Framtidens läxläsning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens läxläsning"

Transkript

1 Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan JONATAN FOGELQUIST Examensarbete Stockholm, Sverige 2011

2 Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan JONATAN FOGELQUIST Examensarbete i medieteknik om 30 högskolepoäng vid Programmet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2011 Handledare var Christopher Rosenqvist, HHS Examinator var Nils Enlund TRITA-CSC-E 2011:018 ISRN-KTH/CSC/E--11/018--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att ta fram de viktigaste faktorerna för hur framtidens grundskola kommer att arbeta med mobila enheter i framtiden. Detta är intressant i och med att vårt samhälle förändras när informationsteknologi tar större plats. Hur vi lär oss har sett alltid förändrats. Skolan kommer att förändras i och med att lärare och elever gör det, samt att fler tjänster blir tillgängliga. Denna rapport är baserad på en litteraturstudie samt fokusgrupper som har diskuterat hur mobiler och bärbara datorer förändrar grundskolan. Litteraturstudien är dels gjord i Storbritannien samt i Sverige. Deltagande under världens största konferens för inlärning och teknik har även gett vidare inblick i ämnet. Fokusgrupperna var uppdelade i grundskoleelever och professionella. De professionella var lärare, skolutredare, företagare och forskare. Resultatet är presenterat i olika faktorer som påverkar hur mobilteknologi kommer att förändra läxläsningen: Dels vilka möjligheter det finns, samt vilka utmaningar som måste bejakas. Exempel på möjligheter: ökad tillgänglighet gör dina läxor var som helst och när som helst. Förbättrad motivation genom att införandet av IT har det visat sig att elever blir mer motiverade. Learning by doing ett effektivt sätt att få människor att lära sig bättre är att göra det på riktigt, genom till exempel spel och integration mellan teknik och verklighet. Förbättrad kontroll elever kan ha personliga läroplattformar där deras utveckling och gjorda uppgifter läggs upp. Individualiserad skolgång tidseffektivisering och bättre verktyg öppnar upp för att individualisera och anpassa skolgången för enskilda elever. Exempel på utmaningar: Kostnader hur och vem ska betala för eventuella merkostnader. Säkerhet det måste finnas skydd för anonymitet samt rutiner för t.ex. stöld. Politik visioner, regler, förbud och beslut är kritiskt för en nationell plan för mer användande av mobila enheter i grundskolan. Tillgång till digitalt studiematerial för att det inte ska bli mycket extraarbete för lärare krävs att material görs tillgängligt och material delas av olika lärare.

4 I rapporten finns även en 2x2-matris som analyserar fyra olika framtidsscenarion beroende på tradition och vanor, samt vilka ekonomiska förutsättningar det finns. Enligt denna matris är det mer lärarens och systemets tradition, vanor och motsättningar för förändring som begränsar användandet av mobilteknologi, än de ekonomiska hinder som finns. En förklaring för det är gratis tjänster och program som redan är tillgängliga idag.

5 The Future of Home Work How Mobile Technology Can Change the Primary School System Abstract The purpose of this Master thesis is to research what the main factors for the development of mobile technology within the primary school system and how it will affect home work. This report is based on a literature review and focus groups that have discussed how cell phones and laptop computers are changing the primary school. The literature review was made in both Great Britain and in Sweden. Participation in the world's largest conference for learning and technology has also provided further insight into the subject. The focus groups were divided into elementary school students and professionals. The professionals were teachers, school investigators, entrepreneurs and researchers. The results are presented in the various factors that affect how mobile technology will change the home work. Examples of opportunities: Increased availability - do homework anywhere and anytime. Improved motivation - research has shown that students become more motivated when using computers in school. Learning by doing - through games and integration between technology and reality. Enhanced control - students may have personal learning platforms where their progress and information will be posted, Individualized education - time efficiency and better tools will open up to adjust the education for individuals. Examples of challenges: Cost Who will pay for any additional costs? Security - protection of anonymity and theft policies. Policy and politics - visions, rules, prohibitions and political decisions are critical. Access to digital educational materials.

6 There are also a 2x2 matrix with four different scenarios. According to the matrix, the teachers and the system's traditions, customs and change aversion are the ones that restrict the use of mobile technology, compared to economic reasons. One explanation for this is the availability of free services and software that are already available on the market today.

7 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Målsättning Frågeställning Avgränsningar Metoder Validitet och reliabilitet Kvantitativ och kvalitativ forskning Fokusgrupper Scenariometod Metodkritik Teori Inlärning Tre inlärningsområden Konstruktivism Situerad inlärning Distansutbildning Tre generationer av distansutbildning Läxor i skolan Undervisning och läxläsningseffektivitet Kritik gentemot läxläsning... 11

8 2.4. Informationsteknologi i skolan E-learning Virtual learning environments Personal learning environments Blended learning Augmented learning Mobil inlärning Hur IT och mobilteknologi motiverar Vikten av kommunikation Sociala medier som ett naturligt inslag i skolan Hur ny teknik värderas inom skolan Bakgrund Dagens marknad och dess intressenter Dagens dator- och Internetanvändning Framtidens teknologier The Horizon project Teknik inom en snar framtid Framtidens Internet Semantisk webb Globalisering och Informationsteknik Tidigare projekt och Cases Molenet Mobilmobil Brentford City Learning Centre... 30

9 Kahn Academy Resultat Fokusgrupp med professionella Glappet mellan skolan och hemma Läxor och föräldrars medverkan i skolarbetet Blir det bättre med datorer och IT i skolan Motivation Mobilteknologi Fokusgrupp med mellanstadieelever Dagens mobilanvändning Dagens datoranvändning Framtidens IT-användning i skolan Analys Möjligheter Tillgänglighet Kunskap Learning by doing Grupparbete Lek och kul Övervakning och kontroll Ansvarskänsla Självförtroende... 43

10 Individualisering Publicering och visualisering av utveckling Utmaningar Förbud mot mobiler och IT-användning i skolan Skolsystemet och politik Kostnader Motivation Säkerhet och integritet Tillgång till studiematerial Scenario Mindre tradition, bättre ekonomi - Innovationsvänligt Mer tradition, sämre ekonomi oförändrad skola Mindre tradition, sämre ekonomi Lågbudgetförändring Mer tradition, bättre ekonomi teknikkritisk förändring Avslutning Diskussion Vidare forskning Rapportens begränsning Referenser Bilaga A.1. Internetresurser för lärande A.2. Resursdatabanker på Internet... 64

11 1.Inledning Här introduceras examensarbetet genom att beskriva dess bakgrund och målsättning, samt gå igenom de metoder och arbetssätt som tillämpats. Förutom en litteraturstudie har även intervjuer med fokusgrupper genomförts med målet att ta reda på hur framtidens grundskola och läxläsning kommer att se ut när mobilteknologin har blivit mer utvecklad och fått en självklarare roll i samhället Bakgrund Sedan början av IT-revolutionen har vi försökt att lista ut nya sätt att använda och utnyttja alla möjligheter. Under de senaste årtiondena har World Wide Web blivit en av de mest framgångsrika innovationer som människan har skapat och hade 2009 mer än 1,7 miljarder användare (Internet World Stats, 2009). Internet genomsyrar och förvandlar alla aspekter av vår ekonomi och vårt samhälle och katalyserar nya former av kommunikation, samarbete, kreativitet och innovation. Människor hanterar information och kunskap på ett annat sätt än förut. Under århundraden har det uppmanats till reformer inom den formella utbildningen. Det är dock endast när det har varit ytterst nödvändigt att förändra skolsystemet som dessa diskussioner har lett till nya undervisningsmetoder. Vi befinner oss i en tidpunkt med stora tekniska framsteg, globalisering och ett förändrat samhälle. Förändringen är snabb och vi har redan ett samhälle som för många kräver kontinuerlig vidareutbildning och människor lär sig mer utanför skolsystemet än inom det. Distansutbildning har ständigt utvecklats i och med att ny teknik har kommit att bli tillgängligt på marknaden. Från att endast vara böcker, till video, till att nu använda datorer och Internet. Den centrala uppgiften har varit att göra det så enkelt som möjligt för distanselever, även om de kostnads- och tekniska fördelar också har påverkat vilken teknik som har används. Nu påverkar Internet och mobilteknologi alla former av utbildningsinstitutioner, och det är endast en tidsfråga innan de behöver se över sina utbildningsformer om de ännu inte har gjort det. (Bates, 2005) Vi står inför ett vägval inom skolsystemet som har uppkommit på grund av att teknologin börjar mogna inom hela samhället, både ekonomiskt och socialt. Frågan är inte om eller när mobil teknologi kommer bli en naturlig del i skolan, utan hur? 1

12 I Sverige upplever lärare att deras största problem med att använda IT i skolan är att tillgängligheten till datorer är för dålig. Det är endast en sjättedel av eleverna som har tillgång till en dator som är uppkopplad till Internet. I Europa ligger vi således på sjätteplats. Nästintill alla svenska lärare anser att de inte har tillräckliga kunskaper om IT, och runt hälften av lärarna menar att IT inte främjar inlärningsprocessen. Här ligger Sverige långt efter Europeiska länder. (Skarin, 2007) Läxor har nästan alltid varit ett problem för lärare, föräldrar och elever. Det har setts av vissa som ett slöseri med tid, eller att självstudier ska minimeras för att elever inte ska tycka det är tråkigt med skolan. Forskning kring lärares attityder till läxor och tillhörande beteenden är dock ganska begränsad. Generellt sätt så ses läxor som en kostnadseffektiv metod för att öka kunskapsnivån. Det är dock stora skillnader i olika länder när man ska börja med läxor samt hur lång tid som de bör ta att göra. (Wiesenthal, 1995) Integration av ny teknik leder till möjligheter till ett individualiserat lärande, mobila enheter, multimedia, intelligent läromiljö, samt haptiska hjälpmedel. Begreppet läxläsning kommer därför också att förändras. Metoderna som används idag har inte förändrats mycket de senaste hundra åren och med den teknik vi har nu och med kommande teknik är det dags att tänka över hur vi kan lära ut på ett mer tids- och kostnadseffektiv sätt, samt möjligheten att individualisera läxorna på ett bättre och enklare sätt Målsättning Målen för examensarbetet är att hitta de betydande tekniker, ekonomiska hinder och viktiga fördelar som krävs för att genomföra en digital revolution inom skolväsendet och läxläsning inom tio år. Många studier och projekt har gjorts i det här forskningsområdet, även om deras fokus ligger på hur det är för närvarande eller en specifik lösning. Framtiden är alltid svår att förutse, om inte omöjligt, beroende på komplexiteten i ämnet. Syftet är därför inte att ge en komplex prognos för utbildningssystemet. Istället kommer fokus ligga på de viktigaste faktorerna. Avslutningsvis kommer ett framtida scenario att diskuteras. Fokus kommer att ligga på de olika faktorer som spelar in och hur vi människor och skolan kommer att anpassa oss. 2

13 1.3. Frågeställning Den huvudsakliga forskningsfrågan i denna rapport är: Vilka är de viktigaste faktorerna för att framgångsrikt implementera mobil teknik inom skolsystemet? Hur kommer sättet att göra läxor att förändras? På vilka sätt kan detta förändra elevers motivation? 1.4. Avgränsningar Studien kommer inte att gå in på varför läxor används i undervisningen. Detta beror på att fokus ligger på de framtida möjligheterna för användning av teknik och dess konsekvenser, och inte lärandes filosofi. Det finns varken tid eller resurser att utreda alla möjligheter och göra djupare analyser av alla olika tekniker och produkter. Istället försöker studien titta närmare på vissa intressanta tekniker samt de viktigaste faktorerna och dess egenskaper som är viktiga för en bärbar, digital läxläsning Metoder Rapporten har delats in i tre huvudområden: teoriöversikt, utvärdering av resultat och avslutning. Innan studien påbörjades lästes en kurs i forskningsmetodik för att förbättra och säkerställa kvaliteten på arbetet. Min strategi har varit att fokusera på dagens forskning och titta på vilka teknologier som används redan idag. Ett problem är dessutom det faktum att ingen riktigt vet hur världen ser ut om tio år. Genom att göra en grundlig granskning av litteraturen, har en bild skapats var forskningen är idag och hur snabbt den går framåt Validitet och reliabilitet Vid val av metod och vid insamlande av information har reliabiliteten beaktats i denna studie. Intervjuer och observationer har till hög grad varit standardiserade och strukturerade. Dessutom har ljudupptagningar gjorts under intervjuerna. Reliabilitet innebär tillförlitlighet och är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen och under olika förutsättningar. En konkret fråga som ger en typ av svar i en situation och en annan i en annan situation är inte tillförlitlig. Detta bör bejakas vid svar eller yttranden som 3

14 kan bli påverkade om den intervjuade har sett, hört, läst eller gjort något speciellt alldeles innan intervjun. (Bell, 2006) Validitet är ett mått på hur en viss fråga eller resultat stämmer in med det som efterfrågades i undersökningen. Utformningen av intervjuer är således viktiga för undersökningens syfte, samt ska ge trovärdighet åt slutsatser och resultat. För bättre validitet ska frågorna formuleras och revideras ett antal gånger innan den första intervjun, för att säkerställa att rätt typ av information kan erhållas genom intervjuerna. (Bell, 2006) Kvantitativ och kvalitativ forskning Det finns två metoder för vetenskapliga undersökningar: kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt. Metodvalet bör väljas efter att problemställningen är definierad. Det finns även studier som kräver både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. (Bell, 2006). Den kvantitativa metoden syftar till att mäta något eller ange ett belopp. Metoden kräver att man vet i förväg vad man ska mäta eller studera. Forskaren kommer att undersöka ämnet noga innan för att hitta lämpliga faktorer till sina studier. (Bell, 2006) Den kvalitativa metoden med personliga anekdoter och beskrivningar kan ibland ses som subjektiva. Den viktigaste uppgiften för den kvalitativa strategin är att tolka och förstå resultaten, inte generalisera, förklara och förutsäga. (Bell, 2006) Kvalitativa metoden har valts eftersom syftet med examensarbetet är att resonera kring framtida utfall. Den kvantitativa metoden kan inte ge ett tillförlitligt svar och det behövs mer utförliga svar än vad kvantitativa studier kan ge i detta fall. Även den minimala budgeten begränsar möjligheterna för större pålitliga kvantitativa studier Fokusgrupper Förutom en litteraturstudie och en undersökning av kommersiella teknologier har även två fokusgrupper genomförts. Dels en med barn som gick i fjärdeklass, samt en fokusgrupp med professionella utövare inom skolsystemet. Detta gjordes för att få så många olika intressenters perspektiv och åsikter, till exempel har barn som går i grundskolan en åsikt om hur man ska lära sig av sina lärare, samt att nyexaminerade lärare eventuellt har en annan åsikt än erfarna lärare, och så vidare. 4

15 Fokusgruppen med professionella utövare valdes därför på ett sådant sätt så att alla i gruppen hade olika bakgrund och intresseområden. Det var en nyexaminerad grundskolelärare, en grundskolelärare med trettio års erfarenhet, en forskare från KTH som arbetade med mobile learning inom högskolan, en kommunal IT-pedagog som arbetar med mobile learning inom olika projekt, en utredare från skoldepartementet och skolverket, samt en VD på ett företag som arbetar med läxhjälp. Diskussionen under fokusgruppen hade en moderator, i detta fall rapportförfattaren, som introducera ämnet och styrde deltagarna till att dra slutsatser. Det som gruppen tycker är betydelsefullt ger ett underlag om vad som är mest intressant och ska diskuteras i följande reflektioner i forskningen. Det går även att göra slutsatser och se mönster i diskussionsreferatet. En stor fördel med fokusgrupper är att de bygger på dialoger och delaktighet, och att det därmed går att sammanställa resultaten och redovisa dem på ett enkelt sätt. Under fokusgrupperna användes följande regler: Gå igenom syftet med fokusgruppen innan sessionen. Berätta hur lång tid som skulle avsättas för de olika momenten. Få deltagarna förstå att allt de säger är viktigt samt att de representerar sig själva. Att de kan ifrågasätta andra deltagares argument, det handlar inte om att bli överens i gruppen. Att de inte ska prata sig fram till konsensus utan att det mycket väl kan finnas olika ståndpunkter. Kontroll att intervjuledaren har uppfattat rätt. Se till att alla håller sig till ämnet. (Halkier, 2009) Scenariometod Scenarioanalys kan vara särskilt användbart för att definiera den framtida utvecklingen av effekter, bedömningar, kontextuella förändringar (till exempel klimatförändringarna) samt effektprognoser för specifika projekt. Scenariometoder har det breda syftet att skapa och/eller stärka medvetenheten om framtiden genom att erbjuda olika alternativ för framtidsbilder och val av åtgärder baserade på dessa bilder. De används för att generera, presentera, manipulera och värdera information om framtiden. Begreppet handlar om mer än endast prognoser och att förutsäga 5

16 framtiden. Snarare handlar det om en rad tekniker för att skapa välgrundade scenarioval om framtiden genom att beskriva och studera alternativa möjligheter. Tre vanliga frågor i arbetet med scenariomodeller: möjliga framtider - vad som kan hända? sannolika framtider - vad är mest sannolikt att hända? föredragna framtider - vad föredrar vi ska hända? (Duinker & Greig, 2007) Metodkritik När man utför en litteraturstudie så måste man beakta omöjligheten i att läsa alla artiklar, rapporter, journaler och böcker. Denna uppsats har både begränsats i tid, geografisk plats och pengar. Mycket litteratur finns ej tillgängligt på Internet utan måste läsas på speciella bibliotek, vissa databaser med rapporter och journaler är låsta för utomstående eller kostar pengar. Utveckling av ny kommersiell teknik sker oftast bakom stängda dörrar så de går inte att få reda på allt som händer inom företag då. Därför finns inte all information tillgänglig under litteraturstudien. Det kan även vara så att företagsinformation inte heller stämmer med verkligheten, då de ofta har ett kommersiellt syfte med publicerat material. Fokusgrupper är ett bra sätt att få in åsikter och ståndpunkter. Att däremot samla in råfakta är väldigt svårt. Det är även svårt att ställa frågor som ej är vinklade eller att undvika annan påverkan av gruppdeltagare. Sammansättningen av gruppen påverkar även de olika deltagarna. 6

17 2. Teori I teoridelen presenteras information och fakta kring ämnet hämtat från litteraturstudien. Den första delen handlar om inlärning; hur vi lär oss och vilka teorier som kan vara aktuella för frågeställningen. Andra delen inriktar sig på IT och teknologier som har tagits fram och använts för distansutbildning, och förbättrat lärande i klassrummet. Även framtidsteknologier som inte används idag, men är på väg att slå igenom samt sociala förändringar i världen beskrivs i teoridelen Inlärning Inlärning är således en förändring i förmågan att uppfatta, påverka, och förstå ens omvärld. Denna förändring sker oftast genom en aktiv handling, träning eller tankegång. Det är inte endast en kunskapsökning, det vill säga en kvantitativ kunskapsinlärning, utan handlar även om kvalitativa förändringar. Med andra ord menas att vi förbättrar våra tankestrukturer, vilket kan leda till bättre och snabbare praktiskt och mental förmåga. Med denna definition borde därför huvudmålsättning med skolsystemet vara att förändra de studerandes uppfattningar och tankar om omvärlden. Att utveckla sina färdigheter och förståelse för olika fenomen och begrepp inom kunskapsområdet. (Nyberg & Strandvall, 2000) Lärandet som sker i en relation mellan lärare och elev kallas formellt lärande, till exempel i ett skolsystem, eller under en utbildning. Informellt lärande är organiserat lärande utanför det formella utbildningssystemet. Till exempel: lärande genom att träffa andra människor med liknande intressen och utbyta åsikter, i föreningar, eller i ungdomsorganisationer. (Nyberg & Strandvall, 2000) Utbildningssystemet kan använda en kombination av formella och informella metoder för lärande. Eleverna kan få poäng som räknas i det formella lärosystemet om de arbetar med något som ger formellt lärande. Elever kan till exempel få tid att bistå internationella ungdomsorganisationers seminarier och kurser. (Nyberg & Strandvall, 2000) Tre inlärningsområden Det finns tre lärandedomäner som används vid forskning och utövning av kunskapsutbyte och inlärning. De används som hjälpmedel och förenkling för att kunna angripa detta stora område. De olika områdena är: 7

18 Den kognitiva domänen - kunskap, intellekt och tänkande, att analysera, minnas, beräkna, diskutera, etcetera. Denna domän är bra för att förstå hur användare tar till sig digitala hjälpmedel såsom användargränssnitt till exempel. Här kan man även göra en distinktion mellan situationsbaserad eller personbaserad (traditionell) kognition där de största skillnaderna är att traditionell kognition tittar på de inre funktionerna, individen, rationella känslor och är styrande. Medan situationsbaserad kognition tittar på de yttre och sociala funktionerna, som motiverar och vägleder. (Bloom, 2009) Den psykomotoriska domänen - fysiska färdigheter, simma, åka skidor, dyka, dansa, cykla, etcetera. I fysiska och fysiologiska aktiviteter används denna domän nästintill uteslutande. Det är dock viktigt med de andra domänerna. Lärandesituationens utformning, didaktik, och observation under inlärande är extra viktigt för den psykomotoriska domänen. (Anderson, 2001) Den affektiva domänen - känslor och attityd, vilja, kärlek, uppskattning, hat, rädsla, etcetera. Här finns det en viss kontroll vid inlärning men den är även beroende av elevens bakgrund och miljö. (Anderson, 2001) Dessa områden är inte ömsesidigt uteslutande. Till exempel när man lär sig att spela backgammon, kommer man att behöva lära sig spelets regler (kognitiva domänen). Man måste också lära sig att sätta upp pjäser på brädet, samt hur man flyttar en bricka (psykomotoriska domänen). Dessutom när personen har spelat mycket kommer den att lära sig att älska spelet, värdera dess tillämpningar i livet, och uppskatta spelets historia (affektiv domän). (Bloom, 2009) Konstruktivism Konstruktivistisk teori proklamerar att människor lär sig genom att skapa sin egen förståelse av principer och incidenter. Lärande är därför en iterativ process där befintlig kunskap ständigt uppdateras och ersätts med ny kunskap. Konstruktivistiskt lärande tar ofta formen av problem som elever får lösa i oprövade och på dynamiska sätt. (von Glasersfeld, 1995) Situerad inlärning Situerad inlärning är en teori som beskriver den process av lärande som är mycket social. Konstruktivistisk teori delar många egenskaper med situationsbaserad lärande som båda ofta på baseras problemlösning och tidigare erfarenheter. Skillnaden är att situerad inlärning används i sammanhang där det är viktigt att problemen sätts i en 8

19 verklig, fysisk värld; till exempel studieresor och workshops. (Lave & Wenger, 1991) 2.2. Distansutbildning Distansutbildning är en metod där eleverna kan studera i sin egen takt, på den plats där de vill, och utan att behöva möta läraren i verkliga livet. En central faktor är naturligtvis tekniken för att kunna ge ett flexibelt lärande. Även det kostnadseffektiva sättet att ge undervisning, har gjort distansutbildning till ett bra alternativ till att leda undervisning i klassrummet. (Klopfer, 2008) Tre generationer av distansutbildning Den första generationen kännetecknades av huvudsaklig användning av envägs teknik, och avsaknaden av direkt studentinteraktion. Institutionen tillhandahöll endast undervisning och betygssättning. Teknik som användes var främst skriftbaserad korrespondens, men även television och radioteknik användes. (Mugridge & Kaufman, 1986) Den andra generationens distansutbildning kännetecknas av en avsiktligt integrerad multimediestrategi där läromaterialet var särskilt utformad för studier på distans. Kommunikationen med eleverna hölls av instruktörer, snarare än läraren som skrivit läromedel. Typiska egenskaper och fördelar är att den andra generationen är mycket kostnadseffektiv, med ett mycket stort antal möjliga studenter och standardiserade produkter. (Mugridge & Kaufman, 1986) Tredje generationens distansutbildning är baserad på tvåvägskommunikationsmedier såsom Internet eller videokonferens. Här är samspelet mellan lärare och studenter vanligare, ännu viktigare är att det möjliggör interaktion mellan eleverna. Kurser kan anpassas och vara flexibel. Den inledande kurskostnaden kan med Internet vara mycket lägre, men driftskostnaderna kan dock vara högre än andra generationen. (Mugridge & Kaufman, 1986) 2.3. Läxor i skolan De grundläggande målen med läxor är att eleverna ska förbättra sina kunskaper, förmågor och färdigheter. Läxor kan utformas för att stärka det som eleverna redan har lärt sig, förbereda dem för kommande, komplexa eller svåra lektioner, låta dem tillämpa nya kunskaper på andra situationer, eller integrera sina förmågor genom många olika kompetenser till en enda uppgift. (Tzuriel, 1999) 9

20 Läxor ger också en möjlighet för föräldrar att delta i sina barns utbildning. Studenterna gynnas i allmänhet när deras föräldrar blir delaktiga i processen läxor. Dock kan för mycket föräldraengagemang hindra de positiva effekterna av läxor. (Tzuriel, 1999) Vid en genomgång på University of Michigan av drygt 60 studier ett positivt samband mellan mängden läxor och elevernas resultat. Forskningen visade även att för mycket läxor kan vara kontraproduktivt. Forskningen stödjer "10-minutersregeln" det vill säga att elever ska få läxor per dag som tar tio minuter multiplicerat med antal år de har läst i skolan. Den är en allmänt accepterad praxis i vissa länder såsom USA och några av de europeiska länderna. De konstaterade även att mängden läxor i USA som ges har ökat. I en undersökning med elever i åldrarna 6 och 9, visade det sig att elever spenderar mer än två timmar i veckan på läxor 2004, i motsats till 44 minuter år Det gick dock inte att styrka att elevers prestationer hade blivit bättre eller sämre på grund av detta. (Copper, 2007) För att läxor ska fungera bra borde lärare få veta vad deras studenter förstår och klarar av att göra självständigt. Där av blir det ett problem när föräldrar gör deras barns hemuppgifter, samt att inte korrigera barnens hemuppgifter och få dem kopiera korrigeringar. Betyg och lärarnas feedback, behöver tillämpas efter studentens prestation, inte på föräldrarnas prestation, och inte heller ett samarbete mellan studenten och föräldrarnas. Trots detta är det ganska vanligt för lärare att ge uppdrag långt utöver vad studenterna kan göra självständigt och att lärare då nästintill förväntar sig att föräldrar hjälper till med de läxorna. Detta skapar problem då lärarna inte kan veta hur mycket olika föräldrar har hjälpt till. (Walker, 2004) Självständigt lärande uppmuntras och förbättras genom att ge vägledning, till exempel genom att förklara hur elever ska leta upp information eller hitta ett ord i en ordbok. Det handlar inte endast om att ge svar på barnets läxrelaterade frågor. Ett bra och vanligt samarbete mellan föräldrar och elever kan till exempel vara att elever läser högt för föräldern som sedan hjälper till med rättelser och ger konstruktiv kritik för att utveckla elevens läsförmåga. (Walker, 2004) Undervisning och läxläsningseffektivitet För att läxläsning ska påverka elevers lärande, och att deras prestation ska förbättras måste läxor tjäna ett klart syfte och vara anpassad för att ge enskild elev kompetens i aktuella ämnen som lärs ut i klassen. Konstruktiv kritik ökar effektiviteten av läxor, speciellt när det ges i snar anslutning till inlämning. Effektiv feedback förbättrar elevers lärande genom att korrigera missförstånd, valideringsprocess och för att hitta 10

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs.

Inledning I den här modulen tittar vi på Webb 2.0 och en del nyare informationsteknologi som kan användas av VETPROs. ieducate Generic Content Allmän information Svenska Innehåll Webb 2.0 och ny teknologi Webb 2.0 Digital utställningar E-learning Mobilt lärande Virtuella världar Internetradio Spel och Serious Games Digitala

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Har man gjort det själv så spelar man det

Har man gjort det själv så spelar man det Har man gjort det själv så spelar man det Lärarattityder kring spelprogrammering i gymnasieskolans grundläggande programmeringskurser Mikael Bergström 2012 Examensarbete, Avancerad nivå (yrkesexamen),

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid. Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP)

Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid. Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP) Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP) Marie Håkans, 32098 Avhandling för pedagogie magisterexamen Pedagogiska fakulteten

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Lärarna och Studi.se

Lärarna och Studi.se Lärarna och Studi.se En studie av lärares uppfattningar om användande av det digitala läromedlet Studi.se Sanna Bodemyr och Ulrika Nilsson Examensarbete på programmet Civilingenjör och lärare inom området

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Elevperspektiv på bedömning för lärande

Elevperspektiv på bedömning för lärande Elevperspektiv på bedömning för lärande Inger Ridderlind Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Självständigt arbete på avancerad nivå 30 hp Matematikämnets didaktik Masterprogram

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T

Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H A N L Ö N N Q V I S T Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Affärsutveckling av personalrestauranger dilemma eller möjlighet J O H

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2

Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 Varför knackar han inte bara på? En studie om arbete med läsförståelse i åk 1-2 Helena Eckeskog Institutionen för språkstudier Studier i pedagogiskt arbete 7 Studier i språk och litteratur från Umeå universitet

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen

Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Chefens roll i det utvecklingsarbete som bedrivs inom äldreomsorgen Manager s role in the development work in the eldercare Ahmet Gümüscü och David Johansson Uppsats nr 781 Magisteruppsats i socialt arbete,

Läs mer

tar tid ifrån dem som sitter fint

tar tid ifrån dem som sitter fint tar tid ifrån dem som sitter fint - En kvalitativ studie kring lärarens bemötande av elever med koncentrationssvårigheter. Lärarutbildningen, ht 2010 Examensarbete, 15 hp (Avancerad nivå) Författare: Emma

Läs mer