Boverket. Energideklaration. Bvaanadens äaare - Kontaktuppgifter. BroTorsl3OA Visby. Byggnadens ägare - Övriga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boverket. Energideklaration. Bvaanadens äaare - Kontaktuppgifter. BroTorsl3OA 62173 Visby. Byggnadens ägare - Övriga"

Transkript

1 -1 Boverket Bvaanadens äaare - Kontaktuppgifter Energideklaration Version: Dekl.id: Ägarens namn Personnummer/Organisationsnummer Utländsk adress Adress Postnummer Postort BroTorsl3OA Visby Land Telefon nu m mer Mo b ilie lefo n nu m mer E-postadress Byggnadens ägare - Övriga i Byggnaden - Identifikation Län Kommun OBS! Småhus bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen. Gotland Gotland Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning astighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bro Tors 1:4 Egen beteckning Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas Adress Postnummer Postort Huvudadress Bro Tors 130A Visby Adress Postnummer Postort Huvudadress Bro Tors 130B Visby

2 Bvqqnaden - EaenskaDer Typkod Byggnadskategori Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder lerbostadshus Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsår Enkel Komplex riiiggande 1929 demp (exkl. Avarmgarage) erksamhet Procent av Mätt värde 393 ördela enligt nedan: 2 Atemp (exkl. m Avarmgarage) Omvandling (inkl, Avarmgarage),. Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) 100 rån BOAILOA C ör kontorsbyggnad (>=75%) rån,_ BRA rån BTA Hotell, pensionat och elevhem Restaurang IDA LOA Kontor och förvaltning IRA m2 BTA m2 r m2 m2 Butiks- och lagerlokaler för övrig handel Antal källarplan uppvärmda till >1OC (exkl.garageplan) Avarmgarage Antal våningsplan ovan mark 3 Antal trapphus m2 Köpcentrum Vård, dygnet runt Vård, dagtid (Samt serviceboende, frisersalong o. dyl) Skolor (förskola-universitet) Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor) Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler Antal bostadslägenheter 4 Övrig verksamhet- ange vad Projekterat genomsnittligt ventilationsflöde i okaler och specialbyggnader Summa 100 0,35 Ism2 inns installerad eleffekt >10 W1m 2 för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja rnej

3 varav En erg ianvä n dn ing Verklig förbrukning Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första Beräknad förbrukning Beräknad energianvändning anges för nybyggda/andra byggnader månaden i formatet AÄMM) utan mätbar förbrukning och normalårskorrigeras ej Hur mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange mätt värde om möjligt)? ngivna värden skall inte vara normalårskorrigerade i Mätt ördelat Omvandlingsfaktorer för bränslen tabellen nedan gäller om inte värde värde annat uppmätts: Eldningsolja kwh/m 3 järrvärme (1) kwh ( C Naturgas kwh/1 000 m3 (effektivt värmevärde) Eldningsolja (2) kwh r ( Naturgas, stadsgas (3) kwh ( C Stadsgas Pellets kwh/1 000 m kwh/ton, beroende av träslag och fukthalt Ved (4) kwh ( lis/pellets/briketter (5) kwh ( ( Övrigt biobränsle (6) kwh ( C Källa: Energimyndigheten ör övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt. El (vattenburen) (7) kwh ( ( El (direktverkande) (8) kwh ( ( Övrig el (ange mätt värde om möjligt) Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade El (luftburen) (9) kwh C ( Mätt ördelat Markvärmepump (el) (10) kwh ( ( Värmepump-frånluft (el) värde astighetsel 2 (15) 7860 kwh ( ( kwh C ( (11) Hushållsel 3 (16) 5960 kwh ( ( Värmepump-luft/luft (el) (12) kwh Verksamhetsel Värmepu m p-l uft? r 4 (17) kwh ( ( kwh C vatten (el) (13) El för komfortkyla (18) kwh C ( Summa (1) kwh Tillägg komfortkyla 5 (19) 0 kwh Varav energi till varmvattenberedning 8119 kwh Summa 713,15196(2) kwh järrkyla (14) kwh C C Summa 1-15,18-19 (3) kwh inns solvärme? Ange solfångararea Summa 7.13,15,18198 (4) kwh Ja Nej 0 m2 värde inns solcellssystem? Ange solcellsarea rja Nej m2 )rt (graddagar) Normalårskorrigerat värde Ort (Energi-Index) Normalårskorrigerat värde (graddagar) (Energi-Index) Visby lygplats kwh Visby kwh Energiprestanda. el Referensvärde 1 Referensvärde kwh/m 2,år 267 kwh/m 2,år (enligt nybyggnadskrav) (statistiskt intervall) SSkWh/m 2,år 135 l65 kwh/m 2,år 1 Energi för uppvärmning och varmvatten 2 Den el som ingår i fastighetsenergin Den el som ingår i hushållsenergin Den el som ingår i verksamhetsenergin Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BS 2008:20) 6 El totalt Värme, kyla och fastighetsel 8 El exklusive hushållsel och verksamhetsel Underlag för energiprestanda

4 Uppgifter om ventilationskontroll inns det krav på återkommande ventilationskontroll byggnaden? Ja Nej ryp av ventilationssystem TX ET med återvinning r ventilationskontrollen utan anmärkning vid tdpunkten för nergidekiarationen? Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat Självdrag Ja Nej r Delvis 10 % utan anmärkning Uppgifter om Iuftkonditioneringssystem inns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW? Ja Nej Uppgifter om radon radonhalten mätt? Ja Nej

5 Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder Atgärdsförslag (Dekl.id: Styr- och reglerteknisk Installationsteknisk Byggnadsteknisk lärme Nya radiatorventiler Injustering av värmesystem Tids-/behovsstyrning av värmesystem Rengöring och/eller luftning av värmesystem Maxbegränsning av innetemperatur Ny inomhusgivare [ Byte/installation av tryckstyrda pumpar Varmvattenbesparande åtgärder Energieffektiv belysning Isolering av rör och ventilationskanaler Byte/installation av värmepump Byte/installation av energieffektivare värmekälla Byte/komplettering av ventilationssystern Atervinning av Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak Tilläggsisolering väggar Tilläggsisolering källare/mark Byte till energieffektiva fönsterffönsterdörrar Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar fentilation f Injustering av ventilationssystem Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem c) Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Belysning, kylning mm. Tids-/behovsstyrning av belysning Tids-/behovsstyrning av kyla Minskad energianvändning Kostnad per sparad kwh Minskat utsläpp av CO kwh/år 0,86 kr/kwh 0,07 ton/år Beskrivning av åtgärden Byggnadens vind är isolerad med 50 mm kutterspån och 150 mm mineralull i )jälklaget. Räknat på att tilläggsisolera vinden med 100 mm mineralull ovan )å befintlig isolering. Enligt sektionsfakta Rot 11/ då kalkylräntan är 7 % och årliga energiprisutvecklingen är 4 % med avskrivnings tid på 40 år. Åtgärden blir lönsm. Beräkningen av åtgärden är utfärd på att byggnaden uppvärms med ren el. Vilket gär att åtgärden blir länsam. Om byggnaden hadde ippvärmts med luft/vattenvärmepumpen skulle inte åtgärden bli länsam på grund av att energifärbrukningen blir lägre med luft/vattenvärmepump.

6 Atgärdsförslag (DekI.id: Styr- och reglerteknisk nstallationsteknisk Byggnadsteknisk ärme Varmvattenbesparande åtgärder Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak Nya radiatorventiler r Energieffektiv belysning [ Tilläggsisolering väggar Injustering av värmesystem Tids-/behovsstyrning av värmesystem Rengöring och/eller luftning av värmesystem Maxbegränsning av innetemperatur Ny inomhusgivare Byte/installation av tryckstyrda pumpar entilation Injustering av ventilationssystem Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Isolering av rör och ventilationskanaler Tilläggsisolering källare/mark Byte/installation av värmepump Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar Byte/installation av energieffektivare Komplettering fönster/fönsterdörrar värmekälla r med innerruta Byte/komplettering av ventilationssystem rätning Atervi nni ng av ventilationsvärme fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar 3elysning, kylning mm. Tids-/behovsstyrning av belysning Tids-/behovsstyrning av kyla Minskad energianvändning Kostnad per sparad kwh Minskat utsläpp av CO kwh/år 0,55 kr/kwh 0,78 tonir Beskrivning av åtgärden fyggnadens väggar består av betoghålstens stomme med utävndig puts. Väggarn av dubbla 200 mm betonghålstens block med luftspalt och putsade innerväggar. Räknat på att isolera väggarna invändigt med 70 mm mineralull Dch 13 mm gipsskiva som innervägg. Enligt sektionsfakta Rot 11/ då alkylräntan är 7 % och årliga energiprisutvecklingen är 4 % med avskrivnings tid på 40 år. Åtgärden blir lönsam. Beräkningen är gjord för två plan. Om )yggnaden hade uppvämts med luft/vattenvärmepumpen skulle inte åtgärden bli lönsam på grund av att energiförbrukningen blir lägre med luft/vattenvärmepumpen. Dock ingår inte tapetsering eller liknade vilket gör att priset ökar något för att få ett färdigt rum.

7 Atgärdsförsiag (Dekl.id: Styr- och reglerteknisk Installationsteknisk Byggnadsteknisk Iärme E Nya radiatorventiler El Injustering av värmesystem Tids-/behovsstyrning av värmesystem Rengöring och/eller Iuftning av värmesystem Maxbegränsning av innetemperatur Ny inomhusgivare Byte/installatiori av tryckstyrda pumpar r Varmvattenbesparande åtgärder Energieffektiv belysning Isolering av rör och ventilationskanaler Byte/installation av värmepump Byte/installation av energieffektivare värmekälla Byte/komplettering av ventilationssystem Atervinning av ventilationsvärme E Annan åtgärd Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak Tilläggsisolering väggar Tilläggsisolering källare/mark - Byte till energieffektiva 1 fönster/fönsterdörrar r Komplettering fönster/fönsterdörrar med innerruta Tätning fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar /entilation Injustering av ventilationssystem I Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar Belysning, kylning m.m. Tids-/behovsstyrning av belysning Tids-/behovsstyrning av kyla Minskad energianvändning Kostnad per sparad kwh Minskat utsläpp av CO kwh/år 0,46 kr/kwh 0,95 ton/år Beskrivning av åtgärden Byggnadens fönster består av enkelglas med innerbågar och tvåglas kopplade samt treglas isolerfönster. önstren är i behov av utvändigt underhåll. åknat på att utföra en fönsterrenovering på de fönster som består av enkelglas fönster med innderbågar. Genom att byta ut befintliga ytterbågar som ersätts med nya aliminiumbågar med energiglas samt utvändiga aluminium rofiler på befintlig karm. Enligt sektionsfakta Rot 11/ då kalkylräntan är 7 % och årliga energiprisutvecklingen är 4 % med avskrivnnings tid på 20 år. Åtgärden blir lönsam. Om byggnaden hade uppvärmts ied luft/vattenvärmepumpen skulle inte åtgärden bli lönsam på grund av att energiförbrukningen blir lägre med luft/vattenvärmepump. Eftersom fönstren i )yggnaden har en speciel utformning rekommenderas att en glasmästare :ontaktas för en korekt offert.

8 Atgärdsförslag (Dekl.id: Styr- och reglerteknisk Installationsteknisk Byggnadsteknisk Iärme Varmvattenbesparande åtgärder Tilläggsisolering vindsbjälklag/tak Nya radiatorventiler Injustering av värmesystem Tids-/behovsstyrning av varmesystem Rengöring och/eller luftning av Byte/installation värmesystem Maxbegransning av innetemperatur Ny inomhusgivare Byte/installation av tryckstyrda pumpar entilation Injustering av ventilationssystem fl Tidsstyrning av ventilationssystem Behovsstyrning av ventilationssystem Byte/installation av varvtalsstyrda fläktar t Annan åtgärd Energeffektiv belysning Tilläggsisolering väggar Isolering av rör och ventilationskanaler Tilläggsisolering källare/mark Byte/installation av värmepump Byte till energieffektiva fönster/fönsterdörrar av energieffektivare Komplettering fönster/fönsterdörrar värmekälla med innerruta Byte/komplettering av ventilationssystem ätning Atervinning av ventilationsvärme fönster/fönsterdörrar/ytterdörrar lelysning, kylning mm. Tids-/behovsstyrning av belysning Tids-/behovsstyrning av kyla v1inskad energianvändning Kostnad per sparad kwh Minskat utsläpp av CO kwh/år 0,14 kr/kwh 5,44 ton/år Beskrivning av åtgärden Byggnaden har ett värmsystem med luft/vattenvärmepump med vattenburet radiatorsystem som är dockat mot en befintligt kombipanna och elpanna. 1 dags läget är luft/vattenvärmepumpen ur funktion, så uppvärmningen av byggnaden sker i dag med elpannan. Eftersom byggnaden bara uppvärms med el i dagsläget, så har en beräkning gjorts på att byta ut luft/vattenvärmepumpens iiteluftsdel mot en ny utedel (Nibe Kw) som dockas mot den )efintliga kombipannan och elpannan med avskrivningstid 15 år. Åtgärden blir kostnads effektivt. Kostnadsuppgifterna är tagna från en i branchen känd leverantör. 1 denna )eräkning tillkommer installations kostnader. Rekommenderar att ta in offerter från flertal installatörer på marknaden

9 Övrigt Har byggnaden leklarerats tidigare? Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos Ja Nej Byggnadsägare j Har byggnaden besiktigatspåplats? Kommentar BQ AB har som grundregel att alla byggnader skall besiktas, Ja Nej undantag kan ske om byggnaden har låg energifärbrukning samt all dokumentation finns tillgänglig, (ledningssystemet EBQ 54) Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till energideklarationsuppgifterna Hushållsel fastighetsel är beräknad enligt Boverkets schablon. Kontrollorgan och tekniskt ansvarig Ackrediterat företag Organisationsnummer Ackrediteringsnummer Energibyrån Q AB örnamn Efternamn E-postadress Kjell Levin kjell.levinenergibyran.se Expert örnamn Claes Datum för godkännande Efternamn Johansson E-postadress ciaesjohanssonenergibyran se

10 Saker att tänka på att informera om energideklarationen Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som har en villa. att sätta upp sam manfattn ingen i entrén Sista sidan i energideklarationen, Husets energianvändning, är en sammanfattning. Den ska du sätta upp i husets entré eller reception. Du kan välja att sätta upp sista sidan som den är eller göra en beständig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet väljer du själv, men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats: Den som inte sätter upp sammanfattningen av energideklarationen riskerar att få betala vite. C, att fastighetsförvaltaren och fastig hetsskötaren också kan informera Syftet med energideklaration är att effektivisera energianvändningen för att förbättra miljön och rädda klimatet. Du som byggnadsägare har en viktig uppgift att effektivisera husets energianvändning. Även hyresgästerna eller de som använder huset kan hjälpa till. Se därför till att andra personer som är involverade i husets drift och skötsel, till exempel förvaltare och fastighetsskötare, är beredda att informera och förklara för hyresgästerna och andra personer som använder huset om energideklarationen och dess syfte. att åtgärderna utförs på lämpligt sätt Ju fler åtgärder du gör för att minska energianvändningen desto bättre energiprestanda får huset. Men, det är också viktigt att tänka på att åtgärderna du gör för att minska energianvändningen inte försämrar inomhusmiljön eller påverkar andra viktiga egenskaper hos huset. På Boverkets och Energimyndighetens gemensamma webbplats finns information om olika åtgärdsförslag. Där kan du också få mer allmän information om till exempel radon och inomhusmiljö. att deklarera så ofta du vill Energideklarationen gäller i tio år. Vill du, kan du göra en ny energideklaration när du gjort olika energieffektiviseringsåtgärder, har ny årsförbrukning eller när du gjort en ny obliqatorisk funktionskontroll av ventilationen.

11 DekI.id Husets energianvändning Liten å Stor å Energideklaration för Bro Tors 1 30A, Visby Detta hus använder 267 kwh/m och år, varav el 267 kwh/m Liknande hus kwh/m och år, nya hus 55 kwh/m Radonmätning är inte ufförd. Ventilationskontrollen är med anmärkning. Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. Se även: Energideklaration utförd av: Claes Johansson, Energibyrån Q AB Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats Boverket

Energideklaration 769617-1292. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 769617-1292. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version:.6 Dekl.id: 294873 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Hanaholm 8 Adress C/o Lifra L & B, Föreningsgatan 22 Personnummer/Organisationsnummer 76967-292 Postnummer

Läs mer

Energideklaration 769607-5709. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Taxeringsrevisorn 4. gfedc.

Energideklaration 769607-5709. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Taxeringsrevisorn 4. gfedc. Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 111723 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Rtb Rosengårds Trivsamma Bostäder) Adress Vougts Väg 3, Vån 1 Personnummer/Organisationsnummer 769607-5709

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Brf Runstenen i Landskrona

Brf Runstenen i Landskrona Datum 2009-01-21 1(7) i Landskrona Energideklaration ett samarbete mellan Landskrona och Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 www.evu.se Organisationsnr 556471-0423, Säte Lund

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2015:3 Utkom från trycket den 24 februari 2015 beslutade den 24 februari

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Framtida teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn

Framtida teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn Framtida teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn En förstudie på uppdrag av STEM:s Beställargrupp Lokaler BELOK Lennart Jagemar CIT Energy Management AB Per Fahlén Avdelningen för installationsteknik,

Läs mer

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader

Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Åtgärder som ger tystare inomhusmiljö och lägre driftkostnader Med rätt val av fönsterlösningar får du en tystare inomhusmiljö samtidigt som energi räkningen för husets uppvärmning hålls nere. Ta tillfället

Läs mer

Boverket. Fastighetsskatten. - en miljöbov?

Boverket. Fastighetsskatten. - en miljöbov? Boverket Fastighetsskatten - en miljöbov? Fastighetsskatten en miljöbov? Boverket 2005 Titel: Fastighetsskatten en miljöbov Utgivare: Boverket april 2005 Upplaga: 1 Antal ex: 200 Tryck: Boverket internt

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser

Rapport 2011:31. och kostnadskonsekvenser Rapport 2011:31 Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Lägsta möjliga energianvändning i nya byggnader och kostnadskonsekvenser Boverket september 2011 Titel: Lägsta

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland Datum 2012-01-16 Diarienummer 1271-5280/2011 PM I denna PM redovisas en jämförelse mellan aktuella energiregler för nya byggnader i de Nordiska länderna och Tyskland. I Sverige återfinns energireglerna

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa

Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa , TD Energisparande åtgärder för uppvärmning i en 70-tals villa Energy-saving measures for heating in a 70-century detached house Växjö Juni 2008 Examensarbete nr: TD 053/2008 Sebastian Wiberg-Bocek Organisation/

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer