VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M... 9 PUMPAR APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM RÖRLEDNINGAR MONTERADE PÅ VÄGG RUMSVÄRMEAPPARATER SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR KLOSETTER, URINALER M M DISKBÄNKAR, TVÄTTBÄNKAR, UTSLAGSBACKAR M M UTTAGSPOSTER, ARMATURER M M I VÄTSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM TAPPVENTILER, BLANDARE M M I TAPPVATTENSYSTEM BRANDPOSTER OCH DYLIKT APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM SAMMANSATTA APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT VÄRMEVÄXLARE VÄRMEVÄXLARE LUFT - LUFT... 21

2 2 (38) LUFTSPJÄLL SPJÄLL FÖR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS KONSTANTFLÖDESDON LJUDDÄMPARE VENTILATIONSKANALER M M LUFTDON M M TILLUFTSDON ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING...Fel! Bokmärket är inte definierat. MÄTARE FÖR TEMPERATUR MÄTARE FÖR TRYCK MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER... 38

3 3 (38) SYFTE De tekniska anvisningarna skall tjäna som underlag och hjälp för projektörer och ge information till verksamhetsföreträdare och övriga medverkande i byggprocessen. Anvisningarna redovisar erfarenheter från produktion och förvaltning i form av standardnivåer, lämpliga material, tekniska lösningar etc. Texten beskriver, med gällande regelverk som bas, en tänkt normalstandard i form av nivåer utöver reglernas krav, lösningar på allmänt formulerade krav eller standard och rutiner där regler saknas. Om text saknas för respektive avsnitt/rubrik innebär detta att standarden följer gällande normer och bestämmelser, om sådana finns, eller att anvisningar kommer att lämnas för varje projekt. Myndighetskrav skall alltid uppfyllas. Krav på energieffektivitet, montagekrav etc återfinns i anvisningen. Vid avvikelse från krav i denna anvisning skall Lokalförsörjningsförvaltningen lämna sitt godkännande. Vid byte av i beskrivning angiven produkt skall beställaren meddelas för godkännande av bytet. VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Orientering Totalflödesschema upprättas för luftbehandlings- och rörinstallationer. Miljöbetingelser Korrosionsmiljö Invändiga installationer skall hålla miljöklass M2. Utvändigt skall miljöklass M3 gälla där ej annat anges. Ljudmiljö Maximalt tillåtna ljudnivåer från fasta installationer.

4 4 (38) Rumstyp Ljudkrav Anmärkning Undervisningslokaler 30 dba Förskolelokaler 30 dba Korridorer 40 dba Toaletter 40 dba Kontor, expeditioner etc 35 dba Sammanträdesrum 35 dba Pausrum 35 dba Boendelokaler 30 dba Vidare gäller att dbc-värdet får vara max 15 db högre än det angivna dba-värdet. För tonala ljud gäller en skärpning av kravet med 5 db. Kortvariga ljud (spolning) får ej överstiga ljudnivårer + 5 db. Buller från fläktrum, apparatrum och övriga tekniska utrymmen får ej överskrida kraven för respektive rum minskat med 5 db. Kraven gäller i färdiginredda rum med normal möblering. För den yttre miljön gäller: Ljudnivå orsakad av levererad enhet, får ej överskrida 45 dba på 10 m avstånd. För tonala ljud gäller en skärpning av kravet med 5 db. För kortvariga bullermoment (exempelvis start/stoppförlopp), tillåts 10 dba högre momentanvärde (maxvärde med ljudnivåmeter i läge FAST ), förutsatt att den ekvivalenta ljudnivån under drifttimma ej överskrider kravvärdet. Termiskt rumsklimat Se Tekniska råd och anvisningar för energihushållning i kommunens byggnader och förhyrda lokaler. Klimatkrav Utetemperatur vinter enligt BBR och BFR R115

5 5 (38) Utrymmesplanering Beakta brandcellsindelning och utrymningsvägar. Föränderbarhet Ur flexibilitetssynpunkt bör installationszoner för rör och kanaler ovan undertak separeras i höjdled så att korsningar i samma plan mellan stråk och närförsörjning undviks. Fläktrum, apparatrum och tekniska utrymmen Utrymmen dimensioneras så att olika leverantörer kan användas. Fläktrums utrymme och utformning får inte vara anpassat till endast en leverantör. Öppningar och genomföringar Samordnas med övriga projektörer. Generella krav på projektering Ledningsdragning Ledningsdragning för tappvatten och värme utförs synligt eller utbytbart. Förläggning av ledningar i ouppvärmda utrymmen undviks. Kallvattenledningar i kalla utrymmen förses med godkänd invändig värmekabel. VÄRMESYSTEM Systemuppbyggnad Värmesystemet dimensioneras och delas upp i olika shuntgrupper för olika byggnader och verksamhetstyper. Krav på projektering När uppvärmning sker via vattenburet system skall systemet vara av tvårörstyp. Värmesystem dimensioneras för 55 C tilloppstemperatur i nybyggnad och tillbyggnad. Vid mindre förändringar i befintlig byggnad anpassas värmesystemet efter befintligt system. Vid större ombyggnader skall nybyggnadsstandard eftersträvas. Vid val av blandningsventiler för värme och ventilation skall 3-vägsventil väljas med sekundärmonterad styrventil, variabelt flöde primärt, konstant flöde sekundärt. Karaktäristik skall vara linjär. Fördelningsventil får ej förekomma.

6 6 (38) LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Systemuppbyggnad Luftbehandlingssystemet anpassas till de olika verksamheter och verksamhetstider som förekommer. Generella krav på projektering Varje verksamhetsrum såsom kontor, sammanträdesrum, lärosalar, personalrum, grupprum etc skall ha balanserad ventilation i varje rum. Överluftsföring till dusch, toalett, förråd och biutrymme godtas dock. Luftkvalitet Uteluftsflöde väljs så att maximal CO 2 -halt enligt socialstyrelsens rekommendationer inte överskrids. Luftflöden skall väljas med hänsyn till krav i BBR och i arbetsmiljöverkets anvisningar. Uteluftsintag Uteluftintag placeras om möjligt mot norr. I övrigt placeras uteluftintag enligt anvisningar i Svenska inneklimatinstitutets riktlinjer och specifikationer R1 Klassindelade inneklimatsystem. Eleffektivitet Luftdistributionssystemet bör utformas i enlighet med Svenska Inneklimatinstitutets riktlinjer och specifikationer R2 Klassindelade luftdistributionssystem med tillhörande anvisningar för projektering och upphandling A2. Följande intervall SFP (se definition under Q) skall gälla för luftdistributionssystemet i sin helhet: Nybyggnad Eleffektivitet med SFP på 1,2 Ombyggnad Eleffektivitet med SFP på 1,5 2,0 kw/m 3 /s. 2,5 kw/m 3 /s.

7 7 (38) Kommentar (ENEU 94): Välj SFP-värde inom angivna intervall enligt följande: Lägsta värde avser anläggningar med långa drifttider/brukstider och högsta värde avser anläggningar med korta drifttider/ brukstider. Dessa klasser skall endast ses som riktlinjer för i flertalet fall lämpliga kravnivåer. De kan därför inte generellt hävdas vara optimala, utan lämplig klass för distributionssystemen skall alltid anpassas till de i varje enskilt fall gällande specifika förhållanden. Val av klass skall baseras på ekonomiska överväganden avseende investerings- och driftkostnader för luftdistributionssystem samt kostnader för den i anspråkstagna byggnadsvolymen. Värmeåtervinnare Värmeåtervinning väljs i första hand med roterande värmeväxlare. I andra hand plattvärmeväxlare med automatisk förbigångsfunktion. I tredje hand väljs värmeväxlare med tvåfasmedium. Vätskekopplade batterier väljs i undantagsfall. Krav verkningsgraden, se QFB. Kanalsystem Kanalsystemet utformas enligt Svenska Inneklimatinstitutets riktlinjer och specifikationer R2 Klassindelade luftdistributionssystem med tillhörande anvisningar för projektering och upphandling A2. Rensbarhet Luftdistributionssystemet skall utföras så, att det kan rensas med hjälp av mekaniska redskap (borstar och dylikt). Rensluckor och andra anordningar avsedda för rensarbete skall vara åtkomliga så att rensarbete kan utföras utan svårighet. Om renslucka är placerad ovan undertak skall erforderlig del av undertaket vara demonterbar samt vara försedd med skylt. Om kanaler och ömtåliga byggnadsdelar behöver beträdas vid rensarbete skall dessa vara försedda med erforderliga skydd. Rensningspliktiga kanaler enligt Räddningstjänstlagen, exempelvis imkanaler från storkök m m, skall vara rensbara. Placering av rensanordningar, se bland annat Svenska Inneklimatinstitutets skrift Rensbehov och rensbarhet och handboken Brandskyddsteknik för ventilationssystem.

8 8 (38) FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING FÖRUTSÄTTNINGAR Rivningsmaterialet skall källsorteras med avseende på miljö och ekonomi i följande fraktioner: Mineraliska massor Metallskrot Blandat avfall Hantering av rivningsmaterial skall ske med följande kriterier: Återanvändning Återvinning Energiutvinning Deponering Nedan redovisas exempel på återanvändning, återvinning etc: Återanvändning Kopparrör Stålrör Återvinning Klimatanläggning Glasull Stenull (ev) Kopparrör Stålrör Energiutvinning Brännbart icke miljöskadligt material Deponering Mineralull Cellplast Asbest Avloppsledningar med blyfog

9 9 (38) Rivning av vvs-, kyl-, och processmedieinstallationer Demonterad utrustning, som beställaren önskar behålla, skall överlämnas till beställaren. Entreprenören avtalar med beställaren om vilka delar som skall överlämnas innan rivning får påbörjas De delar som skall behållas av beställaren, skall behandlas och förvaras så att de ej utsätts för skada eller förkommer. Rör och kanaler som saknar funktion efter ombyggnad skall demonteras. ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M Dagvattenavsättning skall anslutas till stuprör med lövsil, renslucka och tubrör fabrikat SMEAB av bygg. Avsättning dim 110 avslutas 5 cm ovan färdig mark. Avsättningen lockas. Erforderlig övergång till tubrör utförs av bygg.

10 10 (38) PUMPAR Innan beställning av pumpar får ske skall dimensionerande data kontrolleras med konstruktören. På grund av materialbyten kan flöden och tryckfall förändras i systemen. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Cirkulationssystem Vid variabla flöden skall tryckstyrda pumpar användas. APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM Avluftare typ Retherms Spirovent eller likvärdig installeras i värmesystem. Ledningar av rör av rostfritt stål, avloppsrör Ledningar i storkök utförs av rör i rostfritt stål fram till fettavskiljare. Ledningar av raka kopparrör KV-, VV-, och VVC-ledningar utförs av kopparrör. Dimensioner enligt nedan. Minsta tillåtna dimension är 12 mm (utvändigt). Diameteryttre mm 12, 15, 18, , 42, , 76.1, , Godstjocklek mm

11 11 (38) Ledningar av ytbehandlade raka kopparrör Synliga kopplings- och fördelningsledningar och klammer i KV- och VVsystem inom VC, RVC och dusch samt i städ- och omklädningsutrymmen utförs av förkromade rör. RÖRLEDNINGAR MONTERADE PÅ VÄGG Tappvattenledningar i allmänna våtutrymmen och i städ, Dy mm, hängs upp med ett största avstånd på 400 mm mellan fästdon. Värmeledningar vid golv samt mellangolv och tak hängs upp med halva det avstånd som AMA eller tillverkaren rekommenderar. Rensanordningar för rörledning Vertikala spillvattensledningar förses med rensanordningar vid övergång mellan stående och liggande samlingsledning. Avtappningsanordningar på rörledning I lågpunkter monteras avtappningsanordningar bestående av Ballofix med utvändig gänga och huv. Luftningsanordningar på rörledningar Automatisk luftare med avstängning. Luftaren monteras på avstick från värmeledning vid sidan av betjänad ledning så att eventuellt läckage ej droppar in i ledningens isolering. Ledningen där luftaren monteras skall lokalt vara 2 dimensionssteg större. Alternativt kan manuella luftare användas. Monteras på samtliga högpunkter i värmesystemen samt på luftvärmare. Se råd och anvisningar i Tabeller och diagram i VVS-handboken.

12 12 (38) Golvbrunnar Golvbrunnar i fläktrum, soprum samt i personalduschar förses med luktlås. Golvbrunn i fläktrum placeras i direkt anslutning till luftbehandlingsaggregat. Där möjlighet ges skall spygatter installeras till närliggande golvbrunn. Golvbrunnar av rostfritt stål I storkök används rostfria brunnar med silkorg. Entréer i förskolor förses med runda rostfria brunnar med silkorg. Förtillverkade shuntgrupper UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Innan beställning av shuntgrupper får ske skall dimensionerande data kontrolleras med konstruktören. På grund av materialbyten kan flöden och tryckfall förändras i systemen. Shuntgrupp skall uppfylla nedan angivna krav och vara uppbyggd med nedan angivna komponenter. Shuntgrupper monteras på vägg-/golv-/takstativ för erhållande av angivet montageläge. Stativ, shuntgrupp och anslutande ledningar får ej utgöra hinder för öppningsbara dörrar/luckor i luftbehandlingsaggregat. Shuntgrupper för luftbehandling samt radiatorsystem skall vara 3- vägsventil. Shuntgrupp skall vara försedd med ventil med lätt utbytbart Kvs värde och försedda med avstängningsmöjligheter på alla anslutningar. Termometrar skall ingå. Shuntgrupper för luftbehandlingsaggregat skall placeras i anslutning till batterier. Ledningsavstånd mellan batteri och shuntgrupp bör ej överstiga 2 meter.

13 13 (38) Injusteringsventiler med mätuttag och avtappningsventil För injustering av VVC används TA STAD. Vid mindre flöden kan TA:s typ TRIM användas. Temperaturstyrda ventiler i vätskesystem Radiatorer förses med termostatventiler av fabrikat Danfoss eller MMA lågflödesventiler. RUMSVÄRMEAPPARATER Rumsvärmeapparater dimensioneras för 55 C tilloppstemperatur. Konvektorer Konvektorer får ej förekomma. Radiatorer UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Anslutningsdimension är DN 10 där ej annat anges. Radiatorer monteras med underkant mm över färdigt golv, varvid hänsyn tas till bröstningshöjder, radiatorhöjder samt utrymme för friliggande ledningar på vägg. Radiatorer skall monteras först då vägg bakom radiator är färdigmålad (samordnas med Bygg). Termostatventil Radiatorer förses med termostatiska radiatorventiler av fabrikat Danfoss eller MMA. Tryckfallet över radiatorventil skall vara 10 kpa. Lokaler i skolor där elever vistas mer än tillfälligt skall förses med termostatventil typ skolmodell (oöm). Termostatdelen skall låsas så att rumstemperatur uppfylls.

14 14 (38) Radiatorkoppel Vändbar fördelare för röranslutning från golv eller från sida av fabrikat Danfoss alternativt MMA. Fördelaren skall ha avstängningsmöjligheter för tillopp alternativt retur, så att mätning av differenstryck kan utföras. Fördelaren skall även vara möjlig att stänga, både tillopp och retur, så att individuell demontering av radiator kan utföras utan nertappning. Värmerörslingor Städrum förses med torkslinga typ VVC-slinga. Om detta ej är möjligt anordnas en elektrisk handdukstork. SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Sanitetsporslin skall vara av i Sverige vanligt förekommande fabrikat i normalstandard och vit färg. Föravstängningar m m Sanitära apparater förses med föravstängningar typ Ballofix. Tvättställ av porslin UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Monteringshöjd Tvättställ i handikapptoalett skall monteras 800 mm över golv. I förskola monteras alla tvättställ 800 mm över golv. I övriga utrymmen monteras tvättställ 850 mm ovan golv. Blandare Tvättställ förses med ettgreppsblandare Blandare skall vara avsedda för sparflöde. Blandare i tvättställ samt övriga blandare i verksamhetslokal injusteras till 38 C.

15 15 (38) Tvättställ Tvättställ förses med bottenventil typ sil samt vattenlås av plast. I skolor skall vattenlåset vara av metall. Handikapptvättställ Tvättställ i handikapp-wc förses med BEAB-hylla ca 200 mm. Silikonfog mot vägg. Blandare med förlängd spak. Alternativt kan stort tvättställ med inbyggd hylla användas. Avlopp skall dras ner vid vägg och anpassas så att rullstol kan skjutas in under tvättställ. KLOSETTER, URINALER M M Klosetter Vattenklosett skall vara utförd med dolt vattenlås. Silikontätning runt fot. Vattenklosett skall vara förhöjd i handikapptoalett. DISKBÄNKAR, TVÄTTBÄNKAR, UTSLAGSBACKAR M M UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Utslagsbackar i städ skall vara av i Sverige vanligt förekommande fabrikat och normalstandard. Utslagsbackar skall vara av rostfritt material. UTTAGSPOSTER, ARMATURER M M I VÄTSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM TAPPVENTILER, BLANDARE M M I TAPP- VATTENSYSTEM UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Blandare skall vara av ettgreppstyp. Föravstängningar Tappventiler, blandare m m förses med föravstängningar typ Ballofix. Föravstängningar får ej vara inbyggda i blandare eller ventil.

16 16 (38) Väggvattenutkastare Väggvattenutkastare placeras efter samråd med trädgårdsarkitekt. Vid förskola/daghem skall samråd ske med personal om väggvattenutkastare skall vara försedd med varmvatten. Icke uppvärmt soprum förses med väggvattenutkastare. Soprum förses med slanghylla med slang och strålmunstycke. Väggvattenkastare och slang skall vara försedda med snabbkoppling. Separat soprum skall kunna spolas från väggvattenutkastare. Erforderlig slanglängd anpassas till detta. Spolblandare Fläktrum, apparatrum, andra tekniska utrymmen och uppvärmda soprum förses med spolblandare. Soprum förses med slanghylla med slang och strålmunstycke. Blandare och slang skall vara försedda med snabbkoppling. Duschblandare och duschanordningar Duschar i allmänna utrymmen förses med termostatblandare med självstängande ventil, duschsil samt vandalskyddade blandare och stigarrör. Dusch ansluts uppifrån. I personalutrymme förses termostatisk duschblandare med handdusch på väggstång. I handikapptoalett med dusch förses blandare med omkastningsventil på utlopp och med förlängd slang till pistoldusch för bidéfunktion. Skötbord förses med kulventil på avlopp samt pistoldusch till blandaren. BRANDPOSTER OCH DYLIKT Brandposter i förskolor skall vara av typen NOHA Junior. Slanghyllor Slanghylla med 20 m slang DN 20. Slang förses med avstängbart strålmunstycke. Slang inkopplas till blandare.

17 17 (38) APPARATER, KANALER, DON M M I LUFT- BEHANDLINGSSYSTEM RIKTVÄRDEN Riktvärden för lufthastigheter Beteckning Rek m/s Anmärkning Luftintag 2,5 Total frontarea Filter 2,5 Luftvärmare 2,5-3,0 Luftkylare 2,5 Angivna värden avser maximala hastigheter. Lufthastigheten beräknat på frontarean i aggregat bör begränsas till maximalt 2,5 m/s. MONTERING Apparat förses med erforderliga don för montering och anslutning enligt ritningar. Montering utförs med apparatstativ och vibrationsdämpare respektive upphängningsdon enligt fabrikantens standard, där inte annat anges. Aggregat placeras på heltäckande balkramar. Samtliga vägghängda apparater på regelväggar med gipsskivor, plåt eller liknande konstruktioner, skall fästas i trä- eller stålförstärkningar utförda av byggnadsentreprenören. Luftbehandlingsentreprenören svarar för erforderliga anvisningar om mått och läge samt uppgifter om belastningar. Specifik fläkteleffekt SFP Luftbehandlingsaggregatets specifika fläkteleffekt SFP beräknas för respektive aggregat i enlighet med Svenska Inneklimatinstitutets rapport A2. SFP beräknas enligt formeln: SFP = (P TF + P FF ) / q (kw/(m 3 /s)) där P TF = tilluftsfläktens dimensionerande eleffekt (kw) P FF = frånluftsfläktens dimensionerande eleffekt (kw) q = dimensionerande luftflöde genom aggregatet, d v s det största av tillufts- respektive frånluftsflödet. Beräkning sker med rena luftfilter.

18 18 (38) Temperaturverkningsgrad Med tillägg till AMA avser temperaturverkningsgraden för värmeåtervinnare torr värmeväxling vid 0 C utetemperatur. Temperaturverkningsgraden vid dimensionerande utetemperatur skall redovisas. SAMMANSATTA APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT ALLMÄNT I kanaltryckfallet ingår tryckfallet i don, kanaler, spjäll och apparater. Tryckfall för delar specificerade under luftbehandlingsaggregat samt eventuella förluster för anslutning av fläktar enligt ritning ingår ej. Tryckfallet är angivet för kanalsystemets teoretiska luftflöde exklusive läckflöde. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Luftbehandlingsaggregatet utförs enligt nedanstående krav om ej annat specificeras under aggregatet. Hölje Utförs som standard med in- och utvändig beklädnad av varmförzinkad stålplåt med mellanliggande isolering av mineralull och ramkonstruktion av varmförzinkat stål. Monteras om möjligt på en 400 mm hög balkram. Beakta ramhöjd så att vattenlås får plats. Täthetsklass A. Beakta eventuella krav på brandteknisk klass. Funktionsdelar som kräver regelbundet underhåll skall vara försedda med inspektionsluckor med gångjärn samt fasta rattar.

19 19 (38) Fläktar Anslutningsdelar Anslutningsdel för uteluft med komponenter utförs i rostfritt stål SS 2343 invändigt alternativ med stålplåt behandlad till miljöklass M3. Luftfilter Filterdel för uteluft och komponenter skall utföras av rostfritt stål SS 2343 invändigt alternativt med stålplåt behandlad till miljöklass M3. Filter skall vara typ långa påsfilter. Filterklass på uteluftsfilter skall vara klass F7 i syntetiskt material. Filterklass på frånluftsfilter skall vara klass F7 i syntetiskt material. En omgång utbytesfilter levereras till respektive filterenhet. En manometer fabrikat Kytölä levereras till varje filterenhet. Filterenhet märks med rekommenderat sluttryckfall. Tomdelar Skall alltid vara försedda med inspektionsdörr. Fläkthjul skall i första hand vara av B-hjulstyp. Fläktar utförs i varmförzinkat stål. Motorns dataskylt skall vara lätt synbar från inspektionssida, i annat fall kompletteras med extra dataskylt på eller invid motorn. Kylform skall vara utförd enligt SEN Monteringssätt skall vara utfört enligt SEN I fläkt/fläktinlopp monteras anordning för flödesmätning. Flödesmätare med analog visning levereras till samtliga fläktar i aggregat. Onoggrannheten får maximalt uppgå till 10 % av det maximala flödet. Projekterat flöde markeras på flödesmätare. Fläktdelarna skall på servicesidan ha en utvändig märkning visande fläktdata och motordata. Belysning, inspektion Fläktdelar och inspektionsdelar förses med inspektionsfönster och belysning 230 V, 1-fas kopplad till brytare på aggregat. Belysning får inte kopplas in via luftbehandlingsaggregatets apparatskåp.

20 20 (38) Luftvärmare, Luftkylare Luftvärmeväxlare med kopparrör och aluminiumlameller. Samlingsrör kan vara av stål men skall då rostskyddsmålas för klass M3. Batterier förses med ventiler för luftning och avtappning. Luftkylare utförs med dräneringstråg av rostfritt stål med fall mot dräneringsanslutning, vilken framdrages till aggregatets kant. Luftvärmare förses med uttag i vattendelen för frysskyddsgivare. Luftvärmare eller luftkylare i luftbehandlingsaggregat skall vara utfört så att tryckfall på vätskesidan högst uppgår till 15 kpa vid dimensionerande vätskeflöde. Gäller ej batterivärmeväxlare i vätskekopplade system. VVX, vätskekopplat system Luftvärmeväxlare med kopparrör och aluminiumlameller. Samlingsrör kan vara av stål men skall då rostskyddsmålas för klass M3. Frånluftsdelen utförs med dräneringstråg av rostfritt stål alternativt stål behandlat till miljöklass M3 med fall mot dräneringsanslutning, vilken framdrages till aggregatets kant. Batterier förses med ventiler för luftning och avtappning. VVX, roterande värmeväxlare Skall vara i icke hygroskopiskt utförande och försedd med utrustning för varvtalsreglering, där ej annat anges. VVX, plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare skall vara försedd med förbigång. Tråg skall vara av rostfritt stål. Spjäll Uteluftsspjäll utförs av rostfritt stål SS 2343 alternativt stålplåt behandlad till miljöklass M3, täthetsklass 2. Frånluftsspjäll utförs av varmförzinkat stål, täthetsklass2. Spjäll i förbigång skall vara utfört i täthetsklass 3. Övrigt Samtliga dräneringar exempelvis på frånluftsfläktar, kylbatterier, värmeåtervinnare skall levereras med vattenlås med backventil. Vattenlås skall vara av typen pingpong-boll.

21 21 (38) Tekniska data (Exempel) Flöde tilluft 2,0 m 3 /s Flöde frånluft 2,0 m 3 /s Kanaltryckfall tilluft 250 Pa Kanaltryckfall frånluft 220 Pa SFP 1,5 kw/( m 3 /s) VÄRMEVÄXLARE Värme- eller kylbatteri i kanalsystem skall vara utfört så att tryckfallet i luftströmmen högst uppgår till 50 Pa och på vätskesidan högst uppgår till 15 kpa vid dimensionerande luft- respektive vätskeflöde. VÄRMEVÄXLARE LUFT - LUFT Värmeåtervinnare skall uppfylla krav (ENEU 94) på temperaturverkningsgrad enligt nedan: Värmeåtervinnartyp Temperaturverkningsgrad Roterande värmeväxlare 75 Enkel plattvärmeväxlare 60 Dubbel plattvärmeväxlare 70 Batterivärmeväxlare 55 Värmeväxlare för 55 tvåfasmedium LUFTSPJÄLL UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Spjäll skall monteras i renslucka alternativt vara i rensbart utförande. Vid övriga spjäll monteras renslock. Spjällblad skall vara inspekterbara. Spjäll monteras enligt tillverkares anvisning så att erforderliga raksträckor erhålls. Spjäll anpassas för aktuell tjocklek på isolering. Injusteringsspjäll skall vara försedda med mätuttag med påklistrad injusteringskurva. Vridspjäll skall ha täta spjällblad.

22 22 (38) Stängande spjäll mot uteluft skall utföras i täthetsklass 2. Spjällaxel skall vara försedd med skåra för markering av spjälläge. SPJÄLL FÖR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS Spjäll avsedda att förhindra spridning av brandgaser utförs i lägst täthetsklass 3. Spjäll skall vara försedda med fabriksmonterade ställdon med fjäderåtergång. Spjäll skall vara typgodkända. Brandgasspjäll Brandgasspjäll i varmförzinkat utförande och med ställdon 24 V eller 230 V. Spänning bestäms i samråd med styrentreprenören före beställning. Spjället skall vara försett med indikering, som visar öppet/stängt läge. KONSTANTFLÖDESDON Konstantflödesdon skall vara försett med mätuttag. LJUDDÄMPARE Ljuddämpare i kanalsystem skall vara utförda så att tryckfall högst uppgår till 30 Pa vid dimensionerande luftflöde. VENTILATIONSKANALER M M RIKTVÄRDEN Riktvärden för lufthastigheter Beteckning Rek m/s Anmärkning Fläktutlopp 6-10 Huvudkanal 5-7 Max 1 Pa/m Rektangulär max 6 m/s Ciruklär max 7 m/s Avgreningar 3-5 Max 0,8 Pa/m Anslutande kanaler 4 till don Angivna värden avser maximala hastigheter. Kanal till dimensionerande slutdon skall väljas dimensionen större än vad ovan angivna gränser ger.

23 23 (38) MATERIAL OCH VARUFÖRESKRIFTER Kanalsystem skall vara typgodkända och utföras med förtillverkade kanalelement. Påstick skall inte användas på cirkulär kanal, istället används förtillverkade T-rör. Slanganslutning är ej tillåten. Förslutning Kanaler förvaras förslutna på byggarbetsplatsen. Öppna kanaländar försluts under monteringen. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Rens- och inspektionsluckor Kanalsystemen skall kunna rensas i hela sin utsträckning, se även kommentar under 57. Montering Cirkulära avstick från rektangulär kanal utförs med inloppsrör med radie. Fogning Tejpade fogar får ej utföras. Upphängning Upphängningsband får ej skruvas i kanal. Upphängning skall utföras med runtom gående band som fästes i en eller två parter. Brandkrav beaktas vid val av upphängningsmetod. Synliga kanaler monteras med svep av slätplåt samt centrumpendel. Cirkulära kanaler skall fr o m dimension och pendel. 315 vara försedda med svep Rektangulära kanaler skall fr o m bredd 800 mm vara försedda med pendel och vagga. Vid mindre dimensioner kan, för dold kanal, band som omsluter kanaler användas. Kanaler får ej hängas upp i varandra.

24 24 (38) KVALITETSKRAV PÅ MONTERADE KANALER Ange i vilka kanaler det finns risk för kondensutfällning. LUFTDON M M Luftdon skall vara försedda med fasta mätuttag. Tryckfallet över sämst belägna don i varje grenkanal väljs till min 40 Pa inklusive tryckfallet i anslutande kanal vid normalt luftflöde. Lufthastigheten i rum där personer uppehåller sig mer än tillfälligt bör vara högst 0,15 m/s under uppvärmningssäsongen och annars 0,25 m/s. Undvik att använda lågimpulsdon. Behov kan dock förekomma i speciella lokaltyper, typ samlingslokaler. Samråd alltid med beställaren. I vaktmästerilokaler skall hänsyn tas till värmeavgivning från kopieringsmaskin vid val av luftflöde och ljuddämpning i don. WC mot korridor eller mot verksamhetsrum förses med ljuddämpat överluftsdon. TILLUFTSDON UTFÖRANDE FÖRESKRIFTER Injustering Luftdon ställs in så att spridningsbild enligt ritning erhålls. ISOLERING AV INSTALLATIONER Mätuttag, justeranordningar etc utförs med skoning mot isolering för god åtkomlighet. Uteluftkanaler genom varma utrymmen kondensisoleras.

25 25 (38) TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV RÖRLEDNING UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Isolering med rörskål med komfortytskikt. Rörgenomföringar Isolering utförs bruten vid rörgenomföringar. Runt röret anbringas cellgummiisolering (typ Armaflex) vid genomföring i byggnadskonstruktion. Huvudledningar i värmesystem Huvudledningar i värmesystem isoleras med serie 43. Synlig förläggning Isolering utförs med rörskål med komfortytskikt och ytbeklädnad av plastplåt där krav på brandteknisk klass saknas. Alternativt kan isoleringen vara av typ aluminiumfoliebelagd rörskål. Synlig förläggning inom apparatrum, fläktrum eller annat tekniskt utrymme Isolering inom apparatrum, fläktrum eller annat utrymme för tekniska installationer förses med aluminiumfolie eller plastplåt. Synlig förläggning i utrymningsvägar (brandceller är markerade på ritning) Beakta krav på ytskikt i utrymningsvägar. Dold förläggning (schakt, undertak etc) Isolering skall vara försedd med komfortytskikt.

26 26 (38) TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL Isolering på vindar förses med vindskydd. Synlig förläggning Isolering skall vara försedd med aluminiumfolie (nätmatta med aluminiumfolie alternativt lamellmatta med aluminiumfolie). Synlig förläggning inom apparatrum, fläktrum eller annat tekniskt utrymme Isolering inom apparatrum, fläktrum eller annat utrymme för tekniska installationer förses med aluminiumfolie. Synlig förläggning i utrymningsvägar (brandceller är markerade på ritning) Beakta krav på ytskikt i utrymningsvägar. Dold förläggning (schakt, undertak etc) Isolering skall vara försedd med komfortytskikt. Luftbehandlingsinstallation Kontrollhål med propp utförs vid samtliga mätare och givare. MÄTARE FÖR TEMPERATUR Luftbehandlingsinstallation Termometrar placeras vid varje förändring av temperaturen, exempelvis före och efter värmeåtervinnare, i uteluften, efter luftvärmare/luftkylare. Även vid eftervärmare i kanalsystem. Termometrar skall vara av bimetall och kalibrerbara. MÄTARE FÖR TRYCK Manometrar skall monteras över huvudpumpar och smutsfilter. Pump i radiatorsystem förses med manometer.

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2013-06-03 1 (11) Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

PITEÅ KOMMUN FASTIGHETS- OCH SERVICEKONTORET PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Status UTGÅVA 2-2013 Totalt antal sidor inkl.

PITEÅ KOMMUN FASTIGHETS- OCH SERVICEKONTORET PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Status UTGÅVA 2-2013 Totalt antal sidor inkl. PITEÅ KOMMUN FASTIGHETS- OCH SERVICEKONTORET Totalt antal sidor inkl. denna sida: 96 st Piteå idering. 2 (96) UTGÅVA 2-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 INLEDNING 3 1 ARBETSMILJÖ 6 2 MARK

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1,0 :, Ver 2,0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM...

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2011-10-01 1.

Läs mer

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad Norra Neptunigatan 23, 211 23 Malmö Tel 040-57 95 00, Fax 040-97 06 90 Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA HANDLING 06.2.3 Rambeskrivning VVS Bilagor, bef. ritningar:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

RIKTLINJE VENTILATION

RIKTLINJE VENTILATION RIKTLINJE VENTILATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt BESTÄLLARGRUPPEN Bilaga 1 1997-04-02 1 (9) NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS Kravspecifikation 1. Allmänt De krav och önskemål som här ställts

Läs mer

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2015-06-03 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande

GRC. Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Gallerdon för vägg/tak och frånluft i cirkulärt utförande Snabbfakta För frånluft 91% fri area Klarar stora flöden Rensbart Kan fås i alternativa färger Kan användas med anslutningslåda ALS Snabbval L

Läs mer

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 4 PLC.41

Läs mer

P-06L. Produktinformation www.netologen.se. Utförande- Miljövarudeklaration. Mått och Vikt. Tillbehör. Specifikation

P-06L. Produktinformation www.netologen.se. Utförande- Miljövarudeklaration. Mått och Vikt. Tillbehör. Specifikation version : 06-1 Typ och användning : Cirkulär ljuddämpad dyskanal för synligt montage vid tak. Mått och Vikt Envägsspridning Dim D Kg x-16-00 160 8 x-16-40 4000 160 16 x--40 4000 0 x--60 6000 0 x--40 4000

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda Teknikansvarig:

Läs mer

Att på utförandeentreprenad utföra ombyggnad av kontor till flerbostadshus, kv Timotejen 26 i Stockholm, Brf Ängsgräset.

Att på utförandeentreprenad utföra ombyggnad av kontor till flerbostadshus, kv Timotejen 26 i Stockholm, Brf Ängsgräset. 1(7) TYSKLINDS I STOCKHOLM AB John-Evert Hamberg VVS/besiktningsman/ Tysklinds i Stockholm AB Radiovägen 22 135 48 Tyresö Tfn: 08-742 62 62 Mobil: 070-629 62 62 Fax: 08-742 62 69 E-post: john-evert@tysklinds.se

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverket Allmänna råd 2007:1 Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverkets allmänna råd 2007:1 till förordningen (2006:1296) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

Kalkylera med LCCenergi

Kalkylera med LCCenergi V-skrift 2003:1 Sid. 1 (9) Kalkylera med LCCenergi Riktlinjer för val av indata Luftbehandlingssystem V-skrift 2003:1 Sid. 2 (9) Förord Visst är det rationellt och klokt att även beakta kostnaden för drift

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 12 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum NY OCH FÖRBÄTTRAD VERSION AV PUSH 12 Golvvärmeinstallation i

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling 6.5 Sidantal 17 KV VARGEN 4, LULEÅ ROT RENOVERING 6.5 RAMBESKRIVNING VENTILATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB 2(12).dat INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Protokoll OVK 1 Obligatorisk Ventilationskontroll

Protokoll OVK 1 Obligatorisk Ventilationskontroll B1 Fastighetsbeteckning Referensnummer Protokoll OVK 1 Obligatorisk Ventilationskontroll Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet Systemnummer Internt byggnadsnr Systemtyp Bes kat(0-2)

Läs mer

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se Takgenomföringar används huvudsakligen för säker anslutning av kanalsystem till takhuvar och takfläktar med eller utan ljuddämpande baffelsystem. ör bästa slutresultat anpassas takgenomföringar vid projektering

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling 5.8 Sidantal 16 KV RADIOMASTEN, LULEÅ MJÖLKUDDEN 3:33 RAMBESKRIVNING LUFT 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB 5.8 RAMBESKRIVNING VENTILATION

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16

Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Remissvar AMA VVS & Kyl 16 och RA VVS & Kyl 16 Information om uppgiftslämnare Datum: 6/8 2015 Företag/organisation:VVS Företagen Kontaktperson: Magnus Everitt E-postadress: magnus.everitt@vvsforetagen.se

Läs mer

RIKTLINJE VS OCH KYLA

RIKTLINJE VS OCH KYLA RIKTLINJE VS OCH KYLA KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling 6.6 Sidantal 17 KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE BOSTÄDER ETAPP 2 HUS A OCH A1 6.6 RAMBESKRIVNING LUFT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB 2(17).dat INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

ALG. Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft. Snabbval

ALG. Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft. Snabbval Rektangulärt gallerdon för vägg/tak och till-, frånluft Snabbfakta För till- och frånluft Fast spridningsbild Rensbart Monteras i fästraar FHA eller FHB alternativt anslutningslåda TRG Kan fås i alternativa

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. 2015-03-19. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. 2015-03-19. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Installationsteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41B18I Byggnadsingenjör, åk 2 BI2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2015-03-19

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 INNEHÅLL AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 B L Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning, röjning m m... 36 Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING 2 1 (8) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet, men även

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00 Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1. Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 4. Luften värms upp av radiatorn, stiger uppåt och vidare in i

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Golv Granitkeramik eller plastmatta se SISAB:s projekteringsanvisningar Bygg och Rumsanvisning Skola.

Golv Granitkeramik eller plastmatta se SISAB:s projekteringsanvisningar Bygg och Rumsanvisning Skola. REFERENS WC för skola Allmän beskrivning Toaletter skall vara lätt att hålla fräscha. Golv, väggar och tak skall vara lätt rengörbara och utrustningen tålig och hållbar. Det skall finnas en toalett per

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KBH Skötsel & Installationsanvisning S-5096-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... Skötsel... 5 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORKOPPEL 2-RÖR Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 2-rörsanläggningar. Det säkerställer en enkel injustering

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt Dimensionering, installation, mått och vikt Diagram och tabeller i denna dokumentation är avsedda som översikt. Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet ProUnit. Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer