Miljöklass 3. Byggs upp i block. Uppfyller normer och krav. Två unika fläktar. GLOBAL Twin är en dubbelsugande radialfläkt med remdrift.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöklass 3. Byggs upp i block. Uppfyller normer och krav. Två unika fläktar. GLOBAL Twin är en dubbelsugande radialfläkt med remdrift."

Transkript

1 Ett flexibelt och heltäckande luftbehandlingssystem. GLOBAL AIR är ett flexibelt och heltäckande luftbehandlingssystem. Systemet täcker i princip alla förekommande varianter för luftbehandling. GLOBAL AIR byggs upp med olika funktionsdelar. Leverans kan ske som separata funktionsdelar, i block innehållande flera funktioner eller som ett komplett aggregat. Byggs upp i block Vid uppdelning i block kan storleken på blocken anpassas efter behov, beroende på faktorer som transportsätt, vikt, befintligt utrymme för intransport på installationsplatsen etc. Detta sätt att bygga upp ett luftbehandlingssystem ger mycket stor flexibilitet samtidigt som det blir ekonomiskt både vad gäller materialåtgång och installationstid. Två unika fläktar Till GLOBAL AIR finns två fläktar med unika egenskaper. GLOBAL Wing är en direktdriven axi-radial fläkt, GLOBAL Twin är en dubbelsugande radialfläkt med remdrift. Miljöklass Luftbehandlingssystemet byggs upp av ett självbärande ramverk som består av profiler, täckpaneler och inspektionsdörrar i alu-zinkbelagd stålplåt med ALC, miljöklass. Invändigt utsatta delar på den kalla sidan fram till första värmekälla är utförda i miljöklass. Uppfyller normer och krav GLOBAL AIR är konstruerat för att uppfylla ställda krav i förslag till CEN-standard för luftbehandlingsaggregat. Aggregathöljet uppfyller klass A för täthet, klass T för värmegenomgångstal och TB för värmebryggsfaktor. Höljet kan även erhållas i typgodkänd brandklass EI0 (A0) och har då värmegenomgångstal enligt klass T2. Utveckling, tillverkning och marknadsföring sker med kvalitetssystem enligt ISO 9001, certifierat av Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS). 2

2 Blockindelning ger god ekonomi och snabb installation. De olika blocken sätts ihop på byggplatsen till ett komplett luftbehandlingssystem. Denna uppställning innehåller 11 olika funktionsdelar som har byggts ihop till 5 block. GLOBAL AIR byggs upp med de funktionsdelar som kunden önskar. Mest fördelaktigt är det om funktionsdelarna byggs samman i block. Blockning ger många fördelar Normalt sett innehåller varje funktionsdel ett eget hölje uppbyggt kring ett eget ramverk. Om man väljer att bygga ihop funktionsdelarna i block minskar materialåtgången främst vad gäller ramverket. Det blir färre mellanprofiler och hörn samtidigt som monteringstiden på fabrik minskar. Detta ger ett lägre pris jämfört med om varje funktionsdel byggs separat. Hantering på arbetsplats underlättas och installationstiden minskar väsentligt eftersom det blir färre delar att sammanfoga. Storleken på blocken anpassas efter behov. Faktorer som kan inverka är t ex transportsätt, vikt och befintligt utrymme för intransport. Stabilt och rejält ramverk I samtliga versioner är GA-systemets funktioner inbyggda inom ett kraftigt, självbärande, ramverk bestående av formvalsade, vridstyva profiler. Det självbärande ramverket gör att funktionsdelar kan staplas på varandra utan särskilda förstärkningar eller andra stabiliserande åtgärder (gäller ej storlek ). Bästa korrosionsskydd Täckpaneler och inspektionsdörrar är uppbyggda enligt sandwichprincipen: plåt + isolering + plåt. Ytbehandling med alu-zink i miljöklass ger bästa möjliga korrosionsskydd och en attraktiv yta som dessutom är lätt att hålla ren. Som specialutförande kan aggregatet levereras lackerat. Inspektionsdörrar är upphängda på kraftiga gångjärn och dörrarna har rejäla låshandtag av L-typ. Inspektionsdörrarna på GLOBAL AIR är försedda med kraftiga gångjärn och rejäla låshandtag av L-typ.

3 Nya energisnåla och tysta fläktar. GLOBAL Wing och GLOBAL Twin är namnen på de nya fläktarna i luftbehandlingssystem GLOBAL AIR. Fläktarna är systemoptimerade och ger låg utloppshastighet (max 6 m/s). Den dynamiska trycket är marginellt och övriga systemförluster minimeras. Lägre direkta kostnader Tvära kanalböjar kan monteras direkt på fläktutloppet. Med GLOBAL Wing kan även funktionsdelar installeras direkt på fläktutloppet utan mellanliggande distansdel och luftspridare. Förutom besparing i direkta kostnader för t ex distansdel minskar också utrymmesbehovet i fläktrummet. Energibesparing Eftersom systemförlusterna är marginella blir el-energikostnaderna låga med GLOBAL Wing och GLOBAL Twin. Tryckförlusten är endast ca 5 Pa. Med andra fläktar tvingas man räkna med att ca 100 Pa går förlorat i systemförluster. Lågt ljud Utmärkande för de båda nya fläktarna är den låga ljudalstringen i de låga frekvenserna, vilka är de svåraste att dämpa. Genom låg utloppshastighet och jämn spridningsbild minimeras systemförlusterna. Tvära kanalböjar kan därför monteras direkt på fläktutloppet med endast marginella tryckförluster. Ljudalstringen hålls nere direkt vid källan. Det minskar kravet på ljuddämpare för aggregatet. Man kan ha enklare ljuddämpare eller rentav helt klara sig utan. Med andra fläktar tvingas man att ha kraftfulla eller sofistikerade ljuddämpare för aggregatet. Detta innebär lägre direkta materialkostnader och minskat utrymmesbehov i fläktrummet, eftersom krav på ljuddämpare för själva aggregat minskar. Det innebär också el-energibesparing eftersom kraftfulla ljuddämpare också innebär tryckförluster. GLOBAL Wing GLOBAL Wing är en ny axiradial fläkt av unik konstruktion. Fläkten har bakåtböjda skovlar och fläkthjulet sitter direkt på motoraxeln. Motorn har inbyggd varvtalsreglering. GLOBAL Wing är anpassad för höga luftflöden med lågt tryck och kan erhållas t o m storlek 020. GLOBAL Twin GLOBAL Twin är en ny radialfläkt som är remdriven för optimerat val av motor. Fläkthuset har stor utloppsarea. GLOBAL Twin har dubbla fläkthjul med bakåtböjda skovlar och inbyggd ljuddämpning. GLOBAL Twin är anpassad för stort tryck- och flödesområde och kan erhållas t o m storlek 07. 4

4 Värmeåtervinning för alla behov. Roterande värmeväxlare för bästa verkningsgrad Den roterande värmeåtervinnaren Turbo är utvecklad och patenterad av PM-LUFT. Temperaturverkningsgraden är så hög som 77-8% och det beror på den speciella konstruktionen som är både självbärande och självlåsande. Uppbyggnaden skapar turbulenta strömningar som gör att optimal mängd av energiinnehållet överförs från frånluft till tilluft. Den höga temperaturverkningsgraden gör att tillskottsvärme inte behöver sättas in så ofta och eftervärmningsbatterier med lägre effekt kan användas. Turbo kan erhållas till samtliga aggregatstorlekar. Unik och effektiv plattvärmeväxlare Plattvärmeväxlaren Heat Plus är utvecklad och patenterad av PM-LUFT. Upphöjningar enligt ett särskilt system i växlarens luftkanaler gör att värmeövergångsstalet kan styras och utjämnas inne i växlaren. Resultatet blir bättre temperaturverkningsgrad på tilluften och en jämnare temperaturfördelning på avluften. Den jämna temperaturfördelningen på avluften gör att påfrysning sker först vid mycket låg uteluftstemperatur. PM-LUFT har dessutom utvecklat ett patentsökt påfrysningsskydd uppbyggt kring modulerande förbigångsfunktion och noggranna temperaturgivare. Heat Plus är avsedd för installationer där skilda luftvägar krävs och kan erhållas till och med storlek 07. Batterivärmeväxlare ger stor valfrihet Batterivärmeväxlare GAVD är en lamellvärmeväxlare där glykolblandat vatten används som energibärare. GAVD består av två batterier, det ena placerat i tilluften och det andra placerat i frånluften. Vattnet värms upp av frånluften och cirkulerar med hjälp av pump till tilluftsdelen där värmen avges. GAVD kan erhållas till samtliga aggregatstorlekar där skilda luftvägar krävs. GAVD är lämplig om man har skilda till- och frånluftsaggregat samt för större storlekar där man inte kan ha plattvärmeväxlare. 5

5 ThermoGuard ger enkelt och tillförlitligt skydd mot frysskador. Med frysskyddade batterier enligt ThermoGuardsystemet blir installationen frysskadesäkrad på ett enkelt och ändå säkert sätt. Frysskador på värmebatterier kan uppstå vid elavbrott, luft i systemet, felaktig injustering och komponentfel. Is spränger ej batteriet ThermoGuard-systemet bygger på upptäckten att vatten som fryser till is i ett rörsystem inte ger upphov till radiella sprängkrafter. Isen i sig kan alltså inte spränga ett rör eller ett värmebatteri. Praktiska prov har visat att ett vattenbatteri i en luftbehandlingsanläggning, som utsätts för kyla, fryser igen i själva lamellpaketet. Däremot fryser inte vattnet i böjarna direkt, eftersom de ligger i en varmare, isolerad omgivning. Rörböjarna kommer att befinna sig mellan isproppar i lamellpaketets rör. I de ofrusna rörböjarna ökar trycket successivt och det inneslutna vattnet spränger snart böjarna. Tryckavlastning i rörböjarna Vattenbatterier som utrustas med ThermoGuard får ett tillförlitligt skydd mot frysskador vid t ex elavbrott. På ett batteri som är försett med ThermoGuard frostsprängningsskydd är varje rörböj i batteriet punkterad med ett litet hål, som i sin tur ansluts till ett samlingsrör. Trycket som vid frysning uppstår i rörböjarna avleds till samlingsröret. Samlingsröret är anslutet till batteriets värmeretur, alternativt en säkerhetsventil. Med ThermoGuard-systemet blir skyddet mot frysskador både enkelt och billigt och det fungerar även vid strömavbrott. Jämfört med konventionella frysskydd slipper man shuntgrupp och man slipper också ett annat vanligt problem, s k falska frysvaktsutlösningar. Värmevatten retur Principen för ThermoGuard-systemet Tryckavlastning via värmeretur eller säkerhetsventil Ev. säkerhetsventil Samlingsrör Styrventil Hål för tryckavlastning Värmevatten tillopp Lamelldel 6

6 Styrsystemet med funktioner som ger optimala möjligheter. GC 01.1 LANDIS & STAEFA Beroende på valda funktioner används olika kort i processorenheten. Det gör att inställningar och avläsningar sker lättöverskådligt och specifikt för varje enskilt objekt.! 0 = Från 1 = Lågflöde 2 = Högflöde = Maxflöde 4 = Nattkyla 0 = Tilluft 1 = Frysvakt 2 = Uteluft = Frånluft 4 = Värmeväxlare = Spjäll 1 = Värme 2 = Värmeväxlare = Kyla Val C Tilluft m/s Frånluft m/s Val % TF FF P1 P2 Manuell återstart Kvittering larm Larm nr. och sidhänvisning LOC REM RUN ERR + GLOBAL Control GLOBAL Control är en ny styrutrustning som ger unika möjligheter till kontrollerat inneklimat och ekonomisk drift. GLOBAL Control är en komplett prefabricerad styrutrustning i 25 grundvarianter. Ett stort antal tillvalsmöjligheter gör att systemet täcker upp de flesta förekommande styr- och reglerfallen. Utöver alla vanligt förekommande standardfunktioner finns unika funktioner som t ex FRT-reglering, konstanthållning av luftflöden, sommarnattkyla och kylforcering. Dessa funktioner har lovprisats av många i PM-LUFTs GOLD-aggregat och de görs nu också tillgängliga till GLOBAL AIR. GLOBAL Control görs specifikt för varje enskilt objekt. Användningen av styrsystemet underlättas med ett antal objektspecifika kort till utrustningens processorenhet på styrskåpets front. T ex används ett kort för driftinformation. Den skötselansvarige kan därmed enkelt och lättfattligt avläsa aktuella värden, temperatuer och driftsfall. Andra kort används vid inställningar för olika funktioner. GLOBAL Control är självfallet klar för kommunikation med överordnade system. För mindre krävande styrfall finns PM-LUFTs styrsystem GAQA-19 och GAQA-29. 7

7 Aggregatvalsprogrammet som ger snabba och korrekta beräkningar. PMWIN Det nya aggregatvalsprogrammet PMWIN är Windowsbaserat och mycket lätt att lära sig. Man arbetar på ett enkelt och intuitivt sätt med verktygslådor och menyer. När man har byggt färdigt sitt aggregat får man en måttsatt och färdig skiss, som dessutom kan ses tredimensionellt ur olika vyer. Med tilläggsmodulen PMWINACAD kan skissen importeras i CAD-program. Via programmets beräkningsdel redovisas alla fakta om temperaturer, fuktighet, verkningsgrader etc. Med PMWIN sparar man tid eftersom programmet är lätt att lära sig och arbeta med. Samtidigt säkerställs att man får korrekta storlekar, funktioner och prestanda till de förutsättningar som anges. Samlade fördelar med GLOBAL AIR Egenskaper Komplett luftbehandlingssystem i 12 storlekar med ett stort antal funktionsdelar. Flödesområde upp till 9 m /s ( m /h). Flera funktionsdelar byggs ihop i block. Tre alternativ för effektiv värmeåtervinning. Systemoptimerade fläktar med marginellt dynamiskt tryck och minimala övriga systemförluster. T ex kan kanalböjar monteras direkt på utlopp. Fläktar med låg ljudalstring. Luftflödesmätning ingår som standard. Mätonoggrannhet ± 5% upp till storlek 07, ±9 % för större storlekar. Nya styrutrustningen GLOBAL Control har stor flexibilitet och unika funktioner. Windowsbaserat aggregatvalsprogram. Fördelar Stor användbarhet och flexibilitet. Lägre pris och snabbare installation. Flexibilitet och energibesparing. Minskat utrymmesbehov i fläktrummet. Minskad materialåtgång. Energibesparing. Problemet angrips vid källan. Minskade krav på ljuddämpare. Minskad materialåtgång. Minskat utrymmesbehov i fläktrummet. Energibesparing. Underlättar regelbunden funktionskontroll av korrekta luftflöden. Lätt att använda. Objektspecifik. Unika funktioner som FRT-reglering, konstanthållning av luftflöden och kylforcering ger korrekt inneklimat och ekonomisk drift. Lätt att lära sig. Korrekt urval. Sparar tid. 8

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Från och med programversion 1.13 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com

Läs mer

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar DVCompact 10-150 Luftmängd 0,3-15 m 3 /s 2 DVCompact DVCompact Ett unikt bidrag till

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

Aggregat GOLD, storlek 11-32

Aggregat GOLD, storlek 11-32 Drift- och skötselanvisning Aggregat GOLD, storlek 11-32 Version A 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt... 3 1.1 Användningsområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Inbyggt styrsystem...

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311 AVFUKTARE DA 290 Drift- och skötselinstruktion Gäller från serienummer 4690311 FUKTKONTROLL AB Tel: 08-792 11 55 Enhagsslingan 23 Fax: 08-792 55 59 187 40 TÄBY E-post: info@fuktkontroll.com Sweden Hemsidor:

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk. December 2009

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk. December 2009 P U B L I K AT I O N Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk December 2009 Förord Den norska rapporten 164/2008 Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann har tidigare skickats ut till Svenskt

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

GA 55 + -90 GA 75-90 VSD

GA 55 + -90 GA 75-90 VSD GA 55 + -90 GA 75-90 VSD 55-90 kw/75-125 hk Oljeinsprutade skruvkompressorer WorkPlace Air System Full kapacitet, fullt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet för att kunden skall få

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3 LESOL solvärme Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se Katalog nr 3 1 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

Produktpresentation. Jäs/Kyl/Frys

Produktpresentation. Jäs/Kyl/Frys Produktpresentation Jäs/Kyl/Frys Marknadsledande Kyl-jäs, frys-jäs från Sveba-Dahlen I Sveba-Dahlen:s breda produktutbud så hittar ni jäsutrustning för alla behov. Våra pålitliga och användarvänliga produkter

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

All dynamik för att förflytta volymer

All dynamik för att förflytta volymer Fördelar Slimline propellerpumpar All dynamik för att förflytta volymer Mindre golvyta Ökad driftsäkerhet Den smala profilen hos vår nya Slimline propellerpump innebär att det krävs mindre plats för pumpstationen.

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR

FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Utformning och drift av ventilationen i en förskola En jämförelse mellan CAV och VAV-system Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör FREDRIK LARSSON, NATIK AL-TAYYAR Institutionen för

Läs mer