Förbundsstyrelsesammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20"

Transkript

1 PROTOKOLL Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken om Sveroks verksamheter Beslut tagna per capsulam 44 Sverox 45 Informatören 46 Adjungering Beslutsunderlag 47 Sverox 48 Operation Frispel 49 Styrdokument för Internetsatsning: FS behov och projekt för Styrdokument för Internetsatsning: relationen mellan FS och SiT 51 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 52 Ratificering av antagna föreningar Övriga frågor 53 Kortspelsbroschyrer 54 Föreningsförsäkring 55 Attestor för valberedningen 56 Arrangörssamverkan 57 Signaler till/från/i Sverok Ordet fritt 58 Inbjudan från 21st Century Bilagor Arbetssätt Styrelsearbetet är uppdelat i olika ansvarsområden där olika ledamöter är ansvariga. En ansvarslista finns i slutet av protokolldelen av protokollet. Ansvarig ledamot har befogenhet att ta större beslut inom sitt eget område. Detta för att ägna styrelsemötena åt viktigare frågor samt att bättre kunna hinna med allt som ska tas upp på mötena. I fortsättningen kommer det att krävas utförliga rapporter om vad som händer inom respektive arbetsområde för att styrelsen ska kunna fortsätta med detta arbetssätt. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

2 PROTOKOLL Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Plats och tid Konsert och Kongress, Linköping, Tjänstgörande: Övriga deltagare: Andreas Nyström, mötesordförande Petra Malmgren, mötessekreterare Magnus Alm Fredrik Bonander 47 Björn Flintberg Moa Hartman 47 Peter Johnels Hanna Jonsson Björn von Knorring Jon Nilsson Staffan Ericsson, Sveroks IT-grupp Christer Pettersson, kanslichef rikskansliet Dan Sivnert, valberedningens ordförande Anna Westerling, Sverok Svealand Paragrafer Underskrifter Andreas Nyström, mötesordförande Petra Malmgren, mötessekreterare Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL FS RAPPORTER Christer Pettersson rapporterar angående ekonomin. Fredrik Bonander rapporterar angående kommentarer till rapport angående ekonomin. Hanna Jonsson rapporterar angående ordförandens arbete Petra Malmgren rapporterar angående distriktsarbetet. Björn von Knorring rapporterar angående Sverox. Björn von Knorring rapporterar angående boken om Sveroks verksamheter. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) Rapport angående ekonomin, rapport angående kommentarer till rapport angående ekonomin, rapport angående ordförandes arbete, rapport angående distriktsarbetet, rapport angående Sverox, rapport boken om Sveroks verksamheter och rapport från Sverok Södra Kulturdistriktet biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL FS SVEROX För att kunna göra en ny upphandling av förbundstidningen Sverox behövdes specifikationer om vad förbundet ville ha för sorts tidning. Förbundsstyrelsen beslutade per capsulam att 1) fastslå de i bilagorna fastställda kriterierna, 2) Sverok distribuerar specifikationerna i så stor utsträckning som möjligt 3) framsidan ska prydas av endera ett fotografi eller en målad/ritad bild. Handlingar i ärendet: Beslut per capsulam angående Sverox Beslutsunderlag om Sverox och samdistribution Sveroks specifikation på förbundstidningen Sverox Missiv Brev till tidningsproducenter BESLUT Styrelsen beslutar att 1) protokollföra ovan tagna beslut. 2) beslut per capsulam angående Sverox, beslutsunderlag om Sverox och samdistribution, Sveroks specifikation på förbundstidningen Sverox, Missiv och Brev till tidningsproducenter biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL FS INFORMATÖREN Förbundets anställde informatör slutade sin anställning den sista april En av informatörens uppgifter var att genomföra och sammanställa en rapport om Sveroks informationskanaler och informationsbehov. Rapporten blev inte klar i tid. Förbundsstyrelsen beslutade per capsulam att 1) be informatören färdigställa informationsrapporten på sin fritid. Handlingar i ärendet: Beslut per capsulam angående Informatören Informatören BESLUT Styrelsen beslutar att 1) protokollföra ovan tagna beslut. 2) Beslut per capsulam angående informatören och Informatören biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL FS ADJUNGERING Med anledning av att många frågor som rör SiT kommer att behandlas på mötet föreslogs att Staffan Ericsson från SiT skulle adjungeras till förbundsstyrelsens sammanträde den 20 maj Förbundsstyrelsen beslutade per capsulam att 1) med yttrande- och förslagsrätt till nästa styrelsesammanträdet den 20 maj adjungera Staffan Ericsson, 2) Staffan Ericsson får sina resekostnader för detta betalda. Handlingar i ärendet: Beslut per capsulam angående adjungering Beslutsunderlag angående adjungering BESLUT Styrelsen beslutar att 1) protokollföra ovan tagna beslut. 2) beslutsunderlag angående adjungering och beslut per capsulam angående adjungering biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL FS SVEROX Sedan specifikationen för Sveroks nya förbundstidning skickats har anbud från fyra olika intressenter inkommit. Intresserna är Martin Brodén och Olle Sahlin, Daniel Roos och Maria Markenroth, Daniel Palm samt Rävarna, som består av Tove Gillbring, Anders Gillbring, Anders Blixt och Åke Rosenius. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående Sverox BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Rävarna producerar Sverox under kommande år.* 2) Björn von Knorring blir ansvarig för att förhandla fram ett kontrakt med Tove Gillbring. 3) målsättningen ska vara att nästa nummer av Sverox utkommer i början av augusti. 4) beslutsunderlag angående Sverox, budget för förbundstidning, Kommentarer till layouten i nya Sverox och Kostnadskalkyl biläggs protokollet * Beslutet togs under sluten votering. Resultatet blev 6 röster för Rävarna och 4 röster för Brodén/Sahlin. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL FS OPERATION FRISPEL Riksmötet uppdrog åt förbundsstyrelsen att initiera projektet Operation Frispel. Det syftar till att hjälpa distriktens föreningar att samarbeta och kommunicera mer med varandra. Detta kommer ske på distriktsnivå och då det är viktigt att distrikten är med och planerar projektet togs ämnet upp för diskussion på Inslaget, vilken resulterade i ett styrdokument. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående Operation Frispel Styrdokument för Operation Frispel BESLUT Styrelsen beslutar att 1) dokumentet Styrdokument för Operation Frispel antas som styrdokument för projektet Operation Frispel. 2) beslutsunderlag angående Operation Frispel och Styrdokument för Operation Frispel biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL FS INTERNETVERKSAMHET: FÖRBUNDSSTYRELSENS BEHOV OCH PROJEKT FÖR 2001 För att Sits arbete ska kunna sätta igång och underlättas måste ett styrdokument som fastställer vilka behov förbundsstyrelsen har av IT-tjänster samt vilka projekt som kommer drivas under året upprättas. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående Styrdokument för Internetverksamheten: FS behov och projekt för 2001 Styrdokument för förbundsstyrelsens behov av digitala tjänster, verksamhetsåret 2001 BESLUT Styrelsen beslutar att 1) godkänna dokumentet Förbundsstyrelsens behov av digitala tjänster, verkssamhetsåret 2001 i sin helhet. 2) beslutsunderlag angående Styrdokument för Internetsatsning: FS behov och projekt för 2001 och Styrdokument för förbundsstyrelsens behov av digitala tjänster, verksamhetsåret 2001 biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL FS INTERNETVERKSAMHET: RELATIONEN MELLAN FÖRBUNDSSTYRELSEN OCH SIT För att Sits arbete ska kunna sätta igång måste ett styrdokument för hur arbetsform och organisation ska se ut för Sit samt hur relationen ska se ut mellan förbundsstyrelsen och Sit upprättas. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående styrdokument för Internetsatsning: Relationen mellan FS och Sit Styrdokument för fastställande av relationen mellan FS och Sit BESLUT Styrelsen beslutar att 1) godkänna dokumentet Styrdokument för fastställande av relationen mellan FS och Sit. 2) beslutsunderlag angående styrdokument för Internetsatsning: Relationen mellan FS och Sit samt styrdokument för fastställande av relationen mellan FS och Sit biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL FS ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST Arbetande förbundsstyrelseledamöter förlorar i samband med förbundsstyrelsemöten och riksmötet pengar då de måste utebli från sitt arbete. För att man inte ska förlora på att engagera sig i Sverok kan ersättning för detta betalas ut. På förra mötet togs frågan om att betala ut ersättning för förlorad förvärvsinkomst till förbundsstyrelseledamöter upp, men bordlades till detta möte. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) ersättning för förlorad förvärvsinkomst inte skall ges till förbundsstyrelseledamöter. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL FS RATIFICERING AV ANTAGNA FÖRENINGAR Det är, som förut, många nya föreningar. Förutom dessa 33 antagna föreningar finns lika många på kö för att bli antagna. Styrelsen tyckte att föreningsnamnet Achtung 55 lät tveksamt och kollade upp namnet, men hittade inget som verkade konstigt. Handlingar i ärendet: Nyantagna föreningar BESLUT Styrelsen beslutar att 1) Styrelsen beslutar att ratificera antagningen av föreningarna F F ) Nyantagna föreningar biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL FS ÖVRIG FRÅGA KORTSPELSBROSCHYR Beslutet att trycka informationsbroschyren Vad är kortspel? togs trots att förbundsstyrelsen inte hade gjort en ordentlig genomläsning av broschyren. I efterhand har fel hittats som förbundsstyrelsen finner så allvarliga att informationsbroschyren kan behöva dras tillbaka. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) informationsbroschyren Vad är kortspel inte ska användas. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL FS ÖVRIG FRÅGA FÖRENINGSFÖRSÄKRING En förening är ganska oskyddad om något skulle hända. Samtidigt är försäkring ofta dyrt och få tänker på att försäkra sin förening. Sverok bör undersöka vad som kan göras för att hjälpa föreningarna. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) uppdra åt Jon Nilsson att undersöka möjligheterna att förbättra försäkringsskyddet för Sveroks medlemsföreningar och föreningsmedlemmar. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL FS ÖVRIG FRÅGA ATTESTOR FÖR VALBEREDNINGEN Dan Sivnert tycker att det är lämpligt att han, som valberedningens ordförande, är attestor för resultatenheten Valberedning, då det är valberedningen som bäst vet vad pengarna används till. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) uppdra åt organisationsutredningsgruppen att utreda möjligheten att rekommendera riksmötet att tillsätta valberedningen som ansvarig för en egen budget. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL FS ÖVRIG FRÅGA ARRANGÖRSSAMVERKAN I budgetarbetet inför riksmötet planerades en post för arrangörssamverkan. Denna hamnade under bidrag, men förbundsstyrelsen vill lyfta fram den som egen post. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) öppna en ny reultatenhet vid namn Arrangörssamverkan som tilldelas kronor ur Bidrag budgetposten och kronor ur budgetposten Internationellt. 2) Moa Hartman ska vara attestor för resultatenheten Arrangörssamverkan. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLL FS ÖVRIG FRÅGA SIGNALER TILL/FRÅN/I SVEROK Tidningen Signaler till/från/i Sverok innehållande förbundsmaterial har tidigare givits ut, på senare tid till förbundets alla föreningar för att täcka informationsbristen under förbundstidningen Sverox uppehåll. Detta har skötts av förbundets informatör. Nu har hans projektanställningstid gått ut och det bör beslutas vad som ska hända med tidningen i fortsättningen. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) sluta ge ut tidningen Signaler. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

18 PROTOKOLL FS Ordet fritt Inbjudan från 21st Century Rolf Larsson från 21st Century inbjuder förbundsstyrelsen att inviga föreningens nya möteslokal i Hässleholm den 13 juni. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

19 PROTOKOLL ANSVARSLISTA Mötesordförande Mötessekreterare Personalutvecklare Styrelsevård Ekonomi Distrikt Riksmötet IT Utbildnings- och kursansvarig Föreningskontakt Fitness 2001 Historiska världar Ideell Arena LSU Studiefrämjandet Studieförbund Operation Frispel Nationell spelvecka PR-satsning Vision Värdegrund Boken om Sverok Sverox Organisationsstruktur Arbetsbeskrivningar Grafisk profil/ikonisering Arrangörssamverkan Andreas Nyström Petra Malmgren Fredrik Bonander Andreas Nyström Fredrik Bonander Petra Malmgren, Magnus Alm Jon Nilsson, Andreas Nyström Björn Flintberg, Peter Johnels Marcin Kucharski Magnus Alm Fredrik Bonander Hanna Jonsson, Björn Flintberg, Moa Hartman Hanna Jonsson Peter Johnels, Michael Bjurshagen Petra Malmgren Hanna Jonsson Petra Malmgren, Hanna Jonsson Michael Bjurshagen, Jon Nilsson, Magnus Alm Marcin Kucharski, Björn Flintberg Hanna Jonsson, Fredrik Bonander Andreas Nyström Björn von Knorring, Magnus Alm Björn von Knorring, Fredrik Bonander, Peter Johnels Hanna Jonsson, Michael Bjurshagen, Jon Nilsson, Andreas Nyström Jon Nilsson, Marcin Kucharski, Fredrik Bonander Andreas Nyström, Marcin Kucharski, Moa Hartman Moa Hartman Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

20 Linköping, RAPPORT ANGÅENDE EKONOMIN, resultatenhet attestor budget 2001 arbetsbudget utfall Intäkter Statsbidrag 100 Chrisp kr kr Ränteintäkter 100 Chrisp kr kr Företagarstöd 100 Chrisp kr kr Summa intäkter kr kr Kostnader Bidrag Chrisp kr kr Organisation och administration Riksmöte 102 Jon Nilsson kr kr Styrelse med arbetsgrupper Arvoderingar 118 Fredrik Bonander kr kr Löpande kostnader 118 Hanna Jonsson kr kr Valberedning 119 Hanna Jonsson kr kr Kansli Personal 123 Fredrik Bonander kr kr Löpande kostnader 123 Chrisp kr kr kr Internet 106 Björn Flintberg kr kr Föreningsmedlemsskap 112 Hanna Jonsson kr kr Ekonomifunktioner 101 Fredrik Bonander kr kr Personalköp 121 Fredrik Bonander 0 kr kr Internationellt 105 Hanna Jonsson kr 0 kr Summa kr kr kr Organisationsutveckling Distrikt 103 Petra Malmgren kr kr Frispel 128 Petra Malmgren kr 0 kr Ekonomisk grundgaranti 103 Petra Malmgren kr 0 kr Summa kr kr Kommunikation och PR Information 108 Marcin Kucharski kr kr Tidning 104 Marcin Kucharski kr 0 kr Marknadsföring och PR 110 Marcin Kucharski kr kr Nationell spelvecka 129 Michael Bjurshagen kr 0 kr Summa kr kr Övrigt 115 Fredrik Bonander kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat Sverok kr kr kr Johan Averin Christer Pettersson kanslister

21 Linköping, KOMMENTARER TILL RAPPORT ANGÅENDE EKONOMIN Rapport Ränteintäkterna bör budgeteras om. Eftersom vi har placerat våra medel på annat konto med högre ränta så kan vi räkna med att räntan blir kronor för Utfallet på Styrelse med arbetsgrupper, undergrupp Arvoderingar är ganska högt. Detta beror på att det betalts dubbla ordförandelöner under början av perioden. Utfallet på Styrelse med arbetsgrupper, undergrupp Löpande kostnader är också ganska högt. Detta beror på att det betalts ett årskort på SJ till ordföranden samt att det första styrelsemötet blev förhållandevis dyrt. Utfallet på Kansli, undergrupp Löpande kostnader är vidare ganska högt. Detta beror på att två hyror betalts på samma gång samt att tillbehör till tryckmaskinen köpts in. Upplysningsvis kan det påpekas att avskrivningarna inte är inräknade i rapporten. I framtida rapporter kommer avskrivningarna att meddelas. När avskrivningarna införts på rapporten torde det bli lättare att få en helhetsbild av ekonomin. Slutligen kan jag påpeka att till exempel utfallet på Kommunikation och PR, undergrupp Marknadsföring och PR är kronor vilket är långt under budget på kronor. Styrelsen borde göra upp en plan för på vilka insatser och under vilken tidpunkt den budgetposten ska spenderas. Fredrik Bonander styrelseledamot

22 Uppsala, ORDFÖRANDES ARBETE Rapport Som alltid är våren en tid fylld av aktivitet, både inom Sverok-kretsar och utanför Sedan riksmötet i slutet av mars har det varit fullt upp, en ny och mycket aktiv styrelse har kommit igång, kansliet har återhämtat sig och jag har börjat arbeta upp rutiner för mitt eget arbete. I snitt går två till fyra timmar varje dag till att prata i telefon och läsa och svara e-post. Det är alltifrån styrelselistan och medlemmar som undrar över saker till företag eller organisationer som vill starta mer eller mindre suspekta samarbeten. Jag har även varit i kontakt med Leif Linde på ungdomsstyrelsen för att dra ihop ett möte med honom och de personer som Sverok kommer i kontakt med hos dem. Styrelsearbetet Under förra mötet lade vi grunderna till den mötesordning vi kommer att följa under resten av året. Jag har gått igenom dokumentet och gjort en del småjusteringar och förbättringar och tänkt att lägga upp det på hemsidan. Vår första visionshelg skall hållas någon gång i sommar (se särskilt BU) och jag har undersökt lämpliga ställen att vara på samt börjat lägga upp en mer detaljerad plan för hur visionsarbetet skall läggas upp. Tagit fram och putsat upp det gamla praxisdokumentet för att det skall passa 2001 års styrelse. Fler saker kommer säkert upp under mötet, men det är något att utgå ifrån. Möten och seminarium Nedre Norrland hade årsmöte sista helgen i april där jag var närvarande. Tyvärr var mötet framskjutet en vecka från vad som var tänkt från början vilket gjorde att jag inte hade möjlighet att stanna över natten och vara med på kvällsaktiviteten. Inslaget hölls första helgen i maj i småländska Eksjö. De ny- eller omvalda distriktsstyrelserna och stora delar av förbundsstyrelsen fick möjlighet att träffa varandra och gå igenom delar av riksmötet. Jag passade även på att förbättra mina nyförvärvade kunskaper i bokföring under Anders Hultmans kurs på lördagen. "Möte med Lejon" arrangerades av LSU på Lava i Stockholm. Intresserade ungdomar fick möjlighet att ställa frågor till ungdomsministern och givetvis var Sverok där. Den nyutkomna utredningen runt ungdomspolitik gicks igenom och kort kan sägas att den till större delen tog upp skolmiljö och mycket lite runt fritid och engagemang i föreningar och de positiva effekter det ger.

23 LSU håller i många olika nätverk, bland annat ett för ordföranden i de olika organisationerna. Det första (och hittills enda jag varit med på) mötet hölls 11 april i Stockholm och var ganska givande. Det kändes att det var det första mötet för många men jag tror att gruppen kommer bli mycket värdefull när den kommit igång och vi lärt känna varandra bättre. En annan LSUgrupp är fokusgruppen för undgomspolitiska frågor som också den har haft sitt första möte. Här var aktiviteten större även om deltagarna var få. Många intressanta frågor om lobbying, bidragssystem, att skriva debattartiklar och att träffa olika ministrar diskuterades. Nästa möte skall hållas i början av juni och då kommer även höstens inriktningar dras upp. Det här är en grupp som i allra högsta grad är intressant för Sverok, om inte annat de frågor som lyfts fram. Informellt lärande, och hur vi blir bättre på att värdesätta de kunskaper man får med sig från föreningslivet, är en fråga som börjar bli alltmer aktuell på den ungdomspolitiska arenan. Scouterna arrangerade 25 april ett mycket intressant seminarium där just detta gicks igenom. PR Jag har varit med och ställt ut på IUK-mässan i Stockholm, Ungdomsmässan i Skövde och även på Gothcon. Skrivit en kortare folder om Sverok som i första hand riktar sig till beslutsfattare på kommunal nivå samt börjat skissa på artiklar som kan följa med i "PRkitet" till alla föreningar i och med Nationell Spelvecka. Övrigt Tillsammans med Fredrik har jag börjat titta på kanslisternas arbetsrapportering och hur den kan förbättras för att ha större möjlighet till uppföljning och utvärdering. Chrisp har planer på ett projekt för att bättre utnyttja våra ideella krafter inom förbundet, "Ideell Administration". Vi har diskuterat igenom det hela och gått igenom utkastet till projektbeskrivning. Färdigställt Nedre Norrlands bokföring då det inte hann bli helt färdigt innan jag slutade som distriktsrådgivare. Skrivit artiklar till Codex tillsammans med Jon Nilsson (FS), Martin Brodén och Mia Kruger (Sverok Stockholm). Hjälpt till med förberedelser inför Inslaget och börjat sammanställa Molles dokumentation. Hanna Jonsson styrelseordförande

24

25 Linköping, DISTRIKTSARBETET Rapport Styrelsen har varit aktiv och besökt flera av de olika distrikten under årsmöten i Övre Norrland och Nedre Norrland samt styrelsemöten i Västra Götaland, Stockholm, Gävle Dala och Svealand. Jag planerar att ordna ett schema över olika möten runt om i distrikten, så det blir lättare för förbundsstyrelseledamöterna att planera sina besök och fördela dem emellan sig. Helgen 4-6 maj arrangerade vi distriktsträffen Inslaget i Eksjö. Det var stor uppslutning, både från förbundsstyrelsen och distriktare, även om det var färre personer där än vad det först verkade bli. Även SiT var inbjudna. Lokalerna hos Juventum var väldigt bra. Där var vandrarhemsstandard och fina konferenslokaler. Dock var kostnaden högre än vad den brukar vara och det bör inte kosta lika mycket i fortsättningen. Ämnen som togs upp under helgen var Operation Frispel, vilket ansvar man har som ideell, nationell spelvecka och hur vi vill ha slaget i fortsättningen. Det beslutades att förbundsstyrelsen i fortsättningen ska anordna Inslaget, medan distrikten delar upp de resterande slagen under året mellan sig och själva står för arrangerandet. En del distrikt är enligt riksmötesbeslut berättigade till ekonomisk grundgaranti. Jag har utarbetat regler för hur det ska skötas och har haft kontakt med berörda distrikt. Inga pengar har betalats ut, då det ännu inte har skrivits något avtal. Petra Malmgren styrelseledamot

26 RAPPORT Från SVEROK Södra Kulturdistrikt Styrelsen 2001 består av Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöterna Niklas Bendelius Bernard Christiansson Andreas Brodin Tomas Karlsson Conny Lundgren Loella Mårtensson Johan Håkansson Mattias Jönsson Karl Wallin 1:a suppleant Mattias Bjärnemalm 2:a suppleant Emelie Styring Externa poster Chefredaktör, RADAR Maria Lindvall

27 INNEHÅLL INNEHÅLL 27 DISTRIKTSTRÄFF 29 KOMMANDE SLAG 29 VÄNDISTRIKT 29 KANSLIET 29 KOPIATOR 30 DATOR 30 ÖVRIGA INKÖP 30 EKONOMIN 30 FÖRSTA KVARTALET 30 FRAMTIDEN 30 STYRELSEARBETET 31 MÖTEN 31 ARBETSOMRÅDE 31 ÅRSMÖTE PROJEKTFONDEN 31 VÄXTHUSBIDRAGET 32 LAG 32 FÖRENINGSTRÄFFAR 32 OPERATION FRISPEL 33

28 NATIONELL SPELVECKA 33 SYDCON 33 STUDIEFRÄMJANDET 33 34

29 DISTRIKTSTRÄFF Kommande slag SKuD har sedan i höstas haft ambitionen att arrangera en distriktsträff, ett s.k. Slag. Det var styrelsen ambition att hålla ett sådant Slag i Lund under sommaren (det s.k. Skrevslaget) och lokaler och diverse aktiviteter var uttänkta. Tanken var bl.a. att kontakta ungdomsforskaren Mats Trondman som Andreas Brodin haft kontakt med i samband med en visionskonferans i Malmö kommuns regi på Malmö högskola. Mats Trondman leder en studie på Växjö universitet kring hur ungdomars fritid ser ut och var pigg på att föreläsa på en liknande tillställning. Inga formella kontakter har funnits men vi från SKuD tror att en föreläsare som Mats Trondman skulle vara mycket intressant att lyssna på. Han tar olika mycket betalt av olika organisationer, mer betalt från större företag och lite eller inget från ideella föreningar. Som rekreation hade styrelsen planer på SKuD-krocket vilket innefattar en hel del struntprat, krocket över en större gräsbeklädd yta i sann brittisk snobbmanér samt en del alkoholhaltiga drycker såsom portvin och konjak 1. På Inslaget i Eksjö så skulle det beslutas om vem som skulle få arrangera distriktsträffar och olyckligtvis så var det flera distrikt som hade ambitionen att arrangera Slag. Efter hårda förhandlingar så lottades och det föll sig så olyckligt att SKuD inte fick arrangera enligt vår önskan. Istället gick privilegiet till Svealand, Övre Norrland och Västra Götaland. Visserligen är endast Inslagets beslut rådgivande i frågan och beslutet fattas formellt av Förbundsstyrelsen men då FS gått ut med muntligt löfte om att följa Slagets önskan kommer de troligtvis bara bekräfta det distrikten kom fram till på Inslaget i Eksjö. Vändistrikt Förbundsstyrelsen beslutade 2000 att det skulle inrättas speciella vändistrikt inom SVEROK och på eget initiativ samt med hjälp av lite vinkar från Hanna Jonsson, dåvarande ledamot i Förbundsstyrelsen, har SKuD valt Ost. Ansvarig för detta samarbete är Mattias Bjärnemalm som redan under den senaste distriktsträffen diskuterade en hel del med ordförande samt andra förtroendevalda från SVROK Osts styrelse. I vår budget finns drygt kr avsatta till detta projekt och vi har för avsikt att använda dessa på resor i så hög grad som möjligt. Än så länge har vi inte varit tillräckligt aktiva för att ha något konkret att rapportera. KANSLIET Sedan årsskiftet har SKuD huserat i nya lokaler som är både större och billigare men betydligt mindre centrala. Vi ansåg att detta var en befogad flytt då vi de senaste tre åren inte haft ett enda spontant besök från någon medlemsförening och det nya kansliet ligger acceptabelt nära större stråk av kollektivtrafik. Mindre trevligt med det nya kansliet är att 1 Naturligtvis serveras alkoholen i måttliga mängder och till dem som är över 18 år. Omyndiga erhåller likvärdiga drycker som substitut.

30 det är en källare och det är ont om fönster och täckning för mobiltelefoner. Det var dessutom målat i ohyggligt fula färger då vi skrev kontrakt på själva lokalen, något som vi dock åtgärdat genom att avkräva vår hyresvärd på ett par rejäla hinkar färg och sedan målat om hela lokalen. Numera är det ibland ganska stökigt men det blir bättre och bättre efterhand som vi börjar få struktur på det hela. Kopiator Vi har i samband med kansliflytten valt att byta kopiator. Vi var i höstas mycket missnöjda med vår kopiator men då vårt kontrakt löpte på ännu ett och ett halvt år var vi tvungna att byta till en ny kopiator men inom samma uthyrningsföretag 2. Lyckligtvis bidrog bytet till att vi fick en kopiator som är både större, snabbare och lustigt nog även billigare. Vi har fortfarande inte utsatt kopiatorn för det optimala elddopet; SydCon, men vi har goda förhoppningar om att den ska klara även denna hårda påfrestning. Dator För att kunna sitta på kansliet och jobba på ett effektivt och givande sätt har den tidigare datorparken rustats upp avsevärt. En ny och kraftfull dator har nyligen köpts in tillsammans med en CD-brännare. Vidare har Bernard och Brodin donerat varsin P133 som används som arbetsstationer. Dessa två datorer är inga underverk men ska man bara ordbehandla, använda Internet eller göra det mest förutom bildhantering så fungerar dessa utmärkt. Övriga inköp Då vi har ett nytt kansli som är markant mycket större än det tidigare har diverse möbelinköp varit nödvändiga. EKONOMIN Första kvartalet Under årets första kvartal blev distriktets ekonomi betydligt överskådligare då dåvarande distriktsordförande tog över bokföring helt och lade in allting på ett bokföringsprogram. Olika nya rutiner infördes även och sittande styrelsen uppmanades att även de hålla koll på ekonomin och inte glömma hur viktigt det är med god insyn i ekonomin för att förstå distriktet. Framtiden Framtiden ser ljus ut och de löpande utgifterna har lyckats hållas nere. Vidare investeringar i kansliet bör bli låga då det mesta redan är inhandlat men fler inköp kan bli aktuella. Detta beror dock främst på hur projektfonden ser ut vid halvårsskiftet då det i praktiken är pengar ur 2 Scribona Office Rental

31 denna som används. Det enda negativa är att vårt medlemsantal i Blekinge landsting varit så mycket lägre under 2000 än vi förväntade att vi tappat en del bidrag från dem. De olika utbetalningsssytemen fungerar nu friktionsfritt och reseersättningar och dylikt rullar på. STYRELSEARBETET Möten Under det gångna året så har vi haft två styrelsemöte med den gamla styrelsen och två med den nya, bortsett från årsmötet. Den nya styrelsen är aktiv och deltagandet har varit högt, speciellt bland de nyvalda. Dessutom så har vi inom SKuD en hel del informella möten där vi träffas inom styrelsen och umgås samt diskuterar aktuella händelser inom ditriktet. Vi har bl a en tradition som vi valt att kalla Tisdagar med SKuD som innebär att vi träffas varje tisdagkväll på kansliet och jobbar och umgås. Vi har haft turen att få en styrelse där många är bekanta sedan tidigare vilket innebär att vi gärna träffas även vid sidan av organiserade möten. På det hela taget är SKuD ett aktivt distrikt där styrelsemedlemmarna träffas ofta och trivs med att arbeta med distriktsrelaterade frågor. Arbetsområde Styrelsen har delat upp de olika arbetsområdena mellan sig för att lättare veta vem som är ansvarig för vilken bit och för att kunna planera längre in i framtiden. Dessa finns publicerade i vårt konstituerande mötesprotokoll. ÅRSMÖTE 2001 Årsmötet 2001 hölls i Malmö, i Studiefrämjandets lokaler och gästades av ett 40-tal besökare från både Skåne och Blekinge. Som mötesordförande valdes Johan Strömqvist, ordförande i SVEROK Stockholm, som var nere med en delegation med styrelsemedlemmar från Stockholmsdistriktet. Mötet avlöpte fantastiskt smidigt och alla deltagarna verkade rörande överens om att den galma styrelsen hade gjort ett hyggligt arbete och att den nya verksamhetsplanen var bra. Det blev inte ens debatt kring valet av den nya styrelsen. Detta skulle kunna tolkas som att alla var apatiska och struntade i vilket, men så var inte fallet. Det var helt enkelt så att alla tyckte att den avgående styrelsens förslag var vettiga och instämde med glädje. PROJEKTFONDEN Under våren har en liten broschyr framställts av Andreas Brodin vilken senare godkänts av styrelsen. I denna presenteras våra idéer kring vår projektfond och vilka sorters projekt vi

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING.

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING. Sid 1 av (11) Protokoll Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Juventum, Eksjö. 24 mars 2002 Närvarande: Hanna Jonsson Marcin Kucharski Elin Gullberg- Bolin Kriss Andsten Mikael Enmalm Fredrik Axelzon Jon

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Joakim Öfverholm, Martin Brosser, Max Svensson (via telefon), Emma Carlström (revisor). 1. Mötet öppnas Mötet öppnades klockan 18:41. 2. Val av mötesordförande Cecilia Hällstrand

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-09-30. Beslut. Övriga frågor. Ansvarslista. Bilagor

PROTOKOLL Sida 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-09-30. Beslut. Övriga frågor. Ansvarslista. Bilagor PROTOKOLL Sida 1 Innehåll Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-09-30 69 Rapporter Sveroks IT-verksamhet Riksmötet Distriktsarbetet Operation Frispel Grafisk linje Ordföranderapport Nationell Spelvecka

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 AVSEENDE HELÅRET 2014-01-01 2014--31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2014. Resultatrapporten visar budgeten för 2014 som antogs

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Innehåll BILAGOR. Förbundsstyrelsesammanträde. Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-07-08

Innehåll BILAGOR. Förbundsstyrelsesammanträde. Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-07-08 Innehåll Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-07-08 59 Rapporter Kanslirapport maj/juni och plan för hösten Ekonomisk rapport Ekonomiskt ansvariges kommentarer till den ekonomiska rapporten över förbundets

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte Närvarande Robert Tiinus, Rasmus Palm, Jennie Carlsson, Vargman Bjärsborn (anländer vid punkt 8 och går efter punkt 15), Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 för Sverok Stockholm 2014, den 10/3-2014

Styrelsemöte nr. 3 för Sverok Stockholm 2014, den 10/3-2014 Styrelsemöte nr. 3 för 2014, den 10/3-2014 Närvarande: Agnes Ambrosiani Erland Nylund Kajsa Harnesk John Lundhgren Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Ej Närvarande Rasmus Storkamp 1 Inledande

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH STATSVETENSKAP LINKÖPINGS UNIVERSITET Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-11- 23 Tid: 13:00-15:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 5. Extra årsmöte Beslutades att ett extra årsmöte om revisionsrapporten hålls söndagen den 24 mars 13.00 14.00 i föreningslokalen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 6. Kansliet stängt måndagar tills vidare Bengt

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET 2012-01-01 2012-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2012. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Protokoll nr 442 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Anna Åkesson Catarina Catta Svensson

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 AVSEENDE HELÅRET 2013-01-01 2013-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2013. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1(5) Verksamhetsberättelse 2009 Verksamheten under 2009 redovisas utifrån de mål som sattes upp i verksamhetsplanen. Förbundsstyrelsen 2009 bestod av: David Gustavsson, förbundsordförande Nina Högberg,

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8)

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) Mötesdatum: 2009-01-24 Tid: 09.00-11.30 Plats: Konferenshus Sundet Boxholm Närvarande: Mikael Seidl, Camilla Persson, Peter Tuvberger, Sten- Anders Hofvendahl,

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer