Datorer i sjukvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorer i sjukvården"

Transkript

1 Datorer i sjukvården - en rapport om datateknikens påverkan på sjukvården Marcus Henricsson DVA223 Information kunskap vetenskap etik Mälardalens Högskola 17 mars 2014 Västerås

2 Förord Denna rapport är resultatet av ett självständigt arbete som utfördes under vårterminen 2014 på Mälardalens Högskola i Västerås. Den skrivna rapporten ingår som ett delmoment i kursen DVA223, Information kunskap vetenskap - etik. Sammanfattning Sjukvården är en stor organisation som ständigt utvecklas, nya tekniker och metoder skapas för att bland annat hantera information och utföra behandlingar. Datatekniken har betytt mycket för utvecklingen av sjukvården och det började redan år 1960 då datatekniken först introducerades i vården. Datoriseringen av sjukvården har berört alla nivåer inom hälso- och sjukvården och har underlättat både för patienter och arbetande inom sektorn. Syftet med rapporten är att ge en beskrivning av hur datatekniken har påverkat sjukvården. Som metod för insamling av data användes en litteraturstudie. Arbetet presenterar en historisk bakgrund till ämnet och hur datatekniken tidigare används inom området. En diskussion om hur tekniken används idag samt fördelar och nackdelar med den presenteras i rapporten. Eftersom ämnet är väldigt omfångsrikt är rapporten främst tänkt att ge en övergripande bild av hur datorer påverkar sjukvården i stort. Rapportens slutsats är att datatekniken i sjukvården har många fördelar. I framtiden förväntas datatekniken bidra med ytterligare förbättringar. Men det finns även problem med denna utveckling. Dessa presenteras närmare i rapportens analysdel.

3 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 BAKGRUND... 1 PROBLEMATISERING... 1 SYFTE OCH MÅL... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 MÅLGRUPP... 1 METOD... 2 METODVAL OCH ANGREPPSÄTT... 2 DATAINSAMLING... 2 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 2 DATORER I SJUKVÅRDEN... 2 FÖRHÅLLANDET MELLAN TEKNIKEN OCH SJUKVÅRDEN... 2 BEGREPPET TEKNIK I SJUKVÅRDEN... 3 DATORNS UTVECKLING INOM SJUKVÅRDEN... 3 DATORER I SJUKVÅRDEN IDAG... 3 RISKER OCH NACKDELAR MED DATORER I SJUKVÅRDEN... 4 ANALYS... 4 ANALYS OM DATORER I SJUKVÅRDEN... 4 ANALYS OM FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED DATORER I SJUKVÅRDEN... 4 DISKUSSION & SLUTSATSER... 5 REFERENSER... 6

4 Inledning Bakgrund Inom sjukvården har datatekniken påverkat allt från hur behandlingar utförs på patienter till det administrativa arbetet som är på väg mot att helt digitaliseras. Genom att använda datatekniken i sjukvården skapas t.ex. nya arbetsmetoder, ett exempel är utförandet av mikroskopiska operationer som genomförs av datorstyrda robotar. Att använda robotar för att operera har lett till en förbättrad precision vilket har resulterat i att återhämtningstiden för opererade patienter har reducerats avsevärt. Datorstyrda robotar har öppnat upp möjligheten att utföra operationer som människan tidigare trodde var omöjliga vilket har lett till att människor nu kan leva längre än tidigare. Flertal olika medicintekniska produkter har utvecklats som underlättar arbetet inom sjukvården. Exempel på var de medicintekniska produkterna används kan vara allt från svåra ingrepp till olika sorters rehabiliteringar. Medicintekniska produkterna är enligt artikeln (Fjärstedt, 2013) något som används inom alla nivåer i hälso- och sjukvården. De olika medicintekniska produkterna har utvecklats till den grad idag att det går att bedriva en mycket bättre och säkrare sjukvård än tidigare. En säkrare diagnostik av patienter kan nu genomföras än för bara några år sedan, läkare behöver inte längre förmoda och göra onödiga ingrepp för att se om en patient är sjuk eller inte, istället kan läkaren ta hjälp av tekniken som finns. Problematisering Utvecklingen av datatekniken är en stor faktor till varför nya instrument och arbetsmetoder har växt fram inom bland annat sjukvården. En fråga som rapporten ska besvara är, när och hur datatekniken introducerades i sjukvården? Sjukvården är något som alla människor för eller senare är beroende av i livet och att förstå vad tekniken kan göra för arbetet i vården leder till huvudfrågan som rapporten ska besvara, dvs. hur används datatekniken inom sjukvården? Syfte och mål Syftet med rapporten är att undersöka datateknikens påverkan på sjukvården och vad det har medfört. Rapporten kommer att kartlägga och förklara hur förhållandet mellan sjukvården och datatekniken ser ut idag och hur den tidigare varit. Syftet och målet ska besvaras genom en historisk analys av sjukvården och datatekniken. En litteraturstudie kombinerad med egna tankar och reflektioner kring materialet är det som ska besvara rapportens syfte och mål. Avgränsningar På grund av tidsskäl studeras teknikutvecklingen inom vården främst i de teknikledande länderna i världen. Avgränsningar av rapporten gör att det enbart ger en övergripande bild om hur det ser ut i världen idag. Målgrupp Den inriktade målgruppen för rapporten är de som är intresserade av samspelet mellan sjukvård och datateknik. Tekniska termer som används i rapporten beskrivs inte ingående då rapportens målgrupp är teknikstudenter på Mälardalens Högskola i Västerås. 1

5 Metod Metodval och angreppsätt En undersökningsdesign till rapporten har genomförts och det har lett till att en lämplig metod till arbetet tagits fram. Faktorer som tidsskäl har spelat in på val av metod och litteraturstudie kommer att vara det som används för att besvara rapportens syfte och mål. Metoden som används till rapporten ligger till underlag till egna diskussioner och reflektioner kring rapportens huvudfrågor. Det finns andra metoder som skulle kunna användas och legat till grund för rapporten i form av t.ex. intervjuer eller föreläsningar. Dessa metoder har dock uteslutits på grund av tidsbrist och ekonomiska resurser. Datainsamling Användandet av en litteraturstudie betyder att texter är av sekundärdata, dvs. att texten som används och lästs har oftast tagits fram i ett annat syfte. Nackdelen med att använda en litteraturstudie är att innehållet kan vara vinklat eller inte heltäckande. Fördelen med att använda en metod som litteraturstudie är att den möjliggör att samla in material snabbare än någon annan metod och det kräver inga ekonomiska resurser (Paulsson, 2012). Valet av att göra en litteraturstudie föll främst på de ekonomiska resurserna och den relativt korta tiden rapporten måste färdigställas på. Eftersom rapporten inte använder flera metoder blir det svårt att styrka materialet med någon annan metod än litteraturstudien. Den valda metoden anses dock vara tillräcklig för att besvara rapportens mål och syfte. Praktiskt tillvägagångssätt Det praktiska tillvägagångssättet för insamling av information har varit genom att använda olika sorters artikeldatabaser på Internet. Artikeldatabaserna har används för att finna data bland böcker, tidskrifter, magasin och forskningstexter. Datorer i sjukvården Förhållandet mellan tekniken och sjukvården Att ställa frågan om vilket förhållande som finns mellan teknik och sjukvård idag skulle förmodligen ge väldigt många spridda svar, detta kan vara beroende av att tekniken används inom alla olika nivåer i sjukvården och är således ett väldigt omfångsrikt område. Några exempel kan vara allt från användandet av stora operationsutrustningar till olika sorters datorer som sköter en statistisk övervakning. Teknologin har påverkat människan redan från begynnelsen. I artikeln (Fett, 2000) presenteras teknologin som något som följt och fortfarande följer med människan hela tiden. Utvecklingen av t.ex. vapnet som användes för jakt, pengar för handel, språket och kläder har alla varit viktiga tekniker som människan har använt och varit beroende av. Teknikerna har enligt artikeln (Fett, 2000) alla spelat en viktig roll för spridning av människor runt om i världen. Tekniker har byggt upp och utvecklat allt från hjulet, papper till metaller och har alla spelat en stor och viktig roll för människan. Alla dessa grundläggande principer och tekniker är något som har varit viktigt för människans överlevnad och hälsa. Under den industriella revolutionen exploderade teknikutvecklingen. Nya upptäckter och utbredningen av nya tekniker var det som låg till grund för den stora förändringen i samhället. Några exempel på de viktigaste teknikerna som utvecklades under 1800-talet var bland annat telegrafen, tåget och telefonen. De senaste hundra åren har flera betydelsefulla upptäckter 2

6 inträffat som har berört olika domäner som t.ex. matematiken, anatomin och genetiken för att nämna några. Upptäckter inom ett område har gett upphov till nya upptäckter i andra, företeelsen har mynnat ut i att flertal nya spännande tekniker växt fram med tiden. Begreppet teknik i sjukvården Beroende på vilken del i världen som analyseras eller vilken tidsepok som är relevant i sammanhanget är begreppet teknik något som ständigt förändras. Teknik är för många det senaste och nyaste innovationerna inom något område. I tidigare avsnitt förklarades det att teknik finns i alla små grundläggande byggstenar som byggt upp vårt samhälle, från tidiga redskap till dagens operationsinstrument som kan styras av datorer är bara några exempel av vad tekniker betyder för människor. I sjukvården har tekniken och dess utveckling historiskt sett varit något som inneburit något som underlättar för t.ex. en läkare, sjuksköterska eller en patient, exempel kan vara olika hjälpmedel som operationsinstrument eller nya material för att hantera olika sorters sår. Tekniker förbättras och utvecklas ständigt och begreppet teknik är också något som förändras med tiden då det ständigt utvecklas nya tekniker. Datorns utveckling inom sjukvården Redan på 1960-talet diskuterades det hur datorer kunde användas inom sjukvården (Ambinder, 2005). Datorer var en teknik som ansågs vara väldigt lovande och det gällde även för sjukvården. Tidigare trodde visionärer bland annat att läkare skulle kunna använda datorerna för att få mycket snabbare information om resultat och lättare tillgång till nödvändig litteratur. Datorn ansågs även vara en teknik som skulle reducera medicinska misstag med hjälp av att t.ex. använda sig av påminnelser och olika sorters varningar (Ambinder, 2005). Ett problem var att tekniken till en början var så ny vilket ledde till att utrustning var väldigt dyr, långsam och opålitligt. Problemet gav upphov till att det genomfördes väldigt få investeringar i sjukvården. En snabb utveckling av datatekniken skedde och redan under 1980-talet fanns det datorer med grafiska gränssnitt och nätverksteknologier för att ansluta datorer med varandra. Med hjälp av de nya teknikerna fanns det möjlighet att dela med sig av information på ett helt annat sätt än tidigare. Artikeln (N. G. Hockstein, 2007) presenterar att redan år 1985 fanns det en datorstyrd robot som kunde utföra operationer på en hjärna. Det var en robotarm som kunde utföra en operation med en precision på 0.05 mm. Med tiden växte det fram nya tekniker och en stor fördel sågs med att investera och använda sig av datortekniska enheter i sjukvården. Under 1990-talet var det Internet som var den stora nya tekniken som utvecklade nya möjligheterna för bl. a. sjukvården. Internet gav möjligheten till att dela med sig och ta del av information överallt i världen bara det fanns en Internetuppkoppling. Datorsystemen utvecklades och det har låtit forskare inom ämnet göra ännu mer avancerade verktyg som gynnat sjukvården på alla nivåer. Det som tidigare presenterats är en historia om datateknikens utveckling och dess koppling till sjukvården. Datorer i sjukvården idag Att beskriva datortekniken inom sjukvården idag är något som är väldigt omfångsrikt. Tekniken används inom allt från läkemedelshantering, medicinska och kirurgiska verktyg. I en sjukvårdsmiljö idag är avancerad teknisk utrustning något som används dagligen. Datoriseringen av samhället har lett till att flera områden och däribland sjukvården har fått ett IT-stöd, stödet hjälper både patienter, sköterskor och läkare. Ett område där det märks tydligt är hanteringen av läkemedel. Enligt artikeln (Erik Lexne, 2010) finns det flertal tjänster för 3

7 t.ex. e-recept, beslutstöd och en hantering av läkemedelslistor i datajournalsystem. Receptförskrivningar och föreskrifter av läkare är något datoriseringen har underlättat för sjukvården (Erik Lexne, 2010). Användandet av datorstyrda robotar inom sjukvården är en ständigt växande trend, tekniken underlättar för bland annat olika sorters avancerade operationer. Med hjälp av en robot som genomför mikroskopiska operationer kan de genomföras med en oerhörd precision som leder till förträffliga resultat. Utvecklingen av robotkirurgin utvecklades främst för att kunna övervinna de begränsningar som finns för vanlig kirurgi och för att förbättra resultaten. Ett exempel på en robotteknik som har blivit välkänd och användbar presenteras i artikeln (Lee, 2009), namnet på tekniken är Robot assisted radical prostatectomy även kallad RARP. Tekniken berör området urologi vilket är området som handlar om människans kön. RARP är den vanligaste tekniken i USA idag som används för behandlingar för prostatacancer enligt (Lee, 2009). Området som kirurgin har tillämpat sig på är främst behandling av prostatacancer och detta är på grund av att prostatan är svåropererad. Artikeln (Lee, 2009) presenterar även att det har blivit mer vanligt med åren att utföra operationer på nya områden som t.ex. njuren och urinblåsan med hjälp av samma teknik. Risker och nackdelar med datorer i sjukvården Datorsystem kan vara komplicerade att använda och det kan om något program eller maskin används fel eller kraschar bidra till att viktig data går förlorad menar (Erik Lexne, 2010). Att enbart förlita sig på en datorutrustning vid arbete kan leda till katastrofala konsekvenser och är applicerbart på allt från den administrativa delen till de kirurgiska ingreppen i sjukvården. En risk och nackdel enligt artikeln (Anthony R. Lanfranco, 2004) med att använda datorstyrda robotar är att tekniken är relativt ny och inte många studier och tester har genomförts, inga långsiktiga uppföljningar har gjorts på operationer. Andra nackdelar med teknik som robotar är deras kostnad. Prislappen på en robot kan vara enligt artikeln (Anthony R. Lanfranco, 2004) allt från en miljon dollar och uppåt. Analys Analys om datorer i sjukvården Datorer i sjukvården introducerades år 1960 och har sedan dess utvecklats med åren. Datatekniken ger sjukvården möjligheter att utveckla nya metoder och instrument för att t.ex. utföra olika sorters behandlingar. Genom att titta på utveckling ur ett historiskt perspektiv ses flertal nya tekniker som har uppkommit då kunskap kombinerats från olika kunskapsdomäner, genom att kombinera kunskap från olika områden kan en bredare förståelse uppnås om hur något t.ex. fungerar och genom det ge en klarare helhetsbild, detta kan i sin tur leda till att en ny teknik föds eller utvecklas till något bättre. Sjukvården har utvecklats med nya avancerade instrument och utrustningar och visar att flertal av dessa tekniker bygger på en kombinerad kunskap från flera olika ämnesområden. Det mönster och samband som utvecklingen ger är desto mer människan vet om flera ämnesområden leder det till att flera nya ämnesöverskridande tekniker föds. Analys om fördelar och nackdelar med datorer i sjukvården Det finns självklart många fördelar med datorers användande i sjukvården då det oftast underlättar för arbetande och förbättrar hälsan och livslängden hos människorna på jorden. 4

8 Självklart är det fantastiskt och bra att datorerna hjälper människor att överleva längre och förhindra lidande, problemet ligger i att detta händer i en värld där det redan är för många människor. Ständigt utvecklas nya tekniker och ingen vet med säkerhet vad som kan uppnås med hjälp av tekniken i framtiden, kanske kan människor bli odödliga eller åtminstone förlänga någons liv. Ett problem är att med hjälp av datatekniken kan liv förlängas redan idag, men hur ser det ut i framtiden, vem är det som har möjlighet till att förlänga sitt liv i en värld som redan är på väg att bli överbefolkad? Är det som tidigare nämnt att det finns för mycket kunskap inom ett specifikt område, och att människorna behöver mer kunskap om andra för att kunna balansera upp och få en större övergripande förståelse och helhetsbild innan utvecklingen kan gå vidare? Diskussion & slutsatser Datorer i sjukvården är något som berör ett stort område, beroende på vilket år som granskas inom datorers användande i sjukvården från år 1960 och framåt har det alltid varit något som varit användbart för sjukvården. Med hjälp av datorer kan människor utföra t.ex. operationer som tidigare varit omöjliga, hantering av den administrativa delen av sjukvården har förändrats där t.ex. recept och beslutsstöd har digitaliserats. Kommunikation mellan patienter och arbetande inom sjukvården har förändrats av datatekniken. Datatekniken ger människan en mängd med fördelar men det finns också en baksida med allt. Vem har rätt till vård som kan förlänga livet i en värld som är på väg att bli överbefolkad? Hur ska vi hantera utvecklingen av tekniken i sjukvården? Det finns inte något rätt eller fel svar på frågorna ovan då det är etiska och moraliska frågor och svaret beror på vem frågan ställs till och i vilket sammanhang. Alla människor är i de flesta ögon lika mycket värda, och att få ta del av en teknik för att förlänga sitt liv i en överbefolkad värld ska väll samma regler och villkor gälla för alla? Beroende på vilken nivå tekniken utvecklas till och syftet med ingreppen kommer argumenten ständigt förändras till diskussionen vilket gör det till ett svårdiskuterat ämne. Ett exempel där teknik skulle kunna användas i framtiden är förhindrandet av lidande som skulle kan lösas eller i alla fall reduceras genom att utföra operationer på distans. Genom att placera robotar i länder som inte har ekonomi eller tillräcklig kunskap kan operationer istället utföras på distans och genom detta kan i alla fall lidande förhindras vilket jag personligen tycker är viktigt att prioritera. Rapporten presenterar flertal fördelar med att använda datorer inom vården men det finns också risker och nackdelar med att använda tekniken. Med rapporten är det tänkt att ge dig som läsare en övergripande förståelse vad datatekniken används för idag, samt vilka risker, nackdelar och fördelar det finns med tekniken. Materialet som används i rapporten är artiklar och böcker som berört ämnet och är skrivna av personer som varit eller är aktiva inom branschen. Datat som används anses vara relevant och pålitligt men en förbättring skulle vara om flertal källor och metoder används för att stärka fakta som presenteras. 5

9 Referenser [Ambinder, 2005] Ambinder, E. P.(2005) A History of the Shift Toward Full Computerization of Medicine, American Society of Clinical Oncology (online), 2005, [citerad ] [Anthony R. Lanfranco, 2004] Anthony R. Lanfranco, A. E. (2004) "Robotic Surgery", (online), , [citerad ] <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc /> [Erik Lexne, 2010] Erik Lexne, E. K (2010) "Effektiv och säker läkemedelsterapi kräver bättre IT-system, (online), 2010, [citerad ] <http://ww2.lakartidningen.se/ltarkiv/2010/temp/pda37479.pdf> [Fett, 2000] Fett, D. M. (2000) "Technology, Health and Health Care", (online), 2000, [citerad ] <http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/da8177ed1a80d332ca25 7BF0001B08EE/$File/ocpahfsv5.pdf> [Fjärstedt, 2013] Fjärstedt, U (2013) "Medicintekniska produkter", Vardhandboken (online), , [citerad ] <http://www.vardhandboken.se/texter/medicintekniska-produkter/oversikt/> [Lee, 2009] Lee, D.D. (2009) "What We Have Learned and Where We Are Going", Yonsei University (online), , [citerad ] <http://synapse.koreamed.org/doix.php?id= /ymj > [N. G. Hockstein, 2007] N.G. Hockstein, C. G. (2007) "A history of robots: from science fiction to surgical robotics", (online), , [citerad ] <http://link.springer.com.ep.bib.mdh.se/article/ /s > [Paulsson, 2012] Maria Björklund & Ulf Paulsson, "Seminarieboken" (Andra upplagan), sidor

Står du inför prostatacancer?

Står du inför prostatacancer? Teknologin som gör detta möjligt: da Vinci kirurgisystem Din läkare ingår bland det växande antal kirurger över hela jorden som erbjuder da Vinci-kirurgi för en rad komplicerade tillstånd. da Vinci kirurgisystem

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Sök artiklar i PubMed

Sök artiklar i PubMed Sök artiklar i PubMed En handledning i hur man söker med hjälp av ämnesord. PubMed är en databas med över 20 miljoner referenser som täcker medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och

Läs mer

Uppgift filosofi - En modell för etisk analys

Uppgift filosofi - En modell för etisk analys Uppgift filosofi - En modell för etisk analys Läs följande text Konflikt mellan principer och diskutera: 1. Vilken av principerna: självbestämmande, principen att inte skada, göra gott principen och rättviseprincipen

Läs mer

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vem är framtidens patient? Vad kommer sjukvården att kunna göra för honom eller henne? Vilken teknik och vilka lokaler

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat

Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Etisk hantering av patientinformation och forskningsresultat Gert Helgesson Fördelar med informationsteknologi snabb- och lättillgänglig information ökade möjligheter att snabbt & lätt kommunicera dito

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 11 kapitel 1 Ursprung... 13 kapitel 2 Evolution.... 21 kapitel 3 Upptäckt... 33 kapitel 4 Miljö och civilisation... 49 kapitel 5 Bakteriell patogenes... 69 kapitel 6

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INTERNETFÖRMEDLAD PSYKOLOGISK BEHANDLING VID ÅNGEST- OCH FÖRSTÄMNINGSSYNDROM Ulf Jonsson Leg psykolog, Med Dr, Projektledare på SBU ulf.jonsson@sbu.se Varför

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

Rökstopp inför operation. Håkan Bengtsson, journalist ledamot av Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik

Rökstopp inför operation. Håkan Bengtsson, journalist ledamot av Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik Rökstopp inför operation Håkan Bengtsson, journalist ledamot av Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik Patientinformation om rökstopp inför planerad operation i Norrbottens läns landsting

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska djur. I ämnet behandlas också sjukdomslära samt lagar och andra

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

för sls aktuellt 2010/2011

för sls aktuellt 2010/2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2010/2011 UTBILDNING Den Medicinska riksstämman den 25 27/11 Sidan 13 14 VETENSKAP Epigenetik: både arv och miljö har betydelse Sidan 5 KVALITET Lovisa

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Joakim Vasilevski 2011-01-16

Joakim Vasilevski 2011-01-16 PM - CAM KPP039 Produktutveckling 3 2011-01-16 Examinator: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Förord I kursen KPP039 Produktutveckling 3 har vi i uppgift skriva ett inviduellt PM om ett lämpligt ämne i

Läs mer

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

5 Vårdprogram bröstförminskande kirurgi. Arbetsutskottets förslag till beslut

5 Vårdprogram bröstförminskande kirurgi. Arbetsutskottets förslag till beslut Läns sjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2013-02-27 LSN-HSF12-246 5 Vårdprogram bröstförminskande kirurgi Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden godkänner utarbetat vårdprogram

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 27 februari 2009. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi. 10 påståenden kring kunskapsstöd a2 ta ställning 5ll

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi. 10 påståenden kring kunskapsstöd a2 ta ställning 5ll 10 påståenden kring kunskapsstöd a2 ta ställning 5ll 1. En säker, effek5v och kostnadseffek5v läkemedelsbehandling förutsä2er a2 pa5enten vet vilka läkemedel han/hon ska ta varje dag, och ändamålet med

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund

Ansökan till Pedagogpriset. Bakgrund Ansökan till Pedagogpriset Bakgrund Hösten 2013 skulle det komma en större grupp ettor till oss på Slottsskolan. Detta gjorde att ledningen beslutade att vi skulle övergå till ett tre-parallellt system

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r 20 nov. i Umeå Emma Pihl Self Management Stefan Hyttfors Nutid är dåtid! Framtiden är här! Är du? När ledarskapet och HR-arbetet behöver inspireras Ibland gör den sig påmind idétorkan. Plötsligt sinar

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Topplista för UR access

Topplista för UR access Topplista för UR access Detta dokument redovisar de 10 (25) program som spelats upp flest gånger under respektive månad (år). Uppgifterna inkluderar samtliga lärosäten som ingår i den gemensamma mediaservern.

Läs mer

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag?

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Automatisk kontroll av mängd och vikt, kontinuerlig övervakning av kyl- och frystemperaturer,

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Lena Kecklund 1 2014-03-16 Branscher och arbetsmetoder Kärnkraft Spårtrafik

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar facit

FÖA110 Informationssökningsövningar facit FÖA110 Informationssökningsövningar facit Övningar i boksökning 1. Sök någon av böckerna i din kurslitteraturlista i bibliotekets katalog. Tips: Sök på ISBN-numret eller sök på något eller några ord t.ex.

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten kärlkirurgi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i handläggning av sjukdomar och skador som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna och

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag

Mats Persson. Den europeiska. skuldkrisen. SNS Förlag Mats Persson Den europeiska skuldkrisen SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 info@sns.se www.sns.se SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION Patientinformation till dig som behandlas med Casodex vid prostatacancer Urinblåsa Prostata Yttre slutmuskel Urinrör Penis Sädesledare

Läs mer

Människan och självkörande fordon. Mikael Ljung Aust, Volvo Cars

Människan och självkörande fordon. Mikael Ljung Aust, Volvo Cars Människan och självkörande fordon Mikael Ljung Aust, Volvo Cars Vilken blir förarens roll? Varför ska man köpa körstöd/självkörande bil (vad får jag för mina pengar)? Jo för att kunna (förslag från klinikdeltagare

Läs mer

Hemtentamen: Politisk Teori 2

Hemtentamen: Politisk Teori 2 733G36: Politisk Teori 2 2014-03-10 Hemtentamen: Politisk Teori 2 Caroline Liljegren (920513-4266) Del 1 Legalisering av aktiv dödshjälp Dödshjälp än mera känt som barmhärtighetsdöden eller eutanasi vilket

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Cytostatika utgör en stor

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta bestämmelser riktas till läkare,

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

Forskarinriktning mot biomedicin

Forskarinriktning mot biomedicin Forskarinriktning mot biomedicin Naturvetenskapsprogrammet S:t Petri skola Naturvetenskap för framtidens forskare Du är nyfiken och kreativ och tänker självständigt. Du drömmer om en karriär som forskare

Läs mer