Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5"

Transkript

1 Peter Linde - projektledare Blekinge Tekniska Högskolas Bibliotek 21 September 2005 Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5 Sammanfattning Under två år har ett antal aktiviteter genomförts i det nationella projektet SVEP (Samordning av den Svenska högskolans Elektroniska Publicering), för att stödja och stärka arbetet med standardisering och utveckling av öppna vetenskapliga arkiv vid svenska lärosäten. Projektet har sitt ursprung i en sammanslagning av ett antal projektansökningar till BIBSAM SVEP skapades således med projektdeltagare från nio svenska universitet samt från Kungliga Biblioteket. SVEP projektets huvudmål är att koordinera och påskynda utvecklingen av elektronisk publicering inom den högre utbildningen I Sverige, samt att stödja en effektiv och hållbar utveckling inom området och att undvika dubbelarbete. Svep projektet har pågått från September 2003 till September 2005 och arbetet har delats upp i 5 delprojekt: 1. Interoperabilitet harmonisering av beskrivningar och beskrivningsformat för fulltextdokument 2. Långtidsbevarande/arbetsflöde och tekniska lösningar för arkivering av e-dokument lokalt och vid KB 3. Nationell portal för examensarbeten i fulltext 4. Råd och stöd för e-publicering verktyg och format 5. Bred förankring och diskussion genom seminarier och workshops Rapporten sammanfattar de aktiviteter som ägt rum inom SVEP:s delprojekt 3-5 under projektperioden. Aktiviteterna inom delprojekt 3-5 syftar till att nå ut till intressenter vid svenska universitet och högskolor för att underlätta deras e-publiceringsaktiviteter och skapa utrymme för diskussion och samarbetsmöjligheter. Frågorna är högaktuella såväl inom som utanför Sverige och tiden rätt för att verka för stöd kring att utföra insatser just nu. Därmed har tidsplanen lagts så att stor del av arbetet inom DP3-5 utförts tidigt under projektet. Den nedanstående genomgången av aktiviteter är uppdelad på respektive delprojekt. 3. DP3 Inom delprojektet samarbetar Lunds Universitets Bibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek, Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek, Linköpings universitet, SLU och KB-Libris för att samordna examensarbeten som finns i fulltext på Internet, och göra dem sökbara i en central tjänst. Målet har varit att skapa en gemensam nationell söktjänst för examensarbeten och studentuppsatser. Reaktionerna utifrån har varit positiva kring skapandet av den här tjänsten, nyttan, att med ganska enkla medel göra detta grå material mer synligt och lättåtkomligt, är lätt att se för många aktörer. Söktjänsten använder OAI-PMH för att samla in metadataposter från de olika högskolornas lokala tjänster och göra dem sök- och presenterbara i ett enhetligt gränssnitt. Under perioden har projektet haft eller har kontakt med de nedan listade lärosätena. HÖGSKOLA PLATTFORM STATUS Blekinge Tekniska Lotus m OAIstöd Ansluten till Uppsök Högskola Handelshögskolan, Göteborgs Eprints Ansluten till Uppsök Universitet Högskolan Dalarna Egenutveckling Ansluten till Uppsök Högskolan i Halmstad DSpace Håller kontakt med projektet 1

2 Högskolan i Jönköping DiVA Ansluten till Uppsök Högskolan i Karlstad DiVA Systemet förberett för söktjänsten Högskolan på Gotland På gång Håller kontakt med projektet Idrottshögskolan i Stockholm På gång Håller kontakt med projektet Karolinska Institutet ev. DSpace Håller kontakt med projektet KTH DiVA Systemet förberett för söktjänsten Linköpings Universitet DiVA Ansluten till Uppsök Luleå Universitet Egenutveckling Ansluten till Uppsök Lunds Universitet Egenutveckling Ansluten till Uppsök Malmö Högskola DSpace Håller kontakt med projektet Örebro Universitet DiVA Ansluten till Uppsök Södertörns Högskola DiVA Ansluten till Uppsök SLU Eprints Ansluten till Uppsök Stockholms Universitet DiVA Ansluten till Uppsök Umeå Universitet DiVA Ansluten till Uppsök Uppsala Universitet DiVA Ansluten till Uppsök Växjö Universitet DiVA Ansluten till Uppsök Musikhögskolan, Stockholm På gång Håller kontakt med projektet Kristianstad Högskola Eprints Ansluten till Uppsök LIBRIS tar driftansvar för Uppsök KB-Libris har sedan projektets planeringsfas visat intresse för att driva en nationell söktjänst för examensarbeten och är sedan projektstart deltagare inom delprojekt 3. Syftet med detta var att kunna medverka och ta del av arbetet med söktjänsten inför ett övertagande av drift av tjänsten efter projekttidens slut (hösten 2005). Strax efter projektstarten erbjöd sig KB-Libris att ta ansvar för stora delar av utvecklingen redan under projekttiden, för att på så vis lättare kunna driva tjänsten framgent. KB-Libris har i överföringen kommit att ansvara för det tekniska utvecklings- och driftsarbetet inom DP3, d.v.s. mjukvaror för datahöstning, databasen, fulltextindexering och användargränssnitt, samt hårdvara för server och annat material. Övriga projektdeltagare i gruppen har ansvarat för att det blivit strömlinjeformade och standardiserade lösningar för metadata och setstruktur, informationsspridning, funktionalitet, användbarhet m.m och fungerat såväl som arbetande inom projektet och som bollplank åt KB-Libris i deras arbete. Sedan november 2004 finns Söktjänsten, som döpts till Uppsök som en specialdatabas inom LIBRIS webbsöks ramverk (1). Detta faktum har underlättat marknadsföringen av tjänsten,såväl gentemot andra högskolor som internt inom de redan engagerade universiteten. 3.1 Revision av metadatamodell och dess setstruktur Som stöd för harmoniseringen av de olika lärosätenas beskrivningsmodeller arbetades en gemensam metadatamodell fram som grund för förbättrade sök- och presentations-möjligheter inom söktjänsten. Metadatamodellen för den nationella söktjänsten för studentuppsatser och examensarbeten från svenska universitet och högskolor skapades 2002 för den prototyp av söktjänsten som sattes upp inom BIBSAM-stödda projektet Samordning av söktjänster och metadatarepositorier för examensarbeten med publikationer från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Blekinge Tekniska Högskola samt SLU. De lärosäten som ville ansluta till tjänsten behövde i princip enbart uppfylla tre enkla villkor: 1. kunna leverera medatada enligt OAI-PMH protokollet. 2. Ha uppsatserna tilligängliga i fulltext som pdf-filer. 3. vara kompatibla med söktjänstens metadatamodell. Inom DP3 har denna metadatamodell omarbetats så att den kan användas och förstås enklare av personer utanför projektet och i större skala. Den färdiga modellen publicerades i mars 2004 på webbplatsen (2), efter omarbetning inom arbetsgruppen, input från övriga projektet samt från externa personer, av vilka t.ex. KB:s Stina Degerstedt kan nämnas. Vokabulären för uppsatstyper har diskuterats flitigt och det har visat sig svårt att hitta en enhetlig lösning i frågan. Därför togs i juni 2004 beslut inom delprojektet att tillsätta 2

3 en arbetsgrupp som såg över hur uppsatstyperna rubricerades och presenterades i slutanvändargränssnittet. Gruppen arbetade under hösten Vi har använt Dublin Core formatet som grund för interoperabilitet i metadata modellen för uppsök. Följande element är obligatoriska: dc:title, dc:identifier, dc:publisher, dc:type, dc:date, dc:language, dc:creator. Förutom de obligatoriska elementen är det möjligt att använda uppsatsernas sammanfattningar i elementet dc:description. Okontrollerade nyckelord kan också läggas där samt i elementet dc:subject. Semantiska regler för varje fält ingår i metadatamodellen, som även inkluderar särskild vokabulär för elementet dc:type, som beskriver de olika typerna av uppsatser. För att anpassa oss till olika svenska utbildningar delade vi upp uppsatserna i fem nivåer: A=paper/studentarbete som högskolan publicerar elektroniskt, skrivna inom studentens första termin inom ett ämne, d.v.s. A-nivå eller 1-20 poängsnivån. B=paper/studentarbete skriven inom studentens andra termin av ämnesfördjupning, d.v.s på B-nivå eller poängsnivån. C=uppsats/examensarbete utfört under tredje terminen, poängsnivån. Arbetet kan i många fall vara en kandidatuppsats. D=uppsats/examensarbete utför under fjärde terminens ämnesfördjupning, d.v.s. på poängsnivån. Kan i många fall vara en magisteruppsats. Y=Examensarbete/uppsats som leder till en yrkesexamnen. Problemet med att använda examenstyp i dc:type är att Dublin Core inte medger plats för examensinformationen. The Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) (3) har I sin metada standard lagt till elementet thesis.degree och där definierat examensnivån. FAIR programmet i Storbritannien har i sin metadata modell lagt till i dc:type information som innehåller examens nivå (Diploma, Masters, Doctoral, Postdoctoral ETS) och namn (MPhil, PhD). Det finns alltså anledning att i framtiden, vid en ev. omarbetning av Uppsöks metadata modell, ta en närmare titt på dessa metadata modeller för ETDs (Electronic Theses and Dissertations). Vi la ner en hel del tid på att diskutera en gemensam klassificering av ovan nämnda examens typer men i slutändan beslöt vi att följa rekommendationerna från DARE projektet (4) och valde en pragmatisk lösning med enkel Dublin Core och lämnade mer utarbetade metadata modeller åt framtida behov som till exempel anpassningen av examina och examinationspoäng till Bologna processen och ECTS (European Credit Transfer System). Eftersom de lokala databaserna använder olika klassifikations system beslöt vi att inte försöka implementera ett gemensamt klassifikationssystem. Vi inkluderade därför i vår metadatamodell en enkel, obligatorisk OAI-set struktur, uppdelad i 8 ämnen (sets) för att medge basal ämnesbaserad sökning i Uppsök, men också för att tillåta selektiv skördning av poster av andra service providers än LIBRIS. Ämnesuppdelningen är: Humaniora/Teologi; Samhälle/Juridik; Bio-/Geovetenskap; Fysik/Kemi/Matematik; Konstnärligt arbete; Teknik; Medicin; Lantbruk/Veterinärmedicin/Skogl.vetenskap. 3.2 Översyn av Lotus Notes implementation Översyn och justering av BTH:s script som levererar OAI-poster från Lotus Notes har utförts kring årsskifter 2003/2004 med det resultat att Lotus Notes kan levererera OAI-poster till söktjänsten enligt specifikation. 3.3 Hjälp- och kringtexter till söktjänsten Textutformningen har koordinerats av SLU i samarbete med övriga grupper, i samband med att söktjänsten lanserades under hösten Användargränssnitt/användbarhet. Under januari och februari 2005 genomfördes en användarstudie där vi på datorskärmen spelade in användares reaktioner på de uppgifter som de ställs inför (5). Försökspersonen sattes framför en dator och uppmanades på egen hand navigera gränssnittet utifrån ett batteri med uppgifter. Mellan uppgifterna intervjuades personen. En blankett med standardfrågor om bakgrund, yrke etc. fylldes i av varje användare efter färdig inspelning. 10 personer genomförde undersökningen: 5 kvinnor och 5 män. 9 av dessa personer var 9 högskolestuderande 1 var universitetslektor. Frågorna och uppgifterna var konstruerade för att ge oss ledtrådar om främst följande frågeställningar: Hur pass lättnavigerat är gränssnittet? Hur fungerar fältet uppsatstyp? Finns det någon nytta med att i detalj kunna välja lärosäte/inst. Eller är det bara förvirrande? 3

4 Finns de val- och de kombinationer av fält som kan tänkas efterfrågas? Innehåller systemet attraktiv information? För att få ett svar på dessa frågor har försökspersonerna ställas inför ett antal uppgifter: 1. Att hitta en specifik uppsats som man enbart vet titeln på (Fråga 3) 2. Att hitta en uppsats av en viss författare (Fråga 2) 3. Att hitta uppsatser inom ett visst begränsat ämnesområde (Fråga 4) 4. Att hitta uppsatser från ett visst lärosäte(org. Nivå) i ett visst ämne (Fråga 1) 5. Att hitta uppsatser av en viss typ i ett visst ämne (Fråga 5) 6. Att hitta fram till ett fulltextdokument (Fråga 2) 7. Att göra en egen sökning efter något som intresserar försökspersonen själv (Fråga 6) Samtliga av intervjufrågorna och svaren samt beskrivning av skärmnavigering har transkriberats efter varje undersökning och utsnitt av dessa följer nedan i sammanställd form med slutsatser. Svarsformuläret sammanställs även det och finns som bilaga. Sammanställningen avslutas med ett försök att svara på de frågeställningar som angivits ovan. Efter en användarundersökning av uppsökstjänstens gränssnitt där 10 personer deltagit har projektgruppen stärkts i sin uppfattning att Uppsök erbjuder bra information på ett lättillgängligt sätt för studenter på högskolor och universitet i Sverige. Generellt fick söktjänsten mycket gott betyg av försökspersonerna. Dock föreslår projektgruppen i delprojekt 3 vissa förbättringsåtgärder. De viktigaste av dessa är: Stycka upp lärosätesfältet i två val som börjar med själva lärosätet och sedan kan man gå vidare till just det lärosätets institutioner. Om detta inte är tekniskt möjligt ange endast lärosäte i rullisten. Ett alternativ kan vara att sätta färg bakom lärosätet i listan, så att det är lättare att se när ett nytt lärosäte kommer. Länkarna Sök, websök och sökformulär ligger alltför nära varandra och förvirrar användarna. Många använde Sök för att komma tillbaka till sökformuläret och hamnade då på Libris söksida och var i samtliga fall tvungna att ta hjälp av Testledaren för att komma rätt igen. Här behövs ett nytt formgivningstänk för här blir ständigt fel! Om inte sidan kan formges annorlunda bör man i varje fall döpa om länken sökformulär till Ny sökning. Knappen Rensa kan ev. göras eller placeras tydligare. Ledtexterna till sökfälten bör tydliggöras. Idag förstår ingen att dessa är länkade till utmärkta hjälptexter. Ingen försöksperson uppmärksammade detta. Klicka här för mer info skulle kunna vara en text som visas när pekaren förs över länken. Tydliga hjälptexter på plats i så stor utsträckning som möjligt förordas. Nyckelordsfältet bör tas bort. Det råder fullständig anarki bland användarna om vad fältet har för användning och innebörd. Dessutom finns det ingen kontrollerad vokabulär för nyckelorden, vilket gör kvaliteten ojämn. Dessa poster hittas ju lika gärna via en sökning på Sök i alla fält. Länken till det korta presentationsformatet har ingen i undersökningen hittat till själva. Ska detta behållas borde länken göras tydligare. Ev. läggas en nivå upp. Det råder uppenbarligen stor förvirring både bland administratörer och användare av uppsökstjänsten om klassificeringen av uppsatstyper. Den rimliga slutsatsen av detta är att i möjligaste mån förklara kriterierna som gäller i uppsök vad gäller uppsatstyper. Denna hjälptext finns men borde tydliggöras. Ev. läggas ut på sökskärmen. 3.5 Marknadsföring och informationsspridning Vi upplever att medvetenheten om DP3:s arbete nu är relativt stor runt om i landet. Arbetet med marknaddsföring har främst inneburit personliga möten, e-postkorrespondens via mailinglistor och presentationer på interna eller öppna möten /seminarier. En tävling kring namngivning av uppsatstjänsten gjordes hösten Vinnande bidraget (Uppsök) belönades med specialtryckta t-shirts. Inför öppnandet av Uppsök-tjänsten i november 2004 skickades pressmeddeleande till bl. a TT; tjänsten anmäldes till sökmotorere som Google, Scirius mfl; utskick till samtliga lärosäten via med länkadress till den nya tjänsten. Uppsök blev mottagen med öppna armar av tjänsten Uppsatser.se som drivs av studenter vid Stockholms universitet och som försöker skapa en mötesplats kring uppsatser och uppsatskrivande. På Uppsatser.se har man med Libris goda minne 4

5 skapat en snabb-sök funktion där besökaren kan söka bland Uppsöks uppsatser. Tyvärr kan man få intrycket att söktjänsten drivs av Uppsatser.se och inte Libris eftersom denna information inte framgår tydligt. Uppsatser. Se har dock tillfört två intressanta inslag i sin uppsöks-klon, nämligen 10 mest visade uppsatser och 30 senaste sökningar. I projektgruppen togs också ett beslut att försöka få ett paper accepterat om tilkomsten av Uppsök till konferensen 9th ICCC International Conference onelectronic Publishing i Leuven Belgien, sommaren Detta paper accepterades i början av 2005 och presenterades på konferensen den 9 juni 2005 (6). 4. DP4 4.1 Webbplatsen SVEPs Webbplats öppnades för inmatning av innehåll i november /december Sedan dess har innehåll tillförts kontinuerligt. För webbplatsen har domänen / svep- projekt.se köpts och registrerats hos företaget Speednames för en tvåårsperiod. Under hela projekttiden har material som producerats i projektet och som haft relevans för projektdeltagare och olika målgrupper gjorts tillgängligt på sidorna. En av de färskaste bidragen är guiden till sk. Static repositories, som tillfördes sommaren Informationen om static repositories tillkom som en tjänst för de högskolor som inte har resurser att satsa på publiceringsverktyg av typen Eprints eller DiVA utan föredrar enkla statiska överföringar av OAI-PMH kompatibel data som kan härbergeras av någon service providers (7). 4.2 Översikt över publiceringsverktyg Under perioden fram till maj 2004 arbetade projektdeltagarna intensivt med att beskriva publiceringsverktyg, bl.a. utifrån de frågor en svensk högskola kan ställa inför val av publiceringsverktyg. Uppsala universitet har beskrivit DiVA, Göteborg och SLU har beskrivit Eprints, Linköping Dspace, BTH sin OAI-kompatibla Lotus Notes, samt Lund CDSWare. Förarbetet med att ställa upp översikten har gjorts av i första hand Blekinge Tekniska Högskola, medan den slutliga samordningen inför färdigställandet har gjorts bl.a. av Lunds Universitet. Översikten publicerades på webbplatsen i sin första version maj Under hösten 2004 publicerades en reviderad version (8). Inspirerade av Open Societies utmärkta A Guide to Institutional Repository Software har målet varit att skapa en överblick över system som används och kan användas i Sverige och som kan hantera OAI-PMH. Programmen i översikten är med undantag av DiVA, gratis. Översikten ger en kort jämförande beskrivning av de olika systemens funktioner, tekniska specifikationer, installationskrav etc. och tillhandahåller också kontakt information samt användbara länkar för fördjupade studier. 4.3 Kontakt-/resurspersoner Som ett del i stödet från SVEP för de svenska högskolornas elektroniska publicering erbjuds inom DP4 medel, motsvarande kronor per högskola, att användas för att få en kontaktperson som ska finnas till hands i något bestämt led av arbetet kring lokal elektronisk publicering (medel administrerade av BIBSAM). 4 Olika kontaktpersoner har under projekttiden haft kontakt med ett tiotal högskolor för konsultationer varav flera utnyttjat möjligheten att använda :- för fördjupat stöd Per Åkerlund, SLU har haft kontakter med Högskolan i Kristianstad ang. Eprints-stöd. I skrivande stund är Per också engagerad av Musikhögskolan i Stockholm i deras val av publiceringsplattform. Peter Hansson m.fl. på Uppsala Universitet har haft kontakter med Linköpings och Växjö Universitet ang. DiVA-stöd. Eva Müller, UU har haft kontakt med KTH ang DiVA-stöd liksom med Mälardalens högskola. Jörgen Eriksson, Lunds Universitet har haft kontakt med Mälardalens Högskola ang. Kravspecifikation. 5. DP5 Delprojektet har under projekttiden genomfört fyra workshops /seminarier för att lyfta upp aktuella frågor av framförallt praktisk karaktär inom e-publiceringsområdet, samt för att kunna föra ut och 5

6 diskutera resultat från övriga delprojekt. Vid samtliga seminarietillfällen har vi mottagit positivt gensvar kring upplägg och genomförande. Alla seminarier /workshopar har varit fullbokade eller näst intill. 5.1 Workshop Göteborg 4 mars 2004 på Handelshögskolan, Göteborg. Workshopen var fullsatt, och bland de anmälda fanns 19 av landets universitet och högskolor representerade. Workshopen inleddes med presentationer och diskussion kring olika publiceringsplattformar. Workshopen syftade till att ge inblick och förståelse kring användning av och syfte med de olika verktygen. Erfarna användare och utvecklare presenterade tre verktyg, DiVA, EPrints och DSpace. Under andra halvan av dagen hölls diskussioner i mindre grupp kring olika aspekter i ett sådant arbete. Presentationer: Inledning. Välkommen. Jessica Lindholm, Lunds universitets bibliotek. DiVA. Presentation kring användning och erfarenheter av DiVA. Peter Hansson, Uppsala Universitetsbiblioteks enhet för digital publicering. Eprints. Presentation kring användning och erfarenheter av open source programvaran EPrints. Aina Svensson, Sveriges Lantbruksuniversitet. DSpace. Presentation kring erfarenheter och användning av DSpace vid University of Glasgow, Skottland, samt om arbetet med JISC-finansierade Open Arcives-projektet DAEDALUS-projektet som ligger inom ramen för Storbritanniens FAIR-projekt. William Nixon, University of Glasgow, Skottland. Modererade gruppsamtal i tre mindre grupper, a) Teknisk session. Implementering av EPrints utifrån erfarenheter med Göteborg Handelshögskolans elektroniska publiceringscenter (EPC). Diskussion utifrån en inledande presentation av moderator Jonas Öberg, Institutionen för Informatik vid Göteborgs universitet, återrapportering av Carin Björklund. b) Allmänna implementeringsfrågor /Vad ska det tjäna till? Vi ställer frågan och försöker komma fram till vilka syften ett publiceringssystem (examensarbeten /vetenskapliga dokument) ska tjäna och hur man kan förbereda sig för ett gott resultat. Moderator Peter Linde, Blekinge Tekniska Högskola. c) Den organisatoriska implementationen av ett publiceringssystem. Diskussion utifrån inledande presentation av moderator Eva Müller, Uppsala universitetsbiblioteks enhet för digital publicering, återrapportering av Mats Lindqvist. Återrapportering från grupperna samt avslutande diskussion 5.2 Workshop Uppsala 3 juni 2004 på SLU biblioteket, Uppsala, samlade SVEP:s andra seminarium ett sjuttiotal deltagare från 27 olika organisationer, mestadels från bibliotek vid landets högskolor och universitet men också från grannlandet Norge. Dagens presentationer gav inblick i den nu pågående utvecklingen och arbetet kring publiceringsdatabaser för analys, publiceringsverktyg åt våra lokala e- publiceringstjänster och pågående arbete med söktjänsten för svenska examensarbeten och studentuppsatser och med uppställande av beskrivningsmodeller för olika typer av publikationer och syften. Presentationer: Publiceringsdatabaser: Bibliografisk databas vid Uppsala universitet. Stefan Andersson, Uppsala universitetsbibliotek och Leif Eriksson, Uppsala universitet, Universitetens bibliografiska databaser ur ett nationellt perspektiv. Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket Examensarbeten: Arkiv Ex:s väg till LIBRIS. Jessica Lindholm, Lunds universitets bibliotek, Arkiv Ex: En söktjänst för uppsatser och examensarbeten. Kristin Olofsson, KB-LIBRIS. Översikt över publiceringsverktyg: SVEPs guide till Publiceringsverktyg. Peter Linde, Biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola. Kommentarer och erfarenheter av publiceringsverktygen DiVA, CDSWare, EPrints, DSpace och Lotus Notes. Om egenutveckling av system för elektronisk publicering. Erfarenheter från Lunds Universitets Bibliotek. Jessica Lindholm och Sigfrid Lundberg, Lunds universitets bibliotek. 5.3 Workshop Umeå Tredje workshopen ägde rum 14 oktober 2004 på SLU i Umeå. Uppsök-tjänsten presenterades och diskuterades utifrån aspekter av vad ökad synlighet för studentuppsatser kan innebära. På seminariet talades också om erfarenheter kring användning av olika publiceringssystem i drift - EPrints, DiVA och DSpace. Ett fyrtiotal deltagare från svenska lärosäten fick ta del av följande program: FM: SVEP-projektet (Jan Hagerlid) Uppsök-Söktjänsten för examensarbeten och studentuppsatser : (Jessica Lindholm, Kristin Olofsson. 6

7 Elektronisk publicering och Rädslan för fusk, inledning (Peter Linde), Företaget Urkund - hur fungerar det och stoppar det fusket? (Johan Nilsson, Urkund, Umeå; Urkund - användarerfarenheter (Lennart Wikander, universitetslektor, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet EM: Erfarenheter av olika publiceringsverktyg : förankring, organisation, finansiering, teknik och praktik. DSpace & BORA (Ole Gunnar Evensen, Universitetet i Bergen), DiVA (Mats Almqvist, Umeå universitetsbibliotek). Likt och olikt i två EPrints-arkiv (Aina Svensson, SLU Ultunabiblioteket). 5.4 Seminarium Lund SVEP-projektets fjärde seminarium ägde rum April 2005 på Ideon i Lund och ingick i en större internationell workshop, samarrangerad med DELOS och ScieCom. Fler än 90 deltagare från 10 länder bjöds på ett brett program, med bland annat presentationer av implementering av en akademisk sökmotor, metoder för långtidsbevarande, e-publiceringspolicies och hur vi kan motivera forskare att egenarkivera. Här gavs rikliga möjligheter att ta del av och dela med sig av erfarenheter av vetenskaplig elektronisk publicering från flera europeiska länder. Sista dagens eftermiddag anordnades en session på svenska där SVEP-projektets resultat presenterades. Tonvikten låg på delprojekt 1 och Övriga presentationer I anslutning till den andra nordiska konferensen kring vetenskaplig kommunikation, Nordic Conference on Scholarly Communication, i Lund, inbjöd SVEP till ett nätverksmöte med nordiska kollegor. Mötet syftade till att skapa ett kontaktnät för idéutbyte m.m. som också skulle kunna leda till ett närmare samarbete. Följande presentationer av projektet /delprojekten har gjorts utöver de som gjorts inom seminarieserien i delprojekt 5: TGV-gruppens seminarium om elektronisk publicering, KTHB (Staffan Parnell) Den svenska högskolans elektroniska publicering. SVEP seminarium, Kungliga Biblioteket (Jessica Lindholm) Bibliotekschefskonferensen CK-04, Sollentuna (Jessica Lindholm) th ICCC International Conference on Electronic Publishing held in Katholieke Universiteit Leuven, Belgium. Presentation av paper skrivit av Peter Linde, Carin Björklund, Aina Svensson. Därutöver har ett flertal presentationer gjorts lokalt vid deltagarnas högskolor, samt inom ramen för delprojekt 5. Slutsatser Projektet har visat att det finns ett stort behov av information och stöd för utvecklingen av fungerande modeller, standarder och plattformar för elektronisk publicering av student- och forskningsdokument vid de svenska högskolorna och universiteten. Många lärosäten står nu inför svåra och dyrbara val när det gäller elektronisk publicering och det har inte minst märkts inom delprojekten 4 och 5 att allt stöd och all information tas emot med stor tacksamhet. SVEPs websidor och seminarier har varit välbesökta. Vad gäller delprojekt 3 har vi praktiskt visat att det är relativt enkelt att få till stånd en fungerande tjänst baserad på OAI-PMH. Uppsök har efter snart ett år över tusen användare varje dag och det visar på att projektet genomförts vid rätt plats och rätt tid och med rätt innehåll. Valet av en enkel metadata modell, en heterogen men ändå väl sammansvetsad projektgrupp med stort praktisk erfarenhet samt färdigutvecklade mjukvaror och standarder bidrog starkt till att Uppsöktjänsten blev en succé. Seminarierna fungerade inte enbart som informationsspridning om Uppsök och hur att hantera öppna vetenskapliga arkiv, utan gav även projektet fart genom att inspirera lärosäten att aktivt delta i projektet med idéer och innehåll i Uppsökstjänsten. Projektet är nu avslutet men arbetet ute på de svenska lärosätena med att skapa och hantera öppna elektroniska arkiv för sina studenter och forskare fortgår. Uppsök har nu tack vare LIBRIS en stabil och långsiktig ägare men vem stödjer, samordnar och uppmuntrar biblioteken och forskarna i ovanstående frågor fortsättningsvis? Behovet finns definitivt! Peter Linde BTH Jessica Lindholm (projektledare tom mars 2005) - DTV Carin Björklund Handelshögskolan Gbg 7

8 Kristin Olofsson - LIBRIS Peter Berkesand LiU Tomas Lundén LU Aina Svensson SLU Peter Hansson UU Referenser 1. Uppsök Examensarbeten och uppsatser I fulltext. ( ) 2. Metadata model for Uppsök: ( ) 3. ETD-MS: an Interoperability Metadata Standard for Electronic Theses and Dissertations -- version 1.00, revision 2 ( ) 4. Van der Kuil, Annemiek & Feijen, Martin (2004). The Dawning of the Dutch Network of Digital Academic REpositories (DARE): A Shared Experience. Ariadne, Issue 41, October, ( ) 5. Linde, Peter. Sammanfattning - Användarundersökning av Uppsöktjänsten. SVEP project homepage: URL (interna sidorna). 6. Linde Peter, Björklund Carin, Svensson Aina. Putting a National Portal for Undergraduate Theses into Production. In 9 th ICCC International Conference on Electronic Publishing held in Katholieke Universiteit Leuven 8-10 june Edited by Milena Dobreva and Jan Engelen. Published by Peeters Publishing, Leuven Also available at URL or ( ) 7. Sveps hemsida static repository guide. ( ) 8. SVEPs hemsida Översikt. ( ) 8

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument Stefan Andersson Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering http://publications.uu.se SVEP Svenska högskolans elektroniska publicering Projektet syftar till att främja en mer samordnad

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2013-11-14) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

Open access och nya publiceringsvägar

Open access och nya publiceringsvägar Open access och nya publiceringsvägar Publicera och bli räknad med! Högskolan i Gävle 9 maj 2012 Aina Svensson OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Vad är open access?

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2014-02-06) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Projektrapport En gemensam portal för akademisk fulltextpublicering vid svenska universitet och högskolor. Akademisk Forskning online

Projektrapport En gemensam portal för akademisk fulltextpublicering vid svenska universitet och högskolor. Akademisk Forskning online Projektrapport En gemensam portal för akademisk fulltextpublicering vid svenska universitet och högskolor Akademisk Forskning online Eva Müller med flera Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Tomas Lundén & Peter Sjögårde Göteborgs universitetsbibliotek & KTH Biblioteket Mötesplats Open Access Linnéuniversitetet, Växjö 1-2

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar

Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar 2007-11-28 JH Möte med styrgruppen för OpenAccess.se den 27 november 2007 Minnesanteckningar Närvarande: Lars Björnshauge, Ulf Göranson, Jan Hagerlid (sekr), Gunnar Lager, Kjell Nilsson, Agneta Olsson,

Läs mer

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här:

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här: Gör så här: 1. Logga in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med ditt Net ID (studentkonto). 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Du kan alltid spara

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06

Örebro universitet. Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA. Studentmanual. Reviderad 2012-02-06 1 2012 Elektronisk arkivering/publicering av självständiga arbeten (examensarbeten) i DiVA Studentmanual Örebro universitet Reviderad 2012-02-06 Jeanette Ekman 1 När Ditt/Ert självständiga arbete/examensarbete

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL)

EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL) EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL) Kortfattad sammanfattning av EDLocal Under tre års projekttid siktar EDLocal

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

ALI Arkiv för lokala inläsningar

ALI Arkiv för lokala inläsningar ALI Arkiv för lokala inläsningar http://ali.lu.lu.se Slutrapport september 2007 Inledning Projektet Arkiv för lokala inläsningar, ALI, har löpt från och med april 2006 till och med september 2007. Målsättningen

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

En fallstudie i fallgropar

En fallstudie i fallgropar En fallstudie i fallgropar Om konsten att skapa bättre projekt Jessica Lindholm Kungl. biblioteket 16 juni 2010 Innehåll Bakgrund Externt projekt Internt projekt Erfarenheter om mig OER i öppna arkiv Forskarnavet

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats istället för att registrera

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 Innehåll Vad är DiVA?... 2 Registrera publikationer i DiVA... 2 Tänk på att... 2 Manuell registrering i DiVA... 2 Gör så här... 2 Steg 1. Välj

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Anders Ardö Elektro- och informationsteknik Lunds Universitet Box 118, 221 00 Lund June 18, 2009 1 Inledning Digitala bibliotek

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering Registrera och publicera i DiVA manuell registrering För att registrera en publikation manuellt gör så här 1. Sök i DiVA http://oru.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET PRESENTATION FÖR KONTAKTPERSONER DISPOSITION Nätverk och kontaktpersoner Historik och bakgrund Rekvisit för e-pliktigt material Gruppdiskussion Hur gör man med e-plikt

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Lärarutbildningskonventet

Lärarutbildningskonventet Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Park Inn Stockolm Arlanda, Kastrup Datum: 2006-11-29 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist, ordf Mariana

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Linköping University Electronic Press Håkan Andersson Linköpings universitetsbibliotek Liu E-press och Diva LiU E-press OA förlag inom Linköping universitet

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Matsedel v 23 Må: Lovdag Ti: Tonfisksallad, sås, ris On: Kökets special To: Korv m bröd Fr: Lovdag Kalendariet Måndag 6/6 Nationaldag, ledig dag. Torsdag 9/6

Läs mer

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Rapport från IDAS Helen Peterson Institutionen för Tema, Linköpings universitet Helen.Peterson@liu.se

Läs mer

Front 2014 ett taktfast projekt

Front 2014 ett taktfast projekt Front 2014 ett taktfast projekt [242] Ett projekt för att formulera en strategi för hur vi vill att vår informationsförsörjning och systeminfrastruktur ska fungera 2014 2015. [Daniel Forsman] [Whitecode]

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Lärarutbildningskonventet. Protokoll

Lärarutbildningskonventet. Protokoll Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Hotell Arlandia, Cassiopeja Datum: 2006-09-27 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist. ordförande, Mariana

Läs mer

Den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet

Den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet YTTRANDE 1(5) 2004-03-16 02-676-2003 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på promemorian Den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet 1. Sammanfattning KB menar att promemorian utgår

Läs mer

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se

Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du. Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Hitta en artikel som använt samma teoretiker i samma sammanhang som du Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Stora Tänkare i tillämpad form Alla ämnen har sina Stora Tänkare, men inom vissa är

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0

Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0 Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning En medieinventering är ett steg i att ta fram en lokal klimateffektprofil. Här gör man en genomgång av lokaltidningarna och letar

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan Universitetsledningens kansli Anders Granberg 031/ 786 1038 PROJEKTREDOVISNING 1 / 6 2011-03-28 dnr B9 4220/09 Rektor Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel

Läs mer

Anseendeindex lärosäten 2015 TNS

Anseendeindex lärosäten 2015 TNS Anseendeindex lärosäten 2015 Bakgrund och metod Medborgarnas förtroende för svenska lärosäten är över tid viktigt för lärosätenas attraktivitet och trovärdighet. Det blir lättare att rekrytera personal

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering MAH/ Bibliotek och IT 1(6) IT-ledningsgruppen 2012-06-26 Version 1.0 PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Bibliotek och IT 205 06 Malmö

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation

Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation med särskild hänsyn till Resource Description and Access (RDA) 19 maj 2014 1.Inledning Arbetsgruppen för resursbeskrivning och åtkomst (RÅ) har

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Gemensam mediaserver för UR:s programmaterial. 2007-01-08 Creative Media Lab 1

Gemensam mediaserver för UR:s programmaterial. 2007-01-08 Creative Media Lab 1 Gemensam mediaserver för UR:s programmaterial 1 1. Avtal UR Copyswede 2. Universitet och högskolor kan se TV- och radioprogram via slutet nätverk, säkerhet via proxy 3. Samverkansmodell 4. Finansieringsmodell

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION 1 (7) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE SOLUTION DESCRIPTION SOLUTION DESCRIPTION 2 (7) INNEHÅLL 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. BESKRIVNING AV DOCUMENT MANAGER... 3 2.1 Produkter... 4 2.1.1

Läs mer

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Denna konferens arrangerades av Världsbiblioteket som ett led i dess arbete för en mer öppen och solidarisk syn på elektronisk och digital publicering. Föreläsningarna

Läs mer

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Dag Hammarskjöldbiblioteket Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-02-13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket. Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Med koppling till EmiWeb

Med koppling till EmiWeb Datavetenskap Opponent(er): Jonas Brolin Mikael Hedegren Respondent(er): David Jonsson Fredrik Larsson Webbaserad släktträdsmodul Med koppling till EmiWeb Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer