Protokollsanteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokollsanteckning"

Transkript

1 Protokollsanteckning Gällande ärende 4 Reglemente för Tekniska nämnden, vid sammanträdet den 5 februari Revidering av reglementen för Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden Änr KS 2013/690 Avsikterna med att ändra i reglementena för kommunstyrelsen (ks), byggnadsnämnden (bn) och tekniska nämnden, (tn) är att förtydliga gränsdragningen och ansvarsfördelningen mellan de tre enheterna i samhällsbyggnadsprocessen och vid hanteringen av hyresavtal mellan Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. Som ersättare i tekniska nämnden känner jag ansvaret och förpliktelsen att påtala de brister i förslagen som jag i en roll som tjänstgörande ledamot annars kunnat föreslå ändringar på. I nedanstående skrivning uttrycker jag, som en min situations brasklapp, en del av de förslag till ändringar som jag anser ger reglementena bland annat en högre tydlighet och i ett fall korrekt laglighet. Nedan påtalas bland annat den uppseendeväckande egenmäktighet som kommunledningskontoret, KLK, gör sig skyldig till genom att till tekniska nämndens ansvar föra uppgift som är inom polismyndighetens domän. KLK tar sig alltså friheten att ställa sig över gällande lagstiftning och tilldelar en kommunal nämnd ansvar för det den inte rätteligen har. Tekniska nämndens uppgift är här att yttra sig, svara ja eller nej. Detta innebär de facto en kommunal vetorätt, vilken i sig kan vara nog så betydelsefull. Mot tydligare struktur och avgränsning I förhållande till gällande reglementen är förslagen rent allmänt sett en starkare definiering och definitiviering av vad som respektive myndighet/enhet styrelse, nämnd och förvaltning har att agera inom och ansvara för. Med andra ord ett steg i riktning för syftet att ändra reglementena. Ett reglemente ska visa var gränserna går, hur långt den egna myndighetens ansvar sträcker sig och var en annan myndighets ansvar, kompetens och rådighet tar vid. Alltså de naturliga mötesplatserna för informationsutbyte och samarbete mellan myndigheter för att nå det optimala resultatet, reglementsmässigt men även genom tydlighet och ur nyttoaspekter för dem ärendet berör. För varje myndighet, och de som agerar inom denna, torde det vara en styrka att veta hur långt den egna domänen sträcker sig och det som ligger utanför. För att myndigheten ska ägna sig åt rätt uppgifter, sina ålagda uppgifter, och i ett ärendes handläggning klart känna till var en annan myndighets ansvar går in för att i ärendeprocessen respektfullt och tryggt kunna

2 samarbeta. Var och en myndighet sköter det den ska, utan att någon annan trampar in. Ett reglemente, utfärdat i en kommun som vanligen har höga ambitioner att visa upp sin förträfflighet inför andra, bör, enligt min uppfattning, vara av den beskaffenheten såväl i innehållsmässig stringens som i språklighet att det med stolthet kan visas upp och till följd av sina kvaliteter vara ett föredöme och som sådant önskas kopieras av andra. Här brister föreliggande förslag betänkligt. Uppenbara ambitioner till språklig modernisering visas utan att logiskt fullföljas. Förslagen är ofärdiga och brister betänkligt i konsekvens. Och detta i en tid när datorer med funktioner som sök och ersätt klaras av att manövreras av de flesta. Slarv, ointresse, bristande förmåga? Eller? Rätten att besluta över det som inte lag ger rätt till I förslaget till reglemente för tekniska nämnden anges i avdelningen "Delegering från kommunfullmäktige" att nämnden beslutar om tillstånd för upplåtelse av allmän-plats-mark: Tekniska nämnden beslutar om upplåtelse av allmän plats för arrangemang samt äger rätt att besluta om upplåtelse av allmän platsmark för övriga ändamål. Formuleringen är myndig och stark och bryter mot gällande lag. Tekniska nämnden beslutar inte! Det gäller oavsett om det är fråga om en byggnadsställning på gångbana, cirkustält på torget, upplag av grus på en P-ficka eller ett tivoli på Åhus Torg. Polismyndigheten är här enligt Ordningslagen 3 kap 2 tillståndsgivande myndighet. Polisen kan däremot inte besluta om att ge tillstånd utan att ha hört kommunens åsikt. Den kommunala nämnden, alltså här tekniska nämnden, ska yttra sig. Nämnden ska svara ja eller nej på förfrågan från polismyndigheten. Här finns kommunal vetorätt. Polisen kan inte ge tillstånd vid ett nej. Om nämnden svarar ja och polisen ger tillstånd bestämmer kommunen sedan villkoren för hur platsen får användas. Det gäller om vilka ingrepp som tillåts, om platsens utseende och tillståndets varaktighet samt den avgift som ska tas ut enligt den taxa som kommunfullmäktige beslutat. För att följa lagen bör denna punkt förslagsvis ändras till: Tekniska nämnden beslutar om yttrande, nyttjandevillkor samt utgående avgift, enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, i ärende till polismyndigheten enligt ordningslagen 3 kap 2 rörande disposition av offentlig plats.

3 I senaste versionen av torghandelsbestämmelserna finns delegation till tekniska nämnden. Borde inte rimligen denna betydelsefulla aktualitet leda till ett införlivande i ett uppdaterat reglemente för tekniska nämnden? Avsnittet Nämndens arbetsuppgifter avslutas med meningen - ge god service och verka för bekvämlighet och trivsel åt kommunmedborgarna Vad innebär god? Vad menas med bekvämlighet? För att ge mening åt meningen bortom att orden är positiva och lättformulerat blaha blaha vore en definiering av vad som avses önskvärd. Språkliga brister och ofärdigheter I så viktiga och styrande dokument som reglementen bör alla ord skrivas ut. Förkortningar ska alltså inte användas. Av mig ansedda brister som jag nu visar exempel på kan finnas i fler än det reglemente som jag hänvisar till. Interpunktion har jag inte ägnat uppmärksamhet åt. Förslaget till kommunstyrelsens reglemente I förslaget till ks reglemente 7 markeras att skrivningen skall ska bytas ut mot ska. I de tre reglementsförslagen varvas de båda skrivningarna. Den visade moderniseringen ska bör naturligtvis genomföras konsekvent. I 8 första ansvarspunkten används det politikeranvända flumordet sysselsättning. En konkretisering av innebörden stärker formuleringen. Likaså bör ordet ansvarar i meningen tas bort då det är en onödig dubblering. I 4 används ordet handhas/handha på två ställen. I ett uppdaterat reglemente av vår tid bör självfallet detta bytas mot sköts/sköta. I samma paragraf har tillse på ett ställe föredömligt uppdelats i det enklare se till. Ordet tillvarata borde följdriktigt delas upp i ta tillvara och tillse också i 5 till se till. I Ks 5 första meningen används begreppet skall ha hand om. I 6 första meningen används ska ha hand om. Frågan dyker upp: Vem har ansvar för det nu? eftersom ks inte tycks ha det, men vill ha det! Korrekt uttryck är den bestämmande formuleringen: Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning respektive Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör I 10 lär en omformulering täcka in uppgiften: Kommunstyrelsen äger för att ta tillvara kommunens intresse rätt att på kommunfullmäktiges vägnar fatta nödvändiga beslut om kommunstyrelsen bedömer att omständigheterna kräver det.

4 I 13 inledande meningen. Byt förhindrad mot det neutrala har hinder för att Motsvarigheter finns i samtliga tre reglementen. Om en ledamot har hinder för att inställa sig till ett sammanträde I 18 utfärdas! Betyder? Offentliggörs, skickas ut, publiceras, upprättas Ordföranden ansvarar för att kallelse sänds ut till sammanträdena. Förslaget till byggnadsnämndens reglemente 2 under Nämndens ansvar omfattar, Övergripande riktlinjer, Meningen som inleds Ta initiativ Det ålderdomliga uttrycket eljest bör i reglemente år 2015 bytas mot annars/andra/annat. Här på det andra på grund av ersättas med till följd av lagstiftning eller annars till följd av samhällets utveckling. 2 under Effektivitet och uppföljning, mening 1. Vad betyder skaffa sig beredskap? Är det månne något så här som menas?: Aktivt följa samhällets utveckling och utvecklingen av behov för att vara beredd att ta initiativ och genomföra nödvändiga och/eller strukturella förändringar. Mening 5, äger besluta! Beskaffenhet? Med mera Nämnden beslutar om organisationsförändringar inom tilldelade ramar och riktlinjer, utom sådana som berör huvudstrukturen i organisationen eller är av annan principiell karaktär. Nedan finns mitt förslag till korrigeringar och förtydliganden etcetera i Tekniska nämndens reglemente. Kompletterande synpunkter som Bo Ericsson, M, ledamot i TN, tillfört när vi samrått om förslaget har här också beaktats. I en version därefter har överstrukna ändringar rensats bort och mina jämte Bo Ericssons förslag till ändringar markerats i text med halvfet stil. Furuboda Åke Hultqvist Åhuspartiet Ersättare i tekniska nämnden

5 2011 Förslag Röd text: ändringar i fht KF-beslutad version Blå text: ändring i fht TN-versionen Borttagen text är överstruken Grön färgmarkering samt grön överstrykning ÅH ändringar, Blå text = åter enl C4T förslag Blå text REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Fastställd av kommunfullmäktige Kompletterat av kommunfullmäktige Ersätter KF nr Tekniska nämnden har det politiska ansvaret gentemot kommunens medborgare inom för teknisk försörjning, genomförandeplanering och service inom de områden som närmare anges i andra paragrafen. Nämnden har ansvar för att bedriva och utveckla samarbete med kommunala organ, andra samhällsorgan, myndigheter, enskilda och intressegrupper inom sitt ansvarsområde. Nämndens ansvarsområde 2 Tekniska nämnden har ett samlat ansvar för - Kommunens allmänna vatten- och avloppsförsörjning (VA) inklusive genomförandeplanering, utbyggnad och underhåll och utveckling av rörnät, reningsverk, vattenverk och kundrelationer enligt vattentjänstlagen samt att handlägga frågor om va-abonnemang och svara för debitering av VA-avgifter - Kommunens genomförandeplanering, utveckling, gestaltning av befintliga och tillkommande offentliga rum kopplat till genomförande och projektering gestaltning, projektering och vid utbyggnad av gator, kollektivtrafikanläggningar, gångoch cykelstråk, torg, gågator, parker, gröna stråk, naturområden - kommunens väghållning samt parkeringsanläggningar - Kommunens genomförandeplanering, utveckling, gestaltning av befintliga och tillkommande offentliga rum kopplat till genomförande och gestaltning, projektering och vid utbyggnad av Kristianstads skyddsvallar och tillhörande pumpstationer

6 - Kommunens väghållning och parkeringsövervakning. - Förvaltning, drift och underhåll av kommunens skyddsvallar, parker, naturvårdsområden och besöksplatser i Vattenriket, turist- och fritidsanläggningar, gator och andra trafikanläggningar. - I fråga om ansvaret för fritidsanläggningar omfattar ansvaret endast Drift och underhåll av fritidsanläggningar. Kultur- och fritidsnämnden anger förutsättningar för verksamheten och har uthyrnings- och resultatansvar. - Förvaltning av mark, byggnader och anläggningar i den utsträckning som kommunstyrelsen fastställt i egenskap av ägare. Förändringar i ansvarsområdets omfattning beslutas av Kommunstyrelsen. - Att byggnader och anläggningar inom nämndens ansvarsområde fungerar på avsett sätt. I detta ingår ett ansvar för att antingen initiera hos planeringsansvarig nämnd eller att själv vidtaga åtgärder när så behövs. - Att vara reservatsförvaltare i de fall det ankommer på kommunen. - Utredningsuppdrag i lokalförsörjningsfrågor fullgörs m m enligt direktiv som lämnas av kommunstyrelsen. - Genomförande (projektering, byggande) inom tilldelad ekonomisk ram av ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter och anläggningar - Att vid genomförande av projekt ska samråd ske, på initiativ av tekniska nämnden, med den nämnd eller styrelse för vars verksamhet projektet utförs - Verksamhet, ekonomi och personal för angivet ansvarsområde. - Tekniska nämnden är tillika trafiknämnd och kommunal väghållningsmyndighet. Nämndens arbetsuppgifter 3 Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt väl fungerande sätt. När vissa i förväg angivna omständigheter föreligger ska kommunstyrelsen utgöra ledningsorgan och överta verksamhetsansvar och beslutanderätt från respektive facknämnds verksamhetsområden. Detta gäller endast om det är oundvikligt oundgängligen erfordras för att komma tillrätta med situationen. Endast de beslutsbefogenheter som är nödvändiga för att hantera situationen får tas över övertas. Beslutsordningen återgår till det normala så snart situationen tillåter det så medger.

7 Nämnden ska ägna särskild uppmärksamhet åt - samordning av nämndens verksamhet med byggnadsnämnden och kommunstyrelsens mark- och exploateringsverksamhet - samordning av personal, lokaler, fordon och arbetsmaskiner - effektivitet i upphandlingen - bygg-, anläggnings- och driftekonomi - standard- och kvalitetsfrågor i projekt som genomförs av nämnden - underhållsplanering av fastigheter och anläggningar på såväl kort som lång sikt - konkurrensfrågor - avvägningen mellan verksamhet i egen regi egenregiverksamhet och entreprenad - trafiksäkerhetsarbete - tillgänglighetsfrågor - säkerhet och trygghetsfrågor - åtgärder för en effektiv energianvändning och särskilt beakta möjligheten att använda förnybar energi - att använda produkter och metoder som främjar en god miljö och ett långsiktigt hållbart samhälle - ge god service och verka för bekvämlighet och trivsel åt kommunmedborgarna Styrning - Till nämndens förvaltning ange de förutsättningar som finns för planerings- och budgetarbete och därvid ange dels nämndspecifika dels kommunövergripande planeringsförutsättningar. - Besluta om resursramar för organisatoriska enheter inom verksamhetsområdet. - Aktivt följa samhällsutveckling och behovsutveckling för att skaffa sig beredskap att ta initiativ och genomföra nödvändiga eller önskvärda strukturella förändringar. - Bedriva en aktiv omvärldsbevakning och aktivt följa samhälls- och behovsutveckling för att skaffa sig beredskap att ta initiativ och genomföra nödvändiga eller önskvärda strukturella förändringar.

8 - Aktivt följa samhällets utveckling och utvecklingen av behov för att vara beredd att ta initiativ och genomföra nödvändiga och/eller strukturella förändringar. - Kontinuerligt följa upp och utvärdera mål, planer och riktlinjer, som beslutats i fråga om såväl kvalitet som kvantitet, samt att rapportera till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. - Ta ställning till åtgärder i samband med regelbundet återkommande budgetuppföljning och bokslutsarbete, samt att rapportera till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. - Ta initiativ till fortlöpande åtgärder för effektivisering och rationalisering effektiviserings- och rationaliseringåtgärder inom samtliga verksamheter under nämndens ansvarsområde. - Nämnden beslutar äger besluta om organisationsförändringar inom tilldelade ramar och riktlinjer, dock ej om det som berör huvudstrukturen i organisationen eller som annars är av eljest principiell beskaffenhet. - Ta initiativ till och kontinuerligt bedriva ett kontinuerligt arbete med förenkla förenkling av regler och dylikt för verksamheter under nämndens ansvarsområde. - Nämnden ska följa upp övergripande styrdokument inom verksamhetsområdet. Personalfrågor - Med utgångspunkt från av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige upprättade riktlinjer och policys initiera och ta ställning till frågor av personalpolitisk karaktär, exempelvis lokal lönepolitik, övergripande utbildnings- och arbetsmiljöinsatser m m. - Främja en god personalförsörjning såväl vad gäller möjligheterna att behålla nuvarande personal som att kunna rekrytera ny. - Jämnare könsfördelning ska eftersträvas inom alla yrkeskategorier och på alla nivåer. Informations- och Kommunikationsfrågor - Ansvara för att informera informationsinsatser mot medborgarna inom tekniska nämndens verksamhetsområde. - Ta initiativ till och följa upp att kommunikation och information inom förvaltningen sker utföres, så att enskilda medarbetares liksom gruppers kunskaper, idéer och engagemang tas tillvara. Enligt kommunallagen gäller i övrigt följande:

9 - Nämnden beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som den enligt lag eller annan författning ska handha. - Nämnden beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till nämnden. - Nämnden bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. - Nämnden ska redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till den. Delegering från kommunfullmäktige Tekniska nämnden äger rätt att - besluta i bidragsfrågor rörande enskilda vägar - besluta om sin förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställer. - upplåta mark med arrende med en upplåtelsetid av högst tio år varvid samråd ska ske med företrädare för kommunstyrelsen - hyra in och hyra ut in- och uthyra samt säga upp lokaler och bostäder externt med en hyrestid av högst 5 år etc. Bemyndigandet avser såväl interna som externa upplåtelser med en upplåtelsetid av högst tio år varvid samråd ska ske vid tider över 5 år med företrädare för kommunstyrelsen - efter beslut i kommunstyrelsen hyra in och hyra ut in- och uthyra samt säga upp lokaler och bostäder externt med en hyrestid mellan 5-10 år över 5 år - uthyra lokaler och bostäder internt inom kommunen oavsett hyrestid - efter beslut i kommunstyrelsen genomföra uppsägning (för avflyttning) av lokaler och bostäder och arrenden - upplåta och säga upp arrenden med en arrendetid upp till understigande 5 år som inte ger direkt eller indirekt besittningsskydd - efter beslut i kommunstyrelsen upplåta och säga upp arrenden med en arrendetid över 5 år. där avtalen innebär att arrendatorn erhåller besittningsskydd I alla frågor beträffande upplåtelser, (in- och uthyrning) av principiell natur ska samråd ske med kommunstyrelsen. Bostadshyreskontrakt där beslut fattas enligt socialtjänstlagen eller LSS (Lagen om stöd och service till funktionshindrade) tecknas av ansvarig nämnd. Tekniska nämnden beslutar om upplåtelse av allmän plats för arrangemang samt äger rätt att besluta om upplåtelse av allmän platsmark för övriga ändamål.

10 Tekniska nämnden beslutar om yttrande, nyttjandevillkor samt utgående avgift, enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, i ärende till polismyndigheten enligt ordningslagen 3 kap 2 rörande disposition av offentlig plats. Vid större arrangemang ska ansvarar tekniska nämnden för att samråd sker med kommunstyrelsen. Handläggning av medborgarförslag Tekniska nämnden ska besluta i de ärenden som väckts genom medborgarförslag och som fullmäktige överlåtit till tekniska nämnden. Den som lämnar ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig över tjänsteutlåtandet innan det behandlas i tekniska nämnden. Tekniska nämnden ska två gånger per år informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag. Tekniska nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väckts i fullmäktige. Redovisningarna ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Arbetsformer 4 Tekniska nämnden består av 11 ledamöter och 6 ersättare. Ersättarnas tjänstgöring och yttranderätt 5 Om en ledamot har hinder för är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare deltaga i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat att tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att sedan ärendet har handlagts.

11 En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Ej tjänstgörande ersättare har rätt att deltaga i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet. Inkallande av ersättare 6 En ledamot som har hinder för är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. Ersättare för ordföranden 7 Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl har hinder för är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot som att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Tidpunkt 8 Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Kallelse 9 Ordföranden ansvarar för att kallelse sänds ut utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt distribueras till tillställas varje ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen.

12 Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelse. I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. Justering av protokoll 10 Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan nämnden justerar den. Reservation 11 Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Undertecknande av handlingar 12 Handlingar/ärende som beslutas av tekniska nämnden undertecknas av förvaltningschefen eller ersättare för denne, om såvida inte tekniska nämnden beslutar annat.

13 2011 Förslag Röd text: ändringar i fht KF-beslutad version Blå text: ändring i fht TN-versionen Borttagen text är överstruken ÅH förslag till ändringar i text markerad i halvfet stil REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Fastställd av kommunfullmäktige Kompletterat av kommunfullmäktige Ersätter KF nr Tekniska nämnden har det politiska ansvaret gentemot kommunens medborgare inom för teknisk försörjning, genomförandeplanering och service inom de områden som närmare anges i andra paragrafen. Nämnden har ansvar för att bedriva och utveckla samarbete med kommunala organ, andra samhällsorgan, myndigheter, enskilda och intressegrupper inom sitt ansvarsområde. Nämndens ansvarsområde 2 Tekniska nämnden har ett samlat ansvar för - Kommunens allmänna vatten- och avloppsförsörjning (VA) inklusive genomförandeplanering, utbyggnad och underhåll och utveckling av rörnät, reningsverk, vattenverk och kundrelationer enligt vattentjänstlagen samt att handlägga frågor om va-abonnemang och svara för debitering av VA-avgifter - Kommunens genomförandeplanering, utveckling, gestaltning av befintliga och tillkommande offentliga rum kopplat till genomförande och projektering vid utbyggnad av gator, kollektivtrafikanläggningar, gång- och cykelstråk, torg, gågator, parker, gröna stråk, naturområden - kommunens väghållning samt parkeringsanläggningar - Kommunens genomförandeplanering, utveckling, gestaltning av befintliga och tillkommande offentliga rum kopplat till genomförande och projektering vid utbyggnad av Kristianstads skyddsvallar och tillhörande pumpstationer - Kommunens parkeringsövervakning.

14 - Förvaltning, drift och underhåll av kommunens skyddsvallar, parker, naturvårdsområden och besöksplatser i Vattenriket, turist- och fritidsanläggningar, gator och andra trafikanläggningar. - Drift och underhåll av fritidsanläggningar. Kultur- och fritidsnämnden anger förutsättningar för verksamheten och har uthyrnings- och resultatansvar. - Förvaltning av mark, byggnader och anläggningar i den utsträckning som kommunstyrelsen fastställt i egenskap av ägare. Förändringar i ansvarsområdets omfattning beslutas av Kommunstyrelsen. - Att byggnader och anläggningar inom nämndens ansvarsområde fungerar på avsett sätt. I detta ingår ett ansvar för att antingen initiera hos planeringsansvarig nämnd eller att själv vidta åtgärder när så behövs. - Att vara reservatsförvaltare i de fall det ankommer på kommunen. - Utredningsuppdrag i lokalförsörjningsfrågor enligt direktiv som lämnas av kommunstyrelsen. - Genomförande (projektering, byggande) inom tilldelad ekonomisk ram av ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter och anläggningar - Att vid genomförande av projekt ska samråd ske, på initiativ av tekniska nämnden, med den nämnd eller styrelse för vars verksamhet projektet utförs - Verksamhet, ekonomi och personal för angivet ansvarsområde. - Tekniska nämnden är tillika trafiknämnd och kommunal väghållningsmyndighet. Nämndens arbetsuppgifter 3 Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt väl fungerande sätt. När vissa i förväg angivna omständigheter föreligger ska kommunstyrelsen utgöra ledningsorgan och överta verksamhetsansvar och beslutanderätt från respektive facknämnds verksamhetsområde. Detta gäller endast om det är oundvikligt för att komma tillrätta med situationen. Endast de beslutsbefogenheter som är nödvändiga för att hantera situationen får tas över. Beslutsordningen återgår till det normala så snart situationen tillåter det. Nämnden ska ägna särskild uppmärksamhet åt

15 - samordning av nämndens verksamhet med byggnadsnämnden och kommunstyrelsens mark- och exploateringsverksamhet - samordning av personal, lokaler, fordon och arbetsmaskiner - effektivitet i upphandlingen - bygg-, anläggnings- och driftekonomi - standard- och kvalitetsfrågor i projekt som genomförs av nämnden - underhållsplanering av fastigheter och anläggningar på såväl kort som lång sikt - konkurrensfrågor - avvägningen mellan verksamhet i egen regi och entreprenad - trafiksäkerhetsarbete - tillgänglighetsfrågor - säkerhet och trygghetsfrågor - åtgärder för en effektiv energianvändning och särskilt beakta möjligheten att använda förnybar energi - att använda produkter och metoder som främjar en god miljö och ett långsiktigt hållbart samhälle - ge god service och verka för bekvämlighet och trivsel åt kommunmedborgarna Styrning - Till nämndens förvaltning ange de förutsättningar som finns för planerings- och budgetarbete och därvid ange dels nämndspecifika dels kommunövergripande planeringsförutsättningar. - Besluta om resursramar för organisatoriska enheter inom verksamhetsområdet. - Aktivt följa samhällets utveckling och utvecklingen av behov för att vara beredd att ta initiativ och genomföra nödvändiga och/eller strukturella förändringar. - Kontinuerligt följa upp och utvärdera mål, planer och riktlinjer, som beslutats i fråga om såväl kvalitet som kvantitet, samt att rapportera till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

16 - Ta ställning till åtgärder i samband med regelbundet återkommande budgetuppföljning och bokslutsarbete, samt att rapportera till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. - Ta initiativ till fortlöpande åtgärder för effektivisering och rationalisering inom samtliga verksamheter under nämndens ansvarsområde. - Nämnden beslutar om organisationsförändringar inom tilldelade ramar och riktlinjer, dock ej om det som berör huvudstrukturen i organisationen eller som annars är av principiell beskaffenhet. - Ta initiativ till och kontinuerligt förenkla regler och dylikt för verksamheter under nämndens ansvarsområde. - Nämnden ska följa upp övergripande styrdokument inom verksamhetsområdet. Personalfrågor - Med utgångspunkt från av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige upprättade riktlinjer och policys initiera och ta ställning till frågor av personalpolitisk karaktär, exempelvis lokal lönepolitik, övergripande utbildnings- och arbetsmiljöinsatser. - Främja en god personalförsörjning såväl vad gäller möjligheterna att behålla nuvarande personal som att kunna rekrytera ny. - Jämnare könsfördelning ska eftersträvas inom alla yrkeskategorier och på alla nivåer. Informations- och Kommunikationsfrågor - Ansvara för att informera medborgarna inom tekniska nämndens verksamhetsområde. - Ta initiativ till och följa upp att kommunikation och information inom förvaltningen sker, så att enskilda medarbetares liksom gruppers kunskaper, idéer och engagemang tas tillvara. Enligt kommunallagen gäller i övrigt följande: - Nämnden beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som den enligt lag eller annan författning ska handha. - Nämnden beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till nämnden. - Nämnden bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. - Nämnden ska redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till den.

17 Delegering från kommunfullmäktige Tekniska nämnden äger rätt att - besluta i bidragsfrågor rörande enskilda vägar - besluta om sin förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställer. - hyra in och hyra ut samt säga upp lokaler och bostäder externt med en hyrestid av högst 5 år - efter beslut i kommunstyrelsen hyra in och hyra ut samt säga upp lokaler och bostäder externt med en hyrestid över 5 år - uthyra lokaler och bostäder internt inom kommunen oavsett hyrestid - efter beslut i kommunstyrelsen genomföra uppsägning (för avflyttning) av lokaler och bostäder - upplåta och säga upp arrenden med en arrendetid upp till 5 år - efter beslut i kommunstyrelsen upplåta och säga upp arrenden med en arrendetid över 5 år. - Bostadshyreskontrakt där beslut fattas enligt socialtjänstlagen eller LSS (Lagen om stöd och service till funktionshindrade) tecknas av ansvarig nämnd. Tekniska nämnden beslutar om yttrande, nyttjandevillkor samt utgående avgift, enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa, i ärende till polismyndigheten enligt ordningslagen 3 kap 2 rörande disposition av offentlig plats. Vid större arrangemang ansvarar tekniska nämnden för att samråd sker med kommunstyrelsen. Handläggning av medborgarförslag Tekniska nämnden ska besluta i de ärenden som väckts genom medborgarförslag och som fullmäktige överlåtit till tekniska nämnden. Den som lämnar ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig över tjänsteutlåtandet innan det behandlas i tekniska nämnden. Tekniska nämnden ska två gånger per år informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag. Tekniska nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väckts i fullmäktige.

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän

1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 1 (92) Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän 2 (92) Förord Frågan om uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän har varit en av de prioriterade frågor som SKL:s styrelse

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer