VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M... 9 PUMPAR APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM RÖRLEDNINGAR MONTERADE PÅ VÄGG RUMSVÄRMEAPPARATER SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR KLOSETTER, URINALER M M DISKBÄNKAR, TVÄTTBÄNKAR, UTSLAGSBACKAR M M UTTAGSPOSTER, ARMATURER M M I VÄTSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM TAPPVENTILER, BLANDARE M M I TAPPVATTENSYSTEM BRANDPOSTER OCH DYLIKT APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM SAMMANSATTA APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT VÄRMEVÄXLARE VÄRMEVÄXLARE LUFT - LUFT... 21

2 2 (38) LUFTSPJÄLL SPJÄLL FÖR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS KONSTANTFLÖDESDON LJUDDÄMPARE VENTILATIONSKANALER M M LUFTDON M M TILLUFTSDON ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING...Fel! Bokmärket är inte definierat. MÄTARE FÖR TEMPERATUR MÄTARE FÖR TRYCK MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER... 38

3 3 (38) SYFTE De tekniska anvisningarna skall tjäna som underlag och hjälp för projektörer och ge information till verksamhetsföreträdare och övriga medverkande i byggprocessen. Anvisningarna redovisar erfarenheter från produktion och förvaltning i form av standardnivåer, lämpliga material, tekniska lösningar etc. Texten beskriver, med gällande regelverk som bas, en tänkt normalstandard i form av nivåer utöver reglernas krav, lösningar på allmänt formulerade krav eller standard och rutiner där regler saknas. Om text saknas för respektive avsnitt/rubrik innebär detta att standarden följer gällande normer och bestämmelser, om sådana finns, eller att anvisningar kommer att lämnas för varje projekt. Myndighetskrav skall alltid uppfyllas. Krav på energieffektivitet, montagekrav etc återfinns i anvisningen. Vid avvikelse från krav i denna anvisning skall Lokalförsörjningsförvaltningen lämna sitt godkännande. Vid byte av i beskrivning angiven produkt skall beställaren meddelas för godkännande av bytet. VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Orientering Totalflödesschema upprättas för luftbehandlings- och rörinstallationer. Miljöbetingelser Korrosionsmiljö Invändiga installationer skall hålla miljöklass M2. Utvändigt skall miljöklass M3 gälla där ej annat anges. Ljudmiljö Maximalt tillåtna ljudnivåer från fasta installationer.

4 4 (38) Rumstyp Ljudkrav Anmärkning Undervisningslokaler 30 dba Förskolelokaler 30 dba Korridorer 40 dba Toaletter 40 dba Kontor, expeditioner etc 35 dba Sammanträdesrum 35 dba Pausrum 35 dba Boendelokaler 30 dba Vidare gäller att dbc-värdet får vara max 15 db högre än det angivna dba-värdet. För tonala ljud gäller en skärpning av kravet med 5 db. Kortvariga ljud (spolning) får ej överstiga ljudnivårer + 5 db. Buller från fläktrum, apparatrum och övriga tekniska utrymmen får ej överskrida kraven för respektive rum minskat med 5 db. Kraven gäller i färdiginredda rum med normal möblering. För den yttre miljön gäller: Ljudnivå orsakad av levererad enhet, får ej överskrida 45 dba på 10 m avstånd. För tonala ljud gäller en skärpning av kravet med 5 db. För kortvariga bullermoment (exempelvis start/stoppförlopp), tillåts 10 dba högre momentanvärde (maxvärde med ljudnivåmeter i läge FAST ), förutsatt att den ekvivalenta ljudnivån under drifttimma ej överskrider kravvärdet. Termiskt rumsklimat Se Tekniska råd och anvisningar för energihushållning i kommunens byggnader och förhyrda lokaler. Klimatkrav Utetemperatur vinter enligt BBR och BFR R115

5 5 (38) Utrymmesplanering Beakta brandcellsindelning och utrymningsvägar. Föränderbarhet Ur flexibilitetssynpunkt bör installationszoner för rör och kanaler ovan undertak separeras i höjdled så att korsningar i samma plan mellan stråk och närförsörjning undviks. Fläktrum, apparatrum och tekniska utrymmen Utrymmen dimensioneras så att olika leverantörer kan användas. Fläktrums utrymme och utformning får inte vara anpassat till endast en leverantör. Öppningar och genomföringar Samordnas med övriga projektörer. Generella krav på projektering Ledningsdragning Ledningsdragning för tappvatten och värme utförs synligt eller utbytbart. Förläggning av ledningar i ouppvärmda utrymmen undviks. Kallvattenledningar i kalla utrymmen förses med godkänd invändig värmekabel. VÄRMESYSTEM Systemuppbyggnad Värmesystemet dimensioneras och delas upp i olika shuntgrupper för olika byggnader och verksamhetstyper. Krav på projektering När uppvärmning sker via vattenburet system skall systemet vara av tvårörstyp. Värmesystem dimensioneras för 55 C tilloppstemperatur i nybyggnad och tillbyggnad. Vid mindre förändringar i befintlig byggnad anpassas värmesystemet efter befintligt system. Vid större ombyggnader skall nybyggnadsstandard eftersträvas. Vid val av blandningsventiler för värme och ventilation skall 3-vägsventil väljas med sekundärmonterad styrventil, variabelt flöde primärt, konstant flöde sekundärt. Karaktäristik skall vara linjär. Fördelningsventil får ej förekomma.

6 6 (38) LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Systemuppbyggnad Luftbehandlingssystemet anpassas till de olika verksamheter och verksamhetstider som förekommer. Generella krav på projektering Varje verksamhetsrum såsom kontor, sammanträdesrum, lärosalar, personalrum, grupprum etc skall ha balanserad ventilation i varje rum. Överluftsföring till dusch, toalett, förråd och biutrymme godtas dock. Luftkvalitet Uteluftsflöde väljs så att maximal CO 2 -halt enligt socialstyrelsens rekommendationer inte överskrids. Luftflöden skall väljas med hänsyn till krav i BBR och i arbetsmiljöverkets anvisningar. Uteluftsintag Uteluftintag placeras om möjligt mot norr. I övrigt placeras uteluftintag enligt anvisningar i Svenska inneklimatinstitutets riktlinjer och specifikationer R1 Klassindelade inneklimatsystem. Eleffektivitet Luftdistributionssystemet bör utformas i enlighet med Svenska Inneklimatinstitutets riktlinjer och specifikationer R2 Klassindelade luftdistributionssystem med tillhörande anvisningar för projektering och upphandling A2. Följande intervall SFP (se definition under Q) skall gälla för luftdistributionssystemet i sin helhet: Nybyggnad Eleffektivitet med SFP på 1,2 Ombyggnad Eleffektivitet med SFP på 1,5 2,0 kw/m 3 /s. 2,5 kw/m 3 /s.

7 7 (38) Kommentar (ENEU 94): Välj SFP-värde inom angivna intervall enligt följande: Lägsta värde avser anläggningar med långa drifttider/brukstider och högsta värde avser anläggningar med korta drifttider/ brukstider. Dessa klasser skall endast ses som riktlinjer för i flertalet fall lämpliga kravnivåer. De kan därför inte generellt hävdas vara optimala, utan lämplig klass för distributionssystemen skall alltid anpassas till de i varje enskilt fall gällande specifika förhållanden. Val av klass skall baseras på ekonomiska överväganden avseende investerings- och driftkostnader för luftdistributionssystem samt kostnader för den i anspråkstagna byggnadsvolymen. Värmeåtervinnare Värmeåtervinning väljs i första hand med roterande värmeväxlare. I andra hand plattvärmeväxlare med automatisk förbigångsfunktion. I tredje hand väljs värmeväxlare med tvåfasmedium. Vätskekopplade batterier väljs i undantagsfall. Krav verkningsgraden, se QFB. Kanalsystem Kanalsystemet utformas enligt Svenska Inneklimatinstitutets riktlinjer och specifikationer R2 Klassindelade luftdistributionssystem med tillhörande anvisningar för projektering och upphandling A2. Rensbarhet Luftdistributionssystemet skall utföras så, att det kan rensas med hjälp av mekaniska redskap (borstar och dylikt). Rensluckor och andra anordningar avsedda för rensarbete skall vara åtkomliga så att rensarbete kan utföras utan svårighet. Om renslucka är placerad ovan undertak skall erforderlig del av undertaket vara demonterbar samt vara försedd med skylt. Om kanaler och ömtåliga byggnadsdelar behöver beträdas vid rensarbete skall dessa vara försedda med erforderliga skydd. Rensningspliktiga kanaler enligt Räddningstjänstlagen, exempelvis imkanaler från storkök m m, skall vara rensbara. Placering av rensanordningar, se bland annat Svenska Inneklimatinstitutets skrift Rensbehov och rensbarhet och handboken Brandskyddsteknik för ventilationssystem.

8 8 (38) FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING FÖRUTSÄTTNINGAR Rivningsmaterialet skall källsorteras med avseende på miljö och ekonomi i följande fraktioner: Mineraliska massor Metallskrot Blandat avfall Hantering av rivningsmaterial skall ske med följande kriterier: Återanvändning Återvinning Energiutvinning Deponering Nedan redovisas exempel på återanvändning, återvinning etc: Återanvändning Kopparrör Stålrör Återvinning Klimatanläggning Glasull Stenull (ev) Kopparrör Stålrör Energiutvinning Brännbart icke miljöskadligt material Deponering Mineralull Cellplast Asbest Avloppsledningar med blyfog

9 9 (38) Rivning av vvs-, kyl-, och processmedieinstallationer Demonterad utrustning, som beställaren önskar behålla, skall överlämnas till beställaren. Entreprenören avtalar med beställaren om vilka delar som skall överlämnas innan rivning får påbörjas De delar som skall behållas av beställaren, skall behandlas och förvaras så att de ej utsätts för skada eller förkommer. Rör och kanaler som saknar funktion efter ombyggnad skall demonteras. ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M Dagvattenavsättning skall anslutas till stuprör med lövsil, renslucka och tubrör fabrikat SMEAB av bygg. Avsättning dim 110 avslutas 5 cm ovan färdig mark. Avsättningen lockas. Erforderlig övergång till tubrör utförs av bygg.

10 10 (38) PUMPAR Innan beställning av pumpar får ske skall dimensionerande data kontrolleras med konstruktören. På grund av materialbyten kan flöden och tryckfall förändras i systemen. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Cirkulationssystem Vid variabla flöden skall tryckstyrda pumpar användas. APPARATER FÖR RENING ELLER BEHANDLING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM I RÖRSYSTEM Avluftare typ Retherms Spirovent eller likvärdig installeras i värmesystem. Ledningar av rör av rostfritt stål, avloppsrör Ledningar i storkök utförs av rör i rostfritt stål fram till fettavskiljare. Ledningar av raka kopparrör KV-, VV-, och VVC-ledningar utförs av kopparrör. Dimensioner enligt nedan. Minsta tillåtna dimension är 12 mm (utvändigt). Diameteryttre mm 12, 15, 18, , 42, , 76.1, , Godstjocklek mm

11 11 (38) Ledningar av ytbehandlade raka kopparrör Synliga kopplings- och fördelningsledningar och klammer i KV- och VVsystem inom VC, RVC och dusch samt i städ- och omklädningsutrymmen utförs av förkromade rör. RÖRLEDNINGAR MONTERADE PÅ VÄGG Tappvattenledningar i allmänna våtutrymmen och i städ, Dy mm, hängs upp med ett största avstånd på 400 mm mellan fästdon. Värmeledningar vid golv samt mellangolv och tak hängs upp med halva det avstånd som AMA eller tillverkaren rekommenderar. Rensanordningar för rörledning Vertikala spillvattensledningar förses med rensanordningar vid övergång mellan stående och liggande samlingsledning. Avtappningsanordningar på rörledning I lågpunkter monteras avtappningsanordningar bestående av Ballofix med utvändig gänga och huv. Luftningsanordningar på rörledningar Automatisk luftare med avstängning. Luftaren monteras på avstick från värmeledning vid sidan av betjänad ledning så att eventuellt läckage ej droppar in i ledningens isolering. Ledningen där luftaren monteras skall lokalt vara 2 dimensionssteg större. Alternativt kan manuella luftare användas. Monteras på samtliga högpunkter i värmesystemen samt på luftvärmare. Se råd och anvisningar i Tabeller och diagram i VVS-handboken.

12 12 (38) Golvbrunnar Golvbrunnar i fläktrum, soprum samt i personalduschar förses med luktlås. Golvbrunn i fläktrum placeras i direkt anslutning till luftbehandlingsaggregat. Där möjlighet ges skall spygatter installeras till närliggande golvbrunn. Golvbrunnar av rostfritt stål I storkök används rostfria brunnar med silkorg. Entréer i förskolor förses med runda rostfria brunnar med silkorg. Förtillverkade shuntgrupper UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Innan beställning av shuntgrupper får ske skall dimensionerande data kontrolleras med konstruktören. På grund av materialbyten kan flöden och tryckfall förändras i systemen. Shuntgrupp skall uppfylla nedan angivna krav och vara uppbyggd med nedan angivna komponenter. Shuntgrupper monteras på vägg-/golv-/takstativ för erhållande av angivet montageläge. Stativ, shuntgrupp och anslutande ledningar får ej utgöra hinder för öppningsbara dörrar/luckor i luftbehandlingsaggregat. Shuntgrupper för luftbehandling samt radiatorsystem skall vara 3- vägsventil. Shuntgrupp skall vara försedd med ventil med lätt utbytbart Kvs värde och försedda med avstängningsmöjligheter på alla anslutningar. Termometrar skall ingå. Shuntgrupper för luftbehandlingsaggregat skall placeras i anslutning till batterier. Ledningsavstånd mellan batteri och shuntgrupp bör ej överstiga 2 meter.

13 13 (38) Injusteringsventiler med mätuttag och avtappningsventil För injustering av VVC används TA STAD. Vid mindre flöden kan TA:s typ TRIM användas. Temperaturstyrda ventiler i vätskesystem Radiatorer förses med termostatventiler av fabrikat Danfoss eller MMA lågflödesventiler. RUMSVÄRMEAPPARATER Rumsvärmeapparater dimensioneras för 55 C tilloppstemperatur. Konvektorer Konvektorer får ej förekomma. Radiatorer UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Anslutningsdimension är DN 10 där ej annat anges. Radiatorer monteras med underkant mm över färdigt golv, varvid hänsyn tas till bröstningshöjder, radiatorhöjder samt utrymme för friliggande ledningar på vägg. Radiatorer skall monteras först då vägg bakom radiator är färdigmålad (samordnas med Bygg). Termostatventil Radiatorer förses med termostatiska radiatorventiler av fabrikat Danfoss eller MMA. Tryckfallet över radiatorventil skall vara 10 kpa. Lokaler i skolor där elever vistas mer än tillfälligt skall förses med termostatventil typ skolmodell (oöm). Termostatdelen skall låsas så att rumstemperatur uppfylls.

14 14 (38) Radiatorkoppel Vändbar fördelare för röranslutning från golv eller från sida av fabrikat Danfoss alternativt MMA. Fördelaren skall ha avstängningsmöjligheter för tillopp alternativt retur, så att mätning av differenstryck kan utföras. Fördelaren skall även vara möjlig att stänga, både tillopp och retur, så att individuell demontering av radiator kan utföras utan nertappning. Värmerörslingor Städrum förses med torkslinga typ VVC-slinga. Om detta ej är möjligt anordnas en elektrisk handdukstork. SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Sanitetsporslin skall vara av i Sverige vanligt förekommande fabrikat i normalstandard och vit färg. Föravstängningar m m Sanitära apparater förses med föravstängningar typ Ballofix. Tvättställ av porslin UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Monteringshöjd Tvättställ i handikapptoalett skall monteras 800 mm över golv. I förskola monteras alla tvättställ 800 mm över golv. I övriga utrymmen monteras tvättställ 850 mm ovan golv. Blandare Tvättställ förses med ettgreppsblandare Blandare skall vara avsedda för sparflöde. Blandare i tvättställ samt övriga blandare i verksamhetslokal injusteras till 38 C.

15 15 (38) Tvättställ Tvättställ förses med bottenventil typ sil samt vattenlås av plast. I skolor skall vattenlåset vara av metall. Handikapptvättställ Tvättställ i handikapp-wc förses med BEAB-hylla ca 200 mm. Silikonfog mot vägg. Blandare med förlängd spak. Alternativt kan stort tvättställ med inbyggd hylla användas. Avlopp skall dras ner vid vägg och anpassas så att rullstol kan skjutas in under tvättställ. KLOSETTER, URINALER M M Klosetter Vattenklosett skall vara utförd med dolt vattenlås. Silikontätning runt fot. Vattenklosett skall vara förhöjd i handikapptoalett. DISKBÄNKAR, TVÄTTBÄNKAR, UTSLAGSBACKAR M M UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Utslagsbackar i städ skall vara av i Sverige vanligt förekommande fabrikat och normalstandard. Utslagsbackar skall vara av rostfritt material. UTTAGSPOSTER, ARMATURER M M I VÄTSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM TAPPVENTILER, BLANDARE M M I TAPP- VATTENSYSTEM UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Blandare skall vara av ettgreppstyp. Föravstängningar Tappventiler, blandare m m förses med föravstängningar typ Ballofix. Föravstängningar får ej vara inbyggda i blandare eller ventil.

16 16 (38) Väggvattenutkastare Väggvattenutkastare placeras efter samråd med trädgårdsarkitekt. Vid förskola/daghem skall samråd ske med personal om väggvattenutkastare skall vara försedd med varmvatten. Icke uppvärmt soprum förses med väggvattenutkastare. Soprum förses med slanghylla med slang och strålmunstycke. Väggvattenkastare och slang skall vara försedda med snabbkoppling. Separat soprum skall kunna spolas från väggvattenutkastare. Erforderlig slanglängd anpassas till detta. Spolblandare Fläktrum, apparatrum, andra tekniska utrymmen och uppvärmda soprum förses med spolblandare. Soprum förses med slanghylla med slang och strålmunstycke. Blandare och slang skall vara försedda med snabbkoppling. Duschblandare och duschanordningar Duschar i allmänna utrymmen förses med termostatblandare med självstängande ventil, duschsil samt vandalskyddade blandare och stigarrör. Dusch ansluts uppifrån. I personalutrymme förses termostatisk duschblandare med handdusch på väggstång. I handikapptoalett med dusch förses blandare med omkastningsventil på utlopp och med förlängd slang till pistoldusch för bidéfunktion. Skötbord förses med kulventil på avlopp samt pistoldusch till blandaren. BRANDPOSTER OCH DYLIKT Brandposter i förskolor skall vara av typen NOHA Junior. Slanghyllor Slanghylla med 20 m slang DN 20. Slang förses med avstängbart strålmunstycke. Slang inkopplas till blandare.

17 17 (38) APPARATER, KANALER, DON M M I LUFT- BEHANDLINGSSYSTEM RIKTVÄRDEN Riktvärden för lufthastigheter Beteckning Rek m/s Anmärkning Luftintag 2,5 Total frontarea Filter 2,5 Luftvärmare 2,5-3,0 Luftkylare 2,5 Angivna värden avser maximala hastigheter. Lufthastigheten beräknat på frontarean i aggregat bör begränsas till maximalt 2,5 m/s. MONTERING Apparat förses med erforderliga don för montering och anslutning enligt ritningar. Montering utförs med apparatstativ och vibrationsdämpare respektive upphängningsdon enligt fabrikantens standard, där inte annat anges. Aggregat placeras på heltäckande balkramar. Samtliga vägghängda apparater på regelväggar med gipsskivor, plåt eller liknande konstruktioner, skall fästas i trä- eller stålförstärkningar utförda av byggnadsentreprenören. Luftbehandlingsentreprenören svarar för erforderliga anvisningar om mått och läge samt uppgifter om belastningar. Specifik fläkteleffekt SFP Luftbehandlingsaggregatets specifika fläkteleffekt SFP beräknas för respektive aggregat i enlighet med Svenska Inneklimatinstitutets rapport A2. SFP beräknas enligt formeln: SFP = (P TF + P FF ) / q (kw/(m 3 /s)) där P TF = tilluftsfläktens dimensionerande eleffekt (kw) P FF = frånluftsfläktens dimensionerande eleffekt (kw) q = dimensionerande luftflöde genom aggregatet, d v s det största av tillufts- respektive frånluftsflödet. Beräkning sker med rena luftfilter.

18 18 (38) Temperaturverkningsgrad Med tillägg till AMA avser temperaturverkningsgraden för värmeåtervinnare torr värmeväxling vid 0 C utetemperatur. Temperaturverkningsgraden vid dimensionerande utetemperatur skall redovisas. SAMMANSATTA APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT ALLMÄNT I kanaltryckfallet ingår tryckfallet i don, kanaler, spjäll och apparater. Tryckfall för delar specificerade under luftbehandlingsaggregat samt eventuella förluster för anslutning av fläktar enligt ritning ingår ej. Tryckfallet är angivet för kanalsystemets teoretiska luftflöde exklusive läckflöde. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Luftbehandlingsaggregatet utförs enligt nedanstående krav om ej annat specificeras under aggregatet. Hölje Utförs som standard med in- och utvändig beklädnad av varmförzinkad stålplåt med mellanliggande isolering av mineralull och ramkonstruktion av varmförzinkat stål. Monteras om möjligt på en 400 mm hög balkram. Beakta ramhöjd så att vattenlås får plats. Täthetsklass A. Beakta eventuella krav på brandteknisk klass. Funktionsdelar som kräver regelbundet underhåll skall vara försedda med inspektionsluckor med gångjärn samt fasta rattar.

19 19 (38) Fläktar Anslutningsdelar Anslutningsdel för uteluft med komponenter utförs i rostfritt stål SS 2343 invändigt alternativ med stålplåt behandlad till miljöklass M3. Luftfilter Filterdel för uteluft och komponenter skall utföras av rostfritt stål SS 2343 invändigt alternativt med stålplåt behandlad till miljöklass M3. Filter skall vara typ långa påsfilter. Filterklass på uteluftsfilter skall vara klass F7 i syntetiskt material. Filterklass på frånluftsfilter skall vara klass F7 i syntetiskt material. En omgång utbytesfilter levereras till respektive filterenhet. En manometer fabrikat Kytölä levereras till varje filterenhet. Filterenhet märks med rekommenderat sluttryckfall. Tomdelar Skall alltid vara försedda med inspektionsdörr. Fläkthjul skall i första hand vara av B-hjulstyp. Fläktar utförs i varmförzinkat stål. Motorns dataskylt skall vara lätt synbar från inspektionssida, i annat fall kompletteras med extra dataskylt på eller invid motorn. Kylform skall vara utförd enligt SEN Monteringssätt skall vara utfört enligt SEN I fläkt/fläktinlopp monteras anordning för flödesmätning. Flödesmätare med analog visning levereras till samtliga fläktar i aggregat. Onoggrannheten får maximalt uppgå till 10 % av det maximala flödet. Projekterat flöde markeras på flödesmätare. Fläktdelarna skall på servicesidan ha en utvändig märkning visande fläktdata och motordata. Belysning, inspektion Fläktdelar och inspektionsdelar förses med inspektionsfönster och belysning 230 V, 1-fas kopplad till brytare på aggregat. Belysning får inte kopplas in via luftbehandlingsaggregatets apparatskåp.

20 20 (38) Luftvärmare, Luftkylare Luftvärmeväxlare med kopparrör och aluminiumlameller. Samlingsrör kan vara av stål men skall då rostskyddsmålas för klass M3. Batterier förses med ventiler för luftning och avtappning. Luftkylare utförs med dräneringstråg av rostfritt stål med fall mot dräneringsanslutning, vilken framdrages till aggregatets kant. Luftvärmare förses med uttag i vattendelen för frysskyddsgivare. Luftvärmare eller luftkylare i luftbehandlingsaggregat skall vara utfört så att tryckfall på vätskesidan högst uppgår till 15 kpa vid dimensionerande vätskeflöde. Gäller ej batterivärmeväxlare i vätskekopplade system. VVX, vätskekopplat system Luftvärmeväxlare med kopparrör och aluminiumlameller. Samlingsrör kan vara av stål men skall då rostskyddsmålas för klass M3. Frånluftsdelen utförs med dräneringstråg av rostfritt stål alternativt stål behandlat till miljöklass M3 med fall mot dräneringsanslutning, vilken framdrages till aggregatets kant. Batterier förses med ventiler för luftning och avtappning. VVX, roterande värmeväxlare Skall vara i icke hygroskopiskt utförande och försedd med utrustning för varvtalsreglering, där ej annat anges. VVX, plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlare skall vara försedd med förbigång. Tråg skall vara av rostfritt stål. Spjäll Uteluftsspjäll utförs av rostfritt stål SS 2343 alternativt stålplåt behandlad till miljöklass M3, täthetsklass 2. Frånluftsspjäll utförs av varmförzinkat stål, täthetsklass2. Spjäll i förbigång skall vara utfört i täthetsklass 3. Övrigt Samtliga dräneringar exempelvis på frånluftsfläktar, kylbatterier, värmeåtervinnare skall levereras med vattenlås med backventil. Vattenlås skall vara av typen pingpong-boll.

21 21 (38) Tekniska data (Exempel) Flöde tilluft 2,0 m 3 /s Flöde frånluft 2,0 m 3 /s Kanaltryckfall tilluft 250 Pa Kanaltryckfall frånluft 220 Pa SFP 1,5 kw/( m 3 /s) VÄRMEVÄXLARE Värme- eller kylbatteri i kanalsystem skall vara utfört så att tryckfallet i luftströmmen högst uppgår till 50 Pa och på vätskesidan högst uppgår till 15 kpa vid dimensionerande luft- respektive vätskeflöde. VÄRMEVÄXLARE LUFT - LUFT Värmeåtervinnare skall uppfylla krav (ENEU 94) på temperaturverkningsgrad enligt nedan: Värmeåtervinnartyp Temperaturverkningsgrad Roterande värmeväxlare 75 Enkel plattvärmeväxlare 60 Dubbel plattvärmeväxlare 70 Batterivärmeväxlare 55 Värmeväxlare för 55 tvåfasmedium LUFTSPJÄLL UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Spjäll skall monteras i renslucka alternativt vara i rensbart utförande. Vid övriga spjäll monteras renslock. Spjällblad skall vara inspekterbara. Spjäll monteras enligt tillverkares anvisning så att erforderliga raksträckor erhålls. Spjäll anpassas för aktuell tjocklek på isolering. Injusteringsspjäll skall vara försedda med mätuttag med påklistrad injusteringskurva. Vridspjäll skall ha täta spjällblad.

22 22 (38) Stängande spjäll mot uteluft skall utföras i täthetsklass 2. Spjällaxel skall vara försedd med skåra för markering av spjälläge. SPJÄLL FÖR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS Spjäll avsedda att förhindra spridning av brandgaser utförs i lägst täthetsklass 3. Spjäll skall vara försedda med fabriksmonterade ställdon med fjäderåtergång. Spjäll skall vara typgodkända. Brandgasspjäll Brandgasspjäll i varmförzinkat utförande och med ställdon 24 V eller 230 V. Spänning bestäms i samråd med styrentreprenören före beställning. Spjället skall vara försett med indikering, som visar öppet/stängt läge. KONSTANTFLÖDESDON Konstantflödesdon skall vara försett med mätuttag. LJUDDÄMPARE Ljuddämpare i kanalsystem skall vara utförda så att tryckfall högst uppgår till 30 Pa vid dimensionerande luftflöde. VENTILATIONSKANALER M M RIKTVÄRDEN Riktvärden för lufthastigheter Beteckning Rek m/s Anmärkning Fläktutlopp 6-10 Huvudkanal 5-7 Max 1 Pa/m Rektangulär max 6 m/s Ciruklär max 7 m/s Avgreningar 3-5 Max 0,8 Pa/m Anslutande kanaler 4 till don Angivna värden avser maximala hastigheter. Kanal till dimensionerande slutdon skall väljas dimensionen större än vad ovan angivna gränser ger.

23 23 (38) MATERIAL OCH VARUFÖRESKRIFTER Kanalsystem skall vara typgodkända och utföras med förtillverkade kanalelement. Påstick skall inte användas på cirkulär kanal, istället används förtillverkade T-rör. Slanganslutning är ej tillåten. Förslutning Kanaler förvaras förslutna på byggarbetsplatsen. Öppna kanaländar försluts under monteringen. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Rens- och inspektionsluckor Kanalsystemen skall kunna rensas i hela sin utsträckning, se även kommentar under 57. Montering Cirkulära avstick från rektangulär kanal utförs med inloppsrör med radie. Fogning Tejpade fogar får ej utföras. Upphängning Upphängningsband får ej skruvas i kanal. Upphängning skall utföras med runtom gående band som fästes i en eller två parter. Brandkrav beaktas vid val av upphängningsmetod. Synliga kanaler monteras med svep av slätplåt samt centrumpendel. Cirkulära kanaler skall fr o m dimension och pendel. 315 vara försedda med svep Rektangulära kanaler skall fr o m bredd 800 mm vara försedda med pendel och vagga. Vid mindre dimensioner kan, för dold kanal, band som omsluter kanaler användas. Kanaler får ej hängas upp i varandra.

24 24 (38) KVALITETSKRAV PÅ MONTERADE KANALER Ange i vilka kanaler det finns risk för kondensutfällning. LUFTDON M M Luftdon skall vara försedda med fasta mätuttag. Tryckfallet över sämst belägna don i varje grenkanal väljs till min 40 Pa inklusive tryckfallet i anslutande kanal vid normalt luftflöde. Lufthastigheten i rum där personer uppehåller sig mer än tillfälligt bör vara högst 0,15 m/s under uppvärmningssäsongen och annars 0,25 m/s. Undvik att använda lågimpulsdon. Behov kan dock förekomma i speciella lokaltyper, typ samlingslokaler. Samråd alltid med beställaren. I vaktmästerilokaler skall hänsyn tas till värmeavgivning från kopieringsmaskin vid val av luftflöde och ljuddämpning i don. WC mot korridor eller mot verksamhetsrum förses med ljuddämpat överluftsdon. TILLUFTSDON UTFÖRANDE FÖRESKRIFTER Injustering Luftdon ställs in så att spridningsbild enligt ritning erhålls. ISOLERING AV INSTALLATIONER Mätuttag, justeranordningar etc utförs med skoning mot isolering för god åtkomlighet. Uteluftkanaler genom varma utrymmen kondensisoleras.

25 25 (38) TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV RÖRLEDNING UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Isolering med rörskål med komfortytskikt. Rörgenomföringar Isolering utförs bruten vid rörgenomföringar. Runt röret anbringas cellgummiisolering (typ Armaflex) vid genomföring i byggnadskonstruktion. Huvudledningar i värmesystem Huvudledningar i värmesystem isoleras med serie 43. Synlig förläggning Isolering utförs med rörskål med komfortytskikt och ytbeklädnad av plastplåt där krav på brandteknisk klass saknas. Alternativt kan isoleringen vara av typ aluminiumfoliebelagd rörskål. Synlig förläggning inom apparatrum, fläktrum eller annat tekniskt utrymme Isolering inom apparatrum, fläktrum eller annat utrymme för tekniska installationer förses med aluminiumfolie eller plastplåt. Synlig förläggning i utrymningsvägar (brandceller är markerade på ritning) Beakta krav på ytskikt i utrymningsvägar. Dold förläggning (schakt, undertak etc) Isolering skall vara försedd med komfortytskikt.

26 26 (38) TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL Isolering på vindar förses med vindskydd. Synlig förläggning Isolering skall vara försedd med aluminiumfolie (nätmatta med aluminiumfolie alternativt lamellmatta med aluminiumfolie). Synlig förläggning inom apparatrum, fläktrum eller annat tekniskt utrymme Isolering inom apparatrum, fläktrum eller annat utrymme för tekniska installationer förses med aluminiumfolie. Synlig förläggning i utrymningsvägar (brandceller är markerade på ritning) Beakta krav på ytskikt i utrymningsvägar. Dold förläggning (schakt, undertak etc) Isolering skall vara försedd med komfortytskikt. Luftbehandlingsinstallation Kontrollhål med propp utförs vid samtliga mätare och givare. MÄTARE FÖR TEMPERATUR Luftbehandlingsinstallation Termometrar placeras vid varje förändring av temperaturen, exempelvis före och efter värmeåtervinnare, i uteluften, efter luftvärmare/luftkylare. Även vid eftervärmare i kanalsystem. Termometrar skall vara av bimetall och kalibrerbara. MÄTARE FÖR TRYCK Manometrar skall monteras över huvudpumpar och smutsfilter. Pump i radiatorsystem förses med manometer.

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

... 9 ... 10. portar... 14. Motordrivna. Sida av

... 9 ... 10. portar... 14. Motordrivna. Sida av Projekteringsanvisning Transportsystem (Hissar mm) FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbetingelser...

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22:

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22: Systemhandling 2011-02-22 Hus 5 Foto: www.stockholmskallan.se 1903 Beställare: Riksdagsförvaltningen Fastighetsenheten Konsulter: Arkitekt: Svante Forsström Arkitekter AB Miljösamordning: White arkitekter

Läs mer

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Från och med programversion 1.13 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com

Läs mer

Skyddsrumsregler SR 15

Skyddsrumsregler SR 15 Skyddsrumsregler Skyddsrumsregler Författare: Björn Ekengren, MSB 2014 MSB Publikationsnummer MSB748 ISBN 978-91-7383-485-8 Innehåll Innehåll 1 Inledning... 5 1:1 Giltighet... 5 1:2 Grundläggande plattform...

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 27 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket förskriver

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer