VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M... 9 PUMPAR APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM RÖRLEDNINGAR MONTERADE PÅ VÄGG RUMSVÄRMEAPPARATER SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR KLOSETTER, URINALER M M DISKBÄNKAR, TVÄTTBÄNKAR, UTSLAGSBACKAR M M UTTAGSPOSTER, ARMATURER M M I VÄTSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM TAPPVENTILER, BLANDARE M M I TAPPVATTENSYSTEM BRANDPOSTER OCH DYLIKT APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM SAMMANSATTA APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT VÄRMEVÄXLARE VÄRMEVÄXLARE LUFT - LUFT... 21

2 2 (38) LUFTSPJÄLL SPJÄLL FÖR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS KONSTANTFLÖDESDON LJUDDÄMPARE VENTILATIONSKANALER M M LUFTDON M M TILLUFTSDON ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING...Fel! Bokmärket är inte definierat. MÄTARE FÖR TEMPERATUR MÄTARE FÖR TRYCK MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER... 38

3 3 (38) SYFTE De tekniska anvisningarna skall tjäna som underlag och hjälp för projektörer och ge information till verksamhetsföreträdare och övriga medverkande i byggprocessen. Anvisningarna redovisar erfarenheter från produktion och förvaltning i form av standardnivåer, lämpliga material, tekniska lösningar etc. Texten beskriver, med gällande regelverk som bas, en tänkt normalstandard i form av nivåer utöver reglernas krav, lösningar på allmänt formulerade krav eller standard och rutiner där regler saknas. Om text saknas för respektive avsnitt/rubrik innebär detta att standarden följer gällande normer och bestämmelser, om sådana finns, eller att anvisningar kommer att lämnas för varje projekt. Myndighetskrav skall alltid uppfyllas. Krav på energieffektivitet, montagekrav etc återfinns i anvisningen. Vid avvikelse från krav i denna anvisning skall Lokalförsörjningsförvaltningen lämna sitt godkännande. Vid byte av i beskrivning angiven produkt skall beställaren meddelas för godkännande av bytet. VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Orientering Totalflödesschema upprättas för luftbehandlings- och rörinstallationer. Miljöbetingelser Korrosionsmiljö Invändiga installationer skall hålla miljöklass M2. Utvändigt skall miljöklass M3 gälla där ej annat anges. Ljudmiljö Maximalt tillåtna ljudnivåer från fasta installationer.

4 4 (38) Rumstyp Ljudkrav Anmärkning Undervisningslokaler 30 dba Förskolelokaler 30 dba Korridorer 40 dba Toaletter 40 dba Kontor, expeditioner etc 35 dba Sammanträdesrum 35 dba Pausrum 35 dba Boendelokaler 30 dba Vidare gäller att dbc-värdet får vara max 15 db högre än det angivna dba-värdet. För tonala ljud gäller en skärpning av kravet med 5 db. Kortvariga ljud (spolning) får ej överstiga ljudnivårer + 5 db. Buller från fläktrum, apparatrum och övriga tekniska utrymmen får ej överskrida kraven för respektive rum minskat med 5 db. Kraven gäller i färdiginredda rum med normal möblering. För den yttre miljön gäller: Ljudnivå orsakad av levererad enhet, får ej överskrida 45 dba på 10 m avstånd. För tonala ljud gäller en skärpning av kravet med 5 db. För kortvariga bullermoment (exempelvis start/stoppförlopp), tillåts 10 dba högre momentanvärde (maxvärde med ljudnivåmeter i läge FAST ), förutsatt att den ekvivalenta ljudnivån under drifttimma ej överskrider kravvärdet. Termiskt rumsklimat Se Tekniska råd och anvisningar för energihushållning i kommunens byggnader och förhyrda lokaler. Klimatkrav Utetemperatur vinter enligt BBR och BFR R115

5 5 (38) Utrymmesplanering Beakta brandcellsindelning och utrymningsvägar. Föränderbarhet Ur flexibilitetssynpunkt bör installationszoner för rör och kanaler ovan undertak separeras i höjdled så att korsningar i samma plan mellan stråk och närförsörjning undviks. Fläktrum, apparatrum och tekniska utrymmen Utrymmen dimensioneras så att olika leverantörer kan användas. Fläktrums utrymme och utformning får inte vara anpassat till endast en leverantör. Öppningar och genomföringar Samordnas med övriga projektörer. Generella krav på projektering Ledningsdragning Ledningsdragning för tappvatten och värme utförs synligt eller utbytbart. Förläggning av ledningar i ouppvärmda utrymmen undviks. Kallvattenledningar i kalla utrymmen förses med godkänd invändig värmekabel. VÄRMESYSTEM Systemuppbyggnad Värmesystemet dimensioneras och delas upp i olika shuntgrupper för olika byggnader och verksamhetstyper. Krav på projektering När uppvärmning sker via vattenburet system skall systemet vara av tvårörstyp. Värmesystem dimensioneras för 55 C tilloppstemperatur i nybyggnad och tillbyggnad. Vid mindre förändringar i befintlig byggnad anpassas värmesystemet efter befintligt system. Vid större ombyggnader skall nybyggnadsstandard eftersträvas. Vid val av blandningsventiler för värme och ventilation skall 3-vägsventil väljas med sekundärmonterad styrventil, variabelt flöde primärt, konstant flöde sekundärt. Karaktäristik skall vara linjär. Fördelningsventil får ej förekomma.

6 6 (38) LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Systemuppbyggnad Luftbehandlingssystemet anpassas till de olika verksamheter och verksamhetstider som förekommer. Generella krav på projektering Varje verksamhetsrum såsom kontor, sammanträdesrum, lärosalar, personalrum, grupprum etc skall ha balanserad ventilation i varje rum. Överluftsföring till dusch, toalett, förråd och biutrymme godtas dock. Luftkvalitet Uteluftsflöde väljs så att maximal CO 2 -halt enligt socialstyrelsens rekommendationer inte överskrids. Luftflöden skall väljas med hänsyn till krav i BBR och i arbetsmiljöverkets anvisningar. Uteluftsintag Uteluftintag placeras om möjligt mot norr. I övrigt placeras uteluftintag enligt anvisningar i Svenska inneklimatinstitutets riktlinjer och specifikationer R1 Klassindelade inneklimatsystem. Eleffektivitet Luftdistributionssystemet bör utformas i enlighet med Svenska Inneklimatinstitutets riktlinjer och specifikationer R2 Klassindelade luftdistributionssystem med tillhörande anvisningar för projektering och upphandling A2. Följande intervall SFP (se definition under Q) skall gälla för luftdistributionssystemet i sin helhet: Nybyggnad Eleffektivitet med SFP på 1,2 Ombyggnad Eleffektivitet med SFP på 1,5 2,0 kw/m 3 /s. 2,5 kw/m 3 /s.

7 7 (38) Kommentar (ENEU 94): Välj SFP-värde inom angivna intervall enligt följande: Lägsta värde avser anläggningar med långa drifttider/brukstider och högsta värde avser anläggningar med korta drifttider/ brukstider. Dessa klasser skall endast ses som riktlinjer för i flertalet fall lämpliga kravnivåer. De kan därför inte generellt hävdas vara optimala, utan lämplig klass för distributionssystemen skall alltid anpassas till de i varje enskilt fall gällande specifika förhållanden. Val av klass skall baseras på ekonomiska överväganden avseende investerings- och driftkostnader för luftdistributionssystem samt kostnader för den i anspråkstagna byggnadsvolymen. Värmeåtervinnare Värmeåtervinning väljs i första hand med roterande värmeväxlare. I andra hand plattvärmeväxlare med automatisk förbigångsfunktion. I tredje hand väljs värmeväxlare med tvåfasmedium. Vätskekopplade batterier väljs i undantagsfall. Krav verkningsgraden, se QFB. Kanalsystem Kanalsystemet utformas enligt Svenska Inneklimatinstitutets riktlinjer och specifikationer R2 Klassindelade luftdistributionssystem med tillhörande anvisningar för projektering och upphandling A2. Rensbarhet Luftdistributionssystemet skall utföras så, att det kan rensas med hjälp av mekaniska redskap (borstar och dylikt). Rensluckor och andra anordningar avsedda för rensarbete skall vara åtkomliga så att rensarbete kan utföras utan svårighet. Om renslucka är placerad ovan undertak skall erforderlig del av undertaket vara demonterbar samt vara försedd med skylt. Om kanaler och ömtåliga byggnadsdelar behöver beträdas vid rensarbete skall dessa vara försedda med erforderliga skydd. Rensningspliktiga kanaler enligt Räddningstjänstlagen, exempelvis imkanaler från storkök m m, skall vara rensbara. Placering av rensanordningar, se bland annat Svenska Inneklimatinstitutets skrift Rensbehov och rensbarhet och handboken Brandskyddsteknik för ventilationssystem.

8 8 (38) FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING FÖRUTSÄTTNINGAR Rivningsmaterialet skall källsorteras med avseende på miljö och ekonomi i följande fraktioner: Mineraliska massor Metallskrot Blandat avfall Hantering av rivningsmaterial skall ske med följande kriterier: Återanvändning Återvinning Energiutvinning Deponering Nedan redovisas exempel på återanvändning, återvinning etc: Återanvändning Kopparrör Stålrör Återvinning Klimatanläggning Glasull Stenull (ev) Kopparrör Stålrör Energiutvinning Brännbart icke miljöskadligt material Deponering Mineralull Cellplast Asbest Avloppsledningar med blyfog

9 9 (38) Rivning av vvs-, kyl-, och processmedieinstallationer Demonterad utrustning, som beställaren önskar behålla, skall överlämnas till beställaren. Entreprenören avtalar med beställaren om vilka delar som skall överlämnas innan rivning får påbörjas De delar som skall behållas av beställaren, skall behandlas och förvaras så att de ej utsätts för skada eller förkommer. Rör och kanaler som saknar funktion efter ombyggnad skall demonteras. ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M Dagvattenavsättning skall anslutas till stuprör med lövsil, renslucka och tubrör fabrikat SMEAB av bygg. Avsättning dim 110 avslutas 5 cm ovan färdig mark. Avsättningen lockas. Erforderlig övergång till tubrör utförs av bygg.

10 10 (38) PUMPAR Innan beställning av pumpar får ske skall dimensionerande data kontrolleras med konstruktören. På grund av materialbyten kan flöden och tryckfall förändras i systemen. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Cirkulationssystem Vid variabla flöden skall tryckstyrda pumpar användas. APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM Avluftare typ Retherms Spirovent eller likvärdig installeras i värmesystem. Ledningar av rör av rostfritt stål, avloppsrör Ledningar i storkök utförs av rör i rostfritt stål fram till fettavskiljare. Ledningar av raka kopparrör KV-, VV-, och VVC-ledningar utförs av kopparrör. Dimensioner enligt nedan. Minsta tillåtna dimension är 12 mm (utvändigt). Diameteryttre mm 12, 15, 18, , 42, , 76.1, , Godstjocklek mm

11 11 (38) Ledningar av ytbehandlade raka kopparrör Synliga kopplings- och fördelningsledningar och klammer i KV- och VVsystem inom VC, RVC och dusch samt i städ- och omklädningsutrymmen utförs av förkromade rör. RÖRLEDNINGAR MONTERADE PÅ VÄGG Tappvattenledningar i allmänna våtutrymmen och i städ, Dy mm, hängs upp med ett största avstånd på 400 mm mellan fästdon. Värmeledningar vid golv samt mellangolv och tak hängs upp med halva det avstånd som AMA eller tillverkaren rekommenderar. Rensanordningar för rörledning Vertikala spillvattensledningar förses med rensanordningar vid övergång mellan stående och liggande samlingsledning. Avtappningsanordningar på rörledning I lågpunkter monteras avtappningsanordningar bestående av Ballofix med utvändig gänga och huv. Luftningsanordningar på rörledningar Automatisk luftare med avstängning. Luftaren monteras på avstick från värmeledning vid sidan av betjänad ledning så att eventuellt läckage ej droppar in i ledningens isolering. Ledningen där luftaren monteras skall lokalt vara 2 dimensionssteg större. Alternativt kan manuella luftare användas. Monteras på samtliga högpunkter i värmesystemen samt på luftvärmare. Se råd och anvisningar i Tabeller och diagram i VVS-handboken.

12 12 (38) Golvbrunnar Golvbrunnar i fläktrum, soprum samt i personalduschar förses med luktlås. Golvbrunn i fläktrum placeras i direkt anslutning till luftbehandlingsaggregat. Där möjlighet ges skall spygatter installeras till närliggande golvbrunn. Golvbrunnar av rostfritt stål I storkök används rostfria brunnar med silkorg. Entréer i förskolor förses med runda rostfria brunnar med silkorg. Förtillverkade shuntgrupper UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Innan beställning av shuntgrupper får ske skall dimensionerande data kontrolleras med konstruktören. På grund av materialbyten kan flöden och tryckfall förändras i systemen. Shuntgrupp skall uppfylla nedan angivna krav och vara uppbyggd med nedan angivna komponenter. Shuntgrupper monteras på vägg-/golv-/takstativ för erhållande av angivet montageläge. Stativ, shuntgrupp och anslutande ledningar får ej utgöra hinder för öppningsbara dörrar/luckor i luftbehandlingsaggregat. Shuntgrupper för luftbehandling samt radiatorsystem skall vara 3- vägsventil. Shuntgrupp skall vara försedd med ventil med lätt utbytbart Kvs värde och försedda med avstängningsmöjligheter på alla anslutningar. Termometrar skall ingå. Shuntgrupper för luftbehandlingsaggregat skall placeras i anslutning till batterier. Ledningsavstånd mellan batteri och shuntgrupp bör ej överstiga 2 meter.

13 13 (38) Injusteringsventiler med mätuttag och avtappningsventil För injustering av VVC används TA STAD. Vid mindre flöden kan TA:s typ TRIM användas. Temperaturstyrda ventiler i vätskesystem Radiatorer förses med termostatventiler av fabrikat Danfoss eller MMA lågflödesventiler. RUMSVÄRMEAPPARATER Rumsvärmeapparater dimensioneras för 55 C tilloppstemperatur. Konvektorer Konvektorer får ej förekomma. Radiatorer UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Anslutningsdimension är DN 10 där ej annat anges. Radiatorer monteras med underkant mm över färdigt golv, varvid hänsyn tas till bröstningshöjder, radiatorhöjder samt utrymme för friliggande ledningar på vägg. Radiatorer skall monteras först då vägg bakom radiator är färdigmålad (samordnas med Bygg). Termostatventil Radiatorer förses med termostatiska radiatorventiler av fabrikat Danfoss eller MMA. Tryckfallet över radiatorventil skall vara 10 kpa. Lokaler i skolor där elever vistas mer än tillfälligt skall förses med termostatventil typ skolmodell (oöm). Termostatdelen skall låsas så att rumstemperatur uppfylls.

14 14 (38) Radiatorkoppel Vändbar fördelare för röranslutning från golv eller från sida av fabrikat Danfoss alternativt MMA. Fördelaren skall ha avstängningsmöjligheter för tillopp alternativt retur, så att mätning av differenstryck kan utföras. Fördelaren skall även vara möjlig att stänga, både tillopp och retur, så att individuell demontering av radiator kan utföras utan nertappning. Värmerörslingor Städrum förses med torkslinga typ VVC-slinga. Om detta ej är möjligt anordnas en elektrisk handdukstork. SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Sanitetsporslin skall vara av i Sverige vanligt förekommande fabrikat i normalstandard och vit färg. Föravstängningar m m Sanitära apparater förses med föravstängningar typ Ballofix. Tvättställ av porslin UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Monteringshöjd Tvättställ i handikapptoalett skall monteras 800 mm över golv. I förskola monteras alla tvättställ 800 mm över golv. I övriga utrymmen monteras tvättställ 850 mm ovan golv. Blandare Tvättställ förses med ettgreppsblandare Blandare skall vara avsedda för sparflöde. Blandare i tvättställ samt övriga blandare i verksamhetslokal injusteras till 38 C.

15 15 (38) Tvättställ Tvättställ förses med bottenventil typ sil samt vattenlås av plast. I skolor skall vattenlåset vara av metall. Handikapptvättställ Tvättställ i handikapp-wc förses med BEAB-hylla ca 200 mm. Silikonfog mot vägg. Blandare med förlängd spak. Alternativt kan stort tvättställ med inbyggd hylla användas. Avlopp skall dras ner vid vägg och anpassas så att rullstol kan skjutas in under tvättställ. KLOSETTER, URINALER M M Klosetter Vattenklosett skall vara utförd med dolt vattenlås. Silikontätning runt fot. Vattenklosett skall vara förhöjd i handikapptoalett. DISKBÄNKAR, TVÄTTBÄNKAR, UTSLAGSBACKAR M M UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Utslagsbackar i städ skall vara av i Sverige vanligt förekommande fabrikat och normalstandard. Utslagsbackar skall vara av rostfritt material. UTTAGSPOSTER, ARMATURER M M I VÄTSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM TAPPVENTILER, BLANDARE M M I TAPP- VATTENSYSTEM UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Blandare skall vara av ettgreppstyp. Föravstängningar Tappventiler, blandare m m förses med föravstängningar typ Ballofix. Föravstängningar får ej vara inbyggda i blandare eller ventil.

16 16 (38) Väggvattenutkastare Väggvattenutkastare placeras efter samråd med trädgårdsarkitekt. Vid förskola/daghem skall samråd ske med personal om väggvattenutkastare skall vara försedd med varmvatten. Icke uppvärmt soprum förses med väggvattenutkastare. Soprum förses med slanghylla med slang och strålmunstycke. Väggvattenkastare och slang skall vara försedda med snabbkoppling. Separat soprum skall kunna spolas från väggvattenutkastare. Erforderlig slanglängd anpassas till detta. Spolblandare Fläktrum, apparatrum, andra tekniska utrymmen och uppvärmda soprum förses med spolblandare. Soprum förses med slanghylla med slang och strålmunstycke. Blandare och slang skall vara försedda med snabbkoppling. Duschblandare och duschanordningar Duschar i allmänna utrymmen förses med termostatblandare med självstängande ventil, duschsil samt vandalskyddade blandare och stigarrör. Dusch ansluts uppifrån. I personalutrymme förses termostatisk duschblandare med handdusch på väggstång. I handikapptoalett med dusch förses blandare med omkastningsventil på utlopp och med förlängd slang till pistoldusch för bidéfunktion. Skötbord förses med kulventil på avlopp samt pistoldusch till blandaren. BRANDPOSTER OCH DYLIKT Brandposter i förskolor skall vara av typen NOHA Junior. Slanghyllor Slanghylla med 20 m slang DN 20. Slang förses med avstängbart strålmunstycke. Slang inkopplas till blandare.

17 17 (38) APPARATER, KANALER, DON M M I LUFT- BEHANDLINGSSYSTEM RIKTVÄRDEN Riktvärden för lufthastigheter Beteckning Rek m/s Anmärkning Luftintag 2,5 Total frontarea Filter 2,5 Luftvärmare 2,5-3,0 Luftkylare 2,5 Angivna värden avser maximala hastigheter. Lufthastigheten beräknat på frontarean i aggregat bör begränsas till maximalt 2,5 m/s. MONTERING Apparat förses med erforderliga don för montering och anslutning enligt ritningar. Montering utförs med apparatstativ och vibrationsdämpare respektive upphängningsdon enligt fabrikantens standard, där inte annat anges. Aggregat placeras på heltäckande balkramar. Samtliga vägghängda apparater på regelväggar med gipsskivor, plåt eller liknande konstruktioner, skall fästas i trä- eller stålförstärkningar utförda av byggnadsentreprenören. Luftbehandlingsentreprenören svarar för erforderliga anvisningar om mått och läge samt uppgifter om belastningar. Specifik fläkteleffekt SFP Luftbehandlingsaggregatets specifika fläkteleffekt SFP beräknas för respektive aggregat i enlighet med Svenska Inneklimatinstitutets rapport A2. SFP beräknas enligt formeln: SFP = (P TF + P FF ) / q (kw/(m 3 /s)) där P TF = tilluftsfläktens dimensionerande eleffekt (kw) P FF = frånluftsfläktens dimensionerande eleffekt (kw) q = dimensionerande luftflöde genom aggregatet, d v s det största av tillufts- respektive frånluftsflödet. Beräkning sker med rena luftfilter.

18 18 (38) Temperaturverkningsgrad Med tillägg till AMA avser temperaturverkningsgraden för värmeåtervinnare torr värmeväxling vid 0 C utetemperatur. Temperaturverkningsgraden vid dimensionerande utetemperatur skall redovisas. SAMMANSATTA APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT ALLMÄNT I kanaltryckfallet ingår tryckfallet i don, kanaler, spjäll och apparater. Tryckfall för delar specificerade under luftbehandlingsaggregat samt eventuella förluster för anslutning av fläktar enligt ritning ingår ej. Tryckfallet är angivet för kanalsystemets teoretiska luftflöde exklusive läckflöde. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Luftbehandlingsaggregatet utförs enligt nedanstående krav om ej annat specificeras under aggregatet. Hölje Utförs som standard med in- och utvändig beklädnad av varmförzinkad stålplåt med mellanliggande isolering av mineralull och ramkonstruktion av varmförzinkat stål. Monteras om möjligt på en 400 mm hög balkram. Beakta ramhöjd så att vattenlås får plats. Täthetsklass A. Beakta eventuella krav på brandteknisk klass. Funktionsdelar som kräver regelbundet underhåll skall vara försedda med inspektionsluckor med gångjärn samt fasta rattar.

19 19 (38) Fläktar Anslutningsdelar Anslutningsdel för uteluft med komponenter utförs i rostfritt stål SS 2343 invändigt alternativ med stålplåt behandlad till miljöklass M3. Luftfilter Filterdel för uteluft och komponenter skall utföras av rostfritt stål SS 2343 invändigt alternativt med stålplåt behandlad till miljöklass M3. Filter skall vara typ långa påsfilter. Filterklass på uteluftsfilter skall vara klass F7 i syntetiskt material. Filterklass på frånluftsfilter skall vara klass F7 i syntetiskt material. En omgång utbytesfilter levereras till respektive filterenhet. En manometer fabrikat Kytölä levereras till varje filterenhet. Filterenhet märks med rekommenderat sluttryckfall. Tomdelar Skall alltid vara försedda med inspektionsdörr. Fläkthjul skall i första hand vara av B-hjulstyp. Fläktar utförs i varmförzinkat stål. Motorns dataskylt skall vara lätt synbar från inspektionssida, i annat fall kompletteras med extra dataskylt på eller invid motorn. Kylform skall vara utförd enligt SEN Monteringssätt skall vara utfört enligt SEN I fläkt/fläktinlopp monteras anordning för flödesmätning. Flödesmätare med analog visning levereras till samtliga fläktar i aggregat. Onoggrannheten får maximalt uppgå till 10 % av det maximala flödet. Projekterat flöde markeras på flödesmätare. Fläktdelarna skall på servicesidan ha en utvändig märkning visande fläktdata och motordata. Belysning, inspektion Fläktdelar och inspektionsdelar förses med inspektionsfönster och belysning 230 V, 1-fas kopplad till brytare på aggregat. Belysning får inte kopplas in via luftbehandlingsaggregatets apparatskåp.

20 20 (38) Luftvärmare, Luftkylare Luftvärmeväxlare med kopparrör och aluminiumlameller. Samlingsrör kan vara av stål men skall då rostskyddsmålas för klass M3. Batterier förses med ventiler för luftning och avtappning. Luftkylare utförs med dräneringstråg av rostfritt stål med fall mot dräneringsanslutning, vilken framdrages till aggregatets kant. Luftvärmare förses med uttag i vattendelen för frysskyddsgivare. Luftvärmare eller luftkylare i luftbehandlingsaggregat skall vara utfört så att tryckfall på vätskesidan högst uppgår till 15 kpa vid dimensionerande vätskeflöde. Gäller ej batterivärmeväxlare i vätskekopplade system. VVX, vätskekopplat system Luftvärmeväxlare med kopparrör och aluminiumlameller. Samlingsrör kan vara av stål men skall då rostskyddsmålas för klass M3. Frånluftsdelen utförs med dräneringstråg av rostfritt stål alternativt stål behandlat till miljöklass M3 med fall mot dräneringsanslutning, vilken framdrages till aggregatets kant. Batterier förses med ventiler för luftning och avtappning. VVX, roterande värmeväxlare Skall vara i icke hygroskopiskt utförande och försedd med utrustning för varvtalsreglering, där ej annat anges. VVX, plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare skall vara försedd med förbigång. Tråg skall vara av rostfritt stål. Spjäll Uteluftsspjäll utförs av rostfritt stål SS 2343 alternativt stålplåt behandlad till miljöklass M3, täthetsklass 2. Frånluftsspjäll utförs av varmförzinkat stål, täthetsklass2. Spjäll i förbigång skall vara utfört i täthetsklass 3. Övrigt Samtliga dräneringar exempelvis på frånluftsfläktar, kylbatterier, värmeåtervinnare skall levereras med vattenlås med backventil. Vattenlås skall vara av typen pingpong-boll.

21 21 (38) Tekniska data (Exempel) Flöde tilluft 2,0 m 3 /s Flöde frånluft 2,0 m 3 /s Kanaltryckfall tilluft 250 Pa Kanaltryckfall frånluft 220 Pa SFP 1,5 kw/( m 3 /s) VÄRMEVÄXLARE Värme- eller kylbatteri i kanalsystem skall vara utfört så att tryckfallet i luftströmmen högst uppgår till 50 Pa och på vätskesidan högst uppgår till 15 kpa vid dimensionerande luft- respektive vätskeflöde. VÄRMEVÄXLARE LUFT - LUFT Värmeåtervinnare skall uppfylla krav (ENEU 94) på temperaturverkningsgrad enligt nedan: Värmeåtervinnartyp Temperaturverkningsgrad Roterande värmeväxlare 75 Enkel plattvärmeväxlare 60 Dubbel plattvärmeväxlare 70 Batterivärmeväxlare 55 Värmeväxlare för 55 tvåfasmedium LUFTSPJÄLL UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Spjäll skall monteras i renslucka alternativt vara i rensbart utförande. Vid övriga spjäll monteras renslock. Spjällblad skall vara inspekterbara. Spjäll monteras enligt tillverkares anvisning så att erforderliga raksträckor erhålls. Spjäll anpassas för aktuell tjocklek på isolering. Injusteringsspjäll skall vara försedda med mätuttag med påklistrad injusteringskurva. Vridspjäll skall ha täta spjällblad.

22 22 (38) Stängande spjäll mot uteluft skall utföras i täthetsklass 2. Spjällaxel skall vara försedd med skåra för markering av spjälläge. SPJÄLL FÖR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS Spjäll avsedda att förhindra spridning av brandgaser utförs i lägst täthetsklass 3. Spjäll skall vara försedda med fabriksmonterade ställdon med fjäderåtergång. Spjäll skall vara typgodkända. Brandgasspjäll Brandgasspjäll i varmförzinkat utförande och med ställdon 24 V eller 230 V. Spänning bestäms i samråd med styrentreprenören före beställning. Spjället skall vara försett med indikering, som visar öppet/stängt läge. KONSTANTFLÖDESDON Konstantflödesdon skall vara försett med mätuttag. LJUDDÄMPARE Ljuddämpare i kanalsystem skall vara utförda så att tryckfall högst uppgår till 30 Pa vid dimensionerande luftflöde. VENTILATIONSKANALER M M RIKTVÄRDEN Riktvärden för lufthastigheter Beteckning Rek m/s Anmärkning Fläktutlopp 6-10 Huvudkanal 5-7 Max 1 Pa/m Rektangulär max 6 m/s Ciruklär max 7 m/s Avgreningar 3-5 Max 0,8 Pa/m Anslutande kanaler 4 till don Angivna värden avser maximala hastigheter. Kanal till dimensionerande slutdon skall väljas dimensionen större än vad ovan angivna gränser ger.

23 23 (38) MATERIAL OCH VARUFÖRESKRIFTER Kanalsystem skall vara typgodkända och utföras med förtillverkade kanalelement. Påstick skall inte användas på cirkulär kanal, istället används förtillverkade T-rör. Slanganslutning är ej tillåten. Förslutning Kanaler förvaras förslutna på byggarbetsplatsen. Öppna kanaländar försluts under monteringen. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Rens- och inspektionsluckor Kanalsystemen skall kunna rensas i hela sin utsträckning, se även kommentar under 57. Montering Cirkulära avstick från rektangulär kanal utförs med inloppsrör med radie. Fogning Tejpade fogar får ej utföras. Upphängning Upphängningsband får ej skruvas i kanal. Upphängning skall utföras med runtom gående band som fästes i en eller två parter. Brandkrav beaktas vid val av upphängningsmetod. Synliga kanaler monteras med svep av slätplåt samt centrumpendel. Cirkulära kanaler skall fr o m dimension och pendel. 315 vara försedda med svep Rektangulära kanaler skall fr o m bredd 800 mm vara försedda med pendel och vagga. Vid mindre dimensioner kan, för dold kanal, band som omsluter kanaler användas. Kanaler får ej hängas upp i varandra.

24 24 (38) KVALITETSKRAV PÅ MONTERADE KANALER Ange i vilka kanaler det finns risk för kondensutfällning. LUFTDON M M Luftdon skall vara försedda med fasta mätuttag. Tryckfallet över sämst belägna don i varje grenkanal väljs till min 40 Pa inklusive tryckfallet i anslutande kanal vid normalt luftflöde. Lufthastigheten i rum där personer uppehåller sig mer än tillfälligt bör vara högst 0,15 m/s under uppvärmningssäsongen och annars 0,25 m/s. Undvik att använda lågimpulsdon. Behov kan dock förekomma i speciella lokaltyper, typ samlingslokaler. Samråd alltid med beställaren. I vaktmästerilokaler skall hänsyn tas till värmeavgivning från kopieringsmaskin vid val av luftflöde och ljuddämpning i don. WC mot korridor eller mot verksamhetsrum förses med ljuddämpat överluftsdon. TILLUFTSDON UTFÖRANDE FÖRESKRIFTER Injustering Luftdon ställs in så att spridningsbild enligt ritning erhålls. ISOLERING AV INSTALLATIONER Mätuttag, justeranordningar etc utförs med skoning mot isolering för god åtkomlighet. Uteluftkanaler genom varma utrymmen kondensisoleras.

25 25 (38) TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV RÖRLEDNING UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Isolering med rörskål med komfortytskikt. Rörgenomföringar Isolering utförs bruten vid rörgenomföringar. Runt röret anbringas cellgummiisolering (typ Armaflex) vid genomföring i byggnadskonstruktion. Huvudledningar i värmesystem Huvudledningar i värmesystem isoleras med serie 43. Synlig förläggning Isolering utförs med rörskål med komfortytskikt och ytbeklädnad av plastplåt där krav på brandteknisk klass saknas. Alternativt kan isoleringen vara av typ aluminiumfoliebelagd rörskål. Synlig förläggning inom apparatrum, fläktrum eller annat tekniskt utrymme Isolering inom apparatrum, fläktrum eller annat utrymme för tekniska installationer förses med aluminiumfolie eller plastplåt. Synlig förläggning i utrymningsvägar (brandceller är markerade på ritning) Beakta krav på ytskikt i utrymningsvägar. Dold förläggning (schakt, undertak etc) Isolering skall vara försedd med komfortytskikt.

26 26 (38) TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL Isolering på vindar förses med vindskydd. Synlig förläggning Isolering skall vara försedd med aluminiumfolie (nätmatta med aluminiumfolie alternativt lamellmatta med aluminiumfolie). Synlig förläggning inom apparatrum, fläktrum eller annat tekniskt utrymme Isolering inom apparatrum, fläktrum eller annat utrymme för tekniska installationer förses med aluminiumfolie. Synlig förläggning i utrymningsvägar (brandceller är markerade på ritning) Beakta krav på ytskikt i utrymningsvägar. Dold förläggning (schakt, undertak etc) Isolering skall vara försedd med komfortytskikt. Luftbehandlingsinstallation Kontrollhål med propp utförs vid samtliga mätare och givare. MÄTARE FÖR TEMPERATUR Luftbehandlingsinstallation Termometrar placeras vid varje förändring av temperaturen, exempelvis före och efter värmeåtervinnare, i uteluften, efter luftvärmare/luftkylare. Även vid eftervärmare i kanalsystem. Termometrar skall vara av bimetall och kalibrerbara. MÄTARE FÖR TRYCK Manometrar skall monteras över huvudpumpar och smutsfilter. Pump i radiatorsystem förses med manometer.

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB.

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB. AB Bostäder Byte av frånluftsfläktar Arbetsnr: Rambeskrivning 57 Luftbehandling Borås ÅF Infrastruktur AB 2 (14) Orientering Entreprenaden innefattar arbete med byte av frånluftsfläktar samt injustering

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén 4 SH VS-ANLÄGGN BESKR 548333 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51 Göteborg.

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Rambeskrivning VVS. Förfrågningsunderlag systems

Kv Oxeln 7, Vänersborg Norra Skolan. Skolpaviljong. Rambeskrivning VVS. Förfrågningsunderlag systems Kv Oxeln 7, Vänersborg Objektnr: 2306 Projektnr: 1-7316 Dnr: SBN 2014/78 Förfrågningsunderlag håv ac håvac s objekt.nr 4021 Tele 0520-474860 sida 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 50 RÖRSYSTEM 5 52

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2016-01-28

Tekniska anvisningar VVS 2016-01-28 Tekniska anvisningar VVS 2016-01-28 Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra lokalnyttjare.

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung TOTALENTREPRENAD Ansvarig Konsult: mob 070-533 46 36 ; ; Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 4 50. VVS- OCH KYLSYSTEM 7 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 8 57.1 UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV

Läs mer

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Kod Text Mängd Enh 5 VA-, VVS-,KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet ska utföras med rör, rördelar, tillbehör och

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1.0 : 2014-04-01, Ver 2.0 :, Ver 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING

AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD Daterad: 2012-02-17 Rev: Antal sidor: 14 st Upprättad

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD EKO-SRB EKO-SRBD Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

LOCKZONETMBase. Rotationsdon för installationsgolv. Snabbvalstabell

LOCKZONETMBase. Rotationsdon för installationsgolv. Snabbvalstabell TM Rotationsdon för installationsgolv Snabbfakta Kraftig plåtkonstruktion Klarar stora undertemperaturer Hög induktionseffekt Rensbart Anslutningslåda ALS med spjällfunktion eller smutsfälla T som tillbehör

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 55 KYLSYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 5 PN RÖRLEDNINGAR

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM...

Läs mer

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5)

LFV Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) SAF TEKNISK BESKRIVNING D50-00-5080001-06A42 2006-09751 1 (5) LFV ARLANDA 06A42 Bussverksamheten TEKNISK BESKRIVNING OMBYGGNAD AV 508 Brandstation Öst 50 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av Torbjörn Johnsson

Läs mer

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX Antal blad 8 Blad nr 1 FÖRHANDSKOPIA 070418 GENERALKONSULT RE V ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 Hkpflj MALMEN K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 CPT-ANLÄGGNING, HKP 15 SYSTEMET

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Easy-Vent - D-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel. Produktblad Easy-Vent-D-T 2012-06-01

Easy-Vent - D-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel. Produktblad Easy-Vent-D-T 2012-06-01 Easy-Vent - D-t Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ dubbel- och trippelpanel Filtrerad och förvärmd friskluft. Tyst och dragfritt. För moderna energieffektiva frånluftsystem Luftdonet

Läs mer

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 1 (8) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystem installeras med Thermotechs Multisystem enligt anvisningar

Läs mer

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2013-06-03 1 (11) Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (7) Dokumentansvarig Jörgen Bruce. Publicerat

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (7) Dokumentansvarig Jörgen Bruce. Publicerat Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (7) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND För att förhindra att brand och rök sprids i ventilationssystemet i en byggnad används brand/brandgasspjäll för att spärra av individuella brandceller om brand skulle bryta ut. Brandspjällets blad är öppna

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING 2(10) KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING ALLMÄNT Entreprenören skall vara certifierad. Systemorientering Systemorientering skall upprättas. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Easy-Vent - e-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ enkelpanel. Produktblad Easy-Vent-E-T

Easy-Vent - e-t. Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ enkelpanel. Produktblad Easy-Vent-E-T Produktblad Easy-Vent-E-T -06-01 Easy-Vent - e-t Uteluftsdon för kanalanslutning ovanför radiator av typ enkelpanel Filtrerad och förvärmd friskluft. Tyst och dragfritt. För moderna energieffektiva frånluftsystem

Läs mer

ETPS-E Brandgasspjäll

ETPS-E Brandgasspjäll 2 ETPS-E Brandgasspjäll ETPS-E är ett typgodkänt brandgasspjäll testat enligt EN 1366-2. ETPS-E uppfyller brandklass E 60 vid montering i horisontel kanal och E 120 vid montering i vertikal kanal enligt

Läs mer

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets

TA-PICL. Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets TA-PICL Prefabricerade enheter Tryckoberoende reglerkrets IMI TA / Styrventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Version 1, Februari 2011. Kravspecifikation för omblandande tilluftsdon i CAV-system

Version 1, Februari 2011. Kravspecifikation för omblandande tilluftsdon i CAV-system Version 1, Februari 2011 Kravspecifikation för omblandande tilluftsdon i CAV-system Februari 2011 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

Flödesvariator EMOS, EMOE

Flödesvariator EMOS, EMOE Flödesvariator EMOS, EMOE EMOS och EMOE är flödesvariatorer för system OPTIVENT och OPTILAB. De används för att styra och reglera tillufts- respektive frånluftsflöden. De kan användas för många olika ändamål,

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid Henåns skola Ventilationen och inomhusklimatet Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Historik - framtid Inneklimatproblem 2011-12 Utredning av ventilation 2013 Åtgärder 2014-2015 Kontroller

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

Golvdon PW1. Produktfakta. Snabbval. Golvdon PW1. VVS AMA-kod

Golvdon PW1. Produktfakta. Snabbval. Golvdon PW1. VVS AMA-kod Golvdon PW1 Golvdon PW1 är lämpliga för typer av lokaler som telerum, datacentraler osv överallt där golvzonen måste ha en bra ventilation. Donen har bra förmåga att tillföra luft till anläggningen och

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02 Ormen 7 Sidan 1 av 12 Ormen 7 Lokalanpassning Coor 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-12-02 Senast ändrad: - PRIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

Standard Fjärrvärmecentral

Standard Fjärrvärmecentral Standard Fjärrvärmecentral 2008-06-30 Rev 2009-08-31 Antal sidor 7 Sid 2(7) INNEHÅLL SID 1. Grundläggande regler 3 2. Upphandling 3 3. Fjärrvärmesystemets tekniska krav 3 4. Krav på fjärrvärmecentralen

Läs mer

K0043 082 03/57 951 A. Antal blad 43 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM-LUFT1 TJN 05-09-30 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT

K0043 082 03/57 951 A. Antal blad 43 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM-LUFT1 TJN 05-09-30 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT Antal blad 43 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM-LUFT1 TJN 05-09-30 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1

Brandgasspjäll ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 ETPR-E-1 är ett CE märkt brandgasspjäll. Spjället har också svenskt P-märket från SP/SITAC. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR

Läs mer

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40)

Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem PSA Förtillverkad shuntgrupp 931.2 Användningsområde Funktion VARISHUNT Funktionsenhet VFG36.. (DN 40) Funktionsenhet för shuntning av värme- kylvatten VARISHUNT är

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 2012

Remissvar AMA VVS & Kyl 2012 Remissvar AMA VVS & Kyl 2012 Information om uppgiftslämnare Datum: 2012-08-17, 2012-08-22, 2012-08-22, 2012-08-29 Företag/organisation: Svensk Ventilation Kontaktperson: Erik Österlund, tel 08-7627556

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Rumsaggregat. Emil, Ida Flödesområde. 0,1-0,28 m 3 /s

Rumsaggregat. Emil, Ida Flödesområde. 0,1-0,28 m 3 /s Emil, Ida Flödesområde 0,1-0,28 m 3 /s 80904 1 Rumsaggregat IDA Allmänt Rumsaggregat IDA är ett komplett luftbehandlingsaggregat avsett att installeras vid såväl nybyggnation som vid klimatförbättringar

Läs mer

PITEÅ KOMMUN FASTIGHETS- OCH SERVICEKONTORET PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Status UTGÅVA 2-2013 Totalt antal sidor inkl.

PITEÅ KOMMUN FASTIGHETS- OCH SERVICEKONTORET PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Status UTGÅVA 2-2013 Totalt antal sidor inkl. PITEÅ KOMMUN FASTIGHETS- OCH SERVICEKONTORET Totalt antal sidor inkl. denna sida: 96 st Piteå idering. 2 (96) UTGÅVA 2-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 INLEDNING 3 1 ARBETSMILJÖ 6 2 MARK

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen:

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen: Ventilations- och uppvärmningssystem II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A112TG Energiingenjör TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-05-31 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01

PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01 1 (5) 2015-05-15 Dnr Nr Systemförvaltning Peter Jonsson 018-611 61 63 peter.jonsson@lul.se PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01 Allmänt Detta PM sammanfattar de

Läs mer

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden.

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden. Landstingsstyrelsen FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-28 LS-LED10-496 173 VC City. Modernisering av ventilations- och styranläggning Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner modernisering

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen:

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen: Ventilations- och uppvärmningssystem 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A108TG Energiingenjör TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-01-15 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

TILLUFTSDON. Gällande krav för minimiflöde. Teknisk data. Allmän information. Användning. Tillverkning

TILLUFTSDON. Gällande krav för minimiflöde. Teknisk data. Allmän information. Användning. Tillverkning Gällande krav för minimiflöde Det finns ett övergripande krav för tillförsel av luft i bostäder. Detta krav är 0.35 l/s och m 2. Detta innebär 35 l/s i en lägenhet på 100 m 2. Alla andra tillämpningar

Läs mer

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het

LK Systems AB. Datum 4.5 Sid 1-12. En- Pos Text Mängd het Datum 4.5 Sid 1-12 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet (alt./delar av tappvattensystemet) skall

Läs mer

DPG. Låghastighetsdon

DPG. Låghastighetsdon Låghastighetsdon Bild visar specialutförande, standard svartlackerad Snabbfakta Lämplig för gradin Fast spridningsbild Enkelt montage Kräver ingen skötsel Rensbart Kan fås i alternativa färger Passar även

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION VVS-KONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Åtgärdsprogram, förstudie och skissritningar bifogas. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

C3D08 TORNPARKEN, SUND- BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG. Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD

C3D08 TORNPARKEN, SUND- BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG. Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD TQM710-A vvskylel C3D08 TORNPARKEN, SUND- C3D08 BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD VVS BESKRIVNING

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

Låghastighetsdon BVRE

Låghastighetsdon BVRE Beskrivning, användningsområde BVRE är avsett för placering på golv eller hängande i tak. Donen tillverkas med front av kvadratperforerad plåt. Då donen placeras i undertak skall de förses med vinkelram.

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök P&B Brandtekniskt utlåtande Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök Objekt: Borgvalla Vårdboende, Storkök Kv Borgvalla 1 Handlingsnr: 13.2 Brandskyddsbeskrivning Projektnr: 93559 Projektet

Läs mer

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät.

- LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. framledningstemperatur [ C] FJÄRRVÄRME - LOKALA BESTÄMMELSER GÄLLANDE BYTE ELLER STÖRRE OMBYGGNATIONER Gäller från och med 2015-09-01 tills vidare för anläggningar i Öresundskrafts nät. Dessa lokala bestämmelser

Läs mer