AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump"

Transkript

1 Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump

2 Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er anläggning. Innan ni ändrar parametrar i styrningen bör ni vara medvetna om konsekvenserna ändringarna innebär. Konsultera gärna er värmepumpsleverantör som har installerat anläggningen om ni känner er osäkra. Innehåll 2 Grundläggande styrenhetsfunktioner 3 Namn och funktioner för knappar och symboler 3 Beskrivning av driftlägen 5 Styrenhetsfunktioner 6 Inställning av klockan 6 Inställning av programtimern 7 Justering av kurva efter utomhustemperatur 0 Uppstart och konfiguration, inställning parametrar 3 Parameterlista 7 Felkoder 8 Underhåll 9

3 Introduktion 6 6 Den här handboken beskriver hur ni kan använda den digitala styrenheten för drift av ert värmepumpssystem. Systemets möjligheter till funktion med uppvärmning, komfortkyla och tappvarmvattenberedning beror på vilken utrustning ni har installerad. Be om en genomgång med er installatör om ni känner er osäkra på vilka funktioner ni kan nyttja eller om denna manual ej är tillräcklig för att ni skall känna er säker på hur anläggningen sköts och fungerar Grundläggande funktioner De grundläggande funktionerna är som följande: Sätta på och stänga av radiatorkretsen Växla mellan olika driftlägen - Uppvärmning - Komfortkyla* - Sätta på och stänga av Tappvarmvattenberedning** Val av funktioner - Tyst drift - Väderberoende styrning (kurva) Temperaturinställning Schemaläggning av drift Värme/kyla på/av knapp Knappen On/Off startar eller stänger enhetens värme- eller kylningsfunktion. När enheten är ansluten till rumstermostat kan denna knapp ej användas och ikonen visas. Knappen påverkar ej tappvarmvattenberedningen. Tappvarmvattenberedningen styrs endast med knappen 2 Driftlampa Driftlampan är tänd under uppvärmning- samt kyldrift. När lampan är släckt är driften inaktiverad men tappvarmvattenberedningen kan fortfarande vara aktiverad. *Endast tillgängligt med hydrobox EKHBX* **Endast tillgängligt med EKSWW* tankkit 3 Driftlägesikoner Dessa ikoner indikerar aktuellt driftläge samt om tappvarmvattenberedning eller tyst drift är aktivt. -Värme -Kyla -Tappvarmvattenberedning -Tyst drift 4 Ikon för extern styrning Denna ikon indikerar att en rumstermostat är ansluten till värmepumpen. Rumstermostaten har tagit över styrningen för av/på för uppvärmningssystemet. 5 Veckodagsindikator Denna symbol visar aktuell veckodag. Vid avläsning eller programmering av veckotimern visar symbolen inställd dag som inställningen avser.

4 6 Klockvisning Klockan visar aktuell tid. Vid avläsning eller programmering visar klockan inställd tid som inställningen avser. 7 Programtimerikon Denna ikon visar att programtimern är aktiverad. 8 Händelseikoner Dessa ikoner indikerar dagliga programhändelser för programtimern. 9 Av- ikon Denna ikon indikerar att händelsen AV har valts vid programmering av programtimern. 0 Inspektion krävs Dessa ikoner indikerar att anläggningen behöver inspekteras. Daikin leverantör. Visning av inställd temperatur Detta visar inställd temperatur. 2 Inställning Denna ikon visas när inställningsläget är aktiverat för att ändra parametrar. 3 Ej tillgänglig Denna ikon visas när ett tillval som inte är installerat väljs eller en funktion inte är tillgänglig. 4 Ikon för läget avfrostning/start Denna ikon visar att läget för avfrostning eller start är aktiverat. 5 Kompressorikon Denna ikon visas när kompressorn är i drift. 6 Reservvärmare steg,2 Denna ikon visas när reservvärmaren i hydroboxen är aktiverad i antingen första eller första och andra steget. 7 Ikon för elvärme varmvattentank Denna ikon visas när elvärmaren i varmvattentanken är aktiverad. Det är normalt att denna arbetar kontinuerligt för att bibehålla temperatur i övre delen av tanken. 8 Pumpikon Denna ikon visas när cirkulationspumpen är i drift. 9 Utomhustemperaturvisning När denna ikon blinkar visas utomhustemperatur. 20 Ikon för väderberoende kurva Denna ikon visar att automatisk drift efter en inställd väderberoende kurva är aktiverad. 2 Temperaturikon Denna ikon visar när framledningstemperaturen, utomhustemperatur eller varmvattentankens temperatur visas. 22 Ikon för testdrift TEST Denna ikon visas när anläggningen körs i testläge. 23 Inställningskod Denna kod representerar första och andra inställningskoden ur parameterlistan när parametrar ändras. 24 Felkod Denna ikon visar en felkod om något fel uppstår. 25 Knapp för värme / Kyla Med denna knapp kan byte göras mellan driftlägena värme och kyla. Detta förutsatt att inomhusdelen inte är för enbart uppvärmning. När en rumstermostat är ansluten kan denna knapp ej användas. 26 Knapp för varmvattenberedning Den här knappen aktiverar/stänger av varmvattenberedningen. Används ej om varmvattentanken ej är installerad. 27 Knapp för väderberoende kurva Denn knapp aktiverar eller inaktiverar funktionen för väderberoende kurva. Med kurvan aktiverad ökar framledningstemperaturen när utomhustemperaturen sjunker. 28 Knapp för inspektion/testdrift Denna knapp används vid installation/felsökning. 29 Programmeringsknapp Denna knapp har flera funktioner och används för programering av parametrar. 30 Knapp för programtimer Huvudfunktionen för denna knapp är att aktivera eller inaktivera programtimern. Knappen används även vid programering av parametrar.

5 3 Knappar för tidsinställning Dessa knappar med flera funktioner används bland annat för inställning av klockan samt i programering av timern. 32 Knappar för temperaturinställning Dessa knappar har flera funktioner men används primärt för inställning av framledningstemperaturen. 33 Knappar för varmattentemperatur Dessa knappar används för att ändra varmvattentemperaturen i tanken. Används ej om varmvattentank ej är installerad. 34 Knapp för tyst drift Denna knapp aktiverar eller avaktiverar tyst drift av utomhusdelen. Beskrivning av Driftslägen Uppvärmning I det här läget arbetar värmepumpen vid behov av uppvärmning. Temperaturen på framledningen kan ställas in manuellt eller styras efter en kurva som följer utomhustemperaturen. (Se sida 6) Start När uppvärmningen startar är cirkulationspumpen avstängd tills värmeväxlaren i hydroboxen har nått viss temperatur. Detta garanterar korrekt start av värmepumpen. Vid uppstart visas denna symbol. Avfrostning vid uppvärmningsdrift eller tappvarmvattenberedning bildas is på utomhusdelens värmeväxlare. För att förhindra att denna isbildning blir för omfattande gör aggregatet avfrostningar. I en avfrostning vänder aggregatet processen för att värma utomhusdelens värmeväxlare. Detta tar högst tio minuter men återkommer olika ofta beroende på utomhustemperatur och luftfuktighet. kyldrift I detta läget aktiveras kylning vid behov enligt temperaturinställningen för framledningen. Tappvarmvattenberedningen fortsätter kontinuerligt oberoende av uppvärmnings eller komfortkyldrift. Förhöjd tappvarmvattenberedning (blinkar) Vid akut behov av varmvatten kan tvingad drift av elvärmare i tanken aktiveras. Elvärmaren är aktiverad tills inställd tappvarmvattentemperatur nås. För att aktivera förhöjd tappvarmvattenberedning hålls knappen intryckt i mer än fem sekunder. Tyst drift Vid tyst drift arbetar utomhusdelen med reducerad kapacitet vilket ger en lägre ljudnivå utomhus. Detta betyder dock att aggregatet ej kan ge lika hög effekt och det kan påverka framledningstemperaturen om det är kallt ute.

6 Styrenhetsfunktioner Manuell drift I manuell drift ställer användaren in framledningstemperaturen samt andra val för driften. Framledningstemperaturen är i detta läge fast och reglerar ej efter utomhustemperaturen. Om användaren försöker aktivera en funktion som ej är tillgänglig visas symbolen i displayen. Ställ in uppvärmnings eller kyldrift Använd knappen för att välja uppvärmning eller komfortkyla. Ikonen eller visas samt inställd temperatur. Ställ in önskad framledningstemperatur Använd temp upp/ned knapparna för att ställa in önskad framledningstemperatur. Temperaturintervall för uppvärmning 25ºC till 55ºC Inställning på 25ºC är möjlig men om utomhustemperaturen faller under +0ºC är den lägsta framledningstemperaturen 30ºC. Temperaturintervall för kylning är 5ºC till 20ºC Sätt på enheten med knappen När uppvärmningen är på lyser driftlampan. Automatisk drift efter kurva Vid automatisk drift efter kurva justerar aggregatet framledningstemperaturen efter utomhustemperaturen.framledningstemperaturen Kan justeras beroende av utomhustemperatur. Automatisk drift aktiveras med knappen I displayen visas och indikeringen av framledningstemperaturen försvinner. Parallellförskjutning av kurva Om det är något för kallt eller för varmt inomhus kan framledningstemperaturen parallellförskjutas -5ºC till +5ºC med knapparna I displayen visas då en siffra t.ex 4 som motsvarar antalet grader kurvan är förflyttad upp eller ned. Justering av kurvan förklaras i detalj i kapitel Justering av kurva efter utomhustemperatur Val & inställning av tappvarmvattenberedning Använd knappen för att aktivera tappvarmvattenberedning, symbolen visas i displayen. Använd knapparna för att ändra den inställda tappvarmvattentemperaturen. Knappen påverkar ej tappvarmvattenberedningen. Tappvarmvattenberedningen styrs endast från knappen Förhöjd tappvarmvattenberedning (blinkar) Vid akut behov av varmvatten kan tvingad drift av elvärmaren i tanken aktiveras. Elvärmaren är aktiverad tills inställd tappvarmvattentemperatur är nådd. För att aktivera förhöjd tappvarmvattenberedning hålls knappen intryckt i mer än 5 sekunder. Symbolen läge är aktivt. Välja tyst drift börjar blinka för att visa att detta Använd knappen för att välja tyst drift av utomhusdelen. Symbolen visas då i displayen. Vid tyst drift arbetar utomhusdelen med reducerad kapacitet vilket ger en lägre ljudnivå utomhus. Detta betyder dock att aggregatet ej kan ge lika hög effekt och det kan påverka framledningstemperaturen om det är kallt ute. Ställa in klockan Håll ned knappen i mer än 5 sekunder. Använd knapparna för att justera klockan. varje knapptryckning ändra tiden minut. Håll ned knappen för att ändra tiden med 0 minuter i taget. används för att ändra vecko- Knapparna dag. för att spara inställnin- Tryck på knappen garna. Lämna inställningarna genom att trycka på knappen 6 Om ingen knapp används inom 5 sekunder återställs inställningarna till föregående inställningar.

7 Drift med programtimer Vid timerdrift styrs anläggningen av programtimern. De händelser som programmerats med programtimern utförs automatiskt. Programtimern följer alltid det senaste kommandot tills ett nytt kommando ges. Detta betyder att användaren tillfälligt kan åsidoätta det senast utförda programmerade kommandot med manuell drift. Programtimern återtar kontrollen över installationen så fort programtimerns nästa programmerade händelse uppstår. Programtimern aktiveras med knappen När programtimern är aktiv visas symbolen i displayen. Vad kan jag göra med programtimern? Programtimern möjliggör programmering av: Uppvärmning och komfortkyla. Växla till önskat läge vid en angiven tidpunkt, i kombination med en temperaturinställning (automatisk drift efter kurva eller manuellt inställd). Fem händelser per veckodag kan programmeras. Totalt 35 händelser. När enheten är ansluten till en rumstermostat åsidosätts programtimern för komfortkyla och uppvärmning. Dessa styrs då av rumstermostaten. Tyst drift kan aktiveras eller avaktiveras. Extra värmekapacitet. Tillåt eller neka extra värmekapacitet vid en schemalagd tidpunkt. Varmvattenberedning kan aktiveras eller avaktiveras. Vad kan programtimern inte göra? Programtimern kan ej växla mellan uppvärmning och komfortkyla eller tvärtom. Programmering och kontroll av programtimern Komma igång Programmeringen av programtimern är flexibel (du kan när som helst lägga till, ta bort eller ändra programmerade händelser) och rättfram (programmeringsstegen har hållits ned till ett minimum). Innan du programmerar programtimern bör du tänka på följande: Bekanta dig med ikonerna och knapparna. Du behöver dem vid programmeringen. Se "Namn och funktion för knappar och ikoner" på sid 2. Fyll i formuläret som finns sist i den här handboken. Med detta formulär kan du definiera de nödvändiga händelserna för varje dag. Tänk på följande: - I komfortkyla/uppvärmningsprogrammet kan 5 händelser programmeras per veckodag. Samma händelser upprepas varje vecka. - I programmet för varmvattenberedning, extra värmekapacitet och tyst drift kan 5 händelser programmeras per läge. Samma händelser upprepas dagligen. Ta dig tid att ange alla data noggrant. Försök att programmera händelserna kronologiskt: Börja med händelse för den första händelsen och sluta med det högsta numret för den sista händelsen. Detta är inget krav, men kommer att göra det enklare att tolka programmet vid en senare tidpunkt Om du programmerar 2 eller flera händelser på samma dag och vid samma tidpunkt kommer endast den händelse med högst händelsenummer att utföras. Du kan alltid ändra, lägga till eller ta bort programmerade händelser senare. Vid programmering av uppvärmningshändelser (tid och temperatur) läggs kylningshändelser samtidigt till automatiskt, men med den fördefinierade standardkyltemperaturen. När du programmerar kylningshändelser (tid och temperatur) läggs uppvärmningshändelser samtidigt till automatiskt, men med den fördefinierade standarduppvärmningstemperaturen. Inställningarna för dessa automatiskt tillagda händelser kan ändras genom programmering av motsvarande läge. Detta betyder att efter programmering av uppvärmning bör du också programmera motsvarande kylningstemperaturer och vice versa. Eftersom programtimern inte kan växla mellan driftlägen (kyla eller värme) och varje programmerad händelse har en kylningstemperatur och uppvärmningstemperatur kan följande situationer uppstå: När programtimern är aktiv och i uppvärmningsläge, och läget manuellt ändras till komfortkyla (med knappen =), kommer driftläget därefter att förbli komfortkyla och programhändelser följer motsvarande kylningstemperaturer. Återställning av uppvärmningsläge måste göras manuellt (med knappen =). När programtimern är aktiv och i kylningsläge, och läget manuellt ändras till uppvärmning (med knappen =), kommer driftläget därefter att förbli uppvärmning och programhändelser följer motsvarande uppvärmningstemperaturer. Återställning av kylningsläge måste göras manuellt (med knappen =). Ovanstående bevisar hur viktigt det är att programmera både kylnings- och uppvärmningstemperaturer för båda händelserna. Om du inte programmerar dessa temperaturinställningar används de fördefinierade standardvärdena.

8 Programmering Programmering av komfortkyla eller uppvärmning görs som följer: Programmering av komfortkyla eller uppvärmning OBS! Du kan återgå till föregående steg i programmeringsproceduren utan att spara ändrade inställningar genom att trycka på knappen pr. Använd knappen = för att välja det driftläge (kyla eller värme) som du vill programmera. 2 Tryck på knappen <. Det aktuella läget blinkar. 3 Tryck på knappen < för att bekräfta valt läge. Den aktuella dagen blinkar. 4 Välj den dag som du vill kontrollera eller programmera med knapparna pi och pj. Vald dag blinkar. 5 Tryck på knappen < för att bekräfta vald dag. Den först programmerade händelsen för den valda dagen visas. 6 Använd knapparna pi och pj för att kontrollera övriga programmerade händelser den dagen. Detta kallas avläsningsläget. Tomma programhändelser (t.ex. 4 och 5) visas inte. 7 Håll ned knappen < i 5 sekunder för att starta programmeringsläget. 8 Använd knappen < för att välja det händelsenummer som du vill programmera eller ändra. 5 sec 9 Tryck på knappen ba för att: - x stänga av både kylning eller uppvärmning och styrenheten. - 9: ställa in temperaturen med knapparna bi och bj. - a: välja automatisk temperaturberäkning (endast vid uppvärmning). 0 Använd knapparna pi och pj för att ställa in korrekt händelsetid. Upprepa steg 8 till 0 för att programmera resterande händelser för den valda dagen. När alla händelser har programmerats kontrollerar du att displayen visar det högsta händelsenummer som du vill spara. 2 Håll ned knappen < i 5 sekunder för att lagra de programmerade händelserna. Om knappen < trycks ned när händelsenummer 3 visas lagras händelserna, 2 och 3, medan 4 och 5 raderas. Du återkommer automatiskt till steg 6. Genom att trycka på knappen pr flera gånger återkommer du till föregående steg i denna procedur och återkommer slutligen till normal drift. 5 sec OBS! Programmeringen görs på samma sätt för både komfortkyla och uppvärmning. I början av programmeringsproceduren väljs komfortkyla eller uppvärmning. Därefter måste du återgå till början av programmeringsproceduren för att programmera det andra driftläget.

9 Programmering av tyst drift, extra värmekapacitet eller varmvattenberedning 0 Håll ned knappen < i 5 sekunder för att lagra de programmerade händelserna. Om knappen < trycks ned när händelsenummer 3 visas lagras händelserna, 2 och 3, medan 4 och 5 raderas. Du återkommer automatiskt till steg 4. Genom att trycka på knappen pr flera gånger återkommer du till föregående steg i denna procedur och återkommer slutligen till normal drift. Kontrollera programmerade händelser Kontroll av händelser för komfortkyla eller uppvärmning OBS! Kontrollen görs på samma sätt för både komfortkyla och uppvärmning. Kontrollen görs på samma sätt för både komfortkyla och uppvärmning. Därefter måste du återgå till början av kontrollproceduren för att kontrollera det andra driftläget. Kontroll av komfortkyla eller uppvärmning görs som följer. OBS! Du kan återgå till föregående steg i proceduren genom att trycka på knappen pr. Använd knappen = för att välja det driftläge (komfortkyla eller uppvärmning) som du vill kontrollera. 2 Tryck på knappen <. Det aktuella läget blinkar. 3 Tryck på knappen < för att bekräfta valt läge. Den aktuella dagen blinkar. 4 Välj den dag som du vill kontrollera med knapparna pi och pj. Vald dag blinkar. 5 Tryck på knappen < för att bekräfta vald dag. Den först programmerade händelsen för den valda dagen visas. Programmering av varmvattenberedning, extra värmekapacitet eller tyst drift görs som följer: OBS! Du kan återgå till föregående steg i programmeringsproceduren utan att spara ändrade inställningar genom att trycka på knappen pr. Tryck på knappen <. Det aktuella läget blinkar. 2 Använd knapparna pi och pj för att välja det läge som du vill programmera (tyst drift s, extra värmekapacitet m eller varmvattenberedning w). Det valda läget blinkar. 3 Tryck på knappen < för att bekräfta valt läge. Den först programmerade händelsen visas. 4 Använd knapparna pi och pj för att kontrollera programmerade händelser. Detta kallas avläsningsläget. Tomma programhändelser (t.ex. 4 och 5) visas inte. 5 Håll ned knappen < i 5 sekunder för att starta programmeringsläget. 6 Använd knappen < för att välja det händelsenummer som du vill programmera eller ändra. 7 Använd knapparna pi och pj för att ställa in korrekt händelsetid. 8 Använd knappen ba för att aktivera eller inaktivera x som händelse. 9 Upprepa steg 6 till 8 för att programmera resterande händelser för det valda läget. När alla händelser har programmerats kontrollerar du att displayen visar det högsta händelsenummer som du vill spara. 6 Använd knapparna pi och pj för att kontrollera övriga programmerade händelser den dagen. Detta kallas avläsningsläget. Tomma programhändelser (t.ex. 4 och 5) visas inte. Genom att trycka på knappen pr flera gånger återkommer du till föregående steg i denna procedur och återkommer slutligen till normal drift. Kontroll av varmvattenberedning, extra värmekapacitet eller tyst drift Kontroll av varmvattenberedning, extra värmekapacitet eller tyst drift görs som följer. OBS! Du kan återgå till föregående steg i proceduren genom att trycka på knappen pr. Tryck på knappen <. Det aktuella läget blinkar. 2 Använd knapparna pi och pj för att välja det läge som du vill kontrollera (tyst drift s, extra värmekapacitet m eller varmvattenberedning w). Det valda läget blinkar. 3 Tryck på knappen < för att bekräfta valt läge. Den först programmerade händelsen visas. 4 Använd knapparna pi och pj för att kontrollera de programmerade händelserna. Detta kallas avläsningsläget. Tomma programhändelser (t.ex. 4 och 5) visas inte. Genom att trycka på knappen pr flera gånger återkommer du till föregående steg i denna procedur och återkommer slutligen till normal drift.

10 Att ställa in värmen i huset Er installatör har vid installationen och överlämnandet av er anläggning gjort en grov inställning av parametrarna för uppvärmningen av ert hus. Nu är det ni som användare som kan optimera driften av anläggningen så att det passar just er och ert hus. Att justera värmen på värmepumpen är enkelt. Det kan dock vara lite svårare att förstå vad som verkligen händer i ert hus. Ta några minuter och läs igenom detta kapitel i manualen, det är ett av de viktigaste momenten av er installation. Innan vi går vidare är det viktigt att ni förstår sambandet mellan utetemperatur, framledningstemperatur och värmekurvans lutning. Värmekurvan är alltså den kurva som styr framledningstemperaturen i värmesystemet efter utomhustemperaturen. Värmen i huset styrs av utomhustemperaturen. När det blir kallare ute behövs högre framledningstemperatur och tvärtom när det blir varmare ute. Detta sköter värmepumpens styrning automatiskt men det kräver justering av vissa parametrar från er sida för att det skall bli rätt. Viktigt är dock att om ni vill ändra inomhustemperaturen, rör ej termostaterna på radiatorerna. Dessa skall stå fullt öppna. Temperaturen justeras i styrningen på värmepumpen.!! Observera Ditt hus är ett trögt system. Vänta minst 2 timmar efter att du gjort en justering innan du gör en ny. Observera Justera inte värmen genom att vrida på termostaterna som sitter på radiatorerna (elementen). Då försämras din besparing. Termostaterna ska var helt öppna. Vill du ha lite svalare i t.ex. en källara ellerett sovrum kan du vrida ner termostaten där. Vilka inställningsparametrar påverkar värmekurvan? Låg omgivningstemperatur den temperaturen som man dimensionerar värmesystemets effekt efter. I styrenhetens display justeras denna i parameter [-00] (-20 till -5 C) Framledningstemperatur 60ºC 50ºC 40ºC 30ºC 20ºC 0ºC Värmekurva Inställning för Låg omgivningstemperatur Den framledningstemperatur man vill ha då det är som kalllast ute. I exemplet är det valt 50 C. I styrenhetens display justeras denna i parameter [-02] (25 till 55 C) Hög omgivningstemperatur Den temperatur där uppvärmningsbehovet upphör eller börjar. [Vi rekommenderar 5 C] I styrenhetens display justeras denna i parameter [-0] (0-20 C) -20ºC -0ºC 0ºC +0ºC +20ºC Utomhustemperatur Inställning för hög omgivningstemperatur Den önskade framledningstemperaturen när uppvärmningsbehovet upphör eller börjar (I exemplet är det valt 25 C) I styrenhetens display justeras denna i parameter [03] (25-50 C) Kurvan ovan är en bra grundinställning, vid en utetemperatur på -20 C har systemet en framledning på 50 C. Vid 5 C ute är den 25 C. 0

11 Framledningstemperatur 60ºC Om ni vill ändra framledningstemperaturen vid t.ex 0ºC utomhustemperatur så görs detta genom att värmekurvans 50ºC -02 lutning ändras. För att ändra lutningen på värmekurvan kan t.ex parameter [-00] ändras till högre utomhustemperaturer. Då ändras lutningen på hela kurvan (rödmarkerad kurva) och framledningstemperaturen vid t.ex 0ºC blir högre. Låg omgivnings- 40ºC temperatur För att höja framledningstemperaturen vid t.ex 0ºC så kan parameter [-00] ändras så den höga framledningstemperaturen gäller redan från t.ex -0ºC. 30ºC 20ºC 0ºC Hög omgivningstemperatur Denna temperatur kan också ändras för att påverka framledningstemperaturen vid t.ex 0ºC. -20ºC -0ºC 0ºC +0ºC +20ºC Utomhustemperatur Framledningstemperatur 60ºC Exempel för golvvärme Låg omgivningstemperatur Om man vill att den högsta framledningstemperaturen skall gälla från en varmare utomhustemperatur ändras parameter [-00] till t.ex -5ºC. I styrenhetens display justeras denna i parameter [-00] (-20 till -5 C) 50ºC 40ºC 30ºC 20ºC 0ºC Framledningstemperatur 60ºC ºC -0ºC 0ºC +0ºC +20ºC Exempel för Radiatorkrets Inställning för Låg omgivningstemperatur I ett hus där endast golvvärme är installerat så kan det vara lämpligt att sätta denna parameter till t.ex 35ºC. När utomhustemperaturen är enligt parameter [-00] -0ºC eller kallare så är framledningstemperaturen +35ºC. I styrenhetens display justeras denna i parameter [-02] (25 till 55 C) Utomhustemperatur 50ºC 40ºC -02 Inställning för Låg omgivningstemperatur Om huset har radiatorkrets krävs normalt en högre framledningstemperatur vid låga utomhustemperaturer. I styrenhetens display justeras denna i parameter [-02] (25 till 55 C) 30ºC ºC -03 0ºC -0-20ºC -0ºC 0ºC +0ºC +20ºC Utomhustemperatur

12 När det börjar bli kallt ute är det dags att sätta på värmesystemet i ert hus. Detta görs genom att trycka på Röda lampan tänds då för att indikera att uppvärmningen av huset är på. Uppvärmningen i huset och tappvarmvattenberedningen styrs alltså individuellt. På sommaren t.ex. kan ni ha uppvärmningen avstängd men fortfarande låta värmepumpen bereda tappvarmvatten. Tappvarmvattenberedningen styrs från När tappvarmvattenberedningen är aktiv visas en dushsymbol i displayen. För att justera tappvarmvattentemperaturen trycker ni på Glöm inte att blandningsventilen på varmvattentanken styr hur mycket varmvatten ni får ut (fråga er installatör om anvisningar). Temperaturen i värmesystemet för ert hus styrs antingen med fast framledningstemperatur eller efter en kurva som följer utomhustemperaturen. Bäst är ofta att värmepumpen står i automatiskt läge, dvs. följer kurvan för utomhustemperatur. För att justera framledningstemperaturen med fast framledningstemperatur trycker ni på så symbolen ej visas i displayen. Därefter justerar ni temperaturen med knapparna. För att ställa in automatisk drift med justering efter kurvan för utomhustemperatur trycker ni på så symbolen visas i displayen. Temperaturvisningen i displayen försvinner då, alternativt visas ett värde mellan -5 och 5 för att indikera en parallellförskjutning av temperaturkurvan. Framledningstemperatur 60ºC 50ºC 40ºC 30ºC 20ºC 0ºC Nedre gräns +25ºC Parallellförskjutning +/-5ºC Övre gräns +50ºC -20ºC -0ºC 0ºC +0ºC +20ºC Temperaturkurvan kan parallellförskjutas 5 grader upp eller ned. Detta är användbart för att förändra temperaturen några grader inomhus temporärt eller för att testa hur mycket temperaturkurvan skall ändras. Parallellförskjutning sker genom att trycka på knapparna. Förskjutningen sker i steg om ºC. Utomhust Parallellförskjutningen är endast möjlig när automatisk drift efter kurva är aktiverad. 2

13 Uppstart & konfiguration Tillslag av ström När inomhusdelen strömsätts efter strömavbrott visas 88 i displayen på kontrollen i initieringsläget. Under ca 0 sekunder kan enheten ej manövreras. Inställningar Värmepumpen bör grundinställas av installatören för bästa drift och inneklimat enligt användarens önskemål. Varje inställning har ett tresiffrigt nummer, t.ex. [5-03], som indikeras på styrenhetens display. Den första siffran [5] indikerar första koden eller lokala inställningsgruppen. Den andra och tredje siffran indikerar tillsammans den andra koden. En lista över alla parametrar med standard värden finns längre bak i installationshandboken. Procedur Så här ändrar du en eller flera lokala inställningar.. Tryck på knappen i minst 5 sekunder för att övergå till FIELD SET MODE (inställningsläge).. Tryck på knappen för att välja första inställningskod t.ex. [5-XX] = Värde för parameter 2 = Inställningskod, tre siffror t.ex. [5-03] 3 = Indikation för inställningsläge. Tryck på knappen för att välja andra inställningskoder t.ex. [X-03]. Tryck på knappen och för att ändra inställningsvärde för vald inställning. t.ex. [-20 o C]. Spara nya värdet genom att trycka på enskilt värde. för varje 6. Upprepa steg 2 till 4 för att ändra inställningar efter behov.. När du är klar trycker du på inställningsläget. för att lämna 3

14 Detaljerad beskrivning [0] Användarbehörighetsnivå Vid behov kan vissa knappar i användargränssnittet göras otillgängliga för användaren. Tre behörighetsnivåer är tillgängliga (se tabellen nedan). Växling mellan nivå och nivå 2/3 görs med knapparna pfi och pfj omedelbart följt av knapparna s, ba i minst 5 sekunder (i normalläge): Observera att ingen indikering visas på användargränssnittet. När nivå 2/3 valts bestäms den aktuella behörighetsnivån antingen nivå 2 eller nivå 3 bestäms av den lokala inställningen [0-00]. Knapp Behörighetsnivå 2 3 Knapp för tyst drift s kan användas Knapp för väderberoende temperaturinställning Aktiverings-/ inaktiveringsknapp för programtimern ba kan användas pr kan användas kan användas Programmeringsknapp < kan användas Tidsinställningsknappar Knapp för inspektion/testkörning pf i pf j kan användas z kan användas [2] Desinfektionsfunktion Gäller endast installationer med en varmvattentank. Desinfektionsfunktionen desinficerar varmvattentanken genom att regelbundet höja varmvattnet till en viss temperatur. Den lokala inställningen av desinfektionsfunktionen ska göras av installatören enligt nationella och lokala bestämmelser. [2-00] Driftsintervall: Dag(ar) i veckan som varmvattnet ska hettas upp ytterligare. [2-0] Status: Definierar om desinfektionsfunktionen är på () eller av (0). [2-02] Starttid: Den tid på dagen då varmvattnet ska hettas upp ytterligare. [2-03] Temperaturinställning: Den högre vattentemperatur som ska uppnås. [2-04] Intervall: Tidsperiod som definierar hur länge den inställda temperaturen ska bibehållas. T SWW T H T U [2-03] [2-04] [] Väderberoende temperaturinställning (endast uppvärmningsläge) Den väderberoende temperaturinställningen definierar parametrarna för väderberoende drift av enheten. Vid väderberoende drift bestäms vattentemperaturen automatiskt beroende på utomhustemperaturen: Kallare utomhustemperaturer resulterar i varmare vatten och vice versa. Vid väderberoende drift kan användaren växla vattentemperaturen uppåt eller nedåt med maximalt 5 C. Se bruksanvisningen för mer information om väderberoende drift. [-00] Låg omgivningstemperatur (Lo_A): låg utomhustemperatur. [-0] Hög omgivningstemperatur (Hi_A): hög utomhustemperatur. [-02] Inställningstemperatur för låg omgivningstemperatur (Lo_Ti): målinställning för utgående vattentemperatur när utomhustemperaturen motsvarar eller faller under den låga omgivningstemperaturen (Lo_A). Observera att Lo_Ti-värdet ska vara högre än Hi_Ti, eftersom varmare vatten krävs för lägre utomhustemperaturer (d.v.s. Lo_A). [-03] Inställningstemperatur för hög omgivningstemperatur (Hi_Ti): målinställning för utgående vattentemperatur när utomhustemperaturen motsvarar eller stiger över den höga omgivningstemperaturen (Hi_A). Observera att Hi_Ti-värdet ska vara lägre än Lo_Ti, eftersom högre utomhustemperaturer (d.v.s. Hi_A) inte kräver lika varmt vatten. T t Lo_Ti Hi_Ti Shift value T SWW T U Varmvattentemperatur [3] Automatisk omstart När strömmen återvänder efter ett strömavbrott tillämpar den automatiska omstartsfunktionen användargränssnittets inställningar vid strömavbrottet. Observera att med funktionen inaktiverad aktiveras inte programtimern när strömmen återvänder efter ett strömavbrott. Tryck på knappen pr för att aktivera programtimern igen. [3-00] Status: Definierar om den automatiska omstartsfunktionen är PÅ (0) eller AV (). [4] Reservvärmedrift Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet) T H Inställd högre temperatur [2-03] t OBS! t Tid [2-02] Vi rekommenderar därför att du alltid har den automatiska omstartsfunktionen aktiverad. Gäller endast enheter med tillvalsreservvärmare installerad. Drift av reservvärmaren kan vara aktiverad eller inaktiverad. [4-00] Status: Definierar om reservvärmedrift är aktiverad () eller inaktiverad (0). [4-0] Status: Bestämmer om reservvärmaren och elpatronen kan köras samtidigt (0), eller om elpatronen har prioritet över reservvärmardrift (). OBS! Denna prioritetsinställning kan minska systemets uppvärmningsprestanda. Lo_A Hi_A T A T t T A Målvattentemperatur Omgivningstemperatur (utomhus) = Växlingsvärde 4

15 [5] Jämviktstemperatur och temperatur för uppvärmningsprioritet Jämviktstemperatur Lokala inställningar för 'jämviktstemperatur' gäller drift av tillvalsreservvärmaren. När jämviktstemperaturfunktionen är aktiverad är drift av reservvärmaren begränsad till låga utomhustemperaturer, d.v.s. när utomhustemperaturen faller under angiven jämviktstemperatur. När funktionen är inaktiverad kan reservvärmaren användas vid alla utomhustemperaturer. Aktivering av den här funktionen sänker drifttiden för reservvärmaren. [5-00] Status för jämviktstemperatur: Anger om jämviktstemperaturfunktionen är aktiverad () eller inaktiverad (0). [5-0] Jämviktstemperatur: Utomhustemperatur under vilken drift av reservvärmaren är tillåten. Temperatur för uppvärmningsprioritet (gäller endast installationer med en varmvattentank) Lokala temperaturinställningar för uppvärmningsprioritet gäller endast drift av trevägsventilen och elpatronen i varmvattentanken. När funktionen för uppvärmningsprioritet är aktiverad används värmepumpens hela kapacitet för uppvärmning bara när utomhustemperaturen är lika med eller mindre än den angivna temperaturen för uppvärmningsprioritet, t.ex. en låg utomhustemperatur. I det här fallet bereds varmvattnet bara med elpatronen. [5-02] Status för uppvärmningsprioritet: Anger om uppvärmningsprioritet är aktiverad () eller inaktiverad (0). [5-03] Temperatur för uppvärmningsprioritet: Utomhustemperatur under vilken varmvattnet bereds enbart med elpatronen, d.v.s. låg utomhustemperatur. [5-04] Temperaturinställningskorrigering för varmvattentemperaturen: Temperaturinställningskorrigering för önskad varmvattentemperatur som ska tillämpas vid låg utomhustemperatur när uppvärmningsprioritet är aktiverad. Den korrigerade (högre) temperaturinställningen säkerställer att den totala värmekapaciteten för vattnet i tanken inte ändras i någon större utsträckning genom att kompensera för det kallare vattnet i botten på tanken (eftersom värmeväxlarspolen inte används) med ett varmare skikt på toppen. T set [6] DT för varmvattenberedning Gäller endast installationer med en varmvattentank. Lokala inställningar för 'DT (deltatemperatur) för varmvattenberedning' bestämmer temperaturer för vilka uppvärmning av varmvattnet med värmepumpen ska startas (d.v.s. värmepumpens PÅ-temperatur) och stoppas (d.v.s. värmepumpens AV-temperatur). När varmvattentemperaturen faller under värmepumpens PÅtemperatur (T HP ON ) startas varmvattenberedning med värmepumpen. Så fort varmvattentemperaturen uppnår värmepumpens AV-temperatur (T HP OFF ) eller den användarinställda temperaturen (T U ) stoppas uppvärmning av varmvattnet med värmepumpen (med trevägsventilen). Värmepumpens AV-temperatur och värmepumpens PÅ-temperatur, samt dess förhållande med de lokala inställningarna [6-00] och [6-0] förklaras i illustrationen nedan. [6-00] Start: Temperaturinställning som bestämmer värmepumpens PÅ-temperatur (T HP ON ). Se illustrationen. [6-0] Stopp: Temperaturinställning som bestämmer värmepumpens AV-temperatur (T HP OFF ). Se illustrationen. T U > T HP MAX T( C) T U T HP MAX T HP OFF T HP ON (a) 70 T U 50 T HP MAX 48 T HP OFF 4 T HP ON T U = 70 C [6-0] = 2 C [6-00] = 7 C [6-0] [6-00] Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet) Maximal värmepumpstemperatur vid sensorn i varmvattentanken (50 C) (beroende på T A ) (a) Värmepumpens AV-temperatur Värmepumpens PÅ-temperatur 45 C = T HP MAX vid T A >25 C 50 C = T HP MAX vid 5 C T A 25 C 55 C = T HP MAX vid T A <5 C T U < T HP MAX T( C) 50 T HP MAX T U = 45 C [6-0] = 2 C [6-00] = 7 C 45 T U = T HP OFF 38 T HP ON [6-00] T set T U T A [5-04] T U [5-03] T A Varmvattentemperaturinställning Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet) Omgivningstemperatur (utomhus) Uppvärmningsprioritet [7] Varmvattensteglängd Gäller endast installationer med en varmvattentank. När varmvattnet uppvärms och varmvattentemperaturinställningen (som angiven av användaren) har uppnåtts fortsätter elpatronen att värma upp varmvattnet till en temperatur några grader över den inställda temperaturen, d.v.s. elpatronens AV-temperatur. Dessa extra grader anges av steglängdsinställningen för varmvattnet. Korrekt inställning förhindrar elpatronen från att för ofta sättas på och stängas av för att bibehålla den inställda varmvattentemperaturen. Obs! Elpatronen sätts på igen när varmvattentemperaturen faller 2 C (fast värde) under elpatronens AV-temperatur. OBS! Om programtimern för elpatronen (se bruksanvisningen) är aktiv körs elpatronen bara om detta tillåts av programtimern. [7-00] Varmvattensteglängd: Temperaturskillnaden över varmvattentemperaturinställningen innan elpatronen stängs av. 5

16 T SWW T BH OFF 73 T BH ON 7 T U T HP MAX 50 T HP OFF 48 T HP ON 4 40 BH HP Elpatron Värmepump. Om uppvärmningstiden tar för lång tid med värmepumpen kan elpatronen användas för extra uppvärmning T BH OFF Elpatron AV-temperatur (T U + [7-00]) T BH ON T HP MAX Elpatron PÅ-temperatur (T BH OFF - 2 C) Maximal värmepumpstemperatur vid sensorn i varmvattentanken (beroende på T A ) T HP OFF Värmepump AV-temperatur (T HP MAX - [6-0]) T HP ON Värmepump PÅ-temperatur (T HP OFF - [6-00]) T SWW T U t Varmvattentemperatur Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet) Tid [7-00] [6-0] [6-00] T U = 70 C [7-00] = 3 C HP BH HP [6-0] = 2 C [6-00] = 7 C [8] Timer för varmvattenberedning Gäller endast installationer med en varmvattentank. Lokala inställningar för 'timer för varmvattenberedningsläge' definierar min- och maxtider för varmvattenberedning mellan två varmvattenberedningscykler. [8-00] Minsta drifttid: Anger den kortaste tidsperiod under vilken varmvattenberedning ska vara aktiverad, även när måltemperaturen för varmvattnet har uppnåtts. [8-0] Maximal drifttid: Anger den längsta tidsperiod under vilken varmvattenberedning ska vara aktiverad, även när måltemperaturen för varmvattnet har uppnåtts. Observera att när enheten är konfigurerad för att arbeta med en rumstermostat (se "Konfiguration av rumstermostatinstallationen" på sid 0) kommer timern för den maximala drifttiden bara att beaktas när det finns en begäran om komfortkyla eller uppvärmning. När det inte finns någon begäran för komfortkyla eller uppvärmning kör värmepumpen varmvattenberedning tills "värmepump AVtemperaturen" (se lokala inställningar [5]) uppnåtts. När ingen rumstermostat är installerad beaktas alltid timern. [8-02] Tid mellan två cykler: Anger det minsta intervallet mellan två varmvattenberedningscykler. 0 t Exempel [8-03] Fördröjningstid för elpatron: Anger startfördröjning för elpatronen efter start av värmepumpens varmvattenberedning. Elpatrondrift (I = aktiv, 0 = ej aktiv) 2 Varmvattenberedning med värmepump (I = begäran, 0 = ingen begäran) 3 Varmvattenbegäran (I = begäran, 0 = ingen begäran) t 3 Tid OBS! Kontrollera att [8-03] alltid är mindre än max drifttid [8-0]. Genom att anpassa elpatronens fördröjningstid till den maximala drifttiden kan en balans hittas mellan energieffektivitet och uppvärmningstid. inställningar för energisparläge [8-0] 20~95 min 30 min [8-03] 20~95 min 20 min [9] Kylnings- och uppvärmningstemperaturer Syftet med den här inställningen är att förhindra användaren från att välja en felaktig (d.v.s. för varm eller för kall) framledningstemperatur. Dessutom kan temperaturintervallen för värme och kyla som är tillgängliga för användaren konfigureras [8-03] inställningar för snabbuppvärmning (standard) För en golvvärmetillämpning är det viktigt att begränsa den maximala framledningstemperaturen vid uppvärmningsdrift enligt specifikationerna för golvvärmeinstallationen. För en golvkylatillämpning är det viktigt att begränsa den minsta framledningstemperaturen vid kylningsdrift till 6 C för att förhindra kondens på golvet. [9-00] Övre gräns för uppvärmningstemperaturen: maximal vattentemperatur i framledning vid uppvärmning. [9-0] Nedre gräns för uppvärmningstemperaturen: lägsta vattentemperatur i framledning vid uppvärmning. [9-02] Övre gräns för kylningstemperaturen: maximal vattentemperatur i framledning för kylning. [9-03] Nedre gräns för kylningstemperaturen: lägsta vattentemperatur i framledning vid kylning. t 0 [8-00] [8-0] [8-02] t Varmvattenberedning (I = aktiv, 0 = ej aktiv) 2 Varmvattenbegäran (I = begäran, 0 = ingen begäran) t Tid 6

17 Inställningar, tabell Första kod Andra kod Inställningsnamn Annan installationsinställning än standardvärdet Datum Värde Datum Värde Normalvärde Intervall Steg Enhet 0 Användarbehörighetsnivå 00 Användarbehörighetsnivå 3 2~3 Väderberoende temperaturinställning 00 Låg utomhustemperatur (Lo_A) 0 20~5 C 0 Hög utomhustemperatur (Hi_A) 5 0~20 C 02 Framledningstemperatur vid låg utomhustemperatur (Lo_TI) 03 Framledningstemperatur vid hög utomhustemperatur (Hi_TI) 40 25~55 C 25 25~55 C 2 Desinfektionsfunktion 00 Driftsintervall Fri Mon~Sun, Alla 0 Status (PÅ) 0/ 02 Starttid 23:00 0:00~23:00 :00 timme 03 Inställt värde 70 40~80 5 C 04 Intervall 0 5~60 5 min 3 Automatisk omstart 00 Status 0 (PÅ) 0/ 4 Reservvärmedrift 00 Status (PÅ) 0/ 0 Prioritet 0 (AV) 0/ 5 Jämviktstemperatur och temperatur för uppvärmningsprioritet 00 Jämviktstemperaturstatus (PÅ) 0/ 0 Jämviktstemperatur 0 5~20 C 02 Status för uppvärmningsprioritet 0 (AV) 0/ 03 Temperaturer för uppvärmningsprioritet 0 5~20 C 04 Temperaturinställningskorrigering för varmvattentemperaturen 0 0~20 C 6 DT för varmvattenberedning 00 Start 5 ~20 C 0 Stopp 0 0~0 C 7 Varmvattensteglängd 00 Varmvattensteglängd 3 2~4 C 8 Timer för varmvattenberedning 00 Minsta drifttid 5 0~20 min 0 Maximal drifttid 30 20~95 5 min 02 Tid mellan två cykler 3 0~0 0,5 timme 03 Fördröjningstid för elpatron 20 20~95 5 min 9 Kylnings- och uppvärmningstemperaturintervall 00 Övre gräns för uppvärmningstemperaturen 55 37~55 C 0 Nedre gräns för uppvärmningstemperaturen 25 25~37 C 02 Övre gräns för kylningstemperaturen 20 8~20 C 03 Nedre gräns för kylningstemperaturen 5 5~8 C Daikin rekommenderar! I parameter 9-00 bör värdet sänkas enligt golvtillverkarens specifikationer om endast golvvärme är installerat utan separat shuntgrupp. Tänk även på framledningstemperaturen i parameter -02 och -03 om golvvärme är installerat. 7

18 Felkoder När ett skydd löst ut blinkar lampan på användargränssnittet och en felkod visas. En lista över alla fel och åtgärder finns i tabellen nedan. Återställ skyddet genom att stänga av enheten och sätta på den igen. Instruktion för att stänga av enheten Användargränssnittsläge (värme/kyla =) Varmvattenberedningsläge (w) Tryck på o- knappen Tryck på w- knappen PÅ PÅ gång gång PÅ AV gång AV PÅ gång AV AV Om proceduren för återställning av skyddet inte lyckas kontaktar du din lokala Felkod Felorsak Åtgärd 80 Fel på termistorn för inloppsvattentemperaturen (termistorn för inloppsvattentemperaturen trasig) 8 Fel på termistorn för utloppsvattentemperaturen (utloppsvattentemperatursensorn trasig) 89 Vattenvärmeväxlaren frusit (för lågt vattenflöde) 7H 8H A A5 AA Vattenvärmeväxlaren frusit (för lite köldmedel) Flödesfel (vattenflödet för lågt eller inget vattenflöde alls. Minimumvattenflödet är 9 l/min) För hög utloppsvattentemperatur för inomhusenheten (>65 C) Inomhusenhetens kretskort defekt För låg (vid komfortkyla) eller för hög (vid uppvärmning) kylningstemperatur (mätt i R3T) Elpatronens termiska skydd är öppet (gäller endast installationer med en varmvattentank) Sekundärt termiskt skydd är öppet (gäller endast enheter med en EKSWWU-varmvattentank installerad) Reservvärmarens termiska skydd är öppet Se felkod 7H. Kontrollera att alla vattenkretsens avstängningsventiler är helt öppna. Kontrollera om vattenfiltret behöver rengöras. Kontrollera att enheten arbetar inom sitt driftsintervall - omgivningstemperatur > 5 C - vattentemperatur >30 C. Kontrollera att det inte finns någon luft i systemet (lufta systemet). Kontrollera på manometern att vattentrycket är tillräckligt. Vattentrycket måste vara >0,3 bar (kallt vatten), >>0,3 bar (varmt vatten). Kontrollera att pumphastigheten är inställd på högsta hastigheten (III). Kontrollera att expansionskärlet är helt. Kontrollera att motståndet i vattenkretsen inte är för högt för pumpen (se Om detta fel uppstår vid avfrostningsdrift (under uppvärmning eller varmvattenberedning) kontrollerar du att reservvärmarens strömförsörjning är korrekt ansluten och att säkringarna inte utlösts. Om EKSWWU-versionen av varmvattentanken är installerad kontrollerar du om inställningen av extratermostaten i tankens kopplingsbox är korrekt ( 50 C). Kontrollera att kontakten för den elektriska reservvärmaren inte är kortsluten. Kontrollera att utloppsvattentermistorn ger korrekt avläsning. Återställ överhettningsskyddet Återställ överhettningsskyddet Återställ överhettningsskyddet (se "Huvudkomponenter" på sid 6 för placering av återställningsknappen) Felkod Felorsak Åtgärd C0 C4 E E5 Flödesbrytarfel (flödesbrytaren förblir stängd när pumpen stannas) Fel på termistorn för värmeväxlaren (värmeväxlartemperatursensorn trasig) Utomhusenhetens kretskort defekt Överbelastningsaktivering av kompressorn Kontrollera att flödesbrytaren inte är igensatt med smuts. Kontrollera att enheten arbetar i sitt driftsintervall E6 Kompressorstartfel E7 Fläktlåsfel (fläkten är låst). Kontrollera att fläkten inte är igensatt av smuts. Om fläkten är igensatt kontaktar du din lokala E8 Överströmsfel Kontrollera att enheten arbetar i sitt driftsintervall EA EC F3 F6 H0 Kylning/uppvärmningsväxlingsfel (gäller endast modeller med komfortkyla och uppvärmning) För hög varmvattentemperatur (>89 C) För hög utloppstemperatur (t.ex. på grund av blockering av utomhusspolen) För högt kondenstryck vid kylning (t.ex. på grund av blockering av utomhusspolen) För högt kondenstryck vid kylning (t.ex. på grund av att enheten arbetar utanför sitt driftsintervall) Spänning- och strömsensorfel (trasig sensor) Kontrollera att kontakten för elpatronen inte är kortsluten. Kontrollera att varmvattentermistorn ger korrekt avläsning. Rengör utomhusspolen. Om spolen är ren kontaktar du din lokala Rengör utomhusspolen. Om spolen är ren kontaktar du din lokala Kontrollera att enheten arbetar i sitt driftsintervall H6 Kompressorstartfel Kontrollera att kompressorrelät, kompressorn och kretskortet är hela. Kontrollera att strömförsörjningen har korrekt spänning. Kontrollera att köldmedelstoppventilerna på utomhusenheten är öppna. H8 Transformatorfel H9 Utomhustemperaturtermistorfel (utomhustermistorn trasig) J3 Fel på utloppsrörets termistor J6 Utomhusenhetens värmeväxlartermistor skadad eller bortkopplad L3 Fel på elektrisk komponent L4 Fel på elektrisk komponent L5 Fel på elektrisk komponent P4 Fel på elektrisk komponent U0 Köldmedelsfel (på grund av köldmedelsläckage) U2 Spänningsfel i huvudkretsen U4 Kommunikationsfel U7 Kommunikationsfel UA Kommunikationsfel 8

19 Underhåll För att värmepumpsanläggningen skall fungera korrekt under lång tid krävs det att ni som användare sköter om den med underhåll enligt nedan. Rengörning av smutsfiltret i filterball kulventilen Allmän rengörning av inomhusdelen så damm och smuts ej ansamlas Rengörning av värmeväxlaren i utomhusdelen Uppmärksamhet på missljud osv. Rengörning av smutsfiltret i Filterball kulventil Stäng av anläggningen, både uppvärmningskretsen och tappvarmvattenberedningen Stäng kranen på Filterball kulventilen Skruva loss locket på filterventilen Ta bort låsringen med den medföljande tången Ta ut och rengör filtret i vatten Montera tillbaks allting, öppna kulventilen och starta anläggningen. Allmän rengörning av inomhusdelen Se till att inomhusdelen hålls ren. Damm och smuts kan i längden orsaka problem för t.ex elektroniken Rengörning av värmeväxlaren i utomhusdelen Stäng av anläggningen, både uppvärmningskretsen och tappvarmvattenberedningen. Borsta av värmeväxlaren i utomhusdelen försiktigt med vertikala rörelser upp och ned. Se till att ej skada lamellerna på värmeväxlaren vilket skulle medföra en nedsatt funktion. Skölj bort smuts med små mängder vatten. Varning! Lamellerna är vassa, akta händerna! När ni är klar kan ni starta anläggningen Om missljud eller annat fel uppstår Kontakta omgående er installatör 9

20 Daikin Sweden AB Box 808, Smidesvägen 4-8 SE-7 22 Solna Tel: Fax:

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad

Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning - till ditt nya Camargue utomhusspabad Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt ett utomhusspabad från Camargue-serien Denna monterings- och bruksanvisning

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 30 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Sys 30: Artikelnummer 11 34 31 13, RSK nr 686 19 14 Laddomat MR, komplett med 4 st givare och med reläutgångar för 2 st pumpar samt tillskottsvärme.

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

LK Rumsreglering ICS-RF1

LK Rumsreglering ICS-RF1 Monteringsanvisningar LK Rumsreglering ICS-RF1 LK Rumsreglering ICS-RF1 Utförande LK Rumsr eglering ICS-RF1 är ett trådlöst r eglersystem avsett för LK Golvvärme. Systemet är avsett för mindr e ytor som

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare

Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare Instruktionsbok Iwabo 30 & 48 kw Pelletsbrännare METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se (29) 2013-02 INNEHÅLL Viktig information...3

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

AUTODOS 5000. ph-/klor-mätare för swimming-pooler

AUTODOS 5000. ph-/klor-mätare för swimming-pooler AUTODOS 5000 ph-/klor-mätare för swimming-pooler Register ph-/klor-regulator AUTODOS 5000-2005-01-21 Register...2 1. Installation...3 1.1. Förslag på installation av reningsanläggning för badvatten...

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer