Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel"

Transkript

1 för montering, drift och skötsel Mars 2010

2 Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Funktioner... 3 Kontrollpanel, handhavande... 4 Skötsel och regöring av värmeväxlare och fläktar... 5 Filterbyte... 6 Montering (för installatör & servicepersonal) Mått och vikt, anslutningsschema... 7 Kanalanslutning, isolering av kanaler... 8 Installationsalternativ... 9 Uppställning, kanalanslutning Injustering, igångkörning (för installatörer) Funktioner Avfrostning Flödesjustering Justering av tilluftstemperatur och fläkthastigheter Övrigt Reservdelar Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått tillsyn eller fått instruktioner vad det gäller användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Observera! Montering, injustering och igångkörning som beskrivs i denna anvisning måste utföras av behörig auktoriserad personal. Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

3 Drift & skötsel - Funktioner Komfort Styrenheten reglerar fläktarna, den roterande värmeväx laren och eventuell eftervärmare för att hålla tilluftstempe raturen vid det värde som önskas. Användaren väljer i samråd med servicetekniker samt ställer manuellt in tilluftstemperaturens börvärde och fläktarnas normalflöde. Hur man justerar börvärden: Se instruktionerna för servicepersonal, under rubrik Justering av tilluftstemperatur och fläkthastigheter på sidan 13. Avfrostning värmeväxlare Under kalla perioder då frost kan bildas i rotorn, tar den inbyggda styrenheten automatiskt hand om avfrostninge n. Aggregatet avfrostar 15min var 6:e timme om utetemperaturen är lägre än -10 C. Tilluftsfläkten stannar och rotorn stegas fram sektionsvis. Aggregatets huvuddelar Energibesparing Tack vare de energisnåla fläktarna och att luftflödet kan justeras till sitt rätta värde sparas energi. För att ställa in fläkthastighet följ instruktionerna i denna anvisning i avsnittet för inställningar. Endast auktoriserade personer som har mätinstrument för att mäta luftflöden är behöriga att justera fläktarnas hastighet Uteluftsgivare 2. Tilluftsluftsfilter 3. Värmeväxlare 4. Värmeväxlarmotor 5. Eftervärmare 6. Tilluftsfläkt 7. Tilluftsgivare 8. Hölje 9. Frånluftsfilter 10. Styrenhet 11. Frånluftsfläkt Elektriska data Spänning: 230V, enfas 50Hz Kod Fläktmotorer 1) Effekt, W Eftervärmare el W Märkeffekt W RDAE ) Avser två fläktmotorer Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

4 Kontrollpanel, handhavande! Strömmen måste vara avslagen vid montering/ demontering av Kontrollpanel RDKZ-41 efter 120 minuter). Genom att trycka på pilknappen underst på panelen kan man skifta mellan de tre driftlägena (BORTA, HEMMA, FORCERING) för att lätt få önskad fläkthastighet. RDAE har en inbyggd styrenhet som styr driften av de två högeffektiva fläktarna, rotorn och eventuell eftervärmare. Fläkthastigheten väljs via den externa kontrollpanelen RDKZ-41 (tillbehör) som monteras på lämplig plats, antingen på vägg eller infälld i väggdosa. BORTA-läge Då man trycker på pilknappen så att dioden lyser i BORTA-symbolen, se figur 2, har driftsläget ändrats till BORTA-läge, det vill säga grundventilation som gör att ett grundventilationsflöde bibehålls i huset när ingen är hemma. HEMMA-läge Då man trycker på pilknappen så att dioden lyser i HEMMA-symbolen, se figur 2, har driftläget ändrats till HEMMA-läge, det vill säga normalventilation som gör att ett nominellt ventilationsflöde erhålls. Figur 1. Kontrollpanel RDKZ-41 med anslutningskabel. Användaren kan välja mellan följande driftslägen: BORTA används när man inte är hemma under en längre tid för att spara energi HEMMA används för normalt ventilationsflöde FORCERING används vid ett högre ventilationsbehov (återgång sker automatiskt FORCERINGS-läge Då man trycker på pilknappen så att dioden lyser i FORCERING-symbolen se figur 2, förändras driftläget till forceringsflöde, det vill säga tilläggsventilation för att erhålla ett extra högt ventilationsflöde. Forceringsläget kvarstår i 120 minuter och återgår sedan till HEMMAläge. Om forcerad ventilation önskas kortare tid, kan läget manuellt hävas, genom att trycka på pilknappen och på detta sätt välja HEMMA- eller BORTA-läge. BORTA HEMMA Pilknapp (för att skifta driftsläge) FORCERING Figur 2. Kontrollpanelens (RDKZ-41) driftlägen. Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

5 Skötsel och rengöring av värmeväxlare och fläktar Allmänt Fläktar, filter och värmeväxlare är mycket viktiga för aggregatets funktion och ekonomi. Det är därför viktigt att dessa hålls rena och i gott skick. Vi rekommenderar en allmän översyn var 6 månad. Av säkerhetsskäl skall allmän försiktighet vidtas vid skötsel av aggregatet. Vid behov använd skyddshandskar. Figur 6. Värmeväxlaren dammsugs från båda sidor. Figur 3. Före rengörning av värmeväxlare och fläktar etc skall aggregatet alltid göras spänningslöst. Dra ut stickkontakten. Rengöring av fläktar Observera att fläktarna inte får rengöras med vatten eller andra vätskor utan endast med dammsugning alternativt med borste Figur 4. Aggregatet öppnas genom att skruvarna på aggregatluckan skruvas ur. Rengöring av värmeväxlaren Kontrollera att rotorns yta ej är belagd med damm. Rengör genom dammsugning eller genomblåsning av tryckluft. Om dammsugning är otillräcklig handspraya med fettlöslig vätska och blås rent med tryckluft. Obs! Aceton eller liknande lösningsmedel får ej användas. På grund av slitage kan drivrem och tätningslister behöva bytas. Kontrollera att dessa är oskadda och byt vid behov. För beteckningar, se reservdelslistan på sidan 14. Figur 7. Fläktarna demonteras genom att dras ur aggregatet. Elanslutning demonteras Figur 8. Fläkthjulet rengörs med en borste. Figur 5. Värmeväxlaren tas ut ur aggregatet. Elanslutning till rotormotorn lossas. Vid återmontage kontrollera att tätningarna sitter rätt. Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

6 Filterbyte Filtren för till- och frånluft skall normalt bytas var sjätte månad. I smutsiga områden kan tätare filterbyten behövas. En timer är inställd för att påminna om filterbyte och översyn efter sex månader. Då en varningslampa blinkar utan uppehåll på aggregatets kontrollpanel, se figur 9, skall brukaren öppna aggregatet och rengöra eller byta filtren. 2. Öppna aggregatluckan, se figur Dra ut filtren, se figur 11. Frånluftsfilter Larmlampa Tilluftsfilter Figur 11. Filtrens placering i aggregatet. 4. Montera nya filter. 5. Stäng aggregatluckan. 6. Sätt i stickkontakten. 7. Återställ filterlarmet, se fig.9. Återställning filterlarm Håll in knapp i 8 sekunder. Larmlampa slocknar och ny period på 6 månader startar. Figur 9. Larmlampa för filterbyte på kontrollpanelen. Filterbyte sker enligt följande punkter. 1. Gör aggregatet spänningslöst, se figur 10. Figur 10. Ta ut stickkontakten. Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

7 Montering - Mått och vikt, anslutningsschema Mått och vikt Höger utförande visat. Vikt: 67 kg Ø200 Ø200 Frånluft Avluft 580 Tilluft Uteluft Anslutningsschema i styrenhet L1 N D N L1 0V Frånluftsfläkt +10V V +10V N L1 Tilluftsfläkt L1 N Elvärmare RJ N L1 Rotor Givare tilluft Manöverpanel Givare uteluft Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

8 Kanalanslutning, isolering av kanaler Observera! Vid installation måste anvisningarna gällande aggregatinstallation och kanalisolering följas utan avvikelser. Risk finns annars för kondensbildning och fukt med stora skador som följd. Kanalanslutning Aggregatets avluft får endast anslutas till därför avsedd ventilationskanal. Anslutning till rök- eller avgaskanal får ej ske. Vid frånluftsventilation i lokal där rök- eller avgaskanal används (t.ex. öppen spis eller braskamin), måste tillfredsställande tilluftsflöde anordnas. Imkanal skall utföras i enlighet med gällande föreskrifter. Isolering av kanaler För att installationen av RDAE ska fungera väl är det mycket viktigt att installationen av ventilationskanaler na i anläggningen samt genomföringar i isolerade och fuktspärrade ytterväggar, yttertak och bjälklag blir fackmannamässigt utförda. Annars finns det risk för kondensbildning med fuktskador som följd. Vid utbyte av äldre aggregat måste man samtidigt säkerställa kvaliteten på bristfälliga kanaler och kanalisolering. Tilluftskanaler (A) och frånluftskanaler (B), det vill säga ka naler med varm luft, som är förlagda i ouppvärmt utrymme måste isoleras. Isoleringen skall placeras utvändigt och ha vindtätt ytskikt. Uteluftskanaler (C) och avluftskanaler (D), det vill säga kanaler med kall luft, som är förlagda innanför husets fuktspärr måste vara isolerade och ha diffusionstätt (fukttätt) ytskikt. Med den höga värmeåtervinningsgraden på RDAE blir även avluften mycket kall och måste värmeisoleras.. Kanaler som går jämsides skall dessutom ha gemensam fuktspärr. För beteckningar på de olika kanalerna se figur 12 på nästa sida. Kanaler i varma utrymmen (inomhus) Temperaturen på luften i kanalen är över +10 C Ingen isolering Tilluftskanaler (A) Frånluftskanaler (B) Kanaler i kalla utrymmen Tilluftskanal (A) Uteluftskanal (C) Frånluftskanal (B) Avluftskanal (D) Temperaturen på luften i kanalen är under +10 C Uteluftskanal (C) Avluftskanal (D) Tilluftskanal (A) Frånluftskanal (B) Brandisolerad nätmatta 30 mm med fukttätt ytskikt Kanaler på vinden, i och ovanför vindsbjälklagets isolering Kanaler i lösull Skivan ska bindas fast vid kanalen. Skivan ska bindas Min tjocklek 10 cm. fast vid kanalen. Min tjocklek 10 cm. Takstol Takstol Sammanställning av rekommendationer för isolering och fuktspärr för olika kanaler Slag av kanal Godkänt material Kanal i varmt utrymme Kanal i kallt utrymme och förläggning Isolering Isolering Avluft (imkanal) I kök Slang utbytbart förlagd/ Mineralull 25 mm Ja Plåt, inspekterbar bet. RDKZ-45 Ja I bjälklag och på vind Plåt Brandisolerad E15, Ja Brandisolerad E15, Endast innanför nätmatta 30 mm nätmatta 50 mm/ Takstol husets fuktspärr Avluft (ej imkanal) Slang Mineralull 25 mm Ja Plåt bet. RDKZ-45 Ja I bjälklag och på vind Plåt/ Mineralull 30 mm Ja Mineralull 30 mm Ja Från torktumlare Plåt/ Mineralull 30 mm/ Nej Mineralull 100 mm Nej Uteluft I kök Slang utbytbart förlagd/ Mineralull 25 mm Ja Plåt, inspekterbar bet. RDKZ-45 Ja I bjälklag och på vind Plåt Mineralull 60 mm Ja Innanför husets fuktspärr: Endast innanför Mineralull 60 mm, husets fuktspärr Tilluft Plåt Inget krav Mineralull minst 80 mm eller Frånluft likvärdigt. Nej Skivan ska bindas fast vid kanalen. Min tjocklek 10 cm. Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

9 Installationsalternativ Om aggregatet inte monteras omgående efter leverans skall aggregatet förvaras skyddat under tak med emballaget kvar. Vi rekommenderar att det alltid är två personer som lyfter aggregatet och att ev. skyddshandskar används. Installationsalternativ Aggregatet skall placeras på den plats och på det sätt som anges på ventilationsritningen. Finns ej särskild ventilationsritning kan installationen ske enligt något av nedanstående typfall. Aggregatet är avsett för installation inomhus i kallt utrymme, på t.ex. vind eller loft. 1. Avluftskanal 2. T-rör 3. Täcklock 4. Tilluftskanal 5. Värmeåtervinningsaggregat RDAE 6. Mineralullsskiva, tjocklek minst 50 mm 7. Muff 8. Böj 9. Takgenomföring med frånluftshuv 10. Tilluftsdon (takinblåsning) 11. Ljuddämpare 12. Tilluftskanal 13. Frånluftskanal 14. Uteluftskanal Figur 12. Definitoner av kanaler.!! B A D Aggregatet skall kanalmonteras innan det spänningsätts. Aggregatet måste anslutas till ett skyddsjordat uttag. C A = Tilluft B = Frånluft C = Uteluft D = Avluft Exempel 1 Aggregatsplacering i 1½-planshus Exempel 2 Aggregatsplacering i hus med torr, oinredd vind. 11 > Ouppvärmt utrymme Serviceutrymme 490 alt. 380 mm Minsta avstånd till brännbar byggnadsdel, 20 mm 6 Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

10 Uppställning, kanalanslutning Uppställning Aggregatet skall: placeras på minst 50 mm tjock mineralullsskiva på ett stabilt underlag. placeras med ett avstånd av 20 mm mellan höljets yttersta kanter och brännbar byggnadsdel. Fritt utrymme för inspektion För att kunna lyfta ut ingående komponenter, främst filter och värmeväxlare för inspektion och service på ett enkelt sätt krävs ett fritt utrymme ovanför aggregatet på 490 mm. Kanalanslutning I tilluftskanal skall mellan aggregatutlopp och första förgrening placeras en ljuddämpare, BDER. Denna ansluts med rör BDEK min. 300 mm längd. Kanalanslutningen är 200 mm på alla luftanslutningar. Aggregatets avluft får endast anslutas till därför avsedd ventilationskanal. Anslutning till rök- eller avgas kanal får ej ske. Vid frånluftsventilation i lokal där rök- eller avgaskanal används (t.ex. öppen spis eller braskamin), måste tillfredsställande tilluftsflöde anordnas. Imkanal skall utföras i enlighet med gällande föreskrifter. Avluft, ut Frånluft Uteluft, in Tilluft x 4 Mineralullsmatta, tjocklek 50 mm Stabilt underlag, t.ex. fiberplatta, tjocklek 20 mm Montering av fötter, kan höjdjusteras ± 10 mm Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

11 Injustering, igångkörning Funktioner Det är endast normal hastighet, HEMMA-läge som justeras till att uppfylla önskade ventilationsvärden. Maximal hastighet är fast och används som forcerad hastighet. Minimal hastighet är också fast och används för grundventilation (BORTA-läge). Fläkthastighet väljs via kontrollpanelen, RDKZ-41, som monteras på lämplig plats på vägg. Användaren kan välja BORTA, HEMMA eller FORCERAD ventilation. Forcerad ventilation återgår till HEMMA-läge efter 120 minuter. Styrenheten reglerar fläktar, rotor och eventuell eftervärmare så att erforderlig tilluftstemperatur uppnås. Fläktarna har inbyggda skyddsan ordningar för att förhindra överhettning. Styrenheten reglerar också avfrostning auto matiskt och informerar när luftfiltren behöver bytas. Efter ett ev. strömavbrott återstartar fläktarna på maxvarvtal i 8 sek för att därefter inta sin ursprungliga varvtalsinställning. Avfrostning, värmeväxlare Under kalla perioder då frost kan bildas i rotorn, tar den inbyggda styrenheten automatiskt hand om avfrostninge n. Aggregatet avfrostar 15min var 6:e timme om utetemperaturen är lägre än -10 C. Tilluftsfläkten stannar och rotorn stegas fram sektionsvis. Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

12 Flödesjustering Flödesjustering Justering av fläktarnas hastigheter i HEMMA-läge görs med kontrollpanel RDKZ-41, se sida 13. Varje fläkt kan injusteras steglöst. Aggregatet är försett med 4 stycken mätuttag på ovansidan av aggregatet se fig. 13. Tilluftsfläkt q, m 3 /h % % 85 L wa, db FF TF % % 75 TF + FF % 70 Figur 13. Mätuttag för mätning av differenstryck över värmeväxlaren. Tryckfallsdiagram över värmeväxlare p s, Pa 40% % q, l/s Frånluftsfläkt sfp 1,2 utan rotormotorns effektförbrukning sfp 1,2 med rotormotorns effektförbrukning q, m 3 /h P 4 P 3 100% 80 L wa, db % P 1 P 2 70% Tilluftsflöde Frånluftsflöde q = 1,30 (P 1 -P 2 ) l/s q = 1,38 (P 3 -P 4 ) l/s % 60% 65 OBS! Flödesavvikelser på upp till 25% kan förekomma med denna mätmetod på aggregat med roterande värmeväxlare. Används som flödesindikation när kontrollmätning i till- och frånluftsdon skall utföras. p s, Pa 60 40% % q, l/s sfp 1,2 utan rotormotorns effektförbrukning sfp 1,2 med rotormotorns effektförbrukning Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

13 Justering av tilluftstemperatur och fläkthastigheter Kontrollpanelens funktion Börvärde för tilluftstemperaturen och fläktarnas hastighet justeras genom att använda kontrollpanel RDKZ-41. HEMMA- och FORCERING-symbolerna visar inställnings värdena genom att blinka ett visst antal gånger i visnings- och programmeringsläget. Indikerar 10-tal (10-90) Larmklocka (diod) Indikerar 1-tal (1-9) Larmklockan indikerar med blinkningar vilken parameter som visas i visningsläget. (*) används för att öka inställt värde på psrameter eller programmerat värde. (#) används för att minska inställt värde på parameter eller programmerat värde. Pilknapp (PIL) trycks in för att spara inställningar eller för att återgå till normalläge. BORTA HEMMA 120 min FORCERING Ökar inställt värde i programmeringsläge Pilknapp (ÅTRGÅ-SPARA) Minskar inställt värde i programmeringsläge Figur 14. Inställning av börvärde temperatur och fäkthastigheter Gå till visningsläge - välj parameter För att justera börvärdet går man först in i visningsläget för att välja parameter. 1. Tryck på * och # samtidigt i >3 sekunder. 2. Nu visas visningsläget genom att larmklockan börjar blinka. Räkna hur många blinkningar den ger ifrån sig mellan varje paus. Antalet blinkningar anger parameterläge, se tabell 1. Parameter/ antal blinkningar Funktion Inställningsvärden Fabriksinställning 1 Börvärde tilluft, C C 18 C 2 Kurva tilluftsfläkt 35-95% 60% 3 Kurva frånluftsfläkt % 65% Tabell 1. Ex: Om larmklockan blinkar 3 gånger så visas parameter För att välja en annan parameter att kontrollera eller justera, tryck på (*) eller (#) tills larmklockan blinkar det antal gånger som önskad parameter motsvarar. För återgång till normalläge, tryck pilknapp. För justering av värden gå till programmeringsläge (punkt 4-7). Gå till programmeringsläge - justera värden 4. Efter att ha valt parameter i visningsläget, tryck på * och # samtidigt i >3 sekunder. Då larmklockan lyser med fast sken, har programmeringsläget öppnats. 5. Kontrollera hur många gånger HEMMA- och FORCERING-symbolerna blinkar. Observera att HEMMA-symbolen indikerar 10-tal och FORCERINGsymbolen 1-tal. Exempel: Om parameter 1 är vald och HEMMAsymbolen blinkar 1 gång och FORCERING-symbolen blinkar 8 gånger är parametern inställd på 18ºC. 6. För att ändra inställt värde, tryck * för att öka och # för att minska så många steg som önskas. I tabell 1 visas möjliga inställningsvärden. 7. När önskat värde är inställt, tryck PIL för att spara och återgå till kontrollpanelens normalläge. För att få tillbaka fabriksinställningar ska * och # tryckas in samtidigt i mer än 15 sekunder i visnings- eller programmeringsläge. Detta indikeras genom att alla lysdioder blinkar samtidigt. Om PIL tryck in i visnings- eller programmeringsläge ger detta återgång till kontrollpanelens normalläge. Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

14 Reservdelar Om anslutningskabeln skadas, måste den ersättas av tillverkaren, auktoriserad servicefirma eller liknande kvalificerad personal för att undvika fara. Pos Beteckning Benämning Ingår i Antal 1 RDAE Motor med fläkthjul RDAE 1 2 RDAE Rotor, komplett RDAE 1 3 RDAR Drivrem, rotor RDAE 1 4 RDKR Rotormotor RDAE 1 5 RDAR Glidtätningar rotor RDAE 12 6 RDAE Styrbox, komplett RDAE-a-b-1/2 1 6 RDAE Styrbox, komplett RDAE-a-b-3/4 1 7 RDAZ-12 Filtersats F5 RDAE 5 7 RDAZ-13 Filtersats F7 RDAE 5 8 RDAE Elbatteri, eftervärmare RDAE-a-b-1/2 1 Fläkt Woods SE Rätt till ändringar förbehålls.

15

16 Fläkt Woods AB, Jönköping FWG_Housing_RDAE_Technical instruction_8837_se_ t f w

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE Innehåll 1. INSTALLATION...3 1.1. Elanslutning...3 1.2. Anslutning av kontrollpanel...3 1.3. Anslutning till spiskåpa...4 1.4. Anslutning av extern

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Från och med programversion 1.13 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

Aggregat GOLD, storlek 11-32

Aggregat GOLD, storlek 11-32 Drift- och skötselanvisning Aggregat GOLD, storlek 11-32 Version A 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt... 3 1.1 Användningsområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Inbyggt styrsystem...

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311 AVFUKTARE DA 290 Drift- och skötselinstruktion Gäller från serienummer 4690311 FUKTKONTROLL AB Tel: 08-792 11 55 Enhagsslingan 23 Fax: 08-792 55 59 187 40 TÄBY E-post: info@fuktkontroll.com Sweden Hemsidor:

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Friskluft med VÄRMEÅTERVINNING Air Star Comfort 20 / 30 Användarmanual Användarhandbok 1 Version 1.6 Innehållsförteckning Plocklista 3 Teknisk Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Användning 4-5 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare

Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare Instruktionsbok Iwabo 30 & 48 kw Pelletsbrännare METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se (29) 2013-02 INNEHÅLL Viktig information...3

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer