MEDDELANDEN FRAN JONKÖP INGS LANS HEMBYGDSFOR~UND REG ISTER T ILL. Sitaländska kul turbi l der. Hrg. i - XLVII ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDEN FRAN JONKÖP INGS LANS HEMBYGDSFOR~UND REG ISTER T ILL. Sitaländska kul turbi l der. Hrg. i - XLVII (1907-1974)"

Transkript

1 REG ISTER T ILL MEDDELANDEN FRAN JONKÖP INGS LANS HEMBYGDSFOR~UND Sitaländska kul turbi l der. Hrg. i - XLVII ( ) l "av Ingrid Milbm, Oktobglr f 375.

2 - XEGISTXii TILL I.EDDELSPiJ)EI\T PRAK JOIXOPINGS L ~ HE~.'~BYGDSFÖRBU&T S -- Meddelanden f rh ~ödcö~ingi lans hembygdsf örbilr,d är en årsbok, som utges av Jönköpings lans musb. Hembygdsiösbundet har till uppgift att inom Jönköpings län verka för hembygdamskap, forn- minnes- ocxi henbygdsvård samt landskapsbildens och naturens skydd och v%rd. Ar l 301 bil fiades Norra Smalands f orminne sf örening, som sam- manslogs ned Jönköpings Ens &r 1931 bildade hei!lbygdsförbund till Norra Snålands fornminnes- och JöArk,öpings IZns hembygdsförbund. År 1948 andrades nmnet till Jönköpings lans hembygdsförbund, Till hembygdsförbundet ar anslutna drygt hundra hembygdsförbund j Iiinet,' Hembygdsförbundet har sammanl%3t ca i medlermar, Den första, %rsbo!~en utkom Bittills hax 47 &rsbgcker ut- komi'c ( i 975'). Förf attarrekister har tidigare publicerats. tre ganger; det sen.aste. i hg. XXXI (1958). Föreliggande arbete består av en systematisk förteckning och ett koigl?i~e?at rak-, person- och ortsregister, Artiklarna är orhnade efter SAB: s kla,ssifikationssystem och vid irafal.~g~ssringex har j. s5 stor utstrzclrning som oiöjligt de nya katalogreglerna, IfSvenska katalooreglern, tilliimpats. Varje biblt~~fretisk enhet har tilldolata ett Ihentifikations- nnnqe-r.fran ef3;er dess placesicg i den systsnatiska för- teckningen.

3 Biopafier &r i det alfabetiska registret markerade ned under- strukna id-en%ifikationsnwccer. Endast de orter, som behandlats utförligme i en artikel, har medtagits i registret. >. / I längre artiklar har de olika kapitlen, nër så ansetts nödvändigt, sark&talogiserzts och försetts oed eget identifiktionsnummer. -. På annarknicgsraden har i vissa fall kompletterande uppgifter lännats anggende uppsatsens innehall, son kan vara till vagled- Exempel ur den systematiska förteckningen: Lindqvsst, Gu-mar: Guldp5vsreri_ Johan Clof Liedberg / Gunnar Lindqvist óch Sten Almqvist. - (45, 1072r : i portr., bibl.) författare sidh?,r~vi sning- zppsatsen?,r föri.dentifil:ztions- utgivnlngsbr sedd med illustranumner ti oner, portrett och litteraturanvi s ni figar Exempel tir det alfabetiska registret: Friberg, Algot I l L biograf i b. l artiklar skrivna av A,F,

4 . -. Inledning S~stematisk förteckning Sid. Bok- och biblioteksviisen Allm5nt och blandat Religion Uppfostran och undervisning Litteraturhistoria Konst, ausik, teater och film Arkeologi...- Kistoria... Biografier 'i0 Etnografi och f olkllvsf orskuiing Geograf i 13 J önköpings l ans henbygdsf ÖrSand 18 och därtill anslutna föreningar SmhSiLls- och ettsv vetenskap 23 Teknik, andustri och komnunikationer 26 Ekonomi och närings~~asen 27?Jatematik 2 7 Naturve tenskap 2 8

5 P SSSTE)lATI SK FORTECKNI KG BOR- OCH BIBLIOTEI~SVASEIJ Almqvist, Sven: Bidrag till Jönköping~ boktryckerihistoria. - (40, I 967, : il1, bibl.) Almqvist, Sven: Personverser tryckta i Visingsborg och Jönköping : bibliografisk förteckning. - (46, 1973, : ille? bibl. ) Författar-, person- och ortregister Claesson, ~laes r iildre litteratur rörande Jönköpings lans f asta. fornminnen. - (11, 1978, : ill., kart., bibl) Erikcsan Ruben: Nydala klosters kopiebok, - (16, 1943, t i- Friberg, Hanna: Bland böcker och handskrifter. - (2, lglc, 62-87) ~~iberg, Hma: - Fran arkiven. - (7, 1924, ) Förteckning över landsfiskal Sigurd Piras tryckta skrifter. - (23, ) Skrifter tryckta Holm, Ernst G.: Boktryckerier och boktryckare i Jönköping : n&- ra ord i anledning av ett 250-Z~rsjubileun. - (13, 1940, : $11., portr., bibl. ) Hörle Bruks arkiv. - (3, 1914, 98-99) Litterag. - (5, 19.i 9, 92)' Recension Litteia,ti~r. - (9, 1929, ) Recensioner Lönnbelgj Eg11: :?y hembygdslit-teratur. - (1 8, 1945, ) Recensioner Lönnberc, Egll : Nyare henbygdslitteratur / EgiL Lönnberg och Gunnar Sva.hnström. - (19, 1946, ) Recensioner Lönnberg, Egil: Nyare hembygdslitteratur. - (1 3, 1940, ) Recensioner Lö-mbe-rg, E,ril r ]*ase hembygdsli ttera.tur / Egil Lönaberg och Ernst G. Holm. - (12, 1979, ) Recensioner lbare hembygdslitteratur. - (14, 1941, ) Recensioner 17. Nyare hembygaslitteratur. - (35, 194f ) Recensioner

6 18 Nyare hennbygdslitteratus. - (16, 2 943, ) Recensioner 99 Ryare henbygdsiitterat~~. - ( 17,1944, ) Recensioner 20 Rydén, Josef: Smalanningar skriver kultuhistoria : litteraturkrönika i anslutning till' lënsmuséets utställning "Nya böcker om Sdland". - (35, 1962, : bibl.) 2 1 Tsolle, R. af: Litteratur om Jönlcöpings lan (21, 194a, ) 22 TrolieP R. Litteratur om Jöriköpings län (23, Trolle E. af: Litteratur om Jönköping och JönkCpings Lan I m - j 352, ) 24 TrolLe H. af: Litteratur om Jönköping och Jörköpings län (27, ) 25 Trolle H. nf::litteratur on Jönköping och Jönköpings lan (31 p ) 26 ;e: 7. ;f 2 Litteratur on Jönköping och Jonköpings lan , ) ALLIJÄNT OCH BLANDAT 2 ij En bildsvit i~&n Lansmus4et. - (29/30, 1956/57, I-X11 : ill.) örem mal ur lansnus6ets samlingar i ord och bild / Eric Jonssoil... - (29/30, 1956/57, : 5.11.) 29 Hallgren, Sive: SmBland i det mörkzste Smaland. - (40, 1967, : ill,; portr., bibl.) 30 Jönkö~ings nuseum under eget tak, - (5, l91 9, 90-91) 3 1??ilsson, Liimmséets vanfiringsu.tst5llning 1963 "Gamzl tradition och ny tid". - (36, 1963, : ill.) 32 Riksantikvariens ombud i Jö&öpings län 1958, - (53, 1958, 197-.r 33 Riksantikvariens ombud i Jönköpings lan (38, 1 965, ) 34 Sr~ahnström9 Gunnar: SiluseiSr2gan i Jönköping. - (26, 1953$ 'i 00- -P-- I-iO : ill-*) 35 Svahnström, Gunnar: Det nys. l~nsm~séet i Jönköping. - (24/30, 195oj57, 1-12 : iii.) J Svensson Lasse: Rus med sju gzvlar : ett solvasv med LSncm?1s6~t a i Jönköping. - (38, 1965, 20-27) &strand; Britt: Lansmus6ets vandringsutställningar. (45, 1372, IlC-119)

7 " i; o'. H.. d.d -. * -F'+= d k Q) c3 d 54 a, Q k m l-l 'd d F:.d ra r+ ** ocd E! rn 3-.I 0 G Ln d- - F: m *cd T- k H, r- -H a3 H *. v- T3 m ii i-t. '.d k' d d a3 k SA,.d Y Pi I:'Vi -3-.r4 * -P 4= rik.w u? d rzi Q> a -

8 ijppfosri?ran OCH UIfDERVI SIIING ==='===:==P================= 54 - Elngren, Henrik: Näs Jönköping fick nytt läroverk. - (40, 1967, 99-10? : ill., porty.).b _>n /l 1 55 Benson, Sven: Undersökning av dialekterna i Jönköpings lan. - (32, 1959, Eile. Axel r Bamnet Jönköping, - (8, 1926, 40-45) 57 Eile, Axel: Ortnamn på Bolmsö. - (23, 1950, : ille) Ekerivall, Verner: Ortnamnen. - (20, 1947, : bibl.) 59 von Friesen, Otto: H%kan jarl p% Komstadsstenen vid Savsjö. - (6, 1922, : in.) 6 O von Friesen, Otto: Namnet Jönköping. - (4, 1915, 5-13 : ill. k X j von Friesen Otto: Rungrafstenen från Södra Unnaryds kyrka, Västbo h~*(5, 1919, 84-89) 62 von Frt-e_sen, Otto: Två fornsm%landsba bygdenam, - (8,- 1926, : kart., bibl.) Finrheden-Finnveden och Tjust 63 *von Priesen, Otto: Två saålandska runstenar. - (l, 1907, j- 21 : ille). I..Porshedastenen II. Tunastenen i Ryssby 64 Kinander, Ragnar: magra runstenar och vad de berättn, - (20, 1947, : ill*) l 65 Jansson, Sven B. F. :. Ett småländskt runstensfynd. - (47, 19'7'4$ 7-15 : ill-, bibl.) 66 Lindroth, Hjalmar: En småländsk ortnamnsgrupp, - (6, i 922, 52-67) -rydha-grup?en 6 '7 &la, Arvid: Undersölcning af Sniålands och alasds folkm&l, - (1, 1907, ) 68 Hterfunnen - runsten (j, 1914, 98) Tösnqvist Mils: r'xnnvedens sagoö i litteraturens spegel. - (23, 1950, i. 70 Williams, Karl: Eolmsö. - (23, 1950, 7-61 Skriven till hembygdsfesten i Bolmsö söndagen don 8 juli 1925

9 KONST KUSIK TEATER OCH FiUd P=='P&3=====2'=='=====2====== - L Ahrne, Rita: Lekdockor undex i 00 &X cirka /..?: Z t a ; Ahrne: oclz Sven Atirne, - (4(? : bi.31,) Bergström, Lars Erik: Undersökning av bygt~nadslämningar vid Nyaala kloster : grsvaingsrapport? (16, 1943? : illa, kart. j Böhn-Jullander, Ingrid:. Styrsf olar. - (47, 1974, : il1. ) - Bengt: Fehr Hösberg som haradsmalare i Västra hai948, : ill.) Elngen, Henrik: En skola av sten i Jönköping, - (41, 1968, : ill., bi'bl.) Erici, Einar: Den återupps-tåndna Lamaskedeorgeln. -( 26, i 953, : iil.) Framställningen bygger p% ett föredrag hallet vid Lannaskedeorgelns &.terinvigniag d-en 25 mars 1952 Fischer, Xrnst: Nyfunna flamskv2mader i Smaland. - (42, 1369, : ili., bibl.) Med tysk sammanfattning Fredricisson, Julia: Takdukazna i Vastbo. - {l 3, 1940, I6 : 'ila.) Fsedriosson, Julia: Den textila hemslöjden i Jönköpings lan. - '(25,152, : ill-) 80 Friberg, Ra.nnas Magra m&l.are och konterfe jare i Jönköping. - (40, 1432> : ill.) 8 1 Garmer,Jristina: EksjEhovg&rds slott : slottet. - (42, 1963, : iil., kart., bibl.) 82 IIögbergj Folke: Nagxa märkliga kyrkor i. Jöyiköpings lan. - (37? : ill., bibl.) vails jö kpka. - P-yd.d&nolms ky~ka. - Klosterkyrkan och bundkyrkan i 3~ydal.a 83 Jori.ssl, Eric: Earndop i Döderhult. - (29/30, 1956/S7, : 'W 84 ~onsgbn Eric: Georg Pauli som kubist, - (29/30, 1956/57, 110- TKxkJ- 85 Jonsson, Eric: Georg P~~lis sj8lvyortratt. - (29/30, 1956/57, : portre) 81 JonssontL Eric: Ett kemratportriitt av Olof Sager Nelson. - (29150, '-j, I : portr.) 88, Jonsson, iiric: Krinnohuvud av Ckristim Eriksson. - (29//j0oF : ill.) 89 Jonsson, Zric: Nosra Srnslands korstf8rsning 1 92'7-3 52, - (25, 1952, r ill., portr.)

10 Jonosc-, Esic: Ett Eorrlar,dsmotiv av Lesnder EngstrEm. - (29/ , : iii. j Jonsson, Eric: Portratt av Ellen Key. - (29/30, 1956/57~ 712". 113 : portr.) Blfalat av Hanna Pauli Jonsson, Eric:, Teckning av Vera Nilsson. - (29/30,1956/57, 104- lo5 : j.11.) Jonsson, Eric: Virtuosen Isaac Grlinexvald. - (29/j0, 1956/57, : ill.) Lindqvist, Gunnar:.Nils Barck : pionjiir i stengods...- (44, -1971, : i u.) Londo -%TE$-- Eva: Lejonjakt i Snåland. - (44,1971, : ill., Londos, Eva: PoZ.itilr i keramik, - (44, : 5110, *m) Lundberg, Erik: Xedeltidsborgen p% Visingsö e borgruinen. - (11, I 938, : iii., bibl.) kled efterskrift L~ndber~rik: - Xgdala klosterkyrka,.--06, 1943, : illi) h4olls t~?~f.us, Axel : Joen Jonsson Kannenberg : JCnköpings f örate tenngj%tare, - (39, : 966, r ili., bibl, ) Nilsson, Allan T.: Prastg3,rdsinventertngen : kort orientering om resu-liatet. - (38, 1965, 7-19 : ill.)..4skerydmest1tren : Sven I\T$lare i Jönköping?. - (35, 1962, 7-33 : ill., bibl.) Nisser, Wilhelm: Per Srahe d. y:s "HofkonterEeija,re". - (9, 1929, : 111.) Ided tysk samanfattning Xomznsk tresh-xlptur i Norra Småland, - (12, 1939, ltylbn9 AnnaJdisja: Folkligt dräktskick i Sn-iLand. - (26, 1 953, : ill.) - Schnell, Jan-Be~til: Nagra konsthistoriska problem kring Kristine Icyrka i Jönköping. - (34, :illo) Stenst~ön, Stig: Byra i empirestil. - (29/30, 1956/57~ a imj-" Stenströ;% a: En möbelpirpp från 1700-tale.?, - (29/30, * : illo) Stenstram, Stig: Ett portratt av Per Krafft d. y. - (29/30, 195Cj57, : i llo) -. Stenström, Stiq: Revolutionata~et frkn Smed jegatan. - (29/30, 1956, : 5-11 b 1

11 110 Stenströn Stig: Rörstrandsporslin. - (29/30, 1955/57, 80- -ili;v 111 Stonström,.Stig: Zn silverskatt friin taie t. - (29/30, 1956/57, : 111,) l1 2 S trönbom, Ni& Vas tsm2ls,ndska allmogebonader, - ( 29/30, *i956757$ : ille ) 1.13 Sundberg, Sven GuEnar: En medel-tida nat'tva-sdskalk i V3lthult.s kyrka. - (41, 1968, : ill., bibl. ) 114 Svahnström, Gunnar: Carl Ryds solbadande flicka, - (29/30, 1956/57, : ill,) 115. Svahnströrr,, Gunnar: Gamla Radhuset i Jönköping i ny gestalt, - '.. - ' m 9 5 0, : FL^.) l 16 - Svahströin, Gunnar: Georg och Hanna Paulis donation. - (2?/30, 1956/57, : 511.) 117 Svalmström, Gtmar: Jolm Sauer. - (29/30, 19~6/~7, : ill. ) 13 8 Svahnström. Gunnar: Korgflätade stolar, - (29/30, 1956/57, :.ill.) 119 Svzhnströn, Gunnar: l~edeltidskyrko~na och deras inredning. - (20,1547, : 1, kart., bibl.) 120 Svc?hnst;rBg&l~nnar: Norra Smalands konstförenings samlingar* 1952$ : ille) 121. Svahns"cÖm, Gunnar: Två senmedel tida jordfynd h7, : ill.) 122 Svahns-krijm, Gunnar: Vi6 Vindbron, "i46, -T ( S?/SG, 1956/57, : il.1,) 123 Svahnst;rö~~, Karinr. Ett docksk&oe - (29/30, 1956/57, : ill,) 124 Svabnström, Karin: Gustaviansk silverkarott. - (29/30, 1 956/57? : ill., bibl.) 125 Svr,hnsl;rÖm, Karin:. En handsh-akareskylt* - (29/30, , : iil,). 126 Svahnström Karin: Kopparslagare Jonas Wallin, - (29/30, 1956/57, :er 127 Svahnström, Karin: kialmgrytor fran Jörköping. - (29/30, 1 956/ : ) 128 S~vartlis& lri-mid fajrdalu kloster medel tiden. - ( 38 F 1965, 28-43, : ille, bibl,) 129 Söde~lumd, Ilena: C u thz~i~za BetBls:tlius bruddräkt, - (44, i Y'T1, : il].,, bibl, )

12 131 Söderlund, Lenz: ld&nsken över ~önkö~in~n hmn. - (44, 1971, : 5.11., bibl,) 132 Söderl1tnd, Lena: Felle PiCalmSorg : konstnär och fösfattare, - '(43,1970, 7-30 : i., bibl.) Söderlund, Lena: En samling pappersdockor fran sekelskifte* m, : bibl.) 134 Wildte,. Sigurd: Smaland i konsten. - (25, 1952, : ill.) 135 Wilstadius, Gun: Altartavla fran Virede kyrlca. (29/30, 1956/57, : ill.) 136 Wilstadius, Gun: Dopfunt fran rom:m.sk tid. - (29/30, 1956/57, : 111.) V?ilstadius, Gun: Den helige Erasmus fran Edshult, - (29/30, 1956/57$ : ii.1.) 3 38 V?ilstadii~.s, Gun: Idadonna från Oggestorp. - (29/30, 1956/57, : 111.) 139,Y?ilstadius, Gun: liianligt helgon från ~g~estor-p. - (29/30, 1956/5'7$ : ill.) 140 laiilstadius, Gun: Pehr Hörberg. - (29/30,?956/57, : ille) Wilstadius, G?m: Ta1m8,1ningarna i Fensiö ky~ka. - (33$ 1960, : ill., bibl.) 1$2 ~/ilst$dius, Gun: Takni&Lningarila i Nasby kyrka. - (36, 1963, : ill,, bibl. ) 143 Sfilstadius, Gun:, Triumfkrucifix fran Vireda kyrka. - (29/30, 1956/57, : il.1.) 144 \Tilstadius. Pzul: Guld-' och silversmeder i Gräma. - ( 32,1959, 7-73 : ill., bibl.) ljedeltidsk,yrkoriia i Småland, - ( l, 1907, 43- Jönköpings och Kronobergs lan 146 klnqvist, Boel: Två utgravningar under &r (44, 1971, : ill., bibl.) Stora Jordfallan och Rumlaborg 147 Arbman, Holger: Ett gravfa.lt vid Eksjöhofg3,rd och nagra darmed förknippede problem, - (10, 1932, : i17,) 14 s Berails, ilena: Glavfaltet vid Torarp i Svexiarwii. - (41, 1968, :-m 150 Engdahl, Sven--Edva^$: Bzutes.tensfii1te-t vid sjijn LBngen 3. Egningsholri~s Sgcr i Wöreda socken. - (9, 1929, : ill.)

13 - 2 - ' 151 Bronskan fr& slutet av första artusendet 7, 1924, 147 : i ~l,) S I? 152 Fån,~ctredskap. - (6, 1922, : ill.) K.' ellnark Knut : S tenglder skoplatsen vid Draftinge i Väst5o&s :ill.,kart.) 154 Kjellmark, Knut: Undersökning av två ramponerade hallkistor : hallkistan vid Alandaryds skutte;;&rd i Värnmo socken och hällkistan vid Eksjö stad. - (6, 3922, : ill.) 155 Lidén, Oskar: Boglatser vid Gettersö jämte andra sydvästam&- ländska sten3ldersboplatser i belysnip4 av de stora boplatsfynden i nordviistra Skåne, - (7, 1 924, : ill. ) 156 Lidch Oskar:- Hällkista i Kulltorps socken. - (7, 1924, ?m- 157 LidQn, Oskar: Undersökning av ett gravfält fr%n romersk jarn- Alder å en i TtIarainö, Ilrarnano socken, Ostbo härad, Jönköpings län, tillhörig lantbrukaren Axel Andersson, Maramö. - (8, 1926, : ill.) Linderoth, Jziargareta: Stenaldersgzav i jarn8ldershög p% Visingsö. - ( ~ 1966, 9 ~ : ill.) Lönnberg, Egil: Vrid fornlamningar och fornfynd berätta, - (20, 7947, : kart., bibl.) Hilsson, Anra Sritta: Storh5gen vid Finekull : ett ga,vbygge - f&n älare bronsgider i Bredaryd. - (4i, 1968, 7-24 : ill. kart. ) ~orberp;, Rune: Ett f 011Nandringstidsfyzd f rlr. JGnjröping. - (9, 1929, 5-24 : il1.j EJeä tysk samanfattning Norberg, Rune: Rillingefyndet och brons&lderns äldsta biilte4 dosor. - (10, 19j2,IlO-125 : ill., kart,) m Olssorl 3.: Hialtaby medeltida borgônliiggning. - (21, 1948, 4C- Sellixe, Damar: SmålSndska vapenfynd fr2.n romersk jz,i,rn%lder. - (25, 1952, : ill., k?.&., bi31,) SvabLström, Gunnar: Bronsaldersfynd fzån Torpa, (29/30, -m, : iii.) Svahnst?5mt Gunnar: Föshistorisk jaktfalla. - (29/30, 1956/57, illa) Svah7s t;sn, -Gunna:f, En vapengrav f r%n Bringetof ta. - (29/33, l?-aa*) Tre merad msnnisk~skalle fr3-n Smaland. - (6,,1922, :

14 PJihlbora, Anders: il8llrislningas och jiirn&ld.ersg-rzi.vax : en preliminar beskrivning av' en arkeologisk zyidei.sökn%ng vid Sagsholrn i Junköping. - (45, 191/ : ill., kart.) Wilstadius, Paul: Den första fornninnesi~venter5.ngen i Jönlc5- pings lan : priisterskape ts rannsdcningar om gamble antiqui teter och monmenter åren (15, 1942, 5-93 : ill.) RISTORIA =ren, Erik: Kring nyn-t;fyndet i Eaurida kyrga. - (40, 1967, : ill., bibl.) Carlsson, Sten: Administrativ och ekonomisk ntveckling (24, 1951, ) Ir,g%r i Mellan Bolmen och Holaveden av Sten Carlsson Carlsson. Sten: I unionsstridernas brannpunkt , 1951, 14-25] Ingår i blellar, Solmen och Hole~eden av Sten Carlsson Carlsson, Sten: Länets industrialisering : en översikt (24,??SI, ) Ingår i Iiiellan Bolmen och Rolaveden av Sten Carlsson CarlssOn, Sten: Stand och näringar under st&ndssaxh~llets storhetstid (24,. 1951, 54-72} Ingår i Xellzn Bolmen och Fiolmeden av Sten Czirlsson Carlsson, Sten: StåndssanhZllets gri-ind12iggning i T24m.1, 26-35) Carlsson, Sten: St&ndssmh~llets upplösning (24, 1951, ) 1nSilr i?,felian Bolmen och Holaveden av Sten Carlsson Cerlssoa, Sten: Upprorens och gr5~ckrigens tidevarv (24, ) Ingar i klellan Bolmen och Bolcveden av Sten Carlsson Lönnber2,-b3i.i: Jönköpings faktori och pistolmakar2inbete. - ' : il1., kart., binl, ) Tidigare nödår i Snå.lan6 och övriga Sverige. - Ingar i NödA~en i norra Sm%l.and ~ av Egil Lonnberg Ernst G. Holm E1olls~;irdiiic Axel: Ett &smöte i Fi~tolrnak~~resccieteten på Sme6 j e a a e 2, 1949, : l., bibl. ) Myntfynd frqn nedeltiden. - (8, 1926, ) Smtidiqa dokzment tillhörande sraedernas skrå i JönköpinrT. - -m44, 86-97] Ingår i bilagan Smediinbetets tänkebok 8 S,enström Sti. : Borgerskapets fa.nor, -, f 29/30, 1~56/57~ 56-

15 l 06 Stenström, Stia: Dukater av srnblandskf guld. - (21/30, 1956/fi7, 68-69: ill.) 1137 Svahnström, Karin: Pistol- och stocksiakarges~llskapen i Juri- ' köping. - (29/30, 1956,/'~7, : ill.), _._ BIOGRAFIER Almqvis%, Sten: Forskningar och kom~entzrer kring biografierna över Johan Olof Liedbzrg. - (45, 1972? : ili,) Ing8r i Guldgrävaren Johan Olof Liedberg av Gunnar Lindqvist och Sten Almqvist. Se Enaruelsson, Pin&: Konstnär med slev och murbruk. - - (32, 1959, -. " ) 190 Fribe~g, Hanna: Generalmajor Erik Drake : någ~a anteckningar. - (4, 1915, : bibl'*) 191 Hildebrmd, Hans Olof. - (j, 1914, s portr.) 192 Johan Olof Liedber~s ninnesznteckningar gjorda mot slutet atr hans levnad och efter hans andra flyttning till Amerika (45, 1972, : ill., portr,) In&r i Guldgrävaren Johan 0lof Liedberg as. Qumar Lindqvist. pch Sten Almqvist, Se Lieiiberg, Anders Peter: Lant3nkaren Johan Olof Liedbergs biogrzfi : skriven av demes broder kom~issionslandtmát~ren i Vexiö Anders Peter Liedberg. - (45, 1972, : ill., portr.) IngBr i Cuidgravaren Johen Olof Liedberg av Gunnar Lindpist - och Sten Almqvist, Se Lfndovist, Gunnar: GuldgZvmen Johan Olof LieBberg / Gm.mr Lindqvist och Sten Almqvist, - (45r 1972, : ill., portr., bi bl. ) 195 : Gamble $fåns klockegjutare i Jönekiöpi~~ ,follstadius Axel: Ranngjutaren Lars Persson Ödman, - (40, 1962, : iii.) 197 ldollstadius, Axel: Schackmastaren David Wigandt, - (40, 1967, : ill,, bibl.) Pira Sigurd: Zachris Livin i Säby : bidrag till en levnedsteckning av forfattaxen till n%fkostötoschopia saebgensisn, - (14, 1941, 3-69 :. portr., k~.rt,, bibf..) 199 Salin, Bernkicrd: Oscar Montelius : in memoriam. - (6, 1922, : portr.) 2 OG Werdeaf eis, Al: Carl Nilsson : en sm8landsk urmakare från ta?-ets förra hälft. - (56, 7963, : il>-,, biil,) Vistsiand, Per Gustaf. -. (.li 191 A, r, portra) -

16 ETPTOGPAFI OCH FOLRL1VSFORSIU?ING m* Anteclrningar 03 nariiigslive t i M judung förr 21, 1948, 74-87) 203 Eodafors nästa : etnologiska studier kring ett samh8lle vid stambanan / ~ k e Vierderfels... - (46, 1973, : ill. ) 204 Erixon, Sigurd: Folklig bebyggelse och byggnadskultur. - (21, 1948, 5-39 : ille) 205 priberfl Ea=: Jönköpings njalkflickor (10, 1952, j 206 Gedda, Rune F.: lfteckegillen 1 Smålsnd. - (5, 1919, r ill,j 207 Grah2 vist, Pehr: Drag ur zrbetslivet p% Bolmsö..der i i : ill.) Pehr Grahnqvist och unnar Svabstsöm. - (23, 1950, 2 08 Hellner, Rrynolf: Lillsjöraden. - (22, 1949, : ill., kart.) 209 Jacobsson, Viggo: G jutarekontrakt. - ( , ) Bilaga III i Bruzahoims bn~l~s historia av Viggo Jacobsson. Se : On järnhanteringen i Udre tid. - (44, 1971, : ill. Bilaga I i Bruzaholms bruks'nistoria av Viggo Jacobsson. Se Jacobsson, VTggc: Torparekontrakt. - (44? T ) IngBr i Bruzaholns bruks historia av Viggo JacoDssan, se Londos, Eva: Sökes : bostad f ör tandsticksarbetare. - (47, 1974, 104-'i24 : ill., bibl.) 22 3 Lönnberg, Exil : l+izmiskorna och husd juren under nödåren. - ( 1 7, 1944, : 5.11.) Ing&r i Nödåren i norra Snålancl av Egil Lönnberg och Ernst G, Holm. Se Lönnberg, Ekyil: Varael och sp&d-ornar om nödhr. - (27, 1944? 78- si6 Ingar i ltöd&en i norra Småland av Egil Lömberg och Ermt G. Holm Löthner, Glof: Byn och laga skiftet. - (12, 'i93g9 5-20) Efter ett föredrag i Jönköpings rotaryklubb 216 L'Ieurling Ivar: Varglappar för va.rgskall. - ( 29/30, 1956/57, : is^ 21 7 Verktyg fran va;pensued ja. - ( 29/30, , 21 t3 3ilsson? Allan: - ~d0-1;ta.glighet för de nya idderna en etnologisk n~dersölrning i norra Smaland. - (75, 1962, 97-12? : izl. kart. ) 219 Nilsson ~lf: Kruthuset i Euskv2xns. - (22, 1949, 9Y-lOa : ill., -7 por x rd&, Josef : Bllmogekal turens omge stal tning : sanering a.v iijupstu.die ntförd i. Kulltorp socken, Vastbo ha~ae. - (34? 1961 p : ill. bibl. )

17 - Rydén, Josef: Torp- och backstugubebyggelm i Kulltorp , : iii., hial,) SchznVz,?&lcoln von: Hur forntidens folk kunnat skaffa sino, stenyxor. - (9, 1929, : il1.) Sockema~asin fr& Ingatorp. - (8, 1926, : i11.) Svahnström, Gunnar: Gäststuga från 1Täshult. - (29/30, I 9~6/57, : 211.) Svahnström, Gunnar: Hmarsmedja från Byarun. - (29/30, 1956/57, : 111,) Svahnström, Gunnar:. Museets handelsbod. - (29/30, 1956/57, : ill.) Svahström Gunnar: Primitiva jordbruksredskap. - (29/30, 1956/57,40-41 : iii.) S-~euisson Si~frid: Hur gzmal små25hdslr bondekultur motte er; cy : 'kart.) Föreläsning vid Jörköpings läns henb~rgdsf örhunds &r mö te Sydow, C, W, vor_: Kloka Stina i Karshyd-t. : någca %amla anteckningar. - (2, 1910, 29-40) ~hede, Inger: Fr&n marknadsbod till butik. : Byggnader f ör handel i Jönköping under. 700 år, - (41, 1968, : ill., kart.) ". Julskrock från Finnx-.edrn. - (43, 1 970s 93- Wennerlund, Ulla: Handel och hantverk i Jönkoping : reäovisning av en inventering. - (44, 1971 I : ille ) Wikner Gus+apo En vandring langs Smedjegatan vid 1800-SafeSs Z-949, : ill. bibl.) - Wrangel, Evert: Järnhandteringen och nedeltidski~ltiusen i Sa&- land. - (9, 1929, 91-i04 r all.) - Zangenberg, R.: Smedje i L&ngarekccll, EIestra socken, Vastbo härad, Jödiöpings lan. - (9, 1929, : 511.) Dansk text GEOGRAFI 236 QJRcob: Yriigra minnen från Bolmsö i slutet av talet. - (23, 1950, 7-19 : ill., ~9rtr.j 237 Andrén, Olof: Odestup gala przstg2~rd : ett forntida hen! för hl-i;ur~erson7ig4ieter : en pa~ia i NZwsJö IIembygiCspitrk. - (44, 1971, : ill., portr*, bibl.) Asoh1~t,Sine:. uspteckningar fr&n Eksjö. - (42, 1969, 6241 J : s in*, kart*t Eded biograf i ska uppgifter

18 in, - Bilder fran Bolmsij, - (23, :950, 1-X12 : %Ii.) 24 1 Björkman, Rudolf: Dst forna Jbnköping. - (j, 7911, kart., bibl. ) 242' Björkman, Rudolf: Göka 3olratt.s hus. - ( 7 190'/,79-?37 ill.) : Allvins Vista haradsbeskrivning 100 &r, - (32, 244 Cz~lsson, Sten: 1lellan Bolnsn och Bolaveden : s ~ällsklasser, näringslir och politiska förhållanden i Jönköpings lan fr& medeltidens 3orjan intill år 1950, - (24, : hibl.) Ort- och personregister 245 Carlsson, Sten: Skogsbygderna i rikets utmark , - (24, i ) In&- i Mellan j3olrnen och Hoiaveden av Sten Carlsson, Se 244 Cederbor Eva: Industriarbetaren Eva Cederborg och Ingrid 246 '-1973,40-91 :ille, bibl.) 247 D;jurkloit, Gabriel: Antibarisk resa i Ostbo, Vastbo och 'no harader sommaren (8, 1926, : 111.) 248' Djurklou. Gabriel: Antikvarisk resa i Ostbo, Vastbo och 180 ha,- rader sommaren 1870 : Viistbo härad och Östbo härad, - (10, 1932, i11.1 Fortsättning fran $rgång ITII. Se 247 och Djul-klou, Ga.briel: Antillvarisk resa i Ostbo, Vgstbo och Ko häl. reder som-aren 'i670 r Ostbo hgrad och Mo härad, - (II, 1938, 5-37 : 111.) -. Fortsattning fr%n argång X, Se 247 och if ström, Gunnz.r: Bebyggelsen / Gunnar 3lf strön och Christina Hellström. - (40, t973, : ille, kart., bibl,) Ingår i Bodafors nästa axr hlre WerdenTels m. fl. Se Enblon, Valfrid: Om tillkomsten zv Gripenbergs gods och slott, - 70, 1922, : ill., bibl.) 252 Erichs, Sverker: Kan Smedjegatan raddas? : ett diskussionsinlagg. - (22, 7949, : 311.) 253 Fehin Clircister: Frikyrkan / Chxister k1ehm och Birgitta Johans- ' ~ 4 ~ , 18 :, bibl. ) Ingsr i Bodafors ngsta. av P-ke Tlerdenfels m,fl, Se Prj-berfi, Al&: Sankt Balkorgs kapell* - (5, ] -- Pran Sn;lmds med.eltid, - (10, 1932, : ili., $nr 235 Friberg, Ra,rr,,a: Kap.1-6: Ilackö; Bland jordbsukarr och godeg~zl-e; Saby och Sticlseslösa; E)n biskopsvisitation; "1 fören oss: e j hit nagra valska. seder!"; Herr Ulf Johansson Roos, fm Iigrta och derc's gods3 i Srniiland 25s a v Friberg, Hsima: N8,gsa gårdsanteckiningar fr%n Tastbo härad i Jö~köpir~gs I.2n, - (8, -1926, 102-"i.18) 257 P-- Friber7 Tama: Stensholm : a&gra anteclmingar ur en ern%2ändsk herrglx-ds saga och his%orla, - (5, 193 S, : lll., kart. p bibl. )..-

19 (33, 1954, : Glimberg, Lars-Axel: Några ~;eografiaka ssoekter p8 5nkonstu-tvecklingen i Jönköpings Ian ~, kar t. ) 259 Gra,nland, Erikr Ur norra Snalsnds 5e5yggelsehistsria. - (7, g 924, : kart., bibl. ) Granno, Albert: Aktuella hembygdsproblem, - ( 32, 1959, t i 3-7 6) 261 Hallaen, Stig: Från det gamla Almes&k~a, - (38, 1365, : kart,, bibl.) 262 Hansson, Bans: Eolsby Bmnn : en sm&landsk hä.lsok8illas hisforia / efter uppgifter av G. R, Rudin. - (28, 1955, 7-20 :ille) Rellnei, Brynolf: NAgra kulturhistoriska notiser över Huskvarna stads aldre bebyggelse. - (12, 1939, : ill., kart.) 264 Harenstan, Curt: Eolnsö i de äldsta wkeu7der~aas Iius, - (23, 1950, : ill.) 265 Härenst~a, Cwt: Det medeltida folklandet. - (23, 194Tr : illa) 266 %berg, Pol&: Hook : fr%n bruksherrg&~d till her~g5rdspensionat. - (36, 1963~ : ill., biblej ' Se merg,??ol.ke: Eook : från nedeltidsby till säteri, - (35, 1962, : ill., kart., bibl,) - Se Göran, Bengt, - (31, 1958, 6-10 : helt il-l,) 269 Jóhanson, Erik O,: N%gra stadsplaneprojekt för JÖrLköping fr& 2600-talets början : e%t bid.rag till den svenska stadspla,rlez~u. historia. - (10, 1932, 5-22 : ill., kart,) 270 Karlsson. Ba~bro: Förnyelse och i;rsdition : 3äckzby oc3 Eankvilla socknar : en kulturhistorisk inventering -./ Barbro Karlsson och Lena Söderlund. - (40, i 971 I : ili,) 2'7 7 Karlsson, Bo E.: Storgatan i Jönköping : bebyggelsen , - (47,1974, : iii., kart,, bibl.) 272 Kjell-ber, Carl klti.: Jö~dxöpicgs stad och dess alsta privileiier , 5-28 : ill. ) 273 Kugelhera, Bro: Husholmen i Bolmen, - (8, 1926, : ill,, lsart. ) 274 Ifi~gelberg, Bror: Kungsholmen i Unnarydssjön. - (6, 1926, : kart.) 2-75 Lindqvist, Gunnar: Krulcnakaränbetet i Jönköying. - (39, 1966, : bibl,) 276, LirLdqvis t, Gunnar: RixI.turrninrie~~\~år6en och den fysiska planeringen i JSnköpings lan / ~umar Lii~~Cic~~ist och Margareta Pekmose. - (4.5, i972, : illa) L iriclqvist, Girxu~ar: Lusthuset Brahehus / G-~msr Olof Pong. - (47, 1974, r ili.) Lindq.t-5. st och

20 278 Lönnber.% Egil: Mydala socken : natur och förhi~t~,~c.~~a - (16, 1945, 7-30 : ikl., I~srt., bi33,) 279 Lönnberg9 EgiL: Nagra. notiser om Dydala lrloster, kpka och herrg&rd : eftrr tryckta kallor sarniaastallila av Egil Lönnberg, - (16, 1943, : ill., bibl.) 280 Lönnberg, Egil: Nödareri, i'norra Srngland / Egil Lönnberg och Xrnst +. Hoin. - ( 17, 1944, : ill.) 281 Lönnberg, Egil: Orsakerna till nödåren (17, 1944, : i.11,: Ingår i Möd~ren i norra Smal-and av Egil Lönnberg. och Ernst G. Holm. Se ltolkstadii~s, Axel : Om u-ppkomsten av traddrageriet i Gnos jö.. - (36, 1963~ j4-16 :bibl.) 283 N0rdensk.j öld, C, F, -: Jönköpi~gs lens mirinexmarken : Östra harad. j882 och '1883, - (3? 1914, : 5.11.) Se 284, 265 och mnordenskj öld, C. F, r Jönkö~ings lans minnesmärken : 2.Ostra harad las? och (5, 1919, 5-38) Se283, 285 och Nordenskiö3 < L I d, C. F. : Jö~köpingqs lans mf nnesm8rl:en : j.t.%.stra härad 7885 och (6, 1922, 5-38 : ill.) Se 283, 284. och Nordenelrj 5x6, C. F, : Jörköpings lans rnir.mesmzrl;eiz : 4,Vastra härad. - (7, 1924:-'5-46); Fortsättning fr&n arg, III, V- ooh VI, Se 285, 284 och 285 zz-i9t 1146> 74-?n8 :, bibl,) 287 Fira Sim-: Det heliga sakramentets kapell i Villatads sock- Ing&r Fs&n Morra Smålands nedeltid, Xyrkohistorlslcz studier av Sigurd Pira, Se Pira, Sjmimrd: Var lsgo Jönköpings medeltidskagell?, - (59, 1346, 4-34 s ill., kart., bibl.) Inga? i Fr&n norra Smålailds nedeltid, Kyrkohistoriska stu-dies av Sigud Pira, Se Pl.ei;jel, A-ns: 83"gra drag ur Jönkö-ings lans historia, - (37, 1964~ 1-51 : iii., bibl,) 290 Rentxho.?, Sten: Den svensk% hemby~dsrörelsen 70 &r, - (44, 197?, '7-19 : tiic) 231 Sallnas, Eilding: Sn&lZndslr. hmor i f oiknun ocii Lit teratiir, - -69, : 511.) 292 Silfvi~,~ Jear,: Siitesiet Sordsjö och Bondeatten, - (40, 1967, 7-28 : ila,, kart., bal. ) 293 S;jöbecl:, Girten: Utarmning och livs-d-try7nn.e i det förhistoriska Och meael-tida lan6skapel : ett diskxssionsinlagg. - (25,?S;r)2,

21 2?5 Stenström, Stig: Strönsbergs sateri p& lagxan Jöran Albert von Enorrings tid. - (28, 195% : s'll,) 276 Svzhnström, Gunnar: Stugstosk odi bila, - (2//30, 1956/57, : 511.) 297 Svenr~~~ng, J. : "Vitala stadm och det forns Vetlanda. - (20, 194'j't : ille, kart., bibl,) Svensson, Lasse: Sommarl~sning i gökblomstret : en 'lekman botaniserar i hr.ilbygdsf'loran, - (369 1/65, 7-13) 299 Sölscher,JIel~e: Om nggra gamla lantmäterikartor fran Jönköoings län och deras förvaring genom tiderna. - (35> 1562, : ill., kart?) 300 Thede Bans: Tätort och omland. - (46, 1973> f : kart,,.w 1ndr i Boaefors näste av %ke Berdenfels mefl, Set Törnqvist,??ils: - Om Srcl%l=ds största sjö sch vackraste 8. - (41, 1968, : ill., kart., bibl.) 302 wde, B. G.: sovmantorps herneghd : kort% a,nteckningar. - (5, f9igp : ill., bibl.) 3Q9 -* Ve 'de P. G.: Om Sn%lands herregitrdar o en översikt. - (5, lgig, 304 Werdenf,eln. 1ke:~~~den kart,, bibl.) In& i Bodafors niista av Ake illerdenfels mafl. Se 203 ooh orten. - (46, 1975, 7-17 : ill,, 305 Werdenfel-s, Aker Eks jöhov&brds slott / B'ne liverdenlc2.s octl Krisfina Garner. - (42, 1969, 7-52 : ill., kart., bibl.) Se !?erdei-Zel s, -tie: Eks j öhovg%rds slott : godslcnriplexo t och Zgarna. - (42, 1963, 7-21 r k~rt;., bibl.) Iilgår i Eks jöhcvgards slott =v Aice i'ler-denf els och &istina Gamer. Se 305 och bl. Up~nztscn Er ett samzndrag ett seninariear'oete i historia frmiagu av författaren vid Lunds u-ylversitet ~rgren 1 96G 307 Verdanfels, tke: Iieinb3.gdsparl;en och vaxblekeriet i Savs jö, ~ : 511.) 708 Zettersten, Gunnar: Natum5rden och den fysiska riksplaneringen i Jöniröpings lan..- ( , : illo, kart. ) Österling, Thomas: Bern blev bodaforsare?. - (46, 1971, : bibl, )

22 Estborn, Sigfrid: Elyförvërv inom missionsmus6ei. - (35, 1962, 173--l Fofceeiberg, Thorsten: Fran henbygdsv&rdens arbetsfält, - (21, 1948, : ill-) Njud~xngs olika hembygdsföreningaii 31-4 wm VOFP Olof: En hem'oygd.sföre~ings tillkomst och verksamhet iii, Grann& hembygdsförening 31 5 Pyra-medaljörer : personalier. - (16, 1943, : portr.) Föreningen f 6r Smålands mimen, - ( 1, l 907, ) Föreningen för Srn&Zan4,8 ninnen vi6 Lunds uni.rersitet. - (2, 191 C?, G4) De fursta medaljörerna : personalier, - (15, 1942, : por-- Förtec'k~ine över areriden sv sktlig nat-ur, vilka wder budget- &ret 1b%E7 handiagts ev lsndsantiiorzrien i Jönköpings lan. - ~(37; 1958, ) - Gunnarrsson S ture : Bolmsö Iiembygdsf örening. - (23, 1 950, :.<r Göran, Sen~t, - (33, 1960, 6-8 : helt 5.11.) 3enbygdsfesten i Stadsparken den 7 septenber (15, , 139- q47.. : ii11 ~embv~clsf orbundets medaljörer ( 31, 1958, 185) 326 könnber.7, -II Egil: Ingenjör Aleot Friberg : nekrolog, - (11, 1938, : gortr,) 327 Lönnbarfl, Egil: Landshövding Felix Ramin : nekrolog. - (11, 1958, r po~tr,, J Lörabea - Enil: Bror Kugelberg : in rneinoriam, - (21, 1943, ) 32 9 Löntfbera, Eg5.1c: Lmdshövding Carl Iialnroth : nekrolog. - (I I, 193öi :. portrc,) aiedal_jö~er (17, 1944, : portr.) 331 Iiledal~ik~ (l 9, 1 945r portr.)

23 v- P I-' u A a 1- $7 % \ o ~ ~ ~ w w w u l d o oooooooo FJ Y CD-.lrnu?+.LLU N -a 'Q3YYI I '+-!p I I A..AJA._\AdA.A W* W-px W W W P w - P g B d m CD\ (D d- m rn D, 9 P P 3 c;s Di Y 3 n 03 Y -J '.Q N G\ Y A d w I -2. w ul.e P. I-' I-J e w!? d 2 P rn 2 5 (D Y i-t, o: 9 Y O. 5 a0 rn Y Y %(u o: Y W El w p: P a rzi G's d- a g U] p. t-i, P o 61 t g' -0 2 U] L1 t U o -S 0-3.P,% Y o: Ej 3 #4 vi o: W Id I P. -.r Y L" '3 w lb!-j p>: r. =r I" lo t-' 4 w W W W W W W LV W W W W W -4 m u * w IU m E! e 2 g a Ii) P K' 3 E s I A N w i)i 2 O Y G: w I u IU.. P ẇ P v w

24 ~~bets3~et (25, i ) II (26, q953, ) (t (27, 1954, 135-?17 : ila*, portre) z, tt (28, 195S iblc) II (29/30, 1956/57, ) (71, ) ~t 1958, - 32, 195p9 117-?32 : ill.1 19, , 1960, iog-2oj : 511.) fl (34, 1961, : ill.) O , 1/62, ). Il [36, 1961~ : ille) )I (37, 196~, : ill.). II (38, 1965, ) tt (39, 1966, ) II 1967, II 1968, J! , (43, 1/70, ) Il (45, 1972, 'fl I l!ieddelal~zr ----_ " E'P.~H IIET,IY:L?~sF~~RB~~~~~T I J~IXG~IHG~ L$& Arbetsaret (II, 1938, 10?-:60 : il~.) II (12, 1939, ) It. 1938, ( ). It (13~ 1 9 ~ 0117-I?? ~ : inc) - II (14, 1941, : ill., ksst.) II l?'12, i.11.)~ I : I 1: 1943$ 13' j (17, 1944., ill., tt (18, 1945, 1~5-136) (19, 7946, ,: ill.) Il (20, i947, m tt (21, 1948, tt 194s. (22,?949, 12~-152) tt (23, 1950, II , 7951, ) II , 1952, ) , - (26, 1953, ) ti (37, 1954, ) 11 II (28, ) (29/30, 1955/5ii, ) II (31, 1958, ) II (32, 1959, tt \37, 1960, Il (34, 1961, ) tt (35, 1962, ~42 : ill.) I tt 1967, - ( ~ ) IS 1352, - (36, 1953, ) tt , 1965, t! ,?966, 129-I~A It )40, 1? II 1960, - (42, 1969, ) :t (4.3, 1970, ~o~-i?u) II (45, 1972, ) )t (46, 1973,

25 BERATTSLSE =------" e -----v RORAIDE Lhli'DSANICIKVASIElVS Arbetsåret (12, 1939, ) tt (13, 1940, 1~3-180) II (14, 1941, : 111.) n (15, 1942, ) , - (16, 1943, ) (17, 1944, ) , ) I t (21, 1948, It (22, 1949, ) 11 II (23, ) (24, 1951, ) II (25, 1952, II (26, 1953, (27, 1954, 11~-120) 11 28, ) II l"'"* t 29/30, 1956/ II (31, 1358, ) II (32, 1959, : ill.) (33, 1969~ : ill,, kart.) II 1960, ( , 171) ~ (35, 1962, 170-~71) (36,? : ill., kart.) I$ 1963~ (37, (38, 1/65, (59, 1966, ) Is 1966, - (40, 1967, 194-?96) II (41, 1968, ) tt (42, 1969, ) A~ZPI~TE?IEMS TJANSTGRRSCX Arbetsåret (40, 1967, ) 11 I 967.,(41, I 968, I ) It ( , q73-176) IVXKSAT.IHET TJ~NSTE'RESOR lidlja

26 Arbetsåret 1902, - (1, 1937, 158) " (7, 1907, ) tt (1, ) (I, 1307, ) ~t (9, 1929; ) H (II, 1/3B ) H 12, 1g3g ) fl - 19pe I 12, 1939, II (13, 1940, II ( 14~ 1947, ) (15, ) t1 16, ) It 17, 1944, 264) II (18, 1945, ) (19, 3948, 160) II (20, 1/07, 160) t l?4a, tt , '1. ' , 98) 24, 1951, ) 25, 1952, 181) 1 l ( ) f I (27, 1954, 122) ' II H fl (31, lfi4) , 195y ) II t 1960, ) It. I1 II It II j ,y!, 1965, z08 It (39, 1/65, 160) fl 4 ~ I, 967, ) t1 41, 1968, ) 11 42, 1/69, ) (43, 1970, II ( I

27 W W W 'vi wl wl V1 -b W d- l-'. Y 'C: P. Il a 1; q II t-i Il m l! H 11 a 11 k* II z Il 'd Il M il $3. ri +. 11!3 Il 13 II M il L? II rfi 11 3

28 Holn, Ernst G.: De officiella hjalp5lgarderna gernersmnma för hela länet. -(l 1944, : l, port??.) Ingår i Nödaren i norra Sngiznd, Se 280 Hyltén-Czvallius, Eva: Zmigrationen fr8n Jönköping ' ( 3 ~ 1966, ~ iii.) Jönköpinas smedambetes tänkebok / utgiven av Egil Lönnberg, - (1 3, 1940, 3-48) Pag Fortsättning i grg.14 och 17. Se 360,. och 361 Jönköpin~s smedänbetes tankebok / utgiven av Egil Lönnberg. - ( 14, i 941, 49-00) Pag Se 359 och 361 smedämbetes tänkebok (17, 1944$ 81-85; Fag Se 559 och 360. Person- och pkesregister till tänkeboken. Ort sregiste~ Jönköpinps stads tänkebok / utgiven av Axel Ramm. - ( I 1907). Bilaga. Sid Jbnköpinga stads tankebok : aren (4, Bj-laga, Sid? 1-45 Sönkö~ings stads tärkebok : åren , - (2, Bilaga. Sid Jör&:ö.=ines. stads tänkekolc :' åren Bilaga. Inledningen I-XIZ; regiskr 1-38 i:tg, av Carl L. Kjellbesg ICuasliq 1cIaj:Ls proposition till riksdagen 5 nars 1954 anmgende Itgarder till skydd för SmBlands Tebergs naturv5irden. - r27, 1954, : il-l.) Ur Bihang till riksdagens protokoll 1954, 1 saml. ( bd 12 ) Nr 139. Förkortad version

29 4 367 KCrber.~ Ingvar: Almes%kra sockenstemma : dess utveckling och arbetsuppgifter, - (35,? 962, : ill., bibl,) 368 Leijon, -ko: Pr$,:fi fader hm det konnit... : &got om brandstodens utveckling i Jönkö-ings län. - ( , ~ ~ : ill,, bibl.) 36-9 Lext Gösta: Jönköpings lans Udre kyrkoarkivaller, - (26, ) 370 Lindqvis-t;, Gunnar: Enigrsntfo.togrzfen Joseph S. Hanson. - (39, 1966, 7-19 : ill,) 37 1 Lindqvist, Gum,~r: Hembygdsföreningmna som byalag, - (44 r 1911, Lorentzon, Sven Olof: Enhe-i; och splittring : ar'r?etarrörelaen i Bodafors under pio~iirtiden / Sven Olof Lorentzon och Ckristina Sellberg. - (46, 1973, r ill., bibl-.) Lönnberg, Egi7: UöaZrens inverkan p& länets befolkning och ekonomiska utveckling. - ( 17, 1944, ) IngCLr i I?öd&ren i norra. Smålana av Egil Lönnberg och Ernst G. Hola. Se 280 RIollstedSus, Axel : Smålä~dska börasbrev , - ( 38, 1965, : bibl. ) 375 Möller, Nils: Dur ser v%ra sa,nhä.llen lxt?. - ( , 6-27 : ill!). 376 pd&, Birgitta: -- Emigrationen från JörikFnings län. - (39, 1966, : ill., bibl.) 377 P2ra; Sigurd: Biskopsnordet i linderås, - (18, 194.5? : il1,, bibm Ingår i Från norra Smalands. nedeltid, Xyrkohistoriska stildie2 av Sigurd Pira, Se Rydén, Josef: Fackföreningsrörelsen i Gnosj8 : en studie och diskussion on folkrörelserna son ämne f 8r hembygdsf orshinge - (40, 1367~ : ill., bibl.) RydBn, Josef: Srngindustri och ko~munalpolitik : någrz drag i Gnosjö-Anderstorp-oxåäets komunalhistoriska utveckling (38, 1965, ioil158 : knrt., 3ibl.) Tidigare uppsatser i Argo 32, 34? 35, Samansatta tredje lag- och jordbruksutskottets ull&tande i -"hanledni:ig äv Kuirigl. Ilaj. ts propositi.on. - (27, i954, : il1 ) Utdrag ur Binang till riksdagens protokoll 195~$~ 9 sanl. 4 Avd. Nr 1. - F8rkortad version 381 Silfvj-n;~, Jean: Prår religionsstridernas tidevarv. - ( 36, 1963, :bibl.) Fogdemordet i Ostra harad. Peder Skarp som fange. 382 ' Siöber?, Nils: Några anteckningar on Visingsborgs~uktionen. - 7z-? )

30 383 Stenstrom, Stig: Pa~shyntexi., - (29/30, 1956/5? L 384 Taber~sfraearis behacdling 1 ~iksdagen onsdagen den 14 april 1954.~m954, : iil.) Texten hsntzd ur Första resp, Andra kmmarens protokoll Nr TEWCEK A,,,-,------, INDUSTRI OCK KG~9YmT\TUTIOIm 385 Almqvist, Sven: Röttle pappersbruk p& Per Brahes tid : e tt bidrag till Visingsborgs grevskaps och den äldsta smålaiidslca pappersindustrins historia. - ( 38, 1965, : illo, kart., bibl. ) Cederschiöld, Gunnar: Jönköpings Tandstielcsfabriks museum / G&- -ar. Cederschiöld och Svante Johansson, - (22, 1946, : ii.1 ) 387 ~o~elber~, Torbm: Gyllenfors glasbruk : ett bidrag till glasinduslrbins historia i Viistra Sverige, - (39, 1966, : iilg, bibl.) ~o~elberz, T~rbjörn: Sunds glasbrtik. - ( 33, 1960, ) Hapq, Fritz: Gyllenfors glasbruk. - (25,. 1955? : ill.) ac&bsson, Viggo: Bruzahslns bruks historiz. - (44, 1977, : ill., pcrtr,, bibl.) 'Lindcrhl. Anders: Magrz. iakttagelser on Runlaborgs ~alissadkbnotruktioner och Vatterns nivbf örsndrj,ngar. - ( 12, 1939 i : ill-, kart,) Iviolls-tadi~zs, Ax&: Jönkoplnjrs geviirsr"~1,lrtori 1695-i 720 : on period uv h;jgkor,junktu_r i Iinsqvsrnz. vcipeni'a,briks 350-$~igs hrstoris, - (31, 1958, : ill., kart., bibl Mollstadius, Ax&: wsandwallska gjul;erietv, - (33, 1960, : ill., kart., bibl,) 3 95 Risbeth, Ake: Gr&ma glasbruk, - (32, 1359, : ill., bibl.) 396 Ranius, Allan: 2ërn~-agskom,~nikationerna i Vetlanda. - (43, 1970, : iii.) 397 Ryd6nn1 Josef: Bruket som nybetssprid.sre : anteckningar vid skudier i 1Iarieholmssrkivet. - ( 35 r 1 962, : ill. t kzrt,, bibi., ) 398 Ryd&n, Josef: - Fran bajonettsneder till plastfabrikörer : sm&- indusi~in i Gnosjo-Bnderstorp-ofi:?:6,ddi?t och dess historia. - (37> $7-129 : ill., Bart., bibl,) Ovxiga uppsatser i arg, 32, 34, 35, 38, Se 220, 227, 378, Sahlin, --v Carl: 3Zrn i. Amid Troiles Jordel?olc atr &r 1498, - (12; 1339r r $il., kart., ~ibl,)

31 - '2.1 - Strömberg, Sven: Formerna för gruvariften / Sven Strömbe~g och. Stig baeen. - (27, 1954, : 911.) In& i Utredning rörande Tr&gan om 8,tgErder till skydd för Sm%lnnds Sabergs na-tuv&rden, Se : Gruvbrytninasintresset / sven Strömberg och Stig Odéen. - (27, 1954, ) Ingar i Utredning rörande... Se ' ~trij~berg~ Sven: Tabergs bergslag-/ Sven StrGnberg och Stig Odéeii. -,27, 1954, : ill,, kart.) Ing%r i Ui,redning rörande,,, Se Svahns tröm, Gumar : Smålands si sta s t&ng järnshammare. - (28, 1955, : ill.,bibl.) S.kogsfors bruk.. - \ - EY,OMO;,IT OCH NRF,IFG STTASEX b 404 Hallander, Ake: Skogsb~~.kc-t i Jönköpings lan under senaste kvartseklet. - (37* 1964, : ill,) 405 Jirlow, Ragnar: Svedjekratten, årdret och plogen : drag ur Jönköpings läns jordbrukshistoria. - (25, 1952, : ill., bibl.) 406 Meurllng, Ivar: Jaktgev%r från Husq~rarna va~enfa%rik, - (2?/30, 1956j57, : illa) 407 Rösiö, Xelge: Jordbruket : napa glimtar av utvecklingen under. de senaste 125 aren. - (37, 1964, : ill., Wilstadius, Paul : :impen mot varggl.8gan i Villstsds socken uder 1800-ta;1ets första dece~mier : n%gra anteckcingar. - (1 3, 1940, 88-1 o1 ) 'Bellandpr, Erik: Ett regemente med färg : napa drag ur Jö-iköpings regemen-tes unifomshistoria, - (36, 1963r : i11..$ bibl.) 41 0 Rvd.6n Josef: Jönköpings lantvaxnsbrigad , - (44, i 971, ) 41 1 Zettersten Arthur: Kortfattad historik över Jönköpingsbrigaden. - ( ) IngKr i Jönköpings lantvarnsbrigôd av Josef Rydén. Se Stenström, Stiff: Vikter och viktsatser. - (29/30, 1956/57, : i2.2.)

32 I l I NATUR'VXI'ENSKAP i3j-c-111, Pjalrng: Naturen, - (20,?947? 7-25 : ill.) N j udung, $14 BrAkenl15.elrn, Per:. V%rt srnaliindska medeltidssmide. - ( 34, 1961, Hallander, hke: Vår nya natu.rslcyddslag och ett utkast till naturv2,rd~progran f ör Jonköpings lan, - (26, 1953, 66-74) 41 6 a Tornas: On Klefva och Adelfors grufvor, - (2, 1910, : k s, r v Med biografiska anteckningar 417. Sahl5.9, Carl: Upp-tackten av Ädelfars : ett 200-6,rminne. - (17, 1938, : ~11.) 418 Strömberg, Sven: I?atilrskyddsintressen / Sven Strömberg och Stig Ödéen. - (27, 1954, : i1lc) Ing&r i Utredning rörande,.. Se strön ber.^ S~en* Tabergsfx$gans iösging / Liven SVrömberg och Stig 0ci6EzG7, 1954, : i~i.) Inga2 i Utrednir~ rörande,.. Se 42G 42 O St~ömbcr~y, Uven: Utredning rörande fi$,zan on åtgerder L111 skydd f ör Smalands Tsbergs naturvärden / Sven S trömherg och Stig Ödéen. - (27, 1954~ 9-57 : ~11.~ kart* j Ur- SOU 1953: Thor, Itars : Kul tuminnesv%rden i den översiktliga fysiska plane- -ringen, - (45, 1972, : ill., kart.) i

33 ALFABET1 SKT REGI SDER Affärsliv 233 arbetarvillkor Ahrne, Rita 71 Arbman, Holger i 47 Ahrne, Sven 71 arkiv Allgulin, Jasob 236 Artman, Anders Peter 394 allnogebonader Aschan, Signe 238 allmogen se bondekultur Askeryds kyrka Allvi~s Vista härads- Askeryds sn edbo bo hd) 52 l01 beskrivning 243 AskeqdsmasLaren 101 Almesaltra kyrka 103 a&-e;ioner ALmesgkra sn (västra hd) backstugor 22 1 Almqvist, Boel 146 badanstalt 262 Almqvist, Sten arc ck, Nils 2 Almqvist, Sven BzrclcBerkén, k. 239 Alseds sn (Ostra hd) Ba~keryds sn veta hd) Barnarps sn veta hd) 151 altartavlor Bauer, John Andersan, Joel 351 bautastenfal t 7 50 Ander stor? (~astbo hd) 390- bebyggelse Andrén, Erik Andrén, Justus 315 befolkningsstatistik 373 Andrh, Olof 237 Beijbom, Ulf 353 antependium 52 Bohose, hiargareta 276 arbetarbostäder Be1ian.3er9 Erik 409 arbetsredskap se redskap Bengtsson, Gzqble Måns a arbetarrorelsen Benson, Sven 55

34 bergart er 41 3 Bonde, atten 292 Berggren, Erik 172 berggrund 413 Bergils, Lena 148 bondesamhiillen se bysamhallen bergsbruk bondeuppror Bergström, Lars Erik '72 Bondstorps sn (310 hd) 700 Bethulius, Catharina B: s bruddräkt 129 borgar 97 i02 i bibliotek 228 borgerskapet bila 296 borgerskape-t s. f anor 1 85 biskopsmord 377 bostadsinredning biskops-risitation Biörnsson, Unne 6 "230s t5dernzt1 212 Bjumlf, Hjalmar Botulf, den helige g Björkman, Rudolf Botulfs kapell 47 Bodaf ors koping (västra hd) bouppteckning Bodaf'ors Stol- och Möbelf abrik 246 boendeniljö 'Boklund, Johan z boktryckare Brahekyrkan brandstod 368 brigaden 43 1 ~oilin~, Axel E. 247 s Bringetofta sn (västra hd) Bolnsö henbygdsförening 320 Xolnsö sn (~astbo hd) brott se rattegarzgar

35 Bmzaholms bmks historla 391 Bråkenhielni, Per 41 4 brander denonstrationer 296 dialektf orskning Didner, Gustaf 310 dikt 70 Djurklo, Gabriel Byarms sn (Ostbo hd) byggnader 54 7% dockor dockskåp domböcker 996 donation 114 by$gnadsib,m'ningar se ruiner dopfunt Draftinge sten5ldersboplats 153 Drake, Erik 2.22 Baclr-aby Iryrka S? drap -l 90 ~ac!:a$y sn (vastra hd) dulrat er Backseda kyrka 103 Döderhul. taren 3 BRckseda sn (Ostra hd) Edberg, Poter? Edshults kyrka 157 Ealaryds sn (~.Ved.óo hd). 100 Edshu1.t~ sn (3,~eäbo) 137 b5ltedosor 162 Egidiuspemingen 44 Böhn-Jullander, Ingrid 73 Eile, Axel bördsbrev 374 Ek, Gusta,~~ 2.u Carlsson, Sten ' 178 Ekenvall, Verner Cederborg, Eva 246 Cederschiöld, Gunnar 386 cistercienseroraen 49 Claesson, CLnes 3 Cnattingfus, Bengt 74 Dannas sn (vastbo hd) i demo,~zf i Eksjö (sovedbo hd) Eksjöhovgårds slatt eldsvgdor se brander 306 Elfström, Gunnar 250 Elm, Carl Earngren, Iiemik

36 Emariuelsson, Fingal 1 89 Pf~xveden se även 6stbo/'~.Estbo hd Emigrantinstitutet emigration 9 75 q Finnvsaens sago f ogdemord 381 Fogelberg, Ihossten 31 3 Engdahl, Svan-Edvard Erasmus, den helige E~ichs, Sverker 252 Erici, Einar 76 Erik Dahl'bergssYolan Eriksson, Christina Eriksson, Ruben Blasl Fogelberg, Torbjörn folkdräkter.i 04. Folkets Bus 372 folkva~dringsfynd 161 Fongt Olof 277' 314 f ormnorskare i Erixon, Sif;~~rd 204 Estborn, sig? rid 312 f orrarinnen q59 q Fabritius, Kristian Vilhelm ackföreningsrörelsen faktori, Jönköpings falslunynteri 383 f anor 185 Forsheda sn (~ästbo hd) 63 Fehm, Christer 253 Feas jö kyrka 141 Fems jö an (~astbo hd) 141 Fischer, Ernst 77 f lamskvavnaiier 77 Triesen, Otto von flöjlar 234. Fröde~yds pastcs?,z.t 41

37 Fröseke by (R~~+uits sn, Uppvidinge hd) 399 fysisk riksplanering Föreningen f ör Sinålands: mincen. vid Lunds universitet ~öreningkn Stadsberget 31 4 författare försäkringsbolag Gamble IICins- Bengtsson 92 Gamla Rndhuse t 1 15 Garmer, Kristina garveriredska? i49 gst or 109 j Gedda, Rune F. 206 Getters'O- stbo bo hd) gravkors 2 34 Gripenberg (38by an, N.Bedbo hd) 252 Gripenbergs slott 251 gruvor il Grfti~evald, I saac 25 Grasma (Vista hd) Y GrZnna glasbruk 395 Grar~a hembygdsf örbund 314 Gud.mugidss~n, Peder gjuteriarbetare 394 guldsmeder 144 glasbruk Gwinassson, Stare Gustafsson, Berndt 53 Glimberg, Lars-Axel 258 m Gucta,f cson, Plats Gnosjö sn (~ästbo hd) Gyllenfors (~as'c50;id) Gyllenfors glas3ruk 36'7 390 Go+skallr, bi skop Z?1 gardar se även herrggrdar Gr ahnq~.~i a t, Pehr 207 SI i02 i Granlund, Erik Gr-0, Albert 260 Gardsby sn (Iformidinge hd) 399

38 Göta Ho-nätt 242 helgon.. Götergds sn (~vlmerbo hd) 155 Hellner, Brynoli' 2G8 263 Haga glasbruk '388 Hellström, Christina 250 Hakarps sn (Tveta hd) 257 hembygdsforskning 338 Hall., Frith. 40 hembygdsförbwnd, Hallander, he Sönköpings lans och dartill anslutna töreziingar se Ballgren, Sive Jönköpings lans henbygdsf örbwnd Hallgren, S tig 261 fienbygdxl.ijcterat~r ( se aven Litteraturrecenslo~er) Hallgren, Tornas I0 i1 -l2 l t5 han nar sned j a handel hem3yg6sp~rk handelsbod hembygdsrörelsen handelsg%rd 230 herrihygdsviird henslöjd se textil tiadition hand shakare slcyl "c 1 25 herrgardar Hanson, Joseph S. a Hansson, Hans 262 Hestra sn (vastbo hd) 255 hantveskae ?SO i ZOO ' hantverkarg8,rdw Eaurida Lryrlcco, 7 72 Haurida sn N, vedbo hd) 160 q72 Hazel5.u s, 8~thu:*o Z2 IILZdebrand, Has Olof. hi storia EijaZmseryds sn (västra hd) h j iilp%tgs.rd-er Hjartlcmda sn (viistra hd) Holm, Ernst G, ZIQ~ sby bmnn 262

39 , hospital 241 industrialise~ing ' kltaby Bovmantorps herreghd 302 industriarbetare se erbetarevillkor slottsruin Hultsjö sn (Västra hd) humor O0 hungersnöd IS industrinäring se äve~ nartngs liv industriprodukter Ingatorps sn (sevedbo) '1 223 Husholnen 273 inkoms~tveckl.ing 25 8 Ruskvarna i inlandsisbildningar Jacobsson, Viggo Huckvarna illtxse'wn Husqvarna Vapenfabrik jakt Hylletofta sn (vastra hd) hytto 399 Hägg, Fritz 3 90 hällristning 170 hal s ohrunn 262 haradsindelning 245 Harenstam, Curt 264. Högberg, Folke Hörberg, Pehs 242 j akt gevär jaktredskap 95 Janssol.11, 3,Albin Jansson, Sven 2.3, Jirlow, Ragnar Johansson, Birgitt~ Johanson, Erik O, Johansson, Knut Johansson, Samuel A, Johansscn, Svante Johansson Boos, Ulf Jonsson, Eric ~öxle bruks arkiv 9 3orGb.rulcsredskap se aren redskq

40 jordebok 399 jordfynd 121 julseder julskrock 231 Juringius, Ni.colaus Andrae 355 järnmalm se malnf örekomst Jönkoyings kloster 40 Jönköpings 1antva.rnsbrigad 41 1 Jönköpings lans brandförsakringsbolag 368 Jönköpings lans hembygasförbund och diistill an- SI-utna f öreningar %rsbex&ttelser a meddelsnden landsantiicvariens verkswhe t 346 antikvasiens tjänsteresor 347 amanuer,sens tjänsteresor 348 rakenskaper 349 sevisionsh~rattelser kösings lans historia Jars1~5 sn veta hd) 1 O0 Jarstoxps an (!?veta hd) Jönköning (~vcta hd) $ ?!j 80 IC? I "ii7, i i87 i % $ J6nlröi~lngs faktcri- och pistol.- makar ambe t e 2 80 # Jönlcöpings 1" tills museum se aven mxs6ets samlingar, m~seilokalen Jönlröpings Nekaniska Verkstad 394 JGnköpin,o~s regemente 409 Jönköpings snedambetes tänkebok Jonköpings stads tänkebok Jö~Jcöpings tsndsticksf ehrik 386 Karlstorps sn (Ostra hd) 103

41 Karshult (8 j8lmseryds sn; Vantra hd) kartor 299 keramik 94' Kinander, Ragrtax -54 Kjellberg, C a 1 k? K jellmerk, Knut kopparslagare q25 krig Kristina i IJöcKlagård, &?or Kristine k,urka 4 05 m Kronobergs Pan krucifix 119 q43 klockor 200 Kmthuset 21 9 klockg Kugelberg, Bror =/28 klocksjutning 234 Kulltorps sn pastbo hd) kloka gunmor Kloka stins i Kershult 229 b.1 tiwninne svara 421 kloster Kmilaby lrc-pka 334., 72' K~ngsholmen 274 Knorring,.Jöa?an Albert von B kyrkoarkivalier 369 kolerag l kjtrkoherdebefattningsstrid 239 koinmunal~oli%ik 379 Qsrkogeograf i 3 9 komrr.uni kzt ioner 396 k,fkohfstoria Koutstadstenen ' Konga härad 302 lqyrkam&larae 80?O1 kons thmtverk Lt 275 kyrkor 48 Sj i q38 i konterfejare kopiebok, ]\Tydala Klosters 4 ky-rkoskatt 44 koqpargruvor 41 7 "Ryrkostötaachopiz saebyensist' 198

42 kyrkstölder 357 Lindqvist, Grminar Kaileryds sn (180 hd) köpmangård 208 Lindroth, Hjalmar 66 Körberg, Ingrar 367. Linvavaxgården 197 laga skifte lit'cera-tur se hemdygdslitteral;;ur Lznnaslcede %n (estra hd) litteraturrecensioner 90 i i6 13 Lrrnnaskedeorgeln lantmäterikartor 399 Livin, Zachis x!? l an-tvärne t Ljrrnga sn se Söd.ra Ljznga sn lavar (nödbrödsrecept) 21 3 L jungarms sn. veta hd) l lavatori~m 121 Londos, Eva 95 ' Lei jon., Ake 368 ' Larentzon, Sven Olof 372 le Jon jakt 95 Lundberg, Erik Lekerydsrnästaren 1% Lundin, Ingrid 246 leksaker Lundin, Josef 31 8 lekstuga 294 Langar?-ds sn iisi si bo hd) 6. LemnhuLts sn (Ostra hd) Lext, östa 369 Lid&, Oskar Liedberg, sliikten 188 Liedbelbg, AnCers Peter 193 Liedberg, Jaiian 07of E B liilre kons t löner se mhe+arvillkor Lönnberg, Egil madonna i 35 Lindr^.hl, Anders. 392 magister Nils se 3rcinglus Linder28 sri edbo bo hd) 1, Malm%org, Pelle 1 32

43 malmförekomst malm= yt or.. Malmroth, Carl marknad museilokaler mus6un, Jönköpings lans 22, myntf ynd myn+,f örf alsicning 383 medaljstatuter 338 medaljörer N;yresjö sn (Östra hd) raöbler Höller, Bils 375 minnebwarken se aven fornminnen minnessten ' < minnestallrikar mirakier. 49 miasionsavdelningen, muséets 51 naranforskning se ortnamn naturreservat 508 nekrologer 191 I ' 328 mjölkflickor 205 Nilsson, Allan Moharad Nilsson, Anna Bridta l 60 Molls.t;adius, Axel Nilsson, Gustav il sson, Ulf 219 nord a.i Eilsson, Vera 2.2 Nontelius, Oscar 2.22 Xicbeth, Åke i murare 189 ms6ets sao.lf ngar 7 g 28 4% c a t56? Nisser, Wilhelm 102..,.

44 Norberg, Rune Nordenskjöld, C.F Norra Sandsj5 sn (västra hd) Norra Sm%lands fornminnesf örening s t adgar styrelse och ledmöter '332 Norra SmAlands konstförening 89 Niisby sn (Ostra hd) Rashults sn (Ostra hd) Rassjö ra veta hd) - - Nassjs hembygdsförening nödbröd Odén, Birgitta 3'76 Borra O-mzsyd (%o hd) 421 Olsson, 5, -l 63 Borra Vedbo hd omen orgelkonservering 76 Nydala kloster Nydala klosters kopiebok 4 P:yda,la sn (~sstua hd) 4 38 pappersbruk pappersdockor Pauli, Georg i Pauli, iimna 2 Nygren, Ernst 4 2 Pau-liska donationen 89 1 i 6 Ryland-er, Be~8-t; 41 personverser 1 2 Nafvelsjö (Östra hd) näringsliv j ' ' NZS slottsruin 9'7 Pettersson, Axel Robert (I?öderh?*.l taren) E Pira, Sigu.rd i98 2Y7 28s 'pistolmakare Plei jel, Eans 209 plogar politisk konst 96

45 porslin 96 l10 Pottmakare, EyderV 'ZJj Rydéii, Josef 20 m O predikznter 4 1 pras tgardar l Rarnkvilla sn (Östra hd) 270 Ram, Axel 362 Rariius, Allan 396 redskap 1ti regemente, Jönköpings 409 religionsstridighetes 381 RydBn, Xils Johan rydhagruppen Ryssbystenen RAc?hdset, Ganla RA'S By (~lghults sng Uppvidinge hd) rattegånge 6.t Köckö hemman religiösa f ör?h%l7anden Rorstrands porslinsfabrik q Rörstr~xis~ors1i.n Remn by (~.l~nnar~ds sn; %lo h.d) 4.21 Rösiö, Iielge 607 röstriittsrörelsen Röttle papsersbruk Rogberga kyrka 1 03 Rogberga sn (~vetz hd) Roos, Ulf Johansson 255 Rosberg, Ivar.E? Röt%lekonstnarer sadla? Sagaholm Sager Nelson, Olof sago5 se Bolmsö \ ruiner Rumlaborg runstenar SahPin, Ca1 Sahlström, Georg Salin, 13e~nlnaxd Sallnäs, Hi2 di~g Ryd, C axl 2% Sandell, Jonas P 1 L Rydaholrns kyrka 82 Sandwall, Trans Guo taf '2% Rydaholms sn (Ostbo hd) 6 82 Sandmall, John Gustaf 3%

46 Sandwallska gjuteriet 394 sanering 25 2 Sankt Erasmus L E = skolor skrock Sankt Valborgs :kapell 254 v ass jö) schackmästare se Wigandt, David Schantz, Malcolm von 22 2 Schnid, Toni 49 seder Skarstads sn v veta hd) slott se aven herrg%rdar Sellberg, Christina 372 Selling, Dagmar 164 sigill Sllfving, Jean silverkzrott silvermynt sil.verskatt silversmeder Sjöbeck, Mårten Sjöberg, Nils S j 6man, liarry Skansen Skarp, Peder &att (kplro-) smeder Smed jegataii lo '252 smedjor j srnedämhetets tankebok se tänkebok molandica se Benbygdslit t., och litt,rec. smycken sna land 245 sn&in&ustrier se industrinäring och n%ringsliv Smalandd minnen se Föreningen f ör Smalands mimen skatt," "Oma skogsbruk 404 Slrogsfors bn.ik 403 stadgm se Forra Smålands fornminnesförening

47 s.tupstock 296 Stadsparken stadsplaner stadsplanering 25 2 stadsprivilegier 272 (~önkö~ing) stzdssiglll 297 statuter, medalj- 338 Stavenom-Hiäema~k, Elisabet 294 Stureatten stpstolar 73 st~~dssamhälle-t stangjärnshamare 403 stanpelförfalskning 35 2 stikaplar stölder 351 Sundberg, Sven Gunnar 50?l? Stedt, atten 266 Sunds glasbruk 382 s tengods 94 Sunnerbo härad 63 s tenkyrkor , Sur~~erBosBolan 112 Stensholms herrgard 257 S~a~strözn, Gunnar S'cens'csöm,. S tig I 07 I Il0 l11 I85 l 'i2 stenyxor 222 sten&ldersboplatser Svahnströn, Karin Stina f Karshult 229 Svarttorys kyrka -l og s toclmalrare 187 Svarttorps sn veta hd) 1 03 stolar '73 'l18 svedje?öjning 293 S torgat an 271 Sven F$Iålare - 1 o1 storstrejken 2qG Svenamas sn (vastra hd) 148 straff se r5ttegqngar t Svemung, J, 297 Strömberg, Sven Suenonius se ifadstenii-s SVrömbon, Mils S~rensson, Sigf rid 228

48 sidov, C,W. von 229 textil tradition Saby norregard 198 Thede, Hans 300 Szby sn edb ed bo hd) 198 Thede, Inger 230 sägner Thor, Lars. 421 Sävajö stad (~astra hd) Tioh2radslagen 245 Sävs jcstenen 59 Tjust, Norra och Södra 62 (galmax ].an) Söderlund, Lana l Tofteryds sn (Östbo hd) 100 Södra Ljunga sn (sumerbo hd) Södra Unnaryds kpka 61 Södra Unnaryds sn (vastbc hd) 256 torp?torpaf yndet torparekontrakt Södra Vedbo härad triumf kmcif ix Trolle, G u ~ m á Ioamis ~ -:s anförvanter Södra Vätterbygden 39 Trolle, B. af Sölscher, Helge 299 trgddrageri f aberg $ trähusbebyggelse 233 I tak 250 triishlptxrer se skulpturer t &dukar Tunas t enen 63 takmå1ninga;r 80 l Tveb härad taks piror 234 tändsticksarbetarebostad 21 2 taktäckningsgille 206 tändsticksfabriken 386' Tann8.kers sn (Västbc hd) 155 tandsticksmuséet 386 tape t 7 09 tankebok se Jönkö-ings smedanbetes t'eli1:ebok och Jö3- Tenhul L B lzerrgbrd 294 köpings stadds tankebok

49 Udd&, Harald Theodbr (r'2anneu).vkjerner,. Jo3an d.y, och d,ä. 2 2s2 Uggla, Arvid 6 7 Vetlanda (Östra hd) ' ulf sparreska hemne t i 07 vidskepelse undervisning 5 4 Bigandt, David x Viklkorg, Anders i 70 vi.kinga-av Unnaryd- se S. respe N.Unnaryd vikingasmycken -l 43 Unnaryd s s j ön 274 TJikxer, Gu-s taf 233 utgrävningar IS utstallningar 20 3? Villstads sn (västbo hd) 200 Madstenius-Svenonius, Petrus 2% Wallin, Jonas Valls jö an (Trastra hd) Vallnas sn (vastbo hd) 274 vwg jakt vapenf ynd i vaxblekeri 397 Vejde, P,G, verktyg. 217 Vindbron Vireda sn (7~orra Vedbo hd) 135 Tri singsborg Visingsö sn ( ~tsta hd) Vista härad Vistsand, Per Gustaf 201 "Vitala stadv 2 9'7 Mrrmgei, Evert -i Urigstôds kyrka "13 7Trfgstads sn (Vsstra, hd) -i 03

50 -- Fe,.r:ister till lieddelanden Tr&n Jönlcöpings :ens hem'r~ygdsf örbund. Smklandska hl turbilder, kr~. I-xl~TlI ( ) Borås ' s. Registret bestsr av en systenatick förtecknlng och ett kombinerat sek-, person- och ortsregister till arsboken Meddelanden fr&n Jönköpings lans hembygdsförbund, Uppsatserna ar ordnade efter 333:s klassifil-.ationss;~stem och vid kataloziserin3en har de nya katalogreglerna "Svenska Isatalogregler" tillämpats.

51 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA), som är högskolans system för digital publicering. Upphovsrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2011

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete Specialarbetet anslaget ANTECKNINGAR TILL EN BIBLIOGRAFI OVER BARA KOMMUN. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi. Bibliotekshögskolan. Borgs, vt 1975. Knut Jönsson. Litteratur

Läs mer

BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer

BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer Specialarbete inom ämnet bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan. Boras, ht 1974. Birgitta Moberg Ingrid Moldin Kersti Månsson Karin Nelson-Ebbens Inledning...

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam

En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam En bild säger mer än tusen ord? Av Gösta Carlestam Enligt ett kinesiskt ordspråk så säger en bild mer än tusen ord. Den fotografiska bilden har en stor betydelse som sanningsvittne och för spridning av

Läs mer

Festskrift till Per Stille. Specialutgåva av HumaNetten, Våren 2014.

Festskrift till Per Stille. Specialutgåva av HumaNetten, Våren 2014. Festskrift till Per Stille Specialutgåva av HumaNetten, Våren 2014. Om HumaNetten HumaNetten tillkom hösten 1997 för att förverkliga ett av målen i den dåvarande humanistiska institutionen vid Högskolan

Läs mer

myntstudier Mynttidskriften på Internet

myntstudier Mynttidskriften på Internet Aktuellt Sigtuna, kv. Professorn 1, 2000. Skatten under konservering. Fynd Vid utgrävningar i kv. Professorn 1 vid Stora gatan i Sigtuna hittades 2000 tre skattfynd från vikingatid och nyare tid samt lösfynd

Läs mer

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion NOVEMBER 7 2014 Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion Pris 30 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990

Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Smedstorpssläktens medlemsblad 1990 Ordföranden har ordet Sommaren närmar sig med stormsteg och därmed också vårt nästa släktmöte. I december samlades styrelsen hos mig för planering av verksamheten under

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Del III VÄRLDSARV I SVERIGE Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 Tebacken under sju generationer Av Siri Dahlberg Ordet te eller tä var den lokala benämningen på fägata. Det finns flera te

Läs mer

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd

ÖckeröÖarnas SLÄKTFORSKAR FÖRENING MEDLEMSTIDNING ÅRGÅNG. Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden. Kröckle Kyrka, Hönö Röd NR 2 2014 2011 ÅRGÅNG ÅRGÅNG 16 13 ÖckeröÖarnas MEDLEMSTIDNING SLÄKTFORSKAR FÖRENING Ångbåtsbryggan vid Hönö Heden Kröckle Kyrka, Hönö Röd Ordföranden har ordet Höstmöte Vi har bokat in ett höstmöte den

Läs mer

Strindberg. hyllad & hatad

Strindberg. hyllad & hatad fokus Strindberg hyllad & hatad För 100 år sedan avled August Strindberg. Hans självpåtagna roll som geni och häcklare av makten skaffade honom många fiender, men också en stor beundrarskara. Trots sin

Läs mer

Det medeltida Sverige Band 1 UPPLAND: 10 Håbo härad och Sigtuna stad

Det medeltida Sverige Band 1 UPPLAND: 10 Håbo härad och Sigtuna stad Det medeltida Sverige Band 1 UPPLAND: 10 Håbo härad och Sigtuna stad Det medeltida Sverige 1 UPPLAND 10 Håbo härad Sigtuna stad Annika Björklund Stockholm 2014 Riksarkivet Riksarkivet Box 12541, 102 29

Läs mer

OCH BIBLIOTEK. Om böcker, bildning och organisationsstravanden i Landskrona 1895-191 6

OCH BIBLIOTEK. Om böcker, bildning och organisationsstravanden i Landskrona 1895-191 6 ARBET ARKAMP OCH BIBLIOTEK I EN BRYTNINGSTID. Om böcker, bildning och organisationsstravanden i Landskrona 1895-191 6 Specialarbete inom ämnet bibliotekskunskap vid ~ibliotekshögskolan i Boras. Varterminen

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER KUNGL.BIBLIOTEKET Enheten för bokhistoria, magasin och nybindning ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER NY UPPLAGA SAMMANSTÄLLD AV LINDA SÖRENSEN 2005-08-24 Kungl. biblioteket Översikt

Läs mer

Hospital och Helgeandshus

Hospital och Helgeandshus Hospital och Helgeandshus - En studie av omsorgsväsende i medeltidens Sverige Kandidatuppsats i arkeologi HT 2007 Martin Arleskär Handledare: Anders Carlsson Stockholms Universitet Innehåll 1. Inledning

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö - FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN vid Linnéuniversitetet - Växjö - av Niclas Rosenbalck Växjö, 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: 1 8 Serie A Fastighetshandlingar 9 A I Faste- och vittnesbrev 10 A II

Läs mer

09-10/2006 TEMA MÅNGFALD. Värde 50:-

09-10/2006 TEMA MÅNGFALD. Värde 50:- 09-10/2006 TEMA MÅNGFALD Värde 50:- TIDSKRIFTEN SPANING INNEHÅLL Vi hjälper dig spana Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara

Läs mer

De medeltida pergamentomslagen - spår av vasatidens arkivvård

De medeltida pergamentomslagen - spår av vasatidens arkivvård De medeltida pergamentomslagen - spår av vasatidens arkivvård Jan Brunius Gunilla Bjö"rkvall Anna Wolodarski ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2004:1-2 1 53 JAN BRUNIUS MPO-projektet och dess resultat FORTFARANDE

Läs mer

Forska om samer. Digitala arkivkällor och litteraturtips. Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se

Forska om samer. Digitala arkivkällor och litteraturtips. Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se Forska om samer Digitala arkivkällor och litteraturtips Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek www.foark.umu.se Svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk www.ajtte.com Denna publikation ingår i Forskningsarkivets

Läs mer

En värld för sig själv. Nya studier i medeltida ballader

En värld för sig själv. Nya studier i medeltida ballader En värld för sig själv Nya studier i medeltida ballader Ord & Musik & Bild Intermediala studier 1 En värld för sig själv Nya studier i medeltida ballader Redaktör: Gunilla Byrman Växjö University Press

Läs mer

BOKMÄSSAN. Tema: brasiliansk. Liv humor på blodigt allvar. Kejsaren av den historiska romanen. Förlåtelse vägen till helande

BOKMÄSSAN. Tema: brasiliansk. Liv humor på blodigt allvar. Kejsaren av den historiska romanen. Förlåtelse vägen till helande Förlåtelse vägen till helande Kejsaren av den historiska romanen Barbro Lindgren årets Almapristagare BOKMÄSSAN mässtidning 25 28 september 2014 svenska mässan göteborg 1985 2014 Liv humor på blodigt allvar

Läs mer

Kampen mot glömskans tyranni. förstudie gällande Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi vid Västerbottens museum

Kampen mot glömskans tyranni. förstudie gällande Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi vid Västerbottens museum Kampen mot glömskans tyranni förstudie gällande Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi vid Västerbottens museum 1 Omslag: Interiör hos Johan Engman, Djupsjönäs, Nyåker (1957). Foto Sune Jonsson.

Läs mer

Användardag för Disgen-användare

Användardag för Disgen-användare Årgång 5, Nr 9 Användardag för Disgen-användare Träffen vänder sig till dig som kan lite om programmet, men har svårt för något eller har en massa frågor. Träffen bygger helt och hållet på frågor som har

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

-illltacha Bia del ...:..-,.:;., --.---:-.:- Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka

-illltacha Bia del ...:..-,.:;., --.---:-.:- Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka I Pris 15 kr. I -illltacha Bia del.. _~ '-'......:..-,.:;., --.---:-.:- -== ~ J Dec. 1977 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 43 Bilden är hämtad från området vid Norra Hamngatan från Lastkajen

Läs mer

Kvarnar genom tiderna i Långareds socken

Kvarnar genom tiderna i Långareds socken Kvarnar genom tiderna i Långareds socken Ingrid Svensson Långareds Hembygdsförening 2012 1 Copyright 2012 Ingrid Svensson/Långareds Hembygdsförening www.langared.se Foto: Ingrid Svensson E-post: ingrid.svensson1@comhem.se

Läs mer

-NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISI(A PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing Erik Witting, Torngat an 64, S-54200 MARIESTAD

-NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISI(A PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing Erik Witting, Torngat an 64, S-54200 MARIESTAD -NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENNGEN NORDS(A PAPPERSHSTORKER Årg. 4 1-976, December Nr 4 Redaktionens adress: ng Erik Witting, Torngat an 64, S-54200 MARESTAD ÖSJÖFORS 1 97 7 Som tidigare meddelats kommer Föreningen!Tordi

Läs mer