Förbundsstyrelsesammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20"

Transkript

1 PROTOKOLL Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken om Sveroks verksamheter Beslut tagna per capsulam 44 Sverox 45 Informatören 46 Adjungering Beslutsunderlag 47 Sverox 48 Operation Frispel 49 Styrdokument för Internetsatsning: FS behov och projekt för Styrdokument för Internetsatsning: relationen mellan FS och SiT 51 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 52 Ratificering av antagna föreningar Övriga frågor 53 Kortspelsbroschyrer 54 Föreningsförsäkring 55 Attestor för valberedningen 56 Arrangörssamverkan 57 Signaler till/från/i Sverok Ordet fritt 58 Inbjudan från 21st Century Bilagor Arbetssätt Styrelsearbetet är uppdelat i olika ansvarsområden där olika ledamöter är ansvariga. En ansvarslista finns i slutet av protokolldelen av protokollet. Ansvarig ledamot har befogenhet att ta större beslut inom sitt eget område. Detta för att ägna styrelsemötena åt viktigare frågor samt att bättre kunna hinna med allt som ska tas upp på mötena. I fortsättningen kommer det att krävas utförliga rapporter om vad som händer inom respektive arbetsområde för att styrelsen ska kunna fortsätta med detta arbetssätt. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

2 PROTOKOLL Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Plats och tid Konsert och Kongress, Linköping, Tjänstgörande: Övriga deltagare: Andreas Nyström, mötesordförande Petra Malmgren, mötessekreterare Magnus Alm Fredrik Bonander 47 Björn Flintberg Moa Hartman 47 Peter Johnels Hanna Jonsson Björn von Knorring Jon Nilsson Staffan Ericsson, Sveroks IT-grupp Christer Pettersson, kanslichef rikskansliet Dan Sivnert, valberedningens ordförande Anna Westerling, Sverok Svealand Paragrafer Underskrifter Andreas Nyström, mötesordförande Petra Malmgren, mötessekreterare Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL FS RAPPORTER Christer Pettersson rapporterar angående ekonomin. Fredrik Bonander rapporterar angående kommentarer till rapport angående ekonomin. Hanna Jonsson rapporterar angående ordförandens arbete Petra Malmgren rapporterar angående distriktsarbetet. Björn von Knorring rapporterar angående Sverox. Björn von Knorring rapporterar angående boken om Sveroks verksamheter. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) Rapport angående ekonomin, rapport angående kommentarer till rapport angående ekonomin, rapport angående ordförandes arbete, rapport angående distriktsarbetet, rapport angående Sverox, rapport boken om Sveroks verksamheter och rapport från Sverok Södra Kulturdistriktet biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL FS SVEROX För att kunna göra en ny upphandling av förbundstidningen Sverox behövdes specifikationer om vad förbundet ville ha för sorts tidning. Förbundsstyrelsen beslutade per capsulam att 1) fastslå de i bilagorna fastställda kriterierna, 2) Sverok distribuerar specifikationerna i så stor utsträckning som möjligt 3) framsidan ska prydas av endera ett fotografi eller en målad/ritad bild. Handlingar i ärendet: Beslut per capsulam angående Sverox Beslutsunderlag om Sverox och samdistribution Sveroks specifikation på förbundstidningen Sverox Missiv Brev till tidningsproducenter BESLUT Styrelsen beslutar att 1) protokollföra ovan tagna beslut. 2) beslut per capsulam angående Sverox, beslutsunderlag om Sverox och samdistribution, Sveroks specifikation på förbundstidningen Sverox, Missiv och Brev till tidningsproducenter biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL FS INFORMATÖREN Förbundets anställde informatör slutade sin anställning den sista april En av informatörens uppgifter var att genomföra och sammanställa en rapport om Sveroks informationskanaler och informationsbehov. Rapporten blev inte klar i tid. Förbundsstyrelsen beslutade per capsulam att 1) be informatören färdigställa informationsrapporten på sin fritid. Handlingar i ärendet: Beslut per capsulam angående Informatören Informatören BESLUT Styrelsen beslutar att 1) protokollföra ovan tagna beslut. 2) Beslut per capsulam angående informatören och Informatören biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL FS ADJUNGERING Med anledning av att många frågor som rör SiT kommer att behandlas på mötet föreslogs att Staffan Ericsson från SiT skulle adjungeras till förbundsstyrelsens sammanträde den 20 maj Förbundsstyrelsen beslutade per capsulam att 1) med yttrande- och förslagsrätt till nästa styrelsesammanträdet den 20 maj adjungera Staffan Ericsson, 2) Staffan Ericsson får sina resekostnader för detta betalda. Handlingar i ärendet: Beslut per capsulam angående adjungering Beslutsunderlag angående adjungering BESLUT Styrelsen beslutar att 1) protokollföra ovan tagna beslut. 2) beslutsunderlag angående adjungering och beslut per capsulam angående adjungering biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL FS SVEROX Sedan specifikationen för Sveroks nya förbundstidning skickats har anbud från fyra olika intressenter inkommit. Intresserna är Martin Brodén och Olle Sahlin, Daniel Roos och Maria Markenroth, Daniel Palm samt Rävarna, som består av Tove Gillbring, Anders Gillbring, Anders Blixt och Åke Rosenius. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående Sverox BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Rävarna producerar Sverox under kommande år.* 2) Björn von Knorring blir ansvarig för att förhandla fram ett kontrakt med Tove Gillbring. 3) målsättningen ska vara att nästa nummer av Sverox utkommer i början av augusti. 4) beslutsunderlag angående Sverox, budget för förbundstidning, Kommentarer till layouten i nya Sverox och Kostnadskalkyl biläggs protokollet * Beslutet togs under sluten votering. Resultatet blev 6 röster för Rävarna och 4 röster för Brodén/Sahlin. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL FS OPERATION FRISPEL Riksmötet uppdrog åt förbundsstyrelsen att initiera projektet Operation Frispel. Det syftar till att hjälpa distriktens föreningar att samarbeta och kommunicera mer med varandra. Detta kommer ske på distriktsnivå och då det är viktigt att distrikten är med och planerar projektet togs ämnet upp för diskussion på Inslaget, vilken resulterade i ett styrdokument. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående Operation Frispel Styrdokument för Operation Frispel BESLUT Styrelsen beslutar att 1) dokumentet Styrdokument för Operation Frispel antas som styrdokument för projektet Operation Frispel. 2) beslutsunderlag angående Operation Frispel och Styrdokument för Operation Frispel biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL FS INTERNETVERKSAMHET: FÖRBUNDSSTYRELSENS BEHOV OCH PROJEKT FÖR 2001 För att Sits arbete ska kunna sätta igång och underlättas måste ett styrdokument som fastställer vilka behov förbundsstyrelsen har av IT-tjänster samt vilka projekt som kommer drivas under året upprättas. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående Styrdokument för Internetverksamheten: FS behov och projekt för 2001 Styrdokument för förbundsstyrelsens behov av digitala tjänster, verksamhetsåret 2001 BESLUT Styrelsen beslutar att 1) godkänna dokumentet Förbundsstyrelsens behov av digitala tjänster, verkssamhetsåret 2001 i sin helhet. 2) beslutsunderlag angående Styrdokument för Internetsatsning: FS behov och projekt för 2001 och Styrdokument för förbundsstyrelsens behov av digitala tjänster, verksamhetsåret 2001 biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL FS INTERNETVERKSAMHET: RELATIONEN MELLAN FÖRBUNDSSTYRELSEN OCH SIT För att Sits arbete ska kunna sätta igång måste ett styrdokument för hur arbetsform och organisation ska se ut för Sit samt hur relationen ska se ut mellan förbundsstyrelsen och Sit upprättas. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående styrdokument för Internetsatsning: Relationen mellan FS och Sit Styrdokument för fastställande av relationen mellan FS och Sit BESLUT Styrelsen beslutar att 1) godkänna dokumentet Styrdokument för fastställande av relationen mellan FS och Sit. 2) beslutsunderlag angående styrdokument för Internetsatsning: Relationen mellan FS och Sit samt styrdokument för fastställande av relationen mellan FS och Sit biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL FS ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST Arbetande förbundsstyrelseledamöter förlorar i samband med förbundsstyrelsemöten och riksmötet pengar då de måste utebli från sitt arbete. För att man inte ska förlora på att engagera sig i Sverok kan ersättning för detta betalas ut. På förra mötet togs frågan om att betala ut ersättning för förlorad förvärvsinkomst till förbundsstyrelseledamöter upp, men bordlades till detta möte. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) ersättning för förlorad förvärvsinkomst inte skall ges till förbundsstyrelseledamöter. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL FS RATIFICERING AV ANTAGNA FÖRENINGAR Det är, som förut, många nya föreningar. Förutom dessa 33 antagna föreningar finns lika många på kö för att bli antagna. Styrelsen tyckte att föreningsnamnet Achtung 55 lät tveksamt och kollade upp namnet, men hittade inget som verkade konstigt. Handlingar i ärendet: Nyantagna föreningar BESLUT Styrelsen beslutar att 1) Styrelsen beslutar att ratificera antagningen av föreningarna F F ) Nyantagna föreningar biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL FS ÖVRIG FRÅGA KORTSPELSBROSCHYR Beslutet att trycka informationsbroschyren Vad är kortspel? togs trots att förbundsstyrelsen inte hade gjort en ordentlig genomläsning av broschyren. I efterhand har fel hittats som förbundsstyrelsen finner så allvarliga att informationsbroschyren kan behöva dras tillbaka. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) informationsbroschyren Vad är kortspel inte ska användas. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL FS ÖVRIG FRÅGA FÖRENINGSFÖRSÄKRING En förening är ganska oskyddad om något skulle hända. Samtidigt är försäkring ofta dyrt och få tänker på att försäkra sin förening. Sverok bör undersöka vad som kan göras för att hjälpa föreningarna. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) uppdra åt Jon Nilsson att undersöka möjligheterna att förbättra försäkringsskyddet för Sveroks medlemsföreningar och föreningsmedlemmar. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL FS ÖVRIG FRÅGA ATTESTOR FÖR VALBEREDNINGEN Dan Sivnert tycker att det är lämpligt att han, som valberedningens ordförande, är attestor för resultatenheten Valberedning, då det är valberedningen som bäst vet vad pengarna används till. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) uppdra åt organisationsutredningsgruppen att utreda möjligheten att rekommendera riksmötet att tillsätta valberedningen som ansvarig för en egen budget. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL FS ÖVRIG FRÅGA ARRANGÖRSSAMVERKAN I budgetarbetet inför riksmötet planerades en post för arrangörssamverkan. Denna hamnade under bidrag, men förbundsstyrelsen vill lyfta fram den som egen post. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) öppna en ny reultatenhet vid namn Arrangörssamverkan som tilldelas kronor ur Bidrag budgetposten och kronor ur budgetposten Internationellt. 2) Moa Hartman ska vara attestor för resultatenheten Arrangörssamverkan. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLL FS ÖVRIG FRÅGA SIGNALER TILL/FRÅN/I SVEROK Tidningen Signaler till/från/i Sverok innehållande förbundsmaterial har tidigare givits ut, på senare tid till förbundets alla föreningar för att täcka informationsbristen under förbundstidningen Sverox uppehåll. Detta har skötts av förbundets informatör. Nu har hans projektanställningstid gått ut och det bör beslutas vad som ska hända med tidningen i fortsättningen. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) sluta ge ut tidningen Signaler. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

18 PROTOKOLL FS Ordet fritt Inbjudan från 21st Century Rolf Larsson från 21st Century inbjuder förbundsstyrelsen att inviga föreningens nya möteslokal i Hässleholm den 13 juni. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

19 PROTOKOLL ANSVARSLISTA Mötesordförande Mötessekreterare Personalutvecklare Styrelsevård Ekonomi Distrikt Riksmötet IT Utbildnings- och kursansvarig Föreningskontakt Fitness 2001 Historiska världar Ideell Arena LSU Studiefrämjandet Studieförbund Operation Frispel Nationell spelvecka PR-satsning Vision Värdegrund Boken om Sverok Sverox Organisationsstruktur Arbetsbeskrivningar Grafisk profil/ikonisering Arrangörssamverkan Andreas Nyström Petra Malmgren Fredrik Bonander Andreas Nyström Fredrik Bonander Petra Malmgren, Magnus Alm Jon Nilsson, Andreas Nyström Björn Flintberg, Peter Johnels Marcin Kucharski Magnus Alm Fredrik Bonander Hanna Jonsson, Björn Flintberg, Moa Hartman Hanna Jonsson Peter Johnels, Michael Bjurshagen Petra Malmgren Hanna Jonsson Petra Malmgren, Hanna Jonsson Michael Bjurshagen, Jon Nilsson, Magnus Alm Marcin Kucharski, Björn Flintberg Hanna Jonsson, Fredrik Bonander Andreas Nyström Björn von Knorring, Magnus Alm Björn von Knorring, Fredrik Bonander, Peter Johnels Hanna Jonsson, Michael Bjurshagen, Jon Nilsson, Andreas Nyström Jon Nilsson, Marcin Kucharski, Fredrik Bonander Andreas Nyström, Marcin Kucharski, Moa Hartman Moa Hartman Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

20 Linköping, RAPPORT ANGÅENDE EKONOMIN, resultatenhet attestor budget 2001 arbetsbudget utfall Intäkter Statsbidrag 100 Chrisp kr kr Ränteintäkter 100 Chrisp kr kr Företagarstöd 100 Chrisp kr kr Summa intäkter kr kr Kostnader Bidrag Chrisp kr kr Organisation och administration Riksmöte 102 Jon Nilsson kr kr Styrelse med arbetsgrupper Arvoderingar 118 Fredrik Bonander kr kr Löpande kostnader 118 Hanna Jonsson kr kr Valberedning 119 Hanna Jonsson kr kr Kansli Personal 123 Fredrik Bonander kr kr Löpande kostnader 123 Chrisp kr kr kr Internet 106 Björn Flintberg kr kr Föreningsmedlemsskap 112 Hanna Jonsson kr kr Ekonomifunktioner 101 Fredrik Bonander kr kr Personalköp 121 Fredrik Bonander 0 kr kr Internationellt 105 Hanna Jonsson kr 0 kr Summa kr kr kr Organisationsutveckling Distrikt 103 Petra Malmgren kr kr Frispel 128 Petra Malmgren kr 0 kr Ekonomisk grundgaranti 103 Petra Malmgren kr 0 kr Summa kr kr Kommunikation och PR Information 108 Marcin Kucharski kr kr Tidning 104 Marcin Kucharski kr 0 kr Marknadsföring och PR 110 Marcin Kucharski kr kr Nationell spelvecka 129 Michael Bjurshagen kr 0 kr Summa kr kr Övrigt 115 Fredrik Bonander kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat Sverok kr kr kr Johan Averin Christer Pettersson kanslister

21 Linköping, KOMMENTARER TILL RAPPORT ANGÅENDE EKONOMIN Rapport Ränteintäkterna bör budgeteras om. Eftersom vi har placerat våra medel på annat konto med högre ränta så kan vi räkna med att räntan blir kronor för Utfallet på Styrelse med arbetsgrupper, undergrupp Arvoderingar är ganska högt. Detta beror på att det betalts dubbla ordförandelöner under början av perioden. Utfallet på Styrelse med arbetsgrupper, undergrupp Löpande kostnader är också ganska högt. Detta beror på att det betalts ett årskort på SJ till ordföranden samt att det första styrelsemötet blev förhållandevis dyrt. Utfallet på Kansli, undergrupp Löpande kostnader är vidare ganska högt. Detta beror på att två hyror betalts på samma gång samt att tillbehör till tryckmaskinen köpts in. Upplysningsvis kan det påpekas att avskrivningarna inte är inräknade i rapporten. I framtida rapporter kommer avskrivningarna att meddelas. När avskrivningarna införts på rapporten torde det bli lättare att få en helhetsbild av ekonomin. Slutligen kan jag påpeka att till exempel utfallet på Kommunikation och PR, undergrupp Marknadsföring och PR är kronor vilket är långt under budget på kronor. Styrelsen borde göra upp en plan för på vilka insatser och under vilken tidpunkt den budgetposten ska spenderas. Fredrik Bonander styrelseledamot

22 Uppsala, ORDFÖRANDES ARBETE Rapport Som alltid är våren en tid fylld av aktivitet, både inom Sverok-kretsar och utanför Sedan riksmötet i slutet av mars har det varit fullt upp, en ny och mycket aktiv styrelse har kommit igång, kansliet har återhämtat sig och jag har börjat arbeta upp rutiner för mitt eget arbete. I snitt går två till fyra timmar varje dag till att prata i telefon och läsa och svara e-post. Det är alltifrån styrelselistan och medlemmar som undrar över saker till företag eller organisationer som vill starta mer eller mindre suspekta samarbeten. Jag har även varit i kontakt med Leif Linde på ungdomsstyrelsen för att dra ihop ett möte med honom och de personer som Sverok kommer i kontakt med hos dem. Styrelsearbetet Under förra mötet lade vi grunderna till den mötesordning vi kommer att följa under resten av året. Jag har gått igenom dokumentet och gjort en del småjusteringar och förbättringar och tänkt att lägga upp det på hemsidan. Vår första visionshelg skall hållas någon gång i sommar (se särskilt BU) och jag har undersökt lämpliga ställen att vara på samt börjat lägga upp en mer detaljerad plan för hur visionsarbetet skall läggas upp. Tagit fram och putsat upp det gamla praxisdokumentet för att det skall passa 2001 års styrelse. Fler saker kommer säkert upp under mötet, men det är något att utgå ifrån. Möten och seminarium Nedre Norrland hade årsmöte sista helgen i april där jag var närvarande. Tyvärr var mötet framskjutet en vecka från vad som var tänkt från början vilket gjorde att jag inte hade möjlighet att stanna över natten och vara med på kvällsaktiviteten. Inslaget hölls första helgen i maj i småländska Eksjö. De ny- eller omvalda distriktsstyrelserna och stora delar av förbundsstyrelsen fick möjlighet att träffa varandra och gå igenom delar av riksmötet. Jag passade även på att förbättra mina nyförvärvade kunskaper i bokföring under Anders Hultmans kurs på lördagen. "Möte med Lejon" arrangerades av LSU på Lava i Stockholm. Intresserade ungdomar fick möjlighet att ställa frågor till ungdomsministern och givetvis var Sverok där. Den nyutkomna utredningen runt ungdomspolitik gicks igenom och kort kan sägas att den till större delen tog upp skolmiljö och mycket lite runt fritid och engagemang i föreningar och de positiva effekter det ger.

23 LSU håller i många olika nätverk, bland annat ett för ordföranden i de olika organisationerna. Det första (och hittills enda jag varit med på) mötet hölls 11 april i Stockholm och var ganska givande. Det kändes att det var det första mötet för många men jag tror att gruppen kommer bli mycket värdefull när den kommit igång och vi lärt känna varandra bättre. En annan LSUgrupp är fokusgruppen för undgomspolitiska frågor som också den har haft sitt första möte. Här var aktiviteten större även om deltagarna var få. Många intressanta frågor om lobbying, bidragssystem, att skriva debattartiklar och att träffa olika ministrar diskuterades. Nästa möte skall hållas i början av juni och då kommer även höstens inriktningar dras upp. Det här är en grupp som i allra högsta grad är intressant för Sverok, om inte annat de frågor som lyfts fram. Informellt lärande, och hur vi blir bättre på att värdesätta de kunskaper man får med sig från föreningslivet, är en fråga som börjar bli alltmer aktuell på den ungdomspolitiska arenan. Scouterna arrangerade 25 april ett mycket intressant seminarium där just detta gicks igenom. PR Jag har varit med och ställt ut på IUK-mässan i Stockholm, Ungdomsmässan i Skövde och även på Gothcon. Skrivit en kortare folder om Sverok som i första hand riktar sig till beslutsfattare på kommunal nivå samt börjat skissa på artiklar som kan följa med i "PRkitet" till alla föreningar i och med Nationell Spelvecka. Övrigt Tillsammans med Fredrik har jag börjat titta på kanslisternas arbetsrapportering och hur den kan förbättras för att ha större möjlighet till uppföljning och utvärdering. Chrisp har planer på ett projekt för att bättre utnyttja våra ideella krafter inom förbundet, "Ideell Administration". Vi har diskuterat igenom det hela och gått igenom utkastet till projektbeskrivning. Färdigställt Nedre Norrlands bokföring då det inte hann bli helt färdigt innan jag slutade som distriktsrådgivare. Skrivit artiklar till Codex tillsammans med Jon Nilsson (FS), Martin Brodén och Mia Kruger (Sverok Stockholm). Hjälpt till med förberedelser inför Inslaget och börjat sammanställa Molles dokumentation. Hanna Jonsson styrelseordförande

24

25 Linköping, DISTRIKTSARBETET Rapport Styrelsen har varit aktiv och besökt flera av de olika distrikten under årsmöten i Övre Norrland och Nedre Norrland samt styrelsemöten i Västra Götaland, Stockholm, Gävle Dala och Svealand. Jag planerar att ordna ett schema över olika möten runt om i distrikten, så det blir lättare för förbundsstyrelseledamöterna att planera sina besök och fördela dem emellan sig. Helgen 4-6 maj arrangerade vi distriktsträffen Inslaget i Eksjö. Det var stor uppslutning, både från förbundsstyrelsen och distriktare, även om det var färre personer där än vad det först verkade bli. Även SiT var inbjudna. Lokalerna hos Juventum var väldigt bra. Där var vandrarhemsstandard och fina konferenslokaler. Dock var kostnaden högre än vad den brukar vara och det bör inte kosta lika mycket i fortsättningen. Ämnen som togs upp under helgen var Operation Frispel, vilket ansvar man har som ideell, nationell spelvecka och hur vi vill ha slaget i fortsättningen. Det beslutades att förbundsstyrelsen i fortsättningen ska anordna Inslaget, medan distrikten delar upp de resterande slagen under året mellan sig och själva står för arrangerandet. En del distrikt är enligt riksmötesbeslut berättigade till ekonomisk grundgaranti. Jag har utarbetat regler för hur det ska skötas och har haft kontakt med berörda distrikt. Inga pengar har betalats ut, då det ännu inte har skrivits något avtal. Petra Malmgren styrelseledamot

26 RAPPORT Från SVEROK Södra Kulturdistrikt Styrelsen 2001 består av Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöterna Niklas Bendelius Bernard Christiansson Andreas Brodin Tomas Karlsson Conny Lundgren Loella Mårtensson Johan Håkansson Mattias Jönsson Karl Wallin 1:a suppleant Mattias Bjärnemalm 2:a suppleant Emelie Styring Externa poster Chefredaktör, RADAR Maria Lindvall

27 INNEHÅLL INNEHÅLL 27 DISTRIKTSTRÄFF 29 KOMMANDE SLAG 29 VÄNDISTRIKT 29 KANSLIET 29 KOPIATOR 30 DATOR 30 ÖVRIGA INKÖP 30 EKONOMIN 30 FÖRSTA KVARTALET 30 FRAMTIDEN 30 STYRELSEARBETET 31 MÖTEN 31 ARBETSOMRÅDE 31 ÅRSMÖTE PROJEKTFONDEN 31 VÄXTHUSBIDRAGET 32 LAG 32 FÖRENINGSTRÄFFAR 32 OPERATION FRISPEL 33

28 NATIONELL SPELVECKA 33 SYDCON 33 STUDIEFRÄMJANDET 33 34

29 DISTRIKTSTRÄFF Kommande slag SKuD har sedan i höstas haft ambitionen att arrangera en distriktsträff, ett s.k. Slag. Det var styrelsen ambition att hålla ett sådant Slag i Lund under sommaren (det s.k. Skrevslaget) och lokaler och diverse aktiviteter var uttänkta. Tanken var bl.a. att kontakta ungdomsforskaren Mats Trondman som Andreas Brodin haft kontakt med i samband med en visionskonferans i Malmö kommuns regi på Malmö högskola. Mats Trondman leder en studie på Växjö universitet kring hur ungdomars fritid ser ut och var pigg på att föreläsa på en liknande tillställning. Inga formella kontakter har funnits men vi från SKuD tror att en föreläsare som Mats Trondman skulle vara mycket intressant att lyssna på. Han tar olika mycket betalt av olika organisationer, mer betalt från större företag och lite eller inget från ideella föreningar. Som rekreation hade styrelsen planer på SKuD-krocket vilket innefattar en hel del struntprat, krocket över en större gräsbeklädd yta i sann brittisk snobbmanér samt en del alkoholhaltiga drycker såsom portvin och konjak 1. På Inslaget i Eksjö så skulle det beslutas om vem som skulle få arrangera distriktsträffar och olyckligtvis så var det flera distrikt som hade ambitionen att arrangera Slag. Efter hårda förhandlingar så lottades och det föll sig så olyckligt att SKuD inte fick arrangera enligt vår önskan. Istället gick privilegiet till Svealand, Övre Norrland och Västra Götaland. Visserligen är endast Inslagets beslut rådgivande i frågan och beslutet fattas formellt av Förbundsstyrelsen men då FS gått ut med muntligt löfte om att följa Slagets önskan kommer de troligtvis bara bekräfta det distrikten kom fram till på Inslaget i Eksjö. Vändistrikt Förbundsstyrelsen beslutade 2000 att det skulle inrättas speciella vändistrikt inom SVEROK och på eget initiativ samt med hjälp av lite vinkar från Hanna Jonsson, dåvarande ledamot i Förbundsstyrelsen, har SKuD valt Ost. Ansvarig för detta samarbete är Mattias Bjärnemalm som redan under den senaste distriktsträffen diskuterade en hel del med ordförande samt andra förtroendevalda från SVROK Osts styrelse. I vår budget finns drygt kr avsatta till detta projekt och vi har för avsikt att använda dessa på resor i så hög grad som möjligt. Än så länge har vi inte varit tillräckligt aktiva för att ha något konkret att rapportera. KANSLIET Sedan årsskiftet har SKuD huserat i nya lokaler som är både större och billigare men betydligt mindre centrala. Vi ansåg att detta var en befogad flytt då vi de senaste tre åren inte haft ett enda spontant besök från någon medlemsförening och det nya kansliet ligger acceptabelt nära större stråk av kollektivtrafik. Mindre trevligt med det nya kansliet är att 1 Naturligtvis serveras alkoholen i måttliga mängder och till dem som är över 18 år. Omyndiga erhåller likvärdiga drycker som substitut.

30 det är en källare och det är ont om fönster och täckning för mobiltelefoner. Det var dessutom målat i ohyggligt fula färger då vi skrev kontrakt på själva lokalen, något som vi dock åtgärdat genom att avkräva vår hyresvärd på ett par rejäla hinkar färg och sedan målat om hela lokalen. Numera är det ibland ganska stökigt men det blir bättre och bättre efterhand som vi börjar få struktur på det hela. Kopiator Vi har i samband med kansliflytten valt att byta kopiator. Vi var i höstas mycket missnöjda med vår kopiator men då vårt kontrakt löpte på ännu ett och ett halvt år var vi tvungna att byta till en ny kopiator men inom samma uthyrningsföretag 2. Lyckligtvis bidrog bytet till att vi fick en kopiator som är både större, snabbare och lustigt nog även billigare. Vi har fortfarande inte utsatt kopiatorn för det optimala elddopet; SydCon, men vi har goda förhoppningar om att den ska klara även denna hårda påfrestning. Dator För att kunna sitta på kansliet och jobba på ett effektivt och givande sätt har den tidigare datorparken rustats upp avsevärt. En ny och kraftfull dator har nyligen köpts in tillsammans med en CD-brännare. Vidare har Bernard och Brodin donerat varsin P133 som används som arbetsstationer. Dessa två datorer är inga underverk men ska man bara ordbehandla, använda Internet eller göra det mest förutom bildhantering så fungerar dessa utmärkt. Övriga inköp Då vi har ett nytt kansli som är markant mycket större än det tidigare har diverse möbelinköp varit nödvändiga. EKONOMIN Första kvartalet Under årets första kvartal blev distriktets ekonomi betydligt överskådligare då dåvarande distriktsordförande tog över bokföring helt och lade in allting på ett bokföringsprogram. Olika nya rutiner infördes även och sittande styrelsen uppmanades att även de hålla koll på ekonomin och inte glömma hur viktigt det är med god insyn i ekonomin för att förstå distriktet. Framtiden Framtiden ser ljus ut och de löpande utgifterna har lyckats hållas nere. Vidare investeringar i kansliet bör bli låga då det mesta redan är inhandlat men fler inköp kan bli aktuella. Detta beror dock främst på hur projektfonden ser ut vid halvårsskiftet då det i praktiken är pengar ur 2 Scribona Office Rental

31 denna som används. Det enda negativa är att vårt medlemsantal i Blekinge landsting varit så mycket lägre under 2000 än vi förväntade att vi tappat en del bidrag från dem. De olika utbetalningsssytemen fungerar nu friktionsfritt och reseersättningar och dylikt rullar på. STYRELSEARBETET Möten Under det gångna året så har vi haft två styrelsemöte med den gamla styrelsen och två med den nya, bortsett från årsmötet. Den nya styrelsen är aktiv och deltagandet har varit högt, speciellt bland de nyvalda. Dessutom så har vi inom SKuD en hel del informella möten där vi träffas inom styrelsen och umgås samt diskuterar aktuella händelser inom ditriktet. Vi har bl a en tradition som vi valt att kalla Tisdagar med SKuD som innebär att vi träffas varje tisdagkväll på kansliet och jobbar och umgås. Vi har haft turen att få en styrelse där många är bekanta sedan tidigare vilket innebär att vi gärna träffas även vid sidan av organiserade möten. På det hela taget är SKuD ett aktivt distrikt där styrelsemedlemmarna träffas ofta och trivs med att arbeta med distriktsrelaterade frågor. Arbetsområde Styrelsen har delat upp de olika arbetsområdena mellan sig för att lättare veta vem som är ansvarig för vilken bit och för att kunna planera längre in i framtiden. Dessa finns publicerade i vårt konstituerande mötesprotokoll. ÅRSMÖTE 2001 Årsmötet 2001 hölls i Malmö, i Studiefrämjandets lokaler och gästades av ett 40-tal besökare från både Skåne och Blekinge. Som mötesordförande valdes Johan Strömqvist, ordförande i SVEROK Stockholm, som var nere med en delegation med styrelsemedlemmar från Stockholmsdistriktet. Mötet avlöpte fantastiskt smidigt och alla deltagarna verkade rörande överens om att den galma styrelsen hade gjort ett hyggligt arbete och att den nya verksamhetsplanen var bra. Det blev inte ens debatt kring valet av den nya styrelsen. Detta skulle kunna tolkas som att alla var apatiska och struntade i vilket, men så var inte fallet. Det var helt enkelt så att alla tyckte att den avgående styrelsens förslag var vettiga och instämde med glädje. PROJEKTFONDEN Under våren har en liten broschyr framställts av Andreas Brodin vilken senare godkänts av styrelsen. I denna presenteras våra idéer kring vår projektfond och vilka sorters projekt vi

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Möteshandlingar Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö 3 Möteshandlingar till ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok 2010-11-19--21 i Nässjö. Missa inte att diskutera alla ärenden redan nu på http://forum.sverok.se

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund Spelberoendes riksförbund En jubileumsskrift Redaktörer Per Binde och Jakob Jonsson Spelberoendes riksförbund 10 år En jubileumsskrift Enskild författare till respektive kapitel. Statens fokhälsoinstitut,

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3

Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2003 Stannar skolor i växten? En studie av stoppfaktorer i EU-programmet Växkraft Mål 3 Författare: David Ingnäs Joanna Sundström

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad!

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Kommunal IT-samverkan www.kommits.se KommITS firar 10 på 11! 24-timmarsdelegationen Regeringen bör bekosta e-id Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Så gör vi Toppdomäner s.4 Ledare: Fortsätt bilda nätverk

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer