Köpa och sälja aktier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köpa och sälja aktier"

Transkript

1

2 Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber

3 Innehåll 1. Inledning Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd? Hur går handeln med aktier till? Hur handlar privatpersoner aktier? Vad påverkar aktiekursen? Att analysera en aktie 32 (Kurslistor, fundamental analys, nyckeltal och teknisk analys) 8. Terminer och optioner Index och påverkan från andra börser Olika uttryck för aktievärdering Att tänka på vid aktiehandel 64 (Köpstrategier och riskminimering) 12. Att deklarera sina aktieaffärer Var finns mer information? Slutord 77 Register _ 7 &

4 1. Inledning Sedan många år råder det en stor optimism kring aktieplaceringar som sparform. Många svenskar äger aktier - direkt eller indirekt i form av fondandelar eller någon annan sparform. Totalt sett äger svenska hushåll aktier för över 600 miljarder kronor. Under 80-talet ökade allmänhetens intresse för aktier och de senaste tre decennierna har aktiekurserna haft en kraftfull uppgång. Idag är det cirka två miljoner svenskar som äger aktier direkt på den svenska marknaden. Det ökade intresset har också tydliggjort börsen som en viktig källa för företag med kapitalbehov. Omsättningen på Stockholmsbörsen - eller som den egentligen heter, OMX Nordic Exchange Stockholm - ökar stadigt. Under 2006 och 2007 har Stockholmsbörsen haft en genomsnittlig omsättning på drygt 23 miljarder kronor per dag. Globaliseringen syns tydligt på Stockholmsbörsen där det utländska ägandet uppgår till över en tredjedel. Idag börjar det även bli enkelt för svenska småsparare att handla på börser i andra länder, bl a via de etablerade internetmäklarna. Troligtvis kommer vi att få se en utveckling där det blir allt lättare att handla på utländska marknader. Daytrading är numera ett etablerat begrepp och förknippas med privatpersoner som försörjer sig på att köpa och sälja aktier dagligen. Trading innebär att man handlar för egna pengar, till skillnad från när man handlar för någon annans räkning. Trading är något som även de stora bankerna och värdepappersbolagen sysslar med. Sett över ett längre perspektiv har börskurserna alltid ökat och få sparformer har kunnat ge en likvärdig avkastning. De senaste 100 åren har Stockholmsbörsen stigit med ungefär 10 % per år i genomsnitt. Den första fondbörsauktionen i börshuset, vid Stortorget i Gamla Stan, hölls redan den 4 februari Denna dag räknas som den officiella tillkomsten av Stockholms fondbörs. Inte förrän 1974 började börshandeln datoriseras, och först 1990 kom det helelektroniska handelssystemet SAX (Stockholm Automated exchange). Den uppgraderade versionen heter SAXESS. 5

5 1. INLEDNING Aktieplaceringar är dock inte utan risker. De senaste 100 åren har flera finanskriser passerat, då aktiekurserna sjunkit så kraftig att det talats om börskrascher. De två mest kända är den på 1920-talet och den i början av 1990-talet. Även när goda tider råder för aktiehandeln kan kurserna svänga kraftigt, vilket medför att aktiehandel alltid är förenad med ett visst mått av risktagande. Den senaste kraftiga börsnedgången kom år 2000 och varade i tre år. Avsikten med den här boken är att ge grundläggande kunskaper i det praktiska tillvägagångssättet vid aktieplaceringar. Det finns flera böcker som beskriver handeln med aktier och olika fördjupade teorier kring aktiehandeln. Få böcker ger emellertid en överblick över och förståelse för hur handeln rent praktiskt fungerar, eller kunskap om de olika verktyg som mer rutinerade aktieplacerare använder. Ambitionen med den här boken är att råda bot på denna brist samt besvara de flesta vanliga frågor som uppkommer i samband med både en begynnande och mer avancerad aktiehandel. 6

6 2. Aktien Innan man investerar sina sparade tillgångar bör man veta vad det är man köper. I detta kapitel beskrivs vad en aktie är, och varför man investerar i aktier. Vad är en aktie? En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Det är emellertid ett ägande med begränsad risk och inget personligt betalningsansvar. Om ett företag går i konkurs tappar aktierna i värde och det egna satsade kapitalet går förlorat, men aktieägaren kan aldrig bli skyldig att betala för bolagets kvarstående skulder. Risken för aktieägaren är alltså bara det han eller hon betalat för aktien. När ett företag behöver kapital kan företaget emittera (ge ut) aktier. Detta ger företaget ett kapitaltillskott. Som motprestation vill den som investerat i aktier ha en så god avkastning som möjligt på sitt satsade kapital. Vanligtvis ger aktien en årlig ränta i form av en utdelning. Vilken utdelning en aktie ger bestäms av respektive företags bolagsstämma och kan variera från år till år. Vissa bolag ger ingen utdelning alls. Vanligtvis är utdelningen 2 till 5 procent av börsvärdet på aktien. Utdelningen i procent av aktiekursen är detsamma som aktiens direktavkastning. Utdelningen sker i regel någon gång under våren. Inför en utdelning brukar priset (kursen) på en aktie gå upp för att sedan gå ner direkt efter utdelningen. Utdelningen återspeglar sig alltså oftast i aktiekursen. Ägarandelen, aktien, kan säljas vidare till någon annan, och priset bestäms av tillgång och efterfrågan vid varje givet tillfälle. Eftersom den genomsnittliga aktiekursen brukar stiga mer procentuellt under ett år än vad den genomsnittliga direktavkastningen ger, är huvudorsaken till att många idag placerar i aktier följaktligen inte den årliga utdelningen utan tilltron till att aktien ska stiga i värde.

7 2. AKTIEN Aktier med olika röstvärde Det finns aktier av olika slag. Den vanligaste uppdelningen när det gäller de marknadsnoterade aktierna (aktier som handlas på en börs eller på någon annan marknad) är att de är uppdelade i A- och B-aktier (ibland även C). A-aktierna ger större inflytande i bolaget. Aktieägarna har rätt att utöva sitt ägarinflytande på bolagsstämman, bl a tillsätter de bolagets styrelse genom val. På bolagsstämman brukar en A-akties röstvärde motsvara tio B-aktiers. Enligt lagen får röstvärdet för en aktie inte vara högre än tio gånger röstvärdet för en annan aktie i samma bolag. Bolag som bildats före 1948 har emellertid ibland större skillnader. Motivet för att emittera (ge ut) B-aktier kan vara att huvudägarna i bolaget vill behålla det avgörande inflytandet men ändå införskaffa mer kapital till bolaget. A-aktier kan sålunda ha mycket lägre omsättning (handel) då de kan vara uppbundna hos ett mindre antal ägare. (Ofta är A-aktierna inte alls noterade.) Det finns även andra slags uppdelningar av aktier såsom preferensaktier och stamaktier. Men utbudet av andra aktier än A- och B-aktier på börsen är begränsat, så detta är sällan en aktuell fråga för den vanlige aktiespararen. Olika begrepp i samband med aktier Värdepapper och finansiella instrument är begrepp som ofta används och betyder ungefär samma sak. Värdepapper är en gemensam beteckning för handlingar som på något sätt kan omsättas i pengar, t ex aktier, obligationer eller optioner. Finansiella instrument kan sägas vara det sammanfattande begreppet för värdepapper som är avsedda för handel på värdepappersmarknaden. Med andra ord är en aktie alltså både ett finansiellt instrument och ett värdepapper. De finansiella instrumenten kan delas in i tre grupper, varav de två första nedan kan sägas vara huvudgrupper. Avista Terminer Instrument och marknader där betalning och leverans i princip sker i direkt anslutning till avsluten (dvs de köp och försäljningar som genomförts). Till avistamarknaden hör den vanliga aktiehandeln. Den direkta motsatsen till avista är terminer. Avslut sker idag men betalning och leverans sker i framtiden. 8

8 2. AKTIEN Derivat Instrument som enkelt uttryckt kan sägas vara en rättighet eller skyldighet att handla i ett underliggande finansiellt instrument eller vara, exempelvis en aktie eller en råvara, benämns derivat. Terminer och optioner tillhör derivatmarknaden och innebär en skyldighet eller rättighet att köpa eller sälja ett underliggande instrument eller vara vid ett senare tillfälle. Se även kapitlet Terminer och optioner. Varför placera i aktier? Det kan finnas många olika anledningar till att investera i aktier. Som nämnts tidigare är den absolut vanligaste orsaken att man hoppas att aktiekursen ska stiga och därmed att ens eget kapital ska öka i värde. Vid sidan om mer traditionellt banksparande är aktier och fonder den vanligaste sparformen för privatpersoner. Aktier har också blivit ett vanligt tilläggssparande till det statliga pensionssparandet och tjänstepensionssparandet. En annan anledning till att äga aktier kan vara att man vill stödja ett särskilt företag. Det kan vara för att man har ett speciellt intresse i företagets aktiviteter, t ex en fotbollsklubb, eller att man vill stödja ett företag på grund av etiska eller andra värderingsmässiga grunder, t ex till förmån för alternativ energi eller rättvis handel. Att äga aktier i ett bolag ger också ägaren rätt att gå på bolagsstämman och där göra sin stämma hörd och rösta i olika beslutsfrågor. Det gör att inflytandet i bolaget ökar. Gudrun Schyman t ex, köpte aktier i olika storbolag för att på bolagsstämmorna kunna argumentera för att man skulle rösta in fler kvinnliga styrelseledamöter. Det viktigaste i ett generellt aktiesparande behöver inte primärt vara att tjäna pengar, engagemang i ett företags aktiviteter eller viljan att påverka. Det kan även vara att det är spännande och allmänbildande att följa med i hur och varför ekonomin och olika bolag utvecklar sig som de gör. Att dessutom också koppla ekonomins och bolagens utveckling till psykologin hos övriga aktieplacerare, ger ytterligare en intressant dimension till aktiesparandet. Aktier kan på så vis vara ett mycket stimulerande fritidsintresse. 9

9 3.Hurär börsen uppbyggd? Stockholmsbörsen ägs av OMX AB, som även driver börserna i Helsingfors, Köpenhamn, Reykjavik, Tallinn, Riga och Vilnius under det gemensamma namnet den Nordiska Börsen. Vilka deltar i aktiehandeln? För att få handla på börsen krävs det ett medlemskap. Det kan ett värdepappersinstitut, dvs ett värdepappersbolag eller en bank, få om de har Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och dessutom uppfyller börsens krav. Fondkommissionär var tidigare det legala namnet på värdepappersinstitut (före 1991), och fondkommissionärsbolag var namnet på värdepappersbolag (svenskt aktiebolag som fått tillstånd att driva värdepappersrörelse,). Idag brukar man ibland lite slarvigt säga fondkommissionär och bank när man talar om börsens medlemmar. Det inkluderar även internetmäklare. Medlemmarna måste även betala för sin handel utifrån hur stor den är. Det är endast via en medlem som såväl stora investerare som privatpersoner kan handla på börsen. Stockholmsbörsen har idag ca 80 medlemmar som tillsammans har över 600 auktoriserade mäklare med tillträde till marknadsplatsen. Till börsen finns naturligtvis också ett antal anslutna bolag som har sina aktier noterade på någon aktielista. Idag finns det ca 300 bolag anslutna till Stockholmsbörsen - de sägs då vara börsnoterade. För att notera sina aktier måste bolagen uppfylla vissa villkor. De krav som ställs är bl a utförlig och snabb information till marknaden. Företagen får också betala en avgift för att ha sina aktier noterade på börsen. Fördelen för bolagen att vara på börsen är bland annat att de genom det lättare får tillgång till kapital vid emission (utgivning) av sina aktier, eftersom de når en bredare allmänhet. 10

10 3. HUR ÄR BÖRSEN UPPBYGGD? De olika listorna Börsen är indelad i olika aktielistor, och varje bolags aktier är noterade på någon av dessa listor. Sedan 2006 är de svenska, danska, isländska och finska börserna sammanslagna till den nordiska listan och de tre baltiska ländernas börser sammanslagna till en baltisk lista. Målsättningen är att på sikt förena dessa två listor till en enda. Den nordiska listan, som har ca 600 bolag noterade, etablerades 2006 av OMX AB för att Norden skall ses som en gemensam marknad. Listan underlättar handeln i aktier mellan dessa länder och aktierna från listan betalas med den lokala valutan där bolaget är noterat. Den nordiska listan är i sin tur uppdelad på tre underlistor: Large Cap Mid Cap Small Cap Kravet för att få vara noterad på Large Cap är att börsvärdet på bolaget ska vara över en miljard euro. Kravet för att få vara noterad på Mid Cap är att bolagets börsvärde är mellan 150 miljoner och 1 miljard euro. Mindre bolag med ett börsvärde under 150 miljoner euro finns på Small Cap. Dessutom finns listan First North (tidigare kallad Nya Marknaden) som är en handelsplats för tillväxtföretag i Norden, och ägs av OMX. Kostnaderna är mindre för att lista ett företag på First North och regelverket är inte lika omfattande som på börsen. Företag listade på First North får inte kalla sig börsnoterade eftersom First North-listan inte definieras som en börsplats (dvs en s k reglerad marknad) utan endast är en så kallad handelsplattform. Bolagens aktier kallas istället för marknadsnoterade. Med marknadsnoterade menas aktier som noterade på en lista (oavsett om det är en börslista eller någon annan lista) och är öppna för köp på den publika marknaden. Att First North är en handelsplattform (och inte är reglerad marknad) innebär förenklade regler om bl a informationsskyldighet för de listade bolagen. Risken för den enskilde placeraren är något högre för aktier på den här listan. De ovan nämnda listorna är i sin tur uppdelade för de olika länderna. Så går du in på någon internetmäklares hemsida är det möjligt att se enbart svenska aktier fördelade på Large Cap, Mid Cap, Small Cap och First North. Innan den nordiska listan etablerades 2006 var aktierna på Stockholmsbörsen i huvudsak indelade i olika listor efter hur stor omsättningen var på de enskilda aktierna. Det fanns i första hand två listor: 11

11 3. HUR ÄR BÖRSEN UPPBYGGD? A-listan O-listan som i sin tur var uppdelad på de mest omsatta aktierna samt övriga. som i sin tur var uppdelad på Attract 40 (de 40 mest omsatta aktierna) samt övriga. En annan lista som finns på den svenska aktiemarknaden är NGM Equity. Den ägs inte av OMX utan av ett konkurrerande bolag, Nordic Growth Märket (NGM). NGM har liksom OMX noterat sig på sin egen marknadsplats. NGM är vid sidan av OMX Sveriges andra auktoriserade börs sedan NGM-listan är liksom First North-listan inriktad på handel i nordiska tilllväxtbolag. Listan innehåller aktier från ett 50-tal bolag. Till alla de olika listorna finns också en observationslista, Obs-lista. Denna lista kan bolag hamna i om de för tillfället har problem av något slag, t ex att det sker en större omstrukturering av verksamheten, bolaget inte har skött informationsgivningen enligt börsens regler etc. Ett bolag kan också hamna på Obs-listan om det sker stora förändringar i ägandet, t ex vid ett uppköp. Bolag på observationslistan kan sålunda vara svåra att värdera. Det finns även aktielistor som inte hanteras av OMX eller NGM. Aktierna på dessa kan handlas hos något värdepappersbolag som har hand om listan. Som exempel kan nämnas Aktietorget - den största i sitt slag. Aktietorget har numera även tillgång till det elektroniska handelssystemet SAXESS. Bolag som har sina aktier på dessa listor uppfyller vanligtvis inte de krav som krävs för att bli noterade på börsen. Sådana aktier kan ge hög avkastning, men innebär samtidigt större risker. EU-regler och begrepp Det kan tidigare ha upplevts som svårt att förstå vad som räknas som en börs eller inte. Från och med den 1 november 2007, kan dock begreppsförvirringen upplevas som än större. Utifrån ett EU-direktiv, de så kallade MfFID-reglerna (Märkets in Financial Instruments Directive), har de tidigare begreppen förändrats. Syftet med det nya ramverket är att harmonisera lagstiftningen på värdepappersmarknaden inom EU. Inom ramen för den gamla lagstiftningen fanns det tre former av handelsplatser: börs, auktoriserad marknadsplats och oreglerad marknadsplats. 12

12 3. HUR ÄR BÖRSEN UPPBYGGD? I och med MiFID-reglerna finns det bara två: reglerad marknad och MTF (Multilateral Trading Facility), eller handelsplattform på svenska. Begreppet börs finns fortfarande kvar i den svenska lagstiftningen och syftar då på de aktörer som har rätt att driva en reglerad marknad. First North, Aktietorget och andra mindre listor räknas som handelsplattformar. Ibland används även begreppet alternativ marknadsplats om handelsplattformar. Skillnaderna mellan en reglerad marknad och en handelsplattform är flera; regelverket för den reglerade marknaden är mera omfattande än det för handelsplattformen. På den reglerade marknaden ska övervakningen även göras av en oberoende part, och personer med särskild insyn i bolagen (s k identifierade insiders) måste redovisa sina innehav publikt. Den reglerade marknaden omfattas också automatiskt av alla EU-direktiv, medan en handelsplattform själv kan besluta om vilka regler som ska gälla för bolagen vid notering. Schematisk struktur över aktiehandeln Kontrollorgan och tillståndsgivare för aktiehandeln i Sverige är Finansinspektionen. Schematiskt kan organisationen för aktiehandeln i Sverige visas med nedanstående tablå. Med emittenter menas de bolag som ger ut aktier, men också andra institut som ställer ut obligationer, optioner etc. 13

13 4. Hur går handeln med aktier till? För att förstå sin egen handel kan det vara bra att förstå hur aktiehandeln fungerar för mäklarna, som bl a lägger order för privatpersoners räkning och som sitter och handlar direkt i det elektroniska handelssystemet. Aktiehandeln Hur går då aktiehandeln till? Jo, mäklaren kommer till arbetet på morgonen hos respektive börsmedlem. Mäklaren sitter alltså inte i börshuset. På sin arbetsplats har mäklaren en terminal som är kopplad till börsens centraldator. Mäklaren som sitter vid sin terminal kan hela tiden se exakt vad som händer på den elektroniska marknadsplatsen, vilka order andra medlemsföretag lägger in och vilka order som går till avslut (de köp och försäljningar som genomförs). Fram tills dess att marknaden öppnar kan mäklaren lägga in alla order som kommit in från sina olika kunder. Hos bankerna gäller det också de order som kommer in från de olika lokalkontoren. Några avslut kan då inte göras i de elektroniska systemen och mäklarna kan fram till marknadens öppnande endast se de order som de själva lägger in - ett system som kallas dolt öppningsförfarande. Innan marknaden öppnar kan dock efteranmälda avslut göras. De ska som senast rapporteras in i det elektroniska handelssystemet fem minuter efter öppningen. Efteranmälda avslut är manuella avslut som gjorts när börsen varit stängd och manuella avslut i sin tur är avslut som gjorts utanför det elektroniska handelssystemet, t ex via telefon mellan två mäklare. Efteranmälda avslut brukar endast ske när det gäller större avslut och är även omgärdade av vissa andra specifika regler. 14

14 4. HUR GÅR HANDELN MED AKTIER TILL? När marknaden öppnar ska en öppningskurs fastställas. Om ingen vill köpa till det lägsta säljpris som getts för en aktie kan dock ingen öppningskurs fastställas. Annars sätts öppningskursen där flest aktier kan matchas till avslut. Sedan går alla köporder på ett pris över och alla säljorder på ett pris under öppningskursen till avslut. De order som ligger på samma kurs som öppningskursen går till avslut i strikt tidsordning, dvs efter vilket tid de lagts in. Priset för avsluten följer öppningskursen. Det måste också finnas lika många aktier på köpsidan som på säljsidan för att alla aktier ska kunna gå till avslut. Öppningsförfarandet tar några minuter, och aktierna öppnar i bokstavsordning. Efter det tar den kontinuerliga handeln vid. Handeln sker efter principen att kursnivå går först, och vid lika kursnivå gäller inläggningstid. Överlappande kurser i orderboken som finns innan öppningen kan inte uppstå vid kontinuerlig handel eftersom en order som kommer in och som kan matchas med en annan order går direkt till avslut. Med överlappande menas att det finns en köporder som kan gå till avslut mot en säljorder. Maximal tid en order kan ligga inne i det elektroniska handelssystemet är 8 dagar. Oftast brukar emellertid mäklaren ta ut sina aktier som inte gått till avslut på kvällen för att lägga in nya order igen på morgonen. Hos vissa mäklare går det bara att ha ordern inne under en dag. Kontakta din mäklare om du vill veta vilka regler som gäller för hur länge en order ligger inne i handelssystemet hos dem. De olika stegen i kursnivåerna är förbestämda, dvs om aktierna går att handla i intervaller om hela kronor, 50-, 25-, 10-, 5- eller 1-öresintervaller -sk kurssteg eller tick-size. På nästa sida ges ett exempel på hur det under en handelsdag kan se ut i orderboken i det elektroniska handelssystemet. Exemplet är från Ericssons B-aktie år

15 4. HUR GÅR HANDELN MED AKTIER TILL? Bid betyder köp. Ask betyder sälj. Volume står för antalet aktier som köp- eller säljordern innehåller. Member står för vilken börsmedlem som har lagt ordern. SHB står t ex för Handelsbanken. På OMXs hemsida finns en lista med vilka börsmedlemmar som finns och vilka förkortningar de har. Skulle en köporder på 1400 st aktier med styckepriset 223 kr läggas in i orderboken skulle den automatiskt matchas mot de 1400 st på säljsidan med styckepriset 223 kr. Om en köporder skulle komma in på 222,75 kr skulle den inte kunna matchas, eftersom ingen vill sälja till det priset. Ordern ligger då kvar tills det finns en säljorder att göra avslut mot. Ett avslut kan jämföras med ett avtal om en vanlig försäljning. För ett avslut krävs minst en köpare och säljare som är överens om priset. Kurserna förändras kontinuerligt i det elektroniska handelssystemet. Så fort en köpare är beredd att betala samma pris som en säljorder som finns inlagd, eller en säljare är beredd att acceptera samma pris som en köpare har lagt, ändras kursen i orderboken. Ytterligare ett exempel för att öka förståelsen för hur det fungerar: Om en säljorder kommer in på 222 kr om 1500 st skulle den automatiskt matchas mot översta köpordern på 222,50 kr med 1500 st. Priset skulle bli 222,50 kr eftersom prissättningen utgår från den som lagt in ordern först. Köparen har med priset 222,50 kr sagt att han eller hon kan tänka sig att köpa 1500 st aktier till ett maxpris på 222,50 kr. Säljaren som lägger in en order på 222 kr säger att hon/han kan tänka sig att sälja st men inte till ett lägre pris än 222 kr. Både säljaren och köparen är sålunda nöjda med både 222 kr och 222,50 kr, men ett avslutspris måste avgöras och i aktiehandeln avgörs priset efter vem som lagt in sin order först. Det finns i orderboken ovan flera köporder med priset 222,50 kr. Detta på grund av att aktieordrarna är sorterade efter tid. Den översta köpordern är den som först lades in i systemet och ska sålunda gå först. 16

16 4. HUR GÅR HANDELN MED AKTIER TILL? När ett avslut sker skickas informationen till VPC (Värdepapperscentralen) där aktierna avregistreras från säljarens VP-konto (Värdepapperskonto) och registreras på köparens. Samtidigt sker betalning via köparens och säljarens bank eller värdepappersbolag. Först när detta är gjort är affären avslutad. Det sker i regel elektroniskt och ögonblickligen. VPC är en organisation där alla aktieinnehav registreras som handlats på svenska marknader. Där registreras alla aktieinnehav elektroniskt - alltså inga fysiska aktiebrev behövs. VPC är ett aktiebolag och ägs av i huvudsak de fyra stora bankerna Swedbank, Nordea, SEB och Svenska Handelsbanken. Sedan 2004 äger dessutom VPC AB 100 procent i sin finska motsvarighet APK OY. Tillsammans agerar de under namnet NCSD (Nordic Central Securities Depository). Aktiviteterna inom koncernen står under myndighetstillsyn. Under dagen fortsätter sedan handeln fram till stängningsdags med att mäklarna lägger in order allt eftersom de kommer in. Vissa mäklare sitter också med egna portföljer som de handlar i och är då inte beroende av andras order. Börsposter och småorder I det elektroniska handelssystemet sorteras alla order utifrån givna regler, dvs efter pris och tid. De högsta köpkurserna och de lägsta säljkurserna hamnar högst upp i orderboken. Om priset är detsamma för flera order sorteras de efter den tidpunkt då de registrerades i systemet. Det finns även vissa regler för hanteringen av en order baserat på dess storlek. Grundenheten för orderhanteringen i SAXESS är en börsspost (även kallad handelspost). För att på ett effektivt sätt kunna hantera order som är mindre än en börspost är SAXESS uppdelad i två olika marknader: börspostmarknad och småordermarknad. För varje aktieslag finns därför två orderböcker - en börspostorderbok och en småorderbok. Order som är mindre än en börspost läggs in i småordermarknaden där de matchas mot övriga småorder och sammanförs till avslut. Avslut i småordermarknaden kan endast göras till den kurs som för stunden gäller i börspostmarknaden. Därmed går det inte att få avslut på småorder vars pris avviker från vad som gäller på börspostmarknaden. 17

17 4. HUR GÅR HANDELN MED AKTIER TILL? Storleken på börsposten varierar från aktie till aktie. Elektrolux säljs t ex i poster om 100 st. Det är oftast enklare att handla i jämna börsposter eftersom det då är lättare att få igenom sin order. Alla order som är mindre än en börspost eller "blir över" hamnar i småorderboken. Handlar man 125 st elektroluxaktier blir 25 st aktier kvar som inte är en jämn börspost. Eftersom handeln i småorderboken ofta är mindre kan det vara svårt att få till stånd ett avslut till det pris man begärt. Är omsättningen i en aktie tillräckligt låg kan det vara svårt att få igenom en order överhuvudtaget. Men i fallet med Elextrolux är detta som oftast inte något problem då aktien har en hög omsättning. Mäklarens informationssystem Under börsdagen när handeln pågår uppdateras handelssystemet med orderoch avslutsinformation så fort en förändring sker i marknaden. Mäklarna kan följa varje förändring i orderböckerna från sina terminaler i realtid, dvs i samma stund som de sker. Dessutom har mäklarna tillgång till flera andra informationssystem som förser dem med nyheter och information från aktie-, kredit-, valuta- och derivatmarknaderna. Dataterminaler rapporterar om olika nyheter, pressmeddelanden etc. De innehåller även realtidskurser från olika börser och analysverktyg med diagram etc. För tjänsterna som hör till terminalerna betalar användaren en avgift till det företag som äger rätten till informationen. De tre största, och vanligaste, är SIX (Stockholm Information exchange), Reuter och Bloomberg. Man brukar tala om SIX-, Reuter- och Bloombergterminaler. 18

18 5. Hur handlar privatpersoner aktier? Som privatperson kan du börja handla aktier genom att ta kontakt med en bank eller ett värdepappersbolag (fondkommissionär), alltså en medlem av börsen. Oavsett via vem du väljer att handla dina aktier, måste du öppna ett VP-konto hos VPC. Det får du hjälp med av din mäklare. Du måste också välja ett konto där pengarna för köp ska dras ifrån och till vilket eventuella utdelningar skall betalas ut. Om du har telefontjänst hos din bank eller värdepappersbolag kan du ringa in dina order. Hos en bank eller ett värdepappersbolag kan du ibland också få öppna ett särskilt aktiekonto, även kallat depåkonto eller aktiedepå (terminologin varierar beroende på vart man vänder sig) där de pengar som du önskar använda för dina aktieaffärer skall sättas in, och där dina aktier registreras. Oftast brukar också värdet på aktierna i form av senaste betalkurs anges som en värdepost på kontot. Har du ett sådant depåkonto behöver du oftast inget personligt VP-konto hos VPC utan det räcker med att aktieinnehavet är noterat på aktiekontot. Aktierna noteras på värdepappersinstitutets VPkonto. Som aktieägare kan du ha flera VP-konton och flera aktiekonton, men det är inte något du vanligtvis behöver fundera på eftersom de sköts av din aktiemäklare. Vissa banker och värdepappersbolag tar ut en avgift för kontot, hos andra är det gratis. Ibland krävs det även att ett minimibelopp sätts in på kontot, allt från kr och uppåt. Minimibeloppet kan användas för aktieköp. Öppnar du ett aktiekonto kan du också knyta olika tjänster innehållande kursinformation, aktieanalyser m m till det. För dessa extratjänster brukar det ibland tas ut en tilläggsavgift. Hör dig för hos din bank eller hos ditt värdepappersbolag vilka tjänster de erbjuder och vad det kostar.

19 5. HUR HANDLAR PRIVATPERSONER AKTIER? Internethandel Hos de flesta banker och ett flertal värdepappersbolag kan du också handla via Internet. Du måste då förstås öppna ett särskilt aktiekonto hos dem där dina pengar för aktieaffärerna finns. Internetmäklarna tar oftast inte ut någon fast avgift utan bara ett courtage (den avgift som betalas för varje aktieaffär). Minimicourtaget brukar ligga på kr per affär. Som småsparare kanske du inte heller kommer upp i högre belopp eftersom det procentuella courtaget kan ligga på t ex 0,09 procent. Om du då exempelvis köper aktier för kr skulle courtaget bli 45 kr, och du kommer då under minimicourtaget och får betala det istället. Att handla via en nätmäklare är ofta ett billigare alternativ än att handla direkt med en bank eller via telefon. En affär som via en nätmäklare kan kosta 99 kr kan hamna mellan 200 kr och 1000 kr om du handlar via telefon. Det är också många gånger snabbare och enklare att använda en nätmäklare. Har du en internetuppkoppling kan du handla mer eller mindre rakt in i det elektroniska handelssystemet. Vid varje transaktion sitter det emellertid en mäklare som bevakar de affärer som sker. Var dock beredd på att en orderanstormning kan få datasystemen att krångla hos nätmäklarna, vilket gör att vid tillfällen med hög turbulens på börsen kanske du inte alltid får igenom din order när du tänkt. Här nedan följer en lista på några av de populäraste internetmäklarna, deras internetadresser och vilka minimicourtage de har just nu. Kom ihåg att billigt inte alltid är detsamma som dåligt och att dyrt inte alltid är detsamma som bra - se efter om mäklaren har de tjänster du vill ha. De flesta banker tillhandahåller också möjligheten att köpa och sälja aktier över Internet. Internetmäklare Internetadress Minimicourtage Avanza 99 kr E-trade 89 kr Nordnet 99 kr De populäraste internetmäklarna med adresser och minimicourtage (dec -07). 20

20 5. HUR HANDLAR PRIVATPERSONER AKTIER? Att börja handla När du anmält ditt intresse hos t ex en internetmäklare, lämnat in din kontoansökan, blivit registrerad som kund och fyllt på ditt aktiekonto med pengar, kan du börja handla. Det första du då måste göra är förstås att välja den aktie du är intresserad av och vilket belopp du vill handla för. Men kom ihåg att aktier bara går att handla styckevis. Om du t ex vill köpa ABB för kr och priset per aktie är 159,50 kr blir det sålunda 125 st aktier till priset 19937,50 kr plus courtage. Börsposter och småorder Som tidigare nämnts delar det elektroniska systemet upp order i börspostorder och småorder. Det kan därför vara viktigt att ta reda på hur stor en börspost är och sedan försöka handla i jämna börsposter eftersom det då är lättare att få igenom en order till önskat pris. I aktier med mycket hög omsättning brukar emellertid detta inte vara något problem. Vill man inte köpa hela börsposter bör man åtminstone tänka på att det är lättare att få igenom småorder om de är en någorlunda jämn del av en börspost, t ex en halv eller en fjärdedel. Villkorade order Aktiekurserna på börsens marknad ändrar sig hela tiden. Den kurs som gäller när man ger sin bank eller värdepappersbolag en order kan ha förändrats när ordern läggs in i det elektroniska handelssystemet. Därför kan du aldrig garanteras att få köpa eller sälja till en viss kurs. Däremot kan man gardera sig genom att koppla ett villkor till ordern. Bästa möjliga pris Villkoret bäst möjligt brukar användas för småorder och innebär att köp eller försäljning sker till den betalkurs som för tillfället gäller. Om betalkursen ändras innan ordern gått till avslut följer ordern automatiskt med till den nya betalkursen. Villkoret bäst möjligt innebär alltså inte att avslut sker 21

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs

ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs UnderÖver ÖverUnder När du tror aktien ska sluta över eller under en viss kurs Med ÖVER och UNDER kan du på ett nytt och enkelt sätt agera på vad du tror kommer att hända på börsen. När du köper en ÖVER

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling

Aktieinformation. Börshandel. Kursutveckling Aktieinformation Börshandel Ericssonaktien noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm (Aoch ). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR PEPINS MARKET

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR PEPINS MARKET Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR PEPINS MARKET Fastställda i oktober 2016 1. Inledning Pepins Market är en lista för handel i bolag som finansierats via Pepins Group AB s plattform för crowdfunding.

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Våra värdepapperstjänster

Våra värdepapperstjänster Våra värdepapperstjänster För mer information om värdepapperstjänsterna kontakta närmaste Swedbank- eller sparbanks, ring telefonbanken, besök swedbank.se/aktier eller din sparbanks hemsida. Välkommen!

Läs mer

Ung Privatekonomi. Elevmanual Testportföljen

Ung Privatekonomi. Elevmanual Testportföljen Ung Privatekonomi Elevmanual Testportföljen Ung Privatekonomi Elevmanual - Testportföljen Ung Privatekonom är en satsning som Unga Aktiesparare, Stockholmsbörsen, Aktiefrämjandet, Fondbolagens förening,

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR. ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan

Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR. ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan Pepins Group AB (publ) HANDELSREGLER FÖR ALTERNATIVA LISTAN Samt för vissa bolag på Interna Listan Fastställda i oktober 2016 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa Listan (Alternativa)

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden

Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1 Handelsregler för Alternativa aktiemarknaden 1. Inledning Detta dokument beskriver hur handeln på Alternativa aktiemarknaden (Alternativa) fungerar. Först definieras ett antal viktiga begrepp. Därefter

Läs mer

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31

Castellumaktien. Utdelning. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare AKTIEÄGARE PER 2002-12-31 Castellumaktien Utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 7,5 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 15 mot föregående år. Utdelningsandelen uppgår till 62 utifrån resultatet

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth Denna analys behandlar direktavkastning och består av 3 delar. Den första delen är en förklaring till varför direktavkastning är intressant just nu samt en förklaring till vad direktavkastning är. Den

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 juni 2008 en framställning från Roschier Advokatbyrå AB. I framställningen ställs frågor rörande tillämpningen

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankens bull & Bear certifikat Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr PRESSMEDDELANDE, 22-7-2 Stockholmsbörsen statistikrapport första halvåret 22 1 - Aktieomsättningen uppgick till 1 574 (2 235) miljarder kronor, en minskning med 3 procent. - Omsättningshastigheten var

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

ICA Gruppen ingår i segmentet Large Cap och tillhör sektorindexet Consumer Staples (dagligvaror), enligt Nasdaq Stockholms klassificering.

ICA Gruppen ingår i segmentet Large Cap och tillhör sektorindexet Consumer Staples (dagligvaror), enligt Nasdaq Stockholms klassificering. Aktiekursen gick ned med cirka 10 procent under 2016 medan handeln i aktien ökade något. ICA Gruppens styrelse föreslår höjd utdelning till 10,50 kr per aktie (10,00). ICA Gruppen ingår i segmentet Large

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar

Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Pressmeddelande 20-09- Månadsrapport augusti månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige,

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

NOTERING AV MEDIROX B-AKTIER?

NOTERING AV MEDIROX B-AKTIER? NOTERING AV MEDIROX B-AKTIER? Utredning avseende möjligheten att genom fondemission och efterföljande notering av bolagets B-aktier skapa en ökad handel i bolagets aktier. Utförd av advokat Anders Angelstig

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

Bildtext lektion 4: Handla

Bildtext lektion 4: Handla Bildtext lektion 4: Handla Aktiemarknadens uppgift (bild 3) Varför skall vi ha en aktiemarknad? Finns det några nackdelar med att den finns? Många anser att det skapar orättvisor där rika människor bara

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB

BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB The Empire AB (556586-2264) 2003-10-20 BREV TILL AKTIEÄGARNA I THE EMPIRE AB Bästa aktieägare! Som tidigare meddelats på vår hemsida www.emcap.se samt i pressreleaser av den 29 april, den 20 maj, den 14

Läs mer

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per

Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per Castellumaktien Utdelning För verksamhetsåret 21 föreslår styrelsen en utdelning om 6,5 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning om 6, % utifrån aktiekursen vid årets utgång. Den föreslagna utdelningen

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

setipa Börshandlade Investeringsprodukter Årsrapport 2010 Sveriges Förening för Börshandlade Investeringsprodukter

setipa Börshandlade Investeringsprodukter Årsrapport 2010 Sveriges Förening för Börshandlade Investeringsprodukter Börshandlade Investeringsprodukter Årsrapport 2 Sveriges Förening för Börshandlade Investeringsprodukter Marknadsrapport SETIPA 2 Sveriges Förening för Börshandlade Investeringsprodukter www.setipa.se

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant TeliaSonera AB aktie Lösenpris: EUR 5 Slutdag: 29.5.2006 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 19.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Introduktion till studiehandledningen

Introduktion till studiehandledningen 1 Introduktion till studiehandledningen Innehåll På kursen Börs- och värdepappersrätt är vi flera undervisande lärare och därmed finns också flera pedagogiska grepp representerade. Till de moment som jag

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

2. När hölls den första börsauktionen i Sverige? - Den första fondbörsauktionen i börshuset i Stockholm hölls den 4 februari 1863.

2. När hölls den första börsauktionen i Sverige? - Den första fondbörsauktionen i börshuset i Stockholm hölls den 4 februari 1863. Frågor & svar Aktieboken 2009/2010 Kapitel 1 1. Hur många aktieägare finns det i Sverige? - Ca 7 miljoner aktieägare. 2. Vad menas med indirekt ägande? - Ett ex på indirekt ägande är när du köper andelar

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning Castellum skall verka för att bolagets aktie får en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risken samt en hög likviditet. Allt agerande skall utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 7/2013

Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter Nyckeltalen BILAGA Dnr FIVA 8/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010

Läs mer

Finns ungefär 500 bolag i Hitta Kursvinnare. I detta ingår även bolag på de mindre listorna såsom exempelvis AktieTorget och First North

Finns ungefär 500 bolag i Hitta Kursvinnare. I detta ingår även bolag på de mindre listorna såsom exempelvis AktieTorget och First North Portföljhantering m.h.a. HK Finns ungefär 500 bolag i Hitta Kursvinnare I detta ingår även bolag på de mindre listorna såsom exempelvis AktieTorget och First North Vi väljer/koncentrerar oss på bolag från

Läs mer

Slutliga Villkor: 2008-08-22. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2008-08-22. Slutlikviddag 2008-11-26

Slutliga Villkor: 2008-08-22. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2008-08-22. Slutlikviddag 2008-11-26 Slutliga Villkor: 2008-08-22 Swedbank ABs Bevis Modellportfölj 2008-08-22 Slutlikviddag 2008-11-26 Slutliga Villkor Bevis Modellportfölj 2008-08-22 Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

KAPITALMARKNADEN (S.84-98)

KAPITALMARKNADEN (S.84-98) FLASKHALS Definition: flaskhalsar bromsar upp processer tillfälligt och hämmar utökandet. Kan vara i t.ex. arbetsmarknaden, produktionen eller försäljningen. Detta kan uppstå för att företaget lider brist

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer