FC ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM"

Transkript

1 FC ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

2 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6 UPPDRAG OCH VISION...8 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING...10 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT...13 MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET...13 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...15 PROCESSPERSPEKTIVET...18 MEDARBETARPERSPEKTIVET...21 EKONOMIPERSPEKTIVET...23 EKONOMISK REDOVISNING RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING NOTER - Noter till resultaträkning - Noter till kassaflödesanalys - Noter till balansräkning INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING PER OBJEKT STATISTIK VERKSAMHET - Allmänt - Fastighet - IT - Service PERSONAL 2

3 Årsredovisning 2010 Produktionsenhetschefens reflektion Vi gör 2010 ett positivt resultat på tkr varpå målet att ha balans mellan intäkter och kostnader bedöms som uppfyllt men framför allt har även det gångna året präglats av förändring och förnyelse. Under 2010 har FM centrums nya affärsområde, Avtal och service, byggts upp. Fokuseringen har varit på att starta upp avtalsenheten samt FM centrums kundtjänst, FIXA. Kundtjänsten har till en början hanterat ärenden avseende fastighetsdrift och städ men ytterligare avtalsområden är på väg in. En uppskattad aktivitet är även de kontinuerliga kundträffar, med ledningsgrupper för alla vårdcentrum och förberedelserna, som startade i början av året. Som en av våra prioriterade processer har tillämpningen av den nya hyresmodellen utvecklats att även omfatta bashyreshanteringen med målsättning att skapa långsiktigt stabila hyresnivåer. Landstingsstyrelsen fastställde i maj 2010 en långsiktig fastighetsutvecklingsplan för Universitetssjukhuset och beslutade samtidigt att en generalplan skulle utarbetas. Generalplanen beskriver hur verksamheternas lokalbehov under de närmaste tio åren kan lösas inom fastighetsutvecklingsplanen. Denna är nu beslutad i landstingsstyrelsen den 1 februari och i landstingsfullmäktige den 15 februari. Det finns flera skäl bakom beslutet att investera i framtidens US. Ett antal byggnader är uttjänta och behöver ersättas med nya helt lokaler, andra behöver byggas om för att uppfylla de krav som ställs på dagens och morgondagens sjukvård. Inom affärsområde IT har året präglats mycket av det faktum att affärsområdeschefen slutat samt den tunga arbetsbelastning som varit/är p g a arbetet med Patientjournalen/Cosmic. Under året beslutade Landstingsdirektören att genomföra en översyn av styrning och ledning av IT i LiÖ. Översynen har resulterat i en riskanalys som i sin tur legat till grund för LDs beslut att slå samman FC IT och VPC i en gemensam enhet, IT-centrum. Vidare har stort fokus varit på att få en förbättrad kontroll över ekonomin inom affärsområdet. Resultatet från 2010 års kundundersökning visar att det övergripande helhetsintrycket av hela FM centrum fick medelvärdet 3,6 på en 5-gradig skala, vilket är en ökning från föregående år. När det gäller uppfattningen av personalen så är trevligt bemötande och har den kunskap som krävs för uppdraget de påståenden som får högst betyg för alla affärsområden. Årets medarbetaruppföljning har genomförts och presenterats för samtliga medarbetare. Svarsfrekvensen var 93 % och FM centrums totalresultat är något högre än landstingets. Områden med bra resultat: landstinget som arbetsgivare, positiv utveckling och öppet klimat inom FM centrum, förtroende för ledning och kollegor på den egna enheten. Två betydande aktiviteter under året är, och har varit, arbetet med Lean inom FM centrum bl a genom Leanspel. Dessutom har vi jobbat vidare med FM-centrums Målbild 2012 m h a målbildsseminarier. Målet är ett utvecklingsarbete som leder till förändrat förhållningssätt, processförbättringar, nöjdare kunder och nöjdare medarbetare. 3

4 Årsredovisning 2010 Våra högt uppsatta ambitioner ligger fast; att vara en förebild, leverera mervärde till landstingets olika verksamheter, ta ansvar och vara utvecklingsinriktade. Micael Antamo Centrumchef 4

5 Årsredovisning 2010 Presentation av produktionsenheten Vadstena Söderköping Ödeshög Åtvidaberg Valdemarsvik Boxholm Kinda Ydre FM-centrums verksamhet består av: FM centrum Stab Ekonomi, HR Affärsområde Bygg och fastighet Affärsområde IT Affärsområde Avtal och service Ledning och stab Bygg och fastighet (Fastighetsförvaltning och byggprojekt) IT (IT-infrastruktur och IT-drift) Avtal och Service (Verksamhetsservice i extern och egen regi i enlighet med FCs uppdrag och verksamhetsidé) Vissa delar upphandlas på marknaden, andra görs av egen personal. För de delar som upphandlas har FC ansvar för avtal och uppföljning. Nyckeltal Antal anställda heltidsmått 170 Omsättning, Mkr 1 199,3 Resultat, Mkr 5,3 Eget kapital, Mkr 21 5

6 Årsredovisning 2010 Verksamheter Här följer en presentation av FM centrums affärsområden och uppdrag: Bygg och Fastighet Bygg och Fastighet är det affärsområde som ansvarar för alla bygg - och fastighetsrelaterade frågor för landstingets behov i egna och inhyrda fastigheter. Bygg och Fastighet har en bred verksamhet för att nå det övergripande målet att hantera landstingets fastighetsbestånd med nöjda hyresgäster i ett långsiktigt perspektiv. Mål och vision för Bygg och Fastighet; Professionellt helhetstänkande med mål att tillgodose Landstingets behov av ändamålsenliga, kostnadseffektiva och vackra lokaler inklusive lokalanknuten service Vi ska vara världens bästa aktör inom offentlig fastighetsförvaltning! Detta betyder att Bygg och Fastighet ska; tillhandahålla lokaler med hög verksamhetsnytta till rätt kostnader för ökad effektivitet i vården erbjuda service med rätt innehåll, kvalitet och pris och ta ett funktionellt helhetsansvar för verksamhetens alla behov tillgodose ägarens krav om långsiktighet och låga kostnader genom att lokalbeståndet är optimalt sammansatt när det gäller eget ägande kontra inhyrt respektive nivå och omfattning av drift/underhåll. Inom affärsområdet arbetar man utöver fastighetsförvaltning och fastighetsekonomi med en mängd olika bygg- och teknikprojekt till ett värde av ca 600 Mkr/ år. Funktionsgruppen Inredning arbetar med inredningsfrågor och ansvarar bl.a. för landstingets konstsamling som innehåller cirka konstverk till ett inköpsvärde runt 44 Mkr. Funktionsgruppen Teknisk Dokumentation ansvarar för att hålla ritningar och övrig teknisk dokumentation ajour samt bistå projektledare med sakkunskap i byggprojekt. Flyttkoordinering är en tjänst som innebär totalansvar för flyttprocessen inklusive alla praktiska frågor och stödsystem. Syftet är att underlätta för vårdverksamheten genom att ta ansvar för uppgifter som normalt inte ingår i vårdens arbetsuppgifter. I affärsområdet finns även säkerhetschefen och brandskyddscontrollern. Säkerhetschefen ansvarar för funktionssäkerhetsarbetet i landstinget. Det avser åtgärder som sätts in för att säkra funktionerna som är vitala för vårdverksamheten exempelvis el, vatten, värme och brandskydd. Brandskyddscontrollern ansvarar för det strategiska arbetet med landstingets brandskyddsarbete vilket bland annat innebär att ta fram riktlinjer för det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA) och vara delaktig i landstingets byggprocess. I brandskyddscontrollerns uppdrag ingår också att arbeta för att lagstiftningen för brandfarlig vara efterlevs. 6

7 Årsredovisning 2010 IT Inom affärsområdet IT drivs och utvecklas landstingets IT-infrastruktur. Affärsområdet tillhandahåller PC, skrivare och standardprogramvaror. Likaså omfattar verksamheten gemensamma resurser i LiO-domänen såsom hemkataloger, skrivarservrar, virusskydd och systemmanagementverktyg. Tekniskt systemstöd erbjuds kunden, vilket innefattar klienthantering med drift och införande. Likaså erbjuds teknisk konsultation. Nät och kommunikation ansvarar för landstingets infrastruktur inom data- och telekommunikation. Även e-post, EDI och telefonifrågor ingår i ansvarsområdet. I affärsområdet ingår även IT-akuten som har till uppgift att fungera som landstingets helpdesk för frågor som rör IT-området. FC IT:s verksamhetsidé och vision är: För att vården ska få stabila och effektiva verktyg ska FC/IT vara den professionella ITorganisationen med verksamhetskunskap som levererar en väl fungerande IT-infrastruktur och service med hög kvalitet. Vår kunskap underlättar din vardag Landstinget i Östergötland ska ha den bästa IT infrastrukturen med den högsta tillgängligheten i landet. Avtal och service Affärsområdet består av tre delar, Avtalsenheten, Serviceenheten och FIXA. Avtalsenheten ansvarar för FM-tjänster (Facility management) som är upphandlade och levereras av våra samarbetspartners, t ex Coor, ISS och Östgötastäd. Detta sker genom att följa upp, förmedla kunskap och utveckla landstingets FM-avtal inom städ, kost, vaktmästeri, transporter, tvätt. Avtalsenhetens uppdrag är att avlasta vårdverksamheten och bevaka att tjänsteleveransen genomförs med relevant kvalitet och effektivitet. Enheten fungerar som en länk mellan vårdverksamheten och leverantörerna och jobbar kontinuerligt med en dialog med bägge parter. Serviceenheten levererar servicetjänster, i huvudsak utförda i egen regi, inom säkerhetssamordning, telefonisamordning, fotografer, informationsdiskar, receptioner, arkiv och VårdNära Service I affärsområdet ingår även FIXA, FM centrums kundtjänst. FIXA tar hand om alla frågor, ärenden och synpunkter som rör FM centrums tjänster. FIXA ska fungera som ett stöd för alla medarbetare i landstinget. 7

8 Årsredovisning 2010 Uppdrag och vision FM centrum är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 % av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation omfattar ca helårsarbetare. Bruttoomslutningen år 2010 var ca 12 miljarder kronor. FM centrums uppdrag FM centrum (FC) är landstingets Facility Managementfunktion d v s ska erbjuda värdehöjande samordning av servicefunktioner åt kärnverksamheten, samt förvalta landstingets egendom och fastigheter så att de hålls i ett gott skick. För oss innebär Facility Management (FM) att utveckla konsten att få fastigheter, lokaler, IT-infrastruktur, dess miljö och utrustning att maximalt stödja landstingets verksamhet. FC ska erbjuda kunderna effektiva lösningar och kontinuerligt pröva och välja vem som producerar tjänsterna till bästa kvalitet och pris. FC kan producera tjänsterna internt men också tillämpa segmenterad outsourcing. FC ska ta ansvar för samordning och utveckling av servicetjänsterna och hantera tjänsteutbudet på ett sammanhållet och effektivt sätt. FCs produkter/tjänster och priser ska vara transparenta. Prisbilden ska vara konkurrenskraftig och inkludera täckning för utveckling och avveckling och varje tjänst ska bära sina egna kostnader. FC ska skapa få och tydliga kontaktvägar. Syftet med uppdraget är att reglera förhållanden mellan uppdragsgivaren och FC avseende åtagandet att lösa tilldelade uppgifter med erforderlig kvalitet samt vara en god arbetsgivare och att ansvara för en god ekonomisk hushållning. 8

9 Årsredovisning 2010 Landstingets 3-årsbudget, finansplan och landstingsledningens verksamhetsplan utgör grunden för uppdraget. FC ska utifrån intentionerna i dessa planer och med en ekonomi i balans fullgöra sina åtaganden gentemot landstingsinterna och externa avtalsparter. FC ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och värdeskapande tjänster för landstingets verksamheter i Östergötlands län. FC ska ansvara för att landstingets investeringar i fastigheter behåller värde och funktion över tiden. FM centrums vision Vi har valt att beskriva vår vision i en målbild. Målbild 2012 är organisationens viktigaste långsiktiga strategiska verktyg. Den styr all vår övergripande verksamhet i ett treårsperspektiv. Målbilden revideras årligen utifrån de förändringar som sker i vår omvärld, närvärld och invärld. Vi verkar i en föränderlig värld, och det av största vikt att vi som organisation är med och spelar en central roll i det som händer på vår marknad. Varför Målbild 2012? Målbild 2012 ska ge oss riktlinjer för vår årliga verksamhetsplan och vårt dagliga arbete. Den ska skapa vägledning och samhörighet mellan medarbetarna. Den ska skapa samsyn om de vägval vi gör vad gäller verksamheten. Den ska hjälpa oss att presentera FC och vad vi står för på ett enkelt sätt. Den ska underlätta samarbete och samverkan med andra. FM centrums målbild sammanfattas i följande bild: Målbild 2012 KUNDFOKUS Genom en trevlig och hjälpsam attityd samt med ett positivt bemötande erbjuder vi personlig och professionell service samt mervärden för vården LiÖs och FCs verksamhet prioriteras så att ekonomi och kund alltid, och tillsammans, styr och påverkar våra val. Vi ifrågasätter våra val och där vi befinner oss. Det finns en lust till utmaningar och förändringar är alltid en möjlighet. Förebild Mervärde Ansvar Utveckling EKONOMI 9

10 Årsredovisning 2010 Omvärldsanalys och framtidsbedömning Landstingets ekonomi för de kommande tre åren är mycket svag. Skatteunderlaget ökar i högre takt än tidigare prognoser men är inte uppe i nivån före konjunkturnedgången. Landstinget lever under de kommande åren inte upp till det finansiella målet om ett överskott på 2 procent av nettokostnaden. Ekonomin är dock i balans under hela den kommande treårsperioden. En viktig utgångspunkt och förutsättning för den ekonomiska planeringen är att de åtgärder som beslutats för att minska verksamhetens kostnader fullföljs och ger avsedd effekt. Detta kräver ett fortsatt aktivt arbete för att anpassa verksamhetens kostnader till de försämrade ekonomiska förutsättningarna. Ett företag eller en organisation där tjänsterna är stödverksamhet och de huvudsakliga kunderna är interna är kostnadsoptimerare i sin strategi. En organisation med externa kunder är oftast vinstoptimerare. Strategierna skiljer sig ofta åt men i båda fallen handlar det om att säkerställa rätt leverans av tjänster till rätt kostnad så att man kan vara konkurrenskraftig och vara sina kunders främsta val. FM-centrums största utmaning och uppgift är därför att kontinuerligt förbättra landstingets Facility Managementfunktion (FM) för att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla stödtjänsterna i syfte att främja kärnverksamheterna och den totala nyttan. Trots att FM-branschen beräknas omsätta över 100 miljarder kronor bara i Sverige är branschen förhållandevis okänd. En av våra viktigaste uppgifter blir att utveckla och sprida kunskap om FM. Ett naturligt steg är att utveckla en tydlig FM-strategi i syfte att effektivisera och skapa en smartare service. Några av de trender som vi, och SKL, kan se såväl internationellt som i Sverige är bl a; Outsourcing i såväl privat som offentlig sektor Trenden i branschen pekar på att en större andel av funktionerna kommer att vara utlagda på entreprenad än i dag. Vidare kommer antalet helhetslösningar (Integrerad Facility Management - IFM) antagligen att öka. Drivkrafter för IFMlösningar är synergieffekter, färre leverantörer, en huvudsaklig transaktionsyta och därmed en väg in. FM kopplas till företags-/organisationsstrategin Beställarkompetensen ökar genom mätning av hur stödresurser påverkar kärnverksamheten, t ex mätning av hur mycket mer produktiv en person blir genom att innemiljön är tillfredsställande. Benchmarking/benchlearning I takt med att beställarna blir mer kunniga ökar efterfrågan på jämförelser. Change management Utvecklingstakten är enorm inom såväl offentlig som privat sektor. En stor trend som syns är en ökad efterfrågan på att hantera större förändringar. Det handlar bl a om förändringar i personalstyrkan som leder till stora omflyttningar och eventuellt behov av en större eller mindre lokalkostym samt anpassning till ny teknik eller nya arbetssätt hos kärnverksamheten. 10

11 Årsredovisning 2010 Innovativ teknik Nya såväl mjuka som hårda FM-tjänster kommer att efterfrågas. Detta är särskilt märkbart inom miljö- och it-området där ny teknik kan skapa värde, minska kostnader och dessutom öka varumärkets värde. Tjänstepaketering Kunder inom såväl offentlig som privat sektor kommer att efterfråga både tydligare produkter och högre servicenivåer. Kostnadseffektiv leverans är ett krav och konkurrensfördelen är just hög kvalitet, d v s att leverera mer värde till lägre kostnad. Detta kräver ständiga förbättringar hos samtliga leverantörer oavsett om man är en intern eller extern leverantör. Personalstyrkans erfarenheter och kompetenser blir mer diversifierade I takt med att allt fler och mer komplexa FM-tjänster efterfrågas av kärnverksamheten så krävs att den interna eller externa leverantören anställer och behåller en personalstyrka som har olika typer av kompetens och erfarenheter. Det handlar om att sätta samman duktiga team som kan leverera tjänster på ett konkurrenskraftigt vis. En liknande utveckling målas upp av Ernst & Youngs FM-rådgivning när de levererar 10 punkter för olika FM-organisationers ambitioner inom branschen. 1. Proaktiva FM-organisationer med kontinuerliga förbättringar till kunder och brukare 2. Förbättrad kunskap om att FM-organisationerna levererar rätt kvalitet i hela organisationen 3. God kunskap om att kostnadsnivån är rätt per tjänst beroende på vilken servicenivå som valts 4. Äkta partnerskap med leverantörer, vinna-vinna förhållande 5. Möjlighet att mäta FMs värde till kärnverksamheten 6. Minskad miljöpåverkan från FM-tjänsterna 7. Fullt ansvar på arbetsplatserna mjuka och hårda tjänster, fastigheter, IT, telefoni, reception etc leder till enkelhet för kund och brukare 8. Individanpassade och standardiserade tjänster 9. Rätt utnyttjande av teknologi 10. Nöjda och glada kunder och brukare Vår utveckling av FM-konceptet innebär framför allt en perspektivförskjutning mot att tänka på hur man adderar värde till kunden. Fokus ska vara på det värde som olika stödprocesser tillför kärnverksamheten. Frågan om hur resultatet mäts är avgörande. Om uppgiften är att addera värde bör det vara resultatet i kärnverksamheten som mäts först och främst. Därefter ska det naturligtvis undersökas om stödtjänsterna levereras på ett effektivt sätt. En central skillnad mellan ett traditionellt synsätt och ett FM-synsätt är kunden och synen på denne. I ett traditionellt synsätt är kunden någon som vi har en affärsrelation med och som ger oss intäkter. Ur ett FM-perspektiv inser vi att kunden dessutom är anledningen till att stödresurserna finns. Går det inte bra för kunderna går det per definition inte heller bra för den som beställer eller levererar stödtjänsterna. 11

12 Årsredovisning 2010 Ytterligare ett exempel på perspektivförskjutning handlar om ambitionen att vara kundens dialogpartner och rådgivare, och om möjligt ligga steget före. Kundfokusering i ett traditionellt synsätt innebär att kunden alltid har rätt. Även om det inte är så, gäller att kunden självklart ska få precis det denne vill ha om denne betalar för sig. Med ett FM-synsätt har vi istället fokuserat så mycket på kunden och dennes behov att vi har anställt personal som är specialister inom våra kunders områden. Ambitionen är att förutsäga kundens behov och veta hur leverans ska ske och hur värde ska adderas. Med den ambitionsnivån gäller att vi vågar säga ifrån när en beställning eller krav på utförande faktiskt inte levererar detta värde och istället föreslå alternativa lösningar. Tanken är att kunden ska formulera frågan och att leverantören ska komma med lösningen. Traditionellt Korta uppdrag Leverantör Taktiskt Leverera service Fokus på egen profession Produkt Funktionalitet Affärsrelation Kostnadsfokus Kunden har alltid rätt FM-synsätt Långa relationer (processer) Partner Strategiskt Tillföra värde Fokus på kundens kärnverksamhet Effekt Användbarhet Förtroenderelation Värdefokus Vi är kundens specialist Exempel på nyckelord för perspektivförskjutning Våra prioriterade aktiviteter inför 2011 stämmer väl överens med den branschutveckling vi kan se. Exempel på aktiviteter inför 2011 är vår fortsatta utveckling av FMkonceptet, förbättringar av vår kundkommunikation, utveckling av partneringrelation med våra leverantörer, utveckling av kundtjänsten, processutveckling av bl a hyres- och avtalsprocesserna, systematisk verksamhetsutveckling, Lean och inte minst fastighetsutveckling för US-området. Vi går in i 2011 med fortsatt starkt fokus på Målbildens och Verksamhetsplanernas högt uppsatta ambitioner; att vara en förebild, leverera mervärde till landstingets olika verksamheter, ta ansvar och vara utvecklingsinriktade. 12

13 Årsredovisning 2010 Uppföljning av verksamhet och resultat Medborgar-/Kundperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Leverera hög service och upplevt mervärde för landstingets verksamhet - Målet är uppfyllt I kundundersökningen uppnås det uppsatta värdet avseende professionalism och utveckling, varpå målet bedöms som uppfyllt. På frågan informera om förändringar som ingår i kategorin professionalism är värdet 3,5 finns det utvecklingspotential. Strategi 2: Upprätthålla god kundkommunikation - Målet är uppfyllt I kundundersökningen uppnås uppsatta målvärden avseende tillgänglighet och enkla och tydliga kontaktvägar därav anses målet uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat FM centrums kundtjänst FIXA startades upp den 6 september i år. Kundtjänsten ska ge kunden en väg in med personligt bemötande som upplevs pålitligt genom ett kvalitetssäkrat ärendehanteringssystem. Syftet med kundtjänsten är att underlätta, avlasta, förenkla och hjälpa våra kunder samtidigt som vi ser till att de får en enhetlig information. Under 2010 kommer kundtjänsten att kunna hantera felanmälan i interna och externa fastigheter, bygg- och fastighetsfrågor, rullande material och inbrottslarm kommer även övriga delar av FCs verksamhet att hanteras via kundtjänsten. Under året har vi arbetat med utveckling av samarbetet med Dalkia mot en gemensam målbild, vilket är en nyckelfaktor för upplevd kundnöjdhet. Vi har även tagit fram en ny hyresmodell som medför att inga korrigeringar av debiterad hyra sker under året, för fastigheter ägda av landstinget. Under 2010 har kontinuerliga kundträffar med ledningsgrupper för alla vårdcentrum genomförts. Dessa kommer att genomföras 2 ggr/år. Avtalsfunktionen har arbetat med kunddialoger för att förpacka sitt budskap på ett tydligt sätt gentemot kunden och har genomfört ett antal kundmöten som mottagits med intresse och positiv respons från kärnverksamheten. Från årsskiftet 2009/2010 tog FM centrum över informationsdiskarna på US. Ett förslag på vilka tjänster som kan utvecklas och erbjudas via informationsdiskarna är lämnat till US styrgrupp. Infodiskarna har en utmaning och viktig uppgift i att patienterna ska uppleva mötet med sjukvården på ett positivt sätt. 13

14 Årsredovisning 2010 Inom affärsområde IT har en översyn genomförts för att minimera väntetiden för telefonsupport via IT-akuten, vilket medfört ett ökat fokus på supportkedjan inom IT. Analys och reflektion FM centrums kommunikation har förbättrats och fokus har varit på särskilda aktiviteter t ex kundråd, kundtjänst och Framtidens US. Skill AB har för andra året i rad fått i uppgift att genomföra en kundundersökning åt FM centrum. I undersökningen har varje affärsområde studerats utifrån en webbenkät som innehöll frågor angående helhetsuppfattningen, vad som är mest positivt, vad som kan förbättras samt ett frågeblock kring hur personalen uppfattas på olika områden. Bygg och Fastighet och IT var de affärsområden som vars helhetsintryck har förbättrats från tidigare år medan Avtal och Service visar negativa siffror jämfört med föregående år. När det gäller uppfattningen av personalen så är trevligt bemötande och har den kunskap som krävs för uppdraget de påståenden som får högst betyg för alla affärsområden. Bra på att informera om förändringar är tvärtom ett påstående som kunderna överlag inte instämmer lika väl i. Kunderna, som också fick ta ställning till hur viktiga de olika påståendena är, uttrycker att uppnår önskat resultat och har den kunskap som krävs generellt är de allra viktigaste av påståendena för personalen. Jämfört med föregående år så har alla påståenden om personalen inom Bygg och Fastighet samt IT fått ett högre betyg. För Avtal och Service fanns fyra påståenden som sjunkit i betyg från föregående år. Tre av dessa fyra kategoriseras i denna rapport till faktorn Professionalism. Det övergripande helhetsintrycket av hela FM centrum fick medelvärdet 3,6 på en 5-gradig skala, vilket är en ökning från föregående år. Redovisning nyckelindikatorer Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Strategi 1: Leverera hög service och upplevt mervärde för landstingets verksamhet Professionalism NKI 3,6 3,8 3,4 Maj 2010 Utveckling NKI 3,6 3,8* 3,4 Maj 2010 * I årets kundundersökning (NKI) har faktorerna Kompetens och Utveckling slagits ihop och därför är inte utfallet fullt jämförbart. Strategi 2: Upprätthålla god kundkommunikation Tillgänglighet NKI 3,6 3,8* 3,4 Maj 2010 Enkla och tydliga kontaktvägar NKI 3,6 3,8* 3,4 Maj * Avser frågan är lätt att nå i kundundersökningen. * Avser frågan tydliga vid alla former av kommunikation i kundundersökningen.

15 Årsredovisning 2010 Förnyelseperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Erbjuda lösningar som gör att kundens verksamhet utvecklas och effektiviseras - Målet är uppfyllt Resultatet av kundundersökningen visar på ett utfall på 3,8 jämfört med målvärde 3,2 därav anses målet uppfyllt. Utfall och målvärde är dock inte jämförbart fullt ut då faktorerna Kompetens och Utveckling slagits ihop. Strategi 2: FM-verksamhet med god framtidsberedskap och förbättringskunskap - Målet är delvis uppfyllt Två av FCs tre affärsområden har genomfört aktiviteter avseende omvärldsbevakning därav bedöms målet endast som delvis uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat Avtalsfunktionen har i början av året utökat sin verksamhet. Uppgiften för avtalsfunktionen är att ansvara för uppföljning och utvärdering av externa serviceavtal samt ansvara för att ta fram underlag för kommande upphandlingar för de områden som FC ansvarar för. Den utökade verksamheten har inneburit ett ökat fokus på uppföljning och kommunikation gentemot leverantörerna, vilket innebär att vi som kund är mer krävande än de upplevt tidigare. Varje synpunkt, klagomål, önskan från kunden/verksamheten följs nu upp på ett tydligt vis av avtalsfunktionen. Centralreceptionen i Motala bedrivs i FCs regi och fr o m 2010 har även informationsdisken på US övergått till FC. En stor utmaning är att utveckla och skapa en gemensam värdegrund för vad som är viktigt i mötet med medborgarna. I syfte att frigöra tid för vården har en översyn gjorts av nuvarande ombudsorganisationer. FC har tillsammans med representanter från vården ansvarat för ett pilotprojekt på NSV, som hanterar områdena städ, kost, miljö, säkerhet/brand, textil samt telefoni. Under april gjordes en avrapportering i landstingets ledningsgrupp och beslut togs om att genomföra föreslagen förändring i hela landstinget. Vi har även fortsatt utvecklingsarbetet kring tillämpningen av den nya hyresmodellen att även omfatta bashyreshanteringen med målsättning att skapa långsiktigt stabila hyresnivåer. Affärsområde IT har produktionssatt en ny läskopia för Cosmic för att kunna klara full belastning. Arbete pågår med att införa en ny hårdvaruplattform för klienter. Förutsättningar finns nu för att leverera en ny stationär PC med trådlöst nätverk där behov föreligger. 15

16 Årsredovisning 2010 FC driver arbetet med införandet av VNS (vårdnära service) på landstingets samtliga enheter. Tre team är nu igång och enligt planen beräknas VNS vara infört i hela landstinget under Arbetet med Framtidens US har fortsatt under året. Målet är att ta ett samlat grepp om sjukhusområdets utveckling, både kort- och långsiktigt. Analys och reflektion Inom perspektivet har det varit fortsatt fokus på de aktiviteter som vi valt att lyfta fram i Verksamhetsplanen Inom flera områden har utvecklingen gått snabbare än beräknat t ex uppstarten av vår nya Avtalsfunktion och bättre orderingång i projektet VårdNära Service. I kundundersökningen ges betyget 3,81 på frågor om utveckling/kompetens vilket är en förbättring från 2009 års resultat som var 3,1. Bl a finns två frågor som tydligt belyser strategi 1 inom detta perspektiv. På frågan om FM centrum erbjuder efterfrågade tjänster ges medelvärdet 3,71 och på frågan om FM centrum är bra på att erbjuda nya lösningar/tjänster som bättre passar era behov ges medelvärdet 3,59. Resultatet från kundundersökningen bekräftar den bild vi själva har av att FM centrum ligger bra till beträffande utveckling och förnyelse. Landstingsstyrelsen fastställde i maj 2010 en långsiktig fastighetsutvecklingsplan för Universitetssjukhuset och beslutade samtidigt att en generalplan skulle utarbetas. Generalplanen beskriver hur verksamheternas lokalbehov under de närmaste tio åren kan lösas inom fastighetsutvecklingsplanen. Denna är nu beslutad i landstingsstyrelsen den 1 februari och i landstingsfullmäktige den 15 februari. Det finns flera skäl bakom beslutet att investera i framtidens US. Ett antal byggnader är uttjänta och behöver ersättas med nya helt lokaler, andra behöver byggas om för att uppfylla de krav som ställs på dagens och morgondagens sjukvård. Lokalerna ska möta kraven på flödesorienterade arbetssätt, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Genom att de görs flexibla blir det enklare att disponera om och flytta verksamheter. Inriktningen är också att alla nya patientrum ska vara enkelrum. Generalplanen omfattar också tidigare beslutade expansionsbehov för intensivvård och utökade lokalbehov för Linköpings universitet (Hälsouniversitetet). 16

17 Årsredovisning 2010 Redovisning nyckelindikatorer Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Strategi 1: Erbjuda lösningar som gör att kundens verksamhet utvecklas och effektiviseras Kommunikation NKI 3,2 3,8* 3,0 Maj 2010 * I årets kundundersökning (NKI) har faktorerna Kompetens och Utveckling slagits ihop och därför är inte utfallet fullt jämförbart. Strategi 2: FM-verksamhet med god framtidsberedskap och förbättringskunskap Förmåga till Andel affärsområden 100 % ~70 % * 0 % Dec 2010 framtidsberedskap som genomför och presenterar omvärldsbevakning och framtidsanalys * Delar av verksamheten har infört en strukturerad omvärldsbevakning genom daglig mediebevakning, nätverk, intern omvärldskommunikation och studiebesök. 17

18 Årsredovisning 2010 Processperspektivet Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde - Målet är delvis uppfyllt Vissa prioriterade processer är identifierade och arbete med såväl processkartläggningar som utveckling av processer pågår. Exempel på dessa processer är förvaltnings- och projektprocessen inom fastighetsområdet, hyresprocessen, investeringsprocessen och avtalsprocessen. Strategi 2: Bibehålla hög tillgänglighet - Målet är delvis uppfyllt Anpassning av IT organisationen sker för att på bästa möjliga sätt stödja verksamhetskritiska system och dygnet runt-service. Målet avseende 0 totalstopp är i år uppfyllt. Kundtjänsten, FIXA, etablerades i september i år varpå satta målvärden ännu inte följts upp. Väsentliga insatser och resultat Under våren påbörjades ett arbete med Lean inom FM centrum. Målet var att starta ett utvecklingsarbete som leder till processförbättringar, nöjdare kunder och nöjdare medarbetare. Alla FM centrums medarbetare har inom kort deltagit i utbildningen Leanspel där deltagarna själva får prova och uppleva hur Leans principer påverkar resultatet vid produktion av tjänster och varor. Deltagarna får på så sätt en konkret introduktion till Lean som ger helhetssyn och förståelse för grundprinciperna bakom Lean. Fortsatta förbättringar avseende avtalsfunktionen har pågått under hela året. Arbetet har inneburit att bland annat definiera en enhetlig process, enligt vilken man ska arbeta med uppföljning av avtalen. Det finns idag en tydligare struktur än vid årets början och en grundstruktur för hur arbetet ska ske är snart färdig. Inom området Service har ett arbete genomförts med att se över landstingsarkivets arbetsrutiner och bemanning. Rutinerna börjar falla på plats och en viss utökning av bemanningen har också skett. Samarbetet med Dalkia är under fokus och målsättningen är att samarbetet ska utvecklas mot en relevant partneringrelation där fokus ska vara på att skapa en bra fungerande drift och skötsel till mycket låga kostnader. Kartläggning av hyresprocessen har genomförts samtidigt som en utveckling och förenkling skett av processen med den nya tillämpningen av behovshyresmodellen. Investeringsprocessen är nu väl definierad och detta kommer att leda till en ökad säkerhet när det gäller kommande 18

19 Årsredovisning 2010 investeringsnivåer samt att genomförda investeringar på ett bättre sätt än tidigare löser verksamhetsbehov och tillför värde till vården och berörda verksamheter. Affärsområde IT arbetar kontinuerligt med att förbättra de reaktiva (felavhjälpning) och proaktiva (övervakning) processerna. Bland annat har säkerheten för brandväggsmiljön standardiserats och uppgraderats med ökad prestanda mot Internet. Plattformen för Cosmic har säkrats och byggts ut inför införandet av arkiveringsfunktion. Driftövervakning av servrar och nät har utvecklats och nya rutiner har införts för systemdokumentation. Arbete pågår kontinuerligt med att förbättra supportkedjan och PC-leveransprocessen. Analys och reflektion Arbetet med förbättring av processer pågår kontinuerligt med FM centrums Lean-arbete. Det har inspirerat många till ytterligare insatser i processförbättringsarbetet. Vid sidan av de prioriterade processerna har ett antal ytterligare processer identifierats där förbättringar gjorts med relativt enkla medel. FCs kundtjänst FIXA implementerades den 6 september vilket också involverar LiÖs entreprenörer samt interna resurser. Detta har förbättrat processerna avsevärt. Statistikuppföljning för bl a svarstider och återkopplingstider tas fram fr o m Inom affärsområde IT har beslut tagits om en selektiv hantering av processarbetet i avvaktan på ny organisation och ny IT-strategi. I de fall som processutveckling skett har detta varit av den karaktär att det inte behöver ändras som en effekt av ny organisation/strategi. 19

20 Årsredovisning 2010 Redovisning nyckelindikatorer Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Strategi 1: Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde Väldefinierade och Identifiera prioriterade 100 % ~75 % 0 % Dec 2010 kända processer processer Kartlägga prioriterade 100 % ~50 % 0 % Dec 2010 processer Benchmarking 1 benchmarking per prioriterad process ~50 % 0 % Dec 2010 Strategi 2: Bibehålla hög tillgänglighet Stabil IT-infrastruktur Max antal totalstopp 0/år 0 0 Dec 2010 Etablera kundtjänst Svarstid 5 signaler/ 30 -* sek Återkopplingstid 3 dagar -* * Kundtjänsten, FIXA, etablerades i september i år varpå satta målvärden ännu inte följts upp 20

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum 2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011

Delårsrapport jan-okt 2011 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Delårsrapport januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Hjärt- och medicincentrum i Östergötland 2011-11-24 sidan 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

05-07-26 1. Landstingets IT-enhet. Årsredovisning 2000

05-07-26 1. Landstingets IT-enhet. Årsredovisning 2000 05-07-26 1 Landstingets IT-enhet Årsredovisning 2000 05-07-26 2 Landstingets IT-enhet Landstingets IT-enhet består av landstingsgemensamma resurser för samordning av ITutvecklingen inom landstinget samt

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer