Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista"

Transkript

1 1 (76) Sammanträdestid Kl Sammanträdesplats Beslutande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga deltagande Tomas Alsfjell, kommunchef, Bertil Falkerby, revisionens ordförande, 101 Anna Forsberg, Sekreterare Plats och tid för justering Kommunstyrelseförvaltningen fredagen den 7 okt 2016 Underskrifter Sekreterare... Anna Forsberg Ordförande... Mikael Sjölund (S) Justerare... Åsa Sjöden (S) Justerare... Margareta Alton (Mp) BEVIS OM JUSTERING Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset Myndighet Datum när anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå.../Anna Forsberg

2 2 (76) Förteckning över närvaro, tjänstgöring, reservationer m.m. PARTI När- Tjg. ANTECKNING Namn varo ers. Justerare SOCIALDEMOKRATERNA - Ordinarie Elisabet Lassen X X X Mikael Sjölund Lillemor Edholm John Åberg X X X JÄV Reservation Tjänstgör( tjg). t.o.m Tjänstgör fr.o.m. Åsa Sjödén X Justerare Gunder Lidén - Linnéa Stenklyft Sven-Göran Johansson Malvina Falk Hamberg Marie-Louise Andersson Sven-Erik Bodén - Marie Eriksson Curt Noppa Cathrine Näsmark Morgan Nordin Annelie Markemo - Tommy Svensson Susanne Lindahl Sture Ragnarsson - Birgitta Forsberg Anita Bergsten - Ersättare Lennart Önblad - Eva Fors X X Lars Nordin X X My Larsson X X Nils Michael Eriksson X X X X X X X X X X X X X X Tjg , Britha Gillisson X X Tjg 111 och 112 Peter Hagberg Stina Näslund - Joakim Lindgren - Jan Lundberg - Elsy Lidblom X X

3 3 (76) PARTI När- Tjg. ANTECKNING Namn varo ers. Justerare VÄNSTERPARTIET - Ordinarie Thomas Tejle Marie Hansson - X JÄV Reservation Kjell-Åke Sjöström X X - Ersättare Ulf Breitholtz X X Marcus Spjut - VÄSTRAINITIATIVET FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS BÄSTA - Ordinarie Jörgen Åslund X X Gunilla Fluur X X Mattias Ahlenhed X X Birgitta Häggqvist X X Karin Jansson Vikström - Roger Johansson X X Ulrika Bergman X X Linus Källgren X X - Ersättare Anders Bergman X X X Matz Sjöberg Torsten Ångman - Lennart Sundkvist X MODERATA SAMLINGSPARTIET - Ordinarie X Tjänstgör( tjg). t.o.m Tjänstgör fr.o.m. Bengt Sörlin X X X X X Kerstin Franzén X X Sven-Olov Gradin X X Kerstin Svensson X X Carina Eriksson X X - Ersättare Daniel Fäldt - Folke Lindgren - Cecilia Borgh - Tjg ,

4 4 (76) PARTI När- Tjg. ANTECKNING Namn varo ers. Justerare JÄV Reservation Tjänstgör( tjg). t.o.m. CENTERPARTIET - Ordinarie Johan Andersson Maria Wennberg - Paul Höglund - Monica Tirri - X 113 Tjänstgör fr.o.m. Ingemar Jonsson X X Kristina Pettersson - SVERIGEDEMOKRATERNA - Ordinarie Zarah Månsson* - Stefan Sundberg** X X Tjg Ersättare Marcus Lundquist*, ** X X X Sven-Göran Knutsson* X Tjg LIBERALERNA - Ordinarie Leif Östberg X X - Ersättare Eva Halling Leif Eriksson - MILJÖPARTIET DE GRÖNA - Ordinarie X Margareta Alton X Justerare - Ersättare Brita Wessinger Ylva Bergstedt Johansson X X Val av justerare Margareta Alton (Mp) och Åsa Sjödén (S) väljs till justerare.

5 5 (76) Justering av dagordningen; Informationspunkten - Presentation av studie - 30 år efter Tjernobyl - stryks från dagordningen och återkommer vid ett senare kommunfullmäktige möte.

6 6 (76) Ärendelista Paragraf Sida Kulturplan Sollefteå kommun - Vägledande diskussion Informationer Remiss av medborgarförslag - Cykla på gågatan Remiss av medborgarförslag Anlägga en hälsans stig Remiss av medborgarförslag Utökad kollektivtrafik på prov Remiss av medborgarförslag Förskolemoduler Öhns skola/förskola Remiss av medborgarförslag - Öhns skola/förskola Remiss av medborgarförslag Laga trappen från Nipuddsvägen till Risön Remiss av motion Laddstolpar till Sollefteå kommun Remiss av motion Arbetskläder till förskolepersonal... 19

7 7 (76) Övertagande delar av Hågestaområdet Ansvarsfrihet 2015 Höga kusten Destinationsutveckling AB Uppdrag till stämmoombud Ansvarsfrihet 2015 Kommunalförbundet Partnerskap inland Akademi Norr Begäran om beslut angående tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Finnåberget, Sollefteå kommun Intern kontroll, reviderat reglemente med kompletterande riktlinjer Motioner och medborgarförslag som inte slutligt avgjorts i Redovisning av partistöd och beslut om utbetalning av partistöd Kollektiv trafikmyndighet, uppsägning av förbundsordning Svar på remiss- regional indelning - Tre nya län, förslag till yttrande Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen Avsägelse - Styrelsen för Kollektivtrafikmyndigheten... 70

8 8 (76) Avsägelse Beredningen för vård och omsorg Valärende efter Tobias Gillberg, Arvodeskommittén Valärende efter Birgit Vesterlund Beredningen för Vård och omsorg Val av ersättare efter Cathrine Näsmark till Kommunstyrelsen Valärende efter Per Ove Andersson Beredningen för vård och omsorg Delgivningar... 76

9 9 (76) 100 Dnr KS 338/2015 Kulturplan Sollefteå kommun - Vägledande diskussion Beslut beslutar Tack för information och diskussion. Information Tomas Tejle, ordförande i fullmäktiges beredning för Samhällsutveckling presenterat förslag till mål och strategier för Kulturplanen. Ärendebeskrivning Beredningen för Samhällsutveckling har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på kulturplan. Beredningen presenterar förslag på målformuleringar och strategier för synpunkter och diskussion. Fullmäktige ges möjlighet att komma med inspel innan Kulturplanen kommer upp för beslut i.

10 10 (76) 101 Dnr KS/14/2016 Informationer Ordföranden tackar för informationerna. Ärendebeskrivning Följande informationer delges kommunfullmäktige. Bertil Falkerby, revisionens ordförande Delar ut en lapp till kommunfullmäktige med uppmaning att komma med tips på områden som ledamöterna anser bör ingå i revisionens granskningar. Elisabet Lassen, Kommunstyrelsens ordförande Översiktsplan Sollefteå kommun Sex stycken samrådsmöten har genomförts runt om i kommunen där medborgare har fått tillfälle att ta del av materialet samt lämna synpunkter på det samma. Inkomna synpunkter håller för tillfället på att bearbetas av tjänstemännen. Den 27 september kommer det att hållas ett extra Allmänt utskott med representanter från samtliga partier. Planen är att Översiktsplanen ska komma upp för beslut i i februari/mars Skrivelse om polisen i Glesbygd Ett antal kommuner har gemensamt skrivit en skrivelse till polisen gällande dess närvaro i glesbygden. Sollefteå kommun har lämnat synpunkter till Polisstyrelsen i samma ärende. Skrivelse angående lantmäteriets långa handläggningstider Det har inkommit ett svar från Regeringskansliet, Närdingsdepartementet i frågan. Sjukhuset i Sollefteå Diskussioner pågår vad gäller möjligheten att få utreda grundligt. Tomas Alsfjell, Kommunchef Sollefteåforsen Angelägna frågor är att upphandla drift, underhåll och produktionsplanering av verksamheten efter årsskiftet 2016/2017. Diskussion förs kring upplåningsbehovet på kort och långsikt samt verksamhetsansvarig i bolaget. Rekrytering av ny Kommunchef 25 stycken ansökningar har inkommit, tre rekryteringsgrupper har utsetts, tjänstemän, fackliga och politisk. Intervjuer sker med börja vecka 40.

11 11 (76) Mikael Sjölund, ordförande i Demokratiberedningen Översiktsplanen Dialoger har genomförts i Ramsele, Junsele, Näsåker, Långsele, Sollefteå och Boteå. Utbildningar Den 24 augusti genomföreds en utbildning i HBTQ frågor samt regionsbildning för förtroendevalda på Hullsta gård. Den 20 september genomförds en utbildning i Hot och våld mot politiker för förtroendevalda. Marie Eriksson, ordförande i beredningen för Vård och omsorg Har genomfört medborgardialoger i Junsele, Ramsele och Sollefteå. Man har genomfört ett studiebesök samt haft möte med biståndshandläggare. Möte med Sundsvalls kommun för information om Skönsmonsmodellen. Planerar att ha en vägledande diskussion i kommunfullmäktige i oktober. Eva Fors, ordförande i beredningen för Unga och lärande Beredningen har haft möten. Och man planerar att ha en vägledande diskussion i kommunfullmäktige i oktober.

12 12 (76) 102 Dnr KS 303/2016 Remiss av Medborgarförslag - Cykla på gågatan Beslut beslutar Medborgarförslaget lämnas till Kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Jan Röhlander, Sollefteå har lämnat in ett medborgarförslag till gällande att tillåta cykling på gågatan i Sollefteå. har att beslut om medborgarförslaget ska skickas vidare till Kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag Medborgarförslag Cykla på gågatan. Daterad

13 13 (76) 103 Dnr KS 265/2016 Remiss av medborgarförslag Anlägga en hälsans stig Beslut beslutar Medborgarförslaget lämnas till Kommunstyrelsen för beredning Ärendebeskrivning Birgitta Karlsson Sollefteå, har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige gällande att anlägga en hälsans stig. Beslutsunderlag Medborgarförslag Anlägga en hälsans stig daterad

14 14 (76) 104 Dnr KS 290/2016 Remiss av medborgarförslag Utökad kollektivtrafik på prov Beslut beslutar Medborgarförslaget lämnas till Kommunstyrelsen för beredning Ärendebeskrivning Susanne Allström Helgum Sollefteå, har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige gällande utökad kollektivtrafik på prov till förmån för Sollefteå kommuns ungdomar/unga föräldrar. Beslutsunderlag Medborgarförslag Utökad kollektivtrafik på prov. Daterad

15 15 (76) 105 Dnr KS /2016 Remiss av medborgarförslag Förskolemoduler Öhns skola/förskola Beslut beslutar Medborgarförslaget lämnas till Kommunstyrelsen för beredning Ärendebeskrivning Susanne Wessinger, Sollefteå, har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige gällande förskolemoduler Öhns skola/förskola. Beslutsunderlag Medborgarförslag Susanne Wessinger Förskolemoduler Öhns skola/förskola daterad

16 16 (76) 106 Dnr KS 236/2016 Remiss av medborgarförslag - Öhns skola/förskola Beslut beslutar Medborgarförslaget lämnas till Kommunstyrelsen för beredning Ärendebeskrivning Kjell Deivert, Ed Sollefteå, har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige gällande Öhns förskola/skolas lokaler. Beslutsunderlag Medborgarförslag, Kjell Deivert Öhns skola/förskola daterad

17 17 (76) 107 Dnr KS /348 /2016 Remiss av medborgarförslag Laga trappen från Nipuddsvägen till Risön Beslut beslutar Medborgarförslaget lämnas till Kommunstyrelsen för beredning Ärendebeskrivning Amanda Duvemo, Sollefteå, har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige gällande att laga trappen vid Nipuddsvägen till Risön. Beslutsunderlag Medborgarförslag Amanda Duvemo Laga trappen från Nipuddsvägen till Risön. daterad

18 18 (76) 108 Dnr KS 240/2016 Remiss av motion Laddstolpar till Sollefteå kommun Beslut beslutar Motionen lämnas till Kommunstyrelsen för beredning Ärendebeskrivning Kerstin Svensson (M) och Johan Andersson (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige gällande Laddstolpar till Sollefteå kommun. Beslutsunderlag Motion - Laddstolpar Sollefteå kommun. daterad

19 19 (76) 109 Dnr KS 368/2016 Remiss av motion Arbetskläder till förskolepersonal Beslut beslutar Motionen lämnas till Kommunstyrelsen för beredning Ärendebeskrivning Stefan Sundberg,(SD) och Marcus Lundquist (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige gällande arbetskläder till förskolepersonal. Beslutsunderlag Motion Arbetskläder till förskolepersonal. Daterad.

20 20 (76) 110 Dnr KS /266/2016 Övertagande delar av Hågestaområdet Beslut beslutar Godkänna ett övertagande av delar av Hågestaområdet enligt bifogade avtal och ritningar. Ärendebeskrivning Vasallen Sollefteå AB är idag markägare och förvaltare av Hågestaområdet, f.d. I21. Området har sedan försvarsmakten lämnade det allt mer utvecklats till en stadsdel där det idag finns ett brett utbud av både service och boende. Delar av området har planlagts sedan tidigare. I området finns bl.a. Aquarena, gymnasieskola, förskola, livsmedelsaffärer, trygghetsboende, idrottslokaler, mindre industriverksamheter m.m. Sedan ett par år tillbaka har diskussioner förts mellan företrädare för kommunen och Vasallen om ett kommunalt övertagande av delar av området. Övertagande gäller delar av vägnätet, grönområden, vägbelysning samt VA-ledningar. De exakta detaljerna framgår av bif. avtalsförslag och ritningar. Vägledande för detta har bl.a. det av fullmäktige antagna planprogrammet från varit. Detta program är inte formellt bindande men ger en vägledning för båda parter. Då programmet är snart 14 år så har praktiska överväganden gjorts då områdets utveckling i alla avseende inte helt stämmer med vad som kunde bedömmas I överenskommelsen ingår att kommunen skall genomföra vissa ombyggnader av vägnätet samt VA-ledningssystemet som Vasallen ersätter kommunen för. Ersättningen för samtliga åtgärder uppgår till kr. Tidpunkten för själva övertagande sker efter det att ett beslut om fastighetsbildning vunnit laga kraft. Ur plansynpunkt är det mot bakgrund av ovanstående och områdets utveckling rimligt att vissa delar blir av allmän karaktär. Området bör kunna regleras ur bl.a. trafiksynpunkt. Arbetet med att detaljplanelägga de områden som skall utgöra allmän platsmark och övriga grönområden pågår och beräknas preliminärt kunna slutföras slutet av I samband med övertagande övergår ett ansvar för driften av vägnätet, grönområden, vägbelysning samt VA-ledningar. Totalt uppskatts den för kommunen tillkommande kostnaden för detta till ca 400 tkr/år. Då det är tekniska enheten som kommer att få svara för driften och följaktligen även kostnaderna finns på sikt ett behov av en utökad driftbudget för att säkerställa detta. I avtalet ingår att Vasallen ersätter kommunen för del av driftkostnaderna år 1 och 2 efter övertagandet.

21 21 (76) Beslutsunderlag 1. Exploateringsavtal 2. Avtal om frigörande och överlåtelse av fastighetstillbehör samt upplåtelse av ledningsrätt 3. Karta över vägar och grönområden 4. VA-karta Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett övertagande av delar av Hågestaområdet enligt bifogade avtal och ritningar. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår besluta att Godkänna ett övertagande av delar av Hågestaområdet enligt bifogade avtal och ritningar. Skickas till Åke Gullersbo, Tekniska Enheten

22 22 (76) 111 Dnr KS 267/2016 Ansvarsfrihet 2015 Höga Kusten Destinationsutveckling AB Uppdrag till stämmoombud Beslut beslutar Kommunens ombud vid årsstämman i Höga Kusten Destinationsutveckling AB får i uppdrag att företräda ägaren i enlighet med revisorns förslag: - Fastställa resultat- och balansräkning - Behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen - Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret Jäv Elisabet Lassen (S) och Bengt Sörlin (M) anmäler jäv och deltar inte i beslut. Ärendebeskrivning Styrelsen för Höga Kusten Destinationsutveckling AB har överlämnat årsredovisning 2015 till kommunen. Revisorerna tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kommunstyrelseförvaltningen har inget annat förslag. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår besluta Kommunens ombud vid årsstämman i Höga Kusten Destinationsutveckling AB får i uppdrag att företräda ägaren i enlighet med revisorns förslag: - Fastställa resultat- och balansräkning - Behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen - Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

23 23 (76) 112 Dnr KS 261/2016 Ansvarsfrihet 2015 Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr Beslut beslutar Direktion och förtroendevalda i kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Jäv Elisabet Lassen (S) och Bengt Sörlin (M) anmäler jäv och deltar inte i beslut. Ärendebeskrivning Årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr har fastställts av direktionen. Revisorerna tillstyrker att direktion och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fråga om ansvarsfrihet prövas av fullmäktige i varje medlemskommun. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår besluta Direktion och förtroendevalda i kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

24 24 (76) 113 Dnr KS 176/2016 Begäran om beslut angående tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Finnåberget, Sollefteå kommun. (Länsstyrelsen Västernorrland Dnr ) Beslut beslutar Tillstyrka länsstyrelsens begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraftanläggning vid Finnåberget, Finnåberget Vindkraft AB (ett helägt dotterbolag till Kraftö AB). Reservation Kjell-Åke Sjöström (V), Jörgen Åslund (ViSKB), Gunilla Fluur (ViSKB), Mattias Ahlenhed (ViSKB), Birgitta Häggqvist (ViSKB), Roger Johansson (ViSKB), Ulrika Bergman (ViSKB), Linus Källgren (ViSKB), Anders Bergman (ViSKB), Leif Östberg (L), Stefan Sundberg (SD) och Marcus Lundquist (SD) reserverar sig mot beslutet. Ärendebeskrivning Bakgrund Det finns i huvudsak fyra olika typer av prövningsklasser för vindkraftverk på land; miniverk, gårdsverk, medelstora anläggningar och stora anläggningar. Finnåberget Vindkraft AB (organisationsnummer ett helägt dotterbolag till Kraftö AB) ansökan avser en stor anläggning. En stor anläggning definieras som: 1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (MB) prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Enligt miljöbalken måste verksamheter med stor miljöpåverkan ha tillstånd innan de får byggas eller ändras. Vid prövningen tar länsstyrelsen ställning till om bästa teknik kommer att användas och om effekterna på omgivningen och miljön kan accepteras. Om en verksamhet kan tillåtas kopplas tillståndet till villkor, som reglerar utsläpp, buller, avfall, transporter och annan påverkan på omgivningen Från och med den 1 augusti 2009 får länsstyrelsens miljöprövningsdelegation endast ge tillstånd till en vindkraftsanläggning om kommunen tillstyrkt det. Detta är en konsekvens av de förändringar i miljöbalken som trädde i kraft detta datum. Innebörden av det

25 25 (76) kommunala tillstyrkandebeslutet framgår tydligt i lagrådsremissen: Prövningsmyndigheten får endast ge tillstånd enligt miljöbalken till en anläggning för vindkraft om kommunfullmäktige i den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. Miljöprövningsdelegationen begär enligt 16 kap 4 miljöbalken kommunens tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraftsanläggningen vid Finnåberg med projektnamn Finnåberget. Miljöprövningsdelegationen önskar besked om kommunens ställningstagande till etableringen och kommunen svarar på begäran om tillstyrkan i kommunfullmäktige. För att följa den normala beslutsprocessen innebär det att ärendet behandlas av kommunstyrelsens allmänna utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vindkraftprojekt Finnåberget en beskrivning. Finnåberget Vindkraft AB, ett helägt dotterbolag till Kraftö AB, planerar en vindkraftsetablering invid Finnåberg med projektnamn Finnåberget. Den planerade vindkraftparken är belägen ca 6 km väster om Långsele och 25 km väster om Sollefteå på gränsen mellan Sollefteå och Ragunda kommun. Vindkraftsparken planeras till fastigheterna Guxås 2: 15, Guxås 2 :2, Guxås 2: 21, Guxås 2:23, Guxås 3: 11, Guxås 8:1, Helgum 1: 19, Helgum 2 :20, Helgum 2 :6, Helgum 4: 25, Helgums-Mellansjö 1: 42, Helgums -Mellansjö 2 :16, Husnäs 1 :12 Ledingetorp 1: 93, Lövliden 1 :3, Västergransjö 2:22 i Sollefteå kommun. En liten del planeras på fastigheten Bipsgården 1: 53 i Ragunda kommun. Vindkraftsparken planeras bestå av upp till 27 vindkraftverk, varav 24 verk inom kommunen. Den maximala totalhöjden på vindkraftverken, det vill säga från botten av tornet till toppen av rotorbladet när det står som högst, kommer att uppgå till maximalt 240 meter. En maximerad exempellayout för Finnåbergets vindkraftanläggning bestående av totalt 27 verk kan ge följande; Effekten per vindkraftverk och årlig energiproduktion beror på vilken typ av vindkraftverk som slutligen byggs och hur höga de kommer att bli. Baserat på en installerad effekt på 3,2 MW per vindkraftverk och vindkraftverket Gamesa G128 med navhöjd 134 m och rotordiameter 128 m beräknas den förväntade årliga energiproduktionen uppgå till 370 GWh. Intresset för projekt Finnåberget har varit känt inom kommunen i några år och Bolaget har kontinuerligt informerat kommunledningen om sitt intresse för vindkraft i området. Arbetet med att välja ut områden som anses lämpliga för anläggning av vindkraft har skett i 3 steg;

26 26 (76) 1. Undersökning av planförhållanden och vindkarteringar för att lokalisera områden som har goda vindförutsättningar och är helt eller delvis planlagda som lämpliga för vindkraft. Kommunens vindbruksplan analyseras liksom vindpotential och motstående intressen. 2. Utredning av möjlighet att teckna avtal med markägare. 3. Mätning av verkliga vindförhållanden. Utredning av möjlighet att ansluta till elnät och transportera vindkraftverk till området, vilka inventeringar som ska utföras mm. Inledande dialog med berörda samebyar. Samrådsprocessen inleddes i mars hölls ett inledande samrådsmöte med Länsstyrelsen i Västernorrlands län samt Länsstyrelsen i Jämtlands län och Sollefteå- och Ragunda kommuner bjöds berörda fastighetsägare in att delta på samrådsmöte och för att lämna skriftliga synpunkter bjöds allmänheten, övriga myndigheter, organisationer och företag in till samrådsmöten eller för att inkomma med skriftliga synpunkter fortsatta samrådet med myndigheterna - ett flertal samrådsmöten har genomförts med Ohredahke sameby samt Jinjevaerie sameby. Med Raedtievaerie sameby och Vournes sameby har dialog skett via telefon och e-post. Förvaltningens bedömning Projektområde Finnåberget är till övervägande del lokaliserat inom Sollefteå kommun och kommunen yttrar sig enbart över den del av lokaliseringen som berör kommunen. Kommunens planer för beslut angående vindkraftetablering. Kommunens bedömning följer vid alla beslut avseende lokalisering av vindkraft: 1) Fördjupad översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommun beslutad av kommunfullmäktige ) Om lokaliseringen avser områden inom sk utredningsområden i planen handläggs lokaliseringen även efter Vägledning för beslut/avslag vid begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft inom så kallade utredningsområden i den fördjupade översiktsplanen vindbruk i Sollefteå. Denna vägledning har behandlats i teknikutskott, kommunstyrelse och beslutats i kommunfullmäktige. Beslutad vägledning utarbetades mot bakgrund av att det inom kommunorganisationen förekom olika tolkningar av fattade beslut avseende den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommun kommunfullmäktiges beslut samt tolkningen av kommunstyrelsens beslut , kommunfullmäktiges beslut samt kommunfullmäktiges beslut Vägledning för beslut/avslag vid begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft inom s.k. utredningsområden i den fördjupade

27 27 (76) översiktplanen Vindbruk i Sollefteå kommun beslutad av kommunfullmäktige Den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommun och projektområdet Finnåberget I den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommun antagen av kommunfullmäktige har 10 st områden lämpliga för storskalig utbyggnad pekats ut. Planen anger även riktlinjer för; - Riksintressen - Allmänna intressen - Omgivningspåverkan; Skyddsavstånd till permanentboende och fritidsbebyggelse, Visuell påverkan, Ledningsnät och vägar, Ljud, Skuggor, Reflexer och hinderbelysning, Rennäring, Rörligt friluftsliv och turism, Höga naturvärden, Kulturmiljöer och kulturminnen, Mark- och hydrologi, Farligt avfall, Luftfarten, Säkerhet, Radio- och signalteknik, Avveckling. Område nr 6 Finnåberg. Miljöprövningsdelegationens Begäran om tillstyrkan avseende tillstyrkan angående lokalisering av vindkraft vid Finnåberget ingår som en del i den fördjupade översiktsplanen som område nr 6 Finnåberg. Nr 6 Finnåberg är därmed ett område som ingår i de utpekade områdena som lämpliga för etablering av storskalig utbyggnad. I planen redovisas inga intressen som sammanfaller med projektområdet vindkraft. Ingen inriktning anges heller för markanvändningen i området. Det finns dock ett antal riktlinjer i den fördjupade översiktsplanen gällande alla vindkraftetableringar.

28 28 (76) Utdrag ur Fördjupad översiktsplan Vindbruk i Sollefteå kommun. Miljökonsekvensbeskrivning av tillståndssökta verksamheten vid projekt Finnåberget. Finnåberget Vindkraft AB har lämnat in en tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas den tillståndssökta verksamhetens bedömda inverkan på människors hälsa och på miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen har utarbetats av Enetjärn Natur AB på uppdrag av Bolaget. Det är verksamhetsutövaren som upprättar en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB-n upprättas och bekostas av verksamhetsutövaren och ska ingå i ansökan. Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har möjlighet att vid behov kräva kompletteringar.

29 29 (76) Finnåberget Vindkraft AB har under hela utredningsprocessen och arbetet med tillståndsansökan varit medveten om att projektet planeras inom ett av de 10 områden som utpekats som områden lämpliga för storskalig utbyggnad i kommunens fördjupade översiktsplan Vindbruk i Sollefteå kommun. Bolagets ansökan har ambitionen att uppfylla den fördjupade översiktsplanen Vindbruk i Sollefteå kommuns riktlinjer avseende riksintressen, allmänna intressen och omgivningspåverkan. De viktigaste frågeställningarna vid ansökan om etablering av vindkraft är projektets påverkan på människors hälsa, boendemiljö, naturmiljö inklusive växter, fåglar och däggdjur, kulturmiljö, friluftsliv, besöksnäring, landskapsbild samt på möjligheten att bedriva rennäring. - Projektets geografiska placering Karta Utdrag ur Tillståndsansökan med MKB samt samrådsunderlag visar projektets geografiska placering. - Verksamhetsområde, projektområde

30 30 (76) Projektområdet utgörs av ca 2000 ha (20km2) mark och ligger mellan ca meter över havet. Består av flera höjdpartier mitt emellan Faxälvens dalgång (Helgumssjön) och Indalsälvens dalgång i Ragunda kommun. Landskapet är starkt präglat av skogsbruk och endast ett fåtal områden med kvarlämnad äldre skog förekommer inom projektområdet. Vindkraftanläggningens totala markanspråk i form av avverkade ytor för vägar, uppställningsytor etc beräknas till 97 ha. Inom projektområdet tas 4,8 % av ytan i anspråk. Utdrag ur Tillståndsansökan flik 10 Förändring av projektområdet. - Riksintressen Den södra delen av verksamhetsområdet berör en flyttled av riksintresse för rennäringen och norra delen är riksintresse för vindbruk. Inom en 10 km radie från projektområdet förekommer åtta olika typer av riksintressen. Inget av dessa riksintressen bedöms påverkas av den planerade anläggningen på annat vis än att anläggningen kommer att vara synlig från några av platserna. - Vindkraftverkens och vägarnas placering

31 31 (76) Utdrag ur Tillståndsansökan Bilaga 3 Vindkraftverkens och vägarnas placering (3 verk planeras utanför kommungränsen i väster)

32 32 (76) - Restriktionsområden efter inventeringar och analyser Utdrag ur tillståndsansökan Bilaga 4 Restriktionsområden Övrig planerad vindkraft i området Inom ca 25 km från projektområdet finns en befintlig vindkraftsanläggning Rödstahöjden ca 18 km öster om projektområdet med 6 vindkraftverk. I olika stadier av prövningsprocess från inledande samråd till byggplaner finns ytterligare projekt; - Salsjö 25 km norr om projektområdet med 25 vindkraftverk - Knäsjöberget 25 km öster om projektområdet med 34 vindkraftverk varav 26 i kommunen - Vaberget 17km nordost om projektområdet ca 22 vindkraftverk

33 33 (76) - Klippen 2 km norr om projektområdet med ca 24 vindkraftverk - Fjällbohög 5 km sydväst Edsele, strax norr om Finnåberget, ett systerprojekt för Kraftö AB till Finnåberget, med upp till 32 vindkraftverk (I Ragunda kommun finns även projekt Hög-Hanåsen 14 km nv om Hammarstrand och Knulen som närmast 1 km söder om projektområdet strax öster om Bispgården.) Utdrag MKB fig 4 Karta över projektomr. - befintlig och planerad vindkraft i regionen.

34 34 (76) Den kumulativa effekten av vindkraftetableringar i denna del av kommunen och inom hela kommunen följs inför varje begäran om tillstyrkan av lokalisering av vindkraft Övriga kända intressen för vindkraft i kommunen se bilaga Nuläge vindkraftsintresse. - Bolagets utredningar och bedömning i tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning med sammanfattande översikt. Översikten bedömer anläggningens konsekvenser och måluppfyllelsen avseende miljökvalitetsmålen bedömning av projekt Finnåberget (enligt MKB tabell 1 sid 7-8) Förändring av landskapsbilden Liten förändring. Stor anläggning men där mycket få människor kommer att beröras av den förändrade landskapsbilden. Konsekvenser på naturmiljö Obetydliga konsekvenser. Området är i hög grad påverkat av skogsbruk. De naturvärdesobjekt som identifierats undviks i stor utsträckning. Konsekvenser för fåglar Små konsekvenser. Vanliga skogslevande fågelarter kommer lokalt att kunna påverkas av anläggningen, företrädesvis under byggskedet. Konsekvenser för övrig fauna och arter upptagna i artskyddsförordningen. Obetydliga konsekvenser. Området är inte av stor vikt för fladdermöss, däggdjur eller arter upptagna i artskyddsförordningen. Konsekvenser för rennäringen. Små konsekvenser idag. Påverkan på idag mindre betydelsefulla delar av vinterbetesmarkerna, men möjliga kumulativa effekter till följd av andra anläggningar liksom till följd av ändrat klimat kan motivera att konsekvenserna betraktas som små till måttliga. Konsekvenser för friluftslivet. Små konsekvenser. Möjligheterna att utöva friluftsliv och uppleva naturen påverkas inte, men upplevelserna förändras. Konsekvenser för turismen. Småkonsekvenser. Om rådet hyser idag inga större värden för turism. *Visuell påverkan från vindkraftanläggningen kommer att vara begränsad på Billtjärns naturreservat, Spåtabergsbodarna och längs Finnåleden. Konsekvenser för kulturmiljön. Små till obetydliga konsekvenser. Möjligtvis kan enstaka kulturmiljöobjekt påverkas visuellt, men i liten grad. Konsekvenser för användning av naturresurser. Positiva konsekvenser Faktisk markpåverkan är liten och skogsbruk påverkas ej, däremot möjliggörs nyttjande av en ny naturresurs-vind- inom projektområdet. Konsekvenser för luftfartens intressen. Obetydliga konsekvenser. Varken MSAytor eller navigations-och kommunikationssystem kommer att påverkas av vindkraftanläggningen. Konsekvenser för telekommunikation. Obetydliga konsekvenser. Inga vindkraftverk kommer att placeras på ett sådant sätt att störningar uppstår på länkstråk. Konsekvenser genom ljudutbredning Obetydliga konsekvenser. Gällande riktvärde för bostadsfastigheter överskrids inte vid någon av de ljudkänsliga punkterna vid vindkraftanläggningen. Konsekvenser genom skuggor och reflexer. Obetydliga konsekvenser. Inga riktvärden för skuggtid kommer att överskridas.

35 35 (76) Konsekvenser i byggskedet. Små konsekvenser. Anläggningsarbetet sker långt från bebyggelse och antalet transporter per dag blir få då de fördelas över en lång tidsperiod. Vindkraftanläggningen är dock stor och kommer att ta lång tid att anlägga. Byggnadsarbetena kan komma att medföra störningar av jakten i och eventuellt nyttjande av projektområdet för rennäring. Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen. Positiva konsekvenser. Totalt sett bidrar etableringen till uppfyllelsen av åtta av de sexton miljökvalitetsmålen. Inga miljökvalitetsmål motverkas. Efterlevnad av miljökvalitetsnormerna. Positiva konsekvenser. Etableringen bidrar till att påverkan på luft och vattenmiljö totalt sett minskar. Behovet av vattenkraftutbyggnad minskar. Kommunen delar Bolagets och MKBns bedömning att planerad vindkraftsanläggning medför förhållandevis små konsekvenser. Kommunen bedömer att vindkraftanläggningen kan anläggas och bedrivas utan någon risk för skada av betydelse för människors hälsa, boendemiljö, naturmiljö inklusive växter, fåglar och däggdjur, kulturmiljöer, friluftsliv, besöksnäring och rennäring. Vindkraftpark Finnåberget kommer att medföra en förändring av landskapsbilden. Relativt få människor kommer dock att se den förändrade landskapsbilden från sitt boende. Kommunen bedömer att projektet främst medför påverkan på landskapsbild och möjlighet att bedriva rennäring. Landskapsbild Vindkraftverk på höjder blir alltid synliga på långt håll och kan påverka landskapsbilden på ett sådant sätt att karaktär och upplevelsevärden av landskapet förändras. Förändringen i landskapsbilden är oundviklig vid all etablering. Det har visat sig att det ofta är en subjektiv bedömning av betraktaren huruvida förändringen är positiv eller negativ. Den visuella påverkan från ett vindkraftverk pågår dock enbart under verkets livstid och upphör när verket monteras ned. Påverkan på landskapsbilden är oundviklig vid vindkraftsetableringar eftersom vindkraftverken måste placeras på öppna ytor, höjder eller vara så höga att de kan utnyttja tillräckligt goda vindförhållanden. Hur den förändrade landskapsbilden upplevs är individuellt och beror på var i landskapet man befinner sig. En vindkraftanläggning med upp till 27 verk, varav 24 inom kommunen, medför en stor förändring av landskapet. På grund av områdets topografi och markanvändning, ett aktivt skogsbruk, är anläggningen dock dold från de allra flesta platser inom 10 km från vindkraftverken. Från ett fåtal platser i omgivningen bedöms alla eller ett flertal bli synliga, men ofta handlar det endast om delar av anläggningen och delar av vindkraftverk.

36 36 (76) I projektområdet finns inga byggnader. Det finns mycket lite bebyggelse runt projektområdet och det är få människor som skulle få uppleva en förändrad landskapsbild från sina hem. Inom 5 km från den planerade anläggningen har ett fåtal personer sina bostäder och från en del av dessa kommer landskapsbilden att förändras. De människor som i övrigt berörs av en förändradlandskapsbild är de som bor eller besöker fritidsbebyggelsen eller fäbodmiljöerna i närområdet. Utblickarna är dock ofta skymda av skog och huvudsakliga utblickar är i andra riktningar än mot vindkraft-verken annat än i några fall-norra Finnsjön, norra Musksjön, Norr- och Sör-Ledinge. Utdrag ur MKB -Bygden kring projektområdet Bebyggelse kring Kälsjön Ca 3,5-6,6 km norr om projektområdet har fritidsbebyggelse på nordöstra stranden (Fjärdingen med ett fast hushåll) och ett tiotal hus längs den sydöstra stranden. Det finns också enstakafritidshus på Båthushöjden, Kälsjönäset, längst ini viken Fjärdingsjön (Vallen) och i den södra delen av sjön. Lövliden Bebyggelsen består av 3 gårdar med tillhörande ekonomibyggnader som närmast 1,4 km nordost om projektområdet och som närmast 2,6 km från vindkraftverken i maxexempellayouten. Bebyggelsen ligger öppet i en svag nordsluttning. Vägen mot Kälsjön går genom byn. Finnsjön Längs Finnsjöns norra strand finns 20 fritidshustomter varav ca 17 är bebyggda. Fritidshusen är relativt nybyggda, välunderhållna och används under stora delar av året. Avståndet till projektområdet är mellan 3,3 och 3,7 km. Fritidshusen har sina huvudsakliga utblickar åt sydväst, rakt ut från strandlinjen med undantag av de nordligaste byggnaderna, som har utblick söderut mot projektområdet. Flera av fritidshusen har bryggor och båthus och det finns uteplatser i anslutning till stranden. Helgumsbodarna Helgumsbodarna är en gammal fäbodvall som finns med i fornminnesregistret. Avståndet till projektområdet är c 2, 0 km. Här finns16 hus blandannat kanttimrade stugor, med tillhörande uthus. Helgums skoterklubb har en lokal där. Vägen mot Kälsjön går igenom bebyggelsen. Finnåberget Bebyggelsen ligger 3 km nordost om projektområdet på södra sidan om höjden Finnåberget och består av 7 gårdsgrupper, varav 5 ligger i sluttningen söder om vägen, mellan vägen och Finnån. Här finns också en träbro över Finnån. Inga fastboende finns här. Bebyggelse och gårdar omges av hög barrskog med inslag av löv. Bebyggelse vid Musksjön Längs Musksjöns strand finns 6 fritidshus. Fritidshusen är överlag väl underhållna och används under stora delar av året. Det finns inte väg till husen och transporter sker till stor del med båt från Pustarbodarna i södra ändan av sjön, eller via en stig 500 m österut till närmaste skogsbilväg. Avståndet till projektomådet är ca 4,5 km. Fritidshusen har sin huvudsakliga utblickar åt sydväst, rakt ut från strandlinjen med undantag av de nordligaste byggnaderna som har utblick mot söder mot projektområdet. Bebyggelse norr om Helgumssjön. Vid norra sidan av Helgumssjön ca 10 km nordost om projektområdet ligger bebyggelse utspridd i et stråk i öppen sydsluttande

37 37 (76) åkermark ifrån Rådom i väster till Östergransjö i öster. Totalt bor ca 50 personer på denna sida av sjön. Bebyggelsen har sina huvudsakliga utblickar mot sydväst. Bebyggelse öster om Ledingesjön. Öster om Ledingesjön, rakt väster om projektområdet finns bebyggelse i Norr-Ledinge och Sör-Ledinge med totalt ca 35 invånare och fritidsbebyggelse totalt ca 45 hus i Norr-Ledinge och 15 hus i Sör- Ledinge med tillhörande ekonomibyggnader. Avståndet till projektområdet är 5 km från Norr-Ledinge och ca 6km från Sör-Ledinge. I Norr-Ledinge ligger bebyggelsen längs huvudvägen ca höjdmeter ovanför Ledingsjön med brant sluttande åkermark mellan bebyggelsen och sjön. I Sör-Ledinge är bebyggelsen i ett flackt åkerlandskap utan några större höjdskillnader mot sjön. Tillfället Bebyggelsen i Tillfället ligger ca 1,2 km sydost om projektområdet. Här finns de närmast fastboende. Bebyggelsen består av 3 lantbruksgårdar med hus och ekonomibyggnader och är omgiven av barrskog. Fler människor berörs utmed vägnätet i regionen väg 331 och vägnätet närmare vindkraftsanläggningen, men från vägarna är det endast längs mycket korta sträckor som anläggningen väntas bli synlig. Bedömningen är att förändringen av landskapsbilden är liten. Ingreppet är i och för sig stort, men antalet människor som berörs är mycket litet och få platser har utpekats som viktiga för rekreation eller friluftsliv, turistanläggningar, utkiksplatser eller viktiga landmärken berörs. Vidare är miljön kring tänkt vindkraftsanläggning relativt starkt påverkad av ett aktivt skogsbruk samt diverse befintlig infrastruktur väg, järnväg, kraftledning vilket gör att kontrasten mellan den nya anläggningen och det befintliga landskapet minskar. För att ge en bild av hur vindkraftsparken kommer synas i området har en siktanalys samt fotomontage från ett antal platser på olika avstånd från vindkraftsparken genomförts. (För utförlig beskrivning av påverkan på landskapet se avsnitt 5.2 i MKB samt fotomontage och synbarhetsanalys i 4.18 och 4.22 ) Generellt finn det lite bebyggelse inom 10 km från projektområdet. De norra delarna av tätorten Östra Bispgården i Ragunda kommun ligger i ytterkanten av 10 kilometerszonen. I övrigt handlar det om småorter, byar och eller enstaka bebyggelse. Helgum är den enda småorten inom 10 km och bebyggelsen är i övrigt spridd i landskapet ofta i anslutning till sjöar eller jordbrukslandskap. I skogslandskapet finns även fäbodbebyggelse, som ibland kompletterats med fritidshus. De platser med bebyggelse varifrån flertalet vindkraftverk kommer att bli synliga är främst Gransjö, Lövliden, Finnsjön och Musksjön norr om projektområdet, samt Sör- Ledinge och Fångsjöbacken (Ragunda kommun) sydost om projektområdet. Några fotomontage

38 38 (76) Finnåberget (Se vidare Tillståndsansökan Bilaga 18 karta över fotopunkter och fotomontage) Ledingsjön (Se vidare Tillståndsansökan Bilaga 18 karta över fotopunkter och fotomontage)

39 39 (76) Fångsjöbacken Ragunda kommun (Se vidare Tillståndsansökan Bilaga 18 karta över fotopunkter och fotomontage) Gransjö (Se vidare Tillståndsansökan Bilaga 18 karta över fotopunkter och fotomontage)

40 40 (76) Tillfället (Se vidare Tillståndsansökan Bilaga 18 karta över fotopunkter och fotomontage) Finnsjön mot sydväst (Se vidare Tillståndsansökan Bilaga 18 karta över fotopunkter och fotomontage)

41 41 (76) Finnsjön mot syd (Se vidare Tillståndsansökan Bilaga 18 karta över fotopunkter och fotomontage) Kälsjön del även i Ragunda kommun (Se vidare Tillståndsansökan Bilaga 18 karta över fotopunkter och fotomontage)

42 42 (76) Sammantaget sker det en stor förändring av landskapsbilden på vissa platser, men endast ett litet antal människor och få vyer berörs av förändringen. Detta gäller även förändringen av landskapsbilden till följd av vindkraftverkens hinderbelysning Rennäring. - Riksintresse rennäring. Projektområdet är inte beläget i något riksintresse men sammanfaller till en liten del i östra änden med en flyttled av riksintresse för rennäringen. Inom 10 km radie från projektområdet finns riksintresse för rennäringen. - Vinterbetesland Projektområdet är, enligt Sametingets kartor, beläget i ett område med möjligt vinterbete för Ohredahke sameby, Raedtievaerie sameby och Jinjevaeri sameby. Genom projektområdet Finnåberget går en äldre flyttled som tidigare nyttjats av Voernese sameby. Utifrån MKBns redovisning av rennäringen, samrådsredogörelsen och egen utredning bedömer kommunen att det idag främst är Ohredahke sameby som direkt berörs av planerad vindkraftanläggning projekt Finnåberget. Jinjevaerie sameby har i samrådet redovisat markanvändningen för 2015, markanvändningen berör idag med en kant de sydöstra delarna av projektområdet, men kan efter de stora vindkraftetableringarna se annorlunda ut i framtiden. Raedtievaerie sameby har i samrådet angivit att markerna främst nyttjas av Ohredahke sameby. Voernese sameby har i dialog angivit att flyttleden ej används längre och därmed berörs samebyn ej av projektområde Finnåberget. -Vinterbetsland rennäring Ohredahke sameby. Projektområdet är, enligt Sametingets kartor, beläget inom det område som utgör traditionellt vinterbetesland för Ohredahke sameby och planeras därmed förläggas på de områden där samebyn bedriver renskötsel baserat på sedvanerätt.

43 43 (76) Norrb 5 Stor- Projektområde Finnåberget " Anläggningar Renstängsel Flyttled Svår passage Uppsamlingsområde Betestrakt Kärnområde Nyckelområde Nordansjö Ü k Utdrag ur MKBn Figur 36 Markanvändning för Ohredahke sameby (från samebyns renbruksplan, kartunderlag från samebyn klippt i höjd med Bispgården). Observera att renbruksplanen är en översiktlig beskrivning av rennäringens markanvändning och avvikelser i beteslandsindelningen kan förekomma. Betselandsindelningen är endynamisk process och uppdateras kontinuerligt både baserat på ny kunskap och förändringar i landskapet.

44 44 (76) - Markanvändning och betesutnyttjande för en av Ohredahke samebys vintergrupper invid Finnåberg Utdrag ur MKB FIGUR 37 Markanvändning och betesutnyttjande för den vintergrupp som är närmast berörd av en eventuell etablering i Finnåberget i Ohredahke sameby. Observera att renbruksplanen är en översiktlig beskrivning av rennäringens markanvändning och avvikelser i beteslandsindelningens information kan förekomma. Beteslandsindelningen är en dynamisk process och uppdateras kontinuerligt både baserat på ny kunskap och förändringar i landskapet. -Projekt Finnåbergets inverkan på Ohredahke samebyns renskötsel En vindkraftpark i Finnåberget inverkar negativt på samebyns renskötsel. Ohredahke sameby anser dock att med relevanta villkor och anpassningar skulle dessa negativa konsekvenser möjligen kunna bli hanterbara för samebyn och arbeta vidare för att undersöka förutsättningar för samexistens och en om förutsättningar.

45 45 (76) Samebyns renar som under sommaren är samlade i en renhjord delas vid höstskiljningen inför flytten till vinterbetesmarkerna upp i vintergrupper inför flytten ned till vinterbeteslandet. Ohredahke brukar ett antal olika vinterbetesområden. Vilka vinterbetesområden de olika vintergrupperna nyttjar under ett specifikt år styrs av faktorer som väder och betesförhållanden. Det är även nödvändigt att rotera mellan de olika vinterbetsområden för att undvika överbetning. Samtliga vinterbetesområden är enligt Ohredahke sameby centrala för samebyns renskötselcykel. Vinterbetet kan ses som flaskhalsen för de flesta samebyar, men för Ohredahke gäller det i större utsträckning än de flesta då samebyn normalt nyttjar vinterbeteslanden under betydligt större del av årscykeln än som vanligt inom fjällrenskötseln. Ohredahkes sedvanemässiga vinterbetesområden är fragmenterade utan naturliga flyttleder dem emellan. Det innebär att när samebyns vintergrupper väl valt att flytta till ett utvalt vinterbetesland så saknas praktisk möjlighet att samla renarna igen under vintern och flytta till ett annat område. Omval av betesområde omöjliggörs huvudsakligen av renen en naturliga beteende att inte starta en flytt från vinterbetesområde förrän det bildas skare fram på vårknuten. Att det inte går att byta betesområde mitt i vintern ökar även behovet av flexibilitet inom det betesområde som brukas just den aktuella vintern. Exempelvis kan det vara ibland mer fördelaktigt att låta renarna beta på framsidan av beteslandet där solen ligger på och det därmed är mindre snö. Under andra vintrar kan baksidan med ett tjockare men också normalt mjukare, snötäcke vara att föredra. Sådan flexibilitet är idag viktigare än förr pga de stora klimatförändringarna en ny utmaning för renskötseln. Tidigare uppvisade vintrarna betydligt stabilare och därmed förutsägbara väderförhållanden. -Projektområdet Finnåberget finns inom ett av Ohredahkes vinterbetsområde benämnt Graninge- Paljakka och österut. Avgränsas i nordväst av riksväg 87 och i syd/sydväst av Indalsälven. I nord/nordost går gränsen längs Graningesjön och vidare genom dalgången längs efter riksväg 331 mot Viksjö. I öst-sydöstlig riktning går gränsen från Tallmon vid Villola över höjderna vid Laxsjön mot Jensåsen och Liden. Renbetsområdet är kuperat med väldigt skiftande karaktär. De många olika landskapstyper som ryms inom området gör detta tåligt för förhållanden som annars leder till dåligt renbete. Områdets nordvästliga del mot Graningesjön och Hultsjön är låglänt och har under normalår ett tunnare snötäcke. Områdets kärnareal är belägen i fyrkanten Gussjön- Stor Skälsjön-Laxsjön-Återvänningssjön. Detta är mer höglänt med i allmänhet mycket snö men erbjuder samtidigt goda sammanhängande lavbetesmarker. Områdets sydostliga delar är bergigt och kuperat med mycket risigt och ratigt land. Denna del av vinterbetesområdet är därför nyckfull och svårsamlat. Samtidigt finns dock i dessa bergsområden utmärkt reservbete under perioder när betet annars är låst. Den del av vinterbetesområdet som är beläget öster om Graningesjön utmed riksväg 331 erbjuder

46 46 (76) förvisso utmärkt renbetesland men det ligger så till i landskapet att man ej kommer åt att nyttja det varje år utan endast de år det är gott bete. De bästa vårlanden ligger mot Fångsjöbacken (Ragunda kommun) men de är svårutnyttjade pga riksväg 87 och stambanan. Renarna beger sig upp på vägen och framförallt upp på järnvägen vilket resulterar i renpåkörningar. Sammanfattningsvis erbjuder detta vinterbetesområde ett av Ohredahkes bästa. Området är diversifierat med olika typer av betesarealer varför betet här sällan blir låst. - Övriga vindkraftprojekt i regionen Utdrag ur MKBn Figur 35 Befintliga och planerade vindkraftanläggningar inom renbeteslanden för Ohredahke, Raedtievaerie och Jijnjevaerie samebyar. Kartbilden bygger på vindbrukskollen (www.vindlov.se, december 2015), kompletterad med information från samebyarna, uppgifter från projektörer och media, samt sökningar i kommunernas och länsstyrelsernas diarier. Det kan trots detta finnas projekt som saknas i kartbilden, eller projekt som har en inaktuell status. Karta nästa sida

47 47 (76)

48 48 (76) Samråd och dialog mellan Bolaget och Ohredahke sameby Syftet med samråden och efterföljande samarbetsavtal är att motverka och i möjligaste mån undvika störningar på samebyarnas möjligheter att bedriva fortsatt renskötsel i området. Det finns från och med ett samarbetsavtal mellan Finnåberget Vindskraft AB/ Kraftö AB och Ohredahke sameby i vilket parterna har reglerat frågan om åtgärder och den eventuella kvarstående påverkan som vindkraftsverksamheten har på rennäringen, efter Bolagets i MKBn föreslagna åtgärder. Kommunen verkar enligt riktlinjen och lagstiftningen att mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande Inför begäran om tillstyrkan av lokalisering av vindkraft tillser kommunen för rennäringens del att samråd, utredningar och dialoger samt åtgärdsförslag av god kvalitet genomförts och redovisas i tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning eller kompletteringar till dessa. Kommunen strävar efter att samförstånd nås mellan vindkraftetablerare och berörd rennäring och ser positivt på att samarbetsavtal sluts mellan parterna. Målet är att flera areella näringar ska kunna samsas och att konsekvenserna på vinterbetet för rennäringen blir måttliga och hanterbara genom samarbetsavtal och åtgärder. Berörda samebyar är den som innehar kompetens och bäst kan bedöma - effekten av planerad vindkraftpark - kumulativa effekten av samtliga kända vindkraftsintressen - övriga konkurrerande intressen på vinterbetesmarkerna och hur denna samlade påverkan inverkar på möjligheten att bedriva rennäring. Samebyns bedömning avser en avgränsad tidperiod. Samebyn har därför ej avtalat bort markerna för kommande generationer renskötare. Vindkraftsparken Finnåberget skulle förläggas i den nordliga ytterkanten av samebyns vinterbetesområde Graninge-Paljakka i riktning mot vinterbetesområdet Edsele-Björkå. Vindkraftparken lokaliseras därmed ej i mitten av vinterbetesområdet men skulle resultera i förlust av vinterbete. Samebyn anger också att en annan effekt blir merarbete och som mest negativt under våren när samebyn inte förmår att hålla kvar renhjorden vid Fångsjöbacken samt under höstvintern när renarna i Edsele-Björkå vill vandra österut i sitt naturliga mönster. Vidare skulle en vindkraftpark påverka tillgången på viktiga reservbeten som normalt kan användas under sådana år när betet annars är låst. Samebyn kan se möjlighet till en expansion av projektområdet i nordostlig riktning om övriga vinterbeten i området exempelvis vid Fjällbohög lämnas oexploaterade. Kommunen gör bedömningen att samråd och samarbetsavtal tillsammans med Bolagets åtaganden enligt MKBn medverkar till att mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra

Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista.... /Anna Forsberg. Ordförande... Elisabet Lassen (S)

Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista.... /Anna Forsberg. Ordförande... Elisabet Lassen (S) 1 (53) Datum Tid Kl. 08.00 13.00 Plats Beslutande Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Tomas Alsfjell, kommunchef 73-84 närvarande Anna Forsberg, sekreterare

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (84) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, Kommunchef, 174-196 Anna Forsberg, Kanslichef,

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (11) Datum Tid Kl. 11.00 11.50 Ajournering Kl. 11.35-11.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, stf kommunchef Lena

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Västernorrlands län PROTOKOLL 2014-09-18 09-22 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: SOLLEFTEÅ Plats: Sessionssalen, Nybrogatan 15 Dnr:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Miljökonsekvensbeskrivning Produktion: Enetjärn Natur AB 2012 2012-06-28 Om dokumentet NV Nordisk Vindkraft

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-05-07 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-13.30 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S) Pauline Stenwall (M)

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Till Länsstyrelsen i Västernorrlands län Miljöprövningsdelegationen ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Sökande: Sandtjärnberget Vindkraft AB, 556849-7035 c/o NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 411 04 Göteborg

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-25 100 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Homström

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Kommunstyrelseförvaltningen. .../Anna Forsberg

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Kommunstyrelseförvaltningen. .../Anna Forsberg 1 (33) Sammanträdestid Kl. 13.00 15.30 Sammanträdesplats ande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga deltagande Tomas Alsfjell, kommunchef, 162-184 Anna Forsberg,

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl. 14.00-16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 23 juni 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-06-23 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Tjädern, kl. 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Kalle

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande

Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande 1 (10) Datum: Tisdag Tid: 12:00-14:15 Plats: Beslutande: Ramselerummet, kommunhuset Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande: Siv Sjödin Kvalitet-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Mari Runesson, anhörigkonsulent, administrativt servicecenter 3 närvarande Lotta Berglund,

Läs mer

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Vindkraftprojekt: Gullberg Kommun: Söderhamns kommun Län: Gävleborgs län Datum: 2008-12-15 Plats: Kommunhuset Deltagare: Söderhamns

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 16.05 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Gert Persson, chef socialförvaltningen 3 närvarande Jerry Mähler, äldreomsorgschef 3

Läs mer

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --."

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --. BORAS STAD PROTOKOLL Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1:

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1: HÄRRYDA BOLLEBYGDS MÖLNDALS BORÅS SVENLJUNGA KUNGSBACKA VARBERGS Buffertzoner Buffertzon för samhällsutveckling 1000 m Buffertzon infrastruktur 200 m Buffertzon bostäder och kyrkor 500 m FALKENBERGS Vindkraftsutredning

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen.

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen. PROTOKOLL 1(5) Byggnadsnämnden 2008-11-19 Byggnadsnämndens arbetsutskott Au 455 Dnr 85233 Delbetänkande PRÖVNING AV VINDKRAFT (20U 2008:86) Remiss från KS2008/461-40 BESLUT Byggnadsnämnden överlämnar nedan

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 13.00 16.10 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ulf Nilsson och Leif Svensson Vasallen AB 8 närvarande Ulla Ullstein, kommunplanerare

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet del 6 beskrivning av landskapet 47 6 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV LANDSKAPET I TINGSRYDS KOMMUN 6.1 Visuella förutsättningar Landskapet speglar vår historia ur många perspektiv. Människan har genom årtusenden

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

Ramselerummet, Sollefteå kommunhus. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande:... Marie-Louise Andersson. Justerare: Helen Palm

Ramselerummet, Sollefteå kommunhus. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista. Ordförande:... Marie-Louise Andersson. Justerare: Helen Palm 1 (9) Datum och tid: kl. 10:15-11:45 Plats Beslutande Ramselerummet, Sollefteå kommunhus Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande Underskrifter Sekreterare:...

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (9) Datum Tid Kl. 13.00 15.40 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga Ali Qadir, Hyresgästföreningen Norrland, 33 närvarande Niklas Nordén, förvaltningsekonom,

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2009-05-25 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (10) Datum Tid Kl. 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ann-Katrin Lundin, verksamhetschef FS/IFO

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2014-04-15 Ärendelista Sid nr Justering... 2 62 Mål och resursplan 2015-2018 - kompletterande information. 3 63 Information om framtida hantering av pensionsåtaganden...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde 1 (5) s sammanträde Välkommen till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 9 maj kl. 14.00 i kommunhuset, A-salen. Visst material lägga enbart ut på www.solleftea.se/. Kontakta kansliet om du saknar

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

02322-000754 NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 SE- 411 04 Göteborg T +46 (0)313 395 960 F +46 (0)313 395 969 E info@nordiskvindkraft.se www.nordiskvindkraft.se Anders Bjerkhoel (för fastighetsägare

Läs mer

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården Gråtanliden vindkraftsprojekt Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken 2016-04-21, Järjagården 1 Välkomna! till GHGs samråd för vindkraftsprojektet Gråtanliden! Viktigt: Samrådet ikväll är en del av den

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer