Förbundsstyrelsesammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20"

Transkript

1 PROTOKOLL Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken om Sveroks verksamheter Beslut tagna per capsulam 44 Sverox 45 Informatören 46 Adjungering Beslutsunderlag 47 Sverox 48 Operation Frispel 49 Styrdokument för Internetsatsning: FS behov och projekt för Styrdokument för Internetsatsning: relationen mellan FS och SiT 51 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 52 Ratificering av antagna föreningar Övriga frågor 53 Kortspelsbroschyrer 54 Föreningsförsäkring 55 Attestor för valberedningen 56 Arrangörssamverkan 57 Signaler till/från/i Sverok Ordet fritt 58 Inbjudan från 21st Century Bilagor Arbetssätt Styrelsearbetet är uppdelat i olika ansvarsområden där olika ledamöter är ansvariga. En ansvarslista finns i slutet av protokolldelen av protokollet. Ansvarig ledamot har befogenhet att ta större beslut inom sitt eget område. Detta för att ägna styrelsemötena åt viktigare frågor samt att bättre kunna hinna med allt som ska tas upp på mötena. I fortsättningen kommer det att krävas utförliga rapporter om vad som händer inom respektive arbetsområde för att styrelsen ska kunna fortsätta med detta arbetssätt. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

2 PROTOKOLL Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Plats och tid Konsert och Kongress, Linköping, Tjänstgörande: Övriga deltagare: Andreas Nyström, mötesordförande Petra Malmgren, mötessekreterare Magnus Alm Fredrik Bonander 47 Björn Flintberg Moa Hartman 47 Peter Johnels Hanna Jonsson Björn von Knorring Jon Nilsson Staffan Ericsson, Sveroks IT-grupp Christer Pettersson, kanslichef rikskansliet Dan Sivnert, valberedningens ordförande Anna Westerling, Sverok Svealand Paragrafer Underskrifter Andreas Nyström, mötesordförande Petra Malmgren, mötessekreterare Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL FS RAPPORTER Christer Pettersson rapporterar angående ekonomin. Fredrik Bonander rapporterar angående kommentarer till rapport angående ekonomin. Hanna Jonsson rapporterar angående ordförandens arbete Petra Malmgren rapporterar angående distriktsarbetet. Björn von Knorring rapporterar angående Sverox. Björn von Knorring rapporterar angående boken om Sveroks verksamheter. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) Rapport angående ekonomin, rapport angående kommentarer till rapport angående ekonomin, rapport angående ordförandes arbete, rapport angående distriktsarbetet, rapport angående Sverox, rapport boken om Sveroks verksamheter och rapport från Sverok Södra Kulturdistriktet biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL FS SVEROX För att kunna göra en ny upphandling av förbundstidningen Sverox behövdes specifikationer om vad förbundet ville ha för sorts tidning. Förbundsstyrelsen beslutade per capsulam att 1) fastslå de i bilagorna fastställda kriterierna, 2) Sverok distribuerar specifikationerna i så stor utsträckning som möjligt 3) framsidan ska prydas av endera ett fotografi eller en målad/ritad bild. Handlingar i ärendet: Beslut per capsulam angående Sverox Beslutsunderlag om Sverox och samdistribution Sveroks specifikation på förbundstidningen Sverox Missiv Brev till tidningsproducenter BESLUT Styrelsen beslutar att 1) protokollföra ovan tagna beslut. 2) beslut per capsulam angående Sverox, beslutsunderlag om Sverox och samdistribution, Sveroks specifikation på förbundstidningen Sverox, Missiv och Brev till tidningsproducenter biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL FS INFORMATÖREN Förbundets anställde informatör slutade sin anställning den sista april En av informatörens uppgifter var att genomföra och sammanställa en rapport om Sveroks informationskanaler och informationsbehov. Rapporten blev inte klar i tid. Förbundsstyrelsen beslutade per capsulam att 1) be informatören färdigställa informationsrapporten på sin fritid. Handlingar i ärendet: Beslut per capsulam angående Informatören Informatören BESLUT Styrelsen beslutar att 1) protokollföra ovan tagna beslut. 2) Beslut per capsulam angående informatören och Informatören biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL FS ADJUNGERING Med anledning av att många frågor som rör SiT kommer att behandlas på mötet föreslogs att Staffan Ericsson från SiT skulle adjungeras till förbundsstyrelsens sammanträde den 20 maj Förbundsstyrelsen beslutade per capsulam att 1) med yttrande- och förslagsrätt till nästa styrelsesammanträdet den 20 maj adjungera Staffan Ericsson, 2) Staffan Ericsson får sina resekostnader för detta betalda. Handlingar i ärendet: Beslut per capsulam angående adjungering Beslutsunderlag angående adjungering BESLUT Styrelsen beslutar att 1) protokollföra ovan tagna beslut. 2) beslutsunderlag angående adjungering och beslut per capsulam angående adjungering biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL FS SVEROX Sedan specifikationen för Sveroks nya förbundstidning skickats har anbud från fyra olika intressenter inkommit. Intresserna är Martin Brodén och Olle Sahlin, Daniel Roos och Maria Markenroth, Daniel Palm samt Rävarna, som består av Tove Gillbring, Anders Gillbring, Anders Blixt och Åke Rosenius. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående Sverox BESLUT Styrelsen beslutar att: 1) Rävarna producerar Sverox under kommande år.* 2) Björn von Knorring blir ansvarig för att förhandla fram ett kontrakt med Tove Gillbring. 3) målsättningen ska vara att nästa nummer av Sverox utkommer i början av augusti. 4) beslutsunderlag angående Sverox, budget för förbundstidning, Kommentarer till layouten i nya Sverox och Kostnadskalkyl biläggs protokollet * Beslutet togs under sluten votering. Resultatet blev 6 röster för Rävarna och 4 röster för Brodén/Sahlin. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL FS OPERATION FRISPEL Riksmötet uppdrog åt förbundsstyrelsen att initiera projektet Operation Frispel. Det syftar till att hjälpa distriktens föreningar att samarbeta och kommunicera mer med varandra. Detta kommer ske på distriktsnivå och då det är viktigt att distrikten är med och planerar projektet togs ämnet upp för diskussion på Inslaget, vilken resulterade i ett styrdokument. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående Operation Frispel Styrdokument för Operation Frispel BESLUT Styrelsen beslutar att 1) dokumentet Styrdokument för Operation Frispel antas som styrdokument för projektet Operation Frispel. 2) beslutsunderlag angående Operation Frispel och Styrdokument för Operation Frispel biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL FS INTERNETVERKSAMHET: FÖRBUNDSSTYRELSENS BEHOV OCH PROJEKT FÖR 2001 För att Sits arbete ska kunna sätta igång och underlättas måste ett styrdokument som fastställer vilka behov förbundsstyrelsen har av IT-tjänster samt vilka projekt som kommer drivas under året upprättas. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående Styrdokument för Internetverksamheten: FS behov och projekt för 2001 Styrdokument för förbundsstyrelsens behov av digitala tjänster, verksamhetsåret 2001 BESLUT Styrelsen beslutar att 1) godkänna dokumentet Förbundsstyrelsens behov av digitala tjänster, verkssamhetsåret 2001 i sin helhet. 2) beslutsunderlag angående Styrdokument för Internetsatsning: FS behov och projekt för 2001 och Styrdokument för förbundsstyrelsens behov av digitala tjänster, verksamhetsåret 2001 biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL FS INTERNETVERKSAMHET: RELATIONEN MELLAN FÖRBUNDSSTYRELSEN OCH SIT För att Sits arbete ska kunna sätta igång måste ett styrdokument för hur arbetsform och organisation ska se ut för Sit samt hur relationen ska se ut mellan förbundsstyrelsen och Sit upprättas. Handlingar i ärendet: Beslutsunderlag angående styrdokument för Internetsatsning: Relationen mellan FS och Sit Styrdokument för fastställande av relationen mellan FS och Sit BESLUT Styrelsen beslutar att 1) godkänna dokumentet Styrdokument för fastställande av relationen mellan FS och Sit. 2) beslutsunderlag angående styrdokument för Internetsatsning: Relationen mellan FS och Sit samt styrdokument för fastställande av relationen mellan FS och Sit biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL FS ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST Arbetande förbundsstyrelseledamöter förlorar i samband med förbundsstyrelsemöten och riksmötet pengar då de måste utebli från sitt arbete. För att man inte ska förlora på att engagera sig i Sverok kan ersättning för detta betalas ut. På förra mötet togs frågan om att betala ut ersättning för förlorad förvärvsinkomst till förbundsstyrelseledamöter upp, men bordlades till detta möte. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) ersättning för förlorad förvärvsinkomst inte skall ges till förbundsstyrelseledamöter. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL FS RATIFICERING AV ANTAGNA FÖRENINGAR Det är, som förut, många nya föreningar. Förutom dessa 33 antagna föreningar finns lika många på kö för att bli antagna. Styrelsen tyckte att föreningsnamnet Achtung 55 lät tveksamt och kollade upp namnet, men hittade inget som verkade konstigt. Handlingar i ärendet: Nyantagna föreningar BESLUT Styrelsen beslutar att 1) Styrelsen beslutar att ratificera antagningen av föreningarna F F ) Nyantagna föreningar biläggs protokollet Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL FS ÖVRIG FRÅGA KORTSPELSBROSCHYR Beslutet att trycka informationsbroschyren Vad är kortspel? togs trots att förbundsstyrelsen inte hade gjort en ordentlig genomläsning av broschyren. I efterhand har fel hittats som förbundsstyrelsen finner så allvarliga att informationsbroschyren kan behöva dras tillbaka. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) informationsbroschyren Vad är kortspel inte ska användas. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL FS ÖVRIG FRÅGA FÖRENINGSFÖRSÄKRING En förening är ganska oskyddad om något skulle hända. Samtidigt är försäkring ofta dyrt och få tänker på att försäkra sin förening. Sverok bör undersöka vad som kan göras för att hjälpa föreningarna. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) uppdra åt Jon Nilsson att undersöka möjligheterna att förbättra försäkringsskyddet för Sveroks medlemsföreningar och föreningsmedlemmar. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL FS ÖVRIG FRÅGA ATTESTOR FÖR VALBEREDNINGEN Dan Sivnert tycker att det är lämpligt att han, som valberedningens ordförande, är attestor för resultatenheten Valberedning, då det är valberedningen som bäst vet vad pengarna används till. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) uppdra åt organisationsutredningsgruppen att utreda möjligheten att rekommendera riksmötet att tillsätta valberedningen som ansvarig för en egen budget. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL FS ÖVRIG FRÅGA ARRANGÖRSSAMVERKAN I budgetarbetet inför riksmötet planerades en post för arrangörssamverkan. Denna hamnade under bidrag, men förbundsstyrelsen vill lyfta fram den som egen post. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) öppna en ny reultatenhet vid namn Arrangörssamverkan som tilldelas kronor ur Bidrag budgetposten och kronor ur budgetposten Internationellt. 2) Moa Hartman ska vara attestor för resultatenheten Arrangörssamverkan. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLL FS ÖVRIG FRÅGA SIGNALER TILL/FRÅN/I SVEROK Tidningen Signaler till/från/i Sverok innehållande förbundsmaterial har tidigare givits ut, på senare tid till förbundets alla föreningar för att täcka informationsbristen under förbundstidningen Sverox uppehåll. Detta har skötts av förbundets informatör. Nu har hans projektanställningstid gått ut och det bör beslutas vad som ska hända med tidningen i fortsättningen. BESLUT Styrelsen beslutar att 1) sluta ge ut tidningen Signaler. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

18 PROTOKOLL FS Ordet fritt Inbjudan från 21st Century Rolf Larsson från 21st Century inbjuder förbundsstyrelsen att inviga föreningens nya möteslokal i Hässleholm den 13 juni. Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

19 PROTOKOLL ANSVARSLISTA Mötesordförande Mötessekreterare Personalutvecklare Styrelsevård Ekonomi Distrikt Riksmötet IT Utbildnings- och kursansvarig Föreningskontakt Fitness 2001 Historiska världar Ideell Arena LSU Studiefrämjandet Studieförbund Operation Frispel Nationell spelvecka PR-satsning Vision Värdegrund Boken om Sverok Sverox Organisationsstruktur Arbetsbeskrivningar Grafisk profil/ikonisering Arrangörssamverkan Andreas Nyström Petra Malmgren Fredrik Bonander Andreas Nyström Fredrik Bonander Petra Malmgren, Magnus Alm Jon Nilsson, Andreas Nyström Björn Flintberg, Peter Johnels Marcin Kucharski Magnus Alm Fredrik Bonander Hanna Jonsson, Björn Flintberg, Moa Hartman Hanna Jonsson Peter Johnels, Michael Bjurshagen Petra Malmgren Hanna Jonsson Petra Malmgren, Hanna Jonsson Michael Bjurshagen, Jon Nilsson, Magnus Alm Marcin Kucharski, Björn Flintberg Hanna Jonsson, Fredrik Bonander Andreas Nyström Björn von Knorring, Magnus Alm Björn von Knorring, Fredrik Bonander, Peter Johnels Hanna Jonsson, Michael Bjurshagen, Jon Nilsson, Andreas Nyström Jon Nilsson, Marcin Kucharski, Fredrik Bonander Andreas Nyström, Marcin Kucharski, Moa Hartman Moa Hartman Mötesordförandens signatur Mötessekreterarens signatur Utdragsbestyrkande

20 Linköping, RAPPORT ANGÅENDE EKONOMIN, resultatenhet attestor budget 2001 arbetsbudget utfall Intäkter Statsbidrag 100 Chrisp kr kr Ränteintäkter 100 Chrisp kr kr Företagarstöd 100 Chrisp kr kr Summa intäkter kr kr Kostnader Bidrag Chrisp kr kr Organisation och administration Riksmöte 102 Jon Nilsson kr kr Styrelse med arbetsgrupper Arvoderingar 118 Fredrik Bonander kr kr Löpande kostnader 118 Hanna Jonsson kr kr Valberedning 119 Hanna Jonsson kr kr Kansli Personal 123 Fredrik Bonander kr kr Löpande kostnader 123 Chrisp kr kr kr Internet 106 Björn Flintberg kr kr Föreningsmedlemsskap 112 Hanna Jonsson kr kr Ekonomifunktioner 101 Fredrik Bonander kr kr Personalköp 121 Fredrik Bonander 0 kr kr Internationellt 105 Hanna Jonsson kr 0 kr Summa kr kr kr Organisationsutveckling Distrikt 103 Petra Malmgren kr kr Frispel 128 Petra Malmgren kr 0 kr Ekonomisk grundgaranti 103 Petra Malmgren kr 0 kr Summa kr kr Kommunikation och PR Information 108 Marcin Kucharski kr kr Tidning 104 Marcin Kucharski kr 0 kr Marknadsföring och PR 110 Marcin Kucharski kr kr Nationell spelvecka 129 Michael Bjurshagen kr 0 kr Summa kr kr Övrigt 115 Fredrik Bonander kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat Sverok kr kr kr Johan Averin Christer Pettersson kanslister

21 Linköping, KOMMENTARER TILL RAPPORT ANGÅENDE EKONOMIN Rapport Ränteintäkterna bör budgeteras om. Eftersom vi har placerat våra medel på annat konto med högre ränta så kan vi räkna med att räntan blir kronor för Utfallet på Styrelse med arbetsgrupper, undergrupp Arvoderingar är ganska högt. Detta beror på att det betalts dubbla ordförandelöner under början av perioden. Utfallet på Styrelse med arbetsgrupper, undergrupp Löpande kostnader är också ganska högt. Detta beror på att det betalts ett årskort på SJ till ordföranden samt att det första styrelsemötet blev förhållandevis dyrt. Utfallet på Kansli, undergrupp Löpande kostnader är vidare ganska högt. Detta beror på att två hyror betalts på samma gång samt att tillbehör till tryckmaskinen köpts in. Upplysningsvis kan det påpekas att avskrivningarna inte är inräknade i rapporten. I framtida rapporter kommer avskrivningarna att meddelas. När avskrivningarna införts på rapporten torde det bli lättare att få en helhetsbild av ekonomin. Slutligen kan jag påpeka att till exempel utfallet på Kommunikation och PR, undergrupp Marknadsföring och PR är kronor vilket är långt under budget på kronor. Styrelsen borde göra upp en plan för på vilka insatser och under vilken tidpunkt den budgetposten ska spenderas. Fredrik Bonander styrelseledamot

22 Uppsala, ORDFÖRANDES ARBETE Rapport Som alltid är våren en tid fylld av aktivitet, både inom Sverok-kretsar och utanför Sedan riksmötet i slutet av mars har det varit fullt upp, en ny och mycket aktiv styrelse har kommit igång, kansliet har återhämtat sig och jag har börjat arbeta upp rutiner för mitt eget arbete. I snitt går två till fyra timmar varje dag till att prata i telefon och läsa och svara e-post. Det är alltifrån styrelselistan och medlemmar som undrar över saker till företag eller organisationer som vill starta mer eller mindre suspekta samarbeten. Jag har även varit i kontakt med Leif Linde på ungdomsstyrelsen för att dra ihop ett möte med honom och de personer som Sverok kommer i kontakt med hos dem. Styrelsearbetet Under förra mötet lade vi grunderna till den mötesordning vi kommer att följa under resten av året. Jag har gått igenom dokumentet och gjort en del småjusteringar och förbättringar och tänkt att lägga upp det på hemsidan. Vår första visionshelg skall hållas någon gång i sommar (se särskilt BU) och jag har undersökt lämpliga ställen att vara på samt börjat lägga upp en mer detaljerad plan för hur visionsarbetet skall läggas upp. Tagit fram och putsat upp det gamla praxisdokumentet för att det skall passa 2001 års styrelse. Fler saker kommer säkert upp under mötet, men det är något att utgå ifrån. Möten och seminarium Nedre Norrland hade årsmöte sista helgen i april där jag var närvarande. Tyvärr var mötet framskjutet en vecka från vad som var tänkt från början vilket gjorde att jag inte hade möjlighet att stanna över natten och vara med på kvällsaktiviteten. Inslaget hölls första helgen i maj i småländska Eksjö. De ny- eller omvalda distriktsstyrelserna och stora delar av förbundsstyrelsen fick möjlighet att träffa varandra och gå igenom delar av riksmötet. Jag passade även på att förbättra mina nyförvärvade kunskaper i bokföring under Anders Hultmans kurs på lördagen. "Möte med Lejon" arrangerades av LSU på Lava i Stockholm. Intresserade ungdomar fick möjlighet att ställa frågor till ungdomsministern och givetvis var Sverok där. Den nyutkomna utredningen runt ungdomspolitik gicks igenom och kort kan sägas att den till större delen tog upp skolmiljö och mycket lite runt fritid och engagemang i föreningar och de positiva effekter det ger.

23 LSU håller i många olika nätverk, bland annat ett för ordföranden i de olika organisationerna. Det första (och hittills enda jag varit med på) mötet hölls 11 april i Stockholm och var ganska givande. Det kändes att det var det första mötet för många men jag tror att gruppen kommer bli mycket värdefull när den kommit igång och vi lärt känna varandra bättre. En annan LSUgrupp är fokusgruppen för undgomspolitiska frågor som också den har haft sitt första möte. Här var aktiviteten större även om deltagarna var få. Många intressanta frågor om lobbying, bidragssystem, att skriva debattartiklar och att träffa olika ministrar diskuterades. Nästa möte skall hållas i början av juni och då kommer även höstens inriktningar dras upp. Det här är en grupp som i allra högsta grad är intressant för Sverok, om inte annat de frågor som lyfts fram. Informellt lärande, och hur vi blir bättre på att värdesätta de kunskaper man får med sig från föreningslivet, är en fråga som börjar bli alltmer aktuell på den ungdomspolitiska arenan. Scouterna arrangerade 25 april ett mycket intressant seminarium där just detta gicks igenom. PR Jag har varit med och ställt ut på IUK-mässan i Stockholm, Ungdomsmässan i Skövde och även på Gothcon. Skrivit en kortare folder om Sverok som i första hand riktar sig till beslutsfattare på kommunal nivå samt börjat skissa på artiklar som kan följa med i "PRkitet" till alla föreningar i och med Nationell Spelvecka. Övrigt Tillsammans med Fredrik har jag börjat titta på kanslisternas arbetsrapportering och hur den kan förbättras för att ha större möjlighet till uppföljning och utvärdering. Chrisp har planer på ett projekt för att bättre utnyttja våra ideella krafter inom förbundet, "Ideell Administration". Vi har diskuterat igenom det hela och gått igenom utkastet till projektbeskrivning. Färdigställt Nedre Norrlands bokföring då det inte hann bli helt färdigt innan jag slutade som distriktsrådgivare. Skrivit artiklar till Codex tillsammans med Jon Nilsson (FS), Martin Brodén och Mia Kruger (Sverok Stockholm). Hjälpt till med förberedelser inför Inslaget och börjat sammanställa Molles dokumentation. Hanna Jonsson styrelseordförande

24

25 Linköping, DISTRIKTSARBETET Rapport Styrelsen har varit aktiv och besökt flera av de olika distrikten under årsmöten i Övre Norrland och Nedre Norrland samt styrelsemöten i Västra Götaland, Stockholm, Gävle Dala och Svealand. Jag planerar att ordna ett schema över olika möten runt om i distrikten, så det blir lättare för förbundsstyrelseledamöterna att planera sina besök och fördela dem emellan sig. Helgen 4-6 maj arrangerade vi distriktsträffen Inslaget i Eksjö. Det var stor uppslutning, både från förbundsstyrelsen och distriktare, även om det var färre personer där än vad det först verkade bli. Även SiT var inbjudna. Lokalerna hos Juventum var väldigt bra. Där var vandrarhemsstandard och fina konferenslokaler. Dock var kostnaden högre än vad den brukar vara och det bör inte kosta lika mycket i fortsättningen. Ämnen som togs upp under helgen var Operation Frispel, vilket ansvar man har som ideell, nationell spelvecka och hur vi vill ha slaget i fortsättningen. Det beslutades att förbundsstyrelsen i fortsättningen ska anordna Inslaget, medan distrikten delar upp de resterande slagen under året mellan sig och själva står för arrangerandet. En del distrikt är enligt riksmötesbeslut berättigade till ekonomisk grundgaranti. Jag har utarbetat regler för hur det ska skötas och har haft kontakt med berörda distrikt. Inga pengar har betalats ut, då det ännu inte har skrivits något avtal. Petra Malmgren styrelseledamot

26 RAPPORT Från SVEROK Södra Kulturdistrikt Styrelsen 2001 består av Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöterna Niklas Bendelius Bernard Christiansson Andreas Brodin Tomas Karlsson Conny Lundgren Loella Mårtensson Johan Håkansson Mattias Jönsson Karl Wallin 1:a suppleant Mattias Bjärnemalm 2:a suppleant Emelie Styring Externa poster Chefredaktör, RADAR Maria Lindvall

27 INNEHÅLL INNEHÅLL 27 DISTRIKTSTRÄFF 29 KOMMANDE SLAG 29 VÄNDISTRIKT 29 KANSLIET 29 KOPIATOR 30 DATOR 30 ÖVRIGA INKÖP 30 EKONOMIN 30 FÖRSTA KVARTALET 30 FRAMTIDEN 30 STYRELSEARBETET 31 MÖTEN 31 ARBETSOMRÅDE 31 ÅRSMÖTE PROJEKTFONDEN 31 VÄXTHUSBIDRAGET 32 LAG 32 FÖRENINGSTRÄFFAR 32 OPERATION FRISPEL 33

28 NATIONELL SPELVECKA 33 SYDCON 33 STUDIEFRÄMJANDET 33 34

29 DISTRIKTSTRÄFF Kommande slag SKuD har sedan i höstas haft ambitionen att arrangera en distriktsträff, ett s.k. Slag. Det var styrelsen ambition att hålla ett sådant Slag i Lund under sommaren (det s.k. Skrevslaget) och lokaler och diverse aktiviteter var uttänkta. Tanken var bl.a. att kontakta ungdomsforskaren Mats Trondman som Andreas Brodin haft kontakt med i samband med en visionskonferans i Malmö kommuns regi på Malmö högskola. Mats Trondman leder en studie på Växjö universitet kring hur ungdomars fritid ser ut och var pigg på att föreläsa på en liknande tillställning. Inga formella kontakter har funnits men vi från SKuD tror att en föreläsare som Mats Trondman skulle vara mycket intressant att lyssna på. Han tar olika mycket betalt av olika organisationer, mer betalt från större företag och lite eller inget från ideella föreningar. Som rekreation hade styrelsen planer på SKuD-krocket vilket innefattar en hel del struntprat, krocket över en större gräsbeklädd yta i sann brittisk snobbmanér samt en del alkoholhaltiga drycker såsom portvin och konjak 1. På Inslaget i Eksjö så skulle det beslutas om vem som skulle få arrangera distriktsträffar och olyckligtvis så var det flera distrikt som hade ambitionen att arrangera Slag. Efter hårda förhandlingar så lottades och det föll sig så olyckligt att SKuD inte fick arrangera enligt vår önskan. Istället gick privilegiet till Svealand, Övre Norrland och Västra Götaland. Visserligen är endast Inslagets beslut rådgivande i frågan och beslutet fattas formellt av Förbundsstyrelsen men då FS gått ut med muntligt löfte om att följa Slagets önskan kommer de troligtvis bara bekräfta det distrikten kom fram till på Inslaget i Eksjö. Vändistrikt Förbundsstyrelsen beslutade 2000 att det skulle inrättas speciella vändistrikt inom SVEROK och på eget initiativ samt med hjälp av lite vinkar från Hanna Jonsson, dåvarande ledamot i Förbundsstyrelsen, har SKuD valt Ost. Ansvarig för detta samarbete är Mattias Bjärnemalm som redan under den senaste distriktsträffen diskuterade en hel del med ordförande samt andra förtroendevalda från SVROK Osts styrelse. I vår budget finns drygt kr avsatta till detta projekt och vi har för avsikt att använda dessa på resor i så hög grad som möjligt. Än så länge har vi inte varit tillräckligt aktiva för att ha något konkret att rapportera. KANSLIET Sedan årsskiftet har SKuD huserat i nya lokaler som är både större och billigare men betydligt mindre centrala. Vi ansåg att detta var en befogad flytt då vi de senaste tre åren inte haft ett enda spontant besök från någon medlemsförening och det nya kansliet ligger acceptabelt nära större stråk av kollektivtrafik. Mindre trevligt med det nya kansliet är att 1 Naturligtvis serveras alkoholen i måttliga mängder och till dem som är över 18 år. Omyndiga erhåller likvärdiga drycker som substitut.

30 det är en källare och det är ont om fönster och täckning för mobiltelefoner. Det var dessutom målat i ohyggligt fula färger då vi skrev kontrakt på själva lokalen, något som vi dock åtgärdat genom att avkräva vår hyresvärd på ett par rejäla hinkar färg och sedan målat om hela lokalen. Numera är det ibland ganska stökigt men det blir bättre och bättre efterhand som vi börjar få struktur på det hela. Kopiator Vi har i samband med kansliflytten valt att byta kopiator. Vi var i höstas mycket missnöjda med vår kopiator men då vårt kontrakt löpte på ännu ett och ett halvt år var vi tvungna att byta till en ny kopiator men inom samma uthyrningsföretag 2. Lyckligtvis bidrog bytet till att vi fick en kopiator som är både större, snabbare och lustigt nog även billigare. Vi har fortfarande inte utsatt kopiatorn för det optimala elddopet; SydCon, men vi har goda förhoppningar om att den ska klara även denna hårda påfrestning. Dator För att kunna sitta på kansliet och jobba på ett effektivt och givande sätt har den tidigare datorparken rustats upp avsevärt. En ny och kraftfull dator har nyligen köpts in tillsammans med en CD-brännare. Vidare har Bernard och Brodin donerat varsin P133 som används som arbetsstationer. Dessa två datorer är inga underverk men ska man bara ordbehandla, använda Internet eller göra det mest förutom bildhantering så fungerar dessa utmärkt. Övriga inköp Då vi har ett nytt kansli som är markant mycket större än det tidigare har diverse möbelinköp varit nödvändiga. EKONOMIN Första kvartalet Under årets första kvartal blev distriktets ekonomi betydligt överskådligare då dåvarande distriktsordförande tog över bokföring helt och lade in allting på ett bokföringsprogram. Olika nya rutiner infördes även och sittande styrelsen uppmanades att även de hålla koll på ekonomin och inte glömma hur viktigt det är med god insyn i ekonomin för att förstå distriktet. Framtiden Framtiden ser ljus ut och de löpande utgifterna har lyckats hållas nere. Vidare investeringar i kansliet bör bli låga då det mesta redan är inhandlat men fler inköp kan bli aktuella. Detta beror dock främst på hur projektfonden ser ut vid halvårsskiftet då det i praktiken är pengar ur 2 Scribona Office Rental

31 denna som används. Det enda negativa är att vårt medlemsantal i Blekinge landsting varit så mycket lägre under 2000 än vi förväntade att vi tappat en del bidrag från dem. De olika utbetalningsssytemen fungerar nu friktionsfritt och reseersättningar och dylikt rullar på. STYRELSEARBETET Möten Under det gångna året så har vi haft två styrelsemöte med den gamla styrelsen och två med den nya, bortsett från årsmötet. Den nya styrelsen är aktiv och deltagandet har varit högt, speciellt bland de nyvalda. Dessutom så har vi inom SKuD en hel del informella möten där vi träffas inom styrelsen och umgås samt diskuterar aktuella händelser inom ditriktet. Vi har bl a en tradition som vi valt att kalla Tisdagar med SKuD som innebär att vi träffas varje tisdagkväll på kansliet och jobbar och umgås. Vi har haft turen att få en styrelse där många är bekanta sedan tidigare vilket innebär att vi gärna träffas även vid sidan av organiserade möten. På det hela taget är SKuD ett aktivt distrikt där styrelsemedlemmarna träffas ofta och trivs med att arbeta med distriktsrelaterade frågor. Arbetsområde Styrelsen har delat upp de olika arbetsområdena mellan sig för att lättare veta vem som är ansvarig för vilken bit och för att kunna planera längre in i framtiden. Dessa finns publicerade i vårt konstituerande mötesprotokoll. ÅRSMÖTE 2001 Årsmötet 2001 hölls i Malmö, i Studiefrämjandets lokaler och gästades av ett 40-tal besökare från både Skåne och Blekinge. Som mötesordförande valdes Johan Strömqvist, ordförande i SVEROK Stockholm, som var nere med en delegation med styrelsemedlemmar från Stockholmsdistriktet. Mötet avlöpte fantastiskt smidigt och alla deltagarna verkade rörande överens om att den galma styrelsen hade gjort ett hyggligt arbete och att den nya verksamhetsplanen var bra. Det blev inte ens debatt kring valet av den nya styrelsen. Detta skulle kunna tolkas som att alla var apatiska och struntade i vilket, men så var inte fallet. Det var helt enkelt så att alla tyckte att den avgående styrelsens förslag var vettiga och instämde med glädje. PROJEKTFONDEN Under våren har en liten broschyr framställts av Andreas Brodin vilken senare godkänts av styrelsen. I denna presenteras våra idéer kring vår projektfond och vilka sorters projekt vi

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30

Förbundsstyrelsens sammanträde 2001-03-25. Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 SVEROK PROTOKOLL 1 Plats och tid Falu Folkets Hus, Falun, 25 mars 2001, klockan 16.30 Närvarande Hanna Jonsson, förbundsordförande Petra Malmgren, förbundssekreterare Magnus Alm Fredrik Bonander Peter

Läs mer

INNEHÅLL SVEROK PROTOKOLL 1. Förbundsstyrelsesammanträde 2001-04-08. Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-04-08

INNEHÅLL SVEROK PROTOKOLL 1. Förbundsstyrelsesammanträde 2001-04-08. Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-04-08 PROTOKOLL 1 INNEHÅLL Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-04-08 6 Rapporter Ordförandens rapport Distriktsarbetet Historiska världar LSU Ideell Arena Möte med ideell Arena Kansliets arbetsuppgifter Ekonomisk

Läs mer

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING.

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING. Sid 1 av (11) Protokoll Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Juventum, Eksjö. 24 mars 2002 Närvarande: Hanna Jonsson Marcin Kucharski Elin Gullberg- Bolin Kriss Andsten Mikael Enmalm Fredrik Axelzon Jon

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10)

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll 2010-01-09 Styrelsemöte nr 11 Fastställd dagordning Protokoll 2010-01-09... 1 Styrelsemöte nr 11... 1 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande...

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Joakim Öfverholm, Martin Brosser, Max Svensson (via telefon), Emma Carlström (revisor). 1. Mötet öppnas Mötet öppnades klockan 18:41. 2. Val av mötesordförande Cecilia Hällstrand

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 AVSEENDE HELÅRET 2014-01-01 2014--31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2014. Resultatrapporten visar budgeten för 2014 som antogs

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-04-11.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte Närvarande Robert Tiinus, Rasmus Palm, Jennie Carlsson, Vargman Bjärsborn (anländer vid punkt 8 och går efter punkt 15), Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-09-30. Beslut. Övriga frågor. Ansvarslista. Bilagor

PROTOKOLL Sida 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-09-30. Beslut. Övriga frågor. Ansvarslista. Bilagor PROTOKOLL Sida 1 Innehåll Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-09-30 69 Rapporter Sveroks IT-verksamhet Riksmötet Distriktsarbetet Operation Frispel Grafisk linje Ordföranderapport Nationell Spelvecka

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll.

1. Det åligger varje förtroendevald i P-Riks att informera sig om denna policys innehåll. Ekonomipolicy Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, ekonomipolicy styr planeringen, förvaltningen, uppföljningen, utvärderingen och kontrollen av P-Riks ekonomiska processer samt Styrelsens

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

Innehåll. PROTOKOLL 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-07-08. Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-07-08

Innehåll. PROTOKOLL 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-07-08. Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-07-08 PROTOKOLL 1 Förbundsstyrelsesammanträde 2001-07-08 Innehåll Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-07-08 59 Rapporter Kanslirapport maj/juni och plan för hösten Ekonomisk rapport Ekonomiskt ansvariges

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens arbetsbeskrivningar Först fastställd 2009-08-08 Senast reviderad 2012-07-15 1 1. Arbetsbeskrivning: Förbundsordföranden

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Närvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, SR, RH och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 för Sverok Stockholm 2014, den 10/3-2014

Styrelsemöte nr. 3 för Sverok Stockholm 2014, den 10/3-2014 Styrelsemöte nr. 3 för 2014, den 10/3-2014 Närvarande: Agnes Ambrosiani Erland Nylund Kajsa Harnesk John Lundhgren Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Ej Närvarande Rasmus Storkamp 1 Inledande

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, John Hall, Anders Dahlén och Conny Thunberg 1 21 Martin Carlsson 1-12 Adjungerad:

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 12, 2014 Datum och tid: Lördag 2014-11- 22, kl 11.00 16.32 På Idrottens Hus, Uppsala Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT V. ordförande Kristiina Pekkola

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

Ett protokoll ska ha dokumentnamnet protokoll och ange namnet på organisationen som har mötet, datum, tid, plats och samtliga mötesdeltagares namn:

Ett protokoll ska ha dokumentnamnet protokoll och ange namnet på organisationen som har mötet, datum, tid, plats och samtliga mötesdeltagares namn: Protokoll Ett protokoll ska dokumentera vad som sägs och beslutas på ett möte, så att det inte bara blir en massa prat som inte leder någonstans. Därför är det viktigt att man vid varje möte går igenom

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4 2015 2015-05-17 (09:00-15:00) Kalmar Deltagare - SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Carl-Erik Sörman Olle Bergman Peter Svensson Thomas Avelin Tony Jacobsson Per

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Innehåll BILAGOR. Förbundsstyrelsesammanträde. Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-07-08

Innehåll BILAGOR. Förbundsstyrelsesammanträde. Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-07-08 Innehåll Förbundsstyrelsesammanträde Sverok 2001-07-08 59 Rapporter Kanslirapport maj/juni och plan för hösten Ekonomisk rapport Ekonomiskt ansvariges kommentarer till den ekonomiska rapporten över förbundets

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH STATSVETENSKAP LINKÖPINGS UNIVERSITET Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-11- 23 Tid: 13:00-15:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26 Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2011-02-26 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Lina Svensson förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt. 3. Fastställande

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer