LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR"

Transkript

1 Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR för utomhusinstallation LW A LW H-A Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

2 Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller viktig information om aggregatets handhavande. Bruksanvisningen är en del av produkten och ska förvaras lätt tillgänglig, inom bekvämt avstånd från aggregatet. Bruksanvisningen måste förbli tillgänglig och läsbar under produktens hela livslängd. Bruksanvisningen ska följa aggregatet till nästa ägare/användare om det överlåts. Läs hela Bruksanvisningen, särskilt avsnittet om säkerhet, innan du utför något arbete på eller använder aggregatet. Följ alltid alla anvisningar till fullo. Om något i Bruksanvisningen förefaller oklart, kontakta tillverkarens kundserviceavdelning eller tillverkarens lokala representant. Bruksanvisningen täcker flera modeller. Tillämpa alltid rätt parametrar för respektive modell. Denna Bruksanvisning är avsedd endast för de som ska utföra arbeten på eller använda aggregatet. Innehållet är upphovsrättsligt skyddat och får inte, varken i sin helhet eller delvis, reproduceras, kopieras, distribueras, lagras elektroniskt eller översättas till annat språk, utan att tillverkaren skriftligen lämnat sitt uttryckliga tillstånd till detta. Symboler I denna Bruksanvisning används symbolerna nedan. Information för användare. Information för behöriga tekniker. FARA! Farlig situation som kan leda till svår personskada eller dödsfall. VARNING! Potentiellt farlig situation som kan leda till svår personskada eller dödsfall. FÖRSIKTIGHET! Potentiellt farlig situation som kan leda till lindrig eller medelsvår personskada. VIKTIGT! Potentiellt farlig situation som kan leda till egendomsskada. OBS! Annan viktig information. ENERGISPARTIPS Tips och förslag rörande energibesparing, minskad materialåtgång och lägre kostnader. Hänvisning till andra avsnitt i handboken. Hänvisning till andra dokument utgivna av tillverkaren. Med reservation för tekniska ändringar.

3 Innehåll LÄS DETTA FÖRST... SYMBOLER... Information för användare och servicetekniker AVSEDD ANVÄNDNING... ANSVARSFRISKRIVNING... EU-ÖVERENSSTÄMMELSE... SÄKERHET... KUNDSERVICE... ADRESSLISTA... GARANTI... ÅTERVINNING/AVFALLSHANTERING... INFORMATION FÖR ANVÄNDARE... VÄRMEPUMPARS FUNKTIONSPRINCIP... ANVÄNDNINGSOMRÅDE... VÄRMEMÄTNING... DRIFT... SKÖTSEL...7 UNDERHÅLL...7 RENGÖRING OCH SPOLNING AV AGGREGATETS KOMPONENTER...7 DRIFTSTÖRNING...7 INFORMATION FÖR BEHÖRIGA TEKNIKER...8 LEVERANSOMFATTNING...8 INSTALLATION OCH MONTERING...9 INSTALLATIONSPLATS...9 TRANSPORT TILL INSTALLATIONSPLATSEN...9 INSTALLATION...9 MONTERING AV LUFTBAFFLARNA... INSTALLATION OCH ANSLUTNING TILL VÄRMEBÄRARKRETSEN... KONDENSATAVLOPP... TRYCKAVLASTNING... ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL... UTJÄMNINGSKÄRL... CIRKULATIONSPUMPAR... TAPPVARMVATTENBEREDNING... TAPPVARMVATTENTANK... ELANSLUTNING...7 SPOLNING, FYLLNING OCH AVLUFTNING AV SYSTEMET...0 VATTENKVALITET I VÄRMESYSTEM...0 ISOLERING AV VÄRMEKRETSANSLUTNINGAR... DRIFTSÄTTNING... ÖVERHETTNINGSSKYDD... DEMONTERING... Tekniska data / leveransomfattning LW 7A LW A... LW 0A LW 0A... LW 00H-A LW 80H-A...8 Prestandakurvor LW 7A...0 LW 8A... LW 0A... LW A... LW 0A... LW 80A... LW A... LW 0A...7 LW 00H-A...8 LW 80H-A...9 LJUDTRYCKSNIVÅ... 0 MÅTTSKISSER... LW 7 LW 8... LW 0 LW LW 0H... LW 0... Installationsskisser LW 7 LW 8... LW 0 LW 00H... LW... LW 0 LW 80 A LW 80H...7 LW... 8 LW Plintscheman LW 7A LW 8A LW 00H-A LW 80H-A... LW 0A LW A... LW 0A... Elkretsschema LW 7A LW 8A... LW 0A LW A... LW 0A...8 LW 80A...0 LW A... LW 0A... LW 00H-A...7 LW 80H-A...9 LW 80H-A...7 Bilaga INTYG OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

4 Avsedd användning Aggregatet får användas endast på avsett sätt, det vill säga för: uppvärmning tappvarmvattenberedning. Aggregatet får användas endast inom sina driftparametergränser. Se Tekniska data/leveransomfattning. OBS! Meddela elleverantören att värmepump eller värmepumpsystem kommer att anslutas till fastighetens elnät. FÖRSIKTIGHET! Aggregatet kan inte användas i IT-elnät. Ansvarsfriskrivning Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller förluster som uppstått till följd av att aggregatet använts på sätt som i något avseende avviker från avsedd användning. Tillverkaren är inte heller ansvarig om: om arbete på aggregatet eller dess komponenter inte har utförts enligt anvisningarna i denna Bruksanvisning arbete på aggregatet eller dess komponenter har utförts på felaktigt eller olämpligt sätt om arbete som inte beskrivs i denna Bruksanvisning utförts på aggregatet eller dess komponenter utan att vara uttryckligen och skriftligt godkänt av tillverkaren om aggregatet eller dess komponenter modifierats eller komponenter tagits bort utan att tillverkaren uttryckligen och skriftligt godkänt detta. EU-överensstämmelse Aggregatet är CE-märkt. Intyg om EU-överensstämmelse Säkerhet Aggregatet är säkert vid avsedd användning. Aggregatets konstruktion motsvarar bästa kända teknik och standarder i branschen och aggregatet uppfyller alla relevanta DIN/VDE-normer. Var och en som ska utföra arbete på aggregatet måste innan arbetet påbörjas ha läst och förstått Bruksanvisningen. Detta gäller även personer som tidigare arbetat med liknande eller likadana aggregat eller har utbildats av tillverkaren. Allt arbete på aggregatet ska utföras i enlighet med tillämpliga regler för arbetsmiljö, hälsa och arbetsplatssäkerhet. Detta gäller i särskilt hög grad användningen av personlig skyddsutrustning. FARA! Hög elektrisk spänning används i aggregatet. FARA! Risk för elolycksfall med dödlig utgång. Elanslutningar får utföras endast av behörig elektriker. Innan aggregatet får öppnas, ska strömförsörjningen till aggregatet kopplas bort och spärras mot återinkoppling. VIKTIGT! Om aggregatet används i 0 V trefasnät, måste jordfelsbrytaren vara känslig för både växelström och likström. FARA! Endast behöriga elektriker och behöriga kyl- och värmepumpsmontörer får arbeta med aggregatet och dess komponenter. VARNING! Läs och beakta alla säkerhetsdekaler på och i aggregatet. VARNING! Aggregatet innehåller köldmedia. Köldmedieläckage kan orsaka såväl personskada som egendomsskada. I händelse av köldmedieutsläpp, vidta därför omedelbart åtgärderna nedan. slå från aggregatet Meddela tillverkarens servicerepresentant. Med reservation för tekniska ändringar.

5 VIKTIGT! Av säkerhetsskäl får aggregatet aldrig kopplas bort från nätströmförsörjningen, utom i de fall då aggregatet måste öppnas. Kundservice För teknisk assistans, kontakta behörig servicetekniker eller tillverkarens lokala representant. VIKTIGT! Värmepumpen ska installeras utomhus. Utnyttja endast utomhusluft som värmekälla. Blockera inte luftöppningarna. Mått- och installationsskiss för respektive modell. VARNING! Slå aldrig till aggregatet om dess luftbafflar är borttagna. VIKTIGT! Värmepumpen får inte integreras i ventilationssystem. Den kylda luften får inte användas för kylning. VIKTIGT! Varken luften där värmepumpen står uppställd eller den luft som tas in till förångaren och används som värmekälla får innehålla några korrosiva ämnen. Ammoniak, svavel, klor, salt, avloppsgaser, rökgaser etc. kan orsaka skador och haverier som kan vara så allvarliga att värmepumpen måste skrotas. ADRESSLISTA Den senast uppdaterade adresslistan samt kontaktuppgifter till ytterligare samarbetspartners finns på: DE: EU: Garanti Garantivillkoren är angivna i köpehandlingarna. OBS! Vid garantiärenden, kontakta din återförsäljare. ÅTERVINNING/ AVFALLSHANTERING Skrotning och återvinning/avfallshantering av aggregatet och dess komponenter ska ske enligt tillämpliga lagar, direktiv och standarder. Demontering. FÖRSIKTIGHET! Vid luftutloppet är lufttemperaturen cirka K lägre än omgivningstemperaturen. Under vissa förhållanden kan utloppsluften därför orsaka isbeläggning. Installera värmepumpen så att fläkten inte blåser luften i riktning mot gångbanor och liknande. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

6 Värmepumpars funktionsprincip Värmepumpsystem för uppvärmning fungerar på samma sätt som kylskåp, fast med kylan på utsidan. I kylskåpet tar värmepumpen ut värme ur matvarorna och frigör värmet utanför skåpet, genom kylflänsar på skåpets baksida. I värmepumpsystem för husuppvärmning tar värmepumpen i stället ut värme ur omgivningen utomhus ur luft, mark eller vatten. Det uttagna värmets temperatur höjs i värmepumpen, precis som i fallet med kylskåpet, varpå värmet frigörs i byggnadens vattenburna värmesystem. Även vid mycket låg utetemperatur kan värmepumpen ta ut tillräckligt mycket värme ur omgivningen för att värma huset. Exemplet nedan visar en bergvärmepump i ett golvvärmesystem. Värmemätning Enligt tysk lag (EEWärmeG) krävs, utöver intyg om utrustningens funktionsduglighet och verkningsgrad, värmemätning. För luft/vatten-värmepumpar är värmemätning obligatorisk. För brine/vatten- och vatten/ vatten- värmepumpar är värmemätning möjlig endast om framlednings temperaturen är minst C. Värmemätningen ska registrera till byggnaden avgiven total värmemängd (såväl för uppvärmning som för tappvarmvatten). I värme pumpar försedda med värmemätning sker mätvärdesanalysen i styrenheten. Styrenheten visar till värmesystemet avgiven total värmemängd i kwh. OBS! I Sverige är värmemätning ännu inte ett krav. Drift En värmepump eller ett värmepumpsystem är en långsiktig investering i minskade utsläpp och minskad användning av primärenergi en långsiktig miljöinvestering. Värmepumpsystemet kan styras med manöverenheten för värmesystemets och värmepumpens styrenhet. OBS! Kontrollera att rätt styrvärden är inställda. = användbar energi cirka = energi uttagen ur omgivningen cirka = tillförd elenergi Användningsområde Alla värmepumpar kan, inom gränserna för sina driftparametrar och med beaktande av driftmiljöförhållanden och tillämpliga regler, användas i helt nya värmesystem eller efterinstallerade i befintliga värmesystem. Se Tekniska data/leveransomfattning. Se Bruksanvisningen för styrenheten för värmesystemet och värmepumpen. Följ gärna energispartipsen nedan, för att få värmepumpen eller värmepumpsystemet att arbeta så effektivt och miljövänligt som möjligt. ENERGISPARTIPS Undvik onödigt hög framledningstemperatur. Lägre framledningstemperatur ökar värmesystemets effektivitet. ENERGISPARTIPS Låt inte fönster stå öppna långvarigt det kostar energi och pengar. Med reservation för tekniska ändringar.

7 Skötsel Aggregatets utsida kan rengöras med en fuktad trasa och hushållsrengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipmedel, syra och/eller klor. Sådana rengöringsmedel kan förstöra såväl aggregathöljets yta som komponenterna i aggregatet. Underhåll Värmepumpens köldmediekrets behöver inget regelbundet underhåll. Enligt EU-direktiv EG/8/00 av kan det dock krävas, beroende på köldmediekretsens grad av hermetisk försegling och mängden köldmedium i kretsen, att täthetskontroller utförs och att driftjournal förs. Om köldmediemängden är mindre än kg, krävs ingen driftjournal. För alla andra värmepumpar medföljer en driftjournalbok vid leverans. Se driftjournalboken, avsnittet om användning av driftjournalboken. Värmebärarkretsens och köldbärarkretsens komponenter (ventiler, expansionskärl, cirkulationspumpar, filter och föroreningsfällor) ska kontrolleras regelbundet (minst en gång om året) och vid behov rengöras, av behörig värmepumptekniker. Luftinlopps- och luftutloppsöppningar ska med för driftmiljön lämpliga, regelbundna intervall kontrolleras med avseende på nedsmutsning och vid behov rengöras. VIKTIGT! Kontrollera regelbundet aggregatets kondensattråg och kondensatledning för att säkerställa att kondensatet kan avrinna obehindrat. Rengör och rensa om tråg eller ledning är förorenade eller blockerade. Nedisning av skyddsgaller Om frost inträffar samtidigt som luftfuktigheten är hög, kan is bildas på aggregatets luftbafflar. För att säkerställa problemfri drift måste denna is avlägsnas regelbundet. Vi rekommenderar att underhållskontrakt upprättas med ett värmeinstallationsföretag. Värmeinstallationsföretaget utför därefter erforderligt underhåll regelbundet. RENGÖRING OCH SPOLNING AV AGGREGATETS KOMPO- NENTER FÖRSIKTIGHET! Rengöring och renspolning får utföras endast av behörig kundservicepersonal. Använd endast av tillverkaren rekommenderade vätskor. Om kondensorn rengjorts med kemikalier, måste den omedelbart efter rengöringen sköljas noggrant med rikligt med vatten. Beakta alltid de tekniska data tillverkaren uppger för värmeväxlaren. Driftstörning Vid driftstörningar och fel visas felkoder på styrenheten för värmesystemet och värmepumpen. Se Bruksanvisningen för styrenheten för värmesystemet och värmepumpen. FARA! Service- och reparationsarbete på aggregatet får utföras endast av behörig kundservicepersonal. Se adresslista i avsnittet Kundservice. Observera att inga felmeddelanden visas om elvärmepatronens överhettningsskydd har löst ut (beroende på modell). Driftsättning, avsnittet om överhettningsskydd. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 7

8 Leveransomfattning Exempel på leveransomfattning: LW 7 / LW 8 (ETT KOLLI): Kontrollera leveransen med avseende på synliga skador. Kontrollera att leveransen är komplett enligt leveransomfattningen. Rapportera omedelbart eventuella skador och avvikelser från leveransomfattningen. OBS! Notera aggregatets modellbeteckning. Se Tekniska data/leveransomfattning. Kompaktaggregat med hermetiskt förseglad kompressor och alla erforderliga komponenter för skydd och övervakning av köldmediekretsen, samt kondensatavloppsslang. LW 0 till LW 0 och LW H (TVÅ KOLLI): Kolli : FUNKTIONSNÖDVÄNDIGA TILLBEHÖR VIKTIGT! Använd endast originaltillbehör från aggregattillverkaren. Styrenheten för värmebärarkretsen och värmepumpen samt styr- och givarkablage är nödvändiga för driften och måste beställas separat. Värmepumpen kan inte fungera utan dem. Kolli : Luftbafflar ( st. i var sin låda) Styrenhet för värmesystemet och värmepumpen (för väggmontering) Styr- och givarkabel kan levereras i olika längder, efter behov. EXTRA TILLBEHÖR Installationstillbehör (vibrationsdämpare) för luft/vatten-värmepumpar för utomhusinstallation måste beställas separat. Grundaggregat (i detta exempel en LW ) med hermetiskt förseglad kompressor och alla erforderliga komponenter för skydd och övervakning av köldmediekretsen, samt kondensatavloppsslang (ansluten på värmepumpsidan). För LW 0A måste elvärmepatronen väljas specifikt för det aktuella systemet och beställas separat. 8 Med reservation för tekniska ändringar.

9 INSTALLATION OCH MONTERING Följ informationen och respektera varningarna nedan vid allt arbete. OBS! Allt arbete ska utföras i enlighet med tillämpliga lagar, regelverk och riktlinjer för arbetsmiljö, hälsa och arbetsplatssäkerhet. FARA! Värmepumpar och värmepumpsystem får endast installeras och monteras av behörig värmepumps- och kylmontör. OBS! Beakta ljudnivån för respektive modell. Se avsnittet Tekniska data/leveransomfattning, stycket Ljudtrycksnivåer. INSTALLATIONSPLATS VIKTIGT! Aggregatet får installeras endast utomhus. Mått- och installationsskiss för respektive modell. TRANSPORT TILL INSTALLATIONSPLATSEN För att undvika transportskador, låt aggregatet ligga kvar i sitt originalemballage hela vägen fram till installationsplatsen och använd gaffeltruck, lyftkran eller kranförsedd lastbil för att transportera och hantera aggregatet. FARA! Underskatta inte aggregatets vikt det krävs flera personer för att bära aggregatet. Se avsnittet Tekniska data/leveransomfattning, stycket Allmänna aggregatdata. INSTALLATION medföra såväl personskada som skador på aggregatet. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att eliminera vältningsrisken. FARA! Säkra aggregatet mot glidning under transport. VIKTIGT! Aggregatets värmekretsanslutningar får aldrig användas som lyft- eller stödpunkter vid transport eller hantering av aggregatet. VIKTIGT! Vätskeanslutningarna får absolut inte skadas. VIKTIGT! Aggregatet får inte lutas mer än i någon riktning. Placera aggregatet på ett stabilt, horisontellt fundament som kan bära aggregatets vikt. Material som kan uppfylla dessa krav, till exempel betong eller marksten, kan användas för fundamentet. Markytan vid värmepumpens luftutlopp måste vara vattengenomtränglig. VIKTIGT! Vid luftutloppet är lufttemperaturen cirka K lägre än omgivningstemperaturen. Under vissa förhållanden kan utloppsluften därför orsaka isbeläggning. Installera värmepumpen så att fläkten inte blåser luften i riktning mot gångbanor och liknande. FARA! Det krävs flera personer för att placera och installera aggregatet. FARA! Aggregatet är inte fäst i träpallen. Det kan därför välta under transport. Detta kan OBS! Följ alltid installationsskissen för respektive modell. Beakta storlek och minimiavstånd. Se installationsskiss för respektive modell. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 9

10 OBS! Placera aggregatet så att dess elkopplings-/manöversida alltid är lätt åtkomlig. Öppna snabbskruvlåsen genom att vrida dem moturs 90, för att lossa frontpanelen. INSTALLATIONSFÖRBEREDELSER LW 7 / LW 8 : Ta bort sidopanelerna på elkopplings-/manöversidan och vattenanslutningssidan av aggregatet. Öppna snabbskruvlåsen genom att vrida dem moturs 90, för att lossa frontpanelen. Dra de nedre sidopanelerna uppåt och utåt på båda sidor, haka loss och ställ undan dem på säker plats. Dra sidopanelerna på båda sidorna utåt, haka loss dem vid överkanten och ställ undan dem på säker plats. AGGREGATLYFT MED RÖR (endast LW 7 till LW 80 ) Aggregat av modell LW 7 till LW 80 kan lyftas med hjälp av ¾ rör (tillhandahålls av kunden) som är kraftiga nog att bära aggregatets vikt. Ramen är försedd med särskilda hål för dessa rör. OBS! Aggregat av modell LW... eller större kan inte lyftas med rör. LW 0 till LW 80 : Ta bort de nedre sidopanelerna på elkopplings-/manöversidan och vattenanslutningssidan. Följ anvisningarna nedan. För in lyftrören i hålen i ramen på elkopplings-/manöversidan. LW 7 / LW 8 : Snabblåsskruvar Nedre sidopanel 0 Med reservation för tekniska ändringar.

11 LW 0 till LW 80 : fundamentet. Kontrollera att aggregatets ram ligger dikt an mot fundamentytan längs hela sin omkrets. AGGREGATLYFT MED LYFTKRAN OBS! Modell LW och större måste lyftas med lyftkran. Följ anvisningarna nedan. Se noga till att rören inte skadar kablage och komponenter i aggregatet. Ta bort sidoläkten från träpallen. Styr rören försiktigt förbi kablage och komponenter i aggregatet. Styr rören ut genom hålen på vattenanslutningssidan. LW 7 / LW 8 : Trä lyftslingor under aggregatet. För in tryckfördelande läkt eller stödlister mellan lyftslingorna och aggregatet, för att förhindra tryckskador på höljet. Alternativt kan sidopanelerna tas bort (se anvisningar i avsnittet Montering av luftbafflar). LW 0 till LW 80 : A Frontvy (manöversida) B Sidovy FARA! Lyftslingorna får inte ligga för nära varandra eller för nära aggregatets centrum, eftersom aggregatet då kan stjälpa. Lyft aggregatet med hjälp av rör. Lyftet ska göras av minst fyra personer tillsammans. Placera aggregatet på 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

12 Dra sidopanelerna framåt, haka loss dem från aggregatet och ställ undan dem på säker plats. C Sidovy VIKTIGT! Styr lyftslingorna förbi fläkten på sidan. Kontrollera att lyftslingorna inte trycker mot fläkten under transport. Lyft aggregatet med kranen och ställ det på fundamentet. Kontrollera att aggregatets ram ligger dikt an mot fundamentytan längs hela sin omkrets. MONTERING AV LUFTBAFFLARNA (endast för LW 0 till LW 0 och LW H ) Nedre sidopaneler Ta bort de övre sidopanelerna från aggregatet. För att kunna göra detta, lossa de båda skruvarna intill de övre sidopanelernas nederkant. Dra sidopanelerna nedåt och framåt, haka loss dem från toppanelen och ställ undan dem på säker plats. VARNING! Aggregatet innehåller roterande delar. Av säkerhetsskäl ska därför de båda luftbafflarna monteras på aggregatet innan monterings- och installationsarbetet fortsätter. Toppanel Övre sidopaneler Om det inte redan gjorts, ta bort de nedre sidopanelerna på elkopplings-/manöversidan och på vattenanslutningssidan. Toppanelen hålls på plats av de övre sidopanelerna. När dessa tagits bort, ligger toppanelen därför lös. Lyft bort toppanelen och ställ undan den på säker plats. Öppna de båda snabbskruvlåsen genom att vrida dem moturs 90, för att lossa de nedre sidopanelerna. Med reservation för tekniska ändringar.

13 Montera luftbafflarna. VIKTIGT! Ta bort skyddsfilmen från luftbafflarna innan de monteras. Sätt tillbaka toppanelen på ramen. Häng upp luftbafflarna på mässingsbussningarna på ramens överkant. Haka fast de övre sidopanelerna i toppanelen. Skruva fast panelunderkanten i ramen. Upphängningshål i luftbaffel Mässingsbussning på ram Skruva fast luftbafflarna på ramen på elkopplings-/ manöversidan och på vattenanslutningssidan. Luftbafflarna är därmed monterade. Monteringsoch installationsarbete kan nu utföras på aggregatet, varefter de nedre sidopanelerna ska monteras (se avsnitten om elanslutning och anslutning av styroch givarkablar till värmepumpen). VIKTIGT! Montera de nedre sidopanelerna tillfälligt om längre uppehåll i arbetet ska göras. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

14 INSTALLATION OCH ANSLUTNING TILL VÄRMEBÄRARKRETSEN FARA! Risk för elolycksfall med dödlig utgång. Innan aggregatet får öppnas, ska strömförsörjningen till aggregatet kopplas bort och spärras mot återinkoppling. Installera avstängningsventiler i framledningen (utgående hetvatten) och i returledningen (återgående hetvatten) på värmepumpsidan. OBS! I samband med installation av dessa avstängningsventiler kan värmepumpens förångare och kondensor spolas, om så behövs. VIKTIGT! Anslut aggregatet till värmekretsen enligt schemat för respektive modell. Se dokumentation rörande värmekretsanslutning. OBS! Kontrollera att diametrarna för de olika rörledningarna mellan värmebärarkretsens olika delar (inklusive ledningarna under mark, mellan värme pumpen och byggnaden) är korrekt valda. FÖRSIKTIGHET! Rengöring och renspolning får utföras endast av behörig kundservicepersonal. Anslut aggregatet till det fasta rörsystemet i byggnadens värmebärarkrets via vibrationsdämpare. Vibrationsdämparna måste användas, annars kan vibrationerna skada rören. OBS! Vibrationsdämpare finns som tillbehör. OBS! Cirkulationspumparna ska vara av flerstegstyp. Cirkulationspumparna måste kunna leverera minst det minimiflöde den aktuella modellen kräver. LW 7 / LW 8 : Se Tekniska data/leveransomfattning, avsnittet om värmebärarkretsen. VIKTIGT! Värmebärarkretsen måste vara försedd med ett utjämningskärl. Erforderlig volym hos denna beror på aggregattyp. VIKTIGT! Vid montering och åtdragning av rörkopplingarna, ge adekvat mothåll för aggregatets anslutningar, så att inte de eller kopparrören i aggregatet vrids och skadas. Genomspola värmebärarkretsen grundligt innan aggregatet ansluts till värmebärarkretsen. Inlopp, värmebärarkrets, (returledning) Utlopp, värmebärarkrets (framledning) Kondensatslang OBS! Föroreningar och utfällningar i värmekretsen kan orsaka driftstörningar. Med reservation för tekniska ändringar.

15 LW 0 / LW / LW 0H : KONDENSATAVLOPP Kondensat från aggregatet måste ledas bort frostfritt genom en kondensatledning med minst diameter 0 mm. Om marken är vattengenomtränglig, är det tillräckligt att leda kondensatledningen vertikalt ner i marken till minst 90 cm djup. Om kondensatet leds ut i dagvatten- eller avloppsledningsnät, ska kondensatledningen förläggas frostfritt och med fall i hela sin längd. Anslutning av kondensatledningen till avloppsnätet får ske endast via vattenlås. Vattenlåset måste alltid vara åtkomligt. Inlopp, värmebärarkrets, (returledning) Utlopp, värmebärarkrets (framledning) Kondensatslang LW 0 TILL LW 0 OCH LW 0H : Tryckavlastning Värmebärarkretsen ska utrustas i enlighet med på installationsplatsen gällande standarder och direktiv, med säkerhetsventil och expansionstank. Installera fyllnings- och avtappningsventiler, avstängningsventiler och backventiler på lämpliga ställen i värmebärarkretsen. Överströmningsventil Inlopp, värmebärarkrets, (returledning) Utlopp, värmebärarkrets (framledning) Kondensatslang Använd alltid överströmningsventil för seriekopplade tankar, för att säkerställa att det minsta flöde värmepumpen kräver från värmebärarkretsen inte underskrids. Överströmningsventilen ska vara så dimensionerad att det minsta erforderliga volymflödet genom värmepumpen upprätthålls även när värmekretsen är avstängd. Installera kondensatslangen i aggregatet så att den inte vidrör köldmedierören. Se till att kondensatledningen och dess utlopp är frostfria året runt. Se installationsskiss för respektive modell. Genomföringar som inte används ska pluggas vid aggregatet. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

16 Utjämningskärl Värmekretsen måste vara försedd med ett utjämningskärl för att värmepumpen ska kunna anslutas till värmekretsen. Erforderlig volym för utjämningskärlet kan beräknas enligt: V Utjämningskärl = Min. volymflöde i värmebärarkretsen Uppgifter om minimiflöde i värmebärarkrets finns i Tekniska data/leveransomfattning, stycket om värmebärarkrets. I monoenergetiska luft/vatten-system ska utjämningskärlet kopplas in i framledningen, uppströms överströmningsventilen. Cirkulationspumpar 0 Tappvarmvattentank Om värmepumpen ska användas för tappvarmvattenberedning, måste en särskild tappvarmvattentank integreras i värmepumpsystemet. Denna tank ska ha tillräckligt stor volym för att täcka tappvarmvattenbehovet under eltaxestyrd periodisk bortkoppling av strömförsörjningen. OBS! Värmeväxlararean i tappvarmvattentanken ska dimensioneras så att värmepumpens värmeeffekt överförs med minsta möjliga förlust. Vi erbjuder flera olika tappvarmvattentankar för att täcka olika behov. Samtliga modeller är optimerade för drift i värmepumpsystem. OBS! Anslut tappvarmvattentanken till värmepumpsystemet enligt kretsschemat för det aktuella värmesystemet. FÖRSIKTIGHET! Notera aggregatets modellbeteckning. Cirkulationspumparna ska vara stegvist reglerade använd inte steglöst reglerade cirkulationspumpar i värme- och tappvarmvattensystemet. Tappvarmvattenberedning Om värmepumpen ska användas även för tappvarmvattenberedning, krävs en separat tappvarmvattenkrets, utöver värmekretsen. Tappvarmvattenkretsen ska inte kopplas så att tappvarmvattnet leds genom värmebärarkretsens utjämningskärl. Se dokumentation rörande värmekretsanslutning. Med reservation för tekniska ändringar.

17 Elanslutning Följ informationen och respektera varningarna nedan vid allt arbete. FARA! Risk för elolycksfall med dödlig utgång. Elanslutningar får utföras endast av behörig elektriker. Innan aggregatet får öppnas, ska strömförsörjningen till aggregatet kopplas bort och spärras mot återinkoppling. FARA! Såväl elinstallationsarbetet som allt övrigt installationsarbete ska utföras enligt tilllämpliga EN- och VDE-regelverk och enligt tillämpliga lokala bestämmelser. Eventuella tekniska krav från elleverantören ska också uppfyllas. ELANSLUTNING Värmepumpens strömförsörjning kan anslutas utan att elkopplingsskåpet behöver öppnas. Strömförsörjningen ansluts i plintboxarna på aggregatets vattenanslutningssida. Följ anvisningarna nedan. Om aggregatets sidopaneler är monterade, ta bort dem. Se avsnittet om installationsförberedelser. Öppna plintboxarna. LW 7 / LW 8 : Plintbox för elvärmepatron Plintbox för kompressor LW 0 / LW / LW 0H : Plintbox för elvärmepatron Plintbox för kompressor 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 7

18 LW 0 TILL LW 0 OCH LW 0H : VÄRMEPUMPSIDIG ANSLUTNING AV STYR- OCH GIVARKABLAR Värmepumpen ansluts till styrenheten för värmebärarkrets och värmepump via styr- och givarkablar. Kablarna ansluts i elkopplingsskåpet, som sitter på värmepumpens manöversida. FARA! Risk för elolycksfall med dödlig utgång. Aggregatet ska vara bortkopplat från strömförsörjning. Plintbox för elvärmepatron Plintbox för kompressor Anslut strömförsörjningskabeln till plintboxen (elvärmepatron med LW 0A på plats). LW 7 / LW 8 : Lossa elkopplingsskåpets fästskruvar i aggregatet. Stäng plintboxen. Installera strömförsörjningskabeln i kabelkanal eller kabelrör hela vägen mellan dess genomföring i byggandens yttre skal och gruppcentralen. Anslut strömförsörjningskabeln till elnätet. VIKTIGT! Kompressormotorn ska rotera medurs. Om kompressorn körs med moturs roterande motor, kan kompressorn få allvarliga, irreparabla skador. VIKTIGT! Värmepumpen ska strömförsörjas via allpoligt brytande motorskyddsbrytare med minsta kontaktavstånd mm. Häng elkopplingsskåpet på aggregatets utsida, i urtagen i ramen. Beakta utlösningsströmmen. Se Tekniska data/leveransomfattning, avsnittet om elektriska data. VIKTIGT! Om aggregatet används i 0 V trefasnät, måste jordfelsbrytaren vara känslig för både växelström och likström. VIKTIGT! Luta inte elkopplingsskåpet. 8 Med reservation för tekniska ändringar.

19 Skruva fast styr- och givarkablarna i de båda anslutningarna på elkopplingsskåpets baksida. När styr- och givarkablarna är anslutna, skruva fast elkopplingsskåpet på dess ursprungliga plats. Led ut styr- och givarkablarna ur aggregatet. LW 0 till LW 0 och LW H : Följ anvisningarna nedan. Skruva fast styr- och givarkablarna i anslutningsplintarna på elskåpets sida. OBS! Vid behov, till exempel vid service- och underhållsarbete, måste det gå att haka loss elkopplingsskåpet igen. Därför ska styr- och givarkablarna installeras med cirka cm överlängd i värmepumpen. Installera styr- och givarkablarna i kabelkanal eller kabelrör hela vägen mellan styrenheten och deras genomföring i byggnadens yttre skal. Gör erforderliga anslutningar enligt plint- och elkretsscheman för den aktuella modellen. Se plint- och elkretsscheman för den aktuella modellen. Led styr- och givarkablarna inne i aggregatet, genom den medföljande kabelkanalen, till vattenanslutningssidan. Se Bruksanvisningen för styrenheten för värmesystemet och värmepumpen. Genomföringar som inte används ska pluggas vid aggregatet. Sätt tillbaka och skruva fast sidopanelerna på värmepumpen. OBS! Elvärmepatronen är från fabriken uppkopplad för kw (9 kw). Den kan, på kontaktor Q (Q), kopplas om för () eller kw ( kw). Mer information finns på dekalen på elvärmeelementet. Kabelkanal för styr- och givarkablar Led ut styr- och givarkablarna ur aggregatet. OBS! Vid behov, till exempel vid service- och underhållsarbete, måste det gå att haka loss elkopplingsskåpet igen. Därför ska styr- och givarkablarna installeras med cirka cm överlängd i värmepumpen. Installera styr- och givarkablarna i kabelkanal eller kabelrör hela vägen mellan styrenheten och deras genomföring i byggnadens yttre skal. Anslut styr- och givarkablarna till styrenheten för värmekretsen och värmepumpen, enligt plint- och elkretsscheman för den aktuella modellen. Se plint- och elkretsscheman för den aktuella modellen. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 9

20 Se Bruksanvisningen för styrenheten för värmesystemet och värmepumpen. Genomföringar som inte används ska pluggas vid aggregatet. Montera och skruva fast sidopanelerna på värmepumpen. Haka fast sidopanelernas underkant i aggregatramen, med överkanten svagt lutande utåt. Tryck sedan in panelens överkant mot aggregatet och lås med snabblåsskruvarna. Spolning, fyllning och avluftning av systemet VIKTIGT! Systemet måste vara helt avluftat innan det driftsätts. VATTENKVALITET I VÄRMESYSTEM VDI 0 DEL I OCH II Aggregatet är nu stängt. Moderna, energieffektiva värmepumpsystem blir allt vanligare. Den sinnrika tekniken gör dessa system mycket effektiva. Det fysiska utrymmet för värmekällor blir allt mindre, vilket har drivit på utvecklingen mot allt mer kompakt utrustning, allt mindre tvärsnittsareor och allt högre värmeöverföringskapacitet. Detta har även inneburit att systemen blivit allt mer komplexa och att de innehåller allt fler olika material. Det innebär i sin tur att korrosionsproblemen måste beaktas mer noggrant än tidigare. Alpha-InnoTec levererar tekniskt avancerade och innovativa produkter, men dessa kommer till sin rätt endast om systemet körs med korrekt vattenkvalitet i värmekretsen. Vattenkvaliteten i värmekretsen påverkar inte bara systemets effektivitet, utan även systemkomponenternas livslängd. Riktvärdena i VDI 0 del I och del II måste därför följas, och ska betraktas som minimikrav för korrekt systemfunktion. Erfarenheten har visat att bäst funktion och mest problemfria drift uppnås om avsaltat (avjoniserat) vatten används. I VDI 0 del I finns viktig information om och rekommendationer rörande pannstensutfällning i värme- och tappvarmvattensystem samt anvisningar för hur sådan förebyggs. I VDI 0 del II behandlas främst krav rörande minimering av hetvattenkorrosion i vattenburna värmesystem. GRUNDPRINCIRNA I DEL I OCH DEL II Pannstensutfällning och korrosion är relativt små problem i vattenburna värmesystem, om: - systemet är korrekt projekterat och korrekt installerat och driftsatt - systemet är slutet med avseende på korrosion - adekvat trycksättning är inbyggd i systemet 0 Med reservation för tekniska ändringar.

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer