VÄLKOMNA! IHF utbildning. Samordnarrollen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMNA! IHF utbildning. Samordnarrollen"

Transkript

1 VÄLKOMNA! IHF utbildning Samordnarrollen Lund oktober 2013

2 Hur är dagen upplagd? Vi arbetar mellan kl Vi äter lunch på egen hand Vi bestämmer gemensamt fikapauser och andningspauser!

3 Vem är jag? Liv Nilhede Socionom KBT-terapeut, steg 1 Utbildningar i FFT, MI, ACT, Marte Meo, lösningsfokuserat behandlingsarbete INOM Konsult, handledning och utbildning Cykelentusiast

4 Vad ska vi gå i genom idag? Teorierna bakom modellen Behandlingsfaserna Samordnarrollen Samordnarverktyg Asta, vår röda tråd

5 En utforskande hållning

6 TRE GRUNDPELARE I IHF INTENSIV: ju större problem desto större intensivitet. HEMMABASERAD: resultaten har en direkteffekt i den miljö familjen befinner sig i. FAMILJEBEHANDLING: alla delar i systemet behöver delta för att en förändring ska kunna komma till stånd.

7 IHF ÄR INSPIRERAT AV: Evidensbaserade behandlingsprogram Komponenter Multi Treatment Foster Care - MTFC Behandlingsorganisation Poänglistor Funktionell familjeterapi - FFT Behandlingsfaser Familjeterapeutiska interventioner Incredible years series - IYS Föräldrautbildning edukativa inslag Positiv förstärkning Multisystemsik Terapi - MST Multisystemiska analyser och principer

8

9 Socialekologi ( Bronfenbrenner ) Liknar individens ekologiska omgivning med inkapslade strukturer, den ena innanför den andra, som ryska dockor. På samma sätt som systemteorin ser man individen som en växande helhet som aktivt formar sin omgivning samtidigt som den blir formad av samma omgivning

10 Social inlärningsteori (Bandura m fl.) Utgångspunkten är att mänskligt beteende i stort sett är inlärt via socialisering, uppfostran, modellinlärning etc. Det som formar beteendet är företrädesvis belöning av olika beteenden (bestraffning mindre effektivt) Oönskade beteenden lyfts inte fram utan negligeras. Önskade beteenden synliggörs, stöds och förstärks Beteendebeskrivningar är därför viktiga! 10

11 Olika domäner Produktionsdomän Den domän där frågor som härrör uppdragsgivare, ledning hör hemma Behandlingsdomän - Den domän där frågor som härrör teamets mål och medel insatser hör hemma Etisk domän Den domän där frågor om insats/intervention är berättigad utifrån den egna arbetsplatsen policy ideologier hör hemma

12 Behandlarsystemet Fam.beh Familj Ungdoms Beh. skola Behandlings Samordnare Ungdom Barn Polis Fritid social

13 Tre stycken steg, måste man ta. Tre stycken steg och allting blir bra. Specialuppdraget börjar nu, de tre stycken stegen klarar Du... (Specialagent Oso, Disney Channel)

14 FASERNA ENGAGEMANGS- och UNDERSÖKNINGSFASEN BETEENDEFÖRÄNDRINGSFASEN GENERALISERINGSFASEN

15 Behöver jag vara professor?

16 Samordnare formell kompetens Högskoleutbildning som är relevant för IHF och ha erfarenhet av att leda arbetsgrupper. God teoretisk och praktisk kunskap och erfarenhet av teorier som IHF vilar på.

17 Är detta jag.?? Förmåga att objektivt analysera och handleda teamet i förändringsarbetet Beslutsam och kan stå emot eventuella påtryckningar från teamet Strukturerad såväl i handledning av behandlingsteamet som i de mer administrativa uppgifterna. Att ha god simultanförmåga, vara stresstålig och vara lyhörd för olika åsikter och viljor är nödvändiga egenskaper... Dvs dessa är mina personliga kompetensområden Copyright Familjeforum 2010

18 Mandat som samordnare Vilket mandat skall samordnaren ha? Ytterst är det samordnaren som bestämmer. Kan delegera till övriga teamet att pröva nya medel eller omformulera mål m.m. Copyright Familjeforum 2010

19 Helikopterperspektiv är bra att ha!

20 Svårigheter och styrkor Svårigheter Att behålla utanförperspektivet Att utmana utan att provocera Att ha särställning mot kolleger Styrkor Utanför rollen ger möjligheter till att se alla nyanser perspektiv av behandlingsarbetet Teamet känner trygghet i att det finns någon som har överblick över hela systemet Behandlingsdomän skyddas Behandlingsarbetet utsätts för ständig omprövning och förändring, det går inte lika lätt rutin i insatser Copyright Familjeforum 2010

21 INFORMATION TILL SOCIALSEKRETERAREN OCH SENARE TILL FAMILJEN GE INFO OM MODELLEN: kärnkomponenter, faserna, teamuppbyggnad, skillnaden mellan kartläggning och behandling) och vilka FÖRVÄNTNINGAR avseende samarbetet, du har på socialförvaltningen. ÄRENDEDRAGNING: inkluderings resp. exkluderingskriterier

22 Information till familjen HELST HELA FAMILJEN GE BEGRIPLIG INFORMATION (KRÄVS TOLK?) INGE HOPP! T ex beskriv våra tidigare erfarenheter med andra familjer TRANSPARENS i arbetet

23 Hur gör vi i början? Vid informationsträffen kan föräldrar börja beskriva hur de har det och vad de upplever som ett problem - samordnaren bekräftar och berömmer att de kan beskriva sin situation men inte går in och frågar mer utan sammanhangsmarkerar mer utrymme för sådana beskrivningar. Börja beskriva ungdomens beteende - positiva omformuleringar användbara redan vid informationsträffarna. Ofta är det familjer med lite hopp och tro - inge hopp om att förändring är möjlig. Delge generella erfarenheter från tidigare insatser som visar att liknande situationer och svårigheter har gått att lösa. Visa att teamet har erfarenhet Poängtera att samarbete krävs

24 Samordnares roll i olika faser Engagemangsfasen Kontakt med myndigheter Information och erfarenheter Ge bild av hur samarbetet kommer att se ut Copyright Familjeforum 2010

25 Vad händer sen?

26 Undersökningsfas Som samordnare avtalar du med socialsekreteraren om ett kontrakt. Håller koll på att alla i teamet under kartläggningen samlar in information pusslet börjar läggas!

27 Under kartläggningen: Teamträff cirka 3 veckor in i kartläggningen. Diskutera vilka mål behandlarna fått in, hur har familjen formulerat målen? Gå igenom risk resp. skyddsfaktorer kopplade till målen Titta gemensamt på skattningsresultaten

28 Samordnaren ansvarar för att följande görs och diskuteras inom teamet i undersökningsfasen Vad är föräldrarnas teori om sin barn/ungdoms beteende Hur var det i familjen innan problemen började Hur kommer det att se ut i familjen när problemen är lösta Vad har familjen gjort för lösningsförsök som inte fungerat ( obs undvik att ge lösningsförlag i undersökningsfasen ) Copyright Familjeforum 2010

29

30 Genomförandeplan Samordnaren sammanställer en genomförandeplan där alla aktörers mål är formulerade både i långsiktiga och kortsiktiga steg med tillhörande tecken på måluppfyllelse. Vidare beskrivs i genomförandeplanen vem som gör vad och hur ofta behandlarna träffar familjen och ungdomen/barnet. Copyright Familjeforum 2010

31 Varning för önskelistor!

32 Dags för övning!

33 Gruppövning Asta 1. Läs fallbeskrivningen. 2. Ur ett samordningsperspektiv, vad bör teamet särskilt fokusera på under undersökningen/kartläggningen?

34 AVSPARK.!!! dvs UPPSTARTSMÖTE

35 Uppstartsmöte Samordnaren håller i mötet. Alla aktörer närvarar. Genomförandeplanen spikas. Vad talar för att målen kommer att uppnås? Finns det oro? Krismöten. Frågor om sekretess och informations utbyte diskuteras och bestäms. Tider för uppföljningsmöten görs upp.

36

37 Uppstartsmötet skall upplevas positivt och som början på möjligheter. Därför måste samordnaren våga använda humor och normalisering av sådant som framkommit i undersökningsfasen samt bjuda på sig själv och övriga i behandlingsteamet.

38 Olika slags möten Håller i uppföljningsmöten 1 g/månad Teamträffar 1 g/vecka Håller i krismöten Håller i avslutningsmötet Tänk på vem som behöver/kan bjudas in, skolpersonal? Öppenvården? BUP? Be behandlarna kolla detta med familjen.

39 Anpassningar Hur långt ska mötet vara? Visuellt stöd, andra hjälpmedel Förberedelse av mötet.

40 Samordnares verktygslåda

41 Samordnare funktioner i IHF metoden Sammanställer och följer upp genomförandeplanen Kallar till möten Kontakter med myndigheter/uppdragsgivare Person som övriga i teamet kan referera till och på så sätt hålla sig neutrala i olika interventioner Leder teamarbetet och driver ärendet vidare

42 Teamet Samordnaren

43 Verktyg i rollen som intern handledare Problematisera! Genomförandeplanen utgå alltid från den. Vad står i den? Vilka mål finns? Vilka medel? Har mål uppfyllts på väg att uppfyllas? Om inte varför? När ett mål inte uppnåtts är det antingen fel på målet eller på medlet eller båda delarna. Vad kan göras annorlunda?

44 Hur?

45 TEAMTRÄFFAR 1 G/VECKA FÖRRA VECKANS INTERVENTIONER BEHANDLINGSINNEHÅLLET KOMMANDE VECKA PLANERA ANNAT, T EX HANDLEDNINGSFRÅGA

46 Samordnarrollens funktion Att balansera systemet så att behandlingen drivs framåt. Lagom mycket skillnad. Skapa och upprätthålla struktur. Målfokus.

47 Vanliga misstag.. Utgår inte från genomförandeplanen Ingen problematisering det blir en lägesrapport Inte tillräckligt utforskande tolkar svar istället för förtydligande genom frågor Vill hitta snabba lösningar För mycket samförstånd med teamet tappar särställningen; blir en del av systemet Utmanar inte teamet i deras föreställningar

48 Beteendeförändrings- och generaliseringsfas Vad talar för att målet går mot uppfyllelse Vilka tecken på motivation finns? Vilken redan påbörjad förändring ser vi? Vilka resurser och egenskaper har teamet sett och iakttagit hos familjen och nätverket under undersökningen som kan vara till nytta i förändringsarbetet? Vilka riskfaktorer försöker målen undanröja och vilka skyddsfaktorer försöker målen lyfta fram. Särskilt viktigt är att berömma och lyfta fram ungdomen och de styrkor han eller hon har visat. Copyright Familjeforum 2010

49 I beteendeförändrings- och generaliseringsfasen Referensperson Syfte med team: att undvika triangulering Ibland använda samordnare för att triangulera, göra samordnaren till the bad guy Copyright Familjeforum 2010

50 Beteendeförändrings och generaliseringsfas Målreflektioner Samordnare ansvarar för att månatlig rapport sammanställs (underlag från målreflektioner från övriga team i deras möten) Verktyg: Journal digital Copyright Familjeforum 2010

51 Målreflektioner Beskrivning av intensiteten i kontakten, vilka konstellationer som har träffats Beskrivning av valda interventioner kopplade till Genomförandeplanens mål Behandlarnas reflektioner/beskrivningar kring vad familjen sagt/gjort kopplat till genomförandeplanens mål Inga bedömningar! Inga tolkningar! Copyright Familjeforum 2010

52 Uppföljningsmöte En gång i månaden Bör innehålla: Genomgång av föregående månads interventioner. Genomgång av föregående månads målreflektioner. Diskussion huruvida Genomförandeplanen behöver revideras. Positiv anda! Copyright Familjeforum 2010

53 Krismöten när det svajar. Vad bör göras? Sammanhangsmarkera vem som kallat till krismöte Alla närvarande skall få möjlighet att utrycka sin oro/optimism kopplat till den händelse som föranlett krismötet Beskriva vad mötet måste resultera i för att behandlingen skall kunna fortsätta Eventuella handlingsplaner upprättas t ex för återfall vid missbruk. Copyright Familjeforum 2010

54 Generalisering Hur skapar vi förutsättningar för enpowerment?

55 Generaliseringsfas Ärende går mot avslut (4-6 veckor innan kontraktet är slut) Nytt fokus i arbetet: från förändring till vidmakthållande av nyvunna färdigheter och generalisering av nyvunna färdigheter Copyright Familjeforum 2010

56 Generaliseringsfasen skall mynna ut i. en inventering av vilka mål som är uppfyllda och vilka mål som inte är uppfyllda. en inventering av vilka strategier familj haft för att uppnå de uppfyllda målen samt vilka hinder som kvarstår. en analys av vilka framgångsrika strategier som är överförbara till andra områden. analys av riskbeteende och risksituationer handlingsplan vid eventuellt återfall familjens/ungdomens beskrivningar av egna förändringar Copyright Familjeforum 2010

57 Dokumentation Månadsrapporter Behandlingssammanfattning

58 Tid att reflektera! Vad tycker ni verkar lockande med samordnarrollen? Vad tycker ni verkar utmanande med samordnarrollen?

59 Litteraturtips: Monica McGoldrick: The Expanded Family Life Cycle John Gottman: Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation Carolyn Webster Stratton: De otroliga åren Bill Petitt & Hardy Olsson: Om svar anhålles Martin Forster: Fem gånger mer kärlek Salvador Minuchin, Virginia Satir, Milanogruppen, Kjell Hansson m fl

60 Tack för idag!

Varför springa in i dörren när det går att öppna den

Varför springa in i dörren när det går att öppna den Varför springa in i dörren när det går att öppna den Föräldrars upplevelser av Intensivt FamiljeArbete i Samverkan (IFAS) Rapport 2010:2 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Varför springa

Läs mer

BEGREPP OCH ERFARENHETER

BEGREPP OCH ERFARENHETER Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem - Prioriterat mål för Göteborgs Stad 2012 2014 BEGREPP OCH ERFARENHETER Innehåll Inledning...3

Läs mer

och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade.

och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade. UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats, 10 p HT-2005 och sen då? En studie om eftervård för ungdomar i Umeå kommun som varit institutionsplacerade. Handledare: Cia

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Mål & metoder. Att arbeta som personligt ombud

Mål & metoder. Att arbeta som personligt ombud Mål & metoder Att arbeta som personligt ombud Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan.

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Inledning Hur svårt kan det vara? är en fråga jag ofta hört föräldrar ställa angående varför skolan

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar. Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar

Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar. Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar Att planera och genomföra en HVB-placering för barn och ungdomar Erik Nordström, FoU-ledare, 2011 Innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Bakgrund...

Läs mer