Vad menas med inneklimat? Inneklimat (inomhusklimat innemiljö - inomhusmiljö)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad menas med inneklimat? Inneklimat (inomhusklimat innemiljö - inomhusmiljö)"

Transkript

1

2 Vad menas med inneklimat? Inneklimat (inomhusklimat innemiljö - inomhusmiljö) - Termiskt klimat - Luftkvalitet (hygien) - Ljusförhållande - Ljudförhållande

3 Varför behöver man kunskap? Inneklimatet påverkar människans välbefinnande människans hälsa människans prestation byggnadens driftskostnad och energianvändning

4 Termiskt klimat Kroppens värmebalans: alstring = avgivning Kroppstemperatur: 37 grader Celsius Hudtemperatur: 33 grader Celsius Allvarliga skador vid en kroppstemperatur över 42 eller under 33 grader Celsius.

5 Termiskt klimat Omgivningsberoende - lufttemperatur - omgivande ytors temperatur - lufthastighet - luftfuktighet - golvtemperatur - vertikal temperaturgradienten Personberoende - klädsel - aktivitet (metabolism)

6 Klädsel Värmeisolerande förmåga: 1clo = 0,155 K,m 2 /W [inventerat värmeövergångstal 6,45 W/(K,m 2 )] Normal inomhusklädsel: clo = 1,0 0 (naken) < clo < 4 (polarklädsel)

7 Klädsel Klädsel Värmemotstånd Naken 0 clo Normal inomhusklädsel sommartid 0,5 clo Normal inomhusklädsel vintertid 1 clo Kraftig inomhusklädsel 1,5 clo Polarklädsel 4 clo Sovsäck 10 clo

8 Aktivitet Vid (stilla)sittande (vila) alstrar en människa 60 W/m 2 kroppsyta Kroppsyta ca 1,6-1,8 m 2 60 [W/m 2 ] * 1,8 [m 2 ] ~ 100 [W] 1 met = värmealstringen 60 W/m 2 kroppsyta

9 Aktivitet Värme avgivning sker genom: - konvektion vid 1 met: ca 40 W (40 %) - strålning vid 1 met: ca 40 W (40 %) - ledning (väldigt liten ca 5 %) - avdunstning (latent - genom andning och svettning - värme bunden i den vattenånga som följer med utandningsluften eller avdunstning från huden svettning) vid 1 met: ca 15 W (15 %)

10 Aktivitet Aktivitetsnivå Konvektion Strålning Förångning 1 met 40 W 40 W 40 g/h (15 W) 40 % 40 % 15 % Sensibel Latent

11 Konvektion 40% Avdunstning 15% Strålning 40% Ledning 5 % Källa: Energimyndigheten och LT h

12

13 Luftens temperatur Omgivande ytors temperatur Lufthastighet (drag) Luftfuktighet Aktivitet Klädsel omgivningsberoende individberoende

14 Källa: Energimyndigheten och LT H

15 Operativ temperatur Ett mått på hur temperaturen upplevs när temperaturerna på luft, golv, väggar, fönster och tak vägs samman Medelstrålningstemperatur: ett mått på omgivande ytornas temperatur Beror på omgivande ytornas temperatur, storlek, vinkelförhållande, placering, emisivitet etc T r T F T F... T n F n F är vinkelförhållande och T är yttemperatur i Kelvin

16 Operativ temperatur Sammanvägning av lufttemperatur och omgivande ytornas temperatur (medelstrålningstemperatur) Väldigt Viktig för termisk upplevelse ett mått på upplevelse av det termiska klimatet t op t r t 2 luft Riktad operativ temperatur (ROT) Ekvivalent temperatur t ekv t op ( 8 v)

17 Lufthastighet Värmeutbyte mellan kropp och omgivning ökar med högre lufthastighet (pga. högre värmeövergångskoefficient) helst under 0,15 m/s annars upplevs drag Orsak till luftrörelse: - luftstrålar från tilluftsdon eller uteluftsventiler - Kallras (inte samma som falsk kallras!) - Otätheter i byggnadens klimatskal

18 Drag känns mindre om rumstemperaturen höjs 5 Höjning av temperaturen för att kompensera för drag + 2, ,1 0,2 0,4 0,8 1,6 2 m/s 0,3

19 Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

20 Andra faktorer Luftfuktighet Ökande relativ fuktighet försvårar svettningen och därmed värmeavgivningen Vertikala temperaturgradient Temperaturskillnaden mellan golv och tak (mellan huvudhöjd och anklarna) bör inte vara mer än 3 grader Golvtemperatur (Helst mellan 20-24) Lägsta gräns: 16 Högsta gräns: 27 Sten, betong 27 Linoleum, PVC 25 Trä 23 Heltäckningsmatta 21

21 Bedömning och värdering av termisk klimat PMV-index PPD-index Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

22 Bedömning och värdering av termisk klimat

23 Klassning av inneklimat branschorganisation A, B och C (tidigare kallad för TQ1, TQ2 och TQ3) A: fler än 94 % nöjda TQ1: färre än 10 % missnöjda B: ca 90 % TQ2: 10 % missnöjda C: ca 85 % TQ3: 20 % missnöjda Myndigheternas krav Boverket - BBR Arbetsmiljöverket - AFS Socialstyrelse SOSFS

24

25

26 Vistelsezon: den del av rummet som utnyttjas. 0,1 m - 2 m över golv & 0,6 m från yttervägg och 1 m från yttre fönster och dörrar Källa: Swegon, Fläktwoods

27 Effektivitet i % Rumstemperatur Källa: Energimyndigheten och LT H

28 Luftkvalitet ventilationsflöde och CO2 Vi vistas 90 % inomhus I vila andas en människa 0,5 m 3 /h eller 0,14 l/s Andning: Inandningsluft ca 21 % syre Utandningsluft ca 16 % syre koldioxidhalt uteluft ppm (0,03-0,04 %) [volym-ppm: 10-6 m 3 per m 3 luft] utandningsluft ppm (4 %) Utandningsluften innehåller 100 ggr mer koldioxid

29 Luftkvalitet ventilationsflöde och CO2 En vuxen andas in 0,5 l/andning och inandas andningar per minut eller 960 inandningar per timme => vi andas in ca 0,5 m 3 /(h, person) (samma volymflöde andas vi ut). Vid kontorsarbete avger en vuxen ca 5,5 ppm CO2/(s, person) eller ca 20 liter CO2/(timme, person)

30 Luftkvalitet ventilationsflöde och CO2 Gränsen för dåligt luftkvalitet är 1000 ppm Arbetshygienisk gränsvärde: ca 5000 ppm Vid ppm uppstår huvudvärk, andningsbesvär etc.

31 Luftkvalitet ventilationsflöde och CO2 Bra indikator på föroreningshalter från personer. Ett bra mått för luftkvalitet där människor vistas (huvud föroreningskälla är människor). Koldioxid korrelerar med andra gaser och partiklar från kroppen och därför är det ett bra mått för luftkvalitet där människor vistas. Lätt och billig att mäta Ej farlig vid mängder som ofta förekommer. Det krävs väldigt stora halter för att kännas som farlig (över ppm) OBS! Ytterst sällan har man så stora halter! Rekommenderad värde ligger under 1000 ppm

32 Luftkvalitet ventilationsflöde och lukt/fukt - Lukt Luktämnen i så små koncentrationer Ej giftverkan Påverkar dock andningsfrekvensen => försämrar blodets syresättning Svårt att mäta Bästa mätinstrumentet är näsan känns när man kommer in i ett rum men näsan vänjer sig snabbt! - Fukt RF bör ligga mellan % Människa avger 40 g vattenånga/timme - Skillnad i vatteninnehåll utomhus och inomhus bör inte vara större än 3 g/kg luft,

33 Utomhus: % Inomhus kan sjunka till Märkbar låga nivåer Källa: Swegon, Fläktwoods

34 Fuktas upp inne Kall vinterluft in i huset värms till 23ºC Inne: 23 ºC och 30 % RF Ute: -5ºC Källa: Energimyndigheten och LTH 34

35 Källa: Swegon, Fläktwoods

36

37

38

39 Olf: anger styrkan hos en föroreningskälla definierad som emissioner/lukt från en standardperson (olf står för olfactorius, latin för luktorgan) Decipol: den upplevda luftföroreningen lukten som orsakas av en standardperson där ventilationen är 10 l/s ren luft. Vid luftflöde 10 l/s ger 1 olf luktnivån 1 decipol.

40 Luftkvalitet ventilationsflöde och andra föroreningar Radon: märks inte (luktar inte, syns inte etc.) men är farlig Enkel och billig att mäta Vad är radon? Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna. Genomsnitt i svenska bostäder: 100 Bq/m3 Gräns: 200 Bq/m3

41

42 Radon finns överallt i mark, luft och vatten bostäder med mer än 400 Bq/m 3. Lika många mellan Bq/m 3 Radon i bostäder kan komma från tre olika källor: Marken under och runt om huset Byggnadsmaterialet Vatten som används i hushållet Byggnadsmaterial: Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten (till exempel betong, tegel, lättbetong) innehåller radium och avger därför radon. Normalt är radiumhalten så liten att radonavgången är betydelselös, men det finns undantag blå betong. Är det byggnadsmaterialet som avger radon, behöver du öka luftomsättningen i bostaden.

43 Mark: Jordlagret består av procent luft. Radonhalten i jordluften är alltid mer än Bq/m3 på en meters djup. Normalt är den Bq/m3 i morän och Bq/m3 i grus. Om fragment av alunskiffer ingår i jorden kan radongashalten bli så hög som 1 2 miljoner Bq/m3. Lufttrycket inomhus är oftast lägre än utomhus och i marken. Är marken luftgenomsläpplig och grundkonstruktionen otät kan radonhaltig jordluft sugas in i huset.

44 Källa: Boverket

45 Källa: Boverket

46 Källa: Boverket

47 Luftkvalitet ventilationsflöde och andra föroreningar Tobakrökning Damkvalster (25 grader, 80 % fuktighet) Alger och mögel (mikrobiologisk tillväxt) Ozon Emissioner från byggnads- och inredningsmaterial (organiska ämne) svårt att mäta finns tusentals kemiska föreningar i luften med låg koncentration har negativa hälsoeffekter ej kartlagt VOC: flyktiga organiska material - kolväten såsom alkaner, alkener och aromater Toluen, Terpener, Aldehyder, Fenol, PAH etc. Uppkommer från lösningsmedel, vissa typer av plastmattor och träprodukter, lim, tobaksrökning etc.

48 Ventilationsbehov med hänsyn till föroreningskällor Människor bioeffluenter Joniserande strålning radon Tobaksrökning Dammkvalster allergener från husdjur (fragment från päls, saliv och urin) Mikrobiologisk tillväxt (alger och mögel svampsporer) Emissioner från byggnads- och inredningsmaterial

49 c c 0 e n t ( c b p )(1 q e n t ) c 0 = koncentration vid tiden t=0 (mg/m 3 ) t = tiden (s) n = specifika luftflödet (m 3 /s,m 3 ) c b = koncentration i tillförd luft (mg/m 3 ) p = genererad föroreningar inom lokalen (mg/s) q= luftflöde genom lokalen (m 3 /s) n = q/v

50 Ventilationsbehov med hänsyn till värmeöverskott Max undertemperatur på 8 grader på tilluften (för att undvika risk för drag) P kyl q c pluft ( T rum T till ) q luftflöd, m 3 / s c pluft specifik värmekapacitet för luft J / kg/ C densitet för luft kg/ m 3 T T rum till rumsluften temperatur C tilluftens temperatur C

51 - Gasformig (flyktiga organiska material - VOC) - Partikelformig (virus, bakterier, kvalster, allergener, svampsporer, poller, radon, rök)

52 Ventilation Ventilationens funktion: - tillföra friskluft och föra bort förorenad luft - medverka till att föroreningar inte sprids i byggnaden - skapa undertryck - i vissa fall värme eller kyla Undertryck för att den fuktiga inomhusluften inte ska tryckas ut genom otätheter i klimatskalet, kondensera och skapa fukt- och mögelproblem

53 Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

54 Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

55 Luftomsättning: n=q/v [oms/h] q är ventilationsflöde [m 3 /s] och V är rumsvolym [m 3 ] Bostäder: 0,35 l/(s och m 2 golvarea) motsvarar ca 0,5 oms/h (takhöjd: 2,5 m) Lokaler: 7 l/(s, person) + 0,35 l/(s,m 2 )

56 Ventilation Ventilationssystemets olika delar till- och frånluftsdon distributionssystem kanaler luftbehandlingsaggregat: fläkt(ar), värmare/kylare, filter, återvinnare, (av)fuktning styr och reglersystem: temperatur, tryck och flöde

57 Ventilation Olika typer av ventilationssystem Självdrag, S Frånluft, F Till- och frånluftssystem, FT Till- och frånluft med värmeåtervinning FTX FFS FVP CAV & VAV

58 Självdrag (S) Påverkas av: - Termiska stigkrafter - vindtryck Lägre under sommaren (mindre temperaturskillnad) Överventilerad under vinter Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

59 Självdrag (S) För- och nackdelar: + ingen fläktel + inget fläktljud + inget fläktrume behövs + litet underhållsbehov - svårt att klara ventilationskravet sommartid - överventilerad vintertid - ej möjligt att återvinna värme i frånluften - ljud utifrån kan tränga in genom uteluftsventiler - risk för drag - svårt att kontrollera luftfördelningen i och mellan lägenheter

60 Fläktförstärkt självdrag, FFS För- och nackdelar: + lite fläktel + klarar kraven på ventilation sommartid + kräver litet utrymme + litet underhållsbehov + inte så mycket ljud - överventilerad vintertid - ej möjligt att återvinna värme i frånluften - ljud utifrån kan tränga in genom uteluftsventiler - risk för drag - svårt att kontrollera luftfördelningen i och mellan lägenheter

61 Frånluft, F Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

62 Frånluftsventilation med värmepump, FVP Värme i frånluften tas till vara förångare placeras i avluftskanalen kondensorvärme används för värmesystemet och/eller tappvarmvattenberedning Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

63 Frånluft, F och FVP För- och nackdelar: + måttligt utrymmesbehov + möjligt att återvinna värme i frånluften (värme återvinns inte i ett rent F-system) + ventilationsflöde kan kontrolleras + lagom undertryck - värme återvinns inte i ett rent F-system - fläkten drar el - kräver en viss tillsyn, underhåll och skötsel (framförallt gäller FVP) - ljud utifrån kan tränga in genom uteluftsventiler - känslig för ändringar av frånluftsdonens strypning - risk för drag

64 Till- och frånluftssystem, FT Källa: Mittbygge.se

65 Till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, FTX Källa: Mittbygge.se

66 Till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, FTX För- och nackdelar: + värme i frånluften återvinns (stor energibesparing) + stora möjligheter att styra luftväxlingen + uteluften kan filtreras + möjlighet till dragfri tillförsel av ventilationsluft - Fläktar som kräver el - risk för buller - utrymmeskrävande - ökat underhållsbehov Damm och smuts måste rengöras (försämrar prestanda hos vvx mer tryckförlust) Filterbyte (mer tryckförlust => ökad fläktarbete)

67 Komponenter i en luftbehandlingsaggregat:

68 Roterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad på % Problem: kondens och frost Avfrostning genom sänkning av varvtal Tryckfall på ca 100 Pa + hög temperatur verkningsgrad + rel. Lågt tryckfall + som kylåtervinnare sommartid - överföring av lukt, fukt, partiklar och gaser från frånluft till tilluft - rörliga delar skapar risker för fel och mer underhåll - till- och frånluftskanaler måste dras till samma fläktrum Källa: Swegon, Fläktwoods och uponor

69 Plattvärmeväxlare Verkningsgrad på 50 % Tryckfall: 150 Pa Risk för kondens risk för frost (främst vid kalla hörnet ) + ingen eller minimal överföring av föroreningar + inga rörliga delar - relativt högt tryckfall - relativt lågt verkningsgrad - till- och frånluftskanaler måste dras till samma fläktrum Källa: Swegon, Fläktwoods och upponor

70 Vätskekopplade värmeväxlare Verknings grad på 50 % Tryckfall: 200 Pa + ingen läckage + kan användas även om tillufts- och frånluftsaggregat är separerade + återvunnen värme kan användas i valfritt system - låg temperatur Verkningsgrad - relativt högt tryckfall - frostskyddsmedel måste användas - pump drar el Källa: Swegon, Fläktwoods och upponor

71 Värmeåtervinnare - värmeväxlare: - Roterande värmeväxlare - Plattvärmeväxlare - Vätskekopplade batterier Temperaturverkningsgrad (apparatkonstant beror på Värmeöverförand area och värmegenomgångstal - värmepump Energiverkningsgrad

72 Luftvärmare i luftbehandlingsaggregat Ofta lamellrörsbatteri: varm vatten strömmar inuti rör. Tunna och parallella lameller (plåtar) fästs vinkelrät på en millimeters avstånd ökar värmeöverförande area Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

73 Filter Uteluft innehåller partiklar, gaser, ångor etc. Naturliga: som pollen, frömjöl, virus, stendamm etc Men även från fordonavgaser, olika typer av förbränningar (sop, ved etc) Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

74 Filter, mekanismer mekanisk Elektorstatisk Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

75 Filtermaterial Glasfiber, plast, metall, aktiv kol (kolfilter) Aktivt kol definieras som en mikroporabsorbent framställd av kolhaltigt material. aktivt kol trots dess solida utseende består av ett nät av sammanhängande sprickor och porer som löper genom hela materialet. Porerna är extremt små, med storlekar från 2 till nanometer Källa: Renifoam

76 Filterklasser Grundfilter (grovfilter) Finfilter Mikrofilter Vikten på teststoftet mäts före och efter filter passage (grundfilter)

77 F7 MPPS = 0,25 μm Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

78 Ventilation Två principer: omblandande deplacerande (undanträngande) Viktigt att tänka på: - till- och frånluftsdonens storlek, antal och placering - temperatur på tilluften - inblåsningshastighet - god ventilations- och luftutbyteseffektivitet - Dragfri

79 Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

80 Källa: Swegon, Fläktwoods

81 Med kastlängd avses det avstånd där lufthastigheten i kärnstrålen nått en specifik gränshastighet t.ex. 0,2 m/s (andra alternativ är 0,4, 0,3 och 0,25 m/s). Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

82 Placering av don vid omblandande ventilation Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

83 Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

84 Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

85 Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

86 Ventilation, övrig Några begrepp Ventilationseffektivitet = ε v = c frånluft / c rumsmedel Utbyteseffektivitet = ε l = t medel kolvströmning / t medel aktuelll Källa: Projektering av VVS Catarina W arfvinge

87 Källa: Swegon, Fläktwoods

88 Ventilation, övrig Några begrepp CAV, VAV och DCV, PV OVK Dimensionering

89 Källa: Swegon, Fläktwoods

90 SFP = Specific Fan Power (Specifik fläkteffekt) Ett mått på en fläkts/aggregats el-effektivitet Exempel: Ett FTX-aggregat. Tilluftfläkt 10 kw, frånluftfläkt 10 kw. Max tilluftflöde 7,8 m 3 /s, max frånluftflöde 8 m 3 /s. SFP = 1,5 SFP = 2,0 SFP = 2,5 SFP = 4,0 Mycket eleffektivt Eleffektivt Mindre eleffektivt Vårdslöshet med högvärdig energikälla

91 Myter om ventilation, innemiljö och hälsa Städmyten Pälsdjursmyten Luftfuktighetsmyten Mögel och täthetsmyten Det möglar inte för att det är lufttätt utan för att det är otätt! Hus ska andas med sitt ventilationssystem! Källa: SP

92 Konsekvenser av luftotäthet Konsekvenser av luftotäthet - Ökad energianvändning - Försämrad termisk komfort - Dålig luftkvalitet - Fuktskador Otätheter suger (fett)! Tätheter äger (fett) Om ventilationer suger (fett) Källa: SP

93 Källa: BET SI-undersökning - Boverket Småhus

94 Källa: BET SI-undersökning - Boverket Småhus

95 Källa: BET SI-undersökning - Boverket Flerfamiljbostäder

96 Källa: BET SI-undersökning - Boverket Flerfamiljbostäder

97 Klagomål på inneklimat i lägenheter och i villor villor lägenheter Källa: Energimyndigheten och LT H

98 TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav Otätheten suger Konsekvenser Kostnader Krav Information från projektet Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler Otätheten suger 1 Lufttätt informationsmaterial

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

Ventilationssystem och partikelavskiljning. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås

Ventilationssystem och partikelavskiljning. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås Ventilationssystem och partikelavskiljning Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås Reduktion av internt genererade partiklar Sker normalt endast genom utspädning av genererade partiklar med renare

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark Stall och ventilation för hästar Anders Ehrlemark Bostäder och lokaler för människor Stora utrymmen per person Viktigt med termisk komfort Obetydlig värmeavgivning från människorna ger uppvärmningsbehov

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

Behovsstyrd ventilation (DCV) och dess tillämpning i skolbyggnader

Behovsstyrd ventilation (DCV) och dess tillämpning i skolbyggnader Behovsstyrd ventilation (DCV) och dess tillämpning i skolbyggnader Mari-Liis Maripuu CIT Energy Swegon Air Academy, 2010 11 Innehåll Inledning Begreppet Behovsstyrd Ventilation Tillämpning av behovsstyrning

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT Författare: Caroline Markusson Projektnummer: BF03 År: 2012 Energieffektiv ventilation i butiker - återluft Rapport förstudie Caroline Markusson SP Sveriges

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd Temperatur inomhus Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Hur effektiv är radonsaneringen?

Hur effektiv är radonsaneringen? Hur effektiv är radonsaneringen? INFORMATION OM RADON I SMÅHUS Har du höga radonhalter i inomhusluften? I så fall finns det flera metoder för att sanera huset. Vilken metod som är bäst beror bl.a. på var

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar,

Läs mer

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com

Swegon Home Solutions. Radon i bostäder. Vad är radon? www.swegon.com Swegon Home Solutions Radon i bostäder Vad är radon? HOME VENTILATION 02 Innehåll Vad är Radon?...4 Historik...4 Typer av strålning...4 Var kommer strålningen ifrån?...5 SIVERT...5 STRÅLDOS...5 Hur kommer

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Ventilation och innemiljö. Håkan Gillbro, Charlotta Berggren 2008-09-24

Ventilation och innemiljö. Håkan Gillbro, Charlotta Berggren 2008-09-24 Ventilation och innemiljö Håkan Gillbro, Charlotta Berggren 2008-09-24 I BBR står följande: 6:1 Allmänt Byggnader skall utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, fukt-, temperatur- och hygienförhållanden

Läs mer

Ventilationssystem. Syftet med ventilation är att transportera bort luftföroreningar och dålig luft och ersätta den med frisk luft

Ventilationssystem. Syftet med ventilation är att transportera bort luftföroreningar och dålig luft och ersätta den med frisk luft 1 Agenda Varför ventilerar vi? Systemlösningar Ventilation av bostäder och lokaler Aggregatet hur får vi till energieffektivitet Vad ger FTX av ett bostadshus? Tillförsel av luft i rum hur fixar man det?

Läs mer

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Radon. Vad är radon? Hälsorisker 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Radon 1 Vad är radon? Kommer från radium-226, radioaktivt grundämne Dess atomkärnor faller sönder utan yttre påverkan Ädelgasen radon bildas Radonet sönderfaller till radondöttrar, som består av radioaktiva

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 20 Oktober 2015 VENTILATION

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 20 Oktober 2015 VENTILATION Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 20 Oktober 2015 VENTILATION Ventilation 1. Hur fungerar ventilation FT, S? 2. Vanliga problem med respektive system. 3. Vad händer med byggnader när det byts värmekälla

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt

NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS. Kravspecifikation. 1. Allmänt BESTÄLLARGRUPPEN Bilaga 1 1997-04-02 1 (9) NUTEK TEKNIKUPPHANDLING NYA VENTILATIONSTEKNISKA LÖSNINGAR FÖR UPPRUSTNING AV FLERBOSTADSHUS Kravspecifikation 1. Allmänt De krav och önskemål som här ställts

Läs mer

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning?

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Anders Hedström I A Q Expert G. Rudolf, J. Gebhart, J. Heyder, CH. F.

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverket Allmänna råd 2007:1 Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverkets allmänna råd 2007:1 till förordningen (2006:1296) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus FoHMFS 2014:17 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-10-04 Datum: 2007-10-04

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997 Energieffektiva takvärmesystem Highest Credit Rating since 1997 Det naturliga sättet för uppvärmning! Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

Ventilationens betydelse för f inneklimatet. Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund

Ventilationens betydelse för f inneklimatet. Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund Ventilationens betydelse för f inneklimatet Allergikommitten 2007 05 28 Stadshallen i Lund Lite om Lundafastigheter i Lund Vi förvaltar f skolor, daghem, fritidshem, bibliotek, badanläggningar, stadshallar

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. 2015-03-19. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. 2015-03-19. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Installationsteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41B18I Byggnadsingenjör, åk 2 BI2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2015-03-19

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Från OVK till KVK. Referenser och tidigare projekt

Från OVK till KVK. Referenser och tidigare projekt Från OVK till KVK Idag finns det många lagar och regler som reglerar inomhusklimatet. Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) infördes 1992, OVK innebär att ventilationssystemet ska hålla samma standard

Läs mer

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Förstudie Peter Filipsson Lars Ekberg Åsa Wahlström CIT Energy Management 2012-04-11 Sammanfattning Denna förstudie behandlar

Läs mer

Lycka till! Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Lycka till! Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Innemiljö Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 2015-06-01 Tid: 09.00-13.00

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

Läs mer

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem 2/21/2007 Ger ditt ventilationssystem bättre eller sämre inohusmiljö? Vanliga Problem i Ventilationssystem Ventilationssystem förmodas

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

Toppklimat för småhus

Toppklimat för småhus VENTILATION SVALKA SKÖTSEL INSTALLATION TEKNIK Toppklimat för småhus VÄRME Värme Ventilation Luftkonditionering Värme Med hjälp av en värmepump återvinns värme och energi från den luft som ventileras bort

Läs mer

Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009

Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009 Elever undersöker klimatet i klassrummet Rapport om resultaten från experimentet Kolla klimatet i klassrummet 2009 Rapporten är framtagen vid Danmarks Tekniska universitet av Geo Clausen, Eva Maria Larsen

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00 Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1. Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 4. Luften värms upp av radiatorn, stiger uppåt och vidare in i

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Fuktskador på vindar - kondensskador

Fuktskador på vindar - kondensskador Sida 1(3) 2012-12-04 Fuktskador på vindar - kondensskador Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare Sammanställning av enkätsvar redovisad vid SWESIAQ:s/VVS-tekniska föreningens innemiljökonferens: Innemiljö 2008 Anders Lundin, miljöinspektör Arbets- och miljömedicin,

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Inomhusmiljön i skola och förskola

Inomhusmiljön i skola och förskola Inomhusmiljön i skola och förskola Greta Smedje Är miljön i skolan dålig? I skolan finns samma problem som i andra byggnader, t.ex. fukt och emission av kemiska ämnen, t.ex. från byggnadsoch inredningsmaterial

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Teknik & Råd. Komfortventilation. version 2005-1

Teknik & Råd. Komfortventilation. version 2005-1 Teknik & Råd Komfortventilation version 2005-1 sida 2 - Lågimpulsdon i komfortinstallationer sida 9 - Omblandande don i komfortinstallationer 1 Deplacerande ventilation i korthet Deplacerande ventilation

Läs mer

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt Fukt, allmänt Fukt finns överallt Luften Marken Material Ledningar 1 Fukt, allmänt Fuktproblem, exempel Mögel, röta, lukt Hälsoproblem i byggnader Korrosion (rost) Kondens Isbildning Fuktrörelser, krympning

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth Lågenergibyggnader Karin Adalberth Sveriges Miljömål ang. God bebyggd miljö Delmål 6: Energianvändning i byggnader Energianvändningen skall minska med > 20% till 2020 > 50% till 2050 > 2020 ha 50% förnyelsebar

Läs mer

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande

Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Fastighetsbeteckning:... Datum:... :n Sida 1 av 5 Checklista för lokaler för vård och annat omhändertagande Verksamhetens namn:.. Besöksadress:

Läs mer

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem?

Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem? Öppet brev till Energimyndigheten. Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem? Kolfilterfläkt är en anordning som monteras över spisen för att minska matos och fett som sprids

Läs mer

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid 2006-01 God komfort i harmoni m Samtidigt som världens befolkning växer och energiförbrukningen ökar så minskar tillgången till de vanligaste

Läs mer

Mätning av inomhusklimat

Mätning av inomhusklimat Mätning av inomhusklimat 1 Version 2 Reviderad 2014-03-07 2 Innehållsförteckning Introduktion 4 Inomhusklimat 5 Allmänt 5 Det termiska klimatet 6 Utredning 7 Indikerande mätning 7 Lufttemperatur 7 Golvtemperatur

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin www.ostberg.com Innehåll HÄLSA OCH EKONOMI..........3 HERU ENERGIÅTERVINNINGS- AGGREGAT........................5 TRÅDLÖS MANÖVERENHET.....7

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft

Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds

Läs mer

NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information.

NÅGRA FAKTA OM RADON. Radonhalt i vatten se särskild information. September 2010 NÅGRA FAKTA OM RADON Vad är radon och hur farligt är det? Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur i så kallade

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2011-01-27 IMS 2010/48600 1 (5) Distriktet i Stockholm Anette Askelöf, 08-475 01 41 Sollentuna Kommun 191 86 Sollentuna Rek + mb Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Läs mer

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel:

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel: Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 2003 - Fuktproblem i byggbranschen som kan ge problem med inomhusmiljön Torbjörn Hall Dagens kunskapslägen jft med med för 3000 år sedan lagen om spetälska på hus Gamla testamentet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

Från självdrag till FTX

Från självdrag till FTX Från självdrag till FTX Ronnebyhus AB renoverade år 2009 Madelungsvägen 3. Madelungsvägen 1, Övre Brunnsvägen 42 och 44 renoverades år 2007-08. I samband med den renoveringen bytte man fönster, ventilationssystem

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Vägen till energibesparing går genom motströmsvärmeväxlaren! REC Temovex tillverkar i Helsingborg en typ av ventilationsaggregat

Läs mer

Checklista om du ska byta eller köpa bostad

Checklista om du ska byta eller köpa bostad Checklista om du ska byta eller köpa bostad Att köpa hus är en av de största affärerna man gör i sitt liv. Att flytta till en bostadsrätt eller en hyreslägenhet är också ett viktigt beslut. Bostaden är

Läs mer