LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR"

Transkript

1 Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR för utomhusinstallation LW A LW H-A Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

2 Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller viktig information om aggregatets handhavande. Bruksanvisningen är en del av produkten och ska förvaras lätt tillgänglig, inom bekvämt avstånd från aggregatet. Bruksanvisningen måste förbli tillgänglig och läsbar under produktens hela livslängd. Bruksanvisningen ska följa aggregatet till nästa ägare/användare om det överlåts. Läs hela Bruksanvisningen, särskilt avsnittet om säkerhet, innan du utför något arbete på eller använder aggregatet. Följ alltid alla anvisningar till fullo. Om något i Bruksanvisningen förefaller oklart, kontakta tillverkarens kundserviceavdelning eller tillverkarens lokala representant. Bruksanvisningen täcker flera modeller. Tillämpa alltid rätt parametrar för respektive modell. Denna Bruksanvisning är avsedd endast för de som ska utföra arbeten på eller använda aggregatet. Innehållet är upphovsrättsligt skyddat och får inte, varken i sin helhet eller delvis, reproduceras, kopieras, distribueras, lagras elektroniskt eller översättas till annat språk, utan att tillverkaren skriftligen lämnat sitt uttryckliga tillstånd till detta. Symboler I denna Bruksanvisning används symbolerna nedan. Information för användare. Information för behöriga tekniker. FARA! Farlig situation som kan leda till svår personskada eller dödsfall. VARNING! Potentiellt farlig situation som kan leda till svår personskada eller dödsfall. FÖRSIKTIGHET! Potentiellt farlig situation som kan leda till lindrig eller medelsvår personskada. VIKTIGT! Potentiellt farlig situation som kan leda till egendomsskada. OBS! Annan viktig information. ENERGISPARTIPS Tips och förslag rörande energibesparing, minskad materialåtgång och lägre kostnader. Hänvisning till andra avsnitt i handboken. Hänvisning till andra dokument utgivna av tillverkaren. Med reservation för tekniska ändringar.

3 Innehåll LÄS DETTA FÖRST... SYMBOLER... Information för användare och servicetekniker AVSEDD ANVÄNDNING... ANSVARSFRISKRIVNING... EU-ÖVERENSSTÄMMELSE... SÄKERHET... KUNDSERVICE... ADRESSLISTA... GARANTI... ÅTERVINNING/AVFALLSHANTERING... INFORMATION FÖR ANVÄNDARE... VÄRMEPUMPARS FUNKTIONSPRINCIP... ANVÄNDNINGSOMRÅDE... VÄRMEMÄTNING... DRIFT... SKÖTSEL...7 UNDERHÅLL...7 RENGÖRING OCH SPOLNING AV AGGREGATETS KOMPONENTER...7 DRIFTSTÖRNING...7 INFORMATION FÖR BEHÖRIGA TEKNIKER...8 LEVERANSOMFATTNING...8 INSTALLATION OCH MONTERING...9 INSTALLATIONSPLATS...9 TRANSPORT TILL INSTALLATIONSPLATSEN...9 INSTALLATION...9 MONTERING AV LUFTBAFFLARNA... INSTALLATION OCH ANSLUTNING TILL VÄRMEBÄRARKRETSEN... KONDENSATAVLOPP... TRYCKAVLASTNING... ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL... UTJÄMNINGSKÄRL... CIRKULATIONSPUMPAR... TAPPVARMVATTENBEREDNING... TAPPVARMVATTENTANK... ELANSLUTNING...7 SPOLNING, FYLLNING OCH AVLUFTNING AV SYSTEMET...0 VATTENKVALITET I VÄRMESYSTEM...0 ISOLERING AV VÄRMEKRETSANSLUTNINGAR... DRIFTSÄTTNING... ÖVERHETTNINGSSKYDD... DEMONTERING... Tekniska data / leveransomfattning LW 7A LW A... LW 0A LW 0A... LW 00H-A LW 80H-A...8 Prestandakurvor LW 7A...0 LW 8A... LW 0A... LW A... LW 0A... LW 80A... LW A... LW 0A...7 LW 00H-A...8 LW 80H-A...9 LJUDTRYCKSNIVÅ... 0 MÅTTSKISSER... LW 7 LW 8... LW 0 LW LW 0H... LW 0... Installationsskisser LW 7 LW 8... LW 0 LW 00H... LW... LW 0 LW 80 A LW 80H...7 LW... 8 LW Plintscheman LW 7A LW 8A LW 00H-A LW 80H-A... LW 0A LW A... LW 0A... Elkretsschema LW 7A LW 8A... LW 0A LW A... LW 0A...8 LW 80A...0 LW A... LW 0A... LW 00H-A...7 LW 80H-A...9 LW 80H-A...7 Bilaga INTYG OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

4 Avsedd användning Aggregatet får användas endast på avsett sätt, det vill säga för: uppvärmning tappvarmvattenberedning. Aggregatet får användas endast inom sina driftparametergränser. Se Tekniska data/leveransomfattning. OBS! Meddela elleverantören att värmepump eller värmepumpsystem kommer att anslutas till fastighetens elnät. FÖRSIKTIGHET! Aggregatet kan inte användas i IT-elnät. Ansvarsfriskrivning Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller förluster som uppstått till följd av att aggregatet använts på sätt som i något avseende avviker från avsedd användning. Tillverkaren är inte heller ansvarig om: om arbete på aggregatet eller dess komponenter inte har utförts enligt anvisningarna i denna Bruksanvisning arbete på aggregatet eller dess komponenter har utförts på felaktigt eller olämpligt sätt om arbete som inte beskrivs i denna Bruksanvisning utförts på aggregatet eller dess komponenter utan att vara uttryckligen och skriftligt godkänt av tillverkaren om aggregatet eller dess komponenter modifierats eller komponenter tagits bort utan att tillverkaren uttryckligen och skriftligt godkänt detta. EU-överensstämmelse Aggregatet är CE-märkt. Intyg om EU-överensstämmelse Säkerhet Aggregatet är säkert vid avsedd användning. Aggregatets konstruktion motsvarar bästa kända teknik och standarder i branschen och aggregatet uppfyller alla relevanta DIN/VDE-normer. Var och en som ska utföra arbete på aggregatet måste innan arbetet påbörjas ha läst och förstått Bruksanvisningen. Detta gäller även personer som tidigare arbetat med liknande eller likadana aggregat eller har utbildats av tillverkaren. Allt arbete på aggregatet ska utföras i enlighet med tillämpliga regler för arbetsmiljö, hälsa och arbetsplatssäkerhet. Detta gäller i särskilt hög grad användningen av personlig skyddsutrustning. FARA! Hög elektrisk spänning används i aggregatet. FARA! Risk för elolycksfall med dödlig utgång. Elanslutningar får utföras endast av behörig elektriker. Innan aggregatet får öppnas, ska strömförsörjningen till aggregatet kopplas bort och spärras mot återinkoppling. VIKTIGT! Om aggregatet används i 0 V trefasnät, måste jordfelsbrytaren vara känslig för både växelström och likström. FARA! Endast behöriga elektriker och behöriga kyl- och värmepumpsmontörer får arbeta med aggregatet och dess komponenter. VARNING! Läs och beakta alla säkerhetsdekaler på och i aggregatet. VARNING! Aggregatet innehåller köldmedia. Köldmedieläckage kan orsaka såväl personskada som egendomsskada. I händelse av köldmedieutsläpp, vidta därför omedelbart åtgärderna nedan. slå från aggregatet Meddela tillverkarens servicerepresentant. Med reservation för tekniska ändringar.

5 VIKTIGT! Av säkerhetsskäl får aggregatet aldrig kopplas bort från nätströmförsörjningen, utom i de fall då aggregatet måste öppnas. Kundservice För teknisk assistans, kontakta behörig servicetekniker eller tillverkarens lokala representant. VIKTIGT! Värmepumpen ska installeras utomhus. Utnyttja endast utomhusluft som värmekälla. Blockera inte luftöppningarna. Mått- och installationsskiss för respektive modell. VARNING! Slå aldrig till aggregatet om dess luftbafflar är borttagna. VIKTIGT! Värmepumpen får inte integreras i ventilationssystem. Den kylda luften får inte användas för kylning. VIKTIGT! Varken luften där värmepumpen står uppställd eller den luft som tas in till förångaren och används som värmekälla får innehålla några korrosiva ämnen. Ammoniak, svavel, klor, salt, avloppsgaser, rökgaser etc. kan orsaka skador och haverier som kan vara så allvarliga att värmepumpen måste skrotas. ADRESSLISTA Den senast uppdaterade adresslistan samt kontaktuppgifter till ytterligare samarbetspartners finns på: DE: EU: Garanti Garantivillkoren är angivna i köpehandlingarna. OBS! Vid garantiärenden, kontakta din återförsäljare. ÅTERVINNING/ AVFALLSHANTERING Skrotning och återvinning/avfallshantering av aggregatet och dess komponenter ska ske enligt tillämpliga lagar, direktiv och standarder. Demontering. FÖRSIKTIGHET! Vid luftutloppet är lufttemperaturen cirka K lägre än omgivningstemperaturen. Under vissa förhållanden kan utloppsluften därför orsaka isbeläggning. Installera värmepumpen så att fläkten inte blåser luften i riktning mot gångbanor och liknande. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

6 Värmepumpars funktionsprincip Värmepumpsystem för uppvärmning fungerar på samma sätt som kylskåp, fast med kylan på utsidan. I kylskåpet tar värmepumpen ut värme ur matvarorna och frigör värmet utanför skåpet, genom kylflänsar på skåpets baksida. I värmepumpsystem för husuppvärmning tar värmepumpen i stället ut värme ur omgivningen utomhus ur luft, mark eller vatten. Det uttagna värmets temperatur höjs i värmepumpen, precis som i fallet med kylskåpet, varpå värmet frigörs i byggnadens vattenburna värmesystem. Även vid mycket låg utetemperatur kan värmepumpen ta ut tillräckligt mycket värme ur omgivningen för att värma huset. Exemplet nedan visar en bergvärmepump i ett golvvärmesystem. Värmemätning Enligt tysk lag (EEWärmeG) krävs, utöver intyg om utrustningens funktionsduglighet och verkningsgrad, värmemätning. För luft/vatten-värmepumpar är värmemätning obligatorisk. För brine/vatten- och vatten/ vatten- värmepumpar är värmemätning möjlig endast om framlednings temperaturen är minst C. Värmemätningen ska registrera till byggnaden avgiven total värmemängd (såväl för uppvärmning som för tappvarmvatten). I värme pumpar försedda med värmemätning sker mätvärdesanalysen i styrenheten. Styrenheten visar till värmesystemet avgiven total värmemängd i kwh. OBS! I Sverige är värmemätning ännu inte ett krav. Drift En värmepump eller ett värmepumpsystem är en långsiktig investering i minskade utsläpp och minskad användning av primärenergi en långsiktig miljöinvestering. Värmepumpsystemet kan styras med manöverenheten för värmesystemets och värmepumpens styrenhet. OBS! Kontrollera att rätt styrvärden är inställda. = användbar energi cirka = energi uttagen ur omgivningen cirka = tillförd elenergi Användningsområde Alla värmepumpar kan, inom gränserna för sina driftparametrar och med beaktande av driftmiljöförhållanden och tillämpliga regler, användas i helt nya värmesystem eller efterinstallerade i befintliga värmesystem. Se Tekniska data/leveransomfattning. Se Bruksanvisningen för styrenheten för värmesystemet och värmepumpen. Följ gärna energispartipsen nedan, för att få värmepumpen eller värmepumpsystemet att arbeta så effektivt och miljövänligt som möjligt. ENERGISPARTIPS Undvik onödigt hög framledningstemperatur. Lägre framledningstemperatur ökar värmesystemets effektivitet. ENERGISPARTIPS Låt inte fönster stå öppna långvarigt det kostar energi och pengar. Med reservation för tekniska ändringar.

7 Skötsel Aggregatets utsida kan rengöras med en fuktad trasa och hushållsrengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipmedel, syra och/eller klor. Sådana rengöringsmedel kan förstöra såväl aggregathöljets yta som komponenterna i aggregatet. Underhåll Värmepumpens köldmediekrets behöver inget regelbundet underhåll. Enligt EU-direktiv EG/8/00 av kan det dock krävas, beroende på köldmediekretsens grad av hermetisk försegling och mängden köldmedium i kretsen, att täthetskontroller utförs och att driftjournal förs. Om köldmediemängden är mindre än kg, krävs ingen driftjournal. För alla andra värmepumpar medföljer en driftjournalbok vid leverans. Se driftjournalboken, avsnittet om användning av driftjournalboken. Värmebärarkretsens och köldbärarkretsens komponenter (ventiler, expansionskärl, cirkulationspumpar, filter och föroreningsfällor) ska kontrolleras regelbundet (minst en gång om året) och vid behov rengöras, av behörig värmepumptekniker. Luftinlopps- och luftutloppsöppningar ska med för driftmiljön lämpliga, regelbundna intervall kontrolleras med avseende på nedsmutsning och vid behov rengöras. VIKTIGT! Kontrollera regelbundet aggregatets kondensattråg och kondensatledning för att säkerställa att kondensatet kan avrinna obehindrat. Rengör och rensa om tråg eller ledning är förorenade eller blockerade. Nedisning av skyddsgaller Om frost inträffar samtidigt som luftfuktigheten är hög, kan is bildas på aggregatets luftbafflar. För att säkerställa problemfri drift måste denna is avlägsnas regelbundet. Vi rekommenderar att underhållskontrakt upprättas med ett värmeinstallationsföretag. Värmeinstallationsföretaget utför därefter erforderligt underhåll regelbundet. RENGÖRING OCH SPOLNING AV AGGREGATETS KOMPO- NENTER FÖRSIKTIGHET! Rengöring och renspolning får utföras endast av behörig kundservicepersonal. Använd endast av tillverkaren rekommenderade vätskor. Om kondensorn rengjorts med kemikalier, måste den omedelbart efter rengöringen sköljas noggrant med rikligt med vatten. Beakta alltid de tekniska data tillverkaren uppger för värmeväxlaren. Driftstörning Vid driftstörningar och fel visas felkoder på styrenheten för värmesystemet och värmepumpen. Se Bruksanvisningen för styrenheten för värmesystemet och värmepumpen. FARA! Service- och reparationsarbete på aggregatet får utföras endast av behörig kundservicepersonal. Se adresslista i avsnittet Kundservice. Observera att inga felmeddelanden visas om elvärmepatronens överhettningsskydd har löst ut (beroende på modell). Driftsättning, avsnittet om överhettningsskydd. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 7

8 Leveransomfattning Exempel på leveransomfattning: LW 7 / LW 8 (ETT KOLLI): Kontrollera leveransen med avseende på synliga skador. Kontrollera att leveransen är komplett enligt leveransomfattningen. Rapportera omedelbart eventuella skador och avvikelser från leveransomfattningen. OBS! Notera aggregatets modellbeteckning. Se Tekniska data/leveransomfattning. Kompaktaggregat med hermetiskt förseglad kompressor och alla erforderliga komponenter för skydd och övervakning av köldmediekretsen, samt kondensatavloppsslang. LW 0 till LW 0 och LW H (TVÅ KOLLI): Kolli : FUNKTIONSNÖDVÄNDIGA TILLBEHÖR VIKTIGT! Använd endast originaltillbehör från aggregattillverkaren. Styrenheten för värmebärarkretsen och värmepumpen samt styr- och givarkablage är nödvändiga för driften och måste beställas separat. Värmepumpen kan inte fungera utan dem. Kolli : Luftbafflar ( st. i var sin låda) Styrenhet för värmesystemet och värmepumpen (för väggmontering) Styr- och givarkabel kan levereras i olika längder, efter behov. EXTRA TILLBEHÖR Installationstillbehör (vibrationsdämpare) för luft/vatten-värmepumpar för utomhusinstallation måste beställas separat. Grundaggregat (i detta exempel en LW ) med hermetiskt förseglad kompressor och alla erforderliga komponenter för skydd och övervakning av köldmediekretsen, samt kondensatavloppsslang (ansluten på värmepumpsidan). För LW 0A måste elvärmepatronen väljas specifikt för det aktuella systemet och beställas separat. 8 Med reservation för tekniska ändringar.

9 INSTALLATION OCH MONTERING Följ informationen och respektera varningarna nedan vid allt arbete. OBS! Allt arbete ska utföras i enlighet med tillämpliga lagar, regelverk och riktlinjer för arbetsmiljö, hälsa och arbetsplatssäkerhet. FARA! Värmepumpar och värmepumpsystem får endast installeras och monteras av behörig värmepumps- och kylmontör. OBS! Beakta ljudnivån för respektive modell. Se avsnittet Tekniska data/leveransomfattning, stycket Ljudtrycksnivåer. INSTALLATIONSPLATS VIKTIGT! Aggregatet får installeras endast utomhus. Mått- och installationsskiss för respektive modell. TRANSPORT TILL INSTALLATIONSPLATSEN För att undvika transportskador, låt aggregatet ligga kvar i sitt originalemballage hela vägen fram till installationsplatsen och använd gaffeltruck, lyftkran eller kranförsedd lastbil för att transportera och hantera aggregatet. FARA! Underskatta inte aggregatets vikt det krävs flera personer för att bära aggregatet. Se avsnittet Tekniska data/leveransomfattning, stycket Allmänna aggregatdata. INSTALLATION medföra såväl personskada som skador på aggregatet. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att eliminera vältningsrisken. FARA! Säkra aggregatet mot glidning under transport. VIKTIGT! Aggregatets värmekretsanslutningar får aldrig användas som lyft- eller stödpunkter vid transport eller hantering av aggregatet. VIKTIGT! Vätskeanslutningarna får absolut inte skadas. VIKTIGT! Aggregatet får inte lutas mer än i någon riktning. Placera aggregatet på ett stabilt, horisontellt fundament som kan bära aggregatets vikt. Material som kan uppfylla dessa krav, till exempel betong eller marksten, kan användas för fundamentet. Markytan vid värmepumpens luftutlopp måste vara vattengenomtränglig. VIKTIGT! Vid luftutloppet är lufttemperaturen cirka K lägre än omgivningstemperaturen. Under vissa förhållanden kan utloppsluften därför orsaka isbeläggning. Installera värmepumpen så att fläkten inte blåser luften i riktning mot gångbanor och liknande. FARA! Det krävs flera personer för att placera och installera aggregatet. FARA! Aggregatet är inte fäst i träpallen. Det kan därför välta under transport. Detta kan OBS! Följ alltid installationsskissen för respektive modell. Beakta storlek och minimiavstånd. Se installationsskiss för respektive modell. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 9

10 OBS! Placera aggregatet så att dess elkopplings-/manöversida alltid är lätt åtkomlig. Öppna snabbskruvlåsen genom att vrida dem moturs 90, för att lossa frontpanelen. INSTALLATIONSFÖRBEREDELSER LW 7 / LW 8 : Ta bort sidopanelerna på elkopplings-/manöversidan och vattenanslutningssidan av aggregatet. Öppna snabbskruvlåsen genom att vrida dem moturs 90, för att lossa frontpanelen. Dra de nedre sidopanelerna uppåt och utåt på båda sidor, haka loss och ställ undan dem på säker plats. Dra sidopanelerna på båda sidorna utåt, haka loss dem vid överkanten och ställ undan dem på säker plats. AGGREGATLYFT MED RÖR (endast LW 7 till LW 80 ) Aggregat av modell LW 7 till LW 80 kan lyftas med hjälp av ¾ rör (tillhandahålls av kunden) som är kraftiga nog att bära aggregatets vikt. Ramen är försedd med särskilda hål för dessa rör. OBS! Aggregat av modell LW... eller större kan inte lyftas med rör. LW 0 till LW 80 : Ta bort de nedre sidopanelerna på elkopplings-/manöversidan och vattenanslutningssidan. Följ anvisningarna nedan. För in lyftrören i hålen i ramen på elkopplings-/manöversidan. LW 7 / LW 8 : Snabblåsskruvar Nedre sidopanel 0 Med reservation för tekniska ändringar.

11 LW 0 till LW 80 : fundamentet. Kontrollera att aggregatets ram ligger dikt an mot fundamentytan längs hela sin omkrets. AGGREGATLYFT MED LYFTKRAN OBS! Modell LW och större måste lyftas med lyftkran. Följ anvisningarna nedan. Se noga till att rören inte skadar kablage och komponenter i aggregatet. Ta bort sidoläkten från träpallen. Styr rören försiktigt förbi kablage och komponenter i aggregatet. Styr rören ut genom hålen på vattenanslutningssidan. LW 7 / LW 8 : Trä lyftslingor under aggregatet. För in tryckfördelande läkt eller stödlister mellan lyftslingorna och aggregatet, för att förhindra tryckskador på höljet. Alternativt kan sidopanelerna tas bort (se anvisningar i avsnittet Montering av luftbafflar). LW 0 till LW 80 : A Frontvy (manöversida) B Sidovy FARA! Lyftslingorna får inte ligga för nära varandra eller för nära aggregatets centrum, eftersom aggregatet då kan stjälpa. Lyft aggregatet med hjälp av rör. Lyftet ska göras av minst fyra personer tillsammans. Placera aggregatet på 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

12 Dra sidopanelerna framåt, haka loss dem från aggregatet och ställ undan dem på säker plats. C Sidovy VIKTIGT! Styr lyftslingorna förbi fläkten på sidan. Kontrollera att lyftslingorna inte trycker mot fläkten under transport. Lyft aggregatet med kranen och ställ det på fundamentet. Kontrollera att aggregatets ram ligger dikt an mot fundamentytan längs hela sin omkrets. MONTERING AV LUFTBAFFLARNA (endast för LW 0 till LW 0 och LW H ) Nedre sidopaneler Ta bort de övre sidopanelerna från aggregatet. För att kunna göra detta, lossa de båda skruvarna intill de övre sidopanelernas nederkant. Dra sidopanelerna nedåt och framåt, haka loss dem från toppanelen och ställ undan dem på säker plats. VARNING! Aggregatet innehåller roterande delar. Av säkerhetsskäl ska därför de båda luftbafflarna monteras på aggregatet innan monterings- och installationsarbetet fortsätter. Toppanel Övre sidopaneler Om det inte redan gjorts, ta bort de nedre sidopanelerna på elkopplings-/manöversidan och på vattenanslutningssidan. Toppanelen hålls på plats av de övre sidopanelerna. När dessa tagits bort, ligger toppanelen därför lös. Lyft bort toppanelen och ställ undan den på säker plats. Öppna de båda snabbskruvlåsen genom att vrida dem moturs 90, för att lossa de nedre sidopanelerna. Med reservation för tekniska ändringar.

13 Montera luftbafflarna. VIKTIGT! Ta bort skyddsfilmen från luftbafflarna innan de monteras. Sätt tillbaka toppanelen på ramen. Häng upp luftbafflarna på mässingsbussningarna på ramens överkant. Haka fast de övre sidopanelerna i toppanelen. Skruva fast panelunderkanten i ramen. Upphängningshål i luftbaffel Mässingsbussning på ram Skruva fast luftbafflarna på ramen på elkopplings-/ manöversidan och på vattenanslutningssidan. Luftbafflarna är därmed monterade. Monteringsoch installationsarbete kan nu utföras på aggregatet, varefter de nedre sidopanelerna ska monteras (se avsnitten om elanslutning och anslutning av styroch givarkablar till värmepumpen). VIKTIGT! Montera de nedre sidopanelerna tillfälligt om längre uppehåll i arbetet ska göras. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

14 INSTALLATION OCH ANSLUTNING TILL VÄRMEBÄRARKRETSEN FARA! Risk för elolycksfall med dödlig utgång. Innan aggregatet får öppnas, ska strömförsörjningen till aggregatet kopplas bort och spärras mot återinkoppling. Installera avstängningsventiler i framledningen (utgående hetvatten) och i returledningen (återgående hetvatten) på värmepumpsidan. OBS! I samband med installation av dessa avstängningsventiler kan värmepumpens förångare och kondensor spolas, om så behövs. VIKTIGT! Anslut aggregatet till värmekretsen enligt schemat för respektive modell. Se dokumentation rörande värmekretsanslutning. OBS! Kontrollera att diametrarna för de olika rörledningarna mellan värmebärarkretsens olika delar (inklusive ledningarna under mark, mellan värme pumpen och byggnaden) är korrekt valda. FÖRSIKTIGHET! Rengöring och renspolning får utföras endast av behörig kundservicepersonal. Anslut aggregatet till det fasta rörsystemet i byggnadens värmebärarkrets via vibrationsdämpare. Vibrationsdämparna måste användas, annars kan vibrationerna skada rören. OBS! Vibrationsdämpare finns som tillbehör. OBS! Cirkulationspumparna ska vara av flerstegstyp. Cirkulationspumparna måste kunna leverera minst det minimiflöde den aktuella modellen kräver. LW 7 / LW 8 : Se Tekniska data/leveransomfattning, avsnittet om värmebärarkretsen. VIKTIGT! Värmebärarkretsen måste vara försedd med ett utjämningskärl. Erforderlig volym hos denna beror på aggregattyp. VIKTIGT! Vid montering och åtdragning av rörkopplingarna, ge adekvat mothåll för aggregatets anslutningar, så att inte de eller kopparrören i aggregatet vrids och skadas. Genomspola värmebärarkretsen grundligt innan aggregatet ansluts till värmebärarkretsen. Inlopp, värmebärarkrets, (returledning) Utlopp, värmebärarkrets (framledning) Kondensatslang OBS! Föroreningar och utfällningar i värmekretsen kan orsaka driftstörningar. Med reservation för tekniska ändringar.

15 LW 0 / LW / LW 0H : KONDENSATAVLOPP Kondensat från aggregatet måste ledas bort frostfritt genom en kondensatledning med minst diameter 0 mm. Om marken är vattengenomtränglig, är det tillräckligt att leda kondensatledningen vertikalt ner i marken till minst 90 cm djup. Om kondensatet leds ut i dagvatten- eller avloppsledningsnät, ska kondensatledningen förläggas frostfritt och med fall i hela sin längd. Anslutning av kondensatledningen till avloppsnätet får ske endast via vattenlås. Vattenlåset måste alltid vara åtkomligt. Inlopp, värmebärarkrets, (returledning) Utlopp, värmebärarkrets (framledning) Kondensatslang LW 0 TILL LW 0 OCH LW 0H : Tryckavlastning Värmebärarkretsen ska utrustas i enlighet med på installationsplatsen gällande standarder och direktiv, med säkerhetsventil och expansionstank. Installera fyllnings- och avtappningsventiler, avstängningsventiler och backventiler på lämpliga ställen i värmebärarkretsen. Överströmningsventil Inlopp, värmebärarkrets, (returledning) Utlopp, värmebärarkrets (framledning) Kondensatslang Använd alltid överströmningsventil för seriekopplade tankar, för att säkerställa att det minsta flöde värmepumpen kräver från värmebärarkretsen inte underskrids. Överströmningsventilen ska vara så dimensionerad att det minsta erforderliga volymflödet genom värmepumpen upprätthålls även när värmekretsen är avstängd. Installera kondensatslangen i aggregatet så att den inte vidrör köldmedierören. Se till att kondensatledningen och dess utlopp är frostfria året runt. Se installationsskiss för respektive modell. Genomföringar som inte används ska pluggas vid aggregatet. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH

16 Utjämningskärl Värmekretsen måste vara försedd med ett utjämningskärl för att värmepumpen ska kunna anslutas till värmekretsen. Erforderlig volym för utjämningskärlet kan beräknas enligt: V Utjämningskärl = Min. volymflöde i värmebärarkretsen Uppgifter om minimiflöde i värmebärarkrets finns i Tekniska data/leveransomfattning, stycket om värmebärarkrets. I monoenergetiska luft/vatten-system ska utjämningskärlet kopplas in i framledningen, uppströms överströmningsventilen. Cirkulationspumpar 0 Tappvarmvattentank Om värmepumpen ska användas för tappvarmvattenberedning, måste en särskild tappvarmvattentank integreras i värmepumpsystemet. Denna tank ska ha tillräckligt stor volym för att täcka tappvarmvattenbehovet under eltaxestyrd periodisk bortkoppling av strömförsörjningen. OBS! Värmeväxlararean i tappvarmvattentanken ska dimensioneras så att värmepumpens värmeeffekt överförs med minsta möjliga förlust. Vi erbjuder flera olika tappvarmvattentankar för att täcka olika behov. Samtliga modeller är optimerade för drift i värmepumpsystem. OBS! Anslut tappvarmvattentanken till värmepumpsystemet enligt kretsschemat för det aktuella värmesystemet. FÖRSIKTIGHET! Notera aggregatets modellbeteckning. Cirkulationspumparna ska vara stegvist reglerade använd inte steglöst reglerade cirkulationspumpar i värme- och tappvarmvattensystemet. Tappvarmvattenberedning Om värmepumpen ska användas även för tappvarmvattenberedning, krävs en separat tappvarmvattenkrets, utöver värmekretsen. Tappvarmvattenkretsen ska inte kopplas så att tappvarmvattnet leds genom värmebärarkretsens utjämningskärl. Se dokumentation rörande värmekretsanslutning. Med reservation för tekniska ändringar.

17 Elanslutning Följ informationen och respektera varningarna nedan vid allt arbete. FARA! Risk för elolycksfall med dödlig utgång. Elanslutningar får utföras endast av behörig elektriker. Innan aggregatet får öppnas, ska strömförsörjningen till aggregatet kopplas bort och spärras mot återinkoppling. FARA! Såväl elinstallationsarbetet som allt övrigt installationsarbete ska utföras enligt tilllämpliga EN- och VDE-regelverk och enligt tillämpliga lokala bestämmelser. Eventuella tekniska krav från elleverantören ska också uppfyllas. ELANSLUTNING Värmepumpens strömförsörjning kan anslutas utan att elkopplingsskåpet behöver öppnas. Strömförsörjningen ansluts i plintboxarna på aggregatets vattenanslutningssida. Följ anvisningarna nedan. Om aggregatets sidopaneler är monterade, ta bort dem. Se avsnittet om installationsförberedelser. Öppna plintboxarna. LW 7 / LW 8 : Plintbox för elvärmepatron Plintbox för kompressor LW 0 / LW / LW 0H : Plintbox för elvärmepatron Plintbox för kompressor 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 7

18 LW 0 TILL LW 0 OCH LW 0H : VÄRMEPUMPSIDIG ANSLUTNING AV STYR- OCH GIVARKABLAR Värmepumpen ansluts till styrenheten för värmebärarkrets och värmepump via styr- och givarkablar. Kablarna ansluts i elkopplingsskåpet, som sitter på värmepumpens manöversida. FARA! Risk för elolycksfall med dödlig utgång. Aggregatet ska vara bortkopplat från strömförsörjning. Plintbox för elvärmepatron Plintbox för kompressor Anslut strömförsörjningskabeln till plintboxen (elvärmepatron med LW 0A på plats). LW 7 / LW 8 : Lossa elkopplingsskåpets fästskruvar i aggregatet. Stäng plintboxen. Installera strömförsörjningskabeln i kabelkanal eller kabelrör hela vägen mellan dess genomföring i byggandens yttre skal och gruppcentralen. Anslut strömförsörjningskabeln till elnätet. VIKTIGT! Kompressormotorn ska rotera medurs. Om kompressorn körs med moturs roterande motor, kan kompressorn få allvarliga, irreparabla skador. VIKTIGT! Värmepumpen ska strömförsörjas via allpoligt brytande motorskyddsbrytare med minsta kontaktavstånd mm. Häng elkopplingsskåpet på aggregatets utsida, i urtagen i ramen. Beakta utlösningsströmmen. Se Tekniska data/leveransomfattning, avsnittet om elektriska data. VIKTIGT! Om aggregatet används i 0 V trefasnät, måste jordfelsbrytaren vara känslig för både växelström och likström. VIKTIGT! Luta inte elkopplingsskåpet. 8 Med reservation för tekniska ändringar.

19 Skruva fast styr- och givarkablarna i de båda anslutningarna på elkopplingsskåpets baksida. När styr- och givarkablarna är anslutna, skruva fast elkopplingsskåpet på dess ursprungliga plats. Led ut styr- och givarkablarna ur aggregatet. LW 0 till LW 0 och LW H : Följ anvisningarna nedan. Skruva fast styr- och givarkablarna i anslutningsplintarna på elskåpets sida. OBS! Vid behov, till exempel vid service- och underhållsarbete, måste det gå att haka loss elkopplingsskåpet igen. Därför ska styr- och givarkablarna installeras med cirka cm överlängd i värmepumpen. Installera styr- och givarkablarna i kabelkanal eller kabelrör hela vägen mellan styrenheten och deras genomföring i byggnadens yttre skal. Gör erforderliga anslutningar enligt plint- och elkretsscheman för den aktuella modellen. Se plint- och elkretsscheman för den aktuella modellen. Led styr- och givarkablarna inne i aggregatet, genom den medföljande kabelkanalen, till vattenanslutningssidan. Se Bruksanvisningen för styrenheten för värmesystemet och värmepumpen. Genomföringar som inte används ska pluggas vid aggregatet. Sätt tillbaka och skruva fast sidopanelerna på värmepumpen. OBS! Elvärmepatronen är från fabriken uppkopplad för kw (9 kw). Den kan, på kontaktor Q (Q), kopplas om för () eller kw ( kw). Mer information finns på dekalen på elvärmeelementet. Kabelkanal för styr- och givarkablar Led ut styr- och givarkablarna ur aggregatet. OBS! Vid behov, till exempel vid service- och underhållsarbete, måste det gå att haka loss elkopplingsskåpet igen. Därför ska styr- och givarkablarna installeras med cirka cm överlängd i värmepumpen. Installera styr- och givarkablarna i kabelkanal eller kabelrör hela vägen mellan styrenheten och deras genomföring i byggnadens yttre skal. Anslut styr- och givarkablarna till styrenheten för värmekretsen och värmepumpen, enligt plint- och elkretsscheman för den aktuella modellen. Se plint- och elkretsscheman för den aktuella modellen. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH 9

20 Se Bruksanvisningen för styrenheten för värmesystemet och värmepumpen. Genomföringar som inte används ska pluggas vid aggregatet. Montera och skruva fast sidopanelerna på värmepumpen. Haka fast sidopanelernas underkant i aggregatramen, med överkanten svagt lutande utåt. Tryck sedan in panelens överkant mot aggregatet och lås med snabblåsskruvarna. Spolning, fyllning och avluftning av systemet VIKTIGT! Systemet måste vara helt avluftat innan det driftsätts. VATTENKVALITET I VÄRMESYSTEM VDI 0 DEL I OCH II Aggregatet är nu stängt. Moderna, energieffektiva värmepumpsystem blir allt vanligare. Den sinnrika tekniken gör dessa system mycket effektiva. Det fysiska utrymmet för värmekällor blir allt mindre, vilket har drivit på utvecklingen mot allt mer kompakt utrustning, allt mindre tvärsnittsareor och allt högre värmeöverföringskapacitet. Detta har även inneburit att systemen blivit allt mer komplexa och att de innehåller allt fler olika material. Det innebär i sin tur att korrosionsproblemen måste beaktas mer noggrant än tidigare. Alpha-InnoTec levererar tekniskt avancerade och innovativa produkter, men dessa kommer till sin rätt endast om systemet körs med korrekt vattenkvalitet i värmekretsen. Vattenkvaliteten i värmekretsen påverkar inte bara systemets effektivitet, utan även systemkomponenternas livslängd. Riktvärdena i VDI 0 del I och del II måste därför följas, och ska betraktas som minimikrav för korrekt systemfunktion. Erfarenheten har visat att bäst funktion och mest problemfria drift uppnås om avsaltat (avjoniserat) vatten används. I VDI 0 del I finns viktig information om och rekommendationer rörande pannstensutfällning i värme- och tappvarmvattensystem samt anvisningar för hur sådan förebyggs. I VDI 0 del II behandlas främst krav rörande minimering av hetvattenkorrosion i vattenburna värmesystem. GRUNDPRINCIRNA I DEL I OCH DEL II Pannstensutfällning och korrosion är relativt små problem i vattenburna värmesystem, om: - systemet är korrekt projekterat och korrekt installerat och driftsatt - systemet är slutet med avseende på korrosion - adekvat trycksättning är inbyggd i systemet 0 Med reservation för tekniska ändringar.

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VTTEN- VÄRMEPUMPR för utomhusinstallation LW LW H- 8000fSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller viktig information

Läs mer

FASTIGHETS- VÄRMEPUMPAR BERGVÄRME

FASTIGHETS- VÄRMEPUMPAR BERGVÄRME Bruksanvisning SE FASTIGHETS- VÄRMEPUMPAR BERGVÄRME SWP Med reservation för tekniska ändringar. 800900bSE - Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först Denna Bruksanvisning

Läs mer

COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR

COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR SWC Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller viktig information om aggregatets handhavande. Bruksanvisningen är en del av produkten och ska förvaras lätt

Läs mer

COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR

COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE COMPACT BERGVÄRMEPUMPAR SWC Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller viktig information om aggregatets handhavande. Bruksanvisningen är en del av produkten och ska förvaras lätt

Läs mer

Bruksanvisning SE BERGVÄRMEPUMPAR WZS WZS. Med reservation för tekniska ändringar. Översättning av originalbruksanvisningen

Bruksanvisning SE BERGVÄRMEPUMPAR WZS WZS. Med reservation för tekniska ändringar. Översättning av originalbruksanvisningen Bruksanvisning SE BERGVÄRMEPUMPAR WZS WZS Med reservation för tekniska ändringar. Översättning av originalbruksanvisningen 8305300bSE ait-deutschland GmbH Läs detta först Denna Bruksanvisning innehåller

Läs mer

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar Din Värmepumpspecialist Inomhusinstallation upp till 64 C LW-serien Tyst

Läs mer

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar

värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar värmekälla luft unikt på den svenska marknaden Luft/vatten-värmepumpar för inomhusinstallation från 7 kw till 35 kw värmepumpar Inomhusinstallation med upp till 65 C i framledningstemperatur LW-serien

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Inomhusuppställning LW 0 LW LW 00H Med reservation för tekniska ändringar. 8000dSE Översättning av Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller

Läs mer

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar

NYHET! Vi är unika. Våra värmepumpar med. alpha-innotec sverige. värmepumpar NYHET! alpha-innotec sverige. Vi är unika. Våra värmepumpar med. värmepumpar En produkt många fördelar Så enkelt. Så bekvämt. En för allt Uppvärmning och varmvattenberedning i en och samma enhet. Värmecentralen

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- Compact VÄRMEPUMPAR LWC-serien Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hur enheten ska användas. Anvisningen är en del av produkten

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: / All-in-One Med 200 l tank - för värme och tappvatten 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se /

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR Montering inomhus LW 60H/V Läs detta först Denna bruksanvisning ger dig viktig information för hantering av apparaten. Den är en beståndsdel av produkten och måste

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

tt coil Lamellvärmeväxlare Användarmanual tt coil - www.tt-coil.se 1(7)

tt coil Lamellvärmeväxlare Användarmanual tt coil - www.tt-coil.se 1(7) Användarmanual 1(7) INDEX Sida Produkttyp och varumottagning 3 Montering 4 Transport- och lyftanvisning 5 Drift och underhåll 6 Säkerhetsföreskrifter 7 2(7) PRODUKTTYP Kyl värmeyta omtalas i texten som

Läs mer

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter

Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Reflex kärl säkerhetsföreskrifter Denna skrift innehåller instruktioner för installation, drift och underhåll. Generella säkerhetsinstruktioner Reflex membran expansionskärl är tryckkärl. De har en gaskudde.

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID

DET LÖNAR SIG ALLTID DET LÖNAR EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET SIG ALLTID Luften är fri Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer