KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET"

Transkript

1 KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r

2 409 o Arsberättese i regementen och förvatning. Avgiven i februari Au edamoten Segre. Inedning. INNEHALLSFöRTECKNING. I. F öruatningsorganisationen. A. D en centraa förvatningen. 1. Vapen-, sk epp steknisk, intendentur- och civiförvatning. 2. Fortifikationsförvatning. 3. sjukvårdsförvatning. B. D en okaa förvatningen. 4. Marindistr ikten utom örogsvarv och kustartieriförsvar. Ostkustens marindistrikt Got ands marindistrikt Sydkustens marindistrikt med Mamö marina bevakningsområde. Yästknsten s marindisrikt. 5. örogsvarven. 6. Kus tartieriförsvaren. 7. Organisationen ombord. 8. Fastighetsförvatningen. JI. R egementen och särskida j'öreskrifter m m. A. Amänna r egementen och ekonomiska order. T jänsteregemente för n1arinen (TjRM I o II). Förvatningsregemente för marinen (FRM). 29

3 ..J. O Saming för marinen av fii, vatningsfi) 1 1 _ shifcr (S0FF). Kusifotans ekonomiska order (Kfo F q ' J'.. ) J. B. \'issa hörskida fiirvatning:ovcrksamhctcn : ',<j,_ randc 'öreskrifcr m Pnn fiir crsiit!ningsby!!,[i1ad m m fiir f : faryg. Yissa materieföreskrifter m m. FiirpEigmHI. Fönadsorganisaicn och fiirrådsrcdoyi-. 11 ; Cpphanding och rekvisition. C n d ersökningsfi' rf a ra n de 1. \Iissar o c h m m+ eten f.' r i er. Kassa väsendet. f. UnderuU!s.fånstcn. INLED::\TG. A:Hsdan b.eredskapens upphörande har j'örvatnitf, r;rqumsawncn m om fiirs\h'ci s t s;1 ttet f'. f It L.u L or orva 11111,. verksamhetens hedriv'1!h1c V'1'it f'< ) t'e.' f'.. ' ' '. or npdnn, 1,amhet fdm sirvi stasmaktemas som föt svm sm ;Hi Jj iernas co;en sida, viket tagit sia u trvck des 1 ' s-;,.,! :1 1 J r..... O,_ (_L,,) \. a \.Ung!. \Iaj :i anbcfauda u cdningnr, dc+.. i under. < m:gm och <tgirdcr av de miitära myndighete ma. s,, ; rnga.om de frra so n dc 'ic Iwrc har statens organi.j IJOnsnamnd antah s<'o _,;i, s i' o 1 <J 1 f < -... i. '- - h< 11 or orgnt I i- t10nsundersökninuar. 'rcdnin<t 1rJ1'1 f'' 1111 <1.. ]....., - -.._-,c (. '... ei.,o... n. - imp::<rna, som omfattat sayii den ecntc ahj som betvdn 1 c de:1r av den okaa förvatningen, ha syftat ti raion n. senngm och förenkingm i orgaiisaionen med en!' 'J '. idig sriisan att uan eftersätande nv cffcdiviefen!1!' ;:n kostnaderna. Ct'edning beträffande den centraa förvaningson nisaiioncn har verkstäts av särskida uv Kung. \[ui 1 \ -! 1 tikn ndc :wkkunnig< - 1\ W ars miitira förvatningsutredning. Cnder!;iik.ningarna i vad rör deu okaa förvatningsorgrmis:tione; ha för marinens de hiis främst berött disrikbförvahningcn vid sydkustens och Yi.i.stkustcns marindi 'i rik samt fiirvatningen vid Stockhoms k usfarikrifö! s, nr oc:h ha vcrksiitts genom statens organisationsnämnd..:.1som en föii<i av sårskida besut efter försag a\' H- :'i <H's förs v arskom m i te och 191\) ars försvarsutredning har fö vaniug:sorganhaionen vid Gotands och örcsuw' nwrindistrikt undergm vissa förändringar. Sutigcn wr gen< besini av marinförvaninge> ()rogsvarvcns stlinin. i förhftandc ti marindistriktschefen rc>gerats smnt förvn!ningsc) ganisationcn ombord iindrnh. Det har synts ämpigt att i denna årsberättese f-äms ämna en översiktig fr::unsiining över Hndct sc1wrc tid ddn:na ihgi.rder och aktuea försag på det förvahninp.5- organiatoriska området..\rsheräesen kommei htrigenom att i \iss man röra sig även utom den för densamm:1 nngivna tiden, viket dork ansetts nödvändigt fö1 erhtnnde av snmjjhuihang i framslininf!en. I samband hii., mcd mf1 också omnämnas, at mtgon årsberättese her(, rande förvatningen icke avgivits sedan februari 1\ 17. r vad riir öruatningsverkswnhecn har hcräteiscn ins\.rönkts ti eu mee e1er mindre sumnwrisk redogörcs( för vissa förvatningsverksamheten berörande regcmeu ten och föreskrifer nt m, som meddeats under aren 195:\ --1\;) eer vikas utgivande iir att vänta inom en nän fram id. Sumgen hat i årsberättesen också underwstjiinsen nnses n ttgot böra behandas. Dc med underhihstjänsten förknippade probemen - fri.i.mst i vad avser undcrhå::. tjänstcns organisntion, edning m m - ha nnder senare tid! tmera kommit i förgrunden och inom marincdnin:-

4 412 en varit föremå för särskida överväganden och utred. n inga r. Svar p å frågan ont verksamhetens inriktnina u nd. 1.. :s ' (en n armaste framtiden föj e r direkt av de ämnade r edn. göreserna. Förvatningsorganisatoriskt ha myndigheterna a Cnomföra de ändringar i bestående organisation, om vi a besut när som hest kunna väntas, samt att genom fo rtt att a organisationsundersökningar utreda möj'iig heter 11 ' L d.10' ytter 1gare rationaiseringar i organisationen. Vad förvatningsverksamheten angå r kommer d emu för marinförvatningens de att i första hand vara im ij,.. tad P den Iya seårspanen för ersättningsbyggnad, s m ta g1ts av arets nksdag, och ösandet av de probem av oika sag, som äro förbundna med ett genomförande a, panen inom beräknad tid. Ifråga om underhåstjänsten får vad hittis vidtagih betraktas endast som en början. Ytterigare å tgärder samt omfattande panäggningsarbete återstå at j ä m t. I. FöRYALT\IGSORGA\'ISATIOE. A. Den cenra a j'örvatningen. 1. Vapen-, skeppsteknisk-, intendentur- o. civiförvatninq. I oktober 1950 redovisade 19L16 års mifihi.ra förvaningsutredning resutatet av sin utredning om försvareh cntraa tyg-, intendentur- och civiförvatningstjänst Som vantat var har utredningen framagt försao om betveande organisationsändringar b erörande såvä dn centra f ör- vatningsorganisationens struktur såsom den utforma des ttr som ämbetsverkens interna organisation. Såvä i vad rör tygförvatningen, i viken även innc atats den skeppstekniska förvatningen, som ifråga O' mtendenturförvajtningen, har utredningen undersökt atern ativa ösningar, des för försvarsgrenarna gemensam a tyg- och intendenturförvatningar (aternativ I), des försvarsgrensvisa fön atni ng ar (at c ma t iv II). F ör tygförvaningen förm'das aterna tiv n och för intendenturföt'v::tningen aterna tiv I. 1\rigsmaterievcrke föresås skoa utgå ur organisationen. V crk ets uppgifter i vad rör krigsindustri paneringen, standardiseringen och kontrometodiken samt såsom försvarets patentorgan skue övertagas av ett nyorganiserat centrat verk - försvare ts industripanering -, under d et att anskaffningsuppgifterna s.;_ue r1nkoma p<\ försva rsgrensförvatningar n a - arme-, m arin- och fygförvaningarna -- och de för försvarsgrenarna gemensamma ämbetsverken - försvarets inendenturförvatning, fortifikationsför va tningen, försva re t s sjukvå rdsstyr e Is e samt försvares civiförvatning. Då en försvarsgrensvis het genomförd uppdening av konstruktion och anskaffning av för fera försvarsgrenar gemensam eer ikartad materie icke skue stå i överensstämmese med kravet pft koncentration av förvatningsverksamheten, föresår utredningen att fördeningen av krigsmaterieens handhavande mean de tre försvarsgrensförvaningarna sker t:fter principen att den försvarsgrensförvatnin, som för sin försvarsgren har att anskaffa den största mängden av ett för fera försvarsgrenar gcmensa111t matcriesag, ska handha huvucföruafningen av detsamma. Med huvudförvatning försu1s projektering, konstruktion, försök, utarbetande av tekniskt underag för anskaffning, inköp,. eyeransnnsk onro samt upprä ttande av materiebeskriyningar och undrrh:dsinstrukioncr. r dc fa, där en försvarsgrensfön atning såunda ska uöva huyudförvaningcn beträffande viss mate rie för annan för svarsgrensf ör v atn i n g; rbikning, ska denna andn1 fön atning - m ed vi ssa undanag i frg a om sammansat materie - h anduigga aenast frågor rörnde kt igsförheredesearhete, ekonomisk pmwring, materieinspektion, förrådshåning och r ep n ra ionstj än s t.

5 41-± Ifr;_,p;n Pm dc cenir::a föryuningamas interna Oi'i-!<nisnion fit u h1hcr utredningen en fördening av fön nit_ nin,'!:sup p gift<' rn8 p a oika en h c ter i non1 verken efter '.ioncarc in;ndcr Öi hittiis. Yctk:>:mhctcn förcsa s 1_ unda uppdead pa sakorr;an för dc teknisk;:.. funktion :. hciräffandc matericen enig dess föncning pi\ mate t j,.j_ &'YJj)(T, pi\ /twktione! orgun för inköpsverksamhe (i 1 > köplcnra), för standardiscringsfri'tgor, kataogisct i11;, tryck, Litcraturjänst m m (föragsbyrå), för reparation- tjänst (verksiadsj:,t[t) och för förrådshåning (förn1t:, L1,'.T<) ;n m pti : ;tubsorgan för edning och panering :. : iimhes-vcrkci> verksamhet m m, vika exempevis för m; rinför-. a ninen skue utgöras av c en ra paneringen för uppgörande av krigsorganisaionspancr, sanm1ans<i ning av krigsförvatningspaner, ekonomisk panering, ai 1:1änna urcrningar samt sammanhåning av hesiktnin:..:' och inspek ionsverksamheten, ccntraexpcdi ioncn f i. persona- cch avöningsfrågor sam amän kontorsorg, - nisaiion m m samt j uridiska sektionen för j uridi::j,- administrativa frågor. Vad sutigen angår civiförvatningstjiinscn må hit endast omnämnas a t den tekniska revisionen av fnrtygew. räkenskaper och förråd, som nu handhas av sjörcvisionej inom förs,,arets civiförvatning, föresagis skoa ver:... stäas av resp fackförvatningar. Organisationen av försvares ccntr:1a förvatning m: nv marinförvatnin,'4cn enigt förviningsutredningens fi\ siag framg{u :w ncdanst<eihe tabåer. De s!;:ue föra för Umgt au hiir redogöra för ;da < erinringl.r mot och synpunkter pa fiiryaningsurcdnin 0ns för.hig, som i ingi\'na yrandcn frmnförs av de oii,, rcmissmstanserna. \Ied hänsyn ti det stäningstngan, ' ii utredningens försag i vad rör större organisaorisj;. ' i.ndringar i den centraa förvaningsorganisationen, so rpdan föreigger fr[m Kung. Maj :t s i:iida, ä r det här t i ]1- fyjes a rcdo'<'isa ÖvC'rhefä1havarens synpunkter p't ut- ArnC rcr vnt nin n Chef i i8.'in fir v.t ninscn Chef = CH ccv :; v :.J...:.- induninc:;c;, z ric: (:f?bn- stäföreträdande souschef Kung t-1'-j :t ini.. en- '1 ent\:;;.: furva - nirtr; er:: = Gen. in t. B -=9pS- - Chef Chein for marnen 11 1 ' Iiin'atningsmynrcdningens försag, om vi. <-_n < e JC')J'1«stabsorgan. byggna.dnavdemng Föragsbyrå dio heerna förarat sig cmga... n ' <)verbcf11hanuen ul11ade, a de n< : ms yn h kn1v t p[1 hcrcdsknp icke i radande värhsagc oycdvud-

6 416 taget vore tirådigt att genomför a st1 genomgripande re_ former som förvatningsutredningen föresagit. De o 111 _ fattande, viktiga materieanskaffningar, som pagmge, skue avarigt kunna störas under det säkerigen angvariga organisationsskede, som en vittgående reform innebure. Därför borde endast sådana reformer vidtas, som - inom ramen föe hittisvarande förvatningsorganisation - kunde undanröja vissa förefintiga oägenheter och därmed åstadkomma rationeare arbetsformer inom berörda förvatningar och främja samverkan förvatni ngsmyndigheterna emean. Vid ett bibehåande av den nuvarande förvatningsorganisationen vore ett i möjigaste mån kart särskij ande av befogenheterna mean k rig:' materieverket och försvarsgrensförvatningarna samt sjukvårdsstyresen och fortifikationsförvatningen n ö<1- vändigt. Materie, utan. för masstiverkning tiräckigt fixerat underag, borde icke anskaffas genom krigsmaterieverket Principiet borde därför verket anskaffa m a tcrie i mass- eer standardutförande, varvid anskaffningen endast borde omfatta större mängder. Beträffnnde den materieanskaffning, som skue tvi < försvarsgrensförvatningarna, u taade övcrbcfähavarcji att huvudförvatningsprincipen borde tiämpas i de fai, då materieen vore av samma eer ikartat sag för tv;, eer fera försvarsmyndigheter. För att säkerstäa samarbetet och samordna verksambp-ten avseende miitärtekniska och produktionstekniska frågor berörande materieanskaffningen för krigsmakten föresog överbefähavaren vidare inrättande av en försvarsförvatningarnas samarbesdeegation, i viken skuk ingå chefen för k'igsmatericverkct, cheferna för arm ( förvatningcns tyg- och inendenuravdeningar samt souscheferna.i marjn- och fygförvatningarna. För at Ö.stadkomma rationeare arbetsformer ino! dc skida förvatningarna ansftg överbefähavaren sn1i- 417 n förvat en att de ågärder i stort borde vidtagas, so }. s utredningen förordat d uing. d 28/ D 1951 har Kung. MaJ.t foo Genom hesut en d, befahavaren föresagna ms n an, t des om. e av over c t. na. 'gsnaterieverkets anskaffning_suppg ter, 11 inom na 1 n1. g. : ttande t av ett för försvarsförvatmngarna e des om una betsdee- 111ensan1 Oe; J, ' gation., H Samtidigt uppdrogs åt arme-, marin- och fygfov -.. a att efter samråd såvä inbördes som m ed m.t-. t era 1 f'örsuarsf öruatmngarnas samw n,mgn f., 'noen och försvarets sjukvårdsstyrese m hka wns m v a n b... d n- för- k ommd JJ.e(t, - J, J f' r<>a J ti bestämmeser ror an e V... en 0 g. d, - atningsutred i ghe som enhgt en OIV vahmngb) n. ' df, atningsprincipen ningens betänkande angivna wuu orv.,.. de b, L. ai a aj1s1 affande och förvatand organ avseen o o r v c < t 1 f tv ::1. på m aterie, som är av amma eer tkarta s ag OJ eer fera försvarsmyndjgheter. If.. o aa ojn de av förvatningsutredningen föresagna abc. i ga. d., 1a i J'örsuan;grensj'öruatninqarnas m erna OI, an nngan...., t t esanma nisation fann Kung. Maj :t det augc agc a (. ' ' c, c be, hndc i och för åt.a dkommande av bespavunn '-c.. f F. a Prh '\.a f ag för dc Ycrigare överväganden, som ha,rumnan rin a r och m era rationea arbets orm er. 01 <., -., U ( et c f t nnaen 1tt erfordrades, uppdrogs det å t b a mar!--orva I.. - mkonuna m.c c c ots <t>, o. d f. Iao ti ändringar J forvatmngsut... d, försag som - med beaktande av numcta J,dm;de förhåanden - kunde finnas pa ;:a ch e,,o nmgens, ' o 1 j förvat-.. 1;'. t gsmacrieverket bjbchani gcs OrganJSa bon, ( c ('S -,} L'. P.,-,JJed mpivna ändringar ifråga om arbctsuppifte, en 1. fo' t esa.ana försvares J!( us n p L,, ' ' ',-. f t } :1 C'JH! av utrec n1ngcn L t> c,. 1. L amt beträffande inendeutnrforvatmngs- Ic ;:c argamseras Sc c < II tjänsten vijcs förvatningsurcdnmgens atetnahv,, I p! a fot saa hgavs av marinedningen den 1-1/ (!1, <t>, ] < Den därv id föi esagna organis:1tionen for \'er '-CL framgår av föjande organisationstaha.

7 -J. \) Sm;om framgar av denna har nwt'incdni11gen i princip ansui.t sig ih miitära förvatningsutredningens försag i vad ayscr yrb,amhetcns uppdening pi stahsorga11, sakorgan och iunkionca organ. Förefintiga skijaktigheter mcnn för. h;gcn nvsc i mn1dsok ';i;;a organisntionscnhecrs indening, viss verk>amhcts hänföraide ti ee ' inom organisaionsenhet, omfattningen av verksamheten fö1 viss organisationsenhet eer de nv sadan samt pc1- scnnorgni'. nioncn. De har hör icke anscs ni.'hhändi': 1!t JH irmare ingi1 hiiqw. 2.!_.wiifikrdionsj'öruuininu. 1Pi3 urs riksdagsbesini :mg[\,end2 organisationen n-, för,.,varc; cenrna förvaning förutsatte, nu närmare tredning skue ske rör::wdc organis1i.ioncn tw försvcr' byggnads- och for ifikaionsi'önaning. Dock f:stn!-!.;, att denna pf1 tre organ - - förs'.'ursgrensförvatningarna - f ö rdcadc erksam h e t skue cc n raiseras. Sådan ut redning har direfer ',;erkstäts a\'!:iärskit för detb ändami tikaade sakkunniga - fortifikations- och hyggmhsföj va!ningsntredningen - varefter frågan prövats av H-W [n s miitära förvabingsutredning. På grundva av (\är.. vid framagda försag har 1917 års r iksdag besutat Oii organiserandc av de t för försvare L gcmcns::umna im})c[,.. ycrke --- fortifikaionsfönn1tninucn - -. som har a t 18ndhi.ggn nwnddccn HY försvares byggnnds- och foröfiknionsycrbamhc. För ycrket o i11kr ör 0R utfi.rdfc instruktion (SF:-:. 1G5J-Hn. f3tn:11-u'i!!3er!ngs.: ert1on F::-asekt!on Juridisk sio.m Eko'o:U!I ek tion.'?. SjukiJ(m/:-:j'iin o! ni nr;. GcnoE besut...-id HH! års riksdag - efter ntrednin;. n-> 11 i.rs miiårsju;s:'rdskommittc och nhhandc nv \) H) {u s 111iitiira förvatningsnrerning - ha >iss8 mindre organisatoriska jämkningar skett inom försn1reb s,iuk Yfrdsför...-atning.,\mhctsvcrkc har mntidig omdöpt>; t i[] försv:n i.' s c,,j u 1n [ r<b;tyrcse.

8 420 B. Den inku/u f'örvauningen.!..1r!rincisri.-cn utom örogsvarv o kustartierijörsuu, Friin och ed år har statens organisat ion nämnd fortöpande bedrivit org::misationsundersökninrra.. S I ' 1 v < toc ( 1oms, Karskrona och Göteborgs örogsstationer, vika undersökningar jämvä konnnit att omfatta v isa dear av marindistrikten i övrigt. Efter försag av chefen för marinen, grundade ]a organisationsundersökningar och resutaten av p åagda försöksorganisationer, fattade Kung. Maj :t den 28/ 1!)!) hesut om organisationen av örogsstationernas mii tära edningssida. I ansutning härti har chefen för marinen den 18/ meddeat föreskrifter för tjänsten vid ö - 1ogss a tio n. Fd\gan om hur fö'yatningen vid örogsstationerna framdees ska vara organiserad är däremot ännu ick' öst. Försag har framagts av Statens organisationsnämnd i vad rör Karskrona och Göteborgs örogsstationer, men däremot icke för Stockhoms örogsstation. I det föj ande ämnas en redogörese för innebörden i dessa försag samt för vissa under senare å r vidtagna ändringar i marindistriktsorganisationen. Ostkustens nwrindistrikt. Genom mo den 21/ 9 19-H ha nva föreskrifter m eddea s för organisation av och föraning e n vid H års)ärdens depä. Dep'\chefens främsta uppgift angives vara alt tihandahåa kustfottan och andra inom skärgårdsomrt'\det befin Uiga sjöstridskrafter m f den service, som depåns organ och anstater möjiggöra. I detta svfte ska depåchden uppehåa erforderig fortöpande. kontakt d es med chefen för kustfoian och de övriga sjöstvrkechefer m f, som skoa betjänas, des m ed 'vederböriga fö rvatningar inom marindistriktet Denna sistnänm;a besiimmese är främst föranedd därav att vissa av dc inom depån beägna organen och anstaterna ät:o a_tt an e såson1 framskjutna dear av motsvarande orgamsnwn V ](! 111 arindisriktet. Så är faet med vissa förråd och verkstäder som i tekniskt och ekonomiskt avseende äro direkt understäda örogsvarvet eler marindistirktets intendenturförvatning. Ifråga om dessa inskränker sig depåchefens åigganden i avseende på driften och utnyttjandet ti de uppgifter, som meddeas av resp myndighet. 'Vidare är att märka, att det i cepfu1 ingående kustf ottans basförbindeseväsende ät understät chefen för kustfottan i vad avser driften och utnyttjandet. En schematisk framstäning över ydnadsstäning för de serviceorgan och -anstater (förvatningar), som ingå i Hårsfjärdens örogsdepå finnes intagen i TSD nr H0;'-19. Nva bestämmeser för organisation av och förvat-. ' ningen vid motortorpedbåtsag ha utfärdats genom mo e en 30/ Enigt dessa ska ti Gåö föragt motortorpecbå sag på särskid order rustas i fredstid och avses för fredsrustade motortorpcdbåtsförband. Laget är understät chefen för Hårsfjärdens depå. Då motortorpedbåtsförband är baserat vid aget stäes detta ti ädste chefen för nwtortorpedbåtsförband förfogande. Fr o m den 1/ har försöksvis anbefants en ändrad organisation av marinens skoor på Berga och nid Storkhom.wudeningen. De hittis vid stockhomsavdeningen anordnade tjänstegrensskoorna ha såunda i samtiga avseenden understäts CMUOS. Underofficersskoan, fottans vapenofficersskoa samt tj änstegrensskoorna benämnas gemensamt marinens skoor på Berga (Bergaskoorna). Chefen för stockhomsavdeningen är direkt understäd CMUOS och i Stockhomsavdeningen ingående fartyg avsedda för utbidning ombord av Bergaskoornas eever. Den 15/ har års örogsbasutredning avgivit betänkande med försag angående fyttning av Sack-

9 hohns öcosbns ii Sto c i HJU1 ; }dr :;. skii.- ar ' '(}. 1!1.) t: W). Ehuru utredningen gjor vissa ut;ilhil ; J L - 1 i t andc förvatningsorganisationen efter eventue id... ning, har det icke imzåt i utredningens un1jdrau u t 11 '.''.-.._,... \.., -. - nwre utforma densamma. Förvatningsorgani; at 1 J 'n!ir heroende av omfattningen och si1hct för uf'-'lj 1, P..:t: p u.te biyc: föremå för siin:dda överväganden r, :.. : de csu fattats om ufyningcn. Det ör (iiii'i'ii t,,. iidit c:!t nu ninh<f' m{-4<1 hiiqw. f.io!wu.: mw indistrik!. Furii.- unds j'örrodsdq)((. wm tikom enigt 1\ 1:2 e,; fii',y;,: ;,!Jr:sut, men ad'i. ors:> ;miser8dei; har t (<i ;,. 1 i',l;<ainwnen enigt bcs a: 1\J 1rs 'riksdcw ::d 1). h;md!in:..ren av 1()!;) <trs fiirsvarskonnni'!b; f:ir:,.,..., - o.,_. L \. -.,_(.. 1,.> - c.hie i'iit syarch : organisdion.. _\y inre;se för mrrincns de ir den omoruani<t '. n; \'f!. mi it ii r be j'ass! abc n, som enigt nmhord ; den : 1!1;\2 vida,its. Dc särskida aydenin'!arn2. F och K u!gåt och ei'saits med en cktion uppdad p:1 opcra h n aydcninc; (nn IX n) o(.:h cxnediion med boktwp>: 1 (ayd IX d \. S[tsom chef för sctioncn 1)hccras dej iii 1i Yid :-.:[nlcn jii.n,,t <:fiirandc officeren pi :.;./v stat '. i d i.. «n cc,. hus nriuct ict. Syckuscns nwrimistrik. nc;:]!: cn <\' organisntionsundersökningarna \' ' wd'ttscns marindistrikt hnr organisationnämndcn r f!q\ i.<tt i rupvur dpn 2ii ) 1D::i0. De däi' :id frnm1 P' ' fö:slqen ti föriindringar i fön:atningsrganisaio; 1'' ' ayse icke bot[ örogss!ionct uan iiyn fottans s. '- 11W!sskob smn marindistriktets intendentur- och si '' - V<:rdsföna!ningar. Häi u töver ha vcrkstida under-;(,, nin.!ar ;-id fottans virnpiktsskon nm t fottans sjiim' n -.:ko n fönwe fii1 sbg ti i!ndringat i der>.,\ :..;:uug. \t:' i : -;,c nom besut den 28; -i 1\) H fasstdda org,misationen m en miiira edningssidan vid iirogsstationen. Org,mi::-:aticnsniimndcns föi sag inncbii.r i huvudsak fiijandc. Likm ade fö1 vntningsorgan vid marindisridet, i)rc ;siaionn och :;ji.imansskoan samm:mföras ti organisnoris.:h enhcict ydande direkt un(cr marindisirikhchci't.::u. Sjömansskoan understäes saionschefcn. Stai ousehcfcn befrias i princip fr ii n aa förvatningiin nden,, ijws handäggning övertages av mmindi:;;triktsc!w fcn understäda förvaningsoran. 1\inrindistri.tschdcn phi:igges ansvarc icke bot fö1 d'-'n mcr:diyn och dtirnwd smnmnnhängande vcrksametrn :,;nn för förn1.tningen J!tan även fi.ir utbidniw eh cch de mdra '-'et ksamheter, som nu [n ia da.ion'chd ::. örog;siaiuncn upphör diirmcd at vnra en i stort r--c i iii.ivst::indig; organl;;ation. Sta!iouschdcn ans, arnr r::'' I<a s[ undc ma,rindisrikcchcfcn ceh infiir denne för :tbidningen i and, för bevnkning, uftskydd och basförsvar, för personarcgisrering och därmed sammanhängande verksamheter, för rättsvård och personavfn d, fi); hnndriidmings.iinst, för ordning och renhftuning i1wm stationens etabisscment samt för mus i' jiinstcn. ian i r diirji.ime pcrsonn.kårchef för underofficerare och H!1- skap. Ehuru organisationsundersökningarna icke inndatt:t marindis trikts: ;!nben för u sö.ter organisationspä mm L n ikvi.i u de:;s j)ersonaay<cning ska uga och dess up:>giftcr uppdea pt andra an!cningnr inom s8ben och sn.ioncn. Yid_H'C ha' ni:imnden gjort vissa uttaanden nngåcnde ödogsvnrvct, vike anses höra understäas marindistrjkschcfen. Ea närmare redogörese hi.ir'iir ämnas nedan vi( bchnndingcn nv örogsva'yf'n.

10 42! Den av organisationsnämnden förubatta org m, < S,IJo f n en or mannd1stnkte t framgår av nedanstående J- - +'.-t _!,.:; s '- tss. Kassa, av öning Häso- och s jukv11rd Fgrpägnad, bekädnad, int- inventarier m m _J = > i;:!drivmede, brö.n s e,-r. ;;r i-1_ ]' j-h----;-''--+u:.:..:tr.::.: c d:::nine::<e_:::._m_::o: >. j Fartyg, båt o.r, t emis k mtr J + ej : J iii -;; Vapen, am m m > A r _j 6;: ' r 1 u s iktjäns t o r! +' ro +' U!?:, o... r ::;: a o [ 1 +> Idrot m -- Utbidnine a v f ::>s t anstä t f r' '-'H-:':-' U manskap m r:t.0.o f, r--:':.:..: Exptjcnst ; > 'O.. :;; '6 ( cr bind c ser, '.rypt o ' r;; <! Oprat i one m Q Förutom här nämnda principiea ändringar i den uvarande organisationen innebär organisationsnämndens försag b a personaorgan:i.satoriska ändringar av i vissa fa ångtgående sag. Det är kart att ett vidtagande av de genomgripande förändringar i den nuvarande organisationen, som här föresagits, väckt avariga erinringar från såvä marinedningens som. de berörda okamyndigheternas sida. A v särskid tyngd är därvid den kritik, som. med rätta kan riktas mot organisationsförsaget i vad rör tendensen att skija m.ean å ena sidan fottan och å andra sidan kustartieriet och att såunda icke organisatoriskt betrakta marindistriktet som en enhet. Chefens för marinen härutinnan i yttrande den 1/ gjorda uttaande m.å här citeras: Den pågående utveckingen inom krigsväsendets område har atmera påvisat samhörigheten och det inhnrdes beroendet mean oika försvarsgrenar och vapensag och verksamh eterna gripa atmer in i varandra. För mig står det som en naturig konsekvens härav att exenpevis verksamheten under krig inom ett av kustartieri försvar at huseringsområde för sjöstridskrafter med nödvändighet bir sådan at av fottnn och kustartieriet bemannade förband, anstater o s v förekomma så att säga om varandra, men att bå de operativ edning och underh åstjänst måste vara enhetigt organiserade. Om man hetraktar krigsorganisationeii på detta sätt, böra aa ansträngningar inriktas på att få en sådan fredsorganisation, som är ättast anpassad för och som häst förbereder övergången ti krigsorganisation. Det är min avsikt att med utnyttjande av resutatet från de nyigen avsutade organisationsförsöken inom Stockhoms kustartieriförsvar föranstata om motsvarande undersökningar etc inom Bekinge kustartieriförsvar. Därvid bör man i ett sammanhang behanda organisationen av marindistriktet i dess hehet, kustartieri såvä som fotta, miitära förhand såvä som förvatningsorgan. ''i dskrift i.'). iöctisen de. 30

11 42G Mo organisationsnämnden s fö rsag att fauan s. nwnsskoa skue uppg;'\ i örogssationer1 h.-. t t../<j '. '. ' -. cd 1 e va r i t a. t t e t m t a fr an mannednmgens shia. KunrrJ. M.. 1 o d] 1')!' 0.;:sa.. (en / Ö 19.)1 fattat hesut härom och upphävt dc sarsk 1 d regemente t fö r skoan av den 30; i t mansskoans verksamhet såyä i utbidnings- so 111 f :.. -,. :. ' ' () 1'-, a tnmgsavseende m m hedrives i eni.rrhet härmed f. d 1 n. ' o 111 o.. <. en - / ' ) mom örogsstationens organisatoriska 1.. 1,. rga.ms twnsnännd e ns försag beträffande or gan i'-<t.i.onen, vrd.. orogstatwnen, intendenturförvatningen oeh s.jnkva:sforva!tnmgen ha därefter varit föremå för direkt forhandmgar mean representanter för chefen för marmen och nämnden. I stort sett har eniahet da 1.,. 1 o () c \( uppnatts betraffande p ersonaorganisationen för den mi- J i.ära eningssidan vid örogsstationen. Enighet h ar dre mo. m te kunnat n ås i vad rör förvatningen. 1\fcmngsso Jatighe.terna äro såvä av principie som p er ::;onaorgamsatonsk art. Sin ståndpunkt i fråaan h ar chef en för marinen redovisat i skrivese en G/2 19.)2 ti statsrå d e t och chefen för försvarsdepartemen,tet.. Chefen för marinen föresår att örogsstationen orgamseras pfr föjande direkt under stationschefen Ydan de :wd eningar, d etajer samt skoor, nämigen centr; Iavdening, p:rsonaavdening, kasernvårdsavd;ning, sjukvårdsav <. eh:mg, musikavdening, intendenurdetaj, idrottsdeta i.j, fottans sjömansskoa och fottans värnpiktsskoa. I den utsträckning mede stäts ti förfogande eer eje. t disponeras, förutsättes stationschefen 'vara okn fö rvatningsmyndighet i vad avser övningar och utbidning vid ö rogsstationen samt underhå ;n m av invent::wiet i kaserner, skookaer och expeditioner m m även- sm i f r,åa om rekrytering, civianstäning och pe; sonavan. rf stationschefens förvatning hänföres även örogssta Lwnens manskapskassa. I förvatningsverksamh eten sk uc stationschefen biträdas des 11v örogss tationens intcndenturdetaj, des i.,-ad I'Ör annan än ti inendentnrtjiinsten hänförig verk :;anhet, av de avdening:ar eer detajer, smn verksamhete n b erör, a t enigt staionschefens n ärmare b estämmande. Förvatningen i övrigt, avseende örogsstationen, föru tsäes ombesörj as av marindistriktsch efen och marindistrikte ts vederböriga förvatningsorgan. Såsom en föjd härav skue atså marindistriktets intendenturförvatning h a över taga ansvaret för m athåningen och driften av ö r o ss ta tionens ma t i m ä ttningar samt marindis tri k te t s sjukvårdsförvatning de sjukvårdsförvatningsärenden, som nu ankomma på örogsstationen. Marindistri/des intendenturf'örvatniny föresås organiserad på utrustningssektion, förpägnadssektion och expedition, med indening av verksamheten på sätt framgår av nedanstående skiss. III arindistrikes sjukvårdsförvatning utgöres av expedition, sjukvårdsförråd och äkemedescentral Tan ]1oikiniken och skärmbidsstationen överföras ti rogsstationens sjukvå rdsavdening.... Den principiea skijaktigheten mean chefens for marinen här reaterade försag och organisationsnämndens uppfattning hänför sig ti intendenturförvatningstjänstens o rganisation. Organisationsnämnden anser i mt:<; a ts ti chefen för m arinen att särskid intendenturdetaj rcke erfordras för sai011_en p t grund av den företagna minsknin.oen i s tat ionschefens fö rvatningsverksamh et. I intend e nurförvatnin gsavseend e borde stationschefen repiera p< och betjänas av marindistriktets i nendenturfö rvat: nino varig enom en intendenturofficer a nse. : :unna utgn u r o rgonis:jionen. Häremot h ar chefen ör mannen -='' ' f. _wfört att de förhåande a tt stationschefen atjämt, ehuruvä i minskad omfattning, ska vara oka förvatningsmyndighet, b a i vad rör viss intendenurtä.nst, bör framgå av organisationen. För en sådan ordnmg t f ed taade också en önskvärd överenssärnmese m ed kngs-

12 U ' r ' '.-< ' > 'H -.;; 1i E ' r 2 E g>. 'o 'H... o g +-' ::;: o ' +-' '.!1'... r H., o!;; ' '... r,.. 'o f2 H o r... <t:,... i: ci c h ' +-' ' < ' f ' ;-:-:; E.,...,s G ' ' r r > > E... E ' ' ' c o <:: +> r... r., o +> f) +>., d... ' ' +' r,i J! ' >, , :?J '0... <I,...,:ä +>....D., +-' o.-i., +' ' &i ' '.,, ;!:i ' r... p. '0 'H '... +' >.; '' ;i,?. '<;; >.o t::< :r( () ::::>..< E <: organisationen, vid viken ett särskit intendenturorgan måste finnas med hänsyn ti örogsstationens förfyttmng. Möjigheten att minska antaet intendenturofficerare i organisationen på sätt organisationsnänmden föresagit kan enigt chefens för m.arincn n1cning avgöras först när den nya organisationen genomförts och hunnit verka en tid. Han borde därför tisvidare kvarstå med tjänstgöring såvä vid örogsstationen son1 vid marindistriktets intendenturförvatning. Behovet föresås därefter särskit undersökas. För behovet taade även vissa förhåanden, som i stort sett syntes ha förlisetts av organisationsnämnden, nämigen att intendenturförvatningen vid Sydkustens marindistrikt numera även omfattar Mamö m.arina bevakningsområde, att ytterigare behov av intendenturofficerare för utbidningen föreigger samt att det kunde visa sig ämpigt att kasernvården påades intendenturofficerare, i viket fa stationsintendenten skue paceras si'tsom chef jämvä för örogsstationens kasernvårdsavdening.1) Mamö marina bevakningsområde. J enighet med besut av 196 års riksdag har Kung [\'a.! :t förordnat om indragning av öresunds marineistrikt fr o m den 1/ , som därefter uppgått i sydkustens marindisrikt. Genom. särskit besut har Kung Maj :t vidare föroi dna att för de direkta handhavandet inom de dear av Skånes kuster, varom chefen för marinen i.gre bestämma, av uppgifter, som ankomma på chefen för Sydkustens marindistrikt, må finnas organiserat ett marindistriktschefen understät bevakningsområde, Mamö marina bevakningsområde (BoMö). Genom go den 2;);' ha vi.;;sa besänuneser meddehits ;.mgc'cndc org:misationen av bevakningsområdet. Enig tcssa å igger det bevfkningschefen att under che- 1 ) Kung. Ma j: ts besut om nyorganisationen har m eddeats i brev den 6/ (TS, A nr 26/52).

13 430 fen f(ir sydkustens HP.rindistrikt och eniot dennes ; '. t''. b.< m_rc );s ammanc e i vad avser ]wvakningsområdet veri- - staa sadn phmäggning och omhänderhava sådan v c 1 samhet, som enigt marindisriktsint:ti_oi1cj1 c,_ marindis tj ik tschef. ' -... a nggcr I ansutning härti har chefen för Svdkustens 111 a.. - r -., «IJ). t_jstr zt d;n 30() 1!151 i Särskid instruktion för chefen 1or Mamo manna bevakningsområde meddeat best\!!- 1-Jes;r a ngaende bevakningsområdets omfattning, hcf isforhaanden samt den miitära verksamheten... För:aningsverksamheten har, i avvaktan p& m t forv1tinsregemcnte för marinen, regerats des :\' marmd1stnktschefen i förvaningsinstruktion de W1,..., n - ' 0 _, fes av _chefen for Karskrona örogsvarv genom sknvcse den ;) j 9 H51. Vääkusens marindisrikt. Den I/2 H -17 avgav s! atens organisa ionsnämnd rapport rörande organisationsundersökningarna vid Göteborgs örogsstation och Västkustens marindisrid. 'ndersökningarna, som verkstäts av försvarets centraa orga1 i saionskomm itt e, hade omfattat såvä den miit ä r1 cdnmgen som förvatningen vid marindistriktet med undantag för örogsvarvet och kusta rtieriförsvaret.... '.Tid undersökningarna har organisationskommitte11 forutsatt des vissa ändringar i de miitärterritorieh b e fisförhöandena, des kustartieriets överförand: ti a mcn. Yästkustens marindistrikts miitära och fönatnmgsverksamhet skue såunda endast avse fottan m ed dess st iduh och depåförband, örogsvarv, förråd och andra mratmncra1 5., i_ rapporen föres:1s at befattningarna s1som marindj:t_n_dschef och chef för örogsstationen förena<>. D C' nnhtara edninnsoraane 1,.. I t.... ',.., 1 \H 01 ogss atwnen skue udp a: nwnn(hstnktssaben, varyid dennas funktioner i. v;d 431 rör kustartieriet samtidigt överföras ti kustartieriför warel Motsvarande sammansagning föresås ske i vad rör marindistriktes och örogsstationens förvatningsorgan. Organisationskommittens försag ti organisation för marindistriktet efter ova11 nämnda sammansagningar framg{u av efterföjande skiss. I fråga om örogsvarvet, viket s1som ovan nämnts icke innefattats i undersökningarna, göres det uttaandet att starka skä taar för ett inordnande av varvet i en för marindistriktet och örogsstatjonen gemensam förvatningsorganisation. Yid fö1 sagets överämnande ti Kung Maj :t framhö statens organisationsnämnd, att försaget ägde så stora och uppenbara förtjänster, att detsamma borde försöksvis 1n övas. I sitt yttrande över organisationsförsaget den 12/5 1!).17 framhö chefen för marinen b a att de förutsättningn r, på vika organisationsförsaget uppbyggts - reaterade ovan - icke vm o för handen. Först sedan den besuhnce organisationen genom ett ny försvarsbesut ändras så att sf1 bev faet, kunde försaget övervägas och försöksvis prövas. Cr marindistriktsedningens synpunkt fmmes id e möjighe att med nuvarande uppgifter och verksamhe reaisera försaget om ett sammanförande under en och sammn person av marindistrikt och 0rogs-

14 432 station. Med den omfattning öro::;sstationen h ade, ve t stationschefens arbete också tiräckigt för att het 1 1 a '- < Y sm man. örogsstationen borde därför atjämt k v ar s t som ett sjävständigt förband med egen miitär edni 11 a Y::H förvatningen angick borde däremot försök göras a7 för örogsstaionens vidkommande repiera på mar indistriktets förvatningsorgan, viket i stor utsträckning 1 c dan skedde. Såsom i det föregående omnämnts har örogssta nens miitära edningssida fått sin sutiga utformning genom Kung Maj :ts besut den 28/ Den av or gn nisationskommitten föresagna föreningen av befattninr: ama såsom marindistriktschef och statinschef samar 111 aktuaitet iksom även den förutsatta överföringen ay kustartieriet ti armen. Förvatningsorganisationen däremot torde i sinom tid biva föremå för ytteriga t e överväganden, beroende på det besut Kung Maj :t k nn komma att fatta i frågan om motsvarande organisation vid Syckustens marindistrikt.!1. örogsvarven. I sin ovannämnda rapport över organisationsundersökningarna inom Sydkustens marindistrikt har organisationsnämnden även gjort vissa principuttaanden angående örogsvarvets stäning. örogsvarvet har ansetts höra knytas närmare ti marindistriktets organisation i övrigt och i princip yda under marindistriktschefen. Denne skue därigenom få det fua ansvaret för utrustning, bemanning m m av de fottans fartyg, sont utrustns inom marindistriktet, samt för underhået i krig av såvä understäda fartygsförband m m som övriga stridskrafter, vika i underhåsavseende repiera på' marindistriktet Detta skue, enigt nämndens mening, framförat med hänsyn ti mobiiserings- och krigsförberedesearbetet samt edningen i krig, vara en väsentig förde i förhå- 433 ]::mdc ti nuvarande organisation, e:.igt.. vien, tre förhåande ti varandra i stort sett SJavstandrga chefer ansvarade för f:-u tygens.. rutnin, enann ing 1, m. : tt rvets s]'ävständiga stanmg 1 forhaande hh maunva ' distriktschefen härigenom minskades, borde r c {e 1111ctra at varvet i rent tekniska och iknande frågor ydde chred under marinförvatningen. I samband härmed uttaades vidare, att det särskit borde undersökas, huruvida icke den såunda föresagn ändringen av varvets stäning medgåve förenkingar orcranisationen utöver vad nu av nämnden förutsatts fråga om örogsstationen och marind.ist::.iktct i övrigt Härmed torde organisationsnämnde111 1 forsta h and 1a :'\syftat möjigheterna för en sammansagning a manndistriktets och örogsvar vets intendenurförvatnmgar. I yttrande (den 1/ ) över nämnens.: apport sade sig chefen för marinen i dennoa de. foru aa, att förändringarna närmast inriktades pa att erkanna marindistrikischefen ökat infytande p å krigsförberedesearbetet och genomförandet av sjöstridskrafternas färdigstäande vid skärpt äge, ävensom på örogsvarvets verksa m he under krigsorganisation. Frågan om icke bott här berörda örogsvars utan om samtiaa örogsvarvs stäning i förhåande tj uarindistrikt:ehefen har därefter varit föremå för särsua överväganden av rnarinförvatningen, som den? ;'11.9;:)1 meddeat föreskrifter av i huvudsak föjande mncbord. Varvschef ska vid fugörandet av sina uppgifter stäa sig ti efterrättese de direktiv, som marindistriktschefen finner erforderigt meddea för tigodoseende av det operativa. krigsförbredesearbetet samt de miitära.. f Det operationernas panaggande oe 1 genom OI a1c. åigger varyschefen att fortöpande håa marmchsr:ktschefen underrättad om inom varvet uppkommande fragor av sådant ar. Därest varvschefen i något hänseende

15 434 Jinner ig icke kunna efterkomma marindisriktschc f n direktiv, ka han anmäa de tta. Framsiningar angående medesbehov och fii rsau i ans1agsfördening, arbetsberäce samt arbets- oc underhi'tspaner, om örogsvarv har att avgiva ti hö.t e myndigheter, skoa insändas genom marindistriktschefen. örogsvarvets paner för mobiisering samt för vcrksmnhecn under heredskapstisumd och krig skoa fiire faststäande godkännas av marindistriktschefen i den mån de ta icke ankommer på högre myndighet. Ti centra förvaningsmyndighet städa försing eer yttranden i fötvatningsärenden, som äro av särskid hetydese för krigsberedskapen, skoa insändas genom marindis tri k tschefen. I ausuning härti gäer för marinförvatningen, at t marindistriktschefen ska tistäas kopia av ti vederbörigt örogsvarv städ skrivese, som berör det operaiva krigsförberedesearbetet och panäggningen av miitira operaianer samt därmed sammanhängande underhåstjänst. Dc åtgärder, som såunda vidtagits för att regett örogsvarvens stäning i förhåande ti marindistrikbchefen, ösa ju icke den av organisationsjämnden berörda fr1gan om möjigheterna att förenka den nuvarande organisationen. Huruvida s{tdana finnas kan ickt knrhiggns utan särskida or!ianisationsundersökninaar L \'arvens stäning torde vi:i därför få förutsättas biv n föremi't för ytterigare behanding framdees i samban <' med dc fortsatta organisationsundersökningarna inon marincisrikten, avseende marindistriktsorganisationen dess hejhel Ii. \ u siarie r i örsvare n. År 19-±3 p<'började miitära expcditionsji'tnstkommit( J vissa undersökningar ang<tende organisationen vid Stockhams kustarieriförsvar, vika undersökningar P ö, 1e [u övcrfvtades på förwarets centraa orgnmsa J1D< 1 ' t '.).\ arvndv 1 Tv den rapport rörande ort1ons..;._on1d e. ' c < ganisntionsnndersökningarna, som statens orgmusa.wns-.. 1 cr 1 2-;; G överänmade, förordnade h.ung namn< < Maj : j december samma i'tr att :tab:.. och onatm::'.- tji.nsten vid Stockbo'tms. kustarhe J.'J fo J svi md.' 1:. undantag skue försöksvis omorga:mscras 1 hn\ t.ds'-h' '.. s förs ha T 01 ''okcb övcrensstännese mec namn< en, c -, skue utföra uan ändring av kustartierifö.rsvare.s ynnacsstäining i förhåande ti högre myndghet 1 ave ende nö. tenitorie indening, miitär edmng och forvani1g samt ske i nära samarbete med nämnden.. Den 13/ 1 19;)1 hm chefen för Sackhoms ku.stweriförsvar såsom försöksedare ti Konungen avgivit sutrapport över organisationsfrsö.ken... Erfarenh:.iJ:na vid försöken ha visat att orgnmsatwnsnamndens fo. s1ag om at i kusiartieriförsvarsföi vaningen.upaga a.cn : sårs;:ida förvatning, som av mfantenbefahava en h. gare utövades i avseende å dc i kustartie riförsvaret u :'\cnde armeförbanden varit ämpigt. I vad ri.ir kustartieriförs-varet förutsättes ett en. edningsorgan - kustartieriförsvarss taben - s.. 11., kusta rtie; iförsv;;e schefcns förfogande. Stabe 1 fo ru t-. 1 o Ar aa\'cnio 1fantcr:- säes orgamserac c c s p a c - c c -'c::... _ 1 vdcnina och chefsexpedition för d en nntara. Ieo ningen des på förvatningsavdenmgar or yt,-, J, >! - < ' f t, 1c,. ' k. 0 fort 1 'f'i 1t 1 ' 011s- fart-vrrs- och verksiadsdcntur-, SJ \U<S -,. < _' :....c g T'nder de ohka forvamngsavsmn tcassc-hotva n1 -'.. o _ deningarna sorera kustartieriförsvarets forrad enigt föjande organisatio;.l 1 r uudeiiizr 1 cn. Cndcr en ;}. J n ri <'ri!nven i ric-, tcciiwcnane-, :-;k \'<hbförrf d sam t resende sförr[1 e eyi,e '-'nm rcscr':dcförr[hi för n dieritygfön 81 tar e: eentrednings-, gaför m otorfordon och artieriinventarier i

16 436 Un der en mintygförvatare: nunmventarie- min ' muni ions- t '. n- T sam reserve esförråd för mininventarier. - ( ;_nder en mnmunitionsförvatare: ammunitionsfö 1,_ rhj, 111nefa!tande deuppbörder av artieri- och ''DP. t f... and-. -namnn1m Jon or kustartieriet samt am t för armcon. c Jon. Under en. armetygförvatare: tygmatericförråd, inn' a.tand? armens tygmae1 ie utom ammunition wmt ku ;fdi tienets handvapenförrå d.. Int e nden.arcwdenin ge n. Under en intendenturfiir VRitar: hedacna:sförråd (KA) (utom ti KA 1 föra nd de), m tendenturmventarieförråd (KA). ; t ' 1 C o, atmcm ent enttr onad, dnvmecesförråd och skrivmateriefo.. I''' ' ',, et( o, ]i wnrg saudeningen. Uneer en förvatare. v\ rcsförråd. c SJ U,_ Forifikationsavdeningen. Under en förvatare: fo r- ti fika tionsförrå d. Fartygs- och uerksadsaudeningen. Under en förvnm e : frrtygsmaterieförråd.. Uneer civi förrå dsmästare: materiaförråd hänfört! verkstäderna.,o Ifråg om en r egionaa uppbördsorganisationen förcs,1s. mmskung av antaet regionaa uppbörder ti tre. f... Foi. edmnen av dn 11iitära verksamheten och o t vabungen VId kustartijenregementet förutsättes. - f-r1ettschefen iträcas av r egementsstab, organiserad )'\ o J c avdnngar: stabsavdening m ed regementsexperhtw_ n, utht1dmngsawe1ning personaavd 1 t d t j. ' c e ning, 1 CHen ur a ' C e nmg, sjukvårdsavdening och kassaadejni J a Un :r mendentura_vdeiningen sortera ett deförråd ;ö: he... A.dnac, e tt provwntförråd och ett ö f... o J p dh. Vnings OTa(' SO m,,,n as av gemensam förvatare....s8som härav framgår har försöksorganisationen och ut! Rp)ort: grundat sig p å den förutsättningen h!sinrtijenforsvaret h t.,.,, 2tt I.... oc -..us arjenregementet skoja h a 1ct skida forvftningar Under försökstiden (den 15/ ) har emeertid statens organisationsnämnd framagt försag om tota sammansagning av kustartieriförsvarets och regementets förvatningar. Med anedning härav bar chefen för kustartieriförsvaret efter anmodan av chefen för marinen, son1. principiet instämt i organisationsnämndens försag, undersökt möjigheterna för en utfyttning av kustartieriförsvarsstaben ti Oscar-Fredriksborg och däröyer avgivit rapport den 18/ Resutatet av ienna undersökning gav vid handen att en tota utfyttning erfordrade nybyggnad ti avsevärd kostnad. Med hänsyn ti att sammansagningen i huvudsak berörde endast intendentur-, sjukvårds- och kassaavaeningarno har kustarti\ierifö,rsvarschefen emeertid ifrågasatt genomförandet tisvidare av en övergångsform ti den totaa sammansagningen av innebörd att endast kustartieriförsvarets intendentur- och sjukvårdsavdeningar förfyttas ti Oscar-Fredriksborg. Detta beräknas kunna ske utan några genomgripande byggnadsåtgärder. Även kassaavdenincrarna skue sammansås med föräggning v ti Yaxhom. Givet är att de med den totaa sammansjagningen beräknade vinsterna icke het kunna uppnås vid denna provisoriska ösning. Vissa nackdear äro också förknippade därmed, att dear av staben äro föragda ti oika patser. I vad rör förrådsorganisationen innebär sammansagningen i fö1håande ti sutrapportens försjag endast smärre förändringar. I underdånigt yttrande den 31 ;' har chefen för marinen des framfört vissa erinringar beträffande de i s] u trapporten framförda organisa tionsförsagen, des u t taat sig om den ifrågasatta sammansagningen av kustariieriförsvars- och rgementsförvatningarna. Såunda anser ehefen för marinen ett införande i kustartieriförsvarsstaben av förvatningsorganen med förråd och verkstäder, på sii t t i sutrapporten föresagits, vara oämpigt. Förvatningsorganen anses böra iksom tidigare vara or-

17 438-13\) ganiserade vid sid:m av staben och yda direkt undc ku:;tarti11erifötsvarschefen. I samba nd dä nned bo rde ben i tni u gc n fön < tnin!.( am ändas i stäet för avdcnin. \hefe n för ma rin en h a r vidare anse tt sig hör vama fiir den starka koncentration av m a terieen, son fö resagit s, ti ett fåta förrådsenheter m ed i vissa fn ytte rst heterogen sammansättning, viket äventyr ade materieens rätta skötsej och vård. B a m ed hänsyn hiirti föresås en annan uppdening av tygförvatni n ge 11 oika fönå c. Av intendenturförrå den vid kusta rtieriregemen e t föresås deförrå det av bekädnad och p nn i antförrådet i stäet hänföras ti kustartieriförsvare ts fö rvatning, under det att övningsförrådet, som utesutande är organiserat för utbidningsverksamheten vid regementet, ansetts böra bibehåas i r egementsförvatningt n under särskid uppbördsman. Materiaförrå det föresas ingå i kustartieriförsvarets in tenden i urförvatning stäet för i verkstadsförvatningen.. \.ad därefter angår den ifrågasatta sammansagningen av kustartieriförsvarets och kustartieriregemeneh förvaninga r avstyrker chefen för marinen en to ta1 s<dan, men tistyrker sammansagning av intendentur-, sj nn årds- och k assaförvatningarn a (-avdeningarna), va rvid intendentur- och sjukvårdsförvatningarna skuj ie fö räggas ti Osear-Fredriksborg. D en i enighet h ärmed föresagna förvatningso rganisa tionen framgår närmare av efterföj an dc organisationstabå. Det 111?1 konstateras, att den av CM såunda förordaic organisationen ki j er sig i betydande asveend en från den uppfattning, som företrädes av organisationsnämnden. Ifråga om fö rhåandet m ea n de geraensamma fiirvatningsorga nea och regementsehefen, h a oika uppf ::i ; ningar gjort sig gäande. Ch efen för marinen har förnisa t att förvatningsgrenscheferna skoa yda u n der regementschefen i frågor, som ankomma på denne. Organisationsnämnden däremo t har ansett, a t förvatning c ::: r (} r f c u. t c - s '... u i: u E t J H r u ::1 r +'.., H d - o +' H d >,.. H '0 8 r r r r n +' H E H 'o 'r -o E H,,!' > U ' 'r r! H u r r r +',., H ej.\ o.c -' o o... <1 '.,.; > r ' H ' 'H 13 ' +' r r '... f r!,, +' r 'o 'r d '.c o o,!=j i ' +' r r:: å 6 ).c (.):o O 'H O - ]. >. t1 +'-+' H H r d Q. rj ' > >

18 440 arna skoa betjäna även r eaementet uta 11 att 1 1 '' ' Y< 't d stanmg är för handen.ij ' s-. I samb.?nd med Kung. aj :s besut uppstår spör,;n.o Ie_t voa Jn dn n ya_ org_ajsatwnen kan appiceras jä 1 \' va pa _ovu_ kustarhenforsvar, i första hand Bekiocr, ku,..startrenforsvar. I sitt förenämnda yttrande den 31 }r 19o har chefen för marinen härom uttaat at det r J f n r... o.., 1 11 u 11!:( 1 megger sa vasenthga oikheter de oika kustartipri- rsyar e n et1ean, att de vid SK nådda försöksresuta ten 1ke _utan vr_dare kunna tiämpas vid de övriga. O r.<a msatwnen vrd dessa borde därför biva föremå fo.. 'Id. Sdt - s <J a utrednmgar, sedan organisationen för SK biv f as ts täd. t 7. Organisationen ombord. r. J.. aie, 1 aj... F o m 1/ gäer, i ansutning ti nytt sjötj_ans Lr egemen te, en devis ny organisa tio n för förvatmnge_n ombord. I de Provisoriska föreskrifter för förvatnngen ombord å fottans fartyg, som av marinförvatnmgen faststäts att gäa })å försök tisv 1 'd va tnmgsorgamsatwnen och förvatningsverksamhete 11 s_m t dennas förhåande ti verksamheten inom de oik a tar_rstegrenarna i stridstjänsten på ett het annat sätt än t1 drgare karagts... nder örvatningsmyndigheten - fartygschefen a fo va_nugsverksamheten uppdead på' förvatnings... c.nm' namhgen t_!g-, skppsteknisk, intendentur-, sjuk ' a ds- och kassaforvatnmg, och dessa i sin tur med undantag för kassaförvatningen, })å d etaj. er t 1 'I' '' b.. d., V '- d upp or erna ombord äro hänförda '{Tad h t d ' ar sag s om up) enngen på förvatningsgrenar gäer jämvä för f m vatnmgsverksamheten vid fartvgsförbar 1 d NTed t 0 d 1.; c ans a- en e s oss utvisar organisationen för kryssare samt rege ) Kung. Maj: ts besut om nyorganisationen har meddeats i brev den 6/ (TS, A nr 47/52). 111ässig ydnadsstäning i förvatningsavseende i det fa fartyget ingår i eskader i kustfottan. 441 FörYaningsgrcnschefer äro förbands- och fartygschef för tygförvainingen, stnhs- och fartygsingenjör för skeppstekniska förvatningen, stabs- och fartygsintendent e er inendentnnmderofficer för intendenturförvatningen, stab'>- och fnrtygsäkare för sjukvårdsförvatningen samt in Lenden nrofficer ef'.r intendenturunderofficer f ö! kassaförvatningen. Då särskid förvatningsgrenschef ic.ke finnes är förbands- och fartygschef sjäv förvatningsgrenschef för ifrågavarande förvatningsgren. Chefer för detajerna utses av fartygschefen, företrädesvis band tjänstegrenscheferna. Finnes icke detajchef fugöres dennes åigganden av fartygschefen. A v intresse i een nya oganisationen är vidare den fördening av ansvaret för materieen ombord, som föreskrivits. Fördeningen är gjord des i horisonte ed - förvatningsgrenschefernas ansvar för ti förvatningsgrenen hänförd materie -, des i vertika ed - tjänstegrenschefernas ansvar för i tjänstegt enen ingående materie. Förvatningsgrenscheferna biträdas i sitt ansvar av detajchefer och uppbördsmän samt av persona, som. av fartygschefen fördeats ti specie tisyn (ansvarsområden). Sådan persona yder närmast under vederbörande uppbördsman. I samband med de yttranden och försag, som av sjöstyrkechefer m f nyigen ingivis ti chefen för marinen över det nya sjötj änstregementet, ha också vissa erinringar gjorts ifråga om det provisoriska förvatningsregementet Dessa ha framförat gät fördeningen av materieansvaret, som ansetts skapa osäkerhet om. vad ansvaret igger. Försag har framstäts att detajchef ska utgå ur organisationen sisom varande ett onödigt ed mean förvatningsgrenschef och uppbördsman. Uppbördsmännen skue därvid i stäet övertaga en de av detajchefens uppgifter. Härigenom och genom en pre- ''idsh i ft i S,.iöz>äs'3ndet. 31

19 442 cisering av vad som ska hänföras ti underhå'' oeh vad som. ska förstå.s med vård anses karare injee kunna v1m1as. De för fartygen gäande provisorisk förvatningsbestämmeserna äro f n föremå för ö vera r betning b a med hänsyn ti de erinringar, som enigt ovan framstäts L.J 8. Fasighes f ör vaningen. 443 Scdan jui månad ha för fortifikations- och byggnadsförvatningen inom I. och HI. miitäromrftdena särskida försöksorganisationer tiämpats. Inom det förra har pröva ts ett system med ett för samtiga försvarsgrenar gemensamt regionat organ för såvä befästnings- som övrig byggnadsverksamhet - föragt ti miitärbcfässtabei1 - såsom instans mean centraförvatningen och okaförvatningarna. Inom det senare miitärområdet har tiämpats en organisationsform med okamyndigheterna direkt understäda centramyndigheten ntan någon regiona meaninstans. Den 26/11 H51 ha fortifikationsförvatningen och statens organisationsnämnd i gemensam skri v e se ti Konungen överämnat Rapport över organisationsförsök 1!J!0-- 1 )!10 inom I. oc.h III. miitärområdena rörande försvarets fastighetsförvatning samt hemstät att försag skue förehiggas riksdagen ti ny organisation av försvarets fasighetsförvatning enigt de principer, som föresagits i rapporten. Dessa innebära i huvudsak föjande. För fastighetsförvatningen ska under centramyndigheten finnas två instanser, regionaa och okaa. Miitärbefähavarna skoa vara regionamyndigheter för samtiga okaa myndigheter inom r espektive mietärområden, oheroenre av viken försvarsgren dessa tihöra. Härvid har dock i vad rör förvatningen av andra fastigheter än befästningar undantag gjorts föt sådana oka' myndighcter, som sjäva förfoga över kvaificerad byggnadsteknisk och fortifikatorisk sakkunskap och dessutom äro av betydande omfattning. För marinens de ha såunda nndanagits Karskrona och Sackhoms örogsvm v samt Bekinge och Stockhoms kustarticriförsvar. Ifråga om förvatning, som avser i befästningars defond redovisade objekt, skoa såunda aa marinens ]oknmyndigheter -- örogsvarv och kustartieriförsvar -

20 444 vara understäda miitärbefähavare. Ifråga om fastighetsförvatningen i övrigt är förhåandet detsamm 1 utom för Sydkusteus och Ostkustens marindistrikt, d 1 : f1kamyndigheterna i detta avseende äro direkt understäda den centraa myndigheten. Den regionaa förvatningsmyndigheten ska - med nämnda undantag i vad rör Syc- och Ostkustens m arineistrikt -- eda och utöva uppsikt över fastighetsförvaningen vid samtiga understäda fastighetsförvatande okamyndigheter samt ombesörja och övervaka de reparations-, nybyggnads- och förändringsarbeten, som myndigheten åagts utföra. Regi'onamyndigheten ska vidare övervaka att de Inede, som anvisats okamyndigheterna, användas p å ändamåsenigaste sätt enigt givna anvisningar samt inspektera nämnda myndigheter. Regionamyndigheten ska även granska och ange ägenhe sgra d era okamyndigheternas åriga underhå Isförsag och övriga ansagsäskanden. I mån av beh oy äger regionamyndigheten härför påkaa biträde av m a rin persona, tihörande myndighet, som är hcågen inom vederbörigt miitärmnråde. I de fa regionamyndigheten besutar i fastigh esärende rörande okamyndighet ur marinen eer fygvapnet, ska vederbörande försvarsgrenschef eer försvarsgrensförvatning dessförinnan beredas tifäe att framägga sina på ärendet inverkande miitära synpunkter. Vid regionamyndigheten uppdeas fastighetsärendenn på en befästnings- ot:h en hyggnadsavdening. I sit utåtande den 28/ över den såunda ifrågasatta organisationen har marinedningen avstyrk försaget om miitärbefähavaren såsom regiona instans för marinens okaa fastighetsförvatande myndigheter S:'som motivering h ärför anföres, at miitärbefähavare ifråga om marinens fastighetsärenden saknar förutsättningarna för att göra de miitära bedömanden, som erf0rdras fi)r panäggning, angeägenhetsgradering, besut 445 m m. Sådana förutsättningar finnas i stäet inom de marina myndigheterna. Ett införande av miitärbefähavaren såsom regionamyndighet för de marina okaförvatningarna skue enigt marinedningens åsikt varken medföra en förbättring av marinens fastighetsförvatning eer för centraförvatningens de åstadkonm1a nämnvärd arbctsavastning. Fastmer torde en dyik regionainstans komma at innebära betydande risker för att i den marina förvatningen kommer att införas en instans, där ärendena biva fördröjda och behandas på ett ur marinens synpunkt sett osakkunnigt sätt. I rapporten över organisationsförsöken behandas även försvarets bränsekontrol D!enna samt därti knuten bräns-eförsörjning och kontro av vatten-, gas- och eektrit:itetsförbrukningen föresås överföras ti fortifikationsförvatningen i samband med genomförandet av den nya regionaa ot:h okaa organisationen för fastighetsförvatningen. Marinedningen har i denna de av rapporten ansett att ett överförande av bränsekontroen m m tisvidare bör amtå och såsom hittis åvia armeförvatningens intendentm avdening. Anskaffningen av bränse och förvatningen av härför avsedda mede bör enigt marinedningens mening ankomma på vederhöriga försvarsgrensförvatningar, oberoende av ett eventuet överförande ti fortifikationsförvatningen av bränsekontroen m m. (Forts.)

21 44G Sjöstriden utanför Nordkap den 26 december Av kommeneär H. V. Auysbw u. (Artiken har tidigare varit pubicerad i Dansk Tidsskrift for Sövaesen, no-v-dec Den har m ed vederbörigt tistånd översatts för Tidskrift i S;iöväsendet av kommendörkapten o. Kroksted t ). Fihhå!andena på tysk sida. )JLEDN::\G. Sccan Scharnhorst bivit reparerad för de skador, som den erhö genom två minträffar utanför Schede oe Tcrscheing den 12 februari 19-L3 under genombrytningc 1 : av Engeska ka1aen tisammans med Prinz Eugen, bev sagkryssaren tidead stridsgrupp Nordmeer i Nordnorge. Denna stridsgrupp var vanigtvis baserad p å Kaoch Langfjordarna, sidogrenar ti Atafjord.. Med denna bascring fyde stridsgruppen en fect-inbe1g:s uppgifter, i det att den genom sin botta tivaro tvang den engeska fottan att säkra konvojerna ti och från Ryssand med ett fjärrskydd av kryssare och tunga enheter utöver konvojernas vaniga närbevakning av f 1cgatte, korvetter och jagare. Tifäiga framstötar av tyska sjöstridskrafter i BareJ:ts hav åren _1942 och 19L13 hade ytterigare oroat dc acrade, och eftersom man i huvudsak var hänvisad ti denna ii!förseväg ti Ryssand, försökte den engesk;t fot.edmng_cn med aa mede att oskadiggöra den föt iforscn t yssand så hindrande tyska stridsgruppcn. ' )es forsak _resuterade band annat i att sagskeppet iqhtz forsattes 1 icke stridsdugigt skick den 22 septcm!jer genom anfa av en iten engesk underva tcns!1 ;1 t p å Kafj orden; stridsgruppen N ordmeer bestod därfö r nu bott av sagkrys:-;aren Scharnhorst och 5 j agare. Förhdandena pä engesk sida. 447 Efter det att ch efen för Homc Feet, amiraen Sir Bruce Fraser, under december m ånad hade föj t en engesk konvoj ti Koa med en honom direkt understäd sjöstyrka, stridsgrupp II, som fjärrskydd, vände han med denna styrka tibaka ti Akureyri för att där kompettera oj eförråden och förbereda säu andet av nästa Ryssandsk Oiwoj, som han med säkerhet förmodade skue bi anfaen av Scharnhorst, eftersom den nyss avämnade konvojen hade nått Ryssand utan att ha bivit anfaen av s agkryssaren. Före avgången från Akurcyri hö därför amiraen ett chefsmöte och meddeade, att om man fick kontakt m ed Scharnhors t, så var det hans avsikt: 1. a t söka sig in på ett asvtånd av 110 hm och därefter skjuta ysgranater; 2. att formera de fyra jagare, som han hade såsom 11håtsbevakning, i två grupper, och att i god tid ge dem. frihet att intaga ägen för torpedanfa; 3. at behåa kryssaren Jamaica i närheten av sagskeppet Duke of York som stöd men med handingsfrihet att om den bev beskjuten öka avståndet och undandraga sig striden. Då aktionsradien hos hans jagare emeertid icke tiät dem att föj a konvojen hea resan på grund av handesfartygens ångsamma fart, sände han i väg konvojen så snart den var kar för att sjäv senare öpa ut och med en marschfart av 15 knop hinna ifatt och samm.anträffa m ed den ost om Björnön. Stridsgmp p AT DELTAGANDE STYRKOR. ord m c er. Intcrimsehef: Konteramira Bey. Chefen, mnira Knmmetz, permitterad.

22 448 o s et> Bestyckning Typ och namn et> Z.. Fart '.,.. '' Artieri... Torped er : cp? sagkryssaren Scharnhorst k i trip 6-53,3 cm 30,0 900 J agarfottijen petorn. 2 för i trippetub. och akter, cm k, varav 8 i cub be och 4 i enke torn ,5 cm Iv z 29, z cm i en ke torn. i kva 8-53,3 cm 38,0 325 drupetub. z 33, z 34, z cm, varav )) 38, i dubbetorn för. Anm. Den operativa erningen utövades vid denn a td av den med Fottkomandat förenade Marineg.ruppe Nord under chefen för marinstridskrafterna i Norge, fottchefen, amira Schniewind. stridsgrupp I. Chef: Viceamira R. Burnett Typ och namn o Bestyckning ' ' ' :j Fart g ' ::.:> ''' Artieri Torped ''; cp Kryssarna Befast ,2 cm k i 6-53,3 cm 32,0 750 trippdtorn, 2 i trippetub. för och 2 akter 8-10,2 cm vk. Norfok ,3 cm k i 8-53,3 cm 35,5 680 dubbetorn, 2 i kvadrupe< för och 2 akter. tub. sheffied ,2 cm i tri p' 6-53,3 cm 32,0 700 petorn, 2 för i trippetub. och akter. 8-10,2 cm vk. tx:

23 - 450 Stridsgmpp I. Chef: Amiraen Sir Bruce Fraser. Typ och namn t::j stagskeppet :::; ' Bestyckning '- Fart - '' Artieri T orpeli Duke of York I0-35,6 cm k i 2 '' kvadrupetorn, I för och ab ter och du b, betorn för. 28,5 I ,2 cm vk. Kryssaren Jamaica cm k i 6-53,3 cm 3I,5 Jagarna trippetorn, 2 i trippetub för och 2 akter. 8-10,2 cm vk. Sava ge I2 cm k. Scorpion 1-76 mm vk. Saumarez 6-40 mm vk. Stord 8-53,3 cm 76 o i kvadrupe, tub., I83 Ry:s:sandskonuo je n. - t::j Typ och namn -'O 19 handesftg 451 Bestyckning to :::; ' ::::::: ('O CD ;: '''' Artieri T orped '' Fart :; : (f 7 Jagarna ,2 cm k. 5-53,3 cm 34,0 183 Onsow 6-57 mm vk. i tubstä. Onsaught Orwe Scourge cm k. 4-53,3 cm 34, mm vk. i kvadrupel 6-40 mm vk. tub. Impusive ,2 cm k. )) 34, mm vk. Haida cm k.» 36,5 220 Hu ron 2-10,2 cm vk. Iroquois Minsveparen ,2 cm k. 17,0 80 Geaner Jagarna ,2 cm k. {-- 53,3 cm 32,5 134 Whiteha 1-76 mm vk. i trippetub Wrester Korvetterna ,2 cm k. 17,0 80 Honeysucke Oxip Anm. De -1 sista fartygen tihörde vvestcrn Approaches Command.

24 453 Engandskonuo je n. HÄNDELsEFöRLOPPET. Den 21 december åg den tyska stridsgruppen ti Typ och namn 20 handesfartg Jagarna Musketeer Matchess Opportune Virago Mi n e Meteor Ashanti Athabascan Minsökaren seagu Jagarna Beage Westcott Korvetterna Dianea Poppy A cantus Bestyckning Fart Artieri Torped ,2 cm k mm vk ,2 cm k mm vk ,2 cm k mm vk. 8-53,2 cm i kvadrupnj, tub cm k. 4_ 53,3 cm i J ,2 cm vk. kvadvupel 2-11\2 cm k. 4-10,2 cm k mm vk. )) 1-10,2 cm k. tub.» 6-53,3 cm i trippetub. - 36, , , , , , , ,0 80 Anm. De 5 sista fartygen tihörde vveste, A. nches Conunand. rn ppro- ankars i Langfjorden med sex timmars gångberedskap. Den 22 december gick den upp i tre tim.nwrs beredskap på order frän Marinegruppe Nord med anedning av ett från Luftkonnnando NV ingånget meddeande om att ett f ygp :an rapporterat, atb det k ' väst Trondheim hade observerat en konvoj på 40 trupptransportf ar tyg och bevakningsfartyg, däriband förmodigen ett h angarfartyg, på kurs 45 och med 10 knops fart. Sedan f ygpanet återvänt ti basen och spaningsresutatet granskats, n'eddeade Luftkommandot, att den omnämnda konvoj en icke bestod av trupptransportfartyg utan av hannesfartyg på 'brt. nder kväs- och nattimmarna förorades känningen m ed konvojen. Den 23 december k 1123 fick man åter känning med wnvojen. Dess kurs var nu O o, farten atjämt 10 knop. Konvojen bestod av 17 vaniga handesfartyg och 3 tankfartyg, som. gingo tisammans i sju koonner. skyddsstyrkan bestod av 3--4 kryssare samt 9 j ag are och korvetter. K 1214 ingick ytterigare en rapport, att 1 kryssare och 5 jagare befunna sig för om. konvojen. K 1750 beordrade chefen för ubåtarna i Norge 8 ti sjöss varande ubåtar (Eisenbartgruppen) att intaga bevamingsinje vid Björnön från ruta AB AB 9136, eftersom. han räknade med att en Ryssandskonvoj var på väg. K 2300 avgick stridsgrupp II från Akureyri ti den avtaade mötespatsen med Ryssandskonvojen ost om Björön. Fart 15 knop. Den 24 december k mottog den tyska stridsgruppen ett m.eddeande från Luftkommando Lofoten att konvojens äge k 1220 enigt ingången fygspaningsrapport var ruta AB 8518, kurs 50, f art 8 knop.

25 b O f--1'--'4----i--'; ' cy 34 \ )7 Is: J \ 'g--- p \;,', \!; L o - 3S 3 --!;2 3(, 10 /)' w -, 't s K, rst-- 1=- \. n 8J0RNEOL:;!;3 LubseJJ..K {- ----, 't,/1 ] \ '. ' ' 5 N S j Under tiden hade stridsgrupp II mottagit rapport om, att Hyssandskonvojen bivit observerad av det tyska fyget, och att detta hö känning med den. Denna omständighet oroade den engeske fottchefen, så mycket mern som konvojen praktiskt taget gick utan skydd, och Id UOO bröt um därför radiotystnaden och beordrade k onvojen at sätta ned farten 3 knop, medan han sjäv me <! stridsgrupp II ökade marschfarten ti 19 knop. Yinden var vid denna tidpunkt i ;-Jordhavct SY--1 med snöbyar och grov sjö. Då Engandskonvojen synbarigen var på väg att p assera Björnön utan att ha bivit ohsreverad av fienden, medan Ryssandskonvojen, som icke hö sin stipuerade fart, hös under ständig observation och därigenom m öjiggjorde en koncentration av ubåtar mot sia' beordrade den engeske fottchefen föj ande förhånin'sorder: c EDgandskonvojen skue styra nordig kurs för att avägsna den från det sannoika stridsområdet; 2. fyra jagare från Engandskonvojen skue ansuta sig ti Ryssandskonvoj en. Dessa två order hevo verkstäda, och därmed kände sig fottchden säker på, att stridsgrupp I och de tistötande jagarna vid anfa från Scharnhorst antingen skue driva undan sagkryssren eer tifoga den skador och därmed ge stridsgrupp II tid att hinna fram. Den 25 december inrapporterade ett tyskt fygpan konvojens äge i ruta AB 6722 och kort därpå inkom en rapport från ubåt Hansen, att en konvoj passerat över den k 0\JOO i ruta AB 6720 på kurs 60. K 1215 gick den tyska stridsgruppen på order från JV[arinegruppe Nord upp i en timmes gångberedskap. K!20 inrapporterade ubåt I-ansen konvojens äge i ruta AB 6723, kurs 601, fart 8 knop, vind S- 7, regn, sikt 2'. Därmed föreåga erforderiga uppysningar om sjäva Hyssandskonvojen men, frånsett en osäker rapport från Luftkommando Lofoten om en förmodad stridsgrupp, i:i.nnn ingenting on1 fjärrskyddet, som man med edning av hittis vunna erfarenheter på tysk sida n1ed rätta kunde förvänta vara på pats. Ett sådant fjärrskydd innehar emeertid den största fara för den tyska stridsgruppen på grund av att sagskeppet Tirpitz icke var i operaionsdugigt skick. Ti föjd av fygspaningens ofuständiga r esutat och de mycket ogynnsamma vädereksförhåandena gjorde fottchefen framstäning ti chefen för krigsmarinen om a t t uppskjuta operationen mot konvoj en, men efter ah ha motagit et n<edde:mde om, att stäningen på östfronten yar utomordentigt bekymmersam, tog han tihakn sin :mhåan och sände föjande order: Insätt stridsgruppen mot konvojen den 25 december, en timma

26 45G senare föjd av tidsangivesen 1700, viket innebar tidpunkten för stridsgruppens avgång från ankarpatsen. A v gången bev emeertid uppskjuten cirka två timmar, enär amiraen och hans stab först skue överföras fr111 Tirpitz i Kafjorden ti Schamhorst i Langfjorden. K 1901 fick 4. jagarfottijen order att ätta och först nu, medan denna manöver pågick, överämnades amiraens operationsorder ti fottijchefen. I den i operationsordern anförda operationspcmen föjde stridsgruppens chef en anvisning från Marinegrupe Nord, som gick ut på att anfaet med hea stridsgruppen skue insättas den 26 december i gryningen (cirka k 1000); att samat anfa dock endast skue insättas under gynnsamma förhåanden (väderek, sikt och säkra underrätteser om fienden); om gynnf!amma taktiska omständigheter icke föreågo för Scharnhorst, skue anfa ske eribart med jagarna m.ed sag- kryssaren pacerad i en upptagsstäning, om erforderigt ev i ett väntäge i den yttre deen av fjorden. Dock avsåg stridsgruppens chef att i sistnämnt fa undvika strid icke bott med Scharnhorst utan med hea stridsgruppen oc.h med hänsyn ti konvoj ens kryssarskydd s ä t ta in j a gama ti anfa först vid mörkrets inbrott eer, om gynnsamma förutsä,ttningar bedön1.des före1igg,a den 27 december, då anfaa med hea stridsgruppen. K 19;)2 beordrade chefen för ubåtarna i N or ge radioedes de i Nordhavet varande ubåtarna att även i hög sjö utnyttja varje tifäe tiu skott; kort därpå rapporterhee ubåten Dunkeberg, att den skjutit häckskott mot en jagare i ruta AB men bommat, samt att konvojen hade passerat över ubåten. K 2052 meddeade Luftkommando Lofoten, att spaning med ett fygpan, utrustat med radar, icke hade observerat konvojen och icke heer någon skyddsstyrka. Under tiden hade den tyska stridsgruppen, som efter hand ökat farten ti 25 knop, styrt ut i Lopphavet genom Stj ernöysund och Söröysund och k 2200 intogo jagarna pats som ubåtsbevakning för om sagkryssaren. K på äge N 7038 O 2105 girade stridsgruppen ti kurs 10, viken kurs bedömdes bära mot konvojen. Yincen var vid denna tidpunkt SY- 6, sjöhävningen 5, sikten god, monigheten titagande. 457 K 2330 gav chefen för ubåta:rna i Norge order ti nbåtsgruppen Eisenbart (8 båtar) att förskjuta den hittis intagna bevakningsijnen ostvart ti en ny inje mean rutorna AB 1778 och AB 473-1, såframt de icke hade k änning med konvojen eer säcert äge på densamma; i enighet med denna order styrde ubåtarna ostvart. K 23c10 motog stridsgruppen föjande radiomeddeande från chefen för krigsmarinen:. Fienden kommer att 1ned en viktig konvoj förse iyssarna med ivsmede och vapen och därmed försvåra vår öshärs hjätemodiga kamp. Vi måste hjäpa den. 2. Anfa konvojen med Scharnhorst och jagarna. 3. Det taktiska äget ska utnyttjas skickigt och djärvt. Nöj Er icke med ett ti häften vunnit resutat. Uv upp den hoppackade samingen. Vår största chans igger i Scharnhorsts överägsna artieri, varför insats med detta ska eftersträvas. Insätt j agarna i överensstämmese härmed. L1. A vbnt striden efter eget bedömande. Principiet avbrytes strien, om tunga s{östridskrafter uppträda. 5. Informera besättningarna om äget. Jag tror på Er offensivanda. Framgång och seger. Dönitz, Storamira. Tidskrift Sjöväsen det. '23

27 458 Vid midnatt var vinden SV- 6, sjöhävningen 5 e< grov akterig dyning, sikten god och monigheten ökande. Vädereksförhåandena gjorde chefen för den tyska stridsgruppen betänksam med hänsyn ti jagarnas insatsmöjigheter, och trots att han så att säga hade tibragt hea sin tjänstetid i torpedbå ts- och jagarvapnet, d oc adrig i Ishavet, de sista 2h åren som fottijchef, avsände han utan att samråda med sin fottijchef k 2:15:> föjande radion'eddeande ti Marinegruppe Nord: I operationsområdet är vind och sjö sannoikt 6-8. Utnyttjandet av jagarna påverkas starkt härav. Fartnedsä ttning. Med detta radiomeddeande bröt stridsgruppchefen den ytterst viktiga radiotystnaden och möjiggjorde för fientiga radiospaningsstationer att peja in Scharnh orst och såedes få vetskap om, att sagkryssaren stod ti sj öss. Omkring k 0300 den 26 december inkom föjande svar p å ovannämnda radiomeddeande: Om j agarna icke kunna håa sjön, kan det endast bi fråga om att genomfora operationen som en kryssaraid med Scharnhorst ensam. Avgörandet ankommer på sjöstyrkechefen. Med anedning av detta svar begärde chefen för stridsgruppen fottijchefens bedömande av vädereksförh åandena. Denne svarade: Med vind och sjö akter in har hittis inga svårigheter föreegat och det finns inget underag för en bedömning. J ag räknar med att vädret bättrar sig. I amiraitetet i London föjde man m ed spänd uppmärksamhet hur äget utveckades, och strax efter k 0300 avsändes, förmodigen med anedning av inpejingen av Scharnhorst vid dennas signaering ti Marinegruppe Nord, ett radiomeddeande ti chefen för de engeska styrkorna (stridsgrupp I) om, att Scharnhorst sannoikt stod ti sjöss (mottaget k 0339). Natten mean den 25 och 26 december hade stridsgrupp II stått på- ostvart med 17 knops fart. På grund av 459 den grova SJOn och dennas r:i;ktning i förhå,ande ti kursen och även ti föjd av farten hade jagarna stor svårighet att undgå at kastas tvärs sjön; Duke of Yorks för- och akterskepp ågo ständigt under vatten. Fottchefen ansåg situationen tifredsstäande, frånsett möjigheten, att Scharnhorst skue anfaa i gryningen och därpå dra sig tibuka, ty i så fa skue stridsgrupp II ännu vara atför ångt borta för att kunna avskära sagkryssaren. K 0327 rapporterade ubåten Dunkeberg: Ruta AB 61H2, nedtryckt av närbevakninegn. Vind S- 7, sjöhävning , sikt 1500 m. Denna rapport, sammanstäd med tidigare rapporter, bekräftade konvojens kurs, dock skide sig äget 30' från den pats, som förutberäknats av den tyska stridsgruppen. K 0400 befann sig den tyska stridsgruppen på äge N 7210 O 2216, d v s cirka 114' SSO om Björnön, kurs 100, f art 25 knop. Vid samma tid voro de engeska styrkornas ägen föjande : a) Ryssandskonvojen samt de fyra jagare, som detacherats från Engandskonvojen N 7331 O 1854, d v s fo' S om Björnön, kurs 70, fart 8 knop. b) stridsgrupp I N 7352 O 2712, d v s cirka 137' O ti S om Björnön, kurs 235, fart 18 knop. c) stridsgrupp II N 7107 O 1048, d v s cirka 215' SV ti S om B j örn ön, kurs 80, f art 24 knop. d) Engandskonvojen N 7442 O 0527, d v s cirka 102' V ti N om Björnön, kurs 267, fart 8 knop. K 0423 girade den tyska stridsgruppen ti kurs 30 och k 0500 ti kurs 4 o. Med denna kurs och 25 knops fart borde stridsgruppen omkring, k 0630 skära Ryssandskonvojens kurs cirka 30' ost om dennas äge, såvida konvojen fasthö vid sin hittisvarande kurs och fart. Med undantag av försämrad sikt bevo vädereksförhåandena oförändrade. \_

28 460 s 10' 15' 2o 2s 30< 7- ===================c==============. 7 73' 72' 71 ' STYRKERNES STILLING D. 26/12 KLO'+ OO Engandskon v H :npgruf'e II 10' 15' Q BJZRN E0EN / SKITSE 2 Rusandskonvo; amp!f.rr.jf:o e I 1 Schornhorst Då den engeske fottchefen (stridsgrupp II) med säkerhet räknade med, att den tyska sagkryssaren skue anfaa Ryssandskonvojen, beordrade han, åsidosättande radioystnaden för konvojens säkerhet, denna att gira nordvart, i hopp om att genon1. denna kursändring försvåra för Scharnhorst att hitta konvojen. Vidare fick sridsgru pp I samt ädste jagarchefen i Ryssandskonvoj en order att uppge sina ägen; sjäv angav han eget äge jämte kurs och fart. 1\J O\28 indrade fottchefen Ryssandskonvojens kurs ti 45 o och beordrade stridsgrupp I att närma sig denna för ömsesidigt stöd, då han önskade, att stridsgruppen skue ha j ag are för eventue samverkan. K 0700 beordrade chefen för een tyska stridsgruppen racijoedes sina j aga re att fartygsvis intaga pats p å en inje ftån nedersta högra hörnet i ruta AC 4.16-± ti nedersta vänstra hörnet i ruta AC L1HG och att framgn.,,.. r.. 3' på kurs 250 med 12 knops fart och med Scharnhorst 10' ost om sig. 461 Fottijchefen beordrade jagarna att intaga pats nordifrån i föjande ordning: Z 33, Z 30, Z 29 (fottijchefsfartyget), Z 38, Z 3L1. K 0755 ändr ade een tyska stridsgruppen per radio kursen ti 230. Hittis hade de tyska j agarna rört sig mjukt i den ak.. teriga sjön, dock under tämigen kraftiga girar, men då de nu styrde upp mot vind och sjö, började de arbeta hårt. De krängde starkt och togo mycket vatten på däck. Z 29 och Z 30, som bott hade ett enket kanontorn på backen, rörde sig dock betydigt bättre :i sjön än dc tre övriga j agarna med sina duhbetorn. Sccan stridsgrupp I k 0815 per radio erhåit rapport om Ryssandskonvojens äge, kurs och fart från den eskorterande ädste jagarchefen, ändrade stridsgruppen kurs ti 305 och ökade farten ti 24 knop. K 0822 observerade Z 29 (fottij chefsfartyget), på väg ti sin pats i bevakningsinjen, på radarskärmen och n ågot senare med kikarspaning ett fartyg förut om styrbord på ungefär jämöpande kurs och på ett avstånd ay cirka 55 hm. Då fartyget förefö misstänkt och även Z 30, som gick styrbord om Z 29, ansåg fartyget misstänkt, bedömde de båda jagarna, att det var en fientig jagare och sände rapport härom ti Scharnhorst. Det bör observeras, att på dessa nordiga breddgrader mörker råder om vintern hea dagen med undantag av 3-1 Limmars dagsjus. Siridens j'i.irsta sked e. K 08-O fick kryssaren Befast (stridsgrupp I) p å NV kurs radarkänning med Scharnhorst i 295. Avståndet mean fartygen avtog hastigt.

29 462 S K TSE 3 HOO Rusandskonv ona IDO O 1200 Scharnhar:;C Kampsruppe J b' o, vis/on Rusandskonvy ,.. / i \11 00 ' 'too ISOO Smt/. K 0915, då stridsgrupp I åg på inje med gruppenngsinjens bäring 180, var bäringen ti Scharnhorst 250 (Scharnhorst kurs 230 ) och avståndet 119 hm. Stridsgrupp I ändrade då grupperingsinjens bärin o ti 160, och k 0921 rapporterade kryssaren Shefficd fienden i sikte i 222, avstånd 119 hm. K 0\:!24 öppnade Befast ed med ysgranater och fem minuter sen are beordrades stridsgruppe1 insätta huvudartieriet. K 0930 ändrade stridsgrupp I kursen ti 265 men endast kryssaren Norfok (faggskeppet) öppnade ed med sina 20,3 cm kanoner på ett avstånd av 90 hm. Enär man ombord på Scharnhorst med rätta hade väntat sig att få fienden i sikte i förig bäring och såedes antagigen hade haft h ea uppmärksamheten rikta d föröver, kom mötet med fienden överraskande, och fiendens närvaro bev antagigen först observerad, då ysgrana- 463 tern a tändes över fartyget; för detta antagande taar des att ingen chef friviigt vi utsätta sitt fartyg för beskjutning ångskepps oeh des att endast den aktersta radarn och styrbords avståndsmätare samt endast det aktersta 28 cm tornet utnyttjades under skjutningen*). Siridsgrupp I girade k 0938 babord hän ti kurs 105 och Norfok fortsatte ti k 09-!0 rned att beskjuta Scharnhorst, som bott avfyrade några få savor och därpå girade babord hän ti kurs 150, efterhand ökande farten ti 30 knop. K 0946 girade stridsgrupp I ti kurs 170, vid viken tidpunkt avståndet hade vuxit ti 220 hm. Under det att Scharnhorsts ed var utan verkan, hade Norfok träffat Scharnhorst två gånger. Den ena projektien hamnade på batteridäck (underofficersmässen) utan att detonera, medan den andra förstörde fartygets föriga radar och dödade en de av ededningsbetjäningen för uftvärnet i föriga märsen. Att föriga radam bev förstörd var en mycket avarsam skada, ty därmed var Scharnihorst radarbind i en förig sektor på G0-80 grader. Cirka fem minuter före stridens sut hade det ay jagarna Z 29 och Z 30 observerade misstänkta fartyget genom a avgiva igenkänningssigna visat sig vara jagaren Z 38. J agaren hade under gång ti sin pats i bevakningsinjen tagit fe p å ordningen mean rutorna. Nu fick den karhet i äget och intog rätt pats och den feaktiga rapporten ti chefen för stridsgruppen rättades. I övrigt hade jagarna under detta för dem så nervpåfrestande intermezzo ohseryerat akter om sig p f1 *) Enär hea besättnigen med unebrrtag av 36 man försvann i djupet med fartyget, föreigger ingen rapport om sjöstriden utan bott några iakttageser av 2 räddade u nderofficerare, av vika den en e var utkik vid artieriets nattr:nåangivare för ut cm babcrc, medan den andre tjästgjorde i ett 15 cm t orn.

30 4G4 et avstånd av cirka 200 hm fera ysgranater, som synbarigen åga över det för Scharnhorst anbefada äget. Efter den korta striden stvrde Scharnhorst n1ed hörr J t:> fart sydvart och sedan med varierande kurser sydostvart, varvid avståndet snabbt ökades ti stridsgrupp I, sm1 1 föjde efter, bibehåande Scharnhorst i radarn. Då stridsg!. upp k 0955 observerade Scharnhorst gira babord h än ti NO-ig kurs, girade stridsgruppen k 1000 styrbord han ti kurs 305 o och k 014 ti 325 o för att komm a mean Ryssandskonvojen och Scharnhorst, som den engeska stridsgruppchefen bedömde, ha för avsikt att anfa1a konvojen nordifrån. K 1020 förorade stridsgrupp I radarkänningen m ed Scharnhorst i bäring 78 på 329 hm avstånd. K 0955, då Scharnhorst girade ti NO-ig kurs, avsände den föjande radiomeddeande ti jagarna: Ruta AC Är beskjuten av fientig kryssare. Det inrapporterade äget bev en stor överraskning för fottijchefen och hans underydande chefer, ty sagkryssaren befann sig enigt detta icke 10' ost om bevakningsinjen utan cirka 50' NO om den pats, där den skue hn varit. Undersökningarna efter krigets sut ha givit ti r e sutat, att de två sista siffrorna,i ägesangivningen kunna ha varit otydigt skrivna och av radioteegrafisten feaktigt avästa som 33 i. stäet för 99, viket äge ungefär ä r det som. stridsgrupp I angivit såsom Scharnhorsts position k Så snart stridsgrupp I rapporterat känning m.ed Scharnhorst ti fottchefen ( stridsgrupp II),_;hade denne beordrat Ryssandskonvojen att gira nordvart och k p å en anhåan från stridsgrupp I om. j agarstöd -- givit order ti j agarna Musketeer, M atchess, Opportune och Virago att ämna konvojen och ansuta ti stridsgrupp I. Sistnämnda order verkstädes Id styrkornas röreser mean stridens första och rmdra. skeden. Den tyska stridsgruppen. Ubåten Liibsen hade k 1000 utsänt föjande radiop1edde:mde: Konvoj k 0945 ruta AB i6365'', viket meddeande antagigen föranedde stridsgruppchefen att k i 009 sända meddeandet Angiv Edert äge ti j agarfottijen. Meddeandet bev k 1013 besvarat av fottijchefen (Z 29) med: Förfyttning enigt pan i ruta AC 4.413, kurs 230, fart 12 knop. Motsvarande rapporter ingingo också från. övriga jagare och därmed bev det karagt, att jagarei1 Z 3- feaktigt intagit pats i den nordigaste änden av bevakningsinjen i stäet för i den sydigaste. K 1025 sände ubåten Li.ibsen,föjande radiomeddeande:,.k 0900 påträffat konvojen, som. går med tända anternor. Osäkert bestick. Ovanämnda två rapporter från ubåten gjorde, att fottijchefen städe sjg föjande frågor: Ska jag ;fortsätta med mitt hittisvarande bevakningsuppdrag eer ska jag vå eget bev 1g styra mot kouvojen''. Hans överväganden edde emeertid icke ti något resutat, ty k 1027 ingick föj ande radiomeddeande från stridsgruppchefen: 4. jagarfottijen kurs 70, fart 25 knop. Åtydande ordern drog sig jagarfottijen ostvart. stridsgruppchefens ;avsikt stod emeertid icke kar för fottijchefen, men han förmodade, att man ombord på Scharnhorst bättre än han sjäv kände ti konvojens äge. Framenwt k 1100 avgav varje jagare radiorapport om äge, kurs och fart på order därom av stridsgruppchefen. A v ingångna rapporter framgick, att bevakningsinjen på det stora hea hade varit rätt pacerad, men att jagarna efterhand hade kommit så ångt från varandra, att injen ti sut hade fått en utsträckning av 30'.

31 4öfi K 1100 mottog stridsgruppchefen en rapport om, a tt ett fygpan observerat 5 fartyg NV om Nordkap p å sto't avstånd'). Vädereksförhåandena voro oförändrade, men dya_ nets jusaste timmar hade nn inträtt. ' - to, K 1135 ändrade fottijen kurs ti 30o ; på radioorder från stridsgruppchefen, som samtidigt angav sitt äge k 1120 i ruta AC 421L!, kurs nord, fart 27 knop, viket äge åg ;)0' NO om jagarnas. K 1158 mottog fottijchefen föjande radiomeddeande från stridsgruppchefen: Operera mot ruta 6365'' och därmed hade sjöstyrkechefen givit jagarfottijen fri- *) Den riktiga ordaydesen vet man icke nu, m.en den ena av de tidigare omnämnda 2 underofficerarna meddeade senare, att han påminde sig, att det k 1430 meddeades besättningen, att en engesk stridsgrupp (stridsgrupp II) befann sig väst om Scharnhorst på ostig kurs. Några veckor efter striden ägde ett samta rum mean officerare frhn jagarfottijen och chefen för Luftkcmmando NV; av detta sam_ ta framgick, att ifrågavarande fygpans spanare, som var sjöofficer och som hade siktat de i rapporten omnämnda fartygen, i sin radiorapport icke hade uppgivit 5 fartyg NV om Nordkap utan 5 fartyg, varav förmodigen tungt, NV om Nordkap. Chefen för Luftkommando NV, som för övrigt tidigare varit sjöofficer, hade emeertid på eget bevåg ändrat den ursprungiga texten ti 5 fartyg NV om Nordmp och vidarebefordrat den såunda ändrade rapporten radioedes ti operationsavdeningen i Marinegruppe Nord och t i chefen för stridsgruppen. Då fygpanet i fråga hade andat, hade han vidare kaat v ederbörande spanare och meddeat hcnom att han icke vie ha några förmodanden i spaningsrapporterna, m an skue vara så god att bara meddea det, som man hade sett. I operationsavdeningen vid Marinegruppe Nord hade man icke uppfattat fartygen som fientiga utan hade ansett dem vara 5 egna jagare, som på grund av de mycket dåiga vädereksförhåandena hade detacherats för att intaga en upptagsstäning i en fjord i överensstämmese m ed stabens anvisning den 26/12 k 0300 ti chefen för stridsgruppen med anedning av dennes radiomeddeande den 25/ 12 k h e at manövrera för anfa mot Ryssandskonvojen, dock J utan att meddea fottijchefen vad han sjäv avsåg göra m ed Scharnhorst. De engeska styrkorna. Scharnhorsts gir ti NO-ig kurs k 0955 hade, såsom tidigare angivits, bivit observerad från stridsgrupp I, vars chef genast bedömde, att sagkryssaren norrifrån avsåg att försöka anfaa Ryssndskonvojen. Enär stridsgrupp I under,rådande vind och sjöhävning, SV 7-8, bott kunde komma upp ti en högsta fart av 24 knop, m edan Scharnhorst bedömdes kunna håa 30, girade stridsgruppen ti NNV-ig kurs för att snarast intaga pats m ean Scharnhorst och H.yssandskonvojen; k' 1020 hade emeertid stridsgruppen förorat radarkontakten m ed Scharnhorst. Ryssandskonvojen, som k 0930 hade girat nordvart p å order från fottohefen, sedan denne mottagit rapporten från stridsgrupp I om känningen med Scharnhorst, bev k 1030 beordrad att återtaga sin tidigare kurs 45, enär f otehefen bedömde, att stridsgrupp I hade förorat känn ingen med Scharnhorst och avsåg att närma sig konvojen. K 1024 ansöo sig jagarna \Insketeer, Mathess, Oppcrtune och Virago ti st'idsgrupp I, och k 1029 fick denna radarkontakt med Hyssandskonvojen i 324 på ett avsumd av 256 hm, varvid stridsgruppen med jagarna som närbevakning började sicksacka 10' för mn konvojen. Fottchefen var vid denna tidpunkt av den uppfattningen, att det endast fanns ringa möjighet för stridsgrupp II att påträffa Scharnhorst; det skue möjigen vara om ett eer annat f artyg fick känning med den och yckades håa känningen. Framemot middagstid befann sig fottchefen i en vanskig situation på gruno av de ti stridsgrupp II hö- 1 ande jagarnas ringa bränsebehåning. För kompet-

32 468 tering måste stridsgrupp II antingen gå tibaka ti Akureyri eer fortsätta ti Koa.. K 122 h.ade fottchefen teegrafiskt beordrat ädste Ja_?:Jrchc:_:n vh konvojen at enigt eget bedömande b e. samm? ttyss.andsk o nvojen kurs, or.h k 1155 beordrade denne WDVOJ en att gira Li kurs 12Go för att håa stridsgrupp I 111ean sig och Scharnhorst. Forts. i nästa n:r. Nyförvärv ti Marinstabens bibiotek under tiden 1/11-31/ Utdrag. * Betecknar byte eer gäva. 469 Hinsey, F. H., Command of the seea. The nava side of british history from 1918 to the end of the seeond word war. Land * Drury, C. M., The history of the Chapain Corps USN. Vo. 2. Wash :o. 372 s (Navy Dep. Bureau of nava persanne!.) Strading, A. H., The brass hat. Being hints on how to make the job easier. Adershot s. Greiner, H., Die oberste vvehrmachtfi.ihrung Wiesbaden s. Howardt, D., The Shetand bus. Land. m. f s'. Amma!, Brassey's. The armed forces year-book Land. Betänkande med försag angående fyttning av Stockhoms örogsbas ti Stockhoms södra skärgård. Avgivet av 1948 års örogsbasutredning den 15. november Sthm (S. O. U. 1951: 46.) Marinkaendern Ärg_ 15. Utg. av Sveriges Fotta. Uppsaa Ekman, C., Betänkande med försag ti förvatningsregemente för marinen i fred. Avgivet på uppdrag av CFD. Sthm Ryander, G. & Thord, Å., Krigsneurvserna och de moderna stridsmedens psykiska verkningar. Sthm Särtryck ur Kr V A: s Hand:r och Tidskr. å r g. 154 (1950). Education sense. Prepared for th e armed forces. \Vash (Bureau of nava personne. Navy dep.) Åhund, G. B., Handbok i artieri för fottan. Sjöartieriets grunder. Utarbetad enigt uppdrag. Sthm : o. 109 s. (Fortifikationsförvatningen, Befästningsbyrån.) (Mimeogr.) Fakenstam, C., Röd spion. En skidring av een farigaste spionaffär som avsöjats i vårt a nd. Faet är ägnat att mana envar ti oavåtig vakthåning mot ands förrädiska eement. Sthm S9 s. Hagen, W., Die geheime Front. Organisation, Personen und Aktionen des deutschen Geheimcien stes. ZUrich (cop. Linz-Wien) s. Campbe, G. & Evans, I. 0., The book of fags. Oxfors s. Orientering i frågor rörande raciote,jmiska hjäpmede för navigation. Sthm Ur K. Tgstns Tekn. VIec c. nr 3. Manua of seamanship. Vo.. Lonc (Acmiraty.)

33 470 * Bigeow, H. B. & Edmondson, W. T., vvind waves at sea, breakers and surf. Wash s. (H. O. Pub. no 602. Hydrographic Office, Navy Dep.) * Techniques for forecasting wind waves and swe. vvash :o. 38 s. (Hyrographic Office, Navy Dep.) (Piots.) Pub!. by the Hydrographic dep., Admiraty. Lond. Norway piot. P.. 7th ed Ports of the word. Ed. by A. Hurd. 5th ed (1951). Lon d. Lindsström, Caes, Sjöfartens historia. Sthm : o, 598 s. Borg, G., Det röda massanfaet. Sthm s. (Miitäritteraturföreningen nr 202). Smyth, J. G. (utg.), The Western defences. Lond s. Aircraft, Jane' s a the word' s, 1951/52. Lon d : o. Guderian, H., Erinnerungen eines Sodaten. Heideberg s. Chamers, W. S., The Iife and etters of David, Ear Beatty. L ond s. Dauphinee, J., Opportunity in Canada. Lond s. Causen, O. G., Canada. Khvn s. Mohr, A., En ukket verden. (Tibeet.) Oso !!.. Quicksee Desk atas. 7th ed. High Savington, Sussex u. ä. Värdsatas, Bonniers stora. Sthm Atasfoio Register. Sthm Atasfoio s. Värdspoitikens dagsfrågor. Utrikespoitiska institutets broschyrserie. 7/8. Castberg, F., Förenta Nationerna Christensson, H., Den persiska ojekonfikten och dess bakgrund Conventian de Geneve pour 'anu\ioration du sort des besses, des maades et des naufrages des forces armees sur mer du 12 aout 1949 (Convention no 2). Geneve (Comite internatianae de a Croix-Rouge.) Oppenheim, L., Internationa aw. Vo.. 6th ed. Lond., New York & Toronto s.. Peace. Buiding America's might. Report to the President by the director of Defense mobiization. Wash : o. 43 s. Bibiotekets verksamhet under år Bokbeståndet. (1950 års siffror inom parentes.) 471 Accessionen under året har uppgått ti 622 (7 -!9) vo. och det beräknade bokbeståndet den 31. dec är vo. Accessions Jängden för året uppgår ti (11.474) m., viket ger en mede' voymbredd av 14,1 (15,3) mm. Utåningen. Bibioteket har under året varit öppet 258 (266) d. och under samma tid haft (1.471) studiebesök, utånat (2.087) vo. samt ( 4.605) tidskriftsur från det öpande årets tidskrifter. Av de utånade böckerna ha 195 (221) sänts interurbant och 46 (112) rekvirerats från andra bibiotek. Läsrummet. Läsrummet har under året haft 595 (608) studiebesök. Verksamhet per dag. I mede ta pr dag har bibioteket under 1951 mottagit 2.,4 (2,8) böcker, haft 5,6 (5,5) studiebesök, utånat 8,0 1 (7,8) vo. och 18,6 (17,3) tidsuiftsnr, varjämte äsrummet haft 2,3 (2,3.) studiebesök.

34 med \ hästar från tic Lawa Tre Kronor är utrustad med huvudturbiner om A. H. K. samt c :a 200 hjäpmaskiner om tisammans 1 O 000 H. K. - at av de Lavas tiverkning T re Kronor och Göta Lejon äro de största av de 50 svenska krigsfartyg om utrustats med; huvudmaskineri från de Lava. På icens från de Lava har dessutom tiverkats huvudturbiner för norska och danska marinens fartyg ' Ett av de stora växehju e n A B DE 1.44\'J\tS _ Kontor och ver kstäde r: Satsjö-J ära, ÅNGTURBIN Stockhom. Teefon ID

35

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats.

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats. Mot. 1973:742 O Nr 742 av fru Eriksson i Stockhom m. f. angående utfonnrtingen av panerad tenninabyggnad på Aranda fygpats. En ny utrikes terminabyggnad på Aranda är besutad. Det är i hög grad en fråga

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4 Hyresavta 2014-10-20 Hyresvärd Hyresgäst Hyresbjekt Tifart m.m. Umeå C Utvecking AB, 556867-8279. Umea Kuturhus Byggnaden Lkstaarna pa Umea 7:4 Ti hyresbjektet hör tifart för i ch urastning med frdn, se

Läs mer

TIDSKRIFT I SJÖVÅ.SENDET MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV. N:r 2 1986

TIDSKRIFT I SJÖVÅ.SENDET MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV. N:r 2 1986 TIDSKRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNAS~LLSKr'\PET N:r 2 1986 TIDSKRIFT I SJÖV ÅSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET KARLSKRONA POSTGRO 125

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Timkostnadsnorm för år 2015

Timkostnadsnorm för år 2015 DoMSTOLSVERKET SVERIGES DOMSTOLAR DATUM 2014-09-29 DIARIENR 1319-2014 1 (1) Regeringskansiet Justitiedepartenentet 103 33 Stocd10m Timkostnadsnorm för år 2015 Enigt 3 förordningen (2009:1237) om timkostnadsnofn

Läs mer

Motion 1986/87 :Skl75

Motion 1986/87 :Skl75 Motion 1986/87 :Sk75 Jan Bergqvist m. f. (s) Försag ti sutig regering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m. m. (kompetteringsprop.) ( 1986/87: 150) proposition 1986/87:150 (kompetteringsprop.) föreså

Läs mer

Nr Mot. 1975: av herr Hermansson m. D. med anledning av propositionen 1975: 97 angående rörlig pensionsålder m. m.

Nr Mot. 1975: av herr Hermansson m. D. med anledning av propositionen 1975: 97 angående rörlig pensionsålder m. m. Mot. 1975: 2129 6 Nr 2129 av herr Hermansson m. D. med anedning av propositionen 1975: 97 angående rörig pensionsåder m. m. Under hea den ånga tid opinionsyttringar förekommit och försag stäts om sänkt

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 5 1965 KOMMENOCRKAPTENEN GUNNAR GRANDIN Kostnad och effekt hos marina vapensystem - några refexioner inför dagens tekniska och ekonomiska utvecking Föredrag hået av kommendörkapten

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 4 1962 223 Meddeande från Kung. Ogsmannasäskapet Nr 4/1962 Ordinarie sammanträde den 7 mars 1962. (Utdrag ur prtk). 1. Meddeade rdföranden att sedan nästföregående sammanträde

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

DOM. SAKEN Åtgärder med anledning av anmälan öm störningar från måsar ipåvelund, Göteborg. Telefax Telefon

DOM. SAKEN Åtgärder med anledning av anmälan öm störningar från måsar ipåvelund, Göteborg. Telefax Telefon DOM VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mijödemstoen 2010-12-13 meddead i Vänersborg Må nr M 3260-10 '1 Sid (2) KLAGANDE M.K MOTPART Mijönämnden i Göteborgs Stad Kar Johansgatan 23-25 414 59 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 3 1970 T RAPP OB och mannen under 1960-ta/et Föredrag av Överbefähavaren, hået vid Kung Örogsmannasäskapets sammanträde 1212 1970 1. nedning Min tid som OB är snart tiända.

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J Mo t. 1973 :17 19 J J Nr 1719 av herrar Olsson i Sundsvall och Winberg i anledning av Kungl. Maj:ts pro position 1973:55 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet. Do mstolsverksutredningen föreslog

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

^^^r.t..igg.^^.-.^ ^L^L..^..-VFl^^ ^ ^ ^.^T^^il^.^.^^.^. AETIF^OL.^ET SVLN.^A EULLA^El^F^tl^EN, G^TF.BOItG. l.^tknlhåliare for knllager. ^ ^ ^. ^.

^^^r.t..igg.^^.-.^ ^L^L..^..-VFl^^ ^ ^ ^.^T^^il^.^.^^.^. AETIF^OL.^ET SVLN.^A EULLA^El^F^tl^EN, G^TF.BOItG. l.^tknlhåliare for knllager. ^ ^ ^. ^. PTT.. r.t..igg..-. LL....-VFl.Til... AETIFOL.ET SVLN.A EULLAElFtlEN, GTF.BOItG. l.tknlhåliare for knllager. (tppliun.rc: l... l.jclbnn.).. Patent i Sverige från den 28 novenlber 1912. Föreliggande uppfinning

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 3 1963 Meddeande från Kung. Orogsmannasöskapet Nr 2!1963 Ordinarie sammanträde den 6 februari 1963. (Utdrag ur protoko). Meddeade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde

Läs mer

1936. 99:e årgången. Häfte N:r 6

1936. 99:e årgången. Häfte N:r 6 1936. 99:e årgången. Häfte N:r 6 - 343- Årsberättese i förbindeseväsende. AvgiYen av edamoten Stiy H: son ETicson. een 5 iejruari 1936. (Forts. fr. häft. 5, sid. 292.) II. Det miitära förbindeseväsendet

Läs mer

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29 Parterna träffar detta koektivavta, Bestämmeser för arbetstagare i utbidningsoch introduktionsanstäning - BUI 16. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor a) Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings-

Läs mer

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder 8 SDSBYNDSFÖRVLNNN Handäggare ndersson Martin sp Sven-rik Datum 2015-09-03 Diarienummer SN-2015-1611 atu- och samhäsmijönämnden Upphanding av entreprenör för anäggande av V och väg ti Fuerö bostäder Försag

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika Utrikeskrönikan granskar i dag den brittiska tidningsbranschen, närmare bestämt utveckingen på och kring Londons ärevördiga tidningsgata Feet Street. Den nya tekniken gör

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

STAMMANSI(APET EN ELITGRUPP

STAMMANSI(APET EN ELITGRUPP t j~ -.. ~-. '-~ STAMMANSI(APET EN ELITGRUPP EN UNDERSÖKNING RÖRANDE REKRYTERINGEN TILL ARMENS STAMSKOLOR Av fi. ic. TORSTEN HUSEN, Lund I SITT för två år sedan avgivna betänkande föresog»lantförsvarets

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

TIDSKRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KU~GL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

TIDSKRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KU~GL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET TIDSKRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KU~GL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 3 1984 TIDSKRIFT I SJÖV ÅSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET KARLSKRONA POSTGIRO 125

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 3 1950 117 Arsberättese i sjökrigskonst och sjökrigs:: historia 1949. Utdrag. Av edamoten Lijequist. De skandinaviska försvarsförbundsförhandingarna 1948-49. Xorge, Danmark

Läs mer

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman.

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman. Sida 1 (1 O) Aridteder Ingenjörer Uppdragsnamn Venngarn 1:17 Sigtuna kommun Vanngarn 1:17 Caterina Kuman Heimdasgatan 20 19550 Märsta Uppdragsgivare Katarina Kuman Heimdasgatan 20 Vår handäggare Oa Justin

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 4 1951 1:19 Meddeande från Kung. Örogsmanna:: säskapet nr 2/51. Ordinarie sammanträde den 7 februari 1951.. Förkarade ordföranden sammanträdet öppnat och meddeade att sedan

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Det blev mycket information (kopior) över en längre tidsperiod. Men inte desto mindre angeläget att det blir någon radikal förändring.

Det blev mycket information (kopior) över en längre tidsperiod. Men inte desto mindre angeläget att det blir någon radikal förändring. Ängelholm 2016-08-08 Till Trafikingenjör Ann-Kristin Wiinberg Ängelholms Kommun 262 80 ÄNGELHOLM Betr Skånetrafiken 201a -ua- 0 9 Dnr:... '?:plq/..~.~.9.... ". Tack för brev 2016-07-27. Översänder ännu

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Rolf på fotboll Lärarmaterial sidan 1

Rolf på fotboll Lärarmaterial sidan 1 Nan: Lärarateria idan 1 Författare: Rune Feicher Vad handar boen o? Rof är ute och joggar och får pötigt yn på några iar o pear fotbo. Rof äar fotbo och tannar och tittar. Två iar juter boen i ribban.

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

Frågor om landstingets/regionens habiliteringsverksamhet. ID-nummer: Ditt svar är anonymt och behandlas konfidentiellt.

Frågor om landstingets/regionens habiliteringsverksamhet. ID-nummer: Ditt svar är anonymt och behandlas konfidentiellt. Ort. datum Frågr m andstingets/reginens habiiteringsverksamhet Hej! Er famij har under det senaste året haft kntakt med barn- ch ungdmshabiiteringen. För att vi ska kunna utvecka verksamheten är det viktigt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 8 1957 731,Årsberättese vetenskapsgrenen Persona och utbidning 1956 Avgiven av edamoten H. BONG. örogsfottans värnpiktiga. Arskontingentens kvaitet, kvantitet, tjänstgöringsförhåanden

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd till 5 lagen (1984:3) om kärnteknisk

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer