LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR"

Transkript

1 Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR för utomhusinstallation LW A LW H-A Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

2 Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller viktig information om aggregatets handhavande. Bruksanvisningen är en del av produkten och ska förvaras lätt tillgänglig, inom bekvämt avstånd från aggregatet. Bruksanvisningen måste förbli tillgänglig och läsbar under produktens hela livslängd. Bruksanvisningen ska följa aggregatet till nästa ägare/användare om det överlåts. Läs hela Bruksanvisningen, särskilt avsnittet om säkerhet, innan du utför något arbete på eller använder aggregatet. Följ alltid alla anvisningar till fullo. Om något i Bruksanvisningen förefaller oklart, kontakta tillverkarens kundserviceavdelning eller tillverkarens lokala representant. Bruksanvisningen täcker flera modeller. Tillämpa alltid rätt parametrar för respektive modell. Denna Bruksanvisning är avsedd endast för de som ska utföra arbeten på eller använda aggregatet. Innehållet är upphovsrättsligt skyddat och får inte, varken i sin helhet eller delvis, reproduceras, kopieras, distribueras, lagras elektroniskt eller översättas till annat språk, utan att tillverkaren skriftligen lämnat sitt uttryckliga tillstånd till detta. Symboler I denna Bruksanvisning används symbolerna nedan. Information för användare. Information för behöriga tekniker. FARA! Farlig situation som kan leda till svår personskada eller dödsfall. VARNING! Potentiellt farlig situation som kan leda till svår personskada eller dödsfall. FÖRSIKTIGHET! Potentiellt farlig situation som kan leda till lindrig eller medelsvår personskada. VIKTIGT! Potentiellt farlig situation som kan leda till egendomsskada. OBS! Annan viktig information. ENERGISPARTIPS Tips och förslag rörande energibesparing, minskad materialåtgång och lägre kostnader. Hänvisning till andra avsnitt i handboken. Hänvisning till andra dokument utgivna av tillverkaren. Med reservation för tekniska ändringar.

3 Innehåll LÄS DETTA FÖRST... SYMBOLER... Information för användare och servicetekniker AVSEDD ANVÄNDNING... ANSVARSFRISKRIVNING... EU-ÖVERENSSTÄMMELSE... SÄKERHET... KUNDSERVICE... ADRESSLISTA... GARANTI... ÅTERVINNING/AVFALLSHANTERING... INFORMATION FÖR ANVÄNDARE... VÄRMEPUMPARS FUNKTIONSPRINCIP... ANVÄNDNINGSOMRÅDE... VÄRMEMÄTNING... DRIFT... SKÖTSEL...7 UNDERHÅLL...7 RENGÖRING OCH SPOLNING AV AGGREGATETS KOMPONENTER...7 DRIFTSTÖRNING...7 INFORMATION FÖR BEHÖRIGA TEKNIKER...8 LEVERANSOMFATTNING...8 INSTALLATION OCH MONTERING...9 INSTALLATIONSPLATS...9 TRANSPORT TILL INSTALLATIONSPLATSEN...9 INSTALLATION...9 MONTERING AV LUFTBAFFLARNA... INSTALLATION OCH ANSLUTNING TILL VÄRMEBÄRARKRETSEN... KONDENSATAVLOPP... TRYCKAVLASTNING... ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL... UTJÄMNINGSKÄRL... CIRKULATIONSPUMPAR... TAPPVARMVATTENBEREDNING... TAPPVARMVATTENTANK... ELANSLUTNING...7 SPOLNING, FYLLNING OCH AVLUFTNING AV SYSTEMET...0 VATTENKVALITET I VÄRMESYSTEM...0 ISOLERING AV VÄRMEKRETSANSLUTNINGAR... DRIFTSÄTTNING... ÖVERHETTNINGSSKYDD... DEMONTERING... Tekniska data / leveransomfattning LW 7A LW A... LW 0A LW 0A... LW 00H-A LW 80H-A...8 Prestandakurvor LW 7A...0 LW 8A... LW 0A... LW A... LW 0A... LW 80A... LW A... LW 0A...7 LW 00H-A...8 LW 80H-A...9 LJUDTRYCKSNIVÅ... 0 MÅTTSKISSER... LW 7 LW 8... LW 0 LW LW 0H... LW 0... Installationsskisser LW 7 LW 8... LW 0 LW 00H... LW... LW 0 LW 80 A LW 80H...7 LW... 8 LW Plintscheman LW 7A LW 8A LW 00H-A LW 80H-A... LW 0A LW A... LW 0A... Elkretsschema LW 7A LW 8A... LW 0A LW A... LW 0A...8 LW 80A...0 LW A... LW 0A... LW 00H-A...7 LW 80H-A...9 LW 80H-A...7 Bilaga INTYG OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

4 Avsedd användning Aggregatet får användas endast på avsett sätt, det vill säga för: uppvärmning tappvarmvattenberedning. Aggregatet får användas endast inom sina driftparametergränser. Se Tekniska data/leveransomfattning. OBS! Meddela elleverantören att värmepump eller värmepumpsystem kommer att anslutas till fastighetens elnät. FÖRSIKTIGHET! Aggregatet kan inte användas i IT-elnät. Ansvarsfriskrivning Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller förluster som uppstått till följd av att aggregatet använts på sätt som i något avseende avviker från avsedd användning. Tillverkaren är inte heller ansvarig om: om arbete på aggregatet eller dess komponenter inte har utförts enligt anvisningarna i denna Bruksanvisning arbete på aggregatet eller dess komponenter har utförts på felaktigt eller olämpligt sätt om arbete som inte beskrivs i denna Bruksanvisning utförts på aggregatet eller dess komponenter utan att vara uttryckligen och skriftligt godkänt av tillverkaren om aggregatet eller dess komponenter modifierats eller komponenter tagits bort utan att tillverkaren uttryckligen och skriftligt godkänt detta. EU-överensstämmelse Aggregatet är CE-märkt. Intyg om EU-överensstämmelse Säkerhet Aggregatet är säkert vid avsedd användning. Aggregatets konstruktion motsvarar bästa kända teknik och standarder i branschen och aggregatet uppfyller alla relevanta DIN/VDE-normer. Var och en som ska utföra arbete på aggregatet måste innan arbetet påbörjas ha läst och förstått Bruksanvisningen. Detta gäller även personer som tidigare arbetat med liknande eller likadana aggregat eller har utbildats av tillverkaren. Allt arbete på aggregatet ska utföras i enlighet med tillämpliga regler för arbetsmiljö, hälsa och arbetsplatssäkerhet. Detta gäller i särskilt hög grad användningen av personlig skyddsutrustning. FARA! Hög elektrisk spänning används i aggregatet. FARA! Risk för elolycksfall med dödlig utgång. Elanslutningar får utföras endast av behörig elektriker. Innan aggregatet får öppnas, ska strömförsörjningen till aggregatet kopplas bort och spärras mot återinkoppling. VIKTIGT! Om aggregatet används i 0 V trefasnät, måste jordfelsbrytaren vara känslig för både växelström och likström. FARA! Endast behöriga elektriker och behöriga kyl- och värmepumpsmontörer får arbeta med aggregatet och dess komponenter. VARNING! Läs och beakta alla säkerhetsdekaler på och i aggregatet. VARNING! Aggregatet innehåller köldmedia. Köldmedieläckage kan orsaka såväl personskada som egendomsskada. I händelse av köldmedieutsläpp, vidta därför omedelbart åtgärderna nedan. slå från aggregatet Meddela tillverkarens servicerepresentant. Med reservation för tekniska ändringar.

5 VIKTIGT! Av säkerhetsskäl får aggregatet aldrig kopplas bort från nätströmförsörjningen, utom i de fall då aggregatet måste öppnas. Kundservice För teknisk assistans, kontakta behörig servicetekniker eller tillverkarens lokala representant. VIKTIGT! Värmepumpen ska installeras utomhus. Utnyttja endast utomhusluft som värmekälla. Blockera inte luftöppningarna. Mått- och installationsskiss för respektive modell. VARNING! Slå aldrig till aggregatet om dess luftbafflar är borttagna. VIKTIGT! Värmepumpen får inte integreras i ventilationssystem. Den kylda luften får inte användas för kylning. VIKTIGT! Varken luften där värmepumpen står uppställd eller den luft som tas in till förångaren och används som värmekälla får innehålla några korrosiva ämnen. Ammoniak, svavel, klor, salt, avloppsgaser, rökgaser etc. kan orsaka skador och haverier som kan vara så allvarliga att värmepumpen måste skrotas. ADRESSLISTA Den senast uppdaterade adresslistan samt kontaktuppgifter till ytterligare samarbetspartners finns på: DE: EU: Garanti Garantivillkoren är angivna i köpehandlingarna. OBS! Vid garantiärenden, kontakta din återförsäljare. ÅTERVINNING/ AVFALLSHANTERING Skrotning och återvinning/avfallshantering av aggregatet och dess komponenter ska ske enligt tillämpliga lagar, direktiv och standarder. Demontering. FÖRSIKTIGHET! Vid luftutloppet är lufttemperaturen cirka K lägre än omgivningstemperaturen. Under vissa förhållanden kan utloppsluften därför orsaka isbeläggning. Installera värmepumpen så att fläkten inte blåser luften i riktning mot gångbanor och liknande. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

6 Värmepumpars funktionsprincip Värmepumpsystem för uppvärmning fungerar på samma sätt som kylskåp, fast med kylan på utsidan. I kylskåpet tar värmepumpen ut värme ur matvarorna och frigör värmet utanför skåpet, genom kylflänsar på skåpets baksida. I värmepumpsystem för husuppvärmning tar värmepumpen i stället ut värme ur omgivningen utomhus ur luft, mark eller vatten. Det uttagna värmets temperatur höjs i värmepumpen, precis som i fallet med kylskåpet, varpå värmet frigörs i byggnadens vattenburna värmesystem. Även vid mycket låg utetemperatur kan värmepumpen ta ut tillräckligt mycket värme ur omgivningen för att värma huset. Exemplet nedan visar en bergvärmepump i ett golvvärmesystem. Värmemätning Enligt tysk lag (EEWärmeG) krävs, utöver intyg om utrustningens funktionsduglighet och verkningsgrad, värmemätning. För luft/vatten-värmepumpar är värmemätning obligatorisk. För brine/vatten- och vatten/ vatten- värmepumpar är värmemätning möjlig endast om framlednings temperaturen är minst C. Värmemätningen ska registrera till byggnaden avgiven total värmemängd (såväl för uppvärmning som för tappvarmvatten). I värme pumpar försedda med värmemätning sker mätvärdesanalysen i styrenheten. Styrenheten visar till värmesystemet avgiven total värmemängd i kwh. OBS! I Sverige är värmemätning ännu inte ett krav. Drift En värmepump eller ett värmepumpsystem är en långsiktig investering i minskade utsläpp och minskad användning av primärenergi en långsiktig miljöinvestering. Värmepumpsystemet kan styras med manöverenheten för värmesystemets och värmepumpens styrenhet. OBS! Kontrollera att rätt styrvärden är inställda. = användbar energi cirka = energi uttagen ur omgivningen cirka = tillförd elenergi Användningsområde Alla värmepumpar kan, inom gränserna för sina driftparametrar och med beaktande av driftmiljöförhållanden och tillämpliga regler, användas i helt nya värmesystem eller efterinstallerade i befintliga värmesystem. Se Tekniska data/leveransomfattning. Se Bruksanvisningen för styrenheten för värmesystemet och värmepumpen. Följ gärna energispartipsen nedan, för att få värmepumpen eller värmepumpsystemet att arbeta så effektivt och miljövänligt som möjligt. ENERGISPARTIPS Undvik onödigt hög framledningstemperatur. Lägre framledningstemperatur ökar värmesystemets effektivitet. ENERGISPARTIPS Låt inte fönster stå öppna långvarigt det kostar energi och pengar. Med reservation för tekniska ändringar.

7 Skötsel Aggregatets utsida kan rengöras med en fuktad trasa och hushållsrengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipmedel, syra och/eller klor. Sådana rengöringsmedel kan förstöra såväl aggregathöljets yta som komponenterna i aggregatet. Underhåll Värmepumpens köldmediekrets behöver inget regelbundet underhåll. Enligt EU-direktiv EG/8/00 av kan det dock krävas, beroende på köldmediekretsens grad av hermetisk försegling och mängden köldmedium i kretsen, att täthetskontroller utförs och att driftjournal förs. Om köldmediemängden är mindre än kg, krävs ingen driftjournal. För alla andra värmepumpar medföljer en driftjournalbok vid leverans. Se driftjournalboken, avsnittet om användning av driftjournalboken. Värmebärarkretsens och köldbärarkretsens komponenter (ventiler, expansionskärl, cirkulationspumpar, filter och föroreningsfällor) ska kontrolleras regelbundet (minst en gång om året) och vid behov rengöras, av behörig värmepumptekniker. Luftinlopps- och luftutloppsöppningar ska med för driftmiljön lämpliga, regelbundna intervall kontrolleras med avseende på nedsmutsning och vid behov rengöras. VIKTIGT! Kontrollera regelbundet aggregatets kondensattråg och kondensatledning för att säkerställa att kondensatet kan avrinna obehindrat. Rengör och rensa om tråg eller ledning är förorenade eller blockerade. Nedisning av skyddsgaller Om frost inträffar samtidigt som luftfuktigheten är hög, kan is bildas på aggregatets luftbafflar. För att säkerställa problemfri drift måste denna is avlägsnas regelbundet. Vi rekommenderar att underhållskontrakt upprättas med ett värmeinstallationsföretag. Värmeinstallationsföretaget utför därefter erforderligt underhåll regelbundet. RENGÖRING OCH SPOLNING AV AGGREGATETS KOMPO- NENTER FÖRSIKTIGHET! Rengöring och renspolning får utföras endast av behörig kundservicepersonal. Använd endast av tillverkaren rekommenderade vätskor. Om kondensorn rengjorts med kemikalier, måste den omedelbart efter rengöringen sköljas noggrant med rikligt med vatten. Beakta alltid de tekniska data tillverkaren uppger för värmeväxlaren. Driftstörning Vid driftstörningar och fel visas felkoder på styrenheten för värmesystemet och värmepumpen. Se Bruksanvisningen för styrenheten för värmesystemet och värmepumpen. FARA! Service- och reparationsarbete på aggregatet får utföras endast av behörig kundservicepersonal. Se adresslista i avsnittet Kundservice. Observera att inga felmeddelanden visas om elvärmepatronens överhettningsskydd har löst ut (beroende på modell). Driftsättning, avsnittet om överhettningsskydd. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 7

8 Leveransomfattning Exempel på leveransomfattning: LW 7 / LW 8 (ETT KOLLI): Kontrollera leveransen med avseende på synliga skador. Kontrollera att leveransen är komplett enligt leveransomfattningen. Rapportera omedelbart eventuella skador och avvikelser från leveransomfattningen. OBS! Notera aggregatets modellbeteckning. Se Tekniska data/leveransomfattning. Kompaktaggregat med hermetiskt förseglad kompressor och alla erforderliga komponenter för skydd och övervakning av köldmediekretsen, samt kondensatavloppsslang. LW 0 till LW 0 och LW H (TVÅ KOLLI): Kolli : FUNKTIONSNÖDVÄNDIGA TILLBEHÖR VIKTIGT! Använd endast originaltillbehör från aggregattillverkaren. Styrenheten för värmebärarkretsen och värmepumpen samt styr- och givarkablage är nödvändiga för driften och måste beställas separat. Värmepumpen kan inte fungera utan dem. Kolli : Luftbafflar ( st. i var sin låda) Styrenhet för värmesystemet och värmepumpen (för väggmontering) Styr- och givarkabel kan levereras i olika längder, efter behov. EXTRA TILLBEHÖR Installationstillbehör (vibrationsdämpare) för luft/vatten-värmepumpar för utomhusinstallation måste beställas separat. Grundaggregat (i detta exempel en LW ) med hermetiskt förseglad kompressor och alla erforderliga komponenter för skydd och övervakning av köldmediekretsen, samt kondensatavloppsslang (ansluten på värmepumpsidan). För LW 0A måste elvärmepatronen väljas specifikt för det aktuella systemet och beställas separat. 8 Med reservation för tekniska ändringar.

9 INSTALLATION OCH MONTERING Följ informationen och respektera varningarna nedan vid allt arbete. OBS! Allt arbete ska utföras i enlighet med tillämpliga lagar, regelverk och riktlinjer för arbetsmiljö, hälsa och arbetsplatssäkerhet. FARA! Värmepumpar och värmepumpsystem får endast installeras och monteras av behörig värmepumps- och kylmontör. OBS! Beakta ljudnivån för respektive modell. Se avsnittet Tekniska data/leveransomfattning, stycket Ljudtrycksnivåer. INSTALLATIONSPLATS VIKTIGT! Aggregatet får installeras endast utomhus. Mått- och installationsskiss för respektive modell. TRANSPORT TILL INSTALLATIONSPLATSEN För att undvika transportskador, låt aggregatet ligga kvar i sitt originalemballage hela vägen fram till installationsplatsen och använd gaffeltruck, lyftkran eller kranförsedd lastbil för att transportera och hantera aggregatet. FARA! Underskatta inte aggregatets vikt det krävs flera personer för att bära aggregatet. Se avsnittet Tekniska data/leveransomfattning, stycket Allmänna aggregatdata. INSTALLATION medföra såväl personskada som skador på aggregatet. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att eliminera vältningsrisken. FARA! Säkra aggregatet mot glidning under transport. VIKTIGT! Aggregatets värmekretsanslutningar får aldrig användas som lyft- eller stödpunkter vid transport eller hantering av aggregatet. VIKTIGT! Vätskeanslutningarna får absolut inte skadas. VIKTIGT! Aggregatet får inte lutas mer än i någon riktning. Placera aggregatet på ett stabilt, horisontellt fundament som kan bära aggregatets vikt. Material som kan uppfylla dessa krav, till exempel betong eller marksten, kan användas för fundamentet. Markytan vid värmepumpens luftutlopp måste vara vattengenomtränglig. VIKTIGT! Vid luftutloppet är lufttemperaturen cirka K lägre än omgivningstemperaturen. Under vissa förhållanden kan utloppsluften därför orsaka isbeläggning. Installera värmepumpen så att fläkten inte blåser luften i riktning mot gångbanor och liknande. FARA! Det krävs flera personer för att placera och installera aggregatet. FARA! Aggregatet är inte fäst i träpallen. Det kan därför välta under transport. Detta kan OBS! Följ alltid installationsskissen för respektive modell. Beakta storlek och minimiavstånd. Se installationsskiss för respektive modell. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 9

10 OBS! Placera aggregatet så att dess elkopplings-/manöversida alltid är lätt åtkomlig. Öppna snabbskruvlåsen genom att vrida dem moturs 90, för att lossa frontpanelen. INSTALLATIONSFÖRBEREDELSER LW 7 / LW 8 : Ta bort sidopanelerna på elkopplings-/manöversidan och vattenanslutningssidan av aggregatet. Öppna snabbskruvlåsen genom att vrida dem moturs 90, för att lossa frontpanelen. Dra de nedre sidopanelerna uppåt och utåt på båda sidor, haka loss och ställ undan dem på säker plats. Dra sidopanelerna på båda sidorna utåt, haka loss dem vid överkanten och ställ undan dem på säker plats. AGGREGATLYFT MED RÖR (endast LW 7 till LW 80 ) Aggregat av modell LW 7 till LW 80 kan lyftas med hjälp av ¾ rör (tillhandahålls av kunden) som är kraftiga nog att bära aggregatets vikt. Ramen är försedd med särskilda hål för dessa rör. OBS! Aggregat av modell LW... eller större kan inte lyftas med rör. LW 0 till LW 80 : Ta bort de nedre sidopanelerna på elkopplings-/manöversidan och vattenanslutningssidan. Följ anvisningarna nedan. För in lyftrören i hålen i ramen på elkopplings-/manöversidan. LW 7 / LW 8 : Snabblåsskruvar Nedre sidopanel 0 Med reservation för tekniska ändringar.

11 LW 0 till LW 80 : fundamentet. Kontrollera att aggregatets ram ligger dikt an mot fundamentytan längs hela sin omkrets. AGGREGATLYFT MED LYFTKRAN OBS! Modell LW och större måste lyftas med lyftkran. Följ anvisningarna nedan. Se noga till att rören inte skadar kablage och komponenter i aggregatet. Ta bort sidoläkten från träpallen. Styr rören försiktigt förbi kablage och komponenter i aggregatet. Styr rören ut genom hålen på vattenanslutningssidan. LW 7 / LW 8 : Trä lyftslingor under aggregatet. För in tryckfördelande läkt eller stödlister mellan lyftslingorna och aggregatet, för att förhindra tryckskador på höljet. Alternativt kan sidopanelerna tas bort (se anvisningar i avsnittet Montering av luftbafflar). LW 0 till LW 80 : A Frontvy (manöversida) B Sidovy FARA! Lyftslingorna får inte ligga för nära varandra eller för nära aggregatets centrum, eftersom aggregatet då kan stjälpa. Lyft aggregatet med hjälp av rör. Lyftet ska göras av minst fyra personer tillsammans. Placera aggregatet på 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

12 Dra sidopanelerna framåt, haka loss dem från aggregatet och ställ undan dem på säker plats. C Sidovy VIKTIGT! Styr lyftslingorna förbi fläkten på sidan. Kontrollera att lyftslingorna inte trycker mot fläkten under transport. Lyft aggregatet med kranen och ställ det på fundamentet. Kontrollera att aggregatets ram ligger dikt an mot fundamentytan längs hela sin omkrets. MONTERING AV LUFTBAFFLARNA (endast för LW 0 till LW 0 och LW H ) Nedre sidopaneler Ta bort de övre sidopanelerna från aggregatet. För att kunna göra detta, lossa de båda skruvarna intill de övre sidopanelernas nederkant. Dra sidopanelerna nedåt och framåt, haka loss dem från toppanelen och ställ undan dem på säker plats. VARNING! Aggregatet innehåller roterande delar. Av säkerhetsskäl ska därför de båda luftbafflarna monteras på aggregatet innan monterings- och installationsarbetet fortsätter. Toppanel Övre sidopaneler Om det inte redan gjorts, ta bort de nedre sidopanelerna på elkopplings-/manöversidan och på vattenanslutningssidan. Toppanelen hålls på plats av de övre sidopanelerna. När dessa tagits bort, ligger toppanelen därför lös. Lyft bort toppanelen och ställ undan den på säker plats. Öppna de båda snabbskruvlåsen genom att vrida dem moturs 90, för att lossa de nedre sidopanelerna. Med reservation för tekniska ändringar.

13 Montera luftbafflarna. VIKTIGT! Ta bort skyddsfilmen från luftbafflarna innan de monteras. Sätt tillbaka toppanelen på ramen. Häng upp luftbafflarna på mässingsbussningarna på ramens överkant. Haka fast de övre sidopanelerna i toppanelen. Skruva fast panelunderkanten i ramen. Upphängningshål i luftbaffel Mässingsbussning på ram Skruva fast luftbafflarna på ramen på elkopplings-/ manöversidan och på vattenanslutningssidan. Luftbafflarna är därmed monterade. Monteringsoch installationsarbete kan nu utföras på aggregatet, varefter de nedre sidopanelerna ska monteras (se avsnitten om elanslutning och anslutning av styroch givarkablar till värmepumpen). VIKTIGT! Montera de nedre sidopanelerna tillfälligt om längre uppehåll i arbetet ska göras. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

14 INSTALLATION OCH ANSLUTNING TILL VÄRMEBÄRARKRETSEN FARA! Risk för elolycksfall med dödlig utgång. Innan aggregatet får öppnas, ska strömförsörjningen till aggregatet kopplas bort och spärras mot återinkoppling. Installera avstängningsventiler i framledningen (utgående hetvatten) och i returledningen (återgående hetvatten) på värmepumpsidan. OBS! I samband med installation av dessa avstängningsventiler kan värmepumpens förångare och kondensor spolas, om så behövs. VIKTIGT! Anslut aggregatet till värmekretsen enligt schemat för respektive modell. Se dokumentation rörande värmekretsanslutning. OBS! Kontrollera att diametrarna för de olika rörledningarna mellan värmebärarkretsens olika delar (inklusive ledningarna under mark, mellan värme pumpen och byggnaden) är korrekt valda. FÖRSIKTIGHET! Rengöring och renspolning får utföras endast av behörig kundservicepersonal. Anslut aggregatet till det fasta rörsystemet i byggnadens värmebärarkrets via vibrationsdämpare. Vibrationsdämparna måste användas, annars kan vibrationerna skada rören. OBS! Vibrationsdämpare finns som tillbehör. OBS! Cirkulationspumparna ska vara av flerstegstyp. Cirkulationspumparna måste kunna leverera minst det minimiflöde den aktuella modellen kräver. LW 7 / LW 8 : Se Tekniska data/leveransomfattning, avsnittet om värmebärarkretsen. VIKTIGT! Värmebärarkretsen måste vara försedd med ett utjämningskärl. Erforderlig volym hos denna beror på aggregattyp. VIKTIGT! Vid montering och åtdragning av rörkopplingarna, ge adekvat mothåll för aggregatets anslutningar, så att inte de eller kopparrören i aggregatet vrids och skadas. Genomspola värmebärarkretsen grundligt innan aggregatet ansluts till värmebärarkretsen. Inlopp, värmebärarkrets, (returledning) Utlopp, värmebärarkrets (framledning) Kondensatslang OBS! Föroreningar och utfällningar i värmekretsen kan orsaka driftstörningar. Med reservation för tekniska ändringar.

15 LW 0 / LW / LW 0H : KONDENSATAVLOPP Kondensat från aggregatet måste ledas bort frostfritt genom en kondensatledning med minst diameter 0 mm. Om marken är vattengenomtränglig, är det tillräckligt att leda kondensatledningen vertikalt ner i marken till minst 90 cm djup. Om kondensatet leds ut i dagvatten- eller avloppsledningsnät, ska kondensatledningen förläggas frostfritt och med fall i hela sin längd. Anslutning av kondensatledningen till avloppsnätet får ske endast via vattenlås. Vattenlåset måste alltid vara åtkomligt. Inlopp, värmebärarkrets, (returledning) Utlopp, värmebärarkrets (framledning) Kondensatslang LW 0 TILL LW 0 OCH LW 0H : Tryckavlastning Värmebärarkretsen ska utrustas i enlighet med på installationsplatsen gällande standarder och direktiv, med säkerhetsventil och expansionstank. Installera fyllnings- och avtappningsventiler, avstängningsventiler och backventiler på lämpliga ställen i värmebärarkretsen. Överströmningsventil Inlopp, värmebärarkrets, (returledning) Utlopp, värmebärarkrets (framledning) Kondensatslang Använd alltid överströmningsventil för seriekopplade tankar, för att säkerställa att det minsta flöde värmepumpen kräver från värmebärarkretsen inte underskrids. Överströmningsventilen ska vara så dimensionerad att det minsta erforderliga volymflödet genom värmepumpen upprätthålls även när värmekretsen är avstängd. Installera kondensatslangen i aggregatet så att den inte vidrör köldmedierören. Se till att kondensatledningen och dess utlopp är frostfria året runt. Se installationsskiss för respektive modell. Genomföringar som inte används ska pluggas vid aggregatet. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

16 Utjämningskärl Värmekretsen måste vara försedd med ett utjämningskärl för att värmepumpen ska kunna anslutas till värmekretsen. Erforderlig volym för utjämningskärlet kan beräknas enligt: V Utjämningskärl = Min. volymflöde i värmebärarkretsen Uppgifter om minimiflöde i värmebärarkrets finns i Tekniska data/leveransomfattning, stycket om värmebärarkrets. I monoenergetiska luft/vatten-system ska utjämningskärlet kopplas in i framledningen, uppströms överströmningsventilen. Cirkulationspumpar 0 Tappvarmvattentank Om värmepumpen ska användas för tappvarmvattenberedning, måste en särskild tappvarmvattentank integreras i värmepumpsystemet. Denna tank ska ha tillräckligt stor volym för att täcka tappvarmvattenbehovet under eltaxestyrd periodisk bortkoppling av strömförsörjningen. OBS! Värmeväxlararean i tappvarmvattentanken ska dimensioneras så att värmepumpens värmeeffekt överförs med minsta möjliga förlust. Vi erbjuder flera olika tappvarmvattentankar för att täcka olika behov. Samtliga modeller är optimerade för drift i värmepumpsystem. OBS! Anslut tappvarmvattentanken till värmepumpsystemet enligt kretsschemat för det aktuella värmesystemet. FÖRSIKTIGHET! Notera aggregatets modellbeteckning. Cirkulationspumparna ska vara stegvist reglerade använd inte steglöst reglerade cirkulationspumpar i värme- och tappvarmvattensystemet. Tappvarmvattenberedning Om värmepumpen ska användas även för tappvarmvattenberedning, krävs en separat tappvarmvattenkrets, utöver värmekretsen. Tappvarmvattenkretsen ska inte kopplas så att tappvarmvattnet leds genom värmebärarkretsens utjämningskärl. Se dokumentation rörande värmekretsanslutning. Med reservation för tekniska ändringar.

17 Elanslutning Följ informationen och respektera varningarna nedan vid allt arbete. FARA! Risk för elolycksfall med dödlig utgång. Elanslutningar får utföras endast av behörig elektriker. Innan aggregatet får öppnas, ska strömförsörjningen till aggregatet kopplas bort och spärras mot återinkoppling. FARA! Såväl elinstallationsarbetet som allt övrigt installationsarbete ska utföras enligt tilllämpliga EN- och VDE-regelverk och enligt tillämpliga lokala bestämmelser. Eventuella tekniska krav från elleverantören ska också uppfyllas. ELANSLUTNING Värmepumpens strömförsörjning kan anslutas utan att elkopplingsskåpet behöver öppnas. Strömförsörjningen ansluts i plintboxarna på aggregatets vattenanslutningssida. Följ anvisningarna nedan. Om aggregatets sidopaneler är monterade, ta bort dem. Se avsnittet om installationsförberedelser. Öppna plintboxarna. LW 7 / LW 8 : Plintbox för elvärmepatron Plintbox för kompressor LW 0 / LW / LW 0H : Plintbox för elvärmepatron Plintbox för kompressor 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 7

18 LW 0 TILL LW 0 OCH LW 0H : VÄRMEPUMPSIDIG ANSLUTNING AV STYR- OCH GIVARKABLAR Värmepumpen ansluts till styrenheten för värmebärarkrets och värmepump via styr- och givarkablar. Kablarna ansluts i elkopplingsskåpet, som sitter på värmepumpens manöversida. FARA! Risk för elolycksfall med dödlig utgång. Aggregatet ska vara bortkopplat från strömförsörjning. Plintbox för elvärmepatron Plintbox för kompressor Anslut strömförsörjningskabeln till plintboxen (elvärmepatron med LW 0A på plats). LW 7 / LW 8 : Lossa elkopplingsskåpets fästskruvar i aggregatet. Stäng plintboxen. Installera strömförsörjningskabeln i kabelkanal eller kabelrör hela vägen mellan dess genomföring i byggandens yttre skal och gruppcentralen. Anslut strömförsörjningskabeln till elnätet. VIKTIGT! Kompressormotorn ska rotera medurs. Om kompressorn körs med moturs roterande motor, kan kompressorn få allvarliga, irreparabla skador. VIKTIGT! Värmepumpen ska strömförsörjas via allpoligt brytande motorskyddsbrytare med minsta kontaktavstånd mm. Häng elkopplingsskåpet på aggregatets utsida, i urtagen i ramen. Beakta utlösningsströmmen. Se Tekniska data/leveransomfattning, avsnittet om elektriska data. VIKTIGT! Om aggregatet används i 0 V trefasnät, måste jordfelsbrytaren vara känslig för både växelström och likström. VIKTIGT! Luta inte elkopplingsskåpet. 8 Med reservation för tekniska ändringar.

19 Skruva fast styr- och givarkablarna i de båda anslutningarna på elkopplingsskåpets baksida. När styr- och givarkablarna är anslutna, skruva fast elkopplingsskåpet på dess ursprungliga plats. Led ut styr- och givarkablarna ur aggregatet. LW 0 till LW 0 och LW H : Följ anvisningarna nedan. Skruva fast styr- och givarkablarna i anslutningsplintarna på elskåpets sida. OBS! Vid behov, till exempel vid service- och underhållsarbete, måste det gå att haka loss elkopplingsskåpet igen. Därför ska styr- och givarkablarna installeras med cirka cm överlängd i värmepumpen. Installera styr- och givarkablarna i kabelkanal eller kabelrör hela vägen mellan styrenheten och deras genomföring i byggnadens yttre skal. Gör erforderliga anslutningar enligt plint- och elkretsscheman för den aktuella modellen. Se plint- och elkretsscheman för den aktuella modellen. Led styr- och givarkablarna inne i aggregatet, genom den medföljande kabelkanalen, till vattenanslutningssidan. Se Bruksanvisningen för styrenheten för värmesystemet och värmepumpen. Genomföringar som inte används ska pluggas vid aggregatet. Sätt tillbaka och skruva fast sidopanelerna på värmepumpen. OBS! Elvärmepatronen är från fabriken uppkopplad för kw (9 kw). Den kan, på kontaktor Q (Q), kopplas om för () eller kw ( kw). Mer information finns på dekalen på elvärmeelementet. Kabelkanal för styr- och givarkablar Led ut styr- och givarkablarna ur aggregatet. OBS! Vid behov, till exempel vid service- och underhållsarbete, måste det gå att haka loss elkopplingsskåpet igen. Därför ska styr- och givarkablarna installeras med cirka cm överlängd i värmepumpen. Installera styr- och givarkablarna i kabelkanal eller kabelrör hela vägen mellan styrenheten och deras genomföring i byggnadens yttre skal. Anslut styr- och givarkablarna till styrenheten för värmekretsen och värmepumpen, enligt plint- och elkretsscheman för den aktuella modellen. Se plint- och elkretsscheman för den aktuella modellen. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 9

20 Se Bruksanvisningen för styrenheten för värmesystemet och värmepumpen. Genomföringar som inte används ska pluggas vid aggregatet. Montera och skruva fast sidopanelerna på värmepumpen. Haka fast sidopanelernas underkant i aggregatramen, med överkanten svagt lutande utåt. Tryck sedan in panelens överkant mot aggregatet och lås med snabblåsskruvarna. Spolning, fyllning och avluftning av systemet VIKTIGT! Systemet måste vara helt avluftat innan det driftsätts. VATTENKVALITET I VÄRMESYSTEM VDI 0 DEL I OCH II Aggregatet är nu stängt. Moderna, energieffektiva värmepumpsystem blir allt vanligare. Den sinnrika tekniken gör dessa system mycket effektiva. Det fysiska utrymmet för värmekällor blir allt mindre, vilket har drivit på utvecklingen mot allt mer kompakt utrustning, allt mindre tvärsnittsareor och allt högre värmeöverföringskapacitet. Detta har även inneburit att systemen blivit allt mer komplexa och att de innehåller allt fler olika material. Det innebär i sin tur att korrosionsproblemen måste beaktas mer noggrant än tidigare. Alpha-InnoTec levererar tekniskt avancerade och innovativa produkter, men dessa kommer till sin rätt endast om systemet körs med korrekt vattenkvalitet i värmekretsen. Vattenkvaliteten i värmekretsen påverkar inte bara systemets effektivitet, utan även systemkomponenternas livslängd. Riktvärdena i VDI 0 del I och del II måste därför följas, och ska betraktas som minimikrav för korrekt systemfunktion. Erfarenheten har visat att bäst funktion och mest problemfria drift uppnås om avsaltat (avjoniserat) vatten används. I VDI 0 del I finns viktig information om och rekommendationer rörande pannstensutfällning i värme- och tappvarmvattensystem samt anvisningar för hur sådan förebyggs. I VDI 0 del II behandlas främst krav rörande minimering av hetvattenkorrosion i vattenburna värmesystem. GRUNDPRINCIRNA I DEL I OCH DEL II Pannstensutfällning och korrosion är relativt små problem i vattenburna värmesystem, om: - systemet är korrekt projekterat och korrekt installerat och driftsatt - systemet är slutet med avseende på korrosion - adekvat trycksättning är inbyggd i systemet 0 Med reservation för tekniska ändringar.

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VTTEN- VÄRMEPUMPR för utomhusinstallation LW LW H- 8000fSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller viktig information

Läs mer

FASTIGHETS- VÄRMEPUMPAR BERGVÄRME

FASTIGHETS- VÄRMEPUMPAR BERGVÄRME Bruksanvisning SE FASTIGHETS- VÄRMEPUMPAR BERGVÄRME SWP Med reservation för tekniska ändringar. 800900bSE - Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först Denna Bruksanvisning

Läs mer

COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR

COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR SWC Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller viktig information om aggregatets handhavande. Bruksanvisningen är en del av produkten och ska förvaras lätt

Läs mer

COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR

COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR SWC Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller viktig information om aggregatets handhavande. Bruksanvisningen är en del av produkten och ska förvaras lätt

Läs mer

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR i kompaktutförande LWD 50A LWD 70A LWD 90A LWD 50A/RX LWD 70A/RX Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller viktig information om aggregatets handhavande.

Läs mer

Bruksanvisning SE BERGVÄRMEPUMPAR WZS WZS. Med reservation för tekniska ändringar. Översättning av originalbruksanvisningen

Bruksanvisning SE BERGVÄRMEPUMPAR WZS WZS. Med reservation för tekniska ändringar. Översättning av originalbruksanvisningen Bruksanvisning SE BERGVÄRMEPUMPAR WZS WZS Med reservation för tekniska ändringar. Översättning av originalbruksanvisningen 8305300bSE ait-deutschland GmbH Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Inomhusuppställning LW 0(L) LW 0(L) LW 80H Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hur enheten ska användas. Anvisningen

Läs mer

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar Din Värmepumpspecialist Inomhusinstallation upp till 64 C LW-serien Tyst

Läs mer

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar Inomhusinstallation med upp till 65 C i framledningstemperatur LW-serien

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Luft/Vatten Värmepumpar Utomhusinstallation. Bruksanvisning. LW A serie hSE Översättning av originalbruksanvisningen

Luft/Vatten Värmepumpar Utomhusinstallation. Bruksanvisning. LW A serie hSE Översättning av originalbruksanvisningen Luft/Vatten Värmepumpar Utomhusinstallation ruksanvisning LW serie SE 8000hSE Översättning av originalbruksanvisningen Läs detta först Denna ruksanvisning innehåller viktig information om aggregatets handhavande.

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Inomhusuppställning LW 0 LW LW 00H Med reservation för tekniska ändringar. 8000dSE Översättning av Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar NYHET! alpha-innotec sverige. Vi är unika. Våra värmepumpar med. värmepumpar En produkt många fördelar Så enkelt. Så bekvämt. En för allt Uppvärmning och varmvattenberedning i en och samma enhet. Värmecentralen

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Full Flow Magnetfilter

Full Flow Magnetfilter ALTECH MAG Swedish ONLY 003_Layout 1 04/03/2014 10:02 Page 2 Full Flow Magnetfilter INSTRUKTIONSHANDBOK ALTECH MAG Swedish ONLY 004_Layout 1 06/03/2014 13:33 Page 3 Altech Full Flow Magnetfilter levereras

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning allstor Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Hybritemp 97 och 98 TOTAL KYLEFFEKT: 33 kw 455 kw

Hybritemp 97 och 98 TOTAL KYLEFFEKT: 33 kw 455 kw ompakt vattenkylare för uppställning inomhus med frikyla, evaporativ kyla och integrerad kompressordriven kylanläggning Väljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 98 93 01 - förenklad visualisering

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar...

MOBIL KYLA. mod. KY. Drift- & skötselanvisningar... MOBIL KYLA mod. KY Drift- & skötselanvisningar... INNEHÅLL Innehåll Tekniska data Fjärkontroll Manöverpanel Funktioner och Inställning av KYLA, AVFUKTNING och ENDAST FLÄKT Funktioner och Inställningar

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- Compact VÄRMEPUMPAR LWC-serien Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hur enheten ska användas. Anvisningen är en del av produkten

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Beskrivning Luftridå för infällt montage Användningsområden Curant Optima R är avsedd att användas inomhus som luftridå vid olika

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Installation 7 Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar 7 Läs innan installationen påbörjas

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Galv TOP Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer