Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5"

Transkript

1 Peter Linde - projektledare Blekinge Tekniska Högskolas Bibliotek 21 September 2005 Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5 Sammanfattning Under två år har ett antal aktiviteter genomförts i det nationella projektet SVEP (Samordning av den Svenska högskolans Elektroniska Publicering), för att stödja och stärka arbetet med standardisering och utveckling av öppna vetenskapliga arkiv vid svenska lärosäten. Projektet har sitt ursprung i en sammanslagning av ett antal projektansökningar till BIBSAM SVEP skapades således med projektdeltagare från nio svenska universitet samt från Kungliga Biblioteket. SVEP projektets huvudmål är att koordinera och påskynda utvecklingen av elektronisk publicering inom den högre utbildningen I Sverige, samt att stödja en effektiv och hållbar utveckling inom området och att undvika dubbelarbete. Svep projektet har pågått från September 2003 till September 2005 och arbetet har delats upp i 5 delprojekt: 1. Interoperabilitet harmonisering av beskrivningar och beskrivningsformat för fulltextdokument 2. Långtidsbevarande/arbetsflöde och tekniska lösningar för arkivering av e-dokument lokalt och vid KB 3. Nationell portal för examensarbeten i fulltext 4. Råd och stöd för e-publicering verktyg och format 5. Bred förankring och diskussion genom seminarier och workshops Rapporten sammanfattar de aktiviteter som ägt rum inom SVEP:s delprojekt 3-5 under projektperioden. Aktiviteterna inom delprojekt 3-5 syftar till att nå ut till intressenter vid svenska universitet och högskolor för att underlätta deras e-publiceringsaktiviteter och skapa utrymme för diskussion och samarbetsmöjligheter. Frågorna är högaktuella såväl inom som utanför Sverige och tiden rätt för att verka för stöd kring att utföra insatser just nu. Därmed har tidsplanen lagts så att stor del av arbetet inom DP3-5 utförts tidigt under projektet. Den nedanstående genomgången av aktiviteter är uppdelad på respektive delprojekt. 3. DP3 Inom delprojektet samarbetar Lunds Universitets Bibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek, Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek, Linköpings universitet, SLU och KB-Libris för att samordna examensarbeten som finns i fulltext på Internet, och göra dem sökbara i en central tjänst. Målet har varit att skapa en gemensam nationell söktjänst för examensarbeten och studentuppsatser. Reaktionerna utifrån har varit positiva kring skapandet av den här tjänsten, nyttan, att med ganska enkla medel göra detta grå material mer synligt och lättåtkomligt, är lätt att se för många aktörer. Söktjänsten använder OAI-PMH för att samla in metadataposter från de olika högskolornas lokala tjänster och göra dem sök- och presenterbara i ett enhetligt gränssnitt. Under perioden har projektet haft eller har kontakt med de nedan listade lärosätena. HÖGSKOLA PLATTFORM STATUS Blekinge Tekniska Lotus m OAIstöd Ansluten till Uppsök Högskola Handelshögskolan, Göteborgs Eprints Ansluten till Uppsök Universitet Högskolan Dalarna Egenutveckling Ansluten till Uppsök Högskolan i Halmstad DSpace Håller kontakt med projektet 1

2 Högskolan i Jönköping DiVA Ansluten till Uppsök Högskolan i Karlstad DiVA Systemet förberett för söktjänsten Högskolan på Gotland På gång Håller kontakt med projektet Idrottshögskolan i Stockholm På gång Håller kontakt med projektet Karolinska Institutet ev. DSpace Håller kontakt med projektet KTH DiVA Systemet förberett för söktjänsten Linköpings Universitet DiVA Ansluten till Uppsök Luleå Universitet Egenutveckling Ansluten till Uppsök Lunds Universitet Egenutveckling Ansluten till Uppsök Malmö Högskola DSpace Håller kontakt med projektet Örebro Universitet DiVA Ansluten till Uppsök Södertörns Högskola DiVA Ansluten till Uppsök SLU Eprints Ansluten till Uppsök Stockholms Universitet DiVA Ansluten till Uppsök Umeå Universitet DiVA Ansluten till Uppsök Uppsala Universitet DiVA Ansluten till Uppsök Växjö Universitet DiVA Ansluten till Uppsök Musikhögskolan, Stockholm På gång Håller kontakt med projektet Kristianstad Högskola Eprints Ansluten till Uppsök LIBRIS tar driftansvar för Uppsök KB-Libris har sedan projektets planeringsfas visat intresse för att driva en nationell söktjänst för examensarbeten och är sedan projektstart deltagare inom delprojekt 3. Syftet med detta var att kunna medverka och ta del av arbetet med söktjänsten inför ett övertagande av drift av tjänsten efter projekttidens slut (hösten 2005). Strax efter projektstarten erbjöd sig KB-Libris att ta ansvar för stora delar av utvecklingen redan under projekttiden, för att på så vis lättare kunna driva tjänsten framgent. KB-Libris har i överföringen kommit att ansvara för det tekniska utvecklings- och driftsarbetet inom DP3, d.v.s. mjukvaror för datahöstning, databasen, fulltextindexering och användargränssnitt, samt hårdvara för server och annat material. Övriga projektdeltagare i gruppen har ansvarat för att det blivit strömlinjeformade och standardiserade lösningar för metadata och setstruktur, informationsspridning, funktionalitet, användbarhet m.m och fungerat såväl som arbetande inom projektet och som bollplank åt KB-Libris i deras arbete. Sedan november 2004 finns Söktjänsten, som döpts till Uppsök som en specialdatabas inom LIBRIS webbsöks ramverk (1). Detta faktum har underlättat marknadsföringen av tjänsten,såväl gentemot andra högskolor som internt inom de redan engagerade universiteten. 3.1 Revision av metadatamodell och dess setstruktur Som stöd för harmoniseringen av de olika lärosätenas beskrivningsmodeller arbetades en gemensam metadatamodell fram som grund för förbättrade sök- och presentations-möjligheter inom söktjänsten. Metadatamodellen för den nationella söktjänsten för studentuppsatser och examensarbeten från svenska universitet och högskolor skapades 2002 för den prototyp av söktjänsten som sattes upp inom BIBSAM-stödda projektet Samordning av söktjänster och metadatarepositorier för examensarbeten med publikationer från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Blekinge Tekniska Högskola samt SLU. De lärosäten som ville ansluta till tjänsten behövde i princip enbart uppfylla tre enkla villkor: 1. kunna leverera medatada enligt OAI-PMH protokollet. 2. Ha uppsatserna tilligängliga i fulltext som pdf-filer. 3. vara kompatibla med söktjänstens metadatamodell. Inom DP3 har denna metadatamodell omarbetats så att den kan användas och förstås enklare av personer utanför projektet och i större skala. Den färdiga modellen publicerades i mars 2004 på webbplatsen (2), efter omarbetning inom arbetsgruppen, input från övriga projektet samt från externa personer, av vilka t.ex. KB:s Stina Degerstedt kan nämnas. Vokabulären för uppsatstyper har diskuterats flitigt och det har visat sig svårt att hitta en enhetlig lösning i frågan. Därför togs i juni 2004 beslut inom delprojektet att tillsätta 2

3 en arbetsgrupp som såg över hur uppsatstyperna rubricerades och presenterades i slutanvändargränssnittet. Gruppen arbetade under hösten Vi har använt Dublin Core formatet som grund för interoperabilitet i metadata modellen för uppsök. Följande element är obligatoriska: dc:title, dc:identifier, dc:publisher, dc:type, dc:date, dc:language, dc:creator. Förutom de obligatoriska elementen är det möjligt att använda uppsatsernas sammanfattningar i elementet dc:description. Okontrollerade nyckelord kan också läggas där samt i elementet dc:subject. Semantiska regler för varje fält ingår i metadatamodellen, som även inkluderar särskild vokabulär för elementet dc:type, som beskriver de olika typerna av uppsatser. För att anpassa oss till olika svenska utbildningar delade vi upp uppsatserna i fem nivåer: A=paper/studentarbete som högskolan publicerar elektroniskt, skrivna inom studentens första termin inom ett ämne, d.v.s. A-nivå eller 1-20 poängsnivån. B=paper/studentarbete skriven inom studentens andra termin av ämnesfördjupning, d.v.s på B-nivå eller poängsnivån. C=uppsats/examensarbete utfört under tredje terminen, poängsnivån. Arbetet kan i många fall vara en kandidatuppsats. D=uppsats/examensarbete utför under fjärde terminens ämnesfördjupning, d.v.s. på poängsnivån. Kan i många fall vara en magisteruppsats. Y=Examensarbete/uppsats som leder till en yrkesexamnen. Problemet med att använda examenstyp i dc:type är att Dublin Core inte medger plats för examensinformationen. The Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) (3) har I sin metada standard lagt till elementet thesis.degree och där definierat examensnivån. FAIR programmet i Storbritannien har i sin metadata modell lagt till i dc:type information som innehåller examens nivå (Diploma, Masters, Doctoral, Postdoctoral ETS) och namn (MPhil, PhD). Det finns alltså anledning att i framtiden, vid en ev. omarbetning av Uppsöks metadata modell, ta en närmare titt på dessa metadata modeller för ETDs (Electronic Theses and Dissertations). Vi la ner en hel del tid på att diskutera en gemensam klassificering av ovan nämnda examens typer men i slutändan beslöt vi att följa rekommendationerna från DARE projektet (4) och valde en pragmatisk lösning med enkel Dublin Core och lämnade mer utarbetade metadata modeller åt framtida behov som till exempel anpassningen av examina och examinationspoäng till Bologna processen och ECTS (European Credit Transfer System). Eftersom de lokala databaserna använder olika klassifikations system beslöt vi att inte försöka implementera ett gemensamt klassifikationssystem. Vi inkluderade därför i vår metadatamodell en enkel, obligatorisk OAI-set struktur, uppdelad i 8 ämnen (sets) för att medge basal ämnesbaserad sökning i Uppsök, men också för att tillåta selektiv skördning av poster av andra service providers än LIBRIS. Ämnesuppdelningen är: Humaniora/Teologi; Samhälle/Juridik; Bio-/Geovetenskap; Fysik/Kemi/Matematik; Konstnärligt arbete; Teknik; Medicin; Lantbruk/Veterinärmedicin/Skogl.vetenskap. 3.2 Översyn av Lotus Notes implementation Översyn och justering av BTH:s script som levererar OAI-poster från Lotus Notes har utförts kring årsskifter 2003/2004 med det resultat att Lotus Notes kan levererera OAI-poster till söktjänsten enligt specifikation. 3.3 Hjälp- och kringtexter till söktjänsten Textutformningen har koordinerats av SLU i samarbete med övriga grupper, i samband med att söktjänsten lanserades under hösten Användargränssnitt/användbarhet. Under januari och februari 2005 genomfördes en användarstudie där vi på datorskärmen spelade in användares reaktioner på de uppgifter som de ställs inför (5). Försökspersonen sattes framför en dator och uppmanades på egen hand navigera gränssnittet utifrån ett batteri med uppgifter. Mellan uppgifterna intervjuades personen. En blankett med standardfrågor om bakgrund, yrke etc. fylldes i av varje användare efter färdig inspelning. 10 personer genomförde undersökningen: 5 kvinnor och 5 män. 9 av dessa personer var 9 högskolestuderande 1 var universitetslektor. Frågorna och uppgifterna var konstruerade för att ge oss ledtrådar om främst följande frågeställningar: Hur pass lättnavigerat är gränssnittet? Hur fungerar fältet uppsatstyp? Finns det någon nytta med att i detalj kunna välja lärosäte/inst. Eller är det bara förvirrande? 3

4 Finns de val- och de kombinationer av fält som kan tänkas efterfrågas? Innehåller systemet attraktiv information? För att få ett svar på dessa frågor har försökspersonerna ställas inför ett antal uppgifter: 1. Att hitta en specifik uppsats som man enbart vet titeln på (Fråga 3) 2. Att hitta en uppsats av en viss författare (Fråga 2) 3. Att hitta uppsatser inom ett visst begränsat ämnesområde (Fråga 4) 4. Att hitta uppsatser från ett visst lärosäte(org. Nivå) i ett visst ämne (Fråga 1) 5. Att hitta uppsatser av en viss typ i ett visst ämne (Fråga 5) 6. Att hitta fram till ett fulltextdokument (Fråga 2) 7. Att göra en egen sökning efter något som intresserar försökspersonen själv (Fråga 6) Samtliga av intervjufrågorna och svaren samt beskrivning av skärmnavigering har transkriberats efter varje undersökning och utsnitt av dessa följer nedan i sammanställd form med slutsatser. Svarsformuläret sammanställs även det och finns som bilaga. Sammanställningen avslutas med ett försök att svara på de frågeställningar som angivits ovan. Efter en användarundersökning av uppsökstjänstens gränssnitt där 10 personer deltagit har projektgruppen stärkts i sin uppfattning att Uppsök erbjuder bra information på ett lättillgängligt sätt för studenter på högskolor och universitet i Sverige. Generellt fick söktjänsten mycket gott betyg av försökspersonerna. Dock föreslår projektgruppen i delprojekt 3 vissa förbättringsåtgärder. De viktigaste av dessa är: Stycka upp lärosätesfältet i två val som börjar med själva lärosätet och sedan kan man gå vidare till just det lärosätets institutioner. Om detta inte är tekniskt möjligt ange endast lärosäte i rullisten. Ett alternativ kan vara att sätta färg bakom lärosätet i listan, så att det är lättare att se när ett nytt lärosäte kommer. Länkarna Sök, websök och sökformulär ligger alltför nära varandra och förvirrar användarna. Många använde Sök för att komma tillbaka till sökformuläret och hamnade då på Libris söksida och var i samtliga fall tvungna att ta hjälp av Testledaren för att komma rätt igen. Här behövs ett nytt formgivningstänk för här blir ständigt fel! Om inte sidan kan formges annorlunda bör man i varje fall döpa om länken sökformulär till Ny sökning. Knappen Rensa kan ev. göras eller placeras tydligare. Ledtexterna till sökfälten bör tydliggöras. Idag förstår ingen att dessa är länkade till utmärkta hjälptexter. Ingen försöksperson uppmärksammade detta. Klicka här för mer info skulle kunna vara en text som visas när pekaren förs över länken. Tydliga hjälptexter på plats i så stor utsträckning som möjligt förordas. Nyckelordsfältet bör tas bort. Det råder fullständig anarki bland användarna om vad fältet har för användning och innebörd. Dessutom finns det ingen kontrollerad vokabulär för nyckelorden, vilket gör kvaliteten ojämn. Dessa poster hittas ju lika gärna via en sökning på Sök i alla fält. Länken till det korta presentationsformatet har ingen i undersökningen hittat till själva. Ska detta behållas borde länken göras tydligare. Ev. läggas en nivå upp. Det råder uppenbarligen stor förvirring både bland administratörer och användare av uppsökstjänsten om klassificeringen av uppsatstyper. Den rimliga slutsatsen av detta är att i möjligaste mån förklara kriterierna som gäller i uppsök vad gäller uppsatstyper. Denna hjälptext finns men borde tydliggöras. Ev. läggas ut på sökskärmen. 3.5 Marknadsföring och informationsspridning Vi upplever att medvetenheten om DP3:s arbete nu är relativt stor runt om i landet. Arbetet med marknaddsföring har främst inneburit personliga möten, e-postkorrespondens via mailinglistor och presentationer på interna eller öppna möten /seminarier. En tävling kring namngivning av uppsatstjänsten gjordes hösten Vinnande bidraget (Uppsök) belönades med specialtryckta t-shirts. Inför öppnandet av Uppsök-tjänsten i november 2004 skickades pressmeddeleande till bl. a TT; tjänsten anmäldes till sökmotorere som Google, Scirius mfl; utskick till samtliga lärosäten via med länkadress till den nya tjänsten. Uppsök blev mottagen med öppna armar av tjänsten Uppsatser.se som drivs av studenter vid Stockholms universitet och som försöker skapa en mötesplats kring uppsatser och uppsatskrivande. På Uppsatser.se har man med Libris goda minne 4

5 skapat en snabb-sök funktion där besökaren kan söka bland Uppsöks uppsatser. Tyvärr kan man få intrycket att söktjänsten drivs av Uppsatser.se och inte Libris eftersom denna information inte framgår tydligt. Uppsatser. Se har dock tillfört två intressanta inslag i sin uppsöks-klon, nämligen 10 mest visade uppsatser och 30 senaste sökningar. I projektgruppen togs också ett beslut att försöka få ett paper accepterat om tilkomsten av Uppsök till konferensen 9th ICCC International Conference onelectronic Publishing i Leuven Belgien, sommaren Detta paper accepterades i början av 2005 och presenterades på konferensen den 9 juni 2005 (6). 4. DP4 4.1 Webbplatsen SVEPs Webbplats öppnades för inmatning av innehåll i november /december Sedan dess har innehåll tillförts kontinuerligt. För webbplatsen har domänen / svep- projekt.se köpts och registrerats hos företaget Speednames för en tvåårsperiod. Under hela projekttiden har material som producerats i projektet och som haft relevans för projektdeltagare och olika målgrupper gjorts tillgängligt på sidorna. En av de färskaste bidragen är guiden till sk. Static repositories, som tillfördes sommaren Informationen om static repositories tillkom som en tjänst för de högskolor som inte har resurser att satsa på publiceringsverktyg av typen Eprints eller DiVA utan föredrar enkla statiska överföringar av OAI-PMH kompatibel data som kan härbergeras av någon service providers (7). 4.2 Översikt över publiceringsverktyg Under perioden fram till maj 2004 arbetade projektdeltagarna intensivt med att beskriva publiceringsverktyg, bl.a. utifrån de frågor en svensk högskola kan ställa inför val av publiceringsverktyg. Uppsala universitet har beskrivit DiVA, Göteborg och SLU har beskrivit Eprints, Linköping Dspace, BTH sin OAI-kompatibla Lotus Notes, samt Lund CDSWare. Förarbetet med att ställa upp översikten har gjorts av i första hand Blekinge Tekniska Högskola, medan den slutliga samordningen inför färdigställandet har gjorts bl.a. av Lunds Universitet. Översikten publicerades på webbplatsen i sin första version maj Under hösten 2004 publicerades en reviderad version (8). Inspirerade av Open Societies utmärkta A Guide to Institutional Repository Software har målet varit att skapa en överblick över system som används och kan användas i Sverige och som kan hantera OAI-PMH. Programmen i översikten är med undantag av DiVA, gratis. Översikten ger en kort jämförande beskrivning av de olika systemens funktioner, tekniska specifikationer, installationskrav etc. och tillhandahåller också kontakt information samt användbara länkar för fördjupade studier. 4.3 Kontakt-/resurspersoner Som ett del i stödet från SVEP för de svenska högskolornas elektroniska publicering erbjuds inom DP4 medel, motsvarande kronor per högskola, att användas för att få en kontaktperson som ska finnas till hands i något bestämt led av arbetet kring lokal elektronisk publicering (medel administrerade av BIBSAM). 4 Olika kontaktpersoner har under projekttiden haft kontakt med ett tiotal högskolor för konsultationer varav flera utnyttjat möjligheten att använda :- för fördjupat stöd Per Åkerlund, SLU har haft kontakter med Högskolan i Kristianstad ang. Eprints-stöd. I skrivande stund är Per också engagerad av Musikhögskolan i Stockholm i deras val av publiceringsplattform. Peter Hansson m.fl. på Uppsala Universitet har haft kontakter med Linköpings och Växjö Universitet ang. DiVA-stöd. Eva Müller, UU har haft kontakt med KTH ang DiVA-stöd liksom med Mälardalens högskola. Jörgen Eriksson, Lunds Universitet har haft kontakt med Mälardalens Högskola ang. Kravspecifikation. 5. DP5 Delprojektet har under projekttiden genomfört fyra workshops /seminarier för att lyfta upp aktuella frågor av framförallt praktisk karaktär inom e-publiceringsområdet, samt för att kunna föra ut och 5

6 diskutera resultat från övriga delprojekt. Vid samtliga seminarietillfällen har vi mottagit positivt gensvar kring upplägg och genomförande. Alla seminarier /workshopar har varit fullbokade eller näst intill. 5.1 Workshop Göteborg 4 mars 2004 på Handelshögskolan, Göteborg. Workshopen var fullsatt, och bland de anmälda fanns 19 av landets universitet och högskolor representerade. Workshopen inleddes med presentationer och diskussion kring olika publiceringsplattformar. Workshopen syftade till att ge inblick och förståelse kring användning av och syfte med de olika verktygen. Erfarna användare och utvecklare presenterade tre verktyg, DiVA, EPrints och DSpace. Under andra halvan av dagen hölls diskussioner i mindre grupp kring olika aspekter i ett sådant arbete. Presentationer: Inledning. Välkommen. Jessica Lindholm, Lunds universitets bibliotek. DiVA. Presentation kring användning och erfarenheter av DiVA. Peter Hansson, Uppsala Universitetsbiblioteks enhet för digital publicering. Eprints. Presentation kring användning och erfarenheter av open source programvaran EPrints. Aina Svensson, Sveriges Lantbruksuniversitet. DSpace. Presentation kring erfarenheter och användning av DSpace vid University of Glasgow, Skottland, samt om arbetet med JISC-finansierade Open Arcives-projektet DAEDALUS-projektet som ligger inom ramen för Storbritanniens FAIR-projekt. William Nixon, University of Glasgow, Skottland. Modererade gruppsamtal i tre mindre grupper, a) Teknisk session. Implementering av EPrints utifrån erfarenheter med Göteborg Handelshögskolans elektroniska publiceringscenter (EPC). Diskussion utifrån en inledande presentation av moderator Jonas Öberg, Institutionen för Informatik vid Göteborgs universitet, återrapportering av Carin Björklund. b) Allmänna implementeringsfrågor /Vad ska det tjäna till? Vi ställer frågan och försöker komma fram till vilka syften ett publiceringssystem (examensarbeten /vetenskapliga dokument) ska tjäna och hur man kan förbereda sig för ett gott resultat. Moderator Peter Linde, Blekinge Tekniska Högskola. c) Den organisatoriska implementationen av ett publiceringssystem. Diskussion utifrån inledande presentation av moderator Eva Müller, Uppsala universitetsbiblioteks enhet för digital publicering, återrapportering av Mats Lindqvist. Återrapportering från grupperna samt avslutande diskussion 5.2 Workshop Uppsala 3 juni 2004 på SLU biblioteket, Uppsala, samlade SVEP:s andra seminarium ett sjuttiotal deltagare från 27 olika organisationer, mestadels från bibliotek vid landets högskolor och universitet men också från grannlandet Norge. Dagens presentationer gav inblick i den nu pågående utvecklingen och arbetet kring publiceringsdatabaser för analys, publiceringsverktyg åt våra lokala e- publiceringstjänster och pågående arbete med söktjänsten för svenska examensarbeten och studentuppsatser och med uppställande av beskrivningsmodeller för olika typer av publikationer och syften. Presentationer: Publiceringsdatabaser: Bibliografisk databas vid Uppsala universitet. Stefan Andersson, Uppsala universitetsbibliotek och Leif Eriksson, Uppsala universitet, Universitetens bibliografiska databaser ur ett nationellt perspektiv. Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket Examensarbeten: Arkiv Ex:s väg till LIBRIS. Jessica Lindholm, Lunds universitets bibliotek, Arkiv Ex: En söktjänst för uppsatser och examensarbeten. Kristin Olofsson, KB-LIBRIS. Översikt över publiceringsverktyg: SVEPs guide till Publiceringsverktyg. Peter Linde, Biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola. Kommentarer och erfarenheter av publiceringsverktygen DiVA, CDSWare, EPrints, DSpace och Lotus Notes. Om egenutveckling av system för elektronisk publicering. Erfarenheter från Lunds Universitets Bibliotek. Jessica Lindholm och Sigfrid Lundberg, Lunds universitets bibliotek. 5.3 Workshop Umeå Tredje workshopen ägde rum 14 oktober 2004 på SLU i Umeå. Uppsök-tjänsten presenterades och diskuterades utifrån aspekter av vad ökad synlighet för studentuppsatser kan innebära. På seminariet talades också om erfarenheter kring användning av olika publiceringssystem i drift - EPrints, DiVA och DSpace. Ett fyrtiotal deltagare från svenska lärosäten fick ta del av följande program: FM: SVEP-projektet (Jan Hagerlid) Uppsök-Söktjänsten för examensarbeten och studentuppsatser : (Jessica Lindholm, Kristin Olofsson. 6

7 Elektronisk publicering och Rädslan för fusk, inledning (Peter Linde), Företaget Urkund - hur fungerar det och stoppar det fusket? (Johan Nilsson, Urkund, Umeå; Urkund - användarerfarenheter (Lennart Wikander, universitetslektor, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet EM: Erfarenheter av olika publiceringsverktyg : förankring, organisation, finansiering, teknik och praktik. DSpace & BORA (Ole Gunnar Evensen, Universitetet i Bergen), DiVA (Mats Almqvist, Umeå universitetsbibliotek). Likt och olikt i två EPrints-arkiv (Aina Svensson, SLU Ultunabiblioteket). 5.4 Seminarium Lund SVEP-projektets fjärde seminarium ägde rum April 2005 på Ideon i Lund och ingick i en större internationell workshop, samarrangerad med DELOS och ScieCom. Fler än 90 deltagare från 10 länder bjöds på ett brett program, med bland annat presentationer av implementering av en akademisk sökmotor, metoder för långtidsbevarande, e-publiceringspolicies och hur vi kan motivera forskare att egenarkivera. Här gavs rikliga möjligheter att ta del av och dela med sig av erfarenheter av vetenskaplig elektronisk publicering från flera europeiska länder. Sista dagens eftermiddag anordnades en session på svenska där SVEP-projektets resultat presenterades. Tonvikten låg på delprojekt 1 och Övriga presentationer I anslutning till den andra nordiska konferensen kring vetenskaplig kommunikation, Nordic Conference on Scholarly Communication, i Lund, inbjöd SVEP till ett nätverksmöte med nordiska kollegor. Mötet syftade till att skapa ett kontaktnät för idéutbyte m.m. som också skulle kunna leda till ett närmare samarbete. Följande presentationer av projektet /delprojekten har gjorts utöver de som gjorts inom seminarieserien i delprojekt 5: TGV-gruppens seminarium om elektronisk publicering, KTHB (Staffan Parnell) Den svenska högskolans elektroniska publicering. SVEP seminarium, Kungliga Biblioteket (Jessica Lindholm) Bibliotekschefskonferensen CK-04, Sollentuna (Jessica Lindholm) th ICCC International Conference on Electronic Publishing held in Katholieke Universiteit Leuven, Belgium. Presentation av paper skrivit av Peter Linde, Carin Björklund, Aina Svensson. Därutöver har ett flertal presentationer gjorts lokalt vid deltagarnas högskolor, samt inom ramen för delprojekt 5. Slutsatser Projektet har visat att det finns ett stort behov av information och stöd för utvecklingen av fungerande modeller, standarder och plattformar för elektronisk publicering av student- och forskningsdokument vid de svenska högskolorna och universiteten. Många lärosäten står nu inför svåra och dyrbara val när det gäller elektronisk publicering och det har inte minst märkts inom delprojekten 4 och 5 att allt stöd och all information tas emot med stor tacksamhet. SVEPs websidor och seminarier har varit välbesökta. Vad gäller delprojekt 3 har vi praktiskt visat att det är relativt enkelt att få till stånd en fungerande tjänst baserad på OAI-PMH. Uppsök har efter snart ett år över tusen användare varje dag och det visar på att projektet genomförts vid rätt plats och rätt tid och med rätt innehåll. Valet av en enkel metadata modell, en heterogen men ändå väl sammansvetsad projektgrupp med stort praktisk erfarenhet samt färdigutvecklade mjukvaror och standarder bidrog starkt till att Uppsöktjänsten blev en succé. Seminarierna fungerade inte enbart som informationsspridning om Uppsök och hur att hantera öppna vetenskapliga arkiv, utan gav även projektet fart genom att inspirera lärosäten att aktivt delta i projektet med idéer och innehåll i Uppsökstjänsten. Projektet är nu avslutet men arbetet ute på de svenska lärosätena med att skapa och hantera öppna elektroniska arkiv för sina studenter och forskare fortgår. Uppsök har nu tack vare LIBRIS en stabil och långsiktig ägare men vem stödjer, samordnar och uppmuntrar biblioteken och forskarna i ovanstående frågor fortsättningsvis? Behovet finns definitivt! Peter Linde BTH Jessica Lindholm (projektledare tom mars 2005) - DTV Carin Björklund Handelshögskolan Gbg 7

8 Kristin Olofsson - LIBRIS Peter Berkesand LiU Tomas Lundén LU Aina Svensson SLU Peter Hansson UU Referenser 1. Uppsök Examensarbeten och uppsatser I fulltext. ( ) 2. Metadata model for Uppsök: ( ) 3. ETD-MS: an Interoperability Metadata Standard for Electronic Theses and Dissertations -- version 1.00, revision 2 ( ) 4. Van der Kuil, Annemiek & Feijen, Martin (2004). The Dawning of the Dutch Network of Digital Academic REpositories (DARE): A Shared Experience. Ariadne, Issue 41, October, ( ) 5. Linde, Peter. Sammanfattning - Användarundersökning av Uppsöktjänsten. SVEP project homepage: URL (interna sidorna). 6. Linde Peter, Björklund Carin, Svensson Aina. Putting a National Portal for Undergraduate Theses into Production. In 9 th ICCC International Conference on Electronic Publishing held in Katholieke Universiteit Leuven 8-10 june Edited by Milena Dobreva and Jan Engelen. Published by Peeters Publishing, Leuven Also available at URL or ( ) 7. Sveps hemsida static repository guide. ( ) 8. SVEPs hemsida Översikt. ( ) 8

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument Stefan Andersson Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering http://publications.uu.se SVEP Svenska högskolans elektroniska publicering Projektet syftar till att främja en mer samordnad

Läs mer

DP1 och DP2. Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek. http://publications.uu.

DP1 och DP2. Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek. http://publications.uu. DP1 och DP2 Stefan Andersson, Eva Müller Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek http://publications.uu.se/ DP1 och DP2 De olika delprojekten: DP1: Interoperabilitet. Harmonisering

Läs mer

Open access ett nationellt perspektiv

Open access ett nationellt perspektiv Open access ett nationellt perspektiv SFIS Höstkonferens, Borås 8 november 2012 Aina Svensson, OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Vad är open access? Fri tillgång till

Läs mer

DiVA systemägarmöte. Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013

DiVA systemägarmöte. Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013 DiVA systemägarmöte Stefan Andersson & Aina Svensson Uppsala 14 november 2013 Dagordning 10.30-11.00: Kaffe finns i Linnérummet 11.00-11.15: Mötet börjar, inledning Lars 11.15-12.30: Utveckling i DiVA

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten

Open access vid svenska lärosäten Open access vid svenska lärosäten Open access-krav dialog mellan forskningsfinansiärer och lärosäten, 12 oktober 2011 Aina Svensson Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Arbetsgruppen

Läs mer

Interoperabilitet Harmonisering av beskrivningar och beskrivningsformat för fulltextpublicerade dokument

Interoperabilitet Harmonisering av beskrivningar och beskrivningsformat för fulltextpublicerade dokument Interoperabilitet Harmonisering av beskrivningar och beskrivningsformat för fulltextpublicerade dokument Projektledare: Eva Müller (eller en annan person från Enheten för digital publicering vid Uppsala

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Högskolans e-publicering från projekt till etablerad verksamhet

Högskolans e-publicering från projekt till etablerad verksamhet Högskolans e-publicering från projekt till etablerad verksamhet av Aina Svensson Aina Svensson är projektledare för open accessprojektet vid Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek.

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Om open access och nya publiceringsvägar

Om open access och nya publiceringsvägar Om open access och nya publiceringsvägar Open Access Week vid KTH, 27 oktober 2011 Aina Svensson, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Sidnummer Varför open access? Fler kan få tillgång

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Open access och nya publiceringsvägar

Open access och nya publiceringsvägar Open access och nya publiceringsvägar Publicera och bli räknad med! Högskolan i Gävle 9 maj 2012 Aina Svensson OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Vad är open access?

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2013-11-14) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2016 SUHF-statistiken 2016/Ann-Kristin Mattsson/2016-12-09 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Andel av dessa individer som fått/inhämtat information via Tryckt katalog från skolan 4 Skolans hemsida 40% Utbildnings-mässa 22% Utbildningssajt på nätet 18% Skolans

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna

Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna Redovisning från de bibliometriska arbetsgrupperna Håkan Carlsson Göteborgs universitetsbibliotek Bibliometrigruppen Håkan Carlsson, GUB, sammankallande Per Ahlgren, SUB Peter Linde, BTHB Tore Lund, Chalmers

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2014-02-06) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Tomas Lundén & Peter Sjögårde Göteborgs universitetsbibliotek & KTH Biblioteket Mötesplats Open Access Linnéuniversitetet, Växjö 1-2

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Open APC Sweden. Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar

Open APC Sweden. Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar Open APC Sweden Nationell öppen databas över publicerings- kostnader för öppet tillgängliga artiklar En pilotstudie i samarbete mellan Kungliga biblioteket och svenska lärosäten Open APC Sweden Nationell

Läs mer

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet ANTAL OMRÄKN.- ANTAL HELÅRS- DUBBEL- LÄROSÄTE UTBILDNING/EXAMEN EXAMINA FAKTOR EKVIVALENTER EXAMINA Uppsala universitet

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Projektrapport En gemensam portal för akademisk fulltextpublicering vid svenska universitet och högskolor. Akademisk Forskning online

Projektrapport En gemensam portal för akademisk fulltextpublicering vid svenska universitet och högskolor. Akademisk Forskning online Projektrapport En gemensam portal för akademisk fulltextpublicering vid svenska universitet och högskolor Akademisk Forskning online Eva Müller med flera Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

MÖTE SVEP DP

MÖTE SVEP DP MÖTE SVEP DP1 2003-11-19 10:00 Kaffe 12:00 Lunch 14:30 Kaffe Punkter: Presentation av deltagarna Bakgrund till projektet Principer för fördelning av pengar Mailinglist Genomgång av arbetsplan och vem som

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel Årlig revision 2010 Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel 1 Innehåll Ny ansvarig revisor Uppdaterad revisionsmetodik 2010 Iakttagelser från granskningen 2010 2 Ansvariga för revisionen av

Läs mer

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2013 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2013:04 Diarienummer: V 2013/357 Göteborgs Göteborg, april 2013 Övergripande beskrivning av Urank Den fristående associationen Urank (Stig Forneng,

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub

Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub MINNESANTECKNINGAR: 2017-02-15 Dnr/Ref.no. 6.4-2016-337 Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub Datum och tid: onsdagen 15 februari 8:15-11:00 Plats: KB, Humlegården, Klemmingrummet, plan 6 Närvarande:

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick 25/9-2015 Anders Ahlstrand Analys av ansökningar om Erasmus Charter for Higher

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling

Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling Slutrapport för projektet Öppen tillgång till Drugline kliniska frågor och svar om läkemedelsbehandling Ett projekt utfört i samarbete mellan avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

Högskolebiblioteket i Halmstad Manual för registrering av uppsats i DiVA

Högskolebiblioteket i Halmstad Manual för registrering av uppsats i DiVA 1 av 12 Högskolebiblioteket i Halmstad Manual för registrering av uppsats i DiVA OBS! Uppsatsen ska vara godkänd av din examinator innan du laddar upp dokumentet i DIVA. Du kan när som helst avbryta registreringen

Läs mer

DSpace som system för årsredovisning av forskning. Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola. Mötesplats Open Access 12-13 april 2007

DSpace som system för årsredovisning av forskning. Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola. Mötesplats Open Access 12-13 april 2007 DSpace som system för årsredovisning av forskning Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola Mötesplats Open Access 12-13 april 2007 Malmö högskolas forskningsmiljöer, ett urval Medicin Biomaterial

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här:

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här: Gör så här: 1. Logga in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med ditt Net ID (studentkonto). 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Du kan alltid spara

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge,

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007! Bara hälften av alla nyexaminerade upplevde att de fick tillräcklig information

Läs mer

Lathund för studenter

Lathund för studenter Lathund för studenter publicera och arkivera studentuppsatser/examensarbeten i publikationsdatabasen Gör så här: 1. Logga in i publikationsdatabasen http://ltu.diva-portal.org/login med universitetskontot

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats istället för att registrera

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Inmatning av självständiga arbeten i Epsilons arkiv för studentarbeten:

Inmatning av självständiga arbeten i Epsilons arkiv för studentarbeten: Inmatning av självständiga arbeten i Epsilons arkiv för studentarbeten: För att följa denna steg-för-steg guide ska du redan ha skapat ett användarkonto i arkivet. Har du inte redan gjort det, gå tillbaka

Läs mer

Handledning för uppsatsregistrering i DiVA

Handledning för uppsatsregistrering i DiVA Handledning för uppsatsregistrering i DiVA Fyll i uppgifterna om uppsatsen/examensarbetet enligt följande. Var noga du som student ansvarar själv för att uppgifterna blir rätt ifyllda. Läs anvisningarna!

Läs mer

ALI Arkiv för lokala inläsningar

ALI Arkiv för lokala inläsningar ALI Arkiv för lokala inläsningar http://ali.lu.lu.se Slutrapport september 2007 Inledning Projektet Arkiv för lokala inläsningar, ALI, har löpt från och med april 2006 till och med september 2007. Målsättningen

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen på KIB, Stockholm

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen på KIB, Stockholm 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen 2008-02-13 på KIB, Stockholm Närvarande: Annika Annemark, BTH Christer Björklund, tf ordförande Annacarin Börjeson, Högskolan Väst Marie-Louise Fendin, Handelshögskolan

Läs mer

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 Dnr: UmU 500-2855-11 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy 2012-01-01

Läs mer

Om publikationen inte är registerad: Registrera den enligt nedan.

Om publikationen inte är registerad: Registrera den enligt nedan. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2014 11 26) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar 2007-11-28 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar Närvarande: Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunnar Lager, Kjell Nilsson, Agneta Olsson,

Läs mer

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014

Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 1 Riksrevisionens granskning av universitet och högskolor 2013/2014 Högskolornas Forum för Redovisningsfrågor Vårkonferens Loka Brunn 23 maj 2014 Per Flodman Riksrevisionens granskning av universitet och

Läs mer

Lathund för uppsatsadministratörer

Lathund för uppsatsadministratörer 1 Lathund för uppsatsadministratörer godkänn publicering av uppsatser/examensarbeten från Stockholms universitet i DiVA Ansvaret för studentuppsatser i DiVA ligger hos institutionerna. Om du som DiVA-administratör

Läs mer

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06 1 2012 Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA Studentmanual Örebro universitet Reviderad 2012-02-06 Jeanette Ekman 1 När Ditt/Ert självständiga arbete/examensarbete

Läs mer

Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer

Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer Open Access till Nobelpristagares nyckelpublikationer - ett pilotprojekt Söka projektbidrag - till vad då? Från idé till projektverklighet! Stockholm, Kungliga biblioteket, 16 juni 2010 Jörgen Eriksson

Läs mer

Recycling metadata DiVA Libris - SwePub. Bodil Gustavsson, Stockholms universitetsbibliotek Mötesplats Open Access 2014

Recycling metadata DiVA Libris - SwePub. Bodil Gustavsson, Stockholms universitetsbibliotek Mötesplats Open Access 2014 Recycling metadata DiVA Libris - SwePub Bodil Gustavsson, Stockholms universitetsbibliotek Mötesplats Open Access 2014 Om bibliografisk kvalitet i publiceringsdatabasen. Varför inte samköra med bibliotekskatalogen?

Läs mer

Utvärdering av SVEP-projektet

Utvärdering av SVEP-projektet Till Kjell Nilsson, BIBSAM Utvärdering av SVEP-projektet I Esbo, Finland, Den 24 oktober 2005 Bo-Christer Björk, utredare Syfte Ge underlag för beslut om framtida nationella satsningar inom området Uppdrag

Läs mer

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3

Gränssnitt och identiteter. - strategiska frågor inom Ladok3 - strategiska frågor inom Ladok3 Sida 2 av 9 er Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 0.1 2011-05-26 Daniel Lind Utkast 0.2 2011-05-30 Daniel Lind Synpunkter från Catherine 0.3 2011-06-16 Daniel

Läs mer

Dokumentbeställning via Samsök/SFX

Dokumentbeställning via Samsök/SFX Datum 2006-01-17 Universitetsbiblioteket Ylva Gavel Ylva.Gavel@kib.ki.se KB Bibsam Box 5039 102 41 Stockholm Dokumentbeställning via Samsök/SFX Rapport för projekt med utvecklingsbidrag från BIBSAM Karolinska

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Interoperabilitetsfrågor i svenskt perspektiv

Interoperabilitetsfrågor i svenskt perspektiv SVEP: DP1 Arbetsrapport 1 Interoperabilitetsfrågor i svenskt perspektiv Stefan Andersson, Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek April 2004 Interoperabilitetsfrågor i svenskt perspektiv...

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50%

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11485 Projektnamn: Digital examination Fastställt

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Times Higher Education World University Ranking 2015/2016

Times Higher Education World University Ranking 2015/2016 Sid 1 (7) Times Higher Education World University Ranking 2015/2016 I årets THE ranking ökar Umeå universitet 42 platser och intar nu nummer 294. Placeringen innebär en tionde plats i riket. UmU ökar i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub

Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub 2017-05-02 Dnr/Ref.no. 6.4-2016-337 Minnesanteckningar från möte i Gruppen för SwePub Datum & tid: tisdagen 2 maj 15:00-17:00 Plats: KB, Humlegården, Klemmingrummet, plan 6 Närvarande: Anmält förhinder:

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering Registrera och publicera i DiVA manuell registrering För att registrera en publikation manuellt gör så här 1. Sök i DiVA http://oru.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Läs mer

Handledning för uppsatsadministratörer

Handledning för uppsatsadministratörer Handledning för uppsatsadministratörer godkänna publicering och arkivering av uppsatser/examensarbeten i DiVA Från 31 augusti 2015 arkiveras alla uppsatser och examensarbeten elektroniskt via DiVA (HIG

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Programvarudesign för samarbete. Mötesplats Open Access Urban Andersson, Göteborgs UB Peter Hansson, Chalmers bibliotek

Programvarudesign för samarbete. Mötesplats Open Access Urban Andersson, Göteborgs UB Peter Hansson, Chalmers bibliotek Programvarudesign för samarbete Mötesplats Open Access 2008-10-02 Urban Andersson, Göteborgs UB Peter Hansson, Chalmers bibliotek Vad är Scigloo? Bakgrund: Chalmers Publications Library & Göteborgs universitets

Läs mer

SUHF Dialogseminarium

SUHF Dialogseminarium SUHF Dialogseminarium 2013-01-18 Sweden ScienceNets(SweCRIS) roll i det digitala ekosystemet för forskningsinformation Torulf Lind, Vetenskapsrådet Vad är Sweden ScienceNet? Vad är Sweden ScienceNet? Sweden

Läs mer

Aktivitetsrapport från Arbetsgruppen för Bibliometri

Aktivitetsrapport från Arbetsgruppen för Bibliometri RAPPORT 1 2007-05-10 Lunds universitets bibliotek Biblioteksdirektionen Håkan Carlsson SUHF Forum för Bibliotekschefer, kansliet Berit Nilsson Biblioteksdirektionen Box 134 221 00 LUND Aktivitetsrapport

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017

Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Approved student and staff exchanges within Erasmus+ International Credit Mobility and Linnaeus-Palme 2017 Swedish universities carrying out exchange projects with one or more universitites in the countries

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer