Altargo salva 1 % Oximetazolin Nezeril endospipetter 0,25; 0,5 mg/ml nässpray 0,25; 0,5 mg/ml. Livostin nässpray 50 mikrog/dos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Altargo salva 1 % Oximetazolin Nezeril endospipetter 0,25; 0,5 mg/ml nässpray 0,25; 0,5 mg/ml. Livostin nässpray 50 mikrog/dos"

Transkript

1 R Andningsorganen R01 Medel vid nässjukdomar Antibiotika Retapamulin Altargo salva 1 % Avsvällande medel adrenergika Oximetazolin Nezeril endospipetter 0,25; 0,5 mg/ml nässpray 0,25; 0,5 mg/ml Antiallergika Natriumkromoglikat Lomudal Nasal nässpray 5,2 mg/dos Levokabastin Glukokortikoider Budesonid Mometason Livostin nässpray 50 mikrog/dos Desonix nässpray 32; 64 mikrog/dos Nasonex nässpray 50 mikrog/dos Glukokortikoid + Antihistamin Azelastin + Dymista flutikason nässpray 125 mikrogram + 50 mikrogram/dos Antikolinergika Ipratropium Atrovent Nasal nässpray 21 mikrog/dos Infektioner i näsöppningar och vestibulum nasi är ofta stafylokockbetingade. Retapamulin (Altargo salva) kan då användas. Fusidinsyra (Fucidin salva) bör 178

2 på grund av resistensproblematik användas mycket restriktivt. Vid mer utbredda infektioner hänvisas till kapitlet om hudinfektioner, se avsnitt D06. Vid nasal vestibulit med framför allt klåda kan (Terracortril med Polymyxin B salva) prövas. Kan kompletteras med mjukgöraren fenazon (Fenazon APL 5 % nässalva). Akut rinit kan vid uttalad nästäppa kräva symtomatisk behandling. I dessa fall utgör avsvällande näsdroppar eller nässpray förstahandsalternativ. Oximetazolin (Nezeril) har flest beredningsformer. En överanvändning av dessa preparat förekommer. Man bör därför vara noggrann med att ej överskrida rekommenderad behandlingstid. Nästäppa utan pågående akut rinit ska utredas och ej behandlas med avsvällande medel adrenergika. Vid akut sinuit kan en avsvällande effekt på nässlemhinnan förväntas ha en dräneringsbefrämjande effekt på bihålorna. I första hand rekommenderas avsvällande medel adrenergika. Behandlingstiden bör begränsas till maximalt 10 dagar. Vid akuta och recidiverande sinuiter hos vuxna med hyperreaktiva slemhinnor kan den lokala steroiden mometason (Nasonex) prövas. Vid tidsbegränsad allergisk rinokonjunktivit av lindrig till måttlig grad kan man pröva perorala, icke-sederande antihistaminer, se avsnitt R06. Alternativ vid dominans av näsbesvär är lokalbehandling med levokabastin nässpray (Livostin) eller natriumkromoglikat nässpray (Lomudal Nasal). Om besvären är mer uttalade och/eller långvariga (mer än 2 månader), rekommenderas lokala nasala steroider som också har en god effekt på nästäppan. Budesonid (Desonix) har väldokumenterad effekt och få biverkningar. Budesonid (Rhinocort Turbuhaler) är ett pulveralternativ utan konserveringsmedel. Bland lokala steroider finns en individuell känslighet, varför man vid dålig effekt kan pröva att byta preparat. Mometason (Nasonex) och flutikason (Flutide Nasal) kan här vara ett alternativ. Ett nytillskott vid allergisk rinit är ett kombinationspreparat med antihistamin (azelastin) + glukokortikoid (flutikason) (Dymista). Dymista har visat bättre effekt jämfört med monoterapibehandling. Lokala steroider kan vid behov kombineras med perorala antihistaminer, se avsnitt R06. Vid kvarvarande ögonbesvär lägger man lämpligen till ögondroppar se avsnitt S01, antiallergika. Vasomotorisk rinit lokalbehandlas med steroider. Vid uttalad vattnig snuva, särskilt där lokal steroid ej haft effekt, kan man pröva ipratropium nässpray (Atrovent Nasal), som är ett rent antikolinergikum. Försiktighet vid samtidig förekomst av glaukom eller prostataförstoring Näspolyper behandlas i första hand med lokala nasala steroidsprayer enligt ovan. 179

3 Vid mer uttalad nästäppa kan nasala steroider i form av droppar (Flutide Nasal, endospipetter) prövas i väntan på bedömning hos specialist. Återkommande nästäppa och näsblödningar kan orsakas av torra slemhinnor med krustabildning. Dessa kan förebyggas och behandlas lokalt med koksaltsköljningar och olja, t ex sesamolja (Nozoil, handelsvara ingen läkemedelsrabatt). Vid akut mediaotit och otosalpingit finns inga bevis för att perorala adrenergika har någon klinisk effekt. Nässpray med avsvällande medel adrenergika bör endast användas vid samtidig förkylningsnästäppa och då under maximalt 10 dagar. R02 Medel vid sjukdomar i strupe och svalg Lidokain Benzydamin Triamcinolon Xylocain viskös oral lösning 20 mg/ml Andolex munsköljvätska 1,5 mg/ml Triamcinolon APL munhålepasta 0,1 % 20 g Nystatin Flukonazol Mycostatin oral suspension IU/ml (sockerfri) Fluconazol kaps 50; 100; 150; 200 mg Diflucan pulver till oral suspension 10; 40 mg/ml (0,5 g socker per ml) Smärta från slemhinnor i munhåla svalg kan lindras med lokalanestetika, som tillförs i form av lösning för munsköljning benzydamin (Andolex) eller vid svårare smärtor lidokain (Xylocain viskös). Triamcinolon (Triamcinolon APL) munhålepasta kan prövas vid recidiverande aftös stomatit. 180

4 Svampinfektion i munhålan, vanligen Candida albicans, behandlas med nystatin mixtur (Mycostatin). Flukonazol (Fluconazol, Diflucan) är ett alternativ för systemisk behandling av mer utbredda fall av svampinfektion i munhåla, svalg och matstrupe. Medel vid larynxsjukdomar Den akuta laryngiten är ofta virusbetingad och har som främsta symtom heshet. Antibiotika bör ej ges, men däremot kan hosthämmande medel provas se avsnitt R05. Falsk krupp behandlas enligt rekommendation i Vårdriktlinjer för öron-, näs- och halssjukvård. Epiglottit är alltid sjukhusfall. R03 Medel vid obstruktiva lungsjukdomar Astma Målsättningen med astmabehandling är symtomfrihet, ingen begränsning av dagliga aktiviteter, normal lungfunktion och inga störande läkemedelsbiverkningar av medicinen. Astmaterapin baseras på inhalationsbehandling, varför undervisning och kontroll av inhalationsteknik är väsentlig för framgångsrik behandling. Ett flertal inhalationsapparater finns på marknaden. Var och en har fördelar och nackdelar vilket bör beaktas. En viktig faktor i dessa sammanhang är patientpreferens. En annan faktor att ta hänsyn till är prisskillnaden mellan olika preparat där det i vissa lägen finns betydande besparingspotential för både patient och samhälle. På hemsidan finns korta filmer med användarinstruktioner för inhalatorer samlade. Rekommenderad strategi och vårdnivåer för underhållsbehandling av vuxna astmapatienter med olika svårighetsgrad framgår av nedanstående figur. Astma är dock en komplex sjukdom varför det ibland inte är möjligt att följa schemat utan behandlingen måste anpassas individuellt. 181

5 Primärvård Special- Specialistmottagning klinik Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Astmautbildning, kontroll av omgivning/exponering, följsamhet till ordination Vid Vid behovsbehandling behovsbehandling Lågdos ICS Låg - medelhög Medelhög- Orala CS o/l med dos ICS + LABA 1 hög dos ICS omalizumab snabb- samt LABA 2 verkande bronkdilaterare 1 andrahands- 2 Eventuellt alternativ ytterligare ICS + LTRA tillägg med LTRA o/l teofyllin ICS = inhalerade kortikosteroider, LABA = långverkande beta-2-receptorstimulerare, LTRA = leukotrienreceptorantagonist, CS = kortikosteroider 1. Vid sporadiska besvär ges luftrörsvidgande medicin i form av beta-2-receptorstimulerare i inhalation att tas vid behov, som anfallskuperare och eventuellt som profylax innan ansträngning. 2. Om beta-2-receptorstimulerare vid behov inte räcker till för symtomkontroll ges tillägg av inhalationssteroid i lågdos (< 400 mikrogram/dygn). 3. Nästa behandlingssteg blir tillägg av långverkande beta-2-receptorstimulerare i inhalationsform till låg eller medelhög dos ( mikrogram/dygn) inhalationssteroid. Fasta kombinationer med inhalationssteroid och långverkande beta-2-receptorstimulerare kan med fördel användas på denna nivå. Som andrahandsalternativ kan tillägg av leukotrienreceptorantagonist till inhalationssteroid prövas istället för tillägg av långverkande beta-2-receptorstimulerare exempelvis vid samtidig allergisk rinit och ansträngningsutlösta besvär. 4. Om symtomkontroll ej uppnås kan som nästa steg långverkande beta-2-receptorstimulerare kombineras med inhalationssteroider i högdos (> 800 mikrogram/dygn) framför allt om det föreligger hög exacerbations- 182

6 frekvens. Det finns även möjlighet att på denna nivå lägga till leukotrienreceptorantagonist och eventuellt i enstaka fall komplettera med teofyllin i peroral depåberedning. 5. De flesta patienter uppnår symtomkontroll med ovanstående medicinering. Enstaka svåra fall av kronisk astma kan dessutom behöva perorala steroider i underhållsdos och/eller omalizumab. Dessa patienter är fall för specialistklinik På alla nivåer kan extra steroider behöva ges i samband med exacerbationer. Vid svårare besvär ges peroralt kortison, till exempel Prednisolon tablett mg/dag uppdelat på en eller två doser eller Betapred tabl 3 4 mg/dag i engångsdos under 7 10 dagar. Dosnedtrappning är normalt inte nödvändigt vid så kort behandlingstid. Vid akut astma utgör beta-2-receptorstimulerare i högdos via nebulisator kombinerat med ipratropiumbromid basen i behandlingen. Fasta kombinationer och olika behandlingskoncept Det finns från steg 3 möjlighet att ge kombinationspreparat och det finns då två behandlingskoncept: fast respektive variabel dosering. Med fast dosering menas att optimal dos (avser inhalationssteroidkomponenten) för astmakontroll uttitreras och att denna dos sedan behålls. Snabbverkande beta- 2-receptorstimulerare ges vid behov. Såväl kombinationen flutikason-salmeterol (Seretide), budesonid-formoterol (DuoResp, Symbicort) och beklometason-formoterol (Innovair) kan användas för denna typ av behandling. Om högre dos av inhalationssteroiden behövs vid till exempel exacerbation lägger man till separat inhalationssteroid om Seretide används, medan dosen kan ökas om DuoResp, Symbicort används. Med variabel dosering menas att underhållsdosen titreras ut så att astmakontroll uppnås, men att dosen sedan inom givna ramar regleras av patienten beroende på graden av symtom. DuoResp, Symbicort och Innovair kan användas för denna modell men ej Seretide. Anledningen är att DuoResp, Symbicort och Innovair innehåller formoterol som har en både snabbverkande och långverkande effekt. Seretide innehåller salmeterol som enbart är långverkande. Båda modellerna fungerar bra i jämförande studier. Det viktigaste är troligen att i samråd med den enskilde patienten välja den behandlingsmodell som passar bäst. DuoResp, Symbicort och Innovair är även godkända att kunna användas för såväl 183

7 underhållsbehandling som vid behovsmedicinering. Detta innebär att den fasta kombinationen ges som regelbunden underhållsbehandling men även som tillägg, vid behov, i stället för snabbverkande beta-2-receptorstimulerare. Denna behandlingsprincip kan vara av värde vid behandling av exacerbationsbenägna patienter. Astma och graviditet Astmaläkemedel kan användas som hos icke-gravida. Risken för påverkan på barnet av en inadekvat behandling överväger eventuella mindre risker med läkemedlen. Akuta exacerbationer ska behandlas kraftfullt med samma läkemedel som till icke-gravida. Adrenergika Kortverkande Salbutamol Ventoline lösning för nebulisator 1; 2 mg/ml (endosbehållare) lösning för nebulisator 5 mg/ml (flaska) Ventoline Diskus inhalationspulver 0,2 mg/dos Ventilastin Novolizer inhalationspulver 100 mikrog/dos Terbutalin Bricanyl amp 0,5 mg/ml Bricanyl Turbuhaler inhalationspulver 0,25; 0,5 mg/dos Långverkande Formoterol Oxis Turbuhaler inhalationspulver 4,5; 9 mikrog/dos Formatris Novolizer inhalationspulver 6; 12 mikrog/dos Salmeterol Serevent Diskus inhalationspulver 50 mikrog/dos 184

8 Beta-2-receptorstimulerare utgör basmedicinering och ska användas som vid behovsmedicinering vid bronkialastma. En hög konsumtion av beta-2-receptorstimulerare talar för dålig symtomkontroll och bör leda till terapijustering. Pulverinhalatorer salbutamol (Ventoline Diskus, Ventilastin Novolizer) alternativt terbutalin (Bricanyl Turbuhaler) bör användas i första hand. Inhalationsaerosol salbutamol (Ventoline Evohaler) bör endast ges till patienter, som ej på ett tillfredsställande sätt kan behandlas med andra beredningsformer för inhalation. Till patienter som har problem att hantera pulverinhalatorer eller inhalationsaerosoler kan ibland behandling behöva ges via nebulisering. Nebuliseringsapparaten provas då ut av sjukgymnast enligt lokalt vårdprogram. Ett annat alternativ är att använda olika spacers. Vortex och Optichamber är två spacers som passar marknadens alla inhalationssprayer och de kan användas med eller utan mask. Långverkande beta-2-receptorstimulerare i inhalationsform, formoterol (Oxis Turbuhaler, Formatris Novolizer) alternativt salmeterol (Serevent Diskus), kan ges som tillägg till inhalationssteroider enligt behandlingstrappan. Patienter som behandlas med långverkande beta-2-receptorstimulerare ska också alltid behandlas med en inhalationssteroid. Långverkande beta-2-receptorstimulerare ska ej ges som enda preparat. Den kliniska erfarenheten hittills visar att det hos ett antal patienter sker en symtomförbättring, trots tidigare adekvat behandling med inhalationssteroider. Detta gäller framförallt hos patienter med nattliga besvär och med uttalad känslighet för kyla och ansträngning. Formoterol (Oxis Turbuhaler, Formatris Novolizer) är både en snabbverkande och långverkande beta-2-receptorstimulerare. Fördelen jämfört med salmeterol (Serevent Diskus) är framför allt den snabba tillslagstiden och att preparaten därför även kan ges vid behov enligt FASS-text. Vid behov av peroral behandling kan bambuterol (Bambec) ges. Glukokortikoider Budesonid Pulmicort suspension för nebulisator 0,125; 0,25; 0,5 mg/ml (endosbehållare) Pulmicort Turbuhaler inhalationspulver 100; 200; 400 mikrog/dos Novopulmon Novolizer inhalationspulver 200; 400 mikrog/dos 185

9 Flutikason Flutide Diskus inhalationspulver 50; 100; 250; 500 mikrog/dos Se även avsnitt H02. Steroider bör i första hand användas i inhalationsform och då som pulver budesonid (Pulmicort Turbuhaler, Novopulmon Novolizer) alternativt flutikason (Flutide Diskus). Inhalationssteroiderna har antiinflammatorisk effekt och behandlar den bakomliggande orsaken till sjukdomen, men de har ingen effekt mot akuta besvär. Preparaten måste tas regelbundet, ej vid behov, och ges i regel morgon och kväll. Lägsta effektiva dos för symtomkontroll ska alltid eftersträvas. För inhalationssteroider gäller att dosrespons-kurvan är flack vid höga doser. Detta innebär vanligtvis att den terapeutiska vinsten med doser över 1000 mikrog per dygn är liten, medan risken för systemeffekter ökar över denna nivå. Ciklesonid (Alvesco) är en inhalationssteroid i sprayform som tycks vara jämförbar effektmässigt med andra inhalationssteroider. Preparatet kan dock ha fördelar genom att det medför lägre risk för biverkningar i mun och svalg såsom heshet och svampinfektion och kan då prövas som alternativ till patienter med denna problematik. En stor och välgjord undersökning har visat att det vid behandling med Pulmicort under graviditet inte föreligger någon ökad risk för missbildningar. Budesonid (Pulmicort, Novopulmon) är i FASS-texten under rubriken Graviditet klassad som Kategori A. Detta gäller för närvarande inte övriga inhalationssteroider men det rör sig med största sannolikhet om en klasseffekt varför även övriga inhalationssteroider kan ges under graviditet. Antikolinergika Ipratropium Atrovent inhalationsspray, lösning 20 mikrog/dos lösning för nebulisator 0,25; 0,5 mg/ml (endosbehållare) Ipratropium (Atrovent) är en bronkdilaterare med antikolinerg effekt. Vid underhållsbehandling av astma kan ipratropiumbromid prövas vid otillräcklig 186

10 effekt eller besvärande biverkningar, t ex tremor, av beta-2-receptorstimulerare. Vid akutbehandling kombineras vanligtvis beta-2-receptorstimulerare i högdos med ipratropiumbromid, vilket ökar den bronkdilaterande effekten utan att öka systembiverkningarna. Kombinationer Salmeterol 50 mikrog + flutikason 250 mikrog/dos Salmeterol 50 mikrog + flutikason 500 mikrog/dos Salmeterol 50 mikrog + flutikason 100 mikrog/dos Formoterol 4,5 mikrog + budesonid 160 mikrog/dos* Formoterol 9 mikrog + budesonid 320 mikrog/dos* Formoterol 4,5 mikrog + budesonid 80 mikrog/dos* Seretide Diskus inhalationspulver Seretide Diskus Forte inhalationspulver Seretide Diskus Mite inhalationspulver DuoResp Spiromax, Symbicort Turbuhaler inhalationspulver DuoResp Spiromax, Symbicort forte Turbuhaler inhalationspulver Symbicort mite Turbuhaler inhalationspulver Formoterol 6 mikrog + Innovair beklometason 100 mikrog/dos inhalationsspray Salbutamol + ipratropium Combivent lösning för nebulisator 2,5 mg/0,5 mg (endosbehållare) * För Symbicort Turbuhaler och Oxis Turbuhaler anges mängden aktiv substans per avgiven dos. För Pulmicort Turbuhaler anges däremot uppmätt dos. Därför får man olika siffervärden för samma mängd substans. 80/160/320 mikrogram budesonid per avgiven dos = 100/200/400 mikrogram budesonid per uppmätt dos. Seretide Diskus är en kombination av långverkande beta-2-receptorstimulerare och inhalationssteroid, salmeterol + flutikason. DuoResp Spiromax, Symbicort Turbuhaler innehåller också en långverkande beta-2-receptorstimulerare och inhalationssteroid, formoterol + budesonid liksom Innovair, formoterol + beklometason. Formoterol jämfört med salmeterol har en snabbare tillslagstid 187

11 med samtidigt lika lång effektduration. Effekten av DuoResp och Symbicort har behömts vara likvärdig. Innovair är en kombinationsspray som genererar små partiklar med teoretiskt gynnsam deponering: mer perifer deponering, mindre orofaryngeala biverkningar och lägre total läkemedelsdos. Läkemedlet har för vuxna samma indikationsområde som Symbicort där dock Symbicort är mer väldokumenterat gällande långtidseffekter och säkerhet. Innovair finns bara i en styrka (6/100 mikrogram/dos) och kan ses som ett alternativ till Symbicort. Vid nydiagnostiserad astma bör man först utvärdera behandlingen med enbart inhalationssteroider och sedan när behov föreligger ge steroid och långverkande beta-2-receptorstimulerare var för sig eller i kombination. Patienter som behandlas med kombinationspreparat behöver utrustas med en kortverkande beta- 2-receptorstimulerare eller formoterol (Oxis Turbuhaler, Formatris Novolizer), att använda som anfallskuperare. För Symbicort och Innovair gäller dock att detta kombinationspreparat även kan ges som anfallskuperare vid behov, se sid 183. Flutiform (formoterol + flutikason) är ett nytt kombinationsläkemedel i sprayform. De ingående substanserna är väl kända och ingår var för sig i andra läkemedel och får därmed anses ha jämförbara effekter. Läkemedlet kan bli ett tillskott på sikt, men ännu saknas ytterligare studier med data på långtidseffekter och säkerhet. Indikationen att ge läkemedlet vid behov och som variabel dosering finns inte heller i nuläget. Combivent lösning för nebulisator är ett preparat som i en endosbehållare innehåller salbutamol 2,5 mg och ipratropiumbromid 0,5 mg. Preparatet ska nebuliseras och i första hand användas vid underhållsbehandling vid astma/kol och ej i akutsammanhang, då det vanligtvis krävs högre doser av salbutamol för optimal effekt. Teofyllin Teofyllinderivat (Theo-Dur, Teofyllamin, Teovent) är framförallt bronkdilaterande men ej lika effektiva som beta-2-receptorstimulerare. Det har inte gått att visa någon klinisk relevant effekt av underhållsbehandling med teofyllin och medlet har en ogynnsam biverkningsprofil. Det kan prövas i enstaka fall då inhalationsterapi är svår att genomföra. Vid hög dosering eller när interaktionsrisk föreligger rekommenderas kontroll av plasmakoncentrationen. Leukotrienreceptorantagonister Montelukast är ett oralt antiinflammatoriskt och luftrörsvidgande medel vid astma. Montelukast bör ses som tilläggsterapi, när inhalationssteroid i kombina- 188

12 tion med långverkande beta-2-receptorstimulerare inte givit tillfredsställande resultat. Någon dokumentation på denna nivå i behandlingstrappan finns dock inte ännu, men klinisk erfarenhet har visat att det finns responders på denna nivå. Preparatet kan även prövas vid ansträngningsutlöst astma och hos patienter med samtidig säsongsbunden allergisk rinit. Behandlingen bör utvärderas relativt snart efter insättning, med tanke på både effekt och behandlingskostnad. Omalizumab Omalizumab (Xolair) är en human anti-ige antikropp som binds till fritt cirkulerande IgE. Preparatet ges som subkutan injektion varannan till var fjärde vecka och då som tilläggsbehandling vid svår allergisk astma. Detta läkemedel är ett utpräglat specialistpreparat. Fysisk aktivitet vid astma Fysisk aktivitet har visats öka den kardiopulmonella funktionen utan negativa effekter på obstruktiviteten, oklart om livskvaliteten påverkas. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en långsamt progredierande luftrörs-/ lungsjukdom vars huvudsakliga karakteristikum är kronisk luftvägsobstruktion. Lungfunktionsnedsättningen är huvudsakligen irreversibel även om viss reversibilitet/variabilitet kan förekomma. Behandlingsmässigt är rökstopp den enda verkligt effektiva åtgärden för att hindra sjukdomsprogress, se avsnitt N07. Hjärt- kärlsjukdomar är överrepresenterade hos KOL-patienter. Utred riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom och behandla enligt rekommendationer. Läkemedelsbehandling vid KOL ges i symtomlindrande syfte eller i profylaktiskt syfte med avsikt att minska antalet exacerbationer. Stadieindelning av KOL Stadieindelning med svårighetsgradering har varit föremål för många ändringar genom åren. I senaste GOLD-dokumentet (Global initiative for chronic obstructive lung disease) från december 2011 ges ett förslag på mer individualiserad 189

13 behandlingsstrategi baserad på utvärdering av lungfunktion, symtom, exacerbationer och sjukhusinläggningar. Dock är inga läkemedelsstudier baserade på dessa nya rekommendationer. Nedanstående rekommendationer baseras därför på befintliga rekommendationer och indelning från Läkemedelsverket Stadium 1 2 Stadium 1 2 Stadium 3 Stadium 4 utan symtom med symtom 30% FEV 1 < 50% FEV 1 < 30% FEV 1 50% FEV 1 50% Rökstopp, vaccination, fysisk aktivitet/träning. Bedöm och behandla kardiovaskulära riskfaktorer. Pröva vid behovsmedicinering med kortverkande bronkdilaterare. Pröva regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare, i första hand ett långverkande antikolinergikum. Som alternativ eller tillägg kan långverkande beta-2-agonist prövas. Inhalationssteroider i kombination med långverkande beta-2-agonister vid anamnes på upprepade exacerbationer. Lägg till oxygen vid kronisk andningssvikt. Fysisk aktivitet och träning vid KOL Fysisk aktivitet som del i så kallade rehabiliteringsprogram för patienter med KOL har visats medföra mindre trötthet och dyspné samt öka livskvalitet. Förutom de allmänna rekommendationerna kan individualiserad fysisk träning förbättra kondition och muskelstyrka oavsett sjukdomsgrad. Individualiserad fysisk träning har också visat minskat antal exacerbationer. Läkemedel vid KOL Kortverkande beta-2-receptorstimulerare, se sid 184 Salbutamol Ventoline, Ventilastin Terbutalin Bricanyl 190

14 Långverkande beta-2-receptorstimulerare, se sid 184 Formoterol Oxis, Formatris Salmeterol Serevent Ultralångverkande beta-2-receptorstimulerare Indakaterol Onbrez Breezhaler inhalationspulver 150; 300 mikrog Kombinationer långverkande beta-2-receptorstimulerare och inhalationssteroid, se sid 187 Salmeterol + Seretide flutikason Formoterol + budesonid DuoResp, Symbicort Kortverkande antikolinergika, se sid 186 Ipratropium Atrovent Långverkande antikolinergika (LAMA) Tiotropium Spiriva inhalationspulver 18 mikrog (med inhalator HandiHaler) Läkemedelsbehandling i symtomlindrande syfte Läkemedelsbehandling kan leda till minskade luftrörssymtom, minskad andfåddhet, bättre prestationsförmåga och förbättrad livskvalitet. Vid behovsbehandling Kortverkande antikolinergika (Atrovent) och kortverkande beta-2-receptorstimulerare (Ventoline, Ventilastin, Bricanyl) rekommenderas för behandling vid behov. Läkemedel vid behov har sin främsta roll när patienterna märker att andfåddheten lindras snabbare efter ansträngning med hjälp av läkemedlet än av att bara stanna upp och vila. Underhållsbehandling För underhållsbehandling rekommenderas i första hand långverkande antikolinergika (Spiriva) alternativt ultralångverkande beta-2-receptorstimulerare (Onbrez) och i andra hand andra långverkande beta-2-receptorstimulerare (Oxis, Formatris, 191

15 Serevent). Långverkande antikolinergika kan ges tillsammans med ultralångverkande alternativt långverkande beta-2-receptorstimulerare om patienten rapporterar bättre effekt av detta än av de enskilda preparaten. Indakaterol (Onbrez Breezhaler) är en ultralångverkande beta-2-receptorstimulerare, med duration 24 timmar och behöver liksom tiotropium (Spiriva) endast tas en gång per dygn. Effekten sätter in inom 5 minuter. Indakaterol har fördelar jämfört med tiotropium gällande patientrelaterade variabler (andnöd, livskvalitet) och likvärdig effekt på lungfunktion. Tiotropium liksom alla långverkande antikolinergika har något bättre effekt på exacerbationer och det föreligger även mer långtids- och säkerhetsdata jämfört med indakaterol. Indakaterol är ett alternativ till tiotropium som symtomlindring och kan även kombineras med tiotropium för additiv effekt. Om indakaterol används ska andra långverkande beta-2-receptorstimulerare sättas ut. Teofylliner rekommenderas ej pga bristande dokumentation och ogynnsamma biverkningar. Det finns inga kontrollerade studier av långtidsbehandling med perorala steroider vid KOL och sådan behandling bör undvikas pga risk för allvarliga biverkningar. Erfarenhetsmässigt kan dock, hos en liten grupp svårt sjuka KOL-patienter, en låg dos perorala steroider leda till en förbättring som kan förhindra täta vårdkrävande försämringsskov. Läkemedelsbehandling för att minska exacerbationer Långverkande antikolinergika (LAMA), långverkande beta-2-receptorstimulerare (ej formoterol) och inhalationssteroider har dokumenterad exacerbationsförebyggande effekt. Kombinationspreparat med inhalationssteroider och långverkande beta-2-receptorstimulerare (DuoResp, Symbicort, Seretide) har bättre effekt än de enskilda komponenterna var för sig och därför rekommenderas kombinationspreparaten på denna indikation. Långverkande antikolinergika och långverkande beta-2-receptorstimulerare kan hos en KOL-patient vara ordinerade eftersom de lindrar symtombilden. Är syftet sedan att behandlingen också ska minska antalet exacerbationer bör långverkande beta-2-receptorstimulerare ersättas med kombinationspreparat. Det kan finnas patienter som inte har nytta av läkemedlens symtomlindrande effekt. Om dessa patienter har exacerbationer bör ändå behandling med långverkande antikolinergika och kombinationspreparat övervägas. Rekommendationen är att behandling ska ges vid upprepade exacerbationer. Det finns ingen dokumentation som kan ligga till grund för uttalanden om vad som 192

16 bör avses med upprepade exacerbationer. Indikationen gäller i första hand vid KOL stadium 3 till 4. Ju allvarligare sjukdom, ju allvarligare skov och ju tätare skovtillfällen uppträder desto starkare blir indikationen för behandling. Vid akuta exacerbationer finns däremot dokumenterad effekt med en kort peroral kortisonkur, exempelvis tablett Prednisolon mg per dag eller tablett Betapred 3 4 mg i 5 7 dagar beroende på hur länge försämringen varat. Övriga läkemedel vid behandling av KOL Roflumilast (Daxas) är en fosfodiesterashämmare i tablettform med antiinflammatorisk effekt. Indikationen är tilläggsbehandling till bronkvidgande behandling vid KOL stadium 3 och 4 speciellt vid återkommande exacerbationer och om det samtidigt föreligger kronisk bronkit. Enligt beslut från TLV ska Daxas subventioneras endast om patienten först har prövat behandling med inhalationssteroid i kombination med långverkande luftrörsvidgare och att läkaren dessutom bedömt att behandling med inhalationssteroid är olämplig. Detta innebär att preparatet i nuläget enbart kan bli aktuellt för en liten selekterad grupp av patienter och bör då skötas av läkare med spetskompetens inom KOL-området. Eklira Genuair (aklidiniumbromid) är ett inhalerat långverkande antikolinergt läkemedel som doseras två gånger per dygn för underhållsbehandling av KOL. Det saknas ännu data på långtidseffekter och ytterligare uppföljning gällande läkemedlets säkerhet behövs. Seebri Breezhaler (glykopyrron) är ett inhalerat långverkande antikolinergikum som doseras en gång dagligen liksom tiotropium. Preparatet har inga fördelar jämfört med tiotropium och det saknas ännu dokumentation gällande säkerhet och biverkningar på lång sikt. Utvärdering av farmakologisk behandlingseffekt Som underlag för läkarens bedömning av symtomlindrande effekt bör nedanstående områden penetreras och dokumenteras i samband med behandlingsstart. Begränsning av fysisk aktivitet viktig för patientens vardag Obehag av dyspné Störning av sömnkvalitet Vitalitet (ork, energi och kraft) Förmåga att hantera sjukdomen (coping) Övriga symtom som hosta, slem och pip i bröstet Ett speciellt frågeformulär finns utvecklat för detta ändamål. Det kan också användas vid utsättningsförsök ( markera läkemedelskommittén, publikationer/dokument, utvärdering av läkemedelsbehandling). 193

17 Att med spirometri bedöma läkemedlens effekt vid ett reversibilitetstest är av begränsad betydelse då subjektiv effekt kan föreligga trots negativ reversibilitetstest. Om avsikten med behandlingen är att minska antalet exacerbationer saknas möjlighet att utvärdera effekten i varje enskilt fall om inte exacerbationsfrekvensen dokumenteras över tid. R05 Hostmedel Hosta är ett symtom, där i första hand bakomliggande orsak ska behandlas. Kortvarig hosta kräver varken utredning eller läkemedelsbehandling. Vid långdragna besvär (> 1 2 mån) kan orsaken till hostan behöva utredas. Om orsaken hittas ges kausal behandling. Trots omfattande utredningar kan bakomliggande orsak ibland inte påvisas. I dessa fall kan symtomatisk behandling behöva ges, framför allt om besvärlig, nattlig rethosta föreligger. Behandling mot torrhosta Det saknas modern dokumentation för hostmedel varför en del värderingar är baserade på klinisk erfarenhet eller på äldre studier av främst opiatderivat. Nyligen har dock effekt av morfin vid kronisk hosta visats i en dubbel-blind och placebokontrollerad studie. Behandling med etylmorfin (Cocillana-Etyfin) kan vid svår hosta övervägas även om det inte finns någon vetenskaplig dokumentation men däremot föreligger en omfattande klinisk erfarenhet. Risk för missbruk kan föreligga. Kodein har tidigare varit klassisk gold standard för behandling av hosta då äldre studier visat effekt. Behandlingen avrådes dock ifrån på grund av missbruksrisk och då senare studier även ifrågasatt effekten. Kombinationen Lepheton-Desentol har ingen dokumentation och effekten uppnås sannolikt av att patienterna som ofta är barn sederas kraftigt. Mollipect och efedrin ska inte heller ges då dessa främst är svaga bronkvidgare utan vetenskapligt visad effekt på hosta. Den mest effektiva behandlingen är lokalanestesi men behandlingen kan endast ges i nebuliseringsform och har då kortvarig effekt. Den bör endast ges av specialist med erfarenhet av behandlingen. I mycket besvärliga fall kan låg dos morfin övervägas men detta måste då vägas mot riskerna för missbruk. Behandling bör ske i samråd med läkare med specialkunskap inom området. 194

18 Slemhosta Det saknas vetenskapligt stöd för farmakologisk slemlösande behandling. Peroralt acetylcystein har inte någon klinisk relevant slemlösande effekt. Tidigare studier har visat exacerbationsförebyggande effekt vid KOL, men senare studier har endast kunnat visa en diskret effekt på en liten undergrupp som inte behandlats med inhalationssteroider. Acetylcystein ska inte användas vid akut hosta och med mycket stor tvekan vid KOL. Vid slemhosta är det allmänna råd som gäller till exempel rikligt med framför allt varm vätska. Antibiotika är inte indicerat annat än vid misstanke om klinisk betydelsefull infektion. Slemhosta hos patienter med kronisk bronkit, bronkiektasier eller KOL kan med fördel instrueras i slemmobiliseringsteknik av sjukgymnast. Om det är svårt med slemmobilisering kan inhalation av hyperton koksalt eller acetylcystein provas. Dessa patienter är specialistfall. Sammanfattningsvis ska behandling av hosta inriktas mot bakomliggande orsak. Undvik slemlösande medel. Behandla med centralt verkande opiater vid nattlig, besvärlig rethosta. Undvik olika former av kombinationer med antihistamin, slemlösande eller bronkvidgande medel. R06 Antihistaminer för systemiskt bruk Cetirizin Loratadin Cetirizin tabl 10 mg Loratadin tabl 10 mg Stora variationer föreligger vad gäller upplevd effekt och biverkningar mellan de olika antihistaminerna. Detta kan motivera dosjusteringar och eventuellt preparatbyte. Cetirizin och Loratadin är väldokumenterade preparat som rekommenderas i första hand. Cetirizin kan i enstaka fall ge sedation. Loratadin finns också som munsönderfallande tablett. Desloratadin (Aerius) är en metabolit till loratadin och har i vissa studier visat sig också minska nästäppan vid allergisk rinit. Preparatet är godkänt från 1 års ålder och finns som tabletter, munsönderfallande tabletter samt mixtur. 195

19 Vid samtidig allergisk rinit och behov av tilläggsbehandling till steroidbehandlad astma kan man överväga att sätta in den perorala leukotrienreceptorantagonisten Montelukast, som också har effekt på den allergiska riniten. Klinisk erfarenhet har visat, att hydroxizin (Atarax)* har en mycket god klådstillande effekt. Här finns en sedativ komponent som i dessa fall kan vara önskvärd. Vid akuta allergiska tillstånd, där parenteral injektion är önskvärd, användes klemastin (Tavegyl). Antihistamin som antiemetika, se avsnitt A04. Allergenspecifik immunoterapi (ASIT) Allergenspecifik immunoterapi (tidigare kallad hyposensibilisering) är indicerad vid allergisk rinokonjunktivit med lång säsong, otillräcklig effekt trots optimal behandling eller begynnande astma samt vid bi- och getingallergi med allvarliga systemreaktioner. Allergenextraktet ges subkutant i stigande dos varvid en immunologisk tolerans mot allergenet induceras. Grazax är en tablett för sublingual ASIT vid gräspollenallergi. Tabletten innehåller frystorkat gräspollenextrakt (timotej). Rekommenderad dos är en tablett dagligen sublingualt med uppstart helst 4 månader före pollensäsong. Patienten ska ta en tablett Grazax sublingualt dagligen i 3 år för att uppnå optimalt resultat. Behandlingen bör primärt skötas av läkare med god erfarenhet av behandling av allergiska sjukdomar. Medel vid otogen yrsel Meklozin Postafen tabl 25 mg Yrsel kan ha många orsaker. Förutom kausal terapi, då sådan kan ifrågakomma, ges vid akuta besvär ofta symtomatisk behandling i form av antiemetika. Vid måttliga yrselbesvär rekommenderas meklozin (Postafen) peroralt. Vid samtidigt illamående kan metoklopramid (Primperan) tablett ges. Detta preparat kan dock ge extrapyramidala biverkningar och bör användas med försiktighet. * Se Äldre och läkemedelskortet, bilaga 6, sid

Kloka Listan 2013. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Akuta allergiska reaktioner adrenalin Adrenalin Mylan (i.m.) adrenalin Anapen, Anapen Junior Nytt adrenalin

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Anafylaxi och svår allergisk reaktion Akuta allergiska reaktioner I första hand adrenalin Emerade injektionspenna 30 månaders hållbarhet

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

2 ALLERGI ANDNING ÖNH

2 ALLERGI ANDNING ÖNH 8 REKLISTAN 2012 ALLERGI R cetirizin Allergisk rinit Nasala steroider Desonix Anafylaxi Adrenalin R epinefrin Adrenalin, injektion Anapen/Anapen junior Jext Steroider Betapred R klemastin Tavegyl, mixtur

Läs mer

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare judit.denes@lj.se 2014-06-03 Översikt pris inhalationsläkemedel enligt Rådgivande Läkemedelslista

Läs mer

Prisjämförelse Inhalationsläkemedel för behandling av astma /KOL 151006

Prisjämförelse Inhalationsläkemedel för behandling av astma /KOL 151006 Prisjämförelse Inhalationsläkemedel för behandling av astma /KOL 151006 Pris/dos - beräknad utifrån största förpackning - förpackning med inhalator ( röd markering) FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,

Läs mer

Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar. Rolf Rosin

Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar. Rolf Rosin Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar 2014 Rolf Rosin Allergi - antihistaminer Antihistaminer - cetirizin (från 2 års ålder) - loratadin (från 2 års ålder) - desloratadin (Aerius oral lösning)

Läs mer

Bästa omhändertagande

Bästa omhändertagande 2014-11-11 Farmakologisk KOL-behandling Bästa omhändertagande 2014-11-06 av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson Överläkare, Docent Klinisk Farmakologi, Karolinska Solna Medlem i Stockholms

Läs mer

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL. FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL. FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare judit.denes@lj.se PULVERINHALATORER - INDIKATION: ASTMA/KOL Steroider Kortverkande Långverkande

Läs mer

Astma- och KOL-behandling

Astma- och KOL-behandling 2011-03-22 Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Astma- och KOL-behandling Eva Wikström Jonsson Medlem i Sthlms Läns Läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar Biträdande överläkare,

Läs mer

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL

Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL Översikt samt prisjämförelse för inhalationsläkemedel astma /KOL FAKTA Lungor och allergi Judit Dénes,leg.apotekare judit.denes@lj.se 2014-04-02 ÖVERSIKT INHALATORER - RL 2014 PULVERINHALATORER - INDIKATION:

Läs mer

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31

Dokument ID: Fastställandedatum: 2015-01-01. Revisionsnr: Giltigt t.o.m.: 2016-12-31 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(13) Astma och KOL Inhalatorer Ett flertal inhalationsapparater finns nu på marknaden. Var och en har fördelar och nackdelar vilket bör beaktas. En viktig faktor i

Läs mer

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter i Kloka Listan 2014 Luftvägs- och allergisjukdomar Adrenalinpennor Perorala antihistaminer Nasala

Läs mer

Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar. Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent)

Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar. Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent) KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent) Klinisk Farmakologi & Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Medlem i Stockholms

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Anafylaxi och svår allergisk reaktion Akuta allergiska reaktioner I första hand adrenalin Emerade injektionspenna 18 månaders hållbarhet

Läs mer

Inhalatorer. Uppdatering april 2014 Fakta Lungor och allergi Judit Dénes leg.apotekare

Inhalatorer. Uppdatering april 2014 Fakta Lungor och allergi Judit Dénes leg.apotekare Inhalatorer Uppdatering april 2014 Fakta Lungor och allergi Judit Dénes leg.apotekare judit.denes@lj.se ÖVERSIKT INHALATORER - RL 2014 PULVERINHALATORER - INDIKATION: ASTMA/KOL Steroider Kortverkande Långverkande

Läs mer

Inhalatorer. Inhalationsläkemedel för behandling av astma och KOL. Uppdatering 2015 10 06

Inhalatorer. Inhalationsläkemedel för behandling av astma och KOL. Uppdatering 2015 10 06 Inhalatorer Inhalationsläkemedel för behandling av astma och KOL Uppdatering 2015 10 06 Bilderna på inhalatorerna publiceras med företagens godkännande, via produktansvariga. allergi Judit Dénes Klinisk

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter i Kloka Listan 2015 Luftvägs- och allergisjukdomar Adrenalinpennor Nasala steroider Astma och

Läs mer

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson 2014-02-03 Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsbehandling vid astma Bästa omhändertagande 2014-01-20 av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson Biträdande överläkare, Docent Klinisk

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta

Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta Astma, KOL, Hosta Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta en sammanfattning Författare: farm. mag. Kajsa Hugosson och civ. ek. Andreas Engström LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008

Läs mer

Astma Back to basics. Mikael Lundborg

Astma Back to basics. Mikael Lundborg Astma Back to basics Mikael Lundborg 2010-04-22 *Allmänläkare, Viktoriakliniken Halmstad *Ordförande, Läkemedelskommittén Halland *Sekreterare, SFAM:s Nätverk för Astma- allergioch KOL-intresserade allmänläkare

Läs mer

Kvalsterallergi. Eva Wikström Jonsson

Kvalsterallergi. Eva Wikström Jonsson Kvalsterallergi Eva Wikström Jonsson Biträdande överläkare, Docent Klinisk Farmakologi, Karolinska Solna Lung allergimottagningen, Karolinska Solna Medlem i Stockholms Läns Läkemedelskommittés expertråd

Läs mer

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn 2008 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn Innehåll ASTMA HOS VUXNA Definition... 3 Symptom... 3 Symptomutlösande faktorer... 3 Diagnostik/Utredning... 4 Behandling... 4 Underhållsbehandling...

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

Respirationsfarmakologi

Respirationsfarmakologi Respirationsfarmakologi Erik Studer Avd. för farmakologi erik.studer@pharm.gu.se Astma Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom Luftvägsallergi Hosta Slem Astma Komplex, okänd orsak Prevalens 5-10% Kronisk inflammationssjukdom

Läs mer

Kostnadseffektiv behandling vid astma och KOL Robert (forts) FALLEXEMPEL FRÅN PRIMÄRVÅRDEN

Kostnadseffektiv behandling vid astma och KOL Robert (forts) FALLEXEMPEL FRÅN PRIMÄRVÅRDEN Kostnadseffektiv behandling vid astma och KOL Robert (forts) FALLEXEMPEL FRÅN PRIMÄRVÅRDEN Ronny Larsson Distriktsläkare Närhälsan Kungssten Vårdcentral, Göteborg 10 i topp 3-ställig ATC-grupp (förmån,

Läs mer

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012 2014-11-11 Stockholms läns läkemedelskommitté Astmabehandling hos vuxna Bästa omhändertagande 2014-11-06 av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson Överläkare, Docent Klinisk Farmakologi och

Läs mer

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar ALLERGI

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar ALLERGI Allergi ALLERGI l Generell behandling Antihistaminer cetirizin 1) Cetirizin* ) loratadin 1) Loratadin* ) Glukokortikoider betametason Betapred prednisolon 1) Prednisolon* ) Adrenalin adrenalin Emerade

Läs mer

Astma behandlas oftast med läkemedel för inhalation (inandning).

Astma behandlas oftast med läkemedel för inhalation (inandning). Behandling av astma Sammanfattning Astma behandlas oftast med läkemedel för inhalation (inandning). Det finns olika hjälpmedel för att andas in astmaläkemedel och det är viktigt att de används på rätt

Läs mer

Sjuksköterskor och Läkare från Rotebro Vårdcentral, Kronans Vårdcentral i Sundbyberg och Jakobsbergs Vårdcentral deltar i allergironden.

Sjuksköterskor och Läkare från Rotebro Vårdcentral, Kronans Vårdcentral i Sundbyberg och Jakobsbergs Vårdcentral deltar i allergironden. Allergironder Nord våren 2011 Allergirond Jakobsberg 2011-01-26 Sjuksköterskor och Läkare från Rotebro Vårdcentral, Kronans Vårdcentral i Sundbyberg och Jakobsbergs Vårdcentral deltar i allergironden.

Läs mer

Inhalatorer. Inhalationsläkemedel för behandling av astma och KOL. Uppdatering

Inhalatorer. Inhalationsläkemedel för behandling av astma och KOL. Uppdatering Inhalatorer Inhalationsläkemedel för behandling av astma och KOL Uppdatering 2015 07 15 Bilderna på inhalatorerna publiceras med företagens godkännande, via produktansvariga. Fakta Lungor och allergi Judit

Läs mer

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar. Allergi

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar. Allergi Allergi Allergi l Generell behandling Antihistaminer cetirizin 1) Cetirizin* ) loratadin 1) Loratadin* ) Glukokortikoider betametason Betapred prednisolon 1) Prednisolon* ) Adrenalin adrenalin Jext l Organspecifik

Läs mer

Öron- och nässjukdomar

Öron- och nässjukdomar Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Öron- och nässjukdomar Sjukdomsgrupp/ Preparat Fördelar Nackdelar Kommentar Generiskt namn oximetazolin Nezeril Ej konserveringsmedel Barn från 2 år! + anesteserande

Läs mer

Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer

Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer 2016 2016 Skånelistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/skanelistan Innehåll Förord... 2 Nytt på Skånelistan 2016...

Läs mer

Antikolinergikavid KOL (och lite till)

Antikolinergikavid KOL (och lite till) Antikolinergikavid KOL (och lite till) Rolf Rosin AnnaLena Falknell Terapigrupp allergi/obstruktiva lungsjukdomar Mentometerfråga 1: Vilken yrkeskategori tillhör du? 1. Sjuksköterska 2. Läkare 3. Arbetar

Läs mer

Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer

Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer 2014 2014 Skånelistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan Innehåll Förord...2 Nytt på

Läs mer

Förord BAKGRUNDSMATERIAL SKÅNELISTAN 2011

Förord BAKGRUNDSMATERIAL SKÅNELISTAN 2011 Innehåll Förord... 2 Nytt på Skånelistan 2011... 4 Allergi... 5 Astma-KOL... 10 Diabetes... 24 Fetma... 46 Fysisk aktivitet... 51 Gynekologi... 54 Hjärt- och kärlsjukdomar... 63 Hud... 82 Infektionssjukdomar...

Läs mer

Behandling av vuxna enligt Astmatrappan, se sid 16 i Bakgrundsmaterialet: Steg 1: Bronkdilaterare, salbutamol Airomir Autohaler snabbverkande

Behandling av vuxna enligt Astmatrappan, se sid 16 i Bakgrundsmaterialet: Steg 1: Bronkdilaterare, salbutamol Airomir Autohaler snabbverkande Astma & KOL ASTMA & KOL Astma Behandling av vuxna enligt Astmatrappan, se sid 16 i Bakgrundsmaterialet: Steg 1: Bronkdilaterare, salbutamol Airomir Autohaler snabbverkande Buventol Easyhaler Ventoline

Läs mer

Respirationsfarmakologi

Respirationsfarmakologi Respirationsfarmakologi 1 FB 2002 Respirationsfarmakologi Sidhänvisningar litteratur: Rang, Dale & Pharmacology 4 th ed. pp 338-349, (418-25) (210-213, 217-219) (148-151) Övrig rekommenderad litteratur:läkemedelsboken

Läs mer

Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer

Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer 2013 2013 Skånelistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan Innehåll Förord...2 Nytt på

Läs mer

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar

Allergi. Läkemedel vid allergisjukdomar Allergi Allergi l Generell behandling Antihistaminer cetirizin 1) Cetirizin* ) loratadin 1) Loratadin* ) Glukokortikoider betametason Betapred prednisolon 1) Prednisolon* ) Adrenalin adrenalin Jext l Organspecifik

Läs mer

Våga skaffa ett bättre liv KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11. Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet

Våga skaffa ett bättre liv KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11. Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet KAROLINSKA INSTITUTETS FORSKARE SKRIVER Kjell Larsson KOL Våga skaffa ett bättre liv Våga skaffa ett bättre liv Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11 Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet Gasutbyte

Läs mer

Underhållsbehandling av astma hos barn

Underhållsbehandling av astma hos barn 1(8) Underhållsbehandling av astma hos barn Mål för behandlingen av barn: Barnet ska klara sina vardagsaktiviteter utan besvär och sova lugnt utan astma eller hosta Vid kraftig ansträngning, luftvägsinfektion

Läs mer

Slutrapport Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta 1:a upplagan.

Slutrapport Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta 1:a upplagan. l Ä k e m e d e l s f Ö r m Å n s n Ä m n d e n g e n o m g Å n g e n a v l Ä k e m e d e l m o t a s t m a, k o l o c h h o s ta Slutrapport Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta 1:a upplagan.

Läs mer

Allergirond på Kungsängens VC

Allergirond på Kungsängens VC Allergirond på Kungsängens VC 100120 Ronden inleddes med en presentationsrunda. Därefter berättade sjuksköterskorna och verksamhetschefen på Kungsängens vårdcentral om hur man lagt upp arbetet med spirometrier.

Läs mer

2010-05-24. Spacers. Nebunette. Inhalationsutrustningar. Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn. Barnallergimottagningen

2010-05-24. Spacers. Nebunette. Inhalationsutrustningar. Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn. Barnallergimottagningen Barnallergimottagningen Astmadiagnos baserade på symtom hos småbarn Barbro Servin Tel: 040 3316 91 Diana Bernhardt Tel: 040 3316 91 Elisabeth Holmner Tel: 040 3337 92 3:e obstruktiva episoden om barnet

Läs mer

Astmabehandling hos barn. Martin Dalenbring Barnallergolog Barn och ungdomskliniken Västerås

Astmabehandling hos barn. Martin Dalenbring Barnallergolog Barn och ungdomskliniken Västerås Astmabehandling hos barn Martin Dalenbring Barnallergolog Barn och ungdomskliniken Västerås Läkemedelsforum Västerås 5 6 februari 2014 Prevalens astma Ungefär 15 20 % av spädbarnen får luftvägsobstruktiva

Läs mer

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma Akut astma hos barn Datum Sida Barn och ungdomskliniken 2012 03 12 1(5) Godkänt av: Eva Landgren Utarbetat av: Jens Bäckström, Eva Landgren, Göran Umefjord Akut astma hos barn Allmänt om behandling av

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll Nya läkemedel Constella vid colon irritabile med förstoppning. Dymista

Läs mer

Slutrapport. genomgången av läkemedel. astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV!

Slutrapport. genomgången av läkemedel. astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! genomgången av läkemedel Astma, mot astma, kol KOL, och hosta Hosta 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008 bytte vi namn till TLV,

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL Huvudansvarig terapigrupp: Allergi-Andning-ÖNH Generiskt namn: Mometason Handelsnamn: Nasonex ATC-kod: R01AD09 Företag: Schering-Plough Näspolypos Billigaste topikala steroidbehandlingen av näspolypos.

Läs mer

Läkemedelsverkets nya rekommendationer vid KOL

Läkemedelsverkets nya rekommendationer vid KOL Läkemedelsverkets nya rekommendationer vid KOL Terapigrupp allergi och obstruktiva lungsjukdomar Lennart Hansson Överläkare, Med Dr Lung- o allergisektionen VO Hjärt- o lungmedicin Skånes Universitetssjukhus

Läs mer

LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med GRAZAX (Phleum Pratense)

LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med GRAZAX (Phleum Pratense) LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med GRAZAX (Phleum Pratense) Detta materialet är tänkt som ett hjälpmedel för dig som vill starta upp patienter med GRAZAX. Det beskriver vad

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

Astma hos vuxna. Patrik Nordenfelt Överläkare Lung- och allergimottagningen Februari 2017

Astma hos vuxna. Patrik Nordenfelt Överläkare Lung- och allergimottagningen Februari 2017 Astma hos vuxna Patrik Nordenfelt Överläkare Lung- och allergimottagningen Februari 2017 Astma Ett inflammatoriskt syndrom med flera fenotyper som påverkar luftvägarna Karakteristiskt för astma är återkommande

Läs mer

LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med ACARIZAX (D.Ptr. & D.Far.)

LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med ACARIZAX (D.Ptr. & D.Far.) LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med ACARIZAX (D.Ptr. & D.Far.) Detta material är tänkt som ett hjälpmedel för dig som vill starta upp patienter med ACARIZAX. Det beskriver vad

Läs mer

Astma hos barn- en sjukdom?

Astma hos barn- en sjukdom? -aktuella behandlingsrekommendationer Ann Olsson Barnallergolog NÄL - en sjukdom? Olika fenotyper- olika kliniska varianter Infektionsastma Äkta astma BPD-astma 1 Infektions astma-förkylningsastma Drabbar

Läs mer

Kapitel 2 Allergi, astma och kol

Kapitel 2 Allergi, astma och kol Kapitel Allergi, astma och kol Allergi hos barn och ungdomar Utöver nedanstående beskrivningar finns det mer detaljerade uppgifter i Allergi och/eller Astma Utrednings-, behandlings- och remissrekommendationer

Läs mer

Astmabehandling hos barn och ungdomar

Astmabehandling hos barn och ungdomar Kloka Listan 2014 Astmabehandling hos barn och ungdomar Päivi Söderman, Expertrådet samt barnallergolog vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Andningsvägar Astma Astma Astma

Läs mer

Behandling vid KOL RÖKSTOPP!! RÖKSTOPP!! RÖKSTOPP!!

Behandling vid KOL RÖKSTOPP!! RÖKSTOPP!! RÖKSTOPP!! Behandling av KOL Läkemedel Icke-farmakologisk terapi - rehabilitering - sjukgymnastik - träning - nutrition - vardagsaktiviteter Socialstyrelsens riktlinjer slutet november - läkemedelsbehandling vid

Läs mer

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012 2014-04-08 Pollenallergi Bästa omhändertagande april 2014 av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson Överläkare, Docent Klinisk Farmakologi och Lung Allergikliniken Karolinska universitetssjukhuset

Läs mer

Definitioner Reversibel luftvägsobstruktion

Definitioner Reversibel luftvägsobstruktion Definitioner Reversibel luftvägsobstruktion Astma bronkiale är en sjukdom med förträngning i luftvägarna på grund av Inflammation Slemhinnesvullnad, slembildning och ökad retbarhet Muskelkramp : - utlöst

Läs mer

Aktuella behandlingsrekommendationer. vid KOL

Aktuella behandlingsrekommendationer. vid KOL Aktuella behandlingsrekommendationer vid KOL Åke Johansson Lungmedicin, Skas, Skövde November 2015 Aktuella behandlingsrekommendationer vid KOL Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård vid astma

Läs mer

Altargo salva 10 mg/g. Avsvällande medel adrenergika Oximetazolin Nezeril endospipetter 0,25; 0,5 mg/ml nässpray 0,25; 0,5 mg/ml

Altargo salva 10 mg/g. Avsvällande medel adrenergika Oximetazolin Nezeril endospipetter 0,25; 0,5 mg/ml nässpray 0,25; 0,5 mg/ml R Andningsorganen R01 Medel vid nässjukdomar Antibiotika Retapamulin Altargo salva 10 mg/g Avsvällande medel adrenergika Oximetazolin Nezeril endospipetter 0,25; 0,5 mg/ml nässpray 0,25; 0,5 mg/ml Antiallergika

Läs mer

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. (Det preparat som rekommenderas vid rekvisition

Läs mer

Vad ingår i nationella riktlinjer. Tre olika typer av rekommendationer. Interprofessionell samverkan vid astma eller KOL

Vad ingår i nationella riktlinjer. Tre olika typer av rekommendationer. Interprofessionell samverkan vid astma eller KOL http://www.allergicentrumstockholm.se/ 2015-12-08 Farmakologisk behandling vid astma och KOL Allergi- Bästa omhändertagande och luftvägsforum av Korallen astma och 2015-11-26 KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström

Läs mer

D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn

D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn 1 (9). Svenska barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi - Stencilkommittén 07 09 11 Utredning och behandling D 10. Underhållsbehandling av astma hos barn Barnallergisektionens stencilkommitté

Läs mer

Pollenriskprognoser

Pollenriskprognoser 2016-05-26 Stockholms läns läkemedelskommitté Astma, KOL och allergi Eva Wikström Jonsson Överläkare, Docent Klinisk Farmakologi & Lung Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Medlem i Stockholms

Läs mer

Prognos vid KOL FEV 1. Ålder. Frisk icke-rökare. Rökare med KOL RÖKSTOPP. Fortsatt rökning 100% 50%

Prognos vid KOL FEV 1. Ålder. Frisk icke-rökare. Rökare med KOL RÖKSTOPP. Fortsatt rökning 100% 50% Prognos vid KOL FEV 1 100% Frisk icke-rökare 50% Rökare med KOL RÖKSTOPP Fortsatt rökning Ålder Vincent van Gogh Läkemedelsbehandling vid KOL - behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte

Läs mer

-Kvalitetsregister för Allergen specifik Immunterapi. Rapport från arbetsgruppen för KASIT

-Kvalitetsregister för Allergen specifik Immunterapi. Rapport från arbetsgruppen för KASIT KASIT -Kvalitetsregister för Allergen specifik Immunterapi Rapport från arbetsgruppen för KASIT Arbetsgruppen har delat in arbetat i en allmän del och en specifik del. Den allmänna delen är tänkt som uppföljnings

Läs mer

Respirationsfarmakologi. Robert Pettersson Avd. för farmakologi Robert.pettersson@neuro.gu.se

Respirationsfarmakologi. Robert Pettersson Avd. för farmakologi Robert.pettersson@neuro.gu.se Respirationsfarmakologi Robert Pettersson Avd. för farmakologi Robert.pettersson@neuro.gu.se 1 Farmakologisk behandling av Astma Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Luftvägsallergi Hosta/Slem 2 Astma

Läs mer

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Sammanfattning Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en långsamt fortskridande luftrörssjukdom som karakteriseras av ständiga andningsbesvär. Tobaksrökning

Läs mer

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015 Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015 Astma KOL Tre olika typer av rekommendationer Rangordning 1 10 Åtgärder som hälso och sjukvården och socialtjänsten bör, kan eller i undantagsfall kan

Läs mer

Novolizer patientbroschyr

Novolizer patientbroschyr KLARA Tryck ner doseringsknappen FÄRDIGA Inhalatorn visar grönt rätt dos är nu färdig att inhalera KLICK Klickljudet bekräftar att dosen inhalerats korrekt Novolizer patientbroschyr TILL DIG SOM FÅTT NOVOLIZER

Läs mer

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner LÄKEMEDEL TILL BARN Läkemedelsbehandling av barn skiljer sig i flera avseenden från behandling av vuxna. Barnets vikt varierar, varför det inte är möjligt med schablonmässig dosordination. Barnets ålder

Läs mer

Skaka inhalatorn innan frammatning Easyhaler. 200 µg/dos, 60 alt 200 doser. av dos. Skaka- klicka-inhalera Pulverinhalator

Skaka inhalatorn innan frammatning Easyhaler. 200 µg/dos, 60 alt 200 doser. av dos. Skaka- klicka-inhalera Pulverinhalator Substans Produktnamn Styrka/förpackning, beredningsform Kommentar Bild salbutamol Buventol Skaka inhalatorn innan frammatning Easyhaler 200 µg/dos, 60 alt 200 doser av dos. Skaka- klicka-inhalera Räkneverk,

Läs mer

Aktuell läkemedelsbehandling vid KOL

Aktuell läkemedelsbehandling vid KOL Aktuell läkemedelsbehandling vid KOL Åke Johansson Överläkare, MD Lungmedicin Skaraborgs Sjukhus, Skövde Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Faktadokumentation

Läs mer

Allergi och astma hos barn och ungdomar

Allergi och astma hos barn och ungdomar Kapitel Allergi och astma hos barn och ungdomar Utöver nedanstående beskrivningar finns det mer detaljerade uppgifter i Allergi och/eller Astma Utrednings-, behandlings- och remissrekommendationer för

Läs mer

Allergi och Astma i pediatrik. Corrado M. Cilio, M.D., Ph.D.

Allergi och Astma i pediatrik. Corrado M. Cilio, M.D., Ph.D. Allergi och Astma i pediatrik Corrado M. Cilio, M.D., Ph.D. The adaptive immune system T cells B cells Antibodies Dendritic cells Allergi Atopy TH2 cytokine- induced responses Atopi Benägenhet att uteckla

Läs mer

Mitt läkemedel. Reviderad 150429

Mitt läkemedel. Reviderad 150429 Reviderad 150429 Mitt läkemedel 2015 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland Framtagen av Läkemedelskommittén i Västernorrlands län Finns även som app, laddas ner gratis från

Läs mer

Frågor om Din lungsjukdom

Frågor om Din lungsjukdom Frågor om Din lungsjukdom. Hur gammal är Du?..... år.. Är Du? Kvinna Man. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:. Ej aktuellt. Vilken lungsjukdom har

Läs mer

Läkemedel vid astma och allergi samt vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Läkemedel vid astma och allergi samt vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom Läkemedel vid astma och allergi samt vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom Detta kompendium är avsett för medicinstudenter på termin 6 vid Lasarettet i Helsingborg. Det är en översikt över läkemedel som

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. På astmafronten något nytt?

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. På astmafronten något nytt? På astmafronten något nytt? Astmaepidemiologi Prevalens 8-10% 800000 individer 50% lindring sjukdom Incidens högst i småbarnsåldern (10/1000/år) men sjunker till 2/1000/år från yngre medelålder Mortalitet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kartläggning av patienters utköp av läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom Patienter i Jämtland 10-19 år under tidsperioden 2000-2004

EXAMENSARBETE. Kartläggning av patienters utköp av läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom Patienter i Jämtland 10-19 år under tidsperioden 2000-2004 EXAMENSARBETE 2006:30 HV Kartläggning av patienters utköp av läkemedel mot obstruktiv lungsjukdom Patienter i Jämtland 10-19 år under tidsperioden 2000-2004 Erica Gustavsson, Camilla Johansson Luleå tekniska

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

Hosta. Version 1.2 Juha Söderqvist

Hosta. Version 1.2 Juha Söderqvist Hosta Version 1.2 Juha Söderqvist Innehållsförteckning 1 Vad är hosta... 1 2 Hosta... 1 2.1 Orsaker... 1 3 Slemhosta... 2 4 Torrhosta... 2 5 Medicin... 2 6 Astma... 3 6.1 luftrörsvidgande läkemedel...

Läs mer

KOL. - Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets riktlinjer kopplat till Skånelistan 2016

KOL. - Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets riktlinjer kopplat till Skånelistan 2016 KOL - Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets riktlinjer kopplat till Skånelistan 2016 Emma Kolbus Apotekare, Emma.Kolbus@skane.se Enheten för läkemedelsstyrning Region Skånes regionala enhet för läkemedelsstyrning

Läs mer

Respirationsfarmakologi. Lydia Melchior VT 2004

Respirationsfarmakologi. Lydia Melchior VT 2004 Respirationsfarmakologi Lydia Melchior VT 2004 Sjukdomarna: Astma Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Luftvägsallergi Astma Prevalens ca 8% Insjuknande sker vanligtvis i yngre åldrar Prevalensen ökar Svårighetsgrad

Läs mer

Astma hos barn Utredning, akut- och underhållsbehandling, omhändertagandenivå

Astma hos barn Utredning, akut- och underhållsbehandling, omhändertagandenivå Astma hos barn Utredning, akut- och underhållsbehandling, omhändertagandenivå Astmaprevalens Kent Åke Henricson Öl, barnallergolog Barn- och ungdomskliniken Halland Läkemedelskommittén Halland Ca 10% i

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN Symbicort mite Turbuhaler, 80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation, inhalationspulver.

1 LÄKEMEDLETS NAMN Symbicort mite Turbuhaler, 80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation, inhalationspulver. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Symbicort mite Turbuhaler, 80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation, inhalationspulver. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje avgiven dos (den dos som lämnar munstycket)

Läs mer

KOL är ocoolt Astma- KOL Vad säger nya guidelines? Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL.

KOL är ocoolt Astma- KOL Vad säger nya guidelines? Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. KOL är ocoolt KOL? u u Katastrofal Och u Lamslagen??? Prof.Thomas Sandström MedicinCentrum Lung och allergisektionen Norrlands Universitetssjukhus Umeå Astma- KOL Vad säger nya guidelines? 140618 Prof.Thomas

Läs mer

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL) översikt SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008 Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm Vad skall jag

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Oktober November 2009 Klinisk Farmakologi - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll Nya riktlinjer för behandling av KOL. Nytt läkemedel mot opioidinducerad

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2015-10-22 Vår beteckning SÖKANDE Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-02-27 Vår beteckning SÖKANDE Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2015 Förord Välkommen till 2015 års Terapirekommendationer! Det exemplar som du håller i handen av Terapirekommendationerna (eller läser på webben) är den 16e årgången och resultatet

Läs mer