Rätt fart i staden, Gnesta Kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt fart i staden, Gnesta Kommun"

Transkript

1 Hastighetsplan GNESTA KOMMUN Rätt fart i staden, Gnesta Kommun Malmö

2 Rätt fart i staden, Gnesta Kommun Hastighetsplan Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport HAMMARSTRÖM JAN Mikael Spjut, Erik Björke Johan Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan Malmö Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Organisation Genomförande och metodik Avgränsningar Nulägesbeskrivning Trafiknätsindelning Nuvarande hastighetsbegränsningar Trafiksäkerhet Kollektivtrafik Utryckningstrafik Buller Luftkvalitet Livsrum Dimensionerande trafiksäkerhetssituation Kvalitetsbedömning Analys Länkoptimering Nätanpassning Systemanpassning Hastighetsplan Prövning av tillgänglighetsanspråk Synpunkter från allmänheten Åtgärdsanalys Bilaga Livsrumsindelning Dimensionerande trafiksäkerhetssituation Hastighetsplan Åtgärdsanalys Allmänhetens synpunkter 1 av 1

4 Rätt fart i staden, Gnesta Kommun 2. Inledning Enligt beslut från riksdagen är det möjligt att skylta hastighetsbegränsningar i jämna 10-steg i intervallet km/tim. Detta ger en stor möjlighet att differentiera den tillåtna hastigheten beroende på vägarnas och gatornas funktion. Samtidigt skapar det en risk för att systemet blir plottrigt vilket ökar risken för lägre förståelse och sämre efterlevnad. För att förhindra de negativa effekterna av det nya hastighetssystemet har Sveriges kommuner och Landsting, SKL, tillsammans med dåvarande Vägverket tagit fram en handbok med titeln Rätt fart i staden. Denna syftar till att ge stöd och vägledning i kommunernas arbete med hastighetsöversynen. Handboken fokuserar på att anpassa trafiksystemet och hastighetsbegränsningarna till stadens kvaliteter. 2.1 Syfte Syftet med utredningen är att se över dagens hastighetssystem i Gnesta kommun enligt metodiken i Rätt fart i staden och anpassa hastighetsnivåerna till gatunätets funktion och utseende. 2.2 Organisation Beställare av Rätt fart i staden för Gnesta kommun har varit Sara Runhem. Kontaktperson för kartmaterial har varit Lilian Eriksson. Utförare har varit Ramböll Sverige AB där Jan Hammarström från Malmökontoret varit uppdragsledare, Mikael Spjut och Erik Björke från Malmökontoret har varit handläggare. 2.3 Genomförande och metodik Uppdraget har genomförts i enlighet med skriften Rätt fart i Staden, utgiven av SKL och dåvarande Vägverket. I enlighet med handboken har arbetet delats upp i tre olika moment, nulägesbeskrivning, analys och hastighetsplan med hantering av kvalitetsavvikelser. Information till nulägesbeskrivningen har samlats in i fält men även via kartmaterial och tidigare utförda utredningar inom Gnesta kommun. Materialet har samlats i för ändamålet avsedd beräkningsmodell från Rätt fart i staden och här har också analysens olika moment skett. Kommunen har samlat in synpunkter från allmänheten under arbetets gång vilket också har tagits med i analysen. Slutresultatet är en hastighetsplan med identifierade avvikelser som presenteras dels på karta, dels i tabellform i den använda beräkningsmodellen. 1 av 17

5 2.3.1 Bakgrundsmaterial Vid startmötet med Gnesta kommun överlämnades följande underlag: Översiktsplan för Gnesta kommun, daterad Fördjupad översiktsplan för Gnesta tätort, daterad Trafiknästanalys i Björnlunda, daterad oktober Trafiknätsanalys i Stjärnhov, daterad oktober Trafiknätsanalys i Laxne, daterad december Trafiknätsanalys i Gnesta tätort, daterad På startmöte bestämdes att Gnesta kommun tillhandahåller Ramböll en digital grundkarta över aktuella tätorter som skall användas som grund för framtagande av kartmaterial. 2.4 Avgränsningar Arbetet med Rätt fart i Staden i Gnesta kommun har avgränsats till att omfatta de tättbebyggda områdena: Gnesta Björnlunda Stjärnhov Laxne Anledningen till denna avgränsning är att kommunens mandat i hastighetsfrågan ej sträcker sig utanför tättbebyggt område. Många för kommunen viktiga vägar faller därmed utanför denna rapports omfång och det är därför viktigt att arbetet med förankring av hastighetsplanen fortgår efter att detta projekt avslutats. Samråd med övriga väghållare såsom Trafikverket är mycket viktigt för att uppnå tydliga hastighetsbegränsningar i hela kommunen. 3. Nulägesbeskrivning Det första steget i en utredning enligt Rätt fart i Staden är nulägesbeskrivningen. Denna ligger till grund för det fortsatta arbetet och det är viktigt med noggrannhet för att hastighetsförslaget skall bli så väl förankrat som möjligt. I nulägesbeskrivningen studeras ett antal parametrar: Trafiknätets indelning Nuvarande hastighetsbegränsningar Olycksstatistik från STRADA Kollektivtrafikens körvägar Utryckningstrafikens anspråk Buller och Luftkvalitet Beskrivning av livsrum Dimensionerande trafiksäkerhetssituation 2 av 17

6 3.1 Trafiknätsindelning Det finns idag genomförda trafiknätsanalyser för alla fyra tätorterna. Trots att de är lite till åren (Gnesta från 2000, de andra tre från 2002) innehåller de en hel del information som fortfarande går att använda. För Gnesta tätort finns det även en fördjupad översiktsplan från 2008 som utgångspunkt. Dessa fem dokument har legat till grund för klassificeringen av gatunätet. Då nomenklaturen i trafiknätsanalysen och Rätt fart i Staden är något olika har klassificeringen översatts till den indelning som används i Rätt fart i Staden. Detta innebär följande översättning: Huvudvägnät och genomfart/infart klassificeras som övergripande huvudnät. Det övergripande huvudnätet motsvarar de viktigaste gatorna som bär den mesta trafiken. Dessa gator är viktiga för trafik med regionala och/eller nationella målpunkter. Det övergripande huvudnätet utgörs ofta av infarter/utfarter samt genomfarter i samhället. Befintlig huvudgata och övrig länk i huvudvägnätet klassificeras som huvudnät. Huvudnätet motsvarar gator som är viktiga för trafiken inom tätorten, exempelvis mellan stadsdelar och till särskilt viktiga målpunkter såsom centrum, verksamhetsområden och besökspunkter Övriga gator hör till lokalnätet, som exempel kan nämnas bostadsgator 3.2 Nuvarande hastighetsbegränsningar De nuvarande hastighetsbegränsningarna har hämtats Trafikverkets databas NVDB. Beslut om 30 km/tim finns på ett fåtal ställen men i övrigt skyltas överlag 50 km/tim oavsett vilken funktion gatan har. 3.3 Trafiksäkerhet Ett uttag ur Trafikverkets databas för trafikolyckor, STRADA, har genomförts. Separata uttag har genomförts för de olika tätorterna som ingår i studien. Uttaget har även begränsats i tiden så att det visar olyckor för de senaste 5 åren ( till ). I materialet saknas dock olyckor för år 2006 vilket är konstigt, det verkar som att rapporteringen från sjukhusen i området startade 2007 men det verkar osannolikt att det ej skulle skett några polisrapporterade olyckor under Uttagen har kontrollerats en extra gång i STRADA, dock utan förändrat resultat. Det totala antalet olyckor i de olika tätorterna är: Gnesta: 47 stycken Björnlunda: 8 stycken Stjärnhov: 7 stycken Laxne: 3 stycken 3 av 17

7 3.3.1 Gnesta Nedan visas mer detaljerad statistik kring olyckorna i Gnesta. Tabell 2.1: Olycksstatistik för Gnesta tätort Svårhetsgrad Antal olyckor Uppdelat per år Dödsolyckor Svåra olyckor Lindriga olyckor Totalt: Tabell 2.2: Antal olyckor per olyckstyp (D=dödsolycka, S=svårt skadad, L= lindrigt skadad) Olyckstyp Antal olyckor Fördelning (D,S,L) Singel (motorfordon) 4 (-, 2, 2) Möte (motorfordon) 0 (-, -, -) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 1 (-, -, 1) Avsväng (motorfordon) 0 (-, -, -) Korsande (motorfordon) 1 (-, -, 1) Cykel/Moped (motorfordon) 7 (-, 3, 4) Fotgängare (motorfordon) 3 (-, -, 3) Fotgängare/Cykel/Moped 31 (-, 1, 30) Spårburna fordon 0 (-, -, -) Vilt 0 (-, -, -) Övriga (Varia) 0 (-, -, -) Olyckorna i Gnesta kan allra främst sägas bestå av lindriga olyckor som registrerats av sjukvården. Singelolyckor bland oskyddade trafikanter är vanligt förekommande och dessa är också relativt jämt utspridda i tätorten. Sett till vart olyckorna sker så är gatusträckor och gångbanor/trottoarer klart överrepresenterade och står för ca 34 av de totalt 47 olyckorna. Sett till de allvarliga olyckorna så sker dessa främst i korsningar men även på vägsträckor och det är ofta motorfordon inblandade, totalt i 5 av 6 olyckor. Som speciellt olycksdrabbade gator i staden kan främst Västra och Östra Storgatan nämnas. Utmed vissa delar av Nygatan och Skillingagatan kan också antydningar till koncentrationer ses. 4 av 17

8 3.3.2 Björnlunda Nedan visas mer detaljerad statistik kring olyckorna i Björnlunda. Tabell 2.3: Olycksstatistik för Björnlunda tätort Svårhetsgrad Antal olyckor Uppdelat per år Dödsolyckor Svåra olyckor Lindriga olyckor Totalt: Tabell 2.4: Antal olyckor per olyckstyp(d=dödsolycka, S=svårt skadad, L= lindrigt skadad) Olyckstyp Antal olyckor Fördelning (D,S,L) Singel (motorfordon) 4 (-, 1, 3) Möte (motorfordon) 1 (-, 1, -) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 0 (-, -, -) Avsväng (motorfordon) 1 (-, -, 1) Korsande (motorfordon) 0 (-, -, -) Cykel/Moped (motorfordon) 0 (-, -, -) Fotgängare (motorfordon) 0 (-, -, -) Fotgängare/Cykel/Moped 2 (-, -, 2) Spårburna fordon 0 (-, -, -) Vilt 0 (-, -, -) Övriga (Varia) 0 (-, -, -) Olyckorna i Björnlunda är relativt få vilket gör det svårt att göra någon specifik analys. Tätorten skiljer sig från Gnesta på så sätt att singelolyckor bland oskyddade trafikanter är få. I tätorten har nästan uteslutande olyckor med motorfordon inträffat. Hälften av olyckorna har skett utmed riksväg 56 medan övriga olyckor inträffat utspritt i övriga delar av tätorten Stjärnhov Nedan visas detaljerad statistik kring olyckorna i Stjärnhov. Tabell 2.5: Olycksstatistik för Stjärnhov Svårhetsgrad Antal olyckor Uppdelat per år Dödsolyckor Svåra olyckor Lindriga olyckor Totalt: av 17

9 Tabell 2.6: Antal olyckor per olyckstyp (D=dödsolycka, S=svårt skadad, L= lindrigt skadad) Olyckstyp Antal olyckor Fördelning (D,S,L) Singel (motorfordon) 2 (-, -, 2) Möte (motorfordon) 1 (-, -, 1) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 0 (-, -, -) Avsväng (motorfordon) 0 (-, -, -) Korsande (motorfordon) 1 (-, -, 1) Cykel/Moped (motorfordon) 0 (-, -, -) Fotgängare (motorfordon) 0 (-, -, -) Fotgängare/Cykel/Moped 3 (-, -, 3) Spårburna fordon 0 (-, -, -) Vilt 0 (-, -, -) Övriga (Varia) 0 (-, -, -) Antalet olyckor i Stjärnhov är nästan detsamma som i Björnlunda vilket gör att någon analys är svår att göra. Olyckorna är relativt väl utspridda i tätorten och olyckor med motorfordon inblandade har i stor del inträffat utmed riksväg 57. I tätorten har ingen olycka resulterat i allvarliga personskador Laxne Nedan visas detaljerad statistik kring olyckorna i Laxne tätort. Tabell 2.7: Olycksstatistik för Laxne Svårhetsgrad Antal olyckor Uppdelat per år Dödsolyckor Svåra olyckor Lindriga olyckor Totalt: av 17

10 Tabell 2.8: Antal olyckor per olyckstyp(d=dödsolycka, S=svårt skadad, L= lindrigt skadad) Olyckstyp Antal olyckor Fördelning (D,S,L) Singel (motorfordon) 3 (-, 1, 2) Möte (motorfordon) 0 (-, -, -) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 0 (-, -, -) Avsväng (motorfordon) 0 (-, -, -) Korsande (motorfordon) 0 (-, -, -) Cykel/Moped (motorfordon) 0 (-, -, -) Fotgängare (motorfordon) 0 (-, -, -) Fotgängare/Cykel/Moped 0 (-, -, -) Spårburna fordon 0 (-, -, -) Vilt 0 (-, -, -) Övriga (Varia) 0 (-, -, -) I Laxne har endast 3 olyckor inträffat, samtliga har motorfordon inblandade och har skett utmed genomfarten, länsväg Kollektivtrafik Översikt av de busslinjer som trafikerar Björnlunda, Stjärnhov, Laxne och Gnesta har erhållits från kommunen samt Länstrafiken i Södermanlands län. Busstrafiken är av typen regionbusstrafik, ingen stadsbusstrafik finns. En del av regionbusslinjerna fungerar även som skolbussar för de som bor utanför tätorterna. Nedan listas de busslinjer som trafikerar Gnesta kommuns tätorter: Linje 511 Ånhammar Gryt Stjärnhov Linje 512:1 Kleva - Örnbo - Björnlunda Linje 512:2 Björnlunda - Sandvik - Bjursnäs Kleva Linje 513 Laxne - Tibble Björnlunda Linje 514 Ehrendal - Hållsta Gnesta Linje 543 Gnesta Laxne Mariefred Linje 551 Trosa Vagnhärad Gnesta Linje 557 Nyköping Tystberga Lästringe Gnesta Linje 689 Björnlunda - Gnesta Linje 725 Gnesta Nyköping Linje 789 Gnesta Flen 3.5 Utryckningstrafik För utryckningstrafik såsom polis, brandkåren och ambulanstransporter är det viktigt med god framkomlighet i stadens gatunät. Vissa gator och länkar kan urskiljas som viktigare än andra och klassas därför som primära. Dessa gator används för snabba transporter över större avstånd och det är därför viktigt att framkomligheten för motorfordon ej blir för låg. Underlag för vilka gator som klassas som primära utryckningsvägar har erhållits från kommunen. 7 av 17

11 3.6 Buller I trafiknätsanalysen för Gnesta tätort utfördes en teoretisk beräkning av trafikbullernivåerna utifrån gatornas trafikmängd och ungefärligt avstånd till fasad. I dessa beräkningar bedömdes bullernivåerna ligga mellan 55 och 70 db(a) längs med större delen av tätortens huvudvägnät. Dessa värden kan översättas till nära gräns enligt nomenklaturen i Rätt fart i staden vilket innebär att kvaliteten buller klassas som mindre god. Siffrorna från Trafiknätsanalysen är ungefär 11 år gamla och det är därför svårt att säga hur väl dessa stämmer idag. Det är däremot ej troligt att trafikmängderna har minskat, snarare ökat, varför de gamla siffrorna tagits med i analysen för att synliggöra problemet med buller utmed de aktuella gatorna. Vid den fortsatta analysen bör dessa gator behandlas med försiktighet då en höjning av hastighetsbegränsningen kan leda till att gränsvärdet för låg kvalitet, 65 db(a), överskrids. Enligt trafiknätsanalysen för Björnlunda, Stjärnhov och Laxne bedöms inga problem med höga bullernivåer finnas utmed de gator som analyseras i denna utredning. 3.7 Luftkvalitet Någon utredning kring luftkvaliteten är ej genomförd för tätorterna Björnlunda, Stjärnhov, Laxne och Gnesta. Det är dock inte troligt att några gränsvärden överskrids då gatorna överlag är väl ventilerade. Den största risken finns i centrala Gnesta tätort, utmed de mest trafikerade vägarna. Detta är viktigt att ta i beaktande i det fortsatta arbetet med att sätta hastighetsbegränsningar. 3.8 Livsrum Bedömning av livsrum är ett viktigt moment i nulägesbeskrivningen som genomförs via fältstudier. Teorin bakom arbetet kallas livsrumsmodellen och innebär i praktiken att gatunätet delas in i små delar som klassas i fem olika kategorier (se figur 2.1): Frirum Integrerat frirum Mjuktrafikrum Integrerat transportrum Transportrum 8 av 17

12 Figur 2.1 Indelning av gaturummet i livsrum. Frirum (F) Frirummet är ett gaturum som enbart är till för de oskyddade trafikanterna. I princip skall motorfordonstrafik ej förekomma och utformningen skall utgå ifrån de oskyddade trafikanternas behov. Syftet är att skapa en fredad plats för innevånarna i staden där umgänge och möten prioriteras. Exempel på platser med frirum är torg, parker och gator avstängda för trafik med motorfordon. Integrerat frirum (IF) Det integrerade frirummet kännetecknas av en miljö där fotgängare och cyklister är prioriterade. Motorfordonen har begränsade möjligheter till infart och hastigheten är låg så att oskyddade trafikanters rörelsemönster kan prioriteras. Detta är ett rum med mycket liv och rörelse och består av stadens mest centrala gator där tyngdpunkten ligger på handel och rörelse. Exempel på platser är torgbildningar och andra centrala offentliga stadsrum. Mjuktrafikrum (M) Mjuktrafikrummet kan sägas omfatta den större delen av stadens gator. Rummet bör tillmötesgå trafikanternas behov av att röra sig längs och tvärs gatan. Här skall bilister och oskyddade trafikanter samspela och biltrafikens ytor skall begränsas så långt det är möjligt utan att gatans funktion påverkas. Integrerat transportrum (IT) I det integrerade transportrummet finns möjligheter för oskyddade trafikanter att färdas men de har ringa behov av att korsa det bortsett från i kvartersändar och vid gränser till övriga integrerade transportrum eller livsrum. Oskyddade trafikanter och övriga fordon återfinns i rummet men samspelar ej med varandra, rummet har som regel en transportfunktion. Transportrum (T) Transportrummet har en renodlad transportfunktion för motortrafiken och de oskyddade trafikanterna är på ett tryggt sätt separerade. Transportrummet omgärdas av barriärer, osynliga eller synliga. För det övergripande huvudnätet bör transportrum eftersträvas. 9 av 17

13 3.8.1 Indelning i livsrum Ramböll har på plats i Gnesta under perioden september 2011 genomfört klassificering enligt livsrumsmodellen. Resultatet kan ses i Bilaga livsrumsindelning 3.9 Dimensionerande trafiksäkerhetssituation Bedömning av dimensionerande trafiksäkerhetssituation (i fortsättningen DTSS ) är ytterligare en klassificering som görs via fältstudier. Syftet med momentet är att studera hur stadens utformning förhåller sig till de trafiksäkerhetskrav som olika trafiksituationer ställer. Den faktiska hastigheten har en mycket stark inverkan på antalet olyckor som sker men också på dess skadeföljd. Därför är det viktigt att gatunätets utformning är trafiksäkert i förhållande till sin utformning, ju högre hastighet som skyltas desto större krav ställs på separeringen av oskyddade trafikanter, förekomst av korsningspunkter och fasta hinder osv. Klassificeringen enligt handbok Rätt fart i Staden ser ut som följer: Kollision mellan gående, cyklande, mopedister och bilar (GC) Om blandtrafik råder så att risk för kollision mellan motorfordon och oskyddad trafikant finns är den maximala hastighetsbegränsningen för god standard 30 km/tim. Vid 50 km/tim går gränsen för låg standard vilket innebär att hastighetsbegränsningen antingen måste sättas lägre eller åtgärder genomföras. Kollision mellan två bilar med korsande kurs (Bil-kors) Om risk för kollision mellan motorfordon med korsande kurs föreligger ställer krockvåldet krav på att hastigheten ej får överstiga 50 km/tim för att god standard skall råda. Om hastigheten överstiger 70 km/tim klassas trafiksäkerheten som låg vilket innebär att korsningsåtgärder måste utföras om inte hastighetsbegränsningen skall sänkas. Kollision med fast hinder (Fast) Om det finns fasta hinder som motorfordon kan kollidera med utmed gatan ställer krockvåldet krav på att hastigheten ej får överstiga 60 km/tim för att god standard skall råda. Vid 80 km/tim går gränsen för låg standard vilket ställer krav på att de fasta hindren åtgärdas eller att hastighetsbegränsningen sänks. Kollision mellan bilar med mötande kurs (Möte) Den högsta klassen för DTSS är när det endast föreligger risk för kollision med mötande motorfordon, den högsta hastigheten som kan tillåtas vid god standard är 70 km/tim. För hastigheter på 90 km/tim eller högre ställs krav på mittseparering Klassificering av DTSS Ramböll har varit på plats i Gnesta under perioden september 2011 och genomfört klassificering av dimensionerande trafiksäkerhetssituation. Resultatet kan ses i Bilaga Klassificering av dimensionerande trafiksäkerhetssituation. 10 av 17

14 3.10 Kvalitetsbedömning Resultatet från nulägesbeskrivningen sammanställs i en beräkningsmodell som är specifikt framtagen för Rätt fart i Staden i samband med framtagandet av handboken. Beräkningsmodellen är i Excel-format och här sker förutom sammanställning av nuläget även analysens olika moment. För ett antal av de parametrar som studerats i nulägesbeskrivningen sker även en kvalitetsbedömning för att se hur väl den aktuella hastighetsbegränsningen uppfyller de grundkrav som finns. De kvaliteter som bedöms är: Tillgänglighet för bil och kollektivtrafik, kan förklaras som hur väl uppfyller hastighetsbegränsningen uppsatta gränsvärden för fordonens framkomlighetskrav Karaktär, kan förklaras som hur väl stödjer den föreslagna hastighetsbegränsningen stadens karaktär? Trygghet, kan förklaras som hur väl uppfyller den föreslagna hastighetsbegränsningen vid en specifik utformning oskyddade trafikanters trygghet? Trafiksäkerhet, kan förklaras som hur väl uppfyller den föreslagna hastighetsbegränsningen vid en specifik utformning de krav på trafiksäkerhet som ställts upp? Miljö (Luft och Buller), kan förklaras som försämrar den föreslagna hastighetsbegränsningen dagens buller- och luftsituation? Kvaliteterna bedöms i tregradig skala där nivåerna är: Grön (God), Gul (Mindre god) samt Röd (Låg). Nedan ses några exempel ur handbok Rätt fart i staden på de olika kvalitetsnivåerna och vilka krav som ställs. Figur 2.2. Exempel på kvalitetsnivåer och tillhörande krav för hastighetens betydelse för stadens karaktär respektive trafiksäkerhet. 11 av 17

15 Nulägesanalys Kvalitetsbedömningen av dagens hastighetsbegränsningar i de analyserade tätorterna visar att gränsvärdena för kvalitetsnivåerna enligt Rätt fart i Staden överlag uppfylls mindre bra. Detta beror främst på att gatorna på många håll oavsett funktion är skyltade 50 km/tim. Hastighetssystemet innebär främst att kvaliteten trafiksäkerhet klassas som låg, men även kvalitéerna karaktär och trygghet klassas ofta som låga. Framkomligheten klassas för det mesta som god alternativt mindre god. Totalt erhålls 297 röda kvaliteter och 76 gula. Av de totalt 199 sträckorna/områdena är det 148 sträckor/områden (74 %) där någon kvalitet klassas som låg och 49 sträckor/områden (25 %) där någon kvalitet klassas som mindre god (se figur nedan). 4. Analys Figur 2.3 Fördelning av förekomst av kvaliteter som uppnås på de 199 sträckorna/områdena. Analysarbetet består av att ta fram förslag till nya hastighetsbegränsningar utifrån de riktlinjer som finns i Rätt fart i Staden. Detta är ett iterativt arbete som består av tre delar, länkoptimering, nätanpassning och systemanpassning. I denna rapport presenteras arbetet med länkoptimering och nätanpassning endast i textform medan systemanpassningen som utgör det slutgiltiga förslaget till nya hastighetsbegränsningar även presenteras på karta. 12 av 17

16 4.1 Länkoptimering Det första steget i analysarbetet är länkoptimeringen som består i att optimera hastighetsbegränsningarna på länknivå utifrån den klassificering som genomförts i nulägesbeskrivningen. Här tas ingen hänsyn till eventuell plottrighet i systemet utan hastigheterna optimeras utan hänsyn till omkringliggande sträckor. Länkoptimeringen ger ett klart förbättrat läge jämfört med dagens hastighetssystem. Antalet kvaliteter med låg standard minskar från 297 till 6 medan antalet kvaliteter med mindre god standard ökar från 76 till 139 stycken. Av de totalt 199 sträckorna/områdena är det 4 sträckor (2 %) där någon kvalitet klassas som låg och 62 sträckor/områden (31 %) där någon kvalitet klassas som mindre god. Den stora minskningen av röda kvalitetsavvikelser bottnar främst i att en mycket stor del av de länkar som idag skyltas 50 km/tim sänks till 30 km/tim, av den anledningen att oskyddade trafikanter färdas i blandtrafik. Även Karaktär och Trygghet är två kvaliteter som kraftigt gynnas av hastighetssänkningen. Utmed huvudnätet blir 40 km/tim relativt vanligt som en kompromissande hastighetsbegränsning som balanserar oskyddade trafikanters krav på trafiksäkerhet med motorfordonens krav på framkomlighet. Denna kompromiss resulterar i att länken får många kvaliteter klassade som mindre goda varför dessa ökar kraftigt i antal jämfört med nuläget. Figur 3.1 Fördelning av förekomst av kvaliteter som uppnås på de 199 sträckorna/områdena efter länkoptimeringen. 13 av 17

17 4.2 Nätanpassning Det andra steget i analysmomentet kallas nätanpassning och innebär att länkarnas stråktillhörighet tas i beaktande. Här studeras inte varje länk var för sig utan länkarna knyts samman så att längre homogena sträckor uppstår. Då den optimala situationen i vissa fall frångås ger nätanpassningen upphov till fler sträckor/områden med kvalitetsavvikelser. Nätanpassningen gör att antalet avsnitt med låg standard ökar från 6 till 14 stycken och antalet avsnitt med mindre god standard minskar från 139 till 133 stycken. Av de totalt 199 sträckorna/områdena är det 11 stycken (6 %) som får låg standard på någon av kvaliteterna och 62 stycken (31 %) som får mindre god standard på någon kvalitet. Ökningen av kvaliteter med låg standard beror, i jämförelse med länkoptimeringen, på att trafiksituationen för de oskyddade trafikanterna återigen försämras då plottrigheten som länkoptimeringen innebär frångås. Situationen är dock fortfarande många gånger bättre än vad den är i nuläget. Figur 3.2 Fördelning av förekomst av kvaliteter som uppnås på de 199 sträckorna/områdena efter nätoptimeringen. 4.3 Systemanpassning Det sista steget i analysen består av systemanpassningen som syftar till att fastställa de slutliga förslagen till hastighetsbegränsningar. Då tanken på sikt är att hastighetsbegränsningarna i tätort skall övergå till jämna steg samt 30 km/tim innebär det att 50 km/tim i detta steg fasas ut och avrundas till 40 eller av 17

18 km/tim beroende på hur den fysiska miljön ser ut. Detta kan föra med sig ett större åtgärdsbehov än nätanpassningen vilket hanteras vidare i kapitel 4.2. I praktiken innebär systemanpassningen att större delen av lokalnätet skyltas 30 km/tim medan huvudnätets olika delar skyltas 30, 40 och 60 km/tim. För det övergripande huvudnätet eftersträvas 40 eller 60 km/tim. Vid systemanpassning är antalet kvalitetsavvikelser detsamma som i nätanpassningen då ingen förändring av hastighetsbegränsningarna sker. Systemanpassningens detaljer ses enklast i Bilaga - Hastighetsplan där kartmaterial för samtliga tätorter presenteras. 5. Hastighetsplan Den hastighetsplan som är slutresultatet av detta projekt består av systemanpassningen som presenterades under kapitel 3.3. Detaljerade kartor över samtliga tätorter som studerats kan ses i Bilaga Hastighetsplan. 5.1 Prövning av tillgänglighetsanspråk Det är viktigt att de nya hastighetsbegränsningarna ej försämrar framkomligheten för kollektivtrafik och utryckningstrafik. Kollektivtrafiken är mer känslig för de faktiska hastighetsbegränsningarna medan det viktiga för utryckningstrafiken är förekomsten av hinder av olika slag Kollektivtrafik Det nya förslaget till hastighetsbegränsningar innebär över lag att gatorna som trafikeras av kollektivtrafiken sänks från 50 till 40 km/tim. Sett till de gränsvärden som Rätt fart i staden ställer upp innebär detta att kvaliteten på bussarnas framkomlighet sjunker från God till Mindre God. Detta i sig är en acceptabel situation då den verkliga medelhastigheten i tätort knappast är så hög att den påverkas av sänkningen. Utmed vissa gator sänks hastighetsbegränsningen från 50 till 30 km/tim vilket resulterar i att kvaliteten på bussens framkomlighet sjunker till Låg. Detta uppstår främst i de mest centrala områdena i staden och väntas därför ej påverka bussens framkomlighet negativt. Mer om detta presenteras under kapitel 4.3 Åtgärdsanalys Utryckningstrafik Utryckningstrafiken är ej särskilt känsliga för den skyltade hastigheten men däremot påverkar fysiska hinder deras framkomlighet kraftigt. Utmed det primära föreslås över lag inga fysiska åtgärder som skulle kunna skapa problem för utryckningstrafiken. Det är endast utmed de mest centrala delarna av V. 15 av 17

19 Storgatan där problem kan uppstå. Mer om detta presenteras i kapitel 4.3 Åtgärdsanalys. 5.2 Synpunkter från allmänheten Parallellt med Rambölls hastighetsutredning enligt Rätt fart i Staden, har kommunen mottagit allmänhetens synpunkter på problem i gatunätet. Tanken är att hastighetsplanen redan i detta skede skall stämmas av mot de synpunkter som kommit in för att se om utredningens resultat stämmer överens med den problembild som föreligger bland invånarna. Flest kommentarer kring hastighet och gatumiljö har registrerats i Gnesta tätort men även Laxne och Björnlunda har kommenterats. Från Stjärnhov har inga kommentarer från allmänheten erhållits. Överlag behandlar kommentarerna många frågor som kan föras tillbaks på brister och problem som är svåra att påverka genom denna hastighetsplan. Ett antal kommentarer har dock direkt bäring på den skyltade hastighetsbegränsningen. I bilaga Allmänhetens synpunkter kan materialet studeras i detalj på karta och i tabell. I bilagan kommenteras även de inkomna synpunkterna utifrån den framtagna hastighetsplanen. 5.3 Åtgärdsanalys Behov av åtgärder I vissa fall är hastighetsbegränsningarna i systemanpassningen satta högre än vad gatans funktion tillåter. Detta för att komma ifrån problemet med plottrighet och erhålla längre sammanhängande sträckor med samma hastighetsbegränsning så att efterlevnaden ökar. Detta kan föra med sig kvalitetsavvikelser där någon kvalitet klassas som låg och därmed måste hanteras på något sätt innan omskyltning sker. I en utredning enligt Rätt fart i staden ingår det att sammanställa dessa avvikelser samt kommentera hur de kan åtgärdas. I Bilaga Åtgärdsanalys beskrivs det aktuella åtgärdsbehovet samt hur det lämpligen hanteras för samtliga studerade tätorter. Hantering av hastighetssättning Detta förslag till hastighetsplan baserar sig på det arbetssätt och de bedömningar som metoden Rätt fart i staden anger. Då väghållaren beslutar om skyltningen kan eventuella avsteg från förslaget göras av olika skäl. Om så sker är det viktigt att ha i åtanke att kvalitetsbedömningarna också kommer att ändras mot vad som angivits i detta arbete. Var hastighetsväxlingarna ska ske anges inte i hastighetsplanerna med någon exakthet. En viss flexibilitet finns huruvida man vill ändra hastigheten på ena eller andra sidan av korsningen. Exempel på platser där dessa frågeställningar kan vara aktuella: 16 av 17

20 30 km/h-sträckans utsträckning vid stationen. Läge för 40-sträckans början i norr längs Mariefredsvägen. Valet mellan 60 km/h eller 40 km/h på Östra Storgatan förbi Stopp. Om specifik skyltning krävs på korta bitar av 30 km/h - gator i de fall de föregås av 30 km/h miljö. 17 av 17

Hastighetsplan för Tanums kommun

Hastighetsplan för Tanums kommun TANUMS KOMMUN Hastighetsplan för Tanums kommun Göteborg 2011-12-14 Hastighetsplan för Tanums kommun Datum 2011-12-14 Uppdragsnummer 61441148173 Utgåva/Status Slutrapport SANDBERG STAFFAN Mikael Spjut Bo

Läs mer

Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. september 2010

Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp. september 2010 september 2010 TITEL: Rätt fart i Falköping, Floby och Stenstorp tätort Dnr:. BESTÄLLARE: Tekniska nämnden - Falköpings Kommun KONSULT: Tyréns AB UPPDRAGSANSVARIG: Johan Larsson HANDLÄGGARE: Christina

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Närlundavägen 2011-11-02 TITEL: Hastighetsöversyn i Ekerö tätort DATUM: 2011-11-02 BESTÄLLARE:

Läs mer

Rätt fart i staden. en stadsbyggnadsfråga. Hastighetsnivån påverkar. Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan

Rätt fart i staden. en stadsbyggnadsfråga. Hastighetsnivån påverkar. Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan Rätt fart i staden en stadsbyggnadsfråga Roger Johansson SWECO, Sverige Hastighetsnivån påverkar Stadens karaktär Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan 2009-11-19 NVF Köpenhamn 2 1 Hastighet

Läs mer

KVALITET 1 Stadens karaktär. Livsrumsmodellen. Trafikanternas samspel i stadsrummen. En handbok för analys av hastighetsnivåer i tätort

KVALITET 1 Stadens karaktär. Livsrumsmodellen. Trafikanternas samspel i stadsrummen. En handbok för analys av hastighetsnivåer i tätort Rätt Fart i staden KVALITET 1 Stadens karaktär En handbok för analys av hastighetsnivåer i tätort Författare Roger Johansson SWECO Leif Linderholm Trivector Projektledare johan.lindberg@skl.se mathias.warnhjelm@vv.se

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

RÄTT FART I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Hastighetsöversyn enligt Rätt fart i staden 2010-06-03

RÄTT FART I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Hastighetsöversyn enligt Rätt fart i staden 2010-06-03 KOMMUN Hastighetsöversyn enligt Rätt fart i staden 2010-06-03 Medverkande Beställare: Östra Göinge kommun Tekniska kontoret Storgatan 4, 280 60 Broby Projektansvarig: Kenneth Liedman kenneth.liedman@ostragoinge.se

Läs mer

Rätt fart i Upplands Väsby

Rätt fart i Upplands Väsby En analys av hastigheterna inom tätorten Upplands Väsby våren 2011 Beställare: Upplands Väsby kommun Projektansvarig: Axel Nelstrand Konsult: Vectura Box 46 171 11 Solna Tel 0771 159 159 Ansvarig utredare:

Läs mer

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad

REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN. Tenhult. Lekeryd. Öggestorp. Gränna. Örserum. Tunnerstad REMISSUTGÅVA HASTIGHETSUTREDNING INOM JÖNKÖPINGS KOMMUN Tenhult Lekeryd Öggestorp Gränna Örserum Tunnerstad STADSBYGGNADSKONTORET Besöksadress V. Storgatan 16 Juneporten, 1 tr, Jönköping stadsbyggnad@sbk.jonkoping.se

Läs mer

Hastighetsplan Arvika kommun

Hastighetsplan Arvika kommun Hastighetsplan Arvika kommun 2013-10-28 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Arbetsmetod 4 3. Nulägesbeskrivning 5 3.1 Hastighet 6 3.2 Livsrum 7-10 3.3 Dimensionerande trafiksäkerhetssituation 11 3.4

Läs mer

Hastighetsplan för haninge

Hastighetsplan för haninge Hastighetsplan för haninge 2014 InNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Metodbeskrivning 3 2 Nulägesbeskrivning 4 2.1 Allmänt 4 2.2 Trafiknät 4 2.3 Buller 7 2.4 Nuvarande hastighetsbegränsningar

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr. Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel bankgiro

Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr. Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel bankgiro Datum Sida 2015-11-23 1 (12) ) Hastighetsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 36 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel 0565-16000

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun. november 2012

HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun. november 2012 HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun november 2012 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Mindre orter Vellinge kommun, november 2012 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER:

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

Rätt fart i Sjöbo. Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun 2012-04-18

Rätt fart i Sjöbo. Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun 2012-04-18 Rätt fart i Sjöbo Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun 2012-04-18 Titel: Rätt fart i Sjöbo - Förslag till nya hastigheter för det kommunala vägnätet i Sjöbo kommun, 2012-04-18

Läs mer

Rätt fart i Knivsta och Alsike. En analys av hastigheterna i tätorterna Knivsta och Alsike i Knivsta kommun

Rätt fart i Knivsta och Alsike. En analys av hastigheterna i tätorterna Knivsta och Alsike i Knivsta kommun Rätt fart i Knivsta och Alsike En analys av hastigheterna i tätorterna Knivsta och Alsike i Knivsta kommun Oktober 2010 Beställare: Knivsta kommun 741 75 Knivsta Projektansvarig: Kjell Almgren kjell.almgren@knivsta.se

Läs mer

ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN

ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen ESKILSTUNA KOMMUNS HASTIGHETSPLAN Eskilstuna kommun Hastighetsplan 2 (38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Bakgrund 4

Läs mer

Personskador i trafiken STRADA Värmland

Personskador i trafiken STRADA Värmland Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2006 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 4 Notera 2. Personskador i trafiken, Värmland

Läs mer

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Rätt hastighet för en attraktiv kommun SAMRÅDSHANDLING 2012-08-30 2012-08-30 DANDERYDS KOMMUN 1(48) Titel: Hastighetsplan för Danderyds

Läs mer

Hastighetsplan Södertälje tätort

Hastighetsplan Södertälje tätort 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-03-13 Tekniska nämnden Samhällsbyggnadskontoret Hastighetsplan Södertälje tätort Diarienummer: TN-2017-00168 Sammanfattning av ärendet I Hastighetsplan Södertälje tätort

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007

Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007 Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 3 Notera 2. Personskador i trafiken, Värmland

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort Handläggare Datum Ärendebeteckning Anders Håkman 2014-3668 0480-4503 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Införande av nya hastighetsgränser i Kalmar tätort Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen

Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Remissvar från Fotgängarnas förening på pilotprojekt Hastighetsplan Stockholm; Spånga-Tensta, Kungsholmen, Hägersten-Liljeholmen Fotgängarnas förening (FOT) är positiva till att Stockholm stad tagit fram

Läs mer

Utredning: Hastighetsgränser inom tätorter i Ekerö kommun

Utredning: Hastighetsgränser inom tätorter i Ekerö kommun Utredning: Hastighetsgränser inom tätorter i Ekerö kommun 2008-11-17 Dnr 2008.67 511 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 GÄLLANDE RIKTLINJER FÖR TRAFIKSÄKERHET

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien.

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Bilaga 2. Analys från konflikt- och observationsstudierna Trafiksäkerhet Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Olycksstatistik Trafiksäkerhetshöjande

Läs mer

Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena i Norrköpings kommun

Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena i Norrköpings kommun Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena i Norrköpings kommun TITEL: Hastighetsöversyn i Norrköpings kommun, Hastighetsplan för de 59 tättbebyggda områdena

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version. Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN RÄTT FART I HUDDINGE Sammanfattad version Datum 28 februari 2012 Diarienummer GK-2011/82 1 RÄTT FART I HUDDINGE Riksdag och regering beslutade den 2 maj 2008 om

Läs mer

Översyn av hastighetsgränser i Hässelby- Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen. Beslut om remiss

Översyn av hastighetsgränser i Hässelby- Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen. Beslut om remiss Dnr Sida 1 (8) 2016-03-08 Handläggare Christina Akbar 08-508 260 41 Till Trafiknämnden 2016-06-16 Översyn av hastighetsgränser i Hässelby- Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen. Beslut om remiss Förslag

Läs mer

Hastighetsöversyn i Tyresö kommun

Hastighetsöversyn i Tyresö kommun Hastighetsöversyn i Tyresö kommun Förslag till nya hastighetsgränser i Tyresö kommun framtagna enligt handboken Rätt fart i staden 2011-02-21 Titel: Rätt Fart i Tyresö Datum: 2011-02-21 Beställare: Tyresö

Läs mer

Hastighetsplan för Alingsås kommun. Remisshandling januari 2012

Hastighetsplan för Alingsås kommun. Remisshandling januari 2012 Hastighetsplan för Alingsås kommun Remisshandling januari 2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 4 2. Nulägesbeskrivning 5 2.1. Nuvarande hastighets-begränsningar 5 2.2. Bedömnings-kriterier 8 Gatans karaktär

Läs mer

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012

RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN. Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 RÄTT FART I DANDERYDS KOMMUN Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Rätt hastighet för en attraktiv kommun 2012-11-06 DANDERYDS KOMMUN 1(48) Titel: Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 Utgivningsdatum:

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Förslag till beslut. 2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till justerade hastighetsgränser på Västerbron och Centralbron.

Förslag till beslut. 2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till justerade hastighetsgränser på Västerbron och Centralbron. Tjänsteutlåtande Dnr Dnr T2013-320-02133 Sida 1 (12) Handläggare Daniel Firth 08-508 261 24 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-11-19 Översyn av hastighetsgränserna i Stockholm. Redovisning av pilotområden

Läs mer

TRAFFIC AB RAPPORT 2009:41 VERSION 1.1. Rätt fart i Borlänge. - förslag till nya hastighetsgränser

TRAFFIC AB RAPPORT 2009:41 VERSION 1.1. Rätt fart i Borlänge. - förslag till nya hastighetsgränser TRAFFIC AB RAPPORT 2009:41 VERSION 1.1 Rätt fart i Borlänge - förslag till nya hastighetsgränser Dokumentinformation Titel: Rätt fart i Borlänge förslag till nya hastighetsgränser Serie nr: 2009:41 Projektnr:

Läs mer

Hastighetsplan för Lidingö

Hastighetsplan för Lidingö TITEL: Hastighetsplan för Lidingö DATUM: SLUTVERSION 2012-05-28 BESTÄLLARE: KONTAKTPERSON: Lidingö stad Tekniska förvaltningen Joakim Forsell KONSULT: Tyréns AB UPPDRAGSANSVARIG: Björn Hansson HANDLÄGGARE:

Läs mer

Rätt Fart Mölndal. Hastighetsplan för del av Mölndals stad Tillämpning av handboken»rätt fart i staden«

Rätt Fart Mölndal. Hastighetsplan för del av Mölndals stad Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« Rätt Fart Mölndal Hastighetsplan för del av Mölndals stad 2015-11-06 Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« 2 Förord I samband med ny lagstiftning, som tillåter hastighetsgränser i tio steg, har

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Olyckor.

Olyckor. Olyckor 2016 En sammanfattning av trafikolyckorna inom Skellefteå kommun under 2016 www.skelleftea.se Trafikolyckor i Skellefteå kommun 2016 Sammanfattning De senaste tre åren har det inträffat färre olyckor

Läs mer

Bullerutredning Torngatans förlängning

Bullerutredning Torngatans förlängning Älmhults kommun Bullerutredning Torngatans förlängning Förhandskopia Malmö 011-01-11 Bullerutredning Torngatans förlängning Datum 011-01-11 Uppdragsnummer 6166159 Utgåva/Status Förhandskopia Erik Hedman

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

Hastighetsplan för Eslövs kommun, samrådsversion

Hastighetsplan för Eslövs kommun, samrådsversion 2012-02-03 2011.0286 Miljö och Samhällsbyggnad Malin Björns 0413-620 45 Hastighetsplan för Eslövs kommun, samrådsversion Tjänstemän på Miljö- och Samhällsbyggnad har i samarbete med konsulten Tyréns tagit

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2013-02-07 Tid: Torsdag den 14 februari 2013, kl. 15.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Dnr Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen 2. Utvidgat

Läs mer

Trafiknätsanalys i Munkedals tätort September 2001 Medverkande Munkedals kommun Lars Hultman Eva Grönberg J&W Samhällsbyggnad Catharina Rosenkvist Inger Jansson Inger Widstrand Trafiknätsanalys för Munkedals

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder på Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut samt godkännande av åtgärdsplan

Trafiksäkerhetsåtgärder på Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut samt godkännande av åtgärdsplan Dnr Sida 1 (9) 2015-04-22 Handläggare Catarina Nilsson 08-508 262 42 Till Trafiknämnden 2015-05-21 Trafiksäkerhetsåtgärder på Bergslagsvägen/Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut och genomförandebeslut

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

Rätt fart i Stenungsunds kommun. Hastighetsplan enligt Rätt fart i staden

Rätt fart i Stenungsunds kommun. Hastighetsplan enligt Rätt fart i staden Rätt fart i Stenungsunds kommun Hastighetsplan enligt Rätt fart i staden Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Samhällsbyggnad Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 2013-05-02 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2013 TN 2013/196-512 Förord Nacka kommuns Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet består av två dokument: Riktlinjer

Läs mer

FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL

FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL MÅLSTYRDA KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM ROGER JOHANSSON SWECO, SE TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM - FÖR ATTRAKTIVA STADSRUM OCH ETT RIKT STADSLIV 1. Planering i tidigare skeden 2.

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Som gående blir man luttrad

Som gående blir man luttrad HORNSTULL Det är stor skillnad mellan cykelbanor och cykelfält. Mellan Ansgariegatan och Hornstull fungerar det och känns säkert och bra. Viveka, cyklist Som gående blir man luttrad Annelie passerar över

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige.

Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Dnr Sida 1 (7) 2014-01-13 Handläggare Josefine Weinberg 08-508 263 51 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-03-20 Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden.

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008

Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008 Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008 Inledning Fotgängare är den trafikantgrupp som är mest utsatt för skador, hela 38 procent av alla som skadats i trafiken under åren 2003 2006 var fotgängare. Tidigare

Läs mer

Trafik-PM Västra sjöstaden

Trafik-PM Västra sjöstaden 2013-06-14 Trafik- Västra sjöstaden Ystads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Sjöstaden. Som den del i detta behöver trafiken studeras med avseende på såväl trafiksäkerhet som framkomlighet

Läs mer

Ramböll Sverige AB. Idéstudie--- Österåkers kommun. Söralidsvägen. Stockholm 2007-04-18

Ramböll Sverige AB. Idéstudie--- Österåkers kommun. Söralidsvägen. Stockholm 2007-04-18 Ramböll Sverige AB --- Österåkers kommun Söralidsvägen Stockholm 2007-04-18 Österåkers kommun Datum 2007-05-04 Uppdragsnummer Utgåva/Status Leverans ver. 3 Stefan Thelander Stefan Thelander Johanna Appelberg

Läs mer

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499

2014-06-12. LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 27 LTF hastigheter i Långasand, Ugglarp, Skällentorp TN 2013/499 Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag l. Vesslundavägen 40 km/h 2. Långasandsvägen 40 km/h från tbo till Hackspettsvägen.

Läs mer

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Uppföljning trafiknätsanalys Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager och 30-zoner Uppföljning av hastigheter i 30-zoner mätningen visade 40 km/tim trafikarbete

Läs mer

6 Nätindelning. 6.1 Nät för biltrafik

6 Nätindelning. 6.1 Nät för biltrafik 6 Nätindelning Nättillhörighet för såväl biltrafik som gång- och cykeltrafik beskriver länkarnas trafikuppgifter i respektive nät. Nättillhörighet är underlag för utformningen av vägen eller gatan. 6.1

Läs mer

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008

Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram. September 2008 Höörs kommun Ringsjöbandet i Höör Trafikutredning till planprogram September 2008 Denna utredning har utförts under juni-september 2008 av följande projektorganisation: BESTÄLLARE Höörs kommun Box 53 243

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

STRADA rapport för 2012

STRADA rapport för 2012 STRADA rapport för 2012 All data är hämtad från STRADAs internetgränssnitt, källor till informationen är transportstyrelsens hemsida samt mailkonversation med Magnus Carlsson från transportstyrelsen. 1.

Läs mer

HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering OKTOBER 2014

HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering OKTOBER 2014 HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering OKTOBER 2014 Denna trafikutredning har utförts under januari 2014 - oktober 2014 med följande organisation: BESTÄLLARE Helsingborgs stad Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

7 BILTRAFIK 7.1 MÅL 7.2 NUVARANDE BILTRAFIKNÄT

7 BILTRAFIK 7.1 MÅL 7.2 NUVARANDE BILTRAFIKNÄT 7 BILTRAFIK 7.1 MÅL Följande mål har formulerats för biltrafiken i trafikplanearbetet: Att skapa ett bilnät med god tillgänglighet, hög säkerhet och störningsfrihet. Att förbättra samspelet med den omgivande

Läs mer

4 Separering av gång- och cykeltrafik

4 Separering av gång- och cykeltrafik 4 Separering av gång- och cykeltrafik 4.1 Inledning Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. På sträcka kan det ske genom att trafikslagen

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

HASTIGHETSPLAN FÖR TÄTORTERNA I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

HASTIGHETSPLAN FÖR TÄTORTERNA I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN FÖR TÄTORTERNA I ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Dokumenttyp Hastighetsplan för tätorterna i Örnsköldsviks kommun Dokumentägare Trafik- och parkavdelningen Dokumentnamn Hastighetsplan för tätorterna i Örnsköldsviks

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Rätt fart i Gävle Hastighetsplan Maj 2011

Rätt fart i Gävle Hastighetsplan Maj 2011 Rätt fart i Gävle Hastighetsplan Maj 2011 Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« Dokumentinformation t i t e l Rätt fart i Gävle, Hastighetsplan Gävle 2010. Tilllämpning av handboken»rätt fart i

Läs mer

Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S).

Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S). Lotten Backström Trafikplanering 08-508 262 15 lotten.backstrom@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-05-20 Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet - information om blomlådor till intresserade boende 1(6) Service- och teknikförvaltningen Datum 1998-03-06 Handläggare Mats Rydell Tel. 0142-851 76 mats.rydell@mjolby.se Reviderad 2003-08-18, 2009-07-21, 2015-04-22 Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Rätt Fart i Huddinge. Hastighetsplan för Huddinge kommun. Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« MIL JÖ - OCH SA MHÄLL SBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Rätt Fart i Huddinge. Hastighetsplan för Huddinge kommun. Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« MIL JÖ - OCH SA MHÄLL SBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MIL JÖ - OCH SA MHÄLL SBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Rätt Fart i Huddinge Hastighetsplan för Huddinge kommun Gatu- och trafikavdelningen Tillämpning av handboken»rätt fart i staden« Förord I samband med ny lagstiftning,

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Trafikutredning Uppsala 2014-11-14 Trafikutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Cecilia Friis Carl Chytraeus Uppdragsledare Handläggare Granskare

Läs mer

Trafiknätsanalys Täby kommun. Reviderad 2001-06-12

Trafiknätsanalys Täby kommun. Reviderad 2001-06-12 Trafiknätsanalys Täby kommun Reviderad 2001-06-12 INNEHÅLL: 1 INLEDNING...1 1.1 Bakgrund till bedömningsmallarna 1 2 ANSPRÅK...2 2.1 Bilnät 2 2.2 Utryckningsnät 3 2.3 Bussnät 3 2.4 Cykelnät 3 2.5 Gång-

Läs mer

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr:

PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. Projektnr: PM Trafik- Tillägg Förstudie Väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Projektnr: 88 39 33 2013-04-12 Dokumenttitel: PM Trafik Tillägg Förstudie väg 222 Trafikplats Kvarnholmen Dokumentdatum:2013-04-12

Läs mer

Länk till presentationen som hölls: content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp:

Länk till presentationen som hölls:  content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp: Väg 798 genom Esarp Denna rapport är framtagen av Esarps Bygdelags väggrupp baserat på det bymöte som hölls 2010-12- 14 i Esarps Skola med anledning av samrådshandlingen från Trafikverket daterad 2010-11-

Läs mer

PM BESLUTSUNDERLAG TRAFIKTEKNISK STANDARD

PM BESLUTSUNDERLAG TRAFIKTEKNISK STANDARD -14 UPPDRAG Vattenskyddsåtgärder längs väg 570 för Bottorps vattentäkt UPPDRAGSNUMMER 2203057 UPPDRAGSLEDARE Christina Sjögren UPPRÄTTAD AV Daniel Alm DATUM Inledning Bottorps grundvattentäkt ligger utmed

Läs mer

Cykelfält längs Värmdövägen

Cykelfält längs Värmdövägen PM Oskar Malmberg 2013-11-08 Louise Bergström Krister Isaksson Cykelfält längs Värmdövägen Bakgrund Nacka kommun har uppdragit åt Sweco att utreda konsekvenserna för ett anläggande av cykelfält längs Värmdövägen

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 69 Den 2012-06-05 Kommunstyrelsen 2012-06-05 4 Teknik- och fritidsutskottet 2012-05-30 8 Ks 69 Tfu 92 Dnr 2012.193 511 Smedjebackens

Läs mer

Trafik, Kistinge. Enkel trafikutredning med anledning av planprogram för Kistinge industriområde, Halmstad Mars 2015 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Trafik, Kistinge. Enkel trafikutredning med anledning av planprogram för Kistinge industriområde, Halmstad Mars 2015 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Trafik, Kistinge Enkel trafikutredning med anledning av planprogram för Kistinge industriområde, Halmstad Mars 2015 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Enkel trafikutredning med anledning av planprogram för

Läs mer

Referensgruppsmöte. Regeringsuppdrag: Utvärdering av nya hastighetsgränser. 9 februari 2012

Referensgruppsmöte. Regeringsuppdrag: Utvärdering av nya hastighetsgränser. 9 februari 2012 Referensgruppsmöte Regeringsuppdrag: Utvärdering av nya hastighetsgränser 9 februari 2012 Slutrapport Innehåll Genomförande av nya hastighetsgränser, statlig väg och kommuner Effekter landsbygd - VTI Effekter

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

RAPPORT. Nya hastighetsgränser - Plottrighetsanalyser. Trafikverket. Sweco Infrastructure AB. Malmö Trafik VTI. Uppdragsnummer 2211055

RAPPORT. Nya hastighetsgränser - Plottrighetsanalyser. Trafikverket. Sweco Infrastructure AB. Malmö Trafik VTI. Uppdragsnummer 2211055 ra04s 2011-02-17 RAPPORT Trafikverket Nya hastighetsgränser - Plottrighetsanalyser Uppdragsnummer 2211055 Malmö 2012-08-17 Sweco Infrastructure AB Malmö Trafik VTI 1 (38) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box

Läs mer