AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump"

Transkript

1 Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump

2 Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er anläggning. Innan ni ändrar parametrar i styrningen bör ni vara medvetna om konsekvenserna ändringarna innebär. Konsultera gärna er värmepumpsleverantör som har installerat anläggningen om ni känner er osäkra. Innehåll 2 Grundläggande styrenhetsfunktioner 3 Namn och funktioner för knappar och symboler 3 Beskrivning av driftlägen 5 Styrenhetsfunktioner 6 Inställning av klockan 6 Inställning av programtimern 7 Justering av kurva efter utomhustemperatur 0 Uppstart och konfiguration, inställning parametrar 3 Parameterlista 7 Felkoder 8 Underhåll 9

3 Introduktion 6 6 Den här handboken beskriver hur ni kan använda den digitala styrenheten för drift av ert värmepumpssystem. Systemets möjligheter till funktion med uppvärmning, komfortkyla och tappvarmvattenberedning beror på vilken utrustning ni har installerad. Be om en genomgång med er installatör om ni känner er osäkra på vilka funktioner ni kan nyttja eller om denna manual ej är tillräcklig för att ni skall känna er säker på hur anläggningen sköts och fungerar Grundläggande funktioner De grundläggande funktionerna är som följande: Sätta på och stänga av radiatorkretsen Växla mellan olika driftlägen - Uppvärmning - Komfortkyla* - Sätta på och stänga av Tappvarmvattenberedning** Val av funktioner - Tyst drift - Väderberoende styrning (kurva) Temperaturinställning Schemaläggning av drift Värme/kyla på/av knapp Knappen On/Off startar eller stänger enhetens värme- eller kylningsfunktion. När enheten är ansluten till rumstermostat kan denna knapp ej användas och ikonen visas. Knappen påverkar ej tappvarmvattenberedningen. Tappvarmvattenberedningen styrs endast med knappen 2 Driftlampa Driftlampan är tänd under uppvärmning- samt kyldrift. När lampan är släckt är driften inaktiverad men tappvarmvattenberedningen kan fortfarande vara aktiverad. *Endast tillgängligt med hydrobox EKHBX* **Endast tillgängligt med EKSWW* tankkit 3 Driftlägesikoner Dessa ikoner indikerar aktuellt driftläge samt om tappvarmvattenberedning eller tyst drift är aktivt. -Värme -Kyla -Tappvarmvattenberedning -Tyst drift 4 Ikon för extern styrning Denna ikon indikerar att en rumstermostat är ansluten till värmepumpen. Rumstermostaten har tagit över styrningen för av/på för uppvärmningssystemet. 5 Veckodagsindikator Denna symbol visar aktuell veckodag. Vid avläsning eller programmering av veckotimern visar symbolen inställd dag som inställningen avser.

4 6 Klockvisning Klockan visar aktuell tid. Vid avläsning eller programmering visar klockan inställd tid som inställningen avser. 7 Programtimerikon Denna ikon visar att programtimern är aktiverad. 8 Händelseikoner Dessa ikoner indikerar dagliga programhändelser för programtimern. 9 Av- ikon Denna ikon indikerar att händelsen AV har valts vid programmering av programtimern. 0 Inspektion krävs Dessa ikoner indikerar att anläggningen behöver inspekteras. Daikin leverantör. Visning av inställd temperatur Detta visar inställd temperatur. 2 Inställning Denna ikon visas när inställningsläget är aktiverat för att ändra parametrar. 3 Ej tillgänglig Denna ikon visas när ett tillval som inte är installerat väljs eller en funktion inte är tillgänglig. 4 Ikon för läget avfrostning/start Denna ikon visar att läget för avfrostning eller start är aktiverat. 5 Kompressorikon Denna ikon visas när kompressorn är i drift. 6 Reservvärmare steg,2 Denna ikon visas när reservvärmaren i hydroboxen är aktiverad i antingen första eller första och andra steget. 7 Ikon för elvärme varmvattentank Denna ikon visas när elvärmaren i varmvattentanken är aktiverad. Det är normalt att denna arbetar kontinuerligt för att bibehålla temperatur i övre delen av tanken. 8 Pumpikon Denna ikon visas när cirkulationspumpen är i drift. 9 Utomhustemperaturvisning När denna ikon blinkar visas utomhustemperatur. 20 Ikon för väderberoende kurva Denna ikon visar att automatisk drift efter en inställd väderberoende kurva är aktiverad. 2 Temperaturikon Denna ikon visar när framledningstemperaturen, utomhustemperatur eller varmvattentankens temperatur visas. 22 Ikon för testdrift TEST Denna ikon visas när anläggningen körs i testläge. 23 Inställningskod Denna kod representerar första och andra inställningskoden ur parameterlistan när parametrar ändras. 24 Felkod Denna ikon visar en felkod om något fel uppstår. 25 Knapp för värme / Kyla Med denna knapp kan byte göras mellan driftlägena värme och kyla. Detta förutsatt att inomhusdelen inte är för enbart uppvärmning. När en rumstermostat är ansluten kan denna knapp ej användas. 26 Knapp för varmvattenberedning Den här knappen aktiverar/stänger av varmvattenberedningen. Används ej om varmvattentanken ej är installerad. 27 Knapp för väderberoende kurva Denn knapp aktiverar eller inaktiverar funktionen för väderberoende kurva. Med kurvan aktiverad ökar framledningstemperaturen när utomhustemperaturen sjunker. 28 Knapp för inspektion/testdrift Denna knapp används vid installation/felsökning. 29 Programmeringsknapp Denna knapp har flera funktioner och används för programering av parametrar. 30 Knapp för programtimer Huvudfunktionen för denna knapp är att aktivera eller inaktivera programtimern. Knappen används även vid programering av parametrar.

5 3 Knappar för tidsinställning Dessa knappar med flera funktioner används bland annat för inställning av klockan samt i programering av timern. 32 Knappar för temperaturinställning Dessa knappar har flera funktioner men används primärt för inställning av framledningstemperaturen. 33 Knappar för varmattentemperatur Dessa knappar används för att ändra varmvattentemperaturen i tanken. Används ej om varmvattentank ej är installerad. 34 Knapp för tyst drift Denna knapp aktiverar eller avaktiverar tyst drift av utomhusdelen. Beskrivning av Driftslägen Uppvärmning I det här läget arbetar värmepumpen vid behov av uppvärmning. Temperaturen på framledningen kan ställas in manuellt eller styras efter en kurva som följer utomhustemperaturen. (Se sida 6) Start När uppvärmningen startar är cirkulationspumpen avstängd tills värmeväxlaren i hydroboxen har nått viss temperatur. Detta garanterar korrekt start av värmepumpen. Vid uppstart visas denna symbol. Avfrostning vid uppvärmningsdrift eller tappvarmvattenberedning bildas is på utomhusdelens värmeväxlare. För att förhindra att denna isbildning blir för omfattande gör aggregatet avfrostningar. I en avfrostning vänder aggregatet processen för att värma utomhusdelens värmeväxlare. Detta tar högst tio minuter men återkommer olika ofta beroende på utomhustemperatur och luftfuktighet. kyldrift I detta läget aktiveras kylning vid behov enligt temperaturinställningen för framledningen. Tappvarmvattenberedningen fortsätter kontinuerligt oberoende av uppvärmnings eller komfortkyldrift. Förhöjd tappvarmvattenberedning (blinkar) Vid akut behov av varmvatten kan tvingad drift av elvärmare i tanken aktiveras. Elvärmaren är aktiverad tills inställd tappvarmvattentemperatur nås. För att aktivera förhöjd tappvarmvattenberedning hålls knappen intryckt i mer än fem sekunder. Tyst drift Vid tyst drift arbetar utomhusdelen med reducerad kapacitet vilket ger en lägre ljudnivå utomhus. Detta betyder dock att aggregatet ej kan ge lika hög effekt och det kan påverka framledningstemperaturen om det är kallt ute.

6 Styrenhetsfunktioner Manuell drift I manuell drift ställer användaren in framledningstemperaturen samt andra val för driften. Framledningstemperaturen är i detta läge fast och reglerar ej efter utomhustemperaturen. Om användaren försöker aktivera en funktion som ej är tillgänglig visas symbolen i displayen. Ställ in uppvärmnings eller kyldrift Använd knappen för att välja uppvärmning eller komfortkyla. Ikonen eller visas samt inställd temperatur. Ställ in önskad framledningstemperatur Använd temp upp/ned knapparna för att ställa in önskad framledningstemperatur. Temperaturintervall för uppvärmning 25ºC till 55ºC Inställning på 25ºC är möjlig men om utomhustemperaturen faller under +0ºC är den lägsta framledningstemperaturen 30ºC. Temperaturintervall för kylning är 5ºC till 20ºC Sätt på enheten med knappen När uppvärmningen är på lyser driftlampan. Automatisk drift efter kurva Vid automatisk drift efter kurva justerar aggregatet framledningstemperaturen efter utomhustemperaturen.framledningstemperaturen Kan justeras beroende av utomhustemperatur. Automatisk drift aktiveras med knappen I displayen visas och indikeringen av framledningstemperaturen försvinner. Parallellförskjutning av kurva Om det är något för kallt eller för varmt inomhus kan framledningstemperaturen parallellförskjutas -5ºC till +5ºC med knapparna I displayen visas då en siffra t.ex 4 som motsvarar antalet grader kurvan är förflyttad upp eller ned. Justering av kurvan förklaras i detalj i kapitel Justering av kurva efter utomhustemperatur Val & inställning av tappvarmvattenberedning Använd knappen för att aktivera tappvarmvattenberedning, symbolen visas i displayen. Använd knapparna för att ändra den inställda tappvarmvattentemperaturen. Knappen påverkar ej tappvarmvattenberedningen. Tappvarmvattenberedningen styrs endast från knappen Förhöjd tappvarmvattenberedning (blinkar) Vid akut behov av varmvatten kan tvingad drift av elvärmaren i tanken aktiveras. Elvärmaren är aktiverad tills inställd tappvarmvattentemperatur är nådd. För att aktivera förhöjd tappvarmvattenberedning hålls knappen intryckt i mer än 5 sekunder. Symbolen läge är aktivt. Välja tyst drift börjar blinka för att visa att detta Använd knappen för att välja tyst drift av utomhusdelen. Symbolen visas då i displayen. Vid tyst drift arbetar utomhusdelen med reducerad kapacitet vilket ger en lägre ljudnivå utomhus. Detta betyder dock att aggregatet ej kan ge lika hög effekt och det kan påverka framledningstemperaturen om det är kallt ute. Ställa in klockan Håll ned knappen i mer än 5 sekunder. Använd knapparna för att justera klockan. varje knapptryckning ändra tiden minut. Håll ned knappen för att ändra tiden med 0 minuter i taget. används för att ändra vecko- Knapparna dag. för att spara inställnin- Tryck på knappen garna. Lämna inställningarna genom att trycka på knappen 6 Om ingen knapp används inom 5 sekunder återställs inställningarna till föregående inställningar.

7 Drift med programtimer Vid timerdrift styrs anläggningen av programtimern. De händelser som programmerats med programtimern utförs automatiskt. Programtimern följer alltid det senaste kommandot tills ett nytt kommando ges. Detta betyder att användaren tillfälligt kan åsidoätta det senast utförda programmerade kommandot med manuell drift. Programtimern återtar kontrollen över installationen så fort programtimerns nästa programmerade händelse uppstår. Programtimern aktiveras med knappen När programtimern är aktiv visas symbolen i displayen. Vad kan jag göra med programtimern? Programtimern möjliggör programmering av: Uppvärmning och komfortkyla. Växla till önskat läge vid en angiven tidpunkt, i kombination med en temperaturinställning (automatisk drift efter kurva eller manuellt inställd). Fem händelser per veckodag kan programmeras. Totalt 35 händelser. När enheten är ansluten till en rumstermostat åsidosätts programtimern för komfortkyla och uppvärmning. Dessa styrs då av rumstermostaten. Tyst drift kan aktiveras eller avaktiveras. Extra värmekapacitet. Tillåt eller neka extra värmekapacitet vid en schemalagd tidpunkt. Varmvattenberedning kan aktiveras eller avaktiveras. Vad kan programtimern inte göra? Programtimern kan ej växla mellan uppvärmning och komfortkyla eller tvärtom. Programmering och kontroll av programtimern Komma igång Programmeringen av programtimern är flexibel (du kan när som helst lägga till, ta bort eller ändra programmerade händelser) och rättfram (programmeringsstegen har hållits ned till ett minimum). Innan du programmerar programtimern bör du tänka på följande: Bekanta dig med ikonerna och knapparna. Du behöver dem vid programmeringen. Se "Namn och funktion för knappar och ikoner" på sid 2. Fyll i formuläret som finns sist i den här handboken. Med detta formulär kan du definiera de nödvändiga händelserna för varje dag. Tänk på följande: - I komfortkyla/uppvärmningsprogrammet kan 5 händelser programmeras per veckodag. Samma händelser upprepas varje vecka. - I programmet för varmvattenberedning, extra värmekapacitet och tyst drift kan 5 händelser programmeras per läge. Samma händelser upprepas dagligen. Ta dig tid att ange alla data noggrant. Försök att programmera händelserna kronologiskt: Börja med händelse för den första händelsen och sluta med det högsta numret för den sista händelsen. Detta är inget krav, men kommer att göra det enklare att tolka programmet vid en senare tidpunkt Om du programmerar 2 eller flera händelser på samma dag och vid samma tidpunkt kommer endast den händelse med högst händelsenummer att utföras. Du kan alltid ändra, lägga till eller ta bort programmerade händelser senare. Vid programmering av uppvärmningshändelser (tid och temperatur) läggs kylningshändelser samtidigt till automatiskt, men med den fördefinierade standardkyltemperaturen. När du programmerar kylningshändelser (tid och temperatur) läggs uppvärmningshändelser samtidigt till automatiskt, men med den fördefinierade standarduppvärmningstemperaturen. Inställningarna för dessa automatiskt tillagda händelser kan ändras genom programmering av motsvarande läge. Detta betyder att efter programmering av uppvärmning bör du också programmera motsvarande kylningstemperaturer och vice versa. Eftersom programtimern inte kan växla mellan driftlägen (kyla eller värme) och varje programmerad händelse har en kylningstemperatur och uppvärmningstemperatur kan följande situationer uppstå: När programtimern är aktiv och i uppvärmningsläge, och läget manuellt ändras till komfortkyla (med knappen =), kommer driftläget därefter att förbli komfortkyla och programhändelser följer motsvarande kylningstemperaturer. Återställning av uppvärmningsläge måste göras manuellt (med knappen =). När programtimern är aktiv och i kylningsläge, och läget manuellt ändras till uppvärmning (med knappen =), kommer driftläget därefter att förbli uppvärmning och programhändelser följer motsvarande uppvärmningstemperaturer. Återställning av kylningsläge måste göras manuellt (med knappen =). Ovanstående bevisar hur viktigt det är att programmera både kylnings- och uppvärmningstemperaturer för båda händelserna. Om du inte programmerar dessa temperaturinställningar används de fördefinierade standardvärdena.

8 Programmering Programmering av komfortkyla eller uppvärmning görs som följer: Programmering av komfortkyla eller uppvärmning OBS! Du kan återgå till föregående steg i programmeringsproceduren utan att spara ändrade inställningar genom att trycka på knappen pr. Använd knappen = för att välja det driftläge (kyla eller värme) som du vill programmera. 2 Tryck på knappen <. Det aktuella läget blinkar. 3 Tryck på knappen < för att bekräfta valt läge. Den aktuella dagen blinkar. 4 Välj den dag som du vill kontrollera eller programmera med knapparna pi och pj. Vald dag blinkar. 5 Tryck på knappen < för att bekräfta vald dag. Den först programmerade händelsen för den valda dagen visas. 6 Använd knapparna pi och pj för att kontrollera övriga programmerade händelser den dagen. Detta kallas avläsningsläget. Tomma programhändelser (t.ex. 4 och 5) visas inte. 7 Håll ned knappen < i 5 sekunder för att starta programmeringsläget. 8 Använd knappen < för att välja det händelsenummer som du vill programmera eller ändra. 5 sec 9 Tryck på knappen ba för att: - x stänga av både kylning eller uppvärmning och styrenheten. - 9: ställa in temperaturen med knapparna bi och bj. - a: välja automatisk temperaturberäkning (endast vid uppvärmning). 0 Använd knapparna pi och pj för att ställa in korrekt händelsetid. Upprepa steg 8 till 0 för att programmera resterande händelser för den valda dagen. När alla händelser har programmerats kontrollerar du att displayen visar det högsta händelsenummer som du vill spara. 2 Håll ned knappen < i 5 sekunder för att lagra de programmerade händelserna. Om knappen < trycks ned när händelsenummer 3 visas lagras händelserna, 2 och 3, medan 4 och 5 raderas. Du återkommer automatiskt till steg 6. Genom att trycka på knappen pr flera gånger återkommer du till föregående steg i denna procedur och återkommer slutligen till normal drift. 5 sec OBS! Programmeringen görs på samma sätt för både komfortkyla och uppvärmning. I början av programmeringsproceduren väljs komfortkyla eller uppvärmning. Därefter måste du återgå till början av programmeringsproceduren för att programmera det andra driftläget.

9 Programmering av tyst drift, extra värmekapacitet eller varmvattenberedning 0 Håll ned knappen < i 5 sekunder för att lagra de programmerade händelserna. Om knappen < trycks ned när händelsenummer 3 visas lagras händelserna, 2 och 3, medan 4 och 5 raderas. Du återkommer automatiskt till steg 4. Genom att trycka på knappen pr flera gånger återkommer du till föregående steg i denna procedur och återkommer slutligen till normal drift. Kontrollera programmerade händelser Kontroll av händelser för komfortkyla eller uppvärmning OBS! Kontrollen görs på samma sätt för både komfortkyla och uppvärmning. Kontrollen görs på samma sätt för både komfortkyla och uppvärmning. Därefter måste du återgå till början av kontrollproceduren för att kontrollera det andra driftläget. Kontroll av komfortkyla eller uppvärmning görs som följer. OBS! Du kan återgå till föregående steg i proceduren genom att trycka på knappen pr. Använd knappen = för att välja det driftläge (komfortkyla eller uppvärmning) som du vill kontrollera. 2 Tryck på knappen <. Det aktuella läget blinkar. 3 Tryck på knappen < för att bekräfta valt läge. Den aktuella dagen blinkar. 4 Välj den dag som du vill kontrollera med knapparna pi och pj. Vald dag blinkar. 5 Tryck på knappen < för att bekräfta vald dag. Den först programmerade händelsen för den valda dagen visas. Programmering av varmvattenberedning, extra värmekapacitet eller tyst drift görs som följer: OBS! Du kan återgå till föregående steg i programmeringsproceduren utan att spara ändrade inställningar genom att trycka på knappen pr. Tryck på knappen <. Det aktuella läget blinkar. 2 Använd knapparna pi och pj för att välja det läge som du vill programmera (tyst drift s, extra värmekapacitet m eller varmvattenberedning w). Det valda läget blinkar. 3 Tryck på knappen < för att bekräfta valt läge. Den först programmerade händelsen visas. 4 Använd knapparna pi och pj för att kontrollera programmerade händelser. Detta kallas avläsningsläget. Tomma programhändelser (t.ex. 4 och 5) visas inte. 5 Håll ned knappen < i 5 sekunder för att starta programmeringsläget. 6 Använd knappen < för att välja det händelsenummer som du vill programmera eller ändra. 7 Använd knapparna pi och pj för att ställa in korrekt händelsetid. 8 Använd knappen ba för att aktivera eller inaktivera x som händelse. 9 Upprepa steg 6 till 8 för att programmera resterande händelser för det valda läget. När alla händelser har programmerats kontrollerar du att displayen visar det högsta händelsenummer som du vill spara. 6 Använd knapparna pi och pj för att kontrollera övriga programmerade händelser den dagen. Detta kallas avläsningsläget. Tomma programhändelser (t.ex. 4 och 5) visas inte. Genom att trycka på knappen pr flera gånger återkommer du till föregående steg i denna procedur och återkommer slutligen till normal drift. Kontroll av varmvattenberedning, extra värmekapacitet eller tyst drift Kontroll av varmvattenberedning, extra värmekapacitet eller tyst drift görs som följer. OBS! Du kan återgå till föregående steg i proceduren genom att trycka på knappen pr. Tryck på knappen <. Det aktuella läget blinkar. 2 Använd knapparna pi och pj för att välja det läge som du vill kontrollera (tyst drift s, extra värmekapacitet m eller varmvattenberedning w). Det valda läget blinkar. 3 Tryck på knappen < för att bekräfta valt läge. Den först programmerade händelsen visas. 4 Använd knapparna pi och pj för att kontrollera de programmerade händelserna. Detta kallas avläsningsläget. Tomma programhändelser (t.ex. 4 och 5) visas inte. Genom att trycka på knappen pr flera gånger återkommer du till föregående steg i denna procedur och återkommer slutligen till normal drift.

10 Att ställa in värmen i huset Er installatör har vid installationen och överlämnandet av er anläggning gjort en grov inställning av parametrarna för uppvärmningen av ert hus. Nu är det ni som användare som kan optimera driften av anläggningen så att det passar just er och ert hus. Att justera värmen på värmepumpen är enkelt. Det kan dock vara lite svårare att förstå vad som verkligen händer i ert hus. Ta några minuter och läs igenom detta kapitel i manualen, det är ett av de viktigaste momenten av er installation. Innan vi går vidare är det viktigt att ni förstår sambandet mellan utetemperatur, framledningstemperatur och värmekurvans lutning. Värmekurvan är alltså den kurva som styr framledningstemperaturen i värmesystemet efter utomhustemperaturen. Värmen i huset styrs av utomhustemperaturen. När det blir kallare ute behövs högre framledningstemperatur och tvärtom när det blir varmare ute. Detta sköter värmepumpens styrning automatiskt men det kräver justering av vissa parametrar från er sida för att det skall bli rätt. Viktigt är dock att om ni vill ändra inomhustemperaturen, rör ej termostaterna på radiatorerna. Dessa skall stå fullt öppna. Temperaturen justeras i styrningen på värmepumpen.!! Observera Ditt hus är ett trögt system. Vänta minst 2 timmar efter att du gjort en justering innan du gör en ny. Observera Justera inte värmen genom att vrida på termostaterna som sitter på radiatorerna (elementen). Då försämras din besparing. Termostaterna ska var helt öppna. Vill du ha lite svalare i t.ex. en källara ellerett sovrum kan du vrida ner termostaten där. Vilka inställningsparametrar påverkar värmekurvan? Låg omgivningstemperatur den temperaturen som man dimensionerar värmesystemets effekt efter. I styrenhetens display justeras denna i parameter [-00] (-20 till -5 C) Framledningstemperatur 60ºC 50ºC 40ºC 30ºC 20ºC 0ºC Värmekurva Inställning för Låg omgivningstemperatur Den framledningstemperatur man vill ha då det är som kalllast ute. I exemplet är det valt 50 C. I styrenhetens display justeras denna i parameter [-02] (25 till 55 C) Hög omgivningstemperatur Den temperatur där uppvärmningsbehovet upphör eller börjar. [Vi rekommenderar 5 C] I styrenhetens display justeras denna i parameter [-0] (0-20 C) -20ºC -0ºC 0ºC +0ºC +20ºC Utomhustemperatur Inställning för hög omgivningstemperatur Den önskade framledningstemperaturen när uppvärmningsbehovet upphör eller börjar (I exemplet är det valt 25 C) I styrenhetens display justeras denna i parameter [03] (25-50 C) Kurvan ovan är en bra grundinställning, vid en utetemperatur på -20 C har systemet en framledning på 50 C. Vid 5 C ute är den 25 C. 0

11 Framledningstemperatur 60ºC Om ni vill ändra framledningstemperaturen vid t.ex 0ºC utomhustemperatur så görs detta genom att värmekurvans 50ºC -02 lutning ändras. För att ändra lutningen på värmekurvan kan t.ex parameter [-00] ändras till högre utomhustemperaturer. Då ändras lutningen på hela kurvan (rödmarkerad kurva) och framledningstemperaturen vid t.ex 0ºC blir högre. Låg omgivnings- 40ºC temperatur För att höja framledningstemperaturen vid t.ex 0ºC så kan parameter [-00] ändras så den höga framledningstemperaturen gäller redan från t.ex -0ºC. 30ºC 20ºC 0ºC Hög omgivningstemperatur Denna temperatur kan också ändras för att påverka framledningstemperaturen vid t.ex 0ºC. -20ºC -0ºC 0ºC +0ºC +20ºC Utomhustemperatur Framledningstemperatur 60ºC Exempel för golvvärme Låg omgivningstemperatur Om man vill att den högsta framledningstemperaturen skall gälla från en varmare utomhustemperatur ändras parameter [-00] till t.ex -5ºC. I styrenhetens display justeras denna i parameter [-00] (-20 till -5 C) 50ºC 40ºC 30ºC 20ºC 0ºC Framledningstemperatur 60ºC ºC -0ºC 0ºC +0ºC +20ºC Exempel för Radiatorkrets Inställning för Låg omgivningstemperatur I ett hus där endast golvvärme är installerat så kan det vara lämpligt att sätta denna parameter till t.ex 35ºC. När utomhustemperaturen är enligt parameter [-00] -0ºC eller kallare så är framledningstemperaturen +35ºC. I styrenhetens display justeras denna i parameter [-02] (25 till 55 C) Utomhustemperatur 50ºC 40ºC -02 Inställning för Låg omgivningstemperatur Om huset har radiatorkrets krävs normalt en högre framledningstemperatur vid låga utomhustemperaturer. I styrenhetens display justeras denna i parameter [-02] (25 till 55 C) 30ºC ºC -03 0ºC -0-20ºC -0ºC 0ºC +0ºC +20ºC Utomhustemperatur

12 När det börjar bli kallt ute är det dags att sätta på värmesystemet i ert hus. Detta görs genom att trycka på Röda lampan tänds då för att indikera att uppvärmningen av huset är på. Uppvärmningen i huset och tappvarmvattenberedningen styrs alltså individuellt. På sommaren t.ex. kan ni ha uppvärmningen avstängd men fortfarande låta värmepumpen bereda tappvarmvatten. Tappvarmvattenberedningen styrs från När tappvarmvattenberedningen är aktiv visas en dushsymbol i displayen. För att justera tappvarmvattentemperaturen trycker ni på Glöm inte att blandningsventilen på varmvattentanken styr hur mycket varmvatten ni får ut (fråga er installatör om anvisningar). Temperaturen i värmesystemet för ert hus styrs antingen med fast framledningstemperatur eller efter en kurva som följer utomhustemperaturen. Bäst är ofta att värmepumpen står i automatiskt läge, dvs. följer kurvan för utomhustemperatur. För att justera framledningstemperaturen med fast framledningstemperatur trycker ni på så symbolen ej visas i displayen. Därefter justerar ni temperaturen med knapparna. För att ställa in automatisk drift med justering efter kurvan för utomhustemperatur trycker ni på så symbolen visas i displayen. Temperaturvisningen i displayen försvinner då, alternativt visas ett värde mellan -5 och 5 för att indikera en parallellförskjutning av temperaturkurvan. Framledningstemperatur 60ºC 50ºC 40ºC 30ºC 20ºC 0ºC Nedre gräns +25ºC Parallellförskjutning +/-5ºC Övre gräns +50ºC -20ºC -0ºC 0ºC +0ºC +20ºC Temperaturkurvan kan parallellförskjutas 5 grader upp eller ned. Detta är användbart för att förändra temperaturen några grader inomhus temporärt eller för att testa hur mycket temperaturkurvan skall ändras. Parallellförskjutning sker genom att trycka på knapparna. Förskjutningen sker i steg om ºC. Utomhust Parallellförskjutningen är endast möjlig när automatisk drift efter kurva är aktiverad. 2

13 Uppstart & konfiguration Tillslag av ström När inomhusdelen strömsätts efter strömavbrott visas 88 i displayen på kontrollen i initieringsläget. Under ca 0 sekunder kan enheten ej manövreras. Inställningar Värmepumpen bör grundinställas av installatören för bästa drift och inneklimat enligt användarens önskemål. Varje inställning har ett tresiffrigt nummer, t.ex. [5-03], som indikeras på styrenhetens display. Den första siffran [5] indikerar första koden eller lokala inställningsgruppen. Den andra och tredje siffran indikerar tillsammans den andra koden. En lista över alla parametrar med standard värden finns längre bak i installationshandboken. Procedur Så här ändrar du en eller flera lokala inställningar.. Tryck på knappen i minst 5 sekunder för att övergå till FIELD SET MODE (inställningsläge).. Tryck på knappen för att välja första inställningskod t.ex. [5-XX] = Värde för parameter 2 = Inställningskod, tre siffror t.ex. [5-03] 3 = Indikation för inställningsläge. Tryck på knappen för att välja andra inställningskoder t.ex. [X-03]. Tryck på knappen och för att ändra inställningsvärde för vald inställning. t.ex. [-20 o C]. Spara nya värdet genom att trycka på enskilt värde. för varje 6. Upprepa steg 2 till 4 för att ändra inställningar efter behov.. När du är klar trycker du på inställningsläget. för att lämna 3

14 Detaljerad beskrivning [0] Användarbehörighetsnivå Vid behov kan vissa knappar i användargränssnittet göras otillgängliga för användaren. Tre behörighetsnivåer är tillgängliga (se tabellen nedan). Växling mellan nivå och nivå 2/3 görs med knapparna pfi och pfj omedelbart följt av knapparna s, ba i minst 5 sekunder (i normalläge): Observera att ingen indikering visas på användargränssnittet. När nivå 2/3 valts bestäms den aktuella behörighetsnivån antingen nivå 2 eller nivå 3 bestäms av den lokala inställningen [0-00]. Knapp Behörighetsnivå 2 3 Knapp för tyst drift s kan användas Knapp för väderberoende temperaturinställning Aktiverings-/ inaktiveringsknapp för programtimern ba kan användas pr kan användas kan användas Programmeringsknapp < kan användas Tidsinställningsknappar Knapp för inspektion/testkörning pf i pf j kan användas z kan användas [2] Desinfektionsfunktion Gäller endast installationer med en varmvattentank. Desinfektionsfunktionen desinficerar varmvattentanken genom att regelbundet höja varmvattnet till en viss temperatur. Den lokala inställningen av desinfektionsfunktionen ska göras av installatören enligt nationella och lokala bestämmelser. [2-00] Driftsintervall: Dag(ar) i veckan som varmvattnet ska hettas upp ytterligare. [2-0] Status: Definierar om desinfektionsfunktionen är på () eller av (0). [2-02] Starttid: Den tid på dagen då varmvattnet ska hettas upp ytterligare. [2-03] Temperaturinställning: Den högre vattentemperatur som ska uppnås. [2-04] Intervall: Tidsperiod som definierar hur länge den inställda temperaturen ska bibehållas. T SWW T H T U [2-03] [2-04] [] Väderberoende temperaturinställning (endast uppvärmningsläge) Den väderberoende temperaturinställningen definierar parametrarna för väderberoende drift av enheten. Vid väderberoende drift bestäms vattentemperaturen automatiskt beroende på utomhustemperaturen: Kallare utomhustemperaturer resulterar i varmare vatten och vice versa. Vid väderberoende drift kan användaren växla vattentemperaturen uppåt eller nedåt med maximalt 5 C. Se bruksanvisningen för mer information om väderberoende drift. [-00] Låg omgivningstemperatur (Lo_A): låg utomhustemperatur. [-0] Hög omgivningstemperatur (Hi_A): hög utomhustemperatur. [-02] Inställningstemperatur för låg omgivningstemperatur (Lo_Ti): målinställning för utgående vattentemperatur när utomhustemperaturen motsvarar eller faller under den låga omgivningstemperaturen (Lo_A). Observera att Lo_Ti-värdet ska vara högre än Hi_Ti, eftersom varmare vatten krävs för lägre utomhustemperaturer (d.v.s. Lo_A). [-03] Inställningstemperatur för hög omgivningstemperatur (Hi_Ti): målinställning för utgående vattentemperatur när utomhustemperaturen motsvarar eller stiger över den höga omgivningstemperaturen (Hi_A). Observera att Hi_Ti-värdet ska vara lägre än Lo_Ti, eftersom högre utomhustemperaturer (d.v.s. Hi_A) inte kräver lika varmt vatten. T t Lo_Ti Hi_Ti Shift value T SWW T U Varmvattentemperatur [3] Automatisk omstart När strömmen återvänder efter ett strömavbrott tillämpar den automatiska omstartsfunktionen användargränssnittets inställningar vid strömavbrottet. Observera att med funktionen inaktiverad aktiveras inte programtimern när strömmen återvänder efter ett strömavbrott. Tryck på knappen pr för att aktivera programtimern igen. [3-00] Status: Definierar om den automatiska omstartsfunktionen är PÅ (0) eller AV (). [4] Reservvärmedrift Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet) T H Inställd högre temperatur [2-03] t OBS! t Tid [2-02] Vi rekommenderar därför att du alltid har den automatiska omstartsfunktionen aktiverad. Gäller endast enheter med tillvalsreservvärmare installerad. Drift av reservvärmaren kan vara aktiverad eller inaktiverad. [4-00] Status: Definierar om reservvärmedrift är aktiverad () eller inaktiverad (0). [4-0] Status: Bestämmer om reservvärmaren och elpatronen kan köras samtidigt (0), eller om elpatronen har prioritet över reservvärmardrift (). OBS! Denna prioritetsinställning kan minska systemets uppvärmningsprestanda. Lo_A Hi_A T A T t T A Målvattentemperatur Omgivningstemperatur (utomhus) = Växlingsvärde 4

15 [5] Jämviktstemperatur och temperatur för uppvärmningsprioritet Jämviktstemperatur Lokala inställningar för 'jämviktstemperatur' gäller drift av tillvalsreservvärmaren. När jämviktstemperaturfunktionen är aktiverad är drift av reservvärmaren begränsad till låga utomhustemperaturer, d.v.s. när utomhustemperaturen faller under angiven jämviktstemperatur. När funktionen är inaktiverad kan reservvärmaren användas vid alla utomhustemperaturer. Aktivering av den här funktionen sänker drifttiden för reservvärmaren. [5-00] Status för jämviktstemperatur: Anger om jämviktstemperaturfunktionen är aktiverad () eller inaktiverad (0). [5-0] Jämviktstemperatur: Utomhustemperatur under vilken drift av reservvärmaren är tillåten. Temperatur för uppvärmningsprioritet (gäller endast installationer med en varmvattentank) Lokala temperaturinställningar för uppvärmningsprioritet gäller endast drift av trevägsventilen och elpatronen i varmvattentanken. När funktionen för uppvärmningsprioritet är aktiverad används värmepumpens hela kapacitet för uppvärmning bara när utomhustemperaturen är lika med eller mindre än den angivna temperaturen för uppvärmningsprioritet, t.ex. en låg utomhustemperatur. I det här fallet bereds varmvattnet bara med elpatronen. [5-02] Status för uppvärmningsprioritet: Anger om uppvärmningsprioritet är aktiverad () eller inaktiverad (0). [5-03] Temperatur för uppvärmningsprioritet: Utomhustemperatur under vilken varmvattnet bereds enbart med elpatronen, d.v.s. låg utomhustemperatur. [5-04] Temperaturinställningskorrigering för varmvattentemperaturen: Temperaturinställningskorrigering för önskad varmvattentemperatur som ska tillämpas vid låg utomhustemperatur när uppvärmningsprioritet är aktiverad. Den korrigerade (högre) temperaturinställningen säkerställer att den totala värmekapaciteten för vattnet i tanken inte ändras i någon större utsträckning genom att kompensera för det kallare vattnet i botten på tanken (eftersom värmeväxlarspolen inte används) med ett varmare skikt på toppen. T set [6] DT för varmvattenberedning Gäller endast installationer med en varmvattentank. Lokala inställningar för 'DT (deltatemperatur) för varmvattenberedning' bestämmer temperaturer för vilka uppvärmning av varmvattnet med värmepumpen ska startas (d.v.s. värmepumpens PÅ-temperatur) och stoppas (d.v.s. värmepumpens AV-temperatur). När varmvattentemperaturen faller under värmepumpens PÅtemperatur (T HP ON ) startas varmvattenberedning med värmepumpen. Så fort varmvattentemperaturen uppnår värmepumpens AV-temperatur (T HP OFF ) eller den användarinställda temperaturen (T U ) stoppas uppvärmning av varmvattnet med värmepumpen (med trevägsventilen). Värmepumpens AV-temperatur och värmepumpens PÅ-temperatur, samt dess förhållande med de lokala inställningarna [6-00] och [6-0] förklaras i illustrationen nedan. [6-00] Start: Temperaturinställning som bestämmer värmepumpens PÅ-temperatur (T HP ON ). Se illustrationen. [6-0] Stopp: Temperaturinställning som bestämmer värmepumpens AV-temperatur (T HP OFF ). Se illustrationen. T U > T HP MAX T( C) T U T HP MAX T HP OFF T HP ON (a) 70 T U 50 T HP MAX 48 T HP OFF 4 T HP ON T U = 70 C [6-0] = 2 C [6-00] = 7 C [6-0] [6-00] Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet) Maximal värmepumpstemperatur vid sensorn i varmvattentanken (50 C) (beroende på T A ) (a) Värmepumpens AV-temperatur Värmepumpens PÅ-temperatur 45 C = T HP MAX vid T A >25 C 50 C = T HP MAX vid 5 C T A 25 C 55 C = T HP MAX vid T A <5 C T U < T HP MAX T( C) 50 T HP MAX T U = 45 C [6-0] = 2 C [6-00] = 7 C 45 T U = T HP OFF 38 T HP ON [6-00] T set T U T A [5-04] T U [5-03] T A Varmvattentemperaturinställning Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet) Omgivningstemperatur (utomhus) Uppvärmningsprioritet [7] Varmvattensteglängd Gäller endast installationer med en varmvattentank. När varmvattnet uppvärms och varmvattentemperaturinställningen (som angiven av användaren) har uppnåtts fortsätter elpatronen att värma upp varmvattnet till en temperatur några grader över den inställda temperaturen, d.v.s. elpatronens AV-temperatur. Dessa extra grader anges av steglängdsinställningen för varmvattnet. Korrekt inställning förhindrar elpatronen från att för ofta sättas på och stängas av för att bibehålla den inställda varmvattentemperaturen. Obs! Elpatronen sätts på igen när varmvattentemperaturen faller 2 C (fast värde) under elpatronens AV-temperatur. OBS! Om programtimern för elpatronen (se bruksanvisningen) är aktiv körs elpatronen bara om detta tillåts av programtimern. [7-00] Varmvattensteglängd: Temperaturskillnaden över varmvattentemperaturinställningen innan elpatronen stängs av. 5

16 T SWW T BH OFF 73 T BH ON 7 T U T HP MAX 50 T HP OFF 48 T HP ON 4 40 BH HP Elpatron Värmepump. Om uppvärmningstiden tar för lång tid med värmepumpen kan elpatronen användas för extra uppvärmning T BH OFF Elpatron AV-temperatur (T U + [7-00]) T BH ON T HP MAX Elpatron PÅ-temperatur (T BH OFF - 2 C) Maximal värmepumpstemperatur vid sensorn i varmvattentanken (beroende på T A ) T HP OFF Värmepump AV-temperatur (T HP MAX - [6-0]) T HP ON Värmepump PÅ-temperatur (T HP OFF - [6-00]) T SWW T U t Varmvattentemperatur Användarinställd temperatur (enligt användargränssnittet) Tid [7-00] [6-0] [6-00] T U = 70 C [7-00] = 3 C HP BH HP [6-0] = 2 C [6-00] = 7 C [8] Timer för varmvattenberedning Gäller endast installationer med en varmvattentank. Lokala inställningar för 'timer för varmvattenberedningsläge' definierar min- och maxtider för varmvattenberedning mellan två varmvattenberedningscykler. [8-00] Minsta drifttid: Anger den kortaste tidsperiod under vilken varmvattenberedning ska vara aktiverad, även när måltemperaturen för varmvattnet har uppnåtts. [8-0] Maximal drifttid: Anger den längsta tidsperiod under vilken varmvattenberedning ska vara aktiverad, även när måltemperaturen för varmvattnet har uppnåtts. Observera att när enheten är konfigurerad för att arbeta med en rumstermostat (se "Konfiguration av rumstermostatinstallationen" på sid 0) kommer timern för den maximala drifttiden bara att beaktas när det finns en begäran om komfortkyla eller uppvärmning. När det inte finns någon begäran för komfortkyla eller uppvärmning kör värmepumpen varmvattenberedning tills "värmepump AVtemperaturen" (se lokala inställningar [5]) uppnåtts. När ingen rumstermostat är installerad beaktas alltid timern. [8-02] Tid mellan två cykler: Anger det minsta intervallet mellan två varmvattenberedningscykler. 0 t Exempel [8-03] Fördröjningstid för elpatron: Anger startfördröjning för elpatronen efter start av värmepumpens varmvattenberedning. Elpatrondrift (I = aktiv, 0 = ej aktiv) 2 Varmvattenberedning med värmepump (I = begäran, 0 = ingen begäran) 3 Varmvattenbegäran (I = begäran, 0 = ingen begäran) t 3 Tid OBS! Kontrollera att [8-03] alltid är mindre än max drifttid [8-0]. Genom att anpassa elpatronens fördröjningstid till den maximala drifttiden kan en balans hittas mellan energieffektivitet och uppvärmningstid. inställningar för energisparläge [8-0] 20~95 min 30 min [8-03] 20~95 min 20 min [9] Kylnings- och uppvärmningstemperaturer Syftet med den här inställningen är att förhindra användaren från att välja en felaktig (d.v.s. för varm eller för kall) framledningstemperatur. Dessutom kan temperaturintervallen för värme och kyla som är tillgängliga för användaren konfigureras [8-03] inställningar för snabbuppvärmning (standard) För en golvvärmetillämpning är det viktigt att begränsa den maximala framledningstemperaturen vid uppvärmningsdrift enligt specifikationerna för golvvärmeinstallationen. För en golvkylatillämpning är det viktigt att begränsa den minsta framledningstemperaturen vid kylningsdrift till 6 C för att förhindra kondens på golvet. [9-00] Övre gräns för uppvärmningstemperaturen: maximal vattentemperatur i framledning vid uppvärmning. [9-0] Nedre gräns för uppvärmningstemperaturen: lägsta vattentemperatur i framledning vid uppvärmning. [9-02] Övre gräns för kylningstemperaturen: maximal vattentemperatur i framledning för kylning. [9-03] Nedre gräns för kylningstemperaturen: lägsta vattentemperatur i framledning vid kylning. t 0 [8-00] [8-0] [8-02] t Varmvattenberedning (I = aktiv, 0 = ej aktiv) 2 Varmvattenbegäran (I = begäran, 0 = ingen begäran) t Tid 6

17 Inställningar, tabell Första kod Andra kod Inställningsnamn Annan installationsinställning än standardvärdet Datum Värde Datum Värde Normalvärde Intervall Steg Enhet 0 Användarbehörighetsnivå 00 Användarbehörighetsnivå 3 2~3 Väderberoende temperaturinställning 00 Låg utomhustemperatur (Lo_A) 0 20~5 C 0 Hög utomhustemperatur (Hi_A) 5 0~20 C 02 Framledningstemperatur vid låg utomhustemperatur (Lo_TI) 03 Framledningstemperatur vid hög utomhustemperatur (Hi_TI) 40 25~55 C 25 25~55 C 2 Desinfektionsfunktion 00 Driftsintervall Fri Mon~Sun, Alla 0 Status (PÅ) 0/ 02 Starttid 23:00 0:00~23:00 :00 timme 03 Inställt värde 70 40~80 5 C 04 Intervall 0 5~60 5 min 3 Automatisk omstart 00 Status 0 (PÅ) 0/ 4 Reservvärmedrift 00 Status (PÅ) 0/ 0 Prioritet 0 (AV) 0/ 5 Jämviktstemperatur och temperatur för uppvärmningsprioritet 00 Jämviktstemperaturstatus (PÅ) 0/ 0 Jämviktstemperatur 0 5~20 C 02 Status för uppvärmningsprioritet 0 (AV) 0/ 03 Temperaturer för uppvärmningsprioritet 0 5~20 C 04 Temperaturinställningskorrigering för varmvattentemperaturen 0 0~20 C 6 DT för varmvattenberedning 00 Start 5 ~20 C 0 Stopp 0 0~0 C 7 Varmvattensteglängd 00 Varmvattensteglängd 3 2~4 C 8 Timer för varmvattenberedning 00 Minsta drifttid 5 0~20 min 0 Maximal drifttid 30 20~95 5 min 02 Tid mellan två cykler 3 0~0 0,5 timme 03 Fördröjningstid för elpatron 20 20~95 5 min 9 Kylnings- och uppvärmningstemperaturintervall 00 Övre gräns för uppvärmningstemperaturen 55 37~55 C 0 Nedre gräns för uppvärmningstemperaturen 25 25~37 C 02 Övre gräns för kylningstemperaturen 20 8~20 C 03 Nedre gräns för kylningstemperaturen 5 5~8 C Daikin rekommenderar! I parameter 9-00 bör värdet sänkas enligt golvtillverkarens specifikationer om endast golvvärme är installerat utan separat shuntgrupp. Tänk även på framledningstemperaturen i parameter -02 och -03 om golvvärme är installerat. 7

18 Felkoder När ett skydd löst ut blinkar lampan på användargränssnittet och en felkod visas. En lista över alla fel och åtgärder finns i tabellen nedan. Återställ skyddet genom att stänga av enheten och sätta på den igen. Instruktion för att stänga av enheten Användargränssnittsläge (värme/kyla =) Varmvattenberedningsläge (w) Tryck på o- knappen Tryck på w- knappen PÅ PÅ gång gång PÅ AV gång AV PÅ gång AV AV Om proceduren för återställning av skyddet inte lyckas kontaktar du din lokala Felkod Felorsak Åtgärd 80 Fel på termistorn för inloppsvattentemperaturen (termistorn för inloppsvattentemperaturen trasig) 8 Fel på termistorn för utloppsvattentemperaturen (utloppsvattentemperatursensorn trasig) 89 Vattenvärmeväxlaren frusit (för lågt vattenflöde) 7H 8H A A5 AA Vattenvärmeväxlaren frusit (för lite köldmedel) Flödesfel (vattenflödet för lågt eller inget vattenflöde alls. Minimumvattenflödet är 9 l/min) För hög utloppsvattentemperatur för inomhusenheten (>65 C) Inomhusenhetens kretskort defekt För låg (vid komfortkyla) eller för hög (vid uppvärmning) kylningstemperatur (mätt i R3T) Elpatronens termiska skydd är öppet (gäller endast installationer med en varmvattentank) Sekundärt termiskt skydd är öppet (gäller endast enheter med en EKSWWU-varmvattentank installerad) Reservvärmarens termiska skydd är öppet Se felkod 7H. Kontrollera att alla vattenkretsens avstängningsventiler är helt öppna. Kontrollera om vattenfiltret behöver rengöras. Kontrollera att enheten arbetar inom sitt driftsintervall - omgivningstemperatur > 5 C - vattentemperatur >30 C. Kontrollera att det inte finns någon luft i systemet (lufta systemet). Kontrollera på manometern att vattentrycket är tillräckligt. Vattentrycket måste vara >0,3 bar (kallt vatten), >>0,3 bar (varmt vatten). Kontrollera att pumphastigheten är inställd på högsta hastigheten (III). Kontrollera att expansionskärlet är helt. Kontrollera att motståndet i vattenkretsen inte är för högt för pumpen (se Om detta fel uppstår vid avfrostningsdrift (under uppvärmning eller varmvattenberedning) kontrollerar du att reservvärmarens strömförsörjning är korrekt ansluten och att säkringarna inte utlösts. Om EKSWWU-versionen av varmvattentanken är installerad kontrollerar du om inställningen av extratermostaten i tankens kopplingsbox är korrekt ( 50 C). Kontrollera att kontakten för den elektriska reservvärmaren inte är kortsluten. Kontrollera att utloppsvattentermistorn ger korrekt avläsning. Återställ överhettningsskyddet Återställ överhettningsskyddet Återställ överhettningsskyddet (se "Huvudkomponenter" på sid 6 för placering av återställningsknappen) Felkod Felorsak Åtgärd C0 C4 E E5 Flödesbrytarfel (flödesbrytaren förblir stängd när pumpen stannas) Fel på termistorn för värmeväxlaren (värmeväxlartemperatursensorn trasig) Utomhusenhetens kretskort defekt Överbelastningsaktivering av kompressorn Kontrollera att flödesbrytaren inte är igensatt med smuts. Kontrollera att enheten arbetar i sitt driftsintervall E6 Kompressorstartfel E7 Fläktlåsfel (fläkten är låst). Kontrollera att fläkten inte är igensatt av smuts. Om fläkten är igensatt kontaktar du din lokala E8 Överströmsfel Kontrollera att enheten arbetar i sitt driftsintervall EA EC F3 F6 H0 Kylning/uppvärmningsväxlingsfel (gäller endast modeller med komfortkyla och uppvärmning) För hög varmvattentemperatur (>89 C) För hög utloppstemperatur (t.ex. på grund av blockering av utomhusspolen) För högt kondenstryck vid kylning (t.ex. på grund av blockering av utomhusspolen) För högt kondenstryck vid kylning (t.ex. på grund av att enheten arbetar utanför sitt driftsintervall) Spänning- och strömsensorfel (trasig sensor) Kontrollera att kontakten för elpatronen inte är kortsluten. Kontrollera att varmvattentermistorn ger korrekt avläsning. Rengör utomhusspolen. Om spolen är ren kontaktar du din lokala Rengör utomhusspolen. Om spolen är ren kontaktar du din lokala Kontrollera att enheten arbetar i sitt driftsintervall H6 Kompressorstartfel Kontrollera att kompressorrelät, kompressorn och kretskortet är hela. Kontrollera att strömförsörjningen har korrekt spänning. Kontrollera att köldmedelstoppventilerna på utomhusenheten är öppna. H8 Transformatorfel H9 Utomhustemperaturtermistorfel (utomhustermistorn trasig) J3 Fel på utloppsrörets termistor J6 Utomhusenhetens värmeväxlartermistor skadad eller bortkopplad L3 Fel på elektrisk komponent L4 Fel på elektrisk komponent L5 Fel på elektrisk komponent P4 Fel på elektrisk komponent U0 Köldmedelsfel (på grund av köldmedelsläckage) U2 Spänningsfel i huvudkretsen U4 Kommunikationsfel U7 Kommunikationsfel UA Kommunikationsfel 8

19 Underhåll För att värmepumpsanläggningen skall fungera korrekt under lång tid krävs det att ni som användare sköter om den med underhåll enligt nedan. Rengörning av smutsfiltret i filterball kulventilen Allmän rengörning av inomhusdelen så damm och smuts ej ansamlas Rengörning av värmeväxlaren i utomhusdelen Uppmärksamhet på missljud osv. Rengörning av smutsfiltret i Filterball kulventil Stäng av anläggningen, både uppvärmningskretsen och tappvarmvattenberedningen Stäng kranen på Filterball kulventilen Skruva loss locket på filterventilen Ta bort låsringen med den medföljande tången Ta ut och rengör filtret i vatten Montera tillbaks allting, öppna kulventilen och starta anläggningen. Allmän rengörning av inomhusdelen Se till att inomhusdelen hålls ren. Damm och smuts kan i längden orsaka problem för t.ex elektroniken Rengörning av värmeväxlaren i utomhusdelen Stäng av anläggningen, både uppvärmningskretsen och tappvarmvattenberedningen. Borsta av värmeväxlaren i utomhusdelen försiktigt med vertikala rörelser upp och ned. Se till att ej skada lamellerna på värmeväxlaren vilket skulle medföra en nedsatt funktion. Skölj bort smuts med små mängder vatten. Varning! Lamellerna är vassa, akta händerna! När ni är klar kan ni starta anläggningen Om missljud eller annat fel uppstår Kontakta omgående er installatör 9

20 Daikin Sweden AB Box 808, Smidesvägen 4-8 SE-7 22 Solna Tel: Fax:

BRUKSANVISNING. Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A

BRUKSANVISNING. Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A BRUKSANVISNING Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump och varmvattentank för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Inomhusenhet för luft till vatten-värmepump

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument 1 Om detta dokument 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i en typisk systemlayout... 3 3 Drift 3 3.1 Översikt: Drift... 3 3.2 Snabbgenomgång av användargränssnittet...

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW

Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW Fjärrkontroll (RC08A) fläktluftkylare HAW 007-009 - 018-022 1.6 4.7 kw 2.1 5.85 kw 2013-01-29 D99343R1 1/8 DISPLAY Information som visas när fjärrkontrollen är aktiverad. Driftläge Automatisk Värme Kyla

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Inomhusenhet och tillval för luft till vatten-värmepumpsystem

ANVÄNDARHANDBOK. Inomhusenhet och tillval för luft till vatten-värmepumpsystem ANVÄNDARHANDBOK Inomhusenhet och tillval för luft till vatten-värmepumpsystem EKHBH016BB3V3 EKHBH016BB6V3 EKHBH016BB6WN EKHBH016BB6T1 EKHBH016BB9WN EKHBH016BB9T1 EKHBX016BB3V3 EKHBX016BB6V3 EKHBX016BB6WN

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren

Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i. För användaren Produktmanual MITSUBISHI ELECTRIC Frånluftspump FLB50i För användaren Innehållsförteckning KAPITEL 1 Funktionsbeskrivning Sidan 4 KAPITEL 2 Injustering Sidan 6 KAPITEL 3 Underhåll Sidan 8 KAPITEL 4 Felsökning

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24

INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 INSTRUKTIONER FÖR FJÄRRKONTROLL WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 www.tpiab.com info@tpiab.com Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18, WI-24 Instruktioner Parkair fjärrkontroll WI-9, WI-12, WI-18,

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Luftkylda vätskekylare av enhetstyp samt reversibla luft till vatten-värmepumpar EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3

BRUKSANVISNING. Luftkylda vätskekylare av enhetstyp samt reversibla luft till vatten-värmepumpar EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 BRUKSANVISNING Luftkylda vätskekylare av enhetstyp samt reversibla luft till EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1 EWAQ011ACW1 EWAQ013ACW1 EWYQ009ACW1 EWYQ011ACW1

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Inomhusenhet och tillval för luft till vatten-värmepumpsystem EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3

ANVÄNDARHANDBOK. Inomhusenhet och tillval för luft till vatten-värmepumpsystem EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 ANVÄNDARHANDBOK Inomhusenhet och tillval för luft till vatten-värmepumpsystem EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Fjärrkontroll BRC1D528

ANVÄNDARHANDBOK. Fjärrkontroll BRC1D528 ANVÄNDARHANDBOK 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VARNING - Utsätt aldrig fjärrkontrollen för väta,

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

BRUKSANVISNING. Enhet för luft/vatten-värmepumpsystem och tillval EDHQ011AA6V3 EDHQ014AA6V3 EDHQ016AA6V3 EDHQ011AA6W1 EDHQ014AA6W1 EDHQ016AA6W1

BRUKSANVISNING. Enhet för luft/vatten-värmepumpsystem och tillval EDHQ011AA6V3 EDHQ014AA6V3 EDHQ016AA6V3 EDHQ011AA6W1 EDHQ014AA6W1 EDHQ016AA6W1 BRUKSANVISNING Enhet för luft/vatten-värmepumpsystem och tillval EDHQ011AA6V3 EDHQ014AA6V3 EDHQ016AA6V3 EDHQ011AA6W1 EDHQ014AA6W1 EDHQ016AA6W1 EDLQ011AA6V3 EDLQ014AA6V3 EDLQ016AA6V3 EDLQ011AA6W1 EDLQ014AA6W1

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon Snabbguide Inverter Bultvägen 8, 451 75 Uddevalla Telefon 052264 12 82 service@berghogensror.se www.berghogensror.se Innehållsförteckning Inställning av drift läge... 3 Avläsning drift data... 3 Avläsning

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Manual för digital CPU-styrning

Manual för digital CPU-styrning Manual för digital CPU-styrning TX Control ADOTECH AB Strandgatan 9 70 Skellefteå Tel. 090-77 Fax 090-8 E-mail: adotech@skebo.ac TX Control STATUSVISNING TEMP. UPP TEMP. NER LUFTVOL. UPP LUFTVOL. NER TIMER

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Gebwell Operatörsterminal UI400 Snabbguide

Gebwell Operatörsterminal UI400 Snabbguide Gebwell Operatörsterminal UI400 Snabbguide 2 Gebwell UI400 Att förflytta sig i menyn Vrid manövervredet: Välj symbol i navigeringsmenyn. Den valda symbolen syns som mörkare i menyn. Tryck på manövervredet

Läs mer

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i en typisk systemlayout... 3 3 Drift 3 3.1 Översikt: Drift... 3 3.2 Snabbgenomgång av användargränssnittet... 3 3.2.1 Knappar...

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

HQ-TH40. Programmerbar termostat med touch screen ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Programmerbar termostat med touch screen ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Programmerbar termostat med touch screen MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Bruksanvisning 1.

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Användarhandbok. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Användarhandbok Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Användarhandbok. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Användarhandbok Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 2 1.1 Om dokumentationen... 2 1.1.1 Betydelse av varningstexter och symboler... 2 1.2 För användaren... 2 2 Om detta dokument 3 3 Om systemet

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Installations & Användarmanual. X3-serien

Installations & Användarmanual. X3-serien Installations & Användarmanual X3-serien MAFX96R5I/GRFX96R5I MAFX126R5I/GRFX126R5I MAFX186R5I/GRFX186R5I MAFX246R5I/GRFX246R5I Technibel is a trademark of Nibe Energy System France used under license Användarinformation

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktion är tillämplig för värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressor. Denna instruktionsmanual består av moderkort, kontrollpanel och

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

Foma 5500 / 6800. Från 2005

Foma 5500 / 6800. Från 2005 Foma 5500 / 6800 Från 2005 1 Ute enheten 5500 / 6800 1. Funktioner 1.1 kommunikation med inne enhet: mottar signaler från inne enheten som styr kompressorfrekvens. Ute enhetens fläkt och 4-vägs ventil

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar

MÄRKSPÄNNING JORDFELSBRYTARE AVLUFTARE MAX ARBETSTRYCK 400 V 3-fas 40/0,03 A Automatisk 2,5 bar Elpanna 6 och 9 kw FÖRDELAR Komplett monterad vid leverans Utomhuskompenserad framledningstemperatur Två effektsteg Liten och kompakt LED-display för enkel avläsning och inställning FAKTA ARTIKELNR ELEMENTEFFEKT

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Digital termostat LCD skärm med ur

Digital termostat LCD skärm med ur Instruktion Blueline 505 Digital termostat LCD skärm med ur Teknisk specifikation: Driftspänning: Huvudströmbrytare Omgivning temp luft Omgivning temp golv Mått Färg 100-240VAC 50/60HZ 2- pol. 250VAC.

Läs mer

Aquasol Reglercentral 01D

Aquasol Reglercentral 01D Aquasol Reglercentral 01D FÖR AUT. VÄXLANDE VISNING AV T1 OCH T2 1. TRYCK OCH HÅLL 2. TRYCK / SLÄPP GULA LYSDIODER BLINKAR OCH LÄGET ÄR AKTIVERAT TRYCK DISPL C IGEN FÖR STEGAD VISNING FÖR INSTÄLLNINGSLÄGEN

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED ENBART GOLVVÄRME 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen är för

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Bruksanvisning. deviheat 550

Bruksanvisning. deviheat 550 SE Bruksanvisning deviheat 550 Ž Innehåll Inledning 3 Introduktion av deviheat 550 4 Funktioner för deviheat 550 6 Normala inställningar 7 Inställning av ur och veckodag 10 Programmering av timer 11 Garantibevis

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer