ETISK Stadga. GDF SUEZ Etisk stadga 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ETISK Stadga. GDF SUEZ Etisk stadga 1"

Transkript

1 ETISK Stadga GDF SUEZ Etisk stadga 1

2

3 Inledning av Gérard Mestrallet 4 ETISKA PRINCIPER OCH INTRESSEGRUPPER Grundläggande principer 8 Strikta etiska regler 12 ETISK STYRNING Tillämplighet 16 Ledning 18 Ansvarig för etiska frågor 22 Rapportering, tillsyn och revision 24 Etiska Stadga antogs av GDF SUEZ:s bolagsstyrelse den 10 november 2009.

4 Ett hållbart företag är ett etiskt företag. Det är min djupaste övertygelse som alltid måste stå i fokus inom GDF SUEZ. GDF SUEZ är en av den globala energisektorns största förebilder, en ledande grupp inom sitt verksamhetsområde och en aktör med höga insatser i framtidens stora frågor: att säkra våra tillgångar och att kämpa mot klimatförändringar för att åstadkomma en hållbar utveckling. Det är naturligtvis en stor styrka att vara en förebild. Det är ytterst betydelsefullt att uppfattas på detta sätt inom det här verksamhetsområdet, där det är avgörande att såväl enskilda konsumenter som företag, myndigheter samt alla olika intressegrupper har förtroende för oss. Men främst är det också ett oavvisligt, tvingande och absolut ställningstagande för våra värdegrunder och en medvetenhet om vårt stora ansvar. Detta är ett oeftergivligt krav i vårt dagliga arbete. Det måste vara grundvalen för vår självaktning. Ett hållbart företag är ett etiskt företag. Det är min djupaste övertygelse som alltid måste stå i fokus inom GDF SUEZ. Etik är den klippa som vår verksamhet bygger på. Den understryker vår långsiktiga vision om industriell utveckling, såväl under svåra tider som bortom dem. Etik börjar med tillämpningen av Gruppens värderingar, värderingar som valts av våra 200,000 anställda. Dessa förenar våra team över hela världen kring en gemensam kärna, en delad grundval som vi alla delar: VILLKOR, för att garantera långsiktiga resultat åt alla våra intressegrupper och för att ständigt sträva efter effektivitet och innovationer till förmån för våra kunder och i samhällets tjänst. ÅTAGANDE, för att förena Gruppens utveckling med respekt för vår planet, samtidigt som vi förser människor med grundläggande tjänster. MOD, för att hjälpa oss att leva i nuet med optimism och bygga för framtiden med kreativitet. 4 GDF SUEZ Etisk stadga

5 SAMMANHÅLLNING, för att samla all vår styrka som ett lag, och att åstadkomma att energiframställning och miljö blir till hållbara källor till framsteg och utveckling. Dessa värderingar kan endast leva och blomstra om vi lever efter dem varje dag. Därför förväntar jag mig att vi alla ska uppträda i enlighet med de Etiska riktlinjer som vi har upprättat. Exakt ett år på dagen efter den sammanslagning som skapade vår Grupp, har den verkställande kommittén antagit en policy för etik samt dess två grundläggande texter: GDF SUEZ Etisk stadga och Etiska riktlinjer, vilka båda i sin tur har godkänts av bolagsstyrelsen. Därmed är den nya Gruppens Stadga en del av en ambitiös, global, etisk policy som strävar efter att sätter etiska frågor i centrum av strategier, företagsledning och professionella rutiner för att sedan tillhandahålla de praktiska verktygen, så att policyn kan organiseras och ledas på ett sådant sätt att vår efterlevnad av dessa åtaganden kan mätas. Våra etiska grundsatser kan innefattas i fyra enkla budskap: handla i enlighet med lagar och förordningar, skapa en moralisk företagskultur, uppträda rättvist och ärligt, respektera andra. Detta bör vara nyckelorden för all vår yrkesverksamhet i hela världen. Vi vet alla att det är svårt att vinna ett gott rykte, men lätt att förlora det. Låt oss arbeta oförtrutet för att bygga och försvara Gruppens rykte. En etisk standard är central för att GDF SUEZ:s industriella och mänskliga projekt ska vara framgångsrika. Drivkraft, engagemang, djärvhet, samarbete: det är upp till oss alla att med entusiasm och stolthet omsätta dessa värderingar i handling. Paris, 10 november 2009 Gérard Mestrallet Ordförande och Verkställande direktör GDF SUEZ Etisk stadga 5

6 Etiska principer och intressegrupper 6 GDF SUEZ Etisk stadga

7 Grundläggande principer som styr vårt arbete GDF SUEZ Etisk stadga 7

8 Grundläggande principer GDF SUEZ:s företagsvärderingar uttrycks genom vårt sätt att arbeta. Gruppens etiska normer speglas i de grundläggande principer som styr våra arbetsrutiner, d.v.s. efterlevnad av lagar och bestämmelser, integritet, rättvisa, ärlighet och respekt för andra. Handla i enlighet med lagar och förordningar Gruppens medarbetare ska alltid följa internationella, nationella och lokala bestämmelser, samt de etiska och professionella regler som är tillämpliga på respektive verksamhet. Detta gäller även de beslut och regler som har utfärdats av Gruppen. Vad beträffar regler, som är specifika för Gruppen, får däremot det lokala företaget anpassa reglernas utformning, så att de efterföljer lokala lagar och/eller är i överensstämmelse med lokala kulturer i de fall skick och bruk avviker från gängse rutiner. 8 GDF SUEZ Etisk stadga

9 Skapa en moralisk företagskultur GDF SUEZ accepterar inga kompromisser i fråga om moraliskt beteende, vilket måste ligga till grund för alla dagliga affärsrelationer och arbetsrutiner. Gruppen lägger därför högsta vikt vid medarbetarnas moraliska uppfattningar. Alla måste vara medvetna om att vårt rykte är knutet till våra handlingar. Därför är det absolut nödvändigt att var och en av oss, under alla omständigheter, agerar rättrådigt och på ett moraliskt oantastligt sätt för att varaktigt befrämja en företagskultur som präglas av hög moral. I praktiken innebär detta att vi avhåller oss från situationer som skulle kunna utlösa konflikter mellan våra personliga och Gruppens intressen. Genom att betona att vi har en skyldighet att upprätthålla vissa grundläggande värderingar, hjälper moralen oss att vidmakthålla en förtroendefull atmosfär och fungerar då som ett skydd mot korrupt praxis, något som kan utgöra en allvarlig risk för ett företags affärsmässiga överlevnad. GDF SUEZ Etisk stadga 9

10 Uppträda rättvist och ärligt Inom Gruppen anser vi att kvaliteten på ett förhållande i första hand beror på parternas känsla för rättvisa och ärlighet. Detta gäller i synnerhet vid avtalsförhållanden. Dessa kvaliteter innebär att vi lever upp till våra åtaganden och är medvetna om vår kapacitets gränser, så att vi inte ger löften som vi inte kan uppfylla. Det betyder att varje samtal med andra parter skall ske i god tro, i en konstruktiv anda, med en förståelse för den andra partens behov samt med avsikten att tillhandahålla korrekt, tillförlitlig och allsidig information. Denna princip är inte endast tillämplig på GDF SUEZ:s relationer med kunder, aktieägare, investerare, leverantörer, icke-statliga organisationer (NGO) och allmänheten, utan även på Gruppens interna kommunikation med medarbetare, mellan enheter och med fackföreningar. Det är Gruppens målsättning att bygga långvariga relationer med sina partner. Denna ambition kan inte förverkligas utan ett rättvist och hederligt agerande, något som utgör grunden för ömsesidigt förtroende. Men utöver detta, och under alla förhållanden, beror GDF SUEZ:s framgångar i första hand på dess rykte. Att misslyckas att handla rättvist och hederligt, är ur denna synvinkel sett ett hot mot företagets framtid och dess image, mot dess aktieägare och anställda. 10 GDF SUEZ Etisk stadga

11 Respektera andra Principen om ömsesidig respekt bygger på reciprocitet, där var och en har rättigheter och skyldigheter. Detta är anledningen till att GDF SUEZ lägger lika stor vikt vid båda, vare sig det gäller samröre med människor eller med företag. Denna princip gäller i synnerhet respekten för individens rättigheter, för värdighet under alla förhållanden, för individens okränkbarhet samt för respekten för olika kulturer. Den gäller även materiell och immateriell egendom som tillhör någon annan. Det är av högsta vikt att alla anställda respekterar andra i sin yrkesutövning. Detta är också något som styr varje relation mellan ett av GDF SUEZ:s enheter och dess anställda. Denna princip styr Gruppens policy avseende respekt för privatlivet, kampen mot diskriminering och för att förhindra mobbning och trakasserier. Sett ur ett bredare perspektiv styr denna princip GDF SUEZ:s policy avseende relationer med alla parter, samt avseende all konfliktlösning. GDF SUEZ förväntar sig att dess anställda agerar i enlighet med samt efterlever dessa principer i sin yrkesutövning, under alla förhållanden och oavsett vilken deras yrkesroll eller ansvarsgrad är. Vi har på varje nivå i företaget, från bolagsstyrelsen till de anställda, ett absolut ansvar att aldrig handla på ett sätt som skulle kunna kasta den minsta skugga över GDF SUEZ:s moraliska integritet. GDF SUEZ Etisk stadga 11

12 Strikta etiska regler De Etiska riktlinjerna är i praktiken applicerbara på de tre sfärer, inom vilka vår Grupp verkar: Gruppens sfär består av medarbetare, Gruppens enheter och dess aktieägare; marknadssfären inom vilken vi upprätthåller relationerna med våra kunder, våra leverantörer och våra konkurrenter; samhällssfären inom vilken vi verkar. En stark förpliktelse gentemot etiska normer i våra företagsrutiner visar på vårt engagemang för att förbättra hela den miljö inom vilken vi verkar, och på att vi vill visa vårt stöd för de förbättringar som gjorts inom världsekonomin, förbättringar som alla intressegrupper vill se. 1. Gruppens sfär. Ett sunt arbetsklimat är en avgörande faktor för effektiviteten inom en grupp. Det är skälet till att GDF SUEZ har vidtagit nödvändiga åtgärder för att garantera att de anställda har anständiga levnadsvillkor och en säker arbetsmiljö. 12 GDF SUEZ Etisk stadga

13 Gruppen vårdar även ett respektfullt och tillitsfullt klimat i relationen mellan medarbetare. Dessa mänskliga och etiska krav är också tillämpliga på alla enheter inom Gruppen samt på aktieägare. För den senare gruppen, bemödar sig GDF SUEZ att tillhandahålla högsta standard avseende bolagsstyrning. 2. Marknadssfären. Kundnöjdhet prioriteras högt inom GDF SUEZ och den styrs av tydligt identifierbara faktorer: produkternas och tjänsternas kvalitet, en öppen dialog, ett transparent tillvägagångssätt, fullföljandet av åtaganden samt efterlevnad av de regler som gäller för konkurrens. Dessa regler, som alla Gruppens medarbetare förväntas rätta sig efter, gäller även underleverantörer och konkurrenter. I detta avseende anmodas medarbetarna vid GDF SUEZ att under förhandlingar agera rättvist och opartiskt. De förväntas även försäkra sig om att Gruppens partner tillämpar sådana etiska principer som är förenliga med Gruppens egna. 3. Samhällssfären. Företagets etiska engagemang för ansvarsfullt företagande medför att GDF SUEZ blir en del av de samhällen där Gruppen verkar. Gruppens respekt för miljö och kultur för med sig att den försöker minimera ekologisk påverkan och att den för en öppen dialog om sina framsteg och utmaningar inom området, samt att den ger sitt stöd åt icke-statliga organisationer (NGO) som arbetar för miljön och inom den humanitära sektorn. Var och en av oss är personligen ansvarig för att stödja denna policy, Gruppen uppmuntrar sina medarbetare att spela en aktiv roll för att främja en hållbar utveckling i samhället. GDF SUEZ Etisk stadga 13

14 Etisk styrning 14 GDF SUEZ Etisk stadga

15 En stadga för alla anställda inom Gruppen GDF SUEZ Etisk stadga 15

16 Tillämplighet Den Etiska stadgan skall följas av alla Gruppens medarbetare och anställda samt av alla Gruppens enheter. För att uppmuntra våra medarbetare att handla etiskt och i enlighet med gällande lagar och bestämmelser har Gruppen tagit fram en etik- och efterlevnadsmodell. Den process som implementeras i detta hänseende är giltig för hela Gruppen. En trestegsmodell GDF SUEZ:s etiska program består av tre nivåer: referenskällor, organisationsstruktur och professionella rutiner. Lagstiftning, den Etiska stadgan samt våra värderingar utgör den första nivåns tyngdpunkter klippan på vilken vår Grupp står med ett klart uttalat mål: att vid varje tidpunkt och på varje plats handla i enlighet med gällande lagstiftning samt att följa de regler och principer som fastställts i den Etiska stadgan. Modellens andra nivå avser organisation. Den omfattar implementering av adekvata modeller och rutiner för ledning, idéutveckling, administration och rapportering. 16 GDF SUEZ Etisk stadga

17 Professionella rutiner utgör etikprogrammets tredje och sista nivå. Med detta avses alla operationella verktyg som tillhandahålls medarbetarna för att hjälpa dem att handla i enlighet med GDF SUEZ:s policy. Det finns praktiska dokument som underbyggnad för etikprogrammet. De är avsedda att ge våra medarbetare praktiskt stöd för sitt handlande och i sina beslut. Dokumenten lägger särskild vikt vid lagstiftning, reglering samt vid de normer avseende etik och dess efterlevnad, som utfärdats inte endast av internationella, nationella och regionala myndigheter, utan även av yrkesorganisationer. SAMMANFATTNING GDF SUEZ:s Etiska stadga gäller för alla Gruppens enheter, men företagets anställda skall även verka för att den också meddelas alla inblandande parter utanför denna perimeter. En mycket bred tillämpning De principer som fastställs i den Etiska stadgan skall även främjas av dem av Gruppens medarbetare som är styrelsemedlemmar i företag vilka inte kontrolleras av GDF SUEZ. GDF SUEZ medarbetare förväntas, i den mån det behövs, att informera de personer de interagerar med, i synnerhet leverantörer, serviceföretag och underleverantörer, om förekomsten av gruppens Etiska stadga genom att, exempelvis, förse dem ett exemplar av denna. GDF SUEZ Etisk stadga 17

18 Ledning Alla anställda inom Gruppen förväntas integrera GDF SUEZ:s Etiska stadga i sitt dagliga arbete. För att underlätta detta ger ledningssystemet en klar definition av ansvaret på alla nivåer. GDF SUEZ:s chefer är de som primärt garanterar att Gruppens Etiska stadga efterlevs. För att kunna utföra detta arbete behöver de redskap för att ha uppsikt över tillämpningen av Stadgan och för att upptäcka överträdelser. De måste också upprätta ett system för övervakning av de processer som hänför sig till etik och efterlevnad av etiska regler samt deras tillämpning. Chefen inom varje enhet skall utse en ansvarig för etiska frågor, och försäkra sig om att denna har tillgång till de resurser, mänskliga och ekonomiska, och har den befogenhet som krävs för att fullgöra sin uppgift. Starkt engagemang från ledningen Engagemanget skall garantera, såväl på det kollektiva som individuella planet, att gruppens Etiska stadga ingår i hela ledningens ansvarsområde. De Stadgar, som fastställts i detta dokument, måste under alla förhållanden vara kända av alla medarbetare som kan 18 GDF SUEZ Etisk stadga

19 tänkas utöva märkbart inflytande över företagets verksamhet eller över företagets policy. Dessa medarbetare, som har det största inflytandet på den etiska standarden, måste givetvis uppträda exemplariskt. Detta innebär att då en chef tillsätter en tjänst som medför ett stort ansvar, skall han eller hon försäkra sig om att den utnämnda personen har den kompetens, auktoritet och de resurser som krävs för att tillämpa Gruppens Etiska stadga. En adekvat ledningsstruktur Drivkraften för GDF SUEZ:s etiska engagemang stammar från Gruppens högsta ledning: ordföranden, verkställande direktören, styrelsen och förvaltningsutskottet, vilka har valt att förse Gruppen med adekvata strukturer. SAMMANFATTNING Även om var och en som arbetar för GDF SUEZ förväntas följa Gruppens Etiska stadga, har cheferna särskilda förpliktelser: att kommunicera, utbilda, träna och övervaka denna. GDF SUEZ har inrättat en särskild modell för att driva igenom etiska rutiner och för att verifiera att dessa rutiner är i samklang med företagets åtaganden. Etik- och efterlevnadsstrukturen står under uppsikt av bolagsstyrelsen. Avdelningen för etik, miljö och hållbar utveckling, som arbetar med frågor rörande styrning, etik samt efterlevnad av etiska regler, rapporterar till och biträder bolagsstyrelsen. Dess uppgift är att säkerställa att alla anställda och medarbetare följer de Etiska riktlinjerna. Den skall också garantera implementeringen av de processer som krävs för att aktualisera de etiska referenskällor som gäller inom hela Gruppen. Den uppgift som avdelningen för etik och efterlevnad av etiska regler har inom styrelsen, är att arbeta för att den etiska dimensionen införlivas med GDF SUEZ:s strategi, ledning och rutiner. Den avfattar de grundläggande dokumenten och är drivande för att deras innehåll implementeras i verksamheten, samt ansvarar för att den är i samklang med de andra styrande enheterna inom Gruppen. För att garantera att de efterlevnadssystem som krävs för att förvalta Gruppens etiska risker är på plats och fungerar, GDF SUEZ Etisk stadga 19

20 har avdelningen för etik och efterlevnad av etiska regler också inrättat en proaktiv efterlevnadspolicy. Den leder ett världsomspännande nätverk bestående av etikansvariga, vilka utför sina uppgifter inom Gruppens affärsled och enheter. Avdelningen för efterlevnad av de etiska reglerna, under ledning av Gruppens högsta etikansvariga eller en medlem av förvaltningsutskottet, är det organ som ansvarar för denna policy. Den garanterar att policyn implementeras korrekt, har översyn över eventuella överträdelser och försäkrar sig om att sådana överträdelser hanteras på ett korrekt sätt. Dess uppgift är därför att tillförse de styrande organen och den centrala ledningen med en rimlig säkerhet om att GDF SUEZ:s etiska program tillämpas och kontrolleras. En växande process GDF SUEZ:s chefer ansvarar för att detta dokument sprids till medarbetare och anställda, så att de känner till och kan tillämpa Gruppens etiska normer i sitt dagliga arbete. För detta ändamål skall cheferna ta initiativ till utvecklingsoch träningsaktiviteter för att öka kunskapen om Stadgan. Cheferna skall även ge stöd och råd åt anställda som har frågor eller uttrycker oro beträffande etiska frågor. Avdelningen för etik och efterlevnad av etiska regler förser cheferna med de resurser som behövs för att kunna utföra sin övervakande roll. Enhetens och/eller affärsledets etikansvariga, personalavdelningen, juristavdelningen och avdelningen för intern kommunikation kan också vara behjälpliga i denna uppgift. Även om cheferna måste bekräfta att deras anställda känner till sina etiska och lagliga skyldigheter, är det av ännu större vikt att de försäkrar sig om att praktiska rutiner speglar dessa skyldigheter. Om någon påföljd skall drivas igenom måste den spegla lokal lagstiftning och lokala sedvänjor. 20 GDF SUEZ Etisk stadga

21 GDF SUEZ Etisk stadga 21

22 Ansvarig för etiska frågor De ansvariga för etiska frågor har till uppgift att implementera den Etiska stadgan inom sina enheter. Deras roll är att understödja såväl som att styra, och de bidrar till att förhindra etiska risker genom att ge incitament till yrkesrutiner som speglar Gruppens åtaganden. Varje enhet, som är tillräckligt stor och har tillräcklig självständighet, skall ha en av chefen utsedd ansvarig för etiska frågor inom företaget. I detta hänseende är den etikansvarigas huvudsakliga uppgifter att: I nära samarbete med enhetens ledning underrätta och om så behövs förklara de Stadgar, regler eller bestämmelser som definierar Gruppens etiska åtaganden. Utfärda eller övervaka tillkomsten av kompletterande dokument som är specifika för enhetens lokalisering eller verksamhet rörande det etiska programmet och efterlevnaden av detta. Försäkra sig om att etiska principer tillämpas inom enhetens utvecklingsstrategier och verksamhet. Svara på medarbetares frågor och ge råd angående etik och efterlevnad av Stadgan. 22 GDF SUEZ Etisk stadga

23 Initiera aktiviteter för att öka medvetenheten om etiska frågor samt anordna utbildnings- och kommunikationsmöten. Ha översyn över av etik- och efterlevnadspolicy. Materialet kommer att användas för att författa enhetens årliga efterlevnadsrapport och vidarebefordras av chefen till den tjänsteman inom Gruppen som ansvarar för att efterlevnaden av etiska regler implementeras. Identifiera etiska risker inom enheten. Etikansvarigs ansvarsområden Den etikansvariga väljs på grundval av sina personliga egenskaper som noggrannhet, ärlighet, diskretion som medlare, objektivitet och analytisk förmåga och han eller hon ska tillhöra företagets ledningsgrupp och/eller ha direkt tillgång till ledningen. Den etikansvariga har strikt tystnadsplikt avseende den information de erhåller under utövandet av sina uppgifter. En etikansvarig får inte utan uttryckligt medgivande från den som klandrat eller informerat, avslöja dennes namn. Denna skyldighet att bibehålla sekretess skall utföras i enlighet med lokala lagar och sedvänjor. Utöver detta skall tjänstemannen försäkra sig om att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra att informatörer blir utsatta för repressalier. SAMMANFATTNING Den ansvariga för etiska frågor är delaktig i fastställandet av de etiska regler och skyldigheter som gäller för verksamhetens rutiner och för att säkerställa att de följs inom företaget. De erbjuder hjälp och ger de anställda råd om etiska frågor samt hjälper till att identifiera goda yrkesrutiner genom sitt arbete med Gruppens övriga etikansvariga. De bidrar till att förhindra Gruppens etiska risker genom att sammanställa sin enhets efterlevnadsrapport. System för att följa upp etiska mål Ansvarig för etiska frågor förser Gruppen med en översikt av Gruppens etiska rutiner. För att kunna uträtta dessa uppgifter, rapporterar de etikansvarigas nätverk regelbundet till företagets styrelse. Informationen från dessa rapporter inlemmas i den årliga etikrapport, som avlämnas av gruppens etikansvariga till verkställande direktör och till bolagsstyrelsens avdelning för etik, miljö och hållbar utveckling. GDF SUEZ Etisk stadga 23

24 Rapportering, övervakning och revision För att stödja den struktur som utvecklats av avdelningen för etik och efterföljandet av etiska regler, har GDF SUEZ realiserat processer för implementering av policyn i denna sfär. Som inom många andra områden, utgör en regelbunden utvärdering av ledningen vad gäller individuell kunskap och individuellt beteende en del av en ständig förbättringsprocess inom etik och efterlevnad. Det är en av anledningarna till att frågor om GDF SUEZ:s etik- och efterlevnadsstruktur är inkluderade i enheternas regelbundet återkommande undersökningar om arbetsplatsens sociala klimat. GDF SUEZ:s avdelning för etik och efterlevnad av etiska regler ansvarar för att implementera efterlevnadspolicyn och för att ha översyn över denna. Avdelningen utför etiska revisioner och särskilda undersökningar på uppdrag av efterlevnadsavdelningen samt av avdelningen för etik, miljö och hållbar utveckling. 24 GDF SUEZ Etisk stadga

25 En mycket detaljerad efterlevnadspolicy med uppgift att ha uppsikt över införandet av Gruppens Etiska riktlinjer i affärsleden och enheterna har inrättats. Alla etikansvariga måste sammanställa en årlig rapport om framstegen i den etiska samordningen och efterlevnaden av etiska frågor inom enheten, under tillämpande av GDF SUEZ:s regler och rutiner samt eventuella specifika arrangemang eller initiativ, som initierats av enheten. Denna rapport avlämnas till den lokala enheten tillsammans med ett efterlevnadsbrev från chefen, i vilket han eller hon intygar att de Etiska riktlinjerna efterlevs inom den del av organisationen som han eller hon ansvarar för. Ett skyddande system Gruppens avdelning för etik och efterlevnad av etiska regler ansvarar också för att vidta behövliga åtgärder i de fall efterlevnaden av Gruppens Etiska riktlinjer har misslyckats. Detta sker i samråd med ledningen samt med de lokala avdelningarna i fråga, och i samordning med Gruppens andra verksamma avdelningar (juridisk, risk, revision, intern kontroll, försäkring etc.). SAMMANFATTNING Etik och efterlevnadsprogrammet, som inrättats av GDF SUEZ, fastställer regelbunden utvärdering av personlig kunskap och individuellt uppträdande. Med ansvar för implementeringen av det etiska ramverket och för rutiner för efterlevnad, har gruppens avdelning för etik och efterlevnad översyn över etiska revisioner samt speciella undersökningar. Avdelningen säkerställer, i samverkan med de juridiska, revisions- och riskavdelningarna, och särskilt med intern kontroll, att de åtgärder som behövs för att komma till rätta med eventuella överträdelser mot GDF SUEZ riktlinjer sätts in och praktiseras. Avdelningarna för intern kontroll och revision samverkar med avdelningen för etik och efterlevnad av etiska regler och är uppmärksamma på varje typ av information som kan antyda en överträdelse av reglerna. De måste även vara uppmärksamma på eventuella svaga länkar i organisationen av Gruppens enheter. Dessa avdelningar rapporterar sina iakttagelser till sin respektive ledning. De bistår också etikansvarig med information och genomför, om så behövs, särskild revision av speciella tillämpningar av etikprogrammet. GDF SUEZ Etisk stadga 25

26 I fall av motstridiga tolkningar av detta dokument, är det den franska originaltexten som gäller. Alla GDF SUEZ:s utgivna dokument som behandlar etiska frågor finns tillgängliga på GDF SUEZ:s webbsida, på Gruppens intranet samt på den särskilda etiksidan på extranet. För mer information eller vägledning om Etiska riktlinjer och deras efterlevnad: Utgiven November GDF SUEZ Etisk stadga

27 Den etiska stadgan finns tillgänglig på webbsidan gdfsuez.com, på den intranet och på den särskilda etiksidan på extranet Utgivare: Design: Produktion: Översättning och produktion: Valokuvat: Médiathèque GDF SUEZ (Cover, Getty p.4, Stéphane de Bourgies / Abaca Press p.7, Philippe Dureuil / GDF SUEZ p.15, Olivia Gay / Interlinks Image p.17, Gilles Crampes p.19, Etienne de Malglaive / Abaca Press p.21, Raf Beckers / Electrabel p.23, Pierre-François Grosjean p.25, Enzo dal Verme / Abaca Press) 11/2009

28 GDF SUEZ Logotype version Quadri 11/07/ , bd des Batignolles Paris - FRANCE Tél. : +33 (0) / Fax : +33 (0) Web : RÉFÉRENCES COULEUR B 80% C 100% Y 50% B 5% Våra värderingar villkor åtagande mod sammanhållning gdfsuez.com 2 GDF SUEZ Etisk stadga

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att:

Företag som har anslutit sig till The Supply Chain Initiative förbinder sig att: Checklista för små och medelstora företag: Vad krävs av mitt företag för att efterleva de europeiska principerna för god affärssed för vertikala förbindelser i försörjningskedjan för livsmedel? Hur implementerar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK Om Swedish Medtech Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige. Swedish

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24

ETIKPOLICY. Reviderad 2009-08-24 ETIKPOLICY Reviderad 2009-08-24 Målsättning Värderingar avgör hur vi förhåller oss till varandra. De är grunden för vårt välbefinnande, hur vi kommunicerar med omvärlden och det konstnärliga resultatet.

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Bolinder Förskolor Förskolan Skattkistans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bolinder Förskolor Förskolan Skattkistans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdaterad 2016-05-18 1 Bolinder Förskolor Förskolan Skattkistans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 Inledning Alla förskolor/ skolor i Sverige ska ha en egen likabehandlingsplan.

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar 1 ISO 26000 En standard om ta samhällsansvar Anna Linusson, Stockholms läns landsting, Ordförande Svenska ISO 26 000 kommittén Ordförande Internationella myndighetsgruppen 2 ISO 26000 i korthet Titel:

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

SiS ETISKA RIKTLINJER

SiS ETISKA RIKTLINJER SiS ETISKA RIKTLINJER förstå och ger dig stöd. Jag är vänlig, hänsynsfull och engagerad. TYDLIGHET Jag ger den information som behövs för att vi ska kunna samarbeta. Jag uttrycker mig vårdat och begripligt

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

Fördjupning värderingar

Fördjupning värderingar PM Till Styrelsen Från Etikrådet Datum 2011-05-03 Angående Värderingar Styrande dokument Fördjupning värderingar Vårdföretagarnas etik är baserad på fyra grundläggande värden: omtanke, tillförlitlighet,

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer