Datorer i sjukvården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datorer i sjukvården"

Transkript

1 Datorer i sjukvården - en rapport om datateknikens påverkan på sjukvården Marcus Henricsson DVA223 Information kunskap vetenskap etik Mälardalens Högskola 17 mars 2014 Västerås

2 Förord Denna rapport är resultatet av ett självständigt arbete som utfördes under vårterminen 2014 på Mälardalens Högskola i Västerås. Den skrivna rapporten ingår som ett delmoment i kursen DVA223, Information kunskap vetenskap - etik. Sammanfattning Sjukvården är en stor organisation som ständigt utvecklas, nya tekniker och metoder skapas för att bland annat hantera information och utföra behandlingar. Datatekniken har betytt mycket för utvecklingen av sjukvården och det började redan år 1960 då datatekniken först introducerades i vården. Datoriseringen av sjukvården har berört alla nivåer inom hälso- och sjukvården och har underlättat både för patienter och arbetande inom sektorn. Syftet med rapporten är att ge en beskrivning av hur datatekniken har påverkat sjukvården. Som metod för insamling av data användes en litteraturstudie. Arbetet presenterar en historisk bakgrund till ämnet och hur datatekniken tidigare används inom området. En diskussion om hur tekniken används idag samt fördelar och nackdelar med den presenteras i rapporten. Eftersom ämnet är väldigt omfångsrikt är rapporten främst tänkt att ge en övergripande bild av hur datorer påverkar sjukvården i stort. Rapportens slutsats är att datatekniken i sjukvården har många fördelar. I framtiden förväntas datatekniken bidra med ytterligare förbättringar. Men det finns även problem med denna utveckling. Dessa presenteras närmare i rapportens analysdel.

3 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 BAKGRUND... 1 PROBLEMATISERING... 1 SYFTE OCH MÅL... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 MÅLGRUPP... 1 METOD... 2 METODVAL OCH ANGREPPSÄTT... 2 DATAINSAMLING... 2 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 2 DATORER I SJUKVÅRDEN... 2 FÖRHÅLLANDET MELLAN TEKNIKEN OCH SJUKVÅRDEN... 2 BEGREPPET TEKNIK I SJUKVÅRDEN... 3 DATORNS UTVECKLING INOM SJUKVÅRDEN... 3 DATORER I SJUKVÅRDEN IDAG... 3 RISKER OCH NACKDELAR MED DATORER I SJUKVÅRDEN... 4 ANALYS... 4 ANALYS OM DATORER I SJUKVÅRDEN... 4 ANALYS OM FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED DATORER I SJUKVÅRDEN... 4 DISKUSSION & SLUTSATSER... 5 REFERENSER... 6

4 Inledning Bakgrund Inom sjukvården har datatekniken påverkat allt från hur behandlingar utförs på patienter till det administrativa arbetet som är på väg mot att helt digitaliseras. Genom att använda datatekniken i sjukvården skapas t.ex. nya arbetsmetoder, ett exempel är utförandet av mikroskopiska operationer som genomförs av datorstyrda robotar. Att använda robotar för att operera har lett till en förbättrad precision vilket har resulterat i att återhämtningstiden för opererade patienter har reducerats avsevärt. Datorstyrda robotar har öppnat upp möjligheten att utföra operationer som människan tidigare trodde var omöjliga vilket har lett till att människor nu kan leva längre än tidigare. Flertal olika medicintekniska produkter har utvecklats som underlättar arbetet inom sjukvården. Exempel på var de medicintekniska produkterna används kan vara allt från svåra ingrepp till olika sorters rehabiliteringar. Medicintekniska produkterna är enligt artikeln (Fjärstedt, 2013) något som används inom alla nivåer i hälso- och sjukvården. De olika medicintekniska produkterna har utvecklats till den grad idag att det går att bedriva en mycket bättre och säkrare sjukvård än tidigare. En säkrare diagnostik av patienter kan nu genomföras än för bara några år sedan, läkare behöver inte längre förmoda och göra onödiga ingrepp för att se om en patient är sjuk eller inte, istället kan läkaren ta hjälp av tekniken som finns. Problematisering Utvecklingen av datatekniken är en stor faktor till varför nya instrument och arbetsmetoder har växt fram inom bland annat sjukvården. En fråga som rapporten ska besvara är, när och hur datatekniken introducerades i sjukvården? Sjukvården är något som alla människor för eller senare är beroende av i livet och att förstå vad tekniken kan göra för arbetet i vården leder till huvudfrågan som rapporten ska besvara, dvs. hur används datatekniken inom sjukvården? Syfte och mål Syftet med rapporten är att undersöka datateknikens påverkan på sjukvården och vad det har medfört. Rapporten kommer att kartlägga och förklara hur förhållandet mellan sjukvården och datatekniken ser ut idag och hur den tidigare varit. Syftet och målet ska besvaras genom en historisk analys av sjukvården och datatekniken. En litteraturstudie kombinerad med egna tankar och reflektioner kring materialet är det som ska besvara rapportens syfte och mål. Avgränsningar På grund av tidsskäl studeras teknikutvecklingen inom vården främst i de teknikledande länderna i världen. Avgränsningar av rapporten gör att det enbart ger en övergripande bild om hur det ser ut i världen idag. Målgrupp Den inriktade målgruppen för rapporten är de som är intresserade av samspelet mellan sjukvård och datateknik. Tekniska termer som används i rapporten beskrivs inte ingående då rapportens målgrupp är teknikstudenter på Mälardalens Högskola i Västerås. 1

5 Metod Metodval och angreppsätt En undersökningsdesign till rapporten har genomförts och det har lett till att en lämplig metod till arbetet tagits fram. Faktorer som tidsskäl har spelat in på val av metod och litteraturstudie kommer att vara det som används för att besvara rapportens syfte och mål. Metoden som används till rapporten ligger till underlag till egna diskussioner och reflektioner kring rapportens huvudfrågor. Det finns andra metoder som skulle kunna användas och legat till grund för rapporten i form av t.ex. intervjuer eller föreläsningar. Dessa metoder har dock uteslutits på grund av tidsbrist och ekonomiska resurser. Datainsamling Användandet av en litteraturstudie betyder att texter är av sekundärdata, dvs. att texten som används och lästs har oftast tagits fram i ett annat syfte. Nackdelen med att använda en litteraturstudie är att innehållet kan vara vinklat eller inte heltäckande. Fördelen med att använda en metod som litteraturstudie är att den möjliggör att samla in material snabbare än någon annan metod och det kräver inga ekonomiska resurser (Paulsson, 2012). Valet av att göra en litteraturstudie föll främst på de ekonomiska resurserna och den relativt korta tiden rapporten måste färdigställas på. Eftersom rapporten inte använder flera metoder blir det svårt att styrka materialet med någon annan metod än litteraturstudien. Den valda metoden anses dock vara tillräcklig för att besvara rapportens mål och syfte. Praktiskt tillvägagångssätt Det praktiska tillvägagångssättet för insamling av information har varit genom att använda olika sorters artikeldatabaser på Internet. Artikeldatabaserna har används för att finna data bland böcker, tidskrifter, magasin och forskningstexter. Datorer i sjukvården Förhållandet mellan tekniken och sjukvården Att ställa frågan om vilket förhållande som finns mellan teknik och sjukvård idag skulle förmodligen ge väldigt många spridda svar, detta kan vara beroende av att tekniken används inom alla olika nivåer i sjukvården och är således ett väldigt omfångsrikt område. Några exempel kan vara allt från användandet av stora operationsutrustningar till olika sorters datorer som sköter en statistisk övervakning. Teknologin har påverkat människan redan från begynnelsen. I artikeln (Fett, 2000) presenteras teknologin som något som följt och fortfarande följer med människan hela tiden. Utvecklingen av t.ex. vapnet som användes för jakt, pengar för handel, språket och kläder har alla varit viktiga tekniker som människan har använt och varit beroende av. Teknikerna har enligt artikeln (Fett, 2000) alla spelat en viktig roll för spridning av människor runt om i världen. Tekniker har byggt upp och utvecklat allt från hjulet, papper till metaller och har alla spelat en stor och viktig roll för människan. Alla dessa grundläggande principer och tekniker är något som har varit viktigt för människans överlevnad och hälsa. Under den industriella revolutionen exploderade teknikutvecklingen. Nya upptäckter och utbredningen av nya tekniker var det som låg till grund för den stora förändringen i samhället. Några exempel på de viktigaste teknikerna som utvecklades under 1800-talet var bland annat telegrafen, tåget och telefonen. De senaste hundra åren har flera betydelsefulla upptäckter 2

6 inträffat som har berört olika domäner som t.ex. matematiken, anatomin och genetiken för att nämna några. Upptäckter inom ett område har gett upphov till nya upptäckter i andra, företeelsen har mynnat ut i att flertal nya spännande tekniker växt fram med tiden. Begreppet teknik i sjukvården Beroende på vilken del i världen som analyseras eller vilken tidsepok som är relevant i sammanhanget är begreppet teknik något som ständigt förändras. Teknik är för många det senaste och nyaste innovationerna inom något område. I tidigare avsnitt förklarades det att teknik finns i alla små grundläggande byggstenar som byggt upp vårt samhälle, från tidiga redskap till dagens operationsinstrument som kan styras av datorer är bara några exempel av vad tekniker betyder för människor. I sjukvården har tekniken och dess utveckling historiskt sett varit något som inneburit något som underlättar för t.ex. en läkare, sjuksköterska eller en patient, exempel kan vara olika hjälpmedel som operationsinstrument eller nya material för att hantera olika sorters sår. Tekniker förbättras och utvecklas ständigt och begreppet teknik är också något som förändras med tiden då det ständigt utvecklas nya tekniker. Datorns utveckling inom sjukvården Redan på 1960-talet diskuterades det hur datorer kunde användas inom sjukvården (Ambinder, 2005). Datorer var en teknik som ansågs vara väldigt lovande och det gällde även för sjukvården. Tidigare trodde visionärer bland annat att läkare skulle kunna använda datorerna för att få mycket snabbare information om resultat och lättare tillgång till nödvändig litteratur. Datorn ansågs även vara en teknik som skulle reducera medicinska misstag med hjälp av att t.ex. använda sig av påminnelser och olika sorters varningar (Ambinder, 2005). Ett problem var att tekniken till en början var så ny vilket ledde till att utrustning var väldigt dyr, långsam och opålitligt. Problemet gav upphov till att det genomfördes väldigt få investeringar i sjukvården. En snabb utveckling av datatekniken skedde och redan under 1980-talet fanns det datorer med grafiska gränssnitt och nätverksteknologier för att ansluta datorer med varandra. Med hjälp av de nya teknikerna fanns det möjlighet att dela med sig av information på ett helt annat sätt än tidigare. Artikeln (N. G. Hockstein, 2007) presenterar att redan år 1985 fanns det en datorstyrd robot som kunde utföra operationer på en hjärna. Det var en robotarm som kunde utföra en operation med en precision på 0.05 mm. Med tiden växte det fram nya tekniker och en stor fördel sågs med att investera och använda sig av datortekniska enheter i sjukvården. Under 1990-talet var det Internet som var den stora nya tekniken som utvecklade nya möjligheterna för bl. a. sjukvården. Internet gav möjligheten till att dela med sig och ta del av information överallt i världen bara det fanns en Internetuppkoppling. Datorsystemen utvecklades och det har låtit forskare inom ämnet göra ännu mer avancerade verktyg som gynnat sjukvården på alla nivåer. Det som tidigare presenterats är en historia om datateknikens utveckling och dess koppling till sjukvården. Datorer i sjukvården idag Att beskriva datortekniken inom sjukvården idag är något som är väldigt omfångsrikt. Tekniken används inom allt från läkemedelshantering, medicinska och kirurgiska verktyg. I en sjukvårdsmiljö idag är avancerad teknisk utrustning något som används dagligen. Datoriseringen av samhället har lett till att flera områden och däribland sjukvården har fått ett IT-stöd, stödet hjälper både patienter, sköterskor och läkare. Ett område där det märks tydligt är hanteringen av läkemedel. Enligt artikeln (Erik Lexne, 2010) finns det flertal tjänster för 3

7 t.ex. e-recept, beslutstöd och en hantering av läkemedelslistor i datajournalsystem. Receptförskrivningar och föreskrifter av läkare är något datoriseringen har underlättat för sjukvården (Erik Lexne, 2010). Användandet av datorstyrda robotar inom sjukvården är en ständigt växande trend, tekniken underlättar för bland annat olika sorters avancerade operationer. Med hjälp av en robot som genomför mikroskopiska operationer kan de genomföras med en oerhörd precision som leder till förträffliga resultat. Utvecklingen av robotkirurgin utvecklades främst för att kunna övervinna de begränsningar som finns för vanlig kirurgi och för att förbättra resultaten. Ett exempel på en robotteknik som har blivit välkänd och användbar presenteras i artikeln (Lee, 2009), namnet på tekniken är Robot assisted radical prostatectomy även kallad RARP. Tekniken berör området urologi vilket är området som handlar om människans kön. RARP är den vanligaste tekniken i USA idag som används för behandlingar för prostatacancer enligt (Lee, 2009). Området som kirurgin har tillämpat sig på är främst behandling av prostatacancer och detta är på grund av att prostatan är svåropererad. Artikeln (Lee, 2009) presenterar även att det har blivit mer vanligt med åren att utföra operationer på nya områden som t.ex. njuren och urinblåsan med hjälp av samma teknik. Risker och nackdelar med datorer i sjukvården Datorsystem kan vara komplicerade att använda och det kan om något program eller maskin används fel eller kraschar bidra till att viktig data går förlorad menar (Erik Lexne, 2010). Att enbart förlita sig på en datorutrustning vid arbete kan leda till katastrofala konsekvenser och är applicerbart på allt från den administrativa delen till de kirurgiska ingreppen i sjukvården. En risk och nackdel enligt artikeln (Anthony R. Lanfranco, 2004) med att använda datorstyrda robotar är att tekniken är relativt ny och inte många studier och tester har genomförts, inga långsiktiga uppföljningar har gjorts på operationer. Andra nackdelar med teknik som robotar är deras kostnad. Prislappen på en robot kan vara enligt artikeln (Anthony R. Lanfranco, 2004) allt från en miljon dollar och uppåt. Analys Analys om datorer i sjukvården Datorer i sjukvården introducerades år 1960 och har sedan dess utvecklats med åren. Datatekniken ger sjukvården möjligheter att utveckla nya metoder och instrument för att t.ex. utföra olika sorters behandlingar. Genom att titta på utveckling ur ett historiskt perspektiv ses flertal nya tekniker som har uppkommit då kunskap kombinerats från olika kunskapsdomäner, genom att kombinera kunskap från olika områden kan en bredare förståelse uppnås om hur något t.ex. fungerar och genom det ge en klarare helhetsbild, detta kan i sin tur leda till att en ny teknik föds eller utvecklas till något bättre. Sjukvården har utvecklats med nya avancerade instrument och utrustningar och visar att flertal av dessa tekniker bygger på en kombinerad kunskap från flera olika ämnesområden. Det mönster och samband som utvecklingen ger är desto mer människan vet om flera ämnesområden leder det till att flera nya ämnesöverskridande tekniker föds. Analys om fördelar och nackdelar med datorer i sjukvården Det finns självklart många fördelar med datorers användande i sjukvården då det oftast underlättar för arbetande och förbättrar hälsan och livslängden hos människorna på jorden. 4

8 Självklart är det fantastiskt och bra att datorerna hjälper människor att överleva längre och förhindra lidande, problemet ligger i att detta händer i en värld där det redan är för många människor. Ständigt utvecklas nya tekniker och ingen vet med säkerhet vad som kan uppnås med hjälp av tekniken i framtiden, kanske kan människor bli odödliga eller åtminstone förlänga någons liv. Ett problem är att med hjälp av datatekniken kan liv förlängas redan idag, men hur ser det ut i framtiden, vem är det som har möjlighet till att förlänga sitt liv i en värld som redan är på väg att bli överbefolkad? Är det som tidigare nämnt att det finns för mycket kunskap inom ett specifikt område, och att människorna behöver mer kunskap om andra för att kunna balansera upp och få en större övergripande förståelse och helhetsbild innan utvecklingen kan gå vidare? Diskussion & slutsatser Datorer i sjukvården är något som berör ett stort område, beroende på vilket år som granskas inom datorers användande i sjukvården från år 1960 och framåt har det alltid varit något som varit användbart för sjukvården. Med hjälp av datorer kan människor utföra t.ex. operationer som tidigare varit omöjliga, hantering av den administrativa delen av sjukvården har förändrats där t.ex. recept och beslutsstöd har digitaliserats. Kommunikation mellan patienter och arbetande inom sjukvården har förändrats av datatekniken. Datatekniken ger människan en mängd med fördelar men det finns också en baksida med allt. Vem har rätt till vård som kan förlänga livet i en värld som är på väg att bli överbefolkad? Hur ska vi hantera utvecklingen av tekniken i sjukvården? Det finns inte något rätt eller fel svar på frågorna ovan då det är etiska och moraliska frågor och svaret beror på vem frågan ställs till och i vilket sammanhang. Alla människor är i de flesta ögon lika mycket värda, och att få ta del av en teknik för att förlänga sitt liv i en överbefolkad värld ska väll samma regler och villkor gälla för alla? Beroende på vilken nivå tekniken utvecklas till och syftet med ingreppen kommer argumenten ständigt förändras till diskussionen vilket gör det till ett svårdiskuterat ämne. Ett exempel där teknik skulle kunna användas i framtiden är förhindrandet av lidande som skulle kan lösas eller i alla fall reduceras genom att utföra operationer på distans. Genom att placera robotar i länder som inte har ekonomi eller tillräcklig kunskap kan operationer istället utföras på distans och genom detta kan i alla fall lidande förhindras vilket jag personligen tycker är viktigt att prioritera. Rapporten presenterar flertal fördelar med att använda datorer inom vården men det finns också risker och nackdelar med att använda tekniken. Med rapporten är det tänkt att ge dig som läsare en övergripande förståelse vad datatekniken används för idag, samt vilka risker, nackdelar och fördelar det finns med tekniken. Materialet som används i rapporten är artiklar och böcker som berört ämnet och är skrivna av personer som varit eller är aktiva inom branschen. Datat som används anses vara relevant och pålitligt men en förbättring skulle vara om flertal källor och metoder används för att stärka fakta som presenteras. 5

9 Referenser [Ambinder, 2005] Ambinder, E. P.(2005) A History of the Shift Toward Full Computerization of Medicine, American Society of Clinical Oncology (online), 2005, [citerad ] [Anthony R. Lanfranco, 2004] Anthony R. Lanfranco, A. E. (2004) "Robotic Surgery", (online), , [citerad ] <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc /> [Erik Lexne, 2010] Erik Lexne, E. K (2010) "Effektiv och säker läkemedelsterapi kräver bättre IT-system, (online), 2010, [citerad ] <http://ww2.lakartidningen.se/ltarkiv/2010/temp/pda37479.pdf> [Fett, 2000] Fett, D. M. (2000) "Technology, Health and Health Care", (online), 2000, [citerad ] <http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/da8177ed1a80d332ca25 7BF0001B08EE/$File/ocpahfsv5.pdf> [Fjärstedt, 2013] Fjärstedt, U (2013) "Medicintekniska produkter", Vardhandboken (online), , [citerad ] <http://www.vardhandboken.se/texter/medicintekniska-produkter/oversikt/> [Lee, 2009] Lee, D.D. (2009) "What We Have Learned and Where We Are Going", Yonsei University (online), , [citerad ] <http://synapse.koreamed.org/doix.php?id= /ymj > [N. G. Hockstein, 2007] N.G. Hockstein, C. G. (2007) "A history of robots: from science fiction to surgical robotics", (online), , [citerad ] <http://link.springer.com.ep.bib.mdh.se/article/ /s > [Paulsson, 2012] Maria Björklund & Ulf Paulsson, "Seminarieboken" (Andra upplagan), sidor

CDC en jämförelse mellan superskalära processorer. EDT621 Campus Helsingborg av: Marcus Karlsson IDA

CDC en jämförelse mellan superskalära processorer. EDT621 Campus Helsingborg av: Marcus Karlsson IDA CDC6600 - en jämförelse mellan superskalära processorer av: Marcus Karlsson Sammanfattning I denna rapport visas konkret information om hur den första superskalära processorn såg ut och hur den använde

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Är genetiken på väg att bota diabetes?

Är genetiken på väg att bota diabetes? Är genetiken på väg att bota diabetes? Simon Eklöv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Under början

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING TEKNIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING TEKNIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING TEKNIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 Intro Ritteknik 2 Rita i vyer 3 Forts. Rita i vyer 4 Bygga modeller 5 Repetition 6 Förhör Ritteknik 7 Intro Internetuppgift 8 Intro

Läs mer

Står du inför prostatacancer?

Står du inför prostatacancer? Teknologin som gör detta möjligt: da Vinci kirurgisystem Din läkare ingår bland det växande antal kirurger över hela jorden som erbjuder da Vinci-kirurgi för en rad komplicerade tillstånd. da Vinci kirurgisystem

Läs mer

Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp

Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp Medical Science BA (B), Medicine, Surgery and Geriatric, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux Det livslånga lärandet Mattias Egebrink Kurskatalog Lärvux Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i

Läs mer

Medicinsk vetenskap AV, Akutmedicin, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap AV, Akutmedicin, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Medicinsk vetenskap AV, Akutmedicin, 7,5 hp Medical Science Ma, Emergency medicine, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium 1 Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Material/Metod 2 Resultat 3 Diskussion 14 Slutsats 15 2 Bakgrund Årskurs 6 elever kommer snart att ställas inför ett

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Teknik i ett hållbart samhälle

Teknik i ett hållbart samhälle Teknik i ett hållbart samhälle Vi kommer att lämna efter oss ett avtryck på något sätt, vad det blir återstår att se. Viktigt att diskutera detta med de unga! Stockholm 16 11 23 Johnny Häger Skolverket

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1) Graduate Diploma in General Health

Läs mer

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner Om ämnet Biologi De naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi har ett gemensamt vetenskapligt ursprung och syftar till att ge eleverna kunskaper om naturvetenskapens karaktär, om den naturvetenskapliga

Läs mer

Utveckling inom Televård

Utveckling inom Televård Utveckling inom Televård Program för medicinsk informatik, KI, HT 2006 Föreläsare: Sabine Koch Begrepp Telemedicin * Televård * Telehealth * e-hälsa Termdatabanken (Socialstyrelsen) Terminologicentrum,

Läs mer

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i.

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. IUP år 8 1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. 2. Elever besvarar frågeställningar kring sin utveckling inom ämnet. Ett formulär gemensamt för alla ämnen används av eleven.

Läs mer

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något?

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Anders Magnusson Owe Eriksson 2016-12-02 Begreppet e-hälsa Begreppet innefattar användningen av informations- och kommunikations-teknologin med utgångspunkt

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier inom naturvetenskap, matematik

Läs mer

Litteraturförteckning/Källförteckning

Litteraturförteckning/Källförteckning Litteraturförteckning/Källförteckning Ditt skriftliga arbete måste innehålla en förteckning över alla källor du hänvisar eller citerar till i den löpande texten. En litteraturförteckning kan se ut på olika

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

DVA223 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP - ETIK

DVA223 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP - ETIK DVA223 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP - ETIK GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI INTRODUKTION OM KURSEN Gordana Dodig-Crnkovic Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola 1 INFORMATION

Läs mer

RÖNTGEN. Röntgen tog världens första röntgenbild på en människa år Det var en bild av hans hustrus, Anna UPPTÄCKTEN

RÖNTGEN. Röntgen tog världens första röntgenbild på en människa år Det var en bild av hans hustrus, Anna UPPTÄCKTEN RÖNTGEN Fram till 1895 fick läkarna förlita sig på patienternas egna beskrivningar av sina symtom, det de såg med egna ögon eller kunde röra vid. Upptäckten av röntgenstrålarna var en av de viktigaste

Läs mer

Sökexempel Arbetsterapeuter T3

Sökexempel Arbetsterapeuter T3 Sökexempel Arbetsterapeuter T3 En repetition om hur man söker i olika databaser och hur man (i bästa fall) kan få ut den aktuella artikeln i fulltext. Som exempel har vi valt en sökning om arbetsterapi

Läs mer

Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård och trauma, 15 hp

Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård och trauma, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Medicinsk vetenskap AV, Intensivvård och trauma, 15 hp Medical Science MA, Education in Critical Care Nursing and Trauma, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik

Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Utbildningsplan för magisterprogrammet i hälsoinformatik Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3HI07 1.2.

Läs mer

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska djur. I ämnet behandlas också sjukdomslära samt lagar och andra

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Organisationsteori (7,5hp) Föreläsare Sociologiska institutionen, Uppsala universitet Box 624, Uppsala. Kursens upplägg.

Organisationsteori (7,5hp) Föreläsare Sociologiska institutionen, Uppsala universitet Box 624, Uppsala. Kursens upplägg. Organisationsteori (7,5hp) Introduktion Föreläsare Sociologiska institutionen, Uppsala universitet Box 624, 751 26 Uppsala Michael Allvin (kursansvarig) e-post. michael.allvin@soc.uu.se tel. 018-471 51

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INTERNETFÖRMEDLAD PSYKOLOGISK BEHANDLING VID ÅNGEST- OCH FÖRSTÄMNINGSSYNDROM Ulf Jonsson Leg psykolog, Med Dr, Projektledare på SBU ulf.jonsson@sbu.se Varför

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin En utskrift från Dagens Nyheter, 2016 03 24 21:32 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/debatt/forskningen maste inriktas pa individanpassad medicin/ DN Debatt Forskningen måste inriktas på individanpassad

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Ämnets syfte

MEDICINSK TEKNIK. Ämnets syfte MEDICINSK TEKNIK Inom området medicinsk teknik används teknik och naturvetenskap för att ta fram nya behandlingar och diagnostik för sjukvården. Där integreras fysik, matematik och biovetenskap med tekniskt

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer

Enkla eller dubbla handskar

Enkla eller dubbla handskar Enkla eller dubbla handskar Steriltekniker utbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2014 Författare: Ulrika Olsson och Sandra Leeman Handledare: Maria Hansby 1 Sammanfattning Projektarbete/ Studie Steriltekniker,

Läs mer

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner - Examensarbete av Lina Smith och Petra Hansson, socionomprogrammet inriktning verksamhetsutveckling, Malmö Högskola Kontakt:

Läs mer

Forska!Sveriges opinionsundersökning Om allmänhetens och politikernas inställning till medicinsk forskning

Forska!Sveriges opinionsundersökning Om allmänhetens och politikernas inställning till medicinsk forskning Forska!Sveriges opinionsundersökning 06 Om allmänhetens och politikernas inställning till medicinsk forskning Om undersökningen Ämne: Medicinsk forskning Målgrupper Svenska allmänheten 8 år och äldre Politiker:

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

IT stödd rapportering av symtom i palliativ vård i livets slutskede

IT stödd rapportering av symtom i palliativ vård i livets slutskede IT stödd rapportering av symtom i palliativ vård i livets slutskede Leili Lind, PhD Inst för medicinsk teknik, Linköpings universitet & SICS East Swedish ICT Bakgrund: Svårigheter och behov Avancerad cancer:

Läs mer

Det digitala barnsjukhuset Emma Rylander MD, PhD

Det digitala barnsjukhuset Emma Rylander MD, PhD Det digitala barnsjukhuset MD, PhD 15 års resa inom SLL förr - nu framtid Perspektiv: Uppbyggnad av en ny verksamhet med nya arbetsformer och IT stöd Sjukvård i hemmet En vårdform som ökar Uppskattad av

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teknik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teknik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg. sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg. sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering Oberoende utvärderingar för bättre vård och omsorg sbu statens beredning för medicinsk och social utvärdering foto framsida, s 5 & 15 maskot; s 2 victoria shapiro/shutterstock; s 8 scandinav; s 11 purino/shutterstock;

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård 1 (5) Grundutbildningsnämnden (GUN) Specialistsjuksköterskeprogram, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå VASHB Programbeskrivning Utbildningen

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

Uppgift filosofi - En modell för etisk analys

Uppgift filosofi - En modell för etisk analys Uppgift filosofi - En modell för etisk analys Läs följande text Konflikt mellan principer och diskutera: 1. Vilken av principerna: självbestämmande, principen att inte skada, göra gott principen och rättviseprincipen

Läs mer

Medicinsk vetenskap GR (B), Psykiatri, pediatrik och obstetrik, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap GR (B), Psykiatri, pediatrik och obstetrik, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Medicinsk vetenskap GR (B), Psykiatri, pediatrik och obstetrik, 7,5 hp Medical Science BA, Psychiatry, pediatrics and obstetrics, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

PPU 061 Människa-maskinsystem Lp 3, 7.5 hp, MTS-klassad

PPU 061 Människa-maskinsystem Lp 3, 7.5 hp, MTS-klassad PPU 061 Människa-maskinsystem Lp 3, 7.5 hp, MTS-klassad Examinator: prof Anna-Lisa Osvalder Avdelning Design & human factors Institutionen för Industri- och materialvetenskap CHALMERS, Göteborg Varför

Läs mer

Förankring Lgr11. Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2013

Förankring Lgr11. Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2013 Teknikåttans intentioner med årets Klassuppgift är att den ska vara väl förankrad i Lgr 11. Genom att arbeta med Klassuppgiften tror vi att eleverna kommer att ha goda möjligheter att utveckla förmågorna

Läs mer

Sök artiklar i PubMed

Sök artiklar i PubMed Sök artiklar i PubMed En handledning i hur man söker med hjälp av ämnesord. PubMed är en databas med över 20 miljoner referenser som täcker medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och

Läs mer

Allmän omvårdnad i administration/ledarskap Allmän omvårdnad i statistik

Allmän omvårdnad i administration/ledarskap Allmän omvårdnad i statistik Allmän omvårdnad Provmoment: Allmän omvårdnad i administration/ledarskap Allmän omvårdnad i statistik 25,5 högskolepoäng Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: SSK08/TEN 4 Namn: (Ifylles av student) Personnummer:

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Ge kniven vidare vad visade enkäten?

Ge kniven vidare vad visade enkäten? Ge kniven vidare vad visade enkäten? Som en del i kampanjen Ge kniven vidare har ni av OGU- styrelsen blivit tillfrågade att under februari och mars 2013 svara på en enkät. Vi var intresserade av hur vi

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 11 kapitel 1 Ursprung... 13 kapitel 2 Evolution.... 21 kapitel 3 Upptäckt... 33 kapitel 4 Miljö och civilisation... 49 kapitel 5 Bakteriell patogenes... 69 kapitel 6

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen 5.17 Hälsokunskap Hälsokunskap är ett läroämne som vilar på tvärvetenskaplig grund och har som mål att främja kunskap som stödjer hälsa, välbefinnande och trygghet. Utgångspunkten för läroämnet är respekt

Läs mer

Lägesrapport 2014. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2014. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2014 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2014 Förord Sveriges regering har uttryckt ett mål om att de samlade investeringarna i forskning och

Läs mer

Denna bok uppfyller riktlinjerna i Lgr 11, kursplan i teknik i grundskolan. Den är avsedd för årskurserna 7 till och med 9.

Denna bok uppfyller riktlinjerna i Lgr 11, kursplan i teknik i grundskolan. Den är avsedd för årskurserna 7 till och med 9. NYA TEKNIKBOKEN Lärarhandledning I takt med att tekniken blivit allt mer komplicerad ställs högre krav på vårt tekniska kunnande i vardags- och arbetslivet. Många samhällsfrågor är också direkt knutna

Läs mer

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson report Leading Health Care nr 2 2012 &Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar

Läs mer

De ger mig vad jag behöver, när jag behöver det och på det sätt jag behöver det...

De ger mig vad jag behöver, när jag behöver det och på det sätt jag behöver det... De ger mig vad jag behöver, när jag behöver det och på det sätt jag behöver det... Crossing the Quality Chasm Serious problems in quality. (Gap between what we have and what we could have is a chasm. )

Läs mer

Plankton basen i havets näringsvävar

Plankton basen i havets näringsvävar Den populärvetenskapliga artikeln är en utredande text som på ett lättsamt och begripligt sätt beskriver ett vetenskapligt ämne. En tänkt läsare ska inte behöva vara grundligt insatt i ämnet för att kunna

Läs mer

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag?

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Automatisk kontroll av mängd och vikt, kontinuerlig övervakning av kyl- och frystemperaturer,

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskaper och färdigheter för ETT GOTT LIV www.viadidakt.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se Viadidakt är en gemensam

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson

Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson Vad beror benägenheten att återvinna på? Annett Persson 12 mars 2011 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund............................... 2 1.2 Syfte.................................. 2 1.3 Metod.................................

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2017:857 Utkom från trycket den 29 augusti 2017 utfärdad den 17 augusti 2017. Regeringen föreskriver att bilaga 2

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning akutsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen (MFS) Specialistsjuksköterskeprogram, 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASAK Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda sjuksköterskor med fördjupad

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

SJUKVÅRD. Ämnets syfte

SJUKVÅRD. Ämnets syfte SJUKVÅRD Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer