen Förslag: För varje region utses 2 ledamöter i valberedningen. Valberedningens ordförande väljs oberoende av geografisk tillhörighet. Således utses 7 ledamöter i valberedningen. Inga suppleanter utses. Motiv till förslaget: Antalet ledamöter är fullt tillräckligt för att kunna genomföra ett kvalitetssäkert valberedningsarbete. Det förutsätter naturligtvis att ledamöterna i valberedningen är beredda att ikläda sig ansvaret för att fånga upp de synpunkter som kommer upp i regionråden om krav på förbundsstyrelsens kompetensprofil, kandidatbank och synpunkter på förbundsstyrelsens prestationer. Ledamöterna måste vara öppna för förslag och idéer och också på ett aktivt sätt kommunicera och förankra valberedningens ställningstaganden. Valberedningens ordförande har ett särskilt ansvar att planera valberedningens arbete så att det ges möjligheter till informationsutbyte med länsordförandena och tid för förankring av valberedningens beslut. Ordföranden har ansvaret för att valberedningsarbetet genomförs så att väl förankrat förslag till förbundsstyrelse kan föreläggas stämman. 3. Arvoden till valberedningen. ngen. Idag utgår arvode till valberedningens ordförande med kr. Till övriga ledamöter utgår inga arvoden. Förslag: Arvode till valberedning och valberedningens ordförande. Till ledamot 12

13 utgår ett arvode om kr/år och till ordföranden ett arvode om kr/år, detta exklusive sociala avgifter och utöver sedvanligt dagarvode för valberednings sammanträdesdagar. Arvoderingskostnaden blir då kr för valberedningen. Motiv till förslaget: Valberedningsarbetet är viktigt ur både demokratisk synpunkt och för att formera en stark och välfungerande förbundsstyrelse. Arvoderingen markerar vikten av uppdraget och innebär också att stämman kan ställa krav på valberedningen. Beloppen är modesta men är tillräckligt stora för att markera betydelsen i uppdraget. Totalkostnaden för valberedningsarbetet kommer att vara jämförbara med dagens kostnader. 4. Fria mandat i styrelsen. Styrelsen består idag av 9 ledamöter, 3 från varje valregion, 1 personalrepresentant jämte förbundsordföranden. Förslag: Styrelsen skall oförändrat bestå av 9 ledamöter, 2 från varje valregion och ytterligare 3 ledamöter utan krav på geografisk tillhörighet jämte förbundsordföranden och 1 personalrepresentant. Motiv till förslaget: Valberedningen har idag svårigheter att formera en förbundsstyrelse efter den kompetensprofil som valberedningen fastställt. Det är ju som sagts inte enbart kravet på geografisk representativitet som skall tillgodoses utan också krav på genusfördelning, specialistkunskaper och andra kompetenser. Genom att införa fria mandat öppnas möjligheter för valberedningen att arbeta mer långsiktigt och att på ett effektivare sätt möta de krav som förbundsstyrelsen ställs inför. 5. Arbetsordning för valberedningen. En arbetsordning för valberedningen upprättas. Arbetsordningen innehåller följande punkter: Arbetet i valberedningen baseras på den värdegrund förbundet fastställt, Öppenhet, Respekt och Ansvar. Valberedningens arbete skall präglas av den strategiska inriktning - målbild förbundet fastställt. Valberedningsarbetet bör genomföras med samma krav på ledarskap som förbundet i övrigt arbetar efter. En beskrivning av hur valberedningen nomineras genom de tre vise. Valberedningens arbetsuppgifter - Lämna ett väl förankrat förslag till årsstämman på kandidater till förbundsstyrelsen - Upprätta krav- och kompetensprofiler på styrelsen - Upprätta krav- och kompetensprofil på förbundsordföranden - Upprätta en bank av tänkbara kandidater till styrelseposter och förbundsordförande - Utvärdera styrelsens prestationer exempelvis genom en styrelseenkät - Uppdatera valberedningens arbetsordning vid årets första sammanträde 13

14 Valberedningens arbetssätt - Kommunikationen med länsföreningarna är avgörande för ett framgångsrikt arbete - Representanter för valberedningen deltar regelbundet på regionrådsmötena för att informera om arbetet och inhämta förslag och synpunkter från länsordförandena. - Förbundsordföranden deltar vid minst ett tillfälle under året i valberedningens sammanträden - Valberedningen deltar under en särskild punkt på ett av förbundsstyrelsens sammanträden under året Ansvar för valberedningens ordförande - Leda valberedningens arbete - Lägga en tids- och arbetsplan för valberedningen som även kommuniceras med länsordförandena och förbundsordföranden - Säkerställa att kommunikationen mellan länsordföranden och valberedningen fungerar - Hålla förbundsordföranden fortlöpande informerad om valberedningens arbete. Motiv till förslaget: Varje år väljs nya ledamöter till valberedningen. Det behövs således en kunskapsöverföring för att säkerställa att arbetet genomförs på ett kvalitetsäkert sätt. Man kan säga att arbetsordningen är den samlade erfarenheten av gångna års valberedningsarbete. Därför bör också arbetsordningen uppdateras varje år så att nya erfarenheter kan byggas in och inaktuella uppgifter tas bort. Avsnitt B Stadgeändringar föranledda av stämmans bifall till styrelsens propositioner Gällande paragraf ang Jägareförbundets ändamål (talerätt) 4 Svenska Jägareförbundet ska genom en riksomfattande organisation bestående av länsjaktvårdsföreningar och kretsar ta tillvara medlemmarnas intressen för jakt och viltförvaltning genom att att att att att lokalt, nationellt och internationellt arbeta för den svenska jakttraditionen och för jaktens framtid föra fram jaktens stora värde för människors livskvalitet arbeta för artrika och livskraftiga viltstammar och jakt bedriven utifrån god kunskap och hög etik arbeta med information, opinionsbildning och utbildning erbjuda god medlemsservice 14

15 Föreslagen ny paragraf ang Jägareförbundets ändamål: Jägareförbundets ändamål (talerätt) 4 Svenska Jägareförbundet ska genom en riksomfattande organisation bestående av länsjaktvårdsföreningar och jaktvårdskretsar, i samverkan med myndigheter och andra organisationer, ta tillvara medlemmarnas intressen för natur, jakt och viltförvaltning genom att att att att att att att sprida kunskap om vilt och arbeta för ökad förståelse för människans ansvar för naturen, arbeta för biologisk mångfald med artrika och livskraftiga viltstammar i ett hållbart ekosystem, arbeta för att viltets behov av variationsrika och produktiva miljöer blir tillgodosett, föra fram jaktens stora värde för människors livskvalitet samt viltet som en förnyelsebar naturresurs, arbeta för en långsiktigt hållbar jakt bedriven utifrån god kunskap om viltförvaltning och hög etik, lokalt, nationellt och internationellt arbeta för den svenska jakttraditionen och för jaktens framtid, samt erbjuda god medlemsservice. Gällande paragraf ang valberedning: Valberedning 11 Jägareförbundets årsstämma utser en valberedning för tiden till och med nästa ordinarie årsstämma. För varje och en av de tre valregioner som anges i 12 mom 2 utses tre ledamöter och tre suppleanter i valberedningen. Bland valberedningens ledamöter utser årsstämman ordförande och vice ordförande. Valberedningens förslag skickas till årsstämmodeltagarna och länsjaktvårdsföreningarna senast två veckor före årsstämman. Förbundsstyrelse och generalsekreterare 12 [Mom 1 oförändrad] Mom 2 För val av förbundsstyrelse indelas landet i tre av årsstämman fastställda valregioner; norra, västra och östra. Antalet medlemmar i varje valregion, vilket beräknas på det sätt som anges i 10 mom 2, bör om möjligt vara lika utan att någon länsjaktvårdsförenings område delas upp. För varje valregion väljs tre väljs ledamöter. Valet förrättas enligt föreskrifterna i 9 mom 7. [Mom 3-6 oförändrade] 15

16 Föreslagen ny paragraf ang valberedning: Valberedning 11 Jägareförbundets årsstämma utser en valberedning för tiden till och med nästa ordinarie årsstämma. För varje och en av de tre valregioner som anges i 12 mom 2 utses två ledamöter i valberedningen. Utöver dessa sex ledamöter utser årsstämman dessutom en ordförande (oavsett geografisk tillhörighet) i valberedningen så att denna består av sju ledamöter totalt. Valberedningens förslag skickas till årsstämmodeltagarna och länsjaktvårdsföreningarna senast två veckor före årsstämman. Förbundsstyrelse och generalsekreterare 12 [Mom 1 oförändrad] Mom 2 För val av förbundsstyrelse indelas landet i tre av årsstämman fastställda valregioner; norr, mitt och syd. För varje valregion väljs två ledamöter. Därutöver väljs tre ledamöter oavsett geografisk tillhörighet. Valet förrättas enligt föreskrifterna i 9 mom 7. [Mom 3-6 oförändrade] 16

17 14. Fastställande av årsavgifter medlemsåret 1/ / Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde att förelägga årsstämman förslag till årsavgifter för medlemsåret enligt nedan. Kategori Gällande Föreslagen årsavgift årsavgift Ordinarie, inklusive lokalorganisation 600 kr 600 kr Övriga medlemskategorier inklusive ungdom 300 kr 300 kr Svenska Jägareförbundets andel ska vara 85 %. Resterande del tillfaller länsföreningarna. Förslag till beslut Beslutar årsstämman i enlighet med förbundsstyrelsens förslag fastställa ovan föreslagna årsavgifter för medlemsåret

18 15. Fastställande av valregioner Enligt Svenska Jägareförbundets stadgar 12 mom 2 ska landet vid val av förbundsstyrelse indelas i tre av stämman fastställda valregioner; norra, västra och östra valregionen. Nuvarande valregioner Norra valregionen (N) omfattar länsföreningarna: Norrbotten Västerbotten Mitt Norrland Gävleborg Dalarna Västra valregionen (V) omfattar länsföreningarna: Värmland Örebro Skaraborg Södra Älvsborg Västra Götaland Väst Skåne Halland Östra valregionen (Ö) omfattar länsföreningarna: Stockholm Uppsala Södermanland Västmanland Gotland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge Av styrelsen föreslagna valregioner Norra valregionen (n) omfattar länsföreningarna: Norrbotten Västerbotten Mitt Norrland Mellersta valregionen (m) omfattar länsföreningarna: Gävleborg Dalarna Värmland Örebro Stockholm Uppsala Södermanland Västmanland Gotland Södra valregionen (s) omfattar länsföreningarna: Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Väst Södra Älvsborg Skaraborg Förslag till beslut Beslutar årsstämman att vid val av förbundsstyrelse indela landet i norra (n), mellersta (m) och södra (s) valregionen eller norra (N), Västra (V) och Östra (Ö) valregionen. 18

19 16. Fastställande av arvoden a) Arvode till förbundsordföranden Förbundsordföranden erhåller ett arvode om kronor per år, exklusive sociala avgifter. Reseersättning utgår enligt Svenska Jägareförbundets reseavtal, dock utgår enbart den skattefria delen av milersättning vid resa med egen bil. Traktamente utgår ej. Dock utgår utlandstraktamente enligt Svenska Jägareförbundets rese- och traktamentsersättningar. b) Arvoden till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer samt förtroendevalda i av förbundsstyrelsen utsedda arbetsgrupper och kommittéer. Valberedningens förslag Arvode till ledamöter i förbundsstyrelsen och arbetsutskott 1:e och 2:e vice ordförande ersätts vardera med ett arvode om kr/år, exklusive sociala avgifter. Övriga styrelseledamöter ersätts med ett arvode om kr/år exklusive sociala avgifter. För styrelseledamot som ingår i arbetsutskott och ej är ordförande, eller 1:e och 2:e vice ordförande utgår ett förhöjt arvode om kr/år, exklusive sociala avgifter. Övriga engagemang som deltagande i arbetsgrupper, kommittéer, ordförandekonferens, årsstämma m m ersätts med dagarvode (se dagarvoden nedan). c) Arvode till valberedning och valberedningens ngens ordförande Till ledamot utgår ett arvode om kronor/år och till ordförande ett arvode om kronor/år, detta exklusive sociala avgifter och utöver sedvanligt dagarvode för valberedningens sammanträdesdagar. Arvoderingskostnaden blir då kronor/år för valberedningen. Revisorer Ersättning till auktoriserade revisorer utgår enligt med styrelsen träffad uppgörelse. Förtroendevald revisor ersätt med kr/år exklusive sociala avgifter. Dagarvoden Dagarvode utgår med kr, exklusive sociala avgifter för såväl sammanträdes- och förrättningsdagar som resdagar, då sex till tolv timmar tas i anspråk. Tas mindre än sex timmar i anspråk samt vid förrättning som påbörjas efter klockan 18:00, inklusive restid, utgår halvt dagarvode med 750 kr, exklusive sociala avgifter. Då sammanlagt mer än tolv timmar tas i anspråk utgår dagarvode med kr, exklusive sociala avgifter. För natt (klockan ) utgår inget arvode för restid. 19

20 Rese- och traktamentsersättningar Reseersättning utgår enligt Svenska Jägareförbundets reseavtal, dock utgår enbart den skattefria delen av milersättning vid resa med egen bil. Traktamente utgår ej. Dock utgår utlandstraktamente enligt Svenska Jägareförbundets rese- och traktamentsersättningar. Samtliga arvoden föreslås utgå med omedelbar verkan efter årsstämman. Förslag till beslut a) b) c) 17. Nominering och val av ordförande i Svenska Jägareförbundet Enligt Svenska Jägareförbundets stadgar 12 mom 2 väljs Jägareförbundets ordförande på ett år. Valberedningens förslag Björn Sprängare (omval) Förslag till beslut 20

21 18. Nominering och val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen Utdrag ur Jägareförbundets stadgar 12 mom 3: Förbundsstyrelsen består av ordföranden i Jägareförbundet och nio övriga ledamöter valda av årsstämman samt en arbetstagarrepresentant utsedd av arbetstagarorganisationerna inom Jägareförbundet. Jägareförbundets ordförande väljs på ett år och förbundsstyrelsens ledamöter väljs för en tid av två år med fyra ledamöter vart annat år och fem ledamöter vart annat år. Ledamöter Norra valregionen Anders Iacobæus vald t o m 2016 Torbjörn Lövbom vald t o m 2015 (valberedningen föreslår omval) Peter Eriksson vald t o m 2015 (valberedningen föreslår omval) Ledamöter Västra valregionen Sven Lindén vald t o m 2016 Lars Ingelmark vald t o m 2015 (har avsagt sig omval) Angelica Johansson vald t o m 2015 (valberedningen föreslår omval) Ledamöter Östra valregionen Torbjörn Larsson vald t o m 2016 Maria Rankka vald t o m 2015 (har avsagt sig omval) Folke Fagerlund vald t o m 2016 Valberedningens förslag (mandattid två år) Torbjörn Lövbom N (omval) Peter Eriksson N (omval) Angelica Johansson V (omval) Britt-Marie Nordquist V (nyval) Rolf Annerberg Ö (nyval) Val av ledamöter Förslag till beslut Presentation av nya kandidater till förbundsstyrelsen Rolf Annerberg, 66 år gift, fyra barn och fem barnbarn. Jaktlig bakgrund: Jägarexamen i början av 90-talet. Medlem i jaktlag i Västmanland sedan dess. Intresserad av all slags jakt men mest erfarenhet av klövviltsjakt. Mest spännande jakt med trädskällare och vildrensjakt i Norge. Ordförande i Jägareförbundet Stockholm 5 år. Belgisk jägarexamen. Relevant yrkeserfarenhet: 15 år i regeringskansliet, finans, industri och miljö- och energidepartementet. Statssekreterare (s) 7 år. Chef för Naturvårdsverket Kanslichef i EU-kommissionen hos kommissionär Margot Wallström 7 år. Chef för forskningsrådet Formas

22 Ett stort antal utredningsuppdrag, senast om jordbrukets konkurrenskraft. Kan bidra med i styrelsen: Kunskap och insikt om myndigheter och det politiska systemet i Sverige, Omfattande internationell erfarenhet, särskilt när det gäller EU. Britt-Marie Nordquist Genuin värmlänning som bor och jobbar på egen skogsfastighet, viltmästare (Öster- Malma -82), anställd inom Svenska Jägareförbundet ca 30 år. Min praktik gjorde jag i huvudsak hos länsföreningen i Värmland, efter min examen jobbade jag en termin som lärare i jakt och vilt på Södra Vikens naturbruksgymnasium samt en höst med kronviltforskning i Skottland. Därefter hamnade jag ett halvår på länsföreningen i Värmland, med uppdraget att förlänga jaktvårdsområden (nuvarande vvo). Från Värmland bar det sedan av till viltforskningen på Gotland och därefter till länsföreningen i Dalarna återkom jag till dåvarande Värmlands läns Jaktvårdsförbund som jaktvårdskonsulent, sedermera länsjaktvårdskonsulent för Värmland-Örebro. När familjesituationen förändrades, valde jag 2010 att gå vidare till Mellanskog, där jag jobbade som inspektor. Sedan 2013 är jag min egen arbetsgivare. Jag är 58 år, skild, har två vuxna barn (22 respektive 26 år) och ett par jämthundar hör också till familjen. Jag är djupt engagerad i jakt och i skog, vilket genom åren gett mig ett antal uppdrag. Förutom uppdrag inom jakten, har jag också varit styrelseledamot i tidigare Västra skogsägarna. Efter sammanslagningen med Mellanskog år 2002, satt jag sju år i Mellanskogs valberedning ( medlemmar) varav fyra år som dess ordförande och jag har under nio år varit ledamot av LRF:s regionstyrelse i Värmland. Jag har varit länsstyrelsens besiktningsman för rovdjursrivna tamdjur samt besiktningsman för lo i samband med lojakten. Trots att jag inte längre är yrkesverksam inom jakten, lägger varg- och älgproblematiken beslag på väsentliga delar av min tillvaro. Min gård och skog ligger i Jangenreviret och jag delar således livsutrymme med vargen. För Jägareförbundets räkning var jag ledamot i den statliga utredningen om Jaktens framtid med Ulla Pettersson som utredare, och jag har också ett antal år som ledamot av Naturvårdsverks rovdjursråd. Jag betraktar mig själv som väl insatt i såväl Jägareförbundets som länsstyrelsers och statlig myndigheters organisation, uppdrag och arbetssätt. Jag tar gärna plats i styrelserum likaväl som i jaktkojan eller i hundsammanhang. Jag är för närvarande vice ordförande i Svenska Älghundklubben. Jag hoppas jag lyckats ge en kort men livaktig bild av mig själv. Om något mera behövs eller om något behöver förklaras, så svarar jag gärna på frågor. 22

Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län

Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län antagna av årsstämman 2013-03-21. Namn, beslutande organ och säte 1 Organisationens namn är Jägareförbundet Jönköpings län, som är en länsjaktvårdsförening med

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Årsstämma Protokoll 2011.03.24

Årsstämma Protokoll 2011.03.24 1 Jägareforbundet Halland Årsstämma Protokoll 2011.03.24 Plats: Närvarande: Medborgarhuset, Tvååker ca 130 ombud, medlemmar, styrelseledamöter och inbjudna 1 Öppnande Ordförande Ulf Carlson hälsade deltagarna

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet

STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET. Förbundet STADGAR FÖR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET Förbundet Antagna vid förbundsstämman 20-21 maj 2000 Reviderade av kongressen 15-16 maj 2004 Reviderade av kongressen 20-21 maj 2006 Reviderade av kongressen 4-5 oktober

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund et HjärtLung Stadgar Hjärt- och Lungsjukas 1 Hjärt- och Lungsjukas Hjärt- och Lungsjukas är en sammanslutning av hjärt och lungsjukas organisationer i Sverige. et har sitt säte i Stockholm. et är partipolitiskt

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer