SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R maj Öster Malma. Öster Malma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma"

Transkript

1 SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping

2 PROGRAM Svenska Jägareförbundets Årsstämma maj 2015 Öster Malma Lördag den 30 maj 11:00 Årsstämman öppnas Förbundsordförande Björn Sprängare 12:00 Lunch 13:00 Anförande av statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartmentet 13:30 Stämmoförhandlingar 15:00 Kaffepaus 15:30 Stämmoförhandlingar 18:30 Stämmoförhandlingarna avslutas för dagen 19:30 Middag Söndag den 31 maj 08:30 Stämmoförhandlingarna återupptas 10:30 Kaffepaus 12:00 Lunch 13:00 Stämmoförhandlingar 14:00 Avslutning 2

3 Förslag till DAGORDNING ÄRENDEN Sid 1. Öppnande Inledningsanförande 2. Fastställande av röstlängd 8 3. Godkännande av kallelse 8 4. Antagande av dagordning (sid 3-5) 8 5. Antagande av arbetsordning (sid 6-7) 8 6. Stämmofunktionärer a) Val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande 8 b) Val av tre protokolljusterare 9 c) Anmälan av sekreterare 9 7. Val av rösträkningskommitté 9 8. Val av redaktionskommitté 9 9. Svenska Jägareförbundets årsberättelse 2014 se bilaga! 10. Revisorernas berättelse Fastställande av resultat- och balansräkningar Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelse och generalsekreterare Propositioner från styrelsen ang: 11 a. Talerätt b. Förändring av valberedningens sammansättning och nominering samt styrelsens geografiska representation och sammansättning 14. Fastställande av årsavgifter Fastställande av valregioner Fastställande av arvoden Val av förbundsordförande 20 3

4 18. Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen Val av två revisorer och två suppleanter Utmärkelser Val av valberedning Förbundsstyrelsens proposition avseende forskningstjugan Förbundsstyrelsens proposition ang översyn av kretsens roll och ansvar i framtiden Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 1 ang jakttid på björn Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 2 ang rovdjursinventering Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 3 ang skyddsjakt på varg Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 4 ang kostnadsersättning i samband med vargjakt Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 5 ang ersättning till trafikviltsamordnare Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 6 ang viltrapportering Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 7 ang viltrapportering Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 8 ang utökat övningsskytte Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 9 ang införande av särskilt älgskytteprov Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 10 ang vildsvinspasset Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 11 ang förbundsmästerskap i eftersök Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 12 ang jaktledarutbildning Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 13 ang instickspipor 55 4

5 37. Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 14 ang enhetlig storlek på vapengarderob Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 15 ang påverka lagstiftare och beslutsfattare Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 16 ang genomförande av tidigare motioner Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 17 ang anses besvarad Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 18 ang att bli medlem Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 19 ang filmer om jaktbart vilt för jägarskolan Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 20 ang talesperson Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 21 ang underlättande av informationsspridning Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 22 ang mervärde för medlem, WeHunt Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 23 ang eftersöksapplikation Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 24 ang medlemskap jägarskoleelever Förbundsstyrelsen yttrande över motion nr 25 ang digitalt medlemskap Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 26 ang resurs- och kompetenskartläggning Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 27 ang jakt efter korp Åtgärder i anledning av motioner m m från årsstämman Eventuella uttalanden Avslutning 92 5

6 Förslag till ARBETSORDNING Årsstämmans arbetstid Lördag den 30 maj Stämman öppnas Lunch 13:00 Anförande av Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet 13:30 Stämmoförhandlingar 18:30 Stämmoförhandlingarna avslutas för dagen 19:30 Middag Söndag den 31 maj Stämmoförhandlingarna återupptas 12:00 Lunch 13:00 Stämmoförhandlingar 14:00 Avslutning Ordförande Årsstämman väljer ordförande samt förste och andre vice ordförande vid stämman, vilka växelvis och efter sinsemellan gjord överenskommelse leder förhandlingarna. Tjänstgörande ordförande bör söka få behandlingen av föreliggande ärende avslutad före pågående plenums slut och äger därför rätt att framställa förslag om debattens avslutning och om tidsbegränsning för talarna. Sådant förslag kan även framställas av årsstämmans röstberättigade deltagare. Önskar tjänstgörande ordförande delta i debatten, ska hen överlåta åt annan ordförande att leda förhandlingarna. Diskussionsordning 1. Ordet begärs genom handuppräckning, varvid röstkortet ska hållas synligt för presidiet. 2. Förslag ska, för att kunna upptas till behandling, vara skriftligen avfattat. 3. Anförandena spelas in. Därför och med hänsyn till deltagarna måste varje anförande hållas via högtalarmikrofon. 4. Vid behov äger presidiet rätt att införa tidsbegränsning. Föredragande eller inledare äger rätt till slutreplik samt efter tjänstgörande ordförandens medgivande - med brytande av talarlistans turordning lämna erforderliga upplysningar. 5. Reservation ska avges skriftligt. 6. Tjänsteman har yttrande- och förslagsrätt i frågor där vederbörande är handläggare. 7. Övriga närvarande kan medges yttranderätt efter beslut av årsstämman. 6

7 Sekretariat Förbundsstyrelsen utser en sekreterare jämte en protokollförare, som för stämmans protokoll. Vid stämman förs protokoll (beslutsprotokoll) som redovisar ärendet, talarförteckning, yrkanden samt beslut. Anförandena spelas in och inspelningarna arkiveras. Protokollets justering Årsstämmans protokoll justeras av tjänstgörande ordförande jämte av årsstämman valda protokolljusterare. Omröstningar Årsstämman väljer en rösträkningskommitté. Omröstning sker öppet. Vid val sker sluten omröstning om något ombud begär det. Röstsedel, som upptar flera namn än valet avser, är ogiltig. Vid lika röstetal, utom vid val, har den tjänstgörande ordföranden utslagsröst. Om hen inte har rösträtt samt vid val avgörs frågan genom lottning. Den/de som får flest röster förklaras vald/valda. Om valet förrättas med slutna sedlar ska varje valsedel innehålla lika många namn som det antal ledamöter som ska väljas. Redaktionskommitté Årsstämman väljer en redaktionskommitté, bestående av ordförande och minst fyra ledamöter. Då så många förslag i en fråga framställts att därför, eller av annat skäl, ett direkt avgörande inte kan ske, avslutas den första behandlingen med att frågan överlämnas till redaktionskommittén. Sedan utredning i frågan verkställs eller föreliggande förslag sammanjämkats, utarbetar kommittén ett förslag, som föreläggs årsstämman. Val I enlighet med föreskrifter i förbundets stadgar 11 utsåg årsstämman 2014 en valberedning som förberett valen till 2015 års stämma. Val får inte förrättas utan föregående kandidatnominering. Om antalet nominerade exakt överensstämmer med det antal som ska väljas och om presidiet konstaterar att samtliga föreslagna är valbara, förrättas val omedelbart efter avslutad nominering. Om vid kandidatnomineringen föreslagits fler personer än som ska väljas kan årsstämman hänskjuta frågan till förnyad beredning i valberedningen innan valet förrättas. Årsstämmans offentlighet I mån av utrymme har medlem i Jägareförbundet rätt att på egen bekostnad närvara vid årsstämma som åhörare. Dessutom är årsstämman öppen för särskilt inbjudna gäster. Stämman beslutar om den för någon frågas behandling ska vara sluten. 7

8 Redogörelse för vissa ÄRENDEN 2. Fastställande av röstlängd Samtliga röstberättigade ombud har vid ankomsten till årsstämman avprickats i en närvarolista och erhållit röstkort. Tjänstemän och gäster finns upptagna i deltagarförteckningen. Förslag till beslut Beslutar årsstämman att som röstlängd fastställa den över ombud förda förteckningen. 3. Godkännande av kallelse Kallelse till årsstämman har varit införd i Svensk Jakt Nyheter nr 4/2015. Skriftlig kallelse har sänts till ombud, förbundsstyrelsens ledamöter, revisorer och valberedning samt länsjaktvårdsföreningarna Förslag till beslut Beslutar årsstämman godkänna formerna för kallelse till Svenska Jägareförbundets ordinarie årsstämma Antagande av dagordning Förslag till dagordning har godkänts av förbundsstyrelsen vid sammanträde Förslag till beslut Beslutar årsstämman fastställa förbundsstyrelsens förslag till dagordning för stämman. 5. Antagande av arbetsordning Förslag till arbetsordning har godkänts av förbundsstyrelsen vid sammanträde Förslag till beslut Beslutar årsstämman fastställa förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning för stämman. 6. Stämmofunktionärer a) Val av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande vid stämman Valberedningens förslag: Per Westerberg Karin Andersson Gustaf Wachtmeister ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Förslag till beslut 8

9 b) Val av tre protokolljusterare Valberedningens förslag: Valregion N V Ö Förslag till beslut c) Val av sekreterare utsedd av förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen har vid sammanträde den utsett Bo Sköld som sekreterare och Ola Wälimaa som protokollförare vid stämman. 7. Val av rösträkningskommitté Valberedningens förslag: Valregion N V Ö Förslag till beslut 8. Val av redaktionskommitté Valberedningens förslag sammankallande Valregion N N V V Ö Ö Förslag till beslut 9. Svenska Jägareförbundets årsberättelse 2014 Se bilaga! 9

10 10. Revisorernas berättelse Revisionsberättelse Se årsberättelsen, utsänd med stämmohandlingarna. Förslag till beslut Beslutar årsstämman att lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret 1/1-31/ till handlingarna. 11. Fastställande av resultat- och balansräkningar Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1/1-31/ återfinns i Förvaltningsberättelsen. Förslag till resultatdisposition Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att till förfogande stående vinstmedel, trygghetsfond tkr, dispositionsfond tkr samt året resultat tkr, disponeras enligt följande: Balanseras i Trygghetsfond Balanseras i Dispositionsfond Summa tkr tkr tkr Förslag till beslut Beslutar årsstämman fastställa resultatdisposition enligt styrelsens förslag. Beslutar årsstämman fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 1/1-31/ Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och generalsekreteraren Förslag till beslut Beslutar årsstämman att i enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 1/1-31/

11 13. Förbundsstyrelsens propositioner ang talerätt och förändring av valberedningens sammansättning och nominering, samt styrelsens geografiska representation och sammansättning. a) Proposition ang talerätt t Bakgrund Ett flertal rättsfall och även motioner, senast från Jägareförbundet Dalarna 2014, har lyft frågan om förbundets behov av talerätt i enlighet med Århuskonventionen avseende viltförvaltning. Under ordförandekonferensen i november 2014 diskuterades hur förbundet skulle komma vidare i ärendet. Utifrån de diskussionerna beslutade förbundsstyrelsen ge uppdraget till arbetsgruppen roller och ansvar att med stöd av Anders Iacobæus från förbundsstyrelsen och förbundsjuristen ta fram ett konkret förslag på hur förbundet kan tydliggöra sin talerätt i viltförvaltningsfrågor. Förbundsstyrelsen har sedan behandlat arbetsgruppens förslag. Förbundsstyrelsen lämnar härmed en proposition i ärendet vad avser justering i ändamålsparagrafen och hemställer om att stämman lämnar bifall till förbundsstyrelsens förslag. b) Proposition ang förändring av valberedningens sammansättning och nominering, samt styrelsens s geografiska representation och sammansättning. Bakgrund. Vid ordinarie förbundsstämma 2014 tillsattes en projektgrupp med uppgift att se över den förtroendevalda organisationens roll och ansvar samt snittyta mot tjänstemannaorganisationen. Projektgruppen har bestått av förbundsordförande Björn Sprängare (ordförande), Frederik Kjellson region syd, Tomas Björklund region mitt och Mikael Samuelsson region norr, generalsekreterare Bo Sköld och Jenny Kenneman (sekreterare). Arbetsgruppen redovisar sina slutsatser i en särskild rapport till förbundsstämman Styrelsen fick vid stämman uppdraget att se över valberedningsarbetet inom förbundet och uppdrog åt den ovan nämnda projektgruppen att till styrelsen lämna förslag till förändringar som kan underlätta och förbättra valberedningsarbetet. Förslagen har remissbehandlats av länsföreningarna. Styrelsen har behandlat projektgruppens förslag och kompletterat detta med synpunkter som aktualiserats i remissbehandlingen. Förbundsstyrelsen lämnar härmed en proposition i ärendet att beslutas på förbundsstämman Propositionen består av två delar, en presentation av sakinnehåll med motiv, avsnitt A och en med åtföljande stadgeförslag, avsnitt B. Vid bifall till propositionen krävs att stadgarna ändras i enlighet med stadgeförslaget i avsnitt B. 11

12 Avsnitt A. 1. Valregioner. Förslag lag: Valregionerna ska sammanfalla med de operativa regionerna Norr, Mitt och Syd. Motiv till förslaget: Som framgår av förslag till arbetsordning för valberedningen (nedan) är det synnerligen angeläget att valberedningen kommunicerar med länsordföranden inom respektive region under valberedningsarbetet. Regionråden är ett naturligt forum för utbyte av information, synpunkter och förankring av valberedningsarbetet. Den ojämna fördelningen av medlemmar mellan regionerna har föranlett kommentarer i remissbehandlingen. Valberedningens uppgift är att till förbundsstämman föreslå lämpliga kandidater som formerar en förbundsstyrelse, som är sammansatt med hänsyn till kompetensbehov, genussammansättning och geografisk tillhörighet. Uppgiften är sålunda vidare än att finna geografisk representation. Ledamöterna i valberedningen har därför ett större ansvar än att enbart företräda sin region. Som framgår av p. 4 nedan föreslås att fria mandat utan geografisk tillhörighet införs. Skulle det uppkomma en obalans av besvärande slag i den geografiska fördelningen kan ett sådant mandat utnyttjas av valberedningen för att utjämna denna obalans. 2. Antal ledamöter i valberedningen Förslag: För varje region utses 2 ledamöter i valberedningen. Valberedningens ordförande väljs oberoende av geografisk tillhörighet. Således utses 7 ledamöter i valberedningen. Inga suppleanter utses. Motiv till förslaget: Antalet ledamöter är fullt tillräckligt för att kunna genomföra ett kvalitetssäkert valberedningsarbete. Det förutsätter naturligtvis att ledamöterna i valberedningen är beredda att ikläda sig ansvaret för att fånga upp de synpunkter som kommer upp i regionråden om krav på förbundsstyrelsens kompetensprofil, kandidatbank och synpunkter på förbundsstyrelsens prestationer. Ledamöterna måste vara öppna för förslag och idéer och också på ett aktivt sätt kommunicera och förankra valberedningens ställningstaganden. Valberedningens ordförande har ett särskilt ansvar att planera valberedningens arbete så att det ges möjligheter till informationsutbyte med länsordförandena och tid för förankring av valberedningens beslut. Ordföranden har ansvaret för att valberedningsarbetet genomförs så att väl förankrat förslag till förbundsstyrelse kan föreläggas stämman. 3. Arvoden till valberedningen. ngen. Idag utgår arvode till valberedningens ordförande med kr. Till övriga ledamöter utgår inga arvoden. Förslag: Arvode till valberedning och valberedningens ordförande. Till ledamot 12

13 utgår ett arvode om kr/år och till ordföranden ett arvode om kr/år, detta exklusive sociala avgifter och utöver sedvanligt dagarvode för valberednings sammanträdesdagar. Arvoderingskostnaden blir då kr för valberedningen. Motiv till förslaget: Valberedningsarbetet är viktigt ur både demokratisk synpunkt och för att formera en stark och välfungerande förbundsstyrelse. Arvoderingen markerar vikten av uppdraget och innebär också att stämman kan ställa krav på valberedningen. Beloppen är modesta men är tillräckligt stora för att markera betydelsen i uppdraget. Totalkostnaden för valberedningsarbetet kommer att vara jämförbara med dagens kostnader. 4. Fria mandat i styrelsen. Styrelsen består idag av 9 ledamöter, 3 från varje valregion, 1 personalrepresentant jämte förbundsordföranden. Förslag: Styrelsen skall oförändrat bestå av 9 ledamöter, 2 från varje valregion och ytterligare 3 ledamöter utan krav på geografisk tillhörighet jämte förbundsordföranden och 1 personalrepresentant. Motiv till förslaget: Valberedningen har idag svårigheter att formera en förbundsstyrelse efter den kompetensprofil som valberedningen fastställt. Det är ju som sagts inte enbart kravet på geografisk representativitet som skall tillgodoses utan också krav på genusfördelning, specialistkunskaper och andra kompetenser. Genom att införa fria mandat öppnas möjligheter för valberedningen att arbeta mer långsiktigt och att på ett effektivare sätt möta de krav som förbundsstyrelsen ställs inför. 5. Arbetsordning för valberedningen. En arbetsordning för valberedningen upprättas. Arbetsordningen innehåller följande punkter: Arbetet i valberedningen baseras på den värdegrund förbundet fastställt, Öppenhet, Respekt och Ansvar. Valberedningens arbete skall präglas av den strategiska inriktning - målbild förbundet fastställt. Valberedningsarbetet bör genomföras med samma krav på ledarskap som förbundet i övrigt arbetar efter. En beskrivning av hur valberedningen nomineras genom de tre vise. Valberedningens arbetsuppgifter - Lämna ett väl förankrat förslag till årsstämman på kandidater till förbundsstyrelsen - Upprätta krav- och kompetensprofiler på styrelsen - Upprätta krav- och kompetensprofil på förbundsordföranden - Upprätta en bank av tänkbara kandidater till styrelseposter och förbundsordförande - Utvärdera styrelsens prestationer exempelvis genom en styrelseenkät - Uppdatera valberedningens arbetsordning vid årets första sammanträde 13

14 Valberedningens arbetssätt - Kommunikationen med länsföreningarna är avgörande för ett framgångsrikt arbete - Representanter för valberedningen deltar regelbundet på regionrådsmötena för att informera om arbetet och inhämta förslag och synpunkter från länsordförandena. - Förbundsordföranden deltar vid minst ett tillfälle under året i valberedningens sammanträden - Valberedningen deltar under en särskild punkt på ett av förbundsstyrelsens sammanträden under året Ansvar för valberedningens ordförande - Leda valberedningens arbete - Lägga en tids- och arbetsplan för valberedningen som även kommuniceras med länsordförandena och förbundsordföranden - Säkerställa att kommunikationen mellan länsordföranden och valberedningen fungerar - Hålla förbundsordföranden fortlöpande informerad om valberedningens arbete. Motiv till förslaget: Varje år väljs nya ledamöter till valberedningen. Det behövs således en kunskapsöverföring för att säkerställa att arbetet genomförs på ett kvalitetsäkert sätt. Man kan säga att arbetsordningen är den samlade erfarenheten av gångna års valberedningsarbete. Därför bör också arbetsordningen uppdateras varje år så att nya erfarenheter kan byggas in och inaktuella uppgifter tas bort. Avsnitt B Stadgeändringar föranledda av stämmans bifall till styrelsens propositioner Gällande paragraf ang Jägareförbundets ändamål (talerätt) 4 Svenska Jägareförbundet ska genom en riksomfattande organisation bestående av länsjaktvårdsföreningar och kretsar ta tillvara medlemmarnas intressen för jakt och viltförvaltning genom att att att att att lokalt, nationellt och internationellt arbeta för den svenska jakttraditionen och för jaktens framtid föra fram jaktens stora värde för människors livskvalitet arbeta för artrika och livskraftiga viltstammar och jakt bedriven utifrån god kunskap och hög etik arbeta med information, opinionsbildning och utbildning erbjuda god medlemsservice 14

15 Föreslagen ny paragraf ang Jägareförbundets ändamål: Jägareförbundets ändamål (talerätt) 4 Svenska Jägareförbundet ska genom en riksomfattande organisation bestående av länsjaktvårdsföreningar och jaktvårdskretsar, i samverkan med myndigheter och andra organisationer, ta tillvara medlemmarnas intressen för natur, jakt och viltförvaltning genom att att att att att att att sprida kunskap om vilt och arbeta för ökad förståelse för människans ansvar för naturen, arbeta för biologisk mångfald med artrika och livskraftiga viltstammar i ett hållbart ekosystem, arbeta för att viltets behov av variationsrika och produktiva miljöer blir tillgodosett, föra fram jaktens stora värde för människors livskvalitet samt viltet som en förnyelsebar naturresurs, arbeta för en långsiktigt hållbar jakt bedriven utifrån god kunskap om viltförvaltning och hög etik, lokalt, nationellt och internationellt arbeta för den svenska jakttraditionen och för jaktens framtid, samt erbjuda god medlemsservice. Gällande paragraf ang valberedning: Valberedning 11 Jägareförbundets årsstämma utser en valberedning för tiden till och med nästa ordinarie årsstämma. För varje och en av de tre valregioner som anges i 12 mom 2 utses tre ledamöter och tre suppleanter i valberedningen. Bland valberedningens ledamöter utser årsstämman ordförande och vice ordförande. Valberedningens förslag skickas till årsstämmodeltagarna och länsjaktvårdsföreningarna senast två veckor före årsstämman. Förbundsstyrelse och generalsekreterare 12 [Mom 1 oförändrad] Mom 2 För val av förbundsstyrelse indelas landet i tre av årsstämman fastställda valregioner; norra, västra och östra. Antalet medlemmar i varje valregion, vilket beräknas på det sätt som anges i 10 mom 2, bör om möjligt vara lika utan att någon länsjaktvårdsförenings område delas upp. För varje valregion väljs tre väljs ledamöter. Valet förrättas enligt föreskrifterna i 9 mom 7. [Mom 3-6 oförändrade] 15

16 Föreslagen ny paragraf ang valberedning: Valberedning 11 Jägareförbundets årsstämma utser en valberedning för tiden till och med nästa ordinarie årsstämma. För varje och en av de tre valregioner som anges i 12 mom 2 utses två ledamöter i valberedningen. Utöver dessa sex ledamöter utser årsstämman dessutom en ordförande (oavsett geografisk tillhörighet) i valberedningen så att denna består av sju ledamöter totalt. Valberedningens förslag skickas till årsstämmodeltagarna och länsjaktvårdsföreningarna senast två veckor före årsstämman. Förbundsstyrelse och generalsekreterare 12 [Mom 1 oförändrad] Mom 2 För val av förbundsstyrelse indelas landet i tre av årsstämman fastställda valregioner; norr, mitt och syd. För varje valregion väljs två ledamöter. Därutöver väljs tre ledamöter oavsett geografisk tillhörighet. Valet förrättas enligt föreskrifterna i 9 mom 7. [Mom 3-6 oförändrade] 16

17 14. Fastställande av årsavgifter medlemsåret 1/ / Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde att förelägga årsstämman förslag till årsavgifter för medlemsåret enligt nedan. Kategori Gällande Föreslagen årsavgift årsavgift Ordinarie, inklusive lokalorganisation 600 kr 600 kr Övriga medlemskategorier inklusive ungdom 300 kr 300 kr Svenska Jägareförbundets andel ska vara 85 %. Resterande del tillfaller länsföreningarna. Förslag till beslut Beslutar årsstämman i enlighet med förbundsstyrelsens förslag fastställa ovan föreslagna årsavgifter för medlemsåret

18 15. Fastställande av valregioner Enligt Svenska Jägareförbundets stadgar 12 mom 2 ska landet vid val av förbundsstyrelse indelas i tre av stämman fastställda valregioner; norra, västra och östra valregionen. Nuvarande valregioner Norra valregionen (N) omfattar länsföreningarna: Norrbotten Västerbotten Mitt Norrland Gävleborg Dalarna Västra valregionen (V) omfattar länsföreningarna: Värmland Örebro Skaraborg Södra Älvsborg Västra Götaland Väst Skåne Halland Östra valregionen (Ö) omfattar länsföreningarna: Stockholm Uppsala Södermanland Västmanland Gotland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge Av styrelsen föreslagna valregioner Norra valregionen (n) omfattar länsföreningarna: Norrbotten Västerbotten Mitt Norrland Mellersta valregionen (m) omfattar länsföreningarna: Gävleborg Dalarna Värmland Örebro Stockholm Uppsala Södermanland Västmanland Gotland Södra valregionen (s) omfattar länsföreningarna: Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Väst Södra Älvsborg Skaraborg Förslag till beslut Beslutar årsstämman att vid val av förbundsstyrelse indela landet i norra (n), mellersta (m) och södra (s) valregionen eller norra (N), Västra (V) och Östra (Ö) valregionen. 18

19 16. Fastställande av arvoden a) Arvode till förbundsordföranden Förbundsordföranden erhåller ett arvode om kronor per år, exklusive sociala avgifter. Reseersättning utgår enligt Svenska Jägareförbundets reseavtal, dock utgår enbart den skattefria delen av milersättning vid resa med egen bil. Traktamente utgår ej. Dock utgår utlandstraktamente enligt Svenska Jägareförbundets rese- och traktamentsersättningar. b) Arvoden till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer samt förtroendevalda i av förbundsstyrelsen utsedda arbetsgrupper och kommittéer. Valberedningens förslag Arvode till ledamöter i förbundsstyrelsen och arbetsutskott 1:e och 2:e vice ordförande ersätts vardera med ett arvode om kr/år, exklusive sociala avgifter. Övriga styrelseledamöter ersätts med ett arvode om kr/år exklusive sociala avgifter. För styrelseledamot som ingår i arbetsutskott och ej är ordförande, eller 1:e och 2:e vice ordförande utgår ett förhöjt arvode om kr/år, exklusive sociala avgifter. Övriga engagemang som deltagande i arbetsgrupper, kommittéer, ordförandekonferens, årsstämma m m ersätts med dagarvode (se dagarvoden nedan). c) Arvode till valberedning och valberedningens ngens ordförande Till ledamot utgår ett arvode om kronor/år och till ordförande ett arvode om kronor/år, detta exklusive sociala avgifter och utöver sedvanligt dagarvode för valberedningens sammanträdesdagar. Arvoderingskostnaden blir då kronor/år för valberedningen. Revisorer Ersättning till auktoriserade revisorer utgår enligt med styrelsen träffad uppgörelse. Förtroendevald revisor ersätt med kr/år exklusive sociala avgifter. Dagarvoden Dagarvode utgår med kr, exklusive sociala avgifter för såväl sammanträdes- och förrättningsdagar som resdagar, då sex till tolv timmar tas i anspråk. Tas mindre än sex timmar i anspråk samt vid förrättning som påbörjas efter klockan 18:00, inklusive restid, utgår halvt dagarvode med 750 kr, exklusive sociala avgifter. Då sammanlagt mer än tolv timmar tas i anspråk utgår dagarvode med kr, exklusive sociala avgifter. För natt (klockan ) utgår inget arvode för restid. 19

20 Rese- och traktamentsersättningar Reseersättning utgår enligt Svenska Jägareförbundets reseavtal, dock utgår enbart den skattefria delen av milersättning vid resa med egen bil. Traktamente utgår ej. Dock utgår utlandstraktamente enligt Svenska Jägareförbundets rese- och traktamentsersättningar. Samtliga arvoden föreslås utgå med omedelbar verkan efter årsstämman. Förslag till beslut a) b) c) 17. Nominering och val av ordförande i Svenska Jägareförbundet Enligt Svenska Jägareförbundets stadgar 12 mom 2 väljs Jägareförbundets ordförande på ett år. Valberedningens förslag Björn Sprängare (omval) Förslag till beslut 20

21 18. Nominering och val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen Utdrag ur Jägareförbundets stadgar 12 mom 3: Förbundsstyrelsen består av ordföranden i Jägareförbundet och nio övriga ledamöter valda av årsstämman samt en arbetstagarrepresentant utsedd av arbetstagarorganisationerna inom Jägareförbundet. Jägareförbundets ordförande väljs på ett år och förbundsstyrelsens ledamöter väljs för en tid av två år med fyra ledamöter vart annat år och fem ledamöter vart annat år. Ledamöter Norra valregionen Anders Iacobæus vald t o m 2016 Torbjörn Lövbom vald t o m 2015 (valberedningen föreslår omval) Peter Eriksson vald t o m 2015 (valberedningen föreslår omval) Ledamöter Västra valregionen Sven Lindén vald t o m 2016 Lars Ingelmark vald t o m 2015 (har avsagt sig omval) Angelica Johansson vald t o m 2015 (valberedningen föreslår omval) Ledamöter Östra valregionen Torbjörn Larsson vald t o m 2016 Maria Rankka vald t o m 2015 (har avsagt sig omval) Folke Fagerlund vald t o m 2016 Valberedningens förslag (mandattid två år) Torbjörn Lövbom N (omval) Peter Eriksson N (omval) Angelica Johansson V (omval) Britt-Marie Nordquist V (nyval) Rolf Annerberg Ö (nyval) Val av ledamöter Förslag till beslut Presentation av nya kandidater till förbundsstyrelsen Rolf Annerberg, 66 år gift, fyra barn och fem barnbarn. Jaktlig bakgrund: Jägarexamen i början av 90-talet. Medlem i jaktlag i Västmanland sedan dess. Intresserad av all slags jakt men mest erfarenhet av klövviltsjakt. Mest spännande jakt med trädskällare och vildrensjakt i Norge. Ordförande i Jägareförbundet Stockholm 5 år. Belgisk jägarexamen. Relevant yrkeserfarenhet: 15 år i regeringskansliet, finans, industri och miljö- och energidepartementet. Statssekreterare (s) 7 år. Chef för Naturvårdsverket Kanslichef i EU-kommissionen hos kommissionär Margot Wallström 7 år. Chef för forskningsrådet Formas

22 Ett stort antal utredningsuppdrag, senast om jordbrukets konkurrenskraft. Kan bidra med i styrelsen: Kunskap och insikt om myndigheter och det politiska systemet i Sverige, Omfattande internationell erfarenhet, särskilt när det gäller EU. Britt-Marie Nordquist Genuin värmlänning som bor och jobbar på egen skogsfastighet, viltmästare (Öster- Malma -82), anställd inom Svenska Jägareförbundet ca 30 år. Min praktik gjorde jag i huvudsak hos länsföreningen i Värmland, efter min examen jobbade jag en termin som lärare i jakt och vilt på Södra Vikens naturbruksgymnasium samt en höst med kronviltforskning i Skottland. Därefter hamnade jag ett halvår på länsföreningen i Värmland, med uppdraget att förlänga jaktvårdsområden (nuvarande vvo). Från Värmland bar det sedan av till viltforskningen på Gotland och därefter till länsföreningen i Dalarna återkom jag till dåvarande Värmlands läns Jaktvårdsförbund som jaktvårdskonsulent, sedermera länsjaktvårdskonsulent för Värmland-Örebro. När familjesituationen förändrades, valde jag 2010 att gå vidare till Mellanskog, där jag jobbade som inspektor. Sedan 2013 är jag min egen arbetsgivare. Jag är 58 år, skild, har två vuxna barn (22 respektive 26 år) och ett par jämthundar hör också till familjen. Jag är djupt engagerad i jakt och i skog, vilket genom åren gett mig ett antal uppdrag. Förutom uppdrag inom jakten, har jag också varit styrelseledamot i tidigare Västra skogsägarna. Efter sammanslagningen med Mellanskog år 2002, satt jag sju år i Mellanskogs valberedning ( medlemmar) varav fyra år som dess ordförande och jag har under nio år varit ledamot av LRF:s regionstyrelse i Värmland. Jag har varit länsstyrelsens besiktningsman för rovdjursrivna tamdjur samt besiktningsman för lo i samband med lojakten. Trots att jag inte längre är yrkesverksam inom jakten, lägger varg- och älgproblematiken beslag på väsentliga delar av min tillvaro. Min gård och skog ligger i Jangenreviret och jag delar således livsutrymme med vargen. För Jägareförbundets räkning var jag ledamot i den statliga utredningen om Jaktens framtid med Ulla Pettersson som utredare, och jag har också ett antal år som ledamot av Naturvårdsverks rovdjursråd. Jag betraktar mig själv som väl insatt i såväl Jägareförbundets som länsstyrelsers och statlig myndigheters organisation, uppdrag och arbetssätt. Jag tar gärna plats i styrelserum likaväl som i jaktkojan eller i hundsammanhang. Jag är för närvarande vice ordförande i Svenska Älghundklubben. Jag hoppas jag lyckats ge en kort men livaktig bild av mig själv. Om något mera behövs eller om något behöver förklaras, så svarar jag gärna på frågor. 22

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:210

Regeringens proposition 2008/09:210 Regeringens proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Prop. 2008/09:210 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Kommunernas region KOMMUNERNAS INFLYTANDE I REGIONEN. Kommunernas region 1

Kommunernas region KOMMUNERNAS INFLYTANDE I REGIONEN. Kommunernas region 1 Kommunernas region KOMMUNERNAS INFLYTANDE I REGIONEN Kommunernas region 1 Förord Frågan om den regionala samhällsorganisationen och inte minst det regionala utvecklingsansvaret har varit aktuell under

Läs mer

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Oslo 16 juni, 2014 Rapporten är framtagen för uppdragsgivare och svarar endast på syftet med detta uppdrag. Alla

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer